2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas"

Transkript

1 Ocak-fiubat-Mart 2009 Say : da al flverifl beklentileri 2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt : Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl: Yemek Sepeti, siparifl sistemini Ingenico ile güçlendirdi

2

3 merhaba 2009 da al flverifl nas l olacak? Tüm dünyay dalga dalga etkisi alt na alan küresel kriz, 2008 in son çeyre inde Türkiye yi de derinden etkilemeye bafllad. Farkl otoriteler, bu krizin 2009 un ilk yar s nda tamam nda etkili olaca görüflünde birleflse de, Türkiye nin yine de avantajl oldu u alanlar var. nan yorum ki geçmifl krizlerden al nan dersler, bu dönemde hepimize yol gösterici olacak. Dolay s yla biz de Ingenico Türkiye olarak, 2009 için her zamanki gibi Çal flmaya devam diyoruz. Ingenico POS-tas, Ingenico yay n d r. Para ile sat lamaz. Ingenico Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut çerik Koordinatörü Necla Atefl Yay n Türü: Yerel-Süreli Ingenico POS-tas, sizler için bu say s nda farkl bir araflt rmaya imza att. Krizin ve etkilerinin çokça konufluldu u flu dönemde, tüm sektörler için, özellikle de bankac l k için önem tafl yan bir konuyu masaya yat rd da tüketicinin nas l hareket edece ini, al flverifl al flkanl klar n n nas l bir çizgiye sahip olaca n uzmanlarla birlikte de erlendirdik. Araflt rmalar, içinde bulundu umuz y l, tüketicilerin büyük ço unlu unun kriz psikolojisi içinde oldu unu ve sat n alma al flkanl klar nda daha seçici olduklar n gösteriyor. Dünyadaki tüketim trendleri de bu paralelde yeniden flekilleniyor. Ancak ayn araflt rmalar, tüketicinin, kendini k s tlamak konusunda da belirli bir s n r oldu una dikkat çekiyor Konuyla ilgili detaylar, ilerleyen sayfalar m zda bulabilirsiniz. Ingenico Türkiye olarak, yine alan nda ilk olan bir projeyi hayata geçirdi imizi söylemenin mutlulu unu yafl yoruz. SmartKiosk ile iflbirli imiz sonucunda, kiosklar üzerinden kredi kart ile EMV standartlar nda sat n alma ve ödeme ifllemleri gerçeklefltirilebilecek. SmartKiosk un kiosklar ile Ingenico unattended POS terminallerinin entegrasyonu sonucunda gerçekleflen projenin, bu y l Türkiye genelinde ilgi görmesini bekliyoruz. SmartKiosk Genel Müdürü Yusuf Özçoban, projenin detaylar n ve sa layaca avantajlar dergimize özel olarak anlatt. çerik ve Tasar m Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Renk Ayr m ve Bas m Bay Matbaa A.fi. POS terminalleri, a rl kl olarak kartl ödemelerde kullan lmakla birlikte, yaz l m altyap s n n gelifltirilebilir olmas nedeniyle birçok farkl amaçla da kullan labiliyor. POS un alternatif kullan m na güzel bir örne imiz var. nternetten yemek siparifli konusunda Türkiye nin en çok tercih edilen web sitesi olan Yemeksepeti.com, üye restoranlar na siparifl iletme sisteminde kulland POS terminallerinin yenilenmesinde Ingenico yu tercih etti. Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve ayn zamanda Bilgi fllem Müdürü olan Melih Ödemifl ile internetten yemek sipariflinin son geldi i noktay, POS la siparifl iletme sisteminin detaylar n konufltuk. Ve yeni ürünlerimiz Temass z kart okuyucu entegre ve renkli ekran özelliklerine sahip dünyan n en hafif mobil POS terminali ve yine temass z ödemelerde ekonomik çözüm sunan pinpadler... Hepsiyle ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Dergimizden keyif alman z dile iyle Alpay Sidal Genel Müdür Ingenico POS-tas ve markas Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. ye aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 03

4 Pos ta gündem Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj SmartKiosk un gelifltirdi i ve Ingenico unattended POS terminali teknolojisine sahip self servis ödeme terminalleri ile, fatura ödeme, bilet sat n alma gibi ifllemler, kiosklar üzerinde kredi kart ile gerçeklefltirilebilecek. Ödeme s ras nda, kart flifresi girifli yap laca için, sistem yüksek güvenlik özelli ine de sahip. Bugüne kadar, öncelikli olarak bilgi verme amac ile kullan lan kiosklar, SmartKiosk ve Ingenico nun iflbirli inde art k 24 saat hizmet verebilen bir ödeme ve sat n alma noktas na dönüflüyor. Proje kapsam nda, kiosklara yerlefltirilen Ingenico unattended POS terminali ile flehir içi ulafl m kart doldurmaktan kontör yüklemeye, fatura ödemeden uçak bilet sat n almaya kadar, pek çok ifllem güvenle gerçeklefltirilebilecek. Türkiye de alan nda bir ilk olan proje sayesinde, kart sahipleri, Ingenico unattended POS terminali üzerinden kredi kartlar n okutup, flifrelerini girerek ödeme veya sat n alma ifllemlerini kendi kendilerine gerçeklefltirebilecek. Sistem, kullan m kolayl n n yan s ra bir çok noktadan ifllem yapabilme özelli i ile zaman da kazand r yor. Perakendeden kamuya kadar genifl bir yelpazede kiosk ve dokunmatik ekran çözümleri sunan ve alan nda Türkiye de lider SmartKiosk, yenilikçi projeleri ile de dikkat çekiyor. Tamamen yerli üretim yapan ve Ar-Ge odakl çal flan flirket, gelifltirdi i çözümlere bir yenisini daha ekleyerek, kamu kurulufllar ndan, al flverifl merkezlerine kadar bir çok noktada yer alacak self servis ödeme terminalleri sayesinde kredi kart ile ödeme hizmeti sunacak. Avrupa ve Amerika da yayg n olarak kullan lan ancak Türkiye için yeni olan Self Servis Ödeme Terminalleri projesinin detaylar n ve sa layaca- avantajlar Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt. Öncelikle SmartKiosk dan biraz bahsedelim. Hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? SmartKiosk, asl nda bir yaz l m flirketi olarak yola ç kt. 13 y ll k geçmiflimizin son 4 y l nda kiosk alan na fokus olduk. Bu alanda yeni say lmam z n karfl s nda, ürün ve çözüm çeflitlili i aç s ndan lider konumday z. 2 y ll k Ar-Ge sürecinin ard ndan, son dönemde pazarlama ve sat fl faaliyetlerine a rl k vermeye bafllad k, bu k sa süre içinde sat fl rakam m z adedi geçti. Yeni ifl ortaklar m z ile birlikte, art k kullan c lar n kendi kendilerine ifllem yapabildikleri self servis uygulamalara ve kiosk alan nda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir yap ya ulaflt k. Kiosklar hangi amaçla kullan l yor? Kullan m amaçlar na göre kiosklar, info kiosklar ve self servis kiosklar olmak üzere ikiye ay rabiliriz. Info kiosklar, ad ndan da anlafl labilece i gibi daha çok bilgi verme ve tan t m amaçl olarak kullan l yor. Ekranlardaki menülerden seçim yap larak, istenilen konuyla ilgili bilgiye ulafl labiliyor. Self servis kiosklar ise sat fl ve servis odakl hizmet veriyor. Kullan c lar, bu kiosklar ile kart okutma, ürün alma, kiosk yaz c s ndan belge ve fifl alma gibi ifllemleri kendi kendilerine gerçeklefltirebiliyor. Self servis ödeme terminalleri olarak da tan mlayabilece imiz kiosklar da bu grupta yer al yor. Bu sistemde, bilet sat fl, kontör yükleme, harç yat rma, fatura ve taksit ödeme gibi ifllemler kullan c lar taraf ndan gerçeklefltirilebiliyor. Kiosklar Avrupa ve ABD de yayg n olarak kullan l yor. Türkiye de durum nas l? Türkiye de kiosk kullan m k sa bir süre önce yayg nlaflmaya bafllad. Hastane, banka gibi insan sirkülasyonun yo un oldu u yerlerdeki s ra verme sistemlerini (s ramatikler) saymazsak, gerçek kiosk diyebilece imiz cihaz say s adedi geçmiyor. ABD de 350 kifliye 1 kiosk düflerken, Türkiye de ise bu oran 6000 e 1. Türkiye de daha çok info kiosklar kullan l rken, self servis kiosklar ve ödeme terminallerinin kullan - m yeni yeni bafll yor. ABD de ise self servis kiosklar n kullan m oldukça yayg n. Daha iflin bafl nda oldu umuz ve ilerleyen dönemde, geliflen ihtiyaçlar do rultusunda kullan m n yayg nlaflaca muhakkak. fiirketler ve kurumlar, kiosklardan nas l faydalanabileceklerini henüz keflfediyor da özellikle self servis ödeme terminalleri kullan m nda çok büyük bir ivme yaflanaca n tahmin ediyorum. 04 Bu ürünlerin kullan m alanlar n biraz daha açabilir miyiz? fiu anda perakendecilik, sa l k, konaklama, e itim, ulafl m, bankac l k sektörleri ile belediyelerde daha fazla kullan ld klar n söyleyebilirim. Kioskla- Ingenico ile birlikte Türkiye de EMV sertifikal, gerçek POS terminaline sahip, kredi kart ödeme sistemi bulunan ilk yerli kiosk modelini gelifltirdik.

5 Smart Kiosk Genel Müdürü Yusuf Özçoban Bu sistem sayesinde kullan c lar n, herhangi bir self servis ödeme noktas ndan ETT bileti doldurma, fatura ödeme, kontör sat n alma, otobüs ve uçak bileti alma gibi ifllemleri kendi kendilerine gerçeklefltirmeleri mümkün olacak. r n pazarlama, reklam ve sat fl için kullan labilece- i en önemli sektör, hiç kuflkusuz perakendecilik ve perakende zincirleridir. Ma azac l k alan ndaki en etkin uygulamalara ise kiosklar üzerinden yap - lan CRM uygulamalar n örnek gösterebiliriz. Müflteri kartlar n n geçirildi i kiosklar sayesinde, kifliye özel içerikleri kiosklardan sunarak, biriken puanlar ve bu puanlar karfl l nda kazan lan hediyeleri göstermek mümkün. Self servis terminallerin perakende sektörü d fl ndaki uygulamalar na bakacak olursak, kiosklar üstünden bilet sat fl n n uygulanaca alanlar n bafl nda ulafl m sektörü, dolay s yla belediyeler geliyor. Alternatif bankac l k kanallar nda da f rsat olarak tan mlanabilecek uygulamalar söz konusu. Baz bankalarla projelerimiz ve görüflmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Ingenico ile iflbirli imiz bizim için önemli bir konu. Proje fikri nas l do du? Ingenico ile iflbirli iniz nas l geliflti? Pazarda bugüne kadar, info kiosk dedi imiz, bilgi amaçl kiosklara ve perakendecilik alan ndaki CRM uygulamalar na yönelik talepler vard nin son dönemlerinde, hem özel sektörden, hem de kamudan, üzerinde ödeme sistemleri olan, farkl fonksiyonlar yerine getiren kiosklar, yani self servis ödeme terminalleri talep edilmeye baflland. Biz de nakit para kabul sistemlerini bar nd ran modellerimizi 2007 nin sonuna do ru gelifltirmeye bafllad k. Sektör için çok yeni bir uygulamayd. Bu uygulamay bir ad m ileri tafl yarak, kredi kart kabul mekanizmas n da sisteme entegre etmeyi planlad k. Bu konuda ilk tercihimiz ise Ingenico nun unattended cihazlar oldu. Ingenico ile birlikte, Türkiye de EMV sertifikal, gerçek POS terminaline sahip, kredi kart ödeme sistemi bulunan ilk yerli kiosk modelini gelifltirdi imizi söyleyebilirim. Bu sayede hem özel sektörün hem de kamunun ihtiyac n karfl layabilecek bir platform ortaya ç kt. Ingenico Türkiye nin bu konuda bize önemli bir deste i oldu. Ingenico nun Ortak POS modelinden esinlenerek, bu projede de ortak ödeme noktas konseptini benimsedik. Peki sistem nas l iflliyor? Bu sistem sayesinde kredi kart sahiplerinin, herhangi bir self servis ödeme terminalinden, flehir içi ulafl m bileti için para yükleme, fatura ödeme, kontör sat n alma, otobüs ve uçak bileti alma gibi ifllemleri, kiosk üzerinden kendi kendilerine gerçeklefltirmeleri mümkün olacak. flleyifl de sanal al flverifle benzer bir sistemle çal fl yor. Tek fark, ekran n n daha kullan fll olmas ve ifllemde gerçek bir POS terminalinin kullan lmas Kioskun kullan m nda ise ekrandaki menüden sat n alma veya ödeme yapma seçeneklerinden biri seçiliyor. Ödeme yaparken, kredi kart, kart okuyucu k sma yerlefltirdikten sonra, flifre girilerek ifllem tamamlan yor. fllem, EMV standartlar nda gerçekleflti i için, güvenlik sa l yor. Ingenico unattended POS terminalleri gerek donan m, gerek yaz l m gerekse güvenlik aç s ndan sisteme tam uyum sa l yor. çinde bulundu umuz kriz dönemi de düflünüldü ünde oldukça yararl bir yat r m gibi görünüyor Biz de öyle düflünüyoruz. Çünkü sundu umuz çözümler krizde maliyeti düflürmeye yönelik. Örne in bankalara bak ld zaman bir banka flubesi açman n maliyeti oldukça yüksek Ancak, fatura ödeme vb. di er ifllemler self servis cihaz ndan sunulursa çok büyük maliyet avantaj sa lar. Kamu kurulufllar nda yeni bir ofis aç lmas, yeni bir vezne aç lmas öncelikle insan maliyeti ve yer maliyeti yarat yor. Onun yerine self servis cihazlar n n kullan lmas büyük avantaj sa layabilir. Krizde amaç maliyetleri düflürmek ve daha fazla kar marj yakalamak oldu u için, self servis ödeme çözümlerinin yararl bir yat r m oldu unu söyleyebiliriz. Proje ne zaman aktif olarak hayata geçecek? fiu anda banknot kabul, bozuk para kabul, para 05 üstü verme, otomatl ve kredi kart ödeme sistemi bar nd ran, bütünsel çözüme sahip modellerimiz bulunuyor. Bugün sahadaki kiosk say m z 2000, ancak bunlar içinde ödeme sistemleri çok yeni. Birkaç kamu kuruluflunda pilot uygulamalar bafllad. Yine bir ulafl m projesinde 2 kentte uygulama devam ediyor. Bir bankayla projemiz üzerinde çal flmalar m z yürütüyoruz. Bu sistemi 2009 y l içerisinde yayg n bir flekilde görmeye bafllayaca z. A rl kl olarak perakende ve belediyecilik sektöründe ilgi görmesini bekliyoruz ancak çok daha genifl noktalara yay lma potansiyeli var. Bu, hayat kolaylaflt racak bir platform. Bu nedenle ilgi görece ini düflünüyoruz. Bunun için de daha çok hizmeti bir arada sunabilmek ad na görüflmelerimiz sürüyor. Son olarak 2009 y l na iliflkin hedef ve projelerinizi sorsak? 2009 y l nda en büyük hedeflerimizden biri; ödeme gerektiren bilet alma, kart alma ve doldurma, kontör alma, borç ödeme gibi servisleri Smart- City isminde tek bir platform üzerinde toplay p, entegre edilmifl haz r sistemler olarak, sunabilmek. SmartKiosk olarak, kart teknolojilerinin ve self servis ödeme terminallerinin, toplumun geliflmesi ve belli bir refah düzeyine ulaflmas nda önemli bir misyon yüklendi i düflüncesindeyiz. Her alandaki artan kart kullan m yla, birçok olumsuzlu un ortadan kald r laca na ve denetlenebilir, ölçülebilir ve kontrol alt na al nabilir sa lam ekonomik yap lar n kurulabilece ine, insanlar n ödeme gerektiren, baz servislere h zl ve kolayca ulaflabilmesi ile yaflam konforunu artt raca na inan yoruz. Ingenico ile olan iflbirli imizin bu yönde bize sinerji kataca n düflünüyorum.

6 Pos ta gündem Yemek Sepeti, siparifl alma sistemini Ingenico ile güçlendirdi Türkiye nin ilk ve en büyük online yemek siparifli sitesi yemeksepeti.com, üye restoranlara sipariflleri daha h zl iletmek ve hizmet kalitesini art rmak için, POS ile siparifl alma sistemini Ingenico ile geniflletti. Türkiye yi internetten yemek siparifli ile tan flt ran yemeksepeti.com, büyüme hedefleri çerçevesinde siparifl sistemi altyap - s nda Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminallerini kullanacak. Bir süre önce bafllatt POS terminalinden siparifl alma ve onaylama uygulamas n yayg nlaflt rmak amac yla Ingenico ile iflbirli ine giden yemeksepeti.com, üye restoranlardaki mevcut altyap y Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminallerini kullanarak daha h zl ve kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyor. Proje kapsam nda, internet sitesi üzerinden al nan siparifller, ilgili restorandaki Ingenico POS terminaline ulaflarak iflleme al n yor. Böylece siparifl sistemi otomatikleflerek hata pay en aza inmifl oluyor. Önümüzdeki dönemde tüm üye restoranlara yay lmas planlanan sistem sayesinde, siparifller h zl ve güvenli bir flekilde kullan c lara ulaflacak. nternetten yemek siparifli alan nda liderli ini koruyan yemeksepeti.com, her geçen gün geniflleyen restoran a, yenilikleri ve kaliteli sunumu ile stanbul baflta olmak üzere Türkiye genelinde 8 ilde ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde lezzet da tmaya devam ediyor y l n n Eylül ay nda kurulan ve 2001 y l n n Ocak ay nda online olan yemeksepeti.com, çok derin bir krizin yafland ve neredeyse e-ticaretin hiç olmad bir dönemde bile büyümesini sürdürdü. Türkiye de ilk olmas na karfl n genifl bir kullan c kitlesine ulaflan flirket, Türkiye deki yap - lanmas n n yan s ra yurtd fl na da aç lma planlar yap yor bafllar nda Avrupa n n önemli yat - r m gruplar ndan European Founders Fund a yüzde 20 hissesini satan yemeksepeti.com, bu ortakl kla 2009 y l içinde en az bir yabanc ülkede giriflim yapmaya haz rlan yor. nternetten yemek sipariflinin geldi i son noktay, yemeksepeti.com un kullan c lar na sundu u yenilikleri, gelece e iliflkin projelerini ve Ingenico ile gerçeklefltirdikleri iflbirli inin detaylar n, flirketin Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl anlatt. Türkiye internetten yemek siparifli ile yemeksepeti.com sayesinde tan flt. Peki, biz, internetten yemek siparifline al flt k diyebilir miyiz? Bugün yemeksepeti.com un geldi i nokta nedir? Kuruldu umuz günden bugüne, her geçen gün, gerek kullan c say m z gerekse üye restoranlar - m z ile büyümeye devam ediyoruz. Bugün i aflk n kullan c ya ulaflm fl durumday z. Bu da Türkiye nin internet üzerinden yemek siparifline olan ilgisinin göstergesi diyebiliriz. Yaklafl k restoran ile hizmet veriyoruz. Bilindik restoran zincirleri aras nda çal flmad m z marka hemen hemen yok. fiu anda Türkiye de 8 ilde ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde kullan c lar - m za hizmet veriyoruz da ise 6-7 yeni ili daha kapsamay planl yoruz. Bir de elit isminde yeni bir hizmet daha sunmaya bafllad k. Bunu gelifltirmeyi hedefliyoruz. Elit hizmeti nedir? Neler sa l yor? Bizim hedefimiz yemek denilince internette akla gelen ilk isim olmak. Paket servis konusunda bu noktay yakalad k diyebilirim. Yemek Sepeti Elit ise insanlar d flar da yemek yemek istediklerinde onlara çok ayr nt l bilgiler sunan bir yeme-içme rehberi gibi düflünülebilir. Bir çok yerde restoran bilgisi var ama bizim fark m z, menüden, restoran n tarihçesine, flefin tavsiyesinden, resim galerisine kadar bir çok bilgiyi güncel flekilde sunuyor olmam z. Ayr ca rezervasyon hizmeti de veriyoruz. Günde ortalama ne kadar siparifl al yorsunuz ve en çok hangi ürünler talep ediliyor? Günde yaklafl k olarak adet siparifl al yoruz. Bu siparifllerin yüzde 85 i stanbul dan geliyor. Siparifllerin geri kalan n ise baflta zmir ve 06 Ingenico yu gerek yaz l m, gerekse yaklafl m olarak kendimize çok yak n hissettik. Ingenico nun yaz l m gücü ihtiyaçlar m za tam anlam yla cevap veriyor. Yemeksepeti.com Kurucu Orta ve Bilgiifllem Müdürü Melih Ödemifl

7 Ingenico Masaüstü POS terminalleri sayesinde ADSL gibi altyap s çok büyük ve hemen hemen sorunlar n halletmifl bir sistemle yürüyece iz ve h z kazanaca z. Maliyet avantajlar n n yan nda daha fazla POS terminaline daha k sa sürede ulaflabilme imkan m z olacak. Ankara olmak üzere, büyük iller oluflturuyor. Kullan c lar m z en çok pizza ve kebap siparifli veriyor. Günlük siparifllerin ortalama yüzde 30 unu pizza, di er yüzde 30 luk dilimini kebap ve yüzde 15 ini sandviç oluflturuyor. Sisteminizde 3000 e yak n restoran oldu unu söylediniz. Onlara nas l ulafl yorsunuz? Sisteme dahil olacak restoranlar n hangi kriterlere uymas gerekiyor? Bizim çok aktif çal flan bir sat fl ekibimiz var. Bu konuda Yok sat yoruz diyebilirim. Üye olmak isteyen restoranlar n talebini karfl lamakta bazen zorlan yoruz. Paket servis yemek sektöründe büyümek isteyen flirketler yemeksepeti.com a üye olmay bir zaruret olarak görüyor. Bu nedenlerle de restoran taraf nda da çok ciddi anlamda büyüyoruz. Bunu yaparken en önemli kriterimiz kullan c lar m z memnun etmek. Bizim yemeksepeti.com da benimsedi imiz yaklafl m kazan-kazan üzerine kurulu. Yani sisteme dahil olan herkes kazanmal. Restoran sat fltan, kullan c lar m z ise restoranlardan ve bizden ald hizmetten memnun kalmal. Bu dengeye çok önem veriyoruz. Do as gere i gerçek zamanl ve tahammülsüz bir ifl yap yoruz, hata kald rm yor. Sipariflin geç gitmesi, yanl fl veya eksik gitmesi, lezzet kalitesizli i gibi sorunlar ciddi bir flekilde takip ediyoruz. Sorun s kl belli bir say n n üzerine ç kt zaman ise ilgili restoran sistemden ç kar l yor. Siparifl sisteminiz nas l çal fl yor? Restoranlara sipariflleri iletmede çeflitli yöntemler kullan yoruz. Bunlar içinde en yayg n ve verimli olarak kulland m z, POS la siparifl yöntemi de bu ifle bafllad m z zaman restoranlarda bilgisayar ve internet kullan m çok yayg n de ildi. Bu nedenle ilk dönemlerde, sitemizden ald - m z sipariflleri faks ile ilgili restoranlara ulaflt r yorduk itibariyle siparifller önemli ölçüde art nca faksla siparifl verme, ölçeklendirmeyi ciddi anlamda k s tlamaya bafllad. Daha sonra POS ile siparifl sistemine geçtik. Bunun d fl nda halihaz rda internet üzerinden de siparifl iletebildi imiz bir siparifl uygulamam z var. Ama yo un siparifl alan restoranlarda POS u tercih ediyoruz. POS denilince insanlar n akl na genellikle kredi kart ile al flverifl gelir. POS u siparifl amac yla kullanma fikri nerden do du? Bizim iflimizde h z çok önemli. Bu nedenle sipariflin restorana en h zl ve do ru flekilde ulaflmas ürünün de kullan c m za zaman nda ulaflmas n etkileyen en önemli unsurlardan biri. Mevcut çözümlerle bunu yeterince efektif yönetemiyorduk. Çift yönlü iletiflim kurabilecek, dayan kl ve güvenilir bir cihaz ile bu sorunu çözebilece imizi gördük. Yapt m z araflt rmalarda POS cihazlar n bu amaçla kullanabilece imizi tespit ettik ve yaklafl k 4 y ld r bu sistemle çal fl yoruz. Üstelik POS cihaz 1,5-2 y l içinde kendini amorti ediyor. Bu aç dan bak ld nda da maliyet düflüren bir yöntem. Diyelim ki yemeksepeti.com dan bir siparifl verildi. Süreçler nas l iflliyor? nternetten seçiminizi yap p onay verdi iniz zaman siparifl saniye içerisinde POS tan ç karak restorana iletiliyor. Restoran ürünü teslim etmeye uygunsa bir tufla basarak siparifli onayl yor. Sonras nda ise ürün haz rlanarak belirtilen süre içerisinde restoran n kendi da t m prosedürüne göre siparifl sahibine ulafl yor. Bizim buradaki misyonumuz yaln zca sipariflin restorana iletilmesi ile s n rl de il tabii ki. Biz bu sürecin tamam n ça r merkezimizden izliyoruz ve gerekirse müdahale ediyoruz. Örne in, restoranda bir sorun var, ya da siparifl edilen ürün yok, ya da restoran o anda teslimat yapam yor. POS sistemi çift tarafl iletiflim sa lad için, siparifl restoran cephesinde reddedildi inde bunu da an nda görebiliyoruz. O zaman tekrar devreye girerek kullan c ya dönüyoruz. Kullan c baflka bir ürün tercihinde bulunuyor 07 ve onay veriyor, onay yine 2 saniye içerisinde bize ulafl yor. Siz siparifli verdi inizde yar m dakika içerisinde biz siparifli göndermifl, onay alm fl oluyoruz ve bunun bilgisini ekranda izliyoruz. Sonuç olarak, amac m z, kullan c n n isteklerini, siparifllerini en h zl ve do ru flekilde restorana ulaflt rmak. Siparifl iletirken insanlar ne kadar aradan ç kart rsan z, insan hatas n da o kadar ortadan kald r rs n z ve sistem do ru ifller. Yemeksepeti.com un kurulufl amaçlar ndan biri de bu. nsanlardan kaynaklanan hata pay n en aza indirmek. Ingenico ile iflbirli inizin kapsam ndan bahseder misiniz? 4 y l aflk n bir süredir POS ile siparifl yöntemini kullan yoruz. Büyüme hedeflerimiz do rultusunda mevcut POS altyap m zda bir yenileme ve geniflleme ihtiyac tespit ettik ve bu kapsamda Ingenico yu gerek yaz l m, gerekse yaklafl m olarak kendimize çok yak n hissettik. Ingenico, özellikle yaz - l m gücüyle ihtiyaçlar m za tam anlam yla cevap veriyor. Proje kapsam nda artan POS ihtiyac m z, Ingenico Masaüstü ve Mobil POS terminalleri ile karfl lamaya bafllad k. Bu de iflim bize ciddi anlamda avantaj sa layacak. Ingenico Masaüstü IP POS terminalleri sayesinde ADSL gibi altyap s çok büyük ve hemen hemen sorunlar n halletmifl bir sistemle yürüyece iz ve h z kazanaca z. Ayr - ca maliyet aç s ndan büyük avantaj sunuyor. Bu sayede, daha fazla POS terminaline daha k sa sürede ulaflabilme imkan m z olacak. Bu çerçevede, ilk aflamada 200 adet Ingenico POS terminali ile projeye bafllad k. Her fley yolunda giderse bu sistemi, tüm restoranlar m za yaymay hedefliyoruz. Bu sistem, ölçeklenebilir, güvenilir ve yönetilebilir. Uzaktan güncellenebiliyor. Bu durum da operasyon yükümüzü oldukça hafifletecek. Ingenico yla iflbirli imizi önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara tafl may da düflünüyoruz.

8 Pos ta gelecek 2009 da al flverifl beklentileri Kredi kart ve al flveriflin temel ç k fl noktas tüketim Peki, art k neredeyse rutin tart flma konusu haline gelen ekonomik krizin, 2009 da tüketim al flkanl klar üzerindeki etkisi nas l olacak? Ingenico POS-tas, bu say s nda tüketimi masaya yat rd. Yepyeni bir y la deyim yerindeyse tüm dünyay sallayan bir ekonomik krizin tam ortas nda merhaba dedik. Farkl otoriteler, bu krizin 2009 un ilk yar s nda etkili olaca görüflünde birlefliyor. Krizin makro ekonomik etkilerini bir yana koyarsak, en büyük de iflimin tüketim al flkanl klar nda yaflanmas bekleniyor. Özellikle kriz dönemlerinde tam bir kabu una çekilme süreci yaflayan tüketici, zorunlu görmedi i bütün harcamalar n erteleme e ilimine giriyor. Tüketiciler "refleks" olarak yüksek tutarl ev, otomobil, beyaz eflya ve giyim gibi baz harcamalar n kesiyor ya da erteliyor. Kriz nedeniyle d flar da yemek yeme miktar, telefon, yak t ve kültür-sanat harcamalar nda da azalma olmas bekleniyor. Evde geçirilen zaman artt için baz kuru yemifl türleri ve çay tüketimi ile VCD ve DVD izleme oran nda önemli ölçüde art fl gözleniyor. Krizin uzun süreli olmas ise en temel harcama olan g daya kadar inebiliyor. Kriz, g da ürünlerinde tercihlerin de iflimine ve ucuz ürünlere kaymaya neden olabiliyor. Kriz ile birlikte tüm dünyada tüketici davran fllar nda beklenen de iflimi, yükseliflte olan tüketici trendlerini, Türk tüketicisinin 2009 y l na iliflkin beklentilerini masaya yat rd k UN TÜKET C TRENDLER 100 ü aflk n ülkede tüketici trendleri üzerine a- raflt rmalar gerçeklefltiren Trendwatching.com un 2009 Trend Raporu na göre 2009 da 5 tüketici e ilimi ön plana ç kacak. Düflük fiyatl ve bir o kadar da ihtiyaca uygun nifl ürünlerle birlikte yeflil ürünlerin yükselece inin belirtildi i raporda, geri bildirimin (feedback) çok büyük önem kazanaca iflaret ediliyor. Geçen y l n gözde tüketici trendi olan lüks kavram ise bu y l biraz flekil de ifltirerek kifliye göre lüks haline gelecek. N fi N YÜKSEL fi 2009 y l nda ihtiyaca uygun olarak gelifltirilmifl nifl ürünlere olan talepte art fl gözlenmesi bekleniyor. Burada bahsedilen, yeni bir ürün yaratmaktan ziyade, varolan ürünlerin daha pratik hale getirilip belirli tüketici gruplar n n kullan m için yeniden uyarlanmas anlam na geliyor. ipod eldivenleri, bu alanda çarp c örneklerden biri So- uk havada dokunmatik ekranda ifllem yapabilmek için baflparmak ve iflaret parmaklar kesik modellerin yan s ra, parmak uçlar na metal ç - k nt lar eklenmifl eldivenler büyük ilgi görüyor. Üstelik bu ürünlerin fiyat dolar gibi tüketicilerin rahatl kla sat n alma karar verebilece i s - n rlarda yer al yor da nifl ürünlerde fiyat kriteri büyük önem kazanacak. Pratik ve ifllevsel ürünleri, bütçeleri zorlamadan, mümkün olan en düflük fiyatlarla tüketiciye sunabilen flirketler rakipleri karfl s nda bir ad m öne geçebilecek. Markalar aç s ndan bak ld nda da spesifik bir amaca veya ihtiyaca göre ürün tasarlamak tüketicinin gözünde marka alg s n olumlu yönde etkileyen bir unsur olarak gösteriliyor. GER B LD R M ÖNEM KAZANIYOR 2009 un belki de en önemli trendi geri bildirim olacak. Trendwatching e göre bu ayn zamanda flirketler için tam fleffafl a ulaflmak anlam na geliyor. fiirketlerin tüketiciyi önemsemedi i, onlar n görüfllerine de er vermedi i dönemlerin çok geride kald n n belirtildi i raporda, geri bildirimin 3 aflamas flu flekilde anlat l yor: Geribildirim 1.0: nternet kullan m n n yeni yeni bafllad bu dönemde tüketici beklenti ve flikayetleri flirketlere ulafl r ancak pek önemsenmezdi. Geribildirim 2.0: Tüketicilerin dinlendi i, ne istediklerinin anlafl lmaya çal fl ld içinde bulundu- umuz bu dönemde, tüketici flikayetlerine en k - sa sürede cevap verilmeye, en kötü sorunlara çözüm bulunmaya çal fl l yor. Geribildirim 3.0: 2009 a hakim olmas beklenen bu aflamada ise, yaln zca tüketicilerin dinlendi i de il, flirketlerin de iletiflime kat ld, her tüketiciye özel cevap verilen bir dönem olmas bekleniyor. Önümüzdeki y llarda tüketici görüflleri ile flirket görüfllerinin bir arada tart fl ld, hem üretim, hem de tüketim taraf için ortak bir zemin haline gelen Tripadvisor, Yelp, Bazaarvoice gibi web sitelerinin yayg nlaflmas bekleniyor. Tabii baz flirketler bu konuda öncü olarak kendi tart flma platformlar n da yaratabiliyor. Bilgisayar üreticisi Dell in müflterileriyle beyin f rt nas yapt Dell Ideastorm veya Starbucks n gelecek için fikirleri

9 Sat n alma e ilimi %4 Yazl k Konut Pratik ve ifllevsel ürünleri, bütçeleri zorlamadan, mümkün olan en düflük fiyatlarla tüketiciye sunabilen flirketler rakipleri karfl s nda bir ad m öne geçebilecek. %8 Yurtd fl Tatil %11 K fll k Konut %12 Bireysel Emeklilik Paketi %14 Mutfak %15 LCD-Plazma TV %16 Tüketici Kredisi %20 Mobilya %20 Otomobil %22 Bilgisayar %24 %25 Cep Telefonu Sa l k Sigortas %38 Yurtiçi Tatil tart flt rd My Starbucks Idea, flirketlerin kendilerine özel olarak oluflturdu u geribildirim ortamlar na iki güzel örnek HEM ÇEVRE HEM FAYDA Ç N YEfi L ÜRÜNLER Geçen y l oldu u gibi 2009 da da tüketicilerin ekolojik ürünlere olan ilgisinin artarak devam edece i öngörülüyor. Ekolojik ürünler, di er ürün ve hizmetlerin bir ad m ötesine geçerek, daha bask n, daha göze çarpan tasar mlarla tüketicinin karfl s na ç kmaya devam edecek. Tüketiciler bu ürünlere yönelerek, bir anlamda çevreye olan duyarl l klar n da ifade etme olana buluyor. Bu noktada, tüketicilerin çevre duyarl l kadar ürünün sa layaca ekonomik fayday da göz önünde bulundurduklar da bir gerçek Örne in elektronik ev aletlerinde düflük enerji tüketimine sahip olan modellerin yükselifli devam ediyor. Yeflil ürünlere olan ilgi, bu konuda hizmet veren flirketlerin de önünü aç yor. Ekolojik ürünler ve hizmetler konusunda bilgi veren, hem ekolojik hem de ekonomik olmak konusunda dan flmanl k hizmetleri veren flirketlerin de bu y l yükselifle geçmesi bekleniyor. Londra merkezli Green House Concierge Service adl flirket, ev tüketiminin düflürülmesi konusunda dan flmanl k hizmetleri veriyor. Bu hizmetlerle evlerde eneri kay plar n n azalt lmas, atmosfere daha az karbon sal nmas sa lan rken enerji maliyetlerinde de düflüfl sa lanmas hedefleniyor. 3Tier isimli flirket ise dünyan n her yerindeki rüzgar, günefl ve hidrolik eneri kaynaklar konusundaki verileri ve haritalar sat fla sunuyor. K fi YE ÖZEL LÜKS Klasik en pahal ve en iyi ürünler lükstür kavram n n, 2009 da tamamen de erini yitirmesi bekleniyor. Klasik lüks ürünlere olan talebin krizin de etkisi ile düflmesi ile birlikte, tüketicinin tercihleri ve beklentilerinin lüksün alg lanmas nda belirleyici olaca öngörülüyor. Lüks kavram, yaln zca belirli ürünleri tüketmek veya sahip olmakla s n rl kalmay p, benzersiz deneyimler gün geçtikçe daha fazla lüks olarak alg lanacak. New York da aç lan Ace Hotel, dekorasyonda kullan lan tüm mobilyalar bit pazar ndan ve eskicilerden toplanm fl olmas na karfl n, yaflatt benzersiz deneyimle bu yeni lüks kavram için örnek teflkil ediyor. HAR TA ÇILGINLI I Trendwatching in 2009 Trend Raporu ndaki en dikkat çeken e ilim olan harita ç lg nl trendine göre, hayat m za k sa süre önce giren sanal haritalar ile gerçek yaflam aras ndaki ba lar n kuvvetlenece i öngörülüyor. Rapora göre, 2009 takip etme ve ba lant kurma y l olacak. Tüketicilerin eriflmek istedi i her fleyi, haritalar üzerinden gösteren yaz l mlar n büyük talep görmesi bekleniyor. Bu kapsamda da Google Maps, Yahoo, Fire Eagle ve Nokia Maps gibi harita uygulamalar - n n 2009 da daha da ileri noktalara tafl naca tahmin ediliyor. Bu haritalar ile gerçek dünya aras nda ba lant lar sa layan yaz l mlar, Navigasyon cihazlar ve GPS fonksiyonu olan cep telefonlar 2009 da yükseliflini sürdürecek. 09 TÜKET C N N BEKLENT S GERÇEK FAYDA Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin bütçelerinde k s nt ya gidecek olmas tüketicisini elinde tutmaya çal flan flirketler için zorlu bir kulvarda maraton koflusuna benziyor. Çünkü tüketicilerin 2009 y l nda gerçek anlamda en çok kar sunan ürünlere yönelmesi bekleniyor. Bu da flirketler aç s ndan 2009 un innovasyon ve rekabet dolu geçece inin göstergesi Uluslararas araflt rma flirketi Neilsen in 2009 Endüstri Ajandas isimli raporunda krizde varl n sürdürmek isteyen flirketlerin, al fl lagelmifl süslü söylemleri arkalar nda b rak p tüketiciye gerçek fayda sa layacak ürün ve hizmetlere odaklanmalar gerekti i belirtiliyor. Rapora göre, tüketici kriz psikolojisinin de etkisiyle 2009 y l nda çok daha seçici ve bilinçli al flverifl yapacak. Rapor, tüketicilerin 2009 y l ndaki e ilimlerine iliflkin ipuçlar da sunuyor. Buna göre krizin etkisiyle evde daha fazla vakit geçirecek olan tüketicilerin, playstation, DVD ve elektronik oyunlara olan talebinde önemli bir yükselifl olmas bekleniyor. Evde geçirilen zamana ba l olarak internet kullan m n n art fl e ilimi göstermesi ve e-ticarete olan ilginin artmas da beklentiler aras nda yer al yor Eylül ay sonuna kadar olan dönemde downlood edilen video say s nda yüzde 46, blog yaz lar nda ise yüzde 20 art fl gözlendi. E-ticaret sitelerinden yap lan al flverifller ise yüzde 17 oran nda artt.

10 Pos ta gelecek Lüks kavram, yaln zca belirli ürünleri tüketmek veya sahip olmakla s n rl kalmay p, benzersiz deneyimler gün geçtikçe daha fazla lüks olarak alg lanacak. Krizin en az etkilemesi beklenen sektörlerden olan g da da 2009 da düflüfl gözlenmesi beklenen sektörler aras nda yer al yor. Bu durumun en çok organik ürünlere olan talebi etkilemesi beklenirken, private label ürünlere olan ilginin ise önemli boyutlara gelece i öngörülüyor. Tüketicilerin özellikle fiyat avantaj nedeniyle yöneldikleri private label ürünlerde inovatif çeflit ve ambalajlar ön plana ç kacak y l n n pazarlama uzmanlar için oldukça zorlu geçmesi de beklentiler aras nda yer al yor. Rapora göre, pazarlama uzmanlar, daralan pazarlama bütçeleri nedeniyle yeni marka yaratmaktan ziyade eski markalar n re-lansman lar na odaklanacaklar. Bu strateji, daha az risk tafl makla birlikte çok iyi bir dengeye oturtulmas gerekiyor. Yeni müflterileri çekmek için yap lacak pazarlama çal flmalar nda markan n mevcut müflterilerini de korumak önem tafl yor y l nda etkin olarak kullan lmas beklenen pazarlama araçlar aras nda ise SMS ler geliyor. Yeni tüketicilere ulaflmak ve kampanyalar duyurmak amac yla özellikle 25 yafl alt nda etkili bir yöntem olan SMS duyurular n n, hem maliyet avantaj sa lamas hem de direkt hedef kitleye ulaflmas aç s ndan önemini korumaya devam etmesi bekleniyor. TÜRK TÜKET C S NE BEKL YOR? Dünyan n aksine krizlerle yaflamaya al flk n olan Türk tüketicisi, geçmifl döneme oranla bu kez biraz daha temkinli bir davran fl modeli sergiliyor. Aile bütçesini yeniden gözden geçiren ve zorunlu olmayan bütün harcamalar n erteleyen Türk tüketicisi 2009 a karamsar yaklafl yor. Bununla ba lant l olarak da tüm tüketim al flkanl klar nda de iflim gözlenmesi bekleniyor. Araflt rma flirketi Ipsos KMG taraf ndan geleneksel olarak gerçeklefltirilen Beklentiler, Tercihler, Be eniler araflt rmas, 2009 y l nda genel tüketim harcamalar aç s ndan cezir-med halinin hakim olaca- n ortaya koyuyor. Bir baflka deyiflle, ekonomik durgunlukla birlikte tüketimde k sa süreli bir çekilme ve sonras nda geri gelme öngörülüyor. Araflt rma, Türk tüketicisinin büyük ölçüde kriz psikolojisine girmifl oldu unu gösteriyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 75 i küresel krizin kendilerini olumsuz etkileyece ini düflünüyor. Kriz döneminde en fazla k s nt ya gidilecek harcama kalemleri aras nda e lence, spor, iletiflim, kiflisel bak m ve ev d fl nda yeme-içme harcamalar gelirken, günlük tüketim, sa l k ve e itim harcamalar n n artmas bekleniyor. Günlük tüketim harcamalar ndaki de iflim k smen markal ürün tüketiminde azalma, toplu al flverifl yerine, s k s k küçük ölçekli al flverifl yapma ve daha az miktarda alma fleklinde kendini gösteriyor. Markamdan vazgeçmem, az tüketirim Daha ucuz markalar al r m Daha fazla küçük al flverifl yapar m Daha fazla toplu al flverifl yapar m Daha küçük ambalajlar tercih ederim Daha büyük ambalajlar tercih ederim Ürün ambalaj al flkanl klar m de iflmez 10 Tüketicilerin kiflisel tasarruf yat r m e ilimine bak ld nda alt n ve gayrimenkul yat r mlar bafl çekiyor. Araflt rmaya kat lanlar n yüzde 30 u alt - na yat r m yaparken yüzde 21 i konuta yüzde 18 i ise arsaya yat r m yapmay tercih ediyor. TL ye yat r m yapmay planlayanlar n oran n yüzde 16 olmas, tüketicilerin Türk Liras na olan güvenin devam etti ini de gösteriyor. Tüketicilerin sat n alma e ilimleri incelendi inde yüzde 38 inin yurtiçi tatil yapmaktan vazgeçmeyece i görülüyor y l nda tüketicilerin sat n alma e ilimi gösterdi i di er kalemlerin bafl nda cep telefonu, sa l k sigortas, bilgisayar ve mobilya geliyor. Ipsos KMG CEO su Vural Çak r araflt rma ile ilgili yapt de erlendirmede 2009 y l na kürsel finansal krizle ilgili endiflelerin topluma tamamen yans d ve kriz psikolojisinin olufltu u bir ortamda bafllad - m z belirterek, tüketicilerin ekonomik beklentilerinde önceki y llara oranla önemli düflüfller oldu unu belirtiyor. Çak r a göre bu tabloya ra men potansiyel tüketici talebi bir çok ürün kategorisi için yüksek düzeyde seyretmeye devem ediyor. Koflullar n uygun hale gelmesi durumunda tüketici talebi efektif bir hale dönüflebilir. Baflka unsurlarla birleflti inde e er iyi yönetilebilirse 2009 un k sa süreli bir çekilme ve sonra geri gelme fleklinde geçece ini tahmin ediyoruz. Çekilme döneminde pazarlama yönetiminin gereklerini yerine getiren flirketlerin geri gelme döneminde yüksek bir ivmeye ulaflarak mevcut kötümser beklentileri flafl rtacak bir tempoya ulaflabileceklerini de öngörüyoruz. Krizde tüketim al flkanl klar %19 %27 %39 %41 %40 %59 %

11 Ingenico dan temass z ödemede dahice çözümler Ekonomik Ingenico P30 Temass z PINPAD Pos ta haber Ingenico 2009 y l n n ilk çeyre inde, POS kullan - c lar na P30 contactless PINPAD ile ekonomik bir çözüm sunuyor. Ak ll ve manyetik kart okuyucusu olan PINPAD in powered USB veya RS 232 den haberleflen iki ayr opsiyonu bulunuyor. PIN- PAD üzerinde gelifltirilen contactless özelli i, kasa yan nda masa üzerinde kalabal önlüyor. Ayn zamanda temass z okuyucu maliyetinden tasarruf sa layarak ekonomik bir çözüm sunuyor. Mobil Renkli Ekran EFT 930 G Contactless GPRS Terminali Türkiye pazar n n merakla ve heyecanla bekledi i renkli ekrana sahip, temass z (contactless) mobil terminal yine ilk olarak Ingenico taraf ndan pazara sunuluyor. EFT 930 G-GPRS terminali, yeni özellikleri ve fl k tasar m ile temass z ifllemlere de h z kazand racak. Dünyan n en hafif mobil terminali olan EFT 930 G, temass z ödeme opsiyonu ile taksiler, evlere servis hizmetler, otopark ödemeleri gibi alanlarda yo un olarak kullan labilecek. EFT930 G GPRS terminali, küçük ve hafif olma özelli i ile pazarda en be enilen ürünlerden biri olma özelli ini koruyor. Ingenico, pazar n ihtiyaçlar n göz önünde bulundurarak, bu terminale renkli ekran ve contactless özelliklerini de ekledi MB memory ve micro SD card özelli i sayesinde renkli resimleri haf zas nda tutabilen terminal, bu sayede üye iflyerine terminal üzerinden reklam yapabilme olana sunuyor. D fl kaplamas siyah renk olarak pazara sunulacak terminalin ekran, ayn zamanda beyaz olarak da talep edilebiliyor. Ingenico dan self servis ödeme terminali CAD Serisi UNATTENDED konsepti yani self servis ödeme flekli, yurtd fl nda, özellikle Amerika ve Avrupa da y llard r kullan l yor. Kredi kart pazar - n n h zla geliflti i ve Türkiye nin Avrupa da 3 üncü s raya yerleflti i flu günlerde kiosklarda veya benzin istasyonlar nda kart sahiplerinin kendi ödemelerini kendilerinin yapmas gündeme gelen konular aras nda dikkat çekiyor.ingenico bu alanda da kendini yenileyerek ürün portföyüne çeflitli iletiflim opsiyonlar sa layan outdoor cihazlar ekledi. UPP (PINPAD), USR (Hybrid reader) ve UCM (Controller) üçlüsünden oluflturulan konfigürasyonda uygulama UCM üzerinde gelifltiriliyor. letiflim de bu cihaz üzerinden gerçeklefliyor. UCM üzerinde vending makinalar nda kullan m sa layan MDB portu da mevcut. UPP (PINPAD), UCR (Hybrid reader) ikilisinden oluflan di er konfigürasyonda ise iletiflim UCR üzerinden sa lan yor. Dial Up ve modem opsiyonlar bulunan UCR okuyucu üzerinde uygulama gelifltirilebiliyor. 11

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ingenico nun gücü yaz l mdan geliyor Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Mustafa Büyükatefl: Temass z ödeme

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Hedef dünya liderli i

Hedef dünya liderli i ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı