Hedef dünya liderli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hedef dünya liderli i"

Transkript

1 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde POS la ödeme devri Akbank Üye flyerleri Müdürü Osman Osman Tanaçan: Tanacan: Ortak POS rekabet gücüdür

2

3 m e r h a b a 2007 nin son çeyrek dönemine girdi imiz flu günlerde, Ingenico Türkiye olarak, h z m - z art rarak yolumuza devam ediyoruz. Ingenico nun Planet i sat n alarak Türkiye pazar - na giriflinin üzerinden k sa bir süre geçti. Bu yeni süreçte, büyüttü ümüz hedeflerimiz, hayata geçirdi imiz ve planlad m z yeni projelerimizle bildi iniz gibiyiz... Ve eski Planet, yeni Ingenico Türkiye ekibi olarak en büyük heyecan m z, Ingenico nun Türkiye yi büyüme hedefinde bir merkez olarak görmesi oldu. Ingenico POS-tas, Planet yay n d r. Para ile sat lamaz. Planet Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut Yay n Türü: Y e r e l - S ü r e l i çerik ve Tasar m Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul T e l : F a k s : e - m a i l : i n f k o l a y i l e t i s i m. c o m. t r Renk Ayr m ve Bas m Dergi Yönetim Yeri Planet A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye T e l : F a k s : h t t p :// w w w. i n g e n i c o. c o m. t r Geçti imiz günlerde Türkiye ye gelen Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon da bu hedefi çok net bir flekilde ifade etti. Kendisiyle gerçeklefltirdi imiz özel röportaj nda da bu konunun alt n çizdi. Girardon, dünya lideri olma hedefi do rultusunda Planet i sat n alm fl olmalar n n çok önemli bir ad m oldu unu söylüyor. Bunun yan nda yaz l m ekibimizin bilgisinden ve tecrübesinden duyduklar memnuniyet de bizi gururland r yor. Ingenico nun uluslararas hedeflerinde Türk yaz l m ekibine önemli bir rol verilmesi gerçekten heyecan verici... Ingenico Türkiye de son zamanlarda yaflanan geliflmelere gelince... Hat rlayaca n z gibi Ingenico, Planet ile birlikte Teknoser in POS bak m onar m departman n da sat n alm flt. Bu do rultuda, yeni ekibimizi stanbul/seyrantepe deki yeni Teknik Servis ofisimizi tafl yoruz. Bundan sonra bu konuda sizlere direkt olarak sözleflme yaparak Ingenico güvencesi ile hizmet verece iz. Öte yandan, Ocak 2008 de tüm terminaller ve PINPAD ler PCIPED e geçiyor. Biliyorsunuz son y llarda satt m z tüm cihazlar m z VisaPED onayl. 1 Ocak 2008 den itibaren sataca m z cihazlar m zda PCIPED olacak. VisaPED onayl cihazlar m z kullanmaya devam edebilirsiniz. Markas ne olursa olsun elinizde bulunan, VisaPED onay olmayan eski cihazlar n z da yenileyeme haz r z. Ingenico POS tas n n bu say s na gelince... Sektörün gelece i ve gündemi ile ilgili konular, siz de erli sektör temsilcilerinin tecrübeleri ve bilgileri fl nda ele almaya devam ediyoruz. Bu say da, Akbank Üye flyerleri Grup Müdürü Osman Tanaçan, ödeme sistemlerindeki mevcut yap lar n anlat rken, yeni ürün ve uygulamalar hakk nda da önemli detaylar bizlerle paylaflt. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ise, Türkiye de bir ilki gerçeklefltirerek hayata geçirdikleri Mobil POS lu Taksi uygulamas n anlatt. Söz Takside mobil POS ile ödeme den aç lm flken, sizlere 2 y l önce sundu umuz, taksimetre entegre çal - flan, GPS ile harita üzerinde yol bulma ve panik dü mesine sahip cihaz m z hat rlayacaks n z. Ingenico nun y e n i l e d i i ve dünya çap nda pazara sundu u bu ödeme dahil tam entegre sistem hem güvenlik hem de kredi kart yla ödeme çözümünü birlikte sunuyor. Konuyla ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. Ingenico Türkiye olarak, bu çözümü Türk bankac l k sektörünün hizmetine sunmufl bulunuyoruz. Son olarak, Planet A.fi. nin, Ingenico Türkiye olarak geçirdi i de iflim sürecinde gösterdi iniz ilgi ve paylaflt n z güzel düflünceler için, tüm ekibimiz ad na teflekkür etmek istiyorum. Geçti imiz aylarda sizlerle buluflmak ve Ingenico nun Türkiye ye geliflini kutlamak ad na düzenledi imiz özel gecede de bunu çok daha fazla hissettik. Dergimizden keyif alman z dile iyle Ingenico POS-tas ve markas Planet A.fi. e aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 0 3 S a y g l a r m l a Alpay Sidal Genel Müdür

4 özel haber Ingenico, Türk yaz l m ekiplerinin tecrübesini de erlendirecek Hedef dünya liderli i Türkiye deki ARGE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi düflünüyoruz. Bu kadar önemli konumdaki bir de eri biz de kendi kaynaklar m z için kullanmak ve tek bir noktadan dünyaya yaz l m deste i vermek istiyoruz. Ingenico, 13 Temmuz 2007 de distribütörü olan Planet i sat n alarak Türkiye pazar ndaki direkt çal flmalar na bafllad. Türkiye yi gelecek planlar nda önemli bir noktada konumland ran grup, Türk AR-GE ekibinin de gücüyle dünyada pazar liderli ine ulaflmay hedefliyor ve bunun alt n çiziyor. Ödeme sistemleri alan nda dünyan n 2. büyük flirketi olan Ingenico, Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Ortado u da ise liderli i elinde tutuyor. Dünyadaki pazar pay yüzde 28. Bir di er firman n POS bölümünü sat n almak için çal flmalar n sürdüren grup, bunu gerçeklefltirirse tekrar zirveye yerleflecek. Merkezi Fransa da bulunan ve 21 farkl ülkede faaliyet gösteren Ingenico, bu özelli i ile en genifl co rafyaya yay lan tek POS üreticisi ünvan na sahip. Tüm dünyada 1500 çal flan bulunan grup, merkezi yap ve yönetim yerine, birimlere sorumluluk atayan bir modele sahip. Bu nedenle çal flanlar n yaln zca 300 ü Fransa da. 30 ayr milliyetten çal flanlar bulunuyor. Çeflitlili in yaratt inovasyona ve yerel güce inanan Ingenico, AR-GE merkezinde de bu yap dan önemli ölçüde yararlan yor. Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon, grubun Türkiye at l m nedeniyle, Ingenico POS tas na özel bir röportaj verdi. Öncelikle Ingenico yu biraz daha yak ndan tan mak istiyoruz. Ingenico kimdir? Ingenico dünyada faaliyet gösteren tüm POS üreticileri aras nda en genifl ürün gam na sahip flirkettir. Biz dünyada ödeme sistemleri alan nda her zaman ihtiyac gözlemleyerek bu alanda yat r m yapt k ve özel ürünler gelifltirdik. POS terminalini kredi kart ifllemi yapan bir cihazdan çok, üye iflyeri için katma de er yaratan ve hizmet kalitesini art ran bir araç haline getirmek üzere projeler gelifltiriyoruz. Bu strateji ile dünya çap ndaki dikey pazarlarda, özel projelerde aktif olarak yer almaya bafllad k. Bu da bizi rakiplerimizden bir ad m öne ç kart yor. Ingenico nun öne ç kan bir baflka özelli i ise çok genifl bir co rafyaya yay lm fl olmas d r. 120 den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünyada birçok ülkede lider konumday z. Örne in ngiltere de yüzde 50, spanya da yüzde 60, ran da ise yüzde 60 aflan pazar pay m z var. Türkiye de ise bu oran k sa bir sürede yüzde 30 gibi önemli bir rakama ulaflt. Ayn zamanda farkl bir üretim ve AR-GE modeliniz var... Evet, örne in bizim kendimize ait fabrikalar m z yok. Çünkü uzmanl m z AR-GE dir. Üretim baca n ise a rl kl olarak outsource ediyoruz. fiu anda EMS isimli ba ms z bir fabrika ile çal fl yoruz. Bu flirketin tüm kalite standartlar n sa lad ndan da kesinlikle emin oluyoruz. Bunu sa layan teknoloji odakl kapsaml bir üretim modelimiz var. Anlaflmal fabrikalar - m z Çin, Brezilya ve Romanya da bulunuyor. Çünkü POS terminalleri ve Türkiye ile ilgili çok ciddi planlar m z var. Türkiye deki AR-GE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi düflünüyoruz. ödeme sistemleri sektörü yo un olarak yaz l m gelifltirmeye odakl d r. fiu anda yaklafl k 165 AR-GE çal flan m z bulunuyor. Bunlar n ço u spanya ve Fransa dad r. Genel yaz l m gelifltirme ve ürün baz nda iyilefltirmeler üzerinde aktif olarak çal fl yorlar. Bunun d fl nda Rusya ve Amerika da da, özel projeler için ifle al nm fl AR-GE personelimiz var. Bu bölgelere özel projeler gelifltiriyorlar. Türkiye de AR-GE ekibinin gücüne güveniyoruz ve bu ekibi, genel yap m zda grubun projelerinde kullanmay hedefliyoruz. Ciromuzun yüzde10 unu AR-GE çal flmalar na ay r yoruz. Sektörümüzde genellikle bu oranda AR-GE yat r m yoktur. Bu do rultuda pazar pay m z 1 y l içinde yüzde 40 a yükseltmek istiyoruz. Son dönemde üzerinde çal flt n z projeler neler? Bu ba lamda ödeme sektörünün gelece inde hangi konular var? fiu anda temass z ödeme ve biometrik uygulamalar üzerinde çal fl yoruz. Biometrik uygulamalar ve kimlik tan ma projeleri Avrupa ülkelerinde çok revaçta. Bu alanlarda teknolojileri gelifltirmek için özel bir ekibimiz var. Gelecek gördü ümüz konular oldu u için büyük bir yat r m yapt m z söyleyebiliriz. Biometrik ve kimlik tan ma projelerinin, devlet ile ilgili olanlar n yan nda banka uygulamalar nda da kullan laca düflüncesindeyim. Kart kullan c lar flifrelerini PINPAD ten girmek yerine parmaklar n okuyucudan geçirerek al flverifl yapabilecek. Ve yak nda ödemede güvenli e daha fazla ihtiyaç duyulacak. Ingenico güvenli ödeme sistemlerinde liderli ini koruyor. Mastercard ve Visa n n belirledi i yeni güvenlik standard PCIPED konusunda ise haz rl klar m z önümüzdeki günlerde tamamlanm fl olacak. Ayr ca çok yak nda tüm terminal ve PINPAD lerimiz PCIPED e g e ç e c e k. 0 4

5 Türkiye deki bankac l k sektörü çok dinamik ve yeni teknolojilere aç k. Avrupa daki birçok ülkeden daha dinamik bir yap ya sahip oldu unu söyleyebilirim. Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon Türkiye pazar na do rudan girifl yapmay seçmenizin nedeni neydi? Türkiye pazar nda do rudan bulunmak bizim için öncelikle pazar pay aç s ndan önemliydi. Amac m z hem dünyada hem de Türkiye de pazar lideri olmak. Planet i sat n alarak bunu daha h zl gerçeklefltirece imizi düflündük. Planet ekibinden, bilgisinden ve tecrübesinden çok memnunduk. Pazar, bizi ve ürünümüzü çok iyi biliyorlard. Bu güç ile Türkiye de lider olaca m zdan hiç kuflkum yok. Türkiye de hizmet sektöründe bulunmak ve bu pazardan pay almak da ana hedeflerimiz aras ndayd. Biliyorsunuz Planet i sat n al rken, Teknoser in bak m onar m departman n da sat n ald k ve Planet alt nda birlefltirdik. Türkiye ile ilgili planlar n z neler? Türkiye ile ilgili çok ciddi planlar m z var. Türkiye deki AR-GE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi ve bu çerçevede AR-GE çal flmalar n geniflleterek yat r m yapmay düflünüyoruz. Türkiye, bankac l k sektörünün sahip oldu u dinamizm nedeniyle hem finans hem de perakende sektöründe gelifltirilecek projelerde Ingenico için çok önemli bir konumda. Türkiye zaten dünyadaki ciromuzun yaklafl k yüzde 5 ini gerçeklefltiriyor. Bu kadar önemli konumdaki bir de eri biz de kendi kaynaklar m z için kullanmak ve tek bir noktadan dünyaya yaz l m deste i vermek istiyoruz. Türk bankac l k sektörünü nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye deki bankac l k sektörü çok dinamik ve yeni teknolojilere aç k. Avupa daki birçok ülkeden daha dinamik bir yap ya sahip oldu unu söyleyebilirim. Bugün pek çok yenili in Türk bankalar n n öncülü ünde Avrupa da ilk olarak sunuldu unu görüyoruz. Dolay s yla flu anda Türkiye için çok farkl bir ürüne ihtiyaç olmad n da söylemek mümkün. Bizim Ingenico olarak politikam z, her ülkeye hitap edecek, tam anlam yla global ürünler üretmek... Yak n bir tarihte Sagem i de sat n almak için harekete geçtiniz... Sagem ile sahip oldu u teknoloji ve baz ülkelerdeki pazar pay oranlar ndan dolay birleflmek istiyoruz. Bu bize baz noktalarda daha rahat hareket etme imkan sa layacak. Asl na bakarsan z kesin bir fley söylemek 0 5

6 Pos ta gündem Akbank Üye flyeri Bölüm Baflkan Osman Tanaçan: Ortak POS u sadece rekabet unsuru olarak görmüyoruz Önümüzdeki dönemde, birlikte çal flt m z bankalarla birlikte Ortak POS say s n artt raca z. Sektörde di er bankalar da bu konuda çal fl yor. Ortak POS, sektörde sinerji ve yarar sa layacak bir uygulama olarak geliflecek. Türkiye de ödeme sistemleri alan nda ilk yat r m yapan bankalardan biri olan Akbank, bugün sahip oldu u yaklafl k terminal ve üye ifl yeri ile büyükler liginde ilerlemeye devam ediyor. Sahip oldu u teknoloji ve insan kayna ile kredi kart sahipleri ve üye ifl yerleri için yeni projeler gelifltiren banka, Ortak POS konusundaki öncü yat - r mlar n sürdürmekte de kararl görünüyor. Ortak POS un, bankalar aras ndaki rekabette dezavantaj de il, avantaj yaratan bir unsur oldu una dikkat çeken, Akbank Üye flyeri Bölüm Baflkan Osman Tanaçan, sistemin yak n gelecekte çok önemli yat r mlar için bir altyap olaca n düflündü ünü söylüyor. Tanaçan ile Akbank n ödeme sistemlerinde bulundu u noktay, gelece e yönelik stratejilerini ve planlar n konufltuk. Akbank ödeme sistemlerinde bugün hangi n o k t a d a? Akbank, Türkiye de ödeme sistemlerinde yat - r m yapan ilk bankalar ndan biridir. Üye iflyeri portföyümüz oldukça büyüktür. Bu durum, ödeme sistemlerindeki yat r mlar m z konusunda çok daha duyarl olmam z sa layan bir etken. Portföyümüzü koruyarak büyüme stratejisi uyguluyoruz. Donan m, yaz l m ve ürün gelifltirmede yat r mlara hiç ara vermiyoruz. Bir bak ma sürekli devinim yafl yoruz. Ödeme sistemleri sürekli de iflen, geliflen, bunun sonucunda do- al olarak üye iflyeri taraf nda beklentilerin sürekli yükseldi i bir aland r. Dolay s yla yat r mlar m z yaparken her zaman beklentilere yan t vererek, ç tan n üzerine ç kacak flekilde hareket ediyoruz. Bunu gerçeklefltirmek için nas l bir stratejiyle çal fl yorsunuz? Bu konuda bilgi teknolojileri ve proje ekiplerimiz uyum içinde çal fl yor. Görevleri, mevcut sistemi sürekli gelifltirmek ve yeni ürünler gelifltirmektir. Bu ekipler, yaln zca Türkiye de de il, tüm dünyada ödeme sistemleri konusunda yaflanan geliflmeleri düzenli olarak araflt r r. Araflt rma sonuçlar n içeren raporlar, ilgili her birimle paylafl rlar. Raporlar bir potada eritilir ve üst yönetime sunulur. Ard ndan yat r m için uygun olan projeler konusunda çal flmalar bafllat l r. Bu noktada flunu da aç klamakta fayda var: Türkiye ödeme sistemleri konusunda geliflmifl ülkelerle k yaslad m zda ileri bir noktada. Öyle ki; art k dünyan n çeflitli ülkelerinden know-how m zdan yararlanmak için bize geliyorlar. Yaln zca Akbank olarak, bu yönde ald m z taleplere y lda en az 3-4 kez cevap verdi imizi söyleyebilirim. Dolay - s yla biz dünyay takip ederken, onlar da bizden çok fley ö reniyor. Hayata geçirdi imiz birçok projeyi asl nda biz gelifltirdik. Örne in, Axess teki yap çok özel bir müflteri ba l l k program n içermektedir. Biz müflterimizi kart POS a tak ld anda tan yoruz, ona özel kampanya ve hizmetler sunuyoruz. Baflka bir örnek: chip para programlar m z. Kart kullan c lar elbette, bu yenilikleri çok kolay benimsiyor ve yenilikler bekliyor. Bu beklentilere paralel olarak, bu uygulamalar n ve gelifltirmelerin arkas nda çok büyük teknoloji, insan ve operasyon gücü var. Bizi ayr cal kl k lanlar da bu çal flmalard r. Sizce, Türkiye ödeme sistemlerinde her zaman dünyan n ilerisinde olmaya devam edecek mi? Türkiye nin sahip oldu u büyük bir avantaj daha var. Genç bir nüfusa sahibiz ve bu sisteme her geçen gün yeni insanlar kat l yor. Müflterilerimiz art k cep telefonundan dahi kredi baflvurusunda bulunabiliyor. Akbank, müflterisine flubeye gelmeden, yaln zca kimlik numaras yla kredi verebiliyor. Bunlar daha önce hayal olan fleylerdi. Kart taraf na gelince, yeni yat r mlar ve ürün gelifltirme devam edecektir. Türkiye nin sahip oldu u ödeme sistemleri pazar oldukça büyük. Genç ve artan bir nüfusa, geliflen bir ekonomiye sahibiz. Dolay s yla daha gidilecek çok yol var. 0 6 Türkiye de POS yat r mlar konusunda neler düflünüyorsunuz? Pazar n art k doyma noktas na geldi i söylenebilir mi? Türkiye de civar nda POS cihaz var. Sistemdeki toplam üye ifl yeri say s ise yaklafl k Yeni giriflimlerin, üye iflyerlerinin ve bu iflyerlerindeki yazarkasa say lar n n her geçen gün artt n düflünecek olursak, doyma noktas na gelmifl oldu umuzu söylemek mümkün de- il. Türkiye nin geliflen ekonomisine bir de henüz hiçbir sisteme üye olmayan ifl yerlerini ve artan kart say s n ekleyelim. Bunlar da POS say s n artt ran etkenlerdir. A rtan POS say s, Ortak POS konusunu da gündeme getiriyor. Ortak POS un Türkiye de geliflecek bir sistem olaca na inan yor mus u n u z? Baz iflyerlerinde, eski al flkanl kla flifresiz ifllem yap lmaya devam ediliyor. Asl nda flifreli ifllem hem kart hamilini hem üye ifl yerini koyuyor. Üye iflyeri de riski minimize ediyor. Herkes BKM nin koordinasyonunda flifre kullan m na geçecek.

7 Biz Akbank olarak ortak POS uygulamas n sadece bir rekabet unsuru olarak görmüyoruz. Çünkü rekabet daha iyi kampanya düzenlemek, daha iyi ürün gelifltirmek, daha iyi fiyat sunmak ya da daha iyi hizmet vermekle iliflkilidir. Ayr ca POS cihazlar n n bankalar için maliyeti yüksek bir yat r m oldu unu da unutmamak gerek. Dolay s yla bu cihazlar tek bir POS haline getirmek asl nda bankalar için de er yaratan bir süreçtir. Konuya üye ifl yerleri aç s ndan bakacak olursak, tek bir POS ile çal flmay onlar da tercih edeceklerdir. Akbank n sahip oldu u yaklafl k POS un yaklafl k i Ortak POS. Bu sistemin kullan ld iflyerlerinde Axess in tüm programlar geçerlili ini koruyor. Tabii di er bankalar içinde ayn fley geçerli. Ayr ca bu alanda önemli geliflmeler de yaflan yor. Örne in Ingenico nun da sahip oldu u baz geliflmifl POS cihazlar, 1 POS ta 8 banka uygulamas n n çal flt r lmas na olanak sa l yor. Bunun yan s ra, sistemde her banka, uygulamalar n kendi POS lar ndaki gibi çal flt rabiliyor. Bu geliflmeler de sektörün Ortak POS a geçiflini kolaylaflt racak unsurlard r. Dolay s yla önümüzdeki dönemde, birlikte çal flt m z bankalarla Ortak POS say s - n artt raca z. Sektörde di er bankalar da bu POS, CRM N temelidir O rtak POS un kullan m yayg nlaflt ktan sonra gerçekleflecek yeni uygulamalar hakk nda neler düflünüyorsunuz? Asl nda geliflimin ve de iflimin sonu yok... Ben flöyle düflünüyorum; POS lar asl nda bankalar n müflterilerine yani kart sahiplerine dokunduklar erifltikleri bir platformdur. Ayn flekilde üye iflyerleri de bu cihazlar kullanarak sat fl ve pazarlama çal flmalar na yön verebilirler. Kart sahiplerinin harcama e limleri ve demografik bilgileri bankalar için çok de erlidir. Müflterilerimize yönelik kampanyalar yaparken de bu analizlerden yola ç k yoruz. K - sacas her iki taraf için de CRM çal flmalar n n özünü asl nda POS lar üzerinde yap lan ifllemler teflkil ediyor. Dolay s yla önümüzdeki dönemde bu cihazlar çok daha önemli mecralar haline gelecektir. Türkiye ödeme sistemleri konusunda geliflmifl ülkelere göre çok daha ileri bir noktada. Öyle ki, art k Bat l ülkeler know-how m zdan yararlanmak için bize geliyor. konuda çal fl yor. Ortak POS uygulamas n n, sektörde sinerji ve yarar sa layacak bir uygulama olarak geliflece ini düflünüyorum. Sistem uzun bir süredir gündemde ama bu güne kadar önemli bir geliflme kaydedilemedi. Art k daha h zl bir büyüme yaflanaca n düflünüyorum. fiu an Ortak POS varsa önümüzdeki y l bu say n n 2 kat na ç kmas olas d r. Tabii burada ortakl klar ikili banka, üçlü banka fleklinde de olabilecek. Bu noktada flunu da unutmamal : Ortak POS, operasyonel aç dan bak ld nda zor bir prosestir. Çünkü mevcut uygulamadaki prosesler tamamen de iflir. Sonuç itibariyle birbirinden ba ms z altyap ve sistemleri olan kurumlar birlefltiriyorsunuz. POS lar n tak lmas, versiyonlar n yüklenmesi, yeni bankalar n yaz l mlar n n yüklenmesi ve POS cihazlar n n sökülmesi hep ayr ayr takip edilmesi gereken süreçlerdir. Bu süreçlerin gerçeklefltirilmesinde 3.parti firmalar n da devreye girdi i düflünülünce, basit gözüken ama say ço ald kça kontrol edilmesi gereken bir proses söz konusudur. Operasyonel süreçler netleflti- inde ve kolaylaflt nda, sistemin daha da h zl bir flekilde büyüyece ini düflünüyorum. Ödeme sistemlerinde ön plana ç karaca n z yeni ürün ve hizmetleriniz var m? Akbank inovasyonun gücüne inanan bir banka... Yeni ürünlerle ilgili çal flmalar m z her zaman var. POS cihazlar m zda müflterilerimizin hayat - n kolaylaflt racak, onlara daha iyi ve daha kolay hizmet sunacak her türlü uygulamay sunmak isteriz. Bu iki taraf için de kazan kazan iliflkisidir. Türkiye geçti imiz aylarda Chip&PIN uygulamas na geçti. Bu süreçte nas l sonuçlar ald - n z? Yeni sistem nas l bir de iflim yaratt? Chip & PIN uygulamas BKM nezdinde tüm bankalarca desteklenen, büyük yat r mlar yap lan bir projedir. Yat r mlar n ana nedeni kredi kart kullan m n n daha güvenli hale gelmesidir. Sonuçlar çok olumlu. BKM nin gerçeklefltirdi i bilinçlendirme ve bilgilendirme çal flmalar n n yan nda, bankalar n müflterilerine yönelik iletiflim çal flmalar da çok yararl oldu. Elbette bu uygulama ile ilgili sektörde baz eksikliklerimiz var. Özellikle restoranlarda, eski al flkanl kla flifresiz ifllem yap lmaya devam ediliyor. fiifreli ifllem hem kart hamilini hem de üye ifl yerini koruyor. Bu y l sonunda, Türkiye nin Chip & PIN uygulamas na geçmifl bir ülke olaca n düflünüyorum. 0 7

8 pos ta gelecek Mobil POS lu taksi dönemi Türkiye Finans Kat l m Bankas bankac l k sektöründe uzun bir süredir konuflulan takside kredi kart yla ödeme sistemi için ilk ad m att. Taksi sahipleri bu yeni dönemden memnun. Sistemin gelece inde ise Ortak POS önemli bir yere sahip. Geçti imiz y l Family Finans ve Anadolu Finans n birleflmesinden sonra, ismini de de ifltirerek sektörde yeni bir bafllang ç yapan Türkiye Finans Kat l m Bankas n n önünde önemli hedefler var. Kredi kartlar ve ödeme sistemlerinde h zl bir büyüme planlayan banka, yaln zca POS say s nda son 1 y lda yüzde 130 büyüdü. Mevcut kredi kart say - s e yaklaflt, POS say - s ise i geçmifl durumda. Bu da sektördeki en h zl büyüme oranlar ndan biri. Bankan n büyüme hedefindek i en önemli stratejisi, t e k- nolojiye yap lan yat r mlar. Türkiye Finans Kat l m Bankas, ödeme sistemle rinde son dönemde inovatif hizmetlerl e g ündemde. Bunlardan biri de Mobil POS cihaz. Taksilere yönelik gelifltirilen bu cihaz, GPRS üzerinden POS uygulamas n gerçeklefltiriyor. Cihaz sayesinde taksilerde rahatl kla kredi kart kullan labiliyor. Amaç, gasp olaylar nedeniyle üzerlerinde nakit para tafl maktan çekinen taksiciler için yeni bir çözüm sunmak. Sistem sayesinde taksiler bankan n anlaflmal oldu u GSM flirketi üzerinden POS ba lant s n Mobil olarak gerçeklefltirebiliyor. Tüm kredi kartlar n n kullan labilece i sistemden yararlanmak isteyen ticari taksi sahipleri, bireysel baflvurular n yan s ra ba l olduklar duraklar arac l ile toplu olarak Türkiye Finans flubelerine baflvuruda bulunabiliyor. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ile bankan n hedefleri ve Mobil POS uygulamas üzerine konufltuk. Ahmet Y ld r m, Türkiye Finans Kat l m Bankas B i r l e fl m ed e n k sa bir süre sonra, neden öncelikle Mobil POS a yat r m yapt n z? Bu yat r m planlarken, 2 hedefimiz vard. Türkiye de bugün in üzerinde ticari taksi oldu u biliniyor. S ektördeki elektronik ödeme potansiyelinin de erlendirilmesi gerekti ini düflündük. Henüz bankalar n yat r m yapmad - bir alan olmas da etkili oldu. Taksiler ödeme s ras nda nakit para ve bozuk para sorunu yafl yor. Gasp olaylar ndan ötürü güvenlik endiflesi de var. Biz bu konuyu ayn zamand a sosyal sorumluluk projesi olarak ele ald k. Kendi ad m za Gasp olaylar na nas l çözüm gelifltirebiliriz? diye düflündük. Bu tür olaylar n temelinde nakit para yat yor. Ne kadar taksiciyi nakit para tafl ma zorunlulu undan kurtar rsak, riskleri de o kadar azalt r z. Bu noktada proje çok baflar l o l d u. Mobil POS un bir sonraki ad m GPS takip sistemi. Bu konuda uzmanlaflm fl flirketler var. Her iki sistemin bütünleflik çal flmas n n, taksilerin güvenli- ini art raca n düflünüyoruz. Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Sistemin maliye boyutu da var de il mi? Kredi kart yla ödeme söz konusu oldu unda KDV fiflinin de verilmesi gere k i y o r... Evet, resmi makamlar bünyesinde, taksimetrelerin fifl vermesi konusundaki düzenlemeler konufluluyor. E er taksi iflleten mükellefler için taksimetrelerine fifl verebilecek cihaz takmas zorunlulu u hayata geçirilebilirse sektör önemli bir yol kat etmifl olacakt r. Bu geliflme, POS pazar n da büyütecektir. Bir ad m sonras nda taksilerde temass z ödeme uygulamalar önem kazanacak. Biz flu anda sistemin altyap s olarak tan mlayabilece imiz ilk ad m att k. Ayn zamanda, taksilere normal bir GPRS POS vermenin yan nda, bu POS lar taksimetrelere entegre bir flekilde gelifltirdik. Yani müflteri bir yerden baflka bir yere gitti inde ödeyece i miktar neyse, o otomatik olarak POS a yans yacak. Dolay - s yla ikinci bir iflleme gerek kalmayacak, ödeme süresi k salacak. Taksilerin sisteme gösterdi i ilgi nas l? Gerek Taksiciler Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i ile yapt m z görüflmelerden, gerekse flubelerimize gelen talepler ve yorumlardan, büyük bir memnuniyet ile yaklaflt klar - n görüyoruz. Bu sektör uzun y llar boyunca ihmal edilmifl... Uygulama Ortak POS konusunu da gündeme getiriyor. Ta k s i l e rd e bi rden fazla bankan n POS u olmas s o run yaratab i l i r. Kesinlikle! Ortak POS bu sistemle çok uyuflan bir sistem. Sistemde kulla n d m z mobil POS lar Ortak POS için gerekli altyap ya sah i p. O rtak POS ta baflka ça l flmalar n z var m? POS pazar nda verimli bir büyümeyi h e d e f l i y o- ruz. Baz bankalarla Ortak POS çal flmas n bafllatt k. fiu anda yaklafl k adet Ortak POS kullan yoruz. Bunu büyütece iz. Si s t e- min bankac l k sektörü için çok önemli bir avantaj oluflturdu una inan yoruz. Bu amaçla da teknolojik altyap m z yeniledik ile ilgili planlar n z neler? Ödeme sistemleri alan nda farkl projelerle mü flterilerimizin karfl s na ç kaca z. Di er bankalarla Ortak POS çal flmalar m z n kapsam n büyütmeyi planl yoruz. Üye iflyeri say s n art r m a y amaçl yoruz. Bireysel Bankac l k alan nda daha fazla büyümeyi planl yoruz. Bu y lsonu itibariyle POS say m z adet ve Kart say m - z seviyelerine ç karmay hedefliyoruz. 0 8

9 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 10 pos ta ileti Ingenico dan özel çözüm: Takside güvenlik ve POS la ödeme bir arada Merkez ile ba lant kuruyor, taksinin konumunu bildiriyor, güvenli i sa l yor. fioföre yol tarif ediyor, ayn zamanda en yak nda bekleyen müflteriye yönlendiriyor. Bir de üzerine kredi kart yla ödeme al yor. T aksilerdeki güvenlik sorunu son y llarda s kça konuflulan konulardan biri. Zaman zaman a r sonuçlara da yol açan gasp olaylar, taksi floförlerinin endiflelerini art ran bir sorun olarak karfl m za ç k yor. Bu noktada, araç takip sistemleri ve nakit ödemeye alternatif kanallar n gelifltirilmesi ise temel çözüm. Taksilerin yüksek oranda nakit tafl mamas, gasp olaylar için cayd r c bir etken... Sektördeki meslek örgütlerinin temsilcileri, taksilerin bu tür güvenlik art r c donan mlar olmadan, trafi e ç kmamas gerekti ini savunuyor. Konu, yaln zca Türkiye de de il, benzer olaylar n yaflanmas nedeniyle, uluslararas boyutta da büyük bir öneme sahip. Öte yandan, nakit ödeme, taksi floförleri için bozuk para bulundurma sorunu da getirdi i için kredi kart ile ödeme çözümü cazip bir alternatif olarak gündeme geliyor. r sistemi bulundurulabiliyor. Dokunmatik ekingenico nun dünya çap nda pazara sundu- ran özelli ine sahip Mobil Data Terminal, opsi u ödeme dahil tam entegre sistem hem gü- yonel olarak GPS ve hoparlör özelliklerine savenlik hem de kredi kart yla ödeme çözümü- hip. GPS, arac n konumunun anl k olarak takibinü birlikte sunuyor. Grubun, DDS (Digital Dis- ni mümkün k larken, istenirse flehir haritapatch) adl Kanada merkezli bir teknoloji flirke- s da anl k olarak terminal ekran nda görüntületiyle gerçeklefltirdi i ifl ortakl çerçevesin- nebiliyor. Bu çözümde, araç içerisinde bulude 3 alternatifli bir ödenan mevcut taksimetre kullamobil Computer / ipilot 8000 me sistemi gelifltiril- Dokunmatik ekran, LCD n l yor. Tam entegre sistemdi. Söz konusu çözüm, tak- 32 MB RAM, 64 MB opsiyonel de ise merkezi yönetim mosi duraklar n n büyüklükleri- Text to speech özelli i ile sürücüyü sesdülü Pathfinder hizmet verine göre tam entegras- le yönlendirme ( sokak baz nda sesli tarif ) yor. Müflterinin ça r merkeyon, k smi entegras- Opsiyonel olarak 6 porta kadar seri port zinden araç ça rmas n taki Opsiyonel mikrofon ve hoparlör yon ve münferit ödeben, GPS arac l yla en ya Internal GPS receiver me fleklinde 3 bafll kta dek n arac n konumunun belir erlendiriliyor. lenmesi ve ilgili yere yönlendirilmesi mümkün. BöylelikBüyük duraklar için gelifltirle hem müflteriye h zl hizlen ödeme termnali, Momet sunuluyor hem de malibil Data Terminal ad veriyetler düflüyor, karl l k art yor. len özel iletiflim modüsistemde ayn zamanda girilü arac l yla GPRS ile merlen adresin bulunabilmesi kezle ba lant k u r u y o r. için sa a dön, 100 metmerkezde ise özel bir ça re düz git gibi sesli yönlen- 09 dirme yap l yor. Bulunulan mevkii hakk nda anl k bilgi al nmas da mümkün. Hem taksi içindeki ekranda hem de merkezde harita üzerinde arac n konumu gözlenebiliyor. Orta büyüklükteki duraklar için ise mobil data terminal arac l ile merkezle ba lant kuran, reklam özelli i de sunan, temass z PINPAD ler ödeme arac olarak öneriliyor. Araç içindeki güvenlik sorunu, panik butonu ve kamera ça r merkezine ba lan larak çözülüyor. Temass z PINPAD ile ödeme de h zl gerçeklefliyor. Dokunmatik ekran PINPAD lerin ekranlar müflteriye dönük olarak da konumland r labiliyor ve reklam imkan sunuyor. Küçük duraklara ise herhangi bir entegrasyon gerektirmeyen münferit ödeme sistemi öneriliyor. Mobil GPRS terminaller ile ödeme al nabiliyor. Ingenico 2+8MB mobil terminallerde 8 banka uygulamas ayn anda yürütülerek TAKS DE ORTAK POS sistemi yaratmak da mümkün. Önerilen tüm bu çözümler taksicilerin ihtiyaçlar na göre flekillendirilerek talebe göre oluflturulabiliyor.

10 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 11 Özel gece Bonjour Türkiye! Ingenico, Türkiye pazar na giriflini kutlamak amac yla, 7 Eylül 2007 de stanbul Kuruçeflme Su Ada da özel bir davet verdi. Türk bankac l k sektörünün temsilcilerinin davetli oldu u bu özel gecenin ev sahipli ini Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal ve Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon yapt. Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Emin Hitay da onur konu u oldu u gecede, Trio eflli inde karfl lanan davetliler, Su Ada n n büyülü atmosferinde keyifli bir gece geçirdiler davetlinin bulundu u gecede bir konuflma yapan Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Emin Hitay Ingenico ile 1997 y l nda Türkiye deki ilk kablosuz POS sat fl ile bafllayan yolculu un, h zl ve istikrarl bir büyüme ile bugünkü sonuca ulaflt n n alt n çizdi. Hitay takiben söz alan Ingenico Yönetim kurulu baflkan yard mc s Pierre Girardon Türk bankac l k sektörünün Avrupa ya örnek olan baflar s na dikkat çekerken, Ingenico nun, Türkiye yi uluslararas hedeflerine ulaflmak için bir merkez olarak konumland raca n vurgulad. Girardon, bu hedefte Planet i baflar ya ulaflt ran ekibin ve yaz l m kadrosunun gücünden yararlanacaklar n da belirtti. 10

11 Pos ta haber Türkiye Finans Kat l m Bankas da Ingenico dedi Türkiye Finans Kat l m Bankas, Ingenico ile I5100 IP ve I7910 terminallerini içeren toplam adetlik al m için sözleflme imzalad. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal Türkiye Finans Kat l m Bankas kat l m bankalar aras nda önde gelen bankalardan biri. Banka yüksek konfigürasyon POS terminal al m na karar vererek ayn zamanda Ortak POS konusunda da ciddi bir ad m atm fl oluyor dedi. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ise Pos terminal say s olarak 2007 y l n n ilk 8 ay nda % 80 büyüdüklerini, y l sonu itibari ile bu oran n %130 rakamlar na ulaflabileceklerini, ayr ca adet Ingenico marka pos terminalinde ortak pos uygulamas na da bafllad klar n ifade etti. Planet bugün itibariyle 14 bankan n uygulamas n gelifltirmifl, ve bunlardan 8 adetini tek bir POS üzerinde sahada baflar l bir flekilde çal flt rm fl durumda. I5100 PMT terminaller yüksek konfigürasyon özelli inin yan s ra tak-çal flt r mant sayesinde Ethernet ve Wifi a da dönüfltürülebiliyor. Bu kolayl k bankaya üyeiflyerlerine karfl esneklik getiriyor. Müflteri talepleri do rultusunda banka sahadaki POSlar n menüde küçük bir ayar ile Dial-up tan ADSL e, ADSL den Wifi a dönüfltürebilecek. Böylece tekrar bir terminal yat r m yap lmas gerekmeyecek. Alpay Sidal Türkiye Finans Kat l m Bankas Ortak POS projelerinde lider firma olmam zdan ve EMV özellikli 8 banka uygulamas n, sadakat uygulamalar da dahil tek bir Ingenico POS üzerinde çal flt rma baflar m zdan dolay bizimle çal flma karar ald. Ortak POS olarak kullan lan cihazlar m z ayn zamanda Carrefour, Metro ve Migros gibi büyük perakende zincirlerinde de kullan l yor. Banka, Ingenico terminaller sayesinde terminal park n di er bankalar n kullan m na açabilecek. Dünyada çok yayg n olarak kullan lan Ingenico terminaller üyeiflyerleri taraf ndan hem manyetik hem ak ll kart uygulamalar nda kullan l yor. Ingenico tüm müflterilerine Masaüstü çözümlerden, mobil çözümlere, d flortam ürünlerinden multimedya cihazlara kadar çok yayg n bir yelpaze içerisinde ürün sunmaya devam ediyor. Tak çal flt r özellili inde gelifltirdi i I5100 PMT serisi Ingenico müflterilerine esneklik sa l - yor, kolayl k getiriyor. I5100 terminalin ergonomik yap s ve güvenlik özellikleri bu cihaz n dünyan n en h zl sat lan ve yayg nlaflan ödeme terminali olarak dünya pazar nda yer almas n sa lad. Ingenico 7810 Wi-fi Terminal Ingenico GPRS ve bluetooth özellikli terminallerinin ard ndan tafl nabilir Wi-fi özellikteki terminalini piyasaya sundu. i7810, di er Ingenico terminalleri UNICAPT 32 mimarisinde. Bu nedenle, daha önce gelifltirilmifl banka uygulamalar bu terminal için de küçük modifikasyonlarla rahatl kla kullan labiliyor. Üründe tüm Wi-fi cihazlar n n destekledi i standart protokoller ve güvenlik metotlar ile tan mland. Ingenico Wi-fi terminal ile güvenlik ise 64 ve 128 bit WEP flifreleme yöntemi ile sa lan yor. Talep edilirse WPA flifreleme de yap labiliyor. Access point üzerinde tan mlanan güvenlik ayarlar terminale tan mlan yor, böylelikle access point ile senkronize çal fl yor. Güvenli bir flekilde, d flar dan her hangi bir dinlemeye f rsat vermeden remote host ile ba lant kurulabiliyor. Aradaki haberleflme access point ve terminal üzerine girilmifl parametrelerle flifrelenmifl oluyor. Cihaz Chip&PIN e geçiflle birlikte flifre girifli mecburiyeti nedeniyle MasadaÖdeme alan nda yayg n olarak kullan lacak. Ürün, resto r a n, bar, otel gibi mobilite gerektiren k sa mesafe indoor ortamlar için ideal ve ayn zamanda PCIPED sertifikas - na da sahip ile Pompada ödeme Ingenico Pompada Ödeme projelerindeki yeni ürünü ile piyasaya ç kmaya haz rlan yor. Bir manyetik okuyucu ve ile PINPAD ten oluflan, outdoor olarak dizayn edilen ürün, akaryak t istasyonunda müflterilerin benzinini self servis alarak, ödemeyi an nda bu cihaz ile yapmalar n sa l yor. Visa ve Mastercard n 2008 y l bafl ndan itibaren zorunlu k ld PCI- PED özelli ine sahip olacak terminalin d flortam terminali 9400 den fark, PINPAD inin neredeyse yar s oran nda küçük olmas. Terminal ethernet ba lant n n d fl nda opsiyonel olarak GPRS ve PSTN ba lant da sa layabiliyor. Ayn zamanda USB portu da bulunuyor. Vending machine projelerinde, kolay entegrasyon aç s ndan MDB Portu da ayn flekilde opsiyonel olarak konfigürasyona eklenebiliyor. Ortak POS say s i geçti Ortak PO S Türkiye de gün geçtikçe yayg nlafl yor. Or ta k P O S a s ö z k o n u s u o l a n t e r m i n a l s a y s i g e ç e r k e n, P l a n e t b u p a z a r d a liderlik yapmaya devam e d i y o r. Bugün itibariyle, Ingenico uygul a m a l a r n a a it s o n v ers i y o n l a r d i k k a t e a l n d n d a, Ingenico termin a l l e r ü z e r i n d e k u l l a n l a b i l e c e k O r t a k POS konfigürasyonlar n n son hali ise flöyle: 2 li Banka 3 lü Banka 4 lü Banka 5-8 Banka* Uygulama Say s I-5100 (1+4) I-5100 (2+8) I-7910 (2+4) Konfigürasyona uygun X Konfigürasyona uygun de il X X 5-8 X X Ortak POS Kombinasyonu kullanan bankalar Akbank Bank Asya DenizBank Finansbank Fortis HalkBank Vak fbank HSBC fl Bankas Garanti Bankas fiekerbank Türkiye Finans Kat l m Bankas Yap Kredi Bankas Citibank (uygulama testtedir) 1 1

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ingenico nun gücü yaz l mdan geliyor Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Mustafa Büyükatefl: Temass z ödeme

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Temmuz-A ustos-eylül 2008 Say :07 Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Ingenico Cardist teydi Ingenico AG CEO su Philippe Lazzare: Türkiye pazar bize heyecan veriyor Bank Asya Operasyon ve Ödeme Sistemlerinden

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü...

Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü... Ocak-fiubat-Mart 2 0 08 Say : 05 Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü... HSBC Kart Yönetiminden Sorumlu Grup Baflkan Mehmet Sindel: Kartl Ödeme Sistemlerinin önü aç k Vak fbank Pazarlama ve Ürün Gelifltirme

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Perakende, krizde taksiti sevdi

Perakende, krizde taksiti sevdi Nisan-May s-haziran 2009 Say :10 Perakende, krizde taksiti sevdi Banksoft Genel Müdürü smet Yurtseven anlatt : Ödeme sistemlerinin kalbindeki teknoloji HSBC Kredi Kartlar Operasyon Grup Müdürü Naz Erk

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld De erli Akyürek Holding Ailesi, Kurumsal Pazarlama Direktörlü ü olarak üç ayda

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı