2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ"

Transkript

1 2000 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

2 2000 NİSAN PEDİATRİ 1-Aşağıdakilerden hangisi intrauterin Parvovirüs enfeksiyonun en önemli komplikasyonudur? İnterstisyel pnömoni Hiperbilirünemi Karyoretinit Anemi Ventrikülomegali

3 2-Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan döneminde hipokalsemiye neden olmaz? Maternal hipoparatroidi Maternal diabet Perinatal asfiksi Yüksek fosfatlı inek sütü alımı Hipomagnezemi

4 haftalık gebelik sonrası doğmuş, 14 günlük bebek, sarılık nedeniyle hastaneye getirilmiştir. Yaşamın 4. günü başlayan sarılığın azalmadan devam ettiği ve başka bir sorunun olmadığı öğrenilmiştir. Annede indirekt coom's testi negatiftir g olan bebeğin fizik muayenesinde sarılık dışında bir bulgu yoktur. Plazma total bilirübini 13 mg/dl, direkt bilirübin dizeyi 0,2 mg/dl'dir. Bu bebekte öncelikle hangisi düşünülür? Anne sütü sarılığı İzoimmün hemolitik anemi Hipotiroidi Kistik fibrozis Pilor stenozu

5 4-4 aylık bir çocukta ishal ortaya çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çocukta dehidratasyonun belirlenmesinde en az değerlidir? Dışkının özelliği ve sıklığı Göz küresi çöküklüğü Frontanel çöküklüğü Deri turgortunun azalması Mukozanın kuru ve soluk olması

6 5-Akut eklem romatizmasında en sık rastlanan EKG bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci derecede A-V blok İkinci derecede A-V blok Sol dal bloğu Atrial fibrisyon Tam blok

7 6-Vitamin B6 eksikliği olan bir çocukta hangisi gözlenmez? Konvülsiyon Keratomalazi Nöropati Anemi Dermatit

8 7-Aşağıdaki virüs aşılarından hangisi inaktiftir? Kızamıkçık aşısı Kabakulak aşısı Kızamık aşısı Kuduz aşısı Sarı humma aşısı

9 8-Aşağıdakilerden hangisi kızamık ile ilgili olarak yanlıştır? İnkübasyon periyodu gündür Prodrom dönemi 3-4 gündür Döküntüler önce saç çizgisi, kulak ardı ve boyun bölgesinden başlar Döküntüler başladığında ateş aniden düşer Döküntüler en son ayakta ortaya çıkar

10 9-Aşağıdakilerden hangisinde tipik kromozom delesyonu vardır? Patau sendromu Edward sendromu Down sendromu Curidu cat sendromu Fragil X sendromu

11 10-Hangi çeşit böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonların düzelme ihtimali daha yüksektir? Prerenal böbrek yetmezliği Akut tabuler nekroz Bilateral renal ve trombozu Hızlı ilerleyen glomerulonefrit Kortika nekroz

12 10-Hangi çeşit böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonların düzelme ihtimali daha yüksektir? Prerenal böbrek yetmezliği Akut tabuler nekroz Bilateral renal ve trombozu Hızlı ilerleyen glomerulonefrit Kortika nekroz

13 12-İkinci kalp sesinin tek olarak işitildiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Büyük arteri transpozisyonu Mitral kapak atreezisi Pulmoner arter atrezisi Ebstein anomalisi Total pulmoner venöz dönüş anomalisi

14 13-Akut romatizmal ateş atağı geçiren bir çocukta Nabız : 78/dk, TA:100/60 mhg, dinelemkle apekste 3/6 dereceden sistolik üfürüm saptanıyor. Telekardiyomegali saptanan bu çocukta en uygun tedavi yaklaşımı hangisidir? Yatak istirahati + Digoksin Digoksin + Steroid Yatak istirahati + Steroid Benzatin penisilin G + Steroid Yatak istirahati + Steroid + Benzatin Penisilin

15 14-Halsizlik şikayeti ile başvuran bir çocukta Hb : 8 mg/dl, MCV : 66, Retikülorit %0.01 tesbit ediliyor. Mikroskoppide hipokrom mikrositer anemi saptanıyor. Bu hastada öncelikle hangi tetkik istenmelidir? Kemik iliği aspirasyonu Ferritin düzeyi Hemoglobin elektroforezi Vitamin B12 düzeyi Coombs testi

16 15-Yukarıdaki hastada aneminin en muhtemel sebebi hangisidir? Beslenme yetersizliği B12 vitamini eksikliği Talasemi Otoimmün hemolitik anemi Herediter sferositoz

17 16-Üç gündür ateşi olan, ateş düşünce, gövdede makulopapüler döküntü ortaya çıkan 10 aylık süt çocuğunda en olası tanı nedir? Suçiçeği 6. Hastalık Kızamıkçık Hepatit Enteksyoz mononükleaz

18 17-Selektif Ig A eksikliği ile ilgili hangisi yanlıştır? Düzenli aylık gamagtobulin verilmesi Akciğer enfeksiyonlarının sıklığı Otoimmün hastalık gelişme sıklığı Glutene duyarlı enteropati gelişebilmesi Kan transfüzyonları sonrası anaflaksi gelişebilmesi

19 18-Atasksi telenjiektazinin tipik bulgusu olmayan hangisidir? Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu Lenfoüretiküler malignensi gelişebilmesi Trombostopeni Ig A eksikliği Ig G2 subgrup eksikliği

20 19-Bronşiyal astımda tanı koydurucu bulgu hangisidir? Solunum yolu rezistansında artma Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği Akciğer volümünde artma Alneoller kapiller blok Revisble solunum yolu dostruksiyonu

21 20-6 yaşında erkek çocuk 2 yıldır çabuk yorulma oturup kalkma, merdiven çıkmada zorluk var. FM'de ördekvari yürüyüş, Gower belirtisi, baldır hipertrofisi ve derin tendon reflekslerinde azalma var.en olası tanı nedir? Muskuler distrofi Myasteniz Gravis Kongenital myotonik distrafisi Poliomyeli Transvers myelit sekeli

22 21-Vücudunda kahverengi lekeler, koltuk altı çilleme, boyunda şişlik olan 6 yaşında kız çocuğunun göz muayenesinde de iriste lisch nodülüne rastlanırsa tanı nedir? Nörofibromotazis Tuberoskleroz Oster-Weber-Rendu Starge weber Von hippel-lindau

23 22-21 Hidroksilaz eksikliğine bağlı kongenital adrenal hiperplazisi olan erkekte gözlenmeyen bulgu hangisidir? Tuz kaybı Virilizasyon Ambigus genitalya Hızlı büyüme Ses kalınlaşması

24 23-Çocukluk çağı nöroblastom, kötü prognoz kriteri olmayan hangisidir? N myc kopya sayısı artışı 1 yaşından büyük olması Evre IV (D) Diploide yakın ya da tetraploid karyotip Evre IV S (Ds)

25 24-Santral diabetes insipidus nedenleri arasında yer almayan hangisidir? Travma Kraniofaringeoma Vazopressin reseptör eksikliği Langerhans hücreli histoositoz Pineal bölge germinomu

26 25-6 yaşında erkek iki haftadır artan karın şişliği, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık şikayeti ile başvuruyor. FM'de yaygın kitle, asit, skrotal ödem saptanıyor. Asit sıvısı sitolojisinde L3 tipi blastem B hücre immunonefonotipi ve sitogenetik incelemede 8;14 translokasyonu saptabıyor. Bu hastada en olası tanı nedir? Lenfositik non hodgkin lenfoma Büyük hücreli non hodgkin lenfoma Burkitt lenfoma Hodgkin lenfoma Malign histityasitoz

27 26-Hipotoni, iştahsızlık irritabilite, halsizlik, poliüri, polidipsisi olan bir çocukta tanı nedir? A vitamin eksikliği D vitamin eksikliği D vitamin intoksikasyonu A vitamini intoksiyonu B6 vitamini intoksiyonu

28 27-Anne sütü alan, sulu ishal ve karın şişliği olan bebekte gayta ph'ı azalmış ve redükten madde pozitiftir. Buna göre tanı nedir? Laktaz eksikliği Adetalipoproteinemi Sükraz izomaltz eksikliği Akroslermatitis enteropatica Kongenital klorid digavesi

29 28-DIC'deki laboratuvar bulgularından olmayan hangisidir? Trombosit azalması PT ve PTT uzaması Faktör VIII ve fibronijen azalması Fibrin yıkım ürünlerinde azalma Eritrositlerde mikroanziopatik değişiklikler

30 29-Hangi lipid depo hastalığı yalnızca santral sinir sistemi tutulumu yapar? GM, gangliodioz Tay-sachs Niemann-Pick Sandhoff Gaucher

31 Kalp hızı 93, solunum hızı yavaş ve düzensiz, ekstremiteler,i hafif flexion halde olan buruna katater sokulunca yüzünü buruşturan ve gövdesi pembe, ekstremitesi mor olan yenidoğanda apgar skoru kaçtır?

32 2000 NİSAN DAHİLİYE 31-Aşağıdakilerden hangisi, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişebilen stres ülserleri için majör risk faktörü değildir? Mekanik ventilasyon Kafa travmaları Kaogülopati İleus Ağır yanık

33 32-Aşağıdakilerden hangisi gingivalarda hiperplaziye yol açmaz? Pemphigus vulgaris Gebelik Siklosporin kullanımı Akut monositik lösemi Fenitoin kullanımı

34 33-Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatitin sistemik komplikasyonlarından biri değildir? Solunum yetmezliği Akut böbrek yetmezliği Sepsis Hipoglisemi Hipovolemik şok

35 34-Aşağıdakilerden hangisi, klonal pluripotent kök hücre bozukluğu değildir? Akut refrakter sideroblastik anemi Miyelodizplazi Akut miyeloblastik lösemi Piyojenik enfeksiyonalra sekonder lökomoid reaksiyon Paroksismal nokturnal hemaoglobinüri

36 35-Hangisinde splenektomi endikasyonu diğerlerine göre en düşüktür? Herediter sferositoz Hairy-cell lösemi Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği Hodgkin hastalığının evrelendirilmesi Splenik travma

37 36-Plazma hücre diskrazilerinde gelişen semptomatik hiperviskozitenin acil tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? Radyoaktif fosfor(p32) Kortikosteroid Busulfan Plazmaferez Melfalan

38 37-Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusunun tanı kriterleri arasında yer almaz? Psikoz Malar döküntü Üveit Lenfopeni Fotosensitivite

39 38-Aşağıdak,ilerden hangisi hiperpotasemide rastlanan EKG bulgularından değildir? T sivrileşmesi QRS genişlemesi PR aralığının kısalması ST depresyonu Ventrikül fibrilasyonu

40 39-Aşağıdakilerden hangisinde,elektrokardiyografide V1 derivasyonunda R/S oranı 1'in üzerinde olur? Sol aks deviasyonu Sol ventrikül hipertrofisi Posterior enfraktüs Septal enfraktüs Yüksek lateral enfraktüs

41 40-Hangi durumda,infektif endokardit görülme riski çok düşük olduğundan, diş çekimi öncesi antibiyotik profilaksisi gerekli değildir? Ventriküler septal defekt Valvüler aort yetmezliği Geçirilmiş koroner by-pass Geçirilmiş mitral kapak replasmanı Aort koarktasyonu

42 41-Atrial fibrilasyonu olan hastalarla ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dijital tedavisi ile ventrikül hızını yavaşlatmak mümkündür Hasta sinüs ritmine dönerse, kardiyak output artar Ventrikül hızı yavaşlamadan tek başına kinidin verilebilir Sistemik emboli riski artmıştır Karotis masajıyla ventrikül hızı yavaşlayabilir

43 42-Hangisinin plevral sıvıda saptanması, efüzyonun özofagus rüptürüne bağlı olduğunu düşündürür? Kolesterol Protein Glukoz Amilaz Laktik dehidrogenaz

44 43-Hangi durumda hipoksemi olmadan hipoksi gözlenir? Anemi Pnömokoksik pnömoni Tedavi gören bronşiyal astım Masif pulmoner tromboemboli İnterstisyel pnömoni

45 44-Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kulanılmaz? Prednizon Terbutalin Propranolol Teofilin İpratropium bromid

46 45-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi, Legionella pnömonisinin tedavisinde kullanılır? Kristalize penisilin Ampisilin-sulbaktam Siprofloksasin Amikasin Seftasidin

47 46-Aşağıdaki diüretiklerden hangisi metabolik alkaloza neden olabilir? Tiazidler Triamteren Amilorid Asetazolamid Spirofloksasin

48 47-Aşağıdakilerden hangisi uygun olmayan ADH sekresyonu sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir? Ödem Natriürezis Hiponatremi Volüm ekspansiyonu Normal veya azalmış serum kreatinin düzeyi

49 48-Plazma Na+ düzeyi 150 meq/l, K+ düzeyi 5 meq/l, kan şekeri düzeyi 90 mg/dl, kan üre düzeyi 28 mg/dl olan bir hastanın plazma ozmolalitesi kaç mosm/l'dir?

50 49-Angina pektoris şikayetiyle başvuran bir bayan hastada(17 yaşında), aşil tendonu üzerinde ksantomlar, ksantelasma ve arcus cornea saptanmış. Öyküsünden erkek kardeşinin 10 yaşında iken miyokart enfarktüsü geçirdiği öğrenilmiştir. yapılan laboratuvar tetkiklerinde serum LDL kolesterolü düzeyi 550 mg/dl, trigliserid düzeyi ise 180 mg/dl olarak belirlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı hangisidir? Familyal hipertriglisemi Familyal hiperkolesterolemi Familyal kombine hiperlipidemi Tip III hiperlipoproteinemi Lipoprotein lipaz eksikliği

51 50-Yukarıdaki hastanın tedavisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi etkili olmaz? Plazmaferez Karaciğer transplantasyonu Safra asit sekestranları verilmesi Fibrik asit deriveleri verilmesi HMG-KoA redüktaz inhibitörleri verilmesi

52 51-Serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri yüksek, inorganik fosfor düzeyi düşük olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Primer hiperparatiroidizm Sarkoidoz Vitamin D intoksikasyponu Multiplemyeloma Osteolik tümör metastazları

53 152-Aşağıdakilerden hangisi diyabetik otonomik nöropatiye bağlı bir komplikasyon değildir? Gastroenteropati Postural hipotansiyon Empotans Radikülopati Atonik mesane

54 53-Perfore olmuş apandisit sonrası gelişen sekonder peritonitin tedavisinde tek başına kullanılabilen en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? Seftriakson Kristalize penisilin Sefoksitin Amikasin Sefazolin

55 54-Yirmi yaşında bir kadın hasta, 2 gündür süren ve titremeyle yükselen ateş, sarı-yeşil renkte, içinde yer yer çizgilenmeler şeklinde kan içeren balgam çıkarma ve nefes alıp vermeyle artan sol yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede ateşin 39Cderece olduğu ve herpes labialis varlığı saptanıyor; ayrıca sırtının sol alt yanında krepitan raller ve tuber sufl duyuluyor. Bu hastanın balgam yaymasının Gram boyalı preparatının x100 büyütme ile incelenmesinde, her alanda 25den fazla sayıda parçalı lökositlere ek olarak aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? Gram pozitif diplokokların görülmesi Hiçbir mikroorganizma bulunmaması Küme yapan Gram pozitif kokların görülmesi Gram negatif çomakların görülmesi Gram negatif diplokokların görülmesi

56 55-Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisi özellikle intraselüler yerleşim gösteren mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır? Makrolid türevleri Sefalosporinler Penisilinler Beta-laktam / Beta-laktamaz inhibitör Aminoglikozidler

57 2000 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR 56-Aşağıdaki durumların hangisinde papilla stazı görülmez? Arteryel hipertansiyon malign fazı Kafa içi basınç artışı sendromu Malign tirotoksik ekzoftalmi Santral retinal ven oklüzyonu Amyotrofik lateral skleroz

58 57-Aşağıdaki ön tanılardan hangisinin kesinleştirilmesinde, ultrasonografik tetkikin katkısı en azdır? 1 aylık bebektekonjenital hidrosefali İnfantil hipertrofik pilor stenozu Perikardiyal efüzyon Çölyak sprue Abdominal aort anevrizması

59 158-Paterji testi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tanısında kullanılır? Aftöz stomatit Pemphigus vulgaris Behçet hastalığı Scabies Leishmaniasis cutis

60 59-Aşağıdakilerden hangisi esrar intoksikasyonunun tanı kriterlerinden biri değildir? Midriazis Taşikardi Ağız kuruluğu Konjunktival kızarıklık İştah artışı

61 60-Aşağıdaki metallerden hangisi ile olan zehirlenmelerde, eritrositlerde bazofilik granülizasyon ve idrarda koproporfin III artışı saptanır? Cıva Kurşun Arsenik Kadmiyum Selenyum

62 2000 NİSAN CERRAHİ 61-Normal anyon açıklı metabolik asidoz nedeni olmayan hangisidir? Distsal renal tğübüler asidoz Proksimal renal tğübüler asidoz Diyare Diyabetik ketoasidoz Üreterosigmoidostomi

63 62-Renal kaynaklı oligüri bulgusu olmayan hangisidir? İdrar osmolalitesi 350 mosm/kg'dan küçük İdrar sodyumu 40 meg/l'dan büyük Fraxione sodyum atılımı 1'den küçük İdrar üre /plazma üre 3'den küçük İdrar kreatin / plazma kreatin 20'den küçük

64 63-Perfore olmamış akut apandisit ameliyatı hangi kategoride incelenir? Temiz Kontamine Temiz-kontamine Travmatik Kirli ve enfekte

65 64-Heparin ile antikoagülasyonda doz ayarlanması için en uygun laboratuvar testi hangisidir? PT APTT Trombin zamanı Trombosit sayısı Fibrin yıkım ürünmleri düzeyi

66 65-Travma sonrası retroperitoneal kanamanın en sık sebebi hangisidir? Pelvik kırıklar Femur boyun kırıkları İlyak damar yaralanması Künt renal yaralanmalar Künt pankreas yaralanmaları

67 66-Çarpıntı, aşırı terleme şikayeti olan 45 yaşında erkek hastada FM'de tiroidde 2 cm çaplı tek nodül saptanıyor. Laboratuvar testlerinde tiroid hormon seviyeleri yüksek bulunan hastada en uygun yaklaşım hangisidir? Acil total veya subtotal troidektomi Radyoaktif iyot Uzun süreli antitroid tedavi Antitroid ilaçlarla ötroidi yapıldıktan sonra tiroidektomi TSH supresyon tedavisi

68 67-65 yaşında primer hiperparatridisi olan kadın hastada paratroidektomi sonrası düzelmeyen bulgu hangisidir? Halsizlik, yorgunluk Kemik kisti Peptik ülser Poliüri, polidipsi Hipertansiyon

69 68-Hangi radyolojik bulgu meme biyopsisini gerektirmez? 2 cm'den büyük kalsifikasyon Yıldız şeklinde opak kitle Kümeler şeklinde 5 vrya daha fazla mikrokalsifikasyon Sınırları iyi tesbit edilemeyen kitle görünümü Sınırları iyi tresbit edilebilen belirgin kitle görünümü

70 69-Pankreas transplantasyonunun en önemli endikasyonu hangisidir? Tip I diabet Pankreas travması Pankreas kanseri Kronik pankreatit Ekzokvin pankreas yetmezliği

71 70-60 yaşında bir erkek hasta ağır bir yemekten sonra aniden başlayan ve sırta yayılan midepigastrik ağrıdan şikayet ediyor. Bulantı ve kusması olan hastanın fizik muayenesinde hafif ateşi, epigastrik hassasiyeti ve azalmış bağırsak sesleri tesbit ediliyor. Abdomen grafisinde üst duodenumda lokalize dilatasyon ve sol plevral kavitede az miktarda sıvı görülüyor. Yapılan USG'sinde safra kesesinde multipe taş görülen bu hastada başvuru anında hangisine bakılmalıdır? Lökosit, glukoz, AST, hemotokrit Hemotokrit, kalsiyum, glukoz, LDH LDH, glukoz, Lökosit, AST LDH, Lökosit, amilaz, lipaz, glukoz LDH, amilaz, lökosit, glukoz, AST

72 71-Yukarıdaki hastada 4 hafta sonra epigastriumda lokalize düzgün yüzeyli 10 cm çaplı kitle tespit ediliyor.en olası tanı nedir? Pankreas absesi Pankreas psodokisti Kistadenom Kronik pankreatit Enfekte pankreatik nekroz

73 72-Hangi divertikül gerçektir ve en sık görülür? Kolon divertikülü Duodenum divertikülü Meckel divertikülü Zenker divertikülü İnce barsak divertikülü

74 73-Ösefagus yanığına neden olan alkali içiminden sonra ösefagoskopi ne zaman yapılır? Birkaç hafta sonra Hemen sonra Bir kür steroid tedavisinden sonra Disfazi varsa Antibiyotik başladıktan sonra

75 74-Şikayeti olmayan 60 yaşında kadının mamografisinde lobüler yapıda asimetriye neden olan mikrokalsifikasyonlar içeren spiküler uzantıları olan lezyonlar görülüyor. FM'de ele gelen kitle yoksa uygun yaklaşım hangisidir? 6 ay sonra mammografi 1 yıl sonra mammografi Mammografi ile bölgeyi işaretleyip exsizyon yapılması 3 ay arayla fizik muayene MR ile takip

76 75-Karaciğer kist hidatiğinin en sık komplikasyonu nedir? Safra yollarına açılma Peritona açılma Bronkoalveoler fistül Anaflaksi Bağırsağa açılma

77 76-Ülseratif kolit ile ilgili mutlak operasyon endikasyonu olmayan hangisidir? Kanama Toksik megakotan Perforasyon Obstrüksiyon Kanserden koruyucu amaçlı kolektomi

78 77-İleoçekal valvi normal olan hastada sigmoidde obstrüksiyon varsa, ileri dönemde perforasyon en sık nereden olur? Obstrüksiyonun hemen distali Obstrüksiyonun hemen proksimali Terminal ileum Çekum Transvers kolon

79 78-Allogreft için hangisi doğrudur? Dondurularak saklanan greft Başka bir türdeb aktarılan gref Genetik olarak farklı fakat aynı tür canlılardan alınan greft Kişininm kendinden alınan greft İkizler arası yapılan greft

80 79-Karında distansiyon, safralı kusma, mekanyum çıkaramama şikayeti olan 48 saatlik bebekte çekilen ayakta direkt batın grafisinde kalsifikasyonlar saptanıyor. Buna göre en olası tanı nedir? Annüler pankreas Malrotasyon Mekonyum ileusu Mekonyum peritoniti Agangliyonik megakolon

81 80-Yenidoğan döneminde omfalit geçiren 4 yaşındaki kız çocukta hematemez varsa öncelikle hangisini düşünürsünüz? Caroli Ekstrahepatik portal hipertansiyon Peptik ülser Budd chiari Postnektrotik siroz

82 2000 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR 81-Regional anestezide sinir lifinde en son hangisi kaybolur? Soğuk duyusu Sıcak duyusu Dokunma duyusu Motor aktivite Ağrı duyusu

83 82-Musküler tortikollisin erken dönem tedavisinde hangisi uygulanır? Spinal aksesuar sinir kesilmesi Kası uzatan germe egzersizleri Cerrahi tenotomi Atelleme Minerva tarzı alçı

84 83-Ekstramedüller intradural yerleşimli spinal sinir hangisidir? Menengiom Epandimom Metastatik Astrositom Hemanzioblastom

85 84-Radyoterapiye duyarlı testis tümörü hangisidir? Seminom Teratom Embriyonel karsinom Teratokarsinom Koryokarsinom

86 85-Hiperbarik O2 tedavisi hangisinde hayat kurtarıcıdır? CO Mantar Alkol İnsektisit Civa

87 2000 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 86-Verteks prezantasyonunda biparyetel çap hangi seviyeyi geçerse angajman olmuş demektir? Spina ischiadika Linea terminalis Linea arkuata Tuber ischii Spina iliaca anterior superior

88 87-Doğum sırasında hangi değişikliğin sebebi kord kompresyonudur? Akselerasyon Erken deselerasyon Geç deselerasyon Değişken deselerasyon Sinüzoidal kalp hızı

89 88-Makat prezantasyonu ile neden-sonuç ilişkisi olmayan hangisidir? Polihidroamnios Oligohidroamnios Hidrosefali Anensefali Makrozomi

90 89-PGF2α hangisine uyarıcı etki yapmaz? Korpus luteum devamlılığına Fetal pulmoner matürite Ovulasyon Gebelikte serviksin olgunlaşması Doğum eyleminin başlaması

91 90-27 yaşında bir çocuklu hasta karında kitle nedeniyle laparostomiye alınıyor. Sol overde 8 cm'lik yer yer kistik ve solid kitle görülüyor. Kitle frozen sectionda struma ovarii olarak geliyor. Bundan sonraki en uygun adım hangisidir? Ameliyata son verilir, bir şey yapılmaz Total histerektomi + diğer overden biopsi alınır Diğer overden biopsi yapılır Omentektomi + pelvik lenf nodu disekdiyonu Ameliyata son verilir, kemoterapi yapılır

92 91-Bir overde fibrom, karında asit, hidrotoraksı olan doğurganlık çağıdanki kadında en uygun yaklaşım hangisidir? Radyoterapi Sitostatik tedavi Diüretik tedavi Tümörün ekstirpasyonu Hidrotoraks ve asitin boşaltılması

93 92-En sık görülen tubal olmayan ektopik gebelik hangisidir? Posthisterektomi Heterotropik Servikal Over İntraligamenter

94 93-Ampuller tubal gebelikte hangi yaklaşım ektopik gebelik rekürrensini artırır? Lineer salpingortami Metotreksat kullanımı Salpinjektomi Segmental rezeksiyon Sıkarak embriyoyu fimbrial uçtan çıkarma(milking cerrahisi)

95 94-Makroskopik olarak overde unilateral, solid, bazen de kistik gelişen, salgıladığı östrojen nedeniyle kız çocuklarda erken cinsel gelişmeye, yetişkinlerde ise endometriyal hiperplazi ve karsinoma neden olan overin seks kord tümörü aşağıdakilerden hangisidir? Granüloza teka hücreli tümör Disgerminom Fibroma Sertoli Leydig hücreli tümör Hilus hücreli tümör

96 95-8 haftalık gebede Stage III serviks kanseri tesbit edilirse ne yapılır? 34. hafta'da sezar yenle doğumu, takiben radyoterapi Termde vaginal doğum ve radyoterapi Hemen histerektomi ve radyoterapi hemen radikal histerektomi ve lenf nodu diseksiyonu Hemen radyoterapi

97 96-Metastatik gestasyonel trofoblastik hastalıkta hangisi kötü prognoz kriteri değildir? Serum HCG'nin 'in üzerinde oluşu Akciğer metastazı Karaciğer metastazı Beyin metastazı Term gebeliği takiben artması

98 97-Kombine oral kontraseptifler hangisinde azalma sağlamaz? Demir eksikliği anemisi Romatoit artirit Serviks kanseri Endometrium kanseri Benign meme hastalıkları

99 98-Steroid biyosentezinde hangisi P450 C17 enzim reaksiyonu sonucu oluşmaz? 17 hidroksipragesteron 17 hidroksipregnelnolan Dehidroepiandrostenon Pregnenalon Androstenedior

100 99-Hangi cinsel gelişme anomalisinde dış genital görünümü dişi değildir? 21 OH defekti Swyer sendromu 5α-redüktoz Turner sendromu Komplet testiküler feminizasyon

101 100-İnfertil bir erkekte, 1 ml volüm, 15 milyon/ml sayı %30 motilite, krugere göre %2 normal sperm morfolojisi 2 milyon/ml lökosit varsa fertilizasyon programını en kötü etkileyen hangisidir? Hipovolemi Oligospermi Lökospermi Teratospermi Astenospermi

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır.

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. BENİGN HEMATOLOJİ Anemi Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. Öykü Kanama öyküsü Beslenme öyküsü

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı