MÜDÜR YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDÜR YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR"

Transkript

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Sayı : / / /11/2013 Konu: İmza Yetki Devri VALİLİK MAKAMINA İlgi M akam ınızın tarih ve sayılı İm za Yetkileri Yönergesi İl M üdürlüğümüzce yürütülen hizmetlerin verimli, süratli ve yerinde sunulması amacıyla, aşağıda maddeler halinde sıralanan konularda, M akamlarınızca yayınlanan ilgi yönergenin; İlkeler bölüm ü 28. maddesi ile dördüncü bölüm 1/2 ve 3. üncü maddesi hükümleri gereğince, adım a olan im za yetkisinin İl M üdür Yardımcıları ve Şube M üdürlerine devrini; O lurlarınıza arz ederim. İL MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR 1. A tanm ası B akanlık ve V aliliğe ait personelle ilgili yapılan öneri, görüş, onay gerektirm eyen ya zıla r 2. H afta sonu ve resm i tatille rde il içinde görevlendirilen araç form larının im zalanm ası 3. H ususi d am galı pasa p ort belgesi ile ilgili yazılar 4. ilçe M üd ü rlü kle ri ile yapılan tüm ya zışm alar 5. H izm et içi eğitim ya zışm aları 6. Tüm Sivil T oplum Ö rgütleri ile olan ya zışm alar ( M eslek O daları ve B orsa lar d a h il) 7. il içe risin d e fa a liy e t g ö stere n Birlik, K ooperatif, Firm a, Bayi, Ç iftçi Ü retici ve sade vatandaşın yaptığı şika ye tle re karşı ce vab i yazıların im zalanm ası 8. ihale B elgesinin O naylanm ası 9. ihaleye alt S ö zle şm e im zalanm ası 10. E ğitim ve kursla rla ilgili yazışm alar 11. M E B -B a ka nlık O rganizasyonlu A rıcılık Kurs Belgeleri 12. Ö zel se ktö r işbirliği ile yapılan eğitim yazışm aları 13. K o o p e ra tif K uruluşu O nayı 14. K o opera tif P roje K onusu, K apasite D eğişikliği, Konu D eğişikliği ve P roje iptal O lurları 15. K o opera tif A na S özleşm e M adde D eğişikliği O luru 16. K o opera tif Y a tırım, R ehabilitasyon ve T ra nsfer P rojelerinin Teklifi

2 2 17. K o opera tif K redi Tahsis,, T akip ve Ö dem e Y azıları 18. B anka Y a zışm aları, B ankalara Y azılan K oopera tif veya O rtakların B orçlanm a işlem leri ile ilgili Y a zıla r 19. K oopera tifle rle ilgili Ş ahsi Ş ikâ ye t ve ihbar Y azışm aları 20. il D ışındaki K urum ve kuruluşlarla yapılan num une ve analiz ya zışm aları 21. Ö zel şirke tle re verilen istatistikî bilgiler 22. E konom ik Y a tırım la r/ih a le U ygunluk Bildirim i (K K Y D P ) 23. G enel B a ka n lık Y a zışm aları (K K Y D P ) 24. E konom ik Y a tırım la r/d e ğ e rle n d irm e K om isyonu Y azışm aları (K K Y D P ) 25. E konom ik Y a tırım la r/d e ğ e rle n d irm e R aporları (K K Y D P ) 26. E konom ik Y a tırım la r/d e ğ e rle n d irm e S onuçlarının B ildirilm esi (K K Y D P ) 27. E konom ik Y a tırım lar/h ibe S özleşm esi D eğişiklikleri (K K Y D P ) 28. E konom ik Y a tırım lar/ö d em e Y azışm aları (KKYDP) 29. E konom ik Y a tırım la r/t e m in a t A lım ı ile ilgili Y azışm alar-b a nka ya (K K Y D P ) 30. E konom ik Y a tırım la r/t e m in a t A lım ı-ira t Kaydı ile ilgili Y a zışm alar-d efte rd a rlık (KKYDP) 31. M akine E kipm an Hibe P rog ra m ı/d e ğ erle ndirm e Raporları (K K Y D P ) 32. M akine E kipm an H ibe P rog ra m ı/ö d e m e Y azışm aları (KKYDP) 33. T K D K il K oord in a tö rlü ğü İle O lan Y a zışm alar 34. G übre den e tim i iş ve işlem leri 35. M era tespit, ta h dit, tah sis, tescil, ıslah işlem leri 36. Bitki sağlığı ya zışm a la rı 37. ithalat, ihracat, ön izin, kapasite raporları, (Tohum - M era-a sm a-f ide- F idan-k esm e Çiçek) 38. İlaç-A let, T o hum R uhsat B elgeleri 39. O rganik, iyi tarım, eküy yazışm aları 40. T oplantı ve d ave t yazıları 41. G ıda ve Y em işletm elerinin kayıt ve onay evrakları 42. V e te rin er H ekim M ua ye ne h an e ve P oliklinik R uhsatları 43. V e te rin er T ıbbi Ürün izin B elgesi 44. S orum lu V e te rin e r H ekim Ç alışm a İzin Belgesi 45. Y ardım cı S ağlık P ersoneli Ç alışm a izin Belgesi 46. V e te rin e r H ekim Ç alışm a izin Belgesi 47. K asaplık ithal sığ ırlard a horm on analizleri için T Ü B İT A K M AM ile olan yazışm aları 48. Ev ve Süs H ayvanları Üretim, Satış, B arınm a ve Eğitim Y erleri K uruluş ve Ç alışm a izin B elgeleri ve 1380 Sayılı K anunlar K apsam ına giren bütün idari P ara C ezalan O nayı 50. Ecza D eposu R uhsat Y azıları 51. H er türlü h ayva ncılık d esteklem eleri (A rıcılık-h astalıktan A ri-b u za ğ ı-a n a ç S ığır-m anda-k oyun- Su Ü rünleri Ü retim -12 m.den büyük te kn e-b e si-b u zağı-a şı-h a lk elinde bulunan B.Baş ve K.Baş H ayvanların Islahı Projesi v.s.) icm al form ları onayı 52. Su Ü rünleri A vla n m a ve indirim li Y a kıt B elgesi Onayı 53. H ayvan H astalıkları Ç ıkış ve S önüş Bildirim leri 54. V e te rin er K ontrol A raştırm a E nstitüsü M üdürlükleri ile olan Y a zışm alar 55. K alıntı izlem e A n alizle ri Ç erçevesinde bütün il Kontrol Labora tu a r M üdürlükleri ile olan ya zışm a la r 56. S afkan İngiliz ve A rap A tlarına ait D am ızlık B elgeleri O nay işlem leri 57. il A t Islah K om isyonu K ararlarının O nay işlem leri

3 3 58. S afkan İngiliz ve A rap Atlarına ait S atış-d on D e ğişikliği-t escil-a t Ö lüm ü ve P edigri K ayıpları İle ilgili B akanlık Y azışm aları 59. K ulu çkahane ve D am ızlık işle tm e le r için Y e r S eçim i- Ç alışm a izin B elgelerinin Onayı 60. H er türlü M iatlı C etvellerin B akanlığa Bildirim Y azıları 61. O naya Tabi işle tm e le rin K uruluş ve Ç alışm a izin B elgeleri 62. V e te rin e r H ekim Suni T o hum lam a izin B elgeleri 63. H ayvan P azarı Ç a lışm a izin B elgesi 64. H ayvan P a za r Y erle rin in R uhsatlanm ası Sayılı Y asa K apsam ındaki Y a zışm alar sayılı Y a sa ka psa m ın sa V aliliklerce verilen izinler 67. M u a ye n e h a n e -P o llklin ik ve ilaç S atm a ve B ulundurm a R uhsat iptalleri 68. P rogram lı a şılam a la rda u ygulayıcıların desteklenm esi hak ediş belgesi O nayı 69. H ayva ncılık işletm esi F aaliyet B elgesi O nayı 70. H astalıktan Ari işletm e B elgesi R uhsatları 71. O naylı Ç iftlikle r Ç a lışm a izin belgesi R uhsatları 72. G eçici K urban K esim Y eri Ç alışm a izin Belgesi Tanzim i 73. V alilik ta rafın dan oluşturulan kuru lla r ve İlgili ya zışm alar (Y eterli-d engell B eslenm e ve H areketli Y aşam K urulu, H a ya t Boyu Ö ğrenm e gibi) 74. M evsim lik Tarım işçileri ve ilgili Y a zışm a la r (M E TİP ) 75. B rifingle ilgili K u ru m la r A rası Y a zışm alar 76. T arım sal Y ayım H izm etleri P rojeleri (B akanlığım ız E ğitim yayım ve Y a yın la r Dairesi ve K o o rd in a tö r A raştırm a E nstitüsü ile birlikte yürütülen kızılcık ve soğan projeleri gibi) yazışm alar 77. AB P rojeleri ile ilgili Y a zışm alar 78. Silaj E nvanteri ile ilgili Y a zışm a la r 79. T arım sal Y e n ilik ve Bilgi S istem leri ile ilgili, Sivil T oplum Ö rgütleri ve B akanlık İle olan ya zışm alar 80. O rg an izasyo n ve fu a r yazışm aları 81. Ö ğrenci stajları ile ilgili yazışm alar 82. Tarım S igortaları (T A R S İM ) ile ilgili ya zışm alar 83. Ç iftlik M uhasebe V eri A ğı, M aliyet O tom asyon S istem i, İstatistik Veri A ğı, P azarlam a Bilgi S istem leri ile ilgili ya zışm alar 84. K uraklık E ylem Planı 85. B içe r-döve r K ontrollerinin ve A nız Y akılm asının Ö nlenm esi ile ilgili ya zışm alar 86. Ü rün g e liştirm e raporları 87. D em onstrasyon çalışm aları ile ilgili ya zışm alar 88. H int keneviri ile ilgili her türlü idari - Adli ya zışm alar MÜDÜR YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR 1. il M üdürünün ye tkisin de olan yazışm alardan özelliği ve ivediliği se bebiyle gecikm esinde sakınca olan evrakların il M üdürü adına, il M üdür yardım cıları tarafından im zalanm ası ve bilahare il M üdürüne bilgi verilm esi

4 4 2. Bir il M üd ü r Y a rd ım cısının g örevde olduğu ancak, görev m ahallinde b ulunm adığı anlarda, acil nitelikli e vra kların, d iğ e r bir il M üdür Y ardım cısı tarafından yerine im zalanm ası ve bilahare ilgili İl M üdür Y a rd ım cısın a bilgi verilm esi 3. K işisel özlü k b ilgilerinin ibraz e dildiği belgelerin im zalanm ası ( i.m.i. Şb.) 4. Şube M üdürlüklerinde görevli olan personelin, yıllık izin onayları 5. H afta sonu ve resm i ta tille r hariç il içi ta şıt görevlendirm e onayı 6. Sivil S a vu n m a U zm anı ile D öner S erm aye S aym anının g öre v ve çalışm aları ile ilgili kontrol ve denetim görevi 7. T arım sal K ooperatiflerin G enel K urullarına B akanlık Tem silcisi G ö revle ndirm e yazısı 8. K o o p e ra tif G enel K urul Bilgi Form ları 9. V ergi D airelerin e Y azılan Y a zıla r 10. il içerisin de fa a liy e t gösteren Birlik, K ooperatif, Firm a, Bayi, Çiftçi Ü retici ve sade vatandaş ile yapılan m ü ra c a a t, duyuru, bildirim, ilaç, alet, gübre, tohum, fide, fidan, o rga nik tarım, iyi tarım u ygulam aları, Ç.K.S. v.b. konularda yapılan yazışm aların im zalanm ası 11. H ayvan T a kip Form ları 12. Toplantı ve B enzeri O rganizasyon Yazışm aları (K K Y D P ) 13. H izm et içi eğitim ya zışm aları 14. Y atırım cıla rı B ilg ile ndirm e ve Uyarı A m açlı Y a zışm alar (K K Y D P ) 15. M akine E kipm an Hibe P rog ra m ı/d e ğ erle nd irm e S onuçlarının Bildirim i (K K Y D P ) 16. K apasite R aporu O nayları 17. Ü retici B irlikle ri G enel K urul Bilgi Form ları 18. G erçek K işiler için Su Ü rünleri R uhsat T ezkeresi 19. K o o p e ra tif K uruluş Etüdü U ygunluk Y azısı 20. Ü retici B irlikleri G enel K urul Bilgi Form ları 21. S osyal F a aliyetle r ile ilgili ya zışm alar 22. Ç iftçi M alları K orum a ile ilgili ya zışm alar ŞUBE MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR 1. il M üdür Y a rd ım cısının ye tkisinde olan yazışm alardan özelliği ve ivediliği sebebiyle g ecikm esinde sakınca olan evrakların yerine im zalanm ası ve bilahare il M üdür Y ardım cısına bilgi ve rilm esi 2. Ş u bele r arasın d a yapılan rutin(teknik, özlük, m a li) konularda ya zışm aların Ş ube M üdürünün kendi ad ve u nvanıyla yapılm ası 3. idari ve M ali iş le r Ş ube M üdürlüğünün hafta içi rutin iş ve işlem leri için araç tahsisleri 4. K o o p e ra tif K uruluşu Etüdü im zalanm ası 5. M uhta rlıkla rla Y apılan Y a zışm a la r ve T e bliga t Y azıları sayılı Y asa kapsam ındaki hazırlanan etüt raporlarının O nayı 7. K o o p e ra tif H akkında incelem e R aporu Onayı 8. K apasite D eğişikliği T e spit Form u (EK-5) 9. O rta klar B orçlanm a S özleşm eleri

5 10. G übre denetim i iş ve işlem so nuçlarının bayilere tebliğ edilm esi 11. B akanlık T e m silcisi M akbuzları 12. E konom ik Y a tırım la r/ş a rtn a m e U ygunluk Bildirim i (K K Y D P ) 13. Fidan üretim, sertifika syon ve ye tiştiriciliği ile ilgili iş ve işlem ler 14. Ü retici-y e tiştirici-b itki P a sa p ort K ayıt Belgeleri 15. Y e r tesp it ve kontrol Eküy, E ntegre yazışm aları 16. T arım sal A m açlı Y a p ıla r için Tarım sal E tüt R aporu H azırlam a 17. H er türlü gıda ve yem num unelerinin laboratuara gönderim yazıları 18. S ü re klilik arz eden ve değişen işlerle ilgili şube içi personel göre vle n dirm eleri ( i.m.i H a riç ) 19. G ü m rükler ve firm alarla yapılan ihracat ve ithalat yazışm aları (bitki sağlığı hariç) 20. il içerisinde şahıs ve firm alardan alınan num unelere ait sonuç bildirim ya zışm aları 21. im ha işlem leri ile ilgili tu ta n ak ve yazışm alar 22. P ersonel arazi çıkışları, tarım sal am açlı elektrik talebi ve indirim li tarifeden yararlanm a sağlanm ası, su ihtiyaç belgesi ile ilgili ya zışm alar 23. Kurum içi ista tistik b ilgilendirm e yazıları 24. Ön S oy K ütüğü ve S oy Kütüğü H azırlam a 25. A h ır P rojesinin O naylanm ası ve işlem lerinin im zalanm ası 26. H ayvan K redileri için K apasite R aporu D üzenlem e 27. H ayva ncılık ve T arım sal A m açlı Hisseli Satış için R apor D üzenlem e 28. K anatlı D am ızlık işle tm e le rin e S ağlık S ertifikası V erilm esi 29. D e n etle m ele r 30. L abora tu a r M uayene Raporu V erilm esi 31. M ezbaha K esim C etvelleri 32. H ayvan işletm esi içi K apasite Raporu D üzenlem e 33. H ayvan H astalıkları T eşhis laboratuarının her türlü teşhis ra poru üst yazıları 34. il içi G e m lik ve B ursa G üm rük M üdürlüklerine gönderilen ith alat ve ih ra cat U ygunluk Y a zışm a la r 35. K arantina B e lgelerinin O nayları 36. A K S B elgesi O nayları 37. K anatlı D am ızlık işletm eleri S ağlık S ertifikaları 38. ith alat ve ihra cat kontrol belgesi onayları 39. Su ürünleri a v la k sahası talebi 40. B a lıkla nd ırm a fa a liyetin e ilişkin ya zışm alar 41. ith alat besi ve kasaplık hayvan ve d am ızlık kapasite-besi ve karantina uygunluk belgelerinin tanzim i ve 3083 sayılı ya sala r kapsam ında m üracaatlara karşı yazılan e ksik evrak yazıları ve 3083 sayılı Y asa kapsam ında hisseli satış ve va sıf d eğişikliği ile ilgili iş ve işlem ler 44. Arı işle tm e le ri ve Tem el Petek Üretim Y erleri F aaliyet R aporu O nayı 45. Kanatlı işletm eleri F a aliyet R aporu Onayı 46. Her türlü h ayva ncılık işletm esi kapasite raporu Onayı 47. Y e tiştiricilik belgesi O nay işlem leri 48. S ığ ır işle tm e le rin d e ilaç K ullanım ı K ontrolleri D önem sel R apor O nayları 49. D önem e ait O rijin işle tm e le r için B rucella T est S onuçları O nayı 50. D önem e ait O rijin işletm eleri için T ü be rkilo z T est S onuçları O nayı 51. S ığır C insi H ayvanların B ilgilerinde D eğişiklikle ilgili K om isyon K ararı O nayları 52. Brifing ile ilgili kurum içi y a zışm a la r

6 53. T arım sal Y e n ilik ve Bilgi S istem i İle ilgili kurum içi yazışm alar 54. A ylık n öbet listelerinin (İM İ Ş b.) bildirim i 55. T aş-k um M aden O cakları T arım sal E tüt R aporu H azırlam a Uygun Görüşle arz ederim. 0 H./1 1 / OLUR 1 / Münir KARALOĞLU Vali

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. A çılış, S ay g ı D u ruşu v e İstik lal M arşı, 2. Başkanlık Divanının Seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının im zalam a y etk isin

Detaylı

T E K L İF M EK TU BU

T E K L İF M EK TU BU T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; 2 0 1 4 K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S

Detaylı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı Sivas İl Özel İdaresi Strateiik Planı m m m m ~7.&. Siv

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI G örü ş B ild iren K urum / K u ru lu; / İşletm e / Şahıs İsm i M evcut M etin Yeni M etin Teklifi Görüş ve Değerlendirme T an ım lar M ADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Acil durum: Afet olarak

Detaylı

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

m-suite / PRNET Sayfa 1/11

m-suite / PRNET Sayfa 1/11 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA... 21.10.2013 SERHAT KALKINMA AJANSI HAZİRAN 2013 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN SERKA SERKA,

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA

PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA PTT TEKNİK ÇALIŞANLAR DERNEĞİ Sayı: 18.11.2014/001 Konu: Kurum İdari Kurul Toplantısı. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 06101 ANKARA Demeğimiz T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatında

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1 Bu yönergenin am acı, A vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2021 i ş y e r i s g k n o İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

BURSA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3

BURSA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3 S i T bom BURSA VALİLİĞİ yi 1 M İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3 te -W 2 0 1a T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 92989143-010.04/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi 2^0/2013 İL

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

IN A UYAK G Ü N D E M

IN A UYAK G Ü N D E M YİM PAŞ YOZG AT İH TİYAÇ M ADDELERİ PAZARLAM A VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BA ŞK ANLIĞ IN DAN DUYURU Ş irketim izin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait O lağan G enel Kurul T oplantısı, 03.03.2014

Detaylı