TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 FAAL YET RAPORU

2 2 3 Türkiye ç Denetim Enstitüsü 2012 Faaliyet Raporu Bask Mart 2013 letiflim Adresi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Y ld z Posta Cad. Ak n Sitesi 1. Blok No: 6 Kat: 5 D: Gayrettepe Befliktafl stanbul Tel: Faks: Eposta: Yap m Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No: 1 Rota Binas fiiflli stanbul Tel: Faks: EPosta: Yapt klar iflin do rulu una inanan insanlar çal flmalar n n denetlenmesinden, karfl fikirler ortaya at lmas ndan ve tercihleri üzerinde münakafla yapmaktan zevk al rlar. Bask TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9 Cadde 116. Sokak No: 2 Esenyurt stanbul Tel: (Pbx) Fax: EPosta:

3 5 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI D e erli lerimiz, Ç NDEK LER TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...5 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAfiKANI NIN MESAJI...6 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M ORGANLARI...8 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 YILI SATIRBAfiLARI...11 T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER VE 2012 YILI FAAL YETLER...24 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI...39 Mesle imiz için yeni aç l mlar getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlü e girdi i 2012 y l nda, T DE olarak meslekte küresel geliflim ve mükemmelli in paydafl olmak vizyonumuz do rultusunda gerçeklefltirdi imiz çal flmalar sizlerle paylaflacak olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyorum y l n, Mesle imizde de iflim ve dönüflümün h zland, T DE nin de bu h zl geliflime destek olmay sürdürebilmek için, mevcut hizmet alt yap s n güçlendirmek amac yla yat r m yapmaya devam etti i bir y l olarak özetleyebilirim. Elinizdeki faaliyet raporunun ilerleyen sayfalar nda sizlerle paylaflaca m z etkinliklerimiz, Yönetim organlar nda beraber çal flma ayr cal na sahip oldu um de erli arkadafllar m n özverili gayretlerinin yan s ra, siz de erli üyelerimizin katk ve destekleriyle baflar ya ulaflm flt r. Bu destek, bazen çal flma komitelerinde aktif görev alarak, bazen gerçeklefltirdi imiz etkinliklere kat larak, seminer lideri görevini üstlenerek, bazen de bizlere önerilerinizi, taleplerinizi ileterek gerçekleflmifltir. Bu vesileyle, bütün bu çal flmalar gönüllülük esas ile yürüten ve her ay n son Sal günü, Genel Merkezimizde yo un gündemle toplanan Yönetim Kurulundaki de erli arkadafllar ma, Denetim ve Etik Kurullar ile tüm çal flma komitelerinde görev alan meslektafllar ma, T DE Akademinin seminer liderlerine, Genel Müdürü müze, Dan flmanlar m za ve vizyonu ile yolumuzu açmaya devam eden, asla bu yolda bizleri yaln z b rakmayan, deste ini esirgemeyen say n Kurucu Baflkan m za, en içten teflekkürlerimi iletiyorum. Mesle imizle ilgili yeni oluflumlar n h zla sürdü ü, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Uyum (GRC) kavram n n ifl dünyas n n gündemine oturdu u ve bu konularda gerek güvence veren gerekse dan flmanl k yapan meslektafllar m zdan beklentilerin de artt bu dönemde, sizlerin de de erli desteklerinizle mesle imizi hak etti i yere tafl yaca m za ve meslektafllar m z n beklentilerini en üst seviyede karfl layaca m za olan inanc m tamd r. Kurumsallaflma yolunda önemli düzenlemelerin hayata geçmeye devam edece i 2013 y l n n, ülkemiz, insan m z, meslektafllar m z ve mesle imiz için de hay rl olmas n diler, sevgi ve sayg lar m sunar m. Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Yönetim Kurulu Baflkan

4 6 7 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAfiKANI NIN MESAJI D e erli T DE leri ve sevgili meslektafllar m, 17. faaliyet dönemini geride b rakan bir meslek örgütünün Kurucu ve Onursal Baflkan olman n gururunu yafl yorum. Ayn zamanda bir T DE gönüllüsü olarak, Enstitü ad n yeni duyan biri gibi internet sitesini ziyaret ederek kuruluflumuzun geliflimini anlamaya çal flt m. Baz gözlemlerimi paylaflmak istiyorum. nternet sitemizde, ilk dikkatimi çeken konu, uluslararas temsil gücümüz oldu. T DE, bugün hem bölgesel hem de uluslararas mesleki organizasyonlar n üyesidir. Bu üyelikler, mesle imizin gerektirdi i küresel bilgi ve deneyimlerin ülkemize tafl nmas, iç denetim alan ndaki en güncel ve en iyi örneklerin ülkemizde de uygulanmas ve iç denetçilerin bu yetkinliklere sahip olmalar anlam na geliyor. Bu üyeliklerin di er bir anlam da, çal flmalar yla T DE nin kurumsal bir de er oldu udur. kinci önemli konu, T DE nin de er yaratan hizmetleri olan ç Denetim Dergisi, Türkiye ç Denetim Kongresi, Mesleki Geliflim Akademisi ve Sanal Müze oluyor. Bu y l, 16. ç Denetim Kongresi yap ld. ç Denetim Dergisi nin 33. say s yay nland. Mesleki Geliflim Akademisi, daha yeni olsa da yo un ve güncel bir e itim program ile nitelikli meslek mensuplar n n geliflmesine katk da bulunuyor. Sanal müze sayesinde T DE nin geçmiflten bugüne olan yolculu unu görebiliyoruz. Bu unsurlar, bir kurum olarak T DE ile birlikte, T DE hizmetlerinin de sürdürülebilirlikleri ve kurumsallaflan kimlikleri ile birer marka olduklar n gösteriyor. du. Mesle imizin yak n, Enstitümüzün kurumsal tarihini anlatan Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl Türkiye ç Denetim Enstitüsü kitab n yay nlayarak, kurumsal tarihimizi yaz l hale getirme gelene i bafllatm fl olduk. Bu yay n, örnek bir kurumsal tarih çal flmas oldu. Bu mesaj m arac l yla, T DE gönüllülerinin bu gelene in devam n sa lamalar n umuyorum. Kuruluflunu ve kurumsal çal flmas n baflar l flekilde tamamlayarak bugünlere gelen T DE nin önümüzdeki 10 y lda, kuruluflunun alt nda yatan felsefeyle geliflmesini sürdürmesini bir T DE üyesi olarak bekliyorum. Bu kapsamda, mesleki organizasyonumuzun önümüzdeki 10 y lda, yak n co rafyan n mükemmellik merkezi olmas n, küresel paydafll k için küresel kurul ve komitelerde daha fazla üyemizin yer almas n, ulusal fark ndal k için sektörel odakl hizmet sunan, mesleki akademik geliflimin çözüm orta olan, kurumsal güvence ve de er yaratman n lideri olmas n hem Kurucu ve Onursal Baflkan hem de T DE nin bir üyesi olarak bekliyor ve umuyorum. Kurumumuzun bugünlere gelmesinde katk lar olanlar kutluyor, bir faaliyet dönemini baflar ile tamamlayan Yönetim Kurulu Baflkan ve leri ile T DE Kurullar ve çal flma komitelerinde görev alan meslektafllar ma hizmetlerinden ötürü teflekkür ediyorum. Önümüzdeki y llarda da mesle in ulusal ve küresel geliflimi için T DE kurullar ve komitelerinde görev alacak olan meslektafllar m za, tüm T DE gönüllülerine baflar lar diliyorum. Dikkatimi çeken di er bir konuda, Çal flma Komiteleri oldu. Mesle in ve Enstitü nün ihtiyaç duydu u konularda çal flmak üzere, üyelerinin gönüllü emekleriyle çal flmalar n devam ettiren bu komiteler, T DE nin tüm çal flmalar n n planland, yürütüldü ü ve T DE Yönetim Kurulu na raporland birer mutfak konumundad r. T DE nin bir enstitü olarak kurumsallaflmas bir yana, Çal flma Komitelerinin de kurumsallaflma yolunda önemli ad mlar att n görüyor, bu çal flmalarda emekleri geçenleri kutluyorum. Üniversite ö rencilerine yönelik çal flmalar, internet sitesinde dikkat çeken bir di er konu oluyor. Üniversite ö rencileri aras yar flma, Denetim Kulüpleri nin kurulmas çal flmalar, Denetim Okulu, gelece in profesyonellerine yap lan yat r m, onlara verilen önemi gösteriyor. Bunlar, ilk bak flta dikkat çeken önemli T DE faaliyetleri olup, flüphesiz, tüm faaliyetler de ildir. Bunlar d fl nda, yap lan faaliyetleri, internet sitesinde ve faaliyet raporlar nda görebiliriz. Baflta T DE kuruluflu olmak üzere, s ralanan bu T DE bileflenleri, emek ve özveri ile yo rulan bir vizyonla bugünlere geldi. Bu vesile ile bu u urda emek harcayanlar, vizyonlar ile bize yol gösterenleri kutluyor, aram zdan ayr lanlar flükranla an yorum. Bu faaliyet dönemini di er faaliyet dönemlerinden ay ran en önemli geliflme, kurumsal tarihimizi yaz l hale getirmemiz ol Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Baflkan

5 9 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M KURULU TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ YÖNET M ORGANLARI T DE Yönetim Kurulu ( ) Alt s ra soldan sa a: Ömer Ar kan, Nur fienol, Esra Ifl kara, Özlem Aykaç delip nar, Gürdo an Yurtsever, Mentefl Albayrak, Eren Gegin Orta s ra soldan sa a: M. Kemal Tapkan, Erkan Do an, Selma Odabafl, Ersin Bulut, Ramazan Macan Üst s ra soldan sa a: Hilali Y ld r m, Murat Ça lar Yönetim Kurulu Baflkan Özlem AYKAÇ DEL PINAR Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü Anadolu Endüstri Holding A.fi. Yönetim Kurulu si Murat ÇA LAR Denetim Grubu Koordinatörü Koç Holding Yönetim Kurulu si (Yedek) Ömer ARIKAN ç Denetim Müdürü Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kemal TAPKAN ç Denetim Müdürü Borusan Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Gürdo an YURTSEVER ç Kontrol Merkezi ve Uyum Bflk. Tekstilbank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hilali Y ld r m Yönetim Kurulu si Mentefl ALBAYRAK Denetim Grubu Koordinatörü Anadolu Endüstri Holding A.fi. Yönetim Kurulu si Eren GEG N Mevzuat ve Uyum Müdürü HSBC Bank A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Esra IfiIKARA Uyum Baflkan Burgan Bank A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Erkan DO AN Teftifl Kurulu Baflkan Citibank Yönetim Kurulu si (Yedek) Selma ODABAfiI Yönetim Kurulu si (Yedek) Nur fienol Denetim Müdürü Brisa Bridgestone Sabanc Lastik A.fi. Yönetim Kurulu si (Yedek) Ramazan MACAN Baflmüfettifl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

6 10 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ DENET M VE ET K KURULU T DE Denetim Kurulu Denetim Kurulu Baflkan A. Murathan BAYRI Baflkanl k Dan flman stanbul Alt n Borsas Denetim Kurulu si Mutlu ÇALIfiKAN Teftifl Kurulu Baflkan Alternatifbank A.fi. Denetim Kurulu si Seda Arslan KÖSE ç Denetim Müdürü Avea letiflim Hizmetleri A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) Sultan BAHÇEKAPILI ç Denetim Yönetmen Yard mc s Dubai Grup Sigorta A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) Ni lem YARDIMCI ç Denetçi Tema Ma azac l k Hizmetleri A.fi. Denetim Kurulu si (Yedek) V.Cihan ÖZSÖNMEZ Mali fller Direktörü Koç Üniversitesi T DE Etik Kurulu Etik Kurulu Baflkan Bülent BOZDO AN Denetim Bölüm Baflkan H.Ö.Sabanc Holding A.fi. Etik Kurulu si Güldem KARAÇALI Etik Kurulu si Nil Akan PALACIOS Uyum Baflkan Novartis Alcon Etik Kurulu si Alp BULUÇ S.M.M.M. Etik Kurulu si Hakan TIRAfiIN Teftifl Kurulu Bflk. Türk Ekonomi Bankas A.fi. Etik Kurulu si (Yedek) Gökhan GÖKÇEO LU Denetim Grubu Baflkan Türk Kapital Holding Etik Kurulu si (Yedek) Zafer Rasim SEVER ç Denetim Müdürü Star Medya Grubu Etik Kurulu si (Yedek) Müge KUTLU Yurtiçi Tedarik Zinciri Müdürü Tema Ma azac l k Hizmetleri A.fi. Etik Kurulu si (Yedek) Serhat AKMEfiE Müdür Yard mc s PwC Etik Kurulu si (Yedek) Gülay Pamukçu ALTINIfiIK ç Denetim Müdürü Marmara fiirketler Grubu TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2012 YILI SATIRBAfiLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ DANIfiMA KURULU Ali Kamil UZUN T DE Kurucu ve Onursal Bflk. Çetin ÖZBEK T DE Eski Baflkan fienol TOYGAR T DE Eski Baflkan Özlem Aykaç DEL PINAR T DE Yönetim Kurulu Baflkan Kemal TAPKAN T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Hilali YILDIRIM T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Gürdo an YURTSEVER T DE Yönetim Kurulu Bflk. Yrd. Mentefl ALBAYRAK T DE Genel Sekreteri Eren GEG N T DE Yönetim Kurulu si Murat ÇA LAR T DE Yönetim Kurulu si Murathan BAYRI T DE Denetim Kurulu Bflk. Mutlu ÇALIfiKAN T DE Denetim Kurulu si Bülent BOZDO AN T DE Etik Kurul Baflkan Nil Akan PALACIOS T DE Etik Kurul si Prof. Dr. Ömer LAL K MÖDAV TUDEKS Baflkan Hüseyin GÜRER CEO / Deloitte Cansen BAfiARAN CEO / PWC Arzu P fik NOGLU Sorumlu Ortak / Ernst & Young dil GURD L Risk ve Uyum Hiz.Bflk./ KPMG Cüneyt SEZG N Risk Yöneticileri Der. Eski Bflk. Yahya ARIKAN stanbul SMMM Odas Baflkan lhan HAT PO LU DKK Baflkan dil KAYA Galatasaray Üniv...B.F. Dek. Selim DA Sanko Holding Denetim ve Reorganizasyon Koord. H. brahim AYAfiLI Tema Ma azac l k Hiz. Yön. Kurulu üyesi Hakan TIRAfiIN T DE Etik Kurul si Seda Arslan KÖSE T DE Denetim Kurulu si Güldem KARAÇALI T DE Etik Kurul si Alp BULUÇ T DE Etik Kurul si

7 12 13 T DE Akademi Seminer Liderleri 2011 Y l n De erlendirdi T DE Akademi Seminer Liderleri Toplant s, 25 fiubat 2012 tarihinde Dedeman Oteli'nde yap ld. Toplant da T DE Akademi'nin bir y ll k performans de erlendirildi ve önümüzdeki döneme dair yap labilecekler görüflüldü. 17. Ola an Genel Kurul Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün 17. Ola an Genel Kurul u 31 Mart 2012 tarihinde Dedeman Oteli'nde yaklafl k 100 üyemizin kat l m yla gerçeklefltirildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve ba ms z denetim raporlar n n sunuldu u, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun ibra edildi i Genel Kurul da faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu nun yeni üyelerinin seçimi gerçeklefltirildi T DE ç Denetim Fark ndal k Ödülleri Sahiplerini Buldu Bu y l ikincisi düzenlenen T DE Fark ndal k Ödül Töreni, 29 May s 2012 tarihinde Sabanc Müzesi MüzedeChanga da düzenlendi. T DE taraf ndan 2011 y l nda Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim bafll alt nda gerçeklefltirilen çal flmalara verdi i destek ve Türkiye deki uygulamalar n iyilefltirilmesi konular na yapt klar katk lar nedeniyle spor yazar Atilla Gökçe ve fiekerbank Murahhas Aza s Erdal Batmaz a T DE ç Denetim Fark ndal k Özel Ödülü verildi. T DE de Say s n En Fazla Art ran Kurulufl kategorisinde; Y ld z Holding, Kuveyt Türk Kat l m Bankas, Türkiye Garanti Bankas ve PriceWaterhouseCoopers, ç Denetim Kalite Güvence Belgesi Alan Kurulufllar kategorisinde; Kuveyt Türk Kat l m Bankas, Albaraka Türk Kat l m Bankas, Aras Holding ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, T DE Akademi den En Fazla E itim Alan Kurumlar kategorisinde; Yap ve Kredi Bankas, Kaynak Holding, Anadolubank T DE ç Denetim Fark ndal k Ödülü nü ald lar.özel kategorilerde ise Arzu Meral Safsoy, T DE Akademi ye En Fazla Gönüllü E itim veren, Besim Çal flkan, Çal flma Komiteleri'nde görev alan ve baflar l çal flmalar gerçeklefltiren üyeler olarak ödüle hak kazand lar. Ayr ca, TAV Havalimanlar Holding, fark ndal k ay kapsam nda gerçeklefltirdi i flirket içi çal flmalar nedeniyle T DE Yönetim Kurulu taraf ndan Jüri Özel Ödülü ne lay k görüldü. Akademik liflkiler Komitesi Gözden Geçirme Toplant lar Dördüncü Y l n Tamamlad 2012 faaliyet döneminde, A K Gözden Geçirme Toplant lar fiubat, Temmuz ve Ekim aylar nda düzenlendi. Çal flma gruplar n n kendi çal flmalar hakk nda bilgi verdikleri ve bir sonraki dönem çal flmalar yla ilgili kararlar n al narak koordinasyonun planland toplant lar n 14. sü Borusan Holding, 15. si ise Ulkar Holding ev sahipli inde gerçeklefltirildi. Akademik Forum 2012 Denetim Mesle inin Geliflimi ve Beklentiler Ana Temas yla Gerçeklefltirildi Akademik Forum 2012, 16 May s 2012 tarihinde stanbul Üniversitesi Avc lar Kampusu nda stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi flletme ktisad Enstitüsü, Muhasebe Ö retim leri Bilim ve Dayan flma Vakf (MÖDAV) ile iflbirli i içinde Enstitümüz Akademik liflkiler Komitesi'nin öncülü ünde gerçeklefltirildi. Dört ayr oturumda sunulan bildirilerde, üniversitelerimizin önde gelen ö retim üyeleri yan nda, ifl dünyas n n seçkin temsilcileri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ile Akademik liflkiler Komitemizin temsilcileri bilgi ve görüfllerini kat l mc larla paylaflma f rsat buldular. Anadolu, Bilgi, Celal Bayar, Dumlup nar, Ifl k, Galatasaray, Gazi, nönü, stanbul, stanbul Geliflim, stanbul Teknik, Konya Selçuk, Maltepe, Marmara, Yalova, Yeditepe ve Trakya Üniversitelerinden ö renci, akademisyen ve iç denetçilerin yo un ilgi gösterdi i Akademik Forum, süreklili in sa lanarak, Forumlar n T DE bünyesinde kurumsallaflmas na katk sa lad. Gecenin son ödülü ise Sertifikal ç Denetçi (CIA) s navlar nda 2011 y l dünya üçüncülü ünü elde ederek bu alanda Türkiye de bir ilki gerçeklefltiren Ömer Kerem Seçkin e verildi. IIA taraf ndan her y l dünya çap nda dereceye giren CIA sertifikas sahiplerine verilen William S. Smith bronz madalya ödülü T DE ad na Yönetim Kurulu üyesi Selma Odabafl taraf ndan verildi. Yeni Düzenlemeler Ifl nda Denetim Komitesi Uygulamalar Semineri Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü olarak katk da bulundu umuz TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu taraf ndan düzenlenen, Yeni Düzenlemeler Ifl nda Denetim Komitesi Uygulamalar Nas l Olmal? temal seminer, 11 Haziran 2012 tarihinde Yap Kredi Plaza da yap ld. TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu ve T DE Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun, TÜS AD ç Denetim Alt Çal flma Grubu nun kaleme ald, Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A dan Z ye Denetim Komitesi bafll kl raporu bir sunum eflli inde tan tt. Seminerde ayr ca, Etkin Denetim Komitesi için Beklentiler bafll kl bir panel de düzenlendi. Panelde, T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar, Turcas Petrol Hissedar Yönetim Kurulu Baflkan Erdal Aksoy, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Y lmaz Göko lu ve Borusan Holding Denetim Komitesi Baflkan Sedat Eratalar, yapt klar konuflmalarla, Etkin Denetim Komitesi için Beklentiler konusunu farkl yönetim kademeleri aç s ndan de erlendirdiler.

8 14 15 Uluslararas ç Denetim Standartlar ve Mesleki Uygulama Çerçevesi, Yenilikler ve Güncellemeler Semineri Düzenlendi Uluslararas Fark ndal k Ay faaliyetleri kapsam nda 28 May s 2012 tarihinde üyelerimize özel, Uluslararas ç Denetim Standartlar ve Mesleki Uygulama Çerçevesi, Yenilikler ve Güncellemeler semineri gerçeklefltirildi. 74 üyemizin kat ld seminerde, Yönetim Kurulu Baflkan m z Özlem Aykaç delip nar ve Yönetim Kurulu miz Dr. Eren Gegin taraf ndan Mesleki Uygulama Çerçevesinde güncel bilgiler aktar ld. T DE Çal flma Komiteleri Toplant s Düzenlendi Türkiye ç Denetim Enstitüsü Çal flma Komiteleri yeni dönem bafllang ç toplant s, 27 Haziran 2012 tarihinde Point Hotel Barbaros ta yap ld. Toplant da çal flma komitelerin amaçlar, çal flma flekilleri ve projeleri anlat ld. Yap lan sunumlardan sonra çal flma komitelerinde görev alacak olan T DE üyeleri, ilgili komite sorumlular yla tan fl p, iletiflim bilgilerini paylaflt lar ve her komite ilk toplant lar konusunda tarih belirledi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nü Ziyaret Ettik Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulama sürecine katk sa lama amac yla, kanunun iç denetime iliflkin düzenlemeleri ve etkilerini de erlendirmek üzere Enstitümüz Mesleki Düzenlemeler Komitesi taraf ndan haz rlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ç Denetime liflkin Düzenlemeler Hakk nda Görüfl ve Öneriler raporumuzu takdim etmek üzere 20 Temmuz 2012 tarihinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü smail Yücel ziyaret edilerek, konuya iliflkin görüfl ve önerilerimiz sunulmufltur. Türkiye ç Denetim Enstitüsü olarak gerçeklefltirdi imiz ziyarete, Mesleki Düzenlemelerden Sorumlu Yönetim Kurulu miz ve T DE Baflkan Yard mc s M. Kemal Tapkan, Mesleki Düzenlemeler Komitemiz leri; Ramazan Macan, Cihan Özsönmez ve Ali Kamil Uzun kat lm fllard r. Ziyaret s ras nda, Enstitümüzün faaliyetleri hakk nda bilgi verilmifl, haz rlanan raporumuz görüflülmüfl ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürü smail Yücel e plaket takdim edilmifltir. smail Yücel, Enstitümüz faaliyetleri ve yeni TTK ile ilgili çal flmalar m z hakk nda memnuniyetini ifade ederek, yeni kanun ile ifl hayat m z ve flirketlerimiz için kurumsal yönetimin önemi ve iç denetimin ifllevinin önem kazand n, mesleki uzmanl m z ile ilgili düzenleme ve uygulama sürecine katk sunmam z ve iflbirli i için beklentilerini paylaflm flt r. Milli E itim Bakanl Seminerine T DE Olarak Destek Verdik Yeni TTK Alt Düzenlemelerinde Görüfllerimiz Dikkate Al nd T DE Kurucular ndan Sinan Tanakol An ld Fark Yaratan Birim: ç Denetim Seminerine Katk Sa lad k ç Denetim Fark ndal k Ay etkinlikleri kapsam nda 13 Haziran 2012 tarihinde KPMG Türkiye nin Kavac k ofisinde düzenlenen, Fark Yaratan Birim: ç Denetim ad yla düzenlenen seminere katk sa lad k. T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar, üst yönetimin ve genel müdürün, iç denetimden beklentilerine iflaret etti i konuflmas nda, iç denetimin klasik bak fl aç s ndan farkl olarak dan flmanl k ve güvence faaliyeti oldu unu özetledi ve yeni iç denetim yaklafl m na de indi. T DE Genel Sekreteri Mentefl Albayrak, konuflmas nda ç Denetimde Baflar için Gereken Yetkinlikleri gerçek hayattan da çarp c örnekler vererek anlatt Haziran 2012 tarihleri aras nda Milli E itim Bakanl Rehberlik ve Denetim Baflkanl taraf ndan Kufladas nda düzenlenen Süreç ve Sonuç Odakl Denetim Seminer Program na, T DE Akademi olarak destek verdik. 200'e yak n Baflkanl k denetçisinin haz r bulundu u seminerin aç l fl ve kapan fl T DE Akademi taraf ndan gerçeklefltirildi. T DE Akademi seminer liderlerinden Meral Safsoy ve Mehtap Okay ile T DE Akademi E itim Koordinatörü Gültan Tanyeri nin kat l m ile ilk gün Risk ve ba lant l tan mlar, COSO yaklafl m, Risk Odakl Denetim Plan konular nda bilgi aktar m gerçeklefltirildi. Son gün ise T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun taraf ndan De iflim Yönetimi ve Kurumsal Yönetim / Kurumsal Risk Yönetimi konular nda, Mehtap Okay taraf ndan da Süreç ve Sonuç Odakl Denetim Teknikleri konular nda bilgi aktar m gerçeklefltirildi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e giren Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuata iliflkin üç yönetmelik resmi gazetede yay mland. Yay nlanan yönetmelikler aras nda yer alan fiirketlerin Y ll k Faaliyet Raporunun Asgari çeri inin Belirlenmesi Hakk nda Yönetmeli in; madde 4/4, 7/e, 11/b, 13/ a,b,c ve 15 / c madde hükümleri iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimini ilgilendiren hükümler olup, kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin geliflimi aç s ndan önem tafl yor. T DE olarak yapm fl oldu umuz Bakanl k ziyareti s ras nda Bakanl k ile paylafl lan görüfl ve önerilerimizin dikkate al nm fl olmas, mesleki düzenlemeler konusunda Enstitümüz taraf ndan yürütülen çal flmalar m z n sonuca ulaflmas aç s ndan memnuniyet vericidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemelere katk lar ndan dolay Mesleki Düzenlemeler Komitesi ne teflekkürlerimizi sunar, düzenlemelerin mesle imizin geliflimi için de er yaratmas n dileriz. Geçen y l kaybetti imiz Enstitümüz kurucu üyelerinden Sinan Tanakol, 25 A ustos 2012 Cumartesi günü saat de Karacaahmet mezarl nda ailesi, dostlar, ifl arkadafllar ve meslektafllar taraf ndan an ld. Kendisiyle ilgili güzel an lar paylafl ld. T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun, Sinan Tanakol'u ve Sinan Tanakol'la beraber yapt klar n anlatan bir konuflma yapt.

9 16 17 T DE Yönetim Kurulu Eski Baflkan Çetin Özbek in Kitab T DE Yay nlar Aras nda Yerini Ald Amsterdam'da düzenlenen ECIIA Konferans na ve ECIIA Genel Kurulu na Kat ld k 1214 Eylül 2012 tarihlerinde Amsterdam'da düzenlenen Uluslararas ECIIA (Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Konferans, 'a la carte' temas ile kat l mc lar n kendi iç denetim menülerini oluflturmalar na olanak sa lad. Konferansa T DE ad na Yay n Komitesi üyesi Besim Çal flkan kat ld. Konferans n ard ndan 15 Eylül 2012 tarihinde, ECIIA Genel Kurulu yap ld. ECIIA in yeni yönetim kurulunun seçildi i toplant da, T DE yine Besim Çal flkan arac l yla temsil edildi. Kat lan ülkelerin, ileri tarihlerde yapacaklar ulusal kongreleri hakk nda bilgilerin de verildi i Genel Kurul da, Besim Çal flkan taraf ndan 16. Türkiye ç Denetim Kongresi nin tan t m gerçeklefltirildi. A K Yürütme Kurulu si Prof. Dr. dil Kaya Galatasaray Üniversitesi..B.F. Dekan ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Tolga Ziyaret Edildi A K Yürütme Kurulu si Prof. Dr. dil Kaya, 26 Eylül 2012 tarihinde yeni atanm fl oldu u G.S. Üniversitesi..B.F. Dekanl k makam nda A K Yürütme Kurulu üyelerince ziyaret edildi. 22 Ekim 2012 tarihinde ise Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga ziyareti gerçeklefltirildi. Galatasaray Üniversitesi..B.F. Dekan Prof. Dr. dil Kaya ile T DE ad na Yönetim Kurulu si Kemal Tapkan, A K Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Nuran Cömert, Ali Kamil Uzun, Murathan Bayr ve Burak Uyan k n kat ld ziyarette, 9 May s 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte düzenlenmesi planlanan Akademik Forum 2014 hakk nda bilgi al flverifli yap l rken, mesleki anlamda iflbirli i imkânlar de erlendirildi. Kamuda ç Denetim ve Gelece i Paneli Gerçeklefltirildi Türkiye'de kamuda yap lan iç denetim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gelece i, Kamu ç Denetçileri Derne i (K DDER) ve stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Vakf (Siyasal Vakf ) taraf ndan düzenlenen Kamuda ç Denetim ve Gelece i konulu panelde tart fl ld. 17 Kas m 2012 tarihinde düzenlenen ve aç l fl konuflmalar ndan birini Türkiye ç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar n gerçeklefltirdi i panelin oturum baflkanl n Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Baflkan Say n Ali Kamil Uzun yapt. T DE A K Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert in de panelist oldu u panelde, Kamuda ç Denetim ve Gelece i konusu tart fl ld. Çetin Özbek taraf ndan kaleme al nan ve günümüz iç denetim mesle ini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlar n n içeri i ile uluslararas standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin söz konusu kavramlar fl nda bir kurumda nas l uygulanabilece ini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çal flma niteli i tafl yan ç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, ç Kontrol bafll kl kitap, T DE Yay nlar n n üçüncü kitab olarak yay mland. Çetin Özbek, 16. ç Denetim Kongresi nde meslektafllar m z için kitaplar n imzalad. Türkiye ç Denetim Enstitüsü 16. ç Denetim Kongresi Gerçeklefltirildi Türkiye ç Denetim Enstitüsü taraf ndan her y l düzenlenen Türkiye ç Denetim Kongresi nin 16. s, 12 Kas m 2012 tarihinde Dönüflüm ana temas yla, stanbul The Marmara Taksim de gerçeklefltirildi. Büyük ilgi gören ve yaklafl k 450 kiflinin kat l mc oldu u, yerli ve yabanc önemli konuklar n a rland, ana Temas ; Dönüflüm olan 16. ç Denetim Kongresinde GRC (Yönetiflim, Risk Yönetimi ve Uyumlulu un) faaliyetlerinin entegre güvence yaklafl mlar ile etkin olarak koordine edilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin GRC (Yönetiflim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk) yaklafl m na göre düzenlenebilmesi, ç Denetimin Süreçteki Liderlik Rolü ve Dönüflüm Sürecinde letiflim konular tart fl ld. T DE Ola anüstü Genel Kurulu Yap ld Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i nin Ola anüstü Genel Kurul toplant s, 24 Aral k 2012 tarihinde Point Hotel de yap ld. T DE Yönetim Kurulu Baflkan Özlem Aykaç delip nar ve T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun'un toplant da yapt klar konuflmalar n ard ndan çal flma komiteleri ad na komite temsilcileri söz ald. Temsilciler, komitelerinin 2012 y l nda yapt klar ve 2013 y l nda planlad klar çal flmalarla, bu çal flmalar için gerekli bütçeleri aktard. Görüflülen 2013 bütçesi oylanarak, oy birli iyle kabul edildi. Daha sonra Etik Kurul Yönetmeli i'nde planlanan de ifliklikler görüflülüp, oyland ve oy birli i ile kabul edildi.

10 18 BASINDA TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ Enstitümüz ve faaliyetlerimiz ile ilgili son dönemlerde bir çok gazete, dergi ve internet sitesinde haberler yer almaya devam ediyor. T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S 2012 FAAL YETLER

11 20 21 T DE MESLEK GEL fi M AKADEM S Sürekli ve çeflitli e itimlerle meslektafllar n ve mesle e ilgi duyanlar n mesleki bilgi ve becerilerinin art r lmas n amaçlayan T DE Mesleki Geliflim Akademisi, 2012 y l nda seminer lideri say s 8 kifli daha art rarak 41 seminer lideri ile genel kat l ma aç k ve kurumlara özel seminerler düzenlemeye devam etmifltir. Teknik e itimler 10, beceri e itimleri 3 ve sertifikasyon e itimleri 6 bafll k olarak düzenlemifltir y l nda 40 genel kat l ma aç k ve biri üyelerimize ücretsiz olmak üzere toplam 89 adet seminer düzenlenmifl, seminer süresi toplam 241 gün olarak gerçekleflmifltir. 15 i inhouse olmak üzere toplam 129 kurumdan kifliye ulafl lm flt r T DE Akademi Seminerler Tablosu T DE akademi Karfl laflt rma Planlanm fl seminerler d fl nda 2012 y l içinde Kamu ç Denetçiler Derne i (K DDER) ile CGAP bafll nda ve Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulufllar Birli i (TSPAKB) ile ç Denetim Uzman için Araç ve Teknikler bafll nda ortak e itimler düzenlenmifltir. Ayr ca, T.C. Maliye Bakanl n n düzenledi i Kamu ç Denetçi Sertifikas Haz rl k E itimlerine T DE Akademi olarak destek verilmifl, T.C. Milli E itim Bakanl Rehberlik ve Denetim Daire Baflkanl nda görevli 220 iç denetçi için Süreç ve Sonuç Odakl Denetim, Risk Esasl Denetim Plan ile Kurumsal Risk Yönetimi semineri düzenlenmifltir Y l Seminer L stesi SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM I SANKO HOLD NG 0405 OCAK BARKIN fiah N 12 CIA BÖLÜM II SANKO HOLD NG 0607 OCAK BARKIN fiah N 12 DENETÇ LER Ç N KUVEYT TÜRK 0507 OCAK GÜLTAN TANYER 24 SUNUM BECER LER KATILIM BANKASI Ç KONTROLLER N SINIF 0708 OCAK ZEYNEP KARAYURT 4 DE ERLEND R LMES : COSO MERKEZL B R YAKLAfiIM CFSA SINIF 2628 OCAK BARKIN fiah N 6 CIA BÖLÜM IV KAYNAK HOLD NG fiubat fienol TOYGAR 11 CIA BÖLÜM III T. F NANS KATILIM 2124 fiubat BARKIN fiah N 21 BANKASI YEN BAfiLAYAN SINIF 2326 fiubat MEHTAP OKAY 8 DENET M UZMANI Ç N ÖZLEM ÜNAL ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM III SINIF 34 MART D DEM TÜMTÜRK 5 ORÇUN OSOY CIA BÖLÜM I SINIF 1011 MART TEMEL TOKGÖZ 4 CIA BÖLÜM I ANADOLUBANK MART fienol TOYGAR 15 CIA BÖLÜM II SINIF 1718 MART BARKIN fiah N 6 Ç KONTROLLER N SINIFANKARA 17 MART ZEYNEP KARAYURT 12 DE ERLEND R LMES : COSO MERKEZL B R YAKLAfiIM CIA BÖLÜM II YAPI KRED BANKASI 1922 MART BARKIN fiah N 17 DENETÇ LER Ç N SINIFANKARA 2122 MART GÜLTAN TANYER 9 SUNUM BECER LER YEN BAfiLAYAN DENET M GARANT BANKASI 2225 MART MEHTAP OKAY 16 UZMANI Ç N ARAÇ TEMEL TOKGÖZ VE TEKN KLER CCSA SINIF 2426 MART ESRA IfiIKARA 6.GÖKHAN TEC MSEL CIA I II III T. fi BANKASI 29 MART 05 N SAN TEMEL TOKGÖZ 20 YEN BAfiLAYAN TCMB 0205 N SAN ÖZLEM AYKAÇ 17 DENET M UZMANI Ç N MEHTAP OKAY ARAÇ VE TEKN KLER MERAL SAFSOY DENET M RAPORU YAZIMI TCMB 0910 N SAN BARKIN fiah N 17 DENET M RAPORU YAZIMI KUVEYT TÜRK 1314 N SAN BARKIN fiah N 17 KATILIM BANKASI CCSA T. fi BANKASI 1416 N SAN.GÖKHAN TEC MSEL 17

12 22 23 SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM I YAPI KRED BANKASI 1619 N SAN BARKIN fiah N 18 DENETÇ LER Ç N TCMB 1819 N SAN GÜLTAN TANYER 17 MÜLAKAT VE MÜZAKERE BECER LER CIA BÖLÜM I INGBANK 2123 N SAN BARKIN fiah N 19 CIA BÖLÜM I INGBANK 2123 N SAN TEMEL TOKGÖZ 18 YEN BAfiLAYAN SINIF 2629 N SAN MEHTAP OKAY 11 DENET M UZMANI Ç N ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM I GARANT BANKASI 2729 N SAN BARKIN fiah N 21 CIA BÖLÜM II ANADOLUBANK 2829 N SAN fienol TOYGAR MAYIS B LG S STEMLER SINIF 0406 MAYIS METE TÜRKYILMAZ 8 DENET M CCSA T. F NANS KATILIM 0507 MAYIS GÖKHAN TEC MSEL 20 BANKASI DENET M RAPORU YAZIMI SINIF 1718 MAYIS BARKIN fiah N 9 CIA BÖLÜM I Z RAAT BANKASI 2122 MAYIS BARKIN fiah N 14 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2122 MAYIS N L AKAN 21 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2223 MAYIS TEMEL TOKGÖZ 28 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2425 MAYIS HAL L CANTEK N 25 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2829 MAYIS N L AKAN 29 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 2930 MAYIS GÜLDEM KARAÇALI 32 KURUMSAL R SK YÖNET M MAL YE BAKANLI I 31 MAYIS01 HAZ RAN GÜLDEM KARAÇALI 31 T DE ÜYELER NE SINIF 28 MAYIS EREN GEG N 74 ÜCRETS Z STANDARTLAR CIA BÖLÜM I GARANT BANKASI 1 HAZ RAN BARKIN fiah N 17 Ç DENET M Ç N SINIF 0710 HAZ RAN MEHTAP OKAY 15 ARAÇ VE TEKN KLER TEMEL TOKGÖZ KURUMSAL R SK YÖNET M SINIF 2324 HAZ RAN TEMEL TOKGÖZ 11 DENET M RAPORU YAZIMI SINIF 2526 HAZ RAN MEHTAP OKAY 6 CIA BÖLÜM II Z RAAT BANKASI 2526 HAZ RAN BARKIN fiah N 14 DENETÇ LER Ç N SINIF 2728 HAZ RAN GULTAN TANYER 5 MÜLAKAT VE MÜZAKERE BECER LER CIA BÖLÜM I KAYNAK HOLD NG 2829 HAZ RAN BARKIN fiah N TEMMUZ CIA BÖLÜM II KAYNAK HOLD NG 0912 TEMMUZ BARKIN fiah N 18 CIA BÖLÜM III KAYNAK HOLD NG 1721 TEMMUZ BARKIN fiah N 17 CIA BÖLÜM I SINIF 2122 TEMMUZ TEMEL TOKGÖZ 8 SEM NER ADI KURUM SEM NER DÖNEM SEM NER L DER KATILIMCI SAYISI CIA BÖLÜM II INGBANK 2831 TEMMUZ HARUN KARAKUfi 40 GÖKHAN TEC MSEL BARKIN fiah N CIA BÖLÜM II GARANT BANKASI 0204 A USTOS BARKIN fiah N 23 CIA BÖLÜM II SINIF 0405 A USTOS ESRA IfiIKARA 12 Ç DENET M Ç N SINIF 0912 A USTOS MEHTAP OKAY 6 ARAÇ VE TEKN KLER BES M ÇALIfiKAN DENET M RAPORU SINIF 2425 A USTOS MEHTAP OKAY 6 YAZIMI USULSÜZLÜK DENET M SINIF 2728 A USTOS MEVLÜT GEY KO LU 14 VE SORUfiTURMA CIA BÖLÜM I SINIF 0809 EYLÜL BARKIN fiah N 9 CIA BÖLÜM III YAPI KRED BANKASI 1115 EYLÜL BARKIN fiah N 16 Ç DENET M Ç N SINIF 1316 EYLÜL MEHTAP OKAY 8 ARAÇ VE TEKN KLER CIA BÖLÜM II SINIF 2223 EYLÜL fienol TOYGAR 8

13 25 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER Kurumsal letiflim Komitesi Program Komitesi Akademik liflkiler Komitesi TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ ÇALIfiMA KOM TELER VE 2012 YILI FAAL YETLER Sorumlu YK si Mentefl ALBAYRAK Baflkan Ayflegül KAFESC O LU Filiz EROL Tuba ÇEL K Mehmet ULUSOY Ozan D NÇER Burkay SARUHAN Canan ÇEL K Albina M T Devrim ÇAÇAN Seda YÜKSEL Gülay PAMUKÇU Münür ATASAYAN Nur fienol fiefika Özcan TOKDEM R fieyda KALKAN Sibelnur ÇA LAR Umut AYHAN Umut ERCEVAH R Web ve Sosyal Medya Komitesi Sor. YK si Baflkan Baflkan Yrd. Sertifikasyon Komitesi Gürdo an YURTSEVER Seyfullah ATÇI Besim ÇALIfiKAN Merve BAHAR Elif KUVVET Ethem YEN GÜN Gökhan GÖKÇEO LU Ali Kamil UZUN Gülay PAMUKÇU M. Tevfik KARTAL Tayyar GÜNEfi Umut ENG N Z. rfan fiah N Sorumlu YK si Hilali YILDIRIM Baflkan fienol TOYGAR Baflkan Yrd. Orçun OSOY Selma ODABAfiI Di dem TÜMTÜRK Atakan ÇORUHLU Medine TÜRKCAN Mustafa SÖNMEZ Özer YÖRDEM H. Hüseyin ERDO AN Sorumlu YK si Ömer ARIKAN Tansel Bar fl GENÇ Gözde GÜRBÜZ Umut ENG N Onur TÜRKEL Nefle PAMUKÇU Pelin GR T Dilek SOLCUN Rahmi KINIKLI Standartlar ve Kalite Güvence Komitesi Sorumlu YK si Eren GEG N Baflkan Ifl l KIRDI Filiz MUT Serpil ARI Seda TI DEM R Yüksel ÖZUYSAL Ümit DEM R Mustafa SÖNMEZ Dilek ADALI Perihan KALENDERO LU Gözde LAGO Güliz TINÇ Melike ERKAN fiinasi ÖZTÜRK Ahmet KANTÜRK Ali BAfiIBÜYÜK nci UYSAL Ayfer AKU Volkan TOKUÇ Ahmet GEDEN Ahmet BULANIK Gözde GÜRBÜZ Koray ALP Salih YILDIRIMLI fiükrü Güçlü DUTLUCA Mesleki Düzenleme Komitesi Sor. Yön. Kur. si Baflkan Kemal TAPKAN Ali Kamil UZUN Cihan ÖZSÖNMEZ Sultan BAHÇEKAPILI Fatma AKSOY Ramazan MACAN Günkut GÜRfiEN Sor. Yön. Kur. si Baflkan Baflkan Yrd. Sekreter Kemal TAPKAN Ali Kamil UZUN Esra IfiIKARA Murathan BAYRI Nermin ÇITAK Alp BULUÇ Meral SAFSOY Sena SAFSOY YI IN Serhat AKMEfiE Mehmet fianlio LU A.Engin ERGÜDEN Fatih Can OKUMUfi Arzu ÖZGÜL nci UYSAL Burak UYANIK Prof. Dr. Nuran Cömert Prof. Dr. dil KAYA Prof. Dr. Melek AKGÜN Prof. Dr. Lerzan KAVUT Doç. Dr. Davut PEHL VANLI Doç. Dr. Hakan ERKUfi Doç. Dr.Semih BÜYÜK PEKÇ Özen Tuba ÖZDEM R Zeynep fianal Sezen ULUDA Seda ERDO AN Ethem YEN GÜN Emre AYDO DU Hüseyin TURNA Do an AKTAY Ali Korhan ÖZEN Mekselina ALPAY Mehmet Sena TURHAN Dilek SOLCUN Sezen ÇUBUKÇU Harun ÜSTGÜL Dr. Cem ÇET N Ünal D NÇ Serhat GÜDEN Ahmet BULANIK Ak n B LD K Yaflar fiükrü ÇOBANO LU Bora DAL Filiz EROL Beyhan ARIK Gülay Pamukçu ALTINIfiIK Devrim ÇAÇAN Çi dem KAHYAO LU Dilek ADALI Candafl Ener ERDENER Furkan EVRENOS Mustafa KOCAMEfiE Serdar ALPAY T DE kurullar ve komitelerinde görev alan üyeler birlikte

14 26 27 Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün faaliyetleri, oluflturulan çal flma komiteleri taraf ndan yönetilmektedir. Komite üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesi taraf ndan duyuru sonucu gönüllü olarak baflvurmufl üyeler aras ndan atanm flt r. Çal flma komitelerinin 2012 y l nda gerçeklefltirmifl oldu u faaliyetler afla da bilgilerinize sunulmufltur. A. KURUMSAL LET fi M KOM TES Kurumsal letiflim Komitesi nin misyonu T DE nin stratejik hedeflerine ulaflmas için rehberlik yapmak, düflünce ve operasyon deste i vermektir. Bu do rultuda komitenin stratejik hedefleri; 1. ç Denetimin de erinin savunuculu unu yapmak ve yükseltmek, 2. Düzenleyici ve standart belirleyici kurulufllar, gözetim kurumlar, regülatörler ve di er paydafllar n Uluslararas ç Denetim Standartlar n kabul etmelerini ve benimsemeleri, 3. ç Denetimin Kurumsal Yönetiflim masas nda yer almas ve etkin yönetiflimin temellerinden biri olarak kabulü, 4. Genel olarak ifl dünyas nda, iç denetim fark ndal n n art r lmas ve de erinin anlafl lmas d r. Komitenin ilkeleri; iç denetçiler olarak yapt m z iflin de erini yükseltmek ve gelifltirmek ad na aktif olarak çal flmak, iç denetim mesle inden gurur duyulmas n desteklemek, de iflimi cesaretlendirmek ve mesle i etkileyen kurum ve paydafllar ile iliflki kurmak, gelifltirmek ve onlar e itmek ve etkilemekdir döneminde komitenin tamamlad projeler: FARKINDALIK ay organizasyonu ve ödüllerin da t lmas, Meslek mensuplar n n geliflimlerine destek amaçl ; a) IIA Yetkinlik Çerçevesi b) Denetimin Katma De eri Broflürü c) ç Denetim Departmanlar n n kendilerini hizmet ve faydalar n flirketlerine anlat rken kullanabilecekleri IIA taraf ndan haz rlanan tan t m sunumu flablonunun çevirisi. Güncellenen 2013 Standartlar Türkçe ye çevrilmifl ve T DE web sitesinde yay nlanm flt r. 1 adet Uygulama Önerisi, 8 adet Uygulama Rehberi dilimize çevrilmifl, komite üyeleri taraf ndan kontrol edilmifl ve T DE web sitesinde yay nlanm flt r. 7 Uygulama Rehberi (GTAG ile birlefltirilenler dahil), 2 GAIT, 2 Supplementary Guidance ve 1 Pozisyon Raporu Türkçe ye çevrilmifl olup, komite üyelerinin kontrolünü takiben T DE web sitesinde yay nlanacakt r. 15 Uygulama Rehberi (GTAG ile birlefltirilenler dahil), 1 GAIT ve 4 Supplementary Guidance Türkçe ye çevrilmek üzere tercüme bürosuna gönderilmifl, çeviri sonras nda komite üyeleri taraf ndan kontrol edilerek T DE web sitesinde yay nlanacakt r. May s 2012 içerisinde 74 üyemize ücretsiz standartlar e itimi verilmifltir. Standartlar ile ilgili tan t m materyali tasarlanm fl ve bas lm fl, Kongre de kat l mc dosyalar ile birlikte kat l mc lara da t lm flt r. ç Denetim Dergisi nde yay nlanmak üzere bir yuvarlak masa toplant s konusu olarak QAR dan geçmifl (ve ödül alm fl) flirketin QAR la ilgili görüfllerini almak için sorular haz rlanm fl, al nan cevaplar özetlenmifltir. T DE bünyesinde komite ve YK üyelerinden oluflacak bir ekiple yuvarlak masa toplant s organize edilerek, sonuçlar 2013 y l içinde ç Denetim dergimizde yay nlanacakt r. C. YAYIN KOM TES 1) T DE Resmi Web Sitesi: Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün resmi web sitesi olan nin içeri inin güncel tutulmas na yönelik çal flmalar yürütülmüfltür. T DE web sitesi; Sanal Müze, ç Denetim Dergisi, Türkiye ç Denetim Kongresi ve Mesleki Geliflim Akademisi alt siteleriyle birlikte mesle in iletiflim ve paylafl m portal olma konumunu sürdürmektedir. Sözkonusu çeviriler, T DE web sitesinde Kaynak bafll alt na yerlefltirilerek, faydalanmalar amac yla 2013 bafl nda üyelerimize duyurusu yap lm flt r. letiflim Ofisi ile yürüttü ümüz ortak çal flmada, T DE 16. Kongre öncesinde PR çal flmas yap lm fl, bas n bülteni, fact sheet ve mesaj doküman haz rlanm flt r. KobiEfor dergisi için ç Denetim Uzmanl konulu yaz haz rlanm fl ve yay mlanm flt r. Haber Türk Gazetesi nin Kariyer ekinde, T DE Yönetim Kurulu Baflkan n n röportaj yer alm flt r. T DE Kurumsal Tan t m Broflürü tamamlanm fl, T DE tan t m film CD si ile birlikte bas lm flt r. Her y l üyelerimiz ad na gerçeklefltirilen destek projesi kapsam nda, y lbafl kart da t m için bu kez stanbul Zihinsel Engelliler Vakf ( ZEV) na destek verilmifltir. Böylece Enstitünün tan t m ve bilinirlili inin artmas na katk sa lanm flt r. Y lbafl kartlar, bas n ekonomi müdürlerine de gönderilmifltir. B. STANDARTLAR ve KAL TE GÜVENCE KOM TES IIA in güncellenen UMUC bileflenlerine yönelik yay nlar n takip etmek için komite içinde rol da l m yap lm fl ve geliflmeler haftal k olarak takip edilmifltir. Güncellenme aflamas nda olan Standartlar a yönelik öneriler, Türkçe ye çevrilmifl, üyelerin görüfllerini almak üzere T DE web sitesinde yay nlanm flt r. Türkiye ç Denetim Enstitüsü Müzesi web sitesi: ç Denetim Dergisi web sitesi: Türkiye ç Denetim Kongresi web sitesi: Mesleki Geliflim Akademisi web sitesi:

15 ) ç Denetim Dergisi Kendi alan nda ülkemizde ilk yay n organ olma özelli ine sahip olan, 11 y ld r yay n hayat n sürdüren, yay n kurulu üyeleri ve yazarlar ile yay n süreklili i ve içerik kalitesi korunan, meslek ve sektör dergisi olarak Enstitümüzün iç denetim mesle ine kazand rd önemli bir iletiflim ve paylafl m de eri haline gelen ç Denetim Dergisi nin 2012 y l nda 31, 32 ve 33. say lar yay mlanm fl, 34. say n n haz rl klar na bafllan lm flt r y l nda Enstitümüzün kuruluflu ile bafllayan mesleki iletiflim ve paylafl m platformu, bugün dergimizin varl ile kurumsal kimli ini güçlendirmifl, zenginlik ve derinlik kazanm flt r. Türkiye ç Denetim Enstitüsü ve ç Denetim dergisinin birlikte yaratt sinerji; mesle imizin gelece i ve profesyonel de erimizin güvencesini oluflturmaktad r. Dergi arac l yla mesle imizi ilgilendiren konularda gündem yarat lmas, meslektafllar m z n yerli, yabanc uzmanlar n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalar, meslek ad na bilimsel ve kal c bir referans kayna oluflturulmas sa lanm flt r. Dergi ile ilgili geliflmeler hakk nda y ll k genel de erlendirme raporlar ile T DE Yönetim Kurulu sürekli bilgilendirilmifltir adet bas lan dergi, aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz gönderilmekte, protokol listesine da t m yap lmakta ve ayr ca sat lmaktad r. ç Denetim Dergisi, 16. Türkiye ç Denetim Kongresi ne de yay n sponsoru olarak destek sa lam flt r. T DE Yay nlar n n dördüncü kitab olan, T DE nin ve mesle in yak n tarihini belgelendirmeyi amaçlayan ve haz rl klar na 2010 y l nda bafllanan Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl Türkiye ç Denetim Enstitüsü kitab Kas m 2012 itibar yla yay mland. T DE Yönetim Kurulu si ve Baflkan Yard mc s Gürdo an Yurtsever taraf ndan yaz lan, Editörlü ü T DE Kurucu ve Onursal Baflkan Ali Kamil Uzun taraf ndan yap lan, Serpil Kaya taraf ndan yay na haz rlanan, yüzden fazla kiflinin katk da bulundu u, Uluslararas ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Baflkan Richard Chambers, Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) Baflkan MarieHélène LAIMAY ve T DE Baflkan Özlem Aykaç delip nar n önsözlerinin bulundu u kitab n meslektafllar, akademisyenler ve konuyla ilgilenenler için bir baflvuru kitab olmas n umuyoruz. Kitab n haz rl k aflamas nda kapsaml bir arfliv araflt rmas yap ld. T DE arflivi baflta olmak üzere, ç Denetim Dergisi arflivinden yararlan ld, T DE nin kurulufl ve geliflim sürecinde rol ve sorumluluk alan, bu sürece tan kl k eden kiflilerle görüflmeler ve söylefliler yap ld. Bunlar n yan s ra T DE nin kuruluflundan bugüne kadar de iflik zamanlarda görev alan üyelerimizden katk bekledik. Bunun için de tüm üyelerimize duyuru yapt k. Duyarl davran p katk sa layan birçok üyemiz oldu. Bu flekilde elde edilen bilgi, belge ve görsellerden faydalan larak kitap yay na haz rland. "Meslekte Mükemmelli in Küresel Paydafl : TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ" kitab, kurulufl ve yönetim çal flmalar n n alt nda yatan felsefeye uygun olarak, bayrak yar fl imgesi kullan larak kaleme al nd. Amac n, bayra n düflürülmeden bir sonraki etab koflacak koflucuya ulaflt r lmas olan bayrak koflusu dört etaptan olufluyor. Bayrak koflusunun her bir etab, kitab n bir bölümünü ifade ediyor. 3) Kitap Yay nc l T DE Yay nlar n n üçüncü kitab olan ve eski baflkanlar m zdan Çetin Özbek taraf ndan kaleme al nan ç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve ç Kontrol kitab, Ekim 2012 tarihinde yay mland. ki cilt ve yaklafl k sayfadan oluflan, günümüz iç denetim mesle ini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol kavramlar n n içeri i ile uluslararas standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin sözkonusu kavramlar fl nda bir kurumda nas l uygulanabilece ini ele alan ve ülkemizdeki ilk kaynak çal flma niteli i tafl yan kitab n meslektafllar m za ihtiyaç duyduklar kavram ve uygulama örnekleri bak m ndan önemli bir fayda sa layaca na inan yoruz. 4) EBülten 2012 y l içinde 3 bülten yay mlanm flt r. Haz rlanan EBülten ler üyelerimize mail yoluyla duyurulmakta ve T DE web sitesindeki ilgili alana yerlefltirilmektedir. EBülten de; T DE'den Haberler, Gerçeklefltirilen Seminerler, Yay nlar, Sertifikasyon le lgili Bilgiler ve Sertifika Almaya Hak Kazanan Meslektafllar m z, Akademik liflkiler ve Denetim Kulübü Etkinlikleri, T DE Hakk nda Bas nda Ç kan Haberler, Yeni Olan Meslektafllar m z n simleri ve Kurumlar, IIA ve ECIIA'den Haberler gibi bafll klarda çeflitli haber ve geliflmelere yer verilmektedir.

16 ) Sosyal Medya Y llara göre CIA s navlar na giren aday say s ve bölüm detay nda baflar oranlar afla daki tabloda gösterilmifltir: 2012 y l nda facebook, twitter, linkedin ve xing sosyal medya ortamlar nda bulunan T DE, resmi hesaplar n n aktif bir flekilde yönetilmesi sa lanm flt r. T DE web sitesindeki haberler, facebook ve twitter sayfalar na otomatik olarak yans maktad r. lerimiz, meslektafllar m z ve ziyaretçiler ile interaktif iletiflim olanaklar sa lad m z sosyal medya ortamlar nda T DE faaliyetleri hakk nda bilgilendirmeler yap lmakta, özellikle Facebook ve Linkedin sayfalar m za büyük ilgi gösterilmektedir. S nav Dönem Al nan Geçilen S nav Test Test Baflar Oran Say s Say s (%) D. SERT F KASYON KOM TES 2012 y l içerisinde afla da belirtilen çal flmalar gerçeklefltirilmifltir. IIA taraf ndan 2013 Ocak ay ndan itibaren geçerli olaca bildirilen yeni CPE bildirim sürecine uygun web sitesi tasarland ve tüm sertifikalar için çevrim içi olarak CPE bildirimine imkân sa layan sistem hayata geçirildi. CRMA s nav sürecine iliflkin IIA ile eflgüdümlü çal fl larak Enstitü politikas belirlendi ve y l boyunca yap lan CRMA baflvurular, belirlenmifl olan k staslar çerçevesinde de erlendirilerek, uygun olanlar IIA e iletildi y lsonu itibar yla 286 meslektafl m z CRMA sertifikas almaya hak kazand. Baflvuru süresi 15 Mart 2013 e kadar uzat ld. CIA ve di er sertifikalara iliflkin tan t c reklam verilmesi amac yla Kurumsal letiflim Komitesi ile ortak çal flmalar yap ld. CRMA süreci, CIA sorular n n azalt lmas, 2013 y l nda devreye girecek olan yeni 3 bölümlü CIA süreci ile ilgili olarak T DE web sitesine iliflkin gerekli güncellemeler gerçeklefltirildi. Mevcut CIA s nav na iliflkin 4 bölümde toplam 72 adet yeni soru Türkçe ye çevrildi. Sertifika s navlar n n ngilizce den Türkçe ye çevrilmesinin, bundan böyle IIA taraf ndan gerçeklefltirilece inin bildirilmesinin ard ndan, IIA taraf ndan kullan lmak üzere s navlarda kullan lan ngilizce terimler, Standartlar Komitesi ile yürütülen ortak çal flma sonucunda, Türkçe ye çevrilerek IIA e gönderildi ve T DE web sitesine de yüklenerek üyelerimizin kullan m na sunuldu. Sertifika sürecindeki de ifliklikleri ve CRMA sertifikas na iliflkin bilgileri içeren broflür bas larak, Kongre de da t m n n yap lmas sa land. T DE merkez ofis ile koordinasyon içinde adaylardan gelen sertifikasyon ile ilgili sorular n yan tland ve çeflitli sorunlar n çözümlenmesi sa land. Sertifika Sahibi Kifli Say s Y llara göre sertifika sahibi iç denetçilerin say s n n geliflimi afla daki tabloda verilmifltir y l nda CIA olanlar n say s bir önceki y l n üzerine % 15 artarak 502 kifliye ulaflm flt r. Meslektafllara verilen sertifika say s toplamda 1000 i geçerek 1085 olarak gerçekleflmifltir. CIA CCSA CFSA CGAP CRMA TOPLAM De iflim %46 %6 %12 %10 %26 %100 CIA CIA CIA CIA TOPLAM

17 32 33 E. ÜYEL K 2012 y l bafl nda 1362 olan üye say s y lsonu itibariyle %29 artarak, 1754 e yükselmifltir. Asil üyelere ek olarak, 9 akademik, 14 fahri, 5 kurumsal ve 10 onursal üyemiz mevcuttur. Say s F. KONGRE KOM TES 16. ç Denetim Kongresi Dönüflüm temas ile 12 Kas m 2012 tarihinde The Marmara Oteli nde gerçeklefltirilmifltir. fl dünyas ndaki de iflime iç denetim mesle i olarak öncülük etmek ad na Dönüflüm temas ile gerçeklefltirilen kongremizde, mesleki konular yan s ra iletiflim ve alg laman n iç denetim çal flmalar nda ne denli önemli oldu unun vurguland oturumlar yer alm flt r. Kongre düzenlenmesi sürecine iliflkin esaslar n detayl olarak yer ald, Kongre Düzenlenmesi Sürecine liflkin Prosedür haz rlanm flt r. Kongreye kat l mc lar n n ana ifl alanlar baz nda da l m Tablo1 de sunulmaktad r. Kat l mc Sektörü Kat l mc Say s Kat l m Ücreti Oran Reel Sektör ,98% Bankac l k/finans ,14% Kamu ,59% Sigorta ,49% Denetim Kurumlar ,33% E itim (Üniversite) ,46% TOPLAM Tablo1 : Sektör baz nda kat l mc durumu T DE Kongre tarihinin en yüksek sponsorluk geliri ( TL) elde edilmifltir. G. AKADEM K L fik LER KOM TES lerimizin aidat ödeme performans ise bir önceki y la göre 3 puan düflerek % 63 olarak gerçekleflmifltir. Mesle imizin akademik gelifliminde stratejik önemi bulunan (T DE) Akademik liflkiler Komitesi (A K), iç denetim mesle inin akademik dünyada tan nmas, meslek konusunda yap lan akademik çal flmalar n teflvik edilmesi ve akademik iliflkilerin gelifltirilmesi amac yla faaliyet göstermektedir. (T DE) (A K); Meslekte akademik geliflimin ulusal çözüm orta olmak vizyonu ve ç Denetim mesle i ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik programlar n gelifltirilmesi, kariyer yap lmas n teflvik etmek amac yla dan flmanlar, akademisyenler, ö renciler, e itim kurumlar, ifl ve kamu kurumlar ile iliflkileri gelifltirmek ve desteklemek misyonu ile belirledi i stratejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik Forum 2012 T DE A K bünyesinde planlanmaya baflland ndan bu yana, Akademik Forum lar n May s ay nda kutlanmakta olan ç Denetim Fark ndal k Ay nda icra edilmesi suretiyle fark yarat lmas hedeflenmifltir. ç denetim mesle inin mükemmelli e tafl nmas ve mesle imizle ilgili fark ndal art rmak amac yla her üyemiz gibi, Komitemize de önemli görevler düfltü ünün bilinciyle, mesle imizin hak etti i itibar ve de eri görmesini sa lamak için mesle imizi tan tmay bir öncelik haline getirirken, akademik camiada bilinirli inin ve ö renciler taraf ndan tan n rl n n özellikle artt r lmas için Akademik Forum May s ay içinde düzenlenmektedir.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

GELECEĞE KÖPRÜ KURUYORUZ

GELECEĞE KÖPRÜ KURUYORUZ GELECEĞE KÖPRÜ KURUYORUZ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2014 FAALİYET RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü 2014 Faaliyet Raporu Baskı Mart 2015 İletişim Adresi Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yıldız

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 40. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 31 Ocak 2010-15 Ocak 2012 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri ve

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i Sürdürülebilirlik Raporu 2013 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011 Merhaba 3 On y l önce Cumhuriyet tarihimizin en ciddi krizini yaflad m z bir dönemde ilk say m z ç kard m zda, ancak bu dergi okuyucular taraf ndan sahiplenirse yaflayabilece ini yazm flt m. On y ld r

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz.

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz. FAAL YET RAPORU Adım adım iz bırakıyoruz. SUNUfi 04 06 07 07 08 08 08 09 10 12 14 14 20 22 24 24 24 27 28 29 29 32 33 34 35 36 37 40 42 AKT F BANK HAKKINDA AKT F BANK'IN V ZYONU M SYONU DE ERLER F NANSAL

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı