T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN A R A L I K 2 0 0 5 52"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK

2 Biz ygarl ktan, ilimden ve fenden kvvet al yor ve ona göre yürüyorz. Mstafa Kemal Atatürk 52 ARALIK 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorml Müdür Gürcan Ozan Haber Merkezi Ayflen Özgentafl nci Songör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uyglama Aytaç Kaya Bask maj Ofset - Ankara AYDA B R YAYIMLANIR Adres: Atatürk Blvar /No: 221 Kavakl dere/ankara Tel: (1744) Fax: web:

3

4 Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN TÜB TAK Gebze Yerleflkesini Ziyaret Etti Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN ve beraberinde Milli Savnma Bakan Vecdi GÖNÜL, Çevre ve Orman Bakan Osman PEPE, Kocaeli Valisi Erdal ATA ve Kocaeli Belediye Baflkan brahim KARAOSMANO LU 18 Kas m 2005 tarihinde TÜB TAK Gebze yerleflkesini ziyaret etti. TÜB TAK-Sanayii flbirli i çerçevesinde destek verilen projeler hakk nda bilgi almak amac yla Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM) ziyaret eden Baflbakan ERDO AN, MAM Baflkan Vekili Önder YE- T fi ten krm yap s ve projeler hakk nda brifing ald. Brifingin ard ndan bir konflma yapan Baflbakan ERDO AN, TÜB - TAK Gebze merkezinin Türkiye nin en büyük teknoloji üssü old n belirtti. B özelli iyle de Türkiye'mizin gözbebe i gibidir. Bilim ve teknolojide ne kadar üretici olabilece imizi gösteren grr kayna m zd r diyen Baflbakan ERDO AN flöyle devam etti: Brada üretime, günlük hayata ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlar na çok önemli katk lar yap lmaktad r. B bak mdan TÜB TAK Gebze merkezi, hem kamnn, hem de özel sektörün çözüm orta d r. Bgün art k sadece ülkemize de il dünyaya hitap eden, dünyaya Ar-Ge ihraç eden bir krmdr. Gebze merkezi, bütün b baflar lar yla özel bir yere sahiptir Dünyadaki geliflmifl ülkelerin zenginli i ve refah n n nitelikli insan gücü, üretme gücü, yönetme gücü old n söyleyen Baflbakan ERDO AN, as l gücün bilgiyi hayata aktarabilmekte, bilgi ile hayat blfltrabilmekte old n vrglad. Sanayi krlfllar m za verilen Ar- Ge desteklerini de anlatan Baflbakan ERDO AN 2002 de sanayimize Ar-Ge deste i olarak 25 milyon dolar verilirken, b rakam 2003 te 38 milyon dolara, 2004 te 46 milyon dolara yükselmifltir son itibariyle ise 110 milyon dolar destek vermifl olaca z. Yani sanayi Ar- Ge sine desteklerimizi 4 senede tam 4 kat artt rm fl blnyorz dedi. Baflbakan ERDO AN sözlerine flöyle devam etti. TÜB TAK gelece e yönelik çok önemli ad mlar atm flt r. Hem araflt rma ortam n iyilefltirmifl, hem de araflt rmac lar m z n ülkemizin güçlü gelece ine katk yapmas - na zemin haz rlam flt r. Gerek üniversitedeki, gerekse özel sektördeki araflt rmac lar m za verilen destekler büyük oranlarda art fl göstermektedir. Kam krlfllar m z da ilk defa kendi araflt rma programlar n olfltrp TÜB TAK tan destek almaya bafllad lar.b sene bafllayan stratejik çaba, ülkemizin gelecek yolcl nn önemli bir ad m d r. Ve güçlenerek sürecektir. Baflbakan ERDO AN, konflmas n n ard ndan TÜB TAK-MAM iflbirli iyle sanayii krlfllar nca yürütülen projelere ait ürünlerin sergilendi i alan gezerek, projeler hakk nda firma yetkililerinden bilgi ald. TÜB TAK-MAM n fieref Defteri ni imzalayan Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN a günün an s na TÜB - TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi taraf ndan plaket snld. Baflbakan ERDO AN daha sonra Ulsal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü ne (UEKAE) geçerek incelemelerde blnd. 4

5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. M. Hilmi GÜLER TÜB TAK-MAM Ziyaret Etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. M. Hilmi GÜLER, 11 Kas m 2005 tarihinde TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM) ziyaret etti. MAM da yap lan çal flmalar ve enstitüler hakk nda yetkililerden bilgi alan Bakan GÜLER, TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Türkiye nin dünya bor rezervinin %72 sine sahip old n belirten GÜLER, bor ve hidrojen konsnda yürütülen çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Türkiye nin dünya bor pazar nda iyi bir yer edinmeyi amaçlad n söyleyen Bakan GÜLER, bor madeninin seramik, tekstil, savnma, tar m, ka t, hidrojen, demir çelik vb. sektörlerde de erlendirilebilece ini belirtti. Dr. Hilmi GÜLER, TÜB TAK MAM n Ar-Ge konsnda çok önemli bir merkez old n ifade ederek, Ar- Ge harcamalar için TÜB TAK a ayr lan bütçeye dikkat çekti. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi de konflmas nda TÜB TAK MAM daki Enerji Enstitüsü bünyesinde hidrojen ve biokütle gazlaflt rma alanlar nda mükemmelliyet merkezleri olfltrlmas yla ilgili iki projenin AB 6. ÇP taraf ndan desteklendi ini söyledi. Yine AB 6. ÇP kapsam nda enstitünün bgüne kadar yedi adet enerji konl proje kazand n belirten Prof. YET fi, AB den elde edilen destek miktar n n 3 Milyon Ero y bld n kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dr. Hilmi GÜLER in yan s ra Ulsal Bor Araflt rma Enstitüsü (BO- REN) Baflkan Erk NGER, HEAfi- HAM TABAT Genel Müdürü Nri fier FO LU, Elektrik Üretim A.fi. (EÜAfi) Genel Müdürü Sefer BÜ- TÜN, Türkiye Atom Enerjisi Krm (TAEK) Baflkan Okay ÇA- KIRO LU ile Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan ve BOREN Yönetim Krl Üyesi Prof. Dr. Hasan MANDAL ile TÜB TAK üst düzey yöneticilerinin haz r blnd ziyarette, Enerji Enstitü sünde (EE) krlmakta olan, Ergimifl Karbonat Yak t Pili santralinin montaj çal flmalar incelendi. Ergimifl Karbonat Yak t Pili Santrali tamamland - nda Japonya ve spanya da blnan santrallerle birlikte, dünyan n en büyük 3 yak t pili santral ndan birisi olacak. Ziyaret kapsam nda Enerji Bakan ve beraberindeki heyete, Enerji Enstitüsü ile Kimya ve Çevre Enstitüsü nde (KÇE) yürütülen Sodym Bor Hidrür Üretimi ve Sodym Bor Hidrürlü Yak t Pili projeleri ile Malzeme Enstitüsü (ME) taraf ndan üretilen ve Hamidabat ve Ambarl santrallerinde kllan lan gaz türbin parçalar, seramik izolatörü, gaz türbini premiks yak c hava yönlendiricisi kanat ve ringleri ile Etibor A.fi. taraf ndan kllan lan zay f asit salmastra brçlar tan t ld. Malzeme Enstitüsü nün hayata geçirdi i b proje ile, ülkemizin yrtd fl na ba ml old parçalar n yerli üretimi yap ld ve ülke ekonomisine önemli bir katk sa land. 5

6 TÜB TAK ve TASSA Ortak Güz Çal fltay Düzenlendi TÜB TAK ve Türk Amerikan Bilim nsanlar ve Akademisyenleri Derne i (TASSA) iflbirli iyle, Kas m 2005 tarihleri aras nda, TÜSS DE tesislerinde Ortak Güz Çal fltay düzenlendi. Toplant n n aç l fl konflmas n yapan TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 2010 y l nda TASSA üyelerinin %10 nn hem ABD de hem Türkiye de ofisleri olmas beklentisinde old n söyledi. Prof. Dr. Nüket YET fi, iflbirli i çal flmalar n n büyümesi, sürekli ve kal c olmas gerekti ini belirterek, geçmiflte de benzer çal flmalar yap ld n ancak baflar ya lafl lamad n söyledi. B çal flman n baflar yla sonçlanaca na inand n dile getiren Prof. Dr. YET fi, Sadece ABD deki de il, di er ülkelerdeki bilim insanlar n da b olflmn içine çekebilmeliyiz. Dünyada bilim insan olan herkese b iflbirli ini açmal y z'' dedi. Prof. Dr. Nüket YET fi den sonra söz alan TASSA Baflkan Süleyman GÖKO LU, bir ilki gerçeklefltirmek üzere yola ç kt klar n belirterek, misyonlar n n, iki ülke aras ndaki e itim, bilim ve teknoloji köprüsünü krmak old n söyledi. Göko l, ''Türkiye'nin bilim politikalar n n olflmas nda ne katk m z olabilece ini düflünüyorz. B do rltda 2006 y l n n Mart ay nda yap lacak konferans m zda TÜB TAK' tan tmak istiyorz dedi. TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi Baflkan Vekili Önder YET fi de konflmas nda, Türkiye'de bilim alan nda ciddi çal flmalar bafllat ld n belirtti ve Amerika'daki bilim insanlar yla birlikte neler yap labilece inin çal fltayda flekillenece ini söyledi. ABD, üniversiteler ve TÜB TAK enstitülerinden 55 bilim insan n n kat ld çal fltayda, kat l mc lar n zmanl k alanlar na göre enerji, çevre, genetik, nanoteknoloji ve yer bilimleri konlar nda grplar olfltrld. Grp çal flmalar, Amerika dan gelen bilim insanlar n n snmlar yla bafllad. ki gün süren grp çal flmalar sonnda ortaya ç kan projeler bütün kat - l mc larla paylafl ld. Çal fltay n kapan fl nda, ilk ortak çal fltay n de erlendirilmesi yap ld ve kat l mc lar n görüflleri al nd. TÜB TAK, BTP-UP nin Uyglanmas n n zlenmesi ve Koordinasyon Projesi ni Bafllatt Bilim ve Teknoloji Yüksek Krl nn, 10 Mart 2005 tarihinde düzenlenen 11. toplant s nda verdi i görev gere ince TÜB TAK, Bilim ve Teknoloji Politikalar Uyglama Plan n n (BTP-UP) yglanmas n koordine etmek ve izlemek amac yla bir proje bafllatt. Türkiye Araflt rma Alan ndaki (TA- RAL) mevct drmn analiziyle bafllayan, ard ndan TARAL aktörlerinin kendi ifade ettikleri sornlar birbirleri ve TÜB TAK ile iflbirli i içerisinde çözmeye çal flacaklar zn erimli bir çal flma olarak tasarlanan b projenin, ilk aya olan anket çal flmas bafllat ld. Türkiye nin çeflitli illerinde blnan üniversite, teknoloji gelifltirme merkezi, sanayici ve ifladamlar dernekleri, sanayi odalar, kam krmlar vb. kesimlerden 142 krm ve krlfla ziyareti içeren b çal flma, Bilim ve Teknoloji Politikalar Dairesi taraf ndan yürütülmektedir. Çal flmaya ayr ca, AB Çerçeve Programlar Birimi, Bilim ve Teknik Dergisi Yaz flleri Müdürlü ü, Popüler Bilim Kitaplar, nsan Kaynaklar Müdürlü ü ve Biliflim Müdürlü ü çal - flanlar anketin yglanmas sürecinde katk sa lamaktad r. Anket çal flmas na yönelik etkinlikler, 5-6 Aral k tarihlerinde gerçeklefltirilecek e itim toplant lar na ek olarak, ilki 16 Kas m 2005 tarihinde yap lan ve ikincisi 7 Aral k 2005 tarihinde yap lacak krm içi bilgilendirme toplant lar yla sürdürülmektedir. 6

7 Technology Foresight for Organizers-Organizatörler çin Teknoloji Öngörüsü E itimi TÜSS DE de Düzenlendi Türkiye Cmhriyeti ve Tayland Krall Aras nda Bilimsel ve Teknolojik flbirli i Anlaflmas TÜB TAK ile Birleflmifl Milletler S nai Kalk nma Teflkilat (United Nations Indstrial Development Organization - UNIDO) taraf ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n finansman ve T KA n n katk lar yla, Kas m 2005 tarihlerinde TÜSS DE Gebze Tesislerinde Technology Foresight for Organizers - Organizatörler çin Teknoloji Öngörüsü konl e itim düzenlendi. E itimin aç l fl nda bir konflma yapan TÜ- B TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi e itiminin TÜB TAK taraf ndan tamamlanan Teknoloji Öngörüsü Vizyon 2023 çal flmalar kapsam nda elde edilen bilgi ve tecrübeler fl nda düzenlendi ini ifade etti. Prof. Dr. YET fi teknoloji öngörüsü tekniklerinin tan t laca e itimde kat l mc lara, ülkelerinin teknolojik geleceklerini olfltrmak için gerekli donan mlar n kazand r lmas n n hedeflendi ini belirtti. Aç l flta ayr ca, Sanayi ve Ticaret Bakanl AB Koordinasyon Genel Müdürü smail KAYIPLAR, UNIDO Türkiye Direktörü Celal ARMANG L, T KA ad na Teknik Yard m Uzman Yeflim BAKTIR da birer konflma yapt lar. Teknoloji öngörüsü tekniklerinin tan t ld e itimde kat l mc lara, ülkelerinin teknolojik geleceklerini olfltrmak için gerekli donan mlar n kazand r lmas hedeflenmifltir. Tayland Baflbakan Thaksin SHINAWATRA, Kas m 2005 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etti. Ziyaret kapsam nda, çeflitli anlaflmalar n yan s ra, Tayland ve Türkiye aras nda bilimsel ve teknolojik iflbirli i anlaflmas yap ld. Thaksin SHINAWATRA n n ziyaretinin ikinci günü yap lan anlaflmay, Türkiye Cmhriyeti ad na Sa l k Bakan Dr. Recep AKDA, Tayland Krall ad na da Bilim ve Teknoloji Bakan Pravich RATANAPIEN imzalad. Bilimsel ve teknolojik iflbirli inin, eflitlik ve karfl l kl yarar ilkelerine dayanarak geliflmesi ve güçlenmesi hedefiyle yap lan anlaflma, ortak araflt rma ve gelifltirme projeleri ile bnlar n sonçlar n n paylafl m ve bilim insan, zman ve araflt rmac lar n de iflimini; ortak bilimsel toplant, konferans, sempozym, krs, çal fltay ve farlar n düzenlenmesi ve bnlara kat l m ; bilimsel ve teknolojik bilgi ve belge de iflimini; araflt rma ve gelifltirme donan mlar n n ve bilimsel gereçlerin ortak kllan m n ve bilimsel ve teknolojik iflbirli inin, karfl l kl anlaflma soncnda olfltrlabilecek di er flekillerini kaps yor. Türkiye ve Tayland bnlar n yan s ra, kam krlfllar, araflt rma krmlar, bilimsel dernekler, yüksek ö retim krmlar ve di er bilimsel, teknik ve endüstriyel krlfllar aras nda iflbirlikleri olfltrlmas n teflvik edecek. 14 farkl ülkeden 27 kiflinin kat ld e itimin dördüncüsü Mart ay nda Slovakya da düzenlenecek. Anlaflman n yglanmas için, taraflarca atanacak temsilcilerden olflan, bir Ortak Komite krlacak. 7

8 Jeolojik Kaynakl Tehlike ve Afetleri Araflt rma Topll Krld Topll n Baflkanl na Doç. Dr. Sedat NAN Getirildi TÜSS DE Ar-Ge Mühendisli i Uzmanl k Sertifika Program n n Sekizincisini Gerçeklefltirdi Jeolojik kaynakl afetlerin irdelenmesi konl 4. Dresden Sempozym, Eylül 2005 tarihlerinde Almanya da yap ld. TÜB - TAK temsilen, Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (YDBE) Müdürü Doç. Dr. Sedat NAN ve Uzman Araflt rmac Cemil SEY S in kat ld sempozymda, Jeolojik Kaynakl Tehlike ve Afetleri Araflt rma Topll nn (International Geo-Hazards Research Society-IGRS) olfltrlmas na karar verildi. Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü (TÜSS DE), sanayi krlfllar n n rekabet edebilirli ini ve sürdürülebilir baflar s n sa lamak için gerekli olan Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili temel becerileri kazanmalar amac yla bafllatt Ar-Ge Mühendisli i Uzmanl k Sertifika Program n n sekizincisini, Kas m 2005 tarihleri aras nda Gebze tesislerinde gerçeklefltirdi. Bafll ca araflt rma alanlar depremler, heyelan, tsnami ve volkanlar olan topll n baflkanl na oybirli iyle Doç. Dr. Sedat NAN, genel sekreterli ine Almanya'dan Dr. Thomas STREIL, sözcülü üne de Ynanistan'dan Prof. Dr. Constantin PAPASTEFA- NOU getirildi. Topll a ayr ca Slovenya, Romanya, Ynanistan, spanya, Hindistan, Filipin, Endonezya, talya, Almanya, Lüksembrg, Tayvan, Meksika ve Türkiye den temsilciler seçildi. Jeolojik Kaynakl Tehlike ve Afetleri Araflt rma Topll nn misyon "jeolojik kaynakl tehlike ve afetlerin araflt r lmas konsnda lslararas iflbirli ini gelifltirerek, çok disiplinli yglamal ve temel bilim araflt rmalar n n yayg nlaflt r lmas na katk ve b konlardaki araflt rmalara kaynak sa lamak olarak belirlendi. Önümüzdeki aylarda, topll n çal flma fleklinin belirlenmesi ve üye say s n n art r lmas için çal flmalar yap lmas planlan yor. Otomotiv, kimya, demir çelik, g da, elektronik ve mobilya gibi farkl sektörlerde çal flmakta olan 16 mühendisin kat l m yla gerçekleflen programda, dünyan n önde gelen teknoloji flirketlerinin ifl ak fllar nda takip etti i süreçler ve her bir sürecin alt nda yglad klar mühendislik metotlar somt ad mlar halinde gösterildi. Farkl sektörlerden kapsaml örnekler verildi ve anlat lan teorik bilgilerin bir Ar-Ge departman nda nas l yglamaya geçirilece i çal fltaylar arac l yla ö retildi. E itim sonnda çal fltay program n n de erlendirmesi niteli inde yglanan bir s navla Ar-Ge çal flmalar nda somt ad mlar atacak yetkinli e eriflen baflar l kat l mc lara Ar-Ge Uzman sertifikas verildi. KOB ler ile kariyer hedeflerini Ar-Ge üzerine odaklayan mühendislerin yararlanabilmesi için bireysel kat l ma aç k olarak düzenlenen program, TÜSS DE Ürün Gelifltirme Koordinatörü Dr. Sat Genç taraf ndan verilmektedir. 8

9 AB 6. Çerçeve Program CASES Projesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri için Maliyet De erlendirmesi TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü nde (EE) Sürdürülebilir Enerji Sistemleri için Maliyet De erlendirmesi (Cost Assessment for Sstainable Energy Systems) - CASES isimli yeni bir proje bafllat ld. Avrpa Birli i 6. Çerçeve Program n n Sürdürülebilir Enerji Sistemleri tematik alan kapsam nda bafllat lan ve 30 ay sürecek olan projede Avrpa Birli i ve aday ülkelerden 26 ayr krm ve krlfl görev al yor. Toplam bütçesi olan proje için MAM a ayr ld. TÜB TAK MAM Enerji Enstitüsü, CASES Projesi kapsam nda enerji kllan m senaryolar n n haz rlanmas, insan sa l ile iliflkili enerjinin endirekt maliyetlerinin belirlenmesi, s ve elektrik üreten teknolojilere özel maliyetlerin irdelenmesi, Türkiye de lsal seviyede enerji üretiminin çevresel maliyetlerinin analizi ve strateji belirleme araçlar n n ortaya konlmas ifl paketlerinde görev alacak. Enerji Enstitüsü nün çal flmalar çerçevesinde enerji kayna olarak, ülkemiz için potansiyel aç dan önemli ve kritik olan yerli kömür ve biyodizel yak tlar seçildi. CASES projesi ile, önümüzdeki 25 y lda, bafll ca enerji üretim teknolojileri ve de iflik enerji kaynaklar na ait maliyet tahminlerinin yap lmas ve farkl ülkelerdeki mevct maliyetlerin analiz edilerek gelece e yönelik de iflimlerin hesaplanmas, enerji güvenli i maliyetlerinin ortaya ç kar larak de ifliminin incelenmesi, çevresel maliyetler, gelece e ait belirsizlikler ve Ar-Ge alanlar n n belirlenmesi amaçlan yor. Kömür ve biyodizel ile ilgili birçok Ar-Ge projesini yürütmekte olan TÜB TAK MAM Enerji Enstitüsü, b projeler ile ülkemize önemli katma de er yaratacak yerli kömür ve biyodizel teknolojilerini gelifltirmeyi ve Türkiye nin AB projelerindeki katk s n art rmay hedefliyor. 9

10 enstitülerimiz... enstitülerimiz... TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi YER VE DEN Z B L MLER ENST TÜSÜ (YDBE) Analog Sismogram kay tç lar (Kay tlar, sisteme ba l olan kamera taraf ndan srekli olarak web ortam na akatr lmaktad r bkz. Analog Sismograf kay tç s n n yak ndan görünümü TÜB TAK MAM bünyesinde blnan Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ileri teknoloji kllanan, ölçme ve bilgisayar destekli modellemeye dayal stratejik araflt rmalar yapan bir araflt rma ve teknoloji merkezidir. Ulsal ve lslararas standartlara göre gerçeklefltirdi i bilimsel araflt rmalarla özellikle kam krlfllar ve yerel yönetimlere öncülük yapmakta, disiplinleraras çal flmalar gelifltirmektedir. YDBE nin misyon Aktif tektonik ve yeralt zenginliklerinin araflt rmalar konlar nda Türkiye de Mükemmelliyet Merkezi olmak t r. YDBE nin görevleri de Aktif tektonik ve yeralt zenginlikleri alanlar nda ölçmeye ve modellemeye dayal çok disiplinli yaklafl mlarla toplmsal fayda odakl yglamal araflt rmalar gerçeklefltirmek ve elde edilen bilginin yayg nlaflmas n sa lamak t r. nsan Kaynaklar Toplam 36 olan enstitü personelinin %8 i destek eleman, %14 ü teknisyen kalan %78 i araflt r c d r. Araflt r c lar n zmanl k düzeyine göre da l m ise %39 doktora, %22 yüksek lisans ve %17 lisans fleklindedir. 10

11 enstitülerimiz... enstitülerimiz... YDBE Stratejik fl Birimleri (S B) 1. Deprem Süreçleri Stratejik fl Birimi: Deprem Sismolojisi Sismik Mikro-zonlama Kabk Deformasyon ve Yap s Deprem Risk Çal flmalar Aktif Tektonik 2. Jeofizik Süreçler Stratejik fl Birimi: Sismik Veri Toplama ve flleme Gravite-Manyetik Yöntemler Elektrik-elektromanyetik Yöntemler Maden/Petrol Aramalar na Yönelik Yöntemler Deniz Jeofizi i Deniz çi Deniz Taban Ölçüm Teknikleri Gelifltirme Arkeo-jeofizik Uyglamalar Heyelan ve Deformasyon Analizi Jeodezik Uyglamalar 3. Jeolojik ve Jeokimyasal Süreçler Stratejik fl Birimi: Biojeokimyasal ve Jeokimyasal yglamalar Petrol ve Do al Gaz Araflt rmalar Diyajenez, Katajenez, Metajenez ile Gömülme ve Termal Tarihçe Kantitatif Sedimenter Basen Analizi ve Modellenmesi Hidrojeokimya YDBE de Uyglanan Teknikler: YDBE de araflt rma ve çal flmalarda yglanan teknikler flnlard r: Uzay Jeodezisi (GPS, InSAR), Uzaktan Alg lama, Co rafi Bilgi Sistemi (CBS) Uyglamalar, Yer çi Görüntüleme Yöntemleri, Deformasyon zleme Yöntemleri, Sismik Modelleme, Tektonik ve Jeolojik Haritalama, Ky Loglar, Organik Jeokimya ve Organik Petroloji, Basen Modelleme. Deprem ile ilgili Araflt rmalar Deprem gerçe i ile karfl karfl ya olan ülkemizde çok disiplinli deprem araflt rmalar nda öncü bir enstitü olarak YDBE, 1999 Marmara depreminden sonra Marmara Bölgesi nde araflt rmalar n yo nlaflt rm fl ve stanbl Büyükflehir Belediyesi nin iflbirli i ile ülkemizde ilk kez sistematik bir flekilde depremi kestirmeye yönelik yeni metodlar yglamaya bafllam flt r. Deprem kestirimi konsnda gelinen noktada, cesaretlendirici bilgiler toplanm fl ve çal flmalar n kapsam geniflletilerek devam ettirilmesi yönünde ciddi bilimsel gerekçeler elde edilmifltir. B çal flmalar n amac, zn solkl ve sab r gerektiren çal flmalar sonras nda depremi kestirmeye yönelik bilimsel anlamda güvenilir yeni yöntemleri elde etmektir. B kapsamada, Marmara Bölgesi nde yap lan araflt rmalar sayesinde elde edilen deneyimin, ülkemizin deprem aç s ndan riskli, yüksek nüfs yo nl ve endüstriyel aç dan önemli di er bölgelerinde de Bay nd rl k ve skan Bakanl Afet flleri Genel Müdürlü ü ve 16 bölge üniversitesi ile iflbirli i halinde yglanmas ve yayg nlaflt r lmas hedeflenmifltir. B amaçla, TÜB TAK Akademik Proje Destekleri kapsam nda bir proje Kas m 2005 te bafllat lm flt r. Do al Kaynaklar ile ilgili Araflt rmalar YDBE, ülkemizde hidrokarbon kaynakl do al zenginliklerini Trakya Do al Gaz Havzas, Zongldak Kömür Havzas ve Güneydo Anadol Petrol Bölgesi baflta olmak üzere detayl bir flekilde ve zn süren y llar boynca, yglamac krlfllar MTA, TTK, TPAO ile iflbirli i halinde araflt rm flt r. B çal flmalardan, ülkemiz için en fayda sa layan ve somt sonç üreteni, Zongldak Kömür Gaz havzas nda yap lan kömür kökenli do al gaz potansiyelinin ekonomik olarak ciddi boytlarda olabilece inin tespiti çal flmalar olmfltr. YDBE Laboratvarlar Çevre ve Petrol Jeokimyas Laboratvar (ÇPJL) mevct insan kayna, bilgi birikimi ve cihaz/aletsel altyap ya ek olarak TÜB TAK MAM'a ba l di- er enstitülerdeki cihaz/aletsel altyap y da kllanarak Çevre ve Petrol Jeokimyas alan nda detayl ve kap- 11

12 enstitülerimiz... enstitülerimiz... saml hizmet verebilme yetene ine kavflmfltr. Laboratvar, ülkemizde ilk ve tek olma özelli ini birçok analiz ve yglama kabiliyeti aç s ndan sürdürmektedir. TÜB - TAK MAM' n misyon do rltsnda müflteri odakl ve sanayiinin gereksinimlerini karfl layacak proje ve di er endüstriyel hizmetleri snmaktad r. Laboratvarda çal flmalar ve süreçler ISO 9001 gereklerine ygn yürütülmektedir. Laboratvardaki cihaz altyap s ve analiz kapasitesi afla da verilmektedir: zotop Oran Kütle Spektrometresi (EA/GC-C-IRMS): zotop Oran Kütle Spektrometre Cihaz (EA/GC-C-IRMS) B cihaz (Micromass) esasen üç ayr cihaz n birbirlerine ba l (online) halde blndklar bir sistemi teflkil eder. B sistemin parçalar elemental analiz cihaz, gaz kromatograf ve kütle spektrometresi cihazlar d r. B sistemde kat, s v ve gaz haldeki maddelerde dyarl izotop analizleri yap lmaktad r. Dyarl izotop analizleri, organik ve inorganik maddede Karbon (C), Azot (N), Oksijen (O) ve Kükürt (S) için yap lmaktad r. B sistemde ayr ca, kar fl m maddelerinde gaz kromatografta ayr lan her bileflik için (compond specific) 13C izotop oran analizleri yap lmaktad r. Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS): Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihaz (GC-MS) B sistem (Micromass Qadropole) bileflik tan mlamas nda ve bilefliklerin köken çal flmalar nda yayg n olarak kllan lmaktad r. B sistemdeki analizler fosil yak tlar n köken tespiti ve korelasyonlar ile çevre kirlili inin kaynaklar n n tespitinde önemli ipçlar elde etme do rltsnda yap lmaktad r. Gaz Kromatograf (GC): B cihaz (Shimadz 17A) fosil yak tlarda ve/veya rafine edilmifl petrol ürünlerinde veya bnlar n kirletti i toprak s gibi çevre malzemesinde aromatik ve doymfl hidrokarbon fraksiyonlar n n analizinde kllan lmaktad r. Ortamda adsorblanm fl halde blnan gaz faz ndaki hidrokarbonlar da cihaz n headspace ünitesi yard m ile analiz edilebilmektedir. Rock-Eval Piroliz (RE): B sistemde (Vinci Rock Eval 6 - Standard) piroliz ve oksidasyon f r nlar blnmaktad r. Rock Eval piroliz analizinde örnekteki organik maddenin boll, türü ve olgnl- tespit edilir. B analiz, petrol aramac l nda ve çevre araflt rmalar nda h zl ve güvenilir sonçlar sa lad ndan, detayl organik jeokimyasal analizler öncesi bir tarama analizi olarak tercih edilmektedir. Yüksek Performans S v Kromatograf (HPLC): B cihaz (Biochrome) do al petrol veya rafine edilmifl petrol türevinde hidrokarbon ve hidrokarbon olmayan fraksiyonlar n ayr lmas ve petrol/bitüm ve s örneklerinde PAH ve ayr ca s örneklerinde anyonlar n tan mlanmas nda kllan lmaktad r. Fotometreli Araflt rma Mikroskob: B mikroskop sistemi (Leitz Orthoplan MPV SP) ile sedimenter kaya, kömür ve toprak örneklerindeki sedimenter organik maddenin görsel tan mlanmas çal flmalar gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca, fotometre ünitesi yard m ile kömür aramac l - ve teknolojisinde ve petrol aramac l nda önemli bir parametre olan organik maddede olgnlk tespiti "vitrinit yans mas " yap lmaktad r. Mikroskopta mavi fl k (UV) düzene i de mevcttr. B düzenekte hem yans mal hem de geçirgen fl kta analiz ve gözlem mümkündür. Deprem Araflt rmalar Laboratvar nda çal flmalar ve süreçler ISO 9001 gereklerine ygn yürütülmektedir. Laboratvardaki temel cihaz altyap s afla da verilmektedir: 12

13 enstitülerimiz... enstitülerimiz... Say sal sismograflar ile srekli kaydedilen yer sars nt lar n n anl k görüntüsü Sismoloji Çal flmalar v Genifl band sismometreler v M DAS Say sal deprem kay tç lar (YDBE taraf ndan gelifltirilmifltir) v 16-bit ve 24-bit çok kanall say sal deprem kay tç lar Deformasyon Çal flmalar v Tek ve çift frekansl GPS al c lar v Mikrogravite ölçüm cihazlar Jeokimya Çal flmalar v Toprak radon gaz sürekli ölçüm cihazlar v S radon gaz sürekli ölçüm cihazlar v Toprak radon gaz spot ölçüm cihaz v S s cakl k, ph ve iletkenlik ölçüm cihazlar v Yüksek performans s v kromatograf Var olan cihaz altyap s ile deprem aç s ndan stratejik bölgelerdeki tektonik problemler, projeler çerçevesinde krlan çok parametreli ve sürekli gözlem yapan geçici gözlem a lar ile araflt r lmakta, özellikle mikro-deprem etkinli i ve bnn var olan tektonik rejimler ile iliflkisi ele al narak, deprem olay n anlamaya ve kestirmeye yönelik bilimsel anlamda güvenilir yeni yöntemler olfltrmaya çal fl lmaktad r. Uzaktan Alg lama ve Co rafi Bilgi Sistemleri Laboratvar nda zaktan alg - lama ve görüntü iflleme, güncel arazi örtüsü s n fland rma ve de ifliklik belirleme, çeflitli ölçeklerde yüksek çözümlemeli yd görüntüsü yglamalar, s kirlili i ve çevresel de ifliklik belirleme çal flmalar, k y alanlar nda de ifliklik belirleme dok analizi çal flmalar, co rafi bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri, altyap çal flmalar ve krmsal dan flmanl k, Co rafi Bilgi Sistemleri girifl ve yglama e itimleri, çeflitli tematik yglamalar ve haritalama, tematik haritalama çal flmalar kapsam nda hizmet verilmektedir. Türkiye Uyd Görüntüleri Arflivi nde (TUGA) bütün Türkiye yi üç farkl zaman diliminde örten, LANDSAT yd görüntüleri blnmaktad r. Bnlar; LANDSAT MSS görüntüleri, 1984 LANDSAT MSS görüntüleri, LANDSAT TM görüntüleri ve ço- nl 1990 sonras çekilmifl proje çal flma alanlar na ait Frans z SPOT yds (XS/Pankromatic), Avrpa ERS1 radar ve Hindistan IRS (C/D, LISS/PAN) görüntüleri de blnmaktad r. Marmara Uyd Görüntüsü Al m stasyon efl zamanl olarak günde 4-5 kez 1.1 km x 1.1 km çözümlemeli ve 5 bantl Amerikan NOAA yd görüntülerini almaktad r. Seçti imiz görüntülerden bir zaman serisi olfltrmakta ve TÜ- B TAK MAM merkez olmak üzere 2000 km çevre znlkl Kzey Afrika ve Avrpa dan Arap yar madas na zanan genifl bir alan n görüntüleri arflivlenmektedir. B istasyon taraf ndan al nan görüntüler her gün Internet sitesinde (http:\\www.mam.gov.tr) yay nlanmaktad r. Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü nün Gerçeklefltirdi i Projelerden Örnekler Türkiye nin Jeo-straetjik Bölgelerinde Deprem Davran fl n n Çok Disiplinli Yöntemlerle Araflt r lmas (Kas m ) FORESIGHT Freqent Observation-driven Realistic Evalation and Simlation of Interacting Geophysical Hazard Triggers ( ) MERP Projesi Kapsam nda Yalova Yerleflim Merkezi çin Sismik Bölgeleme ve CBS Çal flmalar ( ) Gebze-Tzla Aras ndaki Bölgenin Mikrodeformasyon Özellikleri ( ) Marmara Bölgesi nde Radon Gaz ve Di er Yöntemler ile Deprem Kestirimi Çal flmalar ( ) IBB Zemin ve Deprem nceleme Müdürlü ü ne Ait Deprem stasyon A n n flletilmesi ve Gelifltirilmesi Projesi ( ) Kzey Anadol Fay n n Bat ve Orta Kesimlerinin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi ( ) Salt Ortam Gürültüsü Ölçümü ve De erlendirmesi ve Deniz Taban S n fland rmas (2) ( ) Bol linde Co rafi Bilgi Sistemi nin Krlmas ve Yeni Yerleflim Yerlerinin UA ve CBS Yöntemleri ile Belirlenmesi ( ) Zongldak Taflkömür Havzas nda Kömür Kökenli Do al Gaz Potansiyelinin Araflt r lmas ( ) Türkeyinin Petrol ve Do al Gaz Bölgelerinin Farkl Yaklafl mlarla Yeniden De erlendirilmesi ( ) Hazar Havzas n n Afla Kra Depresyonnda (Azerbaycan) petrol olflm ( ) 13

14 Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Blyor... VI. Teknoloji Kongresi ve Teknoloji Ödülleri Töreni 6 Aral k 2005 Tarihinde Yap l yor TÜB TAK, TTGV, TÜS AD taraf ndan ülkemizde yarat c düflünceyi yenilikçi ürüne dönüfltürme çabalar n teflvik etmek, yenilikçi ürün gelifltirmenin rekabetçi pazarlarda baflar için kaç n lmaz old konsnda Türkiye nin genç sanayiini bilinçlendirmek amac yla ortaklafla olfltrlan Teknoloji Kongresi ve Teknoloji Ödülleri nin alt nc s, 6 Aral k 2005 tarihinde stanbl Kadir Has Üniversitesi Kongre Merkezi nde yap l yor. Teknoloji Ödülleri Töreni öncesinde AB Sürecinde Araflt rma, Teknoloji Gelifltirme ve novasyon ana temal Teknoloji Kongresi düzenlenecek. Ayr ca kongrede Dünyayla rekabet için bilim, teknoloji ve yenilikçilik üçgeni ve Ne kadar yenilikçi olabiliriz?-ürünler, süreçler ve oynclar bafll klar nda iki otrm gerçeklefltirilecek. Büyük Ödül ve Baflar Ödülü kategorilerinde verilecek olan VI. Teknoloji Ödülleri nde finale kalan firmalar ve ürünleri flöyle s ralan yor. BÜYÜK ÖDÜL F NAL STLER 1 ARÇEL K A.fi. BULAfiIK MAK NES filetmes EKOLOJ ST BULAfiIK MAK NASI 2 ASELSAN PRC-9651 YAZILIM TABANLI TELS Z (SOFTWARE RADIO) 3 EÖS ECZACIBAfiI ÖZGÜN K MYASAL ÜRÜNLER SAN. ve T C. A.fi. KEM K ER MES TEDAV S NDE KULLANILAN ALENDRONAT Ç N GEL fit R LEN ÜRET M PROSES 4 NFORM ELEKTRON K SAN. ve T C. A.fi. NIRVANA PROJES IGBT DO RULTUCULU ÜÇ FAZ KES NT S Z GÜÇ KAYNA I 5 KAREL ELEKTRON K SAN. ve T C. A.fi. DS10 LET fi M SUNUCUSU BAfiARI ÖDÜLÜ F NAL STLER 1 BYM B LG SAYAR LE YÖNET M ve MÜHEND SL K A.fi. e-sim: SUPERCOMPUTER & ONLINE SIMULATION CENTER 2 EL MKO LTD. fit. E-AC-10 A IRLIK ÖLÇÜM ve KONTROL C HAZLARI A LES 3 H MTAfi HAR TA NfiAAT MÜHEND SL K T C. A.fi. ZM R METROPOL TEN ALANI ve YAKIN ÇEVRES N N GIS, GPS ve UZAKTAN ALGILAMA S STEM NE DAYALI KARAYOLLARI NAV GASYON A ININ KURULMASI P LOT PROJES 4 H T T B LG SAYAR H ZMETLER LTD. fit. CRANE CRM/FF 5 NTERFARMA TIBB MALZEMELER SAN. ve T C. A.fi. SO UK BANDAJ 6 KONSAN B LG ve TEKNOLOJ ÜRET M SAN. T C. A.fi. GELENEKSEL HARÇTAN "SOFTHARÇ"A 7 ÖRNEK MAK NA SAN. ve T C. KOLL. fit. PRC-9651 YAZILIM TABANLI TELS Z (SOFTWARE RADIO) 8 S STEM TEKN K ENDÜSTR YEL ELEKTRON K S STEMLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL AMAÇLI VAKUM ISIL filem FIRINI 9 SYS TELEKOMÜN KASYON B LG SAYAR ELEKTRON K SAN. ve T C. A.fi. VIASES 10 TELPAfi TELEKOMÜN KASYON SAN. ve T C. A.fi TELPAfi PROGRAMLANAB L R TELEFON 14

15 k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... TÜB TAK Bilim Adam Yetifltirme Grb (BAYG) tarafindan düzenlenen XIII. Ulsal Bilim Olimpiyatlar 9-13 Aral k 2005 tarihlerinde yap lacak. XIII. Ulsal Bilim Olimpiyatlar nda dereceye giren ö renciler, 13 Aral k 2005 tarihinde TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salon nda düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Törende, X. Ulsal Ilkögretim Matematik Olimpiyat nda dereceye giren ö rencilerin yan s ra, 2005 Y l Ulslararas Bilim Olimpiyatlar nda Türkiye yi temsil eden ö renciler de ödüllendirilecek. k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü (EE) taraf ndan, 2 Aral k 2005 tarihinde TÜB TAK Feza Gürsey Konferans Salon nda Türkiye de Biyodizel Üretimindeki Mevct Drm, Sornlar ve Öneriler Çal fltay düzenlenecek. TÜ- B TAK Temsilcilerinin yan s ra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl -, Tar m ve Köyiflleri Bakanl ve Çevre ve Orman Bakanl ndan yetkililerin kat laca çal fltayda biyokütle üretimi, biyodizel kllan m, standart ve yönetmeliklerin yan s ra özel sektörün konya yaklafl m ele al nacak. k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) fl Gelifltirme Birimi ( GB) taraf ndan, 9 Kas m 2005 tarihinde, Ar-Ge için verilebilecek mali destek programlar hakk nda bilgilendirme toplant - s düzenlendi. MAM da gerçekleflen toplant - n n aç l fl konflmas n yapan MAM Baflkan Dan flman Mehmet DEM REL Merkez tan t m - n n ard ndan, TÜB TAK Teknoloji zleme ve De erlendirme Baflkan Yard mc s Deniz BAYHAN söz alarak, T DEB destek ve faaliyetleri ile yenilenen yönetmelik hakk nda bilgi verdi. Toplant da, Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf (TTGV) taraf ndan verilen Ar-Ge destekleri, TÜB TAK Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve TÜB TAK Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (TEK- GEB) tan t m da yap ld. Toplant ya 80 kifli kat ld. k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... TÜB TAK ve Otomotiv Sanayi Derne i (OSD) iflbirli iyle, MAM Gebze Yerleflkesi nde OSD Çevre Komitesi ve Biliflim Komitesi toplant lar yap ld Kas m 2005 tarihlerinde düzenlenen toplant lara, MAM Baflkan Dan flman Mehmet DEM REL, MAM fl Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Sibel Sain ÖZDEM R, Biliflim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), Enerji Enstitüsü (EE) ve Malzeme Enstitüsü (ME) yetkililerinin yan s ra çeflitli firmalardan davetliler kat ld. Biliflim Komitesi toplant s soncnda, olas iflbirli i konlar belirlendi ve projelendirme kapsam nda toplant lara devam edilmesine karar verildi. Toplant dan sonra, bir firma ile ifl gelifltirme çal flmas bafllat ld. k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... k sa k sa... TÜB TAK Popüler Bilim Kitapl na bir kitap daha eklendi: Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri. 40 y ll k bir çal flma sonc ortaya ç kan Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri nde, ülkemizin zengin biyoçeflitlili i içinde önemli yeri olan sürüngen ve krba a grplar na ait türler tan t l yor. Ülkemizdeki farkl yaflam ortamlar nedeniyle çok say da türü olan sürüngen ve amfibilerin do al yaflam ortamlar - n, foto raflar n, yap sal özelliklerini ve blndklar co rafi bölgeleri detayl olarak okycya aktaran kitap Prof. Dr. brahim BARAN taraf ndan haz rland ve 7,00 YTL fiyatla sat fla snld. 15

16 TÜB TAK - Ulsal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas n 2002 n Ölçüm ve Günlük Hayat m z Osman Trhan

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi. Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği

Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi. Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği Prof. Dr. A. Hamit SERBEST Adana ÜSAM Genel Koordinatörü ÜSİ - ADANA Aralık 1996 Adana Sanayi Odası,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME BİRLİĞİ KÜTAHYA KATI ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ SAN. ve TIC. A.Ş ( ALBAYRAKLAR GRUP) BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı