Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ

2 1. Basým Ocak Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen ya da kýsmen çoðaltýlmasý kaynak gösterilerek ve/veya Mektep Müdürlüðünün onayý ile yapýlabilir.

3 Editör Prof. Dr. Emin Sami ARISOY 1 Editör Yardýmcýsý Doç. Dr. Ersin YARIÞ 2 Dr. Özlem COÞKUN 3 Danýþma Kurulu Prof. Dr. Dilek ARMAN 4 Yrd. Doç. Dr. Aykut BARUT 5 Dr.Salih MOLLAHALÝLOÐLU 3 Dr.A.Esra TÝRYAKÝOÐLU 3 Dr. Ümit BAÞARA 3 Doç. Dr. Oðuz BERKSUN 6 Uzm. Dr. Lars BJERRUM 7 Uzm. Dr. Marc BLOCKMAN 8 Prof. Dr. Nail ÇAÐLAR 6 Doç. Dr. Haluk C. ÇALIÞIR 9 Prof. Dr. Lütfü ÇÖPLÜ 10 Doç. Dr. Oktay ERAY 11 Doç. Dr. B. Faruk ERDEN 1 Prof. Dr. Çetin EROL 6 Dr. Mehmet FETTAHOÐLU 12 Dr. Doðan FÝDAN 13 Prof. Dr. Fikret ÝLERÝ 4 Prof. Dr. M. Oðuz GÜÇ 10 Doç. Dr. Ý. Nuri KALYONCU 2 Prof. Dr. Tülay KANSU 10 Prof. Dr. Ayþen KARADUMAN 10 Doç. Dr. Yunus Emre KOCABAÞOÐLU 14 Doç. Dr. Deniz KUMBASAR 6 Yrd. Doç. Cem OKTAY 11 Prof. Dr. Nurgul MAÝMANALÝEVA 15 Prof. Dr. Zeynep MISIRLIGÝL 6 Uzm. Dr. Bass RÝKKEN 7 Prof. Dr. Bülent SÝVRÝ 10 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOÐLU 10 Prof. Dr. Ayþegül TOKATLI 10 Uzm. Dr. Joanne TOPALÝAN 16 Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 17 Uzm. Dr. Jaap VAN DER LAAN 7 Yrd. Doç. Dr. Dilek YALNIZOÐLU 10 Doç. Dr. Kazým YAZICI 10 Doç. Dr. Muharrem YAZICI 10 Prof. Dr. Hakan S. ORER 10 Prof. Dr. Sabahattin AYGIN 12 Yayýn Kurulu Dr. Salih MOLLAHALÝLOÐLU 3 Dr. Özlem COÞKUN 3 Dr. A. Esra TÝRYAKÝOÐLU 3 Dr. Ümit BAÞARA 3 iii

4 1 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi 3 Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýsýhha Müdürlüðü 4 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi 5 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi 6 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi 7 DSÖ Farmakoterapi Eðitim ve Araþtýrma Ýþbirliði Merkezi Danýþmaný, Hollanda 8 SADAB Baþkaný, Cape Town Üniversitesi, Güney Afrika 9 S.B. Ankara Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 10 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 11 Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 12 Saðlýk Bakanlýðý 13 National Institute for Clinical Excellence (NICE), Ýngiltere 14 Groningen Üniversitesi Týp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalý, Hollanda 15 Boston Üniversitesi, Halk Saðlýðý Okulu, ABD 16 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Ýngiltere 17 Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý iv

5 Kýymetli Meslektaþlarým; Saðlýk Bakanlýðý, herkesçe kolay eriþilebilir, her koþulda güvenilir, saðlýk hizmetlerini sürekli ve düzenli olarak vermekle, izlemekle ve denetlemekle görevlidir. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Bakanlýðýmýzýn öncelikli faaliyetlerinden biri; akýlcý ilaç kullanýmý çerçevesinde birinci basamaða yönelik olarak hazýrlanan Taný ve Tedavi rehberleri çalýþmasýnýn devamý niteliðindedir. Yoðun çalýþmalar sonucu ortaya çýkan Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin geniþletilmiþ basýmý saðlýk hizmetlerinin güvenilirliðine ve kalitesine çok önemli katký saðlayacaktýr. Ülkemizde temel saðlýk hizmetleri sunan her hekime daðýtýlan Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri kullanýþlý ve pratik bir yol göstericisi olma niteliði taþýmaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Saðlýk Bakanlýðý ilgili birimlerinin, konularýnda uzman hekim ve öðretim üyelerinin, uzmanlýk derneklerinin, birinci basamakta çalýþan hekimlerin, sosyal güvenlik kurumlarý ve meslek örgütlerinin geniþ katýlýmlarýyla hazýrlanmýþtýr. Çalýþmaya katkýda bulunan herkese teþekkür ediyorum. Bu çalýþmanýn birinci basamakta çalýþan hekimlerimize yararlý bir kaynak olmasýný diliyorum. Prof. Dr. Recep AKDAÐ Saðlýk Bakaný v

6 vi

7 Sevgili Meslektaþlarým, Son on yýl içinde dünyanýn pek çok yerinde özellikle tedaviye yönelik rehberlerin, týbbi uygulamalarýn bir parçasý haline gelmeye baþladýðý görülmektedir. Taný ve tedavi rehberlerinin, titizlikle hazýrlandýðý takdirde saðlýk hizmetlerinin en üst düzeyde verilmesi, gereksiz saðlýk harcamalarýnýn azaltýlmasý, hekimler arasý uzlaþmayý artýrmasý, etkinliði kanýtlanmamýþ veya etkisiz hatta zararlý kimi yanlýþ uygulamalardan kaçýnmayý saðlamasý gibi çok sayýda yararý olduðu bir gerçektir. Elinizdeki Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri, özellikle toplumda sýk görülen saðlýk problemlerinin saptanmasýnda ve çözümünde tavsiye edilen, üzerinde uzlaþmaya varýlmýþ ilaçlý ya da ilaçsýz taný ve tedavi þemalarýný içermektedir. Ayrýca saðlýk hizmetlerinin sunumun da tartýþýlmaz bir öneme sahip olan özellikle sahada görev yapan hekimlerimizin reçete düzenlemesinde ihtiyaç duyduklarý bilimsel kaynak eksikliðini ve bilimsel kaynaklara ulaþmanýn güçlüðünü gidermeyi de amaçlamaktadýr. Bu rehber II. Saðlýk Projesi kapsamýnda Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü tarafýndan geliþtirilmiþtir. Rehbere son halinin verilmesi ve basýmý ise Hýfzýssýhha Mektebi tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bildiðiniz üzere bu tür çalýþmalarda devamlýlýk ve kurumsallaþma çok önemlidir. Bir çok güzel çalýþma ne yazýkki zaman içinde yarým kalmýþtýr. Büyük emekler harcanarak hazýrlanan bu rehber çalýþmasýnýn gelecekte de ayný kalite ve güvenilirlikte devamýný saðlamak amacýyla, Sayýn Bakanýmýzýn emirleri doðrultusunda tekrar hizmete açýlan Hýfzýssýhha Mektebine devredilmiþtir. Bundan sonra ben ve arkadaþlarým daha önce Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü çatýsý altýnda baþlayan faaliyetlerimize Hýfzýssýhha Mektebi çatýsý altýnda sizlerin katký ve destekleriyle devam edeceðiz. Birinci basamakta çalýþan hekimlere tavsiye niteliðinde olan; Taný ve Tedavi Rehberlerinin kullanýma girmesi ile birlikte; akýlcý ilaç kullanýmýna temel oluþturacaðýna, birinci basamak saðlýk hizmetlerinin verimliliðinin daha da artacaðýna inancýmýz sonsuzdur. Bu rehberlerin hazýrlanmasýnda görev alan Saðlýk Bakanlýðý ilgili birimlerine, konularýnda uzman hekim ve öðretim üyelerine, uzmanlýk derneklerine, birinci basamakta çalýþan hekimlerine, sigorta kurumlarýna, meslek örgütlerine, DSÖ Rasyonel Farmakoterapi Ýþbirliði Merkezi ne, Saðlýk Projesi eski Genel Koordinatörü Dr. Mehmet FETTAHOÐLU ve Saðlýk Programlarý bölümü çalýþanlarýna da katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim. Dr. Salih MOLLAHALÝLOÐLU Hýfzýssýhha Mektebi Müdürü vii

8 viii

9 "Bir rehber pek çok hekimin günlük çalýþma sürecini yansýtmýyorsa yalnýzca hayranlýk duyulacak bir altýn standart olarak kalacaktýr." Farmer 1993 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin oluþturulmasýnda amacýmýz hasta bakým kalitesinin artmasý, hedefimiz alanda çalýþan hekimlerin gereksinim duyduðu bilimsel, kanýta dayalý, uygulanabilir ve güncel bir rehber geliþtirmektir. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri öncelikle birinci basamakta çalýþan hekimler için hazýrlanmýþtýr ve bir yol gösterici niteliðindedir. Rehberiniz, ülkemizde en sýk görülen ve alanda çalýþan hekimlerin böyle bir rehberde olmasýný istedikleri saðlýk sorunlarýný kapsamaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin geliþtirilmesi aþamasýnda öncelikle alanda çalýþan hekimler ve uzmanlýk dernekleriyle baðlantý kuruldu. Sonra ülkemizin birçok yerleþim biriminde çalýþan, özellikle saðlýk ocaklarýmýzda görev yapan hekimler, uzmanlýk dernekleri temsilcileri, üniversite öðretim üyeleri, ilgili kurum temsilcileri, benzeri rehberler geliþtirmiþ ülkelerin bu konuda deneyimli çalýþmacýlarý ve Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarýnýn geniþ katýlýmýyla çalýþma toplantýlarý yapýldý. Bu toplantýlarýn her bir çalýþma grubunda en az, alanda çalýþan bir hekim, halk saðlýðý uzmaný, farmakoloji uzmaný ve konuyla iliþkili uzmanlýk alan(lar)ýndan bir(er) uzman bulunmasýna özen gösterildi. Çalýþma gruplarýnca oluþturulan ilk Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri taslaklarý, geribildirim istemiyle, alanda çalýþan hekimlerimiz, üniversiteler, uzmanlýk dernekleri, meslek odalarý ve Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Sigortalar Kurumu nun eðitim hastanelerine gönderildi. Geribildirimler, çalýþma toplantýlarýnýn benzer katýlýmlý çalýþma gruplarýnda deðerlendirildi, tartýþýldý, bölüm taslaklarýnda yeni düzenlemeler yapýldý ve Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri elinizdeki biçimine ulaþtý. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin yaþayan metinler den oluþmasý amaçlandý. Bunu saðlayabilecek en iyi yol geribildirim olduðundan, elinizdeki rehber, ekinde geribildirim formlarý da taþýmaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri konusunda geribildirimde bulunmak isteyen herkesi geribildirime çaðýrýyoruz. Rehberiniz yaþayan ve güncel bir yol gösterici olarak kalmasý ancak bu yolla saðlanabilir. Uygulamadaki sorunlarý, bize geribildirim yaný sýra adresine e-mektuplar göndererek de bildirebilirsiniz. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri ekinde yer alan Advers Ýlaç Etki Bildirim Formu, ilaç yan etkileri söz konusu olduðunda kullanýlmak üzere eklenmiþtir. Bu tür bildirimler, ilaç güvenirliðinin deðerlendirilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. ix

10 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberlerinin Geliþtirilmesine Katkýda Bulunan Kurum ve Kuruluþlar Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi(Düzce Týp Fakültesi) Adnan Menderes Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Baþkent Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fýrat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gülhane Askeri Týp Akademisi Hacettepe Üniversitesi Ýnönü Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi/ Ýstanbul Týp Fakültesi Ýstanbul Üniversitesi / Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kýrýkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mersin Üniversitesi Ondokuz Mayýs Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludað Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yüzüncü Yýl Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi S.B. Ankara Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardým ve Travmatoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Zekai Tahir Burak Doðumevi Kadýn Hastalýklarý ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Dr. Siyami Ersek Göðüs Kalp ve Damar Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul 70. Yýl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi S.B. Ýstanbul Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi x

11 S.B. Ýstanbul Bakýrköy Ruh Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Beyoðlu Prof. Dr. N. Reþat Belger Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Bezmi Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Eðitim Hastanesi S.B. Ýstanbul Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Heybeliada Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Koþuyolu Kalp Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Süleymaniye Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Taksim Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi SSK Ankara Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Eðitim Hastanesi SSK Ankara Eðitim Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði Acil Týp Derneði Biyoetik Derneði Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Genel Pratisyenlik Enstitüsü Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði Ýmmünoloji Derneði Türk Gastroenteroloji Derneði KBB, Baþ ve Boyun Cerrahisi Derneði Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði Milli Pediatri Derneði Pediatrik Hematoloji Derneði Romatizma Araþtýrma ve Savaþ Derneði Toraks Derneði TTB-Uzmanlýk Dernekleri Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneði Türk Biyokimya Derneði Türk Cerrahi Derneði Türk Dermatoloji Derneði Türk Farmakoloji Derneði Türk Gastroenteroloji Derneði Türk Görüntüleme ve Giriþimsel Radyoloji Derneði Türk Jinekoloji Derneði Türk Kardiyoloji Derneði Türk Klinik Biyokimya Derneði Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk Mikrobiyoloji Derneði Türk Nefroloji Derneði Türk Nöroloji Derneði Türk Otorinolarengoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Derneði Türk Pediatri Kurumu Türk Týbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneði Türk Üroloji Derneði Türkiye Aile Hekimleri Derneði Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneði Türkiye Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneði Türkiye Parazitoloji Derneði Türkiye Psikiyatri Derneði Türkiye xi

12 Türkiye Solunum Araþtýrmalarý Derneði Türkiye Spor Hekimleri Derneði Türkiye Veremle Savaþ Derneði Federasyonu Ulusal Allerji ve Klinik Ýmmünoloji Derneði Adana Saðlýk Müdürlüðü Adýyaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Afyon Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aðrý Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aksaray Ýl Saðlýk Müdürlüðü Amasya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Antalya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ardahan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Artvin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Balýkesir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bartýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Batman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bayburt Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilecýk Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilecik Bingöl Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bitlis Saðlýk Müdürlüðü Bolu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Burdur Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çanakkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çankýrý Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Denizli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Diyarbakýr Saðlýk Müdürlüðü Düzce Ýl Saðlýk Müdürlüðü Edirne Ýl Saðlýk Müdürlüðü Elazýð Ýl Saðlýk Müdürlüðü Erzincan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Erzurum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Eskiþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gaziantep Ýl Saðlýk Müdürlüðü Giresun Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gümüþhane Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hakkari Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hatay Ýl Saðlýk Müdürlüðü Iðdýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü Isparta Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýçel Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kahramanmaraþ Ýl Saðlýk Müdürlüðü Karabük Ýl Saðlýk Müdürlüðü Karaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kars Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kastamonu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kayseri Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kýrýkkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kýrklareli Ýl Saðlýk Müdürlüðü xii

13 Kýrþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kilis Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kocaeli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Konya Saðlýk Müdürlüðü Kütahya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Malatya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Manisa Saðlýk Müdürlüðü Mardin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Mersin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Muðla Ýl Saðlýk Müdürlüðü Muþ Ýl Saðlýk Müdürlüðü Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Niðde Saðlýk Müdürlüðü Ordu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Osmaniye Ýl Saðlýk Müdürlüðü Rize Saðlýk Müdürlüðü Sakarya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Samsun Ýl Saðlýk Müdürlüðü Siirt Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sinop Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sivas Ýl Saðlýk Müdürlüðü Þanlýurfa Ýl Saðlýk Müdürlüðü Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tekirdað Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tokat Ýl Saðlýk Müdürlüðü Trabzon Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tunceli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Uþak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Van Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yalova Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yozgat Ýl Saðlýk Müdürlüðü Zonguldak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Genelkurmay Baþkanlýðý TSK Saðlýk Komutanlýðý Bað-Kur Genel Müdürlüðü Emeklý Sandýðý Genel Müdürlüðü SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Saðlýk Bakanlýðý AÇS ve AP Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü Saðlýk Bakanlýðý Sýtma Savaþý Dairesi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Verem Savaþý Dairesi Türk Eczacýlarý Birliði Türk Tabibleri Birliði xiii

14 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Toplantýlarý Katýlýmcý Listesi Pror. Dr. AHMET ACET Prof. Dr. TURAN ACICAN Prof. Dr. RECEP AKDUR Prof. Dr. TÜLÝN AKAN Prof. Dr. F. AYÞEN AKINCI TAN Prof. Dr. GAZANFER AKSAKOÐLU Prof. Dr. FÝRDEVS AKTAÞ Prof. Dr. EMÝN SAMÝ ARISOY Prof. Dr. NAZIM ARSLAN Prof. Dr. DÝLEK ARMAN Prof. Dr. NÝLGÜN ATAKAN Prof. Dr. NECDET AYTAÇ Prof. Dr. REMZÝ AYGÜN Prof. Dr. SEMÝH BASKAN Prof. Dr. SEVÝM BAVBEK Prof. Dr. MÝYASE BAYRAKTAR Prof. Dr. SUMRU BEDER Prof. Dr. MELÝH BERBEROÐLU Prof. Dr. NESRÝN BEÞBAÞ Prof. Dr. UFUK BEYAZOVA Prof. Dr. HAYATÝ BÝLGÝÇ Prof. Dr. NAFÝZ BOZDEMÝR Prof. Dr. NESRÝN BÖLÜKBAÞI Prof. Dr. AYKAN CANBERK Prof. Dr. ABDULLAH CEYLAN Prof. Dr. MEHMET CEYLAN Prof. Dr. AYÞENUR CÝLA Prof. Dr. ÞÜKRÜ CÝN Prof. Dr. BÜLENT COÞKUN Prof. Dr. ÞALÝ ÇAÐLAR Prof. Dr. AGAH ÇERTUÐ Prof. Dr. AHMET ÇORAKÇI Prof. Dr. AYDIN ÇORAKÇI Prof. Dr. MELTEM ÇÖL Prof. Dr. LÜTFÜ ÇÖPLÜ Prof. Dr. YAVUZ DEMÝREL Prof. Dr. A. PEKCAN DEMÝRÖZ Prof. Dr. NECDET DOÐAN Prof. Dr. LEVENT DOÐANCI Prof. Dr. ÜLKER DOÐRU Prof. Dr. ÝSMET DÖKMECÝ Prof. Dr. TURHAN ECE Prof. Dr. NURHAN ENGÝNAR Prof. Dr. SEVÝM ERCAN Prof. Dr. FEYZA ERKAN Prof. Dr. AKGÜN EVÝNÇ Prof. Dr. MUHARREM GERÇEKER Prof. Dr. AYHAN GÖÇMEN Prof. Dr. SÜLEYMAN GÖRPELÝOÐLU Prof. Dr. M. OÐUZ GÜÇ Prof. Dr. AYLA GÜLERKON Prof. Dr. ASUMAN GÜRAKSIN Prof. Dr. HÜLYA GÜVEN Prof. Dr. AYHAN GÜLERKON Prof. Dr. AYSUN ÝDÝL Prof. Dr. FÝKRET ÝLERÝ Prof. Dr. CEYLA ÝRGEÇ Prof. Dr. ALEV HASANOÐLU Prof. Dr. FUAT KALYONCU Prof. Dr. NURÝ KAMEL Prof. Dr. GÜLER KANRA Prof. Dr. TÜLAY KANSU Prof. Dr. AYÞEN KARADUMAN Prof. Dr. ÇÝMEN KARASU Prof. Dr. ONUR KARABACAK Prof. Dr. NURÝ KÝRAZ Prof. Dr. KADÝR KOÇAK Prof. Dr. SEZEN KOÞAY Prof. Dr. H. AYDINTEN KUMAN Prof. Dr. HALÝL KURT Prof. Dr. HAKAN KÜLTÜRSAY Prof. Dr. SELMA METÝNTAÞ Prof. Dr. ZEYNEP MISIRLIGÝL Prof. Dr. FATMA OÐUZ Prof. Dr. ÜLGEN ZEKÝ OK Prof. Dr. ÞULE OKTAY Prof. Dr. AYÞENUR ÖKTEN Prof. Dr. CAN ÖZTÜRK Prof. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK Prof. Dr. RECEP ÖZTÜRK Prof. Dr. YUSUF ÖZTÜRK Prof. Dr. UÐUR ÖZÇELÝK Prof. Dr. ALAADDÝN PAHSA Prof. Dr. ÖZDEN PALAOÐLU Prof. Dr. SEVGÝ SARYAL Prof. Dr. ÝSMAÝL SAVAÞ Prof. Dr. AYÞE SERDAROÐLU Prof. Dr. BÜLENT SÝVRÝ Prof. Dr. TUNCAY HASÝP SÖZEN Prof. Dr. KADÝRHAN SUNGUROÐLU Prof. Dr. ALTAY ÞAHÝN Prof. Dr. HAKAN ÞATIROÐLU Prof. Dr. ÖZGENÇ TÝMLÝOÐLU Prof. Dr. LALE TOKGÖZOÐLU Prof. Dr. REZAN TOPALOÐLU Prof. Dr. YEÞÝM TUNÇOK Prof. Dr. AYFER TUNCER Prof. Dr. HALUK TÜRKTAÞ Prof. Dr. REYHAN UÇKU Prof. Dr. FATMA ULUTAN xiv

15 Prof. Dr. AYÞE WÝLKE Prof. Dr. AKIN YILDIZ Prof. Dr. ÞADÝ YENEN Prof. Dr. ERDEM YORMUK Prof. Dr. KADRÝYE YURDAKÖK Prof. Dr. HALUK VAHAPOÐLU Doç. Dr. ERSÝN AKARSU Doç. Dr. LEVENT ALTUNTOP Doç. Dr. YALÇIN ARAL Doç. Dr. HANDE ARSLAN Doç. Dr. FUAT ATALAY Doç. Dr. SEFER AYCAN Doç. Dr. AHMET AYDIN Doç. Dr. SÝNAN AYDOÐDU Doç. Dr. RUÞEN AYTAÇ Doç. Dr. KUDRET AYTEMÝR Doç. Dr. ÖMER AZAL Doç. Dr. ÝSMET BAYRAMOÐLU Doç. Dr. SÝBEL Ü. BENLÝ Doç. Dr. ZEYNEL BEYHAN Doç. Dr. BÜLENT BOYACI Doç. Dr. RAHA CENGÝZLÝER Doç. Dr. TURHAN ÇAÐLAR Doç. Dr. OSMAN ÇAÐLAYAN Doç. Dr. HALUK C.ÇALIÞIR Doç. Dr. MUALLA ÇETÝN Doç. Dr. A. ÖZDEN ÇÝFTÇÝ Doç. Dr. FÜGEN ÇOKÇA Doç. Dr. NURÝ DANIÞMAN Doç. Dr. GÖNÜL DÝNÇ Doç. Dr. DENÝZ DOÐRU Doç. Dr. E. FARUK ERDEN Doç. Dr. MURAT F. ERDOÐAN Doç. Dr. TÜLAY ERKAN Doç. Dr. AYÞE GELAL Doç. Dr. LEVENT GÖRENEK Doç. Dr. DÝLEK GÜLDAL Doç. Dr. H. SADÝ GÜLEÇ Doç. Dr. GÜRDEN GÜR Doç. Dr. ALPER GÜRLEK Doç. Dr. METE GÜNGÖR Doç. Dr. GÜNDER HAFIZ Doç. Dr. MÝTHAT HALÝLOÐLU Doç. Dr. METÝN HASDE Doç. Dr. AYDAN ÝKÝNCÝOÐULLARI Doç. Dr. ERDAL ÝNCE Doç. Dr. NURÝ ÝHSAN KALYONCU Doç. Dr. HAYRETTÝN KARA Doç. Dr. GÜNGÖR KARAGÜZEL Doç. Dr. NESÝL KELEÞ Doç. Dr. OÐUZ KILINÇ Doç. Dr. DURSUN KIRBAÞ Doç. Dr. YUNUS EMRE KOCABAÞOÐLU Doç. Dr. SESÝN KOCAGÖZ Doç. Dr. DENÝZ KUMBASAR Doç. Dr. ASLI KURUOÐLU Doç. Dr. ESRA KUÞÇU Doç. Dr. SELMA METÝNTAÞ Doç. Dr. DÝLÞAD MUNGAN Doç. Dr. UÐUR ÖZÇELÝK Doç. Dr. FATÝH ÖKTEM Doç. Dr. FARUK ÖNAL Doç. Dr. AHMET FAÝK ÖNER Doç. Dr. S.HAKAN ORER Doç. Dr. OSMAN ÖRSEL Doç. Dr. ERCÜMENT ÖLMEZ Doç. Dr. METÝN ÖZATA Doç. Dr. S.SADÝ ÖZDEM Doç. Dr. SUMRU ÖZEL Doç. Dr. BÜLENT ÖZÝN Doç. Dr. ÞEREF ÖZKARA Doç. Dr. ÞEVKAT BAHAR ÖZVARIÞ Doç. Dr. GÖNÜL PARMAKSIZ Doç. Dr. MUSTFA SAATÇÝ Doç. Dr. Z. TOROS SELÇUK Doç. Dr. MUSTAFA SERKAN Doç. Dr. ALPER SOMER Doç. Dr. SEDEF ÞAHÝN Doç. Dr. H. ÖZDEN ÞENER Doç. Dr. ESÝN ÞENOL Doç. Dr. SELAHHATTÝN ÞENOL Doç. Dr. NEVÝN TURAGAY Doç. Dr. PINAR TUNCEL Doç. Dr. NECLA TÜLEK Doç. Dr. ÝPEK TÜRKTAÞ Doç. Dr. RÜÇHAN TÜRKYILMAZ Doç. Dr. BETÜL ULUKOL Doç. Dr. YAÐIZ ÜRESÝN Doç. Dr. FARUK ÜNAL Doç. Dr. NECMETTÝN ÜNAL Doç. Dr. BÝRGÜL VARAN Doç. Dr. BÝROL VURAL Doç. Dr. MEHMET VURAL Doç. Dr. RIDVAN YALÇIN Doç. Dr. SONGÜL YALÇIN Doç. Dr. ERSÝN YARIÞ Doç. Dr. ÝLHAN YETKÝN Doç. Dr. KÜRÞAT YILDIZ Doç. Dr. NEZÝHE YILMAZ Doç. Dr. FARUK YORULMAZ Doç. Dr. TAÞKIN YÜCEL Yrd. Doç. Dr. ZEKERÝYA AKTÜRK Yrd. Doç. Dr. HAKAN ALTINTAÞ Yrd. Doç. Dr. SÜHAN AYHAN Yrd. Doç. Dr. BÝLAL BAKIR Yrd. Doç. Dr. HULAGU BARIÞKANER xv

16 Yrd. Doç. Dr. AYKUT BARUT Yrd. Doç. Dr. GÜLSEN CEYHUN Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN CEYLAN Yrd. Doç. Dr. ALP ÇETÝN Yrd. Doç. Dr. NEZÝH DAÐDEVÝREN Yrd. Doç. Dr. AHMET DEMÝRCAN Yrd. Doç. Dr. MÜCAHÝT EÐRÝ Yrd. Doç. Dr. OKTAY ERAY Yrd. Doç. Dr. FATMA ÝNANICI ERSÖZ Yrd. Doç. Dr. TUNCAY MÜGE FÝLÝZ Yrd. Doç. Dr. HARDAR GÖK Yrd. Doç. Dr. ZAFER GÖREN Yrd. Doç. Dr. TAMER GÜNEÞ Yrd. Doç. Dr. GÜLAY SAÝN GÜVEN Yrd. Doç. Dr. KENAN HIZEL Yrd. Doç. Dr. TACETTÝN ÝNANDI Yrd. Doç. Dr. H. SERDAR ÝSKÝT Yrd. Doç. Dr. LEYLA KARAOÐLU Yrd. Doç. Dr. BURHANETTÝN KAYA Yrd. Doç. Dr. TAYFUN KIR Yrd. Doç. Dr. CEM OKTAY Yrd. Doç. Dr. NURPER ERBERK ÖZEN Yrd. Doç. Dr. HANDAN IÞIN ÖZIÞIK Yrd. Doç. Dr. YEÞÝM ÇETÝNKAYA ÞARDAN Yrd. Doç. Dr. ÝZZET TANDOÐAN Yrd. Doç. Dr. RUÞEN TOPALLI Yrd. Doç. Dr. PINAR TOPÞEKER Yrd. Doç. Dr. COÞKUN USTA Yrd. Doç. Dr. SEVTAP VELÝPAÞAOÐLU Yrd. Doç. Dr. NUR YAPAR Yrd. Doç. FÜSUN YARIÞ Yrd. Doç. Dr. DÝLEK YALNIZOÐLU Yrd. Doç. Dr. AYLÝN YILDIRIR Uzm.Tbp. Yzb. CENGÝZHAN AÇIKEL Uzm. Dr. ALÝ AKDOÐAN Uzm. Dr. SERGÝN AKPEK Uzm. Dr. AYLA ONAT AKTULAY Uzm. Dr. HÜLYA ALTINYOLLAR Uzm. Dr. MUSTAFA ARICI Uzm. Dr. O.ÖZCAN ARIMAN Uzm. Dr. FÜSUN ARTIRAN ÝÐDE Uzm. Dr. CEM ATAKLI Uzm. Dr. CANAN AYBAY Uzm. Dr. ÇÝÐDEM AYDEMÝR Uzm. Dr. FARUK BACIOÐLU Uzm. Dr. MARK BLOCKMAN Uzm. Dr. LARS BJERRUM Uzm. Dr. HÜRREM BODUR Uzm. Dr. ALPER CANBAY Uzm. Dr. ÝSMAÝL CEYHAN Uzm. Dr. AYHAN HÝLMÝ ÇEKÝN Uzm. Dr. CANAN ÇELÝK Uzm. Dr. ALP ÇETÝN Uzm. Dr. SELÇUK ÇOMOÐLU Uzm. Dr. TÜLÝN DABAKOÐLU ERDENER Uzm. Dr. R. KAAN EMÝR Uzm. Dr. ALÝ RIZA ERDOÐAN Uzm. Dr. ÖZLEM ERDOÐAN Uzm. Dr. FÝSUN AYÞIN ARTIRAN ÝÐDE Uzm. Dr. NÜKET ÝÞÝTEN Uzm. Dr. ATEÞ KARA Uzm. Dr. ATÝLLA KARAALP Uzm. Dr. TÜNAY KARACA Uzm. Dr. GÜLAY KORUKLUOÐLU Uzm. Dr. ALEV OÐUZ KUTLU Uzm. Dr. DEMET YANDIM KUÞÇU Uzm. Dr. JAAP R. VAN DER LAAN Uzm. Dr. NURGÜL MEÝMANALÝEVA Uzm. Dr. MÝNE ESÝN OCAKTAN Uzm. Dr. TÝMUÇÝN ORAL Uzm. Dr. SEÇÝL ÖZKAN Uzm. Dr. BARAN ÖNAL Uzm. Dr. M. ALÝ ÖZATÝK Uzm. Dr. TÜLÝN ÖZDENER Uzm. Dr. DÝLEK ÖZTAÞ Uzm. Dr. S.A.J.J. RÝKKEN Uzm. Dr. CANAN SARGIN Uzm. Dr. SALÝM SATAR Uzm. Dr. ORHAN ÞENCAN Uzm. Dr. ESRA TONGUÇ Uzm. Dr. SERKAN TOPALOÐLU Uzm. Dr. EMEL TÜRKBEYÝ Uzm. Dr. MUHARREM UÇAR Uzm. Dr. MEHMET UÐURLU Uzm. Dr. ATEÞ ÜLKER Uzm. Dr. YUSUF ÜSTÜ Uzm. Dr. NÝLGÜN TUNCEL YARDIMCI Dr. M. TOLUNAY ADAPINAR Dr. HANDE AKCAN Dr. MELTEM AKKAÞ Dr. FERHANÝYE AKKIN Dr. E. ÝSMET AKKIN Dr. FÝLÝZ AKSOY Dr. YÜKSEL AKSOY Dr. NÝMET AKSU Dr. MELEK AKTAÞ Dr. SÜLEYMAN AKTAÞ Dr. SÜMEYRA ALKIÞ Dr. HANÝFE ALKUT Dr. MEHMET ALTIOK Dr. METÝN ARI Dr. ZAFER ARSLAN Dr. YEÞÝM ATAK Dr. SABAHATTÝN ATAOÐLU Dr. ÇÝÐDEM AYDEMÝR Dr. ERDÝNÇ AYDIN xvi

17 Dr. SÜREYYA AYÜNAL Dr. HASAN BAÐCI Dr. MUSTAFA BAKIR Dr. YEÞÝM BALCI Dr. EBRU BASA Dr. BERRAK BORA BAÞARA Dr. ÜMÝT BAÞARA Dr. ALÝ BAÞPINAR Dr. TUNCER BAÞTAÞ Dr. YILDIRIM BAYAZIT Dr. MUHARREM BAYTEMUR Dr. MEHTAP BÝCAN Dr. FERÝDUN BÝLGÝN Dr. BERNA N. BOYACI Dr. B. BANU BOYLU Dr. FÝLÝZ BOZKURT Dr. VEDAT BUYURGAN Dr. NERGÝZ BUZLU Dr. NÜKHET ÖRNEK BÜKEN Dr. ENGÝN CEVHER Dr. KADÝR CÝÐER Dr. ERCAN COÞKUN Dr. FÝGEN COÞKUN Dr. ÖZLEM COÞKUN Dr. HALUK CUMHUR Dr. MELTEM ÇAÐLAR Dr. MELEK ÇAKIR Dr. DÝLEK ÇALIÞKAN Dr. REHA CENK ÇANKAYA Dr. Y. HAKAN ÇAVUÞOÐLU Dr. SERPÝL ÇEÇEN Dr. MUSTAFA ÇELEBÝ Dr. MÜCELLA ÇEVÝK Dr. TANSU ULUKAVAK ÇÝFTÇÝ Dr. ESRA ÇÝRÇÝ Dr. GONCA CINGIL ÇORAK Dr. MURAT ÇUBUKÇU Dr. CEMALETTÝN ÇULHA Dr. ARZU ADL Dr. ALPARSLAN DEMÝR Dr. FÝLÝZ DEMÝR Dr. GÖNÜL DEMÝR Dr. ÝLYAS OKTAY DEMÝRCÝ Dr. RUHSAR DEMÝREL Dr. HÝLMÝ DEMÝRÝN Dr. MERAL DEMÝRÖREN Dr. ÝRFAN DOÐAN Dr. LENA DOÐAN Dr. YILDIRIM DOÐRUYOL Dr. BÝNNAZ KAYA DURANAY Dr. MAHMET DÜZKALE Dr. ALÝ DÜZOVA Dr. DÝLEK EFECÝK Dr. SERPÝL EKÝN Dr. BELGÝN EMÝNOÐLU Dr. SEZAÝ EMÝRAL Dr. Z.ÞULE ERAYMAN Dr. FERAH ERBÝL Dr. ALÝ RIZA ERDOÐAN Dr. HALÝL ERKAN ERÝÞTÝ Dr. ABDULKADÝR ERKAYA Dr. A. HAKAN ERMAN Dr. HÜLYA ERMÝÞ Dr. BERRÝN ESEN Dr. MEHMET FETTAHOÐLU Dr. HÝKMET FIRAT Dr. VÝLDAN FIRAT Dr. DOÐAN FÝDAN Dr. SÝBEL GÖREN Dr. ERCAN GÖÇGELDÝ Dr. SADULLAH GÜL Dr. AYÞE GÜREL Dr. AYCAN GÜNER Dr. AYLA GÜNEY Dr. NURDAN GÜNDOÐAN Dr. DÝLEK SERT GÜRALP Dr. SERAP GÜRSES Dr. ÝBRAHÝM GÜRSOY Dr. MUSTAFA GÜVELÝ Dr. FÝLÝZ MUSTAN HASAN Dr. MUSTAFA HASAN Dr. MELTEM HINÇAL Dr. EMRE ÝNCE Dr. A. ÝLKER ÝNCE Dr. ALÝ KANOÐLU Dr. SALÝH KARACA Dr. SEVAL KARADUMAN Dr. AYHAN KARAKOÇ Dr. MEHTAP KARTAL Dr. BÜLENT KAYA Dr. GÖNÜL DERNEK KAYA Dr. AYFER KELEÞ Dr. BELMA KERÝMOÐLU Dr. ÝLKER KERÝÞ Dr. SELAMÝ KILIÇ Dr. BÝRGÜL KILINÇ Dr. SAKÝNE KOCA Dr. HALÝL KOCAOÐLU Dr. GÜLAY KORUKOÐLU Dr. ERSÝN KÖKSAL Dr. SAVAÞ KUDAÞ Dr. G. FÝLÝZ KURTOÐLU Dr. EMÝNE KÜÇÜK Dr. SALÝH MOLLAHALÝLOÐLU Dr. DURMUÞ MUSLU Dr. MÝTHAT MÜCAHÝTOÐLU xvii

18 Dr. SÜLEYMAN CAN NUMANOÐLU Dr. SÝNAN OÐUZHAN Dr. MELÝH ONAT Dr. ERKAN ONUK Dr. NÝHAL ÖNAL Dr. MUSTAFA ÖZCAN Dr. HANÝFE ÇAM ÖZEL Dr. ÝLKER ÖZEL Dr. PERVÝN ÖZELÇÝ Dr. METEHAN ÖZEN Dr. ERDOÐAN ÖZER Dr. MEHMET ÖZDEMÝR Dr. YÜKSEL ÖZMEN Dr. D. NÝYAZÝ ÖZÜÇELÝK Dr. GÜLÜMSER ÖZYOL Dr. HAKAN ERKAN PEHLÝVAN Dr. S. SEMÝH SAÐESEN Dr. SEDAT SAÐIR Dr. MÝKTAT SAÐLAM Dr. GÜLAY SAÐLAMÖZ Dr. SEVGÝ SAK Dr. NURHAN SARI Dr. CENGÝZ SARIGÜL Dr. MURAT SARIKAYA Dr. KÝRAZ SARIYAÞAR Dr. AZÝME SERHAT Dr. CEMALETTÝN SULHA Dr. ÖZGÜR SÖNMEZ Dr. SÝBEL SÜTLÜOÐLU Dr. ERGÜN ÞAHÝN Dr. FÝGEN ÞAHÝN Dr. ÝRFAN ÞENCAN Dr. FATMA ÞENER Dr. TANJU ÞENTÜRK Dr. ZEYNEP ÞENTÜRK Dr. EKREM ÞÝRÝN Dr. ALÝ RACÝ TAN Dr. ÝSMAÝL TAÞ Dr. A. ESRA TÝRYAKÝOÐLU Dr. MESUT TOKGÖZ Dr. JOANNE TOPALIAN Dr. FUNDA TOPRAK Dr. AHMET ÝRFAN TURAN Dr. S. HATÝCE TURAN Dr. MELEK TURGAY Dr. AHMET REMZÝ TÜLÜCE Dr. MUHARREM UÇAR Dr. NADÝR ULU Dr. ARZU USANMAZ Dr. NÝLHAN ERYEÐEN USLU Dr. MEHMET UZUN Dr. ESRA ÜÇÜNCÜ Dr. SEHER ÜLGER Dr. ERKAN ÜNAL Dr. SARP ÜNER Dr. ÇÝÐDEM ÞÝMÞEK Dr. S. SONGÜL YALÇIN Dr. VEFA YANMAZ Dr. YAVUZ YARPUZLU Dr. KÝRAZ SARA YAÞAR Dr. ÜMÝT YAÞAR Dr. ÖMER YEDÝKARDEÞLER Dr. HÝLMÝ YENÝEV Dr. ORHAN YERMEZ Dr. FÝGEN YILAY Dr. CENAP YILDIRIM Dr. MESUT YILDIRIM Dr. MUHAMMET YILDIRIM Dr. NARÝN YILDIRIM Dr. OÐUZHAN YILDIZ Dr. EDA YILMAZ Dr. FÝGEN YILMAZ Dr. GÜLDER YILMAZ Dr. KEMAL YILMAZ Dr. MAHMUT YILMAZ Dr. CÜNEYT YILMAZER Ecz. MERAL AKSOY Ecz. MERÝH DÝZÝCÝ Ecz. SELDA CEREN Ecz. ÖZLEM ACAR DOÐAN Ecz. ÖZLEM DUMAN Ecz. MELTEM ERÞAHÝN Ecz. BELMA KARAHANOÐLU Ecz. BERRÝN KILINÇ Ecz. RUKÝYE KOCAMIÞ Ecz. SEVÝL ÖZCÝVANOÐLU Ecz. GONCA SEMÝZ Ecz. NESRÝN SÜRÜCÜ Ecz. RÝDA ÞÝMÞEKER Ecz. ADNAN TAMER Ecz. ÝLKNUR TOKGÖZ Ecz. METE TURSUN Ecz. ÞAFAK ÜNSAL Ecz. NERMÝN YILDIRIM Psikolog AYÞÝN KURTULUÞ Uzm. SEDAT ÇETÝK Uzm. MUHARREM VARLIK AKIN ALPER SEDAL ÇAYIRLI OÐUZ ENGÝZ AYLA KARABULUT ÝBRAHÝM KÜÇÜK MURAT OBALI xviii

19 ÝÇÝNDEKÝLER ACÝL PSÝKÝYATRÝK HASTAYA YAKLAÞIM 135 AKCÝÐER TÜBERKÜLOZU (ÇOCUK) 59 AKCÝÐER TÜBERKÜLOZU (ERÝÞKÝN) 63 AKNE VULGARÝS 1 AKUT ALKOL ZEHÝRLENMESÝ 231 AKUT ASTIM ATAÐI 69 AKUT BAKTERÝYEL RÝNOSÝNÜZÝT 123 AKUT ÝSHAL (ERÝÞKÝN) 163 AKUT KARIN (ERÝÞKÝN) 147 AKUT MENENJÝT 167 AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ 51 AKUT OTÝTÝS MEDÝA 119 AKUT ROMATÝZMAL ATEÞ 23 AKUT VÝRAL HEPATÝT 171 ALLERJÝK RÝNÝT 127 ALKOL BAÐIMLILIÐI 229 ALKOL KÖTÜYE KULLANIMI 230 ALKOL YOKSUNLUÐU SENDROMU 230 ALVEOLER EKÝNOKOKKOZ 226 AMÝBÝYAZÝS 198 ANAFLAKTÝK ÞOK 151 ANJÝNA PEKTORÝS 27 ANKSÝYETE BOZUKLUKLARI 235 ASKARÝS 198 ASTIM 73 AÞI TAKVÝMÝ 295 AÞIRI UYKU DURUMU 253 ATOPÝK DERMATÝT 11 BAÞ AÐRISI 91 BAKTERÝYEL VAJÝNOZ 187 BEDEN DÝSMORFÝK BOZUKLUÐU 250 BEL AÐRISI 259 BÝLÝNÇ BOZUKLUÐU 95 BOÐMACA 175 BRUSELLOZ 177 CÝNSEL YOLLA BULAÞAN ENFEKSÝYONLAR 181 DELÝRYUM TREMENS 230 DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ ANEMÝSÝ 255 DEPRESYON 241 DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI 5 DÝABETES MELLÝTUS 271 DÝFTERÝ 193 DÝSFONKSÝYONEL UTERUS KANAMALARI 105 DÝSMENORE 109 DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR (ÇOCUK) 191 EGZAMA / DERMATÝT 11 ENTEROBÝYAZÝS 198 ERÝTEMA ENFEKSÝYOZUM 192 FAVUS 6 FEBRÝL KONVÜLSÝYON 101 FOBÝK BOZUKLUK 236 GASTROÝNTESTÝNAL PARAZÝT ENFEKSÝYONLARI 197 GEBELÝK ÝZLEMÝ 111 GENÝTAL HERPES 182 GENÝTAL SÝÐÝLLER 189 GENÝTAL ÜLSERLE KARAKTERÝZE HASTALIKLAR 181 GERÝLÝM TÝPÝ BAÞ AÐRISI 91 GÝARDÝYAZÝS 198 HAYVAN ISIRIÐI 221 HÝMENOLEPÝYAZÝS 198 HÝPERLÝPÝDEMÝ 31 HÝPERTANSÝYON 37 HÝPOKONDRÝAZÝS 247 ÝDRAR YOLU ENFEKSÝYONU (ÇOCUK) 201 ÝDRAR YOLU ENFEKSÝYONU (ERÝÞKÝN) 205 xix

20 ÝÇÝNDEKÝLER ÝSHAL VE DEHÝDRATASYON (BEÞ YAÞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA) 209 KANCALI KURT ENFEKSÝYONU 198 KANDÝDÝYAZ 15 KANSERLÝ HASTAYA YAKLAÞIM 287 KARDÝYO PULMONER CANLANDIRMA (ERÝÞKÝN) 139 KEDÝ TIRMIÐI HASTALIÐI 224 KIZAMIK 192 KIZAMIKÇIK 192 KIZIL 192 KÝSTÝK EKÝNOKOKKOZ 226 KONJESTÝF KALP YETMEZLÝÐ (ERÝÞKÝN) 45 KONTAKT DERMATÝT 13 KONVERSÝYON BOZUKLUÐU 249 KRONÝK OBSTRÜKTÝF AKCÝÐER HASTALIÐI 77 KUDUZ 223 LABORATUVAR REFERANS DEÐERLERÝ 299 LEPTOSPÝROZ 225 LYME HASTALIÐI 225 MADDE KULLANIMINA BAÐLI ANKSÝYETE BOZUKLUÐU 236 MENOPOZ 115 MÝGREN 91 OBSESÝF KOMPULSÝF BOZUKLUK 236 ONÝKOMÝKOZ 7 OSTEOARTÝRÝT 263 OSTEOPOROZ 267 PANÝK BOZUKLUÐU 236 PELVÝK ENFLAMATUAVAR HASTALIK 188 PEPTÝK ÜLSER 55 PÝTRÝYAZÝS VERSÝKOLOR 8 PNÖMONÝ (ÇOCUK) 87 PROTEÝN-ENERJÝ MALNÜTRÝSYONU 281 PSÝKOJEN AÐRI BOZUKLUÐU 249 ROSEOLA ÝNFANTUM 192 SERVÝSÝT 184 SITMA 213 SÝFÝLÝZ 182 SÝGARA BIRAKMA 293 SOMATÝZASYON BOZUKLUÐU 248 SOMATOFORM BOZUKLUKLARI 247 SUÇÝÇEÐÝ 192 TENYAZÝS 198 TETANOZ 217 TÝNEA KAPÝTÝS 5 TÝNEA KORPORÝS 7 TÝNEA PEDÝS 6 TOKSOKARA ENFEKSÝYONLARI 227 TOKSOPLAZMOZ 227 TONSÝLLOFARENJÝT 131 TOPLUM KÖKENLÝ PNÖMONÝ (ERÝÞKÝN) 83 TRAVMALI HASTAYA YAKLAÞIM 155 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU 236 TRÝKOMONÝYAZ 187 TULAREMÝ 225 UYKU APNE SENDROMU 253 UYKU BOZUKLUKLARI 251 UYKUSUZLUK 251 ÜRETRÝT 184 ÜRTÝKER 19 VÝRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSÝYONU 133 VULVOVAJÝNAL KANDÝDÝYAZ 187 YANIK 159 YAYGIN ANSÝYETE BOZUKLUÐU 236 ZOONOZLAR 221 xx

21 AKNE VULGARÝS Akne vulgaris, kýl kökü ve yað bezinin enflamatuvar bir hastalýðýdýr, yaþ arasýnda %85 sýklýktadýr. 25 yaþ dolayýnda kendiliðinden sonlanmakla birlikte, özellikle kadýnlarda 40 yaþa kadar süren þiddetli bir seyir gösterebilir. Genetik yatkýnlýk, stres, yaðlý kozmetik uygulamalar ve hiperandrojenizm baþlýca risk faktörleridir. Taný Birincil yerleþim yeri yüzdür, sýrt ve göðüste de görülebilir. Enflamatuvar olan ve olmayan lezyonlardan oluþur. Enflamatuvar olmayan lezyonlar, açýk komedon (siyah nokta) ve kapalý komedondur (beyaz nokta). Enflamatuvar lezyonlar papül, püstül, kist ve nodüldür. En çok komedon, papül ve püstüllerle seyreder. Kistik ve nodüler lezyonlar skar býrakarak geriler. (Sayfa : 302) Taný öykü ve klinik bulgularla konur. Ayýrýcý Taný Akne rozasea Ýlaç akneleri (kortikosteroidler, halojenler, antitüberküloz ilaçlar, lityum) Perioral dermatit Follikülit Ýkinci dönem sifiliz püstülleri Tedavi Akne vulgaris, psikososyal sorunlara yol açmasý ve skar býrakabilmesi nedeniyle mutlaka tedavi edilmelidir. Hastaya, tedavinin uzun süreli olacaðý ve beklenen etkinin en erken 1-2 aydan sonra baþlayacaðý açýklanmalýdýr. Tedavi seçiminde lezyonlarýn þiddeti, yaygýnlýðý, hastanýn yaþý önemlidir. A. Lokal tedavi Tedavide ilk basamaktýr, hafif ve orta dereceli aknede uygulanýr. 1. Ýlaçsýz tedavi Hafif (yalnýzca komedon bulunan) aknede tek olarak yeterlidir. AKNE VULGARÝS 1

22 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Temizleyiciler, sabunlar, tercihen antibakteriyel ve ph'sý ayarlý olanlar, günde 2-3 kez kullanýlmalýdýr. Kozmetik uygulamalardan kaçýnýlmalýdýr. Lezyonlar sýkýlmamalý ve koparýlmamalýdýr. 2. Ýlaçlý tedavi Orta dereceli aknede, ilaçsýz tedaviye ek olarak keratolitikler ve antibakteriyel ilaçlar uygulanýr. Komedolitikler, Keratolitikler Komedonlu aknede ilk seçenek tretinoin, ikinci seçenek adapalen dir. Bu ilaçlar %2lik salisilik asit (jel, losyon) ile kombine edilebilir. Tretinoin krem, jel (0,25-1 mg/gün), morötesi ýþýn duyarlýðý nedeniyle yalnýzca akþamlarý, adapalen jel (%1) günde iki kez kullanýlýr. Topikal preparatlarýn mukoza ve bütünlüðü bozulmuþ deriyle temasý ve kývrým yerlerinde birikiminden kaçýnýlmalýdýr. Antibakteriyel ilaçlar Enflamatuvar aknede; - Klindamisin (%1) losyon günde iki kez kullanýlýr. - Eritromisin (%3) ve benzoil peroksit (%5) birlikte günde iki kez kullanýlýr. - Eritromisin (%2-4) jel günde iki kez kullanýlýr. Komedolitik ve antibakteriyeller - Benzoil peroksit (%2,5-10): Günde bir kez, tercihen akþam uygulanýr. Tedaviye düþük konsantrasyonlu preparatla baþlanýr. Ýki ay içinde yanýt alýnamazsa, topikal antibiyotik kullanýmý uygundur. En önemli yan etki olan lokal deri irritasyonu doz azaltýmýyla hafifletilir. - Azelaik asit (%20 krem): Özellikle postenflamatuvar hiperpigmentasyon geliþenlerde seçilir. Günde iki kez kullanýlýr. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatli kullaným gerekir. Gözle temas ettirilmemelidir. En önemli yan etki olan lokal irritasyon, uygulama sýklýðý azaltýlarak veya tedaviye ara verilerek önlenebilir. Seyrek olarak ýþýða duyarlýlýk gözlenir. B. Sistemik Tedavi Þiddetli enflamatuvar aknede öncelikle antibiyotik kullanýmý gerekir. Ýlk seçenek tetrasiklin, ikinci seçenek doksisiklin dir. - Tetrasiklin: Günde iki kez 500 mg kullanýlýr. 4-6 hafta sonra doz aþamalý olarak azaltýlýr ve tedavi günlük 250 mg dozla 8-12 ay sürdürülür. Ýlk 3 ayda düzelme olmazsa antibiyotik deðiþtirilir. Tetrasiklin ve türevleri 8 yaþýn altýndaki çocuklar, gebeler ve emziren kadýnlar, böbrek ve karaciðer hastalarý ve ýþýk duyarlýðý olanlarda kullanýlmamalýdýr. Süt, antiasit, kalsiyum, demir, magnezyum tuzlarý emilimi azaltýr. 2 AKNE VULGARÝS

23 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ - Doksisiklin: Günde 2 kez 100 mg 4-6 hafta, sonra günde 100 mg 8-12 ay süreyle kullanýlýr. Tedavi sýrasýnda ýþýða duyarlýk gözlenebilir. Ýzlem Ýlk üç ay ayda 1, sonra üç aylýk aralarla en az bir yýl izlem gerekir. Tedavi sýrasýnda lokal irritasyon, gastrointestinal yakýnma, ilaç reaksiyonlarý geliþtiðinde hekime baþvurulmasý önerilmelidir. Sevk Þiddetli nodülokistik akne Akne fulminans (ateþ, artralji, genel durum bozukluðu gibi sistemik bulgularla seyreden, sýklýkla genç erkeklerde görülen aðýr akne) Tedaviye yanýtsýzlýk * Ýleri yaþa kadar süren akne * Yirmi beþ yaþýn üstünde (geç) baþlayan akne * Hirþutizmin eþlik ettiði akne * durumlarýnda hasta sevk edilmelidir. * Hiperandrojenizm olasýlýðý söz konusudur. Kaynaklar 1. Odom RB, James WD, Berger TG. Acne. Disases of the Skin. Philadelphia: Saunders. 2000: Braun -Falco O, Plewig G, Wolff HH. Diseases of the Sebaceous Glands. Dermatology. Heidelberg: Springer. 2000: Strauss JS, Thiboutot DM. Diseases of the Sebaceous Glands. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, ed. Dermatology in General Medicine. New York: McGraw-Hill. 1999: Cunliffe WJ, Simpson NB. Disorders of the Sebaceous Glands. Champion RH, Burton JI, Burns DA, ed. Textbook of Dermatology. London: Blackwell Science. 1998: AKNE VULGARÝS 3

24 4

25 DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI Mantar enfeksiyonlarý önemli bir toplumsal saðlýk sorunudur; dermatoloji birimlerine baþvurularýn %10unu oluþturur. Yüzeyel mantar enfeksiyonlarý deri, mukoza, kýl ve týrnakta görülür. Yüzeyel mantar enfeksiyonlarý sýklýk sýrasýna göre, dermatofit enfeksiyonlarý (dermotofitozlar), pitriyazis versikolor ve kandidiyazdýr. Risk Faktörleri Sýcak ve nemli ortam Hamam, sauna, plaj ve havuz gibi ortak kullaným alanlarý Kapalý ve havalanmasý iyi olmayan ayakkabý kullanýmý (örneðin; asker, mahkum ve iþçilerde) Sentetik çamaþýr kullanýmý Ýmmün sistemi baskýlayýcý durumlar DERMATOFÝT ENFEKSÝYONLARI TÝNEA KAPÝTÝS (SAÇKIRAN) Saçlý derinin mantar enfeksiyonudur, genellikle 3-5 yaþ grubu çocuklarda görülür. Pubertede spontan iyileþir. Kýrýk ve cansýz kýllar, ince kepeklenme, lokal alopesi temel bulgularýdýr. Bu bulgulara iltihabi deðiþiklikler eklenirse tümör benzeri püstüler, nodüler lezyonlar (kerion celsi) ortaya çýkar ve kalýcý alopesi ile sonuçlanýr. (Sayfa ) Taný Klinik görünüm ve kepeklerden alýnan kazýntý ve bir pens ile çekilen kýl örneðine nativ preparat yapýlýr. Nativ preparat, alýnan örneðe %10-20lik KOH damlatýlarak yapýlan mikroskobik incelemedir. Taný, nativ preparatta hif ve sporlarýn görülmesiyle konur. Ayýrýcý taný Favus, seboreik dermatit, sifiliz 2. dönem lezyonlarý, alopesi areata, psöriyazis, trikotillomani. Tedavi Sistemik antifungal ilaçlar 4-6 hafta süreyle kullanýlýr. DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI 5

26 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Çocuklarda Griseofulvin Terbinafin mg/kg/gün Itrakonazol Ketokonazol 3-5 mg/kg/gün Yetiþkinlerde 500 mg/gün 250 mg/gün 100 mg/gün 200 mg/gün Terbinafin ilk 2 yaþtaki çocuklarda sistemik olarak kullanýlmamalýdýr. Ketokonazol ciddi hepatotoksik etkileri nedeniyle sýnýrlý ve zorunlu durumlarda kullanýlmalýdýr. Karaciðer fonksiyon testleri ayda 1 kez kontrol edilmelidir. Lokal antifungal ilaçlar: Günde 2 kez 4-6 hafta kullanýlýr. Kerion celsi oluþmuþsa ek olarak kýsa süreli (7-10 gün) 1 mg/kg/gün prednizolon verilebilir ve lezyon üstündeki kýllarýn cýmbýzla temizlenmesi önerilir FAVUS Saçlý derinin mantar enfeksiyonudur. Daha çok çocuklarda görülür. Tedavi edilmezse yaþam boyu sürer. Temel bulgular; çanak biçimi sarý-yeþil krut (skutula, godet) atrofik skatris, cýlýz gri-beyaz normal uzunlukta saçlar ve kötü kokudur. Taný, ayýrýcý taný ve tedavi Tinea kapitis ile aynýdýr. (Sayfa : 305/1) TÝNEA PEDÝS En sýk yüzeyel mantar enfeksiyonu olup ayaklarda görülür. Erkeklerde daha sýk, çocuklarda seyrektir. En sýk ayak parmaklarý arasýnda, ayrýca ayak tabaný, ayak yan taraflarýnda yerleþim gösteren vezikülobülloz, sulantýlý, masere, skuamlý deðiþken klinik bulgularla görülebilir. Klinik belirtiler bazen ellerde de görülebilir (tinea manum). Taný Klinik görünüm ve nativ preparatla konur. (Sayfa : 306) Ayýrýcý taný Psöriyazis, kontakt dermatit, hiperhidrozis, sifiliz 2. dönem lezyonlarý. Tedavi Bölgenin kuru tutulmasý en önemli faktördür. Lokal antifungal ilaçlar, 4-6 hafta süreyle günde 2 kez kullanýlýr. 6 DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI

27 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Lokal antifungaller: Bifanozol, izokonazol, klotrimazol, ketokonazol, mikonazol, naftifin, oksikonazol, sulkonazol, sikloproksolamin, terbinafin, tiokonazol, tolnaftat, undesenoatlar. Dirençli olgularda lokal antifungallere sistemik tedavi de eklenebilir. Sistemik tedavi tinea kapitis tedavisi ile aynýdýr. TÝNEA KORPORÝS Saçlý deri, el-ayak, týrnak ve kasýk dýþýndaki bölgelerde yerleþen yüzeyel mantar hastalýðýdýr. Her yaþta görülebilir. Çevreye doðru geniþleyen, ortadan iyileþen, keskin sýnýrlý, eritemli-skuamlý lezyonlarla karakterizedir. Taný Klinik görünüm ve nativ preparat ile konur. (Sayfa : 303) Ayýrýcý taný Ekzema, psöriyazis, pitriyazis rozesea, sifiliz 2. dönem lezyonlarý. Tedavi Lokal antifungal ilaçlar 3-4 hafta, günde 2 kez kullanýlýr. ONÝKOMÝKOZ Týrnakta yerleþen mantar hastalýðýdýr. Sýklýðý, kronikleþmesi ve tedavinin zorluðu nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Onikomikoz tüm týrnak hastalýklarýnýn %20sini oluþturur. Genel olarak eriþkinlerde görülür yaþ arasýnda toplumda sýklýðý %15-20dir. En sýk ayak týrnaklarýndan özellikle birinci týrnaktan baþlar. Genellikle tinea pedis ertesinde geliþir. Týrnakta sarýkahverengi renk deðiþikliði, subungual hiperkeratoz, týrnakta kolay kýrýlma temel belirtilerdir. Týrnak çevresi normaldir. Taný Klinik görünüm ve nativ preparat ile konur. Ayýrýcý Taný Psöriyazis, liken planus, egzamalar, kandidiyaz Tedavi Tedaviye en dirençli yüzeyel mantar hastalýðýdýr. Sistemik antifungaller 312 ay kullanýlýr. Hastalýklý týrnaklarýn törpülenmesi tedavi etkinliðini arttýrýr. DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI 7

28 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Terbinafin Ýtrakonazol Flukonazol 250 mg/gün 2x200 mg/gün Ýlk 7 gün / ay 150 mg/hafta el týrnaðýnda ayak týrnaðýnda el týrnaðýnda ayak týrnaðýnda el týrnaðýnda ayak týrnaðýnda 6 hafta 12 hafta 2 ay 3 ay 9 ay 12 ay PÝTRÝYAZÝS VERSÝKOLOR M. furfur un neden olduðu, sýk görülen yüzeyel bir mantar hastalýðýdýr. Çocuklukta seyrektir. Nemli ve sýcak iklimlerde görülme sýklýðý %40a çýkabilir. Gövde, boyun, ekstremitelerin üst kýsýmlarýnda sütlü kahverengi, düzensiz ve keskin sýnýrlý, üzeri ince skuamlý maküller þeklindedir. Güneþle karþýlaþma sonucu lezyonlar hipopigmente de görülebilir. Taný Klinik görünüm ve nativ preparat ile konur. Ayýrýcý taný Tinea korporis, seboreik dermatit, psöriyazis, pitriyazis rozasea, hipopigmente formda sifiliz 2. dönem, vitiligo, tüberküloid lepra. Tedavi Selenyum sülfit, çinko pirition veya ketokonazol içeren þampuanlar bir ay süreyle günaþýrý lezyonlu vücut bölgesine uygulanýp 5 dakika bekletilerek yýkanýr. Ertesinde haftada iki kez en az üç ay süreyle kullanýlýr. Topikal imidazol veya ketokonazol içeren krem veya losyonlar 2 hafta süreyle günde 2 kez, terbinafin %1lik krem veya solüsyon günde iki kez 7 gün süreyle kullanýlýr. KANDÝDÝYAZ Kandidiyaz rehberine bakýnýz. (Sayfa 15) Mantar Hastalýklarýnda Tedavi Ýlkeleri Geniþ alan ve kýllý bölgelerdeki uygulama için genellikle losyon ya da spreyler seçilir. Merhemler, örtücü özelliklerinden dolayý nemli yüzeylerde kullanýlmamalýdýr. Týrnak cilalarý formundaki antimikotik preparatlar, týrnaklarda mantara baðlý erken distrofide etkili olabilir ve en çok iki týrnak birden etkilendiðinde kullanýlmalýdýr. Mantar enfeksiyonlarýnýn tedavisinde, tuvalet ve kozmetik amaçlar dýþýnda pudralarýn yeri ve tedavi edici etkisi yoktur ve deride irritasyona neden olabilir. 8 DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI

29 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Korunma Havlu, þapka, tarak, fýrça, ayakkabý, terlik, çorap, giysi gibi kiþisel eþyalarýn ortak kullanýmýndan kaçýnma önemlidir. Mantar enfeksiyonu oluþum ve bulaþmasýný kolaylaþtýrýcý nedenler hastaya anlatýlmalýdýr. Sevk Karaciðer bozukluðu, böbrek bozukluðu, gebelik, emzirme dönemi ve diabetes mellitus varlýðýnda sistemik tedavinin uzman denetiminde yapýlmasý önerilir. Tedaviye dirençli onikomikozda ve cerrahi tedavi gerektiren durumlarda hasta sevk edilmelidir. Kaynaklar 1. Odom RB, James W.D. Berger TG. Diseases Resulting from Fungi and Yeast. Diseases of The Skin. Philadelphia: Saunders; 2000: , 2. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH. Fungal Disease. In: Dermatalogy. Heidelberg: Springer: 2000: , 3. Martin AG, Kobayashi GS. Superficial Fungal Diseases with Cutaneous Involvement. Freedberg Im, Eisen AZ, Wolff K, ed. Dermatology in General Medicine. New York: McGraw-Hill. p , Hay RJ, Moore M. Mycology. Champion RH, Burton JI, Burns DA, ed. Textbook of Dermatology. London: Blackwell Science: 1998: , DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI 9

30 10

31 EGZEMA / DERMATÝT Egzema/dermatit, bedensel veya dýþ nedenlerle deride ortaya çýkan enflamatuvar bir yanýttýr. Akut tipinde deride kaþýntýlý, eritemli, veziküllü, sulantýlý lezyonlarla karakterizedir. Kronikleþtiðinde kaþýntý, kuruluk, hiperkeratoz ve fissürler görülür. Bu lezyonlarýn bir kýsmý veya hepsi bir arada olabilir. En sýk görülen iki tipi vardýr: Atopik dermatit Kontakt dermatit ATOPK DERMATÝT Aile öyküsünde deri ve/veya solunum yolu alerjisi bulunabilen egzema türüdür. Nedenleri Besinler* (yumurta, süt, çerezler, soya, balýk ve buðday) Ýnhalanlar (akarlar, polenler, küf ve mantar sporlarý) Mikrobiyal etkenler (bakteri ve virüsler) * Etiyolojideki rolü kanýtlanmadýkça besinler yasaklanmamalýdýr. Taný Öykü ve klinik bulgularla konur. Erken baþlama yaþý Ailesel atopi öyküsü Kaþýntý, yaygýn deri kuruluðu Lezyonlarýn tipik daðýlýmý - Bebeklerde yüz, ekstremitelerin dýþ kýsýmlarý ve boyun - Çocuk ve eriþkinlerde kývrým bölgeleri, özellikle antekübital ve popliteal bölgeler Kronik olarak tekrarlayan dermatit tablosu Ayýrýcý taný Seboreik dermatit Kontakt dermatit Psöriyazis EGZEMA / DERMATÝT 11

32 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Çocuklarda bazý immün yetmezlik hastalýklarý Yüzeyel mantar enfeksiyonlarý Tedavi Temel amaç kaþýntý ve kaþýntýyý tetikleyen ya da neden olabilen faktörlerin azaltýlmasýdýr. Bu nedenle, öncelikle bazý genel önlemler alýnmalýdýr. Yaþanan ortam kuru olmamalý ve ýsýsý sabit tutulmalýdýr. Banyo suyu ýlýk olmalýdýr. Giysiler pamuklu, týrnaklar kýsa olmalýdýr. Akut ataklarda çocukluk çaðý aþýlarý uygulanmamalýdýr. Ýlaçsýz tedavi Nemlendiriciler: Sývý vazelin veya uygun nemlendiriciler banyodan sonra ilk 3 dakika içinde uygulanmalý ve gün içinde deri kurudukça tekrarlanmalýdýr. Ýlaçlý tedavi Topikal kortikosteroid Topikal kortikosteroidler güçlerine göre tercih edilebilir. Güç Az Orta Güçlü Çok güçlü Örnek %1lik hidrokortizon %0,05lik klobetazon butirat %0,1lik betametazon ve hidrokortizon butirat %0,05lik klobetazol propiyonat - Bebeklerde az güçlü (hidrokortizon %0,5) pomad veya kremler kullanýlýr. Günde 1-2 kez, ince bir tabaka halinde, lezyonlar geçene kadar veya en çok 2 hafta kullanýlýr. Daha uzun süre kullanmak gerekiyorsa, en az 1 hafta ara verilir ve bu dönemde nemlendiricilerle tedavi sürdürülür. - Daha büyük çocuklar ve eriþkinlerde orta güçlü (klobetazon butirat %0,05) topikal kortikosteroid tercih edilir. Yanýt alýnamazsa veya kalýn plaklý lezyonlarýn olduðu durumlarda çok güçlü veya güçlü (klobetazol propiyonat %0,05, hidrokortizon butirat %0,01) topikal kortikosteroidler gerekebilir. - Yüz, kývrým bölgeleri ve çocuklarda altbezi alanýnda az güçlü topikal kortikosteroidler seçilmelidir. Bakteri veya mantar enfeksiyonlarýnýn varlýðýnda topikal kortikosteroid kullanýlmamalýdýr. Oral antihistaminik Hidroksizin: Yetiþkinde : 25 mg/doz 3-4 kez tekrarlanabilir. Çocukta : 2 mg/kg/gün 3-4 dozda (en çok 120 mg/gün) Oral antihistaminik kullanýmýna kaþýntý kontrol altýna alýnana dek devam edilir. Topikal antibiyotik Akut sulantýlý lezyonlar üzerinde sarý, bal rengi kurutlar görüldüðünde mupirosin veya sodyum fusidat içeren pomadlar 7-10 gün süre ile günde iki kez uygulanýr. 12 EGZEMA / DERMATÝT

33 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Ýzlem Atopik dermatit kronik ve tekrarlayan ataklarla süren bir hastalýktýr. Ataklar sýrasýnda uygun tedavi önerileri ile izlenmelidir. Sevk Önerilen tedavilerle kontrol altýna alýnamayan Yaygýn egzematöz bulgularý olan Tedaviye dirençli kronik atopik dermatitli hastalar sevk edilmelidir. KONTAKT DERMATÝT Deriye temas eden maddelerle oluþan egzema türüdür. Etkenler çevre koþullarý, meslek ve kiþisel faktörlere göre farklýlýk gösterir. Sýklýkla sabun, deterjan ve çeþitli kimyasal maddeler (metaller, boyalar, bitkiler, topikal ilaçlar) neden olur. Genellikle irritan ve alerjik olmak üzere iki farklý mekanizma ile oluþur. Taný Etkenin deriye temas ettiði bölgelerde þiddetli kaþýntý, eritem, vezikül, sulantý ve kurutlu lezyonlar. Kronik olgularda deri sert, fissürlü, kaþýntýlý ve kurutlu bir görünüm alýr. Öykü ve klinik bulgularla konur. Ayýrýcý taný Atopik dermatit Seboreik dermatit Psöriyazis Herpes simpleks enfeksiyonu Yüzeyel mantar enfeksiyonlarý Tedavi Temel amaç alerjenle temasý önlemektir. Bu da, alerjenden uzaklaþmak veya koruyucu malzeme (eldiven, koruyucu giysi gibi) kullanmak ile mümkündür. Topikal kortikosteroidler: Akut sulantýlý lezyonlarda güçlü kortikosteridli (klobetazol propiyonat) kremler tercih edilmeli ve semptomlar düzelene kadar ya da en çok 2 hafta devam edilmelidir. Sulu lezyonlarda ilacýn krem formu, kuru lezyonlarda pomad formu kullanýlmalýdýr. Sevk Tedaviye dirençli yaygýn lezyonlarý olan hastalar nedene yönelik araþtýrma için sevk edilmelidir. EGZEMA / DERMATÝT 13

34 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI T ANI VE TEDA VÝ REHBERÝ Kaynaklar 1. Belsito DV. Allergic Contact Dermatitis. Freedberg IM, Eisen AZ, Woff K, ed. Dermatology in General Medicine. New York: McGraw Hill. 1999; Kayaalp S O, ed, BNF/TÝK Türkiye Ýlaç Kýlavuzu, Ýstanbul: Turgut Yayýncýlýk, Braun FO, Plewig G, Burgdorf WHC. ed. Dermatology. Berlin: Springer-Verlog. 2nd ed. 2000; Leung DYM, Tharp M, Boguniewicz M. Atopic Dermatitis: Freedberg IM, Eisen AZ, Woff K, ed. Dermatology in General Medicine. New York: McGraw Hill. 1999; Odom RB, James WD, Berger TG. Contact Dermatitis: Disease of The Skin. 9th ed. Philadelphia: Saunders. 2000; Odom RB, James WD, Berger TG. Atopic Dermatitis: Disease of The Skin. 9th ed. Philadelphia: Saunders. 2000; Tofte SJ, Hanifin JM. Current Management and Therapy of Atopic Dermatitis. J Am Acad Dermatol 2001;44: EGZEMA / DERMATÝT

35 KANDÝDÝYAZ MAYIS Mukokutanöz kandidiyaz, patojen kandidalarýn, en sýk olarak Candida albicans ýn deri ve mukozalarda oluþturduðu enfeksiyondur. Kötü hijyen koþullarý, uzun süreli antibiyotik ve immün baskýlayýcý ilaç kullanýmý, diabetes mellitus, aþýrý su ve sabun temasý risk faktörleridir. Deri ve týrnak kandidiyazý Erezyo interdigitalis blastomiçetika: Sýk görülür. El ve ayak parmaklarý arasýnda kýzarýk plaklar þeklinde beliren bir enfeksiyondur. Plaklarýn üzerinde beyaz kabuklar oluþur, deri sulantýlýdýr. Ýntertrigo: Koltuk altý, meme altý, göbek ve kasýklarda keskin sýnýrlý, eritemli, skuamlý eksüdatif lezyonlarla karakterizedir. Týrnak kandidiyazý: Paroniþi týrnak çevresinin aðrýlý, kýzartýlý þiþliði ile karakterizedir. Cerahatsizdir. Oniþi de týrnak sertleþir, kalýnlaþýr, rengi deðiþir, esmerleþir. Psödomonas eklenirse týrnakta yeþil renk oluþur. Perianal kandidiyaz: Anüs çevresinde beyaz, masere ve kaþýntýlý lezyonlarla karakterizedir. Mukoza kandidiyazý Perleþ: Dudak köþelerinde, mukoza ile deri birleþim yerlerinde aðrý ve yanma ile birlikte sulantýlý, eritemli lezyonlardýr. Pamukçuk: En sýk karþýlaþýlan kandidiyaz tipidir. Genellikle zayýf, hastalýklý, bakýmsýz süt çocuklarýnda görülür. Aðýz içinde, dil üstünde beyaz ve gri küçük plaklar oluþur. Kronik glossit: Yaþlýlar ve sindirim sistemi bozuk kiþilerde geliþir. Dil papillalarý atrofiye olur ve dilde derin çatlaklar oluþur. Dilde aðrý ve yanma vardýr. Dil üzerinde gri renkte zarýmsý plaklar bulunabilir. Vajinal kandidiyaz: Gebeler ve diyabetlilerde sýk görülür. Vajen mukozasýnda kýzarýklýk, þiþlik ve yer yer yapýþýk beyaz plaklar vardýr. Hastada "süt kesiði" tarzýnda vajinal akýntý, aðrý ve kaþýntý olur. (Tedavi için sayfa 187) KANDÝDÝYAZ 15

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ 1. Basým Ocak 2002 2. Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İZMİR ADANA BURSA ACİL TIP İZMİR ANKARA KOCAELİ YALOVA EDİRNE TEKİRDAĞ MANİSA ZONGULDAK HATAY MUĞLA ÇANAKKALE KIRIKKALE KIRKLARELİ GİRESUN BURDUR ISPARTA BOLU BARTIN KÜTAHYA KARABÜK UŞAK AFYONKARAHİSAR OSMANİYE ORDU DÜZCE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP İZMİR İSTANBUL KOCAELİ ANKARA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MANİSA EDİRNE YALOVA MUĞLA ÇANAKKALE AFYONKARAHİSAR BOLU BİLECİK GİRESUN KIRIKKALE UŞAK OSMANİYE BURDUR RİZE DÜZCE BARTIN KIRKLARELİ KÜTAHYA

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ACİL TIP İZMİR İSTANBUL ANKARA YALOVA ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ EDİRNE MUĞLA ÇANAKKALE MANİSA UŞAK ORDU GİRESUN RİZE ISPARTA KIRKLARELİ OSMANİYE KIRIKKALE DÜZCE BOLU BURDUR AFYONKARAHİSAR KARABÜK BARTIN

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı