Hedef dünya liderli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hedef dünya liderli i"

Transkript

1 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde POS la ödeme devri Akbank Üye flyerleri Müdürü Osman Osman Tanaçan: Tanacan: Ortak POS rekabet gücüdür

2

3 m e r h a b a 2007 nin son çeyrek dönemine girdi imiz flu günlerde, Ingenico Türkiye olarak, h z m - z art rarak yolumuza devam ediyoruz. Ingenico nun Planet i sat n alarak Türkiye pazar - na giriflinin üzerinden k sa bir süre geçti. Bu yeni süreçte, büyüttü ümüz hedeflerimiz, hayata geçirdi imiz ve planlad m z yeni projelerimizle bildi iniz gibiyiz... Ve eski Planet, yeni Ingenico Türkiye ekibi olarak en büyük heyecan m z, Ingenico nun Türkiye yi büyüme hedefinde bir merkez olarak görmesi oldu. Ingenico POS-tas, Planet yay n d r. Para ile sat lamaz. Planet Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut Yay n Türü: Y e r e l - S ü r e l i çerik ve Tasar m Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul T e l : F a k s : e - m a i l : i n f k o l a y i l e t i s i m. c o m. t r Renk Ayr m ve Bas m Dergi Yönetim Yeri Planet A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye T e l : F a k s : h t t p :// w w w. i n g e n i c o. c o m. t r Geçti imiz günlerde Türkiye ye gelen Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon da bu hedefi çok net bir flekilde ifade etti. Kendisiyle gerçeklefltirdi imiz özel röportaj nda da bu konunun alt n çizdi. Girardon, dünya lideri olma hedefi do rultusunda Planet i sat n alm fl olmalar n n çok önemli bir ad m oldu unu söylüyor. Bunun yan nda yaz l m ekibimizin bilgisinden ve tecrübesinden duyduklar memnuniyet de bizi gururland r yor. Ingenico nun uluslararas hedeflerinde Türk yaz l m ekibine önemli bir rol verilmesi gerçekten heyecan verici... Ingenico Türkiye de son zamanlarda yaflanan geliflmelere gelince... Hat rlayaca n z gibi Ingenico, Planet ile birlikte Teknoser in POS bak m onar m departman n da sat n alm flt. Bu do rultuda, yeni ekibimizi stanbul/seyrantepe deki yeni Teknik Servis ofisimizi tafl yoruz. Bundan sonra bu konuda sizlere direkt olarak sözleflme yaparak Ingenico güvencesi ile hizmet verece iz. Öte yandan, Ocak 2008 de tüm terminaller ve PINPAD ler PCIPED e geçiyor. Biliyorsunuz son y llarda satt m z tüm cihazlar m z VisaPED onayl. 1 Ocak 2008 den itibaren sataca m z cihazlar m zda PCIPED olacak. VisaPED onayl cihazlar m z kullanmaya devam edebilirsiniz. Markas ne olursa olsun elinizde bulunan, VisaPED onay olmayan eski cihazlar n z da yenileyeme haz r z. Ingenico POS tas n n bu say s na gelince... Sektörün gelece i ve gündemi ile ilgili konular, siz de erli sektör temsilcilerinin tecrübeleri ve bilgileri fl nda ele almaya devam ediyoruz. Bu say da, Akbank Üye flyerleri Grup Müdürü Osman Tanaçan, ödeme sistemlerindeki mevcut yap lar n anlat rken, yeni ürün ve uygulamalar hakk nda da önemli detaylar bizlerle paylaflt. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ise, Türkiye de bir ilki gerçeklefltirerek hayata geçirdikleri Mobil POS lu Taksi uygulamas n anlatt. Söz Takside mobil POS ile ödeme den aç lm flken, sizlere 2 y l önce sundu umuz, taksimetre entegre çal - flan, GPS ile harita üzerinde yol bulma ve panik dü mesine sahip cihaz m z hat rlayacaks n z. Ingenico nun y e n i l e d i i ve dünya çap nda pazara sundu u bu ödeme dahil tam entegre sistem hem güvenlik hem de kredi kart yla ödeme çözümünü birlikte sunuyor. Konuyla ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. Ingenico Türkiye olarak, bu çözümü Türk bankac l k sektörünün hizmetine sunmufl bulunuyoruz. Son olarak, Planet A.fi. nin, Ingenico Türkiye olarak geçirdi i de iflim sürecinde gösterdi iniz ilgi ve paylaflt n z güzel düflünceler için, tüm ekibimiz ad na teflekkür etmek istiyorum. Geçti imiz aylarda sizlerle buluflmak ve Ingenico nun Türkiye ye geliflini kutlamak ad na düzenledi imiz özel gecede de bunu çok daha fazla hissettik. Dergimizden keyif alman z dile iyle Ingenico POS-tas ve markas Planet A.fi. e aittir. Ingenico POS-tas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. 0 3 S a y g l a r m l a Alpay Sidal Genel Müdür

4 özel haber Ingenico, Türk yaz l m ekiplerinin tecrübesini de erlendirecek Hedef dünya liderli i Türkiye deki ARGE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi düflünüyoruz. Bu kadar önemli konumdaki bir de eri biz de kendi kaynaklar m z için kullanmak ve tek bir noktadan dünyaya yaz l m deste i vermek istiyoruz. Ingenico, 13 Temmuz 2007 de distribütörü olan Planet i sat n alarak Türkiye pazar ndaki direkt çal flmalar na bafllad. Türkiye yi gelecek planlar nda önemli bir noktada konumland ran grup, Türk AR-GE ekibinin de gücüyle dünyada pazar liderli ine ulaflmay hedefliyor ve bunun alt n çiziyor. Ödeme sistemleri alan nda dünyan n 2. büyük flirketi olan Ingenico, Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Ortado u da ise liderli i elinde tutuyor. Dünyadaki pazar pay yüzde 28. Bir di er firman n POS bölümünü sat n almak için çal flmalar n sürdüren grup, bunu gerçeklefltirirse tekrar zirveye yerleflecek. Merkezi Fransa da bulunan ve 21 farkl ülkede faaliyet gösteren Ingenico, bu özelli i ile en genifl co rafyaya yay lan tek POS üreticisi ünvan na sahip. Tüm dünyada 1500 çal flan bulunan grup, merkezi yap ve yönetim yerine, birimlere sorumluluk atayan bir modele sahip. Bu nedenle çal flanlar n yaln zca 300 ü Fransa da. 30 ayr milliyetten çal flanlar bulunuyor. Çeflitlili in yaratt inovasyona ve yerel güce inanan Ingenico, AR-GE merkezinde de bu yap dan önemli ölçüde yararlan yor. Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon, grubun Türkiye at l m nedeniyle, Ingenico POS tas na özel bir röportaj verdi. Öncelikle Ingenico yu biraz daha yak ndan tan mak istiyoruz. Ingenico kimdir? Ingenico dünyada faaliyet gösteren tüm POS üreticileri aras nda en genifl ürün gam na sahip flirkettir. Biz dünyada ödeme sistemleri alan nda her zaman ihtiyac gözlemleyerek bu alanda yat r m yapt k ve özel ürünler gelifltirdik. POS terminalini kredi kart ifllemi yapan bir cihazdan çok, üye iflyeri için katma de er yaratan ve hizmet kalitesini art ran bir araç haline getirmek üzere projeler gelifltiriyoruz. Bu strateji ile dünya çap ndaki dikey pazarlarda, özel projelerde aktif olarak yer almaya bafllad k. Bu da bizi rakiplerimizden bir ad m öne ç kart yor. Ingenico nun öne ç kan bir baflka özelli i ise çok genifl bir co rafyaya yay lm fl olmas d r. 120 den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünyada birçok ülkede lider konumday z. Örne in ngiltere de yüzde 50, spanya da yüzde 60, ran da ise yüzde 60 aflan pazar pay m z var. Türkiye de ise bu oran k sa bir sürede yüzde 30 gibi önemli bir rakama ulaflt. Ayn zamanda farkl bir üretim ve AR-GE modeliniz var... Evet, örne in bizim kendimize ait fabrikalar m z yok. Çünkü uzmanl m z AR-GE dir. Üretim baca n ise a rl kl olarak outsource ediyoruz. fiu anda EMS isimli ba ms z bir fabrika ile çal fl yoruz. Bu flirketin tüm kalite standartlar n sa lad ndan da kesinlikle emin oluyoruz. Bunu sa layan teknoloji odakl kapsaml bir üretim modelimiz var. Anlaflmal fabrikalar - m z Çin, Brezilya ve Romanya da bulunuyor. Çünkü POS terminalleri ve Türkiye ile ilgili çok ciddi planlar m z var. Türkiye deki AR-GE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi düflünüyoruz. ödeme sistemleri sektörü yo un olarak yaz l m gelifltirmeye odakl d r. fiu anda yaklafl k 165 AR-GE çal flan m z bulunuyor. Bunlar n ço u spanya ve Fransa dad r. Genel yaz l m gelifltirme ve ürün baz nda iyilefltirmeler üzerinde aktif olarak çal fl yorlar. Bunun d fl nda Rusya ve Amerika da da, özel projeler için ifle al nm fl AR-GE personelimiz var. Bu bölgelere özel projeler gelifltiriyorlar. Türkiye de AR-GE ekibinin gücüne güveniyoruz ve bu ekibi, genel yap m zda grubun projelerinde kullanmay hedefliyoruz. Ciromuzun yüzde10 unu AR-GE çal flmalar na ay r yoruz. Sektörümüzde genellikle bu oranda AR-GE yat r m yoktur. Bu do rultuda pazar pay m z 1 y l içinde yüzde 40 a yükseltmek istiyoruz. Son dönemde üzerinde çal flt n z projeler neler? Bu ba lamda ödeme sektörünün gelece inde hangi konular var? fiu anda temass z ödeme ve biometrik uygulamalar üzerinde çal fl yoruz. Biometrik uygulamalar ve kimlik tan ma projeleri Avrupa ülkelerinde çok revaçta. Bu alanlarda teknolojileri gelifltirmek için özel bir ekibimiz var. Gelecek gördü ümüz konular oldu u için büyük bir yat r m yapt m z söyleyebiliriz. Biometrik ve kimlik tan ma projelerinin, devlet ile ilgili olanlar n yan nda banka uygulamalar nda da kullan laca düflüncesindeyim. Kart kullan c lar flifrelerini PINPAD ten girmek yerine parmaklar n okuyucudan geçirerek al flverifl yapabilecek. Ve yak nda ödemede güvenli e daha fazla ihtiyaç duyulacak. Ingenico güvenli ödeme sistemlerinde liderli ini koruyor. Mastercard ve Visa n n belirledi i yeni güvenlik standard PCIPED konusunda ise haz rl klar m z önümüzdeki günlerde tamamlanm fl olacak. Ayr ca çok yak nda tüm terminal ve PINPAD lerimiz PCIPED e g e ç e c e k. 0 4

5 Türkiye deki bankac l k sektörü çok dinamik ve yeni teknolojilere aç k. Avrupa daki birçok ülkeden daha dinamik bir yap ya sahip oldu unu söyleyebilirim. Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon Türkiye pazar na do rudan girifl yapmay seçmenizin nedeni neydi? Türkiye pazar nda do rudan bulunmak bizim için öncelikle pazar pay aç s ndan önemliydi. Amac m z hem dünyada hem de Türkiye de pazar lideri olmak. Planet i sat n alarak bunu daha h zl gerçeklefltirece imizi düflündük. Planet ekibinden, bilgisinden ve tecrübesinden çok memnunduk. Pazar, bizi ve ürünümüzü çok iyi biliyorlard. Bu güç ile Türkiye de lider olaca m zdan hiç kuflkum yok. Türkiye de hizmet sektöründe bulunmak ve bu pazardan pay almak da ana hedeflerimiz aras ndayd. Biliyorsunuz Planet i sat n al rken, Teknoser in bak m onar m departman n da sat n ald k ve Planet alt nda birlefltirdik. Türkiye ile ilgili planlar n z neler? Türkiye ile ilgili çok ciddi planlar m z var. Türkiye deki AR-GE ekibini, tecrübesinden dolay tüm dünyaya Ingenico POS için uygulamalar gelifltiren bir merkez haline getirmeyi ve bu çerçevede AR-GE çal flmalar n geniflleterek yat r m yapmay düflünüyoruz. Türkiye, bankac l k sektörünün sahip oldu u dinamizm nedeniyle hem finans hem de perakende sektöründe gelifltirilecek projelerde Ingenico için çok önemli bir konumda. Türkiye zaten dünyadaki ciromuzun yaklafl k yüzde 5 ini gerçeklefltiriyor. Bu kadar önemli konumdaki bir de eri biz de kendi kaynaklar m z için kullanmak ve tek bir noktadan dünyaya yaz l m deste i vermek istiyoruz. Türk bankac l k sektörünü nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye deki bankac l k sektörü çok dinamik ve yeni teknolojilere aç k. Avupa daki birçok ülkeden daha dinamik bir yap ya sahip oldu unu söyleyebilirim. Bugün pek çok yenili in Türk bankalar n n öncülü ünde Avrupa da ilk olarak sunuldu unu görüyoruz. Dolay s yla flu anda Türkiye için çok farkl bir ürüne ihtiyaç olmad n da söylemek mümkün. Bizim Ingenico olarak politikam z, her ülkeye hitap edecek, tam anlam yla global ürünler üretmek... Yak n bir tarihte Sagem i de sat n almak için harekete geçtiniz... Sagem ile sahip oldu u teknoloji ve baz ülkelerdeki pazar pay oranlar ndan dolay birleflmek istiyoruz. Bu bize baz noktalarda daha rahat hareket etme imkan sa layacak. Asl na bakarsan z kesin bir fley söylemek 0 5

6 Pos ta gündem Akbank Üye flyeri Bölüm Baflkan Osman Tanaçan: Ortak POS u sadece rekabet unsuru olarak görmüyoruz Önümüzdeki dönemde, birlikte çal flt m z bankalarla birlikte Ortak POS say s n artt raca z. Sektörde di er bankalar da bu konuda çal fl yor. Ortak POS, sektörde sinerji ve yarar sa layacak bir uygulama olarak geliflecek. Türkiye de ödeme sistemleri alan nda ilk yat r m yapan bankalardan biri olan Akbank, bugün sahip oldu u yaklafl k terminal ve üye ifl yeri ile büyükler liginde ilerlemeye devam ediyor. Sahip oldu u teknoloji ve insan kayna ile kredi kart sahipleri ve üye ifl yerleri için yeni projeler gelifltiren banka, Ortak POS konusundaki öncü yat - r mlar n sürdürmekte de kararl görünüyor. Ortak POS un, bankalar aras ndaki rekabette dezavantaj de il, avantaj yaratan bir unsur oldu una dikkat çeken, Akbank Üye flyeri Bölüm Baflkan Osman Tanaçan, sistemin yak n gelecekte çok önemli yat r mlar için bir altyap olaca n düflündü ünü söylüyor. Tanaçan ile Akbank n ödeme sistemlerinde bulundu u noktay, gelece e yönelik stratejilerini ve planlar n konufltuk. Akbank ödeme sistemlerinde bugün hangi n o k t a d a? Akbank, Türkiye de ödeme sistemlerinde yat - r m yapan ilk bankalar ndan biridir. Üye iflyeri portföyümüz oldukça büyüktür. Bu durum, ödeme sistemlerindeki yat r mlar m z konusunda çok daha duyarl olmam z sa layan bir etken. Portföyümüzü koruyarak büyüme stratejisi uyguluyoruz. Donan m, yaz l m ve ürün gelifltirmede yat r mlara hiç ara vermiyoruz. Bir bak ma sürekli devinim yafl yoruz. Ödeme sistemleri sürekli de iflen, geliflen, bunun sonucunda do- al olarak üye iflyeri taraf nda beklentilerin sürekli yükseldi i bir aland r. Dolay s yla yat r mlar m z yaparken her zaman beklentilere yan t vererek, ç tan n üzerine ç kacak flekilde hareket ediyoruz. Bunu gerçeklefltirmek için nas l bir stratejiyle çal fl yorsunuz? Bu konuda bilgi teknolojileri ve proje ekiplerimiz uyum içinde çal fl yor. Görevleri, mevcut sistemi sürekli gelifltirmek ve yeni ürünler gelifltirmektir. Bu ekipler, yaln zca Türkiye de de il, tüm dünyada ödeme sistemleri konusunda yaflanan geliflmeleri düzenli olarak araflt r r. Araflt rma sonuçlar n içeren raporlar, ilgili her birimle paylafl rlar. Raporlar bir potada eritilir ve üst yönetime sunulur. Ard ndan yat r m için uygun olan projeler konusunda çal flmalar bafllat l r. Bu noktada flunu da aç klamakta fayda var: Türkiye ödeme sistemleri konusunda geliflmifl ülkelerle k yaslad m zda ileri bir noktada. Öyle ki; art k dünyan n çeflitli ülkelerinden know-how m zdan yararlanmak için bize geliyorlar. Yaln zca Akbank olarak, bu yönde ald m z taleplere y lda en az 3-4 kez cevap verdi imizi söyleyebilirim. Dolay - s yla biz dünyay takip ederken, onlar da bizden çok fley ö reniyor. Hayata geçirdi imiz birçok projeyi asl nda biz gelifltirdik. Örne in, Axess teki yap çok özel bir müflteri ba l l k program n içermektedir. Biz müflterimizi kart POS a tak ld anda tan yoruz, ona özel kampanya ve hizmetler sunuyoruz. Baflka bir örnek: chip para programlar m z. Kart kullan c lar elbette, bu yenilikleri çok kolay benimsiyor ve yenilikler bekliyor. Bu beklentilere paralel olarak, bu uygulamalar n ve gelifltirmelerin arkas nda çok büyük teknoloji, insan ve operasyon gücü var. Bizi ayr cal kl k lanlar da bu çal flmalard r. Sizce, Türkiye ödeme sistemlerinde her zaman dünyan n ilerisinde olmaya devam edecek mi? Türkiye nin sahip oldu u büyük bir avantaj daha var. Genç bir nüfusa sahibiz ve bu sisteme her geçen gün yeni insanlar kat l yor. Müflterilerimiz art k cep telefonundan dahi kredi baflvurusunda bulunabiliyor. Akbank, müflterisine flubeye gelmeden, yaln zca kimlik numaras yla kredi verebiliyor. Bunlar daha önce hayal olan fleylerdi. Kart taraf na gelince, yeni yat r mlar ve ürün gelifltirme devam edecektir. Türkiye nin sahip oldu u ödeme sistemleri pazar oldukça büyük. Genç ve artan bir nüfusa, geliflen bir ekonomiye sahibiz. Dolay s yla daha gidilecek çok yol var. 0 6 Türkiye de POS yat r mlar konusunda neler düflünüyorsunuz? Pazar n art k doyma noktas na geldi i söylenebilir mi? Türkiye de civar nda POS cihaz var. Sistemdeki toplam üye ifl yeri say s ise yaklafl k Yeni giriflimlerin, üye iflyerlerinin ve bu iflyerlerindeki yazarkasa say lar n n her geçen gün artt n düflünecek olursak, doyma noktas na gelmifl oldu umuzu söylemek mümkün de- il. Türkiye nin geliflen ekonomisine bir de henüz hiçbir sisteme üye olmayan ifl yerlerini ve artan kart say s n ekleyelim. Bunlar da POS say s n artt ran etkenlerdir. A rtan POS say s, Ortak POS konusunu da gündeme getiriyor. Ortak POS un Türkiye de geliflecek bir sistem olaca na inan yor mus u n u z? Baz iflyerlerinde, eski al flkanl kla flifresiz ifllem yap lmaya devam ediliyor. Asl nda flifreli ifllem hem kart hamilini hem üye ifl yerini koyuyor. Üye iflyeri de riski minimize ediyor. Herkes BKM nin koordinasyonunda flifre kullan m na geçecek.

7 Biz Akbank olarak ortak POS uygulamas n sadece bir rekabet unsuru olarak görmüyoruz. Çünkü rekabet daha iyi kampanya düzenlemek, daha iyi ürün gelifltirmek, daha iyi fiyat sunmak ya da daha iyi hizmet vermekle iliflkilidir. Ayr ca POS cihazlar n n bankalar için maliyeti yüksek bir yat r m oldu unu da unutmamak gerek. Dolay s yla bu cihazlar tek bir POS haline getirmek asl nda bankalar için de er yaratan bir süreçtir. Konuya üye ifl yerleri aç s ndan bakacak olursak, tek bir POS ile çal flmay onlar da tercih edeceklerdir. Akbank n sahip oldu u yaklafl k POS un yaklafl k i Ortak POS. Bu sistemin kullan ld iflyerlerinde Axess in tüm programlar geçerlili ini koruyor. Tabii di er bankalar içinde ayn fley geçerli. Ayr ca bu alanda önemli geliflmeler de yaflan yor. Örne in Ingenico nun da sahip oldu u baz geliflmifl POS cihazlar, 1 POS ta 8 banka uygulamas n n çal flt r lmas na olanak sa l yor. Bunun yan s ra, sistemde her banka, uygulamalar n kendi POS lar ndaki gibi çal flt rabiliyor. Bu geliflmeler de sektörün Ortak POS a geçiflini kolaylaflt racak unsurlard r. Dolay s yla önümüzdeki dönemde, birlikte çal flt m z bankalarla Ortak POS say s - n artt raca z. Sektörde di er bankalar da bu POS, CRM N temelidir O rtak POS un kullan m yayg nlaflt ktan sonra gerçekleflecek yeni uygulamalar hakk nda neler düflünüyorsunuz? Asl nda geliflimin ve de iflimin sonu yok... Ben flöyle düflünüyorum; POS lar asl nda bankalar n müflterilerine yani kart sahiplerine dokunduklar erifltikleri bir platformdur. Ayn flekilde üye iflyerleri de bu cihazlar kullanarak sat fl ve pazarlama çal flmalar na yön verebilirler. Kart sahiplerinin harcama e limleri ve demografik bilgileri bankalar için çok de erlidir. Müflterilerimize yönelik kampanyalar yaparken de bu analizlerden yola ç k yoruz. K - sacas her iki taraf için de CRM çal flmalar n n özünü asl nda POS lar üzerinde yap lan ifllemler teflkil ediyor. Dolay s yla önümüzdeki dönemde bu cihazlar çok daha önemli mecralar haline gelecektir. Türkiye ödeme sistemleri konusunda geliflmifl ülkelere göre çok daha ileri bir noktada. Öyle ki, art k Bat l ülkeler know-how m zdan yararlanmak için bize geliyor. konuda çal fl yor. Ortak POS uygulamas n n, sektörde sinerji ve yarar sa layacak bir uygulama olarak geliflece ini düflünüyorum. Sistem uzun bir süredir gündemde ama bu güne kadar önemli bir geliflme kaydedilemedi. Art k daha h zl bir büyüme yaflanaca n düflünüyorum. fiu an Ortak POS varsa önümüzdeki y l bu say n n 2 kat na ç kmas olas d r. Tabii burada ortakl klar ikili banka, üçlü banka fleklinde de olabilecek. Bu noktada flunu da unutmamal : Ortak POS, operasyonel aç dan bak ld nda zor bir prosestir. Çünkü mevcut uygulamadaki prosesler tamamen de iflir. Sonuç itibariyle birbirinden ba ms z altyap ve sistemleri olan kurumlar birlefltiriyorsunuz. POS lar n tak lmas, versiyonlar n yüklenmesi, yeni bankalar n yaz l mlar n n yüklenmesi ve POS cihazlar n n sökülmesi hep ayr ayr takip edilmesi gereken süreçlerdir. Bu süreçlerin gerçeklefltirilmesinde 3.parti firmalar n da devreye girdi i düflünülünce, basit gözüken ama say ço ald kça kontrol edilmesi gereken bir proses söz konusudur. Operasyonel süreçler netleflti- inde ve kolaylaflt nda, sistemin daha da h zl bir flekilde büyüyece ini düflünüyorum. Ödeme sistemlerinde ön plana ç karaca n z yeni ürün ve hizmetleriniz var m? Akbank inovasyonun gücüne inanan bir banka... Yeni ürünlerle ilgili çal flmalar m z her zaman var. POS cihazlar m zda müflterilerimizin hayat - n kolaylaflt racak, onlara daha iyi ve daha kolay hizmet sunacak her türlü uygulamay sunmak isteriz. Bu iki taraf için de kazan kazan iliflkisidir. Türkiye geçti imiz aylarda Chip&PIN uygulamas na geçti. Bu süreçte nas l sonuçlar ald - n z? Yeni sistem nas l bir de iflim yaratt? Chip & PIN uygulamas BKM nezdinde tüm bankalarca desteklenen, büyük yat r mlar yap lan bir projedir. Yat r mlar n ana nedeni kredi kart kullan m n n daha güvenli hale gelmesidir. Sonuçlar çok olumlu. BKM nin gerçeklefltirdi i bilinçlendirme ve bilgilendirme çal flmalar n n yan nda, bankalar n müflterilerine yönelik iletiflim çal flmalar da çok yararl oldu. Elbette bu uygulama ile ilgili sektörde baz eksikliklerimiz var. Özellikle restoranlarda, eski al flkanl kla flifresiz ifllem yap lmaya devam ediliyor. fiifreli ifllem hem kart hamilini hem de üye ifl yerini koruyor. Bu y l sonunda, Türkiye nin Chip & PIN uygulamas na geçmifl bir ülke olaca n düflünüyorum. 0 7

8 pos ta gelecek Mobil POS lu taksi dönemi Türkiye Finans Kat l m Bankas bankac l k sektöründe uzun bir süredir konuflulan takside kredi kart yla ödeme sistemi için ilk ad m att. Taksi sahipleri bu yeni dönemden memnun. Sistemin gelece inde ise Ortak POS önemli bir yere sahip. Geçti imiz y l Family Finans ve Anadolu Finans n birleflmesinden sonra, ismini de de ifltirerek sektörde yeni bir bafllang ç yapan Türkiye Finans Kat l m Bankas n n önünde önemli hedefler var. Kredi kartlar ve ödeme sistemlerinde h zl bir büyüme planlayan banka, yaln zca POS say s nda son 1 y lda yüzde 130 büyüdü. Mevcut kredi kart say - s e yaklaflt, POS say - s ise i geçmifl durumda. Bu da sektördeki en h zl büyüme oranlar ndan biri. Bankan n büyüme hedefindek i en önemli stratejisi, t e k- nolojiye yap lan yat r mlar. Türkiye Finans Kat l m Bankas, ödeme sistemle rinde son dönemde inovatif hizmetlerl e g ündemde. Bunlardan biri de Mobil POS cihaz. Taksilere yönelik gelifltirilen bu cihaz, GPRS üzerinden POS uygulamas n gerçeklefltiriyor. Cihaz sayesinde taksilerde rahatl kla kredi kart kullan labiliyor. Amaç, gasp olaylar nedeniyle üzerlerinde nakit para tafl maktan çekinen taksiciler için yeni bir çözüm sunmak. Sistem sayesinde taksiler bankan n anlaflmal oldu u GSM flirketi üzerinden POS ba lant s n Mobil olarak gerçeklefltirebiliyor. Tüm kredi kartlar n n kullan labilece i sistemden yararlanmak isteyen ticari taksi sahipleri, bireysel baflvurular n yan s ra ba l olduklar duraklar arac l ile toplu olarak Türkiye Finans flubelerine baflvuruda bulunabiliyor. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ile bankan n hedefleri ve Mobil POS uygulamas üzerine konufltuk. Ahmet Y ld r m, Türkiye Finans Kat l m Bankas B i r l e fl m ed e n k sa bir süre sonra, neden öncelikle Mobil POS a yat r m yapt n z? Bu yat r m planlarken, 2 hedefimiz vard. Türkiye de bugün in üzerinde ticari taksi oldu u biliniyor. S ektördeki elektronik ödeme potansiyelinin de erlendirilmesi gerekti ini düflündük. Henüz bankalar n yat r m yapmad - bir alan olmas da etkili oldu. Taksiler ödeme s ras nda nakit para ve bozuk para sorunu yafl yor. Gasp olaylar ndan ötürü güvenlik endiflesi de var. Biz bu konuyu ayn zamand a sosyal sorumluluk projesi olarak ele ald k. Kendi ad m za Gasp olaylar na nas l çözüm gelifltirebiliriz? diye düflündük. Bu tür olaylar n temelinde nakit para yat yor. Ne kadar taksiciyi nakit para tafl ma zorunlulu undan kurtar rsak, riskleri de o kadar azalt r z. Bu noktada proje çok baflar l o l d u. Mobil POS un bir sonraki ad m GPS takip sistemi. Bu konuda uzmanlaflm fl flirketler var. Her iki sistemin bütünleflik çal flmas n n, taksilerin güvenli- ini art raca n düflünüyoruz. Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Sistemin maliye boyutu da var de il mi? Kredi kart yla ödeme söz konusu oldu unda KDV fiflinin de verilmesi gere k i y o r... Evet, resmi makamlar bünyesinde, taksimetrelerin fifl vermesi konusundaki düzenlemeler konufluluyor. E er taksi iflleten mükellefler için taksimetrelerine fifl verebilecek cihaz takmas zorunlulu u hayata geçirilebilirse sektör önemli bir yol kat etmifl olacakt r. Bu geliflme, POS pazar n da büyütecektir. Bir ad m sonras nda taksilerde temass z ödeme uygulamalar önem kazanacak. Biz flu anda sistemin altyap s olarak tan mlayabilece imiz ilk ad m att k. Ayn zamanda, taksilere normal bir GPRS POS vermenin yan nda, bu POS lar taksimetrelere entegre bir flekilde gelifltirdik. Yani müflteri bir yerden baflka bir yere gitti inde ödeyece i miktar neyse, o otomatik olarak POS a yans yacak. Dolay - s yla ikinci bir iflleme gerek kalmayacak, ödeme süresi k salacak. Taksilerin sisteme gösterdi i ilgi nas l? Gerek Taksiciler Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i ile yapt m z görüflmelerden, gerekse flubelerimize gelen talepler ve yorumlardan, büyük bir memnuniyet ile yaklaflt klar - n görüyoruz. Bu sektör uzun y llar boyunca ihmal edilmifl... Uygulama Ortak POS konusunu da gündeme getiriyor. Ta k s i l e rd e bi rden fazla bankan n POS u olmas s o run yaratab i l i r. Kesinlikle! Ortak POS bu sistemle çok uyuflan bir sistem. Sistemde kulla n d m z mobil POS lar Ortak POS için gerekli altyap ya sah i p. O rtak POS ta baflka ça l flmalar n z var m? POS pazar nda verimli bir büyümeyi h e d e f l i y o- ruz. Baz bankalarla Ortak POS çal flmas n bafllatt k. fiu anda yaklafl k adet Ortak POS kullan yoruz. Bunu büyütece iz. Si s t e- min bankac l k sektörü için çok önemli bir avantaj oluflturdu una inan yoruz. Bu amaçla da teknolojik altyap m z yeniledik ile ilgili planlar n z neler? Ödeme sistemleri alan nda farkl projelerle mü flterilerimizin karfl s na ç kaca z. Di er bankalarla Ortak POS çal flmalar m z n kapsam n büyütmeyi planl yoruz. Üye iflyeri say s n art r m a y amaçl yoruz. Bireysel Bankac l k alan nda daha fazla büyümeyi planl yoruz. Bu y lsonu itibariyle POS say m z adet ve Kart say m - z seviyelerine ç karmay hedefliyoruz. 0 8

9 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 10 pos ta ileti Ingenico dan özel çözüm: Takside güvenlik ve POS la ödeme bir arada Merkez ile ba lant kuruyor, taksinin konumunu bildiriyor, güvenli i sa l yor. fioföre yol tarif ediyor, ayn zamanda en yak nda bekleyen müflteriye yönlendiriyor. Bir de üzerine kredi kart yla ödeme al yor. T aksilerdeki güvenlik sorunu son y llarda s kça konuflulan konulardan biri. Zaman zaman a r sonuçlara da yol açan gasp olaylar, taksi floförlerinin endiflelerini art ran bir sorun olarak karfl m za ç k yor. Bu noktada, araç takip sistemleri ve nakit ödemeye alternatif kanallar n gelifltirilmesi ise temel çözüm. Taksilerin yüksek oranda nakit tafl mamas, gasp olaylar için cayd r c bir etken... Sektördeki meslek örgütlerinin temsilcileri, taksilerin bu tür güvenlik art r c donan mlar olmadan, trafi e ç kmamas gerekti ini savunuyor. Konu, yaln zca Türkiye de de il, benzer olaylar n yaflanmas nedeniyle, uluslararas boyutta da büyük bir öneme sahip. Öte yandan, nakit ödeme, taksi floförleri için bozuk para bulundurma sorunu da getirdi i için kredi kart ile ödeme çözümü cazip bir alternatif olarak gündeme geliyor. r sistemi bulundurulabiliyor. Dokunmatik ekingenico nun dünya çap nda pazara sundu- ran özelli ine sahip Mobil Data Terminal, opsi u ödeme dahil tam entegre sistem hem gü- yonel olarak GPS ve hoparlör özelliklerine savenlik hem de kredi kart yla ödeme çözümü- hip. GPS, arac n konumunun anl k olarak takibinü birlikte sunuyor. Grubun, DDS (Digital Dis- ni mümkün k larken, istenirse flehir haritapatch) adl Kanada merkezli bir teknoloji flirke- s da anl k olarak terminal ekran nda görüntületiyle gerçeklefltirdi i ifl ortakl çerçevesin- nebiliyor. Bu çözümde, araç içerisinde bulude 3 alternatifli bir ödenan mevcut taksimetre kullamobil Computer / ipilot 8000 me sistemi gelifltiril- Dokunmatik ekran, LCD n l yor. Tam entegre sistemdi. Söz konusu çözüm, tak- 32 MB RAM, 64 MB opsiyonel de ise merkezi yönetim mosi duraklar n n büyüklükleri- Text to speech özelli i ile sürücüyü sesdülü Pathfinder hizmet verine göre tam entegras- le yönlendirme ( sokak baz nda sesli tarif ) yor. Müflterinin ça r merkeyon, k smi entegras- Opsiyonel olarak 6 porta kadar seri port zinden araç ça rmas n taki Opsiyonel mikrofon ve hoparlör yon ve münferit ödeben, GPS arac l yla en ya Internal GPS receiver me fleklinde 3 bafll kta dek n arac n konumunun belir erlendiriliyor. lenmesi ve ilgili yere yönlendirilmesi mümkün. BöylelikBüyük duraklar için gelifltirle hem müflteriye h zl hizlen ödeme termnali, Momet sunuluyor hem de malibil Data Terminal ad veriyetler düflüyor, karl l k art yor. len özel iletiflim modüsistemde ayn zamanda girilü arac l yla GPRS ile merlen adresin bulunabilmesi kezle ba lant k u r u y o r. için sa a dön, 100 metmerkezde ise özel bir ça re düz git gibi sesli yönlen- 09 dirme yap l yor. Bulunulan mevkii hakk nda anl k bilgi al nmas da mümkün. Hem taksi içindeki ekranda hem de merkezde harita üzerinde arac n konumu gözlenebiliyor. Orta büyüklükteki duraklar için ise mobil data terminal arac l ile merkezle ba lant kuran, reklam özelli i de sunan, temass z PINPAD ler ödeme arac olarak öneriliyor. Araç içindeki güvenlik sorunu, panik butonu ve kamera ça r merkezine ba lan larak çözülüyor. Temass z PINPAD ile ödeme de h zl gerçeklefliyor. Dokunmatik ekran PINPAD lerin ekranlar müflteriye dönük olarak da konumland r labiliyor ve reklam imkan sunuyor. Küçük duraklara ise herhangi bir entegrasyon gerektirmeyen münferit ödeme sistemi öneriliyor. Mobil GPRS terminaller ile ödeme al nabiliyor. Ingenico 2+8MB mobil terminallerde 8 banka uygulamas ayn anda yürütülerek TAKS DE ORTAK POS sistemi yaratmak da mümkün. Önerilen tüm bu çözümler taksicilerin ihtiyaçlar na göre flekillendirilerek talebe göre oluflturulabiliyor.

10 ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 11 Özel gece Bonjour Türkiye! Ingenico, Türkiye pazar na giriflini kutlamak amac yla, 7 Eylül 2007 de stanbul Kuruçeflme Su Ada da özel bir davet verdi. Türk bankac l k sektörünün temsilcilerinin davetli oldu u bu özel gecenin ev sahipli ini Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal ve Ingenico Global Sat fllardan Sorumlu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Pierre Girardon yapt. Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Emin Hitay da onur konu u oldu u gecede, Trio eflli inde karfl lanan davetliler, Su Ada n n büyülü atmosferinde keyifli bir gece geçirdiler davetlinin bulundu u gecede bir konuflma yapan Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Baflkan Emin Hitay Ingenico ile 1997 y l nda Türkiye deki ilk kablosuz POS sat fl ile bafllayan yolculu un, h zl ve istikrarl bir büyüme ile bugünkü sonuca ulaflt n n alt n çizdi. Hitay takiben söz alan Ingenico Yönetim kurulu baflkan yard mc s Pierre Girardon Türk bankac l k sektörünün Avrupa ya örnek olan baflar s na dikkat çekerken, Ingenico nun, Türkiye yi uluslararas hedeflerine ulaflmak için bir merkez olarak konumland raca n vurgulad. Girardon, bu hedefte Planet i baflar ya ulaflt ran ekibin ve yaz l m kadrosunun gücünden yararlanacaklar n da belirtti. 10

11 Pos ta haber Türkiye Finans Kat l m Bankas da Ingenico dedi Türkiye Finans Kat l m Bankas, Ingenico ile I5100 IP ve I7910 terminallerini içeren toplam adetlik al m için sözleflme imzalad. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal Türkiye Finans Kat l m Bankas kat l m bankalar aras nda önde gelen bankalardan biri. Banka yüksek konfigürasyon POS terminal al m na karar vererek ayn zamanda Ortak POS konusunda da ciddi bir ad m atm fl oluyor dedi. Türkiye Finans Kat l m Bankas Bireysel Bankac l k Operasyon Müdürü Ahmet Y ld r m ise Pos terminal say s olarak 2007 y l n n ilk 8 ay nda % 80 büyüdüklerini, y l sonu itibari ile bu oran n %130 rakamlar na ulaflabileceklerini, ayr ca adet Ingenico marka pos terminalinde ortak pos uygulamas na da bafllad klar n ifade etti. Planet bugün itibariyle 14 bankan n uygulamas n gelifltirmifl, ve bunlardan 8 adetini tek bir POS üzerinde sahada baflar l bir flekilde çal flt rm fl durumda. I5100 PMT terminaller yüksek konfigürasyon özelli inin yan s ra tak-çal flt r mant sayesinde Ethernet ve Wifi a da dönüfltürülebiliyor. Bu kolayl k bankaya üyeiflyerlerine karfl esneklik getiriyor. Müflteri talepleri do rultusunda banka sahadaki POSlar n menüde küçük bir ayar ile Dial-up tan ADSL e, ADSL den Wifi a dönüfltürebilecek. Böylece tekrar bir terminal yat r m yap lmas gerekmeyecek. Alpay Sidal Türkiye Finans Kat l m Bankas Ortak POS projelerinde lider firma olmam zdan ve EMV özellikli 8 banka uygulamas n, sadakat uygulamalar da dahil tek bir Ingenico POS üzerinde çal flt rma baflar m zdan dolay bizimle çal flma karar ald. Ortak POS olarak kullan lan cihazlar m z ayn zamanda Carrefour, Metro ve Migros gibi büyük perakende zincirlerinde de kullan l yor. Banka, Ingenico terminaller sayesinde terminal park n di er bankalar n kullan m na açabilecek. Dünyada çok yayg n olarak kullan lan Ingenico terminaller üyeiflyerleri taraf ndan hem manyetik hem ak ll kart uygulamalar nda kullan l yor. Ingenico tüm müflterilerine Masaüstü çözümlerden, mobil çözümlere, d flortam ürünlerinden multimedya cihazlara kadar çok yayg n bir yelpaze içerisinde ürün sunmaya devam ediyor. Tak çal flt r özellili inde gelifltirdi i I5100 PMT serisi Ingenico müflterilerine esneklik sa l - yor, kolayl k getiriyor. I5100 terminalin ergonomik yap s ve güvenlik özellikleri bu cihaz n dünyan n en h zl sat lan ve yayg nlaflan ödeme terminali olarak dünya pazar nda yer almas n sa lad. Ingenico 7810 Wi-fi Terminal Ingenico GPRS ve bluetooth özellikli terminallerinin ard ndan tafl nabilir Wi-fi özellikteki terminalini piyasaya sundu. i7810, di er Ingenico terminalleri UNICAPT 32 mimarisinde. Bu nedenle, daha önce gelifltirilmifl banka uygulamalar bu terminal için de küçük modifikasyonlarla rahatl kla kullan labiliyor. Üründe tüm Wi-fi cihazlar n n destekledi i standart protokoller ve güvenlik metotlar ile tan mland. Ingenico Wi-fi terminal ile güvenlik ise 64 ve 128 bit WEP flifreleme yöntemi ile sa lan yor. Talep edilirse WPA flifreleme de yap labiliyor. Access point üzerinde tan mlanan güvenlik ayarlar terminale tan mlan yor, böylelikle access point ile senkronize çal fl yor. Güvenli bir flekilde, d flar dan her hangi bir dinlemeye f rsat vermeden remote host ile ba lant kurulabiliyor. Aradaki haberleflme access point ve terminal üzerine girilmifl parametrelerle flifrelenmifl oluyor. Cihaz Chip&PIN e geçiflle birlikte flifre girifli mecburiyeti nedeniyle MasadaÖdeme alan nda yayg n olarak kullan lacak. Ürün, resto r a n, bar, otel gibi mobilite gerektiren k sa mesafe indoor ortamlar için ideal ve ayn zamanda PCIPED sertifikas - na da sahip ile Pompada ödeme Ingenico Pompada Ödeme projelerindeki yeni ürünü ile piyasaya ç kmaya haz rlan yor. Bir manyetik okuyucu ve ile PINPAD ten oluflan, outdoor olarak dizayn edilen ürün, akaryak t istasyonunda müflterilerin benzinini self servis alarak, ödemeyi an nda bu cihaz ile yapmalar n sa l yor. Visa ve Mastercard n 2008 y l bafl ndan itibaren zorunlu k ld PCI- PED özelli ine sahip olacak terminalin d flortam terminali 9400 den fark, PINPAD inin neredeyse yar s oran nda küçük olmas. Terminal ethernet ba lant n n d fl nda opsiyonel olarak GPRS ve PSTN ba lant da sa layabiliyor. Ayn zamanda USB portu da bulunuyor. Vending machine projelerinde, kolay entegrasyon aç s ndan MDB Portu da ayn flekilde opsiyonel olarak konfigürasyona eklenebiliyor. Ortak POS say s i geçti Ortak PO S Türkiye de gün geçtikçe yayg nlafl yor. Or ta k P O S a s ö z k o n u s u o l a n t e r m i n a l s a y s i g e ç e r k e n, P l a n e t b u p a z a r d a liderlik yapmaya devam e d i y o r. Bugün itibariyle, Ingenico uygul a m a l a r n a a it s o n v ers i y o n l a r d i k k a t e a l n d n d a, Ingenico termin a l l e r ü z e r i n d e k u l l a n l a b i l e c e k O r t a k POS konfigürasyonlar n n son hali ise flöyle: 2 li Banka 3 lü Banka 4 lü Banka 5-8 Banka* Uygulama Say s I-5100 (1+4) I-5100 (2+8) I-7910 (2+4) Konfigürasyona uygun X Konfigürasyona uygun de il X X 5-8 X X Ortak POS Kombinasyonu kullanan bankalar Akbank Bank Asya DenizBank Finansbank Fortis HalkBank Vak fbank HSBC fl Bankas Garanti Bankas fiekerbank Türkiye Finans Kat l m Bankas Yap Kredi Bankas Citibank (uygulama testtedir) 1 1

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı