lçinjdekller SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Selçuk ERAYiHN !dare Yeri Haziran - Şaban 1401 Celal KIRCA -...' ÜÇ AYLIK Cilt: V, Sayı:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lçinjdekller SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Selçuk ERAYiHN !dare Yeri Haziran - Şaban 1401 Celal KIRCA -...'... 17- ÜÇ AYLIK Cilt: V, Sayı:."

Transkript

1 lçinjdekller... Hicret Krıteri 1. Lütfi ÇAKAN ÜÇ AYLIK nınıj llmij E!debi Araştırmalar Mecmuası Cilt: V, Sayı:. 2 Haziran - Şaban 1401 SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Adına Başkan Selçuk ERAYiHN Yazı Işleri Müdürü Dr~ Cahid BALT ACI!dare Yeri Bozdoğan Kemeri Cemal Yener Cad. Nr: 132 "'VEFA/lST Haberleşnie ve Havele PK SirkecijlSTANBUL.. TURKEY Fiatı: 150 lira Abone şartları: Yurt içi: 600 lira Yurt dışı: lira Kur'an-ı Kerim'in Tefsl!ii ve 'Himlerle Olan Münasebeti Celal KIRCA -....' ILYA:S (a.s.) Hekkında Araştırma bir Dr. Abdullah AYDEMiR Osmanlılarda MOssesesi Şeyhülislamlı'k Ziya KAZI CI..., Fal, Falname ve ufaj-ı Cem Sultan» Reyhan-ı ' Dr. Halil ERSOYLU Kayser-i Raşid. Efendi Kütüphanesinde Peygamberimizin Hayatı vle İlgili Türkçe Yazmalar. Dr. A Vehbi ECER.. : istanbul'daki Te'kkelerin Slislle-i Meşayihi: 97 islami IHmler Fakültesinin Tertip Iediği «Hicret Kongresi» başarılı Geçti 119 Siciller Ati.lfa ÇETiN Şer'i ' /---,..., 123J 4ll-licret!<!ongresi» 'Başarılı Geçti 127. '. - Neşredilmeyen yazılar istenildiğinde iade edilir. Mecmmnm ismi zikred.ilmeden ~tibas edilemez. '

2 \.. KAYSERi RAŞİD EFENDi KÜTt!PHANESİNDE Peygamberimizin. Hayatıyla.Türkçe Yazmalar İlg~li Dr. A. Vehbi ECER 1 A. SIRET VE S!YER NEDİR? Sire kelimesi (SHR) kökünden türemiş arapça bir. kelimedir. Bu. kelime yönelmeık, seyahat etmek, yürümek... manalarma gelmektedir. Ta-Ha Sfı.resinde (Ayet/21) «sireteh~>~ şeklinde geçen bu kelime ayette, şekil, vaziyet, hal, durun:i, tavır anlamında kullanılmaktadır.. ' Siret kelimesi lügatta, «bir kimsenin ahlfukı, karakteri, tabiatı, tavır ve hareketi, gidişatı...» anlamına gelir. Siyer lse siret kelimesinin çoğuludur. Bu kelime, anlamına uygun olar?-k, değişik alanlarda ıstılahi mana kazanmıştır. Birbirine yakın olmakla beraber siret ve siyer kelimeleri hukuk ve tarih alanlarmda kulja.mlır: a) Hukuk : İSlamın ortaya çıkışından ve müslümanlarm bir devlet kurmalarmdan sonra, ilk müslüman ilim adamları «devletler hulruku» na si yer.adını koymuşlardır.. İ1k İslam hukukçuları (fakihleri) hukukun barış, savaş ve tarafsızlıkla me gul olan bölümüne bu adı vermişler, bu. konudaki kita;plarma da siyer. adını koymuşlarclır. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah bu konuyla ilgili olarak ---Jbir eserinde- şu bilgiyi verir: «... Ebu Hanife (öl. H/150) İslam harb ve sulh hukuku üzerine. takrir ettiği dersler serisini si yer. tabiriyle adlandırmakta şimdiye kadar birinci olmakla maruftur. Bu dersler talebesinden birçokları tara- 83

3 findan neş:i.r ve ıslah edilmiştir. ki, buniardan b id o ian eş-şeybani, ( ÖL H/189) 'nin «<litab üs-siyer is-sagir» ve «<litab üs-siyer il..,kebir» i şu :veya bu şekilde bize kadar gelmiştir. Ebu Hanife'nin muasırı suriyeli el-e:vzai (öl. H/157) Iraklı. imarnın fikirlerini tenkid etti. EI-Evzainin. mevzu üzerine yazdığı yazı bize kadar gelmedi; f~kat Ebu Hanife'nin meşhur şakirdi, Ebtı Yusuf (öl. H/192) tarafından o yazıya «Er-Reddü ala Si yer il-evzai» başlığıyla bir cevap neşredildl.. Ebu Hanife'nin başka bir muasırı, yaru tınarn Malik de bir <dütab üs-$iyer>> telif etti. O zamandanberi bu kelime her devrin huıkükçuları tarafından müştere ken kullanılan teknik bir tabir haline gelmişe benziyor(1).» b) Tarih : Siret ve si yer kelimeleri tarih alanında hal tc.rcüınesi, özellikle Hz. Muhammed (SA.s) 'in hal tercümesi ıçın kullanılınıştır~ Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın ifadesiyle bu kelime «... Muharebelerde Resill-i Ekrem'in tavır ve hareketi gibi malıdut bir manaya, daha sonra da müslfunan hükümdar larm, milletlerarası mes"elelerde hattı ha-. reketleri manasında kullanılmıştır(2).» Tarih alanında Hz. Muhammed,(SAS) 'ii. hayatını doğumundan. ölümüne kadar "tutarlı ve müteselsil bir şekilde anlatan eserler için si-. yer ve siret kelimeleri kullanılmaktadır. «Siret ün-nebevi» adıyla yazılmış eserlerde Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, Peygamberlik devri, Üstün ahlakı ve savaşları ele alınarak anlatılır, O'nup. hayat tarzı ortaya konullir. - Taşköpri-zade Ahmed Efendi «Mevzuat ül-ülfım»nda «llim ül-. Megazi ve's-siyer» adıyla bu bilime yer ayırır(3). Katip Çelebi «Keşf üz-zünfın»'unda siyer kelimesinin, Peygamberimizjn hayatı dışında, başka. kişilerin ha.i tercümesi anlamında kullanıldığını da belirten Id tap isimleri ziorreder. Ebu Yusuf Ya' kub b. Süleyman el-isferayini (öl. H/ 488.:. M/1095) 'nin «Siyer ili-hilafet» i, Ahmed b. Yusuf b. ed-daye (öl. H/334 - M/945) 'nin «Siretu Ahmed b. Tlllun» u, Abdülınelik b. Manusr is-sa'alebi (öl. H/340- M/951) 'nin. «Siret ül-müluk» u gibi. SİYER'İN :QİGER İLİMLER~ İLGİSİ VE FAiTJ)ASI. Siret ün-nebevi, tarip. alınanın yanında başka bilim dallarıyla da yakından ilgilidir. Peygamberin hayatı, uygulamaları, işleri, emirleri 1 - Prof. Dr. Muhammed Hamidulla'h, lslamda Devlet ldare si, Çev: K. Kuşçu, ist. 1963, s Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, a.g.e., s Taşıköpri-zade Ahmeıd Efendi, Mevzuat ül-ulun, Çe: Kemaleddin Mehmed Efendi, istanbul, 1313, c/1, s

4 Sünnet-i : Nehevi'dir ve hadis biliminin ıkonusu ıçme girer. Diriin e:m.1r -lerinin hayata en iyi uygulamasını,yaptığına inandjğımız Peygamberi- - ınizin hayatı, beşeri münasebetlerle ibadet konularını jşleyen fıkıh ilmi - -_ ile de- -yakından ilgilidir. Amel ve ima;na dayalı yorumların ilmi olan mezhepler tarihi, tefsir... _ gibi ilimleriıı -de si yer'le Hgili olması tabii dir. özet olarak, Siret Ün-Nebevi'nlıi bütün İslami ilimlerle ilgisi vardır. Peygamberimizin hayatının inceleninesi, okuıimas:uiın faydalarını uzun uzıni -anlatmak fazlalıktır. Bu konuda ~{ur'an-j İerim bize örnek.;, - ler vermiş, bu Umin liahl vahyin tasvibine mazhar olduğu:ılu ortaya koy;. muştur. Peygamberimizin hayatından- örnek almamız ve İslam Dinini _ yaşama ve yorumunu en i'yi şekilde yapma imkanıriı- elde etmemiz -bu - bilim sayesinde mümkündür. Siyer okuyan ve öğrenen kimsenin dini duyguları kuvvetlenir, dini bilgileri sağlam temellere dayanır, yaşama gücü artar ve hayata b!l!kış tarzı değişir. iradeli, ahlaklı ve güçlü insan alıpak imkanlarını sağlar(4). B. RAŞİD EFENDi VE KÜTÜPHANESi 1. I. Abdüllıamid ( ) _ ve m. Sultan Selim ( ) 'in saltanatlan devresinde önemli m!!!kamlan işgal ed.en Mehmed Raşid :):Tifendi : Kayseri'nin Gesi bucağının İspidin köyünde H/ M/1754 yılında doğdu. Kayseri'de başladığı tahsilini İstanbul'da tamamladı ve Div~ - Katipliği görevine başladı. Çeşitli 1devlet makamlarında hizmet_ yürüten Mehmed Raşid Efendi üç defa Reis ül-küttab'iığ a getirildi(5) H/1212- M/1798 yılında genç sayılabilecek bir çağda felç geçirerek öldü(6). 4 - Siyer ve si'ret :kel'imeleri için arapça_ lügatierden baş'ka bakınız: Pars Tuğlacı, Ok- - yanus, lstarı'bul, 1972, c/vi, s. 2618; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri- Sözlüğü, istan'bul, 1972,. c/lll, s. 241; Ömer Naslihi Bilmen, Büyük lslam ilmi hali, istan:bul, 1954; s. 658 v.d.; Ömer Nasuhi Bil~en, Hukuk-ı lslam1ye ' ve ıstılahat-ı Fıkhiyye K.amusu, istanbul, 1968, c/lll, s. 350; G. Levi Della Vida, Sire, la, c/x, s ; Katip Çelebi, Keşf"üz-Zünun, c/11, s. 1012; Mevlana - Şiibli, As r-ı Saadet, Çev: Ömer Rıza, istanbul, 1921, c/1, s. 22 v.d.; Siyerle ilgili Hk eserler için bkn: Prof. Dr. Fuad Sezgin, GıAS, c/1, s _- Reis-ül-~üttab için bkn: Halil inalcık, Reis-üfoKüttc!b, ia., IX, s ; M. Zeki Pakalın, aynı :kitap, lll, s. 25 v.d~ 6 - tmehmed Raşid Efendi'nin hayatı ile Hglli olarak bkn, M. Şemseddoin Sami, Kamus 'ül-a'lam, lstan'bul, 1308, c/iii, s. 2245; Arif Hikmet, Tezkiret üş-şuara,, istanbul, 1271, s ; Ahmed b. 'ibrahim er-resmi, Sefinet ür-rüesa, istanbul, 1269, s. 129; 1\!hmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, çeşitli cild ve sayfalar; Mehmed Süreyya, Sicill i Osmani', M~1!baa-i Amire, 1308, c/iv, s. 223; Raşild Efendi Kütüphanesiyle ilgili erı yeni araştırma ~tap lık şefi Ali Rıza Karalbulut'undur:- Medeniyet Tarihinde Kütüp'haneler, Oku Dergis i, Mart/ Ağustos/1977,- sayı: ~ 1 85

5 . Türk matbaacilığına 1783 yılında başlamak üzere İbrahim Mütefer-. rika Matbaasını yönetmek suretiyle hizmet eden Mehmed_ Raşid Efendi, İst~nbulda ziyaretine gelen Kayserili. bir Hoca Efendiye cami yaptırlmak. istediğiıli söyler. Bu ziyaretçi ise, Mehmed Raşid Efendiyi, Kayserinin camiden çok kütüphaneye ihtiyacı olduğu hususuna tkna eder. Raşid Efendi de amacı Koca Ağa'nın gözetiminde H/1211-M/1796 tarihinde bittiğini kitabesinden anladığımız kütüphane yi. yaptırmış; \içine de 943 eild (bunların 925 cildi yazma, 18 cildi İbrahim Müteferrika Mat baası.baskili) kitap bağışlayarak kütüphanenin yönetimi ve masrafla-,. rıyla ilgili hususları vakfiyesinde belirtmiştir(7). llk vakfedilen kitaplar ciltli ve özel kilıflar içerislııdedir. Her birinqe H/1211 tarihini taşıyan «Yal{afe haze'l-kitabe Mehmed Raşid...» diye başlayan özel mühürlerle mühürlenıniştir(8). Kuruluşunu kısaca özetiediğimiz Raşid Efendi kütüphanesinin dünya ilim adamlarının dil~katini çekmesinin sebebi (9), biraz da, daha sonraları, bu kitaplığa sağlanan kitaplarla zenginleştirilmesinden doğ-. maktadır. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre (H/960-M/1552 tarihli) kurulduğu şüpheli olınajkla beraber Kadı Mahmud Vakfında isimleri amlan kitapların: büyük bir çoğunluğu Raşid Efendi kitaplığına taşınmış-. tır(10). Erkilet'te Sadrazam Mehmed Paşa ( ) tarafından kurulan ldtaplıktan, Honad Medresesi içindeki Hacı Halil Efendi kütüphanesinden (kuruluşu 1751-),. İncesu Kara Mustafa kütüphanesinden (kuruluşu 1670) ve bazı Kayserili ilim adamı ve hayır sevenlerinden bir çok kitaplar Raşid Efendi kütüphanesine pıtikal etmiştir. Raşid Efendi kütüphanesi Seksiyon Şefi Ali Rıza Karabulut'un verdiği bilgiye göre, bugün kütüphanede, «1649 cilt yazma ve 4356 cilt arap harfli basma olıriajk üzere 6005 cilt kitap» vardır. «Yazmaların bir kısmı mecmuat ür-resail (bir ciltte bir k;ç ris~le) olduğuıldan 1649 cilt yazma kitapta 3000 civarında eser vardır. Bunlardan 318 tanesi Türkçe, 177 tanesi Farsçq., 2505 tanesi ise Arapçadır(12)» - Tüııkiye'deki bütün kütüphanelerin kataloglarının hazırlanmakta 1 - Raşld Efendinin vakifiyesl, Doç. or: ımüjgan Cumhur tarafından yayınlanmıştır: Vakıflar Dergisi, Ankara, 1969: sayı: 8, s. 18;i Geniş bilgi için bakinız: Ali Rıza Kara'bulut, aynı makaale. 9 - Prof. Dr. i=uad Sezgin, GAS, ı, s Dr. A. Vehbi Ecer, Kayseri, Raşid E.fendi ı<:irtaplığında Türk Tarihi ile ilgili Yazma E'serler, Milli Kültür De~gisi, Haııiran/1977, sayı: Bakınız: AH Rıza Karabulut, aynı makale Ali Rıza Karabulut, Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler, Oku Dergisi, Ağus

6 \ old~ğunu memnuniyetle duymuş bulunuyoruz. Biz hi.ırada.bu kataloğlarm çıkışma kadar, araştırıcılarm ihtiyacını karşılamak ve dikkatlerini çekmek üzere başladığımız bir çalışmayı(13) tamamlamaık için «Peygamberimizin hayatıyla ilgili Türkçe yazmaları» tanitmaya çalışacağız. Anadolu'da kurulmuş olup önemli yazmalara sahip Kaayseri Raşid Efendi kütüphanesindeki Peygamberimizin hayatıyla.ilgili Türkçe yazma. eserleri tanıtırken ta:kip ettiğimiz yol ve sıra şöyledir:.. 1. Yazarı (Alfabetik sıraya göre ünvanı, adı, ölüm tarihi, hayatıyla ilgili kısa bilgi) Varsa mütercimin adı ve hakkında çok!kısa bilgi. 3. Kitabın adı. 4. Kitabın Raşid Efendi kitaplığındaıki kayıt numarası, yaprak (va-. - ~ rak) sayısı, düzenli ise her sayfadaki satır sayısı, sayfa boyut (eb'ad)ları (mm olarfl)k) yazı çeşidi, varsa istinsah tarihi 5. Bir yazara ait konumuzia ilgili bir kaç eser. varsa sıra numarası :konulmadan aynı düzenle, aynı yazarın ismi altmda tamtıldı. Kitabın mahiyeti ve konusu ile ilgili çok kısa bil~.verildi. ' ı ' C. RAŞİD EFENDi. KüTüPHANESiNDE PEYGAMBERİMİZiN HAYATIYLA İLGİLİ TÜRKÇE YAZMALAR: 1. AbdüUtziz Efendi (Kara~lebi-zMe) öl. H/1068-l\1/1658 i Osmanlı fukuha ve şeyhülislamlarmdan olan Karaçelebi-zade Alıdülaziz Efendi H/1000-M/1592 yılında :tstanbulda doğdu. Bir ara bazı. medreselerde müderrislik yaptı de Bursa'da öldü(15). Alıdülaziz Efendi Yenişehir, Mekke, İstanbul kadıbklarmda bulundu ye 1634 yılında Rumeli Kazaskerliğine get:lıildi. Raşid Efendi Kütüphimesinde, aşağıdaki kitaplardan başka, 914 numaralı kayıtlı, Kanuni Sultan Süley yılında Tüıık Tarihiyle ilgi'li türkçe yazmaları tanıtmıştım. Bak: Milli Kültür Dergisi, Hazıiran/1977, sayı: ~itaplığın kuruluşu ile.ilgili olarak anılan yerlerden başka bak: Nihad m. Çetin, Raşid Efendi Kütüphanesinin Kuruluşuna Dair, Kubbealtı Akademi Mecmuası,. Nisan/1975, sayı: 2, s ıbilgi,için 'bkn: F. Babinger, Jlil:idülaziz Efen 1 di, ia, 1, s ; Ahmed Refi,k, Alim- ler ve Sanatkarlar,. istanbul, 1924, s V;S, 87

7 man'ın saltanat devrini (1520..:1566) anlş,tan «Süleyman-name-i.Aztz Efendi» adlı bir eseri_ daha mevcuddur. a) Mir'at üs-safa fi- Ahval ll-enbiya b) Nu: 1412, Yaprak: 1a-l32b, 19 satır, Boyut: 205x117 (133x 63) mm, -Nestalik~ Hz. Adeı;n'den başlamajk üzere Peygamberlerin _hayatını anlatan bu : eserin- hasıldığına dair bilgimiz yoktur(16). 103a yaprağına ka~ar HZ. ' MUhammed. (SAS) 'den önceki peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı eserde en fazla yeri Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatı kaplamaktadır. Eser «Veda :Haccı» olayıyla (131b) \son bulur. a) Fevayih ün-nebeviyye fi Siyer ll-mustafaviyye b) Nu: 1312, Yaprak: 1a-207b, 25 satır, Boyut: (162-68) mm, Talik. Eser, Bursalı Mehmed Tahir'in.verdiği bilgiye göre(17) İshakiye tarikatı kurucularmdan Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar KAzE- - R~ (öl. H/963-M/1034) 'nin aynı adla antian eserinin tercümesidir. XVI. yüzyılda Türkiyede öneriıli rol oynadığı belirtilen bu tarikatın kurucusunun(18) böyle bir eseri olup olmadığını tesbit edemedik; Eser tamamen Peygamberimizin hayatıyla ilgilidir.. a) Ravzat ül-ebrar b) Nu: 8~3, YapraJk: 1a~127b, 17 satır Boyut: 227x:!-16 (196x93) mm., Nestaliık, İstinsah tarihi: H/1088-M/1677. Hz. Adernden H/1056-M/1646 tarihine kadar geçen. olaylarm dört ana bölüme ayrılarak anlatıldığı bu eser, Sultan İbrahim'e (Saltanatı: Ü ) sunulmak üzere yazılmıştır. 24a'dan itibaren «Der Beyan-i siyer ve Alıbar-ı Hz. Seyyid -il-ebrar» başlığiyla Hz. Muhammed (SAS) in hayatı anlatılır. «Zikr-i Zevcat-i Tahirat» başlığı. ile (Ya: 301>-32a) Peygamberimiz ha:kkmd3:ki bilgiler son bulur. Osma:nlı Tarihiyle ilgili bölümü ise «Tafsil-i Menaklb-i Ahd-1 Osm~ Gazi»- başlığından (Ya: 180a) sonuna kadar devam eder. Avrupada çok güzel yazma nüshaları- - :p.m bulunduğu belirtilen bu eser(19) matbu- hale de getirilmiştir. (Bu Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı MüelHfleri, istanbul, 1333, lll, s _-- Bursalı Mehmed Tahir, aynı kitap, lll, s P. Wittek, Kiizerilni, ia, IV, s F. B-abinger, anılan_ yer: Bursalı Mehmed Ta'hir, aynı - kitap, lll, s. _

8 \ Iaık, 1248)- Müstensibi Mustafa b. Üsküdari eseri H/1088-M/1677 yılın-. da tamamlamıştır., AbdülbaJd Arif Efendi, öl~: H/1225-M/1810. Hazine Katibi Mehmed Efendinjn oğludur. Kazaskeriiık,yaptı ve hat sanatına meraklı ve vakıftır. Dini ilimlerle ilgili eserleri bulunan. Abdillbaki Arif Efendi İstanbuİda vefat ett(20).. ' a") Siyer-i Nebevi b) :N"u: 982, Yaprak-: 1a-152b, 19 satır, Boyut: 215x130 (154x 65)min,.. İstinsah tarihi ve müstensihi hakkında bilgi bulamadığımız eserin ilk yapragı (2a-2b) yaldız çerçeveli, tezhiblidir. Tamamı Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatıyla ilgili bir eserdir. 3. AI*hirli, Veysi blıı Mehmed Efendi, öl.: H/1037-M/1724. Alaş~hirli kadı Mehmed Efendi'nin oğlu olan ve H/969-M/1561 yılında Alaşehirde doğan Veysi. tahsilini İstanbulda tama!lf].adı.. Daha sonra «~eslek-i niyabet'e(21). saiiık olub» çeşitli yerlerde bu görevi yürüttü. _En son görevli olduğu Üsküb'de öldü. Alaşehirli Veysi Efendinin - Eursalı Mehmed T_ahir'e göre- basılınamış onbir eseri vardır(22). -. a) Dürret üt-t8.c fi Sireti Sahib il-mi'rac b) Nu: 930/1-2, Yapraık: 2a-160a, 21 satır, Boyut: 253x146. (170x90)mm., N~ih. HZ. Muhammed (SAS) 'in doğumundan başlayarak Bedir savaşına kadar devam eden olayları içine alan bu eser iki ana bölüme (Mekke M~e Devirleri diye) ayrılını~tır. Medine Devri bölümü 85a dan sonuna kadardır. Bu eser Siyer..:i Veysi diye ün yapmış ve matbu hale getirilmiştir: Veysi'nin en tanınm)ş eseri olan bu kitaba «zeyl~> ler yapılınıştır. Raşid Efendi Kütüphanesindeki. yazma nesih ve yer yer harekelidir Bağdatlı N azmi-zade Hüseyin Murtaza Efendi öl. H/1134-M/1 721 Bağdatlı.. olan Nazmi-zade devlet hizmetlerinde bulunmuş ve birçok 20 - Sursalı Mehmed Tahir, aym kitap, I, ıs Niıya:bet: Kazasker veya kadıya ve'kaleten şer'i iş ve davaların naib sıfatıyla gö rülmesi, yerine kullanılan bir tabirdir. Bkn: M. Zeki P.a:kalın, aynı kitap, c/ll, s Bursalı Mehmed Tahir, a:g.e., c/h, s

9 eserler yazmıştır. En çok tamnmış olan eseri İbrahim Müteferrika Mathaasında basılan GÜŞEN-1 HüLEF A aölı tarih kitabıdır; Tarih dışmda tasavvuf ve edebiyatla da ilgilenmiş, bazı tercemeler de yapmıştır(23).. a) Dürret üt-tac fi Siretin Sahib il-mi'rac Zeyli, b) Nu: 930/4, Yaopra;k: 350b-445b, 21 satır, Beyrut: 253x146 (170x90)mm., Nesih, İstinsalı tarihi: H/1130-M/1717. Alaşehirli Veysi b. Mehmed E~endi'nin Siyer'inin' Zeyl'ine Zeyl'dir. Meıkkenin fethinden Hz. Muhammed (SAS) 'in vefatıarına kadarki olay;. ları içine alır. 5. Edirneli Mehmed b. Mehmed Efendi, öl. H/10'50-M/1640 Sultan 2. Osman'ın ('Saltanatı: ) Divan-ı Hümayf:ın Katibidir. H/1050-M/1640 yılmda öldüğü bilinmektedir(24). a) Nuhbet üt:tevarih ve'l-ahbar b) Nu: 943, Yaprak: 1a-329b, 21 satır, Beyrut: 252x142 (172 X 85) mm., Talik İslamiyetin doğuşundan başlayarak kendi yaşadığı 4. Murad zamanına kadariki olayları anlatır. İstinsah tarihi ve müstensihi hakkında bir kayda rastlanamamıştı (25)..6. İbn Seyyid in-nas İbn Seyyid' in-:-nas diye anıian yazarın künyesi Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah b. Muhammed b. Yahya el-yl:!-'id:ari el Endelfısi eş-şafli'dir. Şatil fakihi olan :tbn Seyyid'in-Nas H/734-M/1333 yılında Kahire'de.ölmüŞtür. Aynı zamanda hafız, edib ve muhaddis olarak bilinir. Selefiye inancına sahip olduğu rivayet edilir(26). Siyer ve tarihle ilgili eserler yazmıştır(27). En önemli eserleri: 23 - ıbursalı Mehmed Tahir, a.g.e., c/lll, s ' Sursalı Mehmed Taıhir, a.g.e., c/lll, s. 1'1-12;. Kat'ip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s Ayrıca bakırnz: Fehmi E'Cihem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türk çe Yazmalar Kataloğu, stanbul, 1961, cjl, s Abd'üi-Hayy ihn imad el-hanbeli, Şezerat üz-zeheb, Beyrut, c/iv, s. 108 v.d G. Lev.i Della Vida, Sire, ia, c/x, s. 702; Ayrİca bkn: Ebu'I4Fida el~hafız. ibn Kesir, el-bidaye ve'n-nihaye, Riıyaz, 1966, c/xiv, s

10 '. 1 - Uyfuı üi-eser' fi Fünfiıi il-megazi ve'ş~ş ve's-siyer: Kay-. naklarda iıki cild olduğu(28) zikredilen bu eser «Nfu. ül-'uyun fi Telhis-i Siyer il-emin ve'l-memun» adıyla kısaltılmıştır. Daha sonra Burhanüddiıı İbrahim b. Muhammed el-halebi (öl:- H/840-M/1437) tarafından «N"!ll' üıı-nibras fi Şerhi Siret' ibn-seyyid'in-nas» adıyla aynı esere şerh yapıldı. Muhammed b. Yunus eş-şafii (öl. H/845-M/1441) tarafından manzum hale getirildi(29). ~ - Buşra'l-Lebib fi ZiŞra'l-Habib: Peygamberimizi metheden ikasideleri içine alır ( 30). Raşid Efendi Kütüphanesinde tercemesi verilen eserin İbn Seyyid' in-nas'ın ilk sıradaki eseri olması ıku~etle muhtemeldir. Bu konuda kesin kanaate, eserin aslıyla bir karşılaştırma yapbktan sonra varmamız müriıküıı olacaktır(3.2).. ~ Çeviren: Çevirenin ıkimliğiyle ilgili kesin. bir kanaate varılamamıştır a) Tercüme-i Siyer-i İbn Seyyid in-ni1s b) Nu: 932, Yaprak: 1a-291b, Beyrut: 245x145 (175x78) mm., Talik, 31 satır,.istinsah tarihi: H/1096-M/1684. Eserin fiq.ristinin başına ~<Fih.rist Terceme- Seyyid in-nas ve Tarili-i Hillefa-i Raşidin ve Beni Umeyye ve Beni'l-Abbas» başlığına rastlamaktayız. «Zikru Zuhur-i Devlet-i İslam ve Beyan-i Ecdad ve Ensab-i ResUl-i' Kiram» konusu ile (Ya: 1a-11a) başlayan eser Peygamberimizlıı doğumuyla devam etmektedir (Ya: llb): Hz Hainza ve Hz. ömer'in. ' (Ya: 17a) müslüman oluşlarıyla devam eden eserin Peygamberimizin hayatıyla ilgili bölümü Hz. Ebubekir'in hilafete geçişi oiaylarıyla biter (Ya: 67a). Eser Hülagtı. devrinin (Ya: 288a-291b) anlatımıyla biter. SO:!funda «Temmet'ül-Kitab» sözüyle H/1096 tarihi zikredilmekte ve bu tarih tarafımızdan istinsah tarihi olarak kabul edilmektedir. Kitabın 28 - Ömer Rıza, Kehhale, Mu'cem üi-müellifin, Dımışk, 1960, c/xl, s ; Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s. 1183; Ömer Rıza, Kehhale, aynı yer; Z irikli, al-a-lam, 3. baskı, c/vii, s 'Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, ı, s. 245; islam Ansiiklopedisi, cjv-2, s KiHip Çelebi, Keşf üz~zünun, ll, s: 1786; Ömer Rıza, Kehhale, aynı yer; Zir ikli, aynı yer, ibn Seyyild' in-nas ve eserleri içtln ayrıca baıkınız: C. Brockelmann, G'AL, 11. s. 71; Zirikli, ei-a'iam, VII, s. 263; ibn Hacer ei-askalani,, ed-dürer'üi-kamine, Mtsır, 1966, IV, s. 208; Ömer Rıza Ke'hhale'nin gösterdiği diğer rkaynaklar. 91

11 Gene. kita:bın sonunda müstensihle ilgili old1,1ğunıi tahmin ettiğimiz «Ke-. tebehu'l-hakir ve'l-fajkir İbrahim b. Ramazan eş~şehir bihi Bezmi. Nazm li muharrere:. şerhi Kalemim taze. hüsn virdi yine kırtase.aferin Bezmi'ye yazdı _hulefa tarihin» kayıtlan mevcuddur.. 7. Kastafıa.ni (Ebu'l-Abbas Ahmed. b, Mufuinimed b. Ebi Bekr el Hatib Şihab'üd-Din eş-şafii), öl: H/923-M/1517. Hadis ve kelam bilgini olaraık' tanınır. Bulıari'nin Sahih'iİıe yazdığı çok önemlidir. ÇeViren: Baki (Şair), öl. H/1008-M/ XVI. Yüzyıl ~k şiitinin en büyük üstadlarından olan ve hayatın.; da. «Sultan'üş-Şüara» ünvanıiu kazanan Mahmud Abdilibaki «Divan» ı. nın yanısıra bazı.terceme eserler de bırakmıştır. - j a) Ma'aii:m ül-yakin fi Siretin Seyyid il-1\lürselin b) Nu: 692, Yapraık: 457, 31 satır. Boyut: 288x192 (206xl12). mm., Rik'a, İstinsah tarihi: H/1035-M/1625. Kastallam'nin «el-mevalıi'b ül-ledüniye fi'l-thiinali il-mnhammediye» adlı eser.inin tercemesidlr. Bu eser İslam ülkelerinde çok rağbet bul-. muş, birçok baskıları yapılmış ve hakkında şerhler yazılmıştır(33). Bu eseri Şair Baki, Sokullu Mehmed Paşa'nın emri ile terceme etti: 1261 yılında İstan'bul'da basılan bu eser hakkında Prof. Dr. M. Fuat Köprülü şöyle bir açıklama yapar: «... Bu si yer kitabı, bir tercüme olmaktan ziyade bir te'lif mahiyetindedir. Bruki bunu yazarken yüzden fazla kitaba müracaat ederek, Şafii mezhebindeki müellifin birtakım mütalaalarını, hanefi esaslarına göre değiştirmiş, lüzumsuz. tafsilatı çrkarmış, zarurl v~ _ faydalı gördüğü ilaveleri yapmıştır... Güzel ve selasetli bir üslub ile yazılmış olan bu eser Baki'nin şer'i meselelere ve Hanefi fıkhına vukufuiıu göstermek bakımından ehemmiyetlidir(34). yazdı 8. Kutb'üd-Din Muhammed b. Ahmed el-mekki, öl. H/990~M/1582 Arab yazarlanndandır. _Mekke Tarihiyle ilgili eserini 1571 yılında ve Sultan 3. Murad (Saltanatı: ) 'a sundu C. Brockelmann, Kastallani, ia, ll, s Prof. Dr. Fuad Köprülü, Baki, ia, Il, s

12 ÇeViren: Şair Baki, öl. H/1008-M/1600. a) Fezail-i Mekke b) Nu: 946, Yaprak: 1a-152b, 21 s.atır, Boyut: 203x128(136x80) mm., Rik'a. Yazarın «el-i'lam fi Alıvali Beled' Allah il-haram» adlı eserinin Osmanlı Devri Türk Şairi Baki tarafından Sokullu Mehmed Pıişa'nın emriyle. yapılan tercümesidir. Mekke tarihiyle ilgili olan bu eserde Peygam~ ' beriinizin hayatıyla alakah yer yer bilgiler verilmektedir. İstinsah tarihi ve. müstensihi ile ilgili bir kayda ras~lanamari:ıiştır(~5). 9. Molla Miskin (Muhammed el-fer3jıi), öl. H/954-M/1547 Hanefi fakihlerind~n biri olaraık bilinir ve kabul edilir. ~u din bilgi ilgili fazla bir bilgimiz yoktur(36). ninin hayatıyla Çeviren: Alb-Parmak Muhammed Efendi, öl: H/1033-M/1623 Çılı:rıkçı-zade ve Altıparmak 18Jkabıyla tanınır.. Üsküb'lüdür. Bayra. miye tarikatma girmiş, İstanbulda tahsilini tamamlamıştır. Daha sonraları Mıs~r'a giderek orada kalmış ve ilmi araştırmalar yapmıştı(37). a) Delall-i Nübüvvet-i Mubammedi ve Şernail-i Fütüvvet-i Ahınedi. b) Nu: 906, Yaprak: 1a-400b, 29 satır, Boyut: 295x160 (200x100) mm., Nesih, İstinsah tarihi H/1089-M/ b) Nu: 995, Yaprak: 1a-155b, 29 satır, Boyut: 263x155 (189 x 100) mm., Nesih, İstinsah tarihi: H/1071-M/ \. Molla Miskin'in farsça olara:k yazdığı «Mearic ün-nübüvve fi. Medaric ii-fütüvve» adlı eseriniri tercümesidir. Bu eser Koca Nişancı Mustafa b. Cela.I (öl H/975-M/1567) tarafmdan(38), ayrıca Altıparmak Mehmed Efendi tarafından da tercüme edilmiştir. Altıparmak Mehmed Efendinin tercümesi «AL TIP ARMAK TAR$» adıyla şöhret bulmuş Prof. Dr. Fuad ~prül'ü, aynı yer; Kal:iıp eçie'b'i, Keşf üz-z:ünun, 1, s Ömer Rıza Kehhaie, Mu'cem ül-müellifin, XII,- s. 312; 'Katip Çelebi, Keşf'üz-Zünun, ll, s. 1724; Altıparmak Mehmed Efendi'nin ölüm tar.ihi ukeşf üz-zünqn, da (c/11, s. 1724) H/1003, Sursalı Mehmed Tahirlin «Osmanlı Müellitleri» nde ise (c/1, s. 212) H/1 033 olarak gösterilir ~oca Nişancı hakkında kısa bilgi için bak: Tayyip Gok!bilgin, Celal-zade, la, lll, s ; Prof. Dr. Hüseyiri Gaııi Yurdaydın, i slam Tarihi Dersleri, Ankara, Hl71, s. 10,

13 tur. Eser dört ana bölümdür. Birinci bölümden sonraiki -üç bölüm Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatıyla ilgilidir n umarada.kayıtlı birinci nüsha -yaldız çerçeveli ve. itinalı bir yazma olup müstensih olarak «Yusuf b. Derviş» adı.kayıtlıdır. 955 numaralı ikinci nüsha ise «Murad b. Ali» tarafından istinsah edilmiştir ve bu. nüshada ıkitabın adı «Delail-i Nübüvvet-i Muhammedi ve Şernail-i Fütuhat-ı Ahı:iiedi» şeklinde. (Ya: 4b) geçer. Topkapu Sarayı MÜzesi Kütüphanesinde sekiz ayrı yazması vardır(39). 10. Nabi Yusuf Efendi (Ruhavi) öl. H/1124--M/1712 _ Adı sonraları Urfa olan Ruha'da doğduğu için Ruhavi ünvanıyla anılan Na'bi Yusuf Efendi İstanbulda ölmüştür. Zamammızda divan edebiyatındaki şöhreti yönündeıı. tanınan Şair Nabi'nin Raşid Efendi Kü _tüphanesinde «Fetihname-i ;Kamani~e» ile birlikte tarihle ilgili iki yazma eseri vardır ( 40). a) Dürret üt-tac fi Sireti Salıib'il-Mi'rac Zeyli b) Nu: 930/3, Yaprak: 161b-349b, 21 satır, Boyut: 243x146 (170x90)mm., Nesih, İstinsah tarihi: H/1130-M/ Daha çok «ZEYL-İ SİYER-İ VEYSİ» adıyla şölıret bulan bu. eser ilk defa Bulak'ta 1248 yılında basılmıştır. Alaşehirli Veysi Efendi'nin aynı adla yazdığı.ve Bedfr Savaşına.kadar Hz. Muhammed (SAS)'in hayatinı allıattığı esere zeyl'dir. Veysi'nin bıraktığı «Benlı Kaynuta«savaşından başlayarak Mekıke'nin fethine kadarki olayları anlatır. Gazveler (savaşlar) kırmızı 'başlıklarla, ayetler de :kalın ve büyük harflerle yazılmıştır. Bu esere Bağdat4 Nazmi-zade Hüseyin Murtaza Efendi öl. H/1134-M/1721) «Zeyl» yazmıştıi'. ll. Nişancı-zade Melımed Kudsi Efendi, öl. H/1031-M/1621. Nişancı-zade ve Ramazan~zade ünvanlarıyla tanınır.. _a) Mir'at ili-kamat b) Nu: 966, Yaprak: 1a-663b, 27 satır, Boyut: 323x192 (235x116)mm., Nesilı, İstinsah tarihi: H/1170-M/1756. b) Nu: 904, Yaprak: 1a-3~6b, 39 satır, Boyut: 282 x 164 (202 x 92) nun.,,talik Fehmi Edhem Karay, aynı kitap, c/1, s. 345 v!d 'Bak: A'bdülkadir Karahan, Nabl, ia, IX, s. 3-7; Sursalı M. Tahir a. g.e., Il, s

14 :(Iz. Adernden. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sonuna kadar olay Ian içine alan bu eser bir umurnı tarih olup H/1290-M/1873 yılında mat -. bu hale getir.ilmiştir(41). Raşid Efendi Kütüphanesinde iki yazması olan eserin 966 numaralı Şeyh Ali tarafından -istinsah edilen nüshası H/971-M/1563 yılı olaylarında son b~ur. 904 numaralı kayıtlı yazma ise. Hülagfı.'nun Bağdad'ı alışma kadarki (H/656-M/1258) olaylar anlatılır. 366 yapraik olan bu ikinci nüshaıiın istinsah tarihi hakkında bir kayda ı"astlanamamıştır. Eserde Peygamberimizin hayatıyla ilgili geniş bilgilere yer verilmiştir. \ 41 - :Bursalı Mehmed Ta'hir, aynı kitap, lll, s

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

------------------------------

------------------------------ -- - -!ÇIN DEKlLER MECMUASI tjç AYLlK Dini} Ilmi> Edebi Araştırmalar Mecmua8ı Oilt : IV} Sayı : ~ Haziran 1980 -Recep 1400 SAHIBI ISLAM MEDENIYET/ V AKFI Adına Başkan Selçuk ERAYDIN Yazı Işleri Müdürü

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI DKAB102 - Eğitim Psikolojisi 01.04.2017 12:50 Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN 48. Derslik DKAB104 - İslam İbadet Esasları 07.04.2017 16:50 Okutman

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı