GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013"

Transkript

1 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz? a. MR Kolanjiyografi b. ERCP c. Tümör markırları d. Duodenoskopi e. CT Anjiografi 2. Hangisi endokrin duyarlı meme kanserlerinde düşük risk değildir? a. Hormon reseptörünün pozitif olması b. Tümör çapının 2 cm veya altında olması c. Hasta yaşının 35 in altında olması d. Peritümöral vasküler invazyon olmaması e. Her 2 nin negatif olması 3. Böbrek naklinde hangisi dikkate alınmaz? a. Kan grubu b. Doku grubu c. Cross-match d. Karışık lenfosit kültürü e. Panel reaktif antikor 4. Karaciğer kanserlerinde hangisi transplantasyon için kontrendikasyondur? a. Tümörün santral yerleşimli olması b. Portal hipertansiyon olması c. İleri derece siroz olması d. Karaciğer dışı yayılım e. Diffüz karaciğer tutulumu 1

2 5. Sağ memesinde kitle şikayeti ile gelen 26 yaşında bayan hastanın fizik muayenesinde; sağ meme A bölümünde yaklaşık 2-3cm çapında düzgün sınırlı, ağrısız,hareketli,sert kıvamda kitle tesbit edildi.hastanın kotuk altı muayenesi normal. Bu hastada en muhtemel ihtimali tanınız nedir? a. Fibrokistik hastalık b. Fibroadenom c. Lipom d. Paget e. İnvaziv lobüler karsinom 6. Hangi safra yolu tümöründe karaciğer rezeksiyonu yapılmaz? a. T2 Safra kesesi kanseri b. Bismuth tip 1 c. Bismuth tip 2 d. Bismuth tip 3a e. İntrahepatik kolanjiosellüler ca 7. Sağ üst paramedian insizyonda hangi damar ile karşılaşılır? a. Süperfisyel epigastrik arter b. Derin sirkumfleks iliak arter c. İnter kostal arterler d. Lumbal arterler e. Superior epigastrik arter 8. Hangi organ nakli heterotopik transplantasyona örnektir? a. Pankreas b. Kalp c. Akciğer d. Karaciğer e. İncebarsak 9. Hipofiz adenomu,hangi endokrin tümör ile aynı anda beraber olabilir? a. Hamartoma b. Vipoma c. İnsilünoma d. Somatostatinoma e. Glukogonoma 2

3 Prof. Dr. Erdoğan SÖZÜER 10. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz a. Appendiksin venöz drenajı vena mezenterika inferioradır b. Akut apandisit en sık yaş arasında görülür c. Akut apandisitte vakaların yaklaşık 1/3 ünde etyolojik sebep lümenin yabancı cisimlerle tıkanmasıdır d. Akut apandisitte göbek etrafında lokalize edilemeyen ağrı viseral ağrıdır e. Akut apandisitte perforasyon daha çok antimezenterik yüzde ve uç kısmına yakın yerde olur 11. Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik kolektomi nin bir avantajı değildir? a. Postoperatif gastrik motilite daha erken geri gelir b. Fıtık gelişme oranı daha düşüktür c. Ameliyat öncesi barsak temizliğine gerek kalmaz d. Mezorektal plan daha iyi görüldüğü için kapsamlı diseksiyon yapılabilir e. Akciğer fonksiyonları daha az etkilenir. 12. Aşağıdaki ifadelerden yanlış lolanı işaretleyiniz a. Karaciğer piyojenik apselerinde bilirubin seviyesinin yüksek olması prognozu etkileyen önemli faktörlerden birisidir. b. Kist hidatikte kistin içinde bulunan kaya suyunda yaklaşık kadar skoleks bulunur c. Kist hidatik safra yollarına açıldığı zaman cerrahi tedaviye gerek kalmaz, girişimsel endoskopi ile kist boşaltılır. d. Kist hidatikteki kist duvarı tabakalarından germinatif membran parazite ait bir yapıdır. e. Kist hidatikte paraziti inaktive etmek için %3 lük NaCl kullanılır 13. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz a. Kalın barsakların çapı en geniş yeri, çekumdur b. Kolonun sağ yarısı superior mezenterik arterden beslenir c. A. mezenterika superior ve inferior kökündeki lenf bezlerine principal lenf bezleri denir d. Kolon kanserlerinde vakaların %25 40 yaşın altında görülmektedir e. Ülseratif kolit kolon kanserleri için prekanseröz bir hastalıktır 3

4 14. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz a. Anal fissürde sentinel pili varlığı fissürün akut olduğunu gösteren önemli bir bulgudur b. Kabızlık anal fissürlü hastaların %80 inde görülür c. Anal fissür etyolojisinde eksternal anal sfinkter basıncının yüksek olması önemli rol oynar d. Anal fissürün anal kanalın posteriorda görülmesinde yüzeyel eksternal sfinkterin oluşturduğu minör üçgeni rol oynamaktadır. e. Anal fissürlerde en sık görülen bulgu gaz inkontinensidir. 15. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz a. Mide kanserinin yayılımında en sık görülen yol implantasyon yoludur b. Mide kanserinde Wirchow nodülü periumblikal bölgede tespit edilir c. Krukenberg yümörü mide kanserinin ileri evrede olduğunu gösteren bir bulgudur d. Mide kanserinde kesin tanı tümör markırlarında %200 ün üzerinde bir yükselmenin tespiti ile konur e. Mide kanserlerinde uzak organ metastazlarını göstermede en etkili yönten endoskopik ultrasonografidir 16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz a. Mide kanserlerinde vakaların yaklaşık %75 i adenokarsinomdur b. Mide kanseri gelişmesinde aklorhidrinin etkisi yoktur c. Kronik atrofik gastrit mide kanseri için prekanseröz bir hastalıktır d. Mide kanserlerinin %50 si kardia ve fundus bölgesinde görülür e. İntestinal tip mide kanserleri daha çok midenin proksimelinde görülür. Prof. Dr. Engin OK 17. Aşağıdakilerden hangisi ekstraabdominal karın ağrısı nedenidir? a. Peritonit b. Divertikülit c. Renal kolik d. Rejionel enterit e. Apandisit 4

5 18. Aşağıdakilerden hangisi visseral ağrının özelliklerinden değildir? a. Karın içi organların duvarlarındaki duysal reseptörler visseral ağrıdan sorumludur b. Organların geometrisinin değişmesinden kaynaklanır c. İnflamasyon, iskemi ve spazm visseral ağrıyı başlatır d. Visseral ağrı karın duvarını innerve eden spinal sinir lifleri aracılığıyla duyumlanır e. Solid organlarda visseral ağrı lifleri organın kapsülündedir 19. Daha önceden sağlıklı, 70 kg ağırlığında, erkek bir hastada 2000 ml akut kan kaybı, tahmini total kan hacminde % kaybı gösterir a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 e Hipertrofik skar ve keloid gelişmesinde suçlanan faktör aşağıdakilerden hangisidir? a. TGF-α b. TGF-β c. afgf d. bfgf e. VEGF 21. Erişkin bir insanın normal enerji, protein, non-protein kalori/nitrojen kalori (NPC:N) gereksinimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? a :1 b :1 c. > :1 d :1 e :1 5

6 Doç. Dr. Alper AKCAN 22. Adrenal bezlerin damarsal yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Arteriyel kanlanma genellikle difüz, venöz drenaj soliterdir. b. Superior adrenal arterler inferior frenik arterlerden çıkar. c. İnferior adrenal arter en belirgin ve dominant olanıdır. d. Sol adrenal ven, inferior frenik ven ile birleşip vena kavaya dökülür. e. İnferior adrenal arterler renal arterlerden çıkar. 23. Medüller tiroid kanseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Tiroid malignitelerinin % unu oluşturur. b. Tiroidin foliküler hücrelerinden köken alır. c. Tedavide cerrahiye ek olarak TSH supresyonu ve radyoaktif iyotla ablasyon da uygulanmalıdır. d. Tedavisinde tümörün olduğu tarafa yapılan lobektomi yeterlidir. e. Nodülden tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve yükselmiş kalsitonin seviyesi ile tanı konur. 24. Ele gelen tiroid tümörlerinden hangisinde total tiroidektomiye santral boyun diseksiyonu da eklenmelidir? a. Papiller karsinom b. Foliküler karsinom c. Hürthle hücreli tümör d. Medüller karsinom e. Anaplastik karsinom 25. Aşağıdakilerden hangisi MEN-2A sendromunda görülmez? a. Multifokal, bilateral medüller tiroid karsinomu b. Feokromositoma c. Primer hiperparatiroidizm d. Hipofiz tümörü e. RET protoonkojeninde germ line mutasyonu 6

7 26. Aşağıdakilerden hangisi Cushing sendromunda görülmez? a. Böbrek taşı b. Diabetes mellitus c. Hiperkalemik asidoz d. İmpotans e. Psikiyatrik bozukluk 27. Feokromositoma tanısı olan bir hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Alfa adrenerjik blokör başlanmalıdır. b. Taşikardisi olan hastada beta blokör tedavisi başlanabilir. c. Beta blokör, alfa adrenerjik blokörden önce başlanmamalıdır. d. Ameliyat öncesi sıvı resüsitasyonu her hastada gerekli olmayabilir. e. E)Yeterli alfa adrenerjik blokör almayan hastalarda ameliyat sonrası hipertansiyon ciddi bir sorun olabilir. 28. Persistan hiperparatiroidizm hastalarında ektopik paratiroid bezin en sık görüldüğü anatomik lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Posterior mediasten b. Paraözofageal c. Karotis kılıfı d. Tiroid bezi içi e. Yüksek servikal 29. Otuz beş yaşındaki Crohn hastasında aşağıdaki durumların hangisinde cerrahi girişim öncelikli olarak düşünülmez? a. Komplet intestinal obstrüksiyon b. Kontrol edilemeyen internal fistül c. Karın içi apse d. Sekonder peritonit gelişimi e. Endoskopik olarak tedavi edilemeyen akut gastrointestinal sistem kanaması 7

8 30. Splenik arter anevrizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. En sık izlenen viseral arter anevrizmasıdır. b. Kadınlarda daha sık izlenir. c. Sol üst kadran ağrısına neden olabilir. d. Rüptür riski yoktur. e. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Doç. Dr. Hızır AKYILDIZ 31. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken gelişen komplikasyonlardan değildir? a. Kanama b. Atelektazi c. İnsizyonel herni d. İdrar retansiyonu e. Aspirasyon pnömonisi 32. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsak kanserlerinin az görülmesinin nedenlerinden değildir? a. İnce bağırsak lümeninin asidik olması b. Lenfatik dokunun yüksek miktarda koruyucu IgA salgılaması c. Hızlı pasaj nedeniyle karsinojenlerle temas süresinin azalması d. Benzipiren hidroksilaz enziminin mide ve kolona göre daha yüksek miktarda olması e. İnce bağırsakta lipidlerin karsinojenleri dilüe etmesi 33. Aşağıdakilerden hangisi intestinal tıkanıklığın 4 temel belirtisinden değildir? a. Karın ağrısı b. Ateş c. Kusma d. Gaz- gaita çıkmaması e. Abdominal distansiyon 34. Trunkal vagotomi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Günümüzde sıklıkla yapılan bir ameliyattır. b. Pilorun çalışma mekanizmasını bozmaz c. Karaciğere giden vagus dalları korunur d. Ön ve arka vagus sinirleri dal vermeden kesilir e. Midenin asit sekresyonuna etkisi azdır. 8

9 35. Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser gelişimini kolaylaştıran etkenlerden değildir? a. Asit b. Pepsin c. H.pylori d. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar e. Mukus 36. Aşağıdakilerden hangisi akalazyada sık görülen semptomlardan değildir? a. Kusma b. Regürjitasyon c. Kilo kaybı d. Aspirasyon e. Disfaji 37. Primer peritonit tanısında en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a. Bilgisayarlı tomografi b. Ultrasonografi c. Parasentez ile elde edilen materyalin incelenmesi d. Direk grafi e. Baryum pasaj grafisi 38. Bassini fıtık tamiri hangi tip fıtıklarda kullanılır? a. Direk ve indirek inguinal fıtık b. Lumbar fıtık c. Femoral fıtık d. Obturator fıtık e. Kesi fıtığı 39. Aşağıdakilerden hangisi NSAİD kullanan, komplikasyon riski yüksek hasta popülasyonundan değildir? a. Daha önce koplikasyon geçirmiş olanlar b yaş aralığında olanlar c. Eş zamanlı steroid kullananlar d. Eş zamanlı antikoagülan alanlar e. Yüksek doz NSAİD kullananlar 9

10 Yrd. Doç. Dr. Muhammet AKYÜZ 40. Aşağıdakilerden hangisi kanserli hücrelerin kontrolsüz büyümesine olanak sağlayan yollardan biri değildir? a. Büyüme inhibisyonu sinyaline duyarlılığın artması b. Anjiogenezis c. Kendi kendine büyüme sinyali oluşturabilme d. Apoptozisten kurtulma e. İmmun sistemden gizlenebilme 41. Travmaya sistemik yanıt ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Endokrin yanıt hipotalamo-hipofizo-adrenal sistem ve otonom sinir sistemi yoluyla olur b. Metabolik olarak glukoneogenez, lipoliz ve proteoliz artar c. Periferik insulin direnci gelişir d. Travma sonrası T 3 ve TSH ın azaldığı ötiroid hasta sendromu denilen tablo gelişir e. Travmaya yanıtın derecesi travma şiddeti ile orantılı değildir 42. GİS kanamalar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Üst GİS kanamaların en sık nedeni peptik ülsere bağlı kanamalardır b. Peptik ülser kanaması geçiren bir hastada H. Pylori eredikasyonu tekrar kanama oranını azaltır c. Üst GİS kanamalarında endoskopi hem tanı hem tedavi amaçlı kullanılır d. Stres ülserleri (akut gastrik mukozal lezyonlar) nedbe dokusu bırakarak iyileşir e. Özefagus varis kanamaları varis dışı kanamalara göre daha mortal seyreder 43. Aşağıdakilerden hangisinde kesin laparatomi indikasyonu yoktur? a. Karına penetre ateşli silah yaralanması b. Karına penetre delici kesici alet yaralanması c. Periton iritasyon bulguları olan karaciğer yaralanması d. Hemodinamisi stabil olmayan dalak yaralanması e. Pankreas transseksiyonu 10

11 44. Acil cerrahi öncesi warfarin kullanımına bağlı kanamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur? a. İntravenöz vitamin K b. Faktör VIII konsantresi c. Desmopresin (DDAVP) d. Taze donmuş plazma e. Trombosit konsantresi 45. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer yaralanmasında konservatif tedavi kriterlerinden biri değildir? a. Hemodinaminin stabil olmaması b. Peritonit bulgularının olmaması c. Şuurun açık olması d. BT de grade I-III yaralanma e. İlave karın içi organ yaralanması olmaması 46. Atlanta bildirgesine göre aşağıdakilerden hangisi ağır akut pankreatit kriterlerinden biri değildir? a. Pankreasın 1/3 ünden fazla nekroz b. Peripankreatik apse c. Peripankreatik akut sıvı koleksiyonu d. Serum kreatinin düzeyinin >2.9 mg/dl olması e. Arteryel parsiyel oksijen basıncının (PaO 2 ) 60 mm-hg olması 47. Akut pankreatit komplikasyonlarından psödoanevrizma oluşumu en sık hangi damarı tutar? a. Superior mezenterik arter b. Sol Gastrik arter c. Gastroduodenal arter d. Splenik arter e. Common hepatik arter 48. Akut pankreatit ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. En sık etyolojik nedenler alkol ve safra taşıdır b. Çoğunlukla ağır akut pankreatit şeklinde görülür c. Ağır akut pankreatitlerde mortalite yüksektir d. Tanıda en sık kullanılan tetkik serum amilaz düzeyidir e. Akut pankreatit tanısında lipaz amilazdan daha spesifik bir testtir 11

12 Öğr. Gör. Dr. Bahadır ÖZ 49. Aşağıdakilerden hangisi Callot üçgeni yada hepatosistik üçgeni oluşturan anatomik yapılardan biri değildir a. Sistik arter b. Koledok c. Ana hepatik kanal d. Karaciğer e. Duktus sistikus 50. Aşağıdakilerden hangisi içi boş organı keserek açma ifadesi olarak kullanılmaz a. Gastrotomi b. Kolesistotomi c. Koledokotomi d. Koletomi e. Gastrostomi 51. Myokart enfarktüsü (MI) geçirmiş ve elektif şartlarda ameliyat olması gereken bir hastanın ideal olarak MI dan en az nekadar zaman sonra ameliyat olması önerilir a. 1 ay sonra b. 2 ay sonra c. 3 ay sonra d. 6 ay sonra e. 1 yıl sonra 52. Aşağıdakilerden hangisi Akut Resperituar Distres Sendromu (ARDS) için yanlıştır a. Şok akciğeri olarak ifade edilir b. Kardiojenik bir ödemdir c. ARDS nin teşhisi klinik gözlem ile başlar, anormal göğüs filmi ve akciğerin elastikiyetinde azalmanın gösterilmesine dayanır d. Etyolojisinde bir çok neden olup temelinde mikovasküler permabilite artışı vardır e. Tedavide PaO2 basıncının 65 mm-hg nin üzerinde tutulması sağlanır CEVAP ANAHTARI: NOT:1(A )-2(B)- 3(C)- 4(D)- 5(E) OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ. BAŞARILAR 12

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 1.Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI KRONĠK ĠSHAL Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI Normalde günlük dışkı ağırlığı 200 g civarındadır. Bu ağırlığın %60-85 ini su oluşturur. Günlük dışkılama sayısı günde 3 den haftada 3 e kadar

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU 1) Akut böbrek hasarlı bir hastada aşağıdaki fizyopatolojik değişikliklerden hangisi GÖRÜLMEZ? a) Sodyum, potasyum ve su atılımında bozukluk b) Nitrojen yıkım ürünlerinin

Detaylı