BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK"

Transkript

1

2 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES ING GRUBU YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA L fik N B LG LER GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU TTK 347 NC MADDES UYARINCA TEfiK L OLUNAN DENETÇ LER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONSOL DE OLMAYAN BA IMSIZ DENET M RAPORU KONSOL DE BA IMSIZ DENET M RAPORU GÜNCEL LET fi M VE ER fi M B LG LER ING BANK TÜRK YE fiube A I

3 ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK 2

4 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Güney Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 K: 9-10, fiiflli stanbul, Türkiye Tel: (212) Fax: (212) ING Bank A.fi. Genel Kuruluna: ING Bank A.fi. nin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle haz rlanan faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, ING Bank A.fi. nin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle 5411 say l Bankac l k Kanununun 40 nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankan n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi A member firm of Ernst&Young Global Limited Fatma Ebru Yücel Sorumlu Ortak Bafldenetçi, SMMM 10 Mart 2009 stanbul, Türkiye ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 3

5 KURUMSAL PROF L Türkiye nin en büyük 7. özel sektör bankas ING Bank ( Banka ) 16,5 milyar TL yi aflan aktif büyüklü üyle Türkiye nin en büyük 7. özel sektör bankas d r*. Genel merkezi stanbul da bulunan ING Bank, 2008 y l sonu itibariyle 366 flubesi, 841 ATM si, yayg n kullan ma sahip internet flubesi, ça r merkezi ve çal flan yla kurumsal, ticari, iflletme, bireysel bankac l k ifl kollar nda yüksek müflteri memnuniyeti ve kaliteye odakl ürün ve hizmetler sunmaktad r. ING Grubu üyesi ING Bank, Türkiye nin en sayg n ve mali aç dan en güçlü bankalar aras nda yer almaktad r. Türkiye de verimlilik, etkinlik, kalite, etik de erlere ba l l k ve yenilikçilik ile özdefl bir markan n temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdüren Banka, uluslararas piyasalarda da üyesi oldu u ING Grubu olarak global, sayg n, güçlü ve tercih edilen bir hizmet sa lay c ve ifl orta d r. Sürdürülebilir büyümeyi olanakl k lan politika ve stratejiler ING Bank, günümüzün zor ve dalgal piyasa konjonktüründe sürdürülebilir büyümeye odakl d r. (*) 2008 y l 3. çeyre i sektör sonuçlar na göre aktif toplamlar dikkate al narak s ralama yap lm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 KURUMSAL PROF L 4

6 Banka, risk-getiri dengesine en az kârl l k derecesinde önem veren politikalar ve do ru yap land r lm fl stratejileri ile istikrarl büyümesini sürdürmektedir. ING Bank, h zla de iflen bir piyasan n sa l kl, güvenilir, tutarl ve tercih edilen bir kat l mc s olmaya devam edecektir. fltirak yap s ING Bank n hizmet sunum gücünü perçinlemektedir. ING Portföy Yönetimi, ING European Financial Services ve kuruluflu tamamlanarak 2009 y l nda faaliyete bafllamas öngörülen ING Finansal Kiralama ve ING Faktoring, Banka n n finansal hizmet ifltirakleridir. Sinerjik bir iflbirli i yap lanmas içinde çal flan bu ifltirakler, ING Bank n müflterilerine sundu u ürün gam n tamamlamaktad r. ING Grubu Hollanda kökenli ING Grubu 50 yi aflk n ülkede 85 milyon müflterisine çal flan ile hizmet sunmaktad r. Grubun hizmetleri bankac l k, sigortac l k ve varl k yönetimi alanlar nda yap land r lm fl olup ING Grubu dünyan n lider finansal hizmet kurulufllar aras nda de erlendirilmektedir. ING BANK TAN SATIRBAfiLARI... fiube Say s 366 ATM Say s 841 Personel Say s Toplam Aktifler / Milyon TL Krediler / Milyon TL Mevduat / Milyon TL Özkaynaklar / Milyon TL Net Faiz Geliri / Milyon TL 812 Net Kâr / Milyon TL 140 ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 KURUMSAL PROF L 5

7 ING BANK IN DE ERLER Güven Hizmette Mükemmellik Ak ll ca Davranan Kararl Duyarl Ulafl labilir Hizmet sürecindeki görevlerini kurumsal de erlere s k ca ba l kalarak icra eden ING Bank çal flanlar, paylaflt klar bu de erler ile en iyiyi ve en kaliteliyi üretmeyi sürdüreceklerdir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN DE ERLER 6

8 DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING Bank n temelleri 1984 y l nda Bank of Boston un stanbul fiubesi nin kurulmas yla at l r. Banka, 1990 y l nda The First National Bank of Boston A.fi unvan n al r. Banka n n %75 oran ndaki hissesi Türk sermayedarlara sat l r. OYAK %34,25 ile en yüksek pay n sahibi olur. Banka n n ad 1991 y l nda Türk Boston Bank A.fi. olarak de ifltirilir. OYAK, 1993 y l nda Banka n n hisselerinin tamam n di er ortaklardan sat n al r. Banka n n 1996 y l nda ad Oyak Bank A.fi. olarak de ifltirilir. OYAK, bünyesinde Egebank A.fi., Bank Kapital T.A.fi., Türkiye Tütüncüler Bankas (Yaflarbank A.fi.), Yurt Ticaret ve Kredi Bankas A.fi. ile Ulusal Bank T.A.fi. yi bar nd ran Sümerbank A.fi. yi A ustos 2001 de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ndan sat n al r. Sümerbank A.fi. ile birleflme 2002 y l nda Oyak Bank çat s alt nda gerçekleflir ve Banka n n h zl ve sa l kl büyüme süreci bafllar. OYAK 2007 y l sonunda Banka daki hisselerinin tamam n Hollanda merkezli ING Grubu na satar. Banka n n ad 2008 y l nda ING Bank A.fi. olarak de ifltirilir. ING Bank, yenilenmifl kurumsal kimli i, strateji ve hedefleriyle yoluna baflar yla devam eder. ING Bank yürürlükteki Bankac l k Kanunu ve di er yasal mevzuat n s n rlar kapsam nda, müflterilerine her türlü bankac l k ürün ve hizmetlerini ING Grubu nun global hizmet anlay fl kapsam nda sunmaktad r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 DÜNDEN BUGÜNE ING BANK 7

9 ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Banka n n ödenmifl sermaye tutar bin TL olup, ING Bank N.V. sermayede tam kontrol sahibidir. Banka yeni hissedarlar nca 25 Aral k 2007 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda ING Bank N.V. yi temsilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine iliflkin karar al nm fl olup ilgili toplant tutana 2 Ocak 2008 tarih ve 6968 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yay mlanm flt r. Banka n n 28 Mart 2008 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, bin TL tutar ndaki ödenmifl sermayesinin, tamam nakit olmak üzere bin TL tutar nda art r lmas na karar verilmifl olup, art fl sonras bin TL ye ç kan ödenmifl sermaye 17 Nisan 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 22 Nisan 2008 tarih ve 7047 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmifltir. Banka n n Oyak Bank A.fi. olan unvan n n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü nün 7 May s 2008 tarih ve 2440 say l izni do rultusunda 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Bank A.fi. olarak de ifltirilmesine karar verilmifl olup, unvan de iflikli i karar 30 May s 2008 tarihi itibari ile tescil edilerek 5 Haziran 2008 tarih ve 7077 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmifltir. Banka n n 22 Ocak 2009 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda bin TL olan ödenmifl sermayesinin, bin TL ING Bank N.V. den al nan sermaye avans arac l yla nakit art r m, bin TL geçmifl y l kâr n n sermayeye ilavesi suretiyle toplam bin TL art r larak bin TL ye ç kar lmas ve Ana Sözleflmesi nin sermayeye iliflkin 7. maddesi ile 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 32. maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde nin iptal edilmesine karar verilmifl olup tescil ifllemi faaliyet raporu tarihi itibariyle gerçekleflmemifltir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK DE fi KL KLER 8

10 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER (1) BAfiLICA F NANSAL KALEMLER M LYON TL (2) B LANÇO (3) Krediler, Net Menkul K ymetler Portföyü Mevduat Özkaynaklar Toplam Aktifler GEL R TABLOSU Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Faiz Gelirleri (Net) Al nan Ücret ve Komisyonlar (Net) Vergi Öncesi Kâr Net Kâr RASYOLAR ÖZKAYNAKLAR SYR Rasyosu (%) %13,8 %12,8 %12,7 %17,2 %16,7 Özkaynak/Toplam Aktifler %10 %10 %8 %12 %12 B LANÇO Krediler/Toplam Aktifler %64,8 %67,1 %61,1 %60,8 %56,6 Mevduat/Toplam Aktifler %60,2 %70,6 %66,4 %67,2 %75,4 AKT F KAL TES Duran Varl klar/toplam Aktifler %1,8 %1,9 %2,0 %2,8 %3,7 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %2,5 %1,3 %0,8 %0,7 %1,0 KÂRLILIK VE VER ML L K (4) Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Özkaynak %12,6 %14,7 %16,8 %28,3 %18,5 Vergi Öncesi Kâr/Ortalama Aktif %1,3 %1,4 %1,6 %3,2 %2,2 Vergi Öncesi Kâr/Personel Say s (Bin TL) Gider/Gelir Rasyosu %65,4 %68,3 %67,5 %56,3 %58,8 (1) Tüm mali tablo verileri TL'nin ilgili y ldaki sat n alma gücü ile ifade edilmifltir. (2) 1 Kas m 2006 tarihinde say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik gere i 2006 y l nda Türkiye Finansal Raporlama Standartlar n n (TFRS) ilk defa uygulanmas nedeni ile 31 Aral k 2005 mali tablolar TFRS ye göre yeniden düzenlenmifltir. (3) Krediler, menkul k ymetler ve mevduat gibi faizli bilanço kalemleri yukar daki tabloda ve faaliyet raporunun bütününde yer alan aç klamalarda geçmifl y llarla karfl laflt rman n daha sa l kl yap labilmesi aç s ndan reeskontsuz bakiyeler üzerinden ifade edilmifltir. Krediler, menkul k ymetler ve mevduata iliflkin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle reeskont tutarlar s ras yla, 347 milyon TL (31 Aral k 2007: 98 milyon TL), 136 milyon TL (31 Aral k 2007: 162 milyon TL), 65 milyon TL (31 Aral k 2006: 53 milyon TL) dir. (4) Ortalama aktif ve ortalama özkaynak de erleri y l sonu ve önceki dönem sonu tutarlar n n ortalamas al narak hesaplanm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 9

11 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 2009 y l nda stratejimizi esneklikle icra etmeye devam edece iz. John T. Mc Carthy Yönetim Kurulu Baflkan Ola anüstü koflullar n yafland 2008 y l nda 2008, dünya ekonomisine ola anüstü koflullar n egemen oldu u zor bir y l olmufltur büyük bunal m ndan sonraki en ciddi küresel kriz ile karfl karfl ya kalan dünya ekonomisi, 2008 y l nda güçlü büyüme döneminin sonuna gelmifltir. Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ve geliflmekte olan ekonomilerin ço u durgunlu a girerken, dünya ticaret hacimlerinde yavafllama görülmeye bafllanm flt r. Krize önlem olarak tüm dünyada ekonomik kurtarma paketleri haz rlanm fl, dünya tarihinde ilk kez merkez bankalar ile devletler üstü finans kurulufllar n n senkronize iflbirli i dikkat çekmifltir. Dünya genelinde iflsizlik artm fl, bankac l ktan otomobil endüstrisine, biliflimden ilaç üreticileri ve sanayi flirketlerine pek çok sektörde iflten ç karmalar yaflanm flt r. Türkiye ekonomisi, küresel krizle yak n tarihinin en güçlü döneminde karfl laflm flt r. Türkiye geliflmifl ülkelerin tersine bir süreç yaflam fl; küresel kriz öncelikle reel kesimi etkilemifltir. Krizle yak n ekonomik tarihinin en güçlü döneminde karfl laflan Türkiye de, reel sektörde daralma ve sorunlar gözlenmifltir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 10

12 Büyüme y l n son çeyre ine do ru önemli oranda h z keserken ihracatta düflüfl, iflsizlik oranlar nda ise art fl kaydedilmifltir. Bu geliflmeler bankac l k sektörünü kaç n lmaz olarak etkilemifl, büyüme yavafllam fl, sorunlu kredilerde az da olsa art fl yaflanm flt r. Finansal sektör, 2001 krizi sonras nda uygulamaya koydu u önlemler ve geçirdi i köklü reform sayesinde 2008 krizinin etkilerini en düflük seviyede tutabilmifltir. Bu durum kriz ortam nda di er ülkelere oranla bir avantaj olufltururken, Türkiye nin krizden daha h zl ve çok daha güçlü bir flekilde ç kmas nda önemli bir rol oynayacak ve gerekli olan itici gücü sa layacakt r. Bu noktada, krizin k sa vadeli ve kaç n lmaz sonuçlar na karfl n orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisi hakk nda sahip oldu umuz güçlü ve olumlu öngörülerimizi korudu umuzu teyit etmek isterim. Güçlü demografik yap s ve ekonomik geliflme potansiyeli Türkiye yi önümüzdeki dönemde de bir cazibe merkezi olarak konumlamaya devam edecektir ING Bank n tarihçesinde kilit bir y l olmufltur Bankam z n ING ile entegrasyon y l d r y l nda kaydetti imiz güçlü performans yat r m karar m z n do rulu unu teyit eder niteliktedir. Temmuz ay nda gerçeklefltirdi imiz kurumsal kimlik de iflimimiz ING nin güçlü aslan logosunun samimi ve müflteri dostu turuncu renginde ifadesini bulan hizmet felsefesini Türkiye geneline yaymam z sa lam flt r. ING ye kat ld ilk y l nda Bankam z, uyum anlam nda radikal bir de iflim süreci yaflam flt r. Alt yap, hizmet platformu, ifl süreçleri, ürün ve hizmet gam ile insan kayna eksenlerinde güçlü ve cesur projeler tamamlanm fl; kurumsal yönetiflime uyum ve risk yönetimi anlam nda ING kültürü tam anlam yla Bankam za egemen olmufltur. Yaflad m z bu süreç teknik deste e, mali kayna a ve kuflkusuz çal flanlar m z n yo un eme ine ihtiyaç duymufltur. Hissedar m z entegrasyon sürecinde gerekli olan her türlü deste i bize sunmufl, yat r mc olarak taahhüdünün tam anlam yla arkas nda durmufltur y l n n sonuna geldi imizde ING nin Türkiye ye yapt yat r m tutar 4,2 milyar dolara ulaflm fl bulunmaktad r. Krizin en s cak günlerinde TV reklâm kampanyas na konu etti imiz yat r m m z ve bu ülkede olmaktan duydu umuz gurur, müflterilerimizce takdir edilmifl ve kamuoyunda ilgiyle izlenen güçlü bir mesaj olmufltur. Yukar da sözünü etti im de iflim sürecini kolaylaflt rmak ve en önemlisi ING nin kurumsal yönetiflim standartlar ile ING ürün segmentasyonunu Türkiye de h zla hayata geçirmek ad na, Hollanda ekibimiz baflta olmak üzere uluslararas a m zdan Bankam z ekibine kat l mlar gerçekleflmifltir. nsan kayna anlam nda sahip oldu umuz ING çapl yetkinlik havuzunu çok de erli bir sermayemiz olarak görüyor ve bizi farkl laflt ran ö elerden biri oldu una inan yoruz. Bugün ulaflm fl oldu umuz konumun ING Bank rekabette daha da güçlendirecek en önemli unsur oldu una inan yorum. ING Bank gerekli kaynaklara, esnekli e ve en önemlisi taahhütlerini eksiksiz yerine getiren bir sermayedara sahiptir. Bu de erler kümesi, orta ve uzun vadede öngördü ümüz güçlü büyümenin ihtiyaç duydu u itici gücünü sa lamaktad r y l nda ürün ve hizmet segmentasyonumuzda önemli geliflmeler yaflanm flt r y l nda gerçeklefltirdi imiz projelerin nihai hedefi, Türkiye deki ürün ve hizmet yap lanmam z ING nin yap lanmas na paralel bir hale getirmektir. ING nin tasarruf ve yat r m hizmetleri ana eksenlerinde kurgulanm fl varl k yönetimi yap s n Türkiye de aynen uygulamay öngörüyoruz. Bu ba lamda Bankam z güçlü ve merkezi bir hizmet sunum platformu ve da t m yetkinli i sunarken, 2008 y l içinde kurdu umuz faktoring ve leasing ifltiraklerimiz ile sat n ald m z ve unvan n ING Emeklilik olarak de ifltirdi imiz Oyak Emeklilik, önemli aç l mlar iflaret etmektedir. Hedefimiz kurumlar n ve bireylerin günlük yaflam döngüsünde ihtiyaç duyduklar finansal ürün ve hizmetleri karfl laman n ötesine geçerek, uzun vadeli finansal ihtiyaçlara ve varl k yönetimine odaklanmakt r. ING Grubu nun bu alandaki hakl ünü ve ihtisas, Türkiye de farkl laflmam zda ve piyasada güçlü bir konuma ulaflmam zda önemli bir rol oynayacakt r y l nda stratejimizi esneklikle icra etmeye devam edece iz u stratejimizi ölçümleyece imiz ve güncel geliflmelerin fl nda gerekli k sa vadeli revizyonlar yapaca m z bir y l olarak de erlendiriyoruz. Stratejimiz, k sa vadeli piyasa geliflmelerinin gerektirece i de ifliklikleri yapmam za olanak sa layacak esnekli i içsellefltirmifltir. Bankam z sermayedar m z n deste ine ve güçlü taahhüdüne sahiptir. ING nin risk yönetimi politikas, 2008 de oldu u gibi 2009 y l nda da aktif kalitemizi korumadaki en önemli arac m z olmaya devam edecektir. Burada vurgulamak istedi im çok önemli bir nokta, uzun vadeli stratejimizin de iflmedi i gerçe idir. Türkiye nin güçlü büyüme potansiyeli ve demografik özellikleri üzerine kurgulad m z yat r m m za inan yoruz. F rt nada güvenli bir gemi ING Bank f rt nal sularda yoluna istikrarla ve korkusuzca devam eden bir gemiye benzemektedir. Kaptan köflkü profesyonel ve deneyimli yöneticilere emanet edilmifltir. Ekibimiz sa lam, müflterilerimiz bizimle olmaktan mutludur ve güvenli hissetmektedirler. Yolculuk için bizi tercih eden müflterilerimiz, f rt na son bulup deniz duruldu unda da tercihlerini ING Bank tan yana kullanmaya devam edeceklerdir. Kaliteli ifl anlay fl m z, yenilikçi ve yüksek niteliklere sahip insan kayna m z, ING nin global pazarda denenmifl eflsiz hizmet ve ürün gücü, büyüme hikâyemizin yeni bölümlerini yazmam z olanakl k lacakt r. ING Bank n entegrasyon y l nda gösterdikleri destek ve özverili mesai nedeniyle müflterilerimize, hissedarlar m za ve özellikle kendini ifline adam fl bulunan yönetim ekibimiz ile tüm çal flanlar m za teflekkürlerimi sunar m. John T. Mc Carthy Yönetim Kurulu Baflkan ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 11

13 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ING Bank, Türkiye ekonomisine artan oranda de er katmaya devam edecektir. De erli müflterilerimiz ve çal flma arkadafllar m, Hakan Eminsoy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Global piyasalarda yaflanan s k nt lara ra men 2008 ING Bank A.fi. için baflar l bir bafllang ç y l olarak gerçekleflmifltir y l dünya finans piyasalar nda yaflanan çalkant l dönemin derinleflti i ve ileriye yönelik negatif beklentilerin giderek yo unlaflt bir y l olmufltur. Özellikle 2008 y l n n son çeyre inden itibaren global finans piyasalar nda yaflanan derin krizin Türkiye üzerinde de olumsuz etkileri hissedilmeye bafllam flt r. Dünya genelinde büyümelerin yavafllamas ve bankac l k aktiflerinde yer alan varl k fiyatlar ndaki belirsizlik global piyasalarda bankac l k sistemine olan güveni azaltm fl, çok uluslu bankalar n özkaynaklar nda önemli derecede erimeye yol açm flt r. Tüm bu olumsuz etkenlere ra men ülkemiz bankac l k sektörü aktifleri 2008 y l nda %26 art fl göstermifl, sektör özkaynaklar nda ise %14 oran nda yükselme gözlemlenmifltir. Bu tablo sektörümüzün geçmiflte yaflanan zor günlerden kazanm fl oldu u tecrübenin ve yasal otoritelerin ihtiyatl bankac l k anlay fl na vermifl oldu u önemin bir sonucudur. Ancak 2009 y l n n ülkemiz bankac l k sektörü aç s ndan daha da zorlu bir y l olaca beklenmektedir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 12

14 Bankam z özelinde geride b rakm fl oldu umuz y l n ayr cal kl bir konumu bulunmaktad r y l n n son günlerinde tamamlanan Bankam z sat fl süreci sonras nda 2008 y l Bankam z n çok uluslu bir finansal hizmetler kuruluflu olan ING Grubu nun bir parças olarak faaliyetlerini sürdürdü ü ilk y ld r. ING Grubu nun Türkiye ye duymufl oldu u güven paralelinde flekillendirdi imiz stratejimiz 2008 y l nda global piyasalarda yaflanan tüm çalkant lara ra men taviz verilmeden uygulanmaya bafllanm flt r y l ndaki birincil hedeflerimizden biri olan marka de iflim süreci alt ay gibi çok k sa bir sürede baflar yla tamamlanm fl, Temmuz ay itibari ile yurt geneline yayg n 350 yi aflan flube ve 900 e yak n ATM ING Bank A.fi. ismi ve logosuyla hizmet vermeye bafllam fl, marka de iflim sürecinde gerekli tüm yasal prosedürler ifltiraklerimizle birlikte yerine getirilmifltir. Bu süreçte yap lan reklam kampanyam z önemli oranda be eni toplam fl ve ING markas n n gücü, müflterilere s cak yaklafl m ve turuncu rengin enerjisi do ru bir flekilde Türkiye ye tan t lm flt r. ING Bank n de erleri çal flanlar m z taraf ndan benimsenmifl ve k sa sürede ifl yap fl flekillerine yans maya bafllam flt r. Bankam z n süregelen yal n ve büyüme hedefli stratejisi yeni orta m z n Bankac l k anlay fl ve stratejisi ile de örtüflmektedir sonunda toplam personel say m z %7 artarak yi aflm flt r. Müflteriye verilen hizmeti ön planda tutan Bankam z 2008 y l nda da hemen her ifl kolunda büyüme kaydetmeyi baflarm flt r. Bankam z nakit kredi toplam bir önceki y l sonuna göre %27 art fl göstermifl olup 10,7 milyar TL seviyesine ulaflm flt r. Bankam z n geçmiflten beri güçlü oldu u ana ifl kollar ndan biri olan kurumsal bankac l k ifl kolunda nakit kredi hacmi 2008 sonuna göre %69 art flla 3,5 milyar TL seviyesini aflm flt r. Bankam z n kârl l na önemli ölçüde katk da bulunan iflletme bankac l kredilerinde yarat lan nakit plasman geçen y l sonuna oranla %47 art fl göstererek 1,1 milyar TL ye ulaflm fl, yine yüksek getirili bireysel bankac l k ürünlerinden ihtiyaç kredilerinde de 2008 y l nda %25 oran nda art fl kaydedilmifltir. Müflterilerimizin Bankam za duyduklar güvenin göstergesi olan yayg n mevduat taban m z bir önceki y la göre %12 artarak 9,9 milyar TL seviyesini aflm fl ve Bankam z n asli fonlama kayna n teflkil etmeyi sürdürmüfltür y l nda vadesi gelen toplam 250 milyon dolar tutar ndaki sendikasyon kredileri Bankam z taraf ndan geri ödenmifltir. Bu fonlama daha ucuz maliyetle ana orta m zdan kullan lan krediler ile ikame edilmifltir y l sonu itibari ile ING Grubu ndan kullan lan orta ve uzun vadeli yabanc kaynak tutar 1,5 milyar dolar seviyesine eriflmifltir. Global piyasalarda yaflanan likidite s k fl kl na ra men ING Grubu ndan al nan bu kaynak, ana orta m z n Türkiye ye olumlu bak fl n n ve Türkiye ile ilgili uzun vadeli büyüme hedefinin somut bir göstergesidir y l nda Bankam z 140 milyon TL net kâr elde etmifl ve y l içinde ana orta m z n yapm fl oldu u 250 milyon TL tutar ndaki nakit sermaye art fl ile birlikte Bankam z özkaynak toplam 2007 y l sonuna göre %26 artarak 1,6 milyar TL seviyesini aflm flt r. Ulafl lan güçlü özkaynak yap s önümüzdeki zorlu 2009 y l nda da ihtiyatl bankac l k anlay fl m z n güvencesini teflkil edecektir. Önümüzdeki y llarda da ING Bank A.fi., ING Grubu nun köklü uluslararas tecrübesi çerçevesinde müflterilerine dünya standard nda hizmet sunmaya, müflterilerimizin uzun vadeli ifl orta olmaya ve Türkiye ekonomisine artan oranda de er katmaya devam edecektir. ING Bank A.fi. unvan yla ING Grubu nun bir parças olarak geride b rakm fl oldu umuz bu ilk y l m zda elde etti imiz baflar larda as l pay sahibi olan tüm çal flma arkadafllar ma özverili katk lar ndan dolay teflekkür eder ve bizlerle çal flmay tercih eden de erli müflterilerimize flükranlar m sunar m. Hakan EM NSOY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 13

15 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 2008, Banka için ING Grubu ve kurumsal kültürü ile entegrasyon y l d r. ING Bank 2008 y l nda h zl bir dönüflüm ve de iflim süreci yaflam flt r. Banka k sa bir süre içinde marka de iflim projesini baflar yla tamamlam fl; ING Bank unvan ve kurumsal kimli i Türkiye çap nda müflteriyle buluflmufltur. Banka, dönüflüm sürecinde hizmet kalitesinden ödün vermeden hizmet sunum faaliyetlerine baflar yla devam etmifl, müflteri say s n art rmay ve ifllem hacimlerini stratejileri do rultusunda gelifltirmeyi sürdürmüfltür. ING Bank n bilançosu 2008 y l nda %32 oran nda büyümüfltür. Banka, 2008 y l nda ING Grubu ile entegrasyonu h zl bir flekilde tamamlam fl, piyasalarda yaflanan çalkant lar ve rekabeti en do ru flekilde okumay baflarm fl; hedefleriyle örtüflen güçlü bir performans sergilemifltir. ING Bank marka de iflimini gerçeklefltirdi i 2008 y l nda, do ru kurgulanm fl stratejileri, güçlü ve yayg n da t m a, zengin ürün ve hizmet gam ile yetkin insan kayna n n kendisine tan d avantajlar en iyi flekilde kullanmaya ve performans na yans tmaya devam etmifltir y l n n sonunda milyon TL olan Banka n n aktif toplam 2008 y l n n sonunda milyon TL ye yükselmifltir. Bu sonuca göre ING Bank n varl klar bir önceki y la göre %32 büyümüfltür. ING Bank 2008 y l üçüncü çeyrek aktif toplam na göre Türkiye de faaliyet gösteren özel bankalar aras nda en büyük 7. banka konumundad r. Banka ayn dönemde mevduatta 6. kredi toplam nda ise 7. s rada yer alm flt r. Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL TOPLAM AKT FLER %37 %36 %41 %6 % TOPLAM KRED LER (NET) %60 %46 %42 %17 % TOPLAM MEVDUAT %32 %21 %39 %13 % VERG ÖNCES KÂR %32 %103 %-29 %4 % ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 14

16 KURUMSAL BANKACILIK 150 y ll k birikim gücümüze güç kat yor Kurumsal bankac l k ING Bank n güçlü oldu u ana ifl kollar ndan biridir. ING Bank global piyasalarda 150 y ldan beri kurumsal müflterilerine özel tasarlanm fl ürünler ve uzmanlaflm fl hizmetler sunmaktad r. Bu eflsiz bilgi birikimi ve deneyim, Banka için çok de erli bir varl a iflaret etmekte ve Türkiye de kurumsal müflterilerle infla edilmifl bulunan sa lam iliflkilerin her geçen dönem daha da gelifltirilmesi ve derinlefltirilmesini olanakl hale getirmektedir. Müflterilerini birer ifl orta olarak gören ING Bank n kurumsal bankac l k alan ndaki hedefi, konvansiyonel bankac l k ürünlerinin yan s ra de iflen bankac l k ihtiyaçlar n da karfl layan ürünler tasarlayarak müflteri sadakatini art rmakt r. Banka, 2008 y l nda Türkiye genelinde kurumsal bankac l k müflterilerine özel hizmet vermek amac yla, uzman ve deneyimli kadrolar bünyesinde bulunduran 9 adet Kurumsal Bankac l k Merkezi ve 8 adet Kurumsal Bankac l k Temsilcili i ni faaliyete geçirmifltir. ING Bank, kurumsal müflterilerine kredilerden, proje ve d fl ticaretin finansman na, hazine ürünlerinden, risk ve nakit yönetimine kadar çeflitlilik gösteren katma de eri yüksek bir ürün gam ile hizmet sunmaktad r. Kurumsal bankac l ktan sat rbafllar : 2008 y l sonu itibariyle ING Bank n aktif kurumsal müflteri say s e, kredi limitine sahip kurumsal müflteri say s ise ya ulaflm flt r y l sonu itibariyle farkl sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi krediler ve gayri nakdi krediler toplam s ras yla milyon TL ve milyon TL olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal müflterilere kulland r lan nakdi ve gayri nakdi kredilerin Banka n n toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerinden ald pay s ras yla %34 ve %71 olmufltur. Banka, ING Grubu nun global tecrübesinin yaratt katma de eri ve rekabet üstünlüklerini en do ru flekilde stratejisine yans tarak kurumsal bankac l k portföyünde yer alan ve Türkiye nin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu ve büyük ulusal flirketler ile ifl ortakl klar n gelifltirmeye ve ifl hacimlerini art rmaya kararl d r. T CAR BANKACILIK Orta ölçekli iflletmelere pratik ve etkin ürün ve hizmet sunumu ING Bank n odakland di er bir ana ifl kolu ticari bankac l kt r. Banka, bu ifl kolunda orta ölçekli iflletmelerin ihtiyac olan ürün ve hizmetleri yal n ve karfl l kl verimlili e odakl bir strateji kapsam nda sunmaktad r. ING Bank n hizmet sundu u iflletme say s ve ticari bankac l k kolundaki ifl hacimleri 2008 y l nda istikrarl geliflimini sürdürmüfltür. Ticari bankac l kta yeni yap lanma ING Bank, 2008 y l nda ticari bankac l k ifl kolunu ING Grubu nun kriterleri paralelinde iflletme-mikro ve kurumsal segment tan mlamas na uygun olarak yeniden yap land rm flt r. Bu yap land rmaya uygun olarak, daha önce ticari bankac l k ifl kolu bünyesinde hizmet sunulan müflterilerin bir k sm, müflteri verimlili ini ve tatminini art rmak amac yla, di er segmentlere devredilmifltir. Y l boyunca sürdürülen etkin ve yo un pazarlama faaliyetleri sonucunda, ING Bank di er segmentlere devretti i müflteri adetlerini telafi etmenin ötesine geçmifl; ticari bankac l k müflteri say s n portföye yeni kat lan firmalarla önemli oranda art rm flt r. Kolay ve güvenilir bankac l k ING Bank n kolay ve güvenilir bankac l k anlay fl çerçevesinde yap land r lm fl bulunan ticari bankac l k ifl kolu, 5 ila 40 milyon euro aral nda ciroya sahip yerli ve yabanc sermayeli tüm firmalara hizmet sunmaktad r. Revize edilmifl ciro kriterleri dahilinde, ING Bank n ticari bankac l k iflkolunda aktif olarak kredili ve cari hesap baz nda çal flt müflteri adedi 2008 y l n n sonunda e ulaflm flt r. Çeflitlenen ve derinleflen müflteri iliflkileri Yeni müflteri kazan m na önem veren ING Bank, portföyündeki müflterileriyle etkin ve verimli bir çal flma ortam yaratmay ve tahsis etti i kredi limitlerinin aktif bir flekilde kulland r lmas n sa lamay bir di er öncelikli hedefi olarak görmektedir. ING Bank, bu hedefi do rultusunda 2008 y l nda da yo un pazarlama faaliyetlerine a rl k vermifltir. Portföydeki müflterilerle derinleflme sa lan rken, yeni müflteri kazan m güçlü olmufl; ING Grubu üyesi olman n yaratt uluslararas sinerjinin olumlu etkileri geliflen müflteri iliflkilerinde önemli rol oynam flt r y l sonu itibariyle nakdi krediler %8 artarak Banka genelinde %19 luk pay ile milyon TL ye gayri nakdi krediler %30 artarak Banka genelinde %25 lik pay ile milyon TL ye toplam krediler ise %15 artarak Banka genelinde %20 lik pay ile milyon TL ye yükselmifltir. Zor ekonomik koflullara ra men ticari müflterilere katk sürdürülmüfltür. Ekonomik de er üreten, etik de erler çerçevesinde çal flan, fleffafl a önem veren ve büyüme momentumuna sahip tüm ticari firmalar ING Bank için potansiyel birer müflteridir. Bu anlay fl, ING Bank n bütün pazarlama çal flmalar n n temelini oluflturmaktad r. Ticari bankac l k kapsam nda ING Bank, Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük firmalar n tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi flirketlerine de ürün ve hizmetlerini sunmaktad r y l nda bafl gösteren ve tüm dünya piyasalar n etkisi alt na alan ekonomik ve finansal krizin olumsuz etkilerine karfl n Banka, ING Grubu nun genel stratejisi kapsam nda, ticari bankac l k ifl kolunda pazarlama faaliyetlerine yo un bir flekilde devam etmifl; ekonomiye ve müflterilerine olan katk s n sürdürmüfltür. Ekonomik ortam n zorlay c flartlar na ra men, ING Bank, 2009 y l nda da ticari bankac l k stratejisini ayn de erler çerçevesinde icra etmeye ve hizmetlerini müflterilerine sunmaya devam edecektir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 15

17 filetme BANKACILI I KOB lere sa lanan kredi deste inde yüksek hedefler ING Bank n hedefi, KOB müflteri portföyünü her geçen y l büyütmek ve bu segmente kulland r lan kredi hacimlerini büyütmektir. ING Bank iflletme bankac l ifl kolu, y ll k cirosu 5 milyon eurodan az olan iflletmelerin finansal ihtiyaçlar na yönelik çözümler sunmaktad r y l nda ING Bank iflletme bankac l ifl kolunda yurt çap na yay lm fl flube a nda hizmet veren 374 uzman personeli ile iflletmelere finansal yönden destek olmay sürdürmüfl; müflteri kazan m ve kredi geliflimi konular nda sektör ortalamalar n n üzerinde büyüme kaydetmifltir. Müflteri adedinde %30, nakdi kredilerde %47 art fl 2008 y l nda, ING Bank n hizmet sundu u iflletme bankac l müflteri adedi %30 art fl ile e ulaflm flt r. flletme bankac l ifl kolunda kulland r lan nakdi kredi tutar %47 art fl ile milyon TL ye, gayri nakdi krediler ise %66 art fl ile 165 milyon TL ye ulaflm flt r. Bu dönem içinde 28 bin KOB ye kredi deste i sa lan rken, toplam mevduat hacmi %18 büyüyerek 292 milyon TL ye ulaflm flt r. ING Bank, küçük ve orta boy iflletmelerin finansal ihtiyaçlar n uygun faiz oranlar ile karfl lamak amac ile ticaret, sanayi, esnaf ve meslek odalar ile imzalad protokoller kapsam nda oda üyesi firmalara kredi deste i sa lamaya y l boyunca devam etmifltir. Bu kapsamda düzenlenen farkl kredi kampanyalar kapsam nda Banka, müflterilerine 418 milyon TL kredi kulland rm flt r. 1 den 1 e Kredi Mikro iflletme kredilerinin toplam Banka portföyü içindeki pay n artt rmay hedefleyen 1 den 1 e Kredi, KOB lere özel faiz oranlar içeren kampanyalarda öne ç kan bir ürün olarak 2008 y l nda talep görmeye devam etmifltir. ING Bank, iflletme bankac l ndaki büyüme hedefleri kapsam nda, stratejik önemi olan kurum ve kurulufllar ile ortakl k anlaflmalar yapmaya da devam etmifltir. Türk Telekom Bayi lerleme projesi ürün paketleri, bu tip çal flmalara örnek niteli indedir. flletme bankac l çat s alt nda 2007 y l nda bafllat lan ve çiftçilere finansal destek sa lamay öngören tar m kredileri ve pilot flube uygulamalar na devam edilmifl; bölgesel ürün yetifltiricilerine yönelik projeler haz rlanarak daha fazla say da çiftçiye kaynak kulland r lm flt r. KOB lerin hayat n kolaylaflt rmak hedefiyle... ING Bank KOB müflterilerinin hayat n kolaylaflt rmak ve daha fazla KOB ye daha h zl bir flekilde ulaflabilmek amac ile mevcut hizmetlerine ilave olarak yeni ürün paketlerinin oluflturulmas çal flmalar na bafllam flt r. Banka, ayn kapsamda müflterilerinin kredi taleplerini en do ru ve en h zl flekilde de erlendirmek amac yla Basel II kriterleri ile uyumlu kredi sistem ve süreçlerini iyilefltirmeye ve gelifltirmeye yönelik projeleri de yürütmektedir. Büyüme hedeflerine paralel yeni yap lanma ING Bank n büyüme hedeflerine uygun olarak ve sat fl faaliyetlerinin verimli bir flekilde koordine edilebilmesi ve müflteri ihtiyaçlar n n h zl bir flekilde tespit edilebilmesi amac yla Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri seviyesinde yeni yap land r lmalara gidilmifltir. Bu kapsamda, ING Bank n yurt genelinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlü ü say s 3 den 10 a ç kar lm fl; Genel Müdürlük organizasyon yap s ise Pazarlama/Stratejik Planlama ve Sat fl Koordinasyon Gruplar oluflturularak yeniden düzenlenmifltir. ING Bank, 2008 y l nda temelleri at lan ve uygulamaya bafllanan h zl ve yayg n büyüme stratejileri kapsam nda, iflletme bankac l alan nda da büyümeye odakl d r. Banka, sektörde fark yaratan, kaliteli ve müflteri odakl hizmet anlay fl ile müflteri portföyünü ve plasman hacmini art rmay ve ayn zamanda kârl l kta sektörün önde gelen bankalar aras nda yer almay öngörmektedir. B REYSEL BANKACILIK Bireylerin tüm ihtiyaçlar n karfl layan, alternatifli ve kaliteli ürün yelpazesi ING Bank rekabetin sürekli artt ve yo unlaflt bireysel bankac l k alan ndaki çal flmalar na 2008 y l nda da tüm h z yla devam etmifltir. ING Bank genifl ve yayg n da l ml güçlü müflteri taban n n tüm ihtiyaçlar n karfl layan, alternatifli ve kaliteli ürün yelpazesi ile bireysel bankac l k ifl kolunda sa lam bir durufla ve rekabet gücüne sahiptir. htiyaç kredileri: ekonomik durgunluk döneminde h zl art fl ING Bank ihtiyaç kredilerinde yeni kampanyalar ile pazarlama çal flmalar na devam etmifltir. Banka, ekonomik durgunlu un yafland y l n ikinci döneminde gerçeklefltirdi i kampanyalar ile h zl bir sat fl trendi yakalam fl ve 205 bine yak n yeni ihtiyaç kredisi kulland rm flt r. htiyaç kredilerinin tüm bireysel krediler içerisinde yaflayan bakiye pay %30 olarak hesaplanm flt r. Konut kredilerinde yeni yap lanma ING Bank, 2008 y l nda konut kredileri alan ndaki etkinli ini art rmak ve müflterilerine en iyiyi sunabilmek amac yla Konut Finansman Pazarlama yap lanmas n hayata geçirmifltir. Do ru müflteriye do ru mortgage ürününü sunabilmek ve fark yaratabilmek ad na yaklafl k 500 bireysel pazarlama personeline mortgage e itimi sunan ING Bank, 2008 y l nda farkl müflteri beklentilerine cevap verebilecek nitelikte 22 adet mortgage ürünü ile hizmet sunulmufltur. Turuncu Anahtar ING Bank, 2008 de Turuncu Anahtar mortgage ekibini oluflturmufltur. Bu kapsamda, Her bir ING flubesinde bir kifli olmak üzere toplam 350 kiflilik Turuncu Anahtar Mortgage Ekibi göreve bafllam flt r. Turuncu Anahtar Mortgage ekibi logosu ve ortak iletiflim adresi oluflturulmufltur. Turuncu Anahtar afifl ve broflürleri haz rlanarak ING Bank flubelerine as lm flt r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 16

18 ING Bank web sitesinde konut kredileri hakk nda bilgi aktaran alanlar revize edilmifl, tan t c bannerlar eklenmifl ve kullan c dostu uygulamalar olan Mortgagemetre, chat, Mortgage Randevu, Kolay Bul, 4 Ad mda mortgage, anket uygulamalar hayata geçirilmifltir. Ça r Merkezi mortgage ekibi oluflturulmufl ve Banka müflterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi ad na mortgage e itimine tabi tutulmufltur. Ça r Merkezi menüsü güncellenerek 7 tuflu konut kredilerine tahsis edilmifl; Merkez arac l yla da mortgage randevu taleplerinin al nabilmesi sa lanm flt r. Tafl t Kredileri ve Bayi Online Sat fl Sistemi (BOSS) Otomotiv sektörü 2008 y l nda piyasada yaflanan olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerin bafl na yer alm flt r. ING Bank, yo un rekabetin yafland ve tafl t kredileri yaflayan bakiyesinde düflüflün gözlendi i bu sektördeki varl n ve üst s ralardaki yerini korumufltur. BOSS, tafl t kredileri kategorisinin en önemli bir kredi kanal olmay sürdürmüfltür. 466 adet sistem üyesi bayi ile iflbirli i içinde çal flan ING Bank toplam tafl t kredilerinin %42 sini BOSS sistemi üzerinden üretmifltir. Piyasaya hakim olan olumsuz koflullara paralel olarak tüzel kifli tafl t kredilerinin durduruldu u 2008 y l nda, ING Bank lansman n gerçeklefltirdi i Turuncu Kredi ürünü ile tafl t kredileri alan ndaki çal flmalar na yeni bir soluk getirmifltir. Tafl t kredilerinin toplam bireysel krediler içerisindeki pay %19 olarak gerçekleflmifltir. Tabana yay lm fl mevduat portföyü ING Bank vadeli mevduat, repo, yat r m fonu, hisse senedi ifllemlerine arac l k, hazine bonosu, Eurobond ve türev ürünlere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir ürün yelpazesiyle bireysel müflterilerinin yat r m ihtiyaçlar na cevap vermektedir. Banka n n sundu u yat r m ürünleri müflterilerin kiflisel risk alg lamas, tercihleri ve portföy büyüklü üne göre farkl alternatifleri içermektedir. ING Bank, 2008 y l nda da müflteri odakl hizmet yaklafl m yla mevcut ürünlerini gelifltirmeye ve yenilikçi ürünlerle müflteri ihtiyaçlar na en etkin bir flekilde cevap vermeye devam etmifltir. ING Bank n bireysel müflteri mevduat bakiyesi 2008 y l sonunda %9 oran nda artarak milyon TL lik büyüklü e ulaflm flt r. Ayn dönemdeki TL mevduat art fl %14 olarak gerçeklemifltir. Tamamlay c ürün ve hizmetler Tamamlay c ürün ve hizmet sunum gücü ING Bank n müflteri taban n yayg nlaflmas na, müflteri iliflkilerinin derinleflmesine, müflteri ba l l n n artmas na katk da bulunmaktad r. Banka, bireysel bankac l k müflterilerine klasik bankac l k hizmetlerinin yan s ra, yayg n flube a üzerinden sigorta, Western Union uluslararas para transfer hizmetleri ve bireysel emeklilik ürünlerini de sunmaya devam etmifltir. ING Bank, 2008 y l nda Western Union ifllem adetlerinde %6, komisyon gelirlerinde ise %9 büyüme kaydetmifltir. Banka n n gelir taban aç s ndan kilit önem tafl yan tamamlay c ürün ve hizmetler, ING Bank n sürekli olarak gelifltirece i ve yenilikçi ifl yaklafl m ile destekleyece i bir ifl alan olmaya devam edecektir. KRED KARTLARI Bonus Program ortakl ING Bank 2008 y l n n sonundan itibaren kredi kartlar n Türkiye nin en güçlü kredi kart markalar ndan biri olarak de erlendirilen Bonus Program n n özellikleri ve avantajlar ile donatm flt r. Garanti Bankas ile gerçeklefltirilen kredi kart ifl ortakl ING Bank n müflterilerine yayg n üye iflyeri a ve birbirinden cazip kampanyalarla hizmet sunmas n hedeflemektedir. ING Bank, düzenlenen kampanyalar n da etkisiyle 2008 y l nda kredi kart adedini %6, yaflayan kart bakiyesini ise %9 art rm flt r. Ayn dönemde ING Bank n kredi kart adedi e ç km flt r. ALTERNAT F DA ITIM KANALLARI De iflim sürecinde önemli rol 2008 y l içerisinde gerçeklefltirilen Oyak Bank tan ING Bank a geçifl döneminde Banka alternatif da t m kanallar n hizmet kalitesinden ödün vermeden, müflterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak amac yla yo un olarak kullanmaya devam etmifltir. Banka n n alternatif da t m kanallar ATM ler, internet ve telefon bankac l uygulama modüllerinden oluflmaktad r. Sürekli gelifltirilen alternatif da t m kanallar, ING Bank için bir hizmet kanal olman n ötesine geçmifl ve Banka n n de iflim sürecindeki en önemli itici güçlerden birisi haline gelmifltir. Alternatif da t m kanallar hizmet kalitesi çeflitli platformlarda ödüllendirilen ING Bank, flubelerinin artan miktarda katma de erli hizmetler sunmas na olanak tan maktad r. Banka müflterilerinin zamandan ve mekandan ba ms z olarak, güvenli, kolay ve daha düflük maliyetli hizmet alabilecekleri bu kanallar daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunma sürecinde yo un olarak kullanmaya devam edecektir. Toplam 4,5 milyon ça r numaral eriflim hatt ndan müflterilere hizmet sunan ING Bank Ça r Merkezi ne gelen ça r say s 2008 y l nda 4,5 milyona ulaflm flt r. Ça r Merkezi üzerinden müflteriye sunulan zengin hizmet yelpazesi kadar, %97 oran nda sa lanan müflteri memnuniyeti de geçifl ve de iflim sürecinde ING Bank hizmet fark n n ortaya konmas nda önemli rol oynam flt r. ING Bank, yenilikçi telefon bankac l uygulamalar yla, müflterilerine en h zl ve do ru flekilde hizmet sa lamay ve müflteri sadakatini sürekli pekifltirmeyi hedeflemektedir. flletme bankac l müflterilerine de hizmet... ING Bank Ça r Merkezi yap lanmas nda 2008 y l içerisinde oluflturulan en önemli yenilik, iflletme bankac l müflterilerinin de Merkezden hizmet almaya bafllamas olmufltur. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 17

19 Maliyet optimizasyonu ad na Temel bir hizmet kanal olarak çal flan ING Bank Ça r Merkezi, Banka n n operasyonel maliyetlerin düflürülmesinde ve maliyet taban n n sürekli kontrolünde önemli bir rol oynamaktad r. Ça r Merkezi içsellefltirmifl oldu u sat fl gücüyle bir kâr merkezi olarak da de er üretmekte ve temel bir pazarlama ifllevi yerine getirmektedir. ING Bank artan ça r trafi ini müflteri memnuniyetinden ödün vermeden karfl lamaya kararl d r. fiube d fl da t m kanallar ndan, eriflimi en kolay olan, telefon bankac l nda, ça r ve ifllem maliyetlerini düflürecek, verimlili i art racak teknoloji yat r m ve projeler süreklilik gösterecektir. ING Bank telefon bankac l hizmetlerini büyütmeyi ve etkinlefltirmeyi sürdürecektir. Bankac l k ifllemlerinin %10 u internet üzerinden gerçeklefliyor. ING Bank ta bankac l k ifllemlerinin %10 u nternet fiubesi üzerinden yap lmaktad r. %10 luk kanal kullan m oran, ifllem çeflitlili i, rekabetteki gücü ve sat fl potansiyeli ile ING Bank nternet fiubesi, Banka n n alternatif da t m kanallar içerisinde her geçen gün giderek daha fazla önem kazanmaktad r. ING Bank web sitesi, 2008 y l nda, interaktif tasar m dünyas n n baflar l ifllerini ortaya koymay ve desteklemeyi amaçlayan Interactive Media Awards taraf ndan bankac l k dal nda Üstün Baflar Ödülü ne de er görülmüfltür. Marka de iflim sürecinde, yeni tasar ml internet flubesi ve kurumsal internet sitesi haz rlanarak uygulamaya al nm flt r. Teknolojisi yenilenen, ifllem menüsü zenginleflen, kullan c dostu yeni ING Bank kurumsal internet sitesi ve nternet fiubesi müflteriler taraf ndan yüksek be eni ile karfl lanm fl; yeni versiyon internet bankac l n n baflar s uluslararas yar flmalarda al nan ödül ile tescillenmifltir. Güvenlik odakl internet bankac l ING Bank n yenilikçi güvenlik uygulamalar 2008 y l na da damgas n vurmufltur: IP k s tlama ve hesap k s tlama gibi ek özelliklerle art r lan web sitesinin güvenli i, Banka n n web bankac l alan nda da rekabetin önünde gidebilmesine ve güçlü duruflunu sürdürmesine olanak tan m flt r. ING Bank, ürün ve hizmetlerinin internetteki bilinirlili ini ve bulunabilirli ini art rmak amac yla, 2008 y l nda ING Bonus Card ürün mikro sitesi ile internetten VOB ifllemleri yapma imkan sunan yeni hizmet modülünü yay na al nm flt r. ING Bank kurumsal web sitesi ve Internet fiubesi, sat fl odakl bir yaklafl mla yeniden yap land r lm flt r. Banka, internet üzerinden müflterilerine özel ve kiflisellefltirilmifl ürün sat fl önerilerinde bulunan sat fl projesinin ilk faz n 2008 y l nda devreye sokmufltur. ING Bank ATM lerinde hizmete aç kl k oran %99 olarak gerçekleflmifltir. Ülke genelindeki 841 adet kurulu ATM si, %4 lük pazar pay ve %99 luk hizmete aç kl k oran ile ING Bank, ülkemizin en büyük ve en etkin ATM a na sahip bankalar ndan birisidir. Her bir flubesinde en az bir adet ATM bulunan ING Bank, ATM lerin 473 adedini flube d fl noktalarda konumland rm fl ve Türkiye genelinde yayg n bir kapsama ve hizmet alan oluflturmufltur y l nda, ATM ler üzerinden gerçeklefltirilen ortalama ayl k finansal ifllem say s 2,2 milyon adet, toplam y ll k ifllem adedi 48,1 milyon adede ulaflm flt r. HAZ NE YÖNET M, PARA P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR ING Bank kaliteli hizmet anlay fl ile müflterilerinin hazine ifllemlerindeki sürekli tercihi olmay sürdürmektedir. Para ve sermaye piyasalar nda aktif ING Bank, Türkiye para ve sermaye piyasalar n n aktif bir kat l mc s d r. 12 adet D BS piyasa yap c s ndan biri olan ING Bank, ayn zamanda, TL libor faiz kotasyonu aç klama yetkisine de sahiptir. ING Bank, müflteri odakl para ve sermaye piyasalar politikalar n 2008 y l nda da sürdürmüfl; 2008 y l nda 123,8 milyar dolarl k k sm müflteri kaynakl olmak üzere toplam 258,9 milyar dolarl k döviz ifllemine arac l k etmifltir. Ayn dönemde ING Bank, 29,5 milyar TL lik (ihale hariç) hazine bonosu ve devlet tahvili ifllemi gerçeklefltirmifltir. ING Bank ülkemizde vadeli ifllemler ve opsiyon piyasas n n faaliyete geçmesiyle beraber türev ürünlerde de ata a geçmifltir. Banka bu eksende müflterisine sundu u ürün yelpazesini gelifltirmifl ve ifllem hacimlerini önemli oranda art rm flt r. ING Bank n türev ürün ifllem hacmi 2008 y l nda 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmifltir. Güçlü yurt d fl iliflkiler, ticaret finansman nda uzmanl k Banka yayg n ve köklü uluslararas iliflkilerini, ING Grubu nun bir üyesi olman n getirdi i avantajlarla birlefltirerek müflterilerinin d fl ticaret ifllemlerine en iyi koflullarda arac l k etmektedir. ING Bank, müflterilerinin fon taleplerini karfl lamak amac yla, 2008 y l nda gerek ING Grubu ndan gerekse muhabir bankalardan prefinansman, post finansman, iflletme sermayesi ve genel amaçl finansmanlar sa lam flt r. Banka ayn zamanda, ECA ve GSM kredilerinde sahip oldu u genifl fonlama imkanlar n da müflterilerine sunmaya devam etmektedir. ING Grubu nun bir üyesi olmak, Banka ya daha yüksek hacimli ve ucuz fonlama olanaklar kazand rm flt r. Bu güçlü sinerji ile ING Bank, 2008 y l nda uluslararas piyasalardan kaynak temini amaçl sendikasyon ve seküritizasyon gibi do rudan borçlanma yapma ihtiyac duymam flt r. Müflterilerine yayg n muhabir a üzerinden geleneksel d fl ticaret finansman hizmetlerini sunan ING Bank, uluslararas kalk nma ve yat r m bankalar ile de yak n bir ifl birli i içinde çal flmaktad r. ING Bank n bu çok yönlü iliflkiler gelifltirme stratejisi, uluslararas bankac l k alan ndaki uzmanl ile birleflmekte ve Banka n n müflterilerine geliflmifl finansman teknikleri ile yap land r lm fl, uygun koflullara sahip uzun vadeli kredi paketleri sa lamas nda önemli bir yer tutmaktad r. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 18

20 ING Bank, Dünya Bankas kaynakl EFIL IV kredisinde arac l k eden bankalar aras nda yer almaktad r. Bu kredi, ihracatç, yurtd fl müteahhitlik ve turizm alan nda faaliyet gösteren firmalar uzun vadeli yat r m finansman nda desteklemeyi öngörmüfltür. ING Bank, h zla de iflen makro ekonomik koflullar çerçevesinde, 2009 y l nda da ticaret finansman alan nda aktif olmaya ve katma de eri yüksek, yenilikçi ürünler sunmaya devam edecektir. Projeler ve Yap land r lm fl Krediler Altyap, enerji, do al kaynaklar, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde aktif bir banka Türkiye de son y llarda h zla artan uzun vadeli yat r mlar kadar özellefltirmeler de yabanc yat r mc lar n ilgisini art rm flt r. Gerçeklefltirilen flirket sat n almalar ve birleflmeleri, proje ve yap land r lm fl finansman ürünleri aç s ndan önemli bir ifl sahas oluflturmufl, piyasada güçlü bir talep gözlenmifltir. ING Bank farkl sektörlerde faaliyet gösteren müflterilerine proje finansman ve yap land r lm fl finansman ürünleri sunmaktad r. Altyap, enerji, do al kaynaklar, otomotiv ve telekomünikasyon ING Bank n ifl portföyünde öne ç kan sektörler konumundad r. ING Bank, üyesi oldu u ING Grubu nun proje ve yap land r lm fl finansman ifl kolundaki global tecrübelerinden de faydalanarak büyümeyi hedeflemektedir. ING Grubu nun bir üyesi olman n getirdi i uzun vadeli ve cazip koflullu fonlama kaynaklar na ulaflma yetkinli i, Banka n n bu hedefini artan oranda destekleyecek çok de erli bir güçtür. Sendikasyon ve kulüp kredilerinde önemli paylar ING Grubu kurumsal flirketlerin gerek k sa gerekse uzun vadeli sendikasyon ve kulüp kredilerinde y llardan beri önemli paylar almaktad r. Banka, ING Grubu nun yeni bir üyesi olarak, bu alanda da aktif rol almay öngörmektedir. Uluslararas piyasalarda yaflanan zorluklara ra men ING Bank, seçici yaklafl m n ve ihtiyatl kredi politikalar n koruyarak müflterilerinin uzun vadeli kaynak ihtiyaçlar na yap land r lm fl finansman ürünleri ile destek vermeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli kredilerde riski minimuma indirgemek amac yla, detayl proje/nakit ak fl analizleri yap lmakta, nakit ak fl n n ve riskin takibine yönelik mekanizmalar oluflturulmaktad r. Di er taraftan kredilerin güçlü teminatlarla desteklenmesine özel önem verilmektedir. ING Bank, ING Grubu iflbirli i ve sinerjisi ile gerek Türkiye de yat r m yapmay planlayan yabanc firmalara gerekse yurt d fl na aç lan Türk yat r mc lar na finansal dan flmanl k hizmetleri de sunmaktad r. Önümüzdeki dönemde ING Bank dan flmanl k alan nda daha da aktif olmay ve pay n artt rmay planlamaktad r. fit RAKLER M Z ING European Financial Services ING European Financial Services, Dublin Uluslararas Finans Merkezi nde faaliyet gösteren bir finansal hizmet flirketidir y l ndan beri hizmet vermekte olan flirketin tüm faaliyetleri rlanda yasalar na ve mevzuat na tabidir. Marka de iflim projesi kapsam nda flirketin Oyak European Finance Plc olan unvan ING European Financial Services Plc olarak de ifltirilmifltir. Unvan de iflikli i, 24 Haziran 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir. Ba ms z denetime tabi tutulmufl 2008 y l sonu bilanço verilerine göre fiirket in toplam varl klar 276 milyon dolar, özkaynaklar ise 3 milyon dolard r. ING Portföy Yönetimi ING Portföy Yönetimi kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri sunmak üzere Türkiye de kurulan ilk portföy yönetim flirketidir. Marka de iflim projesi kapsam nda flirketin Oyak Portföy Yönetimi A.fi. olan unvan ING Portföy Yönetimi A.fi. olarak de ifltirilmifl olup unvan de iflikli i 29 May s 2008 tarihi itibariyle tescil edilmifltir. Mali piyasalardaki engin bilgi ve tecrübe birikimini, yönetmekte oldu u fonlar n en iyi flekilde de erlendirilmesi amac yla kullanan ING Portföy ün yönetti i toplam portföy büyüklü ü 2008 y l sonunda 883 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. fiirket, ING Bank ve ING Emeklilik yat r m fonlar n n yan s ra toplam 64 bireysel ve kurumsal müflteriye de portföy yönetim hizmetleri sunmaktad r. fiirketin 2008 y l net kâr 2,2 milyon TL, aktif büyüklü ü ise 12 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. ING Finansal Kiralama ING Finansal Kiralama, 29 Eylül 2008 tarihinde finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü ifllem ve sözleflmeler yapmak amac yla kurulmufltur. fiirketin faaliyetlerine 2009 y l nda bafllamas hedeflenmektedir. ING Faktoring ING Faktoring, 29 Eylül 2008 tarihinde ithalat, ihracat ve yurt içi faktoring faaliyetlerinde bulunmak amac yla kurulmufltur. fiirketin faaliyetlerine 2009 y l nda bafllamas hedeflenmektedir. ING BANK FAAL YET RAPORU 2008 ING BANK IN 2008 YILI FAAL YETLER N N DE ERLEND R LMES 19

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı