Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi"

Transkript

1 Araştırma: Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi Emel Taşçı Duran 1, Şenay Ünsal Atan 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta 2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadınların doğum biçimiyle ilgili duygu, tutum, inanç ve değerlerini tanımlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada niteliksel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma Kasım Ağustos 2011 tarihleri arasında Isparta da bir doğum hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Normal ya da sezaryen yöntemiyle doğum yapan 38 kadın örneklemi oluşturmuştur. Veri toplamada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, kadınlara ait bilgilerin olduğu bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Kadınlarla yapılan bütün görüşmeler derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeden sonra kayıtlar yazılı doküman haline getirilmiştir. Açık sonlandırılmış soruların analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. İçerik analizi niteliksel araştırma tasarımının analiz yöntemlerinden biridir. Bulgular: Kadınların bazılarının normal doğuma yönelik olumlu tutumlarının olduğu belirtilmiştir. Türk kadının diğer kadınlardan farklı olarak normal doğumla birlikte annelik duygusunun daha iyi hissedileceği ve bazı jinekolojik rahatsızlıkların vücuttan uzaklaşacağı düşüncesi mevcuttur. Bazı kadınların ise normal doğumla ilgili bazı endişelerinin olduğu ve bundan dolayı sezaryen ile doğumu tercih ettikleri belirtilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada doğum biçimine yönelik tutum ve inançlarda farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Sezaryen doğum, vajinal doğum, inanç, tutum, kadınlar Qualitative analysis of perspectives of woman about cessation section/vaginal delivery Objective: The aim of this study was to describe women s feelings, attitudes, beliefs and values about mode of birth. Methods: In this research, a qualitative design was used. This research was conducted at obstetrics clinics of Obstetrics Hospital in Isparta between November 2010-August In this study, purposeful sampling was used. The sample consisted of 38 women who have given birth by normal or cesarean delivery methods. It was used for data collection in face-to-face interviews with the women after birth. In the study, all data were collected from Information Forms that have introductory information belongs to women and semi-configured Interview Forms. All interviews with women were done face to face by using deeply interviewing technique. Interviews were recorded by a voice recorder. After interviews, recorded voices were converted into written document. For analysis of open-ended questions, a content analysis method, which is one of analysis methods of qualitative research design, was used. Results: It was stated that positive attitudes of some of the women towards the normal delivery. It was stated that unlike other women in the Turkish woman's more well understood sense of motherhood with a normal birth, normal birth was moved gynecological disorders from body. Some of the women have some concerns about normal birth and therefore preferred by cesarean birth. Conclusion: In this study, existence of diversity of attitudes and belief about birth was observed. Key words: Cessation/section, vaginal delivery, belief, attitude, woman : Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr.Emel Taşçı Duran, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Isparta E-posta: Farklı toplumlarda, gebelik ve çocuk sahibi olma farklı anlamlara sahiptir (1). Türk toplumunda çocuk, ekonomik, psikolojik ve sosyal değerler boyutları olan bir unsurdur. Doğum, kadının çocuk sahibi olma 83

2 isteğinden başlayarak, yüzlerce adet, gelenek, görenek, inanç, töre ve tören tarafından yönetilmektedir (2). Gebelik sırasında kadınlar sıklıkla, doğum hakkında, yeni yaşam biçimi ve yeni sorumluluklarla ilgili karmaşık duygular hissetmektedirler (3). Anne ve baba adaylarını gebelik süresince düşündüren konuların başında doğum yönteminin nasıl olacağı gelmektedir (4). Normal doğum milyonlarca yıldır bütün memelilerin soylarını devam ettirmekte kullandıkları yöntemdir. En önemli avantajı normal ve fizyolojik olmasıdır. Doğum sonrasında anne birkaç saat içinde normal aktivitesine dönebilmekte ve çok kısa sürede bebeğini emzirmeye başlayabilmektedir (5). Sezaryen doğumun toplumu etkileyen, fiziksel, emosyonel ve ekonomik sonuçları vardır (6,7). Normal ya da sezaryen doğumun her ikisi de anne ve bebek için avantaj ve dezavantajlara sahiptir (8). Doğum, kadının yaşamında önemli emosyonel olaydır ve normal psikososyal bir süreçtir. Doğum korkusu ve doğumla ilgili ambivalan duygular gebelik sürecinin normal bir parçasıdır (3). Bazı araştırmalar (10-12) doğum hakkındaki korkunun, daha önce sorunlu bir doğum deneyimi yaşamanın, klinik ya da obstetrik komplikasyonların, doğum yöntemine karar verme sürecinde etkili olduğunu belirtmiştir. Örneğin Fisher ve arkadaşları (9), vajinal doğumla ilgili negatif deneyim yaşayan kadınların, diğer gebeliklerinde vajinal doğuma ilişkin korku yaşadığını belirtmişlerdir Kasai ve arkadaşları (3), çalışmalarında doğum korkusu nedeniyle elektif sezaryen oranlarının arttığını belirtmiştir Dölen in (13) belirttiğine göre de, sezaryen hızının artmasında rolü olan diğer önemli bir neden anne istemidir. Doğal olarak annenin bu isteminde de korku önemlidir. DSÖ nün sezaryen oranlarının % oranında sınırlandırılması yönündeki önerilerine karşın, Türkiye'de sezaryen oranları 2001 yılında % 21 iken 2009 yılında % 47 oranlarına gelmiştir (14). Türkiye de tüm doğumlar arasında sezaryen doğum oranı 2007 yılında % 36, 2010 yılında % 45 dir. Bu oran devlet hastanelerinde % 41, özel hastanelerde % 64, üniversite hastanelerinde ise % 65 lere ulaşmıştır (15). İtalya da sezaryen oranları % 73 iken Asya kadınlarında % 95 oranında vajinal doğum tercih edilmektedir (3). Ülkemizde sezaryen oranlarının artış nedenleri arasında, doktorun malpraktis konusunda endişelenmesi, epidural anesteziyle ağrısız doğumun çok yaygın olmaması, sezaryen doğumun sağlık kurumu ve doktora ekonomik katkılarının olması, normal doğumun zaman kaybı olarak görülmesi, ebe ve doktorların eğitimindeki değişiklikler, antenatal bakım sırasında yetersiz bilgi ve destek verilmesi, annelerin eğitim seviyesinin yükselmesi, ailelerin ekonomik olarak iyi durumda olmaları, normal doğum korkusu, normal doğum konusunda yanlış inançlar ve elektif sezaryen oranlarının artmasıdır (10,13,16-19). Türkiye de doğum biçimiyle ilgili araştırmalar olmasının yanı sıra, doğum biçimini tercih etme nedenleri niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmamıştır. Doğum biçimiyle ilgili sağlık politikalarına yön verme konusunda, kadınların doğum yöntemlerine ilişkin duygu ve düşüncelerinin anlaşılması gerekmektedir. Kadınların düşüncelerinin anlaşılması bakımından bu çalışma önemlidir. Bu çalışma, kadınların doğum hakkındaki inanç, tutum, değer ve düşüncelerinin anlaşılması amacıyla planlanmıştır. Yöntem Bu araştırma niteliksel fenomenolojik bir çalışmadır. Fenomenoloji, nitel araştırmanın temellerini oluşturan bakış açılarından bir tanesidir. İnsanların yaşam deneyimleri hakkında düşünmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Araştırma, Isparta da doğum hastanesinde yapılmıştır. Bu hastaneye, her türlü sosyoekonomik düzeyde hastalar başvurabilmektedir. Araştırmanın verileri Kasım 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini yaş grubundaki belirtilen hastanede doğum yapan kadınlar oluşturmuştur. Örneklemi iletişimde sorun yaşamayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar olmak üzere toplam 38 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Nitel araştırmalarda belirli bir örneklem sayısı yoktur (20). Veri toplama aracı kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir Bilgi Formu (9 soru) yarı yapılandırılmış Görüşme Formu olarak iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme soruları konuyla ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Görüşme formunun geçerlikgüvenirliğini sağlamak için üç kadınla görüşülerek pilot çalışma yapılmış. Pilot çalışmadan sonra görüşme formunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 84

3 Görüşme formu, doğum yöntemleri, doğum sonrası dönem, annenin yaşadığı durumlarla ilgili 12 sorudan oluşmaktadır (Size göre anne ve bebek sağlığı için en iyi doğum yöntemi hangisidir? Neden? gibi). Derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler kadınlarla rahat iletişim kurulabileceği düşünülen boş bir odada yapılmıştır. Görüşmeler kadınların doğumdan sonra kendilerini görüşmeye en hazır hissettikleri zaman belirlenerek yapılmıştır. Görüşme; karşılıklı aynı düzeyde oturularak yapılmış, aktif dinleyerek, soru formları yardımıyla yönlendirilmiştir. Kadınların verdiği cevaplar bulgular bölümünde aynen ifade edildiği gibi belirtilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme, ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra görüşmeler tekrar tekrar dinlenerek Microsoft Word programında yazıya geçirilmiştir. Kadınlarla yapılan görüşmeler kadınların verdikleri cevaplara bağlı olarak dakika arasında değişmiştir. Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler defalarca okunmuştur. Verileri birbirinden bağımsız üç uzman değerlendirmiş olup, her bir uzman, her bir kelime ve cümleden çıkabilecek kodları oluşturmuştur. Daha sonra bu uzmanlar bir araya gelerek ortak bir kod listesi oluşturmuşlardır. Oluşan kodlardan sonra tematik kodlamaya geçilmiş ve kodlar araştırmacı tarafından sınıflandırılmış, uygun temalar çıkarılmıştır. Ardından tüm görüşme verileri kodlandırılmış ve yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. İfadelerin sonunda belirtilen rakamlar kadınlara verilen katılımcı numaralarıdır. Geçerlik ve Güvenirlik İçin Alınan Önlemler Çalışmada yapılan görüşmeler gözlemlerle desteklenmiştir. Araştırmada araştırmacı ile birlikte üç uzman kişi tarafından değerlendirme yapılmıştır. Katılımcı teyidi almak için görüşmeden sonra kişilere görüşmeye eklemek veya çıkarmak istedikleri konular olup olmadığı sorulmuş ve cevapları tekrar gözden geçirilmiştir. Ayrıntılı betimleme yapılmış olup doğrudan alıntılara sık yer verilmeye çalışılmıştır. Araştırma Etiği Çalışmanın yapılabilmesi için araştırmanın yapıldığı hastaneden yazılı ve bütün katılımcılardan çalışmaya katılmaya gönüllü olduklarına dair sözel onam alınmıştır. Kadınların isimleri gizli tutulmuş olup, isimler yerine ifadelerde katılımcı numaraları yer almıştır. Ses kayıt cihazının kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Araştırmanın sınırlılıkları Fenomenoloji araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir. Bu çalışma için de en büyük sınırlılık genellemenin yapılamamasıdır. Bulgular Sosyo-demografik bulgular Araştırma katılan kadınların yaş ortalamalarının 26.7±4.3 olduğu saptanmıştır. Doğum yapan kadınların, %36 sının ilkokul mezunu, % 71 inin ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Kadınların son doğumları incelendiğinde; % 60,9 unun sezaryen yöntemi ile doğum yaptığı saptanmıştır. Normal doğum Kadınların ifadelerine göre normal doğum yöntemiyle ilgili doğal süreç, çabuk iyileşme, yarım insan olma, temizlenme temaları ortaya çıkmıştır. Kadınların çoğu normal doğumun anne ve bebek sağlığı için daha iyi olacağını çeşitli nedenlerle açıklamış olup, normal doğumu doğal süreç olarak tanımlamışlardır. Normal doğum, doğal bir süreç (K 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 36, 37, 38). Kadınlar normal doğumdan sonra daha çabuk ayağa kalktıkları için bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Hemen ayağa kalkabiliyorsun, ağrın fazla olmuyor, çabuk iyileşiyorsun, bebek daha sağlıklı oluyor (K 18). Daha çabuk kalkıyorsun, bebeğe bakabiliyorum (K 20). Daha çabuk ayağa kalkıyorsun, sezaryende bi iş yapamıyosun, hayat boyu etkiliyo (K 37). 85

4 Hemen kalkıyor, bebeğe daha iyi bakabiliyosun (K 12). Bazı kadınlar ise sezaryen yöntemi ile doğum yapmanın yarım insan yapacağı düşüncesinden dolayı normal doğumun daha sağlıklı olduğunu düşünmektedirler. Sezaryen olunca bir hafta yataktan kalkamıyosun, yarım insan oluyosun, ağır iş yapılamıyo (K 29). Şu an yarım insan gibiyim (K24). Sezaryen olunca kesildiğim için yarım hissediyorum, eskisi gibi olmuyo (K20). Bazı kadınlar ise normal doğum yöntemiyle doğum yapmanın vücudun temizlenmesini sağladığını belirten ifadelerde bulunmuşlardır. İçin temizleniyor, toparlanma daha hızlı, risk daha az (K22). Vücudundaki bütün kadın hastalıklarını atıyosun (K19). Anne için, ilerde hastalık olmaz, içinde kan toplanmaz (K20). Bütün pislik geliyor, temizleniyor (K30). İçin temizleniyor, hastalıklar çıkıyor doğumda (K21,23). Herkes öyle söylüyo içindeki her şey temizleniyo, adet döneminde sancı olmuyomuş (K24). Bu ifadelerin yanı sıra rahat hareket edebilme, bebeğe daha iyi bakabilme, daha hızlı iyileşme, bebekle etkileşimin daha erken olması, hastanede kalma süresinin daha az olması, daha hızlı kilo verme gibi düşüncelerde belirtilmiştir. Sezaryen doğum İfadelere göre sezaryen doğum ile ilgili, ağrısız olması, güvenli olması gibi temalar ortaya çıkmıştır. Kadınların çok az bir kısmı sezaryen doğumun anne ve bebek sağlığı için daha iyi olduğunu belirtmiştir. Kadınlar daha çok sezaryen doğumun ağrısız bir yöntem olduğu, normal doğumdaki gibi ağrı hissedilmediğini belirtmişlerdir. Normal doğumun ağrısı fazla (K10). Sezaryen daha iyi, acı hissedilmediği için, param olsa sezaryen olurdum (K9). Sezaryen doğum, ağrısız olduğu için (K25). Normal doğumdan daha az ağrılı, daha kolay (K15). Kadınların bazıları ise sezaryen doğumun anne ve bebek sağlığı için daha güvenli olduğunu vurgulamışlardır. Normal doğumun daha riskli olduğunu düşünüyorum (K23). Hem bebek hemde anne daha az zarar görüyo, daha rahat (K10,16,17). Annelik duygusu- değer Annelik duygusu ile ilgili bebeğin değeri, acı çekme gibi temalar ortaya çıkmıştır. Doğum yönteminin annelik duygularını etkilediğini düşünen kadınlar, bazı ifadelerle nasıl etkilediği konusuna açıklık getirmişlerdir. Bu ifadelerden bazıları normal doğumla bebeğin değerini daha iyi anlama şeklindedir. Bebeğin değeri daha iyi biliniyo sancı çekince (K27). Sancıyla birlikte çaba gösterince daha değerli olur (K19). Normal doğum yapanın bebekleri daha kıymetli oluyor her şeyi hissediyosun canlı canlı (K24). Ağrıyı çektiğim için çocuğumun değerini kıymetini daha iyi biliyorum (K29). Kadınlardan bazıları normal doğumda acı çekmenin annelik duygularını daha iyi hissettirdiğini belirtmiştir. Acı çekmeyince anne olduğumuzu anlamayız (K18). Acı çekince anne olmayı daha iyi anlıyorum (K21). Zor olduğu için normal doğum sürecini yaşamak daha iyi annelik hissettiriyor (K25). Normalde daha iyidir annelik duygusunu hissetmek (K18). Acı çekmek daha iyi annelik hissettiriyor (K26). Sancı çekmeyen anne olamaz derler (K27). Tartışma ve sonuç 86

5 Bu çalışmanın amacı, kadınların doğum yöntemiyle ilgili, inanç tutum ve duygularının tanımlanmasıdır. Bu çalışmanın bir sınırlılığı sonuçların, toplumun geneline genelleştirilememesidir. Bununla birlikte örneklem sayısı nitel araştırma için yeterlidir. Farklı sosyoekonomik düzeylerde kadınların çalışmaya dahil edilmesi bu çalışma için bir avantajdır. Kadınların sezaryen ya da normal doğum hakkındaki duygu ve düşünceleri toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda (10, 16-19, 21-23) kadınların normal doğumu tercih etme nedeni genellikle, doğumun normal bir olay olması, kontrol duygusunun elinde olması, normal doğumu deneyimlemek isteme, erken iyileşme ve hastaneden erken taburcu olmak için, daha düşük komplikasyon oranları, anestezi yada operasyon korkusu, anne için güvenli olması, bebeğe daha iyi bağlanma, doğum sonu dönemin daha ağrısız olması, sağlık için daha uygun olduğunu düşünme, bebeğin hemen emzirilebilmesi, güvenilir olduğunu düşünme, normal doğumun en iyi olduğunu düşünme ve eşin normal doğum konusunda karısını desteklemesidir. Çalışma bulgularımız literatürle uyumludur. Çoğu kültürde gebelik doğal ve normal bir süreç olarak kabul edilmektedir (24,25). Kadınların kalitatif ifadeleri ile literatürde belirtilen (25,26), normal doğumun doğal bir süreç olduğu, çabuk iyileşme, hareketin daha kolay olması, bebeğe daha iyi bakabilme, hastanede kalış süresinin kısa olması, kilo vermenin daha kolay olması gibi ifadeler uyumludur. Bizim ülkemizde kadınların çoğu gebeliği normal bir durum olarak kabul etmektedir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak gebeliğin sonunda da normal doğumun doğal bir süreç olduğu düşüncesi doğabilmektedir. Kadınların ifadeleri de bu düşünceyi desteklemektedir. Türk kadını için doğumdan sonra en erken dönemde iyileşme bebeğe bakım verebilme düşüncesi önemlidir. Kadın için her ne kadar ailede destek kişiler doğumdan sonra kadının yanında olup bebek bakımı için kadına destek verse de, kadının kendisinin bebeğe bakması anne olan kadın için önemlidir. Bu düşünce kadınların ifadelerinde de yer almaktadır. Kadınlar normal doğumla birlikte vücudun temizlendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, normal doğumla birlikte diğer jinekolojik şikâyetlerin de iyileştiği inancı vardır. Türkiye de bazı kadınlarda, menstruasyon sırasında, doğum sırasında ya da doğumdan sonra kanamayla birlikte vücudun temizlendiği inancı mevcuttur. Amenore ve az miktarda postpartum kanamalı durumların da, kirli kan vücudun içinde kaldığı için zararlı olduğu görüşü vardır (27). Ayrıca doğumda ağrı deneyimi yaşamanın annelik duygularını güçlendirdiğine dair ifadeler mevcuttur. Kadınlar için yaşamın önemli bir olayı olan annelik duygusu çoğu faktörden etkilenebilmektedir. İfadelere göre kadınlar, doğum yönteminin annelik duygusunu etkilediğini belirtmektedir. Bu ifadelere göre normal doğumda annenin etkin bir rol oynamasıyla ve doğumu canlı olarak yaşamayla birlikte bebeğin değerinin daha iyi bilindiği belirtilmiştir. Bektaş ve arkadaşlarının (28) yaptıkları çalışmada da, benzer düşünceler ifade edilmektedir. Özellikle acı çekmenin daha iyi annelik duygusu hissettireceği görüşü oldukça farklı bir düşüncedir. Bu görüş, prenatal eğitimler sırasında normal doğum konusunda kadınları cesaretlendirmede kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda (10,16,17,21-23,29) ise, kadınlar normal doğum ağrısına ilişkin korku, kontraksiyon ya da hırpalanma korkusu, güvenli doğum, bebeğin güvenliği gibi nedenlerle sezaryen doğumu tercih etmişlerdir. Normal doğumda travay sırasında ağrı çok olmasına karşın sezaryende ise doğum sonrası ağrı mevcuttur. Fakat kadınlar için travay sırasındaki ağrı daha ürkütücü olabilmektedir. Travay sırasındaki ağrı deneyimini yaşama biçimi kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde ağrısız normal doğum uygulamalarının oranı azdır. Kadınların ifadelerinde de belirttikleri gibi ağrısız olduğu için sezaryen yöntemi ile doğum tercih edilmektedir. Bazı kadınlar ise sezaryen yöntemi ile doğumun, daha güvenli olduğunu vurgulamıştır. İfadeler literatürle uyumludur. Çalışmamızda farklı olarak, sezaryen doğumun kadınları yarım insan gibi hissettirdiği ile ilgili görüşleri mevcuttur. Benzer olarak, Duran ın (30) belirttiği gibi, Türk kültüründe kadının aile içinde görevlerini yerine getirmesi önemlidir ve Duran ın çalışmasında kadınların ifadelerine göre, gebelik durumunda da gebelik öncesine göre, görevler tam olarak yerine getirilemediği için yarım insan gibi olunduğu belirtilmiştir Sonuç olarak, kadınların önemli bir bölümü doğumun normal bir süreç olduğu ve doğum aşamasının da normal bir şekilde tamamlanması gerektiğini, normal 87

6 doğum yapan kadınların doğum sonrası dönemde daha rahat hareket edebildikleri, bebeğe daha rahat bakım verebildikleri gibi düşünceler belirtilmiştir. Ayrıca farklı olarak, normal doğum yapan kadının annelik duygusunu daha iyi hissedebileceği ve bazı jinekolojik rahatsızlıkların normal doğumla birlikte vücuttan uzaklaştığı düşüncesi belirtilmiştir. Bazı kadınların ise normal doğum ağrısı ile ilgili endişe yaşadıkları ve daha güvenli olduğunu düşündükleri için sezaryen doğumu tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların korkularını azaltmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği açıktır. Normal doğum oranlarının artırılması yönündeki çalışmalara kadınların düşüncelerinin katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Kadınların tutum ve inançlarının dikkate alınarak antenatal bakım verilmesi ve normal doğum konusunda cesaretlendirilmeleri oldukça önemlidir. Kaynaklar 1. Reeder SJ, Mastroionni L, Martin LL. Culture, society and maternal care, maternity nursing. Eighteenth Press Edition, Philedelphia: J.B. Lippincott Company; 1997.p Taşpınar A yaş evli kadınların gebeliğe ve aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: İzmir; Kasai KE. Women s opinions about mode of birth in Brazil: A qualitative study in a public teaching hospital. Midwifery 2010;26: Paul RH, Miller DA. Cesarean birth: How to reduce the rate. Am J Obstet Gynecol 1995;172: Avşar AF. Elektif sezaryen, Türkiye Klin 2001;11: Fenwıck J, Gamble J. Hauck Y. Reframing birth: A consequence of cesarean section. J Adv Nurs 2006; 56: Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: A meta-analysis. Birth 2007;34: Miesnik SR, Reale B. Review of issues surrounding medically elective cesarean delivery. JOGNN 2007;36: Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. How social context impacts on women s fears of childbirth: A Western Australian example. Soc Sci Med 2006;63: Duman Z, Köken NG, Şahin FG, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık çalışanlarının normal doğum ve sezaryen ile ilgili düşünceleri. Perinatol Derg 2007;15: Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009;25: Fenwick J, Midhons LS, Creedy DK, Bayes S. Why do women request caesarean section in a normal, healthy first pregnancy? Midwifery 2010;26: Dölen İ, Özdeğirmenci Ö. Optimal sezaryen hızı ne olmalı? Türkiye de ve Dünyada güncel ne? TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Derg 2004;7: Sezaryenle Doğum Tartışmaları, haberler/ 54-haberler/452-sezaryenle-dogum-tartismalari Normal Doğumu Özendirin, haberler/ 1130_1_104_ _ jpg Büyükbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karşıdağ AYK, Bektas E, Unal O, et al. Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol 2010;30: Gözükara F, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üni. Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Derg. 2008; Koken G, Cosar K, Sahin FK, Arioz DT, Duman Z, Aral İ. Attitudes towards mode of delivery and cesarean on demand in Turkey. Int J Gynaecol Obstet 2007;99: Yaşar Ö, Kır Şahin F, Coşar E, Nadirgil-Köken G, Cevrioğlu AS. Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klin 2007;17: Leininger, M. Qualitative research methods in nursing, Greyden Pres, USA pp Angeja ACE, Washington AE, Vargas JE, Gomez R, Rojas I, Caugheya AB. Chilean women s preferences regarding mode of delivery: Which do they prefer and why? BJOG 2006;113: Gamble JA, Creedy DK. Women s preference for a cesarean section: Incidence and associated factors. Birth 2001;28: Danso KA, Schwandt HM, Turpın CA, Seffah JD, Samba A, Hındın MJ. Preference of Ghanaian women for vaginal or caesarean delivery postpartum. Ghana Med J. 2009;43: Brathwaite CA, Williams CC. Childbirth experiences of profesonal chinese canadian women. JOGNN 2004; 33: Essén B, Johnsdotter S, Hovelius B, Gudmundsson S, Sjöberg NO, Friedman J, et al. Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden. BJOG 2000;107: Lee SI, Khang YH, Lee MS. Women s attitudes toward mode of delivery in South Korea- a society with high cesarean section rates. Birth Issues Perinatal Care 2004;31: Gölbaşı Z, Eğri G. Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Derg. 2010;32: Bektaş E. Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve nedenleri ile ilgili anket çalışması. Uzmanlık Tezi: İstanbul; Mancuso A, De Vıvo A, Fanara G, Settınerı S, Triolo O, Giacobbe A. Women s preference on mode of delivery in Southern Italy. Acta Obstetricia et Gynecol. 2006; 85: Taşçı-Duran E, Sevil Ü. Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Tez tanıtımı. Sosyoloji Derg. 2011;23-24:

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerine Sağlık Eğitiminin Etkisi

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerine Sağlık Eğitiminin Etkisi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6 (1): 7-11 ISSN:2146-6696 Orijinal Araştırma Kadınların Doğum Şekli Tercihlerine Sağlık Eğitiminin Etkisi The Effect of Health Education on Women s Birth

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler Factors Affecting Women s Preferences for Cesarean Birth in a University Hospital (Araştırma) Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KADINLARIN DOĞUM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE ve MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

KADINLARIN DOĞUM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE ve MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 (1-2-3), 65-81 KADINLARIN DOĞUM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE ve MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMİNİNG of THOUGHT and SATİSFACTİONS RELATED TO METHODS of DELİVERY

Detaylı

Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Yöntemleri Hakkında Düşünceleri ve Aldıkları Bakım Memnuniyeti

Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Yöntemleri Hakkında Düşünceleri ve Aldıkları Bakım Memnuniyeti Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2013;29(2):75-81 SELÇUK TIP DERGİSİ Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Yöntemleri Hakkında Düşünceleri ve Aldıkları Bakım Memnuniyeti Women s Opinions About Mode of

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler Anadolu Klin / Anatol Clin Orjinal Makale/Original Article Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvurmuş Olan 18 49 Yaş Arası Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve İlişkili Faktörler Preferred Mode of Delivery and

Detaylı

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler

Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler Orijinal Çalışma Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler Seçil Özkan a, Fatma Nur Sakal b, Emine Avcı c, Emine Füsun Civil c, Müzeyyen Zeynep Tunca d Özet Amaç: Gebelik ve doğum fizyolojik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2016; 25: 126-130 GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME

Detaylı

Primipar Kadınların Doğum Deneyim Algıları Üzerine Doğum Beklentilerinin Etkisi* Şemsi ASLAN, a Filiz OKUMUŞ b

Primipar Kadınların Doğum Deneyim Algıları Üzerine Doğum Beklentilerinin Etkisi* Şemsi ASLAN, a Filiz OKUMUŞ b ARAŞTIRMA DOI: 10.17681/hsp.287497 Primipar Kadınların Doğum Deneyim Algıları Üzerine Doğum Beklentilerinin Etkisi* The Influence of Childbirth Expectation on Primiparous Women s Perceptions of their Birth

Detaylı

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Genel Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19:2

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19:2 ARAŞTIRMA ANNELERİN DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Ayla ÇAPIK** Tuğçe SAKAR*** Nurcan YILDIRIM**** Kübranur KARABACAK**** Mihriban KORKUT**** Alınış Tarihi: 25.12.15

Detaylı

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR

Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Doç.Dr. AYTEN TAŞPINAR Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Pr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı Ve 1993-1998

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL Doğum Tarihi:18/04/1988 Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR Telefon : (541)430 38 06 E-Mail Adresi : ciler_yeygel884@hotmail.com

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Gebelerin Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi *

Gebelerin Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi * 81 Gebelerin Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi * Züleyha Vatansever** Hülya Okumuş*** Özet Amaç: Primigravidaların karar verme stillerini ve doğum şekline karar verme durumlarını etkileyen

Detaylı

Seksio - Sezaryen: Yaygınlığı Ve Sonuçları

Seksio - Sezaryen: Yaygınlığı Ve Sonuçları Seksio - Sezaryen: Yaygınlığı Ve Sonuçları Nevin Hotun ŞAHİN* ÖZET Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde seksio- sezaryen doğum en sık yapılan majör cerrahi işlemler arasındadır. Ülkemizde bildirilen seksio-

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ Öğr. Gör. Pelin Palas KARACA 1,Yrd. Doç.Dr. Refika GENÇ KOYUNCU 2 1 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Abortus Öyküsü Olan Gebelerde Kendi Kendine Başa Çıkmayı Amaçlayan Bir Girişimin Değerlendirilmesi

Abortus Öyküsü Olan Gebelerde Kendi Kendine Başa Çıkmayı Amaçlayan Bir Girişimin Değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri Kongresi 10 Aralık 2016 Abortus Öyküsü Olan Gebelerde Kendi Kendine Başa Çıkmayı Amaçlayan Bir Girişimin Değerlendirilmesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe

Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları. Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doğum Odası Uygulamaları Hatice SÜPÜR Eskişehir Devlet Hastanesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Eğitici Ebe GEBELİK VE DOĞUM KADININ BİLGELİĞİDİR Kursumuz 12.12.2011 Tarihinde başlamıştır.

Detaylı

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 210-218 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler Identifying The Women`s Choice of Delivery Methods of and The

Detaylı

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Doğum Korkusu

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Doğum Korkusu İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 4 (2): 54-58 ISSN:2146-6696 Derleme Nedenleri ve Sonuçlarıyla Doğum Korkusu Fear of Childbirth With Causes And Consequences Tuba Uçar 1, Zehra Gölbaşı

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL*

arastırma ABSTRACT ÖZET NURIYE BÜYÜKKAYACI DUMAN* GÜLAY YILMAZEL* Doğum Sonrası Ev Ziyaretleri Yoluyla Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımına Etkisi The Effect of Family Planning Consultancy Provided Through Post-Partum Home

Detaylı

Gebelerin Yaşadıkları Doğum Korkusu ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki

Gebelerin Yaşadıkları Doğum Korkusu ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gebelerin Yaşadıkları Doğum Korkusu ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki Duygu GÜLEÇ, a Ruşen ÖZTÜRK, a Ümran SEVİL, a Mert KAZANDI b a Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma

Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 319-325 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0424 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri:

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN GEBE KADINLARDA SİGARA KULLANIMI İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMİN ANNE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 13-16 Ekim 2011 de 2. Ulusal

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Breastfeeding Attitudes of Pregnant Women and Some Factors Which Effect the Breastfeeding Attitude (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Skåne deki Temel Bakımda bulunan Ebe muayenehaneleri (Barnmorskemottagningarna) NEREYE BAŞ- VURABILIRIM? IKIZLERIM OLUR MU? BENİM İÇİN UYGUN MU? NORMAL MI? KAÇA

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması

Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması Klinik Araştırma Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması Alpaslan AKYOL, Şebnem GÖNEN YAĞCI, Ali İsmet TEKİRDAĞ S. B. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Ebeliğin Doğası ve Doğum Şekli Üzerine Etkisi

Ebeliğin Doğası ve Doğum Şekli Üzerine Etkisi Ebeliğin Doğası ve Doğum Şekli Üzerine Etkisi Hediye ARSLAN* Nazan KARAHAN**, Çetin ÇAM*** ÖZET Tarih boyunca tüm toplumlarda ve uygarlıklarda insanoğlunun doğumu, özelleşmiş yardımcı kişiler tarafından

Detaylı

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri A Way to Prevent the Increase in Cesarean Birth: Vaginal

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN NEDENLERİ VE BAŞ ETME. Gözde DEMİRSOY*, Hilmiye AKSU**

DOĞUM KORKUSUNUN NEDENLERİ VE BAŞ ETME. Gözde DEMİRSOY*, Hilmiye AKSU** KASHED, 2015 2 (2): 36-45 DOĞUM KORKUSUNUN NEDENLERİ VE BAŞ ETME Gözde DEMİRSOY*, Hilmiye AKSU** Doğum korkusu kadınlar arasında oldukça yaygın bir durumdur. Kadınlar doğumun çok öncesinde korku hissetmeye

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Nitel Araştırma Yöntemleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Nitel Araştırma Yöntemleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Nitel Araştırma Yöntemleri Başlıca iki araştırma metodolojisi vardır: niceliksel araştırma (quantitative research) ve niteliksel araştırma (qualitative research) Biyoloji,

Detaylı

Beril Yuksel¹, Murat Polat¹, Ali Seven¹, Suna Kabil Kucur¹, Halime Sencan¹, Nuh Mehmet Erbakirci¹, Nadi Keskin¹, Hilmi Koputan²

Beril Yuksel¹, Murat Polat¹, Ali Seven¹, Suna Kabil Kucur¹, Halime Sencan¹, Nuh Mehmet Erbakirci¹, Nadi Keskin¹, Hilmi Koputan² Doi: 10.17944/mkutfd.92136 Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2015; 6(24): 12-19 ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİMLERİNİN DOĞUM ŞEKLİNE

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI

DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI DOĞUM TRAVMASI ve EBELİK YAKLAŞIMLARI Yard.Doç.Dr. Gözde GÖKÇE İSBİR Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü gozdegokce@gmail.com gozdegokceisbir@mersin.edu.tr Kadının Yaşam Döngüsü Her

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEZARYEN YOLUYLA DOĞAN BEBEKLERDE BABA İLE BEBEK ARASINDA UYGULANAN KANGURU BAKIMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Filiz ÜNAL TOPRAK Doç. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Normal Doğumda ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetinin Belirlenmesi*

Normal Doğumda ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetinin Belirlenmesi* Normal Doğumda ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetinin Belirlenmesi* F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 41-48 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Determination of Maternal Satisfaction at Normal and Cesarean

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi*

Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi* Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470304 Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi* Hava Özkan 1, Ayla Kanbur 1, Serap Apay 1, Meral Kılıç 1, Safiye Ağapınar

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bebek Projesi (Bedenine, Ebesine, Bebeğine, Eğitime, Kendine Güvenen Anne)

Bebek Projesi (Bedenine, Ebesine, Bebeğine, Eğitime, Kendine Güvenen Anne) Bebek Projesi (Bedenine, Ebesine, Bebeğine, Eğitime, Kendine Güvenen Anne) Dilek Şayık 1, Hatice Süpür 2, Figen Yalçın 3, Ayfer Açıkgöz 4, Ahmet Musmul 5 1 Eskişehir Devlet Hastanesi, Uzman Hemşire 2 Eskişehir

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler

İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler Factors that Effect the Choices of Primipars on the Mode of Delivery (Araştırma) Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA*,

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi The effect of

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ

YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ YAKIN İLİŞKİDE ŞİDDETİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA ve İŞLETMEYE ETKİSİ Melsa Ararat, PhD Roundtable: Women s access to and retention in decent work in Turkey Palais de France, Istanbul 15 th March 2016 1

Detaylı

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (4),162-174 ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS ORTAMıNDAKI BEDEN YAŞANTıLARI canan KOCA*, Bengü GÜVEN**, Nefise

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI. Prof. Dr. Seçil ÖZKAN GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI ve ANNE DOSTU HASTANE PROGRAMI Prof. Dr. Seçil ÖZKAN 1 Sunum Planı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı Anne Dostu Hastane Programı Gerekçe Amaçlar Yapılan çalışmalar Kriterler,

Detaylı

HEMAR-G. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet. Sermin TİMUR* Nevin HOTUN-ŞAHİN**

HEMAR-G. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. Özet. Sermin TİMUR* Nevin HOTUN-ŞAHİN** HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri Sermin TİMUR* Nevin HOTUN-ŞAHİN** * Dr., İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüsekokulu, Malatya

Detaylı