C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi"

Transkript

1 C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi Müjgan Telli-Okur a, Nurdan Eken-Saraçoğlu a, Zümriye Aksu b a Gazi Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Kimya Müh.Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara b Hacettepe Üniversitesi, Müh.Mim.Fak. Kimya Müh.Bölümü, 06532, Beytepe, Ankara ÖZET Günümüzde 'in üzerinde sentetik boya ticari olarak kullanılmakta ve yılda tonun üzerinde boya üretimi yapılmaktadır. Tekstil boyama proseslerinde etkin boyamanın yapılamaması sonucunda, başlangıçtaki boyarmaddenin % 5-10 u atıksulara karışmakta ve reaktif boyarmaddeler için bu oran %50 ye kadar çıkmaktadır. Bu nedenle boyarmadde içeren tekstil atıksularından renk giderim prosesleri çevresel açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada S. cerevisiae mayası kullanılarak tekstil atıksularındaki violet 90 boyarmaddesinin giderimi araştırılmıştır. Deneysel çalışmada ph ın ve mayanın boyarmaddeye adaptasyonunun boyarmadde biyobirikimine ve S.cerevisiae nin özgül üreme hızına etkileri incelenmiştir. Deneysel sonuçlara göre en uygun ph ın 5 olduğu gözlemlenmiştir. Mayanın boyarmaddeye adaptasyonunun boyarmadde giderimine etkisinin araştırıldığı deneylerde, adapte maya (AM) ile 44 mg/l başlangıç boyarmadde derişimi için % 74.4 giderim elde edilmiştir. Adapte olmayan maya (AOM) ile 48,5 mg/l başlangıç boyarmadde derişimi için % 50,7 giderim elde edilmiştir. GİRİŞ Tekstil, kağıt ve kağıt hamuru, baskı, demir-çelik, petrol, pestisit, boya, çözücü, farmasotik gibi bir çok sanayi dalı çok büyük miktarlarda su ve organik bazlı kimyasal tüketmektedirler (1). Sentetik boyarmaddeler tekstil, boya, kağıt ve baskı endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmakta olup günümüzde 'in üzerinde sentetik boya ticari olarak kullanılmakta ve yılda tonun üzerinde boya üretimi yapılmaktadır (1,2,3). Tekstil boyama proseslerinde etkin boyamanın yapılamaması sonucunda boyarmaddenin % 5-10 u atıksulara karışmakta (4,5) ve reaktif boyarmaddeler için bu oran %50 ye kadar çıkmaktadır (5,6,7,8). Gerek üretim, gerekse kullanım sırasında arta kalan boya miktarı göz önünde bulundurulduğunda renkli atıksuların çevresel açıdan ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır (1,2,3). Bununla birlikte alıcı ortama verilen renkli atıksular, su ortamındaki ışık geçirgenliğini azaltarak fotosentetik aktiviteyi olumsuz yönde etkilerler. Ayrıca boyarmaddelerin bazı sucul organizmalarda birikmesi toksik ve kanserojenik ürünlerin meydana gelme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda boyarmadde içeren tekstil endüstrisi atıksularının renk giderim prosesleri çevresel açıdan önem kazanmaktadır (9). Tekstil endüstrisinde kullanılan boyarmaddeler boyama özelliklerine göre direkt, küpe kükürt, azoik(naftolas), reaktif, ingrain, oksidasyon, asit, bazik, mordan, krom, metalkompleks, dispers, pigment boyarmaddeler olarak sınıflandırılırlar (10). Metal kompleks boyarmaddeler yün naylon ve ipek gibi poliamid elyaflara uygulanırlar ve bu elyaflarda iyi yıkama haslığı, çok yüksek ışık haslığı verirler ve kumaş yüzeyinde ton farklılıkları olmadan boyama yaparlar (11,12).

2 Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımında yaygın olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır (13,14,15). Ancak tekstil atıksularının arıtımında kullanılan yöntemler ile oldukça verimli arıtım sağlanırken, bu yöntemlerin oldukça pahalı olması, bütün boyarmaddeler için uygulanamıyor olması, arıtma işlemi sonunda çok fazla çamur birikmesi (12,16,17) ve çok fazla kimyasal kullanımı gerektirmesi (18) uygulamalarının sınırlı olmasına yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, birçok boya türünü atıksudan giderebilme yeteneğine sahip mikroorganizma türlerinin mevcudiyetini vurgulamış ve biyoteknolojik metodları (biyodegradasyon, biyobirikim, biyosorpsiyon vb.) ön plana çıkarmıştır (3). Mayalar ucuz, kolayca bulunabilen, düşük ph değerlerinde boya biyobirikimi yapabilen bir biyokütle kaynağıdır. Bununla birlikte, maya hücreleri farklı çevre koşulları altında farklı yapılara sahip tekstil boyarmaddelerini biyobiriktirme yeteneğine sahiptir (8,17). Ancak boyarmadde içeren atıksuların renginin giderilmesinde mayaların kullanımı üzerine yapılan çalışmalar çok azdır (7,8). Literatürde Candida oleophila (19), Candida zeylanoides (20, 21), Candida tropicalis ve Debaryomyces polymorphus (16, 22), Kluyveromyces marxianus IMB3 (18), Candida tropicalis (4,7,17), Saccharomyces cerevisiae (8), Candida utilis (23), Trichosporon beigelii NCIM-3326 (24) ve Rhodotorula mucilaginosa (6) mayaları değişik boyarmaddelerin giderilmesinde kullanılmıştır. Atıksulardaki metal-kompleks boyarmaddelerin mikroorganizmalar ile giderimi üzerine yapılan çalışmalar oldukça az olmakla birlikte, mayalarla biyobirikim üzerine çalışma hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Metal-kompleks boyarmaddelerin giderimi için Trametes versicolor (25,26), Funalia trogii (27), Cladosporium cladosporioides (12), Shewanella strain J (28) mikroorganizmaları denenmiştir. Bu çalışmada, reaktif boyarmaddeleri atıksulardan etkili bir şekilde giderme potansiyeline sahip olan Saccharomyces cerevisiae mayası ile, C.I. Violet 90 metal kompleks boyarmaddesinin biyobirikimi incelenmiştir. S. cerevisiae mayası için besin ortamı olarak, pancar şekeri fabrikalarında, sakkarozun kristal halde elde edilmesi için yapılan kademeli işlemlerin en sonunda geriye kalan ve koyu kahve renkli, ortalama % 50 şeker ihtiva eden melas kullanılmıştır. Melas, ucuz, her an ulaşılabilir ve depolama kolaylığı olan bir karbon kaynağıdır (1). Çalışmada başlangıç ph ının melaslı besin ortamında Saccharomyces cerevisiae mayasının üremesi ve boyarmadde biyobirikimine etkisi incelenmiştir. Ayrıca mayanın boyarmaddeye ön adaptasyonunun boyarmadde ortamındaki maya üremesine ve boyarmadde birikimine etkisi araştırılmıştır. MATERYAL VE METOT Deneylerde kullanılan Saccharomyces cerevisiae mayası Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezinden temin edilmiştir. S. cerevisiae mayası bileşimi ; 5 gl -1 maya özütü, 5 gl -1 malt özütü, 20 gl -1 pepton, 20 gl -1 glikoz ve 20gL -1 olan eğik agar ortamında 4 o C de korunmaktadır. Maya biyobirikim deneylerinde kullanılmadan önce eğik agardan, üreme ortamına aktarılarak çoğalmaları sağlanmaktadır. Bileşimi 10 g/l indirgen şeker, 1 g/l potasyum dihidrojen fosfat ve 1 g/l amonyum sülfat olan üreme ortamının ph ı 4,5 e 1 M lık H 2 SO 4 ve 1 M lık NaOH çözeltileri kullanılarak ayarlanmıştır. Hazırlanan 100 ml üreme ortamı 250 ml lik erlende ağzı pamuk tıkaçla kapatılarak 121 o C de 30 dakika süre ile steril edilmiştir. Eğik agardan üreme ortamına mikroorganizma aşılanarak, 30 o C sıcaklıkta 440 rpm karıştırma hızında manyetik karıştırıcıda mikroorganizmanın üremesi için bekletilmiştir.

3 Deneylerde kullanılan C.I. Violet 90 1:2 Metal-kompleks boyarmaddesi ERSA COLOR dan (Bursa) temin edilmiştir. Deneylerde kullanılmak amacı ile 20 gl -1 derişiminde stok boyarmadde çözeltisi hazırlanmıştır. Deneyler hem boyarmadde içeren ortama adapte edilmiş maya (AM), hemde adapte edilmemiş maya (AOM) ile gerçekleştirilmiştir. Adaptasyon işlemi için öncelikle boyarmadde içermeyen ortamda mikroorganizma üretildikten sonra, üreme ortamının üstel üreme evresinden alınan mikroorganizma 25 ppm boyarmadde içeren üreme ortamına aşılanmıştır. 25 ppm boyarmadde içeren üreme ortamının üstel üreme evresinden alınan mikroorganizma ise 50 ppm boyarmadde içeren üreme ortamına aşılanmıştır. 50 ppm boyarmadde içeren üreme ortamının üstel üreme evresinden alınan mikroorganizma ise 50 ppm boyarmadde içeren deney ortamına aşılanmıştır. AOM ise maya, eğik agardan boyarmadde içermeyen üreme ortamına aktarılmış ve bu ortamın üstel üreme evresinden alınan mikroorganizmalar boyarmadde içeren deney ortamına aşılanmıştır. Deneysel çalışmalar 150 ml çalışma hacmine sahip 250 ml lik erlenlerde, 30 o C sıcaklıkta, 140 rpm karıştırma hızında, çalkalamalı su banyosunda gerçekleştirilmiştir. Deneyler, üreme ortamının üstel üreme evresinden deney ortamına mikroorganizma aşılanmasıyla başlatılmış ve deneylerde substrat olarak melas kullanılmıştır. Biyobirikim deneyleri süresince belirli zaman aralıklarında deney ortamından alınan 3 ml örneklerin ph ı 0,1 M ve 1 M NaOH çözeltisi ile 6 ya ayarlanmıştır. Bu ayarlamanın nedeni boyarmaddenin santrifüj sırasında çökmesini engellemektir. ph ı ayarlanan numuneler 3700 rpm de 5 dakika santrifüj edilmiş ve üstte kalan sıvı kısım boyarmadde ve indirgen şeker derişimi analizleri için ayrılarak, dipte kalan biyokütle üzerine örnek ile aynı hacimde (3ml) saf su konulmuş ve 600 nm de UV spektrometrede absorbansı okunarak absorbans ile kuru ağırlık arasındaki bağıntıdan biyokütle kuru ağırlığı belirlenmiştir. Deney ortamının indirgen şeker analizi DNS yöntemiyle, glikozun dinitrosalisilik asitle yaptığı turuncu renkli kompleks yardımıyla tayin edilmştir (29). Bu metot indirgenmiş şeker yani serbest karbonil (C=O) gruplarını tayin etmek için kullanılır. Metotta ortamda bulunan aldehit ve keton fonksiyonel gruplarının alkali ortamda oksidasyonu gerçekleşirken aynı zamanda 3,5-dinitrosalisilik asit (DNS), 3-amino-5- nitrosalisilik asite indirgenir (30). Boyarmadde derişimi 523 nm de UV spektrometrede, referans olarak örnekle aynı derişimde melas çözeltisi içeren ve boyarmadde içermeyen ortam kullanılarak belirlenmiştir. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Tekstil endüstrileri boyama ve yıkama proseslerinde oldukça büyük miktarlarda su kullanmaktadır. Boyama proseslerinde boyamanın etkin yapılamaması nedeniyle tekstil atıksuları da renkli olmakta ve boyarmadde içeren tekstil endüstrisi atıksularının renk giderim prosesleri çevresel açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada yün, ipek ve deri kumaşların boyanmasında kullanılan C.I. Violet 90 boyarmaddesinin atıksulardan mayalar yardımı ile biyobirikimi araştırılmıştır. S. cerevisiae ile boyarmadde biyobirikimine, başlangıç ph ının ve mayanın boyarmaddeye adaptasyonunun etkisinin incelendiği bu çalışmada, boyarmadde giderim % si şu şekilde hesaplanmıştır: Co C f Boyarmadde Giderim % si = * 100 (1) Co

4 Bu eşitlikte C o : başlangıç boyarmadde derişimi (mg/l), C f : Biyobirikim sonunda ortamdaki boyarmadde derişimini (mg/l) ifade etmektedir. Benzer şekilde maya tarafından tutulan boyarmadde derişimi (C tut, mg/l) ve mayanın boyarmadde biyobirikim kapasitesi (q m, mg boya/ g hücre k.a.) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. C tut = C o - C f (2) Co C f q = m (3) X m Eşitlikteki X m erişilen en yüksek biyokütle derişimidir (g/l). Deneysel çalışmalar sonucunda özgül üreme hızı µ (saat -1 ), zamana karşı ln(x/xo) grafiğinin eğiminden hesaplanmıştır. Burada X o başlangıç ve X ise t anındaki biyokütle derişimini (g/l) göstermektedir. Mikrobiyal adaptasyon, mikroorganizmaların boyarmadde veya ağır metal gibi kirleticileri içeren değişik ortamlara ve çevre koşullarına uyum gösterebilme yeteneğidir (31). Boyarmaddeler mikroorganizmalar üzerinde inhibitör etkisi gösterdiğinden, biyobirikim çalışmalarında, mikroorganizma üremesini inhibe etmekte, bu nedenle boyarmadde biyobirikimini olumsuz etkilemektedir. Adaptasyonun maya üremesine ve boyarmadde biyobirikimine etkisini saptayabilmek için, S.cerevisiae mayası, Bölüm 2.2 de anlatıldığı gibi çalışılan her bir boyarmadde derişimine ayrı ayrı adapte edilmiş ve adapte edildiği üreme ortamı ile aynı derişimde boyarmadde içeren biyobirikim deney ortamına adapte maya (AM) aşılanmıştır. Adapte olmayan maya (AOM) ise boyarmadde içermeyen üreme ortamından, biyobirikimin gerçekleştirileceği boyarmadde içeren deney ortamına direk olarak aşılanmıştır. Deneyler, 20 g/l indirgen şeker derişimi, ph=5, 30 o C sıcaklık ve 140 rpm karıştırma hızı koşullarında gerçekleştirilmiştir. AM ile gerçekleştirilen deneylerde, ortamdaki başlangıç boyarmadde derişimi mg/l aralığında, AOM ile 37,7-407,7 mg/l aralığında değiştirilmiştir. En yüksek üreme hızları ve en iyi boyarmadde giderimi, mayanın boyarmaddeye adapte edildiği koşullarda elde edilmiştir. AM ile gerçekleştirlen deneylerde farklı başlangıç boyarmadde derişimleri için 0,3688-0,335 saat -1 özgül üreme hızları ve % 74,4-30,3 boyarmadde giderimi elde edilmiştir. AOM ile gerçekleştirilen deneylerde ise farklı başlangıç boyarmadde derişimleri için 0,3624-0,3347 saat -1 özgül üreme hızları elde edilmiş ve % 49,3-22 boyarmadde giderimine ulaşılmıştır. Saccharomyces cerevisiae ile atıksulardan boyarmadde giderimi çalışmalarında, başlangıç derişimi 100 ppm olan 3 farklı reaktif boyarmadde ph 3 te, % 74,3-93,8 aralığında (8), başlangıç derişimi 100 ppm olan metil red azo boyarmaddesi % 100 (32) ve bu çalışmada ise başlangıç derişimi yaklaşık 100 ppm olan violet 90 boyarmaddesi AM ile % 60,5 ve AOM ile % 47 oranında giderilmiştir. Farklı boyarmaddelerin, aynı tür maya ile farklı oranlarda atıksulardan giderilmesi boyarmaddenin yapısına ve kompleks oluşuna bağlıdır. Boyarmaddenin yapısındaki en küçük değişiklik bile (Elektron dağılımı, yük yoğunluğu gibi) mayanın boyarmaddeye olan afinitesini etkilemektedir (12).

5 Şekil 1. AM ve AOM ile % boyarmadde giderimi (20 g/l İnd. Şeker, ph=5) Şekil 2 AM ve AOM ile farklı başlangıç boyarmadde derişimlerinin boyarmadde tutma kapasitesine (qm) etkisi (20 g/l ind. şeker, ph=5) Şekil 1 AM ve AOM için farklı boyarmadde derişimlerinin % boyarmadde giderimine etkisini, Şekil 2 ise boyarmadde tutma kapasitesine (qm) etkisini göstermektedir. Her iki şekilde de görülebileceği gibi mayanın bir inhibitör olan boyarmaddeye adapte edilerek biyobirikim deneylerinde kullanılmasının, mayanın boyarmaddeye karşı direncini arttırarak, ortamda daha iyi üremesini sağladığı ve ortamdan boyarmadde giderimi konusunda daha verimli olmasına yol açtığını göstermektedir. Ayrıca Şekil 2 te başlangıç

6 boyarmadde derişimi arttıkça % boyarmadde giderimi azalmasına rağmen, maya tarafından tutulan boyarmadde derişimi artmaktadır (Şekil 2). Düşük BM derişimlerinde yüksek giderim, düşük qm ve yüksek boyarmadde derişimlerinde düşük giderim fakat yüksek qm elde edilmesi, ortamda boyarmadde derişiminin artmasıyla, boyarmadde ve maya arasındaki etkileşimin artması ve boyarmaddenin kütle transferinde yürütücü kuvvet etkisiyle mayanın tutma kapasitesini arttırması nedeniyledir (23). Şekil 3 AM ve AOM kullanılarak gerçekleştirilen biyobirikim deneylerinde biyokütle üreme eğrilerini göstermektedir. Her iki tür maya ile gerçekleştirilen deneylerde ilk 24 saatte elde edilen biyokütle eğrileri üst üste çakışmaktadır. Ancak 24. saatten sonra AM ve AOM üreme eğrileri belirgin bir şekilde birbirinden ayrılmaktadır. AM üreme eğrileri üst kısımda olup, AM ve AOM için farklı boyarmadde derişimlerinin üreme eğrilerine belirgin bir etkisi görülmemektedir. Bununla birlikte AM kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde S.cerevisiae mayası üremesini yaklaşık 168. saatte, AOM kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde ise yaklaşık 288. saatte tamamlamıştır.yaklaşık 100 ppm boyarmadde içeren ortamda, AM derişimi 168. saatte 8,7 g/l iken AOM derişimi 288. saatte 7,52 g/l dir. Boyarmadde içermeyen kontrol ortamında ise 168. saatte maya derişimi 9,52g/L dir. Kontrol ortamıyla karşılaştırıldığında, AM üremesi boyarmadde içeren ortamda boyarmadde tarafından %3,3 inhibe olurken, AOM üremesi % 16,44 oranında inhibe olmuştur. Şekil 3 Farklı başlangıç boyarmadde derişimlerinde AM ve AOM için üreme eğrileri (20 g/l ind. Şeker, ph=5) ph, S. cerevisiae mayası ile biyobirikim çalışmalarında ve maya üremesi üzerinde oldukça önemli bir role sahiptir. S. cerevisiae ile boyarmadde biyobirikimine ph ın etkisini belirleyebilmek için 4 farklı başlangıç ph ında çalışılmıştır. Başlangıç ph ının etkisinin incelendiği deneylerde, başlangıç boyarmadde derişimi 50 mg/l, indirgen şeker derişimi 10 g/l dir ve deneylerde boyarmaddeye adapte edilmiş S.cerevisiae mayası (AM) kullanılmıştır. Çalışılan 4 farklı başlangıç ph ı 4-7 aralığında değiştirilmiştir ve erişilen en yüksek S.cerevisiae derişimi (X m, g/l), mikroorganizma tarafından tutulan boyarmadde

7 derişimi (C tut, mg/l) ve mayanın boyarmadde biyobirikim kapasitesi (q m, mg boya/ g hücre k.a.) Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 S.cerevisiae nın boyarmadde tutma kapasitesi, en yüksek maya derişimi ve biyobiriktirilen boyarmadde derişimine ph etkisi q m (mg BM/ g ph C o (mg/l) X m (g/l) C tut (mg/l) mik.k.a.) 4 55,5 5,88 30,5 5,2 5 57,8 6,32 35,9 5,7 6 57,3 6,33 31,1 5,0 7 61,1 6,07 22,9 3,8 Farklı başlangıç ph değerleri için gerçekleştirilen deneylerde S.cerevisiae mayası için erişilen en yüksek mikroorganizma derişimleri ph 5 ve 6 için birbirine oldukça yakın olmakla birlikte ph 4 ve 5 için erişilen en yüksek mikroorganizma derişimleri arasında bir farklılık gözlenmektedir. Şekil 4 farklı ph larda S.cerevisiae nin zamana karşı üreme eğrilerini göstermektedir. 7 6 Biyokütle Derişimi(g/L) ph=4 ph=5 ph=6 ph= Zaman (st) Şekil 4 ph ın S.cerevisiae nın üremesine etkisi (10 g/l ind. şeker, C o =50) Farklı başlangıç ph ları için elde edilen üreme eğrileri arasında belirgin bir fark görülmemekle birlikte ph=4 için elde edilen üreme eğrisi daha yüksek ph larda elde edilen üreme eğrilerinin altında kalmıştır. Benzer eğilim S.cerevisiae tarafından tutulan boyarmadde derişimi (C tut ) için geçerli olmakla birlikte mikroorganizma tarafından tutulan en yüksek boyarmadde derişimi (C tut ) ph 5 te 35,9 mg/l olarak elde edilmiştir. S.cerevisiae ile % boyarmadde biyobirikimine ph etkisi Şekil 5 de gösterilmektedir. ph 4-7 aralığında % 37,52-62 arasında boyarmadde giderimi elde edilmiştir. En yüksek boyarmadde giderimi ph 5 te % 62 olup ph 5 in üzerinde boyarmadde giderimi

8 azalmıştır. S.cerevisiae mayasının boyarmadde içeren ortamda özgül üreme hızına ph etkisi Şekil 6 görüldüğü gibi ph 4-7 aralığında sırasıyla 0,3304 saat -1, 0,3441 saat -1, 0,3421 saat -1 ve 0,3394 saat -1 olarak elde edilmiştir. ph ın özgül üreme hızına etkisi, % boyarmadde giderimi ve boyarmadde tutma kapasitesine benzer şekilde ph 5 te maksimum vermiştir. Bu nedenle daha sonra yapılan çalışmalarda ortam başlangıç ph ı 5 olarak ayarlanmıştır. 70 % Boyarmadde Giderimi ph Şekil 5 S.cerevisiae ile boyarmadde biyobirikimine ph etkisi (10 g/l ind. şeker, C o =50) 0,35 μ (saat 1 ) 0,34 0,33 0, ph Şekil 6 S.cerevisiae nın boyarmadde içeren ortamda özgül üreme hızına ph etkisi (10 g/l ind. şeker, C o =50ppm) SONUÇLAR C.I. Violet 90 boyarmaddesinin S.cerevisiae tarafından biyobirikiminin gerçekleştirildiği bu çalışmada öncelikle ph ve adaptasyonun biyobirikime ve maya üreme hızı ve

9 derişimine etkisi araştırılmıştır. Başlangıç ph ının melaslı besin ortamında Saccharomyces cerevisiae mayasının üremesi üzerine etkisi boyarmadde içeren ortam için ph 4-7 aralığında incelenmiştir. Maya için özgül üreme hızının en yüksek olduğu ph ın 5 olduğu gözlemlenmiş ve bundan sonra yapılan deneylerde ortam ph ı 5 olarak ayarlanmıştır. Daha sonra boyarmaddeye adapte edilmiş ve adapte edilmemiş Saccharomyces cerevisiae mayası ile boyarmadde biyobirikimi incelenmiştir. En yüksek üreme hızları ve en iyi boyarmadde giderimi, mayanın boyarmaddeye adapte edildiği koşullarda elde edilmiştir. AM ile gerçekleştirlen deneylerde farklı başlangıç boyarmadde derişimleri için % 74,4-30,3 giderim elde edilmiştir. AOM ile gerçekleştirilen deneylerde ise farklı başlangıç boyarmadde derişimleri için % 22-49,3 giderime ulaşılmıştır. Bu sonuçlar mayanın bir inhibitör olan boyarmaddeye adapte edilerek biyobirikim deneylerinde kullanılmasının, mayanın boyarmaddeye karşı direncini arttırarak, ortamda daha iyi üremesini sağladığı ve ortamdan boyarmadde giderimi konusunda daha verimli olmasına yol açtığını göstermektedir. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın yapılmasındaki katkılarından dolayı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (BAP-06/ kodlu proje) teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. Aksu, Z., Application of biosorption for the removal of organic pollutants : a review, Process Biochemistry, 40: , Fu,Y. and Viraraghavan, T., Fungal decolorization of dye wastewaters : a review, Bioresource Technology, 79: , Karapınar Kapdan, İ., Kargı, F., Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtım ile Giderimi, Turk J. Engin. Environ. Sci., 24: , Arora, S., Saini, S.H., Singh, K., Decolorisation of a monoazo disperse dye with Candida tropicalis, Coloration Technology, 121: , Rai, H.S., Bhattacharyya, M.S., Singh, J., Bansal, T.K., Vats, P., Banerjee, U.C., Removal of dyes from the effluent of textile and dyestuff manufacturing industry: A review of emerging techniques with reference to biological treatment, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 35: , Ertuğrul, S., San, N.O., Dönmez, G., Treatment of dye (Remazol Blue) and heavy metals using yeast cells with the purpose of managing polluted textile wastewaters, Ecological Engineering, 35: , Aksu,Z., ve Dönmez, G., Combined effects of molasses sucrose and reactive dye on the growth and dye bioaccumulation properties of Candida tropicalis, Process Biochemistry, 40: , Aksu,Z., Reactive dye bioaccumulation by Saccharomyces cerevisiae, Process Biochemistry, 38: , Kocaer, F.O., Alkan, U., Boyar madde içeren tekstil atık sularının arıtım alternatifleri, Uludağ Üniv. Müh.Mim.Fak.Dergisi, 7(1):47-55, Özcan, Y., Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul Üniv.Yayınları, İstanbul, , , 1978.

10 11. Blackburn, R.S. and Burkinshaw, S.M.,. A greener approach to cotton dyeings. Part 2: application of 1:2 metal complex acid dyes, Green Chemistry, 4: , Vijaykumar, M.H., Veeranagouda, Y., Neelakanteshwar, K., Karegoudar,T.B., decolorization of 1:2 metal complex dye Acid blue 193 by a newly isolated fungus, Cladosporium cladosporioides, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22: , Robinson,T., McMullan, G., Marchant, R., Nigam, P., Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative, Bioresource Technology, 77: , Slokar, Y. M., Marechal, A. M. L., Methods of decoloration of textile wastewaters, Dyes and Pigments, 37: , Doble,M., Kumar,A., Biotreatment of Industrial Effluents, Tekstil effluent, Elsevier, , Yang,Q., Yang, M., Pritsch, K., Yediler, A., Hagn, A., Schloter, M., Kettrup,A., Decolorization of synthetic dyes and production of manganese-dependent peroxidase by new fungal isolates, Biotechnology Letter, 25: , Dönmez,G., Bioaccumulation of the reactive textile dyes by Candida tropicalis growing in molasses medium, Enzyme and Microbial Technology, 30: , Meehan,C., Banat,I.M., McMullan,G., Nigam,P., Smyth,F., Marchant,R., Decolorization of Remazol Black-B using thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus IMB3, Environment International, 26:75-79, Lucas,M.S., Amaral,C., Sampaio,A., Peres, J.A., Dias, A.A., Biodegradation of the diazo dye Reactive Black 5 by a wild isolate of Candida oleophila, Enzyme and Microbial Technology, 39:51-55, Martins,M.A.M., Cardoso,M.H., Queiroz, M.J., Ramalho, M.T., Campos,A.M.O., Biodegradation of azo dyes by the yeast Candida zeylanoides in batch aerated cultures, Chemosphere,38: , Ramalho, P.A., Scholze, H., Cardoso, M.H., Ramalho, M.T., Oliveira-Campos A.M., Improved conditions for the aerobic reductive decolourisation of azo dyes by Candida zeylanoides, Enzyme and Microbial Technology, 31: , Yang,Q., Tao, L., Yang, M., Zhang,H., Effects of glucose on the decolorization of Reactive Black 5 by yeast isolates, J.of Environmental Sciences, 20: , Gönen,F., Aksu,Z., Predictive expressions of growth and Remazol Turquoise Blue-G reactive dye Bioaccumulation properties of Candida utilis, Enzyme and Microbial Technology, 45:15-21, Saratale,R.G., Saratale, G.D., Chang, J.S., Govindwr,S.P., Decolorization and biodegradation of tetile dye Navy blue HER by T. beigelii NCIM-3326, J.of Hazardous Materials, 166: , Blanquez,P., Casas,N., Font,X., Gabarrel,X., Sarra,M., Caminal,G.,Vicent,T., Mechanism of textile metal dye biotransformation by Trametes versicolor, Water Research, 38: , Blanquez,P., Caminal,G.,Sarra,M., Vicent,T., The effect of HRT on the decolourisation of the Grey Lanaset G textile dye by Trametes versicolor, Chemical Engineering Journal, 126: , 2007

11 27. Park,C., Lee,M., Lee,B., Kim, S.W., Chase, H.A., Lee,J., Kim,S., Biodegradation and biosorption for decolorization of synthetic dyes by Funalia trogii, Biochemical Engineering Journal, 36(1):59-65, Li, T., Guthrie, J.T., Colour removal from aqueous solutions of metal-complex azo dyes using bacterial cells of Shewanella strain J18 143, Bioresource Technology, 101: , Miller, G.L., Use of dinitrosalicylic acid reagent for reducing sugar. Anal. Chem. 31, , Wang, N.S., Sucrose assay by the dınıtrosalıcylıc colorımetrıc method Dönmez,G., Aksu,Z., Bioaccumulation of copper (II) and nickel (II) by the nonadapted and adapted growing Candida sp., Water Resources, 35(6): , Jadhav,J.P., Parshetti,G.K.,Kalme,S.D.,Govindwar,S.P., Decolourization of azo dye methyl red by Saccharomyces cerevisiae, Chemosphere, 68: , 2007.

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU

ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU ACID RED 97 TEKSTİL BOYAR MADDESİNİN SARGASSUM ACİNARUM A BİYOSORBSİYONU Öznur SARIKCI, Ayla ÖZER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 33343, Mersin oznursarikci@gmail.com,

Detaylı

TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ

TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 777-78, 213 Vol 28, No 4, 777-78, 213 TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı *1 İlker Özer, 1 Onur Kavuştu, 2 Kadir ÖZAN, 3 Ülküye Dudu GÜL, 1 Caglayan

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları *1 Kadir ÖZAN, 2 Ulküye Dudu GUL, 3 Caglayan ACIKGOZ *1 Pazaryeri Vocational School, University of Bilecik Seyh Edebali, Bilecik, Turkey 2 Vocational

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ

ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ANAEROBİK KESİKLİ BESLEMELİ REAKTÖR SİSTEMİNDE SENTETİK ATIKSUDAN RENK GİDERİMİ İlgi Karapınar Kapdan 1, Rukiye Öztekin 2 (1) Yard.Doç.Dr.,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi

Lanaset Blue 2R nin Dekolorizasyonda Pb ve Cd un Pleurotus Türleri Üzerine Olan Etkisi BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2010 (1-6) Electronic Journal of BioTechnology Vol: 1, No: 1, 2010 (1-6) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article) Lanaset

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/3 (2013) 26-34 Research article/araştırma makalesi Decolorization and detoxification of some reactive

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ M. Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Emrah A. Erkurt Mersin Üniversitesi

Detaylı

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (24-29) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (24-29) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 212, Koç Üniversitesi, İstanbul TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA BULUNAN REAKTİF KIRMIZI 2 AZO BOYAR MADDESİNİN AKTİF KARBON KULLANILARAK KATALİTİK

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi E-Posta KĠġĠSEL BĠLGĠLER Zerrin PAT Yrd. Doç.Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Eskişehir zerrin.pat@bilecik.edu.tr

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 26/3 Araştırma Makalesi / Research Article DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

UÇUCU KÜL ADSORPSİYONU İLE REAKTİF BOYA GİDERİMİ

UÇUCU KÜL ADSORPSİYONU İLE REAKTİF BOYA GİDERİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 24 : 1 : 2 : 253-258

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 12, Koç Üniversitesi, İstanbul SULU ÇÖZELTİLERDEKİ FENOLÜN FENTON YÖNTEMİYLE GİDERİMİNDE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Özlem TEPE a, *, Arzu

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI

REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMASI Degradation of Reactive Red 195 Azo Dye by Advanced Oxidation Processes Gülhan KÜNİ Kimya Anabilim Dalı Şermin GÜL Kimya

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU Aybüke AKSU, Gazi Ün. Fen Bilimleri Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı- Ankara- 06570 aybuke_aksu@hotmail.com Atilla MURATHAN, Gazi Ün. Müh. Fak. Kimya

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650 Adı Soyadı: Burcu ANILAN Doğum Tarihi: 25 Nisan 1980/ ESKİŞEHİR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eskişehir Osmangazi

Detaylı

TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ

TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ Gülnur BİROL(*), Elvan SOLAY(*), Betül KIRDAR(**) ve Z. İlsen ONSAN(*) (*} Boğaziçi Üniversitesi.

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ

TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2006 TEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ Hüseyin Aksel EREN Pervin ANİŞ Özet: Tekstil boyahanelerinde oluşan

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA. serapgedikli@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER DÜZENLEME TARİHİ 30.10.2013 ADI SOYADI Serap GEDİKLİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YAZIŞMA ADRESİ Eskişehir E-POSTA serapgedikli@gmail.com 2. EĞİTİM

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

Tekstil Atıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle Arıtılabilirliği Ve Su Geri Kazanımı

Tekstil Atıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle Arıtılabilirliği Ve Su Geri Kazanımı 673 Tekstil tıksularının Batık Fungal Membran Biyoreaktör İle rıtılabilirliği Ve Su Geri azanımı 1 Ece Ü. DEVECi 2 Nadir DİZGE 1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ B. Ş. Şengel 1, S. Takaç 1, G. Dönmez 2 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

Saccharomyces cerevisiae Hücreleri ile Ağır Metal Giderimi ve Metal Toleransı 1

Saccharomyces cerevisiae Hücreleri ile Ağır Metal Giderimi ve Metal Toleransı 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2007 Cilt: 05 Sayı: 3 Sayfa: 1-7 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702070301.pdf Özet Saccharomyces cerevisiae Hücreleri ile Ağır Metal Giderimi ve Metal Toleransı 1 Ahmet

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : HANDAN : UCUN ÖZEL : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk Üniversitesi 1998 Y. Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Mayanın n Geleneksel Kullanımı

Mayanın n Geleneksel Kullanımı Maya Biyoteknolojisi ve TürkiyeT Doç.. Dr. Mustafa TürkerT Pakmaya/İzmit Mayanın n Geleneksel Kullanımı Fermentasyon endüstrisi Bira mayası, biyoetanol, yeni prosesler ve fermentasyon ürünleri Çevre teknolojileri

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Derleme Makalesi / Review Paper COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER WITH FENTON PROCESS

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Derleme Makalesi / Review Paper COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER WITH FENTON PROCESS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Derleme Makalesi / Review Paper COLOR REMOVAL FROM TEXTILE WASTEWATER WITH FENTON PROCESS

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

TRAMETES VERSİCOLOR BİYOKÜTLESİ İLE REAKTİF RED 198 BOYARMADDESİNİN BİYOSORPSİYONU

TRAMETES VERSİCOLOR BİYOKÜTLESİ İLE REAKTİF RED 198 BOYARMADDESİNİN BİYOSORPSİYONU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Maya ve Maya Benzeri Mantarlar Ascomycota Hemiascomycetes

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Presentation June 11th, 2013

Presentation June 11th, 2013 1 Presentation June 11th, 2013 Textiller & Su kullanımı ( Standard Sipariş) Kumaş Polyester Toplam uzunluk +/- 700.000 yards Renk Standard Siyah Toplam ağırlık +/- 164.000 kg Textiller & Su kullanımı (

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 41 sh. 13-28 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 41 sh. 13-28 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 41 sh. 13-28 Mayıs 2012 DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU: DENGE, KİNETİK

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr ODORIENT ARITMA Biyolojik Arıtma Güçlendirici www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr ODORIENT-ARITMA KULLANIM ALANLARI ODORIENT-ARITMA Biyolojik arıtma tesislerinde; Verimsiz arıtmaların verimini arttırmak,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering Cilt: 16 Sayı: 2-2015 Sayfa:

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ EAG 04 KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ A.A.Ceyhan, A.N.Bulutcu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

DİKLOROTRİAZİN REAKTİF BOYARMADDESİ SENTEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULANMASI

DİKLOROTRİAZİN REAKTİF BOYARMADDESİ SENTEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULANMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, o 2, 285-291, 2009 Vol 24, o 2, 285-291, 2009 DİKLOROTRİAZİ REAKTİF BOYARMADDESİ SETEZİ VE SELÜLOZİK ELYAFA UYGULAMASI Ayşe MURATHA

Detaylı

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ:

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani sudaki miktarları,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMESİ ATIKSULARINDA FENTON PROSESİ İLE AKUT TOKSİSİTE GİDERİMİ

TEKSTİL İŞLETMESİ ATIKSULARINDA FENTON PROSESİ İLE AKUT TOKSİSİTE GİDERİMİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA TEKSTİL İŞLETMESİ ATIKSULARINDA FENTON PROSESİ İLE AKUT TOKSİSİTE GİDERİMİ Saadet İLERİ * Feza KARAER * Özet:

Detaylı

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi. Decolorization of Direct Blue 71 Azo Dye with Sonocatalytic Oxidation

Sonokatalitik Oksidasyon ile Direct Blue 71 Azo Boyasının Renk Giderimi. Decolorization of Direct Blue 71 Azo Dye with Sonocatalytic Oxidation Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 55-60, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Chrome Gleam 3C. Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama

Chrome Gleam 3C. Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama Chrome Gleam 3C Çevre Dostu Üç Değerlikli Krom Kaplama Çevreci Proses - Üç Değerlikli Krom Kaplama Chrome Gleam 3C/ 3C Jet Plating İçerik Üç Değerlikli Krom Tanıtımı Üç Değerlikliye Karşı altı Değerlikli

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

BAZI BAZİK BOYARMADDELERİN DOĞAL VE AKTİVE EDİLMİŞ KİL ÜZERİNE ADSORPSİYONU İLE GİDERİLMESİ

BAZI BAZİK BOYARMADDELERİN DOĞAL VE AKTİVE EDİLMİŞ KİL ÜZERİNE ADSORPSİYONU İLE GİDERİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BAZI BAZİK BOYARMADDELERİN DOĞAL VE AKTİVE EDİLMİŞ KİL ÜZERİNE ADSORPSİYONU İLE GİDERİLMESİ (1), Halil KUMBUR (2) (1)Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 53-59 Aralık 2008 Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Mustafa TUTAK 1, * Hüseyin BENLİ 2 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

PEYNİRALTI ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ARITILMASINDA REAKSİYON KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ

PEYNİRALTI ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ARITILMASINDA REAKSİYON KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ PEYNİRALTI ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ARITILMASINDA REAKSİYON KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ G. Güven *, A. Perendeci **, A. Tanyolaç * * Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

EKMEK MAYASI ÜRETİLEN KESİKLİ BİR BİYOREAKTÖRDE KÜTLE AKTARIM KATSAYISININ BELİRLENMESİ

EKMEK MAYASI ÜRETİLEN KESİKLİ BİR BİYOREAKTÖRDE KÜTLE AKTARIM KATSAYISININ BELİRLENMESİ EKMEK MAYASI ÜRETİLEN KESİKLİ BİR BİYOREAKTÖRDE KÜTLE AKTARIM KATSAYISININ BELİRLENMESİ H. BOYACIOĞLU, B. AKAY, S. ERTUNÇ, H. HAPOĞLU, M. ALPBAZ Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS

ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS AZO BOYAR MADDE ÜRETĐMĐNDEN KAYNAKLANAN ATIKSULARIN FOTO- FENTON-BENZERĐ PROSESĐ ĐLE ĐLERĐ OKSĐDASYONU ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATERS WITH PHOTO-FENTON-LIKE PROCESS Gökçe TÜRELĐ*,

Detaylı

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR (REFEREED RESEARCH) POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR NEW APPROACHES FOR REDUCTIVE WASHING OF POLYESTER KNITTED FABRICS Onur BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITION AGENCY tarafından akredite edilmiş EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE EKOTEKS TEST REPORT

Detaylı

AZO BOYAR MADDE SENTEZ ATIKSULARININ FENTON PROSESĐ ĐLE ĐLERĐ OKSĐDASYONU

AZO BOYAR MADDE SENTEZ ATIKSULARININ FENTON PROSESĐ ĐLE ĐLERĐ OKSĐDASYONU AZO BOYAR MADDE SENTEZ ATIKSULARININ FENTON PROSESĐ ĐLE ĐLERĐ OKSĐDASYONU ADVANCED OXIDATION OF AZO DYE SYNTHESIS WASTEWATER WITH FENTON PROCESS Betül Hande GÜRSOY*, Đdil ARSLAN-ALATON** *Đstanbul Teknik

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989, 5220 D. B. METODUN ÖZETİ-UYGULANABİLİRLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) sudaki

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı