2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ"

Transkript

1 2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

2 2000 NİSAN PEDİATRİ 1-Aşağıdakilerden hangisi intrauterin Parvovirüs enfeksiyonun en önemli komplikasyonudur? İnterstisyel pnömoni Hiperbilirünemi Karyoretinit Anemi Ventrikülomegali

3 2-Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan döneminde hipokalsemiye neden olmaz? Maternal hipoparatroidi Maternal diabet Perinatal asfiksi Yüksek fosfatlı inek sütü alımı Hipomagnezemi

4 haftalık gebelik sonrası doğmuş, 14 günlük bebek, sarılık nedeniyle hastaneye getirilmiştir. Yaşamın 4. günü başlayan sarılığın azalmadan devam ettiği ve başka bir sorunun olmadığı öğrenilmiştir. Annede indirekt coom's testi negatiftir g olan bebeğin fizik muayenesinde sarılık dışında bir bulgu yoktur. Plazma total bilirübini 13 mg/dl, direkt bilirübin dizeyi 0,2 mg/dl'dir. Bu bebekte öncelikle hangisi düşünülür? Anne sütü sarılığı İzoimmün hemolitik anemi Hipotiroidi Kistik fibrozis Pilor stenozu

5 4-4 aylık bir çocukta ishal ortaya çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocukta dehidratasyonun belirlenmesinde en az değerlidir? Dışkının özelliği ve sıklığı Göz küresi çöküklüğü Frontanel çöküklüğü Deri turgortunun azalması Mukozanın kuru ve soluk olması

6 5-Akut eklem romatizmasında en sık rastlanan EKG bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci derecede A-V blok İkinci derecede A-V blok Sol dal bloğu Atrial fibrisyon Tam blok

7 6-Vitamin B6 eksikliği olan bir çocukta hangisi gözlenmez? Konvülsiyon Keratomalazi Nöropati Anemi Dermatit

8 7-Aşağıdaki virüs aşılarından hangisi inaktiftir? Kızamıkçık aşısı Kabakulak aşısı Kızamık aşısı Kuduz aşısı Sarı humma aşısı

9 8-Aşağıdakilerden hangisi kızamık ile ilgili olarak yanlıştır? İnkübasyon periyodu gündür Prodrom dönemi 3-4 gündür Döküntüler önce saç çizgisi, kulak ardı ve boyun bölgesinden başlar Döküntüler başladığında ateş aniden düşer Döküntüler en son ayakta ortaya çıkar

10 9-Aşağıdakilerden hangisinde tipik kromozom delesyonu vardır? Patau sendromu Edward sendromu Down sendromu Curidu cat sendromu Fragil X sendromu

11 10-Hangi çeşit böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonların düzelme ihtimali daha yüksektir? Prerenal böbrek yetmezliği Akut tabuler nekroz Bilateral renal ve trombozu Hızlı ilerleyen glomerulonefrit Kortika nekroz

12 10-Hangi çeşit böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonların düzelme ihtimali daha yüksektir? Prerenal böbrek yetmezliği Akut tabuler nekroz Bilateral renal ve trombozu Hızlı ilerleyen glomerulonefrit Kortika nekroz

13 12-İkinci kalp sesinin tek olarak işitildiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Büyük arteri transpozisyonu Mitral kapak atreezisi Pulmoner arter atrezisi Ebstein anomalisi Total pulmoner venöz dönüş anomalisi

14 13-Akut romatizmal ateş atağı geçiren bir çocukta Nabız : 78/dk, TA:100/60 mhg, dinelemkle apekste 3/6 dereceden sistolik üfürüm saptanıyor. Telekardiyomegali saptanan bu çocukta en uygun tedavi yaklaşımı hangisidir? Yatak istirahati + Digoksin Digoksin + Steroid Yatak istirahati + Steroid Benzatin penisilin G + Steroid Yatak istirahati + Steroid + Benzatin Penisilin

15 14-Halsizlik şikayeti ile başvuran bir çocukta Hb : 8 mg/dl, MCV : 66, Retikülorit %0.01 tesbit ediliyor. Mikroskoppide hipokrom mikrositer anemi saptanıyor. Bu hastada öncelikle hangi tetkik istenmelidir? Kemik iliği aspirasyonu Ferritin düzeyi Hemoglobin elektroforezi Vitamin B12 düzeyi Coombs testi

16 15-Yukarıdaki hastada aneminin en muhtemel sebebi hangisidir? Beslenme yetersizliği B12 vitamini eksikliği Talasemi Otoimmün hemolitik anemi Herediter sferositoz

17 16-Üç gündür ateşi olan, ateş düşünce, gövdede makulopapüler döküntü ortaya çıkan 10 aylık süt çocuğunda en olası tanı nedir? Suçiçeği 6. Hastalık Kızamıkçık Hepatit Enteksyoz mononükleaz

18 17-Selektif Ig A eksikliği ile ilgili hangisi yanlıştır? Düzenli aylık gamagtobulin verilmesi Akciğer enfeksiyonlarının sıklığı Otoimmün hastalık gelişme sıklığı Glutene duyarlı enteropati gelişebilmesi Kan transfüzyonları sonrası anaflaksi gelişebilmesi

19 18-Atasksi telenjiektazinin tipik bulgusu olmayan hangisidir? Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu Lenfoüretiküler malignensi gelişebilmesi Trombostopeni Ig A eksikliği Ig G2 subgrup eksikliği

20 19-Bronşiyal astımda tanı koydurucu bulgu hangisidir? Solunum yolu rezistansında artma Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği Akciğer volümünde artma Alneoller kapiller blok Revisble solunum yolu dostruksiyonu

21 20-6 yaşında erkek çocuk 2 yıldır çabuk yorulma oturup kalkma, merdiven çıkmada zorluk var. FM'de ördekvari yürüyüş, Gower belirtisi, baldır hipertrofisi ve derin tendon reflekslerinde azalma var.en olası tanı nedir? Muskuler distrofi Myasteniz Gravis Kongenital myotonik distrafisi Poliomyeli Transvers myelit sekeli

22 21-Vücudunda kahverengi lekeler, koltuk altı çilleme, boyunda şişlik olan 6 yaşında kız çocuğunun göz muayenesinde de iriste lisch nodülüne rastlanırsa tanı nedir? Nörofibromotazis Tuberoskleroz Oster-Weber-Rendu Starge weber Von hippel-lindau

23 22-21 Hidroksilaz eksikliğine bağlı kongenital adrenal hiperplazisi olan erkekte gözlenmeyen bulgu hangisidir? Tuz kaybı Virilizasyon Ambigus genitalya Hızlı büyüme Ses kalınlaşması

24 23-Çocukluk çağı nöroblastom, kötü prognoz kriteri olmayan hangisidir? N myc kopya sayısı artışı 1 yaşından büyük olması Evre IV (D) Diploide yakın ya da tetraploid karyotip Evre IV S (Ds)

25 24-Santral diabetes insipidus nedenleri arasında yer almayan hangisidir? Travma Kraniofaringeoma Vazopressin reseptör eksikliği Langerhans hücreli histoositoz Pineal bölge germinomu

26 25-6 yaşında erkek iki haftadır artan karın şişliği, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık şikayeti ile başvuruyor. FM'de yaygın kitle, asit, skrotal ödem saptanıyor. Asit sıvısı sitolojisinde L3 tipi blastem B hücre immunonefonotipi ve sitogenetik incelemede 8;14 translokasyonu saptabıyor. Bu hastada en olası tanı nedir? Lenfositik non hodgkin lenfoma Büyük hücreli non hodgkin lenfoma Burkitt lenfoma Hodgkin lenfoma Malign histityasitoz

27 26-Hipotoni, iştahsızlık irritabilite, halsizlik, poliüri, polidipsisi olan bir çocukta tanı nedir? A vitamin eksikliği D vitamin eksikliği D vitamin intoksikasyonu A vitamini intoksiyonu B6 vitamini intoksiyonu

28 27-Anne sütü alan, sulu ishal ve karın şişliği olan bebekte gayta ph'ı azalmış ve redükten madde pozitiftir. Buna göre tanı nedir? Laktaz eksikliği Adetalipoproteinemi Sükraz izomaltz eksikliği Akroslermatitis enteropatica Kongenital klorid digavesi

29 28-DIC'deki laboratuvar bulgularından olmayan hangisidir? Trombosit azalması PT ve PTT uzaması Faktör VIII ve fibronijen azalması Fibrin yıkım ürünlerinde azalma Eritrositlerde mikroanziopatik değişiklikler

30 29-Hangi lipid depo hastalığı yalnızca santral sinir sistemi tutulumu yapar? GM, gangliodioz Tay-sachs Niemann-Pick Sandhoff Gaucher

31 Kalp hızı 93, solunum hızı yavaş ve düzensiz, ekstremiteler,i hafif flexion halde olan buruna katater sokulunca yüzünü buruşturan ve gövdesi pembe, ekstremitesi mor olan yenidoğanda apgar skoru kaçtır?

32 2000 NİSAN DAHİLİYE 31-Aşağıdakilerden hangisi, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişebilen stres ülserleri için majör risk faktörü değildir? Mekanik ventilasyon Kafa travmaları Kaogülopati İleus Ağır yanık

33 32-Aşağıdakilerden hangisi gingivalarda hiperplaziye yol açmaz? Pemphigus vulgaris Gebelik Siklosporin kullanımı Akut monositik lösemi Fenitoin kullanımı

34 33-Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin sistemik komplikasyonlarından biri değildir? Solunum yetmezliği Akut böbrek yetmezliği Sepsis Hipoglisemi Hipovolemik şok

35 34-Aşağıdakilerden hangisi, klonal pluripotent kök hücre bozukluğu değildir? Akut refrakter sideroblastik anemi Miyelodizplazi Akut miyeloblastik lösemi Piyojenik enfeksiyonalra sekonder lökomoid reaksiyon Paroksismal nokturnal hemaoglobinüri

36 35-Hangisinde splenektomi endikasyonu diğerlerine göre en düşüktür? Herediter sferositoz Hairy-cell lösemi Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği Hodgkin hastalığının evrelendirilmesi Splenik travma

37 36-Plazma hücre diskrazilerinde gelişen semptomatik hiperviskozitenin acil tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? Radyoaktif fosfor(p32) Kortikosteroid Busulfan Plazmaferez Melfalan

38 37-Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusunun tanı kriterleri arasında yer almaz? Psikoz Malar döküntü Üveit Lenfopeni Fotosensitivite

39 38-Aşağıdak,ilerden hangisi hiperpotasemide rastlanan EKG bulgularından değildir? T sivrileşmesi QRS genişlemesi PR aralığının kısalması ST depresyonu Ventrikül fibrilasyonu

40 39-Aşağıdakilerden hangisinde,elektrokardiyografide V1 derivasyonunda R/S oranı 1'in üzerinde olur? Sol aks deviasyonu Sol ventrikül hipertrofisi Posterior enfraktüs Septal enfraktüs Yüksek lateral enfraktüs

41 40-Hangi durumda,infektif endokardit görülme riski çok düşük olduğundan, diş çekimi öncesi antibiyotik profilaksisi gerekli değildir? Ventriküler septal defekt Valvüler aort yetmezliği Geçirilmiş koroner by-pass Geçirilmiş mitral kapak replasmanı Aort koarktasyonu

42 41-Atrial fibrilasyonu olan hastalarla ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dijital tedavisi ile ventrikül hızını yavaşlatmak mümkündür Hasta sinüs ritmine dönerse, kardiyak output artar Ventrikül hızı yavaşlamadan tek başına kinidin verilebilir Sistemik emboli riski artmıştır Karotis masajıyla ventrikül hızı yavaşlayabilir

43 42-Hangisinin plevral sıvıda saptanması, efüzyonun özofagus rüptürüne bağlı olduğunu düşündürür? Kolesterol Protein Glukoz Amilaz Laktik dehidrogenaz

44 43-Hangi durumda hipoksemi olmadan hipoksi gözlenir? Anemi Pnömokoksik pnömoni Tedavi gören bronşiyal astım Masif pulmoner tromboemboli İnterstisyel pnömoni

45 44-Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kulanılmaz? Prednizon Terbutalin Propranolol Teofilin İpratropium bromid

46 45-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi, Legionella pnömonisinin tedavisinde kullanılır? Kristalize penisilin Ampisilin-sulbaktam Siprofloksasin Amikasin Seftasidin

47 46-Aşağıdaki diüretiklerden hangisi metabolik alkaloza neden olabilir? Tiazidler Triamteren Amilorid Asetazolamid Spirofloksasin

48 47-Aşağıdakilerden hangisi uygun olmayan ADH sekresyonu sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir? Ödem Natriürezis Hiponatremi Volüm ekspansiyonu Normal veya azalmış serum kreatinin düzeyi

49 48-Plazma Na+ düzeyi 150 meq/l, K+ düzeyi 5 meq/l, kan şekeri düzeyi 90 mg/dl, kan üre düzeyi 28 mg/dl olan bir hastanın plazma ozmolalitesi kaç mosm/l'dir?

50 49-Angina pektoris şikayetiyle başvuran bir bayan hastada(17 yaşında), aşil tendonu üzerinde ksantomlar, ksantelasma ve arcus cornea saptanmış. Öyküsünden erkek kardeşinin 10 yaşında iken miyokart enfarktüsü geçirdiği öğrenilmiştir. yapılan laboratuvar tetkiklerinde serum LDL kolesterolü düzeyi 550 mg/dl, trigliserid düzeyi ise 180 mg/dl olarak belirlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı hangisidir? Familyal hipertriglisemi Familyal hiperkolesterolemi Familyal kombine hiperlipidemi Tip III hiperlipoproteinemi Lipoprotein lipaz eksikliği

51 50-Yukarıdaki hastanın tedavisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi etkili olmaz? Plazmaferez Karaciğer transplantasyonu Safra asit sekestranları verilmesi Fibrik asit deriveleri verilmesi HMG-KoA redüktaz inhibitörleri verilmesi

52 51-Serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri yüksek, inorganik fosfor düzeyi düşük olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Primer hiperparatiroidizm Sarkoidoz Vitamin D intoksikasyponu Multiplemyeloma Osteolik tümör metastazları

53 152-Aşağıdakilerden hangisi diyabetik otonomik nöropatiye bağlı bir komplikasyon değildir? Gastroenteropati Postural hipotansiyon Empotans Radikülopati Atonik mesane

54 53-Perfore olmuş apandisit sonrası gelişen sekonder peritonitin tedavisinde tek başına kullanılabilen en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? Seftriakson Kristalize penisilin Sefoksitin Amikasin Sefazolin

55 54-Yirmi yaşında bir kadın hasta, 2 gündür süren ve titremeyle yükselen ateş, sarı-yeşil renkte, içinde yer yer çizgilenmeler şeklinde kan içeren balgam çıkarma ve nefes alıp vermeyle artan sol yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede ateşin 39Cderece olduğu ve herpes labialis varlığı saptanıyor; ayrıca sırtının sol alt yanında krepitan raller ve tuber sufl duyuluyor. Bu hastanın balgam yaymasının Gram boyalı preparatının x100 büyütme ile incelenmesinde, her alanda 25den fazla sayıda parçalı lökositlere ek olarak aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? Gram pozitif diplokokların görülmesi Hiçbir mikroorganizma bulunmaması Küme yapan Gram pozitif kokların görülmesi Gram negatif çomakların görülmesi Gram negatif diplokokların görülmesi

56 55-Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisi özellikle intraselüler yerleşim gösteren mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır? Makrolid türevleri Sefalosporinler Penisilinler Beta-laktam / Beta-laktamaz inhibitör Aminoglikozidler

57 2000 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR 56-Aşağıdaki durumların hangisinde papilla stazı görülmez? Arteryel hipertansiyon malign fazı Kafa içi basınç artışı sendromu Malign tirotoksik ekzoftalmi Santral retinal ven oklüzyonu Amyotrofik lateral skleroz

58 57-Aşağıdaki ön tanılardan hangisinin kesinleştirilmesinde, ultrasonografik tetkikin katkısı en azdır? 1 aylık bebektekonjenital hidrosefali İnfantil hipertrofik pilor stenozu Perikardiyal efüzyon Çölyak sprue Abdominal aort anevrizması

59 158-Paterji testi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tanısında kullanılır? Aftöz stomatit Pemphigus vulgaris Behçet hastalığı Scabies Leishmaniasis cutis

60 59-Aşağıdakilerden hangisi esrar intoksikasyonunun tanı kriterlerinden biri değildir? Midriazis Taşikardi Ağız kuruluğu Konjunktival kızarıklık İştah artışı

61 60-Aşağıdaki metallerden hangisi ile olan zehirlenmelerde, eritrositlerde bazofilik granülizasyon ve idrarda koproporfin III artışı saptanır? Cıva Kurşun Arsenik Kadmiyum Selenyum

62 2000 NİSAN CERRAHİ 61-Normal anyon açıklı metabolik asidoz nedeni olmayan hangisidir? Distsal renal tğübüler asidoz Proksimal renal tğübüler asidoz Diyare Diyabetik ketoasidoz Üreterosigmoidostomi

63 62-Renal kaynaklı oligüri bulgusu olmayan hangisidir? İdrar osmolalitesi 350 mosm/kg'dan küçük İdrar sodyumu 40 meg/l'dan büyük Fraxione sodyum atılımı 1'den küçük İdrar üre /plazma üre 3'den küçük İdrar kreatin / plazma kreatin 20'den küçük

64 63-Perfore olmamış akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir? Temiz Kontamine Temiz-kontamine Travmatik Kirli ve enfekte

65 64-Heparin ile antikoagülasyonda doz ayarlanması için en uygun laboratuvar testi hangisidir? PT APTT Trombin zamanı Trombosit sayısı Fibrin yıkım ürünmleri düzeyi

66 65-Travma sonrası retroperitoneal kanamanın en sık sebebi hangisidir? Pelvik kırıklar Femur boyun kırıkları İlyak damar yaralanması Künt renal yaralanmalar Künt pankreas yaralanmaları

67 66-Çarpıntı, aşırı terleme şikayeti olan 45 yaşında erkek hastada FM'de tiroidde 2 cm çaplı tek nodül saptanıyor. Laboratuvar testlerinde tiroid hormon seviyeleri yüksek bulunan hastada en uygun yaklaşım hangisidir? Acil total veya subtotal troidektomi Radyoaktif iyot Uzun süreli antitroid tedavi Antitroid ilaçlarla ötroidi yapıldıktan sonra tiroidektomi TSH supresyon tedavisi

68 67-65 yaşında primer hiperparatridisi olan kadın hastada paratroidektomi sonrası düzelmeyen bulgu hangisidir? Halsizlik, yorgunluk Kemik kisti Peptik ülser Poliüri, polidipsi Hipertansiyon

69 68-Hangi radyolojik bulgu meme biyopsisini gerektirmez? 2 cm'den büyük kalsifikasyon Yıldız şeklinde opak kitle Kümeler şeklinde 5 vrya daha fazla mikrokalsifikasyon Sınırları iyi tesbit edilemeyen kitle görünümü Sınırları iyi tresbit edilebilen belirgin kitle görünümü

70 69-Pankreas transplantasyonunun en önemli endikasyonu hangisidir? Tip I diabet Pankreas travması Pankreas kanseri Kronik pankreatit Ekzokvin pankreas yetmezliği

71 70-60 yaşında bir erkek hasta ağır bir yemekten sonra aniden başlayan ve sırta yayılan midepigastrik ağrıdan şikayet ediyor. Bulantı ve kusması olan hastanın fizik muayenesinde hafif ateşi, epigastrik hassasiyeti ve azalmış bağırsak sesleri tesbit ediliyor. Abdomen grafisinde üst duodenumda lokalize dilatasyon ve sol plevral kavitede az miktarda sıvı görülüyor. Yapılan USG'sinde safra kesesinde multipe taş görülen bu hastada başvuru anında hangisine bakılmalıdır? Lökosit, glukoz, AST, hemotokrit Hemotokrit, kalsiyum, glukoz, LDH LDH, glukoz, Lökosit, AST LDH, Lökosit, amilaz, lipaz, glukoz LDH, amilaz, lökosit, glukoz, AST

72 71-Yukarıdaki hastada 4 hafta sonra epigastriumda lokalize düzgün yüzeyli 10 cm çaplı kitle tespit ediliyor.en olası tanı nedir? Pankreas absesi Pankreas psodokisti Kistadenom Kronik pankreatit Enfekte pankreatik nekroz

73 72-Hangi divertikül gerçektir ve en sık görülür? Kolon divertikülü Duodenum divertikülü Meckel divertikülü Zenker divertikülü İnce barsak divertikülü

74 73-Ösefagus yanığına neden olan alkali içiminden sonra ösefagoskopi ne zaman yapılır? Birkaç hafta sonra Hemen sonra Bir kür steroid tedavisinden sonra Disfazi varsa Antibiyotik başladıktan sonra

75 74-Şikayeti olmayan 60 yaşında kadının mamografisinde lobüler yapıda asimetriye neden olan mikrokalsifikasyonlar içeren spiküler uzantıları olan lezyonlar görülüyor. FM'de ele gelen kitle yoksa uygun yaklaşım hangisidir? 6 ay sonra mammografi 1 yıl sonra mammografi Mammografi ile bölgeyi işaretleyip exsizyon yapılması 3 ay arayla fizik muayene MR ile takip

76 75-Karaciğer kist hidatiğinin en sık komplikasyonu nedir? Safra yollarına açılma Peritona açılma Bronkoalveoler fistül Anaflaksi Bağırsağa açılma

77 76-Ülseratif kolit ile ilgili mutlak operasyon endikasyonu olmayan hangisidir? Kanama Toksik megakotan Perforasyon Obstrüksiyon Kanserden koruyucu amaçlı kolektomi

78 77-İleoçekal valvi normal olan hastada sigmoidde obstrüksiyon varsa, ileri dönemde perforasyon en sık nereden olur? Obstrüksiyonun hemen distali Obstrüksiyonun hemen proksimali Terminal ileum Çekum Transvers kolon

79 78-Allogreft için hangisi doğrudur? Dondurularak saklanan greft Başka bir türdeb aktarılan gref Genetik olarak farklı fakat aynı tür canlılardan alınan greft Kişininm kendinden alınan greft İkizler arası yapılan greft

80 79-Karında distansiyon, safralı kusma, mekanyum çıkaramama şikayeti olan 48 saatlik bebekte çekilen ayakta direkt batın grafisinde kalsifikasyonlar saptanıyor. Buna göre en olası tanı nedir? Annüler pankreas Malrotasyon Mekonyum ileusu Mekonyum peritoniti Agangliyonik megakolon

81 80-Yenidoğan döneminde omfalit geçiren 4 yaşındaki kız çocukta hematemez varsa öncelikle hangisini düşünürsünüz? Caroli Ekstrahepatik portal hipertansiyon Peptik ülser Budd chiari Postnektrotik siroz

82 2000 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR 81-Regional anestezide sinir lifinde en son hangisi kaybolur? Soğuk duyusu Sıcak duyusu Dokunma duyusu Motor aktivite Ağrı duyusu

83 82-Musküler tortikollisin erken dönem tedavisinde hangisi uygulanır? Spinal aksesuar sinir kesilmesi Kası uzatan germe egzersizleri Cerrahi tenotomi Atelleme Minerva tarzı alçı

84 83-Ekstramedüller intradural yerleşimli spinal sinir hangisidir? Menengiom Epandimom Metastatik Astrositom Hemanzioblastom

85 84-Radyoterapiye duyarlı testis tümörü hangisidir? Seminom Teratom Embriyonel karsinom Teratokarsinom Koryokarsinom

86 85-Hiperbarik O2 tedavisi hangisinde hayat kurtarıcıdır? CO Mantar Alkol İnsektisit Civa

87 2000 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 86-Verteks prezantasyonunda biparyetel çap hangi seviyeyi geçerse angajman olmuş demektir? Spina ischiadika Linea terminalis Linea arkuata Tuber ischii Spina iliaca anterior superior

88 87-Doğum sırasında hangi değişikliğin sebebi kord kompresyonudur? Akselerasyon Erken deselerasyon Geç deselerasyon Değişken deselerasyon Sinüzoidal kalp hızı

89 88-Makat prezantasyonu ile neden-sonuç ilişkisi olmayan hangisidir? Polihidroamnios Oligohidroamnios Hidrosefali Anensefali Makrozomi

90 89-PGF2α hangisine uyarıcı etki yapmaz? Korpus luteum devamlılığına Fetal pulmoner matürite Ovulasyon Gebelikte serviksin olgunlaşması Doğum eyleminin başlaması

91 90-27 yaşında bir çocuklu hasta karında kitle nedeniyle laparostomiye alınıyor. Sol overde 8 cm'lik yer yer kistik ve solid kitle görülüyor. Kitle frozen sectionda struma ovarii olarak geliyor. Bundan sonraki en uygun adım hangisidir? Ameliyata son verilir, bir şey yapılmaz Total histerektomi + diğer overden biopsi alınır Diğer overden biopsi yapılır Omentektomi + pelvik lenf nodu disekdiyonu Ameliyata son verilir, kemoterapi yapılır

92 91-Bir overde fibrom, karında asit, hidrotoraksı olan doğurganlık çağıdanki kadında en uygun yaklaşım hangisidir? Radyoterapi Sitostatik tedavi Diüretik tedavi Tümörün ekstirpasyonu Hidrotoraks ve asitin boşaltılması

93 92-En sık görülen tubal olmayan ektopik gebelik hangisidir? Posthisterektomi Heterotropik Servikal Over İntraligamenter

94 93-Ampuller tubal gebelikte hangi yaklaşım ektopik gebelik rekürrensini artırır? Lineer salpingortami Metotreksat kullanımı Salpinjektomi Segmental rezeksiyon Sıkarak embriyoyu fimbrial uçtan çıkarma(milking cerrahisi)

95 94-Makroskopik olarak overde unilateral, solid, bazen de kistik gelişen, salgıladığı östrojen nedeniyle kız çocuklarda erken cinsel gelişmeye, yetişkinlerde ise endometriyal hiperplazi ve karsinoma neden olan overin seks kord tümörü aşağıdakilerden hangisidir? Granüloza teka hücreli tümör Disgerminom Fibroma Sertoli Leydig hücreli tümör Hilus hücreli tümör

96 95-8 haftalık gebede Stage III serviks kanseri tesbit edilirse ne yapılır? 34. hafta'da sezar yenle doğumu, takiben radyoterapi Termde vaginal doğum ve radyoterapi Hemen histerektomi ve radyoterapi hemen radikal histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu Hemen radyoterapi

97 96-Metastatik gestasyonel trofoblastik hastalıkta hangisi kötü prognoz kriteri değildir? Serum HCG'nin 'in üzerinde oluşu Akciğer metastazı Karaciğer metastazı Beyin metastazı Term gebeliği takiben artması

98 97-Kombine oral kontraseptifler hangisinde azalma sağlamaz? Demir eksikliği anemisi Romatoit artirit Serviks kanseri Endometrium kanseri Benign meme hastalıkları

99 98-Steroid biyosentezinde hangisi P450 C17 enzim reaksiyonu sonucu oluşmaz? 17 hidroksipragesteron 17 hidroksipregnelnolan Dehidroepiandrostenon Pregnenalon Androstenedior

100 99-Hangi cinsel gelişme anomalisinde dış genital görünümü dişi değildir? 21 OH defekti Swyer sendromu 5α-redüktoz Turner sendromu Komplet testiküler feminizasyon

101 100-İnfertil bir erkekte, 1 ml volüm, 15 milyon/ml sayı %30 motilite, krugere göre %2 normal sperm morfolojisi 2 milyon/ml lökosit varsa fertilizasyon programını en kötü etkileyen hangisidir? Hipovolemi Oligospermi Lökospermi Teratospermi Astenospermi

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2002 EYLÜL ANATOMĐ 1-Organum spirale

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D 101. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık k görüleng bulgularından biri değildir? A) Konvülsiyon B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D 102. AşağıA ğıdakilerden

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı