BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK"

Transkript

1

2 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES ING GRUBU YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU TTK 347 NC MADDES UYARINCA TEfiK L OLUNAN DENETÇ LER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONSOL DE OLMAYAN BA IMSIZ DENET M RAPORU KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU GÜNCEL LET fi M VE ER fi M B LG LER ING BANK TÜRK YE fiube A I

3 ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK 2

4 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 K: 9-10, fiiflli stanbul, Türkiye Tel: (212) Fax: (212) ING Bank A.fi. Genel Kuruluna: ING Bank A.fi. nin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle haz rlanan faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, ING Bank A.fi. nin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle 5411 say l Bankac l k Kanununun 40 nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi A member firm of Ernst&Young Global Limited Fatma Ebru Yücel Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM 10 Mart 2009 stanbul, Türkiye ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 3

5 KURUMSAL PROF L Türkiye nin en büyük 7. özel sektör bankas ING Bank ( Banka ) 16,5 milyar TL yi aflan aktif büyüklü üyle Türkiye nin en büyük 7. özel sektör bankas d r*. Genel merkezi stanbul da bulunan ING Bank, 2008 y l sonu itibariyle 366 flubesi, 841 ATM si, yayg n kullan ma sahip internet flubesi, ça r merkezi ve çal flan yla kurumsal, ticari, iflletme, bireysel bankac l k ifl kollar nda yüksek müflteri memnuniyeti ve kaliteye odakl ürün ve hizmetler sunmaktad r. ING Grubu üyesi ING Bank, Türkiye nin en sayg n ve mali aç dan en güçlü bankalar aras nda yer almaktad r. Türkiye de verimlilik, etkinlik, kalite, etik de erlere ba l l k ve yenilikçilik ile özdefl bir markan n temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdüren Banka, uluslararas piyasalarda da üyesi oldu u ING Grubu olarak global, sayg n, güçlü ve tercih edilen bir hizmet sa lay c ve ifl orta d r. Sürdürülebilir büyümeyi olanakl k lan politika ve stratejiler ING Bank, günümüzün zor ve dalgal piyasa konjonktüründe sürdürülebilir büyümeye odakl d r. (*) 2008 y l 3. çeyre i sektör sonuçlar na göre aktif toplamlar dikkate al narak s ralama yap lm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 KURUMSAL PROF L 4

6 Banka, risk-getiri dengesine en az kârl l k derecesinde önem veren politikalar ve do ru yap land r lm fl stratejileri ile istikrarl büyümesini sürdürmektedir. ING Bank, h zla de iflen bir piyasan n sa l kl, güvenilir, tutarl ve tercih edilen bir kat l mc s olmaya devam edecektir. fltirak yap s ING Bank n hizmet sunum gücünü perçinlemektedir. ING Portföy Yönetimi, ING European Financial Services ve kuruluflu tamamlanarak 2009 y l nda faaliyete bafllamas öngörülen ING Finansal Kiralama ve ING Faktoring, Banka n n finansal hizmet ifltirakleridir. Sinerjik bir iflbirli i yap lanmas içinde çal flan bu ifltirakler, ING Bank n müflterilerine sundu u ürün gam n tamamlamaktad r. ING Grubu Hollanda kökenli ING Grubu 50 yi aflk n ülkede 85 milyon müflterisine çal flan ile hizmet sunmaktad r. Grubun hizmetleri bankac l k, sigortac l k ve varl k yönetimi alanlar nda yap land r lm fl olup ING Grubu dünyan n lider finansal hizmet kurulufllar aras nda de erlendirilmektedir. ING BANK TAN SATIRBAfiLARI... fiube Say s 366 ATM Say s 841 Personel Say s Toplam Aktifler / Milyon TL Krediler / Milyon TL Mevduat / Milyon TL Özkaynaklar / Milyon TL Net Faiz Geliri / Milyon TL 812 Net Kâr / Milyon TL 140 ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 KURUMSAL PROF L 5

7 ING BANK IN DE ERLER Güven Hizmette Mükemmellik Ak ll ca Davranan Kararl Duyarl Ulafl labilir Hizmet sürecindeki görevlerini kurumsal de erlere s k ca ba l kalarak icra eden ING Bank çal flanlar, paylaflt klar bu de erler ile en iyiyi ve en kaliteliyi üretmeyi sürdüreceklerdir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN DE ERLER 6

8 DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING Bank n temelleri 1984 y l nda Bank of Boston un stanbul fiubesi nin kurulmas yla at l r. Banka, 1990 y l nda The First National Bank of Boston A.fi unvan n al r. Banka n n %75 oran ndaki hissesi Türk sermayedarlara sat l r. OYAK %34,25 ile en yüksek pay n sahibi olur. Banka n n ad 1991 y l nda Türk Boston Bank A.fi. olarak de ifltirilir. OYAK, 1993 y l nda Banka n n hisselerinin tamam n di er ortaklardan sat n al r. Banka n n 1996 y l nda ad Oyak Bank A.fi. olarak de ifltirilir. OYAK, bünyesinde Egebank A.fi., Bank Kapital T.A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas (Yaflarbank A.fi.), Yurt Ticaret ve Kredi Bankas A.fi. ile Ulusal Bank T.A.fi. yi bar nd ran Sümerbank A.fi. yi A ustos 2001 de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ndan sat n al r. Sümerbank A.fi. ile birleflme 2002 y l nda Oyak Bank çat s alt nda gerçekleflir ve Banka n n h zl ve sa l kl büyüme süreci bafllar. OYAK 2007 y l sonunda Banka daki hisselerinin tamam n Hollanda merkezli ING Grubu na satar. Banka n n ad 2008 y l nda ING Bank A.fi. olarak de ifltirilir. ING Bank, yenilenmifl kurumsal kimli i, strateji ve hedefleriyle yoluna baflar yla devam eder. ING Bank yürürlükteki Bankac l k Kanunu ve di er yasal mevzuat n s n rlar kapsam nda, müflterilerine her türlü bankac l k ürün ve hizmetlerini ING Grubu nun global hizmet anlay fl kapsam nda sunmaktad r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 DÜNDEN BUGÜNE ING BANK 7

9 ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Banka n n ödenmifl sermaye tutar bin TL olup, ING Bank N.V. sermayede tam kontrol sahibidir. Banka yeni hissedarlar nca 25 Aral k 2007 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda ING Bank N.V. yi temsilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine iliflkin karar al nm fl olup ilgili toplant tutana 2 Ocak 2008 tarih ve 6968 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yay mlanm flt r. Banka n n 28 Mart 2008 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, bin TL tutar ndaki ödenmifl sermayesinin, tamam nakit olmak üzere bin TL tutar nda art r lmas na karar verilmifl olup, art fl sonras bin TL ye ç kan ödenmifl sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmifltir. Banka n n Oyak Bank A.fi. olan unvan n n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nün 7 May s 2008 tarih ve 2440 say l izni do rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Bank A.fi. olarak de ifltirilmesine karar verilmifl olup, unvan de iflikli i karar 30 May s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve 7077 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmifltir. Banka n n 22 Ocak 2009 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda bin TL olan ödenmifl sermayesinin, bin TL ING Bank N.V. den al nan sermaye avans arac l yla nakit art r m, bin TL geçmifl y l kâr n n sermayeye ilavesi suretiyle toplam bin TL art r larak bin TL ye ç kar lmas ve Ana Sözleflmesi nin sermayeye iliflkin 7. maddesi ile 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 32. maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde nin iptal edilmesine karar verilmifl olup tescil ifllemi faaliyet raporu tarihi itibariyle gerçekleflmemifltir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 8

10 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (1) BAfiLICA F NANSAL KALEMLER M LYON TL (2) B LANÇO (3) Krediler, Net Menkul K ymetler Portföyü Mevduat Özkaynaklar Toplam Aktifler GEL R TABLOSU Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Faiz Gelirleri (Net) Al nan Ücret ve Komisyonlar (Net) Vergi Öncesi Kâr Net Kâr RASYOLAR ÖZKAYNAKLAR SYR Rasyosu (%) %13,8 %12,8 %12,7 %17,2 %16,7 Özkaynak/Toplam Aktifler %10 %10 %8 %12 %12 B LANÇO Krediler/Toplam Aktifler %64,8 %67,1 %61,1 %60,8 %56,6 Mevduat/Toplam Aktifler %60,2 %70,6 %66,4 %67,2 %75,4 AKT F KAL TES Duran Varl klar/toplam Aktifler %1,8 %1,9 %2,0 %2,8 %3,7 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %2,5 %1,3 %0,8 %0,7 %1,0 KÂRLILIK VE VER ML L K (4) Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Özkaynak %12,6 %14,7 %16,8 %28,3 %18,5 Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Aktif %1,3 %1,4 %1,6 %3,2 %2,2 Vergi Öncesi Kâr/Personel Say s (Bin TL) Gider/Gelir Rasyosu %65,4 %68,3 %67,5 %56,3 %58,8 (1) Tüm mali tablo verileri TL'nin ilgili y ldaki sat n alma gücü ile ifade edilmifltir. (2) 1 Kas m 2006 tarihinde say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik gere i 2006 y l nda Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n (TFRS) ilk defa uygulanmas nedeni ile 31 Aral k 2005 mali tablolar TFRS ye göre yeniden düzenlenmifltir. (3) Krediler, menkul k ymetler ve mevduat gibi faizli bilanço kalemleri yukar daki tabloda ve faaliyet raporunun bütününde yer alan aç klamalarda geçmifl y llarla karfl laflt rman n daha sa l kl yap labilmesi aç s ndan reeskontsuz bakiyeler üzerinden ifade edilmifltir. Krediler, menkul k ymetler ve mevduata iliflkin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle reeskont tutarlar s ras yla, 347 milyon TL (31 Aral k 2007: 98 milyon TL), 136 milyon TL (31 Aral k 2007: 162 milyon TL), 65 milyon TL (31 Aral k 2006: 53 milyon TL) dir. (4) Ortalama aktif ve ortalama özkaynak de erleri y l sonu ve önceki dönem sonu tutarlar n n ortalamas al narak hesaplanm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 9

11 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 2009 y l nda stratejimizi esneklikle icra etmeye devam edece iz. John T. Mc Carthy Yönetim Kurulu Baflkan Ola anüstü koflullar n yafland 2008 y l nda 2008, dünya ekonomisine ola anüstü koflullar n egemen oldu u zor bir y l olmufltur büyük bunal m ndan sonraki en ciddi küresel kriz ile karfl karfl ya kalan dünya ekonomisi, 2008 y l nda güçlü büyüme döneminin sonuna gelmifltir. Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ve geliflmekte olan ekonomilerin ço u durgunlu a girerken, dünya ticaret hacimlerinde yavafllama görülmeye bafllanm flt r. Krize önlem olarak tüm dünyada ekonomik kurtarma paketleri haz rlanm fl, dünya tarihinde ilk kez merkez bankalar ile devletler üstü finans kurulufllar n n senkronize iflbirli i dikkat çekmifltir. Dünya genelinde iflsizlik artm fl, bankac l ktan otomobil endüstrisine, biliflimden ilaç üreticileri ve sanayi flirketlerine pek çok sektörde iflten ç karmalar yaflanm flt r. Türkiye ekonomisi, küresel krizle yak n tarihinin en güçlü döneminde karfl laflm flt r. Türkiye geliflmifl ülkelerin tersine bir süreç yaflam fl; küresel kriz öncelikle reel kesimi etkilemifltir. Krizle yak n ekonomik tarihinin en güçlü döneminde karfl laflan Türkiye de, reel sektörde daralma ve sorunlar gözlenmifltir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 10

12 Büyüme y l n son çeyre ine do ru önemli oranda h z keserken ihracatta düflüfl, iflsizlik oranlar nda ise art fl kaydedilmifltir. Bu geliflmeler bankac l k sektörünü kaç n lmaz olarak etkilemifl, büyüme yavafllam fl, sorunlu kredilerde az da olsa art fl yaflanm flt r. Finansal sektör, 2001 krizi sonras nda uygulamaya koydu u önlemler ve geçirdi i köklü reform sayesinde 2008 krizinin etkilerini en düflük seviyede tutabilmifltir. Bu durum kriz ortam nda di er ülkelere oranla bir avantaj olufltururken, Türkiye nin krizden daha h zl ve çok daha güçlü bir flekilde ç kmas nda önemli bir rol oynayacak ve gerekli olan itici gücü sa layacakt r. Bu noktada, krizin k sa vadeli ve kaç n lmaz sonuçlar na karfl n orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisi hakk nda sahip oldu umuz güçlü ve olumlu öngörülerimizi korudu umuzu teyit etmek isterim. Güçlü demografik yap s ve ekonomik geliflme potansiyeli Türkiye yi önümüzdeki dönemde de bir cazibe merkezi olarak konumlamaya devam edecektir ING Bank n tarihçesinde kilit bir y l olmufltur Bankam z n ING ile entegrasyon y l d r y l nda kaydetti imiz güçlü performans yat r m karar m z n do rulu unu teyit eder niteliktedir. Temmuz ay nda gerçeklefltirdi imiz kurumsal kimlik de iflimimiz ING nin güçlü aslan logosunun samimi ve müflteri dostu turuncu renginde ifadesini bulan hizmet felsefesini Türkiye geneline yaymam z sa lam flt r. ING ye kat ld ilk y l nda Bankam z, uyum anlam nda radikal bir de iflim süreci yaflam flt r. Alt yap, hizmet platformu, ifl süreçleri, ürün ve hizmet gam ile insan kayna eksenlerinde güçlü ve cesur projeler tamamlanm fl; kurumsal yönetiflime uyum ve risk yönetimi anlam nda ING kültürü tam anlam yla Bankam za egemen olmufltur. Yaflad m z bu süreç teknik deste e, mali kayna a ve kuflkusuz çal flanlar m z n yo un eme ine ihtiyaç duymufltur. Hissedar m z entegrasyon sürecinde gerekli olan her türlü deste i bize sunmufl, yat r mc olarak taahhüdünün tam anlam yla arkas nda durmufltur y l n n sonuna geldi imizde ING nin Türkiye ye yapt yat r m tutar 4,2 milyar dolara ulaflm fl bulunmaktad r. Krizin en s cak günlerinde TV reklâm kampanyas na konu etti imiz yat r m m z ve bu ülkede olmaktan duydu umuz gurur, müflterilerimizce takdir edilmifl ve kamuoyunda ilgiyle izlenen güçlü bir mesaj olmufltur. Yukar da sözünü etti im de iflim sürecini kolaylaflt rmak ve en önemlisi ING nin kurumsal yönetiflim standartlar ile ING ürün segmentasyonunu Türkiye de h zla hayata geçirmek ad na, Hollanda ekibimiz baflta olmak üzere uluslararas a m zdan Bankam z ekibine kat l mlar gerçekleflmifltir. nsan kayna anlam nda sahip oldu umuz ING çapl yetkinlik havuzunu çok de erli bir sermayemiz olarak görüyor ve bizi farkl laflt ran ö elerden biri oldu una inan yoruz. Bugün ulaflm fl oldu umuz konumun ING Bank rekabette daha da güçlendirecek en önemli unsur oldu una inan yorum. ING Bank gerekli kaynaklara, esnekli e ve en önemlisi taahhütlerini eksiksiz yerine getiren bir sermayedara sahiptir. Bu de erler kümesi, orta ve uzun vadede öngördü ümüz güçlü büyümenin ihtiyaç duydu u itici gücünü sa lamaktad r y l nda ürün ve hizmet segmentasyonumuzda önemli geliflmeler yaflanm flt r y l nda gerçeklefltirdi imiz projelerin nihai hedefi, Türkiye deki ürün ve hizmet yap lanmam z ING nin yap lanmas na paralel bir hale getirmektir. ING nin tasarruf ve yat r m hizmetleri ana eksenlerinde kurgulanm fl varl k yönetimi yap s n Türkiye de aynen uygulamay öngörüyoruz. Bu ba lamda Bankam z güçlü ve merkezi bir hizmet sunum platformu ve da t m yetkinli i sunarken, 2008 y l içinde kurdu umuz faktoring ve leasing ifltiraklerimiz ile sat n ald m z ve unvan n ING Emeklilik olarak de ifltirdi imiz Oyak Emeklilik, önemli aç l mlar iflaret etmektedir. Hedefimiz kurumlar n ve bireylerin günlük yaflam döngüsünde ihtiyaç duyduklar finansal ürün ve hizmetleri karfl laman n ötesine geçerek, uzun vadeli finansal ihtiyaçlara ve varl k yönetimine odaklanmakt r. ING Grubu nun bu alandaki hakl ünü ve ihtisas, Türkiye de farkl laflmam zda ve piyasada güçlü bir konuma ulaflmam zda önemli bir rol oynayacakt r y l nda stratejimizi esneklikle icra etmeye devam edece iz u stratejimizi ölçümleyece imiz ve güncel geliflmelerin fl nda gerekli k sa vadeli revizyonlar yapaca m z bir y l olarak de erlendiriyoruz. Stratejimiz, k sa vadeli piyasa geliflmelerinin gerektirece i de ifliklikleri yapmam za olanak sa layacak esnekli i içsellefltirmifltir. Bankam z sermayedar m z n deste ine ve güçlü taahhüdüne sahiptir. ING nin risk yönetimi politikas, 2008 de oldu u gibi 2009 y l nda da aktif kalitemizi korumadaki en önemli arac m z olmaya devam edecektir. Burada vurgulamak istedi im çok önemli bir nokta, uzun vadeli stratejimizin de iflmedi i gerçe idir. Türkiye nin güçlü büyüme potansiyeli ve demografik özellikleri üzerine kurgulad m z yat r m m za inan yoruz. F rt nada güvenli bir gemi ING Bank f rt nal sularda yoluna istikrarla ve korkusuzca devam eden bir gemiye benzemektedir. Kaptan köflkü profesyonel ve deneyimli yöneticilere emanet edilmifltir. Ekibimiz sa lam, müflterilerimiz bizimle olmaktan mutludur ve güvenli hissetmektedirler. Yolculuk için bizi tercih eden müflterilerimiz, f rt na son bulup deniz duruldu unda da tercihlerini ING Bank tan yana kullanmaya devam edeceklerdir. Kaliteli ifl anlay fl m z, yenilikçi ve yüksek niteliklere sahip insan kayna m z, ING nin global pazarda denenmifl eflsiz hizmet ve ürün gücü, büyüme hikâyemizin yeni bölümlerini yazmam z olanakl k lacakt r. ING Bank n entegrasyon y l nda gösterdikleri destek ve özverili mesai nedeniyle müflterilerimize, hissedarlar m za ve özellikle kendini ifline adam fl bulunan yönetim ekibimiz ile tüm çal flanlar m za teflekkürlerimi sunar m. John T. Mc Carthy Yönetim Kurulu Baflkan ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 11

13 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ING Bank, Türkiye ekonomisine artan oranda de er katmaya devam edecektir. De erli müflterilerimiz ve çal flma arkadafllar m, Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Global piyasalarda yaflanan s k nt lara ra men 2008 ING Bank A.fi. için baflar l bir bafllang ç y l olarak gerçekleflmifltir y l dünya finans piyasalar nda yaflanan çalkant l dönemin derinleflti i ve ileriye yönelik negatif beklentilerin giderek yo unlaflt bir y l olmufltur. Özellikle 2008 y l n n son çeyre inden itibaren global finans piyasalar nda yaflanan derin krizin Türkiye üzerinde de olumsuz etkileri hissedilmeye bafllam flt r. Dünya genelinde büyümelerin yavafllamas ve bankac l k aktiflerinde yer alan varl k fiyatlar ndaki belirsizlik global piyasalarda bankac l k sistemine olan güveni azaltm fl, çok uluslu bankalar n özkaynaklar nda önemli derecede erimeye yol açm flt r. Tüm bu olumsuz etkenlere ra men ülkemiz bankac l k sektörü aktifleri 2008 y l nda %26 art fl göstermifl, sektör özkaynaklar nda ise %14 oran nda yükselme gözlemlenmifltir. Bu tablo sektörümüzün geçmiflte yaflanan zor günlerden kazanm fl oldu u tecrübenin ve yasal otoritelerin ihtiyatl bankac l k anlay fl na vermifl oldu u önemin bir sonucudur. Ancak 2009 y l n n ülkemiz bankac l k sektörü aç s ndan daha da zorlu bir y l olaca beklenmektedir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 12

14 Bankam z özelinde geride b rakm fl oldu umuz y l n ayr cal kl bir konumu bulunmaktad r y l n n son günlerinde tamamlanan Bankam z sat fl süreci sonras nda 2008 y l Bankam z n çok uluslu bir finansal hizmetler kuruluflu olan ING Grubu nun bir parças olarak faaliyetlerini sürdürdü ü ilk y ld r. ING Grubu nun Türkiye ye duymufl oldu u güven paralelinde flekillendirdi imiz stratejimiz 2008 y l nda global piyasalarda yaflanan tüm çalkant lara ra men taviz verilmeden uygulanmaya bafllanm flt r y l ndaki birincil hedeflerimizden biri olan marka de iflim süreci alt ay gibi çok k sa bir sürede baflar yla tamamlanm fl, Temmuz ay itibari ile yurt geneline yayg n 350 yi aflan flube ve 900 e yak n ATM ING Bank A.fi. ismi ve logosuyla hizmet vermeye bafllam fl, marka de iflim sürecinde gerekli tüm yasal prosedürler ifltiraklerimizle birlikte yerine getirilmifltir. Bu süreçte yap lan reklam kampanyam z önemli oranda be eni toplam fl ve ING markas n n gücü, müflterilere s cak yaklafl m ve turuncu rengin enerjisi do ru bir flekilde Türkiye ye tan t lm flt r. ING Bank n de erleri çal flanlar m z taraf ndan benimsenmifl ve k sa sürede ifl yap fl flekillerine yans maya bafllam flt r. Bankam z n süregelen yal n ve büyüme hedefli stratejisi yeni orta m z n Bankac l k anlay fl ve stratejisi ile de örtüflmektedir sonunda toplam personel say m z %7 artarak yi aflm flt r. Müflteriye verilen hizmeti ön planda tutan Bankam z 2008 y l nda da hemen her ifl kolunda büyüme kaydetmeyi baflarm flt r. Bankam z nakit kredi toplam bir önceki y l sonuna göre %27 art fl göstermifl olup 10,7 milyar TL seviyesine ulaflm flt r. Bankam z n geçmiflten beri güçlü oldu u ana ifl kollar ndan biri olan kurumsal bankac l k ifl kolunda nakit kredi hacmi 2008 sonuna göre %69 art flla 3,5 milyar TL seviyesini aflm flt r. Bankam z n kârl l na önemli ölçüde katk da bulunan iflletme bankac l kredilerinde yarat lan nakit plasman geçen y l sonuna oranla %47 art fl göstererek 1,1 milyar TL ye ulaflm fl, yine yüksek getirili bireysel bankac l k ürünlerinden ihtiyaç kredilerinde de 2008 y l nda %25 oran nda art fl kaydedilmifltir. Müflterilerimizin Bankam za duyduklar güvenin göstergesi olan yayg n mevduat taban m z bir önceki y la göre %12 artarak 9,9 milyar TL seviyesini aflm fl ve Bankam z n asli fonlama kayna n teflkil etmeyi sürdürmüfltür y l nda vadesi gelen toplam 250 milyon dolar tutar ndaki sendikasyon kredileri Bankam z taraf ndan geri ödenmifltir. Bu fonlama daha ucuz maliyetle ana orta m zdan kullan lan krediler ile ikame edilmifltir y l sonu itibari ile ING Grubu ndan kullan lan orta ve uzun vadeli yabanc kaynak tutar 1,5 milyar dolar seviyesine eriflmifltir. Global piyasalarda yaflanan likidite s k fl kl na ra men ING Grubu ndan al nan bu kaynak, ana orta m z n Türkiye ye olumlu bak fl n n ve Türkiye ile ilgili uzun vadeli büyüme hedefinin somut bir göstergesidir y l nda Bankam z 140 milyon TL net kâr elde etmifl ve y l içinde ana orta m z n yapm fl oldu u 250 milyon TL tutar ndaki nakit sermaye art fl ile birlikte Bankam z özkaynak toplam 2007 y l sonuna göre %26 artarak 1,6 milyar TL seviyesini aflm flt r. Ulafl lan güçlü özkaynak yap s önümüzdeki zorlu 2009 y l nda da ihtiyatl bankac l k anlay fl m z n güvencesini teflkil edecektir. Önümüzdeki y llarda da ING Bank A.fi., ING Grubu nun köklü uluslararas tecrübesi çerçevesinde müflterilerine dünya standard nda hizmet sunmaya, müflterilerimizin uzun vadeli ifl orta olmaya ve Türkiye ekonomisine artan oranda de er katmaya devam edecektir. ING Bank A.fi. unvan yla ING Grubu nun bir parças olarak geride b rakm fl oldu umuz bu ilk y l m zda elde etti imiz baflar larda as l pay sahibi olan tüm çal flma arkadafllar ma özverili katk lar ndan dolay teflekkür eder ve bizlerle çal flmay tercih eden de erli müflterilerimize flükranlar m sunar m. Hakan EM NSOY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 13

15 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 2008, Banka için ING Grubu ve kurumsal kültürü ile entegrasyon y l d r. ING Bank 2008 y l nda h zl bir dönüflüm ve de iflim süreci yaflam flt r. Banka k sa bir süre içinde marka de iflim projesini baflar yla tamamlam fl; ING Bank unvan ve kurumsal kimli i Türkiye çap nda müflteriyle buluflmufltur. Banka, dönüflüm sürecinde hizmet kalitesinden ödün vermeden hizmet sunum faaliyetlerine baflar yla devam etmifl, müflteri say s n art rmay ve ifllem hacimlerini stratejileri do rultusunda gelifltirmeyi sürdürmüfltür. ING Bank n bilançosu 2008 y l nda %32 oran nda büyümüfltür. Banka, 2008 y l nda ING Grubu ile entegrasyonu h zl bir flekilde tamamlam fl, piyasalarda yaflanan çalkant lar ve rekabeti en do ru flekilde okumay baflarm fl; hedefleriyle örtüflen güçlü bir performans sergilemifltir. ING Bank marka de iflimini gerçeklefltirdi i 2008 y l nda, do ru kurgulanm fl stratejileri, güçlü ve yayg n da t m a, zengin ürün ve hizmet gam ile yetkin insan kayna n n kendisine tan d avantajlar en iyi flekilde kullanmaya ve performans na yans tmaya devam etmifltir y l n n sonunda milyon TL olan Banka n n aktif toplam 2008 y l n n sonunda milyon TL ye yükselmifltir. Bu sonuca göre ING Bank n varl klar bir önceki y la göre %32 büyümüfltür. ING Bank 2008 y l üçüncü çeyrek aktif toplam na göre Türkiye de faaliyet gösteren özel bankalar aras nda en büyük 7. banka konumundad r. Banka ayn dönemde mevduatta 6. kredi toplam nda ise 7. s rada yer alm flt r. Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL TOPLAM AKT FLER %37 %36 %41 %6 % TOPLAM KRED LER (NET) %60 %46 %42 %17 % TOPLAM MEVDUAT %32 %21 %39 %13 % VERG ÖNCES KÂR %32 %103 %-29 %4 % ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 14

16 KURUMSAL BANKACILIK 150 y ll k birikim gücümüze güç kat yor Kurumsal bankac l k ING Bank n güçlü oldu u ana ifl kollar ndan biridir. ING Bank global piyasalarda 150 y ldan beri kurumsal müflterilerine özel tasarlanm fl ürünler ve uzmanlaflm fl hizmetler sunmaktad r. Bu eflsiz bilgi birikimi ve deneyim, Banka için çok de erli bir varl a iflaret etmekte ve Türkiye de kurumsal müflterilerle infla edilmifl bulunan sa lam iliflkilerin her geçen dönem daha da gelifltirilmesi ve derinlefltirilmesini olanakl hale getirmektedir. Müflterilerini birer ifl orta olarak gören ING Bank n kurumsal bankac l k alan ndaki hedefi, konvansiyonel bankac l k ürünlerinin yan s ra de iflen bankac l k ihtiyaçlar n da karfl layan ürünler tasarlayarak müflteri sadakatini art rmakt r. Banka, 2008 y l nda Türkiye genelinde kurumsal bankac l k müflterilerine özel hizmet vermek amac yla, uzman ve deneyimli kadrolar bünyesinde bulunduran 9 adet Kurumsal Bankac l k Merkezi ve 8 adet Kurumsal Bankac l k Temsilcili i ni faaliyete geçirmifltir. ING Bank, kurumsal müflterilerine kredilerden, proje ve d fl ticaretin finansman na, hazine ürünlerinden, risk ve nakit yönetimine kadar çeflitlilik gösteren katma de eri yüksek bir ürün gam ile hizmet sunmaktad r. Kurumsal bankac l ktan sat rbafllar : 2008 y l sonu itibariyle ING Bank n aktif kurumsal müflteri say s e, kredi limitine sahip kurumsal müflteri say s ise ya ulaflm flt r y l sonu itibariyle farkl sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi krediler ve gayri nakdi krediler toplam s ras yla milyon TL ve milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi ve gayri nakdi kredilerin Banka n n toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerinden ald pay s ras yla %34 ve %71 olmufltur. Banka, ING Grubu nun global tecrübesinin yaratt katma de eri ve rekabet üstünlüklerini en do ru flekilde stratejisine yans tarak kurumsal bankac l k portföyünde yer alan ve Türkiye nin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu ve büyük ulusal flirketler ile ifl ortakl klar n gelifltirmeye ve ifl hacimlerini art rmaya kararl d r. T CAR BANKACILIK Orta ölçekli iflletmelere pratik ve etkin ürün ve hizmet sunumu ING Bank n odakland di er bir ana ifl kolu ticari bankac l kt r. Banka, bu ifl kolunda orta ölçekli iflletmelerin ihtiyac olan ürün ve hizmetleri yal n ve karfl l kl verimlili e odakl bir strateji kapsam nda sunmaktad r. ING Bank n hizmet sundu u iflletme say s ve ticari bankac l k kolundaki ifl hacimleri 2008 y l nda istikrarl geliflimini sürdürmüfltür. Ticari bankac l kta yeni yap lanma ING Bank, 2008 y l nda ticari bankac l k ifl kolunu ING Grubu nun kriterleri paralelinde iflletme-mikro ve kurumsal segment tan mlamas na uygun olarak yeniden yap land rm flt r. Bu yap land rmaya uygun olarak, daha önce ticari bankac l k ifl kolu bünyesinde hizmet sunulan müflterilerin bir k sm, müflteri verimlili ini ve tatminini art rmak amac yla, di er segmentlere devredilmifltir. Y l boyunca sürdürülen etkin ve yo un pazarlama faaliyetleri sonucunda, ING Bank di er segmentlere devretti i müflteri adetlerini telafi etmenin ötesine geçmifl; ticari bankac l k müflteri say s n portföye yeni kat lan firmalarla önemli oranda art rm flt r. Kolay ve güvenilir bankac l k ING Bank n kolay ve güvenilir bankac l k anlay fl çerçevesinde yap land r lm fl bulunan ticari bankac l k ifl kolu, 5 ila 40 milyon euro aral nda ciroya sahip yerli ve yabanc sermayeli tüm firmalara hizmet sunmaktad r. Revize edilmifl ciro kriterleri dahilinde, ING Bank n ticari bankac l k iflkolunda aktif olarak kredili ve cari hesap baz nda çal flt müflteri adedi 2008 y l n n sonunda e ulaflm flt r. Çeflitlenen ve derinleflen müflteri iliflkileri Yeni müflteri kazan m na önem veren ING Bank, portföyündeki müflterileriyle etkin ve verimli bir çal flma ortam yaratmay ve tahsis etti i kredi limitlerinin aktif bir flekilde kulland r lmas n sa lamay bir di er öncelikli hedefi olarak görmektedir. ING Bank, bu hedefi do rultusunda 2008 y l nda da yo un pazarlama faaliyetlerine a rl k vermifltir. Portföydeki müflterilerle derinleflme sa lan rken, yeni müflteri kazan m güçlü olmufl; ING Grubu üyesi olman n yaratt uluslararas sinerjinin olumlu etkileri geliflen müflteri iliflkilerinde önemli rol oynam flt r y l sonu itibariyle nakdi krediler %8 artarak Banka genelinde %19 luk pay ile milyon TL ye gayri nakdi krediler %30 artarak Banka genelinde %25 lik pay ile milyon TL ye toplam krediler ise %15 artarak Banka genelinde %20 lik pay ile milyon TL ye yükselmifltir. Zor ekonomik koflullara ra men ticari müflterilere katk sürdürülmüfltür. Ekonomik de er üreten, etik de erler çerçevesinde çal flan, fleffafl a önem veren ve büyüme momentumuna sahip tüm ticari firmalar ING Bank için potansiyel birer müflteridir. Bu anlay fl, ING Bank n bütün pazarlama çal flmalar n n temelini oluflturmaktad r. Ticari bankac l k kapsam nda ING Bank, Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük firmalar n tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi flirketlerine de ürün ve hizmetlerini sunmaktad r y l nda bafl gösteren ve tüm dünya piyasalar n etkisi alt na alan ekonomik ve finansal krizin olumsuz etkilerine karfl n Banka, ING Grubu nun genel stratejisi kapsam nda, ticari bankac l k ifl kolunda pazarlama faaliyetlerine yo un bir flekilde devam etmifl; ekonomiye ve müflterilerine olan katk s n sürdürmüfltür. Ekonomik ortam n zorlay c flartlar na ra men, ING Bank, 2009 y l nda da ticari bankac l k stratejisini ayn de erler çerçevesinde icra etmeye ve hizmetlerini müflterilerine sunmaya devam edecektir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 15

17 filetme BANKACILI I KOB lere sa lanan kredi deste inde yüksek hedefler ING Bank n hedefi, KOB müflteri portföyünü her geçen y l büyütmek ve bu segmente kulland r lan kredi hacimlerini büyütmektir. ING Bank iflletme bankac l ifl kolu, y ll k cirosu 5 milyon eurodan az olan iflletmelerin finansal ihtiyaçlar na yönelik çözümler sunmaktad r y l nda ING Bank iflletme bankac l ifl kolunda yurt çap na yay lm fl flube a nda hizmet veren 374 uzman personeli ile iflletmelere finansal yönden destek olmay sürdürmüfl; müflteri kazan m ve kredi geliflimi konular nda sektör ortalamalar n n üzerinde büyüme kaydetmifltir. Müflteri adedinde %30, nakdi kredilerde %47 art fl 2008 y l nda, ING Bank n hizmet sundu u iflletme bankac l müflteri adedi %30 art fl ile e ulaflm flt r. flletme bankac l ifl kolunda kulland r lan nakdi kredi tutar %47 art fl ile milyon TL ye, gayri nakdi krediler ise %66 art fl ile 165 milyon TL ye ulaflm flt r. Bu dönem içinde 28 bin KOB ye kredi deste i sa lan rken, toplam mevduat hacmi %18 büyüyerek 292 milyon TL ye ulaflm flt r. ING Bank, küçük ve orta boy iflletmelerin finansal ihtiyaçlar n uygun faiz oranlar ile karfl lamak amac ile ticaret, sanayi, esnaf ve meslek odalar ile imzalad protokoller kapsam nda oda üyesi firmalara kredi deste i sa lamaya y l boyunca devam etmifltir. Bu kapsamda düzenlenen farkl kredi kampanyalar kapsam nda Banka, müflterilerine 418 milyon TL kredi kulland rm flt r. 1 den 1 e Kredi Mikro iflletme kredilerinin toplam Banka portföyü içindeki pay n artt rmay hedefleyen 1 den 1 e Kredi, KOB lere özel faiz oranlar içeren kampanyalarda öne ç kan bir ürün olarak 2008 y l nda talep görmeye devam etmifltir. ING Bank, iflletme bankac l ndaki büyüme hedefleri kapsam nda, stratejik önemi olan kurum ve kurulufllar ile ortakl k anlaflmalar yapmaya da devam etmifltir. Türk Telekom Bayi lerleme projesi ürün paketleri, bu tip çal flmalara örnek niteli indedir. flletme bankac l çat s alt nda 2007 y l nda bafllat lan ve çiftçilere finansal destek sa lamay öngören tar m kredileri ve pilot flube uygulamalar na devam edilmifl; bölgesel ürün yetifltiricilerine yönelik projeler haz rlanarak daha fazla say da çiftçiye kaynak kulland r lm flt r. KOB lerin hayat n kolaylaflt rmak hedefiyle... ING Bank KOB müflterilerinin hayat n kolaylaflt rmak ve daha fazla KOB ye daha h zl bir flekilde ulaflabilmek amac ile mevcut hizmetlerine ilave olarak yeni ürün paketlerinin oluflturulmas çal flmalar na bafllam flt r. Banka, ayn kapsamda müflterilerinin kredi taleplerini en do ru ve en h zl flekilde de erlendirmek amac yla Basel II kriterleri ile uyumlu kredi sistem ve süreçlerini iyilefltirmeye ve gelifltirmeye yönelik projeleri de yürütmektedir. Büyüme hedeflerine paralel yeni yap lanma ING Bank n büyüme hedeflerine uygun olarak ve sat fl faaliyetlerinin verimli bir flekilde koordine edilebilmesi ve müflteri ihtiyaçlar n n h zl bir flekilde tespit edilebilmesi amac yla Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri seviyesinde yeni yap land r lmalara gidilmifltir. Bu kapsamda, ING Bank n yurt genelinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlü ü say s 3 den 10 a ç kar lm fl; Genel Müdürlük organizasyon yap s ise Pazarlama/Stratejik Planlama ve Sat fl Koordinasyon Gruplar oluflturularak yeniden düzenlenmifltir. ING Bank, 2008 y l nda temelleri at lan ve uygulamaya bafllanan h zl ve yayg n büyüme stratejileri kapsam nda, iflletme bankac l alan nda da büyümeye odakl d r. Banka, sektörde fark yaratan, kaliteli ve müflteri odakl hizmet anlay fl ile müflteri portföyünü ve plasman hacmini art rmay ve ayn zamanda kârl l kta sektörün önde gelen bankalar aras nda yer almay öngörmektedir. B REYSEL BANKACILIK Bireylerin tüm ihtiyaçlar n karfl layan, alternatifli ve kaliteli ürün yelpazesi ING Bank rekabetin sürekli artt ve yo unlaflt bireysel bankac l k alan ndaki çal flmalar na 2008 y l nda da tüm h z yla devam etmifltir. ING Bank genifl ve yayg n da l ml güçlü müflteri taban n n tüm ihtiyaçlar n karfl layan, alternatifli ve kaliteli ürün yelpazesi ile bireysel bankac l k ifl kolunda sa lam bir durufla ve rekabet gücüne sahiptir. htiyaç kredileri: ekonomik durgunluk döneminde h zl art fl ING Bank ihtiyaç kredilerinde yeni kampanyalar ile pazarlama çal flmalar na devam etmifltir. Banka, ekonomik durgunlu un yafland y l n ikinci döneminde gerçeklefltirdi i kampanyalar ile h zl bir sat fl trendi yakalam fl ve 205 bine yak n yeni ihtiyaç kredisi kulland rm flt r. htiyaç kredilerinin tüm bireysel krediler içerisinde yaflayan bakiye pay %30 olarak hesaplanm flt r. Konut kredilerinde yeni yap lanma ING Bank, 2008 y l nda konut kredileri alan ndaki etkinli ini art rmak ve müflterilerine en iyiyi sunabilmek amac yla Konut Finansman Pazarlama yap lanmas n hayata geçirmifltir. Do ru müflteriye do ru mortgage ürününü sunabilmek ve fark yaratabilmek ad na yaklafl k 500 bireysel pazarlama personeline mortgage e itimi sunan ING Bank, 2008 y l nda farkl müflteri beklentilerine cevap verebilecek nitelikte 22 adet mortgage ürünü ile hizmet sunulmufltur. Turuncu Anahtar ING Bank, 2008 de Turuncu Anahtar mortgage ekibini oluflturmufltur. Bu kapsamda, Her bir ING flubesinde bir kifli olmak üzere toplam 350 kiflilik Turuncu Anahtar Mortgage Ekibi göreve bafllam flt r. Turuncu Anahtar Mortgage ekibi logosu ve ortak iletiflim adresi oluflturulmufltur. Turuncu Anahtar afifl ve broflürleri haz rlanarak ING Bank flubelerine as lm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 16

18 ING Bank web sitesinde konut kredileri hakk nda bilgi aktaran alanlar revize edilmifl, tan t c bannerlar eklenmifl ve kullan c dostu uygulamalar olan Mortgagemetre, chat, Mortgage Randevu, Kolay Bul, 4 Ad mda mortgage, anket uygulamalar hayata geçirilmifltir. Ça r Merkezi mortgage ekibi oluflturulmufl ve Banka müflterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi ad na mortgage e itimine tabi tutulmufltur. Ça r Merkezi menüsü güncellenerek 7 tuflu konut kredilerine tahsis edilmifl; Merkez arac l yla da mortgage randevu taleplerinin al nabilmesi sa lanm flt r. Tafl t Kredileri ve Bayi Online Sat fl Sistemi (BOSS) Otomotiv sektörü 2008 y l nda piyasada yaflanan olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerin bafl na yer alm flt r. ING Bank, yo un rekabetin yafland ve tafl t kredileri yaflayan bakiyesinde düflüflün gözlendi i bu sektördeki varl n ve üst s ralardaki yerini korumufltur. BOSS, tafl t kredileri kategorisinin en önemli bir kredi kanal olmay sürdürmüfltür. 466 adet sistem üyesi bayi ile iflbirli i içinde çal flan ING Bank toplam tafl t kredilerinin %42 sini BOSS sistemi üzerinden üretmifltir. Piyasaya hakim olan olumsuz koflullara paralel olarak tüzel kifli tafl t kredilerinin durduruldu u 2008 y l nda, ING Bank lansman n gerçeklefltirdi i Turuncu Kredi ürünü ile tafl t kredileri alan ndaki çal flmalar na yeni bir soluk getirmifltir. Tafl t kredilerinin toplam bireysel krediler içerisindeki pay %19 olarak gerçekleflmifltir. Tabana yay lm fl mevduat portföyü ING Bank vadeli mevduat, repo, yat r m fonu, hisse senedi ifllemlerine arac l k, hazine bonosu, Eurobond ve türev ürünlere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir ürün yelpazesiyle bireysel müflterilerinin yat r m ihtiyaçlar na cevap vermektedir. Banka n n sundu u yat r m ürünleri müflterilerin kiflisel risk alg lamas, tercihleri ve portföy büyüklü üne göre farkl alternatifleri içermektedir. ING Bank, 2008 y l nda da müflteri odakl hizmet yaklafl m yla mevcut ürünlerini gelifltirmeye ve yenilikçi ürünlerle müflteri ihtiyaçlar na en etkin bir flekilde cevap vermeye devam etmifltir. ING Bank n bireysel müflteri mevduat bakiyesi 2008 y l sonunda %9 oran nda artarak milyon TL lik büyüklü e ulaflm flt r. Ayn dönemdeki TL mevduat art fl %14 olarak gerçeklemifltir. Tamamlay c ürün ve hizmetler Tamamlay c ürün ve hizmet sunum gücü ING Bank n müflteri taban n yayg nlaflmas na, müflteri iliflkilerinin derinleflmesine, müflteri ba l l n n artmas na katk da bulunmaktad r. Banka, bireysel bankac l k müflterilerine klasik bankac l k hizmetlerinin yan s ra, yayg n flube a üzerinden sigorta, Western Union uluslararas para transfer hizmetleri ve bireysel emeklilik ürünlerini de sunmaya devam etmifltir. ING Bank, 2008 y l nda Western Union ifllem adetlerinde %6, komisyon gelirlerinde ise %9 büyüme kaydetmifltir. Banka n n gelir taban aç s ndan kilit önem tafl yan tamamlay c ürün ve hizmetler, ING Bank n sürekli olarak gelifltirece i ve yenilikçi ifl yaklafl m ile destekleyece i bir ifl alan olmaya devam edecektir. KRED KARTLARI Bonus Program ortakl ING Bank 2008 y l n n sonundan itibaren kredi kartlar n Türkiye nin en güçlü kredi kart markalar ndan biri olarak de erlendirilen Bonus Program n n özellikleri ve avantajlar ile donatm flt r. Garanti Bankas ile gerçeklefltirilen kredi kart ifl ortakl ING Bank n müflterilerine yayg n üye iflyeri a ve birbirinden cazip kampanyalarla hizmet sunmas n hedeflemektedir. ING Bank, düzenlenen kampanyalar n da etkisiyle 2008 y l nda kredi kart adedini %6, yaflayan kart bakiyesini ise %9 art rm flt r. Ayn dönemde ING Bank n kredi kart adedi e ç km flt r. ALTERNAT F DA ITIM KANALLARI De iflim sürecinde önemli rol 2008 y l içerisinde gerçeklefltirilen Oyak Bank tan ING Bank a geçifl döneminde Banka alternatif da t m kanallar n hizmet kalitesinden ödün vermeden, müflterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak amac yla yo un olarak kullanmaya devam etmifltir. Banka n n alternatif da t m kanallar ATM ler, internet ve telefon bankac l uygulama modüllerinden oluflmaktad r. Sürekli gelifltirilen alternatif da t m kanallar, ING Bank için bir hizmet kanal olman n ötesine geçmifl ve Banka n n de iflim sürecindeki en önemli itici güçlerden birisi haline gelmifltir. Alternatif da t m kanallar hizmet kalitesi çeflitli platformlarda ödüllendirilen ING Bank, flubelerinin artan miktarda katma de erli hizmetler sunmas na olanak tan maktad r. Banka müflterilerinin zamandan ve mekandan ba ms z olarak, güvenli, kolay ve daha düflük maliyetli hizmet alabilecekleri bu kanallar daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunma sürecinde yo un olarak kullanmaya devam edecektir. Toplam 4,5 milyon ça r numaral eriflim hatt ndan müflterilere hizmet sunan ING Bank Ça r Merkezi ne gelen ça r say s 2008 y l nda 4,5 milyona ulaflm flt r. Ça r Merkezi üzerinden müflteriye sunulan zengin hizmet yelpazesi kadar, %97 oran nda sa lanan müflteri memnuniyeti de geçifl ve de iflim sürecinde ING Bank hizmet fark n n ortaya konmas nda önemli rol oynam flt r. ING Bank, yenilikçi telefon bankac l uygulamalar yla, müflterilerine en h zl ve do ru flekilde hizmet sa lamay ve müflteri sadakatini sürekli pekifltirmeyi hedeflemektedir. flletme bankac l müflterilerine de hizmet... ING Bank Ça r Merkezi yap lanmas nda 2008 y l içerisinde oluflturulan en önemli yenilik, iflletme bankac l müflterilerinin de Merkezden hizmet almaya bafllamas olmufltur. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 17

19 Maliyet optimizasyonu ad na Temel bir hizmet kanal olarak çal flan ING Bank Ça r Merkezi, Banka n n operasyonel maliyetlerin düflürülmesinde ve maliyet taban n n sürekli kontrolünde önemli bir rol oynamaktad r. Ça r Merkezi içsellefltirmifl oldu u sat fl gücüyle bir kâr merkezi olarak da de er üretmekte ve temel bir pazarlama ifllevi yerine getirmektedir. ING Bank artan ça r trafi ini müflteri memnuniyetinden ödün vermeden karfl lamaya kararl d r. fiube d fl da t m kanallar ndan, eriflimi en kolay olan, telefon bankac l nda, ça r ve ifllem maliyetlerini düflürecek, verimlili i art racak teknoloji yat r m ve projeler süreklilik gösterecektir. ING Bank telefon bankac l hizmetlerini büyütmeyi ve etkinlefltirmeyi sürdürecektir. Bankac l k ifllemlerinin %10 u internet üzerinden gerçeklefliyor. ING Bank ta bankac l k ifllemlerinin %10 u nternet fiubesi üzerinden yap lmaktad r. %10 luk kanal kullan m oran, ifllem çeflitlili i, rekabetteki gücü ve sat fl potansiyeli ile ING Bank nternet fiubesi, Banka n n alternatif da t m kanallar içerisinde her geçen gün giderek daha fazla önem kazanmaktad r. ING Bank web sitesi, 2008 y l nda, interaktif tasar m dünyas n n baflar l ifllerini ortaya koymay ve desteklemeyi amaçlayan Interactive Media Awards taraf ndan bankac l k dal nda Üstün Baflar Ödülü ne de er görülmüfltür. Marka de iflim sürecinde, yeni tasar ml internet flubesi ve kurumsal internet sitesi haz rlanarak uygulamaya al nm flt r. Teknolojisi yenilenen, ifllem menüsü zenginleflen, kullan c dostu yeni ING Bank kurumsal internet sitesi ve nternet fiubesi müflteriler taraf ndan yüksek be eni ile karfl lanm fl; yeni versiyon internet bankac l n n baflar s uluslararas yar flmalarda al nan ödül ile tescillenmifltir. Güvenlik odakl internet bankac l ING Bank n yenilikçi güvenlik uygulamalar 2008 y l na da damgas n vurmufltur: IP k s tlama ve hesap k s tlama gibi ek özelliklerle art r lan web sitesinin güvenli i, Banka n n web bankac l alan nda da rekabetin önünde gidebilmesine ve güçlü duruflunu sürdürmesine olanak tan m flt r. ING Bank, ürün ve hizmetlerinin internetteki bilinirlili ini ve bulunabilirli ini art rmak amac yla, 2008 y l nda ING Bonus Card ürün mikro sitesi ile internetten VOB ifllemleri yapma imkan sunan yeni hizmet modülünü yay na al nm flt r. ING Bank kurumsal web sitesi ve Internet fiubesi, sat fl odakl bir yaklafl mla yeniden yap land r lm flt r. Banka, internet üzerinden müflterilerine özel ve kiflisellefltirilmifl ürün sat fl önerilerinde bulunan sat fl projesinin ilk faz n 2008 y l nda devreye sokmufltur. ING Bank ATM lerinde hizmete aç kl k oran %99 olarak gerçekleflmifltir. Ülke genelindeki 841 adet kurulu ATM si, %4 lük pazar pay ve %99 luk hizmete aç kl k oran ile ING Bank, ülkemizin en büyük ve en etkin ATM a na sahip bankalar ndan birisidir. Her bir flubesinde en az bir adet ATM bulunan ING Bank, ATM lerin 473 adedini flube d fl noktalarda konumland rm fl ve Türkiye genelinde yayg n bir kapsama ve hizmet alan oluflturmufltur y l nda, ATM ler üzerinden gerçeklefltirilen ortalama ayl k finansal ifllem say s 2,2 milyon adet, toplam y ll k ifllem adedi 48,1 milyon adede ulaflm flt r. HAZ NE YÖNET M, PARA P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR ING Bank kaliteli hizmet anlay fl ile müflterilerinin hazine ifllemlerindeki sürekli tercihi olmay sürdürmektedir. Para ve sermaye piyasalar nda aktif ING Bank, Türkiye para ve sermaye piyasalar n n aktif bir kat l mc s d r. 12 adet D BS piyasa yap c s ndan biri olan ING Bank, ayn zamanda, TL libor faiz kotasyonu aç klama yetkisine de sahiptir. ING Bank, müflteri odakl para ve sermaye piyasalar politikalar n 2008 y l nda da sürdürmüfl; 2008 y l nda 123,8 milyar dolarl k k sm müflteri kaynakl olmak üzere toplam 258,9 milyar dolarl k döviz ifllemine arac l k etmifltir. Ayn dönemde ING Bank, 29,5 milyar TL lik (ihale hariç) hazine bonosu ve devlet tahvili ifllemi gerçeklefltirmifltir. ING Bank ülkemizde vadeli ifllemler ve opsiyon piyasas n n faaliyete geçmesiyle beraber türev ürünlerde de ata a geçmifltir. Banka bu eksende müflterisine sundu u ürün yelpazesini gelifltirmifl ve ifllem hacimlerini önemli oranda art rm flt r. ING Bank n türev ürün ifllem hacmi 2008 y l nda 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmifltir. Güçlü yurt d fl iliflkiler, ticaret finansman nda uzmanl k Banka yayg n ve köklü uluslararas iliflkilerini, ING Grubu nun bir üyesi olman n getirdi i avantajlarla birlefltirerek müflterilerinin d fl ticaret ifllemlerine en iyi koflullarda arac l k etmektedir. ING Bank, müflterilerinin fon taleplerini karfl lamak amac yla, 2008 y l nda gerek ING Grubu ndan gerekse muhabir bankalardan prefinansman, post finansman, iflletme sermayesi ve genel amaçl finansmanlar sa lam flt r. Banka ayn zamanda, ECA ve GSM kredilerinde sahip oldu u genifl fonlama imkanlar n da müflterilerine sunmaya devam etmektedir. ING Grubu nun bir üyesi olmak, Banka ya daha yüksek hacimli ve ucuz fonlama olanaklar kazand rm flt r. Bu güçlü sinerji ile ING Bank, 2008 y l nda uluslararas piyasalardan kaynak temini amaçl sendikasyon ve seküritizasyon gibi do rudan borçlanma yapma ihtiyac duymam flt r. Müflterilerine yayg n muhabir a üzerinden geleneksel d fl ticaret finansman hizmetlerini sunan ING Bank, uluslararas kalk nma ve yat r m bankalar ile de yak n bir ifl birli i içinde çal flmaktad r. ING Bank n bu çok yönlü iliflkiler gelifltirme stratejisi, uluslararas bankac l k alan ndaki uzmanl ile birleflmekte ve Banka n n müflterilerine geliflmifl finansman teknikleri ile yap land r lm fl, uygun koflullara sahip uzun vadeli kredi paketleri sa lamas nda önemli bir yer tutmaktad r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 18

20 ING Bank, Dünya Bankas kaynakl EFIL IV kredisinde arac l k eden bankalar aras nda yer almaktad r. Bu kredi, ihracatç, yurtd fl müteahhitlik ve turizm alan nda faaliyet gösteren firmalar uzun vadeli yat r m finansman nda desteklemeyi öngörmüfltür. ING Bank, h zla de iflen makro ekonomik koflullar çerçevesinde, 2009 y l nda da ticaret finansman alan nda aktif olmaya ve katma de eri yüksek, yenilikçi ürünler sunmaya devam edecektir. Projeler ve Yap land r lm fl Krediler Altyap, enerji, do al kaynaklar, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde aktif bir banka Türkiye de son y llarda h zla artan uzun vadeli yat r mlar kadar özellefltirmeler de yabanc yat r mc lar n ilgisini art rm flt r. Gerçeklefltirilen flirket sat n almalar ve birleflmeleri, proje ve yap land r lm fl finansman ürünleri aç s ndan önemli bir ifl sahas oluflturmufl, piyasada güçlü bir talep gözlenmifltir. ING Bank farkl sektörlerde faaliyet gösteren müflterilerine proje finansman ve yap land r lm fl finansman ürünleri sunmaktad r. Altyap, enerji, do al kaynaklar, otomotiv ve telekomünikasyon ING Bank n ifl portföyünde öne ç kan sektörler konumundad r. ING Bank, üyesi oldu u ING Grubu nun proje ve yap land r lm fl finansman ifl kolundaki global tecrübelerinden de faydalanarak büyümeyi hedeflemektedir. ING Grubu nun bir üyesi olman n getirdi i uzun vadeli ve cazip koflullu fonlama kaynaklar na ulaflma yetkinli i, Banka n n bu hedefini artan oranda destekleyecek çok de erli bir güçtür. Sendikasyon ve kulüp kredilerinde önemli paylar ING Grubu kurumsal flirketlerin gerek k sa gerekse uzun vadeli sendikasyon ve kulüp kredilerinde y llardan beri önemli paylar almaktad r. Banka, ING Grubu nun yeni bir üyesi olarak, bu alanda da aktif rol almay öngörmektedir. Uluslararas piyasalarda yaflanan zorluklara ra men ING Bank, seçici yaklafl m n ve ihtiyatl kredi politikalar n koruyarak müflterilerinin uzun vadeli kaynak ihtiyaçlar na yap land r lm fl finansman ürünleri ile destek vermeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli kredilerde riski minimuma indirgemek amac yla, detayl proje/nakit ak fl analizleri yap lmakta, nakit ak fl n n ve riskin takibine yönelik mekanizmalar oluflturulmaktad r. Di er taraftan kredilerin güçlü teminatlarla desteklenmesine özel önem verilmektedir. ING Bank, ING Grubu iflbirli i ve sinerjisi ile gerek Türkiye de yat r m yapmay planlayan yabanc firmalara gerekse yurt d fl na aç lan Türk yat r mc lar na finansal dan flmanl k hizmetleri de sunmaktad r. Önümüzdeki dönemde ING Bank dan flmanl k alan nda daha da aktif olmay ve pay n artt rmay planlamaktad r. fit RAKLER M Z ING European Financial Services ING European Financial Services, Dublin Uluslararas Finans Merkezi nde faaliyet gösteren bir finansal hizmet flirketidir y l ndan beri hizmet vermekte olan flirketin tüm faaliyetleri rlanda yasalar na ve mevzuat na tabidir. Marka de iflim projesi kapsam nda flirketin Oyak European Finance Plc olan unvan ING European Financial Services Plc olarak de ifltirilmifltir. Unvan de iflikli i, 24 Haziran 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir. Ba ms z denetime tabi tutulmufl 2008 y l sonu bilanço verilerine göre fiirket in toplam varl klar 276 milyon dolar, özkaynaklar ise 3 milyon dolard r. ING Portföy Yönetimi ING Portföy Yönetimi kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri sunmak üzere Türkiye de kurulan ilk portföy yönetim flirketidir. Marka de iflim projesi kapsam nda flirketin Oyak Portföy Yönetimi A.fi. olan unvan ING Portföy Yönetimi A.fi. olarak de ifltirilmifl olup unvan de iflikli i 29 May s 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir. Mali piyasalardaki engin bilgi ve tecrübe birikimini, yönetmekte oldu u fonlar n en iyi flekilde de erlendirilmesi amac yla kullanan ING Portföy ün yönetti i toplam portföy büyüklü ü 2008 y l sonunda 883 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. fiirket, ING Bank ve ING Emeklilik yat r m fonlar n n yan s ra toplam 64 bireysel ve kurumsal müflteriye de portföy yönetim hizmetleri sunmaktad r. fiirketin 2008 y l net kâr 2,2 milyon TL, aktif büyüklü ü ise 12 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. ING Finansal Kiralama ING Finansal Kiralama, 29 Eylül 2008 tarihinde finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü ifllem ve sözleflmeler yapmak amac yla kurulmufltur. fiirketin faaliyetlerine 2009 y l nda bafllamas hedeflenmektedir. ING Faktoring ING Faktoring, 29 Eylül 2008 tarihinde ithalat, ihracat ve yurt içi faktoring faaliyetlerinde bulunmak amac yla kurulmufltur. fiirketin faaliyetlerine 2009 y l nda bafllamas hedeflenmektedir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 19

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> 2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> İçindekiler 02 BÖLÜM I. Sunuş 02 Konsolide Özet Finansal Göstergeler 04 K saca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 06 Zorlu Holding 08 BÖLÜM II.

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz.

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz. FAAL YET RAPORU Adım adım iz bırakıyoruz. SUNUfi 04 06 07 07 08 08 08 09 10 12 14 14 20 22 24 24 24 27 28 29 29 32 33 34 35 36 37 40 42 AKT F BANK HAKKINDA AKT F BANK'IN V ZYONU M SYONU DE ERLER F NANSAL

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı