TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

2 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1. Blok No: 6 Kat: 5 D: Gayrettepe Befliktafl stanbul Tel: Faks: Eposta: Yap m Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No: 1 Rota Binas fiiflli stanbul Tel: Faks: EPosta: Yapt klar iflin do rulu una inanan insanlar çal flmalar n n denetlenmesinden, karfl fikirler ortaya at lmas ndan ve tercihleri üzerinde münakafla yapmaktan zevk al rlar. Bask TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9 Cadde 116. Sokak No: 2 Esenyurt stanbul Tel: (Pbx) Fax: EPosta:

3 5 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI D e erli lerimiz, Ç NDEK LER TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...5 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAfiKANI NIN MESAJI...6 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M ORGANLARI...8 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 YILI SATIRBAfiLARI...11 T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER VE 2012 YILI FAAL YETLER...24 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI...39 Mesle imiz için yeni aç l mlar getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlü e girdi i 2012 y l nda, T DE olarak meslekte küresel geliflim ve mükemmelli in paydafl olmak vizyonumuz do rultusunda gerçeklefltirdi imiz çal flmalar sizlerle paylaflacak olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyorum y l n, Mesle imizde de iflim ve dönüflümün h zland, T DE nin de bu h zl geliflime destek olmay sürdürebilmek için, mevcut hizmet alt yap s n güçlendirmek amac yla yat r m yapmaya devam etti i bir y l olarak özetleyebilirim. Elinizdeki faaliyet raporunun ilerleyen sayfalar nda sizlerle paylaflaca m z etkinliklerimiz, Yönetim organlar nda beraber çal flma ayr cal na sahip oldu um de erli arkadafllar m n özverili gayretlerinin yan s ra, siz de erli üyelerimizin katk ve destekleriyle baflar ya ulaflm flt r. Bu destek, bazen çal flma komitelerinde aktif görev alarak, bazen gerçeklefltirdi imiz etkinliklere kat larak, seminer lideri görevini üstlenerek, bazen de bizlere önerilerinizi, taleplerinizi ileterek gerçekleflmifltir. Bu vesileyle, bütün bu çal flmalar gönüllülük esas ile yürüten ve her ay n son Sal günü, Genel Merkezimizde yo un gündemle toplanan Yönetim Kurulundaki de erli arkadafllar ma, Denetim ve Etik Kurullar ile tüm çal flma komitelerinde görev alan meslektafllar ma, T DE Akademinin seminer liderlerine, Genel Müdürü müze, Dan flmanlar m za ve vizyonu ile yolumuzu açmaya devam eden, asla bu yolda bizleri yaln z b rakmayan, deste ini esirgemeyen say n Kurucu Baflkan m za, en içten teflekkürlerimi iletiyorum. Mesle imizle ilgili yeni oluflumlar n h zla sürdü ü, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Uyum (GRC) kavram n n ifl dünyas n n gündemine oturdu u ve bu konularda gerek güvence veren gerekse dan flmanl k yapan meslektafllar m zdan beklentilerin de artt bu dönemde, sizlerin de de erli desteklerinizle mesle imizi hak etti i yere tafl yaca m za ve meslektafllar m z n beklentilerini en üst seviyede karfl layaca m za olan inanc m tamd r. Kurumsallaflma yolunda önemli düzenlemelerin hayata geçmeye devam edece i 2013 y l n n, ülkemiz, insan m z, meslektafllar m z ve mesle imiz için de hay rl olmas n diler, sevgi ve sayg lar m sunar m. Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Yönetim Kurulu Baflkan

4 6 7 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAfiKANI NIN MESAJI D e erli T DE leri ve sevgili meslektafllar m, 17. faaliyet dönemini geride b rakan bir meslek örgütünün Kurucu ve Onursal Baflkan olman n gururunu yafl yorum. Ayn zamanda bir T DE gönüllüsü olarak, Enstitü ad n yeni duyan biri gibi internet sitesini ziyaret ederek kuruluflumuzun geliflimini anlamaya çal flt m. Baz gözlemlerimi paylaflmak istiyorum. nternet sitemizde, ilk dikkatimi çeken konu, uluslararas temsil gücümüz oldu. T DE, bugün hem bölgesel hem de uluslararas mesleki organizasyonlar n üyesidir. Bu üyelikler, mesle imizin gerektirdi i küresel bilgi ve deneyimlerin ülkemize tafl nmas, iç denetim alan ndaki en güncel ve en iyi örneklerin ülkemizde de uygulanmas ve iç denetçilerin bu yetkinliklere sahip olmalar anlam na geliyor. Bu üyeliklerin di er bir anlam da, çal flmalar yla T DE nin kurumsal bir de er oldu udur. kinci önemli konu, T DE nin de er yaratan hizmetleri olan ç Denetim Dergisi, Türkiye ç Denetim Kongresi, Mesleki Geliflim Akademisi ve Sanal Müze oluyor. Bu y l, 16. ç Denetim Kongresi yap ld. ç Denetim Dergisi nin 33. say s yay nland. Mesleki Geliflim Akademisi, daha yeni olsa da yo un ve güncel bir e itim program ile nitelikli meslek mensuplar n n geliflmesine katk da bulunuyor. Sanal müze sayesinde T DE nin geçmiflten bugüne olan yolculu unu görebiliyoruz. Bu unsurlar, bir kurum olarak T DE ile birlikte, T DE hizmetlerinin de sürdürülebilirlikleri ve kurumsallaflan kimlikleri ile birer marka olduklar n gösteriyor. du. Mesle imizin yak n, Enstitümüzün kurumsal tarihini anlatan Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl Türkiye ç Denetim Enstitüsü kitab n yay nlayarak, kurumsal tarihimizi yaz l hale getirme gelene i bafllatm fl olduk. Bu yay n, örnek bir kurumsal tarih çal flmas oldu. Bu mesaj m arac l yla, T DE gönüllülerinin bu gelene in devam n sa lamalar n umuyorum. Kuruluflunu ve kurumsal çal flmas n baflar l flekilde tamamlayarak bugünlere gelen T DE nin önümüzdeki 10 y lda, kuruluflunun alt nda yatan felsefeyle geliflmesini sürdürmesini bir T DE üyesi olarak bekliyorum. Bu kapsamda, mesleki organizasyonumuzun önümüzdeki 10 y lda, yak n co rafyan n mükemmellik merkezi olmas n, küresel paydafll k için küresel kurul ve komitelerde daha fazla üyemizin yer almas n, ulusal fark ndal k için sektörel odakl hizmet sunan, mesleki akademik geliflimin çözüm orta olan, kurumsal güvence ve de er yaratman n lideri olmas n hem Kurucu ve Onursal Baflkan hem de T DE nin bir üyesi olarak bekliyor ve umuyorum. Kurumumuzun bugünlere gelmesinde katk lar olanlar kutluyor, bir faaliyet dönemini baflar ile tamamlayan Yönetim Kurulu Baflkan ve leri ile T DE Kurullar ve çal flma komitelerinde görev alan meslektafllar ma hizmetlerinden ötürü teflekkür ediyorum. Önümüzdeki y llarda da mesle in ulusal ve küresel geliflimi için T DE kurullar ve komitelerinde görev alacak olan meslektafllar m za, tüm T DE gönüllülerine baflar lar diliyorum. Dikkatimi çeken di er bir konuda, Çal flma Komiteleri oldu. Mesle in ve Enstitü nün ihtiyaç duydu u konularda çal flmak üzere, üyelerinin gönüllü emekleriyle çal flmalar n devam ettiren bu komiteler, T DE nin tüm çal flmalar n n planland, yürütüldü ü ve T DE Yönetim Kurulu na raporland birer mutfak konumundad r. T DE nin bir enstitü olarak kurumsallaflmas bir yana, Çal flma Komitelerinin de kurumsallaflma yolunda önemli ad mlar att n görüyor, bu çal flmalarda emekleri geçenleri kutluyorum. Üniversite ö rencilerine yönelik çal flmalar, internet sitesinde dikkat çeken bir di er konu oluyor. Üniversite ö rencileri aras yar flma, Denetim Kulüpleri nin kurulmas çal flmalar, Denetim Okulu, gelece in profesyonellerine yap lan yat r m, onlara verilen önemi gösteriyor. Bunlar, ilk bak flta dikkat çeken önemli T DE faaliyetleri olup, flüphesiz, tüm faaliyetler de ildir. Bunlar d fl nda, yap lan faaliyetleri, internet sitesinde ve faaliyet raporlar nda görebiliriz. Baflta T DE kuruluflu olmak üzere, s ralanan bu T DE bileflenleri, emek ve özveri ile yo rulan bir vizyonla bugünlere geldi. Bu vesile ile bu u urda emek harcayanlar, vizyonlar ile bize yol gösterenleri kutluyor, aram zdan ayr lanlar flükranla an yorum. Bu faaliyet dönemini di er faaliyet dönemlerinden ay ran en önemli geliflme, kurumsal tarihimizi yaz l hale getirmemiz ol Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Baflkan

5 9 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M ORGANLARI T DE Yönetim Kurulu ( ) Alt s ra soldan sa a: Ömer Ar kan, Nur fienol, Esra Ifl kara, Özlem Aykaç delip nar, Gürdo an Yurtsever, Mentefl Albayrak, Eren Gegin Orta s ra soldan sa a: M. Kemal Tapkan, Erkan Do an, Selma Odabafl, Ersin Bulut, Ramazan Macan Üst s ra soldan sa a: Hilali Y ld r m, Murat Ça lar Yönetim Kurulu Baflkan Özlem AYKAÇ DEL PINAR Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü Anadolu Endüstri Holding A.fi. Yönetim Kurulu si Murat ÇA LAR Denetim Grubu Koordinatörü Koç Holding Yönetim Kurulu si (Yedek) Ömer ARIKAN ç Denetim Müdürü Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kemal TAPKAN ç Denetim Müdürü Borusan Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Gürdo an YURTSEVER ç Kontrol Merkezi ve Uyum Bflk. Tekstilbank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hilali Y ld r m Yönetim Kurulu si Mentefl ALBAYRAK Denetim Grubu Koordinatörü Anadolu Endüstri Holding A.fi. Yönetim Kurulu si Eren GEG N Mevzuat ve Uyum Müdürü HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Esra IfiIKARA Uyum Baflkan Burgan Bank A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Erkan DO AN Teftifl Kurulu Baflkan Citibank Yönetim Kurulu si (Yedek) Selma ODABAfiI Yönetim Kurulu si (Yedek) Nur fienol Denetim Müdürü Brisa Bridgestone Sabanc Lastik A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Ramazan MACAN Baflmüfettifl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

6 10 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ DENET M VE ET K KURULU T DE Denetim Kurulu Denetim Kurulu Baflkan A. Murathan BAYRI Baflkanl k Dan flman stanbul Alt n Borsas Denetim Kurulu si Mutlu ÇALIfiKAN Teftifl Kurulu Baflkan Alternatifbank A.fi. Denetim Kurulu si Seda Arslan KÖSE ç Denetim Müdürü Avea letiflim Hizmetleri A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) Sultan BAHÇEKAPILI ç Denetim Yönetmen Yard mc s Dubai Grup Sigorta A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) Ni lem YARDIMCI ç Denetçi Tema Ma azac l k Hizmetleri A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) V.Cihan ÖZSÖNMEZ Mali fller Direktörü Koç Üniversitesi T DE Etik Kurulu Etik Kurulu Baflkan Bülent BOZDO AN Denetim Bölüm Baflkan H.Ö.Sabanc Holding A.fi. Etik Kurulu si Güldem KARAÇALI Etik Kurulu si Nil Akan PALACIOS Uyum Baflkan Novartis Alcon Etik Kurulu si Alp BULUÇ S.M.M.M. Etik Kurulu si Hakan TIRAfiIN Teftifl Kurulu Bflk. Türk Ekonomi Bankas A.fi. Etik Kurulu si (Yedek) Gökhan GÖKÇEO LU Denetim Grubu Baflkan Türk Kapital Holding Etik Kurulu si (Yedek) Zafer Rasim SEVER ç Denetim Müdürü Star Medya Grubu Etik Kurulu si (Yedek) Müge KUTLU Yurtiçi Tedarik Zinciri Müdürü Tema Ma azac l k Hizmetleri A.fi. Etik Kurulu si (Yedek) Serhat AKMEfiE Müdür Yard mc s PwC Etik Kurulu si (Yedek) Gülay Pamukçu ALTINIfiIK ç Denetim Müdürü Marmara fiirketler Grubu TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 YILI SATIRBAfiLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ DANIfiMA KURULU Ali Kamil UZUN T DE Kurucu ve Onursal Bflk. Çetin ÖZBEK T DE Eski Baflkan fienol TOYGAR T DE Eski Baflkan Özlem Aykaç DEL PINAR T DE Yönetim Kurulu Baflkan Kemal TAPKAN T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Hilali YILDIRIM T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Gürdo an YURTSEVER T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Mentefl ALBAYRAK T DE Genel Sekreteri Eren GEG N T DE Yönetim Kurulu si Murat ÇA LAR T DE Yönetim Kurulu si Murathan BAYRI T DE Denetim Kurulu Bflk. Mutlu ÇALIfiKAN T DE Denetim Kurulu si Bülent BOZDO AN T DE Etik Kurul Baflkan Nil Akan PALACIOS T DE Etik Kurul si Prof. Dr. Ömer LAL K MÖDAV TUDEKS Baflkan Hüseyin GÜRER CEO / Deloitte Cansen BAfiARAN CEO / PWC Arzu P fik NOGLU Sorumlu Ortak / Ernst & Young dil GURD L Risk ve Uyum Hiz.Bflk./ KPMG Cüneyt SEZG N Risk Yöneticileri Der. Eski Bflk. Yahya ARIKAN stanbul SMMM Odas Baflkan lhan HAT PO LU DKK Baflkan dil KAYA Galatasaray Üniv...B.F. Dek. Selim DA Sanko Holding Denetim ve Reorganizasyon Koord. H. brahim AYAfiLI Tema Ma azac l k Hiz. Yön. Kurulu üyesi Hakan TIRAfiIN T DE Etik Kurul si Seda Arslan KÖSE T DE Denetim Kurulu si Güldem KARAÇALI T DE Etik Kurul si Alp BULUÇ T DE Etik Kurul si

7 12 13 T DE Akademi Seminer Liderleri 2011 Y l n De erlendirdi T DE Akademi Seminer Liderleri Toplant s, 25 fiubat 2012 tarihinde Dedeman Oteli'nde yap ld. Toplant da T DE Akademi'nin bir y ll k performans de erlendirildi ve önümüzdeki döneme dair yap labilecekler görüflüldü. 17. Ola an Genel Kurul Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün 17. Ola an Genel Kurul u 31 Mart 2012 tarihinde Dedeman Oteli'nde yaklafl k 100 üyemizin kat l m yla gerçeklefltirildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve ba ms z denetim raporlar n n sunuldu u, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun ibra edildi i Genel Kurul da faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu nun yeni üyelerinin seçimi gerçeklefltirildi T DE ç Denetim Fark ndal k Ödülleri Sahiplerini Buldu Bu y l ikincisi düzenlenen T DE Fark ndal k Ödül Töreni, 29 May s 2012 tarihinde Sabanc Müzesi MüzedeChanga da düzenlendi. T DE taraf ndan 2011 y l nda Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim bafll alt nda gerçeklefltirilen çal flmalara verdi i destek ve Türkiye deki uygulamalar n iyilefltirilmesi konular na yapt klar katk lar nedeniyle spor yazar Atilla Gökçe ve fiekerbank Murahhas Aza s Erdal Batmaz a T DE ç Denetim Fark ndal k Özel Ödülü verildi. T DE de Say s n En Fazla Art ran Kurulufl kategorisinde; Y ld z Holding, Kuveyt Türk Kat l m Bankas, Türkiye Garanti Bankas ve PriceWaterhouseCoopers, ç Denetim Kalite Güvence Belgesi Alan Kurulufllar kategorisinde; Kuveyt Türk Kat l m Bankas, Albaraka Türk Kat l m Bankas, Aras Holding ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, T DE Akademi den En Fazla E itim Alan Kurumlar kategorisinde; Yap ve Kredi Bankas, Kaynak Holding, Anadolubank T DE ç Denetim Fark ndal k Ödülü nü ald lar.özel kategorilerde ise Arzu Meral Safsoy, T DE Akademi ye En Fazla Gönüllü E itim veren, Besim Çal flkan, Çal flma Komiteleri'nde görev alan ve baflar l çal flmalar gerçeklefltiren üyeler olarak ödüle hak kazand lar. Ayr ca, TAV Havalimanlar Holding, fark ndal k ay kapsam nda gerçeklefltirdi i flirket içi çal flmalar nedeniyle T DE Yönetim Kurulu taraf ndan Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Akademik liflkiler Komitesi Gözden Geçirme Toplant lar Dördüncü Y l n Tamamlad 2012 faaliyet döneminde, A K Gözden Geçirme Toplant lar fiubat, Temmuz ve Ekim aylar nda düzenlendi. Çal flma gruplar n n kendi çal flmalar hakk nda bilgi verdikleri ve bir sonraki dönem çal flmalar yla ilgili kararlar n al narak koordinasyonun planland toplant lar n 14. sü Borusan Holding, 15. si ise Ulkar Holding ev sahipli inde gerçeklefltirildi. Akademik Forum 2012 Denetim Mesle inin Geliflimi ve Beklentiler Ana Temas yla Gerçeklefltirildi Akademik Forum 2012, 16 May s 2012 tarihinde stanbul Üniversitesi Avc lar Kampusu nda stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi flletme ktisad Enstitüsü, Muhasebe Ö retim leri Bilim ve Dayan flma Vakf (MÖDAV) ile iflbirli i içinde Enstitümüz Akademik liflkiler Komitesi'nin öncülü ünde gerçeklefltirildi. Dört ayr oturumda sunulan bildirilerde, üniversitelerimizin önde gelen ö retim üyeleri yan nda, ifl dünyas n n seçkin temsilcileri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ile Akademik liflkiler Komitemizin temsilcileri bilgi ve görüfllerini kat l mc larla paylaflma f rsat buldular. Anadolu, Bilgi, Celal Bayar, Dumlup nar, Ifl k, Galatasaray, Gazi, nönü, stanbul, stanbul Geliflim, stanbul Teknik, Konya Selçuk, Maltepe, Marmara, Yalova, Yeditepe ve Trakya Üniversitelerinden ö renci, akademisyen ve iç denetçilerin yo un ilgi gösterdi i Akademik Forum, süreklili in sa lanarak, Forumlar n T DE bünyesinde kurumsallaflmas na katk sa lad. Gecenin son ödülü ise Sertifikal ç Denetçi (CIA) s navlar nda 2011 y l dünya üçüncülü ünü elde ederek bu alanda Türkiye de bir ilki gerçeklefltiren Ömer Kerem Seçkin e verildi. IIA taraf ndan her y l dünya çap nda dereceye giren CIA sertifikas sahiplerine verilen William S. Smith bronz madalya ödülü T DE ad na Yönetim Kurulu üyesi Selma Odabafl taraf ndan verildi. Yeni Düzenlemeler Ifl nda Denetim Komitesi Uygulamalar Semineri Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü olarak katk da bulundu umuz TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu taraf ndan düzenlenen, Yeni Düzenlemeler Ifl nda Denetim Komitesi Uygulamalar Nas l Olmal? temal seminer, 11 Haziran 2012 tarihinde Yap Kredi Plaza da yap ld. TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu ve T DE Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun, TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu nun kaleme ald, Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A dan Z ye Denetim Komitesi bafll kl raporu bir sunum eflli inde tan tt. Seminerde ayr ca, Etkin Denetim Komitesi için Beklentiler bafll kl bir panel de düzenlendi. Panelde, T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar, Turcas Petrol Hissedar Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Aksoy, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Y lmaz Göko lu ve Borusan Holding Denetim Komitesi Baflkan Sedat Eratalar, yapt klar konuflmalarla, Etkin Denetim Komitesi için Beklentiler konusunu farkl yönetim kademeleri aç s ndan de erlendirdiler.

8 14 15 Uluslararas ç Denetim Standartlar ve Mesleki Uygulama Çerçevesi, Yenilikler ve Güncellemeler Semineri Düzenlendi Uluslararas Fark ndal k Ay faaliyetleri kapsam nda 28 May s 2012 tarihinde üyelerimize özel, Uluslararas ç Denetim Standartlar ve Mesleki Uygulama Çerçevesi, Yenilikler ve Güncellemeler semineri gerçeklefltirildi. 74 üyemizin kat ld seminerde, Yönetim Kurulu Baflkan m z Özlem Aykaç delip nar ve Yönetim Kurulu miz Dr. Eren Gegin taraf ndan Mesleki Uygulama Çerçevesinde güncel bilgiler aktar ld. T DE Çal flma Komiteleri Toplant s Düzenlendi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Çal flma Komiteleri yeni dönem bafllang ç toplant s, 27 Haziran 2012 tarihinde Point Hotel Barbaros ta yap ld. Toplant da çal flma komitelerin amaçlar, çal flma flekilleri ve projeleri anlat ld. Yap lan sunumlardan sonra çal flma komitelerinde görev alacak olan T DE üyeleri, ilgili komite sorumlular yla tan fl p, iletiflim bilgilerini paylaflt lar ve her komite ilk toplant lar konusunda tarih belirledi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nü Ziyaret Ettik Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulama sürecine katk sa lama amac yla, kanunun iç denetime iliflkin düzenlemeleri ve etkilerini de erlendirmek üzere Enstitümüz Mesleki Düzenlemeler Komitesi taraf ndan haz rlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ç Denetime liflkin Düzenlemeler Hakk nda Görüfl ve Öneriler raporumuzu takdim etmek üzere 20 Temmuz 2012 tarihinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü smail Yücel ziyaret edilerek, konuya iliflkin görüfl ve önerilerimiz sunulmufltur. Türkiye ç Denetim Enstitüsü olarak gerçeklefltirdi imiz ziyarete, Mesleki Düzenlemelerden Sorumlu Yönetim Kurulu miz ve T DE Baflkan Yard mc s M. Kemal Tapkan, Mesleki Düzenlemeler Komitemiz leri; Ramazan Macan, Cihan Özsönmez ve Ali Kamil Uzun kat lm fllard r. Ziyaret s ras nda, Enstitümüzün faaliyetleri hakk nda bilgi verilmifl, haz rlanan raporumuz görüflülmüfl ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü smail Yücel e plaket takdim edilmifltir. smail Yücel, Enstitümüz faaliyetleri ve yeni TTK ile ilgili çal flmalar m z hakk nda memnuniyetini ifade ederek, yeni kanun ile ifl hayat m z ve flirketlerimiz için kurumsal yönetimin önemi ve iç denetimin ifllevinin önem kazand n, mesleki uzmanl m z ile ilgili düzenleme ve uygulama sürecine katk sunmam z ve iflbirli i için beklentilerini paylaflm flt r. Milli E itim Bakanl Seminerine T DE Olarak Destek Verdik Yeni TTK Alt Düzenlemelerinde Görüfllerimiz Dikkate Al nd T DE Kurucular ndan Sinan Tanakol An ld Fark Yaratan Birim: ç Denetim Seminerine Katk Sa lad k ç Denetim Fark ndal k Ay etkinlikleri kapsam nda 13 Haziran 2012 tarihinde KPMG Türkiye nin Kavac k ofisinde düzenlenen, Fark Yaratan Birim: ç Denetim ad yla düzenlenen seminere katk sa lad k. T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar, üst yönetimin ve genel müdürün, iç denetimden beklentilerine iflaret etti i konuflmas nda, iç denetimin klasik bak fl aç s ndan farkl olarak dan flmanl k ve güvence faaliyeti oldu unu özetledi ve yeni iç denetim yaklafl m na de indi. T DE Genel Sekreteri Mentefl Albayrak, konuflmas nda ç Denetimde Baflar için Gereken Yetkinlikleri gerçek hayattan da çarp c örnekler vererek anlatt Haziran 2012 tarihleri aras nda Milli E itim Bakanl Rehberlik ve Denetim Baflkanl taraf ndan Kufladas nda düzenlenen Süreç ve Sonuç Odakl Denetim Seminer Program na, T DE Akademi olarak destek verdik. 200'e yak n Baflkanl k denetçisinin haz r bulundu u seminerin aç l fl ve kapan fl T DE Akademi taraf ndan gerçeklefltirildi. T DE Akademi seminer liderlerinden Meral Safsoy ve Mehtap Okay ile T DE Akademi E itim Koordinatörü Gültan Tanyeri nin kat l m ile ilk gün Risk ve ba lant l tan mlar, COSO yaklafl m, Risk Odakl Denetim Plan konular nda bilgi aktar m gerçeklefltirildi. Son gün ise T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun taraf ndan De iflim Yönetimi ve Kurumsal Yönetim / Kurumsal Risk Yönetimi konular nda, Mehtap Okay taraf ndan da Süreç ve Sonuç Odakl Denetim Teknikleri konular nda bilgi aktar m gerçeklefltirildi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e giren Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuata iliflkin üç yönetmelik resmi gazetede yay mland. Yay nlanan yönetmelikler aras nda yer alan fiirketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari çeri inin Belirlenmesi Hakk nda Yönetmeli in; madde 4/4, 7/e, 11/b, 13/ a,b,c ve 15 / c madde hükümleri iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimini ilgilendiren hükümler olup, kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin geliflimi aç s ndan önem tafl yor. T DE olarak yapm fl oldu umuz Bakanl k ziyareti s ras nda Bakanl k ile paylafl lan görüfl ve önerilerimizin dikkate al nm fl olmas, mesleki düzenlemeler konusunda Enstitümüz taraf ndan yürütülen çal flmalar m z n sonuca ulaflmas aç s ndan memnuniyet vericidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemelere katk lar ndan dolay Mesleki Düzenlemeler Komitesi ne teflekkürlerimizi sunar, düzenlemelerin mesle imizin geliflimi için de er yaratmas n dileriz. Geçen y l kaybetti imiz Enstitümüz kurucu üyelerinden Sinan Tanakol, 25 A ustos 2012 Cumartesi günü saat de Karacaahmet mezarl nda ailesi, dostlar, ifl arkadafllar ve meslektafllar taraf ndan an ld. Kendisiyle ilgili güzel an lar paylafl ld. T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun, Sinan Tanakol'u ve Sinan Tanakol'la beraber yapt klar n anlatan bir konuflma yapt.

9 16 17 T DE Yönetim Kurulu Eski Baflkan Çetin Özbek in Kitab T DE Yay nlar Aras nda Yerini Ald Amsterdam'da düzenlenen ECIIA Konferans na ve ECIIA Genel Kurulu na Kat ld k 1214 Eylül 2012 tarihlerinde Amsterdam'da düzenlenen Uluslararas ECIIA (Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Konferans, 'a la carte' temas ile kat l mc lar n kendi iç denetim menülerini oluflturmalar na olanak sa lad. Konferansa T DE ad na Yay n Komitesi üyesi Besim Çal flkan kat ld. Konferans n ard ndan 15 Eylül 2012 tarihinde, ECIIA Genel Kurulu yap ld. ECIIA in yeni yönetim kurulunun seçildi i toplant da, T DE yine Besim Çal flkan arac l yla temsil edildi. Kat lan ülkelerin, ileri tarihlerde yapacaklar ulusal kongreleri hakk nda bilgilerin de verildi i Genel Kurul da, Besim Çal flkan taraf ndan 16. Türkiye ç Denetim Kongresi nin tan t m gerçeklefltirildi. A K Yürütme Kurulu si Prof. Dr. dil Kaya Galatasaray Üniversitesi..B.F. Dekan ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Tolga Ziyaret Edildi A K Yürütme Kurulu si Prof. Dr. dil Kaya, 26 Eylül 2012 tarihinde yeni atanm fl oldu u G.S. Üniversitesi..B.F. Dekanl k makam nda A K Yürütme Kurulu üyelerince ziyaret edildi. 22 Ekim 2012 tarihinde ise Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga ziyareti gerçeklefltirildi. Galatasaray Üniversitesi..B.F. Dekan Prof. Dr. dil Kaya ile T DE ad na Yönetim Kurulu si Kemal Tapkan, A K Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Nuran Cömert, Ali Kamil Uzun, Murathan Bayr ve Burak Uyan k n kat ld ziyarette, 9 May s 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte düzenlenmesi planlanan Akademik Forum 2014 hakk nda bilgi al flverifli yap l rken, mesleki anlamda iflbirli i imkânlar de erlendirildi. Kamuda ç Denetim ve Gelece i Paneli Gerçeklefltirildi Türkiye'de kamuda yap lan iç denetim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gelece i, Kamu ç Denetçileri Derne i (K DDER) ve stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Vakf (Siyasal Vakf ) taraf ndan düzenlenen Kamuda ç Denetim ve Gelece i konulu panelde tart fl ld. 17 Kas m 2012 tarihinde düzenlenen ve aç l fl konuflmalar ndan birini Türkiye ç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar n gerçeklefltirdi i panelin oturum baflkanl n Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Baflkan Say n Ali Kamil Uzun yapt. T DE A K Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert in de panelist oldu u panelde, Kamuda ç Denetim ve Gelece i konusu tart fl ld. Çetin Özbek taraf ndan kaleme al nan ve günümüz iç denetim mesle ini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlar n n içeri i ile uluslararas standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin söz konusu kavramlar fl nda bir kurumda nas l uygulanabilece ini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çal flma niteli i tafl yan ç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, ç Kontrol bafll kl kitap, T DE Yay nlar n n üçüncü kitab olarak yay mland. Çetin Özbek, 16. ç Denetim Kongresi nde meslektafllar m z için kitaplar n imzalad. Türkiye ç Denetim Enstitüsü 16. ç Denetim Kongresi Gerçeklefltirildi Türkiye ç Denetim Enstitüsü taraf ndan her y l düzenlenen Türkiye ç Denetim Kongresi nin 16. s, 12 Kas m 2012 tarihinde Dönüflüm ana temas yla, stanbul The Marmara Taksim de gerçeklefltirildi. Büyük ilgi gören ve yaklafl k 450 kiflinin kat l mc oldu u, yerli ve yabanc önemli konuklar n a rland, ana Temas ; Dönüflüm olan 16. ç Denetim Kongresinde GRC (Yönetiflim, Risk Yönetimi ve Uyumlulu un) faaliyetlerinin entegre güvence yaklafl mlar ile etkin olarak koordine edilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin GRC (Yönetiflim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk) yaklafl m na göre düzenlenebilmesi, ç Denetimin Süreçteki Liderlik Rolü ve Dönüflüm Sürecinde letiflim konular tart fl ld. T DE Ola anüstü Genel Kurulu Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i nin Ola anüstü Genel Kurul toplant s, 24 Aral k 2012 tarihinde Point Hotel de yap ld. T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar ve T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun'un toplant da yapt klar konuflmalar n ard ndan çal flma komiteleri ad na komite temsilcileri söz ald. Temsilciler, komitelerinin 2012 y l nda yapt klar ve 2013 y l nda planlad klar çal flmalarla, bu çal flmalar için gerekli bütçeleri aktard. Görüflülen 2013 bütçesi oylanarak, oy birli iyle kabul edildi. Daha sonra Etik Kurul Yönetmeli i'nde planlanan de ifliklikler görüflülüp, oyland ve oy birli i ile kabul edildi.

10 18 BASINDA TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ Enstitümüz ve faaliyetlerimiz ile ilgili son dönemlerde bir çok gazete, dergi ve internet sitesinde haberler yer almaya devam ediyor. T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S 2012 FAAL YETLER

11 20 21 T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S Sürekli ve çeflitli e itimlerle meslektafllar n ve mesle e ilgi duyanlar n mesleki bilgi ve becerilerinin art r lmas n amaçlayan T DE Mesleki Geliflim Akademisi, 2012 y l nda seminer lideri say s 8 kifli daha art rarak 41 seminer lideri ile genel kat l ma aç k ve kurumlara özel seminerler düzenlemeye devam etmifltir. Teknik e itimler 10, beceri e itimleri 3 ve sertifikasyon e itimleri 6 bafll k olarak düzenlemifltir y l nda 40 genel kat l ma aç k ve biri üyelerimize ücretsiz olmak üzere toplam 89 adet seminer düzenlenmifl, seminer süresi toplam 241 gün olarak gerçekleflmifltir. 15 i inhouse olmak üzere toplam 129 kurumdan kifliye ulafl lm flt r T DE Akademi Seminerler Tablosu T DE akademi Karfl laflt rma Planlanm fl seminerler d fl nda 2012 y l içinde Kamu ç Denetçiler Derne i (K DDER) ile CGAP bafll nda ve Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulufllar Birli i (TSPAKB) ile ç Denetim Uzman için Araç ve Teknikler bafll nda ortak e itimler düzenlenmifltir. Ayr ca, T.C. Maliye Bakanl n n düzenledi i Kamu ç Denetçi Sertifikas Haz rl k E itimlerine T DE Akademi olarak destek verilmifl, T.C. Milli E itim Bakanl Rehberlik ve Denetim Daire Baflkanl nda görevli 220 iç denetçi için Süreç ve Sonuç Odakl Denetim, Risk Esasl Denetim Plan ile Kurumsal Risk Yönetimi semineri düzenlenmifltir Y l Seminer L stesi SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM I SANKO HOLD NG 0405 OCAK BARKIN fiah N 12 CIA BÖLÜM II SANKO HOLD NG 0607 OCAK BARKIN fiah N 12 DENETÇ LER Ç N KUVEYT TÜRK 0507 OCAK GÜLTAN TANYER 24 SUNUM BECER LER KATILIM BANKASI Ç KONTROLLER N SINIF 0708 OCAK ZEYNEP KARAYURT 4 DE ERLEND R LMES : COSO MERKEZL B R YAKLAfiIM CFSA SINIF 2628 OCAK BARKIN fiah N 6 CIA BÖLÜM IV KAYNAK HOLD NG fiubat fienol TOYGAR 11 CIA BÖLÜM III T. F NANS KATILIM 2124 fiubat BARKIN fiah N 21 BANKASI YEN BAfiLAYAN SINIF 2326 fiubat MEHTAP OKAY 8 DENET M UZMANI Ç N ÖZLEM ÜNAL ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM III SINIF 34 MART D DEM TÜMTÜRK 5 ORÇUN OSOY CIA BÖLÜM I SINIF 1011 MART TEMEL TOKGÖZ 4 CIA BÖLÜM I ANADOLUBANK MART fienol TOYGAR 15 CIA BÖLÜM II SINIF 1718 MART BARKIN fiah N 6 Ç KONTROLLER N SINIFANKARA 17 MART ZEYNEP KARAYURT 12 DE ERLEND R LMES : COSO MERKEZL B R YAKLAfiIM CIA BÖLÜM II YAPI KRED BANKASI 1922 MART BARKIN fiah N 17 DENETÇ LER Ç N SINIFANKARA 2122 MART GÜLTAN TANYER 9 SUNUM BECER LER YEN BAfiLAYAN DENET M GARANT BANKASI 2225 MART MEHTAP OKAY 16 UZMANI Ç N ARAÇ TEMEL TOKGÖZ VE TEKN KLER CCSA SINIF 2426 MART ESRA IfiIKARA 6.GÖKHAN TEC MSEL CIA I II III T. fi BANKASI 29 MART 05 N SAN TEMEL TOKGÖZ 20 YEN BAfiLAYAN TCMB 0205 N SAN ÖZLEM AYKAÇ 17 DENET M UZMANI Ç N MEHTAP OKAY ARAÇ VE TEKN KLER MERAL SAFSOY DENET M RAPORU YAZIMI TCMB 0910 N SAN BARKIN fiah N 17 DENET M RAPORU YAZIMI KUVEYT TÜRK 1314 N SAN BARKIN fiah N 17 KATILIM BANKASI CCSA T. fi BANKASI 1416 N SAN.GÖKHAN TEC MSEL 17

12 22 23 SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM I YAPI KRED BANKASI 1619 N SAN BARKIN fiah N 18 DENETÇ LER Ç N TCMB 1819 N SAN GÜLTAN TANYER 17 MÜLAKAT VE MÜZAKERE BECER LER CIA BÖLÜM I INGBANK 2123 N SAN BARKIN fiah N 19 CIA BÖLÜM I INGBANK 2123 N SAN TEMEL TOKGÖZ 18 YEN BAfiLAYAN SINIF 2629 N SAN MEHTAP OKAY 11 DENET M UZMANI Ç N ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM I GARANT BANKASI 2729 N SAN BARKIN fiah N 21 CIA BÖLÜM II ANADOLUBANK 2829 N SAN fienol TOYGAR MAYIS B LG S STEMLER SINIF 0406 MAYIS METE TÜRKYILMAZ 8 DENET M CCSA T. F NANS KATILIM 0507 MAYIS GÖKHAN TEC MSEL 20 BANKASI DENET M RAPORU YAZIMI SINIF 1718 MAYIS BARKIN fiah N 9 CIA BÖLÜM I Z RAAT BANKASI 2122 MAYIS BARKIN fiah N 14 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2122 MAYIS N L AKAN 21 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2223 MAYIS TEMEL TOKGÖZ 28 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2425 MAYIS HAL L CANTEK N 25 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2829 MAYIS N L AKAN 29 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2930 MAYIS GÜLDEM KARAÇALI 32 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 31 MAYIS01 HAZ RAN GÜLDEM KARAÇALI 31 T DE ÜYELER NE SINIF 28 MAYIS EREN GEG N 74 ÜCRETS Z STANDARTLAR CIA BÖLÜM I GARANT BANKASI 1 HAZ RAN BARKIN fiah N 17 Ç DENET M Ç N SINIF 0710 HAZ RAN MEHTAP OKAY 15 ARAÇ VE TEKN KLER TEMEL TOKGÖZ KURUMSAL R SK YÖNET M SINIF 2324 HAZ RAN TEMEL TOKGÖZ 11 DENET M RAPORU YAZIMI SINIF 2526 HAZ RAN MEHTAP OKAY 6 CIA BÖLÜM II Z RAAT BANKASI 2526 HAZ RAN BARKIN fiah N 14 DENETÇ LER Ç N SINIF 2728 HAZ RAN GULTAN TANYER 5 MÜLAKAT VE MÜZAKERE BECER LER CIA BÖLÜM I KAYNAK HOLD NG 2829 HAZ RAN BARKIN fiah N TEMMUZ CIA BÖLÜM II KAYNAK HOLD NG 0912 TEMMUZ BARKIN fiah N 18 CIA BÖLÜM III KAYNAK HOLD NG 1721 TEMMUZ BARKIN fiah N 17 CIA BÖLÜM I SINIF 2122 TEMMUZ TEMEL TOKGÖZ 8 SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM II INGBANK 2831 TEMMUZ HARUN KARAKUfi 40 GÖKHAN TEC MSEL BARKIN fiah N CIA BÖLÜM II GARANT BANKASI 0204 A USTOS BARKIN fiah N 23 CIA BÖLÜM II SINIF 0405 A USTOS ESRA IfiIKARA 12 Ç DENET M Ç N SINIF 0912 A USTOS MEHTAP OKAY 6 ARAÇ VE TEKN KLER BES M ÇALIfiKAN DENET M RAPORU SINIF 2425 A USTOS MEHTAP OKAY 6 YAZIMI USULSÜZLÜK DENET M SINIF 2728 A USTOS MEVLÜT GEY KO LU 14 VE SORUfiTURMA CIA BÖLÜM I SINIF 0809 EYLÜL BARKIN fiah N 9 CIA BÖLÜM III YAPI KRED BANKASI 1115 EYLÜL BARKIN fiah N 16 Ç DENET M Ç N SINIF 1316 EYLÜL MEHTAP OKAY 8 ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM II SINIF 2223 EYLÜL fienol TOYGAR 8

13 25 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER Kurumsal letiflim Komitesi Program Komitesi Akademik liflkiler Komitesi TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER VE 2012 YILI FAAL YETLER Sorumlu YK si Mentefl ALBAYRAK Baflkan Ayflegül KAFESC O LU Filiz EROL Tuba ÇEL K Mehmet ULUSOY Ozan D NÇER Burkay SARUHAN Canan ÇEL K Albina M T Devrim ÇAÇAN Seda YÜKSEL Gülay PAMUKÇU Münür ATASAYAN Nur fienol fiefika Özcan TOKDEM R fieyda KALKAN Sibelnur ÇA LAR Umut AYHAN Umut ERCEVAH R Web ve Sosyal Medya Komitesi Sor. YK si Baflkan Baflkan Yrd. Sertifikasyon Komitesi Gürdo an YURTSEVER Seyfullah ATÇI Besim ÇALIfiKAN Merve BAHAR Elif KUVVET Ethem YEN GÜN Gökhan GÖKÇEO LU Ali Kamil UZUN Gülay PAMUKÇU M. Tevfik KARTAL Tayyar GÜNEfi Umut ENG N Z. rfan fiah N Sorumlu YK si Hilali YILDIRIM Baflkan fienol TOYGAR Baflkan Yrd. Orçun OSOY Selma ODABAfiI Di dem TÜMTÜRK Atakan ÇORUHLU Medine TÜRKCAN Mustafa SÖNMEZ Özer YÖRDEM H. Hüseyin ERDO AN Sorumlu YK si Ömer ARIKAN Tansel Bar fl GENÇ Gözde GÜRBÜZ Umut ENG N Onur TÜRKEL Nefle PAMUKÇU Pelin GR T Dilek SOLCUN Rahmi KINIKLI Standartlar ve Kalite Güvence Komitesi Sorumlu YK si Eren GEG N Baflkan Ifl l KIRDI Filiz MUT Serpil ARI Seda TI DEM R Yüksel ÖZUYSAL Ümit DEM R Mustafa SÖNMEZ Dilek ADALI Perihan KALENDERO LU Gözde LAGO Güliz TINÇ Melike ERKAN fiinasi ÖZTÜRK Ahmet KANTÜRK Ali BAfiIBÜYÜK nci UYSAL Ayfer AKU Volkan TOKUÇ Ahmet GEDEN Ahmet BULANIK Gözde GÜRBÜZ Koray ALP Salih YILDIRIMLI fiükrü Güçlü DUTLUCA Mesleki Düzenleme Komitesi Sor. Yön. Kur. si Baflkan Kemal TAPKAN Ali Kamil UZUN Cihan ÖZSÖNMEZ Sultan BAHÇEKAPILI Fatma AKSOY Ramazan MACAN Günkut GÜRfiEN Sor. Yön. Kur. si Baflkan Baflkan Yrd. Sekreter Kemal TAPKAN Ali Kamil UZUN Esra IfiIKARA Murathan BAYRI Nermin ÇITAK Alp BULUÇ Meral SAFSOY Sena SAFSOY YI IN Serhat AKMEfiE Mehmet fianlio LU A.Engin ERGÜDEN Fatih Can OKUMUfi Arzu ÖZGÜL nci UYSAL Burak UYANIK Prof. Dr. Nuran Cömert Prof. Dr. dil KAYA Prof. Dr. Melek AKGÜN Prof. Dr. Lerzan KAVUT Doç. Dr. Davut PEHL VANLI Doç. Dr. Hakan ERKUfi Doç. Dr.Semih BÜYÜK PEKÇ Özen Tuba ÖZDEM R Zeynep fianal Sezen ULUDA Seda ERDO AN Ethem YEN GÜN Emre AYDO DU Hüseyin TURNA Do an AKTAY Ali Korhan ÖZEN Mekselina ALPAY Mehmet Sena TURHAN Dilek SOLCUN Sezen ÇUBUKÇU Harun ÜSTGÜL Dr. Cem ÇET N Ünal D NÇ Serhat GÜDEN Ahmet BULANIK Ak n B LD K Yaflar fiükrü ÇOBANO LU Bora DAL Filiz EROL Beyhan ARIK Gülay Pamukçu ALTINIfiIK Devrim ÇAÇAN Çi dem KAHYAO LU Dilek ADALI Candafl Ener ERDENER Furkan EVRENOS Mustafa KOCAMEfiE Serdar ALPAY T DE kurullar ve komitelerinde görev alan üyeler birlikte

14 26 27 Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün faaliyetleri, oluflturulan çal flma komiteleri taraf ndan yönetilmektedir. Komite üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesi taraf ndan duyuru sonucu gönüllü olarak baflvurmufl üyeler aras ndan atanm flt r. Çal flma komitelerinin 2012 y l nda gerçeklefltirmifl oldu u faaliyetler afla da bilgilerinize sunulmufltur. A. KURUMSAL LET fi M KOM TES Kurumsal letiflim Komitesi nin misyonu T DE nin stratejik hedeflerine ulaflmas için rehberlik yapmak, düflünce ve operasyon deste i vermektir. Bu do rultuda komitenin stratejik hedefleri; 1. ç Denetimin de erinin savunuculu unu yapmak ve yükseltmek, 2. Düzenleyici ve standart belirleyici kurulufllar, gözetim kurumlar, regülatörler ve di er paydafllar n Uluslararas ç Denetim Standartlar n kabul etmelerini ve benimsemeleri, 3. ç Denetimin Kurumsal Yönetiflim masas nda yer almas ve etkin yönetiflimin temellerinden biri olarak kabulü, 4. Genel olarak ifl dünyas nda, iç denetim fark ndal n n art r lmas ve de erinin anlafl lmas d r. Komitenin ilkeleri; iç denetçiler olarak yapt m z iflin de erini yükseltmek ve gelifltirmek ad na aktif olarak çal flmak, iç denetim mesle inden gurur duyulmas n desteklemek, de iflimi cesaretlendirmek ve mesle i etkileyen kurum ve paydafllar ile iliflki kurmak, gelifltirmek ve onlar e itmek ve etkilemekdir döneminde komitenin tamamlad projeler: FARKINDALIK ay organizasyonu ve ödüllerin da t lmas, Meslek mensuplar n n geliflimlerine destek amaçl ; a) IIA Yetkinlik Çerçevesi b) Denetimin Katma De eri Broflürü c) ç Denetim Departmanlar n n kendilerini hizmet ve faydalar n flirketlerine anlat rken kullanabilecekleri IIA taraf ndan haz rlanan tan t m sunumu flablonunun çevirisi. Güncellenen 2013 Standartlar Türkçe ye çevrilmifl ve T DE web sitesinde yay nlanm flt r. 1 adet Uygulama Önerisi, 8 adet Uygulama Rehberi dilimize çevrilmifl, komite üyeleri taraf ndan kontrol edilmifl ve T DE web sitesinde yay nlanm flt r. 7 Uygulama Rehberi (GTAG ile birlefltirilenler dahil), 2 GAIT, 2 Supplementary Guidance ve 1 Pozisyon Raporu Türkçe ye çevrilmifl olup, komite üyelerinin kontrolünü takiben T DE web sitesinde yay nlanacakt r. 15 Uygulama Rehberi (GTAG ile birlefltirilenler dahil), 1 GAIT ve 4 Supplementary Guidance Türkçe ye çevrilmek üzere tercüme bürosuna gönderilmifl, çeviri sonras nda komite üyeleri taraf ndan kontrol edilerek T DE web sitesinde yay nlanacakt r. May s 2012 içerisinde 74 üyemize ücretsiz standartlar e itimi verilmifltir. Standartlar ile ilgili tan t m materyali tasarlanm fl ve bas lm fl, Kongre de kat l mc dosyalar ile birlikte kat l mc lara da t lm flt r. ç Denetim Dergisi nde yay nlanmak üzere bir yuvarlak masa toplant s konusu olarak QAR dan geçmifl (ve ödül alm fl) flirketin QAR la ilgili görüfllerini almak için sorular haz rlanm fl, al nan cevaplar özetlenmifltir. T DE bünyesinde komite ve YK üyelerinden oluflacak bir ekiple yuvarlak masa toplant s organize edilerek, sonuçlar 2013 y l içinde ç Denetim dergimizde yay nlanacakt r. C. YAYIN KOM TES 1) T DE Resmi Web Sitesi: Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün resmi web sitesi olan nin içeri inin güncel tutulmas na yönelik çal flmalar yürütülmüfltür. T DE web sitesi; Sanal Müze, ç Denetim Dergisi, Türkiye ç Denetim Kongresi ve Mesleki Geliflim Akademisi alt siteleriyle birlikte mesle in iletiflim ve paylafl m portal olma konumunu sürdürmektedir. Sözkonusu çeviriler, T DE web sitesinde Kaynak bafll alt na yerlefltirilerek, faydalanmalar amac yla 2013 bafl nda üyelerimize duyurusu yap lm flt r. letiflim Ofisi ile yürüttü ümüz ortak çal flmada, T DE 16. Kongre öncesinde PR çal flmas yap lm fl, bas n bülteni, fact sheet ve mesaj doküman haz rlanm flt r. KobiEfor dergisi için ç Denetim Uzmanl konulu yaz haz rlanm fl ve yay mlanm flt r. Haber Türk Gazetesi nin Kariyer ekinde, T DE Yönetim Kurulu Baflkan n n röportaj yer alm flt r. T DE Kurumsal Tan t m Broflürü tamamlanm fl, T DE tan t m film CD si ile birlikte bas lm flt r. Her y l üyelerimiz ad na gerçeklefltirilen destek projesi kapsam nda, y lbafl kart da t m için bu kez stanbul Zihinsel Engelliler Vakf ( ZEV) na destek verilmifltir. Böylece Enstitünün tan t m ve bilinirlili inin artmas na katk sa lanm flt r. Y lbafl kartlar, bas n ekonomi müdürlerine de gönderilmifltir. B. STANDARTLAR ve KAL TE GÜVENCE KOM TES IIA in güncellenen UMUC bileflenlerine yönelik yay nlar n takip etmek için komite içinde rol da l m yap lm fl ve geliflmeler haftal k olarak takip edilmifltir. Güncellenme aflamas nda olan Standartlar a yönelik öneriler, Türkçe ye çevrilmifl, üyelerin görüfllerini almak üzere T DE web sitesinde yay nlanm flt r. Türkiye ç Denetim Enstitüsü Müzesi web sitesi: ç Denetim Dergisi web sitesi: Türkiye ç Denetim Kongresi web sitesi: Mesleki Geliflim Akademisi web sitesi:

15 ) ç Denetim Dergisi Kendi alan nda ülkemizde ilk yay n organ olma özelli ine sahip olan, 11 y ld r yay n hayat n sürdüren, yay n kurulu üyeleri ve yazarlar ile yay n süreklili i ve içerik kalitesi korunan, meslek ve sektör dergisi olarak Enstitümüzün iç denetim mesle ine kazand rd önemli bir iletiflim ve paylafl m de eri haline gelen ç Denetim Dergisi nin 2012 y l nda 31, 32 ve 33. say lar yay mlanm fl, 34. say n n haz rl klar na bafllan lm flt r y l nda Enstitümüzün kuruluflu ile bafllayan mesleki iletiflim ve paylafl m platformu, bugün dergimizin varl ile kurumsal kimli ini güçlendirmifl, zenginlik ve derinlik kazanm flt r. Türkiye ç Denetim Enstitüsü ve ç Denetim dergisinin birlikte yaratt sinerji; mesle imizin gelece i ve profesyonel de erimizin güvencesini oluflturmaktad r. Dergi arac l yla mesle imizi ilgilendiren konularda gündem yarat lmas, meslektafllar m z n yerli, yabanc uzmanlar n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalar, meslek ad na bilimsel ve kal c bir referans kayna oluflturulmas sa lanm flt r. Dergi ile ilgili geliflmeler hakk nda y ll k genel de erlendirme raporlar ile T DE Yönetim Kurulu sürekli bilgilendirilmifltir adet bas lan dergi, aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz gönderilmekte, protokol listesine da t m yap lmakta ve ayr ca sat lmaktad r. ç Denetim Dergisi, 16. Türkiye ç Denetim Kongresi ne de yay n sponsoru olarak destek sa lam flt r. T DE Yay nlar n n dördüncü kitab olan, T DE nin ve mesle in yak n tarihini belgelendirmeyi amaçlayan ve haz rl klar na 2010 y l nda bafllanan Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl Türkiye ç Denetim Enstitüsü kitab Kas m 2012 itibar yla yay mland. T DE Yönetim Kurulu si ve Baflkan Yard mc s Gürdo an Yurtsever taraf ndan yaz lan, Editörlü ü T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun taraf ndan yap lan, Serpil Kaya taraf ndan yay na haz rlanan, yüzden fazla kiflinin katk da bulundu u, Uluslararas ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Baflkan Richard Chambers, Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) Baflkan MarieHélène LAIMAY ve T DE Baflkan Özlem Aykaç delip nar n önsözlerinin bulundu u kitab n meslektafllar, akademisyenler ve konuyla ilgilenenler için bir baflvuru kitab olmas n umuyoruz. Kitab n haz rl k aflamas nda kapsaml bir arfliv araflt rmas yap ld. T DE arflivi baflta olmak üzere, ç Denetim Dergisi arflivinden yararlan ld, T DE nin kurulufl ve geliflim sürecinde rol ve sorumluluk alan, bu sürece tan kl k eden kiflilerle görüflmeler ve söylefliler yap ld. Bunlar n yan s ra T DE nin kuruluflundan bugüne kadar de iflik zamanlarda görev alan üyelerimizden katk bekledik. Bunun için de tüm üyelerimize duyuru yapt k. Duyarl davran p katk sa layan birçok üyemiz oldu. Bu flekilde elde edilen bilgi, belge ve görsellerden faydalan larak kitap yay na haz rland. "Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl : TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ" kitab, kurulufl ve yönetim çal flmalar n n alt nda yatan felsefeye uygun olarak, bayrak yar fl imgesi kullan larak kaleme al nd. Amac n, bayra n düflürülmeden bir sonraki etab koflacak koflucuya ulaflt r lmas olan bayrak koflusu dört etaptan olufluyor. Bayrak koflusunun her bir etab, kitab n bir bölümünü ifade ediyor. 3) Kitap Yay nc l T DE Yay nlar n n üçüncü kitab olan ve eski baflkanlar m zdan Çetin Özbek taraf ndan kaleme al nan ç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve ç Kontrol kitab, Ekim 2012 tarihinde yay mland. ki cilt ve yaklafl k sayfadan oluflan, günümüz iç denetim mesle ini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlar n n içeri i ile uluslararas standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin sözkonusu kavramlar fl nda bir kurumda nas l uygulanabilece ini ele alan ve ülkemizdeki ilk kaynak çal flma niteli i tafl yan kitab n meslektafllar m za ihtiyaç duyduklar kavram ve uygulama örnekleri bak m ndan önemli bir fayda sa layaca na inan yoruz. 4) EBülten 2012 y l içinde 3 bülten yay mlanm flt r. Haz rlanan EBülten ler üyelerimize mail yoluyla duyurulmakta ve T DE web sitesindeki ilgili alana yerlefltirilmektedir. EBülten de; T DE'den Haberler, Gerçeklefltirilen Seminerler, Yay nlar, Sertifikasyon le lgili Bilgiler ve Sertifika Almaya Hak Kazanan Meslektafllar m z, Akademik liflkiler ve Denetim Kulübü Etkinlikleri, T DE Hakk nda Bas nda Ç kan Haberler, Yeni Olan Meslektafllar m z n simleri ve Kurumlar, IIA ve ECIIA'den Haberler gibi bafll klarda çeflitli haber ve geliflmelere yer verilmektedir.

16 ) Sosyal Medya Y llara göre CIA s navlar na giren aday say s ve bölüm detay nda baflar oranlar afla daki tabloda gösterilmifltir: 2012 y l nda facebook, twitter, linkedin ve xing sosyal medya ortamlar nda bulunan T DE, resmi hesaplar n n aktif bir flekilde yönetilmesi sa lanm flt r. T DE web sitesindeki haberler, facebook ve twitter sayfalar na otomatik olarak yans maktad r. lerimiz, meslektafllar m z ve ziyaretçiler ile interaktif iletiflim olanaklar sa lad m z sosyal medya ortamlar nda T DE faaliyetleri hakk nda bilgilendirmeler yap lmakta, özellikle Facebook ve Linkedin sayfalar m za büyük ilgi gösterilmektedir. S nav Dönem Al nan Geçilen S nav Test Test Baflar Oran Say s Say s (%) D. SERT F KASYON KOM TES 2012 y l içerisinde afla da belirtilen çal flmalar gerçeklefltirilmifltir. IIA taraf ndan 2013 Ocak ay ndan itibaren geçerli olaca bildirilen yeni CPE bildirim sürecine uygun web sitesi tasarland ve tüm sertifikalar için çevrim içi olarak CPE bildirimine imkân sa layan sistem hayata geçirildi. CRMA s nav sürecine iliflkin IIA ile eflgüdümlü çal fl larak Enstitü politikas belirlendi ve y l boyunca yap lan CRMA baflvurular, belirlenmifl olan k staslar çerçevesinde de erlendirilerek, uygun olanlar IIA e iletildi y lsonu itibar yla 286 meslektafl m z CRMA sertifikas almaya hak kazand. Baflvuru süresi 15 Mart 2013 e kadar uzat ld. CIA ve di er sertifikalara iliflkin tan t c reklam verilmesi amac yla Kurumsal letiflim Komitesi ile ortak çal flmalar yap ld. CRMA süreci, CIA sorular n n azalt lmas, 2013 y l nda devreye girecek olan yeni 3 bölümlü CIA süreci ile ilgili olarak T DE web sitesine iliflkin gerekli güncellemeler gerçeklefltirildi. Mevcut CIA s nav na iliflkin 4 bölümde toplam 72 adet yeni soru Türkçe ye çevrildi. Sertifika s navlar n n ngilizce den Türkçe ye çevrilmesinin, bundan böyle IIA taraf ndan gerçeklefltirilece inin bildirilmesinin ard ndan, IIA taraf ndan kullan lmak üzere s navlarda kullan lan ngilizce terimler, Standartlar Komitesi ile yürütülen ortak çal flma sonucunda, Türkçe ye çevrilerek IIA e gönderildi ve T DE web sitesine de yüklenerek üyelerimizin kullan m na sunuldu. Sertifika sürecindeki de ifliklikleri ve CRMA sertifikas na iliflkin bilgileri içeren broflür bas larak, Kongre de da t m n n yap lmas sa land. T DE merkez ofis ile koordinasyon içinde adaylardan gelen sertifikasyon ile ilgili sorular n yan tland ve çeflitli sorunlar n çözümlenmesi sa land. Sertifika Sahibi Kifli Say s Y llara göre sertifika sahibi iç denetçilerin say s n n geliflimi afla daki tabloda verilmifltir y l nda CIA olanlar n say s bir önceki y l n üzerine % 15 artarak 502 kifliye ulaflm flt r. Meslektafllara verilen sertifika say s toplamda 1000 i geçerek 1085 olarak gerçekleflmifltir. CIA CCSA CFSA CGAP CRMA TOPLAM De iflim %46 %6 %12 %10 %26 %100 CIA CIA CIA CIA TOPLAM

17 32 33 E. ÜYEL K 2012 y l bafl nda 1362 olan üye say s y lsonu itibariyle %29 artarak, 1754 e yükselmifltir. Asil üyelere ek olarak, 9 akademik, 14 fahri, 5 kurumsal ve 10 onursal üyemiz mevcuttur. Say s F. KONGRE KOM TES 16. ç Denetim Kongresi Dönüflüm temas ile 12 Kas m 2012 tarihinde The Marmara Oteli nde gerçeklefltirilmifltir. fl dünyas ndaki de iflime iç denetim mesle i olarak öncülük etmek ad na Dönüflüm temas ile gerçeklefltirilen kongremizde, mesleki konular yan s ra iletiflim ve alg laman n iç denetim çal flmalar nda ne denli önemli oldu unun vurguland oturumlar yer alm flt r. Kongre düzenlenmesi sürecine iliflkin esaslar n detayl olarak yer ald, Kongre Düzenlenmesi Sürecine liflkin Prosedür haz rlanm flt r. Kongreye kat l mc lar n n ana ifl alanlar baz nda da l m Tablo1 de sunulmaktad r. Kat l mc Sektörü Kat l mc Say s Kat l m Ücreti Oran Reel Sektör ,98% Bankac l k/finans ,14% Kamu ,59% Sigorta ,49% Denetim Kurumlar ,33% E itim (Üniversite) ,46% TOPLAM Tablo1 : Sektör baz nda kat l mc durumu T DE Kongre tarihinin en yüksek sponsorluk geliri ( TL) elde edilmifltir. G. AKADEM K L fik LER KOM TES lerimizin aidat ödeme performans ise bir önceki y la göre 3 puan düflerek % 63 olarak gerçekleflmifltir. Mesle imizin akademik gelifliminde stratejik önemi bulunan (T DE) Akademik liflkiler Komitesi (A K), iç denetim mesle inin akademik dünyada tan nmas, meslek konusunda yap lan akademik çal flmalar n teflvik edilmesi ve akademik iliflkilerin gelifltirilmesi amac yla faaliyet göstermektedir. (T DE) (A K); Meslekte akademik geliflimin ulusal çözüm orta olmak vizyonu ve ç Denetim mesle i ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik programlar n gelifltirilmesi, kariyer yap lmas n teflvik etmek amac yla dan flmanlar, akademisyenler, ö renciler, e itim kurumlar, ifl ve kamu kurumlar ile iliflkileri gelifltirmek ve desteklemek misyonu ile belirledi i stratejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik Forum 2012 T DE A K bünyesinde planlanmaya baflland ndan bu yana, Akademik Forum lar n May s ay nda kutlanmakta olan ç Denetim Fark ndal k Ay nda icra edilmesi suretiyle fark yarat lmas hedeflenmifltir. ç denetim mesle inin mükemmelli e tafl nmas ve mesle imizle ilgili fark ndal art rmak amac yla her üyemiz gibi, Komitemize de önemli görevler düfltü ünün bilinciyle, mesle imizin hak etti i itibar ve de eri görmesini sa lamak için mesle imizi tan tmay bir öncelik haline getirirken, akademik camiada bilinirli inin ve ö renciler taraf ndan tan n rl n n özellikle artt r lmas için Akademik Forum May s ay içinde düzenlenmektedir.

18 34 35 Akademik Forum 2012 Denetim Mesle inin Geliflimi ve Beklentiler ana temas alt nda, T DE, MÖDAV ve.ü. flletme Fakültesi.Ü. Muhasebe Enstitüsü nün iflbirli i ile 16 May s 2012 tarihinde.ü. flletme Fakültesi Auditoriumu, Avc lar Kampüsü nde icra edilmifltir. Akademik Forum da T DE Yönetim Kurulu ndan Gürdo an YURTSEVER, Selma ODABAfiI, Esra IfiIKARA, Ramazan MACAN ve Ömer ARIKAN, Denetleme Kurulu ndan A. Murathan BAYRI, Etik Kurul undan Alp BULUÇ ve Serhat AKMEfiE yer alm fllard r. Bunun d fl nda T DE Çal flma Komiteleri nden Yay n Komitesi, Standartlar ve Kalite Güvence Komitesi ve Akademik liflkiler Komitesi de temsil edilmifllerdir. Akademik Forum da yap lan konuflmalarla sunulan bildirilerin yer ald Akademik Forum 2012 kitab da (A K) bünyesinde yürütülen çal flma ile haz rlanmakta olup, bask aflamas öncesinde edisyon süreci halen devam etmektedir. Kitab n yay mlanmas ile çal flma (T DE) Yay nlar aras ndaki yerini alm fl olacakt r. Akademik Forum 2012 de de (A K) önemli görev ve sorumluluklar üstlenmifl, planlama, organizasyon ve sonuç raporunun da haz rlanmas fleklinde sürecin tamam yöneltilmifltir. Akademik Forum 2012 ye kat l m, kat l mc lar n yan s ra konuflmac lar ve di er davetlilerle birlikte 320 civar nda gerçekleflmifltir. Büyük ço unlu unu ö renci, akademisyen ve iç denetçilerin oluflturdu u kat l mc lar aras nda, sivil meslek kuruluflu temsilcileri ( stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO), SMMMO Akademi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne i (TKYD), Kamu ç Denetçileri Derne i (K DDER), Borsa Arac Kurulufllar Yöneticileri Derne i (BAKYD) ile ulusal ve uluslararas denetim ve dan flmanl k firmalar n n ve bas nyay n organlar n n temsilcileri yer alm flt r. Gözden Geçirme Toplant lar Dördüncü Y l n Tamamlad 2012 faaliyet döneminde, fiubat, Temmuz ve Ekim aylar nda olmak üzere üç (3) kez Akademik liflkiler Komitesi üyelerinin kat l m ile gözden geçirme toplant lar yap lm fl, çal flma gruplar n n faaliyetleri gözden geçirilmifl, çal flma gruplar kendi çal flmalar hakk nda bilgi vermifl ve kararlar al narak bir sonraki dönem çal flmalar koordinasyonlu bir flekilde planlanm fl ve yürütülmüfltür. Ayr ca, çal flma gruplar kendi aralar nda bir araya gelerek proje konular n yürütmüfllerdir. Önemli Ziyaretler A K bünyesinde yürütülen çal flmalar bütünü içerisinde, A K Yürütme Kurulu si ve G.S. Üniversitesi..B.F. Dekan Say n Prof. Dr. dil KAYA, 26 Eylül 2012 tarihinde, makam nda ziyaret edilmifltir. 22 Ekim 2012 tarihinde bu kez Galatasaray Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Ethem Tolga ziyaret edilmifl ve 9 May s 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte düzenlenmesi planlanan Akademik Forum 2014 hakk nda bilgi al flverifli yap l rken, mesleki anlamda iflbirli i imkânlar de erlendirilmifltir. YÖK Kanun Tasla Üzerinde Yürütülen Görüfl Oluflturma Çal flmas A K Yürütme Kurulu nun 21 Kas m 2012 tarihli toplant s nda al nan karar sonras nda, A K Baflkan Ali Kamil UZUN, Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. dil KAYA ve Prof. Dr. rem NUHO LU nun kat l mlar ile kurulan çal flma komitesince, YÖK web sayfas nda yer alan Kanun Tasla üzerinde, T DE görüflüne esas taslak bir çal flma yap lm fl, haz rlanan doküman Yönetim Kurulu ile paylafl lm flt r. Etkinli e, Marmara, Galatasaray, Trakya, Konya Selçuk Üniversitesi Denetim Kulüpleri ile stanbul Üniversitesi flletme Kulübü aktif olarak kat lm fllard r. Forum s ras nda.ü. flletme Fakültesi flletme Kulübü üyeleri aktif olarak lojistik ve operasyon deste inde bulunmufltur. Akademik Forum 2012 ye Anadolu, Celal Bayar, Dumlup nar, Galatasaray, Gazi, Ifl k, nönü, stanbul, stanbul Bilgi, stanbul Geliflim, stanbul Teknik, Konya Selçuk, Maltepe, Marmara, Yalova, Yeditepe ve Trakya Üniversitelerinden ö renci ve ö retim üyeleri kat lm flt r. Ayr ca, Galatasaray Üniversitesi nin Senegal, Nijer ve Gana l ö rencileri Forum a uluslararas bir nitelik katm flt r. Kanun tasla n n Milli E itim Bakanl na gönderilmesini takip eden süreçte, haz rlanan raporun yaz ile Bakanl a iletilmesi 2013 y l na kalm flt r. Çal flma Gruplar ve Önemli Projeler A K, faaliyetlerini kendi içinde oluflturdu u dört çal flma grubu ile yürütmektedir. Söz konusu çal flma gruplar ; (1) Akademik Tez Envanteri ve E itim Programlar Gelifltirme & Meslek Eti i Çal flma Grubu, (2) IIA IAEP Program AGEP Tan t m ve Kat l m Teflvik Program, (3) Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teflvik ve Staj Program, (4) Türkçe Kaynak Gelifltirme & Meslek Kütüphanesi Gelifltirme Program, olarak çeflitli projeler üzerinde çal flmaktad rlar. A K Çal flma Gruplar n n projeleri afla da k saca özetlenmifltir.

19 36 37 (1) Akademik Tez Envanteri ve E itim Programlar Gelifltirme & Meslek Eti i Çal flma Grubu: lk olarak 2010 y l nda, y llar aras nda iç denetim ile ilgili konularda haz rlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini tespit ederek de erlendirerek, görüfl ve öneriler içeren bir araflt rma raporu haz rlayan çal flma grubu, ö retim programlar envanteriyle birlefltirerek durum tespiti anlam nda önemli bir veri bankas sa lama misyonuna hizmet etmifltir. Envanter y lda en az iki kez güncellenmektedir. (2) IIA IAEP Program (AGEP) Tan t m ve Kat l m Teflvik Program Çal flma Grubu: Uluslararas ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) nün, Internal Auditing Education Partnership (IAEP) olarak adland rd akademik geliflim program n n tan t m n ve Türkiye de uygulanmas na yönelik gerekli haz rl klar bafllatma anlam nda önemli ad mlar atan çal flma grubu, 2012 y l nda herhangi bir faaliyette bulunmam flt r. (3) Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teflvik ve Staj Program Çal flma Grubu: Denetim Kulüpleri Komite nin ayr lmaz bir parças d r y l içerisinde T DE A K, Marmara ve Galatasaray üniversitelerinde Denetim Kulüpleri nce düzenlenen sempozyum ve panellere katk sa lam flt r. 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ç Denetime liflkin Düzenlemeler Hakk nda Görüfl ve Öneriler Raporu Yay nland Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulama sürecine katk sa lamak amac yla, kanunun iç denetime iliflkin düzenlemeleri ve etkilerini de erlendirmek üzere Mesleki Düzenlemeler Komitesi taraf ndan haz rlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ç Denetime liflkin Düzenlemeler Hakk nda Görüfl ve Öneriler raporumuz yay nland. lgili rapora T DE web sitesinde yer verildi. 2. Yeni TTK Alt Düzenlemelerinde Görüfllerimiz Dikkate Al nd 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e giren Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuata iliflkin üç yönetmelik resmi gazetede yay mlanm flt r. Yay nlanan yönetmelikler aras nda yer alan fiirketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari çeri inin Belirlenmesi Hakk nda Yönetmeli in; madde 4/4, 7/e, 11/b, 13/ a,b,c ve 15 / c madde hükümleri iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimini ilgilendiren hükümler olup, kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin geliflimi aç s ndan önem tafl maktad r. T DE olarak yapm fl oldu umuz Bakanl k ziyareti s ras nda Bakanl k ile paylafl lan görüfl ve önerilerimizin dikkate al nm fl olmas, mesleki düzenlemeler konusunda komitemiz taraf ndan yürütülen çal flmalar m z n sonuca ulaflmas aç s ndan memnuniyet vericidir. (4) Türkçe Kaynak Gelifltirme & Meslek Kütüphanesi Program Çal flma Grubu: 2012 y l içinde A K üyesi Tu rul BOZBEY taraf ndan, IIA Yay nlar içinde yer alan Sosyal Medya Denetimi çal flmas Türkçe ye tercüme edilmifltir. Eserin T DE Yay nlar içinde yer almas için bafllat lan çal flmalar 2013 y l n n ilk yar s nda tamamlanacakt r. H. MESLEK DÜZENLEMELER KOM TES 2011 y l nda kurulan Mesleki Düzenleme Komitesi, faaliyetlerine 2012 y l nda daha da h z vererek devam etmifltir. Yap lm fl olan bafll ca faaliyetler flunlard r: 1 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü bu kapsamda ziyaret edilmifltir. 2 Bu ziyaretin devam nda ve olumlu bir sonucu olarak, Yeni TTK Alt Düzenlemelerine görüfller verilmifl, bu görüfller dikkate al nm flt r. 3 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu ziyaret edilmifltir. 4 Yine kamu kurumlar çerçevesinde komitemizin yapt giriflimler çerçevesinde T DE den istenen önemli bir görüfl üzerine, 2012 y l n n son çeyre inde önemli bir projeye bafllanm flt r. 5 Mevzuat envanteri yap lm fl ve yay nlanm flt r. Y l boyunca güncellemeleri yap lmaya devam edilmifltir. Faaliyetlerle ilgili detaylar yaz n n devam nda sunulmaktad r. Komitenin Çal flma fiekli: Komitenin yürütmekte oldu u ve planlad projeler dikkate al narak üç alt çal flma grubu oluflturulmas na 2012 y l nda karar verilmifltir. Çal flma gruplar ve sorumlular afla da belirtilmifltir. Bu gruplar Ali Kamil Uzun baflkanl nda toplant ve çal flmalar n sürdürmektedir. a. Mesleki Düzenlemeler Gelifltirme Çal flma Grubu Sorumlusu: Cihan Özsönmez b. Kurumlarla liflkiler Çal flma Grubu Sorumlusu: Ramazan Macan c. Mevzuat Envanteri Düzenleme ve Güncelleme Çal flma Grubu Sorumlusu: Sultan Bahçekap l 3. Önemli Ziyaretler a. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü Ziyareti Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulama sürecine katk sa lama amac yla, kanunun iç denetime iliflkin düzenlemeleri ve etkilerini de erlendirmek üzere Mesleki Düzenlemeler Komitesi taraf ndan haz rlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ç Denetime liflkin Düzenlemeler Hakk nda Görüfl ve Öneriler raporumuzu takdim etmek üzere 20 Temmuz 2012 Cuma günü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü Say n smail Yücel ziyaret edilerek, konuya iliflkin görüfl ve önerilerimiz sunulmufltur. b. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Ziyareti 660 say l Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Kas m 2011 tarihinde kurulan ve uluslararas standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlar n oluflturmak ve yay mlamak, ba ms z denetimde uygulama birli ini, gerekli güveni ve kaliteyi sa lamak, denetim standartlar n belirlemek, ba ms z denetçi ve ba ms z denetim kurulufllar n yetkilendirmek ve bunlar n faaliyetlerini denetlemek ve ba ms z denetim alan nda kamu gözetimi yapmak yetkisine haiz olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu'nu (KGK) ve kurul üyelerini ziyaret edilmifltir. Ziyarette T DE'nin tan t m yap larak, Uluslararas ç Denetim Standartlar 'ndan bahsedilmifl ve KGK ile T DE aras nda karfl l kl iflbirli i temennisinde bulunulmufl, gelecek dönemlerde T DE'nin uluslararas ve ulusal tecrübe ve birikimlerinden KGK'n n faaliyetlerinde yararlanabilece i ve iflbirli i gelifltirilebilece i konusunda karfl l kl görüfller paylafl lm flt r. 4. Yeni Proje Yine kamu kurumlar çerçevesindeki giriflimler çerçevesinde derne imizden istenen önemli bir görüfl üzerine 2012 y l n n son çeyre inde önemli bir projeye bafllanm flt r. ç Denetim Uyguluma Tebli Tasla ad yla yürütülen proje, Mesleki Düzenlemeler Gelifltirme Çal flma Grubu alt nda Ali Kamil Uzun ve Cihan V. Özsönmez taraf ndan yürütülmektedir. Detayl çal flmalar Ali Kamil Uzun, Cihan V. Özsönmez, Günkut

20 38 Gürsen, lker Aç kal n ve Adlan Erden den oluflan bir alt grup ile yürütülmektedir. Projede çal flmalar en iyi uygulamalara de inmek, yurt d fl ve yurt içi örneklere yer vermek ve tebli tasla için öneri doküman n oluflturulmak üzere yürütülmektedir. 5. Mevzuat Envanteri Mevzuat envanteri kapsam nda çal flmalar yap lm fl ve bu envanter web sitesinde yay nlanm flt r. Y l boyunca güncellemeleri yap lmaya devam edilmifltir. Bu envanterin oluflturulmas nda ve güncellenmesi Mevzuat Envanteri Düzenleme ve Güncelleme Çal flma Grubu sorumlulu undad r. Mevzuattaki hususlar n mesle imiz ve faaliyetlerimiz çerçevesinde de erlendirilmesi ise tüm komite üyeleri taraf ndan yürütülmektedir. TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2010 FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2010 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2010 FAAL YET RAPORU 4 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2010 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2010 FAAL YET RAPORU 5 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2010 Faaliyet Raporu 1.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK

GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK mali ÇÖZÜM 19 GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK Yahya ARIKAN* Muhasebe mesle inde araflt ran, bilgi üreten, de iflimi yöneten ve öncü kurum olmay kendine hedef edinen SMMMO olarak

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ FAAL YET RAPORU

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2011 Faaliyet Raporu 1. Bask Mart 2012 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BU SAYIMIZDA TİDE DEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER YAYINCILIK SERTİFİKASYON YENİ ÜYELERİMİZ IIA VE ECIIA DEN HABERLER

BU SAYIMIZDA TİDE DEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER YAYINCILIK SERTİFİKASYON YENİ ÜYELERİMİZ IIA VE ECIIA DEN HABERLER TÜRKİYE İÇ DE NETİM ENSTİTÜSÜ E-BÜL TEN K ASIM ARA LIK 2011 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Elektronik Bülten, üyelerimizi Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Avrupa İç Denetim Enstitüleri

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı