Dr. lrf an ERiN(.. ) Dr. Abide YAÔMUR<.. 0 > Dr. Ülkü TAŞKIN<... > ÖZET Kliniğimize vaginal kanama nedeni" name="description"> Dr. lrf an ERiN(.. ) Dr. Abide YAÔMUR<.. 0 > Dr. Ülkü TAŞKIN<... > ÖZET Kliniğimize vaginal kanama nedeni">

BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET"

Transkript

1 BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI Dr. Haluk GÜRE<"> Dr. lrf an ERiN(.. ) Dr. Abide YAÔMUR<.. 0 > Dr. Ülkü TAŞKIN<... > ÖZET Kliniğimize vaginal kanama nedeni ile başvuran hastada gestagen tedavisine cevap alınamaması üzerine yapılan rektal muayene ve ultrasonografik tetkikler ile kesin tanı konulamadı. Laparatomiye karar verildi. Laparatomide overlerin bilateral polikistik 6 x 3 x 2 cm ebadlarında olduğu gözlendi. Bilateral wedge rezeksiyonu yapıldı. Postoperatif dönemde ek hormonal tedaviye rağmen kanama durdurulamadı. Vaginal tuşeye karar verilmek zorunda kalındı. Tuşede sağ tuba ağzına 2 cm mesafeden başlayan 1 cm. kal111lığında sapı olan vaginaya doğmuş 8 x 4 x 3 cm boyutlarında myom tesbit edildi. Torsiyone edilerek çıkartıldı. Daha sonraki dönemde kanama olmadı. 10 gün sonraki rektal tuşede normal genital bulgular tespit edildi. SUMMARY it is found that a paticnt who was applied to our clinic with vagina! bleeding is not aff ected by gestagen therapy. And stili an exact diagnosis could not be made after rectal examination and ultrasonographic investigations. it was decided to make laparotomy. in laparatomy it was observed that uterus was in normal size and ovaries were bilateral polycystic. They were found to be 6 x 3 x 2 cm in size. Bilateral wedge resection was made to ovaries. in postoperative period in spite of additional horhonal therapy it was not possible to stop bleeding. We were obligate to decide about vagina! examination. in vagina! examination there was observed to be a myoma which was 8 x 4 x 3 cm in size, 2 cm from the origin of right tubal ostium. it was extirpated by turning on its pedicle. Bleed~ng did not continue in the period after operation. in rectal examination after ten days, normal genital findings were observed. ('') Dr. Haluk GÜRE: Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi. (*'") Dr. İrfan SERİN: Beyoğlu Hastanesi Kadın-Doğum Klinik şef muavini. (*'"*) Dr. Ülkü TAŞKIN: Beyoğlu Hastanesi Kadın-Doğum Klinik Baı; asistanı. ( 00 ) Dr. Abide YAGMUR: Beyoğlu Hastanesi Kadın-Doğum Klinik Aııiııtanı. 749

2 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi GENEL BİLGİ: Kadın genital sisteminin en sık görülen tümörü olan myomlar, kas ve bağ doku~ sundan köken almışlardır. Oluşumları hakkında kesin veriler yoktur. Yüksek doz östrojen uygulaması He deneysel olarak hayvanlarda myomlar oluşturulmuştur. Kadın hayatının her döneminde g. örülebilirler. Yeni doğan döneminde dahi, myom nü -. veleri tesbit edilmiştir. Menepozdan sonra ise, ancak fizyolojik dozların üstündeki östrojen dozları ile gelişim gösterirler. Kırk yaş grubundaki her dört kadından birinde, semptom veren veya asemptomatik myom olduğu tesbit edilmiştir. Submukoz myomlar, anormal uterin kanamalara neden olabilirler. Uterus duvarının iç tabakaları\}dan orijin alırlar ve başlangıçta endometrium yüzeyinde kabarıklık yaparlar. Myom büyüdükçe endometrium belirgin şekilde incelir. Myomun üstünü örten en dometrium ülsere olabilir veya myom pedikülü ile vajene doğabilir. Karakteristik semp. tamları menoraji ve metroraji olduğ. u halde, bazen de tesadüfen yapılan P.C... lar esnasında rastlanabilir. Pediküllü bir myom kavitede yabancı cisim reaksiyonu uyandırır ve uterus krampları ile myomu atmaya çalışır.. - OLGU 19 yaşında O.O. beki.r. Hasta 'da vaginal kanama ile kliniğimize başvurdu protokol no. ile servisimize yatırıldı. Anamnezinde, bir seneden beri düzensiz aralıklı adet görme dışında özellik yoktu. Aynı gün yapılan rektal tuşede, uterusun.normalden az iri, sağa devie ve yumuşak kıvamda olduğu saptandı. Girişte yapılan lab. muayenelerinde anemi (Hb:OJo40} dışında patoloji saptanamadı. Gebe- Ulıraaon I ve II. Uteris ortekotta; normal cesamette; endometrium düzgün ekolu; sağda 6 x 3 x S em çapında 3 bölmeli kisti~ eko 750

3 G0RE ERiN TAŞICIN VAOMUR Ultrnson il Şekil L Anestezi altında yapılan ıuşe bulgusunun ıenuili resmi. 751

4 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi lik testi menfi olarak bulundu. Akciğer grafi normal olarak değerlendirildi. Ultrasos nografide, (Ultrason 1 ve II.) uterusun orta hattın sağında 7 cm x 8.5 cm x 1.5 cm çaplarında, endometriumun düzgün ekolu olduğu, sağ overe uyan bölgede 6 cm x 3 cm x 3 cm çaplarında içi üç bölmeli, kistik eko veren oluşum saptandı. Disfonksiyo~_ nel kanama ön tanısı konularak hastanın virgo olması nedeni ile konservatif yol takibi: ne karar verildi 'dan itibaren gestagen tedavisine başlandı. Vagina! kanama zaman zaman artarak devam etti. Bu süre içinde altı ünite kan transfüzyonu yapıldı. Kanamanın durmaması üzerine laparotomiye karar verildi. Laparatomide, uterusun normalden az iri, yuşumak kıvamda, overlerin bilateral 6 cm x 3 cm x 2 cm boyutlarında polikistik olduğu gözlendi. Uterus palpasyonla normal olarak değerlendirildi. Her iki overe bilateral wedge rezeksiyonu yapılarak batın kapatıldı. Postoperatif üçüncü gün hastanın vaginal kanamasının artması üzerine narkoz altında vaginal tuşe yapılmak zorunda kalındı. Yapılan tuşede, uterus sağ tubaya 2 cm mesafeden orijin almış, 10 cm x 4 cm x 3 cm boyutlarında, vajene doğmuş, l cm kalınlığında saplı submukoz myom tesbit edildi. Pedikülü etrafında torsiyone edilerek çıkartıldı. Kavum kürete edildi. Kürtaj sonu dönem komplikasyonsuz seyretti. On gün sonra ya.pılan rektal tuşede normal genital bulgular saptandı. Myomların etiyolojisindeki faktörlerden biri de hiperöstrojenizmdir. Yapılan laparatomide, overlerin bilateral polikistik olması hastada östrojen fazlalığını düşündürmekte idi. Ancak vaginal kanamaya esas neden olan submukoz myomun, laparatomi esnasında vajene doğmuş olmasından dolayı, uterus palpasyonunda myoma ait bulgu saptanamamıştı. Myomların etiyolojisinde, östrojen fazlalığını destekleyen ve yaş itibarı ile oldukça genç kadında görülmesi bakımından ilginç bir örnek olarak değrelendirdiğimiz için olguyu yayınlamayı uygun gördük. LİTERATÜR 1- Nelson, W.O.: A typical uterin growths produced by prolonged administration of estrogenic hormons. Endocrinology 24:50/ Morse George J arıd Morton Daniel O: Leiomyomas of the uterus. Sciarra Gyneocology and obstet rks Benson R. Kadın doğum bilgisi. 752

5 89 YAŞINDA BiR HASTADA BILATERAL MÜSİNÖZ KISTOADENOCARCINOM OLGUSU Op. Dr. Haluk GÜRE< > Op. Dr. İrfan SERJNc > As. Dr. Can TÜFEKÇi'.. ' ÖZET Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde tanı ve operasyonu yapılan 90 yaşında bir hastada müsinöz kistoadenom vakası sunuldu ve ilgili literatür gözden geçi~ rildi. Çoklukla 50 yaş civarında görülebilen bu tümörün, bu yaşta da olabileceği vurgulanmak istendi. Hastanın çok yaşlı olması, tespit edilen tümörün, büyüklüğü, ameliyat endikasyonunu koydururken etraflıca araştırmamıza neden oldu. Elde edilen verilerin olumlu olması, dahiliye ve anestezinin bizi desteklemesi, ileri derecede riskli olmasına rağmen, hastaya müdahale etmemize karar verdirdi. ZUSAMMENFASSUNG Wir haben in der Frauenklinik der Beyoglu Hospital einen Fail bei dem, die 90 jeahrige Patientin Mucineöz Cystoadenocarcinome hatte berictet und zu der nötigen Literatur nachgeschaut. Wir mochten darauf hinweisen, dass Tumor, obwohl es bei jüngeren Patientennin (um 50 Jahre) gesehen wird, bei sehr alten patientinnen befunden konnte. Da die Patientin zu alt wan und der Tumor gros war, mussten wir bei der Entschidung für die Operation viel untersuchen. Weil die Befunde der Patientin gut waren, und die Anestologen und Internisten uns helfen, haber wir die Eqtscheidung für die Operation gemacht. obwohl es viel Risiken hatte. VAKA TAKDİMi Bn. F.A. 89 yaşında, dul, Rize'li, karmda şişlik, ağrı, nefes almakta zorluk şika- (*) Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi (*) Be oğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Şef Muavini (**) Ze -Kamil Hastanesi Kadın Doğum Asistanı. 753

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar.

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar. LAPAROSKOPİ UVGULANMASINDA VENİ ENDİKASVONLAAJN GETIRDIGI SOPRIZ BAŞARILAR VE VANILGILARIMIZ (*) Dr. E. OSMANBAŞOÖLU ('"') Dr. H. HOAOZOGLU C"ıı) Dr. M. HAKSES (**) Dr. O. Z. ARTUÖ ("'"'*] Dr. Coşkun BAYSAL(***"')

Detaylı

Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET

Dr. İrfan SERİN {) Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET idrar YOLLARININ OBSTRUKTİF ENDOMıETRİOSi,SI TERCÜME Dr. Mithat AYIRTMAN(") Y. FAVNE (""') Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET Endometriosisli 7-8 hastadan

Detaylı

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 27-31 T A D OLGU SUNUMU Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 1 Mareşal Çakmak Asker

Detaylı

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR KARTAL TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy 134 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal M. A. Yağcı ve ark. Gebelikte Akut Apandisit Cilt / Vol 37, No 2, 134-139 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi Yeni Tıp Yeni Dergisi Tıp 2015;32:-82 Dergisi 2015;32:-82 Orjinal Orjinal makale makale Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde GEBELİGİN KÜRTAJ İLE SONLANDIRILMASI KOMPLİKASYONLARININ SONOGRAFİK TAKİBİ Dr. Ertuğrul BA Y!RLI

Detaylı

Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler

Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler The factors

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDOMETRİUM KANSERİNDE MYOMETRİAL İNVAZYONUN VE SERVİKAL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLASH 3D VE VIBE 3D DİNAMİK MRG SEKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

AYNUR SOLAK 2, BERHAN GENÇ 2, NUR fiah N 1, SEYHAN YALAZ 3, NESL N fiah N 2, TAYLAN ÖZGÜR SEZER 4, LHAM SOLAK 4, BERR N KORKUT 1

AYNUR SOLAK 2, BERHAN GENÇ 2, NUR fiah N 1, SEYHAN YALAZ 3, NESL N fiah N 2, TAYLAN ÖZGÜR SEZER 4, LHAM SOLAK 4, BERR N KORKUT 1 PB 1 2 YILLIK SERV KAL SMEAR SONUÇLARIMIZIN DE ER- LEND R LMES ÜNAL SAO LU 1, LHAN BAHR DEL BAfi 1, MEHMET YILMAZ 2, AHMET ERKAN B L C 3, M.EfiREF KABALAR 3 1 NENEHATUN KADIN HASTALIKLARI VE DO UM HASTANES,

Detaylı

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi doi:10.5222/iksst.2014.083 Araştırma Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors in Premenopausal Patients with Endometrial Hyperplasia

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR Dr. Levent YAZICIOĞLU (*), Dr. Özge Korkmaz UYMAZ (*), Dr. Mehmet ARIKBUKA (*), Dr. Attilla ARAL (*), Dr. Ümit ÖZYURDA (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER PRESENTATIONS 49 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS p 0 Vaka raporu: Akcİğer metastazını taklit eden İnfeksİyöz orjinli nodüler görünüm Atila Kara, Hasan Yeter, Serpil Öcal, Kezban Özmen, Ebru

Detaylı

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri Ayşe Nurcan ÜNLÜER¹, Remzi ABALI², Mehmet Aytaç YÜKSEL¹,İlkbal TEMEL¹, Cem ÇELİK², Ahmet Birtan

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi

Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi Tubo-ovarian abscesses:

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı