TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4 17 Aral k 2009, Adana Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN, Ar. Gör. F. Hande TUNÇKANAT T.C. Sa k Bakanl Ana Çocuk Sa ve Aile Planlamas Genel Müdürlü ü T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü ü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu 1

2 Sunu Plan Hanehalk nüfusunun özellikleri Ya yap Hanehalk büyüklü ü itim durumu Refah Düzeyi Çocuklar n nüfusa kay tl olma durumu Kad nlar n temel özellikleri 2

3 HANEHALKI NÜFUSUNUN ÖZELL KLER Görü me yap lan hanehalk say Hakk nda bilgi toplanan hanehalk üyesi say Türkiye Güney

4 Nüfusun Ya Yap ,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 Erkek Kad n TÜRK YE ,0 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 Erkek GÜNEY Kad n 4

5 Nüfusun Ya Yap 4,3 5,7 6,8 60,7 64,5 65,8 35,0 29,8 27,4 GNS-1990 GNS-2000 TNSA

6 Nüfusun Ya Yap 5,5 10,1 6,8 4,7 67,9 60,4 65,8 57,2 26,6 29,5 27,4 38,0 Kent r Türkiye Güney

7 Ortalama Hanehalk Büyüklü ü 5,3 4,8 4,5 4,3 4,1 3,

8 Ortalama Hanehalk Büyüklü ü 5,6 3,9 4,2 Kent r Güney 8

9 Ortalama Hanehalk Büyüklü ü Ortalama hanehalk büyüklü ü Türkiye de 3,9 dur. Güney de ise 5,6 d r. 3,7 3,1 3,6 3,7 3,7 5,1 3,8 5,8 3,5 3,6 5,6 5,7 9

10 Hanehalk Kompozisyonu 26,6 27,3 36,7 18,7 59,6 29,1 25,1 23,1 15,6 15,8 21,2 16,8 20,8 11,1 17,8 6,0 7,6 10,1 3,1 6,4 Kent r Güney Türkiye

11 Hanehalk Nüfusunun E itim Durumu ,4 (6 ve üzeri ya lar, Türkiye) 36,7 35, ,8 17,1 25,9 18, , itimi yok/ilkokulu bitirmemi lkö retim birinci kademe lkö retim ikinci kademe Lise ve üzeri Erkek Kad n 11

12 Hanehalk Nüfusunun E itim Durumu ,9 itimi yok/ilkokulu bitirmemi (6 ve üzeri ya lar, GÜNEY) 39,9 35,6 35,7 lkö retim birinci kademe 17,5 lkö retim ikinci kademe 21,2 13,8 14,6 Lise ve üzeri Erkek Kad n 12

13 Okulla ma Oranlar Erkek Kad n Toplam Cinsiyet Farkl Endeksi lkö retim Erkek Kad n Toplam Cinsiyet Farkl Endeksi Ortaö retim Türkiye Güney (6-13 ya ) (14-16 ya ) 13

14 Hanehalk Dayan kl Tüketim Mallar Seçilmi Dayan kl Tüketim Mallar TNSA-2003 TNSA-2008 nternet Bilgisayar Masaüstü Dizüstü Cep telefonu Araba

15 Hanehalk Refah Düzeyi 29,3 9,2 15,1 22,7 11,0 17,9 4,4 8,6 14,7 26,2 19,8 21,9 24,2 26,5 20,7 27,3 22,2 25,7 15,0 8,8 28,7 19,3 13,9 21,3 45,8 Bat Güney Orta Kuzey Do u En dü ük Dü ük Orta Yüksek En Yüksek 15

16 ÇOCUKLARIN NÜFUSA KAYITLI OLMA DURUMU TNSA-2008 de 1998 ve sonras nda do an çocuklar n annelerine; Çocuklar n nüfusa kay tl olup olmad klar ve er kay tl iseler, do umdan ne kadar süre sonra kay t edildikleri sorulmu tur. Analizlerde daha önceki ara rmalar ile kar la rma yapabilmek amac yla 5 ya alt ndaki çocuklar n bilgileri kullan lm r. 16

17 Nüfusa Kay tl Olmayan Çocuklar ,8 22, , ,

18 Nüfusa Kay tl Olmayan Çocuklar , ,4 4,5 5,2 7,4 5,4 8,4 6,3 2 0 < Erkek Kad n Kent K r Türkiye 18

19 Nüfusa Kay tl Olmayan Çocuklar Türkiye de be ya alt çocuklar n yüzde 6 s, Güney de ise çocuklar n yüzde 4 ü nüfusa kay tl de ildir. 5,3 1,5 2,0 5,2 2,8 12,3 4,9 3,8 12,6 6,6 3,8 10,1 19

20 KADINLARIN TEMEL ÖZELL KLER 20

21 Okuryazarl k Türkiye de evlenmi ya kad nlar n yüzde 89 u okuryazard r. Bu de er Güney de yüzde 90 a yükselmektedir. 94,3 92,3 94,6 96,0 89,5 71,4 94,3 98,4 91,1 58,6 89,7 62,3 21

22 Kad nlar n E itim Durumu itimi yok/ilkokulu bitirmemi lkö retim birinci kademe Türkiye lkö retim ikinci kademe Güney Lise ve üzeri 22

23 Çal ma Durumu Halen çal yor Tar m Sanayi Hizmet Kent r Türkiye Güney 23

24 Sosyal Güvenlik ve Sa k Sigortas Yok SSK Emekli Ba kur Di er Yok SSK Emekli Ba kur Sand Sand 14 Türkiye Güney 18 Ye il Kart 1 1 Di er Sosyal güvenlik Sa k sigortas 24

25 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4 17 Aral k 2009, Adana Do urganl k ve Anne-Çocuk Sa Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN T.C. Sa k Bakanl Ana Çocuk Sa ve Aile Planlamas Genel Müdürlü ü T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü ü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu 25

26 Sunu Plan Do urganl k Do urganl k tercihleri Do urganl n belirleyicileri Gebeli i önleyici yöntem kullan Dü ükler Evlenme Anne ve çocuk sa Do um öncesi ve sonras bak m lanma Erken ya ölümleri Emzirme ve ek g da yotlu tuz kullan Çocuklar n ve annelerin beslenme durumu Son sözler... 26

27 DO URGANLIK VE DO URGANLIK TERC HLER TNSA-2008 de do urganl k h zlar ara rmadan önceki 3 y l için hesaplanm r. Do urganl k h zlar n yakla k referans tarihi Haziran 2007 dir. Toplam Do urganl k H Kad n ba na dü en ortalama canl do um say 27

28 Toplam Do urganl k H 2,68 2,00 2,16 Kent r Türkiye 28

29 Toplam Do urganl k H ndaki De meler Shorter-Macura TNSA GNS-2000 TNSA

30 Toplam Do urganl k H ndaki De meler 5,0 4,0 4,33 4,04 3,0 2,0 3,02 2,65 2,61 2,23 2,16 1,0 0,0 30

31 Do urganl kta Yenilenme Seviyesi Kad n ba na 2.1 çocu un dü tü ü nüfus Her kad n yerine ancak 1 k z çocu u rak r Bu durumda bir sonraki neslin say sal büyüklü ü 1 k z çocu u b rakan annenin nesline e it olur Nüfus, do urganl yüksek eski nesillerin etkisi ile birkaç nesil daha artmaya devam eder Daha sonra ise önce dura anla r, sonra da azal r Türkiye nin do urganl k seviyesindeki azalma bu ekilde devam ederse, nüfusumuz 2050 li y llarda milyon seviyesinde dura anla acak ve daha sonra da azalmaya ba layacak 31

32 Dünyada Do urganl k Seviyesi 32

33 Toplam Do urganl k H ndaki De meler 3,5 3,0 2,5 2,0 2,37 2,39 2,06 2,00 3,10 3,08 2,65 2,68 1,5 1,0 0,5 0,0 Kent r TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

34 Toplam Do urganl k H

35 Toplam Do urganl k H Türkiye de do urganl k düzeyi 2,16 seviyesine yani nüfusun kendisini yenileyebilece i düzeyin hemen üstüne kadar gerilemi tir. Ancak bölgesel farkl klar devam etmektedir

36 Ya a Özel Do urganl k H zlar TDA-1978 TNSA-1988 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

37 Ya a Özel Do urganl k H zlar Türkiye Güney 37

38 Tahmini Do um Say lar Türkiye de tahmini do um say 1,292,698 dir. 32, , ,116 64,518 30,545 46, , ,065 63,900 94, , ,284 38

39 Do um Aral klar 60+ Ay % Ay % Ay % Ay % Ay % Ay %21 39

40 Do um Aral klar n De imi ,4 35,5 36,4 29,7 24,1 23,6 22,0 20,8 16,6 16,5 14,9 14,7 13,5 13,1 13,7 14,4 12,5 13,2 10,9 9,

41 sa Do um Aral klar (< 24 ay) , ,4 13,3 18,5 15,8 18,

42 Ortanca lk Do um Ya 22,5 22,3 22,0 21,5 21,0 20,8 21,1 21,3 20,5 20,

43 Ortanca lk Do um Ya ya lar ndaki kad nlar için ortanca ilk do um ya Türkiye de 22,3; Güney de ise 22,7 dir. 22,9 22,5 23,1 22,0 22,8 21,5 22,0 22,2 21,0 21,8 22,7 21,4 43

44 Adölesan Annelik ,2 9,3 8 7,5 6 5,

45 Adölesan Annelik ya lar nda çocuk do urmaya ba layan kad nlar n yüzdesi Türkiye de 5.9; Güney de ise 4.5 dir

46 Do urganl k Tercihleri 2 y l içinde çocuk istiyor 9,9% 2 y ldan sonra çocuk istiyor 13,6% stiyor, zaman için karars z 0,9% Karars z 3,1% 2 y l içinde istiyor 11,5% 2 y ldan sonra istiyor 14,3% stiyor, zaman için karars z %0,6 Karars z 2,8% Do um yapmas mümkün de il 3,2% Ba ka çocuk istemiyor 69,3% Do um yapmas mümkün de il 3,5% Ba ka çocuk istemiyor 67,0% TNSA-2003 TNSA

47 Do urganl a Son Verme ste i Türkiye de ve Güney'de kad nlar n yüzde 67 si ba ka çocuk istemiyor. Çocuk Say na Göre 78,4 78,0 87,8 87,1 91,8 89,7 60 Türkiye Güney ,2 15,2 0 4,7 4,

48 Aile Planmas na Olan Talep ,0 79, ,0 59, ,1 4,1 6,2 18,0 20,2 Ara açmak için Son Toplam vermek için Ara açmak için Son Toplam vermek için Ara açmak için Son Toplam vermek için Kar lanmam Kar lanm Toplam 48

49 Kar lanmam Aile Planlamas htiyac Türkiye de ve Güney de ya lar ndaki halen evli kad nlar n yüzde 6 s n; aile planlamas ihtiyac kar lanmam r

50 stenen ve Toplam Do urganl k 3, , ,5 2,0 1, ,0 0,5 0,0 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Toplam stenen do urganl k h Toplam do urganl k h 50

51 DO URGANLI IN BEL RLEY LER GEBEL ÖNLEY YÖNTEMLER Yöntem bilgisi, yöntem kullan (geçmi te kullanm, ara rma tarihinde kullanma), yöntemin temin edildi i kaynak, kullanmama nedeni, gelecekte kullanma e ilimi... Modern Yöntemler Tüplerin ba lanmas, Hap, R A, Kondom, Enjeksiyon, mplant, Diyafram/Köpük/Jel, Kad n Kondomu, Erke in Kanallar n Ba lanmas, Acil Korunma Hap Geleneksel Yöntemler Geri çekme, Takvim, Emzirme, folklorik (yerel) yöntemler 51

52 Yöntem Duyma ve Kullanma ,8 99,6 93,6 91,3 77,6 73,0 64,2 46,0 27,0 Yöntem Biliyor Yöntem Kullanm Halen Yöntem Kullan yor Herhangi Bir Yöntem Modern Yöntem Geleneksel Yöntem 52

53 Yöntem Kullanan Kad nlar n Yüzde Da Halen evli %100.0 Herhangi bir yöntem kullan yor %73.0 Yöntem kullanm yor %27.0 Modern yöntem %46.0 Geleneksel yöntem %27.0 A %16.9 Kondom %14.3 Geri Çekme %26.2 Takvim %0.6 Di er Geleneksel %0.2 Tüplerin Ba lanmas %8.3 Hap %5.3 Di er Modern %1.1 53

54 Kent/K r ve Bölgelere Göre Yöntem Kullan ,5 28,6 28,1 24,6 26,7 34,2 23,5 27, ,8 40,4 48,2 45,8 48,8 41,4 37,8 46, ,7 31,1 23,7 29,6 24,5 24,4 38,5 27,0 0 Kent K r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye Geleneksel Yöntem Modern Yöntem Yöntem Kullanm yor 54

55 Gebeli i Önleyici Yöntem Kullan Türkiye de evli kad nlar n yüzde 73 ü; Güney de ise yüzde 70 i gebeli i önleyici yöntem kullanmaktad r

56 Yöntem Kullan ndaki De meler ,3 28,1 26,1 28,5 27,0 63,3 62,6 63,9 71,0 73,0 31,0 34,5 37,8 42,5 46, ,7 37,4 36,1 29,0 27,0 TNSA-1988 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA-2008 Yöntem kullanm yor Modern yöntem Geleneksel yöntem 56

57 Yöntem Kullan ndaki De meler Güney de en yayg n modern yöntemler R A (%18), kondom (%13) ve tüpligasyon (%10); en yayg n geleneksel yöntem ise geri çekmedir (%24) Tüplerin ba lanmas Hap A Kondom Geri çekme TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

58 Yöntemlerin Temin Edildi i Kaynak Devlet hastanesi 14,5% Do umevi 6,5% AÇSAP 3,0% Sa k oca /evi 32,9% Di er Kamu 4,2% Özel hastane/ poliklinik 6,9% Özel doktor 4,3% Eczane 23,6% Market/ dükkan 3,9% Di er özel 0,2% TNSA Devlet hastanesi 11,2% Do umevi 5,9% AÇSAP 5,0% Sa k oca /evi 28,2% Di er Kamu 7,4% Özel hastane/ poliklinik 5,2% Özel doktor 9,4% Eczane 24,8% Market/ dükkan 1,5% Di er özel 1,4% TNSA-2003

59 Yöntemlerin Temin Edildi i Kaynak 100% 90% 0,2 0,6 18,6 21,9 12,6 4,1 80% 35,0 70% 60% 62,9 48,1 50% 40% 81,3 78,0 30% 61,1 20% 10% 36,6 39,2 0% Tüplerin ba lanmas Hap A Kondom Tüm modern yöntemler Di er Özel sektör Kamu sektörü 59

60 Bilinçli Seçim 60 56, ,2 44,3 49,4 48,5 42, Kullan lan yöntemin yan etkileri konusunda bilgilendirilmi Yan etkiler ortaya ç kt nda ne yapmas gerekti i konusunda bilgilendirilmi Di er yöntemler konusunda bilgilendirilmi Türkiye Güney 60

61 Yöntem B rakma H zlar Yöntem ba ar zl Gebe kalmay isteme Di er bir yönteme geçme Di er nedenler 13 Tüm nedenler Hap A Kondom Geri çekme Tüm yöntemler 61

62 DO URGANLI IN BEL RLEY LER DÜ ÜKLER Dü üklere ili kin bilgi kad n soruka n iki farkl bölümünden gelmektedir: Gebelik ve Do urganl k bölümündeki ya am boyu dü ük say na ili kin sorular. Takvim bölümündeki son be y ldaki dü ün/dü üklerin zamanlamas na ili kin sorular. 62

63 Dü ükler ve Ölü Do umlar (Ya am Boyu) 30 28,0 26, ,7 21,4 20,8 20,4 23,9 22, ,7 5,0 4,0 4,0 0 Kendili inden steyerek Ölü Do um TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

64 steyerek Dü ükler (Ya am Boyu) Türkiye de kad nlar n yüzde 22 si; Güney de ise yüzde 18 i ya amlar boyunca en az bir isteyerek dü ük yapm r

65 Dü ükler ve Ölü Do umlardaki E ilimler (100 Gebelikte) 8,9 8,7 10,0 10,5 18,0 14,5 11,3 10,0 Kendili inden steyerek Ölü Do um 1,9 1,5 1,3 1,1 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

66 steyerek Dü ükler (100 Gebelikte) Türkiye de ve Güney de her yüz gebelikten 10 u isteyerek dü ükle sonuçlanmaktad r

67 steyerek Dü ükten Önce/Sonra Kullan lan Yöntem Yöntem kullanma- ; 33,7 Hap; 4,8 A; 5,0 Kondom; 10,8 Yöntem kullanma ; 32,3 Hap; 14,0 A; 11,6 Di er geleneksel; 5,7 Di er modern; 1,0 Önce Geri çekme; 39,0 Di er geleneksel; 3,5 Di er modern; 2,0 Sonra Geri çekme; 21,7 Kondom; 14,9 67

68 steyerek Dü ün Zamanlamas ,2 73,4 67, , ,2 23,1 21,9 21,7 25,2 8,7 4,7 10, ay 2. ay 3. ve sonraki aylar TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

69 DO URGANLI IN BEL RLEY LER EVLENME Kad nlar n kendilerini evli olarak beyan etmeleri esas al nm r. Resmi evlilikler yan nda sadece dini nikah ile yap lan evlilikler de kapsanm r. Medeni durumda Ayr ya yor kategorisi bo anmak üzere ayr ya ayanlar kapsamaktad r. 69

70 Medeni Durum ,7 31,0 69,1 65,2 Tüm bölgelerde ya grubundaki kad nlar aras nda halen evli kad nlar n oran azalmaktad r ,7 1,5 1,5 2,3 Hiç evlenmemi Evli Dul Bo anm /Ayr ya yor

71 Ya lara Göre Evlenmeyenler Türkiye de neredeyse tüm kad nlar nihai olarak evlenmektedir ya grubundaki kad nlar n sadece yüzde 1 i hiç evlenmemi tir TDA 1978 TNSA 1988 TNSA 1998 TNSA

72 lk Evlenme ve Do um Ya 23,0 22,0 21,0 20,8 21,3 21,8 20,8 22,3 20,0 19,0 19,0 19,5 20,0 18,0 17, ilk evlenme ya lk do um ya 72

73 lk Evlenme ve lk Do um Ya 21.3/ / / / /

74 ANNE VE ÇOCUK SA LI I DO UM ÖNCES VE SONRASI BAKIM Do um Öncesi Bak m TNSA-2008 öncesindeki be y l içinde meydana gelen son do umlar temel al narak hesaplanm r. Do um S ras nda Yard m TNSA-2008 öncesindeki be y l içinde meydana gelen tüm do umlar temel al narak hesaplanm r. Do umun Yap ld Yer TNSA-2008 öncesindeki be y l içinde meydana gelen tüm do umlar temel al narak hesaplanm r. Do um Sonras Bak m TNSA-2008 öncesindeki be y l içinde meydana gelen son do umlar temel al nm r. Do umdan sonraki iki ay içinde bak m al p al nmad sorulmu tur. 74

75 Do um Öncesi Bak m ,0 80,9 2,5 67,5 5,5 62,3 7,3 15,5 89,5 75,4 60,2 46,8 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA-2008 Doktor Ebe/Hem ire 75

76 Do um Öncesi Bak m ,7 4,7 2,1 1,0 3,6 4,3 2,3 2, ,0 79,4 94,7 93,6 90,8 91,4 76,8 89, ,7 20,5 5,0 3,1 5,1 5,2 4,2 7,8 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye Di er Ebe/Hem ire Doktor Almam 76

77 Do um Öncesi Bak m Alanlar Türkiye de kad nlar n yüzde 92 si; Güney de ise yüzde 95 i sa k personelinden do um öncesi bak m almaktad r. 95,7 98,3 97,6 98,7 92,2 72,9 93,3 76,0 96,9 93,7 82,2 94,6 77

78 Do um Öncesi Bak m Say ,8 73,7 80,4 21,4 7,7 13,8 11,1 3,1 15,7 4,3 5,0 7,8 Kent r Türkiye DÖB Almam

79 Yeterli Say da DÖB Alan Kad nlar , ,9 42,0 53,9 0 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

80 lk DÖB lk Üç Ayda Alanlar , , ,9 42,1 0 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

81 Do umun Yap ld Yer ,7 26,7 21,2 40,2 89,7 72,5 78,2 59,6 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA-2008 Sa k kurumu Ev 81

82 Do umun Yap ld Yer ,4 3,3 1,2 7,2 3,9 20,4 27,2 9,7 94,0 96,0 98,3 92,2 95,6 79,0 72,2 89,7 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye Sa k kurulu u Ev 82

83 Do umun Yap ld Yer Türkiye de do umlar n yüzde 90 ; Güney de ise yüzde 92 si sa k kurumlar nda yap lmaktad r. 95,2 100,0 98,4 96,3 97,2 75,5 97,2 65,3 95,8 98,3 74,7 92,2 83

84 Do um S ras nda Yard m ,1 42,2 19,4 17,0 40,5 36,3 8,7 27, ,7 40,1 46,7 64,1 0 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA-2008 Doktor Ebe/Hem ire Ara Ebesi/Di er 84

85 Do um S ras nda Yard m ,3 19,9 2,0 5,9 1,5 4,0 25,6 2,1 8,7 15,5 7,7 24,5 22,5 33,7 32,0 27, ,2 34,0 82,5 60,4 76,0 64,0 41,9 90,2 64, ,1 32,5 0 Doktor Ebe/Hem ire Ara Ebesi/Di er 85

86 Do um S ras nda Yard m Türkiye de do umlar n yüzde 91 inde; Güney de ise yüzde 94 üne sa k personeli yard mc olmu tur. 97,9 98,5 98,4 96,5 97,6 75,5 97,6 66,0 98,2 94,0 98,4 78,1 86

87 Do um Sonras Bak m 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 91,1 84,6 79,2 73,3 95,4 92,7 95,1 88,6 88,2 88,4 88,0 84,3 80,1 81,7 69,3 63,9 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye Anne Bebek 87

88 Do um Sonras Bak m (Anne) Türkiye de annelerin yüzde 82 si; Güney de ise yüzde u do umdan sonraki 40 gün içinde bak m alm r. 87,1 88,7 91,4 83,1 82,0 59,6 86,4 56,0 94,2 80,1 87,9 69,0 88

89 Do um Sonras Bak m (Bebek) Türkiye de ve Güney de bebeklerin ise 88 ido umdan sonraki 40 gün içinde bak m alm r. 96,3 95,2 92,8 94,2 92,2 65,5 95,1 69,1 95,6 90,5 70,4 88,2 89

90 Do um Sonras Bak n Zamanlamas 4 saatten az 63,4 66, saat 2 gün 3-40 gün Bilmiyor/cevaps z Sa k Personelinden Bak m almam 12,2 7,6 4,6 5,2 2,8 7,6 1,6 1,9 15,5 11,1 Bebek Anne

91 Sezaryen Do umlar , ,9 14,0 21,2 0 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA-2008 Sa k kurumlar nda yap lan do umlar esas al nd nda do umlar n yüzde 42 sinin sezaryen ile yap lan do umlar oldu u görülmektedir. 91

92 Sezaryen Do umlar Türkiye de do umlar n yüzde 37 si; Güney de ise yüzde 40 sezaryen ile yap lmaktad r. 49,1 54,4 41,0 44,3 50,6 21,9 42,3 36,2 16,8 45,1 39,8 14,4 92

93 ANNE VE ÇOCUK SA LI I ÇOCUKLARIN A ILANMASI lanma bilgisi y llar nda do an tüm çocuklar için toplanm r. lanma bilgisi iki kaynaktan toplanm r: Kart ya da Annenin Beyan. lanma h zlar, önceki ara rmalarda ayl k olan çocuklar için hesaplanm ken, TNSA-2008 de ara rma tarihinde ayl k olan çocuklar için hesaplanm r. takvimi, Temmuz 2006 da de tirilmi tir. K zam k a 9. ay yerine 12. ayda kabakulak ve k zam kç k a lar ile birlikte tek bir dozda yap lmaya ba lanm r. Çocuklar n tam a olmalar için gereken ya 12. ay yerine 15. aya yükselmi tir. Tam A çocuk: BCG, K zam k, 3 doz DBT ve 3 doz Polio a olan çocuklar. TNSA-2008 de, Geni letilmi A Program na 1998 y nda dahil edilen Hepatit B na ili kin bilgi de toplanm r. 93

94 lanma Oranlar (15-26 Ayl k Bebekler) ,9 89,3 97,2 91,8 89,3 96,8 92,3 88,8 80, ,6 94

95 lanma Oranlar (15-26 Ayl k Bebekler) ,9 89,3 97,2 91,8 89,3 96,8 92,3 88,8 96,5 90,7 85,9 76, ,6 95

96 Tam A Çocuklar n Yüzdesi (15-26) 100,0 90,0 80,0 70,0 84,2 71,0 84,6 81,8 90,0 83,6 64,3 80,4 66,7 80,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 96

97 lanma Oranlar ndaki De meler ,5 95,9 78,5 89,3 86,9 97,2 74,3 91,8 58,7 89,3 94,0 96,8 92,3 87,2 64,4 88,8 80, , ,6 1,6 BCG zam k DBT-1 DBT-2 DBT-3 TNSA-1998 Polio-1 Polio-2 TNSA-2008 Polio-3 Tam A Hiç A Yok 97

98 lanma Oranlar ndaki De meler ,0 84,6 81,8 83,6 80,5 64,3 57,3 58,9 50,2 51,8 45,7 22,9 Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye TNSA-1998 TNSA

99 ANNE VE ÇOCUK SA LI I ERKEN YA ÖLÜM HIZLARI TNSA-2008 de Türkiye toplam için hesaplanan ölüm h zlar ara rmadan önceki be y l için; alt gruplar için hesaplanan ölüm zlar ise, ara rmadan önceki on y l için hesaplanm r. Son be y lda erken dönem ölüm h zlar çok h zl bir ekilde dü mü ve bu nedenle de alt gruplarda gözlenen ölümler nadir bir olay haline dönü mü tür. 5 y ll k ölüm h zlar n yakla k referans tarihi Haziran 2006 d r. Neonatal Ölüm H : Do umdan sonraki bir ay içinde ölme olas Postneonatal Ölüm H : Do umdan sonraki bir aydan sonra ancak y ldan önce ölme olas Bebek Ölüm H : Do umdan sonraki bir y l içinde ölme olas Çocuk Ölüm H : Birinci ve be inci do um günleri aras nda ölme olas Be -Ya Alt Ölüm H : Do umdan sonraki be y l içinde ölme olas 99

100 Erken Ya Ölüm H zlar Neonatal Postneonatal Bebek Çocuk Be -Ya Alt TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

101 Bebek Ölüm H ndaki De meler Shorter-Macura & GNS TNSA-1988 TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

102 Dünyada Bebek Ölümleri Seviyesi 102

103 Bebek Ölümlerinde Göreli Riskler 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,8 1,3 0,6 1,2 0,8 0,9 1,3 1,0 0,4 0,3 0,2 0,0 103

104 Be Ya Alt Ölümlerde Say sal Büyüklükler Neonatal ölümler bebek ölümlerinin yüzde 76 s ; erken neonatal ölümler ise neonatal ölümlerin yüzde 87 sini olu turmaktad r. Be Ya Alt Ölüm Say 31,025 Canl Do um Say 1,292,698 Be Ya na Kadar Hayatta Kalacaklar 261,673 Bebek Ölüm Say 21,976 Çocuk Ölüm Say 9,049 Neonatal Ölümler 16,805 Post-neonatal Ölümler 5,171 Erken Neonatal Ölümler 14,613 Geç Neonatal Ölümler 2,

105 Perinatal Ölüm H TNSA-2008 sonuçlar Güney de perinatal ölüm n binde 18 oldu unu göstermektedir TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

106 ANNE VE ÇOCUK SA LI I EMZ RME VE EK GIDA TNSA-2008 kapsam nda be ya alt ndaki çocuklar için annelerinden; Emzirmeye ba laman n zamanlamas Emzirme süresi ve s kl ve Ek g daya ba lama ve zamanlamas na ili kin bilgiler toplanm r. Analizlerde üç ya n alt ndaki çocuklar ve özellikle de 6 aydan küçük çocuklar temel al nm r. 106

107 Emzirmeye Ba lama Bir süre emzirilen çocuklar 96,7 Do umdan sonraki 1 saat içinde emzirilen çocuklar 39,0 Do umdan sonraki 1 gün içinde emzirilen çocuklar 73,4 Anne sütünden önce ba ka g da alan çocuklar 23,

108 Ya a Göre Emzirme Durumu 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 98,5 97,7 68,9 92,5 83,8 76,4 68,9 56,7 50,0 40,0 42,0 41,5 30,0 20,0 10,0 0,0 23,6 1,6 1,6 21,6 9,4 8,0 3,4 < Emzirilen Sadece anne sütü 108

109 Emzirme ve Ek G da Emzirilmeyen Sadece anne sütü 4,1 1,6 19,6 41,6 <6 Ay 6-9 Ay Anne sütü ve su 3,8 18,4 Anne sütü ve di er süt 6,8 25,3 Anne sütü ve di er s lar 2,6 0,6 Anne sütü ve ek g dalar 8,0 67,5 Biberon kullanan 41,0 55,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 109

110 Emzirme ve Ek G da ,4 24,9 41,6 20,8 2,6 3,8 1,7 1,6 TNSA-2003 TNSA-2008 TNSA-2003 TNSA-2008 <6 Ayl k 6-9 Ayl k Sadece anne sütü Sadece anne sütü ve su 110

111 Ortanca Emzirme Süresi (Ay) ,7 17,6 15,9 15,1 15,2 14,7 14,7 15,2 15,5 15,7 2,0 1,3 1,6 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 1,2 1,8 Emzirme süresi Sadece anne sütü ile emzirme süresi 111

112 YOTLU TUZ ANNE VE ÇOCUK SA LI I TNSA-2008 in örnekleminde bulunan hanelerin yar nda, hanehalk n yemek pi irmekte kulland tuzun iyotlu olup olmad test edilmi tir. Test i lemi s ras nda öncelikle tuzun iyodat içerip içermedi ine bak lm r. Tuz iyodat içermiyorsa, iyodür içerip içermedi ine ili kin lem gerçekle tirilmi tir. TNSA-2008 de iyodat ya da iyodür içeren tuzlar iyotlu olarak kabul edilmi lerdir. 112

113 yotlu Tuz Kullan ,9 71,5 93,5 78,6 85,1 89,5 61,4 85, Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye 113

114 yotlu Tuz Kullan Türkiye de hanelerin yüzde 85 inde; Güney de ise yüzde 79 unda iyotlu tuz kullan lmaktad r. 97,4 86,4 92,7 84,7 88,2 80,2 74,7 57,9 88,0 92,5 78,6 57,9 114

115 yotlu Tuz Kullan ndaki De meler 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 89,9 78,8 71,5 49,1 93,5 85,1 80,8 78,6 64,0 61,1 89,5 85,6 61,4 47,2 97,4 90,5 57,9 46,1 70,2 85,3 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 TNSA-2003 TNSA

116 ANNE VE ÇOCUK SA LI I ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMU TNSA-2008 den önceki be y l içinde do an ve halen annesi ile birlikte ya ayan tüm çocuklar n boy ve kilo ölçümleri yap lm r. TNSA-2008 de toplanan antropometrik veriler, ABD Sa k statistikleri Merkezi (NCHS) taraf ndan tan mlanan ve ABD Hastal k Kontrol Merkezi (CDC) ve Dünya Sa k Örgütü (WHO) taraf ndan onaylanan uluslararas referans grubu ile kar la lm r. Referans grubun ortanca de erinden -2 ya da -3 standart sapma (SD) gösteren çocuklar temel al narak 3 endeks hesaplanm r: Ya a Göre Boy Endeksi, yetersiz beslenmenin kronik etkilerini gösterir. Ya na göre k sa (-2 SD) ya da çok k sa (-3 SD) Boya Göre A rl k Endeksi, yetersiz beslenmenin akut etkilerini gösterir. Boyuna göre zay f (-2 SD) ya da çok zay f (-3 SD) Ya a Göre A rl k Endeksi, yetersiz beslenmenin kronik ve akut etkilerini birlikte gösterir. Ya na göre dü ük kilolu (-2 SD) ya da çok dü ük kilolu (-3 SD) 116

117 Çocuklar n Beslenme Durumu , ,2 2, ,9 0,0 0,3-2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde -2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde -2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde Ya a Göre Boy Boya Göre A rl k Ya a Göre A rl k 117

118 Çocuklar n Beslenme Durumunda De meler ,9 16,0 12,2 10,3 5,9 6,1 3,6 3,2 3,0 1,9 0,7 0,9 0,4 0,4 0,3 0,0 9,5 8,3 3,9 2,8 1,8 1,4 0,6 0,3-2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde -2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde -2 SD'nin alt ndaki yüzde -3 SD'nin alt ndaki yüzde Ya a Göre Boy Boya Göre A rl k Ya a Göre A rl k TNSA-1993 TNSA-1998 TNSA-2003 TNSA

119 Ya a Göre Boy Bodurluk (-2 SD) 21,0 17,4 10,3 7,6 7,6 7,6 7,0 4,5 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye 119

120 Ya a Göre Boy Bodurluk (-2 SD) Türkiye de çocuklar n yüzde 10 u; Güney de ise yüzde 8 i bodurdur. 7,5 4,6 7,2 4,1 (11,0) 22,2 3,3 9,4 18,0 6,4 7,6 22,1 120

121 Annelerin Beslenme Durumu (Beden Kitle Endeksine Göre) ,2 39,9 34,2 34, ,7 23, ,8 1,6 Normal Zay f Kilolu man TNSA-2003 TNSA

122 Kilolu/ man Anneler 59,7 54,9 57,4 64,1 58,1 52,1 58,8 58,4 Kent r Bat Güney Orta Kuzey Do u Türkiye 122

123 Kilolu/ man Anneler Türkiye de ya lar ndaki annelerin yüzde 58 i; Güney de ise yüzde 64 ü mand r. 52,3 57,9 54,3 55,1 53,7 46,3 60,5 64,1 61,3 50,3 61,9 59,6 123

124 Do urganl k Son Sözler... Do urganl k dönü ümü kesintisiz olarak devam ediyor Do urganl n ya yap de iyor Kad nlar n üçte ikisi ba ka çocuk istemiyor Yöntem kullan Modern yöntem kullan art yor, geleneksel yöntem kullan azal yor Geri çekme yönteminin kullan ndaki yayg nl k sürüyor Modern yöntem kullan ndaki art daha çok yöntem kullanmayan kad nlardan kaynaklan yor 124

125 Do um öncesi ve sonras bak m Son Sözler... Sa k personelinden do um öncesi bak m alan annelerin ve sa k personelinin yard mc oldu u do umlar n oran yüzde 90 lar n üzerinde Evde yap lan do umlar yar yar ya azalm durumda Do um sonras nda bak m alan anne ve bebeklerin oran yüzde seviyesinde Bebek ölümleri Bebek ölüm h son be y lda yüzde 41 azalm ve binde 17 seviyesine gerilemi durumda Bebek ölümlerinin yüzde 76 s neonatal ölümler Neonatal ölümlerin yüzde 87 si ise erken-neonatal ölümler Çocuk ölümleri binde 9-10 seviyesinin alt na dü erek binde 6 ya gerilemi durumda 125

126 Anne sütü Son Sözler... Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin oran art yor Ek g daya ba lama ya halen çok küçük Biberonla beslenme çok yayg n Beslenme Be ya ndan küçük çocuklar n yüzde 10 unun boyu ya na göre k sa Boyuna/ya na göre zay f olan çocuklar n oranlar önemli derecede azalm durumda Beslenme sorunu akut de il kronik Anneler aras nda obezite yayg n 126

127 Son Sözler... Tüm a lar n yayg nl nda önemli iyile meler var Dozlar aras ndaki geçi sorunu azalm, ancak halen önemli bir sorun ayl k çocuklar n ise be te dördü tam a yotlu Tuz yotlu tuz kullan yüzde 85 seviyesinde yotlu tuz kullananlar n yüzde 90 iyodatl tuz kullan yor 127

128 En Son Sözler... Anne ve çocuk sa göstergelerinde tüm sosyo-demografik gruplarda çok olumlu geli meler oldu unu ancak Tüm göstergeler için üç temel farkl n azalarak da olsa sürdü ünü gösteriyor. Yerle im yerleri aras nda (kent-k r) Bölgeler aras nda (Do u ve di er bölgeler) Do u bölgesinin kendi içerisinde 128

129 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TE EKKÜRLER... TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 4 17 Aral k 2009, Adana T.C. Sa k Bakanl Ana Çocuk Sa ve Aile Planlamas Genel Müdürlü ü T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü ü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu 129

TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 3

TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 3 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçlar Bölge Toplant 3 3 Aral k 2009, stanbul Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN, Ar. Gör. F. Hande TUNÇKANAT T.C. Sa k Bakanl Ana Çocuk Sa ve

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 5 Kasım 2009, Van Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 2 19 Kasım 2009, Trabzon Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Doç. Dr. İsmet Koç 22 Ekim 2009 Rixos Otel/Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C.

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

TÜRK YE NÜFUS VE SA LIK ARA TIRMASI, 2008

TÜRK YE NÜFUS VE SA LIK ARA TIRMASI, 2008 Bu yay nda yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir ekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara rma Kurumu nun (TÜB TAK) görü ünü yans tmamaktad r. 2008

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-V ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 22 Haziran 2005 - İSTANBUL Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki Ölümler Perinatal

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

TANITIM VE METODOLOJ. Yrd.Doç.Dr. A. Sinan Türky lmaz Ar.Gör. Tu ba Adal. 16 Aral k 2009 Adana

TANITIM VE METODOLOJ. Yrd.Doç.Dr. A. Sinan Türky lmaz Ar.Gör. Tu ba Adal. 16 Aral k 2009 Adana TANITIM VE METODOLOJ Yrd.Doç.Dr. A. Sinan Türky lmaz Ar.Gör. Tu ba Adal 16 Aral k 2009 Adana TNSA-2008 TÜB TAK Kamu Kurumlar Ara rma ve Geli tirme Projelerini Destekleme Program (1007) kapsam nda desteklenmektedir.

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı

GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı 1 Türkiye AĢı Tarihçesi 1930 lar: Çiçek 1937: Difteri, Boğmaca 1952: BCG 1963: Oral Polio 1968: DBT 1970: Kızamık

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr.

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Mehmet Ali Eryurt 16 Eylül 2010 / Hilton

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2(3): 14-19 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Attila Hancıoğlu Banu Akadlı Ergöçmen Elif Kurtuluş Yiğit Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki Ölümler Perinatal Ölümler Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan BEBEKLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan TNSA-2003 de bebek beslenmesi, emzirme süresi ve sıklığı, verilen ek gıdaların çeşidi

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 15/04/2006 tarih ve 26140 sayılı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE 2 Sağlık Göstergeleri II.. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.. MORTALİTE II.. MORBİDİTE II. Üreme Sağlığı TABLO: TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE ÜREME SAĞLIĞI (%, 2) ÖZELLİKLER KENT KIR TOPLAM DOĞURGANLIK

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZ.İST. 18 MART ASM. KİLİTBAHİR SAĞLIK EVİ KUMKÖY SAĞLIK EVİ ALÇITEPE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı