Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü"

Transkript

1 Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak halkýn katýlýmýna açýk bilgilendirme toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantý halka açýk olarak Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi nde yapýldý. Toplantýya vatandaþlarýn katýldýðý gözlendi. Toplantýya katýlan Ali Can Gök isimli vatandaþ toplantýda kendisinin baþkana bir soru dahi sordurulmadan dýþarý çýkartýldýðýný iddia etti. Belediye baþkanýnýn tahammülsüzce kendisine davrandýðýný belirten Gök neden dýþarý çýkarýlmak istendiðini ise anlamakta zorlandýðýný açýkladý. Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Aksaray: Belediye makam aracýyla Soner Sekreter e müþteri taþýndý Kamil Öntaþ Belediye baþkaný meydan okudu AYILAR Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. 8 DE Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri nin belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve 16 Hacý bektaþ Veli yi Anma Etkinliði ile ilgili bilgilendirme toplantýsý Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Toplantý sýrasýnda bazý vatandaþlarla belediye baþkaný arasýnda sert tartýþmalar yaþandý. Toplantýda belediye baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu nun Alevibektaþi örgütlerini ve temsilcilerini sert eleþtirdiði görüldü. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýnýn ikinci bölümünü yayýnlýyoruz. >6 DA ÇAVDIR: Banka Hacýbektaþ halkýnýn istekleri doðrultusunda açýldý Geçtiðimiz Salý günü (dün) Hacýbektaþ ta bir dönem kapatýlan Ýþ Bankasý yýllardan sonra yeniden açýldý. Hacýbektaþlý vatandaþlarýn ve esnafýn açýlýþa katýlýmý dikkat çekti. Bizde gazete olarak Ýþ Bankasý Þube Müdürü Melahat Çavdýr ile bir röportaj gerçekleþtirdik. Röportajý siz okurlarýmýz için yayýnlýyoruz. Kamil ÖNTAÞ: Kendinizi tanýtýr mýsýnýz? >7 DE Sezai Aksaray Adak alaçak insanlarýn belediyeden baþkanýn aracýyla Soner Sekretere getirilmesine tepki duyan Ali Can Gök bu iddiasýný diðer kurban satýcýlarýna da sorulabileçeðini belirtti. Bizde bu iddiayý araþtýrdýk. Söz konusu olayla ilgili olarak Sezai Aksaray da iddialarý doðruladý. Söz konusu olayla ilgili Sezai Aksaray gazetemize þu bilgileri verdi: 8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak halkýn katýlýmýna açýk bilgilendirme toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantý halka açýk olarak Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi nde yapýldý. Toplantýya vatandaþlarýn katýldýðý gözlendi. Toplantýya katýlan Ali Can Gök isimli vatandaþ toplantýda kendisinin baþkana bir soru dahi sordurulmadan dýþarý çýkartýldýðýný iddia etti. Belediye baþkanýnýn tahammülsüzce kendisine davrandýðýný belirten Gök neden dýþarý çýkarýlmak istendiðini ise anlamakta zorlandýðýný açýkladý. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu tarafýndan toplantýdan çýkarýlmak istendiðini iddia eden Gök, Belediye Baþkanýnýn halka açýk bir toplantýda kendisini çýkarmasýnýn doðru olmadýðýný söyledi. Soru sormasýna Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu nun tahammül göstermediðini belirten Gök Belediye baþkanýnýn polislere yönelik yine görev yapmadýklarý þeklinde ifadeler kullandýðýný belirti.bu ifadelerle kendisinin dýþarý çýkartýlmak istediðini söyledi. Gazetemize gelerek yaþadýðý durumu anlatan Ali Can Gök ile yaþadýðý olay ve toplantýnýn kendisi ile ilgili görüþlerini aldýk. Hacýbektaþ ta kurban satýcýsý Ali Can Gök ile ilgili yapmýþ olduðumuz röportajý yayýnlýyoruz. Aydýn Þimþek: Belediye Baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili bilgilendirme toplantýsýna sizde katýldýnýz. Bilgilendirme toplantýsýnda verilen bilgiler için söyleyecekleriniz var mý? Ali Can Gök: Valla Belediye Baþkanýnýn konuþmalarýndan benim anladýðým kadarýyla buraya Güzel Sanatlar Fakültesi açýlacakmýþ. Bu konuyla ilgili bilgi verdi. Bu bizler için ancak sevinç kaynaðý olabilir. Belediyenin yapacaðý çalýþma ile ilgili anladýðým bu idi. Aydýn Þimþek : Toplantýda baþkan tarafýndan dýþarý çýkarýldýðýnýzý iddia ediyorsunuz. Bu olay nasýl oldu anlatýrmýsýnýz? Ali Gök: tarihli Sulucakarahöyük Gazetesinin yayýnlamýþ olduðu baþkanýn konuþmasýný tamamen dinledim. Hiç olumsuz bir tepki vermedim. Belediye Meclis Üyesi Cemil Zengin sözde çalýþmalar hakkýnda bilgi veriyordu. Garip bir þekilde amcasý Adil Zengin i eleþtirmeye baþladý. Cemil Zengin amcasýný küçük düþüren eleþtirilerde bulundu. Bu da benim tuhafýma gitti.söz hakký istedim. Aydýn Þimþek : Sizin burada tuhafýnýza giden durum nedir? Açýklar mýsýnýz? Ali Gök: Toplantýnýn amacý; 16 Aðustos Etkinliði ve belediyenin çalýþmalarý ile ilgili olmasý gerekirken konuyla hiç ilgisi olmayacak þekilde Belediye Meclis Üyesi Cemil Zengin amcasý adil Zengin i eleþtirdi. Ben söz istedim. Konuþma hakkýmý kullanmak istedim. Zabýtalar sýrtýmdan yapýþtýlar. Ben yinede konuþmak istedim. Aydýn Þimþek : Ne söyleyecektiniz veya söyleyebildiniz mi? Ali Gök: Evet. Tam olarak söyleyeceklerimi söyleyemedim. Çünkü bana müdahale vardý. Müdahale esnasýnda Cemil hocaya seslenerek Sayýn Cemil hocam halkýn içine neden nifak sokuyor, ayrýmcýlýk yapýyorsunuz dedim. Aydýn Þimþek : Toplantýdan dýþarýya çýkartýlmanýz bu konuþmanýza baðlý olarak mý gerçekleþti? Ali Gök: Evet. Bu sözlerim üzerine Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu alýn bu adamý dýþarý diyerek emniyet güçlerine seslendi. Ýþin çok ilginç bir yaný da þu ki; Baþkan emniyet güçlerine yine iþlerini yapmýyorlar þeklinde ifadeler kullandý. Aydýn Þimþek : Sizi dýþarý çýkardýlar mý? Ali Gök: Polisler yanýma geldi. Ben kendilerine zarar gelmemesi gerektiðini belirterek dýþarý çýktým. Yani kendim çýktým. Aydýn Þimþek : Dýþarý çýktýktan sonra ne yaptýnýz? Ali Gök: Dýþarýda emniyet görevlileriyle konuþtum. Kendilerine yasa dýþý bir iþ yapmadýðýmý söyledim. Onlar benim durumumu makul gördüler ki; ben tekrar içeri girdim. Çünkü, ben yasadýþý hiçbir þey yapmadým. Sadece halka açýk bir toplantýda bende Hacýbektaþlý bir vatandaþ olarak söz hakký istedim. Bütün hadise bu. Aydýn Þimþek : Peki baþkanýn sizi dýþarý çýkartmasýnýn nedeni sizce nedir? Ali Gök: Bu toplantýda baþkana sadece bir soru sorup gidecektim. Baþkandan sorum için izin istedim. Ama o soru dahi sormama tahammül etmeyerek beni küfürbazlýkla suçladý. Aydýn Þimþek : Siz o toplantýda küfür mü ettiniz? Ali Gök: Orada toplantýda bulunan tüm Hacýbektaþlý insanlar þahittir, ben kimseye küfür etmedim. Baþkan küfürbaz olduðumu söyleyerek dýþarý çýkartmak istedi. Ama ben çýkmadým. Soracaðým soruyu sormak için konuþmaya çalýþtým. Aydýn Þimþek : Peki neydi sizin sormak istediðiniz ve sizi konuþturmak istemediklerini iddia ettiðiniz sorunuz? Ali Gök: Çok basitti soracaðým soru. O da þu idi; Yasalardan bahseden Belediye Baþkanýmýz A.Rýza Salmanpakoðlu nun neden Hacýbektaþ gibi bir yerde ayrýmcýlýk yaptýðýný soracaktým. Aydýn Þimþek : Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu sizce nasýl bir ayrýmcýlýk yapýyor? Ali Gök: Biz kurban satan insanlarýz. Baþkanýn bizden istediði tüm evraklarý hazýrlamamýza raðmen baþkan bizi Belediyeye ait kurban satýþ ve kesim yerine almýyor. Bununla yetinse iyi. Yetmedi. Yýllardýr birlikte olduðumuz insanlarý üzerimize yürüttü. Kardeþi kardeþe düþürdü. Her þeyi denedi. Bu giriþimlerden bir sonuç alamadý. Bunun üzerine belediye personeli ve araçlarýyla bizi kurban sattýðýmýz yerden kaldýrmak için olmadýk iþlere baþvurdu. 12 Eylül 2007 Çarþamba Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök gazetemiz bürosunda gazetemiz yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ile görülüyor Ali Can Gök 80 e yakýn belediye aracý ve personeli ile bizi kurban sattýðýmýz yerden kaldýrmak için belediye baþkaný yanýmýza geldi. Biz kendisine saygýsýzlýk etmedik. Olay yerinde bulunan polislere belediye baþkaný týpký halka açýk toplantýda beni dýþarý attýrdýðý gibi güvenlik kuvvetlerine seslenerek Kaldýrýn bu adamlarý diyerek bize tepki gösterdi. Aydýn Þimþek :Bu durum karþýsýnda siz ne yaptýnýz? Ali Gök: Biz kendisiyle makul ve gayet saygýlý konuþtuk. Hatta kendisine sayýn baþkanýmýz diyerek maðduriyetimizi anlatmaya çalýþtýk. Kendisine hiçbir olay çýkartmak için burada bulunmadýðýmýzý, ekmeðimizi kazanmak için bir çaba verdiðimizi, bizi belediyeye ait kesim haneye almasýný ve eðer olmuyor ise baþka bir yer göstermesini kendisinden talep ettik. (röportajýn devamý sayfa 3 de) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü (Röportajýn baþ tarafý sayfa 2 de) Aydýn Þimþek: Sizin bu talebinizi ve yaklaþýmýnýzý Belediye Baþkaný nasýl karþýladý? Ali Gök: Baþkan bu talebimiz üzerine býrakýn sayýn ý mayýn ý, gidin hayvanlarýnýzý Kýrþehir de satýn dedi. Biz tüm arkadaþlar olarak bu ifadeler karþýsýnda þok olduk. Çünkü Biz Hacýbektaþ tayýz ve Hacýbektaþlýyýz. Nereye gideriz. Biz ticaretimizi ancak burada yapabiliriz. Ticaret özgürlüðü ve ticari zarar açýsýndan düþünüldüðünde dahi bu doðru mu sizce? Biz vatandaþ olarak tüm yükümlülüklerimizi Hacýbektaþ ta ve Hacýbektaþlý olarak yerine getiriyoruz. Kýrþehir Hayvan Pazarýný baþkan bize öneriyor. Bu þimdi çözüm mü? Biz þok olduk. Tabi þimdi ben bunlarý size anlattýðým için inanýlmayacak bana. Bize inanýlmýyorsa baþkanýn konuþmalarý ve yaþanan olaylar polis kayýtlarýnda mevcuttur. Ýsteyen gider bakar. Aydýn Þimþek: Yaþadýðýnýz sorunu anladýðýmýz kadarýyla Belediye ve belediye baþkanýyla çözemiyorsunuz? Ali Gök: Evet. Doðrudur. Çözemedik. Aydýn Þimþek: Baþka yerlere sorununuzu çözmek için ve bir çare bulmak için giriþimlerde bulundunuz mu? Ali Gök: Evet. Bulunduk. Aydýn Þimþek: Nereye baþvurdunuz? Ali Gök: Biz sorunumuzu giden Kaymakamýmýz Elif Nur Bozkurt Tandoðan a ilettik. Kaymakamýmýz bize yasal mevzuata uygun olarak Belediye baþkanýna resmi yazý ile sorunu ileteceðini belirtti. Kaymakamýmýzýn ilk yazýsýna belediye baþkaný cevap vermedi. Ýkinci bir yazý yazýldý. Aydýn Þimþek: Ýkinci yazýya cevap verildi mi? Ali Gök: Evet ikinci yazý kaymakamýmýz tarafýndan belediye baþkanýna gönderildi. Bunu kendisi bize söyledi. Ayrýca biz toplu olarak dilekçe vererek gelen yazý örneðini Sezai Aksaray ve Ali Gök Röportaj: Aydýn Þimþek Sulucakarahöyük kaymakamlýktan aldýk. Aydýn Þimþek: Cevap olarak ne ile karþýlaþtýnýz gelen yazýda? Ali Gök: Baþkan kaymakamlýða göndermiþ olduðu cevap yazýsýnda bizim kendisini mahkemeye verdiðimizi ve mahkeme sonuçlanýncaya kadar bizi kesimhaneye almayacaðýný söylüyor. Aydýn Þimþek: Siz kaç kiþi belediye baþkanýný mahkemeye verdiniz? Ali Gök: Biz yedi kiþi olarak baþkaný mahkemeye verdik. Aydýn Þimþek: Mahkemeniz sonuçlandý mý? Ali Gök: Hayýr, mahkememiz hala devam ediyor. Aydýn Þimþek: Peki sizin durumunuzda her hangi bir deðiþiklik var mý? Ali Gök: Mahkeme sonuçlanmamasýna raðmen Canan Ergus ve Behsat Erdoðdu arkadaþlarýmýz kesimhaneye alýndý. Bahset Erdoðdu Baþkan ýn yeðeni olur. Aydýn Þimþek: Yani baþkanýn yeðeni baþkaný mahkemeye mi verdi? Ali Gök: Evet. O da bizle beraber Belediye baþkanýný mahkemeye vermiþti. Baþkan kesimhanede özel bir düzenleme yaptý, 3 kiþiye özel bir yer verdi. Aydýn Þimþek: Nasýl özel bir yer? Ali Gök: Satýþ faaliyeti yoðun olan padoklarý baþkan bu arkadaþlara özel encümen kararý ile verdi. ( Hakan TAÞDEMÝR, Soner SEKRETER, Ersan GÖK isimli arkadaþlar baþkan tarafýndan özel padoklara verilmiþtir) Aydýn Þimþek: Peki sizce bu üç arkadaþýnýzýn baþkan tarafýndan tercih edilmesinin nedeni nedir? Ali Gök: Bu konuda söyleyeceðim þu: Baþkan, yeðeni Behsat ERDOÐDU ya bu arkadaþlarýn bizimle ciddi mücadele ettiðini söylüyor. Þimdi bu ne anlama geliyor, bu arkadaþlar bizimle nasýl ve niçin mücadele etmiþ ve baþkan tarafýndan ödüllendiriliyor mu? Aydýn Þimþek: Peki yaþadýðýnýz sorunlarla ilgili olarak baþka söyleyecekleriniz var mý desem? Ali Gök: Haa, unuttum. Bir de þu konu var: Soner SEKRETER kesim haneyi istediði gibi kullanabiliyor. Gece gündüz aracý içeride duruyor. 100 e yakýn hayvanýný kesimhane de besliyor. Bu duruma belediye meclisi üyesi Ahmet EROÐLU tepki gösteriyor. Aydýn Þimþek: Eroðlu neye tepki gösteriyor, açýklar mýsýnýz? Ali Gök: Bu konuda belediye meclis üyelerinin almýþ olduðu kararý Eroðlu hatýrlatýyor. Karar hatýrladýðým kadarýyla þöyle: Araçlar belirli saatlerde kesimhanede olacak, hayvanlar veteriner kontrolünde kesimhaneye getirilecek, belirli sayý (20 küçükbaþ) haricinde kesimhaneye hayvan alýnmayacak. Bu kararlarý Eroðlu baþkana dilekçe ile bildirip yasal olmadýðýný söylüyor. Aydýn Þimþek: Baþkan Eloðlu nun dilekçesine ve kendisine nasýl bir yanýt verdi, bilginiz var mý? Ali Gök: Baþkan içeride bu kararla ilgilendiðiniz kadar dýþarýdaki iþgalci ve tecavüzcülerle ilgilenmelisiniz þeklinde cevap veriyor, Eloðlu na. Aydýn Þimþek: Bahsi geçen iþgal ve tecavüzcüler kim? Ali Gök: Ekmeðinin peþine düþmüþ benim durumumda olan diðer tüm arkadaþlarýmý ve beni baþkan bu þekilde itham ediyor. Bunun baþka hiçbir açýklamasý yok. Ama gerçekte tecavüzü biz deðil bizzat baþkanýn kendisi yapmakta ve göz yummakta. Aydýn Þimþek: Bu iddianýzý biraz açýklarmýsýnýz? Ne anlatmak istiyorsunuz, nasýl bir tecavüz söz konusu? Ali Gök: Yaz Kýþ iki yýldýr çilesini ailemle çektiðim kesimhaneden belediye baþkaný beni atarak maðdur etmiþtir. Bu yetmemiþ belediye baþkaný makam aracýný orada kurban satýþý yapan Soner SEKRETER isimli arkadaþa adeta servis aracý yapmýþ durumdadýr. Aydýn Þimþek: Nasýl yani Ali Gök: Sezon süresince belediye makam aracýyla benim saptadýðým yüzden fazla müþteri belediyeden satýþ yerine getirilerek Soner SEKRETER den kurban almasýný saðladý. Þimdi bir vatandaþ olarak ben de soruyorum: 1- Kesim hanede tane kurban satan arkadaþ olmasýna raðmen müþteriler neden Soner SEKRETER e getiriliyor? 2- Belediye makam aracý bu arkadaþýn servis aracý mýdýr? 3- Belediye baþkanýnýn bu durumdan haberi yok mudur? 4- Belediye makam aracýný bu þekilde kullanarak kamu zararý verilmiyor mu? 5- Bu zararý kim ödemektedir? Kimin cebinden çýkmaktadýr? 6- Bu olay tüyü bitmemiþ çocuklarýmýzýn hakkýna tecavüz deðil midir? Ali Can Gök Ali Gök 7- Kesim hanede 3 arkadaþýn yeri niçin en iyi satýþ yapýlan bölgede ve sabit kalýrken diðer arkadaþlar kendi aralarýnda satýþ yerini dönüþümlü olarak kullanýyorlar, bu ayrýmcýlýk niye? Bu anlattýklarýmýn doðruluðu orada satýþ yapan arkadaþlara sorulabilir. Siz gazete olarak bunu sorabilirsiniz. Aydýn Þimþek: Son olarak söyleyecekleriniz var mý? Ali Gök: Bu anlattýklarýma belediye baþkaný cevap verirler veya vermeyebilirler. Söylediklerimi doðru ya da yanlýþ olarak ifade edebilirler, her iki durumda da Hacýbektaþ halkýna inandýrýcý açýklama yapsýnlar. Örneðin bizi maðdur etmediklerini söyleyebilirler mi? Aydýn Þimþek: Tabii ki belediye baþkanýnýn ve belediye meclis üyelerinin sizin yapmýþ olduðunuz açýklamalara ve iddialara yanýt verme hakký vardýr. Her hangi bir açýklama yaparlarsa biz de bunu kamuoyunun bilgisine sunacak þekilde yayýnlarýz. Açýklamalarýnýz için teþekkür ederiz. Ali Gök: Ben Sulucakarahöyük Gazetesine teþekkür ederim. Not : Röportajda Gök ün Belediye makam aracýnýn Soner Sekreter isimli kurban satýcýsýna müþteri getirdiðine yönelik iddiasýný Sezai Aksaray ismli kurban satýcýsý vatandaþa sorduk. Aksaray iddialarý doruladý. Aksaray ýn açýklamalarý sayfa 8 de...

4 Ülkemiz siyasi hayatýndaki en önemli olaylardan biri de 12 eylül ihtilalidir. çok partili hayata geçiþten itibaren, geleneksel olarak, her on yýlda bir gerçekleþen darbe/muhtýralarýn son ayaðý olan bu darbe, siyasi hayatý kökünden deðiþtirmekle kalmamýþ, türk halkýný, etkilerini günümüze kadar sürdüren bir durumla karþý karþýya býrakmýþtýr. Darbenin ana nedeni olarak sað sol çatýþmalarý görünse de asýl nedenler daha eskilere dayanmaktadýr. darbenin sebebinin incelenmesi, 1974 petrol bunalýmý ile baþlayabilir. iþbu petrol bunalýmý nedeniyle, baþta enflasyon olmak üzere, oluþan ekonomik olumsuzluklar, özellikle sol meslek gruplarýný ve sendikalarý halkýn tepkilerini yansýtmaya zorladý. oluþan huzursuzluk ortamý, sað - sol kavgalarýný týrmandýrdý. hükümetin, huzuru saðlamak için, 1977 de devlet güvenlik mahkemelerini kurmaya çalýþmasý, chp ve sendikalarýn yoðun protestosu üzerine mümkün olmadý. tam bu arada meydana gelen 1 mayýs katliamý ve olay faillerinin yakalanamamasý, hükümetin tutumunun bir göstergesi sayýlmýþtýr. bu olaylarýn sonunda, mutabakata varýlarak erken seçime gitme kararý alýndý fakat seçim sonuçlarý çoðunluk saðlayacak bir parti olmadýðýný gösteriyordu. 21 temmuz 1977 de msp mhp ap hükümeti kuruldu. bu koalisyona karþý çýkan milletvekilleri yüzünde çoðunluðu yitiren koalisyon, chp ye katýlan bu milletvekillerinin verdiði bir gensoru önergesiyle düþürüldü, chp, tek baþýna iktidar oldu.baþbakan olan bülent ecevit, giderek tansiyonu artan olaylarla baþa çýkamadý. malatya da nisan, kahramanmaraþ ta aralýk aylarýnda mezhep ayrýlýklarý yüzünden çýkan çatýþmalarda yüzden fazla kiþi öldü, on üç ilde sýký yönetim uygulamasýna geçildi (adana, ankara, bingöl, elazýð, erzincan, erzurum, gaziantep, istanbul, kars, malatya, kahramanmaraþ, sivas, þanlýurfa).ekim 1979 da yapýlan ara seçimle, mhp ve msp nin de dýþarýdan desteklediði bir azýnlýk hükümetiyle tekrar süleyman demirel hükümeti baþa geliyordu. tam bu sýralarda ülkenin genel durumundan rahatsýz olan genelkurmay baþkaný kenan evren ve kuvvet komutanlarý, 27 aralýk 1979 da, cumhurbaþkanýna bir açýk mektup yazýyor (türk silahlý kuvvetleri nin görüþü), particiliðin bir tarafa atýlarak ülkenin saðlam adýmlarla, kaos ortamýndan düze çýkarýlmasý gerektiðini öneriyordu ki bu darbenin ilk sinyallerinden sayýlabilir. iktidara yeni gelen ap, bu mektubun kendilerini baðlamadýðýný söylerken, chp ise topu demirel e atarak, kendisinin de ayný uyarýlarda bulunmuþ olduðunu belirtiyordu.demirel, sorunlarýn kaynaðýnýn iktisadi olduðunu düþünerek bir dizi önlem almaya giriþmiþtir. 24 ocak kararlarý adý verilen bu önlemler, imf in önerdiði bir paket çerçevesinde uygulandý. düasyon yapýldý, sýký para politikasý uygulandý, iç talep kýsýlarak, satýmlar dýþa yönlendirilmeye çalýþýldý, fakat bu sistem çok partili demokrasiyle beraber yürümedi.tüm olanlarýn üzerine bir de cumhurbaþkanlýðý seçimi eklendi. 6 nisan da fahri korutürk ün görev süresinin dolmasý üzerine, 15 gün öncesinden yeni cumhurbaþkanýnýn seçilmesi gerekiyor ancak hiçbir parti 2/3 çoðunluðu saðlayamýyordu. turlarýn iyice uzamasý hem yönetim kademesini hem de vatandaþý çýkmaza sokmuþtu. durum öyle bir hal almýþtý ki sandýktan zeki müren ve türkan þoray isimlerinin çýktýðý bile söylenmeye baþlanmýþtý. seçimlerdeki bu belirsizlik hem askerin, sivil yönetime güvenini 12 EYLÜL 2 kýrýyordu hem de 1982 anayasasý nda, cumhurbaþkanlýðý seçimini saðlam temellere dayandýracak adýmlarýn atýlmasýna neden olacaktý.terörist eylemlerin bir iç savaþ ortamý yarattýðý, günde ortalama on kiþinin öldürüldüðü bu dönemde (aðustos 1980 de 258 ölü, 468 yaralý) 6 eylül günü msp nin düzenlediði kudüs ü kurtarma yürüyüþü nde anti laik sloganlar atýlmýþ, þeriat düzenine duyulan özlem gösterilmiþtir.nihayet beklenen oldu ve ordu, aylardýr beklenen; zaten ordu içerisinde de planlanmakta olan hamlesini yaparak, tüm emir komuta zinciri içerisinde, saat sabaha karþý 03:00 de, bayrak harekatý ný uygulamaya koydu ve saat 04:00 da milli güvenlik kurulu nun ilk bildirisi radyodan yayýmlandý: yüce türk milleti; büyük atatürk'ün bize emanet ettiði ülkesi ve milletiyle bir bütün olan, türkiye cumhuriyeti devleti, son yýllarda izlediðimiz gibi dýþ ve iç düþmanlarýn tahrikiyle, varlýðýna rejimine ve baðýmsýzlýðýna yönelik fikri ve fiziki haince saldýrýlar içindedir. devlet, baþlýca organlarý ile iþlemez duruma getirilmiþ, anayasal kuruluþlar tezat veya suskunluða bürünmüþ, siyasi partiler kýsýr çekiþmeler ve uzlaþmaz tutumlarý ile devleti kurtaracak birlik ve beraberliði saðlayamamýþlar ve lüzumlu tedbirleri almamýþlardýr. böylece yýkýcý ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiðine arttýrmýþlar ve vatandaþlarýn can ve mal güvenliði tehlikeye düþmüþtür. atatürkçülük yerine irticai ve diðer sapýk ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir þekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eðitim kuruluþlarý, idare sistemi, yargý organlarý, iç güvenlik teþkilatý, iþçi kuruluþlarý, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köþelerindeki yurttaþlarýmýz dahi saldýrý ve baský altýnda tutularak bölünme ve iç harbin eþiðine getirilmiþlerdir. kýsaca devlet güçsüz býrakýlmýþ ve acze düþürülmüþtür. aziz türk milleti; iþte bu ortam içerisinde türk silahlý kuvvetleri, iç hizmet kanununun verdiði türkiye cumhuriyetini kollama ve koruma görevini yüce türk milleti adýna emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararýný almýþ ve ülke yönetimine bütünü ile el koymuþtur. giriþilen harekâtýn amacý, ülke bütünlüðünü korumak, milli birlik ve beraberliði saðlamak, muhtemel bir iç savaþý ve kardeþ kavgasýný önlemek, devlet otoritesini ve varlýðýný yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin iþlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldýrmaktýr. parlamento ve hükümet feshedilmiþtir. parlamento üyelerinin dokunulmazlýðý kaldýrýlmýþtýr. bütün yurtta sýkýyönetim ilan edilmiþtir. yurt dýþýna çýkýþlar yasaklanmýþtýr. vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini süratle saðlamak bakýmýndan saat 05.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokaða çýkma yasaðý konulmuþtur. bu kollama ve koruma harekâtý hakkýnda teferruatlý açýklama bugün saat 13.00'teki türkiye radyolarý ve televizyonunun haber bülteninde tarafýmdan yapýlacaktýr. vatandaþlarýn sükûnet içinde radyo ve televizyonlarý baþýnda, yayýmlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarýný ve baðrýndan çýkan türk silahlý kuvvetlerine güvenmelerini beklerim"bu açýklamanýn ardýndan genelkurmay baþkaný ve kuvvet komutanlarýnýn oluþturduðu mgk, ülkeyi yönetmeye baþlamýþtýr. kenan evren, ilerleyen günlerde yaptýðý açýklamalarda, hýzlý kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi, yönetimin tarafsýzlaþtýrýlmasý, iþçilerin mevcut koþullar dahilinde haklarýnýn korunmasý gibi önlemlerle ülkenin huzura kavuþacaðýný bildirmiþtir.parlamento ve hükümet feshedildi, üyelerinin dokunulmazlýklarý kaldýrýldý, siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu ve genel baþkanlarý gözetim altýna alýndý. emekli oramiral bülent ulusu yönetiminde bir hükümet oluþturuldu (bu hükümetin ekonomi bakaný, 24 ocak kararlarýný da hazýrlayan turgut özal dýr.). 24 ocak ile baþlayan ekonomi politikasý sürdürüldü, daha sonra ise mgk kararýyla kurucu meclis kuruldu ve anayasa baþta olmak üzere bir çok temel yasa hazýrlanmaya baþlandý. ekim 1981 de hazýrdaki tüm siyasi partiler feshedildi. hazýrlanan anayasa, 6 kasým 1982 de bir referandumla, ezici bir çoðunlukla (% 93 - % 7) kabul edildi. ayný referandum ile mgk ve genelkurmay baþkaný kenan evren de cumhurbaþkaný seçildi.bir not olarak belirtmek gerekir ki 1982 anayasasý, 1961 de çok daha farklý özellikler taþýmaktaydý in nispeten liberal anlayýþýný bu anayasada görememekteyiz. progresif bir özgürleþme hareketinin görüldüðü dünyamýzda bu anayasa, mustafa erdoðan ýn deyimiyle anayasacýlýkta atýlmýþ geri bir adýmdýr. öyle ki hazýrlanan otoriter anayasa taslaðý bile üst düzey komutanlarca beðenilmemiþ, daha sert maddelerin koyulmasý istenmiþti.uzun süren yasaklardan sonra nihayet mayýs 1983 te tekrar siyasi parti kurulma izni verildi. ilk olarak eski orgeneral turgut sunalp in liderliðindeki milliyetçi demokrasi partisi (mdp), daha sonra ise 82 deki banker olayý ndan sonra bakanlýktan istifa eden turgut özal ýn anavatan partisi (anap), eski müsteþarlardan necdet calp in halkçý parti si kuruldu. haziran ayýnda ise erdal inönü nün kurduðu sosyal demokrasi partisi ni (sodep) ve yýldýrým avcý nýn kurduðu, ap tabanýna yönelen dyp yi görmek mümkündür.6 kasým 1983 te yapýlan genel seçimlere hp, anap ve mdp katýldý. dyp ve sodep ise mgk nýn vetosuna takýldý. seçimlerin sonuçlarýna göre, birleþtirici eðilimde olan anap oylarýn %45 ini alarak tek baþýna iktidara geldi., devletçi hp % 30 turgut sunalp i12 n eylül rejimi takipçisi ve cunta tarafýndan desteklenen mdp si ise beklenenin çok altýnda %23.2 oy aldý.sonuç olarak, darbenin hemen ardýndan, özellikle kenan evren in cumhurbaþkaný seçilmesinden sonra sivil yönetime doðru meyilleþen bir siyasi anlayýþ görülmektedir. nitekim bu anlayýþ 27 mayýs ihtilalinden ve 12 mart muhtýrasýndan sonra da görülen bir anlayýþtýr ve uður mumcu ya göre türk silahlý kuvvetleri, çok partili yaþama adýmýmýzý attýðýmýz günden bu yana oluþa gelen olaylar karþýsýnda hiçbir zaman sürekli ve kalýcý bir askeri yönetim kurmayý düþünmemiþtir. bu tutum, deðeri çok sonra anlaþýlacak bir büyük güvencedir. (ileritarih.blogspot.com)

5 Yýl, M.Ö Lakious kendine baðlý kabilelerle birlikte bir arazi görür ve þehrini buraya kurmaya karar verir. Ancak o sýrada burada Kylabras isimli bir çoban yaþar durur. Topraklarý almaya kararlý olan Lakious çobana hububat ve balýk teklif eder. Çoban, kurutulmuþ balýðý alýr ve Lakio-us'un yolundan çekilir... "Tanrýlarýn koruduðu yer" Phaselis böylelikle kurulmuþ olur... Yýl 2007 "Phaselis Sanat Festivali"nin beþincisi düzenlenir. Amaç Türkiye'nin farklý seslerini yerli ve yabancý "sýnýrlý sayýdaki" turistle buluþturmaktýr. Ancak sýnýrlý olan bölgeye gelen turist sayýsý deðil, etkinliklere katýlan dinleyici sayýsý olur ne acý ki... SANAT HARÝÇ, 'HER ÞEY DAHÝL MÝ? Derken ortada bir suçlunun adý gezmeye baþlar: 'Her þey dahil sistemi'. Hani þu süpermarkete karþý gelen kahraman bakkalýn hikâyesi Tanrýlar kýzmaya baþladý misali, bütün küçük esnafý bitiren sistemin þimdi de sanatý bitirdiði söyleniyordu antik kent Phaselis'te. Ýlginçliðe bakýn ki festivalin büyük sponsorlarý da bölgenin her þey dahil sistemle çalýþan otelleri. Bu ne perhiz, bu ne... Yani düþünün ki adýnýn önüne ya da arkasýna hiçbir sýfat koymanýn gerekli olmadýðý 'Ýdil Biret' gibi bir sanatçýnýn, Türkiye'nin en hýzlý geliþim gösteren topluluklarýndan biri olan 'Eskiþehir Büyükþehir Belediye Senfoni Orkestrasýyla birlikte vediði açýlýþ konserine gelen dinleyici sayýsý yüzü (100) bile geçmesin. 'Çaðdaþ Mevlânâ Aþýklarý Topluluðu' da Ýdil Biret'le ayný kader paylaþsýn daha sonra. Oysa ne kadar etkileyiciydi birçoklarýna aslýnda 'ters' gelen kadýnlý erkekli semâ törenleri... KÜLTÜR POLÝTÝKASI OLMADAN... Aslýnda 31 Aðustos tarihli BirGün'de Orhan Alkaya tek cümleyle özetlemiþti durumu, "Önemli olan bir ülkenin Kültür Bakanlýðýndan önce 'kültür politikasý'nýn olmasýdýr" diye. Yoksa Ýdil Biret'ler ya da yine festivalde 100 civarý insana çalýp söyleyen genç caz üstadý adaylarýmýzdan Sibel Köse gibi isimler sadece Ýstanbul, Ankara, Ýzmir üçgeninde kapalý giþe çýkmaya devam ederler bu kafa sürdüðü sürece. Anadolu'ya sanat götürmeye çalýþanlar da bu özverili iþe daha ne kadar soyunacaklar bilinmez. Bu iþlere babalarýnýn hayrýna sponsor olmayan büyük iþletme ve belediyeler de daha ne kadar olanaklarýný seferber edecekler o da merak konusu tabii. Bu arada özgür düþünce ortamý ile çokkültürlülük deyince akla gelen ilk yer olan Ege'nin bu þirin antik kentinin amfi tiyatrosunda festival düzenleyerek, binyýllar sonra bu coðrafyanýn farklý seslerini yine ayný ortamda bir araya getiren aklý kutlayýp olayý kolay yoldan çözmek istersek, bu kiþilere verebileceðimiz tek adres var. Madem ki hem her þey da-hilcileri bu iþin sorumlusu hem de ana sponsoru ilan ediyorsunuz, buyrun Ankara'ya. Orada bir hükümet var uzakta. Ýnadýna 'kültür' ve 'turizm' sözcüklerini ayný potada eriten bir hükümet. Uðraþsýn dursun iþte eski sosyal demokrat, yeni Kültür ve Turizm Bakaný Er-tuðrul Günay. 'Uykucu' ve 'Tükürükçü' iki 'þi-rin'le 'ayný çatý altýnda aþkýmýz bir yalanmýþ' þarkýsýný söylemesini beklemiyoruz ne de olsa þimdilik deðil mi? Burada, festivaldeki bir konsere ayrý bir yer ayýrmazsak haksýzlýk etmiþ oluruz. 5 Eylül gecesi düzenlenen Sabahat Akkiraz-Cem Yýldýz konserine... Cem Yýldýz da kim yahu diye soranlara verdiðimiz yanýt hep ayný oluyordu konserden önce. Hani þu Hýrsýz Polis dizisinin þarkýsý var ya, Ýmkânsýz Aþk. Hah iþte, onu söyleyen. Oysa Halimiz Ahvalimiz albümlerinden ve Zülfü Livaneli ile Þükriye Tutkun'a çaldýðý baðlamayla tanýmýþtýk biz Cem Yýldýz'ý. Onun tanýnmasý için de bir televizyon dizisi gerekiyormuþ, ne kadar tanýdýk deðil mi? Konserden sonra muhabbet ederken Hürriyet gazetesinin deneyimli magazin muhabirlerinin "Seda Sayan'a çýkmadan bu iþ olmaz Cem'ciðim, sen biraz düþün" tarzý baskýlarýna inatla karþý gelse de zaman içinde direnci kýrýlacak mý hep birlikte göreceðiz. O masadaki beylik laflarýndan sonra gözümüz üzerinde. MAKÝ GÝBÝ HEP AYAKTA OLSUN Sabahat Akkiraz için bir þey söylemeye gerek var mý bilmiyorum. O hep gülen yüzüyle Phaselis'in gecesini aydýnlattý yine. Geçen yýl birkaç þarký söyleyip gittiðini, bu yýl acýsýný çýkaracaðýný söylediðinde festivalin o geceye ka-darki en kalabalýk kidesi çoktan coþmuþtu bile. Ve dediði gibi de oldu. Sahnede kaldýðý bir saati aþkýn süre içinde, türküleri kendine özgü yorumuyla yine o kadar güzel söyledi ki, amfi tiyatronun arkasýndaki mezarlardan tanrýlar ayaklanýp halaylara eþlik edecekti neredeyse. Aslýnda her þey dahil sistemi, Türkiye'nin olmayan kültür politikalarý, Phaselis Sanat Festivali ve konserin olduðu akþamla ayný saatte Türk gecesi düzenleyen sponsor otellerin hepsi ayrý tartýþma konusu. Yukarýdaki birkaç cümle, seneye daha iyi bir festival olmasý için katký saðlar mý ya da ne kadar katký saðlar bilinmez ama biz bu ve bunun gibi festivallerin bitmesini istemiyoruz. Umarýz gerekli önlemler devletin en üst katýndan en altýna kadar her kademede bürokrasiye takýlmadan hýzlý bir þekilde düzenlenir ve Phaselis Sanat Festivali de ömür boyu sýcak ve kurak Akdeniz ikliminde dimdik duran maki gibi yaþar. ÝÞÝ TANRILARA BIRAKMAYIN ARTIK Bu yazý Nilüfer'in vereceði kapanýþ konserinden önce yazýldý. Konser biz baskýdayken gerçekleþmiþ olacak. Ümit ediyorum, konser güzel geçecek ve baþta Figen Aktar olmak üzere festivale emeði geçen onlarca insanýn yüzü biraz olsun gülecek. Yoksa Phaselis'i artýk ne sponsorlar ne de tanrýlar koruyacak... (Bir Gün) KARÝKATÜR,FIKRA VE ÞÝÝR KÖÞESÝ son mektup Ey yâr, bu mektubu aldýðýn demde Kara topraklara verdim kendimi Her þey bana engel oldu alemde Bir coþkun nehirdim, yýktým bendimi Benim gönlüm doðuþundan deliydi Baþka dünyalarýn þaþkýn seliydi Bunun böyle olacaðý belliydi Her þey biter sel yerine döndü mü Dünya durmaz, bahar olur, kýþ olur Belki senin gözün yaþ olur Ben garibim, benim gönlüm hoþ olur Sevdiklerim ayda yýlda andý mý Yýldýz olur sana ýþýk tutarým Bülbül olur pencerende öterim Yer altýnda belki rahat yatarým Yer üstünde çektiklerim dindi mi Þimdi yaþamayý tatlý bulursun Koþarsýn, gülersin, tez yorulursun Bir gün olur yine bana gelirsin Deli gönlün yaþamaya kandý mý Sabahattin Ali Duvar Yazýlarý Bunlarý biliyor musunuz?. Kendi dirsegini yalamanin imkansiz oldugunu?. Ördegin vakvaklamasinin yanki yaratmadigini ve bunu kimsenin aciklayamadigini?. dunyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arizalarin %23 unun, makinenin ustune oturup kendi popolarinin fotokopisini cekmek isteyen insanlar sayesinde meydana geldigini?. yasamin boyunca uyku sirasinda yaklasik 70 bocek ve 10 orumcek yiyecegini?( Mmmmh!!:). idrarin zifiri karanlikta parladigini?. eger cok siddetli hapsirirsan, kaburgalarindan birini kirabilecegini?. hapsirmayi engellemeye calisirsan,basindaki veya boynundaki damarlardan birinin yirtilabilecegini ve olebilecegini?. hapsirdigin sirada gozlerini acik tutmaya calisirsan, yerlerinden firlayabileceklerini?. domuzlarin vucut yapilarindan dolayi hicbir zaman baslarini yukari kaldirip gokyuzune bakamadiklarini?. dunya nufusunun %50 sinin hic telefonla konusmadigini?. farelerin ve atlarin kusamadiklarini?. 1 saat sureyle kulaklikla birsey dinlemenin kulaktaki bakteri sayisini %700 arttirdigini?. cakmagin kibritten once bulundugunu?. parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan icin benzersiz oldugunu?. bu yaziyi okuyan insanlarin %85 inden fazlasinin, dirseklerini yalamaya calisacaklarini gercekten olmuyor deðilmi:) Günün Fýkrasý Ýkinci soru Öðretmen,Öðrencilere: -Sizlere sorular soracaðým.birinci soruyu bilene ikinci soru sorulmayacak. Simdi söyle bakalým Ahmet,bir hindinin kaç tane tüyü vardýr? tane tüyü vardýr Öðretmenim! -Nereden öðrendin bunu? -Öðretmenim, hani ikinci soru sorulmayacaktý.

6 Belediye baþkaný meydan okudu Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri nin belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve 16 Hacý bektaþ Veli yi Anma Etkinliði ile ilgili bilgilendirme toplantýsý Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Toplantý sýrasýnda bazý vatandaþlarla belediye baþkaný arasýnda sert tartýþmalar yaþandý. Toplantýda belediye baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu nun Alevibektaþi örgütlerini ve temsilcilerini sert eleþtirdiði görüldü. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýnýn ikinci bölümünü yayýnlýyoruz. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu: 16 Aðustos 2005 törenleri : ABF,AABK ve PSAKD 2004 törenlerine katýlmama kararýyla hata yaptýk bundan böyle törenlere katýlma kararý aldýk dediler ve tören alanýnda Hacýbektaþ belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu konuþurken protesto etmek istediler. Halkýn tepkisini görünce hýzla tören alanýný terk ettiler. Çok önemli olduklarýný iddia edenler bir yýl sonra karar deðiþtiriyorlarsa; bu ne anlama geliyor kendileri sýk sýk böyle yanýlýyorlar mý? Yanýlmalarý saðlýklý karar vermemelerinden mi? Yoksa bir yerlerden talimat alarak mý karar deðiþtiriyorlar? Sonuç: yorum yok siz deðerlendirin. 16 Aðustos 2007 Törenleri: ABF, AABK, PSAKD ve Hacýbektaþ ta kurduklarý eski üç belediye baþkanlarýndan birinin baþkan diðer ikisinin baþkan yardýmcýsý ve ilçe eðitimsen baþkanýnda genel sekreter olduðu Hacýbektaþ Kültür Derneði aracýlýðý ile alternatif program yapacaklarýný söylediler ve Hacýbektaþ ta birlik cemi yaptýlar Veliyettin Ulusoy u dini lider ilan ettiler, post a oturttular ve toplantýlarda Erol Ünlüyurt Hýristiyanlýk için Vatikan ne ise aleviler içinde Hacýbektaþ o dur dediler. Soru: Vatikan Ýtalya devleti içinde baðýmsýz bir küçük Katolik din devletidir. Bu durumda Hacýbektaþ baðýmsýz bir alevi devleti mi oluyor? Papa kim? Devleti kuracaklar kim? Laflarýnýn nereye gittiðini bilmiyorlar mý? Bilmiyorlarsa nasýl kitleleri temsil ettiklerini sanýyorlar. Bu görüþle kimleri temsil ediyorlar. Sonuç, yorum yok siz deðerlendirin. 16 Aðustos 2007 törenleri: ABF ve AABK ile kendilerinin kurdurduðu YOL televizyonu Hacýbektaþ ta törenler süresince üç gün toplantý düzenlediler. Bu toplantýda törenlere gelen üzerindeki insanlarýn bir bölümünün katýlacaðýný sanarak salonlarýna davet ettiler ancak hiçbir ilgi görmeyerek 21 kiþi ile kendi kendilerine toplantý yaptýlar. Her zaman olduðu gibi Hacýbektaþ belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu toplantýlarýnýn en önemli gündemini oluþturdu. Attýlar tuttular ilgi görmeyince 18 aðustos 2007 günü kültür merkezinde irtica ve emperyalizm konulu panel sürdürülürken paneli izlemedikleri gibi dýþarýda panelistler hakkýnda hüküm vererek içerde faþistler konuþuyor diyerek halký tahrik etmiþler. Bu tahriklere karþý siz Atatürk ün resmini ve Türk bayraðýný cem evlerine ve dernek odalarýna asýlmamasý için çaba sarf ediyorsunuz önce ne yapmak istiyorsunuz bunu hesabýný verin. Ýçerde konuþanlar ADD genel baþkaný Þener Eruygur, tüm öðretim üyeleri derneði genel baþkaný Prof. Dr. Alpaslan Iþýklý, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Ýzmir barosu avukatlarýndan araþtýrmacý yazar Turhan Karakaþ bunlar mý faþist? Yoksa Avrupa birliðinin güdümünde olan sizler necisiniz? diyerek tepki gösteren kiþilerin bu sözlerini YOL televizyonunda vermeyerek kamuoyuna KURBANLIK KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR WORLD CARD INIZA ÖZEL PEÞÝN FÝYATINA + 5 WORLD TAKSÝT VE KUZU KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 9 YTL KUZU CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 4 YTL KOYUN KESÝLMÝÞ BÜTÜN 1 KÝLOSU : 7 YTL KOYUN CANLI PASKÜL 1 KÝLOSU : 3,5 YTL Kamil ÖNTAÞ CEP: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR çarpýtýlmýþ habercilik örneði göstererek yanýltma politikasý yoluna gidilmiþtir. YOL televizyonunda da izlendiði gibi kendi kendilerine kültür merkezi salonu önünde yayýn yaparak törenlere katýlým olmadýðýný ve içinin boþaltýldýðýnýn Alevilikle ilgili konularýn görüþülmediðini iddia etmiþlerdir. Bir kalabalýða bakýn birde bir de katýlan kalabalýða bakýn siz deðerlendirin. Apaçýk ve net bir þekilde ifade ediyoruz ki Abbas Tan da dahil olmak üzere AABF,ABF ve PSAKD baþkanlarý, birisi kendi televizyonlarý YOL TV olmak üzere en üç televizyon kanalýnýn da katýlacaðý bir toplantýyý Hacýbektaþ halkýnýn önünde Hacýbektaþ belediye baþkaný ve Aleviliðin içini boþaltýlar dedikleri Alevi-Bektaþi yazar ve düþünürleriyle yapacaðýmýz bir açýk oturuma canlý yayýn yapýlmasý koþuluyla ile davet ediyoruz. Bu davetimizi 22 aralýk 2007 tarihinde Atatürk ün Hacýbektaþ a geliþinin yýl dönümü etkinliklerinde gerçekleþtirmeyi umut ediyoruz. Karþýlýklý dörder kiþi olmak üzere her taraftarlara sekizer soru sorarak yanýtlarýný uygarca almasýný öngörüyoruz. Böyle bir toplantýya katýlmak istedikleri taktirde 15 kasým 2007 tarihine kadar fax numaramýza baþvurmalarýný açýkça ilan ediyoruz. Artýk Türkiye nin ve Alevi- Bektaþilerin bir çok sorunlarýný olduðu bir dönemde önemli gördüðümüz konularýn açýklýða kavuþturulmasýnýn yararlý olduðuna inanýyoruz. Buyurun gelin tartýþalým. Sonuç: Mademki Hacýbektaþ Serçeþme, Serçeþme nin hakemliðine güvenelim halkýn huzuruna çýkalým diyoruz yorum ve deðerlendirmeyi siz deðerli canlara býrakýyoruz. Þimdi törenlerin mali bilançosunu açýklamak üzere sözü Erol beye býrakýyorum. Erol bey: (Belediye Meclis Üyesi Erol Ünlüyurt) : 16 aðustos törenleri için harcamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Fonu 200 milyar ve Kültür Turizm Bakanlýðý Özel Sermaye 5 milyar olmak üzere toplam 205 milyar para ayrýlmýþtýr. Burada þunu belirtmek istiyorum. Bu parayý alýp ta keyfimizce harcamak için deðil, bu parayý Hacýbektaþ Belediye Baþkaný ve harcama kurulu baþkaný Bakanlýkta imzaladýklarý protokol esaslarýna göre bu harcamayý yapýyoruz. Bu harcamanýn dýþýna çýkarsak Bakanlýk ne yapar bilemiyorum 205 milyar paranýn 80 milyarý Hacýbektaþ Ziraat Bankasýna gelmiþtir. Ve 80 milyarý gelmedi. Bu paralarýn kazanýmlarý bittikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan esnaflarýmýzýn hesaplarýna yatmýþ. Bu harcamalarý 78 ayrý fatura ve gider pusulasý ile yaptýk. Ve burada þunu da burada belirtmek istiyorum ki benim 150 milyon alacaðým var bunu da þu hesaba ilave edebilir miyiz diye hiçbir esnafa ne teklif ettik ne de böyle bir þey söyledik. Yapýlan harcamalarla ilgili 12 kalem oluþtu, 1- Sanatçýlara ödenen para Bu tüm sanatçýlar ve saz ekibi için harcanmýþtýr 2- Ýlçemize tiyatroculara ödenen para 10 bin 800 YTL aðustos Kültür ve Sanat etkinlikleri için yapýlan yarýþmalar için yapýlan harcamalar 2 bin 600 YTL. 4- Hacýbektaþ öðretmen evine 23 bin 68 YTL. harcama yapýlmýþtýr. 5- Çilehanedeki heykeltýraþlara yapýlan ödeme 41 bin 500 YTL. YTL. 6- Anýtlarýn yerinin tesviyesi için 32 bin Mezbaha ve Dedebaðý nda çalýþan Ýþçilere ödediðimiz para 19 bin 520 YTL. 8- Yemek masraflarý 11 bin 218 YTL. 9- Çekim yapan dýþarýdan gelen arkadaþlara 12 bin 854 YTL. 1 KRÞ. 10- Mazot pompasý 151 YTL. Jeneratöre yakýt parasý 1186 YTL. 11-Temizlik harcamalarý 11 bin 715 YTL. 12- Yol paralarý 4 bin 614 YTL. SATILIK EV Toki 1 nci Etapta 3+1 ev satýlýktýr. Müracat: Zafer Öcal Tel: /

7 ÇAVDIR: Banka Hacýbektaþ halkýnýn istekleri doðrultusunda açýldý Ýþ Bankasý Þube Müdürü Melahat Çavdýr Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Geçtiðimiz Salý günü (dün) Hacýbektaþ ta bir dönem kapatýlan Ýþ Bankasý yýllardan sonra yeniden açýldý. Hacýbektaþlý vatandaþlarýn ve esnafýn açýlýþa katýlýmý dikkat çekti. Bizde gazete olarak Ýþ Bankasý Þube Müdürü Melahat Çavdýr ile bir röportaj gerçekleþtirdik. Röportajý siz okurlarýmýz için yayýnlýyoruz. Kamil ÖNTAÞ: Kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Melahat ÇAVDIR: 10 yýldýr Ýþ Bankasý nda çalýþýyorum, Adana doðumluyum, daha önce Adana- Ceyhan da 8 yýl çalýþtým, daha sonra Mersinde ikinci þube müdürü olarak çalýþtým, Hacýbektaþ benim þube müdürlüðü olarak ilk þubem, bu yüzden Hacýbektaþ ýn benim için çok büyük önemi var. Kendimle ilgili bilgilerim bu þekilde. Gazeteniz olarak ta açýlýþýmýzda yer aldýnýz çok teþekkür ediyoruz. K.ÖNTAÞ: Hacýbektaþ Ýþ Bankasý Þubesinin resmen açýlýþýný yaptýðýmýz bu gün; Gazetemize duygu ve düþüncelerinizi açýklar mýsýnýz? Melahat ÇAVDIR: Ýþ Bankasý Þubesi olarak Hacýbektaþ ta hizmet vermekten son derece mutluyuz, gururluyuz yýlýnda Hacýbektaþ þubemiz kapanmýþ, insanlarýn burada Ýþ bankasýna özlemleri varmýþ burada bunu gördüm. Kapanýþ nedenlerini tam bilmiyorum ama o dönemde bankamýzýn bir politikasýdýr diye düþünüyorum. O dönemde birçok yerde birçok þube kapanmýþ. Kapanmasýndaki nedenlerini açýkçasý iyi bilmiyorum. K.ÖNTAÞ: Hacýbektaþ ý sosyal ve kültürel açýdan nasýl buldunuz? Melahat ÇAVDIR: Hacýbektaþ ý sosyal ve kültürel açýdan çok iyi buldum, çok özellikli bir bölge çok özellikli bir ilçe, insanýyla ve kültürüyle çok farklý bir özelliði var. Bu bölgeyi daha önce hiç tanýmýyordum, Hacýbektaþ a hiç gelmemiþtim, gelmeden önce çok iyi þeyler duydum, geldiðimde de çok daha iyi þeyler buldum. K.ÖNTAÞ: Banka olarak, Hacýbektaþ esnafýna, ziraatçýlara, köylülere, halka ne gibi hizmetler verilecektir? Melahat ÇAVDIR: Hacýbektaþ halkýnýn, esnafýnýn tamamen istekleri talepleri doðrultusunda açýldý. Burada bir Ýþ Bankasý þubesinin açýlma beklentileri vardý, Ýþ Bankasý olaraktan da isteklere cevap verilmesi istendi, genel müdürlüðümüz böyle bir karar aldý. Gerçekten büyük bir istek vardý. Böyle özelliði olan bir bölgede de þube açmak ve isteklere hizmet vermek çok ayrý bir þey. Onun için halkýnýn desteðini vermesi bizim için çok önemli. Esnafýmýza, çiftçimize bunun dýþýnda memurlarýmýza burada ticari ya da bireysel bankacýlýk anlamýnda her türlü hizmeti vereceðiz. Dýþarýdan gelen müþterilerimiz için de burada bir Ýþ Bankasý Þubesi var, havale ödemeleri olsun, eft ödemeleri olsun, atm miz zaten 7 gün 24 saat hizmette. Özellikle þölenler döneminde atm miz çok iyi kullanýldý. Dýþarýdan gelen misafirlerimiz burada da bir iþ bankasý þubesi var diyecekler, bundan sonra da artýk cebinde hazýrlýklý gelmeyecek, cebinde kartýnýn olmasý yeterli, özellikle yurt dýþýnda yaþayan ve yabancý kart kullanan müþterileri miz de atm mizi çok iyi kullandýlar. Söylediðim gibi artýk bu ziyaretçiler de Hacýbektaþ ta bir Ýþ Bankasý Þubesi var, eminim ki gittikleri yerlerde bunlarý da konuþacaklardýr. Sonraki dönemlerde çok daha iyi olacak. Ben gelen müþterilerimize de söylüyorum, biz burada Ýþ Bankasý Þubesi olarak hizmet vermeye geldik, biz üzerimize düþeni yaptýk, buradayýz, bundan sonrasý sizlere baðlý diyoruz. Sizlerin istekleri ve dilekleri bizim için çok önemli. Ve destekleyeceklerinden de ilgileneceklerinden eminim. Ýnsanlarýn yüzlerindeki o tebessümleri de görebiliyorum, çok memnunlar biz de o memnun olmalarýndan dolayý memnunuz. Söylediðim gibi bundan sonrasý Hacýbektaþlýlara buradaki insanlara baðlý. Desteklerini bekliyoruz, desteklerinin süreceðinden de eminim. Hacýbektaþ ta ikinci bir banka, burada Ýþ Bankasý nýn ayrýcalýðýný görecekler, özel bir banka. Ben burada olmaktan çok mutluyum, her þey çok iyi gidiyor. Vatandaþlarýmýz Ýþ Bankasý ayrýcalýðýný görecekler. Gerçekten bu þube Hacýbektaþ halkýnýn istekleri doðrultusunda açýlan bir banka þubesi. K.ÖNTAÞ: Buradaki Ýþ Bankasý Þubesi ile diðer büyük þehirlerdeki müþteri banka arasýnda ne gibi farklýlýklar gözlemlediniz? Burasýný diðer þubelerden ayýrt eden burada, esnafý da var, memuru da var köylüsü de var, belki büyükþehir yoðunluðu olamaz, þehrin büyüklüðü olmaz o hacim olmaz ama burada da her þey kendi içinde burada da her þey var. Burada da þu fark var, Hacýbektaþlýlarýn Türkiye nin neresinde olursa olsun buraya inanýlmaz bir gönül baðý var. Mutlaka yýlýn belli bir gününde ya da ayýnda buradalar, dediðim gibi Türkiye nin neresinde olursa olsun hangi mevkide olursa olsun, hangi konumda da olursa olsun, yurt dýþýnda da olabilir, gönül baðlarý var bu benim çok ilgimi çekti. K.ÖNTAÞ: Teþekkür ederim. Melahat ÇAVDIR: Ben teþekkür ederim. SATILIK EV 103 Evler de 470 m2 arsalý kuyusu olan bahçeli ev satýlýktýr. Müracaat: Kasap Sadýk Altýnsoy Çarþý içi Tel: GMS: SATILIK ARSA 103 Evler Mahallesi nde 400m2 arsa satýlýktýr. Müracaat: Muhsin Berkil GMS: SATILIK MANDIRA Kangallý Mevkii nde m2 üzerinde biriket yapýlý 150m2 kapalý alan 250m2 yarý açýk mandýra 2 dekar bað ve 150 adet meyve aðacý bulunan mandýra satýlýktýr. Müracat: Emin Türkmen Tel:

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C 28 En Düþük 0 C 15 Sabah kalktýðýmda akþamdan televizyon açýk kalmýþtý, çizgi filimde ayýlar vardý. insan elinin deðdiði her þey canlanýyor dedim kendi kendime, çizgi kahramaný, o Kamil Öntaþ görkemli gövdeleri nasýl da sevdirirler bize. Sonra Ýstanbul un sabah trafiðine çýktýðýmda direksiyonda biraz boþ bulunmuþ olmalýyým ki ohaa Ormandan mý geldin AYI I I kulaðýmýn yanýndan ucu kesik kurþun sesi gibi geçti, üstüne de korna sesi beni kendime getirdi. El iþaretleri ve küfürlere tanýk olup yazýlarýma almamak için olanca dikkatimi seyir halinde giden trafiðe verdim. O görkemli hayvaný yalnýz býrakmadýðýmýzý anýmsadým. Koskoca þehirde ormanda yaþayan hayvanlarý insanlara yakýþtýrmak ne kadar güzel, hayvan sevgisi ile iç içe olduðumuzu gösteriyor herhalde,.... Yalnýz, yöresel lügat ta çeliþkili ifadeler gördüm, benim bildiðim ( hatam varsa düzeltin) Oha kelimesi Anadolu da çift týrnaklý hayvanlara hitaben, kýþt kümes hayvanlarýna AYILAR hitaben, kist koyunlara hitaben, oþt köpeklere hitaben, pisi pisi kedilere hitaben, çüþþ eþek gibi tek týrnaklý hayvanlara kullanýlýrken, beni Ohaa Ormandan mý geldin Ayý cümlesi ile uyaran þoför beyefendi niçin çift týrnaklý ve ormanlarda yaþayan pençeliler grubunda yaþayan Ayý lar grubuna niçin dahil etti hala anlamýþ deðilim. Biraz gururlandým da, bana ayý denildiði için, oysa ki ben kenar ---köhne mahallede evinden iþine gidip gelen, ay sonu kirasýný zor denkleþtiren, elimden geldiðince kimsenin tavuðuna kýþt diyecek birisi deðilim. Þehir yeri dedikte böyle küçük bir mahalle deðil, adýyla sanýyla koskoca Ýstanbul, Ýstanbul da Ayý nýn iþi ne dedim kendi kendime, güldüm de. O görkemli hayvanýn yeri elbette ormanlýk alan, elbette ormanda sýðýnabileceði evi olacak, elbette kendine benzemeyenlerden ayrý bir yaþamý olacak, bunlarý düþünürken, þoförün o benzetmesine layýk olmaya çalýþmak aklýma geldi. Þu iþten güçten uzaklaþýp bir günlüðüne, keþke bir seferliðine de Ayýlar gibi olsam, ormanda kiradan uzak bir evim olsa, iþaret parmaklarýný çevirerekten gösterseler Ayý nýn evine bak, ormaný kökünden sökmüþ mübarek,, talan etmiþ ormaný deseler, iþe babamý da katsalar, vay hayvan, vay ayý oðlu vay deseler, tabela da koysalar Ayý nýn evine gider diye. Bunlarý bilgisayar karþýsýnda yazarken dünya insanlarýnýn oksijene ihtiyacý olduðunu gözden kaçýrdýðým için yüzüm kýzardý, bir kaþýk su ile büyüyen, içtiði bir bardak suyun kirlenmesini görmeyen, savunmasýz çocuklarýmýzýn kirli su içmesine yol açmaya kalkýþtýðým için, minik yavrularýn oksijensiz hava solumasýna kalkýþtýðým için, onlarýn defter, kalem, kitap almalarýný engelliyebilecek insanlar arasýna karýþmayý düþündüðüm için, bencillikten uzaklaþmam gerektiðini düþündüm. Geleceðimize yönelik faydasýz bir yazý yazdýðým için utandým. Bu yazýmý akþamdan açýk kalan televizyondaki çizgi film kahramaný Ayý olduðu için ve trafikte bir an dikkatimin daðýlmasý sonucu beni Ayýya benzeten þoförümüzün anýsýna.... Aksaray: Belediye makam aracýyla Soner Sekreter e müþteri taþýndý Sezai Aksaray doðruladý. Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Kurban satýcýsý Ali Can Gök ün Hacýbektaþ Belediyesine ait makam aracýnýn kurban satan Soner Sekreter isimli Sezai Aksaray ve Ali Gök Söz konusu olayla ilgili Sezai Aksaray gazetemize þu bilgileri verdi: Ben 2006 yýlýnda bir yýl kesimhanede durdum. Bu süre zarfýnda Soner Sekreter 10 numaralý padokta kurban satýyordu. vatandaþýn adeta servis aracý olduðunu iddia etti. Belediye Baþkanýnýn makam aracýyla ismi geçen kurban satýcýsýna belediyeden müþteri getirildiði belirtildi. Adak alaçak insanlarýn belediyeden baþkanýn aracýyla Soner Sekretere getirilmesine tepki duyan Ali Can Gök bu iddiasýný diðer kurban satýcýlarýna da sorulabileçeðini belirtti. Bizde bu iddiayý araþtýrdýk. Söz konusu olayla ilgili olarak Sezai Aksaray da iddialarý Belediyenin makam aracý ve diðer servis araçlarý bu süre zarfýnda soner Sekreter e devamlý müþteri getirdi. Bu taþýma iþinde baþkanýn haberi var mý, yoksa oradaki personel mi bu iþi yapýyor? Belediye baþkanýnýn haberi olmadan personelin bu riski göze alabileceðini düþünemiyorum. Bu kararý insanlara býrakýyorum yýlýnda padoklara ben alýnmadým. Yine ayný kiþiye makam aracýyla müþteri taþýndýðýna tanýk oldum. Ali Gök SATILIK DAÝRE Zir Mahallesi Bengiler mevkiinde 120 m2 üzerine 3 katlý daire satýlýtýr. Müracaat: Mustafa Tiflis Karaburna Kasabasý Tel: ederi 55 bin euro ÖZEL KIRÞEHÝR BÝREY DERSHANESÝ Baþarmak Ýçin Bir e Bir Saygýdeðer Hacýbektaþlýlar Birey Dershanesi bu yýl da OKS ve ÖSS de Kýrþehir de eriþilmesi güç bir baþarýya imza attý. OKS de 46 öðrencimiz Fen lisesi, Anadolu Öðretmen lisesi ve Anadolu lisesi ne kaydolmaya hak kazanmýþtýr. ÖSS de ise 164 öðrencimiz 310 ve yukarýsý puan almýþ olup öðrencilerimizin %87 si tercih yapma hakkýný elde etmiþtir. Sevgili Gençler Birey Dershanesi nin deneyimli öðretmenlerinin anlattýðý derslerle, etütlerle, özellikle BÝRE BÝR çalýþmalarýyla, Türkiye nin en kaliteli yayýnlarýndan komple BÝREY yayýnlarýyla kazananlar kervanýna katýlmak istiyorsanýz sizleri de BÝREY dershanesi ne bekliyoruz. -20 Temmuz 2007 pazartesi günü saat 09:00 da derslerimiz baþlayacaktýr. -Servisimiz Has Hacýbektaþ Tur aracýlýðý ile yapýlacaktýr. Birey Dershanesi Baþarmak Ýçin BÝRE BÝR Adres: Medrese Mah. Cacabey cami Yaný Cacabey Ýþ Merkezi kat:1-2-3 Kýrþehir Tel: fak:

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ali Kaim: Okul fobisi, okullar bir hafta erken açýlarak çözülemez

Ali Kaim: Okul fobisi, okullar bir hafta erken açýlarak çözülemez Þakir Þenol NEREYE MÜRACAAT 5 Eylül tarihinde postaya verilen bir gazete elime geçmedi. Posta daðýtýcýmýza müteakip defalar sormama karþýn bir haftadýr gelen giden yok. Kýrk kilometrelik bir mesafeyi bir

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı