Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi"

Transkript

1 Araştırma: Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi Emel Taşçı Duran 1, Şenay Ünsal Atan 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta 2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadınların doğum biçimiyle ilgili duygu, tutum, inanç ve değerlerini tanımlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada niteliksel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma Kasım Ağustos 2011 tarihleri arasında Isparta da bir doğum hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Normal ya da sezaryen yöntemiyle doğum yapan 38 kadın örneklemi oluşturmuştur. Veri toplamada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, kadınlara ait bilgilerin olduğu bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Kadınlarla yapılan bütün görüşmeler derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeden sonra kayıtlar yazılı doküman haline getirilmiştir. Açık sonlandırılmış soruların analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. İçerik analizi niteliksel araştırma tasarımının analiz yöntemlerinden biridir. Bulgular: Kadınların bazılarının normal doğuma yönelik olumlu tutumlarının olduğu belirtilmiştir. Türk kadının diğer kadınlardan farklı olarak normal doğumla birlikte annelik duygusunun daha iyi hissedileceği ve bazı jinekolojik rahatsızlıkların vücuttan uzaklaşacağı düşüncesi mevcuttur. Bazı kadınların ise normal doğumla ilgili bazı endişelerinin olduğu ve bundan dolayı sezaryen ile doğumu tercih ettikleri belirtilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada doğum biçimine yönelik tutum ve inançlarda farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Sezaryen doğum, vajinal doğum, inanç, tutum, kadınlar Qualitative analysis of perspectives of woman about cessation section/vaginal delivery Objective: The aim of this study was to describe women s feelings, attitudes, beliefs and values about mode of birth. Methods: In this research, a qualitative design was used. This research was conducted at obstetrics clinics of Obstetrics Hospital in Isparta between November 2010-August In this study, purposeful sampling was used. The sample consisted of 38 women who have given birth by normal or cesarean delivery methods. It was used for data collection in face-to-face interviews with the women after birth. In the study, all data were collected from Information Forms that have introductory information belongs to women and semi-configured Interview Forms. All interviews with women were done face to face by using deeply interviewing technique. Interviews were recorded by a voice recorder. After interviews, recorded voices were converted into written document. For analysis of open-ended questions, a content analysis method, which is one of analysis methods of qualitative research design, was used. Results: It was stated that positive attitudes of some of the women towards the normal delivery. It was stated that unlike other women in the Turkish woman's more well understood sense of motherhood with a normal birth, normal birth was moved gynecological disorders from body. Some of the women have some concerns about normal birth and therefore preferred by cesarean birth. Conclusion: In this study, existence of diversity of attitudes and belief about birth was observed. Key words: Cessation/section, vaginal delivery, belief, attitude, woman : Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr.Emel Taşçı Duran, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta E-posta: Farklı toplumlarda, gebelik ve çocuk sahibi olma farklı anlamlara sahiptir (1). Türk toplumunda çocuk, ekonomik, psikolojik ve sosyal değerler boyutları olan bir unsurdur. Doğum, kadının çocuk sahibi olma 83

2 isteğinden başlayarak, yüzlerce adet, gelenek, görenek, inanç, töre ve tören tarafından yönetilmektedir (2). Gebelik sırasında kadınlar sıklıkla, doğum hakkında, yeni yaşam biçimi ve yeni sorumluluklarla ilgili karmaşık duygular hissetmektedirler (3). Anne ve baba adaylarını gebelik süresince düşündüren konuların başında doğum yönteminin nasıl olacağı gelmektedir (4). Normal doğum milyonlarca yıldır bütün memelilerin soylarını devam ettirmekte kullandıkları yöntemdir. En önemli avantajı normal ve fizyolojik olmasıdır. Doğum sonrasında anne birkaç saat içinde normal aktivitesine dönebilmekte ve çok kısa sürede bebeğini emzirmeye başlayabilmektedir (5). Sezaryen doğumun toplumu etkileyen, fiziksel, emosyonel ve ekonomik sonuçları vardır (6,7). Normal ya da sezaryen doğumun her ikisi de anne ve bebek için avantaj ve dezavantajlara sahiptir (8). Doğum, kadının yaşamında önemli emosyonel olaydır ve normal psikososyal bir süreçtir. Doğum korkusu ve doğumla ilgili ambivalan duygular gebelik sürecinin normal bir parçasıdır (3). Bazı araştırmalar (10-12) doğum hakkındaki korkunun, daha önce sorunlu bir doğum deneyimi yaşamanın, klinik ya da obstetrik komplikasyonların, doğum yöntemine karar verme sürecinde etkili olduğunu belirtmiştir. Örneğin Fisher ve arkadaşları (9), vajinal doğumla ilgili negatif deneyim yaşayan kadınların, diğer gebeliklerinde vajinal doğuma ilişkin korku yaşadığını belirtmişlerdir Kasai ve arkadaşları (3), çalışmalarında doğum korkusu nedeniyle elektif sezaryen oranlarının arttığını belirtmiştir Dölen in (13) belirttiğine göre de, sezaryen hızının artmasında rolü olan diğer önemli bir neden anne istemidir. Doğal olarak annenin bu isteminde de korku önemlidir. DSÖ nün sezaryen oranlarının % oranında sınırlandırılması yönündeki önerilerine karşın, Türkiye'de sezaryen oranları 2001 yılında % 21 iken 2009 yılında % 47 oranlarına gelmiştir (14). Türkiye de tüm doğumlar arasında sezaryen doğum oranı 2007 yılında % 36, 2010 yılında % 45 dir. Bu oran devlet hastanelerinde % 41, özel hastanelerde % 64, üniversite hastanelerinde ise % 65 lere ulaşmıştır (15). İtalya da sezaryen oranları % 73 iken Asya kadınlarında % 95 oranında vajinal doğum tercih edilmektedir (3). Ülkemizde sezaryen oranlarının artış nedenleri arasında, doktorun malpraktis konusunda endişelenmesi, epidural anesteziyle ağrısız doğumun çok yaygın olmaması, sezaryen doğumun sağlık kurumu ve doktora ekonomik katkılarının olması, normal doğumun zaman kaybı olarak görülmesi, ebe ve doktorların eğitimindeki değişiklikler, antenatal bakım sırasında yetersiz bilgi ve destek verilmesi, annelerin eğitim seviyesinin yükselmesi, ailelerin ekonomik olarak iyi durumda olmaları, normal doğum korkusu, normal doğum konusunda yanlış inançlar ve elektif sezaryen oranlarının artmasıdır (10,13,16-19). Türkiye de doğum biçimiyle ilgili araştırmalar olmasının yanı sıra, doğum biçimini tercih etme nedenleri niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmamıştır. Doğum biçimiyle ilgili sağlık politikalarına yön verme konusunda, kadınların doğum yöntemlerine ilişkin duygu ve düşüncelerinin anlaşılması gerekmektedir. Kadınların düşüncelerinin anlaşılması bakımından bu çalışma önemlidir. Bu çalışma, kadınların doğum hakkındaki inanç, tutum, değer ve düşüncelerinin anlaşılması amacıyla planlanmıştır. Yöntem Bu araştırma niteliksel fenomenolojik bir çalışmadır. Fenomenoloji, nitel araştırmanın temellerini oluşturan bakış açılarından bir tanesidir. İnsanların yaşam deneyimleri hakkında düşünmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Araştırma, Isparta da doğum hastanesinde yapılmıştır. Bu hastaneye, her türlü sosyoekonomik düzeyde hastalar başvurabilmektedir. Araştırmanın verileri Kasım 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini yaş grubundaki belirtilen hastanede doğum yapan kadınlar oluşturmuştur. Örneklemi iletişimde sorun yaşamayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar olmak üzere toplam 38 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Nitel araştırmalarda belirli bir örneklem sayısı yoktur (20). Veri toplama aracı kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir Bilgi Formu (9 soru) yarı yapılandırılmış Görüşme Formu olarak iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme soruları konuyla ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Görüşme formunun geçerlikgüvenirliğini sağlamak için üç kadınla görüşülerek pilot çalışma yapılmış. Pilot çalışmadan sonra görüşme formunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 84

3 Görüşme formu, doğum yöntemleri, doğum sonrası dönem, annenin yaşadığı durumlarla ilgili 12 sorudan oluşmaktadır (Size göre anne ve bebek sağlığı için en iyi doğum yöntemi hangisidir? Neden? gibi). Derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler kadınlarla rahat iletişim kurulabileceği düşünülen boş bir odada yapılmıştır. Görüşmeler kadınların doğumdan sonra kendilerini görüşmeye en hazır hissettikleri zaman belirlenerek yapılmıştır. Görüşme; karşılıklı aynı düzeyde oturularak yapılmış, aktif dinleyerek, soru formları yardımıyla yönlendirilmiştir. Kadınların verdiği cevaplar bulgular bölümünde aynen ifade edildiği gibi belirtilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme, ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra görüşmeler tekrar tekrar dinlenerek Microsoft Word programında yazıya geçirilmiştir. Kadınlarla yapılan görüşmeler kadınların verdikleri cevaplara bağlı olarak dakika arasında değişmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler defalarca okunmuştur. Verileri birbirinden bağımsız üç uzman değerlendirmiş olup, her bir uzman, her bir kelime ve cümleden çıkabilecek kodları oluşturmuştur. Daha sonra bu uzmanlar bir araya gelerek ortak bir kod listesi oluşturmuşlardır. Oluşan kodlardan sonra tematik kodlamaya geçilmiş ve kodlar araştırmacı tarafından sınıflandırılmış, uygun temalar çıkarılmıştır. Ardından tüm görüşme verileri kodlandırılmış ve yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. İfadelerin sonunda belirtilen rakamlar kadınlara verilen katılımcı numaralarıdır. Geçerlik ve Güvenirlik İçin Alınan Önlemler Çalışmada yapılan görüşmeler gözlemlerle desteklenmiştir. Araştırmada araştırmacı ile birlikte üç uzman kişi tarafından değerlendirme yapılmıştır. Katılımcı teyidi almak için görüşmeden sonra kişilere görüşmeye eklemek veya çıkarmak istedikleri konular olup olmadığı sorulmuş ve cevapları tekrar gözden geçirilmiştir. Ayrıntılı betimleme yapılmış olup doğrudan alıntılara sık yer verilmeye çalışılmıştır. Araştırma Etiği Çalışmanın yapılabilmesi için araştırmanın yapıldığı hastaneden yazılı ve bütün katılımcılardan çalışmaya katılmaya gönüllü olduklarına dair sözel onam alınmıştır. Kadınların isimleri gizli tutulmuş olup, isimler yerine ifadelerde katılımcı numaraları yer almıştır. Ses kayıt cihazının kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Araştırmanın sınırlılıkları Fenomenoloji araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Bu çalışma için de en büyük sınırlılık genellemenin yapılamamasıdır. Bulgular Sosyo-demografik bulgular Araştırma katılan kadınların yaş ortalamalarının 26.7±4.3 olduğu saptanmıştır. Doğum yapan kadınların, %36 sının ilkokul mezunu, % 71 inin ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Kadınların son doğumları incelendiğinde; % 60,9 unun sezaryen yöntemi ile doğum yaptığı saptanmıştır. Normal doğum Kadınların ifadelerine göre normal doğum yöntemiyle ilgili doğal süreç, çabuk iyileşme, yarım insan olma, temizlenme temaları ortaya çıkmıştır. Kadınların çoğu normal doğumun anne ve bebek sağlığı için daha iyi olacağını çeşitli nedenlerle açıklamış olup, normal doğumu doğal süreç olarak tanımlamışlardır. Normal doğum, doğal bir süreç (K 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 36, 37, 38). Kadınlar normal doğumdan sonra daha çabuk ayağa kalktıkları için bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Hemen ayağa kalkabiliyorsun, ağrın fazla olmuyor, çabuk iyileşiyorsun, bebek daha sağlıklı oluyor (K 18). Daha çabuk kalkıyorsun, bebeğe bakabiliyorum (K 20). Daha çabuk ayağa kalkıyorsun, sezaryende bi iş yapamıyosun, hayat boyu etkiliyo (K 37). 85

4 Hemen kalkıyor, bebeğe daha iyi bakabiliyosun (K 12). Bazı kadınlar ise sezaryen yöntemi ile doğum yapmanın yarım insan yapacağı düşüncesinden dolayı normal doğumun daha sağlıklı olduğunu düşünmektedirler. Sezaryen olunca bir hafta yataktan kalkamıyosun, yarım insan oluyosun, ağır iş yapılamıyo (K 29). Şu an yarım insan gibiyim (K24). Sezaryen olunca kesildiğim için yarım hissediyorum, eskisi gibi olmuyo (K20). Bazı kadınlar ise normal doğum yöntemiyle doğum yapmanın vücudun temizlenmesini sağladığını belirten ifadelerde bulunmuşlardır. İçin temizleniyor, toparlanma daha hızlı, risk daha az (K22). Vücudundaki bütün kadın hastalıklarını atıyosun (K19). Anne için, ilerde hastalık olmaz, içinde kan toplanmaz (K20). Bütün pislik geliyor, temizleniyor (K30). İçin temizleniyor, hastalıklar çıkıyor doğumda (K21,23). Herkes öyle söylüyo içindeki her şey temizleniyo, adet döneminde sancı olmuyomuş (K24). Bu ifadelerin yanı sıra rahat hareket edebilme, bebeğe daha iyi bakabilme, daha hızlı iyileşme, bebekle etkileşimin daha erken olması, hastanede kalma süresinin daha az olması, daha hızlı kilo verme gibi düşüncelerde belirtilmiştir. Sezaryen doğum İfadelere göre sezaryen doğum ile ilgili, ağrısız olması, güvenli olması gibi temalar ortaya çıkmıştır. Kadınların çok az bir kısmı sezaryen doğumun anne ve bebek sağlığı için daha iyi olduğunu belirtmiştir. Kadınlar daha çok sezaryen doğumun ağrısız bir yöntem olduğu, normal doğumdaki gibi ağrı hissedilmediğini belirtmişlerdir. Normal doğumun ağrısı fazla (K10). Sezaryen daha iyi, acı hissedilmediği için, param olsa sezaryen olurdum (K9). Sezaryen doğum, ağrısız olduğu için (K25). Normal doğumdan daha az ağrılı, daha kolay (K15). Kadınların bazıları ise sezaryen doğumun anne ve bebek sağlığı için daha güvenli olduğunu vurgulamışlardır. Normal doğumun daha riskli olduğunu düşünüyorum (K23). Hem bebek hemde anne daha az zarar görüyo, daha rahat (K10,16,17). Annelik duygusu- değer Annelik duygusu ile ilgili bebeğin değeri, acı çekme gibi temalar ortaya çıkmıştır. Doğum yönteminin annelik duygularını etkilediğini düşünen kadınlar, bazı ifadelerle nasıl etkilediği konusuna açıklık getirmişlerdir. Bu ifadelerden bazıları normal doğumla bebeğin değerini daha iyi anlama şeklindedir. Bebeğin değeri daha iyi biliniyo sancı çekince (K27). Sancıyla birlikte çaba gösterince daha değerli olur (K19). Normal doğum yapanın bebekleri daha kıymetli oluyor her şeyi hissediyosun canlı canlı (K24). Ağrıyı çektiğim için çocuğumun değerini kıymetini daha iyi biliyorum (K29). Kadınlardan bazıları normal doğumda acı çekmenin annelik duygularını daha iyi hissettirdiğini belirtmiştir. Acı çekmeyince anne olduğumuzu anlamayız (K18). Acı çekince anne olmayı daha iyi anlıyorum (K21). Zor olduğu için normal doğum sürecini yaşamak daha iyi annelik hissettiriyor (K25). Normalde daha iyidir annelik duygusunu hissetmek (K18). Acı çekmek daha iyi annelik hissettiriyor (K26). Sancı çekmeyen anne olamaz derler (K27). Tartışma ve sonuç 86

5 Bu çalışmanın amacı, kadınların doğum yöntemiyle ilgili, inanç tutum ve duygularının tanımlanmasıdır. Bu çalışmanın bir sınırlılığı sonuçların, toplumun geneline genelleştirilememesidir. Bununla birlikte örneklem sayısı nitel araştırma için yeterlidir. Farklı sosyoekonomik düzeylerde kadınların çalışmaya dahil edilmesi bu çalışma için bir avantajdır. Kadınların sezaryen ya da normal doğum hakkındaki duygu ve düşünceleri toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda (10, 16-19, 21-23) kadınların normal doğumu tercih etme nedeni genellikle, doğumun normal bir olay olması, kontrol duygusunun elinde olması, normal doğumu deneyimlemek isteme, erken iyileşme ve hastaneden erken taburcu olmak için, daha düşük komplikasyon oranları, anestezi yada operasyon korkusu, anne için güvenli olması, bebeğe daha iyi bağlanma, doğum sonu dönemin daha ağrısız olması, sağlık için daha uygun olduğunu düşünme, bebeğin hemen emzirilebilmesi, güvenilir olduğunu düşünme, normal doğumun en iyi olduğunu düşünme ve eşin normal doğum konusunda karısını desteklemesidir. Çalışma bulgularımız literatürle uyumludur. Çoğu kültürde gebelik doğal ve normal bir süreç olarak kabul edilmektedir (24,25). Kadınların kalitatif ifadeleri ile literatürde belirtilen (25,26), normal doğumun doğal bir süreç olduğu, çabuk iyileşme, hareketin daha kolay olması, bebeğe daha iyi bakabilme, hastanede kalış süresinin kısa olması, kilo vermenin daha kolay olması gibi ifadeler uyumludur. Bizim ülkemizde kadınların çoğu gebeliği normal bir durum olarak kabul etmektedir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak gebeliğin sonunda da normal doğumun doğal bir süreç olduğu düşüncesi doğabilmektedir. Kadınların ifadeleri de bu düşünceyi desteklemektedir. Türk kadını için doğumdan sonra en erken dönemde iyileşme bebeğe bakım verebilme düşüncesi önemlidir. Kadın için her ne kadar ailede destek kişiler doğumdan sonra kadının yanında olup bebek bakımı için kadına destek verse de, kadının kendisinin bebeğe bakması anne olan kadın için önemlidir. Bu düşünce kadınların ifadelerinde de yer almaktadır. Kadınlar normal doğumla birlikte vücudun temizlendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, normal doğumla birlikte diğer jinekolojik şikâyetlerin de iyileştiği inancı vardır. Türkiye de bazı kadınlarda, menstruasyon sırasında, doğum sırasında ya da doğumdan sonra kanamayla birlikte vücudun temizlendiği inancı mevcuttur. Amenore ve az miktarda postpartum kanamalı durumların da, kirli kan vücudun içinde kaldığı için zararlı olduğu görüşü vardır (27). Ayrıca doğumda ağrı deneyimi yaşamanın annelik duygularını güçlendirdiğine dair ifadeler mevcuttur. Kadınlar için yaşamın önemli bir olayı olan annelik duygusu çoğu faktörden etkilenebilmektedir. İfadelere göre kadınlar, doğum yönteminin annelik duygusunu etkilediğini belirtmektedir. Bu ifadelere göre normal doğumda annenin etkin bir rol oynamasıyla ve doğumu canlı olarak yaşamayla birlikte bebeğin değerinin daha iyi bilindiği belirtilmiştir. Bektaş ve arkadaşlarının (28) yaptıkları çalışmada da, benzer düşünceler ifade edilmektedir. Özellikle acı çekmenin daha iyi annelik duygusu hissettireceği görüşü oldukça farklı bir düşüncedir. Bu görüş, prenatal eğitimler sırasında normal doğum konusunda kadınları cesaretlendirmede kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda (10,16,17,21-23,29) ise, kadınlar normal doğum ağrısına ilişkin korku, kontraksiyon ya da hırpalanma korkusu, güvenli doğum, bebeğin güvenliği gibi nedenlerle sezaryen doğumu tercih etmişlerdir. Normal doğumda travay sırasında ağrı çok olmasına karşın sezaryende ise doğum sonrası ağrı mevcuttur. Fakat kadınlar için travay sırasındaki ağrı daha ürkütücü olabilmektedir. Travay sırasındaki ağrı deneyimini yaşama biçimi kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde ağrısız normal doğum uygulamalarının oranı azdır. Kadınların ifadelerinde de belirttikleri gibi ağrısız olduğu için sezaryen yöntemi ile doğum tercih edilmektedir. Bazı kadınlar ise sezaryen yöntemi ile doğumun, daha güvenli olduğunu vurgulamıştır. İfadeler literatürle uyumludur. Çalışmamızda farklı olarak, sezaryen doğumun kadınları yarım insan gibi hissettirdiği ile ilgili görüşleri mevcuttur. Benzer olarak, Duran ın (30) belirttiği gibi, Türk kültüründe kadının aile içinde görevlerini yerine getirmesi önemlidir ve Duran ın çalışmasında kadınların ifadelerine göre, gebelik durumunda da gebelik öncesine göre, görevler tam olarak yerine getirilemediği için yarım insan gibi olunduğu belirtilmiştir Sonuç olarak, kadınların önemli bir bölümü doğumun normal bir süreç olduğu ve doğum aşamasının da normal bir şekilde tamamlanması gerektiğini, normal 87

6 doğum yapan kadınların doğum sonrası dönemde daha rahat hareket edebildikleri, bebeğe daha rahat bakım verebildikleri gibi düşünceler belirtilmiştir. Ayrıca farklı olarak, normal doğum yapan kadının annelik duygusunu daha iyi hissedebileceği ve bazı jinekolojik rahatsızlıkların normal doğumla birlikte vücuttan uzaklaştığı düşüncesi belirtilmiştir. Bazı kadınların ise normal doğum ağrısı ile ilgili endişe yaşadıkları ve daha güvenli olduğunu düşündükleri için sezaryen doğumu tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların korkularını azaltmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği açıktır. Normal doğum oranlarının artırılması yönündeki çalışmalara kadınların düşüncelerinin katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Kadınların tutum ve inançlarının dikkate alınarak antenatal bakım verilmesi ve normal doğum konusunda cesaretlendirilmeleri oldukça önemlidir. Kaynaklar 1. Reeder SJ, Mastroionni L, Martin LL. Culture, society and maternal care, maternity nursing. Eighteenth Press Edition, Philedelphia: J.B. Lippincott Company; 1997.p Taşpınar A yaş evli kadınların gebeliğe ve aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: İzmir; Kasai KE. Women s opinions about mode of birth in Brazil: A qualitative study in a public teaching hospital. Midwifery 2010;26: Paul RH, Miller DA. Cesarean birth: How to reduce the rate. Am J Obstet Gynecol 1995;172: Avşar AF. Elektif sezaryen, Türkiye Klin 2001;11: Fenwıck J, Gamble J. Hauck Y. Reframing birth: A consequence of cesarean section. J Adv Nurs 2006; 56: Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: A meta-analysis. Birth 2007;34: Miesnik SR, Reale B. Review of issues surrounding medically elective cesarean delivery. JOGNN 2007;36: Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. How social context impacts on women s fears of childbirth: A Western Australian example. Soc Sci Med 2006;63: Duman Z, Köken NG, Şahin FG, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık çalışanlarının normal doğum ve sezaryen ile ilgili düşünceleri. Perinatol Derg 2007;15: Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009;25: Fenwick J, Midhons LS, Creedy DK, Bayes S. Why do women request caesarean section in a normal, healthy first pregnancy? Midwifery 2010;26: Dölen İ, Özdeğirmenci Ö. Optimal sezaryen hızı ne olmalı? Türkiye de ve Dünyada güncel ne? TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Derg 2004;7: Sezaryenle Doğum Tartışmaları, haberler/ 54-haberler/452-sezaryenle-dogum-tartismalari Normal Doğumu Özendirin, haberler/ 1130_1_104_ _ jpg Büyükbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karşıdağ AYK, Bektas E, Unal O, et al. Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol 2010;30: Gözükara F, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üni. Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Derg. 2008; Koken G, Cosar K, Sahin FK, Arioz DT, Duman Z, Aral İ. Attitudes towards mode of delivery and cesarean on demand in Turkey. Int J Gynaecol Obstet 2007;99: Yaşar Ö, Kır Şahin F, Coşar E, Nadirgil-Köken G, Cevrioğlu AS. Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klin 2007;17: Leininger, M. Qualitative research methods in nursing, Greyden Pres, USA pp Angeja ACE, Washington AE, Vargas JE, Gomez R, Rojas I, Caugheya AB. Chilean women s preferences regarding mode of delivery: Which do they prefer and why? BJOG 2006;113: Gamble JA, Creedy DK. Women s preference for a cesarean section: Incidence and associated factors. Birth 2001;28: Danso KA, Schwandt HM, Turpın CA, Seffah JD, Samba A, Hındın MJ. Preference of Ghanaian women for vaginal or caesarean delivery postpartum. Ghana Med J. 2009;43: Brathwaite CA, Williams CC. Childbirth experiences of profesonal chinese canadian women. JOGNN 2004; 33: Essén B, Johnsdotter S, Hovelius B, Gudmundsson S, Sjöberg NO, Friedman J, et al. Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden. BJOG 2000;107: Lee SI, Khang YH, Lee MS. Women s attitudes toward mode of delivery in South Korea- a society with high cesarean section rates. Birth Issues Perinatal Care 2004;31: Gölbaşı Z, Eğri G. Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Derg. 2010;32: Bektaş E. Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve nedenleri ile ilgili anket çalışması. Uzmanlık Tezi: İstanbul; Mancuso A, De Vıvo A, Fanara G, Settınerı S, Triolo O, Giacobbe A. Women s preference on mode of delivery in Southern Italy. Acta Obstetricia et Gynecol. 2006; 85: Taşçı-Duran E, Sevil Ü. Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Tez tanıtımı. Sosyoloji Derg. 2011;23-24:

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri A Way to Prevent the Increase in Cesarean Birth: Vaginal

Detaylı

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort

Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers postnatal comfort Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 184-190 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler Factors that affecting mothers

Detaylı

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu*

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* Seyhan Çankaya, Aslı Ak, Yasemin Polat, Firdevs Filiz, Fatma Künduro, Fulya

Detaylı

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi*

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Nülüfer Erbil** Gülcan Sağlam*** Özet

Detaylı

Hemodiyaliz Hastası Olan Bir Eşle Yaşamak: Eşlerin Yaşamlarındaki Gelgitler

Hemodiyaliz Hastası Olan Bir Eşle Yaşamak: Eşlerin Yaşamlarındaki Gelgitler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 21 Hemodiyaliz Hastası Olan Bir Eşle Yaşamak: Eşlerin Yaşamlarındaki Gelgitler Living With a Husband on Hemodialysis: Tides in the Life of Wives Meltem MERİÇ, 1 Fahriye

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları The Behaviours of the Students in Dormitory of Baskent University Against Sexual Role Patterns

Detaylı

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Hemşire Fatma ALTINÇELEP YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2011

Detaylı

Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi

Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12 (5): 553-562 Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi [The Effect of Three Different Smoking Cessation

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 2 Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory Gönül ÖZGÜR, 1 Aysun BABACAN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI ANNE ADAYLARINA VERİLEN EĞİTİMİN (ASBEP) GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 279-299 Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular Özlem HASKAN AVCI Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi

Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Kesitsel Bir Çalışma: Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi Serap EJDER-APAY* Türkan PASİNLİOĞLU** * Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):405-418 Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [An Assesment of Emergency

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar ile Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Araştırma

Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar ile Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Araştırma Çocuk Dergisi 9(1):34-4, 009 Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar ile Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Araştırma Fadime ÜSTÜNER TOP * Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları

Detaylı

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER Belkız KILLI Haziran 2011 DENİZLİ 2 3 DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *

MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Hülya BAYBEK**, Feyza OFLASLI ***, Ömriye PEKER**** ÖZET Bu araştırma Muğla Devlet Hastanesi

Detaylı