2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas"

Transkript

1 Ocak-fiubat-Mart 2009 Say : da al flverifl beklentileri 2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt : Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl: Yemek Sepeti, siparifl sistemini Ingenico ile güçlendirdi

2

3 merhaba 2009 da al flverifl nas l olacak? Tüm dünyay dalga dalga etkisi alt na alan küresel kriz, 2008 in son çeyre inde Türkiye yi de derinden etkilemeye bafllad. Farkl otoriteler, bu krizin 2009 un ilk yar s nda tamam nda etkili olaca görüflünde birleflse de, Türkiye nin yine de avantajl oldu u alanlar var. nan yorum ki geçmifl krizlerden al nan dersler, bu dönemde hepimize yol gösterici olacak. Dolay s yla biz de Ingenico Türkiye olarak, 2009 için her zamanki gibi Çal flmaya devam diyoruz. Ingenico POS-tas, Ingenico yay n d r. Para ile sat lamaz. Ingenico Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut çerik Koordinatörü Necla Atefl Yay n Türü: Yerel-Süreli Ingenico POS-tas, sizler için bu say s nda farkl bir araflt rmaya imza att. Krizin ve etkilerinin çokça konufluldu u flu dönemde, tüm sektörler için, özellikle de bankac l k için önem tafl yan bir konuyu masaya yat rd da tüketicinin nas l hareket edece ini, al flverifl al flkanl klar n n nas l bir çizgiye sahip olaca n uzmanlarla birlikte de erlendirdik. Araflt rmalar, içinde bulundu umuz y l, tüketicilerin büyük ço unlu unun kriz psikolojisi içinde oldu unu ve sat n alma al flkanl klar nda daha seçici olduklar n gösteriyor. Dünyadaki tüketim trendleri de bu paralelde yeniden flekilleniyor. Ancak ayn araflt rmalar, tüketicinin, kendini k s tlamak konusunda da belirli bir s n r oldu una dikkat çekiyor Konuyla ilgili detaylar, ilerleyen sayfalar m zda bulabilirsiniz. Ingenico Türkiye olarak, yine alan nda ilk olan bir projeyi hayata geçirdi imizi söylemenin mutlulu unu yafl yoruz. SmartKiosk ile iflbirli imiz sonucunda, kiosklar üzerinden kredi kart ile EMV standartlar nda sat n alma ve ödeme ifllemleri gerçeklefltirilebilecek. SmartKiosk un kiosklar ile Ingenico unattended POS terminallerinin entegrasyonu sonucunda gerçekleflen projenin, bu y l Türkiye genelinde ilgi görmesini bekliyoruz. SmartKiosk Genel Müdürü Yusuf Özçoban, projenin detaylar n ve sa layaca avantajlar dergimize özel olarak anlatt. çerik ve Tasar m Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Renk Ayr m ve Bas m Bay Matbaa A.fi. POS terminalleri, a rl kl olarak kartl ödemelerde kullan lmakla birlikte, yaz l m altyap s n n gelifltirilebilir olmas nedeniyle birçok farkl amaçla da kullan labiliyor. POS un alternatif kullan m na güzel bir örne imiz var. nternetten yemek siparifli konusunda Türkiye nin en çok tercih edilen web sitesi olan Yemeksepeti.com, üye restoranlar na siparifl iletme sisteminde kulland POS terminallerinin yenilenmesinde Ingenico yu tercih etti. Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve ayn zamanda Bilgi fllem Müdürü olan Melih Ödemifl ile internetten yemek sipariflinin son geldi i noktay, POS la siparifl iletme sisteminin detaylar n konufltuk. Ve yeni ürünlerimiz Temass z kart okuyucu entegre ve renkli ekran özelliklerine sahip dünyan n en hafif mobil POS terminali ve yine temass z ödemelerde ekonomik çözüm sunan pinpadler... Hepsiyle ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Dergimizden keyif alman z dile iyle Alpay Sidal Genel Müdür Ingenico POS-tas ve markas Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. ye aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 03

4 Pos ta gündem Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj SmartKiosk un gelifltirdi i ve Ingenico unattended POS terminali teknolojisine sahip self servis ödeme terminalleri ile, fatura ödeme, bilet sat n alma gibi ifllemler, kiosklar üzerinde kredi kart ile gerçeklefltirilebilecek. Ödeme s ras nda, kart flifresi girifli yap laca için, sistem yüksek güvenlik özelli ine de sahip. Bugüne kadar, öncelikli olarak bilgi verme amac ile kullan lan kiosklar, SmartKiosk ve Ingenico nun iflbirli inde art k 24 saat hizmet verebilen bir ödeme ve sat n alma noktas na dönüflüyor. Proje kapsam nda, kiosklara yerlefltirilen Ingenico unattended POS terminali ile flehir içi ulafl m kart doldurmaktan kontör yüklemeye, fatura ödemeden uçak bilet sat n almaya kadar, pek çok ifllem güvenle gerçeklefltirilebilecek. Türkiye de alan nda bir ilk olan proje sayesinde, kart sahipleri, Ingenico unattended POS terminali üzerinden kredi kartlar n okutup, flifrelerini girerek ödeme veya sat n alma ifllemlerini kendi kendilerine gerçeklefltirebilecek. Sistem, kullan m kolayl n n yan s ra bir çok noktadan ifllem yapabilme özelli i ile zaman da kazand r yor. Perakendeden kamuya kadar genifl bir yelpazede kiosk ve dokunmatik ekran çözümleri sunan ve alan nda Türkiye de lider SmartKiosk, yenilikçi projeleri ile de dikkat çekiyor. Tamamen yerli üretim yapan ve Ar-Ge odakl çal flan flirket, gelifltirdi i çözümlere bir yenisini daha ekleyerek, kamu kurulufllar ndan, al flverifl merkezlerine kadar bir çok noktada yer alacak self servis ödeme terminalleri sayesinde kredi kart ile ödeme hizmeti sunacak. Avrupa ve Amerika da yayg n olarak kullan lan ancak Türkiye için yeni olan Self Servis Ödeme Terminalleri projesinin detaylar n ve sa layaca- avantajlar Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt. Öncelikle SmartKiosk dan biraz bahsedelim. Hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? SmartKiosk, asl nda bir yaz l m flirketi olarak yola ç kt. 13 y ll k geçmiflimizin son 4 y l nda kiosk alan na fokus olduk. Bu alanda yeni say lmam z n karfl s nda, ürün ve çözüm çeflitlili i aç s ndan lider konumday z. 2 y ll k Ar-Ge sürecinin ard ndan, son dönemde pazarlama ve sat fl faaliyetlerine a rl k vermeye bafllad k, bu k sa süre içinde sat fl rakam m z adedi geçti. Yeni ifl ortaklar m z ile birlikte, art k kullan c lar n kendi kendilerine ifllem yapabildikleri self servis uygulamalara ve kiosk alan nda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir yap ya ulaflt k. Kiosklar hangi amaçla kullan l yor? Kullan m amaçlar na göre kiosklar, info kiosklar ve self servis kiosklar olmak üzere ikiye ay rabiliriz. Info kiosklar, ad ndan da anlafl labilece i gibi daha çok bilgi verme ve tan t m amaçl olarak kullan l yor. Ekranlardaki menülerden seçim yap larak, istenilen konuyla ilgili bilgiye ulafl labiliyor. Self servis kiosklar ise sat fl ve servis odakl hizmet veriyor. Kullan c lar, bu kiosklar ile kart okutma, ürün alma, kiosk yaz c s ndan belge ve fifl alma gibi ifllemleri kendi kendilerine gerçeklefltirebiliyor. Self servis ödeme terminalleri olarak da tan mlayabilece imiz kiosklar da bu grupta yer al yor. Bu sistemde, bilet sat fl, kontör yükleme, harç yat rma, fatura ve taksit ödeme gibi ifllemler kullan c lar taraf ndan gerçeklefltirilebiliyor. Kiosklar Avrupa ve ABD de yayg n olarak kullan l yor. Türkiye de durum nas l? Türkiye de kiosk kullan m k sa bir süre önce yayg nlaflmaya bafllad. Hastane, banka gibi insan sirkülasyonun yo un oldu u yerlerdeki s ra verme sistemlerini (s ramatikler) saymazsak, gerçek kiosk diyebilece imiz cihaz say s adedi geçmiyor. ABD de 350 kifliye 1 kiosk düflerken, Türkiye de ise bu oran 6000 e 1. Türkiye de daha çok info kiosklar kullan l rken, self servis kiosklar ve ödeme terminallerinin kullan - m yeni yeni bafll yor. ABD de ise self servis kiosklar n kullan m oldukça yayg n. Daha iflin bafl nda oldu umuz ve ilerleyen dönemde, geliflen ihtiyaçlar do rultusunda kullan m n yayg nlaflaca muhakkak. fiirketler ve kurumlar, kiosklardan nas l faydalanabileceklerini henüz keflfediyor da özellikle self servis ödeme terminalleri kullan m nda çok büyük bir ivme yaflanaca n tahmin ediyorum. 04 Bu ürünlerin kullan m alanlar n biraz daha açabilir miyiz? fiu anda perakendecilik, sa l k, konaklama, e itim, ulafl m, bankac l k sektörleri ile belediyelerde daha fazla kullan ld klar n söyleyebilirim. Kioskla- Ingenico ile birlikte Türkiye de EMV sertifikal, gerçek POS terminaline sahip, kredi kart ödeme sistemi bulunan ilk yerli kiosk modelini gelifltirdik.

5 Smart Kiosk Genel Müdürü Yusuf Özçoban Bu sistem sayesinde kullan c lar n, herhangi bir self servis ödeme noktas ndan ETT bileti doldurma, fatura ödeme, kontör sat n alma, otobüs ve uçak bileti alma gibi ifllemleri kendi kendilerine gerçeklefltirmeleri mümkün olacak. r n pazarlama, reklam ve sat fl için kullan labilece- i en önemli sektör, hiç kuflkusuz perakendecilik ve perakende zincirleridir. Ma azac l k alan ndaki en etkin uygulamalara ise kiosklar üzerinden yap - lan CRM uygulamalar n örnek gösterebiliriz. Müflteri kartlar n n geçirildi i kiosklar sayesinde, kifliye özel içerikleri kiosklardan sunarak, biriken puanlar ve bu puanlar karfl l nda kazan lan hediyeleri göstermek mümkün. Self servis terminallerin perakende sektörü d fl ndaki uygulamalar na bakacak olursak, kiosklar üstünden bilet sat fl n n uygulanaca alanlar n bafl nda ulafl m sektörü, dolay s yla belediyeler geliyor. Alternatif bankac l k kanallar nda da f rsat olarak tan mlanabilecek uygulamalar söz konusu. Baz bankalarla projelerimiz ve görüflmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Ingenico ile iflbirli imiz bizim için önemli bir konu. Proje fikri nas l do du? Ingenico ile iflbirli iniz nas l geliflti? Pazarda bugüne kadar, info kiosk dedi imiz, bilgi amaçl kiosklara ve perakendecilik alan ndaki CRM uygulamalar na yönelik talepler vard nin son dönemlerinde, hem özel sektörden, hem de kamudan, üzerinde ödeme sistemleri olan, farkl fonksiyonlar yerine getiren kiosklar, yani self servis ödeme terminalleri talep edilmeye baflland. Biz de nakit para kabul sistemlerini bar nd ran modellerimizi 2007 nin sonuna do ru gelifltirmeye bafllad k. Sektör için çok yeni bir uygulamayd. Bu uygulamay bir ad m ileri tafl yarak, kredi kart kabul mekanizmas n da sisteme entegre etmeyi planlad k. Bu konuda ilk tercihimiz ise Ingenico nun unattended cihazlar oldu. Ingenico ile birlikte, Türkiye de EMV sertifikal, gerçek POS terminaline sahip, kredi kart ödeme sistemi bulunan ilk yerli kiosk modelini gelifltirdi imizi söyleyebilirim. Bu sayede hem özel sektörün hem de kamunun ihtiyac n karfl layabilecek bir platform ortaya ç kt. Ingenico Türkiye nin bu konuda bize önemli bir deste i oldu. Ingenico nun Ortak POS modelinden esinlenerek, bu projede de ortak ödeme noktas konseptini benimsedik. Peki sistem nas l iflliyor? Bu sistem sayesinde kredi kart sahiplerinin, herhangi bir self servis ödeme terminalinden, flehir içi ulafl m bileti için para yükleme, fatura ödeme, kontör sat n alma, otobüs ve uçak bileti alma gibi ifllemleri, kiosk üzerinden kendi kendilerine gerçeklefltirmeleri mümkün olacak. flleyifl de sanal al flverifle benzer bir sistemle çal fl yor. Tek fark, ekran n n daha kullan fll olmas ve ifllemde gerçek bir POS terminalinin kullan lmas Kioskun kullan m nda ise ekrandaki menüden sat n alma veya ödeme yapma seçeneklerinden biri seçiliyor. Ödeme yaparken, kredi kart, kart okuyucu k sma yerlefltirdikten sonra, flifre girilerek ifllem tamamlan yor. fllem, EMV standartlar nda gerçekleflti i için, güvenlik sa l yor. Ingenico unattended POS terminalleri gerek donan m, gerek yaz l m gerekse güvenlik aç s ndan sisteme tam uyum sa l yor. çinde bulundu umuz kriz dönemi de düflünüldü ünde oldukça yararl bir yat r m gibi görünüyor Biz de öyle düflünüyoruz. Çünkü sundu umuz çözümler krizde maliyeti düflürmeye yönelik. Örne in bankalara bak ld zaman bir banka flubesi açman n maliyeti oldukça yüksek Ancak, fatura ödeme vb. di er ifllemler self servis cihaz ndan sunulursa çok büyük maliyet avantaj sa lar. Kamu kurulufllar nda yeni bir ofis aç lmas, yeni bir vezne aç lmas öncelikle insan maliyeti ve yer maliyeti yarat yor. Onun yerine self servis cihazlar n n kullan lmas büyük avantaj sa layabilir. Krizde amaç maliyetleri düflürmek ve daha fazla kar marj yakalamak oldu u için, self servis ödeme çözümlerinin yararl bir yat r m oldu unu söyleyebiliriz. Proje ne zaman aktif olarak hayata geçecek? fiu anda banknot kabul, bozuk para kabul, para 05 üstü verme, otomatl ve kredi kart ödeme sistemi bar nd ran, bütünsel çözüme sahip modellerimiz bulunuyor. Bugün sahadaki kiosk say m z 2000, ancak bunlar içinde ödeme sistemleri çok yeni. Birkaç kamu kuruluflunda pilot uygulamalar bafllad. Yine bir ulafl m projesinde 2 kentte uygulama devam ediyor. Bir bankayla projemiz üzerinde çal flmalar m z yürütüyoruz. Bu sistemi 2009 y l içerisinde yayg n bir flekilde görmeye bafllayaca z. A rl kl olarak perakende ve belediyecilik sektöründe ilgi görmesini bekliyoruz ancak çok daha genifl noktalara yay lma potansiyeli var. Bu, hayat kolaylaflt racak bir platform. Bu nedenle ilgi görece ini düflünüyoruz. Bunun için de daha çok hizmeti bir arada sunabilmek ad na görüflmelerimiz sürüyor. Son olarak 2009 y l na iliflkin hedef ve projelerinizi sorsak? 2009 y l nda en büyük hedeflerimizden biri; ödeme gerektiren bilet alma, kart alma ve doldurma, kontör alma, borç ödeme gibi servisleri Smart- City isminde tek bir platform üzerinde toplay p, entegre edilmifl haz r sistemler olarak, sunabilmek. SmartKiosk olarak, kart teknolojilerinin ve self servis ödeme terminallerinin, toplumun geliflmesi ve belli bir refah düzeyine ulaflmas nda önemli bir misyon yüklendi i düflüncesindeyiz. Her alandaki artan kart kullan m yla, birçok olumsuzlu un ortadan kald r laca na ve denetlenebilir, ölçülebilir ve kontrol alt na al nabilir sa lam ekonomik yap lar n kurulabilece ine, insanlar n ödeme gerektiren, baz servislere h zl ve kolayca ulaflabilmesi ile yaflam konforunu artt raca na inan yoruz. Ingenico ile olan iflbirli imizin bu yönde bize sinerji kataca n düflünüyorum.

6 Pos ta gündem Yemek Sepeti, siparifl alma sistemini Ingenico ile güçlendirdi Türkiye nin ilk ve en büyük online yemek siparifli sitesi yemeksepeti.com, üye restoranlara sipariflleri daha h zl iletmek ve hizmet kalitesini art rmak için, POS ile siparifl alma sistemini Ingenico ile geniflletti. Türkiye yi internetten yemek siparifli ile tan flt ran yemeksepeti.com, büyüme hedefleri çerçevesinde siparifl sistemi altyap - s nda Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminallerini kullanacak. Bir süre önce bafllatt POS terminalinden siparifl alma ve onaylama uygulamas n yayg nlaflt rmak amac yla Ingenico ile iflbirli ine giden yemeksepeti.com, üye restoranlardaki mevcut altyap y Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminallerini kullanarak daha h zl ve kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyor. Proje kapsam nda, internet sitesi üzerinden al nan siparifller, ilgili restorandaki Ingenico POS terminaline ulaflarak iflleme al n yor. Böylece siparifl sistemi otomatikleflerek hata pay en aza inmifl oluyor. Önümüzdeki dönemde tüm üye restoranlara yay lmas planlanan sistem sayesinde, siparifller h zl ve güvenli bir flekilde kullan c lara ulaflacak. nternetten yemek siparifli alan nda liderli ini koruyan yemeksepeti.com, her geçen gün geniflleyen restoran a, yenilikleri ve kaliteli sunumu ile stanbul baflta olmak üzere Türkiye genelinde 8 ilde ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde lezzet da tmaya devam ediyor y l n n Eylül ay nda kurulan ve 2001 y l n n Ocak ay nda online olan yemeksepeti.com, çok derin bir krizin yafland ve neredeyse e-ticaretin hiç olmad bir dönemde bile büyümesini sürdürdü. Türkiye de ilk olmas na karfl n genifl bir kullan c kitlesine ulaflan flirket, Türkiye deki yap - lanmas n n yan s ra yurtd fl na da aç lma planlar yap yor bafllar nda Avrupa n n önemli yat - r m gruplar ndan European Founders Fund a yüzde 20 hissesini satan yemeksepeti.com, bu ortakl kla 2009 y l içinde en az bir yabanc ülkede giriflim yapmaya haz rlan yor. nternetten yemek sipariflinin geldi i son noktay, yemeksepeti.com un kullan c lar na sundu u yenilikleri, gelece e iliflkin projelerini ve Ingenico ile gerçeklefltirdikleri iflbirli inin detaylar n, flirketin Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl anlatt. Türkiye internetten yemek siparifli ile yemeksepeti.com sayesinde tan flt. Peki, biz, internetten yemek siparifline al flt k diyebilir miyiz? Bugün yemeksepeti.com un geldi i nokta nedir? Kuruldu umuz günden bugüne, her geçen gün, gerek kullan c say m z gerekse üye restoranlar - m z ile büyümeye devam ediyoruz. Bugün i aflk n kullan c ya ulaflm fl durumday z. Bu da Türkiye nin internet üzerinden yemek siparifline olan ilgisinin göstergesi diyebiliriz. Yaklafl k restoran ile hizmet veriyoruz. Bilindik restoran zincirleri aras nda çal flmad m z marka hemen hemen yok. fiu anda Türkiye de 8 ilde ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde kullan c lar - m za hizmet veriyoruz da ise 6-7 yeni ili daha kapsamay planl yoruz. Bir de elit isminde yeni bir hizmet daha sunmaya bafllad k. Bunu gelifltirmeyi hedefliyoruz. Elit hizmeti nedir? Neler sa l yor? Bizim hedefimiz yemek denilince internette akla gelen ilk isim olmak. Paket servis konusunda bu noktay yakalad k diyebilirim. Yemek Sepeti Elit ise insanlar d flar da yemek yemek istediklerinde onlara çok ayr nt l bilgiler sunan bir yeme-içme rehberi gibi düflünülebilir. Bir çok yerde restoran bilgisi var ama bizim fark m z, menüden, restoran n tarihçesine, flefin tavsiyesinden, resim galerisine kadar bir çok bilgiyi güncel flekilde sunuyor olmam z. Ayr ca rezervasyon hizmeti de veriyoruz. Günde ortalama ne kadar siparifl al yorsunuz ve en çok hangi ürünler talep ediliyor? Günde yaklafl k olarak adet siparifl al yoruz. Bu siparifllerin yüzde 85 i stanbul dan geliyor. Siparifllerin geri kalan n ise baflta zmir ve 06 Ingenico yu gerek yaz l m, gerekse yaklafl m olarak kendimize çok yak n hissettik. Ingenico nun yaz l m gücü ihtiyaçlar m za tam anlam yla cevap veriyor. Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl

7 Ingenico Masaüstü POS terminalleri sayesinde ADSL gibi altyap s çok büyük ve hemen hemen sorunlar n halletmifl bir sistemle yürüyece iz ve h z kazanaca z. Maliyet avantajlar n n yan nda daha fazla POS terminaline daha k sa sürede ulaflabilme imkan m z olacak. Ankara olmak üzere, büyük iller oluflturuyor. Kullan c lar m z en çok pizza ve kebap siparifli veriyor. Günlük siparifllerin ortalama yüzde 30 unu pizza, di er yüzde 30 luk dilimini kebap ve yüzde 15 ini sandviç oluflturuyor. Sisteminizde 3000 e yak n restoran oldu unu söylediniz. Onlara nas l ulafl yorsunuz? Sisteme dahil olacak restoranlar n hangi kriterlere uymas gerekiyor? Bizim çok aktif çal flan bir sat fl ekibimiz var. Bu konuda Yok sat yoruz diyebilirim. Üye olmak isteyen restoranlar n talebini karfl lamakta bazen zorlan yoruz. Paket servis yemek sektöründe büyümek isteyen flirketler yemeksepeti.com a üye olmay bir zaruret olarak görüyor. Bu nedenlerle de restoran taraf nda da çok ciddi anlamda büyüyoruz. Bunu yaparken en önemli kriterimiz kullan c lar m z memnun etmek. Bizim yemeksepeti.com da benimsedi imiz yaklafl m kazan-kazan üzerine kurulu. Yani sisteme dahil olan herkes kazanmal. Restoran sat fltan, kullan c lar m z ise restoranlardan ve bizden ald hizmetten memnun kalmal. Bu dengeye çok önem veriyoruz. Do as gere i gerçek zamanl ve tahammülsüz bir ifl yap yoruz, hata kald rm yor. Sipariflin geç gitmesi, yanl fl veya eksik gitmesi, lezzet kalitesizli i gibi sorunlar ciddi bir flekilde takip ediyoruz. Sorun s kl belli bir say n n üzerine ç kt zaman ise ilgili restoran sistemden ç kar l yor. Siparifl sisteminiz nas l çal fl yor? Restoranlara sipariflleri iletmede çeflitli yöntemler kullan yoruz. Bunlar içinde en yayg n ve verimli olarak kulland m z, POS la siparifl yöntemi de bu ifle bafllad m z zaman restoranlarda bilgisayar ve internet kullan m çok yayg n de ildi. Bu nedenle ilk dönemlerde, sitemizden ald - m z sipariflleri faks ile ilgili restoranlara ulaflt r yorduk itibariyle siparifller önemli ölçüde art nca faksla siparifl verme, ölçeklendirmeyi ciddi anlamda k s tlamaya bafllad. Daha sonra POS ile siparifl sistemine geçtik. Bunun d fl nda halihaz rda internet üzerinden de siparifl iletebildi imiz bir siparifl uygulamam z var. Ama yo un siparifl alan restoranlarda POS u tercih ediyoruz. POS denilince insanlar n akl na genellikle kredi kart ile al flverifl gelir. POS u siparifl amac yla kullanma fikri nerden do du? Bizim iflimizde h z çok önemli. Bu nedenle sipariflin restorana en h zl ve do ru flekilde ulaflmas ürünün de kullan c m za zaman nda ulaflmas n etkileyen en önemli unsurlardan biri. Mevcut çözümlerle bunu yeterince efektif yönetemiyorduk. Çift yönlü iletiflim kurabilecek, dayan kl ve güvenilir bir cihaz ile bu sorunu çözebilece imizi gördük. Yapt m z araflt rmalarda POS cihazlar n bu amaçla kullanabilece imizi tespit ettik ve yaklafl k 4 y ld r bu sistemle çal fl yoruz. Üstelik POS cihaz 1,5-2 y l içinde kendini amorti ediyor. Bu aç dan bak ld nda da maliyet düflüren bir yöntem. Diyelim ki yemeksepeti.com dan bir siparifl verildi. Süreçler nas l iflliyor? nternetten seçiminizi yap p onay verdi iniz zaman siparifl saniye içerisinde POS tan ç karak restorana iletiliyor. Restoran ürünü teslim etmeye uygunsa bir tufla basarak siparifli onayl yor. Sonras nda ise ürün haz rlanarak belirtilen süre içerisinde restoran n kendi da t m prosedürüne göre siparifl sahibine ulafl yor. Bizim buradaki misyonumuz yaln zca sipariflin restorana iletilmesi ile s n rl de il tabii ki. Biz bu sürecin tamam n ça r merkezimizden izliyoruz ve gerekirse müdahale ediyoruz. Örne in, restoranda bir sorun var, ya da siparifl edilen ürün yok, ya da restoran o anda teslimat yapam yor. POS sistemi çift tarafl iletiflim sa lad için, siparifl restoran cephesinde reddedildi inde bunu da an nda görebiliyoruz. O zaman tekrar devreye girerek kullan c ya dönüyoruz. Kullan c baflka bir ürün tercihinde bulunuyor 07 ve onay veriyor, onay yine 2 saniye içerisinde bize ulafl yor. Siz siparifli verdi inizde yar m dakika içerisinde biz siparifli göndermifl, onay alm fl oluyoruz ve bunun bilgisini ekranda izliyoruz. Sonuç olarak, amac m z, kullan c n n isteklerini, siparifllerini en h zl ve do ru flekilde restorana ulaflt rmak. Siparifl iletirken insanlar ne kadar aradan ç kart rsan z, insan hatas n da o kadar ortadan kald r rs n z ve sistem do ru ifller. Yemeksepeti.com un kurulufl amaçlar ndan biri de bu. nsanlardan kaynaklanan hata pay n en aza indirmek. Ingenico ile iflbirli inizin kapsam ndan bahseder misiniz? 4 y l aflk n bir süredir POS ile siparifl yöntemini kullan yoruz. Büyüme hedeflerimiz do rultusunda mevcut POS altyap m zda bir yenileme ve geniflleme ihtiyac tespit ettik ve bu kapsamda Ingenico yu gerek yaz l m, gerekse yaklafl m olarak kendimize çok yak n hissettik. Ingenico, özellikle yaz - l m gücüyle ihtiyaçlar m za tam anlam yla cevap veriyor. Proje kapsam nda artan POS ihtiyac m z, Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminalleri ile karfl lamaya bafllad k. Bu de iflim bize ciddi anlamda avantaj sa layacak. Ingenico Masaüstü IP POS terminalleri sayesinde ADSL gibi altyap s çok büyük ve hemen hemen sorunlar n halletmifl bir sistemle yürüyece iz ve h z kazanaca z. Ayr - ca maliyet aç s ndan büyük avantaj sunuyor. Bu sayede, daha fazla POS terminaline daha k sa sürede ulaflabilme imkan m z olacak. Bu çerçevede, ilk aflamada 200 adet Ingenico POS terminali ile projeye bafllad k. Her fley yolunda giderse bu sistemi, tüm restoranlar m za yaymay hedefliyoruz. Bu sistem, ölçeklenebilir, güvenilir ve yönetilebilir. Uzaktan güncellenebiliyor. Bu durum da operasyon yükümüzü oldukça hafifletecek. Ingenico yla iflbirli imizi önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara tafl may da düflünüyoruz.

8 Pos ta gelecek 2009 da al flverifl beklentileri Kredi kart ve al flveriflin temel ç k fl noktas tüketim Peki, art k neredeyse rutin tart flma konusu haline gelen ekonomik krizin, 2009 da tüketim al flkanl klar üzerindeki etkisi nas l olacak? Ingenico POS-tas, bu say s nda tüketimi masaya yat rd. Yepyeni bir y la deyim yerindeyse tüm dünyay sallayan bir ekonomik krizin tam ortas nda merhaba dedik. Farkl otoriteler, bu krizin 2009 un ilk yar s nda etkili olaca görüflünde birlefliyor. Krizin makro ekonomik etkilerini bir yana koyarsak, en büyük de iflimin tüketim al flkanl klar nda yaflanmas bekleniyor. Özellikle kriz dönemlerinde tam bir kabu una çekilme süreci yaflayan tüketici, zorunlu görmedi i bütün harcamalar n erteleme e ilimine giriyor. Tüketiciler "refleks" olarak yüksek tutarl ev, otomobil, beyaz eflya ve giyim gibi baz harcamalar n kesiyor ya da erteliyor. Kriz nedeniyle d flar da yemek yeme miktar, telefon, yak t ve kültür-sanat harcamalar nda da azalma olmas bekleniyor. Evde geçirilen zaman artt için baz kuru yemifl türleri ve çay tüketimi ile VCD ve DVD izleme oran nda önemli ölçüde art fl gözleniyor. Krizin uzun süreli olmas ise en temel harcama olan g daya kadar inebiliyor. Kriz, g da ürünlerinde tercihlerin de iflimine ve ucuz ürünlere kaymaya neden olabiliyor. Kriz ile birlikte tüm dünyada tüketici davran fllar nda beklenen de iflimi, yükseliflte olan tüketici trendlerini, Türk tüketicisinin 2009 y l na iliflkin beklentilerini masaya yat rd k UN TÜKET C TRENDLER 100 ü aflk n ülkede tüketici trendleri üzerine a- raflt rmalar gerçeklefltiren Trendwatching.com un 2009 Trend Raporu na göre 2009 da 5 tüketici e ilimi ön plana ç kacak. Düflük fiyatl ve bir o kadar da ihtiyaca uygun nifl ürünlerle birlikte yeflil ürünlerin yükselece inin belirtildi i raporda, geri bildirimin (feedback) çok büyük önem kazanaca iflaret ediliyor. Geçen y l n gözde tüketici trendi olan lüks kavram ise bu y l biraz flekil de ifltirerek kifliye göre lüks haline gelecek. N fi N YÜKSEL fi 2009 y l nda ihtiyaca uygun olarak gelifltirilmifl nifl ürünlere olan talepte art fl gözlenmesi bekleniyor. Burada bahsedilen, yeni bir ürün yaratmaktan ziyade, varolan ürünlerin daha pratik hale getirilip belirli tüketici gruplar n n kullan m için yeniden uyarlanmas anlam na geliyor. ipod eldivenleri, bu alanda çarp c örneklerden biri So- uk havada dokunmatik ekranda ifllem yapabilmek için baflparmak ve iflaret parmaklar kesik modellerin yan s ra, parmak uçlar na metal ç - k nt lar eklenmifl eldivenler büyük ilgi görüyor. Üstelik bu ürünlerin fiyat dolar gibi tüketicilerin rahatl kla sat n alma karar verebilece i s - n rlarda yer al yor da nifl ürünlerde fiyat kriteri büyük önem kazanacak. Pratik ve ifllevsel ürünleri, bütçeleri zorlamadan, mümkün olan en düflük fiyatlarla tüketiciye sunabilen flirketler rakipleri karfl s nda bir ad m öne geçebilecek. Markalar aç s ndan bak ld nda da spesifik bir amaca veya ihtiyaca göre ürün tasarlamak tüketicinin gözünde marka alg s n olumlu yönde etkileyen bir unsur olarak gösteriliyor. GER B LD R M ÖNEM KAZANIYOR 2009 un belki de en önemli trendi geri bildirim olacak. Trendwatching e göre bu ayn zamanda flirketler için tam fleffafl a ulaflmak anlam na geliyor. fiirketlerin tüketiciyi önemsemedi i, onlar n görüfllerine de er vermedi i dönemlerin çok geride kald n n belirtildi i raporda, geri bildirimin 3 aflamas flu flekilde anlat l yor: Geribildirim 1.0: nternet kullan m n n yeni yeni bafllad bu dönemde tüketici beklenti ve flikayetleri flirketlere ulafl r ancak pek önemsenmezdi. Geribildirim 2.0: Tüketicilerin dinlendi i, ne istediklerinin anlafl lmaya çal fl ld içinde bulundu- umuz bu dönemde, tüketici flikayetlerine en k - sa sürede cevap verilmeye, en kötü sorunlara çözüm bulunmaya çal fl l yor. Geribildirim 3.0: 2009 a hakim olmas beklenen bu aflamada ise, yaln zca tüketicilerin dinlendi i de il, flirketlerin de iletiflime kat ld, her tüketiciye özel cevap verilen bir dönem olmas bekleniyor. Önümüzdeki y llarda tüketici görüflleri ile flirket görüfllerinin bir arada tart fl ld, hem üretim, hem de tüketim taraf için ortak bir zemin haline gelen Tripadvisor, Yelp, Bazaarvoice gibi web sitelerinin yayg nlaflmas bekleniyor. Tabii baz flirketler bu konuda öncü olarak kendi tart flma platformlar n da yaratabiliyor. Bilgisayar üreticisi Dell in müflterileriyle beyin f rt nas yapt Dell Ideastorm veya Starbucks n gelecek için fikirleri

9 Sat n alma e ilimi %4 Yazl k Konut Pratik ve ifllevsel ürünleri, bütçeleri zorlamadan, mümkün olan en düflük fiyatlarla tüketiciye sunabilen flirketler rakipleri karfl s nda bir ad m öne geçebilecek. %8 Yurtd fl Tatil %11 K fll k Konut %12 Bireysel Emeklilik Paketi %14 Mutfak %15 LCD-Plazma TV %16 Tüketici Kredisi %20 Mobilya %20 Otomobil %22 Bilgisayar %24 %25 Cep Telefonu Sa l k Sigortas %38 Yurtiçi Tatil tart flt rd My Starbucks Idea, flirketlerin kendilerine özel olarak oluflturdu u geribildirim ortamlar na iki güzel örnek HEM ÇEVRE HEM FAYDA Ç N YEfi L ÜRÜNLER Geçen y l oldu u gibi 2009 da da tüketicilerin ekolojik ürünlere olan ilgisinin artarak devam edece i öngörülüyor. Ekolojik ürünler, di er ürün ve hizmetlerin bir ad m ötesine geçerek, daha bask n, daha göze çarpan tasar mlarla tüketicinin karfl s na ç kmaya devam edecek. Tüketiciler bu ürünlere yönelerek, bir anlamda çevreye olan duyarl l klar n da ifade etme olana buluyor. Bu noktada, tüketicilerin çevre duyarl l kadar ürünün sa layaca ekonomik fayday da göz önünde bulundurduklar da bir gerçek Örne in elektronik ev aletlerinde düflük enerji tüketimine sahip olan modellerin yükselifli devam ediyor. Yeflil ürünlere olan ilgi, bu konuda hizmet veren flirketlerin de önünü aç yor. Ekolojik ürünler ve hizmetler konusunda bilgi veren, hem ekolojik hem de ekonomik olmak konusunda dan flmanl k hizmetleri veren flirketlerin de bu y l yükselifle geçmesi bekleniyor. Londra merkezli Green House Concierge Service adl flirket, ev tüketiminin düflürülmesi konusunda dan flmanl k hizmetleri veriyor. Bu hizmetlerle evlerde eneri kay plar n n azalt lmas, atmosfere daha az karbon sal nmas sa lan rken enerji maliyetlerinde de düflüfl sa lanmas hedefleniyor. 3Tier isimli flirket ise dünyan n her yerindeki rüzgar, günefl ve hidrolik eneri kaynaklar konusundaki verileri ve haritalar sat fla sunuyor. K fi YE ÖZEL LÜKS Klasik en pahal ve en iyi ürünler lükstür kavram n n, 2009 da tamamen de erini yitirmesi bekleniyor. Klasik lüks ürünlere olan talebin krizin de etkisi ile düflmesi ile birlikte, tüketicinin tercihleri ve beklentilerinin lüksün alg lanmas nda belirleyici olaca öngörülüyor. Lüks kavram, yaln zca belirli ürünleri tüketmek veya sahip olmakla s n rl kalmay p, benzersiz deneyimler gün geçtikçe daha fazla lüks olarak alg lanacak. New York da aç lan Ace Hotel, dekorasyonda kullan lan tüm mobilyalar bit pazar ndan ve eskicilerden toplanm fl olmas na karfl n, yaflatt benzersiz deneyimle bu yeni lüks kavram için örnek teflkil ediyor. HAR TA ÇILGINLI I Trendwatching in 2009 Trend Raporu ndaki en dikkat çeken e ilim olan harita ç lg nl trendine göre, hayat m za k sa süre önce giren sanal haritalar ile gerçek yaflam aras ndaki ba lar n kuvvetlenece i öngörülüyor. Rapora göre, 2009 takip etme ve ba lant kurma y l olacak. Tüketicilerin eriflmek istedi i her fleyi, haritalar üzerinden gösteren yaz l mlar n büyük talep görmesi bekleniyor. Bu kapsamda da Google Maps, Yahoo, Fire Eagle ve Nokia Maps gibi harita uygulamalar - n n 2009 da daha da ileri noktalara tafl naca tahmin ediliyor. Bu haritalar ile gerçek dünya aras nda ba lant lar sa layan yaz l mlar, Navigasyon cihazlar ve GPS fonksiyonu olan cep telefonlar 2009 da yükseliflini sürdürecek. 09 TÜKET C N N BEKLENT S GERÇEK FAYDA Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin bütçelerinde k s nt ya gidecek olmas tüketicisini elinde tutmaya çal flan flirketler için zorlu bir kulvarda maraton koflusuna benziyor. Çünkü tüketicilerin 2009 y l nda gerçek anlamda en çok kar sunan ürünlere yönelmesi bekleniyor. Bu da flirketler aç s ndan 2009 un innovasyon ve rekabet dolu geçece inin göstergesi Uluslararas araflt rma flirketi Neilsen in 2009 Endüstri Ajandas isimli raporunda krizde varl n sürdürmek isteyen flirketlerin, al fl lagelmifl süslü söylemleri arkalar nda b rak p tüketiciye gerçek fayda sa layacak ürün ve hizmetlere odaklanmalar gerekti i belirtiliyor. Rapora göre, tüketici kriz psikolojisinin de etkisiyle 2009 y l nda çok daha seçici ve bilinçli al flverifl yapacak. Rapor, tüketicilerin 2009 y l ndaki e ilimlerine iliflkin ipuçlar da sunuyor. Buna göre krizin etkisiyle evde daha fazla vakit geçirecek olan tüketicilerin, playstation, DVD ve elektronik oyunlara olan talebinde önemli bir yükselifl olmas bekleniyor. Evde geçirilen zamana ba l olarak internet kullan m n n art fl e ilimi göstermesi ve e-ticarete olan ilginin artmas da beklentiler aras nda yer al yor Eylül ay sonuna kadar olan dönemde downlood edilen video say s nda yüzde 46, blog yaz lar nda ise yüzde 20 art fl gözlendi. E-ticaret sitelerinden yap lan al flverifller ise yüzde 17 oran nda artt.

10 Pos ta gelecek Lüks kavram, yaln zca belirli ürünleri tüketmek veya sahip olmakla s n rl kalmay p, benzersiz deneyimler gün geçtikçe daha fazla lüks olarak alg lanacak. Krizin en az etkilemesi beklenen sektörlerden olan g da da 2009 da düflüfl gözlenmesi beklenen sektörler aras nda yer al yor. Bu durumun en çok organik ürünlere olan talebi etkilemesi beklenirken, private label ürünlere olan ilginin ise önemli boyutlara gelece i öngörülüyor. Tüketicilerin özellikle fiyat avantaj nedeniyle yöneldikleri private label ürünlerde inovatif çeflit ve ambalajlar ön plana ç kacak y l n n pazarlama uzmanlar için oldukça zorlu geçmesi de beklentiler aras nda yer al yor. Rapora göre, pazarlama uzmanlar, daralan pazarlama bütçeleri nedeniyle yeni marka yaratmaktan ziyade eski markalar n re-lansman lar na odaklanacaklar. Bu strateji, daha az risk tafl makla birlikte çok iyi bir dengeye oturtulmas gerekiyor. Yeni müflterileri çekmek için yap lacak pazarlama çal flmalar nda markan n mevcut müflterilerini de korumak önem tafl yor y l nda etkin olarak kullan lmas beklenen pazarlama araçlar aras nda ise SMS ler geliyor. Yeni tüketicilere ulaflmak ve kampanyalar duyurmak amac yla özellikle 25 yafl alt nda etkili bir yöntem olan SMS duyurular n n, hem maliyet avantaj sa lamas hem de direkt hedef kitleye ulaflmas aç s ndan önemini korumaya devam etmesi bekleniyor. TÜRK TÜKET C S NE BEKL YOR? Dünyan n aksine krizlerle yaflamaya al flk n olan Türk tüketicisi, geçmifl döneme oranla bu kez biraz daha temkinli bir davran fl modeli sergiliyor. Aile bütçesini yeniden gözden geçiren ve zorunlu olmayan bütün harcamalar n erteleyen Türk tüketicisi 2009 a karamsar yaklafl yor. Bununla ba lant l olarak da tüm tüketim al flkanl klar nda de iflim gözlenmesi bekleniyor. Araflt rma flirketi Ipsos KMG taraf ndan geleneksel olarak gerçeklefltirilen Beklentiler, Tercihler, Be eniler araflt rmas, 2009 y l nda genel tüketim harcamalar aç s ndan cezir-med halinin hakim olaca- n ortaya koyuyor. Bir baflka deyiflle, ekonomik durgunlukla birlikte tüketimde k sa süreli bir çekilme ve sonras nda geri gelme öngörülüyor. Araflt rma, Türk tüketicisinin büyük ölçüde kriz psikolojisine girmifl oldu unu gösteriyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 75 i küresel krizin kendilerini olumsuz etkileyece ini düflünüyor. Kriz döneminde en fazla k s nt ya gidilecek harcama kalemleri aras nda e lence, spor, iletiflim, kiflisel bak m ve ev d fl nda yeme-içme harcamalar gelirken, günlük tüketim, sa l k ve e itim harcamalar n n artmas bekleniyor. Günlük tüketim harcamalar ndaki de iflim k smen markal ürün tüketiminde azalma, toplu al flverifl yerine, s k s k küçük ölçekli al flverifl yapma ve daha az miktarda alma fleklinde kendini gösteriyor. Markamdan vazgeçmem, az tüketirim Daha ucuz markalar al r m Daha fazla küçük al flverifl yapar m Daha fazla toplu al flverifl yapar m Daha küçük ambalajlar tercih ederim Daha büyük ambalajlar tercih ederim Ürün ambalaj al flkanl klar m de iflmez 10 Tüketicilerin kiflisel tasarruf yat r m e ilimine bak ld nda alt n ve gayrimenkul yat r mlar bafl çekiyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 30 u alt - na yat r m yaparken yüzde 21 i konuta yüzde 18 i ise arsaya yat r m yapmay tercih ediyor. TL ye yat r m yapmay planlayanlar n oran n yüzde 16 olmas, tüketicilerin Türk Liras na olan güvenin devam etti ini de gösteriyor. Tüketicilerin sat n alma e ilimleri incelendi inde yüzde 38 inin yurtiçi tatil yapmaktan vazgeçmeyece i görülüyor y l nda tüketicilerin sat n alma e ilimi gösterdi i di er kalemlerin bafl nda cep telefonu, sa l k sigortas, bilgisayar ve mobilya geliyor. Ipsos KMG CEO su Vural Çak r araflt rma ile ilgili yapt de erlendirmede 2009 y l na kürsel finansal krizle ilgili endiflelerin topluma tamamen yans d ve kriz psikolojisinin olufltu u bir ortamda bafllad - m z belirterek, tüketicilerin ekonomik beklentilerinde önceki y llara oranla önemli düflüfller oldu unu belirtiyor. Çak r a göre bu tabloya ra men potansiyel tüketici talebi bir çok ürün kategorisi için yüksek düzeyde seyretmeye devem ediyor. Koflullar n uygun hale gelmesi durumunda tüketici talebi efektif bir hale dönüflebilir. Baflka unsurlarla birleflti inde e er iyi yönetilebilirse 2009 un k sa süreli bir çekilme ve sonra geri gelme fleklinde geçece ini tahmin ediyoruz. Çekilme döneminde pazarlama yönetiminin gereklerini yerine getiren flirketlerin geri gelme döneminde yüksek bir ivmeye ulaflarak mevcut kötümser beklentileri flafl rtacak bir tempoya ulaflabileceklerini de öngörüyoruz. Krizde tüketim al flkanl klar %19 %27 %39 %41 %40 %59 %

11 Ingenico dan temass z ödemede dahice çözümler Ekonomik Ingenico P30 Temass z PINPAD Pos ta haber Ingenico 2009 y l n n ilk çeyre inde, POS kullan - c lar na P30 contactless PINPAD ile ekonomik bir çözüm sunuyor. Ak ll ve manyetik kart okuyucusu olan PINPAD in powered USB veya RS 232 den haberleflen iki ayr opsiyonu bulunuyor. PIN- PAD üzerinde gelifltirilen contactless özelli i, kasa yan nda masa üzerinde kalabal önlüyor. Ayn zamanda temass z okuyucu maliyetinden tasarruf sa layarak ekonomik bir çözüm sunuyor. Mobil Renkli Ekran EFT 930 G Contactless GPRS Terminali Türkiye pazar n n merakla ve heyecanla bekledi i renkli ekrana sahip, temass z (contactless) mobil terminal yine ilk olarak Ingenico taraf ndan pazara sunuluyor. EFT 930 G-GPRS terminali, yeni özellikleri ve fl k tasar m ile temass z ifllemlere de h z kazand racak. Dünyan n en hafif mobil terminali olan EFT 930 G, temass z ödeme opsiyonu ile taksiler, evlere servis hizmetler, otopark ödemeleri gibi alanlarda yo un olarak kullan labilecek. EFT930 G GPRS terminali, küçük ve hafif olma özelli i ile pazarda en be enilen ürünlerden biri olma özelli ini koruyor. Ingenico, pazar n ihtiyaçlar n göz önünde bulundurarak, bu terminale renkli ekran ve contactless özelliklerini de ekledi MB memory ve micro SD card özelli i sayesinde renkli resimleri haf zas nda tutabilen terminal, bu sayede üye iflyerine terminal üzerinden reklam yapabilme olana sunuyor. D fl kaplamas siyah renk olarak pazara sunulacak terminalin ekran, ayn zamanda beyaz olarak da talep edilebiliyor. Ingenico dan self servis ödeme terminali CAD Serisi UNATTENDED konsepti yani self servis ödeme flekli, yurtd fl nda, özellikle Amerika ve Avrupa da y llard r kullan l yor. Kredi kart pazar - n n h zla geliflti i ve Türkiye nin Avrupa da 3 üncü s raya yerleflti i flu günlerde kiosklarda veya benzin istasyonlar nda kart sahiplerinin kendi ödemelerini kendilerinin yapmas gündeme gelen konular aras nda dikkat çekiyor.ingenico bu alanda da kendini yenileyerek ürün portföyüne çeflitli iletiflim opsiyonlar sa layan outdoor cihazlar ekledi. UPP (PINPAD), USR (Hybrid reader) ve UCM (Controller) üçlüsünden oluflturulan konfigürasyonda uygulama UCM üzerinde gelifltiriliyor. letiflim de bu cihaz üzerinden gerçeklefliyor. UCM üzerinde vending makinalar nda kullan m sa layan MDB portu da mevcut. UPP (PINPAD), UCR (Hybrid reader) ikilisinden oluflan di er konfigürasyonda ise iletiflim UCR üzerinden sa lan yor. Dial Up ve modem opsiyonlar bulunan UCR okuyucu üzerinde uygulama gelifltirilebiliyor. 11

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı