GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU"

Transkript

1 GEBELİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İNT. DR. ADEM TOPCU

2 Sunum Planı Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Gebelerde böbrek fonksiyonunun klinik değerlendirilmesi Gebelikte ABY araştırması Gebelikte ABY ve sebep olan durumlar Gebelikte veya erken postpartum dönemde oluşan ABY tedavisi

3 Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Böbrekler bilateral olarak yaklaşık 1 cm kadar büyür. Gebelikte üreter ve pelvikaliksiyel sistemde dilatasyon ortaya çıkar. Böbrek kan akımı % 50 oranında ve glomerüler filtrasyon hızı % 30 oranında artar. Aminoasidüri, plazma ozmolaritesinde azalma, ekstrasellüler sıvı artışı, sodyum retansiyonu, renin-anjiotensin-aldosteron sisteminde (RAAS) aktivasyon görülür.

4 Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Pelvikaliksiyel dilatasyon, staz ve vezikoüretral reflüye yol açarak üriner sistem enfeksiyonlarına zemin hazırlar. RAAS aktivasyonu hipokalemi ve hiponatremiye eğilimi artırır ve gebe olmayan bireylerde olağan sayılmayan 130 meq/l sodyum, 3,3 meq/l potasyum değerleri normal gebeler için altnormal sınır kabul edilir. Alt ekstremite ödemi sık görülebilir.

5 Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Böbrekler hiperfiltrasyon durumunda olduklarından kreatinin (<1,5 mg/dl), BUN (8-25 mg/dl) ve ürik asidin (2,5-8 mg/dl) normal değerleri gebelerde yüksek kabul edilir. Gebelerde kreatinin için normal üst sınır 0,8 mg/dl, BUN için 13 mg/dl, ürik asit için 5,5 mg/dl dir. İdrara glukoz, aminoasit çıkabilir, bikarbonat atılarak serum bikarbonat düzeyi 5 meq/lt ye kadar azalabilir.

6 Normal gebelikte böbrekler ve kan basıncı Normal gebelikte prostasiklin ve NO gibi endotel kökenli vazodilatör maddeler bol miktarda salınır ve periferik arter basıncındaki düşmeyi sağlar. Sistolik kan basıncında 10 mmhg, diastolik kan basıncında 20 mmhg ya kadar düşme görülebilir. Hipotansiyon eğilimi haftalar arasında en üst düzeye ulaşır. 20. haftadan sonra kan basıncı yükselmeye başlar ve doğuma yakın dönemde o kişi için normal değerlere döner.

7 Gebelerde böbrek fonksiyonunun klinik değerlendirilmesi İdrarın incelenmesi: Gebe olmayan sağlıklı kadınlarda, günlük protein itrahı genellikle 100 mg dan azdır. Gebelik sırasında protein itrahı artmakta ve 300 mg/gün üzerinde olması bile normal kabul edilebilmektedir. Normal gebelikte, hem eritrosit hem de lökosit atılımı artabilmektedir ve idrar analizinde 1-2 eritrosit görülmesi kabul edilebilir bulgulardır.

8 Gebelerde böbrek fonksiyonunun klinik değerlendirilmesi Böbrek fonksiyon testleri: Gebelerde kreatinin klirensinin alt sınırı gebe olmayanlardaki mg/dl lik ortalama değerden % 30 daha fazladır.

9 Gebelerde böbrek fonksiyonunun Böbrek biyopsisi: klinik değerlendirilmesi Eğer böbrek biyopsisi kan basıncı iyi kontrol altına alınmış ve koagülasyon indeksleri normal olan kadında yapılırsa morbidite, gebe olmayan kadınlardaki ile aynıdır. Gebeliğin 32. haftasından sonra yapılmamalıdır, çünkü bu dönemde fetüsün doğumuna neden olabilir.

10 Gebelikte akut böbrek yetmezliği araştırması Reha Erkoç*, Hayriye Sayarlıoğlu*, Ekrem Doğan*, Ramazan Esen**, Cevat Topal*, İmdat Dilek*** *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD **Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, ***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Van Yazışma Adresi: Doç.Dr. Reha Erkoç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD, Van

11 Gebelikte akut böbrek yetmezliği araştırması Bu çalışmada yılları arasında ABY tanısı ile izlenen 402 hastadan obstetrik nedenli olan 37 olgu değerlendirildi. Bu hastalarda ABY; %40.5 (n=15) doğum sonu kanamaya, %24.2 (n=9) eklampsi ve HELLP sendromuna, %13.5 (n=5) sepsise, %13.5 (n=5) yeni tanı kronik böbrek yetersizliğine bağlandı. Birinde kronik hipertansiyon zemininde gelişen preeklampsi mevcuttu. İki vakada ise ABY düzelmeyince biyopsi yapılarak akut kortikal nekroz tanısı kondu. Olgulardan biri ise sepsise bağlı solunum yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Kortikal nekrozu olan 2 vaka kronik hemodiyaliz programına alındı. Gebelik öncesinde saptanmamış, doğum sonu böbrek yetersizliği olarak kliniğe başvurup tetkik edildikten sonra bilateral atrofik böbrek tespit edilip, kronik böbrek yetmezliği olduğu anlaşılan 5 vaka saptandı. Hastaların 17 sinde diyaliz ihtiyacı gelişti. Diğer hastaların tamamı tanıdan itibaren en geç 6 ay içinde tamamen iyileşti.

12 Gebelikte akut böbrek yetmezliği Nedenler: 1-Kanama: -abortus -ektopik gebelik -koryon villus numunesi alınması -plasenta previa -abruptio plasenta 2-Sepsis: -abortus -intrauterin fetüs ölümü -puerperal sepsis -korioamnionit 3-Uterusa bağlı üriner obstruksiyon -polihidroamnios -uterus inkarserasyonu 4-Preeklampsi ve Eklampsi 5-HELLP sendromu

13 Gebelikte akut böbrek yetmezliği 1970 den önce diyaliz gerektirecek kadar şiddetli ABY insidansı 1/2000-1/5000 arasında tahmin edilmiştir. Günümüzde ise insidansının 1/20000 den daha az olduğu tahmin edilmektedir.

14 Gebelikte akut böbrek yetmezliği Gebelikte ABY olgularının dağılımı bimodal olup, 1. peak haftalar arasındadır ve daha çok septik abortuslarla ilgilidir. 2. peak ise gebeliğin 35. haftası ile puerperium arasındadır ve esas olarak preeklampsi ve abruptio plasenta gibi kanama komplikasyonlarına bağlıdır.

15 Gebelikte akut böbrek yetmezliği Gebelikte ABY, genel popülasyonda böbrek yetmezliğine götüren hastalıklardan herhangi birisi ile oluşabilir. Gebeliğin erken döneminde en sık rastlanan nedenler; hiperemezis gravidarum a bağlı prerenal ABY ve septik abortustan kaynaklanan akut tübüler nekrozdur. HELLP sendromu özellikle erken tedavi edilmezse ciddi böbrek yetmezliğiyle birlikte gider.

16 Gebeliğin ilk trimestrında ABY İlk trimestrda abortus veya korion villusu numunesi alınması sonucu ABY gelişen olgularda ateş, vaginal kanama, kusma, myalji, anemi, lökositoz, trombositopeni bulguları görülebilir ve bu olgularda yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) ortaya çıkabilir. Özellikle spontan olmayan yani indüklenen abortus olgularında sepsis ve bilateral kortikal nekroz gelişebilmektedir.

17 Abruptio plasenta ve bilateral kortikal nekroz Bilateral kortikal nekrozun en sık sebebi abruptio plasentadır. Günümüzde tüm ABY nedenlerinin % 2 kadarını ve GABY nedenlerinin de % kadarını oluşturduğu bildirilmektedir. Gebelikte bilateral kortikal nekroz olgularının % 60 kadarından sorumlu olan AP, daha ziyade yaşlı ve multiparlarda ortaya çıkmaktadır.

18 Abruptio plasenta ve bilateral kortikal nekroz Akut renal kortikal nekrozda, gross hematüriyle birlikte hızlı gelişen bir oligo-anüri ve genellikle hipertansiyon birlikte bulunur. Ancak fazla kan kaybı olan olgularla, sepsis gelişenlerde hipotansiyon da görülebilmektedir. Hastalarda sıklıkla proteinüri, DIC veya fibrinolitik aktivite bulguları bulunabilir. BKN gelişiminde interlobar ve interlobuler arterlerde vazospazm, iskemi ve intravasküler koagülasyon söz konusu olup, renal anjiografide interlobuler ve kortikal arterlerin tam dolmadığı, buna karşılık kapsüler arterlerin tam dolduğu görülmektedir.

19 Abruptio plasenta ve bilateral kortikal nekroz Olguların % 50 kadarında görülen renal kalsifikasyon, genellikle 1-2 ayda, bazen birkaç gün içinde de ortaya çıkabilmektedir. Erken dönemde BKN olgularının mortalite oranı % 60 kadar olup, uzun dönemde diğer sebeplere bağlı GABY hastalarında 6 yıllık survi % 90 kadar iken BKN olgularında sıfıra yakın bulunmaktadır. Kortikal tutulumu daha az olanların anüri dönemleri daha kısa olmakta ve bunların renal survi şansları daha fazla olmaktadır.

20 Gebelikte obstrüktif nefropati Gebelikte, olguların 2/3 sinde genellikle 20. haftadan sonra başlayan ve 2. trimestrın sonunda fizyolojik bir hidronefroz gelişmekte ve çoğunlukla asemptomatik olan bu hidronefroz sağ tarafta daha sık ve belirgin olmaktadır. Bu durum büyüyen uterusun, dilate olan uterin venlerin ve iliak arterin sağ üretere basısıyla ilgili görülmektedir. Doğumdan sonra bu hidronefroz olguların yarısında 48 saatte, kalanlarda ise 2-12 haftada düzelmektedir.

21 Gebelikte obstrüktif nefropati Bu fizyolojik hidronefrozun dışında, gebelikte (çoğul gebelik ve polihidramniozda) nadiren üriner obstrüksiyona bağlı ABY gelişebilmektedir. Bu olgularda lomber ağrı, iştahsızlık, bulantı, kusma, oligüri, anüri, proteinüri, hematüri, pyüri, idrar konsantrasyon kabiliyetinde azalma, hipertansiyon gibi belirti ve bulgular bulunur. Anne mortalitesi % 5 kadar olup, retrograd veya perkutan nefrostomi ile obstrüksiyonun giderilmesi ile veya tekrarlanan amniosentezlerle düzelme sağlanabilmektedir.

22 Gebelikte akut yağlı karaciğer GABY olgularının yaklaşık % 5 kadarının sebebini oluşturur ve gebelikten birinde ortaya çıkabilen ağır ve nadir bir hastalıktır. Bu olgularda ABY gelişmesinde hipovolemi, hipotansiyon, pankreatit veya koagülopati mekanizmalarının rolü olabileceği ifade edilmektedir. Hastaların % 60 kadarında ABY gelişmektedir. Genellikle ilk gebelikte gebeliğin sonuna doğru veya erken postpartum dönemde ortaya çıkmaktadır. Olgularda ateş, sarılık, bulantı, kusma,iştahsızlık, karın ağrısı görülmekte ve hızlı bir şekilde hepatik ensefalopati gelişmektedir.

23 Gebelikte akut yağlı karaciğer Transaminazlarda hafif yükselme ile birlikte hiperbilirubinemi olmakta, karaciğer tutulumundan önce sıklıkla hiperürisemi ortaya çıkmakta ve DIC bulunabilmektedir. Sıklıkla hipoglisemi ve lökositoz görülmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi ile eskiden % 75 civarında olan maternal mortalite % 25 e kadar düşürülebilmektedir. Tedavide temel yaklaşım gebeliğin hemen sonlandırılması ve agressif sıvı ve elektrolit replasmanıdır.

24 Trombotik mikroanjiopati TTP/HÜS hamilelikte nadirdir ve daha sık görülen HELLP sendromundan ayırt edilmesi gerekir. Preeklampsi, tipik olarak 3.trimestrda başlar. TTP antepartum dönemde, daha çok 2. ve 3. trimestrda ortaya çıkar. Preeklampsi spontan düzelirken, HÜS nadiren düzelir. Preeklampsi/HELLP sendromunu TTP/HÜS den ayıran karaciğer enzimlerindeki yüksekliktir. Ateş varlığı, TTP tanısı ile uyumludur. Preeklampsi/HELLP tedavisi, doğum ve destekleyici tedavidir. TTP/HÜS de ise plazma infüzyonu/değişimi ve gebe olmayanlarda uygulanan diğer tedavi modaliteleri uygulanır.

25 İdiopatik postpartum akut böbrek yetmezliği GABY olgularının yaklaşık % 5-9 kadarını oluşturur. Seyrek fakat fatal seyirlidir. Genellikle multipar bir kadında, doğumdan ortalama 2-5 hafta kadar sonra, oligüri veya bazen anüri ile birlikte hızlı gelişen bir azotemi tablosu ile ortaya çıkmaktadır. Hastaların % 75 inden fazlasında mikroanjiopatik hemolitik anemi veya tüketim koagülopatisi bulguları görülür. Olgularda genellikle hafif veya orta derecede bir hipertansiyon bulunmakla birlikte, bazen ağır akselere hipertansiyon gelişebilir ve konvülziyon, letarji, kardiyomyopati gibi böbrek dışı belirtiler, renal bulgulardan daha ön planda olabilir.

26 İdiopatik postpartum akut böbrek yetmezliği İdiopatik postpartum ABY sebebi olarak oral kontraseptif kullanımı, ergotamin ve oksitosik ajanlar ile plasenta parçacıklarının tam atılamayarak plasenta yıkım ürünleri ile DIC e yol açmaları gibi çeşitli faktörler suçlanmıştır.

27 İdiopatik postpartum akut böbrek yetmezliği Böbrek fonksiyonları hastaların % 10 undan azında düzelme gösterebilir ve bu olgularda hemen her zaman KBY süreci başlamıştır. Bu gruptaki hastalarda uzun dönemde anne mortalitesi % 60 kadar bildirilmiştir. Kontrollü araştırmalarla kanıtlanmamış olmakla birlikte, idiopatik postpartum ABY tedavisinde heparin, prostasiklin infüzyonu, plazmaferez, plazma infüzyonu, antiagregan kullanımı ile özellikle erken dönemde uygulandığında mortalitenin düşürülebileceği bildirilmektedir. Doğumdan hemen sonra ortaya çıkan olgularda plasenta parçacıklarının kalmış olabileceği düşünülerek, dilatasyon ve küretaj önerilebilir.

28 Gebelikte veya erken postpartum dönemde oluşan ABY tedavisi Birçok açıdan gebe olmayanlardaki gibidir, ancak gebeliğe özgü bazı durumların dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Doğuma yakın dönemde oluşan kan kayıpları gizli kalabildiği ve kan kaybı düşük tahmin edildiği için herhangi bir kan kaybı hemen yerine konmalıdır. ATN veya kortikal nekroz gelişimini zamanında önlemek için gebelere biraz daha fazla kan transfüzyonu yapılmalıdır. Obstetrik ABY li olgularda hem PD hem de HD başarı ile uygulanmaktadır. Ne pelvik peritonit varlığı, ne de büyümüş uterus PD uygulamak için kontrendikasyon oluşturmaz.

29 Gebelikte veya erken postpartum dönemde oluşan ABY tedavisi Üre, kreatinin ve üremide biriken diğer metabolitler plasentadan geçebildiğinden, ABY li gebelerde hemen diyalize başlanmalıdır ve BUN nin 50 mg/dl civarında tutulması hedeflenmelidir. Hemodinamik bozukluğa, uteroplasental perfüzyon azalmasına ve erken doğuma katkıda bulunabileceğinden aşırı ultrafiltrasyondan kaçınılmalıdır. Bazı kadın doğum uzmanları ve perinataloglar, gebeliğin ortalarından sonra HD tedavisi sırasında fetal monitörizasyon önerirler. Doğumdan sonra üreye bağlı aşırı diüreze bağlı olarak yenidoğanda dehidratasyon gelişebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

30 Kaynaklar 1. Gebelikte Bobrek ve Hipertansiyon. Nefroloji Seminerleri, Sayı 3.Editor Doc.Dr. Nurol Arık,1997, Samsun 2. Nefroloji El Kitabı. Editorler Doc.Dr. Tekin Akpolat, Doc.Dr. Cengiz Utaş, Prof. Dr. Gultekin Suleymanlar, 2. Baskı, 1999 guzel Sanatlar Matbaası, İstanbul. 3. Nefroloji El Kitabı. Editor Robert W Schrier, Ceviri Editoru Gultekin Suleymanlar. 2000, Guneş Kitabevi Ltd Şti. Ankara. 4. Chapman AB, Abraham WT, Zamudio S, Coffin C, Merouani A, Young D, Johnson A, Osorio F, Goldberg C, Moore LG, Dahms T, Schrier RW Temporal relationship between hormonal and hemodynamic changes in early human pregnancy Kidney İnt. 54: , Davison JM, Dunlop W. Renal hemodynamics and tubular function normal human pregnancy. Kidney Int. 18: , Krane NK. Acute renal failure in pregnancy. Arch Intern Med. 148: , Grunfeld JP, Pertuiset N. Acute renal failure in pregnancy: Am J Kidney Dis. 9: , 1987.

31 Kaynaklar 7. Beaman M, Turney JH, Rodger RS, Mc Gonicle RS, Adu D, Michael J. Changing pattern of acute renal failure. Q J Med.62:15-23, Saftlas AF, Olson DR, Franks AL, Atrash HK, Pokras R. Epidemiology of preeclampsi and eclampsi in United States Am J Obstet Gynecol. 163: , Sibai BM, Ramadan MK, Usta I. Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP syndrome) Am J Obstet Gynecol. 169: , Alexopoulos E, Tambakoudis P, Bili H, Sakellariou G, Mantalenakis S, Papadimitriou M. Acute renal failure in pregnancy. Ren fail. 15: , Utaş C, Yalçındağ C, Taşkapan H, Güven M, Oymak O, Yücesoy M. Acute renal Failure in central Anatolia. Nephrol Dial Transplant.15: , Selcuk NY, Tonbul HZ, San A, Odabas AR. Changes in frequency and etiology of acute renal failure in pregnancy ( ). Ren Fail. 20: , Starzewski J, Sojda M, Stazyk J, Anisiewicz A. Acute renal failure during pregnancy, labor and puerperium in women Wiad Lek. 51: ,1998.

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji

Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Gebelikte Hipertansif Bozukluklar; Tanım, Sınıflandırma ve Patofizyoloji Özlem Banu TULMAÇ* * Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kırıkkale Özet Gebelikte

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği Chronic Renal Failure in Newborn and Early Infancy Period

Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği Chronic Renal Failure in Newborn and Early Infancy Period Derleme Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği Chronic Renal Failure in Newborn and Early Infancy Period İbrahim GÖKÇE, Harika ALPAY Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Derleme / Review Gebelikte travma Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 ÖZET: Gebelikte travma Gebelikte travma, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Potansiyel komplikasyonlar;

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI KREATİN KLİRENSİNE GÖRE EVRELENDİRİLMİŞ KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM FETUİN A DÜZEYİ İLE VASKÜLER KALSİFİKASYON

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Hemolitik üremik sendrom

Hemolitik üremik sendrom Dicle Tıp Dergisi / F. Öktem ve E. Kuybulu. Hemolitik üremik sendrom 2011; 38 (4): 519-525 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0081 DERLEME / REVIEW ARTICLE Hemolitik üremik sendrom

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KONU 3 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ Ahmet Uğur YALÇIN, Tekin AKPOLAT Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı