lçinjdekller SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Selçuk ERAYiHN !dare Yeri Haziran - Şaban 1401 Celal KIRCA -...' ÜÇ AYLIK Cilt: V, Sayı:.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lçinjdekller SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Selçuk ERAYiHN !dare Yeri Haziran - Şaban 1401 Celal KIRCA -...'... 17- ÜÇ AYLIK Cilt: V, Sayı:."

Transkript

1 lçinjdekller... Hicret Krıteri 1. Lütfi ÇAKAN ÜÇ AYLIK nınıj llmij E!debi Araştırmalar Mecmuası Cilt: V, Sayı:. 2 Haziran - Şaban 1401 SAHlBl lslam MEDENlYETl V AKFJ Adına Başkan Selçuk ERAYiHN Yazı Işleri Müdürü Dr~ Cahid BALT ACI!dare Yeri Bozdoğan Kemeri Cemal Yener Cad. Nr: 132 "'VEFA/lST Haberleşnie ve Havele PK SirkecijlSTANBUL.. TURKEY Fiatı: 150 lira Abone şartları: Yurt içi: 600 lira Yurt dışı: lira Kur'an-ı Kerim'in Tefsl!ii ve 'Himlerle Olan Münasebeti Celal KIRCA -....' ILYA:S (a.s.) Hekkında Araştırma bir Dr. Abdullah AYDEMiR Osmanlılarda MOssesesi Şeyhülislamlı'k Ziya KAZI CI..., Fal, Falname ve ufaj-ı Cem Sultan» Reyhan-ı ' Dr. Halil ERSOYLU Kayser-i Raşid. Efendi Kütüphanesinde Peygamberimizin Hayatı vle İlgili Türkçe Yazmalar. Dr. A Vehbi ECER.. : istanbul'daki Te'kkelerin Slislle-i Meşayihi: 97 islami IHmler Fakültesinin Tertip Iediği «Hicret Kongresi» başarılı Geçti 119 Siciller Ati.lfa ÇETiN Şer'i ' /---,..., 123J 4ll-licret!<!ongresi» 'Başarılı Geçti 127. '. - Neşredilmeyen yazılar istenildiğinde iade edilir. Mecmmnm ismi zikred.ilmeden ~tibas edilemez. '

2 \.. KAYSERi RAŞİD EFENDi KÜTt!PHANESİNDE Peygamberimizin. Hayatıyla.Türkçe Yazmalar İlg~li Dr. A. Vehbi ECER 1 A. SIRET VE S!YER NEDİR? Sire kelimesi (SHR) kökünden türemiş arapça bir. kelimedir. Bu. kelime yönelmeık, seyahat etmek, yürümek... manalarma gelmektedir. Ta-Ha Sfı.resinde (Ayet/21) «sireteh~>~ şeklinde geçen bu kelime ayette, şekil, vaziyet, hal, durun:i, tavır anlamında kullanılmaktadır.. ' Siret kelimesi lügatta, «bir kimsenin ahlfukı, karakteri, tabiatı, tavır ve hareketi, gidişatı...» anlamına gelir. Siyer lse siret kelimesinin çoğuludur. Bu kelime, anlamına uygun olar?-k, değişik alanlarda ıstılahi mana kazanmıştır. Birbirine yakın olmakla beraber siret ve siyer kelimeleri hukuk ve tarih alanlarmda kulja.mlır: a) Hukuk : İSlamın ortaya çıkışından ve müslümanlarm bir devlet kurmalarmdan sonra, ilk müslüman ilim adamları «devletler hulruku» na si yer.adını koymuşlardır.. İ1k İslam hukukçuları (fakihleri) hukukun barış, savaş ve tarafsızlıkla me gul olan bölümüne bu adı vermişler, bu. konudaki kita;plarma da siyer. adını koymuşlarclır. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah bu konuyla ilgili olarak ---Jbir eserinde- şu bilgiyi verir: «... Ebu Hanife (öl. H/150) İslam harb ve sulh hukuku üzerine. takrir ettiği dersler serisini si yer. tabiriyle adlandırmakta şimdiye kadar birinci olmakla maruftur. Bu dersler talebesinden birçokları tara- 83

3 findan neş:i.r ve ıslah edilmiştir. ki, buniardan b id o ian eş-şeybani, ( ÖL H/189) 'nin «<litab üs-siyer is-sagir» ve «<litab üs-siyer il..,kebir» i şu :veya bu şekilde bize kadar gelmiştir. Ebu Hanife'nin muasırı suriyeli el-e:vzai (öl. H/157) Iraklı. imarnın fikirlerini tenkid etti. EI-Evzainin. mevzu üzerine yazdığı yazı bize kadar gelmedi; f~kat Ebu Hanife'nin meşhur şakirdi, Ebtı Yusuf (öl. H/192) tarafından o yazıya «Er-Reddü ala Si yer il-evzai» başlığıyla bir cevap neşredildl.. Ebu Hanife'nin başka bir muasırı, yaru tınarn Malik de bir <dütab üs-$iyer>> telif etti. O zamandanberi bu kelime her devrin huıkükçuları tarafından müştere ken kullanılan teknik bir tabir haline gelmişe benziyor(1).» b) Tarih : Siret ve si yer kelimeleri tarih alanında hal tc.rcüınesi, özellikle Hz. Muhammed (SA.s) 'in hal tercümesi ıçın kullanılınıştır~ Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın ifadesiyle bu kelime «... Muharebelerde Resill-i Ekrem'in tavır ve hareketi gibi malıdut bir manaya, daha sonra da müslfunan hükümdar larm, milletlerarası mes"elelerde hattı ha-. reketleri manasında kullanılmıştır(2).» Tarih alanında Hz. Muhammed,(SAS) 'ii. hayatını doğumundan. ölümüne kadar "tutarlı ve müteselsil bir şekilde anlatan eserler için si-. yer ve siret kelimeleri kullanılmaktadır. «Siret ün-nebevi» adıyla yazılmış eserlerde Peygamberimizin çocukluğu, gençliği, Peygamberlik devri, Üstün ahlakı ve savaşları ele alınarak anlatılır, O'nup. hayat tarzı ortaya konullir. - Taşköpri-zade Ahmed Efendi «Mevzuat ül-ülfım»nda «llim ül-. Megazi ve's-siyer» adıyla bu bilime yer ayırır(3). Katip Çelebi «Keşf üz-zünfın»'unda siyer kelimesinin, Peygamberimizjn hayatı dışında, başka. kişilerin ha.i tercümesi anlamında kullanıldığını da belirten Id tap isimleri ziorreder. Ebu Yusuf Ya' kub b. Süleyman el-isferayini (öl. H/ 488.:. M/1095) 'nin «Siyer ili-hilafet» i, Ahmed b. Yusuf b. ed-daye (öl. H/334 - M/945) 'nin «Siretu Ahmed b. Tlllun» u, Abdülınelik b. Manusr is-sa'alebi (öl. H/340- M/951) 'nin. «Siret ül-müluk» u gibi. SİYER'İN :QİGER İLİMLER~ İLGİSİ VE FAiTJ)ASI. Siret ün-nebevi, tarip. alınanın yanında başka bilim dallarıyla da yakından ilgilidir. Peygamberin hayatı, uygulamaları, işleri, emirleri 1 - Prof. Dr. Muhammed Hamidulla'h, lslamda Devlet ldare si, Çev: K. Kuşçu, ist. 1963, s Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, a.g.e., s Taşıköpri-zade Ahmeıd Efendi, Mevzuat ül-ulun, Çe: Kemaleddin Mehmed Efendi, istanbul, 1313, c/1, s

4 Sünnet-i : Nehevi'dir ve hadis biliminin ıkonusu ıçme girer. Diriin e:m.1r -lerinin hayata en iyi uygulamasını,yaptığına inandjğımız Peygamberi- - ınizin hayatı, beşeri münasebetlerle ibadet konularını jşleyen fıkıh ilmi - -_ ile de- -yakından ilgilidir. Amel ve ima;na dayalı yorumların ilmi olan mezhepler tarihi, tefsir... _ gibi ilimleriıı -de si yer'le Hgili olması tabii dir. özet olarak, Siret Ün-Nebevi'nlıi bütün İslami ilimlerle ilgisi vardır. Peygamberimizin hayatının inceleninesi, okuıimas:uiın faydalarını uzun uzıni -anlatmak fazlalıktır. Bu konuda ~{ur'an-j İerim bize örnek.;, - ler vermiş, bu Umin liahl vahyin tasvibine mazhar olduğu:ılu ortaya koy;. muştur. Peygamberimizin hayatından- örnek almamız ve İslam Dinini _ yaşama ve yorumunu en i'yi şekilde yapma imkanıriı- elde etmemiz -bu - bilim sayesinde mümkündür. Siyer okuyan ve öğrenen kimsenin dini duyguları kuvvetlenir, dini bilgileri sağlam temellere dayanır, yaşama gücü artar ve hayata b!l!kış tarzı değişir. iradeli, ahlaklı ve güçlü insan alıpak imkanlarını sağlar(4). B. RAŞİD EFENDi VE KÜTÜPHANESi 1. I. Abdüllıamid ( ) _ ve m. Sultan Selim ( ) 'in saltanatlan devresinde önemli m!!!kamlan işgal ed.en Mehmed Raşid :):Tifendi : Kayseri'nin Gesi bucağının İspidin köyünde H/ M/1754 yılında doğdu. Kayseri'de başladığı tahsilini İstanbul'da tamamladı ve Div~ - Katipliği görevine başladı. Çeşitli 1devlet makamlarında hizmet_ yürüten Mehmed Raşid Efendi üç defa Reis ül-küttab'iığ a getirildi(5) H/1212- M/1798 yılında genç sayılabilecek bir çağda felç geçirerek öldü(6). 4 - Siyer ve si'ret :kel'imeleri için arapça_ lügatierden baş'ka bakınız: Pars Tuğlacı, Ok- - yanus, lstarı'bul, 1972, c/vi, s. 2618; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri- Sözlüğü, istan'bul, 1972,. c/lll, s. 241; Ömer Naslihi Bilmen, Büyük lslam ilmi hali, istan:bul, 1954; s. 658 v.d.; Ömer Nasuhi Bil~en, Hukuk-ı lslam1ye ' ve ıstılahat-ı Fıkhiyye K.amusu, istanbul, 1968, c/lll, s. 350; G. Levi Della Vida, Sire, la, c/x, s ; Katip Çelebi, Keşf"üz-Zünun, c/11, s. 1012; Mevlana - Şiibli, As r-ı Saadet, Çev: Ömer Rıza, istanbul, 1921, c/1, s. 22 v.d.; Siyerle ilgili Hk eserler için bkn: Prof. Dr. Fuad Sezgin, GıAS, c/1, s _- Reis-ül-~üttab için bkn: Halil inalcık, Reis-üfoKüttc!b, ia., IX, s ; M. Zeki Pakalın, aynı :kitap, lll, s. 25 v.d~ 6 - tmehmed Raşid Efendi'nin hayatı ile Hglli olarak bkn, M. Şemseddoin Sami, Kamus 'ül-a'lam, lstan'bul, 1308, c/iii, s. 2245; Arif Hikmet, Tezkiret üş-şuara,, istanbul, 1271, s ; Ahmed b. 'ibrahim er-resmi, Sefinet ür-rüesa, istanbul, 1269, s. 129; 1\!hmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, çeşitli cild ve sayfalar; Mehmed Süreyya, Sicill i Osmani', M~1!baa-i Amire, 1308, c/iv, s. 223; Raşild Efendi Kütüphanesiyle ilgili erı yeni araştırma ~tap lık şefi Ali Rıza Karalbulut'undur:- Medeniyet Tarihinde Kütüp'haneler, Oku Dergis i, Mart/ Ağustos/1977,- sayı: ~ 1 85

5 . Türk matbaacilığına 1783 yılında başlamak üzere İbrahim Mütefer-. rika Matbaasını yönetmek suretiyle hizmet eden Mehmed_ Raşid Efendi, İst~nbulda ziyaretine gelen Kayserili. bir Hoca Efendiye cami yaptırlmak. istediğiıli söyler. Bu ziyaretçi ise, Mehmed Raşid Efendiyi, Kayserinin camiden çok kütüphaneye ihtiyacı olduğu hususuna tkna eder. Raşid Efendi de amacı Koca Ağa'nın gözetiminde H/1211-M/1796 tarihinde bittiğini kitabesinden anladığımız kütüphane yi. yaptırmış; \içine de 943 eild (bunların 925 cildi yazma, 18 cildi İbrahim Müteferrika Mat baası.baskili) kitap bağışlayarak kütüphanenin yönetimi ve masrafla-,. rıyla ilgili hususları vakfiyesinde belirtmiştir(7). llk vakfedilen kitaplar ciltli ve özel kilıflar içerislııdedir. Her birinqe H/1211 tarihini taşıyan «Yal{afe haze'l-kitabe Mehmed Raşid...» diye başlayan özel mühürlerle mühürlenıniştir(8). Kuruluşunu kısaca özetiediğimiz Raşid Efendi kütüphanesinin dünya ilim adamlarının dil~katini çekmesinin sebebi (9), biraz da, daha sonraları, bu kitaplığa sağlanan kitaplarla zenginleştirilmesinden doğ-. maktadır. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre (H/960-M/1552 tarihli) kurulduğu şüpheli olınajkla beraber Kadı Mahmud Vakfında isimleri amlan kitapların: büyük bir çoğunluğu Raşid Efendi kitaplığına taşınmış-. tır(10). Erkilet'te Sadrazam Mehmed Paşa ( ) tarafından kurulan ldtaplıktan, Honad Medresesi içindeki Hacı Halil Efendi kütüphanesinden (kuruluşu 1751-),. İncesu Kara Mustafa kütüphanesinden (kuruluşu 1670) ve bazı Kayserili ilim adamı ve hayır sevenlerinden bir çok kitaplar Raşid Efendi kütüphanesine pıtikal etmiştir. Raşid Efendi kütüphanesi Seksiyon Şefi Ali Rıza Karabulut'un verdiği bilgiye göre, bugün kütüphanede, «1649 cilt yazma ve 4356 cilt arap harfli basma olıriajk üzere 6005 cilt kitap» vardır. «Yazmaların bir kısmı mecmuat ür-resail (bir ciltte bir k;ç ris~le) olduğuıldan 1649 cilt yazma kitapta 3000 civarında eser vardır. Bunlardan 318 tanesi Türkçe, 177 tanesi Farsçq., 2505 tanesi ise Arapçadır(12)» - Tüııkiye'deki bütün kütüphanelerin kataloglarının hazırlanmakta 1 - Raşld Efendinin vakifiyesl, Doç. or: ımüjgan Cumhur tarafından yayınlanmıştır: Vakıflar Dergisi, Ankara, 1969: sayı: 8, s. 18;i Geniş bilgi için bakinız: Ali Rıza Kara'bulut, aynı makaale. 9 - Prof. Dr. i=uad Sezgin, GAS, ı, s Dr. A. Vehbi Ecer, Kayseri, Raşid E.fendi ı<:irtaplığında Türk Tarihi ile ilgili Yazma E'serler, Milli Kültür De~gisi, Haııiran/1977, sayı: Bakınız: AH Rıza Karabulut, aynı makale Ali Rıza Karabulut, Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler, Oku Dergisi, Ağus

6 \ old~ğunu memnuniyetle duymuş bulunuyoruz. Biz hi.ırada.bu kataloğlarm çıkışma kadar, araştırıcılarm ihtiyacını karşılamak ve dikkatlerini çekmek üzere başladığımız bir çalışmayı(13) tamamlamaık için «Peygamberimizin hayatıyla ilgili Türkçe yazmaları» tanitmaya çalışacağız. Anadolu'da kurulmuş olup önemli yazmalara sahip Kaayseri Raşid Efendi kütüphanesindeki Peygamberimizin hayatıyla.ilgili Türkçe yazma. eserleri tanıtırken ta:kip ettiğimiz yol ve sıra şöyledir:.. 1. Yazarı (Alfabetik sıraya göre ünvanı, adı, ölüm tarihi, hayatıyla ilgili kısa bilgi) Varsa mütercimin adı ve hakkında çok!kısa bilgi. 3. Kitabın adı. 4. Kitabın Raşid Efendi kitaplığındaıki kayıt numarası, yaprak (va-. - ~ rak) sayısı, düzenli ise her sayfadaki satır sayısı, sayfa boyut (eb'ad)ları (mm olarfl)k) yazı çeşidi, varsa istinsah tarihi 5. Bir yazara ait konumuzia ilgili bir kaç eser. varsa sıra numarası :konulmadan aynı düzenle, aynı yazarın ismi altmda tamtıldı. Kitabın mahiyeti ve konusu ile ilgili çok kısa bil~.verildi. ' ı ' C. RAŞİD EFENDi. KüTüPHANESiNDE PEYGAMBERİMİZiN HAYATIYLA İLGİLİ TÜRKÇE YAZMALAR: 1. AbdüUtziz Efendi (Kara~lebi-zMe) öl. H/1068-l\1/1658 i Osmanlı fukuha ve şeyhülislamlarmdan olan Karaçelebi-zade Alıdülaziz Efendi H/1000-M/1592 yılında :tstanbulda doğdu. Bir ara bazı. medreselerde müderrislik yaptı de Bursa'da öldü(15). Alıdülaziz Efendi Yenişehir, Mekke, İstanbul kadıbklarmda bulundu ye 1634 yılında Rumeli Kazaskerliğine get:lıildi. Raşid Efendi Kütüphimesinde, aşağıdaki kitaplardan başka, 914 numaralı kayıtlı, Kanuni Sultan Süley yılında Tüıık Tarihiyle ilgi'li türkçe yazmaları tanıtmıştım. Bak: Milli Kültür Dergisi, Hazıiran/1977, sayı: ~itaplığın kuruluşu ile.ilgili olarak anılan yerlerden başka bak: Nihad m. Çetin, Raşid Efendi Kütüphanesinin Kuruluşuna Dair, Kubbealtı Akademi Mecmuası,. Nisan/1975, sayı: 2, s ıbilgi,için 'bkn: F. Babinger, Jlil:idülaziz Efen 1 di, ia, 1, s ; Ahmed Refi,k, Alim- ler ve Sanatkarlar,. istanbul, 1924, s V;S, 87

7 man'ın saltanat devrini (1520..:1566) anlş,tan «Süleyman-name-i.Aztz Efendi» adlı bir eseri_ daha mevcuddur. a) Mir'at üs-safa fi- Ahval ll-enbiya b) Nu: 1412, Yaprak: 1a-l32b, 19 satır, Boyut: 205x117 (133x 63) mm, -Nestalik~ Hz. Adeı;n'den başlamajk üzere Peygamberlerin _hayatını anlatan bu : eserin- hasıldığına dair bilgimiz yoktur(16). 103a yaprağına ka~ar HZ. ' MUhammed. (SAS) 'den önceki peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı eserde en fazla yeri Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatı kaplamaktadır. Eser «Veda :Haccı» olayıyla (131b) \son bulur. a) Fevayih ün-nebeviyye fi Siyer ll-mustafaviyye b) Nu: 1312, Yaprak: 1a-207b, 25 satır, Boyut: (162-68) mm, Talik. Eser, Bursalı Mehmed Tahir'in.verdiği bilgiye göre(17) İshakiye tarikatı kurucularmdan Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar KAzE- - R~ (öl. H/963-M/1034) 'nin aynı adla antian eserinin tercümesidir. XVI. yüzyılda Türkiyede öneriıli rol oynadığı belirtilen bu tarikatın kurucusunun(18) böyle bir eseri olup olmadığını tesbit edemedik; Eser tamamen Peygamberimizin hayatıyla ilgilidir.. a) Ravzat ül-ebrar b) Nu: 8~3, YapraJk: 1a~127b, 17 satır Boyut: 227x:!-16 (196x93) mm., Nestaliık, İstinsah tarihi: H/1088-M/1677. Hz. Adernden H/1056-M/1646 tarihine kadar geçen. olaylarm dört ana bölüme ayrılarak anlatıldığı bu eser, Sultan İbrahim'e (Saltanatı: Ü ) sunulmak üzere yazılmıştır. 24a'dan itibaren «Der Beyan-i siyer ve Alıbar-ı Hz. Seyyid -il-ebrar» başlığiyla Hz. Muhammed (SAS) in hayatı anlatılır. «Zikr-i Zevcat-i Tahirat» başlığı. ile (Ya: 301>-32a) Peygamberimiz ha:kkmd3:ki bilgiler son bulur. Osma:nlı Tarihiyle ilgili bölümü ise «Tafsil-i Menaklb-i Ahd-1 Osm~ Gazi»- başlığından (Ya: 180a) sonuna kadar devam eder. Avrupada çok güzel yazma nüshaları- - :p.m bulunduğu belirtilen bu eser(19) matbu- hale de getirilmiştir. (Bu Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı MüelHfleri, istanbul, 1333, lll, s _-- Bursalı Mehmed Tahir, aynı kitap, lll, s P. Wittek, Kiizerilni, ia, IV, s F. B-abinger, anılan_ yer: Bursalı Mehmed Ta'hir, aynı - kitap, lll, s. _

8 \ Iaık, 1248)- Müstensibi Mustafa b. Üsküdari eseri H/1088-M/1677 yılın-. da tamamlamıştır., AbdülbaJd Arif Efendi, öl~: H/1225-M/1810. Hazine Katibi Mehmed Efendinjn oğludur. Kazaskeriiık,yaptı ve hat sanatına meraklı ve vakıftır. Dini ilimlerle ilgili eserleri bulunan. Abdillbaki Arif Efendi İstanbuİda vefat ett(20).. ' a") Siyer-i Nebevi b) :N"u: 982, Yaprak-: 1a-152b, 19 satır, Boyut: 215x130 (154x 65)min,.. İstinsah tarihi ve müstensihi hakkında bilgi bulamadığımız eserin ilk yapragı (2a-2b) yaldız çerçeveli, tezhiblidir. Tamamı Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatıyla ilgili bir eserdir. 3. AI*hirli, Veysi blıı Mehmed Efendi, öl.: H/1037-M/1724. Alaş~hirli kadı Mehmed Efendi'nin oğlu olan ve H/969-M/1561 yılında Alaşehirde doğan Veysi. tahsilini İstanbulda tama!lf].adı.. Daha sonra «~eslek-i niyabet'e(21). saiiık olub» çeşitli yerlerde bu görevi yürüttü. _En son görevli olduğu Üsküb'de öldü. Alaşehirli Veysi Efendinin - Eursalı Mehmed T_ahir'e göre- basılınamış onbir eseri vardır(22). -. a) Dürret üt-t8.c fi Sireti Sahib il-mi'rac b) Nu: 930/1-2, Yapraık: 2a-160a, 21 satır, Boyut: 253x146. (170x90)mm., N~ih. HZ. Muhammed (SAS) 'in doğumundan başlayarak Bedir savaşına kadar devam eden olayları içine alan bu eser iki ana bölüme (Mekke M~e Devirleri diye) ayrılını~tır. Medine Devri bölümü 85a dan sonuna kadardır. Bu eser Siyer..:i Veysi diye ün yapmış ve matbu hale getirilmiştir: Veysi'nin en tanınm)ş eseri olan bu kitaba «zeyl~> ler yapılınıştır. Raşid Efendi Kütüphanesindeki. yazma nesih ve yer yer harekelidir Bağdatlı N azmi-zade Hüseyin Murtaza Efendi öl. H/1134-M/1 721 Bağdatlı.. olan Nazmi-zade devlet hizmetlerinde bulunmuş ve birçok 20 - Sursalı Mehmed Tahir, aym kitap, I, ıs Niıya:bet: Kazasker veya kadıya ve'kaleten şer'i iş ve davaların naib sıfatıyla gö rülmesi, yerine kullanılan bir tabirdir. Bkn: M. Zeki P.a:kalın, aynı kitap, c/ll, s Bursalı Mehmed Tahir, a:g.e., c/h, s

9 eserler yazmıştır. En çok tamnmış olan eseri İbrahim Müteferrika Mathaasında basılan GÜŞEN-1 HüLEF A aölı tarih kitabıdır; Tarih dışmda tasavvuf ve edebiyatla da ilgilenmiş, bazı tercemeler de yapmıştır(23).. a) Dürret üt-tac fi Siretin Sahib il-mi'rac Zeyli, b) Nu: 930/4, Yaopra;k: 350b-445b, 21 satır, Beyrut: 253x146 (170x90)mm., Nesih, İstinsalı tarihi: H/1130-M/1717. Alaşehirli Veysi b. Mehmed E~endi'nin Siyer'inin' Zeyl'ine Zeyl'dir. Meıkkenin fethinden Hz. Muhammed (SAS) 'in vefatıarına kadarki olay;. ları içine alır. 5. Edirneli Mehmed b. Mehmed Efendi, öl. H/10'50-M/1640 Sultan 2. Osman'ın ('Saltanatı: ) Divan-ı Hümayf:ın Katibidir. H/1050-M/1640 yılmda öldüğü bilinmektedir(24). a) Nuhbet üt:tevarih ve'l-ahbar b) Nu: 943, Yaprak: 1a-329b, 21 satır, Beyrut: 252x142 (172 X 85) mm., Talik İslamiyetin doğuşundan başlayarak kendi yaşadığı 4. Murad zamanına kadariki olayları anlatır. İstinsah tarihi ve müstensihi hakkında bir kayda rastlanamamıştı (25)..6. İbn Seyyid in-nas İbn Seyyid' in-:-nas diye anıian yazarın künyesi Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah b. Muhammed b. Yahya el-yl:!-'id:ari el Endelfısi eş-şafli'dir. Şatil fakihi olan :tbn Seyyid'in-Nas H/734-M/1333 yılında Kahire'de.ölmüŞtür. Aynı zamanda hafız, edib ve muhaddis olarak bilinir. Selefiye inancına sahip olduğu rivayet edilir(26). Siyer ve tarihle ilgili eserler yazmıştır(27). En önemli eserleri: 23 - ıbursalı Mehmed Tahir, a.g.e., c/lll, s ' Sursalı Mehmed Taıhir, a.g.e., c/lll, s. 1'1-12;. Kat'ip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s Ayrıca bakırnz: Fehmi E'Cihem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türk çe Yazmalar Kataloğu, stanbul, 1961, cjl, s Abd'üi-Hayy ihn imad el-hanbeli, Şezerat üz-zeheb, Beyrut, c/iv, s. 108 v.d G. Lev.i Della Vida, Sire, ia, c/x, s. 702; Ayrİca bkn: Ebu'I4Fida el~hafız. ibn Kesir, el-bidaye ve'n-nihaye, Riıyaz, 1966, c/xiv, s

10 '. 1 - Uyfuı üi-eser' fi Fünfiıi il-megazi ve'ş~ş ve's-siyer: Kay-. naklarda iıki cild olduğu(28) zikredilen bu eser «Nfu. ül-'uyun fi Telhis-i Siyer il-emin ve'l-memun» adıyla kısaltılmıştır. Daha sonra Burhanüddiıı İbrahim b. Muhammed el-halebi (öl:- H/840-M/1437) tarafından «N"!ll' üıı-nibras fi Şerhi Siret' ibn-seyyid'in-nas» adıyla aynı esere şerh yapıldı. Muhammed b. Yunus eş-şafii (öl. H/845-M/1441) tarafından manzum hale getirildi(29). ~ - Buşra'l-Lebib fi ZiŞra'l-Habib: Peygamberimizi metheden ikasideleri içine alır ( 30). Raşid Efendi Kütüphanesinde tercemesi verilen eserin İbn Seyyid' in-nas'ın ilk sıradaki eseri olması ıku~etle muhtemeldir. Bu konuda kesin kanaate, eserin aslıyla bir karşılaştırma yapbktan sonra varmamız müriıküıı olacaktır(3.2).. ~ Çeviren: Çevirenin ıkimliğiyle ilgili kesin. bir kanaate varılamamıştır a) Tercüme-i Siyer-i İbn Seyyid in-ni1s b) Nu: 932, Yaprak: 1a-291b, Beyrut: 245x145 (175x78) mm., Talik, 31 satır,.istinsah tarihi: H/1096-M/1684. Eserin fiq.ristinin başına ~<Fih.rist Terceme- Seyyid in-nas ve Tarili-i Hillefa-i Raşidin ve Beni Umeyye ve Beni'l-Abbas» başlığına rastlamaktayız. «Zikru Zuhur-i Devlet-i İslam ve Beyan-i Ecdad ve Ensab-i ResUl-i' Kiram» konusu ile (Ya: 1a-11a) başlayan eser Peygamberimizlıı doğumuyla devam etmektedir (Ya: llb): Hz Hainza ve Hz. ömer'in. ' (Ya: 17a) müslüman oluşlarıyla devam eden eserin Peygamberimizin hayatıyla ilgili bölümü Hz. Ebubekir'in hilafete geçişi oiaylarıyla biter (Ya: 67a). Eser Hülagtı. devrinin (Ya: 288a-291b) anlatımıyla biter. SO:!funda «Temmet'ül-Kitab» sözüyle H/1096 tarihi zikredilmekte ve bu tarih tarafımızdan istinsah tarihi olarak kabul edilmektedir. Kitabın 28 - Ömer Rıza, Kehhale, Mu'cem üi-müellifin, Dımışk, 1960, c/xl, s ; Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, c/11, s. 1183; Ömer Rıza, Kehhale, aynı yer; Z irikli, al-a-lam, 3. baskı, c/vii, s 'Katip Çelebi, Keşf üz-zünun, ı, s. 245; islam Ansiiklopedisi, cjv-2, s KiHip Çelebi, Keşf üz~zünun, ll, s: 1786; Ömer Rıza, Kehhale, aynı yer; Zir ikli, aynı yer, ibn Seyyild' in-nas ve eserleri içtln ayrıca baıkınız: C. Brockelmann, G'AL, 11. s. 71; Zirikli, ei-a'iam, VII, s. 263; ibn Hacer ei-askalani,, ed-dürer'üi-kamine, Mtsır, 1966, IV, s. 208; Ömer Rıza Ke'hhale'nin gösterdiği diğer rkaynaklar. 91

11 Gene. kita:bın sonunda müstensihle ilgili old1,1ğunıi tahmin ettiğimiz «Ke-. tebehu'l-hakir ve'l-fajkir İbrahim b. Ramazan eş~şehir bihi Bezmi. Nazm li muharrere:. şerhi Kalemim taze. hüsn virdi yine kırtase.aferin Bezmi'ye yazdı _hulefa tarihin» kayıtlan mevcuddur.. 7. Kastafıa.ni (Ebu'l-Abbas Ahmed. b, Mufuinimed b. Ebi Bekr el Hatib Şihab'üd-Din eş-şafii), öl: H/923-M/1517. Hadis ve kelam bilgini olaraık' tanınır. Bulıari'nin Sahih'iİıe yazdığı çok önemlidir. ÇeViren: Baki (Şair), öl. H/1008-M/ XVI. Yüzyıl ~k şiitinin en büyük üstadlarından olan ve hayatın.; da. «Sultan'üş-Şüara» ünvanıiu kazanan Mahmud Abdilibaki «Divan» ı. nın yanısıra bazı.terceme eserler de bırakmıştır. - j a) Ma'aii:m ül-yakin fi Siretin Seyyid il-1\lürselin b) Nu: 692, Yapraık: 457, 31 satır. Boyut: 288x192 (206xl12). mm., Rik'a, İstinsah tarihi: H/1035-M/1625. Kastallam'nin «el-mevalıi'b ül-ledüniye fi'l-thiinali il-mnhammediye» adlı eser.inin tercemesidlr. Bu eser İslam ülkelerinde çok rağbet bul-. muş, birçok baskıları yapılmış ve hakkında şerhler yazılmıştır(33). Bu eseri Şair Baki, Sokullu Mehmed Paşa'nın emri ile terceme etti: 1261 yılında İstan'bul'da basılan bu eser hakkında Prof. Dr. M. Fuat Köprülü şöyle bir açıklama yapar: «... Bu si yer kitabı, bir tercüme olmaktan ziyade bir te'lif mahiyetindedir. Bruki bunu yazarken yüzden fazla kitaba müracaat ederek, Şafii mezhebindeki müellifin birtakım mütalaalarını, hanefi esaslarına göre değiştirmiş, lüzumsuz. tafsilatı çrkarmış, zarurl v~ _ faydalı gördüğü ilaveleri yapmıştır... Güzel ve selasetli bir üslub ile yazılmış olan bu eser Baki'nin şer'i meselelere ve Hanefi fıkhına vukufuiıu göstermek bakımından ehemmiyetlidir(34). yazdı 8. Kutb'üd-Din Muhammed b. Ahmed el-mekki, öl. H/990~M/1582 Arab yazarlanndandır. _Mekke Tarihiyle ilgili eserini 1571 yılında ve Sultan 3. Murad (Saltanatı: ) 'a sundu C. Brockelmann, Kastallani, ia, ll, s Prof. Dr. Fuad Köprülü, Baki, ia, Il, s

12 ÇeViren: Şair Baki, öl. H/1008-M/1600. a) Fezail-i Mekke b) Nu: 946, Yaprak: 1a-152b, 21 s.atır, Boyut: 203x128(136x80) mm., Rik'a. Yazarın «el-i'lam fi Alıvali Beled' Allah il-haram» adlı eserinin Osmanlı Devri Türk Şairi Baki tarafından Sokullu Mehmed Pıişa'nın emriyle. yapılan tercümesidir. Mekke tarihiyle ilgili olan bu eserde Peygam~ ' beriinizin hayatıyla alakah yer yer bilgiler verilmektedir. İstinsah tarihi ve. müstensihi ile ilgili bir kayda ras~lanamari:ıiştır(~5). 9. Molla Miskin (Muhammed el-fer3jıi), öl. H/954-M/1547 Hanefi fakihlerind~n biri olaraık bilinir ve kabul edilir. ~u din bilgi ilgili fazla bir bilgimiz yoktur(36). ninin hayatıyla Çeviren: Alb-Parmak Muhammed Efendi, öl: H/1033-M/1623 Çılı:rıkçı-zade ve Altıparmak 18Jkabıyla tanınır.. Üsküb'lüdür. Bayra. miye tarikatma girmiş, İstanbulda tahsilini tamamlamıştır. Daha sonraları Mıs~r'a giderek orada kalmış ve ilmi araştırmalar yapmıştı(37). a) Delall-i Nübüvvet-i Mubammedi ve Şernail-i Fütüvvet-i Ahınedi. b) Nu: 906, Yaprak: 1a-400b, 29 satır, Boyut: 295x160 (200x100) mm., Nesih, İstinsah tarihi H/1089-M/ b) Nu: 995, Yaprak: 1a-155b, 29 satır, Boyut: 263x155 (189 x 100) mm., Nesih, İstinsah tarihi: H/1071-M/ \. Molla Miskin'in farsça olara:k yazdığı «Mearic ün-nübüvve fi. Medaric ii-fütüvve» adlı eseriniri tercümesidir. Bu eser Koca Nişancı Mustafa b. Cela.I (öl H/975-M/1567) tarafmdan(38), ayrıca Altıparmak Mehmed Efendi tarafından da tercüme edilmiştir. Altıparmak Mehmed Efendinin tercümesi «AL TIP ARMAK TAR$» adıyla şöhret bulmuş Prof. Dr. Fuad ~prül'ü, aynı yer; Kal:iıp eçie'b'i, Keşf üz-z:ünun, 1, s Ömer Rıza Kehhaie, Mu'cem ül-müellifin, XII,- s. 312; 'Katip Çelebi, Keşf'üz-Zünun, ll, s. 1724; Altıparmak Mehmed Efendi'nin ölüm tar.ihi ukeşf üz-zünqn, da (c/11, s. 1724) H/1003, Sursalı Mehmed Tahirlin «Osmanlı Müellitleri» nde ise (c/1, s. 212) H/1 033 olarak gösterilir ~oca Nişancı hakkında kısa bilgi için bak: Tayyip Gok!bilgin, Celal-zade, la, lll, s ; Prof. Dr. Hüseyiri Gaııi Yurdaydın, i slam Tarihi Dersleri, Ankara, Hl71, s. 10,

13 tur. Eser dört ana bölümdür. Birinci bölümden sonraiki -üç bölüm Hz. Muhammed (SAS) 'in hayatıyla ilgilidir n umarada.kayıtlı birinci nüsha -yaldız çerçeveli ve. itinalı bir yazma olup müstensih olarak «Yusuf b. Derviş» adı.kayıtlıdır. 955 numaralı ikinci nüsha ise «Murad b. Ali» tarafından istinsah edilmiştir ve bu. nüshada ıkitabın adı «Delail-i Nübüvvet-i Muhammedi ve Şernail-i Fütuhat-ı Ahı:iiedi» şeklinde. (Ya: 4b) geçer. Topkapu Sarayı MÜzesi Kütüphanesinde sekiz ayrı yazması vardır(39). 10. Nabi Yusuf Efendi (Ruhavi) öl. H/1124--M/1712 _ Adı sonraları Urfa olan Ruha'da doğduğu için Ruhavi ünvanıyla anılan Na'bi Yusuf Efendi İstanbulda ölmüştür. Zamammızda divan edebiyatındaki şöhreti yönündeıı. tanınan Şair Nabi'nin Raşid Efendi Kü _tüphanesinde «Fetihname-i ;Kamani~e» ile birlikte tarihle ilgili iki yazma eseri vardır ( 40). a) Dürret üt-tac fi Sireti Salıib'il-Mi'rac Zeyli b) Nu: 930/3, Yaprak: 161b-349b, 21 satır, Boyut: 243x146 (170x90)mm., Nesih, İstinsah tarihi: H/1130-M/ Daha çok «ZEYL-İ SİYER-İ VEYSİ» adıyla şölıret bulan bu. eser ilk defa Bulak'ta 1248 yılında basılmıştır. Alaşehirli Veysi Efendi'nin aynı adla yazdığı.ve Bedfr Savaşına.kadar Hz. Muhammed (SAS)'in hayatinı allıattığı esere zeyl'dir. Veysi'nin bıraktığı «Benlı Kaynuta«savaşından başlayarak Mekıke'nin fethine kadarki olayları anlatır. Gazveler (savaşlar) kırmızı 'başlıklarla, ayetler de :kalın ve büyük harflerle yazılmıştır. Bu esere Bağdat4 Nazmi-zade Hüseyin Murtaza Efendi öl. H/1134-M/1721) «Zeyl» yazmıştıi'. ll. Nişancı-zade Melımed Kudsi Efendi, öl. H/1031-M/1621. Nişancı-zade ve Ramazan~zade ünvanlarıyla tanınır.. _a) Mir'at ili-kamat b) Nu: 966, Yaprak: 1a-663b, 27 satır, Boyut: 323x192 (235x116)mm., Nesilı, İstinsah tarihi: H/1170-M/1756. b) Nu: 904, Yaprak: 1a-3~6b, 39 satır, Boyut: 282 x 164 (202 x 92) nun.,,talik Fehmi Edhem Karay, aynı kitap, c/1, s. 345 v!d 'Bak: A'bdülkadir Karahan, Nabl, ia, IX, s. 3-7; Sursalı M. Tahir a. g.e., Il, s

14 :(Iz. Adernden. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sonuna kadar olay Ian içine alan bu eser bir umurnı tarih olup H/1290-M/1873 yılında mat -. bu hale getir.ilmiştir(41). Raşid Efendi Kütüphanesinde iki yazması olan eserin 966 numaralı Şeyh Ali tarafından -istinsah edilen nüshası H/971-M/1563 yılı olaylarında son b~ur. 904 numaralı kayıtlı yazma ise. Hülagfı.'nun Bağdad'ı alışma kadarki (H/656-M/1258) olaylar anlatılır. 366 yapraik olan bu ikinci nüshaıiın istinsah tarihi hakkında bir kayda ı"astlanamamıştır. Eserde Peygamberimizin hayatıyla ilgili geniş bilgilere yer verilmiştir. \ 41 - :Bursalı Mehmed Ta'hir, aynı kitap, lll, s

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Recep ARPA * Öz: Osmanlı da 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden zaman aralığı, olumlu veya olumsuz hayatın

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ ON BEŞİNCİ YÜZYILDA OSMANLILARDA BİLİMSEL FAALİYELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Esin KAHYA Ankara Üniversitesi DTC F. Öğretim Üyesi Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bilimsel faaliyete,

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN KASIM - ARALIK 2014 10 TL İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 38 BAŞYAZI Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İNCELEME İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN İKTİBAS Kur an a Yönelik Lügat Çalışmaları

Detaylı

OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI

OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI Osmanlı Devleti nin günümüze ulaşan ilk standart tarihleri, kuruluştan bir buçuk asır sonra kaleme alındı. Başta Âşıkpaşazâde olmak üzere, daha sonraki tarihçilere

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Ekrem GÜLŞEN * / İzzet TERZİÇ ** Öz: Osmanlı idaresinden 1878 de çıkmasının ardından Bosna-Hersek te pek çok Kur an çevirisi yapılmıştır.

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve bilimname IV, 2004/1, 81-105 MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve el-basrî'nin "el-mu'temed" ADLI ESERİ * Muhammed Hamidullah Çeviren: Ömer Aslan Dr. Cumhutiyet Ü. İlahiyat F. oaslan@cumhuriyet.edu.tr GİRİŞ İslam

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

İBRAHİM MÜTEFERRİKA VE YAYIMLADIĞI İLK KİTAPLAR

İBRAHİM MÜTEFERRİKA VE YAYIMLADIĞI İLK KİTAPLAR 10.7816/kalemisi- 02-04- 03 İBRAHİM MÜTEFERRİKA VE YAYIMLADIĞI İLK KİTAPLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa KINIK Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mkiniktf(at)gmail.com ÖZET Baskı teknikleri

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU Araştırma Notları Bir Hadîs Üç Yorum Cağfer KARADAŞ I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU A. Debusî Hakkında Günümüzden bin yıl önce yaşamış olan Hanefî mezhebi usûl alimlerinin önde gelenlerinden

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Yrd. Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: aliertugrul@duzce.edu.tr Abstract

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ

MÂVERDÎ VE el-hâvi'l-kebîr ADLI ESERİ MÂVERDÎ VE "el-hâvi'l-kebîr" ADLI ESERİ Sabri ERTURHAN * I- MAVERDÎ'NİN HAYATI A-İsmi, Lakap ve Künyesi: Müellifin tam adı Ali b. Muhammed b. Habîb Ebû'l-Hasen el-basrî el-mâverdî'dir. 1 Lakabı ise kaynaklarda

Detaylı

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan imam mekte, ancak ortakların kendi belirledikleri paylaştıncının gerçekleştirdiği kur'anın bağlayıcı olup olmadığ ı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır (kur'a çekme biçimleri hakkında bk. Tehanevt, ll,

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR)

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) Mehmet RIHTIM Doç. Dr., Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Bakü / AZERBAYCAN mrihtim@yahoo.com ÖZET Azerbaycan arazisi sufiliğin

Detaylı