OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,"

Transkript

1 T.C İSTANBUL TIP FAKÜ LTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1, OCCLUDİN, GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN VE C-FOS AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ (UZMANLIK TEZİ) DR. ULVİYE CEYLAN İSTANBUL

2 İÇİNDEKİLER: BÖLÜM SAYFA 1. GİRİŞ VE AMAÇ GENEL BİLGİLER MATERYAL VE METOD BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ ÖZET KAYNAKLAR

3 GİRİŞ VE AMAÇ: Östrojen, nöroaktif bir steroiddir ve beyinde hafızayı direk olarak etkileyen serebral korteks, hypotalamus, hipofiz ve amygdale ile hippokampusun oluşturduğu limbik sistemde reseptörleri bulunur. Östrojen beyinde nöroanatomik yapıyı ve nörofizyolojik işleyişi etkiler. Nöroanatomik olarak sinaptogenezi stimüle ederek özellikle hippokampal nöronlarda dendrit uçlarının kalınlığını arttırır. Bu artış hippokampal bölgelerden biri olan CA1 de özellikle belirgindir ki bu bölge hafıza için son derece önemlidir ve Alzheimer hastalığında öncelikle tutulur. Nörofizyolojik olarak kolinerjik sistem üzerine, asetil kolin transferaz sentezini uyararak olumlu yönde etki eder. Aynı zamanda tirozin hidroksilaz aktivitesini arttırarak noradrenalin salınımını uyarırken monoamin oksidaz aktivitesini azaltır ve böylece serotonin katabolizmasını azaltarak kadınlarda depresif ruh halini ortadan kaldırır (1). Östrojen yukarıda kısaca üzerinde durduğumuz tüm nörofizyolojik etkileri bazı nörotransmitterler ve nöropeptitler üzerinde gerçekleştirir. Bu mediatörlerden biri sıklıkla araştırılmıştır; nitrik oksit (NO). NO beyinde damar endotelinden ve nöronlardan salgılanırken nöronlar arasında ileti amaçlı, nörotransmitter olarak işlev görür. Ancak özellikle beyin dokusunda ve beynin vasküler yapılarında NO ölçümü zor bir modelleme gerektirmektedir (2). Diğer taraftan şimdiye kadar, menopozda ortaya çıkan östrojen eksikliği ve bu eksikliğe bağlı beyinde meydana gelen histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler, yaşlanma sürecinin etkileri sıklıkla hippokampal bölgelerden CA1 ve CA2 de sinaptik 3

4 plastisitede ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin incelenmesi hayvan çalışmaları ile araştırılmıştır (3). Bunun dışında yine hayvan çalışmalarında biyokimyasal parametre olarak beyin dokusunda NO ve östrojen arasındaki ilişkiyi gösteren tek çalışma Mc.Neill ve arkadaşları tarafından 2002 de yayınlanmıştır (4). İnsanlar üzerinde ise postmenopozal olgularda östrojen tedavisinin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi incelenmiş ancak 1960 dan beri yapılan bu çalışmalardan çelişkili sonuçlar elde edilmiştir yılında yayınlanan ve bugün hormon tedavisi için bir kilometre taşı kabul edilen Women s Health Initiative (WHI) ın bilişsel işlevleri inceleyen alt grubunun analizinde konjuge östrojenin bilişsel işlevler üzerine olumlu etkisinin olmadığı iddia edilmiştir. Ancak çalışmanın tartışma bölümünde yazarlar, 60 yaş üzeri östrojen verilen olgularda beyin damar yapılarında mikrotrombüsler meydana geldiğini ve bunun beynin kanlanmasını olumsuz etkileyerek (östrojenin NO düzeyini beyinde vasküler sistemde arttırsa bile) bilişsel fonksiyonlarda olumlu bir etkileşimi engellediğini ileri sürmüşlerdir (5). Benzer tartışmalar postmenopozal östrojen tedavisi ve Alzheimer Hastalığı arasındaki ilişki içinde geçerlidir. Görüldüğü gibi konu tartışmaya son derece açıktır. Zonula occludens-1 (ZO-1) ve Occludin normal beyin damar yapısı içinde endotel hücrelerinde sıkı bağlantı proteini olup lineer boyanma paterni gösteren immünoreaktan maddelerdir. Beyin tümörlü olgularda bu boyanma paterninin ortadan kalktığı gösterilmiştir (6). Glial fibriler asidik protein (GFAP) santral sinir sisteminde uzun dönem sağlıklı myelinizasyonun gerçekleşmesi için şart olan bir proteindir (7). Genetik olarak GFAP eksik farelerde, hippokampusada yer alan astrositlerde intermedier filamanlarda eksiklik olduğu gösterilmiştir (8). Son olarak uzun dönem depresyonlarla GFAP eksikliği ile arasında ilişki olabileceği ileri sürülmüştür. Dolayısıyla hipokampusda yer alan astrositler 4

5 ve myelinizasyon üzerine etkisi nedeniyle menopozal sendrom açısından üzerinde durulması gereken bir parametredir. Ancak şimdiye kadar hiç araştırılmamıştır. c-fos nükleer bir onkogendir ve santral sinir sisteminin hipoksik/iskemik sürecinin erken döneminde özellikle hipokampus ve serebral korteksde arttığı gösterilmiştir. Bir anlamda nöronal aktivasyonun göstergesi olan proteindir (9). Bu çalışmanın amacı kastre edilerek cerrahi menopoza sokulmuş yetişkin sıçanlarda iki farklı hormon tedavisinin santral sinir sisteminde vasküler yapılar ve hippokampus üzerine etkisini incelemektir. Çalışmanın amacına uygun olarak cerrahi menopoza sokulan Sprague Dawley sıçanlarına postmenopozal ortamın gelişmesi için üç haftalık bir süre sonrası, hormon tedavisi olarak tibolon ve 17-Beta-Östadiol verilmesi planlandı. Hayvanların sakrifiye edilmesini takiben, beyin korteks ve hippokampusta ZO-1 ve occludin antikoru kullanılarak damar endotelinde östrojen eksikliğine bağlı etkilerin görülmesi, GFAP antikoru kullanılarak bilişsel işlevler açısından son derece önemli olan hippokampusda hipoöstrojenik ortamın astrositler ve myelinizasyon üzerindeki etkilerinin araştırılması ve yine hippokampusta c-fos aktivitesi ile, nöronal aktivite-östrojen tedavisi ilişkisinin irdelenmesi planlandı. 5

6 GENEL BİLGİLER: 2010 yılına kadar 65 yaş ve üzeri insan populasyonunda yaklaşık % 30 luk bir artış olacak ve bu insanların büyük çoğunluğu yaşla ilşkili olarak bilişsel işlevlerde bozukluk, geç başlangıçlı nöropsikiyatrik hastalık (Alzheimer hastalığı gibi), stroke, geç başlangıçlı anksiyete ve affektif hastalıklar ve psikotik hastalıklarla karşı karşıya kalacaklardır (10). Yaşla ilişkili bu beyin hastalıklarının prevelansı, semptomatolojisi ve prognozundaki önemli cinsiyet farklılıklarının patofizyolojisinden seks steroidleri ve seks kromozomları sorumlu tutulmaktadır. Literatür bilgilerine bakıldığında büyük bir kısmı gonodal hormonların özellikle de östrojenin, beyin yapısı, fonksiyonu ve metabolizması üzerine olan etkilerinden bahsetmektedir. NORMAL BEYİN GELİŞİMİ VE YAŞLANMASI: Beyin yaşlanmasında seksüel dimorfizm: Normal beyin yaşlanmasına, beyin yapısında, fonksiyonunda ve metabolizmasında olan değişiklikler eşlik eder ve bu yaşlanmada önemli cinsiyet farklılıkları vardır. Örneğin ventriküler volümdeki artış, erkeklerde 5. dekadda (11) kadınlarda ise 6.dekadda başlar. Beyin atrofisinin erkeklerde kadınlardan daha önce başladığı ileri sürülür. Bununla birlikte atrofi prossesi bir kez başladımı, kadınlarda yaşla birlikte daha hızlı olmaktadır (12). Murphy ve çalışma arkadaşları yaşla ilişkili beyin dokusu kaybının, tüm beyinde özellikle frontal ve temporal loblarda, erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğunu, oysa 6

7 kadınlarda hippokampal ve pariatal loblardaki beyin dokusu kaybının erkeklerden daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir (13). Pozitron Emisyon Tomogrofisi ve 18F-2 fluora-2deoxy-d glukoz (FDG) ile yapılan çalışmalarda hippokampus, talamus, Broka alanı, pariatal ve temporal loblarda glukoz metabolizması üzerine olan yaşla ilgili etkilerin, önemli cinsiyet farklılıkları gösterdiği belirtilmiştir (3). Örneğin erkeklerde hippokampal metobalizmada yaşla ilişkili olarak bir azalma olmamasına rağmen kadınlarda azalma olduğu gösterilmiştir. Normal beyin yaşlanmasında izlenen bu cinsiyet farklılığından, seks kromozomları ve seks steroidleri sorumlu tutulmuştur. Östrojenlerin insan beyninin gelişimi üzerine olan etkileri: X kromozomu ve seks steroidlerinin beyin üzerine olan etkilerini araştırmada Turner sendromu biyolojik model olarak kabul edilir.turner sendrom lu hastaların çoğu pur karyotipe sahiptir (45, X). Bununla birlikte diğerleri mozaik karyotipe sahiptir. (45, X/46 XX veya 45, X/47 XXX) Hem pur hem de mozaik karyotipe sahip Turner sendromlu hastalarda over gelişim kusurundan dolayı ovarian östrojen produksiyonu yoktur. Bu hastaların Magnetic Resonance Görüntüleme çalışmalarında kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında hippokampus volümünde, paraoksipital, lentiküler ve talamik nukleuslarında bilateral olarak önemli oranda azalma olduğu gösterilmiştir (14). Ayrıca bu hastaların beyin glukoz metabolizmalarında da azalma meydana geldiği rapor edilmiştir (15). Östrojenlerin dendritler üzerine olan etkileri: Östrojenler hippokampustaki dendritik ve sinaptik uçların yoğunluksini artırır ki bu bölge hafıza fonksiyonları için son derece önemlidir. Ayrıca bu bölge Alzheimer 7

8 hastalığında büyük oranda etkilenmektedir. Örneğin sıçanlarda bilateral ooferektomiyi takiben CA1 piramidal hücrelerde dendritik uçların yoğunluksinde önemli oranda azalma olduğu izlenir. Bununla birlikte östrojen verilmesiyle bu durum önlenebilir. Sinaptik uç yoğunluksi dolaşımdaki östrodiol seviyesi ile yakın ilişki halindedir (16). Yakın zamana kadar nöronal fonksiyonu etkileyen dendritik değişikliklerin östrojen ile nasıl uyarıldığı belirsiz iken yeni çalışmalarda östrojenin hippokampal nöronlarda NMDA reseptörlerini artırdığı ve aynı bölgelerde dendritik uçlarda da artış olduğu gösterilmiştir. Bu durum oldukça önemlidir çünkü NMDA reseptörleri membran proteinidir ve uyarıcı nörotransmitter olan glutamattan gelen sinyalleri tespit eder. Bugün östrojenle uyarılmış bu yeni uçların NMDA tip sinapslarla ilşkili olduğu düşünülmektedir (17,18). Östrojenin nörotransmitter sistemleri üzerine olan etkileri: -Kolinerjik sistem: Östrojenler kolinerjik reseptör ve enzim sistemlerini hem direk hem de indirek olarak etkiler. Basal önbeyin nukleusu beynin kolinerjik innervasyonunun en büyük kaynağıdır ve Alzheimer hastalığının patolojisinden sorumlu tutulur (19). Bu bölgede seks steroidleri için reseptörler bulunur. Ooferektomize sıçanlarda muskarinik kolinerjik reseptörler, östrodiolle hazırlanmayı takiben saat içerisinde up-regülasyona uğrar (20). Bunun yanısıra dolaşımdaki östrojenin seviyesine yanıt olarak kolin asetil transferaz (CAT) ve asetilkolin esteraz (AchE) enzimlerinin aktiviteleri ile asetil kolin sentezlenir veya degrade edilir. 8

9 Ooferektomize sıçanlarda östrojen, frontal korteks ve hippokampusun CA1 bölgesine aksonal transportu artırarak bazal ön beyinde de novo enzim sistemini uyarır ve kolin asetil transferaz aktivitesini artrır (21,22). -Noradrenarjik sistem: Ooferektomize dişi sıçanlarda alfa (23) ve beta (24) adrenarjik reseptörler östradiol tarafından up-regüle edilir. Bununla birlikte beta adrenarjik reseptörler noradrenarjik aktivitede hormona bağımlı artışa bağlı olarak sonunda down-regülasyona uğrar. Östrojenin reseptör bölgelerindeki re-uptake üzerine olan etkileri progesteron ile tedavi sonrasında değişebilir. Sadece östrojen uygulanması sıçan beyninde noradrenalinin sinaptik geri alınımını inhibe eder (25). Ancak östrojeni takiben progesteron verildiğinde noradrenalinin geri alınımında artış görülür (23). Östrojenin noradrenalin sentezi ve yıkımı üzerine olan etkileri tartışmalıdır. Örneğin östrojenin hipotalamus ve striatum da tirozin hidroksilaz enzim aktivitesini inhibe ettiği rapor edilmiştir (26). Tirozin hidroksilaz enzimi noradrenalin, adrenalin ve dopamin sentezi için gerekli olan bir enzimdir. Diğer araştırmacılar ise östrojenin tirozin hidroksilaz aktivitesini artırdığını (27), noradrenalin salınımını kolaylaştırdığını (28) ve monoamin oksidaz aktivitesini (katabolik enzim) sıçanlarda (21) ve postmenopozal kadınlarda (29) azalttığını rapor etmişlerdir. Östrojenin adrenerjik aktiviteyi artırdığına dair ileri sürülen bu fikir genel olarak destek görmektedir.ayrıca bu durum adrenarjik sistem ve insal bilişsel işlevleri arasındaki bağlantıyla da ilşkilidir (30). Örneğin, insanlarda noradrenalin turnoverinin artması ve noradrenarjik nöronların inhibisyonu azalmış mental performans (31) ve azalmış öğrenme yeteneği (32) ile sonuçlanır. Bunun dışında östrojenlerin kolinerjik 9

10 sistem gibi noradrenarjik sistem aracılığı ile de hafıza yeteneğini düzeltebilir olması çok muhtemeldir. -Dopaminerjik Sistem: Hem insan hem de hayvan çalışmalarında, östrojenin dopaminerjik fonksiyonları değiştirdiği izlenmiştir. Estradiol median eminence den dopamin salınımını inhibe eder (33) ve striatal dopaminin salınımında ve turnoverinde bir artışa neden olur (23,34). Sıçanlarda preoptik septal dokuda dopaminin geri alınımı artmış olmasına rağmen hipotalamusta azalmıştır (24). Dişi sıçanların striatumunda, ooferektomi yapılması ve kronik 17-beta östradiol ugulanmasını takiben D1 ve D2 reseptör konsantrasyonunda azalma olduğu izlenmiştir (34). İnsanlarda ise östrojen L-dopa nın indüklediği tardiv diskinezi semptomlarını azaltır (35). Bununla birlikte östrojenin hangi mekanizma ile dopaminerjik reseptörleri etkilediği bilinmemektedir ve tartışmalı bir konudur. Sıçanlarda rölatif olarak yüksek dozlardaki östrojen dopamin hipersensitivitesini uyarır ve D2 reseptör bağlanmasını artırır (36). Bununla birlikte düşük dozlarda ve kısa süreli östrojen uygulaması dopamin reseptör hiposensitivitesine yol açar ve bu durum dopamin reseptör hipersensitivitesinin rebaund etkiye bağlı olduğunu gösterebilir (37). -Serotonerjik sistem: Östrojenin serotonin reseptörleri üzerine nonkompetetif, sterospesifik etkileşime bağlı olarak hem hızlı hem de uzun dönem etkilei vardır. Ooferektomize sıçanlarda serotonin reseptörleri östradiol tarafından up-regülasyona uğrar (38). Ancak uzun dönem in vivo östrojen tedavisi serotonin reseptör yoğunluksini 1-2 saatlik tedaviden sonra daha fazla artırmaz (39). Bununla birlikte insanlarda uzun dönem östrojen tedavisinin serotonerjik sistem üzerine etkileri bilinmemektedir. Özellikle de insanlarda nöropsikiyatrik hastalıklardan 10

11 sorumlu olarak tutulan serotonin tip 2A reseptörleri üzerine serotoninin etkileri hakkında yeterli veriler yoktur. Östrojenin nörotransmitterler üzerine olan etkileri oldukça önemlidir. Çünkü nörotransmitter sistemleri nöropsikiyatrik hastalıkların patolojisinden sorumlu tutulmaktadır. Örneğin kolinerjik fonksiyonlardaki yetmezlik Alzheimer hastalığında tanımlanmış, serotonerjik aktivitede azalma depresyondan sorumlu tutulmuş ve dopaminerjik aktivitedeki artış şizofreninin bir özelliği olarak tanımlanmıştır. Bundan başka postmenopozal kadınlardaki dolaşımdaki düşük östrojen seviyeleri dopaminerjik sistem üzerine olan etkilerinden dolayı geç başlangıçlı şizofreniye, kolinerjik sistem üzerine olan etkilerinden dolayı Alzheimer hastalığına predispozisyon yaratabilir. Kolinerjik sistemin östrojen uyarısı ile artırılması Alzheimer hastalığında önemli bir yer teşkil eder. Çünkü bu hastalıkta görülen bazı bilşsel fonksiyonlardaki bozukluklar önemli oranda kolinerjik sistemdeki yetmezliğe sekonder olarak ortaya çıkmaktadır (40). Östrojenin nöroprotektif etkileri: Östrojenlerin nöronlar üzerine olan direk etkilerinin yanısıra nörotrofinler aracılığı ile büyüme hücresi sinirini stimule ederek indirek etkileri de vardır. Östrojenler ve nörotrofinler için reseptörler, kemirgenlerin bazal ön beyinlerinde, hippokampus ve serebral kortekste benzer nöronlarda lokalizedir ve bu birliktelik nöronların yaşamı için önemli olabilir (41). Östrojenler aynı zamanda serbest radikal üretimine yardımcı olan çeşitli toksinlere karşı (örneğin glutamat: yüksek konsantrasyonlarda toksiktir) nöroprotektif etkilere sahiptir (42). 11

12 Ayrıca son zamanlarda östrojenin nöronlarda β-amyloid oluşumununu azalttığı gösterilmiştir (43). Östrojenin antioksidan olarak da etkileri vardır (44). Son çalışmalarda östrojenin nöroprotektif antioksidan aktivitesinin, steroid molekülün A halkası üzerinde C3 pozisyonundaki hidroksil grubu varlığına bağımlı olduğunu gösterilmiştir (44). Östrojenin beyin üzerindeki diğer yararlı indirek etkileri arasında glukokortikoidlerle uyarılmış hippokampal hasarın önlenmesi yer almaktadır (45,46). Östrojenin bilişsel işlevler üzerine olan etkileri: Seks steroidleri, gonadlarla beyin arasındaki iletinin temel mediatörleri olmalarının dışında merkezi sinir sistemi nin (MSS) ve erişkinlerdeki nöral işlevlerin düzenlenmesinde rol oynarlar. Diğer dokularda olduğu gibi MSS de steroid hormonların etki mekanizması spesifik intranükleer reseptörlerin aktivasyonunu gerektirir. Bunun yanısıra steroid hormonlar non-genomik etkiler ile nöronal uyarılabilirliği modüle edebilirler. Nöral eksitabilite aynı zamanda nöral hücreler tarafından üretilen seks steroidi metabolitleri tarafından ve MSS de kolesterolden de novo sentez edilen lokal steroidler tarafından da modüle edilebilir. Hormonal ve endojen steroidler spesifik nöral popülasyonlar üzerine etki ederek davranış, MSS fizyolojisi ve nöroendokrin fonksiyonlari modüle ederler. Çalışmalar göstermektedir ki estradiol ve diğer seks steroidleri nöral fonksiyonların devamlılığı için önemli fizyolojik faktörlerdir. MSS deki karmaşık hücre etkileşim paternleri nedeniyle seks steroidlerinin etkisinin doğrudan hücre üzerine etki ile mi yoksa diğer nöral ve glial hücreler üzerinden mi olduğu çok net değildir. 12

13 Glial hücreler de seks hormonları ve metabolitlerinden etkilenmektedir. Glial hücre kültürlerinde seks steroid reseptörlerinin sentezlendiği ve in situ çalışmalarda hipotalamik gliaların estrojen reseptörleri sentezledikleri immünsitoloji ile gösterilmiştir. MSS nin gelişimi sırasında gonadal steroidler çesitli olusumlardaki nöron sayısını belirleyerek gelişim sırasında seksüel dimorfizme neden olurlar. Seksüel dimorfizm açısından en iyi incelenmiş örneklerden biri kemirgenlerdeki preoptik alandır. Bunlarda dişilerin preoptik sahası erkeklere göre daha hacimlidir. Hücre sayısını etkilemeleri dışında seks steroidleri nöronal farklılaşmayı da etkileyerek akson gelişimi, dentritik dallanmayı da belirler. Seks steroidlerinin etkisi yalnızca gelişim evresine özgü değildir. Sinapslar erişkin beyninde değişen fizyolojik şartlara göre değişim gösterebilen plastik yapılardır ve hormon düzeylerine de yanıt verirler. Seks hormonları MSS nin ventromedial hipotalamik nukleus, lateral septum ve amigdala gibi üreme ile ilgili bölgelerindeki sinaps oluşumunu etkilemenin yanısıra hipotalamik arkuat nukleus ve preoptik alan gibi hipofizer hormonların salınmasını da etkiler. Bunların yanısıra seks hormonları hipokampal formasyon ve serebral korteks gibi kognitif sahalardaki nöronal bağlantıları da etkiler. Kısmen değerlendirmede kullanılan metoda bağlı da olsa östrojen kullanımının kognitif fonksiyonlar, özellikle de verbal hafızaya olan olumlu etkileri literatürde bulunmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı kadına olan etkisi gözardı edilebilir düzeydedir. Kısa vadeli bir çalışma bellek üzerine olumlu etkileri değerlendirememekle birlikte duygudurumu üzerine olumlu etkileri gözlenmiştir ( ). Üç ay süreli başka bir çift kör çalışmada ise, kognitif fonksiyonda plaseboya oranla anlamlı iyileşme saptanmadı ( ). Diğer yandan bilateral ooferektomi yapılır yapılmaz östrojen tedavisi başlanan kadınlarda 13

14 yapılan bazı spesifik hafıza testlerinde kısa ve uzun dönem hatırlama testlerinde yüksek performans gözlenmiştir (47) yaşlar arasındaki bir grup kadın arasında yapılan kontrol gruplu bir çalışmada östrojen alan kadınlarda isim hafızası artarken kelime hafızasında gelişme olmamıştır. Baltimore longitudinal yaşlanma çalışmasında östrojen kullanılan kadınların görsel hafızalarında iyileşme sağlanmıştır. New York taki bir kohort çalışmasında östrojen kullanımı daha iyi kognitif fonksiyonlar ve daha iyi verbal hafızayla ilgili bulunmustur (47) Çalışmalardaki farklı sonuçlar verileri değerlendirmede kullanılan metodların farklılığı ve elde edilen cevabın bireysel farklılığından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan östrojen kullanımı ile elde edilen olumlu etkiler progestinler nedeniyle azalıyor olabilir. Rancho Bernardo da yapılan prospektif kohort çalışması postmenopozal östrojen in ileri yaşta kognitif fonksiyona olan olumlu etkisini göstermede yetersiz kaldığı gibi Alzheimer üzerine olan etkisini değerlendirmeye yetecek kadar vaka yoktur (47). Kadınlarda Alzheimer gelişme riski erkeklere göre 3 kat fazladır. Östrojen MSS yi birçok şekilde korur. Örnegin östrojen oksidatif sitotoksisiteye karşı korur, Alzheimer in nörofibriller yumaklarinda bulunan Amiloid P komponentinin serum konsantrasyonunu azaltır, sinaps ve nöronal gelişimi arttırır (47). Progestinler ise bu etkileri göstermez. Çalışmalar göstermiştir ki östrojen kullananlarda Alzheimer hastalığı ve bununla ilişkili demans %60 daha az ortaya çıkmaktadır; östrojen dozu ve kullanım süresi arttıkça koruyucu etki de artmaktadır. Dahası Alzheimer li hastalara östrojen verilmesiyle 14

15 kognitif fonksiyonları artmıştır. Östrojen tedavisi aynı zamanda tacrin tedavisine verilen cevabı da olumlu yönde etkiler. Yürütülmekte olan çalışmalarla bu etki desteklenebilirse uzun vadeli tedavi için olumlu bir argüman olacaktır (47) Östrojenin duygu durum üzerine olan etkileri:. Depresif hastalıklar noradrenarjik ve serotonerjik nörotransmitter sistemlerinde aktivite azalması ile karekterizedir. Ayrıca bu sistemler menopozda down regülasyona uğrar ve ekzojen östrojen verilmesi ile up regüle edilir.böylece östrojenin antidepresif bir etkiye sahip olduğu ileri sürülmektedir (48). Azalmış duygudurum: Östrojen replasmanının sağlıklı postmenopozal kadınlarda genel iyilik hali ve duygudurum üzerine pozitif etkileri vardır. Örneğin iki yıllık östrojen veya östrojen +testosterone tedavisi alan ooferektomize kadınlarda, kontrol grupları ile karşılaştırıldığında duygudurumlarında düzelme olduğu gösterilmiştir (49). Östrojen, testosterone, kombine östrojen + testosterone veya plasebo uygulanan bilateral salpingooferektomi yapılmış postmenopozal kadınlar karşılaştırıldığında, plasebo alan kadınların depresyon skorlarında artış olduğu izlenmiştir ( 50). Yine Ditkoff ve arkadaşları konjuge equine östrogen verilen postmenopozal kadınları placebo verilen postmenpozal kadınlarla karşılaştırmışlar ve konjuge östrojen alan grupta duygudurumun düzeldiğini rapor etmişlerdir (51). Son zamanlarda Klaiber ve arkadaşları, östrojen tedavisi sırasındaki serum östrodiol seviyeleri ile duygudurum değişikliklerinin ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir ve hormon replasman tedavisi verilmeden önceki menopoz süresi uzadıkça HRT nin 15

16 duygudurum üzerine olan yararlı etkilerinin azaldığını söylemişlerdir (52). Bu çalışmada platelet monoamine oksidaz seviyeleri (adrenarjik ve serotonerjik fonksiyonların bir markerı) serum östradiol seviyeleri ile negatif korelasyon göstermekteydi ve ileri sürülen bu düşünce serotonin ve noradrenalin metabolizmasındaki değişiklikler ile desteklenmekteydi. Östrojenlerin etkilerine zıt olarak progestinler monoamine oksidaz seviyelerini artırır ve bu yolla daha düşük beyin serotonin konsantrasyonuna neden olur. Bu nedenle progestinlerin, genel olarak östrojenlerin duygudurum üzerindeki pozitif etkilerinin bazılarını azalttığı düşünülür (53-56). Depresif hastalıklar ve östrojen: Depresif hastalığı olmayan kadınlarda östrojenin duygudurum üzerine olan pozitif etkileri çalışmalarla desteklenmiştir. Schneider ve arkadaşları (57) konjuge equine östrojen tedavisinin sadece hafif depresyonu olan kadınlarda düzelme sağladığını rapor etmişlerdir. Dikkate değer nokta, bu kadınların depresyonları klinik olarak kötüleştikçe östrojenlerin farklı etkilere sahip olduğu ileri sürülmüştür. Aynı zamanda başka çalışmalarda da östrojenin, postmenopozal kadınlarda depresif hastalıklar için etkisiz bir tedavi şekli olduğu ileri sürülmektedir (58-62). Bunun yanısıra diğer araştırmacılar, transdermal östrojenin postnatal depresyonlu kadınlarda etkili bir tadavi şekli olabileceğini (63) ve refrakter depresyonlu postmenopozal kadınlarda yüksek dozlarda östrojen uygulandığında tedavinin 3. ayından sonra %90 düzelme sağladığı ileri sürülmüştür (64). Östrojen ve Alzheimer hastalığı: 16

17 Alzheimer hastalığının prevelansı yaşla birlikte dramatik olarak artmaktadır. 65 yaşlarındaki insanlarda risk yaklaşık %15 tir ve insanlar 85 yaş ve üzerine geldiklerinde hastalığın gelişme riski %40-50 lere çıkar. Kadınlarda bu hastalık erkeklerden yaklaşık 2 kat daha fazla gelişir Alzheimer hastalığı progresif olarak bilişsel işlevlerdeki bozulma ile karekterizedir ve bu durum yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Alzheimer hastalığı için risk faktörleri: -Pozitif aile hikayesi (Alzheimer hastalarının yaklaşık %10 unda aile hikayesi pozitiftir) -Down sendromu varlığı -Kafa yaralanması -Kadın cinsiyet -Hipotiroidzm -Depresyon (65) -Apolipoprotein E epsilon 4 alleline sahip olmak (66) Buna karşılık eğitim seviyesi, sigara, nonsteroid antiinflamatuar ajanlar Alzheimer hastalığında koruyucu faktörler olabilir (67). Hücresel seviyede bu hastalık nöronal kayıp, hippokampusta ve ilişkili neokortekste intrasellüler nörofibriler yumak ve ekstrasellüler senil plakların birikimi ile karekterizedir. 17

18 Alzheimer hastalığının farmokolojik tedavisine yönelik çalışmalar, başlıca sorunun kolinerjik sistemle ilgili olduğu yönünde odaklanmıştır. (Bazal ön beyinde kolinerjik nöronların selektif kaybı, sentetik enzim ChAT aktivitesinde azalma, katabolik enzim AchE aktivitesinde azalma) Asetilkolin prekürsörleri ve kolinesteraz inhibitörleri ile yapılan çalışmalar bilişsel işlevlerde sadece sınırlı bir düzelme sağladığını ve önemli istenmeyen yan etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Östrojenler beyinde sistemler üzerinde önemli etkilere sahiptir ve Alzheimer hastalığının patofizyolojisinden sorumlu tutulan sistemleri etkileyerek yeni, teropatik potansiyel ajan olarak önerilebilir. İn vivo olarak sıngle photon emission tomografi ile yapılan çalışmalar Alzheimer hastalığında hem temporal hem de parietal loblarda kolinerjik reseptör yoğunluksinde önemli oranda azalma olduğunu ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında beyindeki kolinerjik terminallerdeki azalmanın göze çarptığını belirtmektedir. Bununla birlikte sağlıklı postmenopozal kadınlarda uzun dönem östrojen replasman tedavisi uygulanması, kolinerjik terminallerdeki ve kolinerjik duyarlılıktaki yaşla ilişkili azalmaya karşı koruyucu etki göstermektedir (40). Epidemiyolojik çalışmalarda Alzheimer hastalığı prevelansının, HRT alan kadınlarda önemli oranda azaldığı ve HRT alan Alzheimer hastalığına sahip kadınlarda HRT almayanlara gore hastalığın daha hafif seyrettiği rapor edilmiştir (68). ÖSTROJENİN VASKULER SİSTEM ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ: Vasküler sistem östrojenin etkilediği önemli bir hedef tahtasıdır. Östrojenin serum lipid konsantrasyonları, koagülasyon, fibrinolizis üzerine olan etkileri ve antioksidan aktivitesi gibi sistemik etkilerinin yanısıra direk olarak damar duvarını 18

19 etkileyerek vazodilatasyonu sağlar, aterosklerozisin gelişimini ve ilerlemesini inhibe eder. Aynı zamanda beyin kan akımını artırır, iskemi gelişimini azaltarak beyni koruyucu etkide bulunur. Östrojenin iskemik stroke gelişimine karşı etkileri: Sistemik etkileri: Lipoprotein konsantrasyonları LDL azalır HDL artar, özellikle HDL2 Lipoprotein (a) azalır Koagülasyon ve fibrinolitik sistem Fibrinojen azalır Plazminojen-aktivatör inhibitör-1 azalır Doku plazminojen aktivatör antijen azalır Antioksidan etkileri LDL oksidasyonu azalır Arterial duvar üzerine olan direk etkileri: Vazodilatör etkileri Vasküler düz kas hücrelerinde sodyum, potasyum ve kalsiyum iyon akışını sağlar. Endotel kaynaklı relaxing faktör nitrik oksit aktivitesini artırır. Prostasiklin produksiyonunu artırır. Vasküler yaralanma ve atherosklerozise karşı antiinflamatuar etkileri Sellüler adezyon moleküllerinin expresyonunu azaltır. 19

20 Vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder. Endotel hücrelerinin büyümesini hızlandırır. Nöroprotektif etkileri Beyin kan akımını artırır. Deneysel iskemi gelişimini azaltır. Sistemik etkileri: -Lipoproteinler üzerine olan etkileri: HDL ve LDL kolesterol seviyeleri üzerine olan etkilerinin yanısıra, östrojen postmenopozal kadınlarda lipoprotein (a) seviyelerini azaltır (69,70). Liporotein (a) seviyesinin artması, aterosklerozis ve tromboz gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür (71). Bununla birlikte stroke gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi çelişkilidir (72). -Koagülasyon ve fibrinolitik sistemler üzerine olan etkileri: Koagülasyon sistemi, damar içindeki akım bütünlüğünü sağlar. Hemen hemen tüm iskemik stroke olaylarında tromboz gelişimi ile birlikte kan koagülasyon sistem aktivasyonu zorunludur. Koagülasyon ve fibrinolitik sistemde çeşitli proteinler rol alır ve bu proteinlerin birçoğu östrojenler tarafından etkilenir. Postmenopozal kadınlarda serum fibrinojen, plazminojen aktivatör inhibitör-1(pai-1) ve doku plazminojen aktivatör antijen (tpa) seviyeleri artmıştır (73). Fibrinolitik sistem aktivitesi başlıca tpa ve PAI-1 arasındaki dengeye bağlıdır. Menopoz döneminde bu sistem zayıflar. Oral östrojen tedavisi (sadece östrojen veya progestin ile kombine) plazma PAI-1 ve tpa antijen seviyelerinin azalması ve 20

21 sistemik fibrinolizis artışı ile ilişkilidir (73-76). PEPI ve diğer çalışmalarda östrojen tedavisi almış kadınlardaki fibrinojen seviyelerinin, almayanlara göre çok daha düşük olduğu gösterilmiştir (77,69,78,79). Bununla birlikte östrojen, antikoagülan proteinler olan antitrombin III ve protein S seviyelerini azaltır (69,79) ve venöz trombozise predispozisyon yaratabilir. Östrojenin transdermal olarak uygulanması benzer koagülasyon ve fibrinolitik sistem değişiklikleri ile ilişkili değildir (74). -Antioksidan etkileri: Lipoproteinlerin oksidasyonu atherogenesis de önemli bir rol oynar. Hücre kültürlerinde (80-82) ve postmenopozal kadınlarda (83,84) östrojen LDL oksidasyonunu inhibe eder ve makrofajların köpük hücrelerine dönüşümünü engelleyerek damar duvarında lipid birikimini ve plak formasyonunu azaltır. Arter duvarı üzerine olan direk etkileri: Arterlerin vazodilatasyon yeteneği, erkeklerde 40 yaşlarında kadınlarda ise 50 yaşlarından sonra azalmaya başlar (85-86). Östrojenler, postmenopozal kadınlarda oral, intravenöz ve intraarterial olarak uygulandığında vazodilatasyonu sağlar (87-91). Düz kas hücreleri ve endotel hücrelerinden oluşan damar duvarı kompleks bir yapıya sahiptir ve östrojenler çeşitli mekanizmalar ile bu yapıyı etkileyerek vazodilatasyona neden olur. -Hızlı nongenomik etkiler: Normal kan damarlarında, çeşitli uyarılara karşı cevap olarak vazodilatasyon oluşturmak amacı ile endotelden nitrik oksit salınımı artar. Hastalıklı damarlarda ise disfonksiyonel endotelden nitrik oksit salınımı azalır ve mevcut uyarı düz adelenin kasılmasına ve dolayısı ile vazokonstruksiyona neden olur. Östrojenler, endotelyal yada nonendotelyal etkiler ile kısa sürede vazodilatasyon meydana getirir. Bu kısa sürede 21

22 ortaya çıkan süratli etki genler üzerinden değil, iyon değişimi ve nitrik oksit üzerinden gerçekleşir (92). -Hızlı iyon kanalları üzerine etkiler: Damar düz kas hücrelerindeki iyon kanalları, düz kasların kontraktil ve istirahat fazındaki membran elektriksel potansiyellerini ayarlayarak hücre içine veya dışına sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarının akışını yönetir. Östrojen kalsiyum-aktive potasyum kanallarının açılışını stimule eder, düz kasların relaksasyonuna ve kan damarlarının dilatasyonuna neden olur. -Nitrik oksit ve hızlı etkiler: Endothelial Derived Relaxing Factor (EDRF), daha sonraları nitrik oksit olarak tanımlanmıştır. Bu madde NO sentaz (NOS) enzimi varlığında L- arginin den üretilir. NO salınımı, guanilat siklazı aktive eder. Bu aktivasyon siklik guanosin monofosfat (GMP) sentezini etkiler. Bu da kalsiyum hareketlerini değiştirip damar düz kaslarında vazodilatasyona neden olur. Normal endotelden çeşitli uyarılar ile nitrik oksit salınımı olur ve böylece, hem vaskuler düz kaslar gevşer hem de platelet aktivasyonu inhibe olur. Endotel hücre kültürlerinde, fizyolojik dozlardaki östrojen gen değişimi yapmaksızın hızlı nitrik oksit salınımına neden olur. Bu etki mekanizması üzerine ileri sürülmüş teoriler vardır. Bu salınım, östrojen reseptör-α antogonistlerleri tarafından bloke edilir. Böylece östrojenin bu etkilerinin reseptör-α aracılığı ile olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu konudaki tartışmalar henüz kesinlik kazanmamış olsa bile östrojenin hızlı nitrik oksit salınım etkisinin devamı genetik etki ile olmaktadır Yani vazodilatatör etkisinin başlangıcı her ne kadar şüpheli ise de devamında (uzun süreli 22

23 etki) genetik etkinin varlığı bilinmektedir. Gen ekspresyonunu sağlayarak prostasiklin sentaz ve nitrik oksit sentaz gibi önemli vazodilatatör enzimleri artırır (93,94). Östrojen aynı zamanda uzun süreli etkisi ile damarın asetil koline karşı cevabının azalmasını önler ve böylece vazokonstruksiyonu engeller. Bu etkisini de muhtemel, NOS geni üzerindeki uzun süreli etkisi yolu ile gerçekleştirir. Östrojen keza, NO nun damar üzerindeki biyoyararlılığını güçlendirir. -Vaskuler yaralanma ve atherosklerozis:anti-inflamatuar etkileri: Atherosklerozis endotelyal hasar ve disfonksiyon ile ilişkili kronik inflamatuar bir proses olarak tanımlanmaktadır (95). Atherosklerotik plak formasyonundan önce lipoproteinlerin ve diğer plazma bileşenlerinin endotelyal geçirgenliğinde artış, lökosit ve endotelyal adezyon moleküllerinin up-regülasyonu, arter duvarına lökositlerin migrasyonu ve vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonu gibi değişiklikler meydana gelir. Östrojen vasküler inflamasyon ve atherogenez üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder ve endotelyal hücrelerin büyümesini hızlandırır. Korener arter hastalığı veya hiperkolesterolemisi olan postmenopozal kadınlarda östrojen replasman tedavisi verilmesi önemli oranda sellüler adezyon moleküllerinin seviyesinin azalmasına neden olur (76,96). Östrojenler aynı zamanda endotel hücre büyümesini in vivo ve in vitro olarak hızlandırır (97,98) ve karotid arterler ve aortada vaskuler lezyonların boyutunu azaltır (98). Vasküler yaralanmadan sonra östrojenler hızlı re-endotelizasyonu sağlar. Bu durum kısmen, vaskuler endotelyal büyüme faktörünün artmış lokal ekspresyonuna bağlı olabilir (98) Östrojen aynı zamanda insan endotel hücre kültürlerinde apoptozisi inhibe eder. Endotelyal devamlılığın östrojen tarafından sağlanması, NO üzerindeki direkt hızlı 23

24 etkiden kaynaklanır. Bu etki ayrıca düz kas hücrelerindeki proliferasyonu ve migrasyonu inhibe eder (99). Nöroprotektif etkileri: Beyin kan akımı: Östrojenler vazoaktif özelliklere sahiptir ve menopoz sonrası seviyelerinin azalması beyin kan akımı ve vazomotor reaktivitede değişikliklere neden olabilir. Östrojenler kan akımını düzeltir. Transkranial Doppler USG kullanılarak yapılan çalışmalarda östrojenle ilişkili olarak kan akım velositesinde, pulsatilite indexinde (PI) ve vazomotor reaktivitede (VMR) farklılıklar bulunmuştur. VMR postmenopozal kadınlarda, premenopozal kadınlarla karşılaştırıldığında daha düşük olarak gösterilmiştir (100). Ayrıca internal karotid ve orta serebral arterlerin akım rezistansı artmıştır (101). Bununla birlikte, menopoz sonrası geçen süre serebral dolaşımdaki pulsatilite indexi ile korrelasyon gösterir (101,102). Hem transdermal hemde oral olarak verilen östrojen postmenopozal kadınlarda internal karotid arter ve orta serebral arterlerdeki pulsatilite indexini düzeltir ( ). Bazı çalışmacılar, östrojen replasman tedavisinin kan velositesini artırdığını ve serebral mikrosirkülasyondaki (santral retinal arter) rezistansı azalttığını göstermişlerdir (106). Aynı şekilde single photon emission computerize tomografi (SPECT) ile taranan ve Alzheimer hastalığı olan 15 postmenopozal kadında mg konjuge equin östrojen tedavisinden yaklaşık 3-5 hafta sonra serebral kan akımlarında artış olduğu gösterilmiştir (107). GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN: Beyin dokusu astrositler, oligodendrositler ve ependimal hücrelerden ibaret glial hücreler ile mikroglia denilen hücreleri kapsayan özel bir destek dokusu içine gömülü 24

25 olan nöronlardan oluşur. Yıkıma uğramış beyin dokusunda astrositler glial nedbe oluşturarak kendi hücresel çıkıntılarından yoğun bir ağ meydana getirir.glial nedbeler tamamen hücresel uzantılardan oluşur.büyük doku hasarlarına cevap olarak belirgin eozinofilik sitoplazmalı, nükleusu sıklıkla bir kenara yerleşmiş reaktif astrositler teşekkül eder.klasik olarak glial hücreler nöronlar için fiziksel ve trofik destek sağlar (112).Astrositler nöronlara, migrasyon, pozisyon ve fonksiyonel çevrenin idamesinde aracılık yapar (113). Glial fibriler asidik protein (GFAP), sitoplazmik intermediet filamentlerden birisidir ve glial hücrelerdeki sitoplazmik proteinlerin major komponentidir.intermediet flamentler hücre iskelet proteinleridir ve hücrelerin mekanik dayanıklılık ve sekillerinin idamesinde destek sağladığına inanılmaktadır (114). Glial nedbe dokusu, dejeneratif durumların bir sonucudur ve glial fibriler asidik proteinin up-regülasyonu ile oluşur (115). GFAP, moleküler ağırlığı 51 kda olan bir polipeptitdir. Çoğunlukla astrositler, ependimal hücreler, Schwann hücreleri ve duysal ganglionların satellit hücrelerinden ekspresse olur. GFAP, santral sinir sitemi ak madde yapısının bütünlüğü ve santral sinir sisteminde uzun dönem sağlıklı myelinizasyonun gerçekleşmesi için şart olan bir proteindir (7). GFAP mutasyonu taşıyan fareler üzerinde yapılan bir çalışmada anormal myelinizasyon olduğu, ak maddenin vaskularizasyonunun bozulduğu ve kan-beyin bariyerinin yapısal ve fonksiyonel olarak hasara uğradığı gösterilmiştir (7). GFAP ekspresyonu, normal ak maddenin yapısı ve kan-beyin bariyerinin bütünlüğü için esansiyeldir. GFAP yokluğu geç başlangıçlı santral sinir sistemi dismyelinizasyonuna yol açmaktadır. 25

26 Genetik olarak GFAP eksik farelerde hippokampusta yer alan astrositlerde intermedier filamanlarda eksiklik olduğu gösterilmiştir (8). Son olarak uzun dönem depresyonlar ile GFAP eksikliği arasında ilişki olabileceği öne sürülmüştür (108,109). Major mental hastalıkların patolojik çalışmalarında glial hücre fonksiyonlarındaki anormallikler suçlanmaktadır. Dolayısıyla hippokampusta yer alan astrositler ve myelinizasyon üzerine etkisi nedeni ile menopozal sendrom açısından üzerinde durulması gereken bir parametredir ZONULA OCCLUDENS-1 VE OCCLUDİN: Beyin kapiller endotel hücreleri kan beyin bariyerini (KBB) oluştururlar ve merkezi sinir sisteminin normal ekstrasellüler çevresinin idamesini sağlamada esansiyel role sahiptirler. Beyin kapiller lümeni içerisinde uzanan bu endotel hücreleri spesifik morfolojik ve biyokimyasal bariyer özelliklerine sahiptir. KBB sıkı bağlantıların varlığı ile karekterizedir. Bu sıkı bağlantılar yüksek transendotelyal elektrik direncini oluşturur ve parasellüler geçirgenliği azaltır (110). KBB deki bütünlüğün bozulması merkezi sinir sisteminde önemli etkilere sahiptir ve bariyer fonksiyonlarındaki değişiklikler çeşitli nörolojik hastalıklarla ( stroke, multiple sklerozis, Alzheimer hastalığı gibi) birliktelik gösterir (111). Zonula occludens-1 ve occludin normal beyin damar yapısı içinde endotel hücrelerinde, bariyer bütünlüğünü sağlayan önemli sıkı bağlantı proteinleridir (112). Lineer boyanma paterni gösteren immünoreaktan maddelerdir. Normal kan damarlarında, çeşitli uyarılara karşı cevap olarak vazodilatasyon oluşturmak amacı ile endotelden nitrik oksit salınımı artar. Hastalıklı damarlarda ise disfonksiyonel endotelden nitrik oksit salınımı azalır ve mevcut uyarı düz adelenin kasılmasına ve dolayısı ile vazokonstruksiyona neden olur.. 26

27 Beyin tümörlü vakalarda bu boyanma paterninin ortadan kalktığı gösterilmiştir (6). C-FOS: C-fos nükleer bir proto-onkogendir ve nükleer fosfoprotein olarak olarak kodlanır. C-jun proto-onkogen ürünü ile birlikte bir kompleks oluşturur ve transkripsiyonu regüle eder. Yetişkin dokularının çoğunda c-fos gen ekspresyonu, stres gibi herhangi bir situmulus tarafından aktive edilene kadar oldukça düşük olarak bulunmuştur. Ancak santral sinir sisteminin hipoksik/iskemik sürecinin erken döneminde özellikle hippokampus ve serebral kortekste c-fos gen ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir. Bir anlamda nöronal aktivasyonun göstergesi olan bir proteindir (9). C-fos ve c-jun protoonkogenleri, hücre siklusunda dinlenme fazındaki hücrelerin büyüme faktörleri tarafından uyarılmasını takiben geçici olarak ekspresse olurlar ve bu nedenle acil erken genler olarak adlandırılırlar (135).Fos ve Jun formları stabil dimerik komplekslerdir ve AP-1 bölgesini içeren DNA sekansına bağlanarak transkripsiyonu regüle ederler (136). C-fos proteini immünohistokimyasal tekniklerle saptanabilmektedir. Bu teknikte proteinin spesifik bölgelerine bağlanan antikorlar kullanılmaktadır. 27

28 MATERYAL VE METOD Hormon Tedavisi Amaçlı Kullanılan İlaçlar: Oooferektomize edilen ve hormon tedavisi başlanması planlanan toplam 20 yetişkin Sprague Dawley sıçanın 10 una her gün gavaj ile 2,5 mg/kg/gün Tibolon (zayıf östrojenik, zayıf progestojenik ve zayıf androjenik etkiye sahip 19-Nortestosteron derivesi) etkin maddesi içeren Livial tabletlerden verildi. Hormon tedavisi amaçlı diğer seçeneğimiz ise doğal östrojen olan, 17-BetaÖstradioldü. Yetişkin sıçanlara ( n:10) ooferektomi sonrası 1 mgr/kg/gün intramüsküler 17-Beta-östradiol verildi. Hayvan Deneyi Protokolü: Normal ısı ve ışık altında, standart sıçan yemi verilen, yetişkin dişi Sprague Dawley sıçanların çalışma için seçildi. Bu hayvanların ağırlığı gram arasında 28

29 değişmekteydi (ortalama sıçan ağırlığı 200 gramdı). Tüm deneyler, laboratuar hayvanlarını koruma prensipleri (NIH Publication No , revised 1985) ve İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü (DETAM) kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Dolayısıyla DETAM Deney Hayvanları Etik kuruluna başvuruldu. Araştırmanın materyal metodu oluşturulurken bu kurallar çerçevesinde en az hayvan telefine neden olacak protokol benimsendi. Bu amaçla 3 çalışma grubunda toplam 30 sıçan kullanıldı. Bu sıçanların dağılımı: 1. GRUP: Ooferektomize kontrol grubu: (N:10) 2. GRUP: Ooferektomize + Tibolon verilen sıcan grubu: (N:10) 3. GRUP: Ooferektomize + 17-Beta-Östradiol verilen sıçan grubu (N:10) Ooferektomi planlanan sıçanlara müdehalenin sodyum pentotal anestezisi (35 mg/kg i.p.) altında, cerrahi insizyonla abdominal kaviteye girilerek yapıldı. Ooferektomi sonrası dört hafta hormonal ortamın gelişmesi için gerekli süre sağlandıktan sonra, her iki çalışma grubunda; Tibolon (2.5 mg/gün) sıçanlara oral olarak gavaj ile, 17-Beta-Östradiol (1mg/gün) günlük intramüsküler enjeksiyonlarla 12 hafta boyunca verildi. Tibolon etken maddesi verilen hayvanlardan 2 si gavaj sırasında endotrakeal aspirasyon nedeniyle kaybedildi. İntramusküler enjeksiyon ile hint yağında çözünerek hazırlanmış 17-Beta-östradiol verilen hayvanlardan 2 tanesi alt ekstremitesindeki yaygın abseden dolayı enfeksiyon nedeniyle kaybedildi. Ooferektomize edilen ve HRT başlanmayan diğer gruptan ise 2 hayvan takip sırasında ex oldu. HRT verilme süresi çalışmanın başlangıcında 3 ay olarak planlanmasına rağmen, hayvanların kilo kaybetmeleri ve uygun koşullar sağlanmasına rağmen genel durumlarının bozulması üzerine çalışma 2 hafta önce sonlandırıldı. 29

30 Bu sürenin sonunda 35 mg/kg dozunda taze serum fizyolojikte hazırlanmış pentotal ile intraperitoneal anestezi sonrası göğüs kafesi açılan sıçanlara önce 15 sn süre ile 110 mmhg. basınçla intrakardiak izotonik salin infüzyonu, takiben 10 dakika süre ile 200 ml fiksatif (%4 lük paraformaldehit,phosphate-tamponize saline solüsyunu içersinde, ph 7.4) verildi. Perfüzyon sonrası sakrifiye edilen hayvanların beyinlerinin çıkartılarak tekrar 24 saat, +4 oc da aynı fiksatifde tutulması ardından, doku takip sonrası parafin bloklara aktarıldı. Takiben immünohistokimyasal çalışma amacıyla parafin bloklardan 5µm kesitler alınarak deparafinize edilerek incelendi. Her gruptan 8 hayvan beyni fikse edilerek immunuhistokimyasal değerlendirmeye alındı. Immünohistokimyasal değerlendirmede incelenecek her antikor için, 3 gruptaki her parafin bloktan tüm beyni incelemeye izin verecek şekilde 5 mikron kalınlığında kesitler alındı. GFAP (glial fibriler asidik protein), ZO-1 (zonula occludens), Occludin ve c-fos olmak üzere kullanılan dört antikoru göstermek için toplam 128 kesit alındı. Tüm kesitler immunohistokimyasal olarak boyandı. İmmünohistokimyasal Çalışma: 5-µm lik beyin dokusu kesitleri GFAP çalışılması için 2 dakika 1 Atm basınç altında 10 mm (ph:6) sitratlı buffer solüsyon ile, ZO-1 ve occludin için ise 10 dak proteaz (1mg/ml; Sigma, USA) ile inkübe edildi. Endojen peroksidaz aktivitesi, 20 dak % 0.3 hidrojen peroksit uygulanarak önlendi. Nonspesifik bağlanmaların önlenmesi için Ultra-V-Block Nonspecific Blocking Reagent (LabVision. Westinghouse, CA) kullanıldı. Polyclonal rabbit anti-zo-1 (Zymed Lab., CA,1:50), polyclonal rabbit anti-occludin (Zymed Lab., CA,1:50) ve monoclonal mouse anti-gfap (Neomarker, Fremont, CA; 1/100) primer antikor olarak kullanıldı. İkincil antikor olarak ZO-1 ve occludin için biotinylated goat ranti-polyvalent (Lab Vision, Westinghouse, CA) antikor ve GFAP için 30

31 biotinylated goat antimouse (Lab Vision, Westinghouse, CA) antikor kullanıldı. Biotinylated streptavidin enzyme-label sistem (Universal kit system-lab Vision, Westinghouse, CA) ve aminoethyl carbazole chromogen kullanıldı.kesitler nükleer boyanmayı artırmak için Mayer hematoksilin ile muamele edildi. c-fos için fikse olan beyinlerden, diğer kesitlerin aksine 40µm kalınlığında kesitler alınarak dondurma mikrotomunda aktarıldı. Bu kesitler 0.1 M PBS solüsyonunda enkübe edildi ve ardından anti c-fos antikoru ile 48 saat muamele edildi. Takiben negatif kontroller için primer antikorlar dışında aynı kesit ve aynı işlemler uygulandı. Resimler, kesitlerden ışık mikroskobuna bağlanan dijital kamera (Nikon, Coolpix 4500) aracılığı ile alındı. İstatistiki Değerlendirme İmmünohistokimyasal olarak pozitif reaksiyon veren hücreler sayılarak elde edilecek veriler istatistiki analiz için SPSS (10.ver) istatistik programı yardımı ile değerlendirildi. Çalışma gruplarına ait verilerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amacıyla her gruba ait verilerin ortalaması ve standart hatası tablolar halinde belirtildikten sonra One Way ANOVA uygulandı. p değeri için 0.05 ve altındaki değerler anlamlı olarak kabul edildi. 31

32 BULGULAR Kesitlerdeki bütün beyin taranarak immunuhistokimyasal değerlendirme yapıldı. GFAP, ZO-1 ve Occludin immunoboyanma paternine göre gruplar birbirleriyle kıyaslanarak kalitatif olarak değerlendirildi. GFAP ve c-fos için CA2, CA3 ve kısmen CA1 bölgelerini içeren hippokampal alandan, ZO-1 ve Occludin için kortikal ve subkortikal alanlardan, aynı gruptaki genel boyanmayı yansıtacak şekilde, her grup için incelenen bölgede birbirine yakın alanlardan seri fotoğraflar alındı. GFAP değerlendirilmesi: Ooferektomize hayvanlardaki CA2, CA3 ve kısmen CA1 bölgelerini içeren hippokampal alandan alınan kesitlerde GFAP için immünohistokimyasal boyanma paterni Şekil 1-A da gösterilmiştir. Ooferektomize + Tibolon verilen grupta aynı bölgeyi gösteren kesitlerde GFAP için immünoboyanma yoğunluksi ooferektomize 32 olan grupla kalitatif olarak

33 karşılaştırıldığında, tibolon verilen grupta immunuboyanma yoğunluksinin belirgin şekilde arttığı izlendi.(şekil 1-B) Benzer şekilde, ooferektomize + 17-Beta-Östradiol verilen grupta aynı hippokampal bölgeyi gösteren kesitlerdeki GFAP-immunuboyanma yoğunluksi ooferektomize olan grupla kıyaslandı ve kalitatif olarak yapılan değerlendirmede GFAPimmunoboyanma yoğunluksinin Östradiol grubunda belirgin şekilde arttığı izlendi.(şekil 1-C) Her iki hormon tedavisi alan gruplar birbiriyle kıyaslandığında ve yine kalitatif olarak yapılan değerlendirmede tibolon ve 17-Beta-Östradiol grubu arasında GFAPimmunoboyanma yoğunluksi açısından belirgin bir fark izlenmedi. A 33

34 B C ŞEKİL 1. GFAP immunuhistokimyasal boyanma paternleri. A- Oooferektomize grup BOoferektomize+Tibolon grubu C-Ooferektomize+17-Beta-östradiol grubu C-FOS değerlendirmesi: C-fos için yapılan değerlendirmede CA2, CA3 ve kısmen CA1 bölgelerini içeren hippokampal alandan her grup için 8 er adet kesit alındı ve gruplardaki genel boyanmayı yansıtacak şekilde birbirine yakın alanlardan seri fotoğraflar alındı. Bu fotoğraflar üzerinde c-fos immunoreaktivitesi veren hücreler tek tek sayıldı. immunoreaktivitesi veren hücreler ooferektomize olan grupta ortalama C-fos 1.75 hücre, ooferektomize + tibolon grubunda ortalama 3.75 hücre, ooferektomize + 17-Betaöstradiol grubunda ortalama 4.50 hücre olarak bulundu. 3 grup arasındaki karşılaştırmada 34

35 istatistiksel analiz One way ANOVA testi ile yapıldı. Gruplar arasında anlamlı fark olduğu görüldü. (p=0.0001) Gruplar N Ort. Hücre sayısı ± Standart hata (SE) OVX B-E Tibolon Beta-Östradiol ve Tibolon alan her iki hormon grubu birbiriyle Student -T testi ile karşılaştırıldı ve her iki hormon grubu arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. (p=0.246) 35

36 A B C 36

37 Şekil 2 C-fos immunoreaktif hücreler A- Ooferektomize olan grup B- Ooferektomize + 17-Beta-Östradiol verilen grup C- Ooferektomize + Tibolon verilen grup ZO-1 değerlendirmesi: ZO-1 için yapılan değerlendirmelerde kortikal ve subkortikal alanlardan alınan kesitlerde damar cidarlarındaki immunoreaktif boyanmalar gruplar arası kıyaslanarak kalitatif olarak değerlendirildi. ZO-1 için ooferektomize olan gruptan alınan kesitlerdeki immunureaktif boyanma paterni Şekil 3-A de gösterilmiştir. Ooferektomize + Tibolon verilen grupta ZO-1 boyanma paterni açısından ooferektomize olan gruba kıyasla bir fark izlenmedi. (Şekil 3-B) Ooferektomize + 17-Beta-Östradiol verilen grupta ZO-1 boyanma paterni açısından ooferektomize olan gruba kıyasla bir fark izlenmedi. (Şekil 3-C) Tibolon ve 17-Beta-Östradiol verilen gruplar kendi arasında kalitatif olarak karşılaştırıldığında ZO-1 boyanma paterni açısından farklılık göstermedi. A 37

38 B C 38

39 Şekil 3. Beyin kapiller damar idarlarındaki ZO-1 boyanma paternleri A- OVX grup BOVX+ tibolon grubu C-OVX+ 17-Beta-Östradiol grubu Occludin değerlendirmesi: Aynı şekilde Occludin için kortikal ve subkortikal alanlardan alınan damar kesitlerindeki immünoreaktif boyanma paterni açısından yapılan kalitatif değerlendirmelerde gruplar arasında bir fark saptanmadı. Ooferektomize olan gruptaki Occludin immunureaktif boyanma paterni Şekil 4-A da gösterilmiştir. Ooferektomize + Tibolon verilen grupta Occludin boyanma paterni açısından ooferektomize olan gruba kıyasla bir fark izlenmedi. (Şekil 4-B) Ooferektomize + 17-Beta-Östradiol verilen grupta Occludin immunoreaktif boyanma paterni açısından ooferektomize olan grupla karşılaştırıldığında farklılık izlenmedi. (Şekil 4-C) Her iki hormon tedavisi alan gruplar kendi arasında kalitatif olarak karşılaştırıldığında Tibolon ve 17-Beta-Östradiol verilen gruplar arasında Occludin boyanma paterni açısından bir farklılık saptanmadı. A 39

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR

TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ. Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Raziye KURŞUNLUOĞLU AKCILAR Mart DENİZLİ - 2012 ii iii TİP 2 DİYABET ve DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇANLARDA APELİNİN ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

GENEL BİLGİLER TARİHÇE

GENEL BİLGİLER TARİHÇE GİRİŞ Uygarlık ve teknolojideki ilerlemeler insan yaşamını daha konforlu ve sağlıklı kılmakla birlikte teknolojideki hızlı ilerleme, çağımızda özellikle zamanın kullanılmasındaki verimliliğin artırılmasında

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ Temel Reseptör Kavramı Endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir şekilde yüksek affinite göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık

Detaylı

POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI POSTMENOPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. DUYGU KAPDAĞLI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. NAFİZ

Detaylı

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.İç Hastalıkları Kliniği Şef: Doç. Dr. Refik DEMİRTUNÇ SİGARA KULLANIMININ TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat GÜCÜN UZMANLIK

Detaylı