Muhittin İPEK Genel Başkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhittin İPEK Genel Başkan"

Transkript

1

2 Muhittin İPEK Genel Başkan Bir ülkede gerçek bir demokrasiye geçebilmenin en önemli koşullarından birisi örgütlü toplumsal yapıdır. Örgütlü toplumsal yapının en önemli öğesi ise sivil toplum örgütlenmeleridir. Demokratik kitle örgütü olan meslek odaları bu örgütlenmenin bir parçasıdır. Odamız da, Anayasamızın 135. maddesine göre kurulmuş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Ne yazık ki 12 Eylül Yönetimi, meslek odaları örgütlenmelerine de büyük darbe vurmuştur. 12 Eylül'den sonraki siyasal iktidarlar da bu olumsuz tutumu sürdürmüşlerdir. Siyasi iktidarlar örgütlü toplumlardan niçin korkarlar? Çünkü örgütlü toplumlar bilinçli olur. Bilinçli toplumlar ise ülke yararına olmayan her türlü oluşuma, örgütlü gücünü ortaya koyarak karşı çıkar, kamuoyu oluşturarak sesini duyurur. Bu da yönetenlerin hiç hoşuna gitmez Bütün bunlara rağmen siyasal iktidarlar demokrasi savunuculuğu yapmaktan da geri kalmazlar. Koalisyon protokollarında ve hükümet programlarında "Demokrasinin Güçlendirilmesi" için bakın neler yazılmış: "Kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü, temel hakların güvence altına alınması, devletin vatandaşa hükmeden değil, hizmet eden hale getirilmesi, sivil toplum örgütlenmesine ağırlık verilmesi önde gelen hedeflerimizdendir"... Bu kadar güzel sözlere rağmen gerçek hayatta neler oluyor? Kamu Kurumlarında görev yapan Odamız Yönetim Kurulu üyelerine ve Temsilcilerine sürgünler başlatılıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığında başlatılan bu hareket İller Bankası Genel Müdürlüğünde ve özellikle Harita Dairesi Başkanlığında doruk noktasına ulaşıyor. Odamızın çeşitli kademelerinde görev yapmış meslektaşlarımız Harita Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üç şube müdürü görevlerinden alınıyor. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi A. Fahri Özten Erzurum'a, Ankara Şubemiz eski yazmanı Metin Kulein Van'a sürgün ediliyor. Böylelikle Oda yöneticilerini sürgün etmekle ""sivil toplum örgütlenmesine nasıl ağırlık" verildiği anlaşılmaktadır. Demek ki Tür kiye'de varsayılan demokrasi işlemivor. Hersev kağıt üzerinde kalıyor. Halbuki tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi anlayışı hayata geçirilmelidir. Demokratik ve çağdaş bir ülkede devlet ülkenin insanlarına huzur ve mutluluk vermesi gerekirken, Devletin bir yöneticisi olan İller Bankası Genel Müdürü sürgünlerle, aile bütünlüğünü dağıtmakla neden son derece acımasız davranmıştır? Bu durumu alkışlayan ve oluşumlarda pay sahibi olanlar kendi dallarını kesmekte olduğunu unutmamalıdırlar. Bazı harita mühendislerinin kıyıma uğratılması harita mühendisliğine ve harita sektörüne hiçbir yarar getirmez. Bu sadece çalışma barışını bozar. Nitekim bozmuştur da. Sektörümüzde yaratılan gerilim akıl ve mantığın yerine intikamcı duygulan ön plana çıkarmıştır. Geçmişte sektör olarak çok zararını gördüğümüz partizanca tutumlar yeniden başlatılmıştır. Buna izin vermeyelim. Çalışma barışını yok eden kişiler camiamızın vicdanında mahkum olarak bir bir yok olup gideceklerdir. Ama mesleğimiz adına çalışmalarını sürdüren Odamız daima dimdik ayakta kalacaktır.

3 Kamu kurum ve kuruluşlarında TMMOB ile Kamu Sendikaları yönetici ve üyelerine yönelik olarak atama adı altında başlatılan sürgünler; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimizce büyük tepki ile karşılanmıştır. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı içerisinde de başlayan idari ve teknik kadrolardaki yer değiştirme ve sürgünler İller Bankası Genel Müdürlüğünde doruk noktasına ulaşmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde kurum geçmişinde hiçbir zaman görülmemiş bir şekilde kıyım yapılmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odaların yönetimlerinde görev yapmış veya halen yapmakta olanlar; ya görevlerinden alınıp pasifize edilmişler ya da aile bütünlüğünün bile dağıtılma pahasına Erzurum, Kars, Van, Sivas gibi illere naklen tayin edilmişlerdir. Kamu Kurumu niteliğinde olan TMMOB ve bağlı odaların; çağdaş ve demokratik tavırlarından rahatsız olan geçmiş hükümet ve yandaşları, TMMOB Odalar ve Sendikaları sindirmek ve susturmaya yönelik kıyım ve sürgünlerle çalışma barışını bozmuşlardır. Toplumumuzun sosyal barışa gereksinim duyduğu bu günlerde, barışı yok edip kin tohumu ekenler, büyük zevk alarak gerçekleştirdikleri bu kıyımın hesabını mutlaka vermelidirler. Sistemin tıkanma sebeplerinden biri olarak bilinen ve yıllardır uygulanagelen, "İşe göre adam" yerine "Adama göre iş" politikalarının 2000'li yıllarda hala uygulanması üzüntü vericidir. Bu anlayışla ülkemizin, özlenen gelişmişlik düzeyine ulaşamayacağı açıktır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimiz; 42 yıllık onurlu geçmişinde buna benzer birçok baskılarla karşılaşmıştır. Birliğimizi baskılarla yıldıracağını sanan hükümetler, bakanlar ve genel müdürler kamunun vicdanında mahkum olarak görevlerinden ayrılmışlardır. Ancak, Birliğimiz kamuoyuna karşı sorumluluklarını yerine getirerek baskılara rağmen varlığını korumuş ve bundan sonra da koruyacaktır.

4 Odamız mesleki demokratik kitle örgütüdür. Odamız kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunur. Ülkemizde toplumun demokratikleşme isteği baskı ile engellenmeye çalışılmaktadır. Bize düşen görev; Odamıza demokratik işleyişi kazandırmak, ülke gündemini yakalayarak gerekli tepkileri göstermektir. 1. ÜLKE SORUNLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR. 1.1 Demokratikleşme, insan haklan, demokrasi platformu 1.2 ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve ge liştirilmesi 2- KURUMSALLAŞMA 2.1 Örgütlenme 2.2 Tüzük ve Yönetmelik uygulamaları 2.3 Üye sorunları ve çözümler 2.4 Öğretim elemanları 2.5 Öğrenci ilişkileri 3- EĞİTİM ÇALIŞMALARI 3.1 Üniversitelerle ilişkiler 3.2 Meslek içi eğitim 3.3 Harita mühendisliği eğitimi 4- YAYIN ÇALIŞMALARI 4.1 Dergi 4.2 Bülten Uluslararası yıllık bülten 5- STB KOMİSYON ÇALIŞMALARI 5.1 Komisyon çalışmalarının rapor haline getirilmesi 5.2 Çalışmaların üyelere duyurulması 6. HABİTATII 6.1 Odamız görüşlerinin ulusal Rapor'da yer alması 6.2 Habitat II'ye katılım 6.3 Habitat II Paneli (İstanbul) 7- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 8-6. HARİTA KURULTAYI 9- SEMPOZYUM, PANEL, SEMİNER VE TOP LA NTII AR 9.1 Uluslararası Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İs tanbul) 9.2 HABİTAT II. Değerlendirme Paneli 9.3 Mesleğimizle ilgili yeni oluşumların tartışılması 9.4 Şube ve Başkanlar Kurulu Toplantıları 10- YASA VE YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI sayılı imar yasa taslağı 10.2 Arsa Ofisi Kuruluş Yasa Taslağı 10.3 Kıyı ve Kenar Çizgisi Yasa Taslağı 10.4 TMMOB Yasa Taslağı 10.5 Orman kanunu 10.6 Tekniker ve Teknisyen Yönetmelik Taslağı 10.7 Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği 11. ULUSLARARASI İLİŞKİLER 11.1 FİG 11.2 AB 12- SOSYAL ETKİNLİKLER 12.1 Kültür ve Sanat Etkinlikleri 12.2 Geleneksel Yemekler 12.3 Konser Organizasyonları 13. HKMO VAKFI 13.1 Öğrenci Bursları 13.2 Üye Dayanışması 14- ODA GELİR KAYNAKLARININ ARTIRILMASI 14.1 Üye aidatları 14.2 Yeni Kaynakların Araştırılması Sosyal Aktiviteler İsteğe bağlı Bilgi ve Belge Satışları 15- ODA BİLGİ SİSTEMİ VE İLETİŞİM MERKEZİNİN OLUŞTURULMASI 16- ŞUBE ETKİNLİKLERİ 17- KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 17.1 TMMOB 17.2 Bakanlıklararasi Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 17.3 Kamu Kurumları ve İlişkiler 17.4 Protokollu İşler

5 3-14 Haziranl996 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşimler Konferansı Habitat-11 Konferansının sonuçlan "HABİTAT GÜNDEMİ" adı altında imzalandı. ABD delegasyonu ile Küba ve Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginlik belgenin umulandan daha geç tamamlanmasına yol açtı. Daha çok siyasi içerik taşıyan bu gerginlik noktaları dışında delegasyonlar hiçbir ayırım gözetmeksizin herkesin "Konut ha/c/a "na sahip olduğu konusunda uzlaşmaya varıldı. Habitat-11 gündeminde yer alan hedefleri hayata geçirmek için söz veren devletler, yine konferans sonucunda hazırlanan Küresel Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinde bütün dünyadaki kaynakların daha adil bir dağılımıma önkoşul olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Deklerasyonda yer verilen "tek taraflı ekonomik önlemlerin" kalkınmakta olan ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etki gösterdiği şeklindeki ifadeye ABD de-legasyonu, Amerika'nın Küba'ya uyguladığı eko- nomik ambargoyu ima eden bu cümlenin metinden çıkarılmasını isterken aksi halde istanbul Delegasyonu'na ve Habitat gündemine hayır diyeceği tehdidinde bulundu. Küba'nın tek taraflı tavizi ile sorun atlatıldı. Başka bir gerginlik noktası da "işgal altındaki" topraklara gönderme yapan ve İsrail'i hedef alan cümlelerden kaynaklahdı.yine ABD delegasyonu "Ortadoğu'daki Politik Gelişmeleri" dikkate alarak ilgili cümlelere itiraz etti. Arap Ülkeleri bu ifadenin metinde yer alması konusunda ısrarlı davrandılar. Sonuçta her iki tarafın tavizleri sonucu bu sorun da aşıldı. Habitat Güdemi ile ilgili bir başka sorun da kadınların "doğurganlık hakkı" (kürtaj) ile ilgiliydi. Bu konuda geleneksel itirazı olan Vatikan ve İran 96. maddeye çekince koymakla ye tindiler. Bu siyasi pürüzlerin dışında hükümetler Habitat gündemi çer çevesinde etnik köken, ulusal köken, cinsiyet, yaş, ırk, aile durumu vb. gibi farklılıklar gözetmeksizin herkesin konut edinme hakkı"nı tanıyor, "kü resel eylem planının uygulanması için kaynakların daha adil dağılımını ön gören Habitat Gündemi'nde, yeni kay naklara gereksinim duyulduğu vur gulanırken, dış borçların düşürülmesinde uluslararası çaba ge rektiği de vurgulanıyor. Metinde, finansman sorununa çözüm getirilmesinde kaynakların nerelere ayrılacağı sanayileşmiş ülkelerin ve tüm dünya ülkelerinin önceliklerini gözden geçirmeleri isteniyor. "Ortaklık" kavramının altını çizen Habitat Gündemî'nde başta kadın ve çocuklar olmak üzere, yaşlılar, yoksullar gibi, toplumun daha fazla gereksinme ihtiyacı duyan kesimlerine daha fazla ağırlıkverilirken, insan yerleşimlerinde cinsiyet eşitliğinin altı çiziliyor. Altı Milyar Dünyalı'yi temsilen katılımın sağlandığı Habitat-11 Kent Zirvesinde sivil toplum kuruluşları (NGO) hergün onlarca panel diyalog ve forum yaptılar.

6 Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının çok çeşitliliği dikkati çekerken gündeme alınan konuların "insan yerleşimleri" konusunun ne kadar kapsamlı olduğunu açıkça gösteriyordu. Ancak sivil toplum kuruluşlarının inceledikleri konuların ve sonuç önerilerinin "Küresel Eylem Planı" ve "Habitat Gündemi"nde ne kadar dikkate alındığı konusu tartışılmaktadır. Belki de Habitat-11 sürecine Türkiye'nin geç katılımı, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının "Küresel Eylem Planı"na katkı koyma süreçlerini kaçırdığı söylenebilir. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Harita ve Ka dastro Mühendisleri Odamız bir sivil toplum örgütü olarak, içinde bu lunduğumuz dönemi; iç göçün büyük bir hızla sürdüğü, iç yer leşme dinamiğinin du- rağanlaşmadığı, yeni imar affı düşüncelerinin ortalıkta dolaştığı, toprak spekülasyonunun önlenemediği, arsa üretiminin gereksinmelerin çok gerisinde kaldığı planlı kentleşme yerine kaçak kentleşmenin olağanlaştığı, köylerin boşaldığı, kentlerin köyleştiği, kıyıların betonlaştığı, orman alanlarımızın küçüldüğü, kültürel ve tarihi değerlerimizin yağmalandığı bir dönem olarak değerlendirmektedir. Bu sorumlulukla saptamalarımıza yönelik kalıcı belgeler hazırlama süreci başlatıldı. İstanbul Şubemizce düzenlenen "İnsan Toprak ilişkilerinde Değişmeler ve Kent Mekanındaki Yansımaları" konulu panel 9 Haziran 1996 günü İ.T.Ü. Taşkışla binasında yapıldı. Panel yöneticiliğini Celal Beşiktepe yaparken Prof. Dr. Rıfkı Aslan (Y.T.Ü.) - Sosyolojik Değerlendirme, Prof. Dr. Aydın Aybay- Hukuksal Değerlendirme, Dr. Erol Köktürk Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Raporu s Prof. Dr. Cankurt Örmeci- uydu Görüntüleri İli İstanbul değerlendirmesi, Dr. Morkku Vıllıkka-üluslararası Ölçmeciler Federasyonu 8. Komisyon başkanı panelist olarak katıldılar. Panel öncesi İstanbul ile ilgili Dr. Erol Köktürk tarafından bir dia gösterisi yapıldı. Ayrıca Doç. Dr. Enver Ülger tarafından Y.T.Ü. üniversitesi akademisyenler panelinde "imara aykırı ve kaçak yapılaşmış alanlarda arsa düzenlemesi seçeneği" "Sarıgazi-İstanbul) konulu bir proje sunuldu. Oluşmuş bir platformu değerlendirme, sivil toplum örgütleri ile beraber hareket edebilme, sorunlara sektörümüzün bakış açısını ve yaklaşımlarını taşıma sürecini başlatarak geliştirme ve derinleştirme amacındayız. "Sayın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı'na Ankara Anakent Belediye başkanı İ.Melih Gökçek doğalgazı yasaya aykırı olarak yaklaşık iki yıldan beri %300'e varan zamlarla halka satılmıştır. Gökçek'in bu uygulaması mahkeme kararı ile tesbit edilmiş, Yargıtay'ca onaylanarak kesinleşmiştir. "Doğalgaz Ücreti" adı altında haksız ve yasaya aykırı olarak mensuplarınızdan tahsil edilen bu paraların geri alınması için mahkemeye başvurmaları konusunda uyarmanızı ve yardımcı olmanızı dilerim. Sevgi ve saygılarımla.." İLETİŞİM ADRESİ: Meclis: TBMM Halkla llişkiter A Blok 1. Kat 3. Banko No: 10 Tel: Faks: Büro: Sümer (2) Sokak No: 23 Demirtepe/ANKARA Tel: Faks:

7 Odamızın 35. Olağan Genel Kurulu nda tüzüğümüzün bazı maddeleri değiştirildi. Oda tüzüğündeki Bölge Temsilciliği kavramı kaldırılarak, genel örgütlenmenin tümü Şubelere dönüştürüldü. Bölge Temsilciliği'nin görevleri Şube'lerin görevlerinden pek farklı olmadığı ifade edilerek, Bölge Temsilciliği deyiminin geçtiği 13, 284, 36, 37/s-z, 63d, 64, 65/ a,d, arası, 103, 106, 107, 108, 109, 116, 117, 118 ve 124. maddelerindeki bu ifade kaldırıldı ya da Şube olarak düzeltildi. Tüzüğümüzün diğer maddelerinin bir bölümü ile HKMO tescil yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerinde de değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler TMMOB'ce onaylandı. Değişikliklerin son şekillerini yayınlıyoruz. Amaç, Merkez, Tanımlar ve üyelik Odanın Amaçları Madde 2- Odanın amaçları şunlardır; a) Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mes leki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mes lek mensuplarının birbirleriyle, ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını ko rumak, Kamunun ve ülkenin çı karlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, Ülkenin sanatsal ve teknik kal kınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak, b) Meslek ve çıkarları ile ilgili iş lerde kamu kuruluşları ve öteki ku ruluşlarla işbirliği yaparak mesleki denetimde ve gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bi limsel şartnameleri, tip söz leşmeleri ve bunlar gibi bütün bi limsel belgeleri incelemek ve bunların değiştirilmesi, ge liştirilmesi ya da yeniden yürürlüğe konulması yolunda önerilerde bu- lunmak, c) Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve yurdun kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde bu lunmak, d) ulusal ve uluslararası bi limsel, teknik ve mesleki araştırma enstitüleri ve inceleme kurumları kurulması için girişimlerde bu lunmak, kurulanların çalışmalarını izlemek ve katılmak, e) Harita ve kadastro işleri ile il gili olarak verilecek yeterlilik bel gelerinde üyenin mühendislik mesleğindeki yeterlilik ve deneyimlerin saptanmasında öncü olmak ve kamu kuruluşlarında gerekli gi rişimlerde bulunmak, f) üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki da yanışmayı kurmak ve kuv vetlendirmek, g) Öğrencilerin üniversite ve yüksek okul öğrenimleri sonundaki staj ve yetiştirme devrelerini belli kurallara bağlayıcı girişimlerde bulunmak, h) üyelerin mesleki çalışmalarında ihtisaslarının gerektirdiği yetkilerini eksiksiz kullanabilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği sağlamak, ı) Çeşitli ihtisastaki Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak ülke kalkınmasında ve ortak mesleki sorunlarda kararlar almak, i) Harita ve Kadastro Mü hendislik eğitiminin ve harita ve kadastro mühendisliği öğ rencilerinin sorunlarını araştırıp in celemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de ya rarlanarak öneriler geliştirmek, ge liştirilen modellerin ger çekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda öğretim üyeleri ve öğrencilerle oluş turulacak komisyonlarıyla et kinlikler düzenlemek, j) ülkemizdeki iş hacmi dikkate alınarak harita ve kadastro mesleği ile ilgili mühendis ve teknik eleman gereksinimi karşılayacak önlemleri araştırmak, kadrosunu düzenleme ve sağlama konusundaki önlem ve önerileri ilgili kuruluşlara duyurmak, k) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak ve bunlarla gerekli ilişkileri kurarak kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kurultay ve kongreler yapmak, 1) Meslekle ilgili resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık yapmak, m) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika ve yeterlilik belgesi vermek ve bu amaçla örgütlenmek. Onursal üyelik Madde: 7- Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma

8 ve yardımları görülen kişilere, Oda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile 'Onursal üyelik' verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulu'nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu'nca geri alınabilir. üyelerin Yetki ve Sorumluluğu Madde: 8- üyeler; Oda'nın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Tüzüğü, Oda Tüzüğü ve diğer yönetmelikler gereğince, mesleki çalışmalarda bulunurlar. Oda tarafından hakemliklerine tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadırlar. Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler. Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamazlar. Oda Genel Kurulu'nca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadırlar. Yeniden (İye Olma Madde: 11 - üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, oda yönetimince durumu incelenir ve üyelik koşullarını taşıyorsa, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Oda Genel Kurulunun Toplanma Şekil ve Zamanı Madde: 14- Oda Genel Kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulu'nca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl üye tamsayıları ile TMMOB Genel Kurulu'nca TMMOB Yönetim, Yüksek Onur vp Dpnptlpmp Kurulları asıl üyeliğine seçilmiş üyelerin toplamının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının sağlnamaması halinde Genel kurul ancak bir kez 60 (altmış) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini; gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce delegelere bildirir. Oda merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur. Oda Genel Kuruluna Hazırlık Çahşmları Madde: 15- Oda Yönetim Kurulu; Genel Kurul Toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Genel Kurul'a katılacak doğal delegelerin ve delegelerin, 3 (üç)'er kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, gününü, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyı görevli

9

10 ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Genel Kurula katılmayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan delege listeleri ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda'nın ve TMMOB'nin ilan yerlerinde 3 (üç) gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince delegelikten istifa başvurulan, oda aracılığıyla ya da doğrudan, görevli hakime yapılır. Delege listesi hakim tarafından, yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurul'a ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 (üç) gün içinde Oda Yönetim Kurulu durumu doğal delege ve delegelere bildirir. Ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurulur. Madde: 21- Genel Kurul görüşmeleri ve kararlan, bir tutanağa bağlanarak; Başkan, Başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, tutulan tüm notlar ve ekleriyle birlikte dosyasında saklamak ve bir örneği TMMOB'ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kurulu'na verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde, üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayınlanır. Toplantı Şekli ve Gündemi Madde:27- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda delege listesi ilçe seçim kuruluna gönderilmez, 3 (üç) gün süreyle TMMOB ve Oda'da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında delege listesinin asılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Listeler asılırken, kaldırılırken hergün ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan olağanüstü genel kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Ankara dışında da yapılabilir. İlk Toplantı ve Görev Dağılımı Madde: 30- Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu üyeleri; en yaşlı üyenin çağrısı ile, Oda Genel Kurul seçimlerinin kesinleşmesinden sonraki 7 (yedi) gün içinde ve üye tam sayısıyla ilk toplantısını yapar. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda; yönetim kurulu gizli oyla ve salt çoğunlukla; Başkan, 2. başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Örgütlenme Sekreterini ayrı ayrı seçer. Ret ve Çekilme Madde: 49- Oda Onur kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili konularda, yargıçların Hukuk üsülü Muhakemeleri Yasası'ndaki ret ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır Oda Onur Kurulu, ret isteğini kendisi inceler, bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulu'nda itiraz edilebilir. Oda Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili ret istemi kabul edilirse ret edilenler yerine yedekler göreve çağrılır. GENEL KURULLAR Şube Genel Kurulu Madde: 72- Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden 35 (otuzbeş) gün önce etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Oda'ya kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda veya Şubeye yatıran ve oda sicil numarası alanlardan oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerni veya evlerini söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnızca iş yerinin bulunduğu birimin Genel Kuruluna katılırlar. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde; özel kuruluşlarda çalışanlardan, çalıştığı işyerinin o yalı ait ekim ya da kasım maaş bordrosu ile SSK Bölge Müdürlüğü ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen işe giriş bildirgelerinin birer kopyasını, kamu kurumunda çalışanlardan ise resmi bir yazı isteyebilir. Toplantı Şekli ve Zamanı Madde: 73- Şube genel kurulları iki yılda bir ocak ayı içinde yapılır. Genel kurulların tarihi Oda Danışma Kurulu'nun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az, 45 (kırkbeş) gün önceden Oda Yönetim kurulunca saptanır ve tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, Şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube genel kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı ilin çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube yönetim kurulu asıl üye tamsayısının iki katından az olamaz. Danışma Kurulu Oluşması Madde: 90- Şube danışma kurulu; Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, temsiciler, delegeler, uzmanlık kolu komisyonları üyeleri, Oda organlarında önceki dönem görev yapmış üyelerden oluşur. Şube Danışma Kurulu sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği hükümlerine göre çalışır, ancak bu yönetmeliğin mali hükümleri uygulanmaz. Genel Kurulda Aday Olma Madde: 101- Oda Genel Kurulunda pazar günü yapılacak seçimler için; Oda Yönetim, Onur Denetleme TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme Kurulları adayları önerilir. Oda Genel Kurulu'na katılan delegeler kendilerini ya da başka bir delegeyi aday gösterebilirler. Genel Kurula katılan 25 (yirmibeş) delegenin yazılı başvurusu ile delegasyon di-

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih/Sayı : 02.12.2002 / 24954 BİRİNCİ BÖLÜM Odalar Birliği (TMMOB), Kuruluş, Merkez ve Amaç Kuruluş, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (26 ŞUBAT 2012 TARİHLİ 16. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) İÇİNDEKİLER 1. Bölüm Kuruluş ve İlkeler 5 2. Bölüm Üyelik 13 3. Bölüm Örgüt ve Yönetim

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜK (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR) CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜZÜĞÜ (5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YAPILAN

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

PARTİ PROGRAMI DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

PARTİ PROGRAMI DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR PARTİ PROGRAMI 1. BÖLÜM GIRIS a)günümüz Dünyasinda Yasanan Temel Sorunlarve çeliskiler b)tarihi ve Temel Toplumsal Özellikleriyle Ortadogu Gerçegi c) Türkiye TÜRKIYE DE OLIGARSIK SISTEM, DEMOKRATIK DÖNÜSÜMLE

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASININ

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASININ KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASININ İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2. Tefsir İKİNCİ KISIM Birlik ile ilgili Kurallar Birinci Bölüm Birliğin Kuruluşu,

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1 - Sendikanın Adı; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü 8 Eylül 2001 Türk İmar-Sen Türkiye Kamu-Sen Üyesidir Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe/ ANKARA Tel: ( 0312) 424 22 88 (PBX) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANATÜZÜK. Anatüzüğün 17-18 Eylül 2011 26. Merkez Genel Kurulu nda yapılan düzenlemelerle değişik son şeklidir.

ANATÜZÜK. Anatüzüğün 17-18 Eylül 2011 26. Merkez Genel Kurulu nda yapılan düzenlemelerle değişik son şeklidir. ANATÜZÜK Anatüzüğün 17-18 Eylül 2011 26. Merkez Genel Kurulu nda yapılan düzenlemelerle değişik son şeklidir. 1 Türkiye Petrol-Kimya Lastik İşçileri Sendikası Adres: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Şubat 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete TÜZÜK Sayı : 27146 Karar Sayısı : 2009/14633 Ekli Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/12/2008 tarihli ve 4094 sayılı yazısı

Detaylı

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Dernek Tüzüğü AFRIKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Sayfa 1 Derneğin adı ve merkezi Madde: 01 - Derneğin adı AFRiKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Derneğin

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

TARIM-ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

TARIM-ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Ana Tüzük TARIM-ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1- Sendikanın adı Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası, kısa adı TOÇ BİR-SEN dir. Sendikanın Genel Merkezi

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı Derneğin adı, Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği dir. Derneğin kısa adı Mimar Sinan MMMB dir.

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir)

Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir) Editör : Nafiz Güder Desenler: Behiç Ak Kasım 2004, Ankara Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi (Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir) Bu yayının içeriğinden yalnızca

Detaylı