Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Yýlý Faaliyet Raporu

2 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Kapak Görseli (Detay) Sultan Kayýtbay ýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý Mýsýr, 15. yüzyýlýn son çeyreði A: 945 x 234 cm.; B: 682 x 222 cm. Floransa, Galleria Palazzo Mozzi Bardini

3

4 Ýçindekiler

5

6 07 Giriþ 09 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gündemi 10 Kýsaca Akbank 11 Baþlýca Finansal Göstergeler 12 Misyon, Vizyon ve Hedefler 14 Yönetim Kurulu Raporu 16 Yönetim Kurulu 20 Üst Yönetim 22 Akbank ýn Kurumsal Yönetim Uygulamalarý 26 Akbank Tarihindeki Kilometre Taþlarý Yýlýnýn Önemli Baþarýlarý Yýlýnda Dünya Ekonomisi Yýlýnda Türkiye Ekonomisi Yýlý Faaliyetleri 39 Kurumsal ve Ticari Bankacýlýk 43 Perakende Bankacýlýk 51 Þirket Bankacýlýðý 53 Bireysel Emeklilik 54 Akbank Private Banking 55 Uluslararasý Bankacýlýk 57 Hazine Yönetimi 58 Risk Yönetimi 60 Sermaye Piyasalarý 62 Destek Hizmetleri 64 Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler 66 Ýþtirakler 67 Denetçiler Raporu ve Mali Tablolar 143 Yurtdýþý Ýþtirak, Þube ve Temsilciliklerimiz Çizim (Detay) Çatma kumaþ parçasý Ýspanyol ya da Ýtalyan (?), 16. yüzyýl Ýpek ve gümüþ 37 x 42 cm. Floransa, Galleria di Palazzo Mozzi Bardini

7 Yastýkta oturan Türk kadýný Doccia Atölyesi civarý, Floransa Palazzo Pitti, Museo delle Porcellane 06

8 Kültürlerarasý iliþkilere katký... Üç kýtada hüküm süren, siyasi baþarýlarýnýn yaný sýra kültür ve sanat alanýnda da çok önemli eserlere imza atan Osmanlýlar, gerek kendi eserleriyle gerekse Avrupa da yaratýlan çok sayýda sanat eserine ilham kaynaðý olmalarýyla Rönesans dönemi sanatseverlerinin ilgi odaðý haline gelmiþlerdir. Ýtalya nýn Floransa kentinde 400 yýl hüküm sürmüþ ve birçok Avrupa hanedanýyla akraba olan Medici Ailesi, Rönesans döneminin tüm soylu aileleri gibi kendi sanat ortamý dýþýndaki kültürlere de ilgi duymuþ, eser toplamýþ ve bunlarý saraylarýndaki özel bölümlerde saklayýp, sergilemiþlerdir. Medici Ailesi dönemin güçlü devleti Osmanlýlar ýn sanat ve kültürüne de özel ilgi duymuþlar ve inþa ettirdikleri mimari eserler ve oluþturduklarý koleksiyonlarla dünya müzecilik tarihinde öncü bir rol oynamýþlardýr Aralýk ayýnda Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi nde Akbank ýn sponsorluðuyla ve Ýtalya Dýþiþleri Bakanlýðý nýn katkýlarýyla açýlan ve 120 eserden oluþan Mediciler den Savoylar a Floransa Saraylarýnda Osmanlý Görkemi sergisi kültürlerarasý iletiþim ve etkileþimin önemli bir göstergesi olmuþtur. Akbank, bu sergi sponsorluðuyla kültürlerarasý iliþkilerin güçlenmesine ve devamlýlýðýna katký saðlamýþtýr. Akbank, çaðdaþ bankacýlýk kültürü, güçlü sermayesi, saðlam piyasa konumu ve yenilikçi ürünleriyle sadece ülkemizde deðil, uluslararasý bankacýlýk alanýnda da itibar kazanmýþ örnek bir kurumdur. Sadece kaliteli bankacýlýk ürün ve hizmetleriyle öne çýkan bir kurum olmakla yetinmeyen Akbank, her zaman olduðu gibi bundan sonrada kültür ve sanat etkinliklerine hak ettikleri desteði vermekten gurur duyacaktýr. Bu yýlki faaliyet raporunda söz konusu sergiyi oluþturan eserlerin görsellerine yer verilmiþtir. 07

9 Detay Çatma kumaþ parçasý Osmanlý, Bursa ya da Ýstanbul, 16. yüzyýlýn ikinci yarýsý yüzyýl Ýpek, çatma kadife, gümüþ kýlaptan 161 x 66 cm. Floransa, Museo Nazionale del Bargello 08

10 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gündemi 1- Baþkanlýk Divanýnýn teþkili ve Genel Kurul tutanaðýnýn imzasý için yetki verilmesi, 2- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Baðýmsýz Denetim Kuruluþu Raporlarýnýn okunmasý, yýlý Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesabýnýn tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayý Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibralarý, yýlý kârýnýn daðýtýmý hakkýnda karar alýnmasý, 5- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapýlmasý ve ücretlerinin belirlenmesi, 6- Banka tarafýndan 2003 yýlýnda yapýlan baðýþlarla ilgili olarak bilgi verilmesi, 7- Yönetim Kurulu Üyeleri nin Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddeleri kapsamýna giren hususlarda mezun kýlýnmalarý hakkýnda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi. Akbank T.A.Þ Yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Pazartesi günü saat da Sabancý Center, 4. Levent, Ýstanbul adresinde yapýlacaktýr. 09

11 Kýsaca Akbank 1948 yýlýnda kurulan Akbank, bugün kârlýlýk ve piyasa deðeri açýsýndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankasýdýr. Akbank, temel bankacýlýk hizmetlerinin yaný sýra, bireysel, kurumsal, özel bankacýlýk ve uluslararasý ticaretin finansmaný hizmetlerini sunmaktadýr. Bankacýlýk dýþý finansal hizmetler ile sermaye piyasasý ve yatýrým hizmetleri ise, Banka nýn Ak Yatýrým Menkul Deðerler, Ak Yatýrým Ortaklýðý, Ak Portföy Yönetimi ve Ak Emeklilik gibi iþtirakleri tarafýndan verilmektedir. Akbank, faaliyetlerini, Ýstanbul daki Genel Müdürlüðü ve yurt çapýndaki 13 Bölge Müdürlüðü aracýlýðý ile sürdürmektedir. Toplam 611 þubesi ile yurtiçinde güçlü ve yaygýn bir daðýtým aðýna sahip olan Akbank, hizmetlerini geleneksel daðýtým kanallarý olan þubelerin dýþýnda, Bireysel ve Kurumsal Ýnternet þubeleri, Telefon þubesi, Çaðrý Merkezi, ATM, POS terminali ve son teknoloji kanallarý kiosk, cep telefonu, cep bilgisayarý ve görüntülü telefon aracýlýðý ile de sunmaktadýr. Ayrýca, þube içinde þubeye destek amacýyla müþterilerin Ýnternet þubesini ve telefon þubesini kullanmalarý için, bu kanallarý kapsayan Kýrmýzý Duvar adý altýnda bir bölüm ayrýlmýþtýr. Banka nýn Almanya da yedi (Frankfurt, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin), Malta da bir þubesi ve Hollanda da Akbank International N.V. adýnda bir bankasý bulunmaktadýr. Londra da kurulu Sabancý Bank ýn %37 sine ve Ýstanbul da kurulu BNP-Ak-Dresdner Bank ýn %39,99 una sahip olan Akbank ýn, ayrýca Paris te bir temsilciliði vardýr. Güçlü sermayesi, istikrarlý mevduat yapýsý, ucuz maliyetli yabancý kaynak temin olanaklarý ile aktiflerinde gerçekleþtirdiði güçlü büyüme, Akbank ý Türkiye nin en kârlý bankasý haline getirmiþtir yýlý sonunda brüt kâr trilyon TL (yaklaþýk milyon ABD Dolarý) ve toplam aktifler trilyon TL (yaklaþýk milyon ABD Dolarý) olarak gerçekleþmiþtir.* Banka nýn Sermaye Yeterlilik Rasyosu, %44,51 ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir. The Banker ve Euromoney dergileri, 2003 yýlýnda, Akbank ý Türkiye nin En Ýyi Bankasý seçmiþlerdir. Daha önceki yýllarda da Akbank çeþitli defalar The Banker ve Euromoney dergileri tarafýndan Türkiye nin En Ýyi Bankasý seçilmiþtir. Akbank, uluslararasý derecelendirme kuruluþlarý tarafýndan ülke notunun üzerinde not alan tek Türk bankasýdýr. Uluslararasý rating kuruluþu FitchRatings in son raporuna göre, uzun vadeli TL ülke notu B olarak belirlenmiþ iken, Akbank B+ ile tüm bankalarýn üzerindedir (FitchRatings þubat 2004'te uzun vadeli TL ülke notunu B+'ya, Akbank'ýn notunu ise yine ülke notunun üzerinde olan BB-'ye çýkartmýþtýr). Akbank a verilen notlar, FitchRatings in ifadesi ile, Akbank ýn Türk bankacýlýk sistemi içindeki önemini, yaygýn müþteri tabaný ile daðýtým kanallarýný, güçlü markasýný, geniþ fonlama olanaklarý ile saðlam sermaye yapýsýný yansýtmaktadýr. Moodys in Kasým ayýnda çýkan raporunda belirtildiðine göre Akbank, üstün finansal gücü ve yaygýn daðýtým aðý sayesinde kalýcý büyüme trendine girmiþ bir ekonomide en avantajlý konumdaki bankadýr. Ayrýca, Türkiye deki olumlu havanýn tersine dönmesi durumunda bile, Akbank ýn yüksek miktardaki likit varlýklarý sayesinde olumsuzluklardan en az etkilenecek banka olacaðý vurgulanmaktadýr. Akbank, 2003 yýlýnda da yurtdýþý piyasalardan uygun koþullarda kredi saðlamayý sürdürmüþ ve saðlanan kaynak miktarý toplam milyon ABD Dolarý na ulaþmýþtýr. Akbank kullandýðý en son bilgi teknolojileri ve deneyimli bankacýlardan oluþan personeli ile geniþ bir bireysel ve kurumsal müþteri kitlesine üstün kalitede hizmetler sunmaya odaklanmýþtýr. Akbank hisse senetleri %34 lük halka açýklýk oraný ile Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda iþlem görmektedir. Yurtdýþýnda ise, Banka nýn depo sertifikalarý SEAQ International ve Portal da kote edilmiþtir. 31 Aralýk 2003 tarihi itibariyle Akbank ýn piyasa deðeri milyon ABD Dolarý olup, ÝMKB nin en yüksek piyasa deðerine sahip þirketidir. * Bu Faaliyet Raporu nda belirtilen bütün finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe BDDK nýn yürürlüðe koyduðu muhasebe ve raporlama standartlarýna uygun olarak ve enflasyon muhasebesi esaslarýna göre düzenlenen konsolide olmayan mali tablolardan elde edilmiþtir. Detay Çatma kumaþ parçasý Osmanlý, Bursa ya da Ýstanbul, 16. yüzyýlýn ikinci yarýsý yüzyýl Ýpek, çatma kadife, gümüþ kýlaptan 161 x 66 cm. Floransa, Museo Nazionale del Bargello 10

12 Baþlýca Finansal Göstergeler (Tutarlar trilyon TL olarak TL'nin 31 Aralýk 2003 tarihindeki satýn alma gücüyle belirtilmiþtir.) Toplam aktifler Mevduat Krediler Özkaynaklar Vergi öncesi kâr Net kâr Hisse baþýna kâr Özkaynak kârlýlýðý %30,3 Uluslararasý Derecelendirme Kuruluþlarýnýn Akbank a Verdikleri Notlar FitchRatings Ulusal Not A+ Bireysel Not C Uzun Vadeli TL Notu* BB- Moody s Finansal Güç Notu D+ (Pozitif Görünüm) Uzun Vadeli TL Notu Baa2 *Akbank FitchRatings tarafýndan geliþen piyasalarda ülke notu üzerinde not alan ilk banka olmuþtur. Ortaklýk Yapýsý* (%) H. Ö. Sabancý Holding ve Ýþtirakleri 41,15 Sabancý Ailesi 24,55 Halka açýk kýsým 34,30 * 01 Mart 2004 itibariyle. 11

13 Misyon Akbank ýn misyonu, Türk ekonomisinin ve finansal sisteminin geliþimine, kapsamlý, yaratýcý, yenilikçi, kiþi ve kurumlara özel, çeþitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini karþýlayan yüksek derecede ihtisaslaþmýþ kaliteli ürün ve hizmetlerin sunumu ile katký saðlamaktýr. Vizyon Türkiye nin her yönde uzmanlaþmýþ lider bankasý olmak. Detay Hanedan armalý Holbein tipi halý Batý Anadolu, 16. yüzyýlýn ilk çeyreði A: 226 x 322 cm.; B: 226 x 33 cm. Floransa, Gallerie Palazzo di Bardini 12

14 Hedefler - Güçlü büyüme ile hissedarlara deðer yaratmak, - Kârlýlýðýný ve saðlam bilanço yapýsýný korumak, - Yüksek seviyede müþteri tatmini saðlamak, - Kalitede, yaratýcýlýkta ve teknolojik geliþmelerde lider olmak, - Personelin geliþimini desteklemek, motivasyon ve iþ tatmini yaratmak. Akbank ýn Güçlü Temelleri - Türkiye nin en kârlý bankasý, - Ülke notunun üstünde kredi notuna sahip tek banka, - Türkiye geneline yayýlmýþ 611 þube, - Kalýcý ve yaygýn fonlama tabaný, - Geniþ müþteri portföyü ve yeni müþteri edinme potansiyeli, - Güçlü sermaye yapýsý ve %44,51 gibi yüksek bir sermaye yeterlilik rasyosu, - Yaygýn ve çeþitlendirilmiþ kredi portföyü ve %1,3 gibi çok düþük bir sorunlu kredi oraný. 13

15 Yönetim Kurulu Raporu seviyelerde olan milli gelirimizdeki paylarý, sektörün geliþmesi ve aracýlýk fonksiyonunu daha etkin bir þekilde yerine getirmesi ile birlikte daha yüksek seviyelere çýkacaktýr. Ekonomideki bu geliþmeler Bankamýzý da olumlu etkilemektedir. Akbank, 2000 yýlýnda deðiþen ekonomik ortama uyum saðlayabilmek amacýyla baþlattýðý Yeni Ufuklar Deðiþim Projesi kapsamýnda iþ yapýþ þekillerinde, süreçlerinde ve organizasyon yapýsýnda köklü deðiþimlere gitmiþtir. Tüm bu çalýþmalarýmýzýn sonucunda günümüzde Akbank, birçok yönüyle Türkiye nin lider bankasý konumuna ulaþmýþtýr. Bankamýz bu yýl da üstün baþarýlarýný sürdürmüþ ve Türk bankacýlýk tarihindeki en yüksek kâra ulaþmýþtýr. Güçlü sermayesi, istikrarlý mevduat yapýsý, düþük maliyetli yabancý kaynak temin olanaklarý ile aktiflerinde gerçekleþtirdiði sürdürülebilir büyüme Akbank ý sistemdeki en kârlý banka haline getirmiþtir yýlýnda Akbank ýn vergi sonrasý kârý trilyon TL olarak gerçekleþmiþtir yýlýna girerken ekonomik göstergeler olumlu bir þekilde geliþmiþtir. Enflasyon hýzla düþerek hükümet hedefinin altýnda gerçekleþmiþ, yüksek ekonomik büyüme saðlanmýþtýr. Dýþ ticaret hacminde beklentilerin üzerinde performans gerçekleþmiþtir. Borç yönetiminde olumlu geliþmeler saðlanmýþ, vadeler uzarken nominal ve reel faizler düþme eðilimine girmiþtir. Ekonomideki bu iyileþmeye siyasi istikrarýn saðlanmýþ olmasý, ekonomik programýn kararlý bir þekilde uygulanmasý ve bunun sonucu olarak artan güven ve olumlu bekleyiþlerin önemli katkýsý olmuþtur. Bankacýlýk sektörü açýsýndan deðerlendirdiðimizde, yeniden yapýlandýrma programý kapsamýnda sermaye yeterliliði ve sorunlu aktiflerin çözümüne iliþkin geliþmeler, önümüzdeki dönemde özel sektör yatýrýmlarýnýn finansmanýný kolaylaþtýracaktýr. Düþen enflasyon ve faiz oranlarý ile daha istikrarlý bir ortamda bankacýlýk sektörü büyüyecek, bankacýlýk sektöründe, aktif, kredi ve mevduatlarýn halen düþük Akbank ýn sermayesinin %34 ünü temsil eden hisseler, ÝMKB nin yaný sýra yurtdýþý borsalarda da depo sertifikalarý olarak iþlem görmektedir. Halka açýk Akbank hisselerinin %70 inin sahibi, sofistike yöntemlerle yatýrým kararý alan yurtdýþýnda yerleþik kurumsal yatýrýmcýlardýr. Türkiye de yerleþik yatýrým fonlarý da benzer kriterleri esas alarak yatýrým yapmaktadýrlar. Akbank yönetiminin birinci hedefi, Akbank hisse senedinin piyasa deðerinin yükselmesini saðlayacak stratejileri geliþtirmek ve hayata geçirmektir. Bankamýzýn piyasa deðerinin yükselmesi ülkemize döviz kazandýrmakta ve ülke ekonomisine katký saðlamaktadýr. Bankamýz Türkiye de bir ilki gerçekleþtirerek resmi bir temettü politikasý oluþturmuþ ve bunu kamuya duyurmuþtur. Ulusal ve global ekonomik koþullarda herhangi bir olumsuzluk olmamasý ve özsermaye yeterlilik oranýnýn hedeflenen seviyede olmasý koþuluyla, daðýtýlabilir kârýn en az %30, en fazla %50 sini ana sözleþmesinde belirtilen hissedarlarýna nakit olarak daðýtacaðýný ilan etmiþtir. Þüphesiz bu açýklama, Bankamýza olan güveni pekiþtirerek hisse senedimizde yaþanan fiyat artýþýnýn kalýcý olabilmesini saðlayacak en önemli etkenlerden biridir. Bankamýzýn 2000 yýlýnda hayata geçirdiði yeniden yapýlanma programý ile artýk müþterilerimize daha kaliteli ve hýzlý hizmet sunmaktayýz. Amacý müþterilerimize yaþam boyunca, her yerde, yenilikçi hizmet, kolaylýk, güven ve mutluluk saðlamak olan bu programda son aþamaya geldik. Bu deðiþimi artýk sizler de görebileceksiniz. þubelerimizin iþ yapýþ þekillerinden görünümlerine kadar her þey tepeden týrnaða yenileniyor. 14

16 Artýk farklý müþterilerimizin, farklý hizmet gereksinimleri için farklý þubelerimiz hizmet sunacak. Akbank, bundan böyle bireysel ve þirket (küçük iþletmeler), ticari (orta ölçekli iþletmeler), kurumsal ve private banking adýný taþýyacak dört tip yeni þube ile sizlere hizmet verecek. Yýl sonu itibariyle 1,9 katrilyon TL ye ulaþan tüketici kredilerinde önemli baþarýlara imza atmýþ bulunuyoruz. Tüketici kredilerinde 2002 yýlýndan bu yana %328 lik bir reel artýþ gerçekleþtirerek pazar payýmýzý %20,8 seviyesine ulaþtýrdýk. Tüketici kredilerindeki baþarýmýzda önde gelen üretici firmalarla yaptýðýmýz stratejik iþbirliklerinin rolü büyük olmuþtur. Taþýt kredilerindeki 1,3 katrilyon TL lik hacmimiz ve 2003 yýlýnda yaþadýðýmýz %467 reel büyüme ile pazarýn %31,1 ine ulaþmýþ bulunmaktayýz. Ekonomik istikrarla beraber özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmelerin büyüme potansiyelinin çok yüksek olmasýný bekliyoruz. Bu amaçla yeni ticari ürünümüz Akbank þirket Bankacýlýðý ný, Ocak 2003 te hayata geçirdik. Segmentler aracýlýðýyla müþteri odaklý yaklaþým ilkesini, kurumsal bankacýlýk stratejimizle birleþtirerek ticari iþletmeleri de segmentlere ayýrdýk ve Kendinizi sadece iþinize verin sloganýyla Akbank þirket Bankacýlýðý ný geliþtirdik. Akbank þirket Bankacýlýðý nýn içinde, geliþmekte olan KOBÝ lerin yatýrým gereksinimlerini karþýlamaya yönelik bir dizi yeni kredi ve nakit yönetimi ürünü yer almaktadýr. KOBÝ lere en yakýn çözüm ortaðý olma hedefiyle geliþtirdiðimiz biz.card, firmalara, üzerinde taþýdýðý kredi limiti ile bir satýnalma gücü verirken, bu müþterilere mal satan tedarikçilere de tahsilat garantisi sunmaktadýr. Bankamýzýn mevduat ve müþteri emaneti toplamý 2003 yýlýnda %25,9 oranýnda reel artýþ göstererek 32,5 katrilyon TL yi geçmiþtir. Yaygýn müþteri tabaný ve þube aðý sayesinde, emanetteki müþteri bonolarý miktarý reel bazda %101,9 artarak 11,2 katrilyon TL ye ulaþmýþtýr yýlý sonunda yatýrým fonlarýmýzýn portföy büyüklüðü 2,9 katrilyon TL olmuþ, 2002 yýlýndan bu yana yatýrým fonlarýnda %117 lik bir reel büyüme kaydedilmiþtir. Bankamýzýn yatýrým fonlarýndaki pazar payý ise %14,5 seviyesine ulaþmýþtýr. Güçlü sermayesi, yüksek likiditesi ve geniþ þube aðýyla Akbank, düþük enflasyona ve sürdürülebilir büyümeye kavuþmuþ bir ekonomik ortamdan en fazla yararlanabilecek bankadýr. Kullandýðý en son bilgi teknolojileri ve deneyimli bankacýlardan oluþan personeli ile geniþ bir bireysel ve kurumsal müþteri kitlesine üstün kalitede hizmetler sunmaya odaklanmýþtýr. Buna uygun olarak Akbank, 2004 yýlýnda da liderliðini devam ettirmek için gerekli büyümeyi saðlayacaktýr. Hissedarlarýmýz ve müþterilerimizin güven ve destekleri, baþarýlarýmýzýn altýndaki temel nedenlerdir. Yönetim Kurulumuz adýna bu vesile ile kendilerine teþekkür etmeyi bir borç bildiðimiz hissedarlarýmýzýn yatýrýmlarýna deðer katmaya ve müþterilerimize koþulsuz memnuniyet saðlamaya devam edeceðiz. Özveri, çalýþkanlýk ve baðlýlýkla Akbank a her geçen gün yeni baþarýlar kazandýran deðerli çalýþanlarýmýzýn her birine de ayrýca teþekkür ederiz. Netice olarak Akbank ýn 2003 yýlý sonunda toplam aktifleri geçen yýl sonuna göre reel %5,8 büyüyerek 29,5 katrilyon TL ye ulaþmýþtýr. Akbank ýn iþtirak ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payý %3 tür. Bu oran, Akbank ýn tamamen bankacýlýk faaliyetlerine odaklanmasýna olanak tanýmakta, kârlýlýðýna olumlu katkýda bulunmakta ve likiditesi yüksek bir mali yapýya iþaret etmektedir. Kredilerin aktifler içerisindeki payý sene baþýnda %26 iken yýl sonunda %30 a ulaþmýþtýr. Sorunlu kredi oraný sektörde %11,8 gibi yüksek bir seviyede olmasýna karþýlýk, Akbank ýn % 1,3 olan sorunlu kredi oraný, sektörün en düþükleri arasýndadýr. Erol Sabancý Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Kurtul Genel Müdür 15

17 Yönetim Kurulu Erol Sabancý Akýn Kozanoðlu Suzan Sabancý Dinçer Özen Göksel Hamit Belið Belli Yönetim Kurulu Baþkaný ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve Görevli Üye Murahhas Üye Murahhas Üye Üye 1967 yýlýndan beri Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Erol Sabancý, Yönetim Kurulu Üyeliði ve Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerini yürüttükten sonra, 17 Mart 1998 de Yönetim Kurulu Baþkaný seçilmiþtir. Erol Sabancý, ayrýca Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý ve Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini de yürütmektedir yýlýndan itibaren Banka da Bireysel Bankacýlýk ve Bilgi Teknolojisinden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapan Akýn Kozanoðlu, 5 Temmuz 2000 tarihinde Yönetim Kurulu na Görevli Üye olarak seçilmiþ, 1 Aralýk 2000 de ise Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanmýþtýr. Akýn Kozanoðlu ayný zamanda Sabancý Grubu nun Banka ve Sigortacýlýk Grup Baþkaný dýr. Suzan Sabancý Dinçer, 1997 yýlýndan bu yana Akbank Yönetim Kurulu nda Murahhas Üye olarak görev yapmaktadýr. Daha önce Hazine ve Fon Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapan Suzan Sabancý Dinçer, ayný zamanda Sabancý Holding Ýnsan Kaynaklarý Komitesi üyesidir. Özen Göksel, 1964 yýlýnda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak Akbank ta çalýþmaya baþlamýþ, 1981 yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr ile Kasým 2000 tarihi arasýnda Akbank Yönetim Kurulu nda Üye ve Genel Müdür olarak görev yapmýþtýr. Kasým 2000 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu nda Murahhas Üye olarak görev yapmaktadýr yýlýndan bu yana Akbank bünyesinde bulunan Hamit Belli, Teftiþ Kurulu Baþkaný, Genel Müdür Yardýmcýsý ve Genel Müdür olarak Akbank ta uzun yýllar görev yaptýktan sonra 1995 yýlýnda Yönetim Kurulu Üyesi olmuþtur. Hamit Belli ayný zamanda Turkish Bank A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný dýr. 16

18 Hikmet Bayar Aydýn Günter Þ. Yaman Törüner Zafer Kurtul Üye Üye Üye Üye Hikmet Bayar, 1996 yýlýnda Türk Silahlý Kuvvetleri nden emekli olduktan sonra Akbank Yönetim Kurulu na katýlmýþtýr. Orduda, emekliliði öncesinde çeþitli komuta görevlerinde bulunan Hikmet Bayar, yýllarý arasýnda Kara Kuvvetleri Komutanlýðý yapmýþtýr. Aydýn Günter, Sabancý Holding bünyesinde Mali Ýþler ve Finansmandan Sorumlu Daire Baþkanlýðý dahil olmak üzere çeþitli görevlerde bulunduktan sonra, 1994 yýlýnda kendi danýþmanlýk þirketini kurmuþ, 1998 yýlýnda Akbank Yönetim Kurulu na seçilmiþtir. Grup bünyesine katýlmadan önce Hesap Uzmaný olarak Maliye Bakanlýðý nda çalýþmýþtýr. Yaman Törüner, Mart 1998 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olmuþtur yýllarý arasýnda milletvekili olan Yaman Törüner, 1996 yýlýnda da Devlet Bakanlýðý görevinde bulunmuþtur yýllarý arasýnda Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkanlýðý ný yürüten Yaman Törüner, yýllarý arasýnda TC Merkez Bankasý nda çeþitli idari görevler yapmýþ ve Merkez Bankasý Baþkaný olarak da hizmet vermiþtir. Zafer Kurtul, 1998 yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olarak Akbank bünyesine katýlmýþ, Kasým 2000 tarihinde Genel Müdür olarak atanmýþtýr. Daha önce Citibank, BNP-AK- Dresdner Bank ve Societe Generale de yönetici olarak görev yapmýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, Wisconsin- Madison Üniversitesi nden finans dalýnda yüksek lisans derecesi almýþtýr. Certified Financial Analyst (CFA) unvanýna sahip olan Zafer Kurtul, Institut International D etudes Bancaires (Uluslararasý Bankacýlar Enstitüsü) ve Association for Investment Management and Research (Yatýrým Yönetimi ve Araþtýrma Birliði) üyesidir. Andrew Buxton Yönetim Kurulu Danýþmaný Erkut Ulaþ Teftiþ Kurulu Baþkaný Denetçiler Nedim Bozfakýoðlu Yalçýn Küçükertunç 17

19 18 Soldan saða: Nuri Aksoy, Haluk Erdoðan, Hayri Çulhacý, Sevilay Özsöz, M. Fikret Önder, Reþit Toygar, Zafer Kurtul,

20 Dr. Balamir Yeni, Eyüp Engin, Hakan Binbaþgil, Zeki Tuncay, Barbaros Karakýþla 19

21 Üst Yönetim Eyüp Engin Genel Müdür Yardýmcýsý þuluslararasý Bankacýlýk Zafer Kurtul Genel Müdür Hayri Çulhacý Genel Müdür Yardýmcýsý Strateji ve Kurumsal Ýletiþim 1990 yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olarak Akbank ta göreve baþlayan Hayri Çulhacý, daha önce Maliye Bakanlýðý bünyesinde çeþitli kademelerde görev yapmýþtýr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhacý, yüksek lisans derecesini iþletme dalýnda ABD de Northeastern University den almýþtýr. Eyüp Engin, 1978 yýlýnda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak Akbank ta göreve baþlamýþtýr yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmadan önce Hazine Bölüm Müdürü olarak görev yapmýþtýr. Eyüp Engin, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Ziya Akkurt Genel Müdür Yardýmcýsý Kurumsal ve Ticari Bankacýlýk Ziya Akkurt, 1996 yýlýnda Kurumsal Bankacýlýk Bölüm Müdürü olarak Akbank a katýlmýþ ve 1997 yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olmuþtur. Akbank a katýlmadan önce Osmanlý Bankasý ve Banque Paribas/Paris de dahil olmak üzere çeþitli ticari bankalarda idari görevlerde bulunmuþtur. Ziya Akkurt, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Zeki Tuncay Genel Müdür Yardýmcýsý Ýnsan Kaynaklarý / Destek 1980 yýlýnda Müfettiþ Yardýmcýsý olarak göreve baþlayan Zeki Tuncay, Personel Müdürlüðü görevinden sonra, 1994 yýlýnda Ýnsan Kaynaklarýndan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmýþtýr yýlý Ekim ayýnda bu görevinin yaný sýra Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini de üstlenmiþtir. Zeki Tuncay, Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi mezunudur. Nuri Aksoy Genel Müdür Yardýmcýsý Krediler 1973 yýlýndan bu yana Akbank ta çalýþan Nuri Aksoy, Müfettiþlik ve þube Müdürlüðü dahil olmak üzere çeþitli pozisyonlarda görev yapmýþ, 1996 yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmýþtýr. Nuri Aksoy, Ýstanbul Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi mezunudur. Reþit Toygar Genel Müdür Yardýmcýsý Hazine Reþit Toygar, 1990 yýlýnda yönetici adayý olarak Akbank bünyesine katýlmýþtýr yýlýnda Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmadan önce Hazine Bölüm Müdürü olarak görev yapmýþtýr. Kingston Polytechnic Ekonomi Fakültesi mezunu olan Reþit Toygar, yüksek lisans derecesini Ýngiltere de London School of Economics ten almýþtýr. M. Fikret Önder Genel Müdür Yardýmcýsý Özel Bankacýlýk Fikret Önder, Akbank a Temmuz 2000 tarihinde Özel Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak katýlmýþtýr. Bu görevinden önce yurtdýþýnda çeþitli bankalarda görev yapmýþtýr. Bonn Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Fikret Önder, Akbank a katýlmadan önce Londra da Bank Julius Baer & Co.da Kýdemli Portföy Müdürü ve Özel Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþtur. 20

22 Barbaros Karakýþla Genel Müdür Yardýmcýsý Deðiþim Yönetimi Barbaros Karakýþla, Akbank a Ocak 2001 de Bireysel Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak katýlmýþ, daha sonra Ekim 2003 tarihinde Deðiþim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmýþtýr. Boðaziçi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Barbaros Karakýþla, ayný üniversiteden finans dalýnda yüksek lisans derecesine sahiptir. Akbank a katýlmadan önce Türk Ekonomi Bankasý nda Bireysel Bankacýlýk Grup Direktörlüðü görevini yürütmüþtür. Dr. Balamir Yeni Genel Müdür Yardýmcýsý Finansal Koordinasyon Balamir Yeni, Akbank a þubat 2001 de Finansal Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak katýlmýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Balamir Yeni, ayný üniversitenin Ýþletme Fakültesi nden muhasebe konusunda yüksek lisans ve ÝTÜ Ýþletme Fakültesi nden doktora derecelerine sahiptir yýllarý arasýnda KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali müþavirlik A.Þ.de baðýmsýz baþdenetçi (Partner) olarak görev yapmýþtýr. Balamir Yeni, 2002 yýlýna kadar Boðaziçi Üniversitesi nde öðretim üyesi olarak denetim ve muhasebe dersleri vermiþtir. Sevilay Özsöz Genel Müdür Yardýmcýsý Operasyon Sevilay Özsöz, Akbank a Aralýk 2001 de Genel Müdür Danýþmaný olarak katýlmýþ, Nisan 2002 de Genel Müdür Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi nden mezun olan Sevilay Özsöz, Akbank a katýlmadan önce Garanti Bankasý ve Osmanlý Bankasý nda çeþitli pozisyonlarda görev yapmýþtýr. Hakan Binbaþgil Genel Müdür Yardýmcýsý Perakende Bankacýlýk Hakan Binbaþgil, Akbank a Ekim 2002 tarihinde Deðiþim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak katýlmýþ, Ekim 2003 tarihinde ise Perakende Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olmuþtur. Boðaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü nden mezun olan Binbaþgil, ayný zamanda LSU, Baton Rouge da Ýþletme ve Finans dallarýnda yüksek lisans derecesi almýþtýr. Andersen Consulting de yönetim danýþmanlýðý ve Pamukbank ta Bireysel Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý yapan Binbaþgil, uzun süre Kredi Kayýt Bürosu Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ný yürütmüþtür. Binbaþgil, halen Türkiye yi temsilen Visa Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliði ni sürdürmektedir. Haluk Erdoðan Genel Müdür Yardýmcýsý Bilgi Teknolojileri 1949 yýlýnda Eskiþehir de doðan Haluk Erdoðan, ODTÜ Ýþletme Fakültesi 1972 yýlý mezunudur yýlýnda Akbank ta çalýþmaya baþladýktan sonra Bimsa ya geçerek çeþitli üst düzey görevleri yürütmüþ, 1991 yýlýnda Aknet A.Þ.de Uygulama Direktörü olarak göreve baþlamýþtýr. Haluk Erdoðan, 1999 yýlýnýn Aðustos ayýnda Aknet A.Þ. Genel Müdürlüðü görevine atanmýþtýr. Nisan 2003 itibariyle Aknet A.Þ.nin Akbank ile birleþmesi üzerine Akbank Genel Müdürlüðü Bilgi Teknolojileri Ýþ Birimi Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görevine devam etmektedir. 21

23 Akbank ýn Kurumsal Yönetim Uygulamalarý Rekabetin ve deðiþimin artan ivmeyle hýzlandýðý bu dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarýnýn kalitesi de önem kazanmýþtýr. Akbank olarak belirlediðimiz hedeflere ulaþmak ve geleneksel üstünlüðümüzü sürekli kýlabilmek için, Akbank ý bugünlere taþýyan kurumsal deðerlerimizi ve buna dayanan yönetim uygulamalarýmýzý yazýlý bir doküman haline getirdik. Bankamýz yönetimi, ortaklarý, çalýþanlar ve üçüncü þahýslar (müþteriler, tedarikçiler ve Banka nýn baðlantýda bulunduðu her türlü kiþi ve kurumlar) arasýndaki iliþkileri düzenleyen söz konusu temel yönetim ilkelerimiz aþaðýda yer almaktadýr. Dürüstlük Çalýþma ve faaliyetlerimizde, müþteriler, çalýþanlar, hissedarlar ve diðer banka, kurum ve kuruluþlar ile olan iliþkilerimizde dürüstlük ilkesine baðlý kalýrýz. Güvenilirlik Bankacýlýðýn temelinde güvenin yattýðýnýn bilinciyle müþterilere, hissedarlara ve çalýþanlara açýk, anlaþýlýr ve doðru bilgiler verir, zamanýnda, eksiksiz ve verilen sözler doðrultusunda hizmet sunarýz. Tarafsýzlýk Müþterilere, tedarikçilere, çalýþanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranýþ, görüþ ve etnik köken nedeniyle önyargýlý yaklaþmaz, hiçbir koþul ve þartta ayrýmcýlýk yapmayýz. Uygunluk Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarýz. Gizlilik Baþta müþterilerin kiþisel bilgileri olmak üzere hissedarlar, çalýþanlar, tedarikçiler ve iþ ortaklarýmýz ile ilgili her türlü bilgi ve iþlem detayýný, yasalarýn izin verdiði merciler dýþýnda hiçbir kiþi ve kuruluþla paylaþmayýz. Þeffaflýk Ticari sýr niteliðindeki ve henüz kamuya açýklanmamýþ bilgiler hariç olmak üzere, Banka ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri, zamanýnda, doðru, eksiksiz, anlaþýlabilir, yorumlanabilir ve kolay eriþilebilir bir þekilde kamuya duyururuz. Sosyal Sorumluluk Banka nýn tüm çalýþma, uygulama ve yatýrýmlarýnda Banka imajý, faydasý ve kârlýlýðý ile birlikte toplumsal fayda, bankacýlýk sektörünün geliþtirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi Detay Hanedan armalý Holbein tipi halý Batý Anadolu, 16. yüzyýlýn ilk çeyreði A: 226 x 322 cm.; B: 226 x 33 cm. Floransa, Gallerie Palazzo di Bardini 22

24 hususlarýný gözetir, çevre, tüketici ve kamu saðlýðýna iliþkin düzenlemelere uyarýz. SPK nýn belirlemiþ olduðu ve dört ana bölümden oluþan Kurumsal Yönetim Ýlkeleri çerçevesinde deðerlendirildiðinde, Akbank ýn mevcut uygulamalarý ve yapýlan çalýþmalar aþaðýda yer almaktadýr; Pay Sahipleri Pay sahiplerinin sorularýna doðru ve zamanýnda cevap verebilmek için bir Yatýrýmcý Ýliþkileri Departmaný oluþturulmuþtur. Ticari sýr niteliðinde olmayan tüm sorulara eþitlik ilkesi gözetilerek bu departmanca cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletiþim halinde olmasý saðlanmaktadýr. Genel kurul toplantý gündemi her yýl Ýnternet ortamýnda katýlýmcýlara duyurulmakta, ilgili gündem ve kararlar Bankamýz Ýnternet sayfasýnda açýk bir þekilde ilan edilmektedir. Akbank ýn hiçbir pay sahibi imtiyazlý oy hakkýna sahip deðildir ve bütün oylar eþittir. Bankamýzýn pay sahipliðine iliþkin kayýtlar güvenli bir þekilde Hissedarlar Servisi biriminde tutulmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Kamuyu Aydýnlatma ve þeffaflýk Akbank, kamuyu zamanýnda aydýnlatmak ve bilgilerin eksiksiz, güvenilir, anlaþýlabilir ve yorumlanabilir olmasýný saðlamak için Yatýrýmcý Ýliþkileri departmaný ve Finansal Koordinasyon birimlerini görevlendirmiþtir. Yatýrýmcý iliþkilerinin bilgilendirme politikasý kapsamýnda kamuya yapýlan duyurular þunlardýr; temettü politikamýzýn ÝMKB ve Ýnternet sitemizde duyurulmasý, çeyrek dönemler itibariyle mali tablolarýmýza ve baðýmsýz denetçi raporlarýna ait basýn açýklamasý hazýrlanmasý ve e-posta, Ýnternet ve konferanslar yoluyla düzenli olarak kamuya duyurulmasý, mali tablolara iliþkin hazýrlanan yatýrýmcý sunumlarýnýn Ýnternet ve e-posta yoluyla düzenli olarak kamuya duyurulmasý, genel kurulda görüþülecek konularýn Ýnternet yoluyla kamuya duyurulmasý, Bankamýzýn ortaklýk yapýsýnýn Ýnternet ve Faaliyet Raporu yoluyla kamuya duyurulmasý, ve Faaliyet Raporumuzun Ýnternet ve e-posta yoluyla kamuya duyurulmasý. Menfaat Sahipleri Faaliyet Raporumuzda vizyon, misyon ve hedefler bölümünde belirtildiði üzere, Personelin geliþimini destekleyerek, motivasyon ve iþ tatmini yaratmak Bankamýzýn ana hedeflerinden birisidir. Bankamýzýn yazýlý veya yazýlý olmayan ve tüm Banka personeli tarafýndan bilinen ilkeleri, davranýþ kurallarý ve Banka 23

25 içindeki veya dýþýndaki kiþi ve kuruluþlarla olan iliþkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar bir arada toplanmýþ ve "Etik ve Mesleki Ýlkeler" adýyla yazýlý hale getirilmiþtir. Bu çalýþmaya Akbank ýn Türkçe ve Ýngilizce Ýnternet sitesinden (www.akbank.com) ulaþmak mümkündür. Etik Ýlkeler her kademedeki Banka çalýþanýnýn tutum ve davranýþlarý ile Banka içindeki ve dýþýndaki kiþi ve kuruluþlarla olan iliþkilerinin düzenlenmesi amacýný içermektedir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 8783 no.lu kararý ile onaylanan bu ilke ve prensipler bütününü her kademedeki çalýþanýmýzýn gözetmesi ve iþi esnasýnda yüksek performans gösterirken bunlara tam olarak uymasý beklenmektedir. Çalýþanlarýmýzýn bu dokümanda yer alanlar dýþýndaki herhangi bir durumda da temel prensipler ve ilkeler ýþýðýnda basiretli davranacaklarý tabiidir. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulumuz, Faaliyet Raporunda yer aldýðý þekliyle Akbank ýn vizyonunu, misyonunu, kýsa ve uzun vadeli stratejik hedeflerini açýk ve anlaþýlýr þekilde oluþturmuþtur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarýnýn Türk Ticaret Kanunu nun ve Bankalar Kanunu nun hükümleri ile tespit edilmiþ esaslara ve ana sözleþme hükümlerine tabi olduðu, Bankamýz ana sözleþmesinde belirtilmektedir. Ana sözleþmede ayrýca, Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplantý yapmasý mecburi tutulmuþ ve koþullarý açýklýkla belirlenmiþtir. Ýç denetimden sorumlu Teftiþ Kurulu doðrudan Yönetim Kuruluna baðlýdýr. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim, risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluþturulmasýndan sorumludur. Bu politikalar, günün deðiþen piyasa koþullarýna göre, hem günlük Aktif-Pasif Komitesi toplantýlarýnda, hem de Yönetim Kurulu toplantýlarýnda periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulu tarafýndan, Risk Yönetimi Süreci ne iliþkin belirlenen politika ve stratejiler doðrultusunda Banka birimlerinin çalýþmasýný saðlamaktan Genel Müdür sorumludur. Ayrýca, iç kontrol ve belirli periyotlarda gerçekleþtirilen teftiþ faaliyetleri de politika ve stratejilere uyumun saðlanmasý konusunda gerekli kontrolleri saðlamaktadýr. Akbank Yönetim Kurulu, Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK) aracýlýðý ile risklerin yönetimi konusunda stratejiler, politikalar, limit sistemleri ve prosedürler oluþturarak, risklerin Detay Hanedan armalý Holbein tipi halý Batý Anadolu, 16. yüzyýlýn ilk çeyreði A: 226 x 322 cm.; B: 226 x 33 cm. Floransa, Gallerie Palazzo di Bardini 24

26 yönetimi sürecinde yoðun olarak yer almaktadýr. ÜDRK, Banka nýn pozisyonunu ve ekonomideki diðer geliþmeleri gözden geçirmek amacýyla ayda iki kez toplanmaktadýr. 25

27 Akbank Tarihindeki Kilometre Taþlarý Akbank 1948 Ocak ayýnda Adana da kuruldu. Akbank sermaye iþtiraklerine ilk kez 1950 yýlýnda Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý ndaki yatýrýmý ile baþladý; bunu diðer iþtirakler izledi. Ýstanbul daki ilk þube 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci de açýldý Kasým ayýnda Genel Müdürlük Ýstanbul a taþýndý. Almanya daki ilk temsilcilik Frankfurt ta 1964 yýlýnda, iþçi havalelerinin Türkiye ye transferini yapmak amacýyla açýldý. Daha sonra adý Sabancý Bank olarak deðiþtirilen Ak International Ltd., yurtdýþýnda kurulan ilk Türk özel sektör bankasý olarak 1983 yýlýnda faaliyete geçti. Sermayesinin %49 u Banque Nationale de Paris e ve %51 i Akbank a ait olan BNP-Ak Bank 1985 yýlýnda Ýstanbul da kuruldu yýlýnda Dresdner Bank bu bankaya ortak olarak katýldý. Akbank, 1996 yýlýnda Türkiye de American Express kartlarýnýn tek yetkili temsilcisi oldu de Frankfurt taki Akbank temsilciliði þubeye dönüþtürüldü da Akbank, Ýnternet bankacýlýðýna baþladý da Hamburg, Essen, Hannover, Stuttgart ve Münih temsilcilikleri þubeye dönüþtürüldü yýlý Haziran ayýnda Akbank orta ve küçük ölçekli iþletmeleri hedef alan Ticari Ýnternet þubesi ni hizmete açtý de Ak Portföy Yönetimi A.Þ. ve Private Banking Bölümü kuruldu de Akbank Malta þubesi açýldý de Akbank kredi kartý alacaklarýna dayalý 100 milyon ABD dolarý tutarýnda menkul kýymet ihraç etti. Bu iþlem, 1998 yýlýnda gerçekleþtirilen 250 milyon ABD dolarý tutarýndaki VDMK ihracýnýn ikinci kýsmýdýr de Akbank Berlin þubesi açýldý de Akbank ýn tamamýna sahip olduðu Akbank International N.V. Hollanda da kuruldu. Detay Çatma kumaþ parçasý Osmanlý, Bursa ya da Ýstanbul, 16. yüzyýlýn ikinci yarýsý yüzyýl Ýpek, çatma kadife, gümüþ kýlaptan 161 x 66 cm. Floransa, Museo Nazionale del Bargello 26

28 2001 de Akbank, yabancý uyruklu müþterileri için Ýngilizce Bireysel Ýnternet þubesi ni hizmete açtý de Axess kredi kartý kullanýma sunuldu de bireysel emeklilik alanýnda liderliði hedefleyen Akbank, Akhayat ýn %70,5 ini satýn aldý de Akbank, dövize dayalý yurtdýþý alacaklarýnýn menkulleþtirilmesi anlaþmasýnýn dördüncü dilimi olarak uluslararasý piyasalardan 150 milyon ABD Dolarý tutarýnda beþ yýl vadeli bir Dýþ kredi saðladý. Kurumsal projelerin finanse edilmesinde kullanýlan bu kredi seküritizasyon yoluyla oluþturuldu de Akbank, yýlýn en yüksek tutarlý ve en düþük faizli sendikasyon kredi anlaþmasýný imzaladý. 450 milyon ABD Dolarý tutarýndaki bir yýl vadeli kredi, ihracatýn finansmanýnda kullanýldý de IFC ve Akbank arasýnda, toplam tutarý milyon ABD Dolarý na ulaþacak uzun vadeli proje finansman kredisinin 55 milyon ABD Dolar lýk ilk bölümü için anlaþma imzalandý de Akbank, Emekli Sandýðý otellerinin yenileme yatýrýmlarýnýn finansmanýnda kullanýlmak üzere dokuz yýl vadeli 100 milyon ABD Dolarý tutarýnda bir kredi saðladý. Bu kredi, Türkiye de özel bir bankanýn verdiði en uzun vadeli proje kredisidir. Temmuz 2002 itibariyle, piyasaya çýktýðý dokuzuncu ayda bir milyon kiþiye ulaþan Axess, Avrupa nýn en hýzlý büyüyen kart markasý oldu. Dünyanýn en büyük ödeme sistemleri kuruluþlarýndan biri olan MasterCard, Akbank ýn Axess ile gösterdiði bu baþarýyý bir plaket ile ödüllendirdi. Eylül 2002 de Akbank, MSCI Geliþmekte Olan Ülkeler Endeksi ne dahil edildi ve 2002 yýlýný %12,5, 2003 yýlýný ise %13,3 payla MSCI Türkiye Endeksi nde en fazla aðýrlýða sahip þirket olarak bitirdi. Aralýk 2002 de Akhayat, bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek için kuruluþ izni aldý. 27

29 2003 Yýlýnýn Önemli Baþarýlarý Ocak Akhayat ýn adý Ak Emeklilik olarak deðiþtirildi ve þirket faaliyetlerine baþladý. Akbank, sermayesini optimize etmek için kurumsal yönetiþim ilkelerine uygun olarak temettü politikasýný açýklayan ilk borsa þirketi oldu. þubat Akbank nakit yönetiminde devrim niteliðinde özelliklere sahip "biz.card"ý hizmete sundu. "biz.card" sistemi biz.card sahibi firmalara satýn alma gücü saðlarken, tedarikçilere de tahsilat garantisi sunmaktadýr. Temmuz Dünyanýn en saygýn finans dergilerinden Euromoney, Temmuz 2003 sayýsýnda, Akbank ý beþinci kez Türkiye de Yýlýn En Ýyi Bankasý seçti. Akbank, uluslararasý piyasalardan 350 milyon ABD Dolarý tutarýnda bir sendikasyon kredisi saðladý. Ýhracatýn finansmanýnda kullanýlan kredinin vadesi bir yýl, faizi ise Libor +75 baz puan olarak belirlendi. Eylül Dünyanýn en etkin bankacýlýk dergisi The Banker, Eylül 2003 sayýsýnda, Akbank ý üçüncü kez Türkiye nin En Ýyi Bankasý seçti. Akbank, Ford Otosan a üretim kapasitesinin artýrýmýnda kullanýlmak üzere, 150 milyon Euro tutarýnda beþ yýl vadeli bir yatýrým kredisi saðladý. Aralarýnda Akbank ýn da bulunduðu dünyanýn önde gelen 13 bankasýnýn yer aldýðý, J. P. Morgan Chase liderliðindeki konsorsiyum, The Trade Bank of Iraq ýn (Irak Ticaret Bankasý) yönetimi ihalesini kazandý. Detay Çatma kumaþ parçasý Osmanlý, Bursa ya da Ýstanbul, 16. yüzyýlýn ikinci yarýsý yüzyýl Ýpek, çatma kadife, gümüþ kýlaptan 161 x 66 cm. Floransa, Museo Nazionale del Bargello 28

30 Ekim Akbank Malta þubesi nin, Garanti Bankasý Lüksemburg þubesi ile oluþturduðu konsorsiyum, Doðu Karadeniz Devletyollarý ile Deriner Barajý ve Hidroelektrik Santrali projelerinin finansmaný- na toplam 300 milyon ABD Dolarý kaynak saðladý. IFC ile yaptýðý anlaþma sonucu Akbank, 100 milyon ABD Dolar lýk B kredisi iþlemini global finans kuruluþlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirdi. Kredinin vadesi üç yýl, faizi ise Libor +250 baz puan olarak belirlendi. Akbank, dövize dayalý yurtdýþý alacaklarýn menkulleþtirilmesiyle ilgili olarak Westdeutsche Landesbank Londra ile yapmýþ olduðu seküritizasyon anlaþmasýnýn beþinci ve altýncý dilimleri ile 325 milyon ABD Dolarý tutarýnda bir kredi saðladý. Vadesi beþ yýl olarak belirlenen bu kredi iþlemi uluslararasý rating kuruluþlarý S&P ve Moody s tarafýndan sýrasýyla BB ve Baa3 notlarý ile derecelendirildi. Böylece bu program çerçevesinde 1999 yýlýndan bu yana ulaþýlan tutar milyon ABD dolarýna ulaþtý. Avrupa nýn En Ýyi Fatura Ödemesine Sahip Ýnternet þubesi ve Türkiye nin En Ýyi Bireysel Ýnternet þubesi seçti. Kasým Akbank, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý nýn Azeri-Çýralý-Güneþli havzasýnýn kapasite artýrým yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere 4,5 yýl vadeli 200 milyon ABD Dolarý kredi saðladý. Akbank, uluslararasý piyasalardan, ihracatýn prefinansmaný amacýyla, bir yýl vadeli ve Libor +65 baz puan faizli, 450 milyon ABD Dolarý tutarýnda bir sendikasyon kredisi saðladý. Aralýk Akbank enflasyondan arýndýrýlmýþ mali tablolarýna göre, 2003 yýlýnda trilyon TL net kâr elde ederek, Türk bankacýlýk tarihindeki en yüksek kâra ulaþtý. Global Finance Dergisi Akbank ýn Bireysel Ýnternet þubesi ni 29

31 2003 Yýlýnda Dünya Ekonomisi 2003 yýlýnda dünya ekonomisi bir toparlanma sürecine girmiþtir. Özellikle Irak taki savaþýn kýsa sürmesi ileriye dönük beklentileri iyileþtirmiþtir. Sermaye piyasalarý güçlenmiþ, dünya genelinde hem iþ çevrelerinde hem de tüketicilerde güven endeksleri yükselmeye baþlamýþtýr. Tüm bu geliþmeler sonucunda özellikle ABD, Japonya ve bazý geliþen ekonomilerde yatýrýmlar da dahil olmak üzere ekonomik göstergelerde iyileþme kaydedilmiþtir. Diðer taraftan geçmiþ dönemde normalin üzerinde artýþ kaydedilen hisse senedi fiyatlarýndaki hýzlý düþüþlerin etkisinin bu yýl da sürmesi, bölgesel belirsizlikler ve SARS virüsü nedeniyle uluslararasý ticaret ve üretimin büyüme hýzý potansiyelin altýnda kalmýþtýr yýlýnda dünya ticaretinin büyüme hýzýnýn %2,9 ile geçen yýlki %3,2 seviyesinin altýnda kalacaðý, 2004 yýlýnda ise %5,5 e ulaþacaðý öngörülmektedir yýlýnýn ikinci yarýsýnda iyileþmeye baþlayan global ekonomideki olumlu trendin 2004 yýlýnda da devam edeceði ve 2002 yýlýnda %3 büyüyen global ekonominin, 2003 te %3,2, 2004 te ise %4,1 oranýnda büyümesi beklenmektedir yýlýnda dünya ekonomisi üzerinde baský unsuru olan global deflasyon olasýlýðý, 2003 yýlýnda gündem dýþýnda kalmýþtýr. Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerdeki tüketici fiyatlarýndaki artýþýn geçen yýlki düzeyin üzerinde gerçekleþerek ortalama olarak sýrasýyla, %1,8 ve %5,9 (2002 de sýrasýyla, %1,5 ve %5,3) olacaðý, 2004 yýlýnda ise yavaþlayarak sýrasýyla, %1,3 ve %4,9 a gerileyeceði tahmin edilmektedir yýlýnda %11,1 olarak kaydedilen, Doðu Avrupa ülkelerini ve Rusya yý kapsayan geçiþ ekonomilerindeki (transition countries) tüketici fiyat artýþlarýnýn ise, düþüþ trendini koruyarak, 2003 ve 2004 yýllarýnda sýrasýyla, %9,7 ve %9,1 olarak gerçekleþeceði öngörülmektedir. Amerikan ekonomisi, Irak ta savaþ olasýlýðýnýn ortaya çýkmasý, sermaye piyasasýnda fiyatlarýn potansiyelin üzerinde artmasý, enflasyonun düþük seviyede seyretmesi, kapasite fazlalýðý ve sýnýrlý iç talep gibi nedenlerden dolayý 2002 yýlý ortasýndan itibaren küçülmeye baþlamýþtýr. Irak taki savaþýn kýsa sürmesi sonucunda ekonomik göstergelerin olumlu yönde deðiþmeye baþlamasý, ABD Dolarý ndaki deðer kaybý ve faiz oranlarýnýn düþük seviyelerini korumasý sonucunda, 2003 yýlýnýn ikinci çeyreðinde ekonomi yeniden büyüme eðilimine girmiþtir. Büyümede özellikle savunma harcamalarýndaki artýþ ile vergi indirimleri sonucunda artan harcanabilir gelirin hane halký tüketimini artýrmasý etkili olmuþtur. Ayrýca geleceðe yönelik beklentileri gösteren iþ çevreleri ve tüketici güven endekslerinin yükselmesi de büyümeyi pozitif etkileyen bir faktör olmuþtur yýlýnda ekonomideki atýl kapasiteye raðmen, ekonomik büyümede anahtar rol oynayabilecek iþgücü verimliðinde artýþ kaydedilmiþ, ancak iþsizlik devam etmiþtir. Geçen yýl %6,0 olan iþsizlik, 2003 yýlýnda %5,7 olarak gerçekleþmiþtir. Bu oranýn 2004 yýlýnda da ayný seviyelerde gerçekleþmesi beklenmektedir yýlýnda %2,4 olarak kaydedilen tüketici fiyatlarýndaki artýþ, 2003 te %1,9 düzeyinde gerçekleþmiþtir te ise %1,5 e gerileyeceði tahmin edilmektedir. Ýkiz açýklar olarak nitelendirilen kamu ve cari iþlemler dengesi açýklarýnýn yüksek düzeylerde seyretmesi, Amerikan ekonomisinde sorun teþkil edebilecektir. Uygulanan gevþek maliye politikasý sonucunda kamu bütçe açýðýnýn 2003 yýlýnda Amerikan ekonomisinin %6 sýna ulaþacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda %5,6 olacaðý öngörülen söz konusu oranýn, ancak 2008 yýlýnda %3 seviyesine gerilemesi beklenmektedir yýlýnda cari iþlemler dengesindeki açýðýn ekonominin %5,1 ine ulaþacaðý ve ancak ABD Dolarý ndaki deðer kaybýnýn etkisiyle Amerikan ekonomisinin Euro Bölgesi nden ve Japon ekonomisinden daha hýzlý büyüme kaydetmesi sonucunda bu oranýn beþ yýl içinde sadece %4 e gerileyebileceði belirtilmektedir. ABD Merkez Bankasý büyümeyi hýzlandýrmak için faizleri 30 Detay Küçük motifli Holbein tipi halý Anadolu, 15. yüzyýlýn ikinci yarýsý A: 208 x 198 cm.; B: 208 x 36 cm. Floransa, Galleria Palazzo Mozzi Bardini

32 tarihinin en düþük seviyelerine indirmiþ, bu nedenle de mali piyasalar yoluyla ülkeye giren yatýrýmlar azalmýþtýr. Bu geliþmeler artan cari açýkla birlikte ABD Dolarý nýn diðer paralar karþýsýnda deðer kaybetmesine neden olmuþ, son iki yýlda Euro karþýsýndaki deðer kaybý %30 a ulaþmýþtýr. Uzmanlar bu düþüþü daha önceki dönemde aþýrý deðerlenen ABD Dolarý nýn, deðerinde düzeltme hareketi olarak yorumlamakta ve ABD Dolarý ndaki deðer kaybýnýn 2004 yýlýnda da devam edebileceðini belirtmektedirler yýlýnda da Euro Bölgesi ndeki ekonomik durgunluk etkisini sürdürmüþtür. Güven endeksleri düþük seviyelerde kalmýþ, iþsizlik yükselmeye devam etmiþ ve sanayi üretiminde iyileþme kaydedilememiþtir. Yatýrým harcamalarýnýn çok düþük olmasý, iþ çevreleri güven endeksinin düþük seviyelerde kalmasýna ve dolayýsýyla ekonominin büyüyememesine neden olmuþtur. Kiþilerin borçluluk oraný ABD ye göre daha düþük ve tasarruf oraný daha yüksek olmasýna raðmen, yüksek iþsizlik nedeni ile hane halký güveni düþük kalmýþ, tüketim harcamalarý düþen enflasyonun da etkisiyle artan reel gelire raðmen yeterince artmamýþtýr. Euro nun son iki yýl içinde ABD Dolarý karþýsýnda deðer kazanmasý ve dünya çapýnda büyük ekonomilerin taleplerinin düþmesi, Euro Bölgesi nde daha önce büyümeyi saðlayan ihracata dayalý büyüme modelinin etkisini azaltmýþtýr yýlýnda %0,9 oranýnda büyüyen bölge ekonomisinin, 2003 te %0,5, 2004 te %1,9 oranýnda büyümesi beklenmektedir. Avrupa Merkez Bankasý deflasyon olasýlýðýný bertaraf etmek amacýyla %2 den yüksek olmamakla birlikte bu civarda bir enflasyon hedeflemesine gidildiðini belirtmiþtir. Bölgede 2003 yýlýnda tüketici fiyatlarýndaki artýþ %2 olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda bu oranýn %1,7 olacaðý ve %9 civarýndaki yüksek iþsizlik oranýnýn devam edeceði tahmin edilmektedir. Euro Bölgesi nde ekonomik kalkýnmanýn saðlanabilmesi için Dýþ talebin artmasý, düþük faizlerin devam etmesi, þirket bilançolarýnýn ve iþgücü piyasasýnýn iyileþtirilmesi gerekmektedir. Uzmanlarca, 2010 yýlýndan itibaren tüm Euro ekonomilerinde yaþlý nüfusun mali denge üzerinde baský oluþturacaðý ve borç yükünü artýracaðý belirtilmektedir. Elli yýl içinde emekli maaþlarýnýn bazý ülke ekonomilerinin %4-5 i civarýna, saðlýk harcamalarýnýn ise %3-4 ü civarýna yükseleceði öngörülmektedir. Bu nedenle þimdiden iþgücü piyasasýnda gerekli yapýsal reformlarýn yapýlmasýnýn gerekliliðine deðinilmekte ve reformun bölgede iþgücü arzýnýn artmasýnda, uzun dönemli mali dengenin saðlanmasýnda ve ekonominin saðlýklý büyümesinde anahtar rol oynayacaðý belirtilmektedir. Avrupa Birliði ne giriþ aþamasýndaki ülke ekonomileri, 2003 yýlýnda ihracat ve özel tüketim harcamalarýnýn olumlu etkisiyle hýzlý büyüme kaydetmiþtir. Bu ülkelerin, 2003 yýlýnda %3,3, 2004 yýlýnda %4,1 oranýnda büyüyeceði öngörülmektedir. Ýhracat artýþýnýn beraberinde þirket kârlýlýðýný da getirmesi ve yatýrým harcamalarýnýn artmasý beklenmektedir. Diðer taraftan söz konusu ülke ekonomilerinin aðýrlýklý olarak Euro Bölgesi ne yapýlan ihracata baðýmlý olmasý, bu ülkelerin Euro Bölgesi performansýndan direkt etkilenmesine neden olmaktadýr ve 2003 yýllarýnda Euro daki deðerlenme, aday ülkelerin ihracatýnýn büyümeye etkisini sýnýrlandýrmýþtýr. Bu ülkelerin birçoðunda nüfusun yaþlý olmasý ve AB çevre standartlarýna ulaþmak için harcamalar yapýlmasý kamu maliyesinin bozulmasýna neden olmaktadýr. Asya Bölgesi ekonomileri, 2003 yýlýnda büyüme açýsýndan iyi bir performans saðlamýþtýr. Geçtiðimiz yýl durgunluk ve deflasyon ile mücadele eden Japon ekonomisinin, 2003 ve 2004 yýllarýnda sýrasýyla, %2,4 ve %2,1 oranlarýnda büyümesi beklenmektedir. Ancak deflasyonla mücadelede bir geliþme saðlayamamýþtýr. Geçen yýl %0,3 oranýnda düþen tüketici fiyatlarý, 2003 te 31

33 %0,4 olarak gerçekleþmiþtir te tüketici fiyatlarýnýn %0,2 oranýnda gerileyeceði öngörülmektedir. Dýþ piyasalardaki iyileþme Japonya da üretimi artýrmýþ, hisse senedi fiyatlarý ve bono getirilerini yükseltmiþtir. Diðer taraftan perakende satýþlardaki düþüþ devam etmiþ, sabit sermaye yatýrýmlarý ayný düzeyde kalmýþtýr. Önümüzdeki dönemde deflasyon ve reel, finans ve kamu sektörü bilançolarýndaki zayýflýk büyümeyi olumsuz etkileyebilecek unsurlar olacaktýr. Bu nedenle, bu sektörlerdeki yeniden yapýlanma önem taþýmakta ve hýzlanmasý gerekmektedir. Japonya dýþýndaki Asya ülkelerini kapsayan alan, ekonomik büyüme açýsýndan dünyadaki en dinamik bölgedir. Son 20 yýlda ortalama %7 civarýnda büyüme kaydedilmiþtir. Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur grupta aðýrlýðý olan ülkeler olup, grubun global ekonomide artan rolü özellikle Çin ekonomisindeki dinamizmin bir yansýmasý niteliðindedir. Son 25 yýlda Çin ekonomisi ortalama %9 civarýnda büyümüþ, böylece kiþi baþýna düþen reel gelir beþ katýna yükselmiþtir. Bölgenin dünya ekonomisine katkýsý uluslararasý ticaretten kaynaklanmaktadýr. Bölge, 2002 yýlýnda, dünya ihracatýnýn %19,6 sýný gerçekleþtirirken, ayný zamanda 133,2 milyar ABD Dolarý cari iþlemler fazlasý vermiþtir yýlýnýn ilk dokuz ayýnda Euro bölgesi ihracatýnýn %22,4 ü bu bölgeye gerçekleþtirilmiþtir. Son zamanlarda bölge içi ticaret de artmýþ, özellikle Çin, diðer Asya ülkelerinden sermaye ve ara malý ithal ederek dünyaya nihai ürünü ihraç eder hale gelmiþtir. Çin in dünya ticaretindeki önemi artarken hammadde gereksinimi de artmaktadýr yýlýnýn ilk yarýsýnda bölgede dünya petrol tüketiminin yaklaþýk %15 i gerçekleþtirilmiþtir. Çin in 2001 yýlýnda Dünya Ticaret Örgütü ne girmesiyle birlikte doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý ülkede hýzla artmýþ, 2002 yýlýnda 52,7 milyar ABD Dolarý ile Çin dünyada en çok yabancý sermaye çeken ülke olmuþtur. SARS okunun atlatýlmasý, Çin de kaydedilen iç talep artýþý, ABD nin Dýþ talebindeki yükselme ve bölge içi ticaretin artmasý, 2003 yýlýnda da bölgede büyümenin ve ihracatýn belirgin bir þekilde artmasýna neden olmuþtur. Latin Amerika ülkelerinde ekonomik aktivite sýnýrlý düzeyde kalýrken, Meksika ve Brezilya zayýf performans sergileyen ülkeler olmuþtur. Bunun yanýnda güçlü ihracat performansý ve iç talep sonucu artan sanayi üretimi ile Arjantin ekonomisi bir toparlanma yaþamýþtýr. Arjantin de vadeli mevduatýn çekilmesine dair konmuþ olan kýsýtlamalar, Nisan ayýnda bankalardaki mevduatlarýn azalmasýna neden olmadan baþarýlý bir þekilde kaldýrýlmýþtýr. Bozuk kamu maliyesi, ülke borcunun ve özel sektör borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý Arjantin ekonomisinin önündeki temel sorunlardýr. Brezilya da ise ekonomi, belirgin ihracat artýþýna raðmen iç talebin düþük kalmasýndan olumsuz etkilenmiþtir. Bölge, özellikle Meksika, Japonya dýþýndaki Asya ülkelerinin rekabeti ile karþý karþýyadýr. 32 Detay Küçük motifli Holbein tipi halý Anadolu, 15. yüzyýlýn ikinci yarýsý A: 208 x 198 cm.; B: 208 x 36 cm. Floransa, Galleria Palazzo Mozzi Bardini

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER 173 174 DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2002 yýlýnda dünya ekonomisi jeopolitik, ekonomik ve mali piyasalardaki geliþmelerden olumsuz etkilenmiþtir. Yýlýn baþlarýnda

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2008 de başlayan finansal krizin etkilerinin azaldığı 2009 yılından sonra, Türkiye ekonomisi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2001 2001 BAÞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2001 DE TÜRK EKONOMÝSÝ Dileðimiz, herkesin 2001 yýlýnda yaþananlardan gerekli sonuçlarý çýkararak üzerine düþeni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı