Ödemeler dengesi tanımında açıklanması gereken kavramlar. ''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödemeler dengesi tanımında açıklanması gereken kavramlar. ''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder."

Transkript

1 Ödemeler Bilançosu Ödemeler bilançosu, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (Genel Hükümet, Merkez Bankası, Bankalar, Diğer Sektörler) diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler dengesi tanımında açıklanması gereken kavramlar ''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder. Ekonomik İşlem para ile ölçülebilen herhangi birşeyin ülke içindeki kişi ve kurumlarla, ülke dışındaki kişi ve kurumlar arasındaki değişimi sağlayan faaliyetler. Ekonomik işlemler; Mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri, Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri, Bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferleri kapsamaktadır. Uluslararası ekonomik işlemler sonucunda, genellikle parasal bir ödeme yapılmaktadır. Mal, hizmet ve faktör ihraç eden ülkeye döviz girişi olmakta, ithal eden ülkeden ise, döviz çıkışı yaşanmaktadır. Ancak, bazı ekonomik işlemler karşılığında, döviz girişi ve çıkısı olmamaktadır. Bu tür ekonomik işlemler, geçici ihracat, geçici ithalat, takas, kliring gibi özel ihracat ve bağlı ticaret gibi farklı dış ticaret rejimleri kapsamında yapılan dış ticaret işlemleri ile hibe, gıda yardımı v.b. ekonomik işlemlerdir. Bu nedenle de, herhangi parasal karşılığı olmayan bazı dış ekonomik işlemler de ödemeler bilânçosunda yer almaktadır. ''Yerleşiklik'' deyimi ile bir ekonomide bir yıldan fazla süre ile devamlı olarak ikamet eden gerçek kişiler ile o ekonomide faaliyette bulunan tüzel kişiler ifade edilmektedir Uluslararası ekonomik ilişkiler açısından ülkede yerleşik olma sahip olunan yurttaşlıkla aynı olmayabilir. Farklı bir ülkenin yurttaşı olsalar da, genel olarak kişiler, sürekli oturdukları veya işlerini yürüttükleri ülkede yerleşmiş kabul edilirler. Yerleşikler deyimi ile bir ekonomide bir yıldan fazla süre ile devamlı ve düzenli olarak ikamet eden, o ekonomi içerisinde faaliyette olan kurum ve kişiler ifade edilmektedir.

2 Buradaki yerleşik kavramı, o ülkenin vatandaşı olma kavramından farklı olarak, sadece o ülkede oturma veya ekonomik faaliyette bulunma kavramını ifade etmektedir. Bir ülkede geçici olarak bulunan kişiler (örnek turistler) o ülkede yerleşik değillerdir, dolayısıyla bunların gezide bulundukları ülkede yapmış olduğu harcamalar, bir dış ekonomik işlem sayılarak ilgili ülkenin ödemeler bilânçosuna kaydedilir. Gene, yabancı ülkelerde çalışarak, para kazanan ve bu gelirlerini ülkesine gönderen işçilerin (ki bu işçiler çalıştıkları ülkede yerleşik olarak kabul edilirler) gönderdikleri paralar da, vatandaş oldukları dikkate alınmadan, ülkeye bir döviz girişine yol açtığı için, ödemeler bilânçosuna kaydedilir. Bir yıldan uzun süre ile yabancı bir ülkede yaşayan ve çalışan, diplomatlar, v.b. kişiler de, gelirlerini bulundukları ülkeden kazanmıyor olmaları nedeniyle, o ülkenin iç ekonomik işlemleri kapsamında değerlendirilmezler ve onlara kendi ülkelerinden gönderilen ücretleri, ülkeye bir döviz girişine yol açtığı için, dış ekonomik işlem olarak kabul edilerek, ödemeler bilânçosu kapsamına alınırlar. Buna göre diyelim ki Ankara da sürekli görevle oturan yabancı bir diplomatın satın aldığı bir halı, Türkiye açısından bir ihracat işlemidir. Bunun gibi, ülkedeki uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler de görev yaptıkları ülkede yabancı sayılırlar. Alacaklı İşlem ve Borçlu işlem Ödemeler bilânçosuna kaydedilen işlemler, ülkeye döviz giriş/çıkışına yol açması dikkate alınarak, borçlu veya alacaklı işlemler olarak kaydedilirler. Ödemeler dengesinde ana ilke, her bir işlemin eşit değerde iki ayrı kaleme iki kayıt ile çift kayıt muhasebe sistemine uygun olarak kaydedilmesidir. Bu kalemlerin biri pozitif (+) işaretle gösterilen alacak kaydı, diğeri ise negatif (-) işaretle gösterilen borç kaydıdır. Başka bir deyişle, çift kayıt muhasebe sistemine göre her ekonomik işlemin bir Alacak bir de Borç olmak üzere iki kaydı gerekmektedir. Ülkeye döviz girişi sağlayan mal-hizmet ihracı ve yabancıların ülkede menkul değer satın almaları gibi dış ekonomik işlemler, genel olarak alacaklı işlem olarak ödemeler bilânçosuna kaydedilirken, ülkeden döviz çıkışına yol açan mal-hizmet ithali, yabancı tahvil ve hisse senedi alınması gibi işlemler ise, borçlu işlemler olarak kaydedilirler. Yani, döviz çıkısına neden olan işlemler (-), döviz girişine neden olan işlemler ise, (+) olarak kaydedilmektedirler. Her bölümün sonundaki (+) ve (-) rakamların toplanmasından da ödemeler bilânçosunun o hesap grubunun açık ya da fazla verip vermediği sonucu çıkarılmaktadır. Ödemeler bilânçosunun 4 ana hesabı vardır: Cari işlemler hesabı; Sermaye işlemleri hesabı; Net hata/noksan hesabı; Resmi rezervler hesabı (Tablo 1) Tablo 1: Ödemeler Bilançosu Ana Hesapları

3 1 Cari İşlemler Hesabı Cari İşlemler Dengesi 2 Sermaye ve Finans Hesabı Sermaye Hareketleri Dengesi 3 Resmi Rezerv Hareketleri Resmi Rezerv Hareketleri Dengesi 4 Net Hata ve Noksanlar Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarından, cari işlemler hesabına mal ve hizmet akımlarıyla ilgili işlemler, sermaye ve finans hesabına, yabancılarla yapılan sermaye alış-verişine ilişkin işlemler, resmi rezervler hesabına ise, merkez bankasının piyasadan aldığı ve sattığı rezervler kaydedilmektedir. A. CARİ İŞLEMLER HESABI B. SERMAYE VE FİNANS HESABI C. NET HATA VE NOKSAN D. REZERV VARLIKLAR Cari işlemler ve sermaye ve finans hesabına kaydedilen işlemler, ticaret hayatının normal akışına göre yapılan işlemlerdir ve ödemeler dengesi açık veya fazlası bu işlemler dolayısıyla ortaya çıkar, işte bu işlemlere otonom işlemler veya dengesizlik doğuran işlemler adı verilir. Buna karşılık resmi rezerv değişmeleri denkleştirici işlemleri oluşturur. Merkez bankasının bu tür işlemler yapması dış dünya ile yürütülen mal, hizmet ve sermaye akımlarının, yani otonom işlemlerin sonucuna bağlıdır. Bunlar merkez bankasının döviz piyasasına müdahaleleri biçiminde gerçekleşir ve resmi döviz rezervlerinde net bir artış ya da azalışa neden olur. Bir başka ifade ile resmi rezerv hesabına kaydedilen işlemler ise, bilânçoyu denkleştirmek amacıyla, yani yukarıdaki iki işlem grubunun sonucuna göre yapılan ve döviz rezervlerinde bir artış ya da azalışa neden olan işlemlerdir.

4 Ülkenin uluslararası resmi rezervlerinin tutulması, iç ve dış piyasa değişikliklerine göre bu rezervlerin yönetimi ve uygulanan kur politikasına uygun olarak döviz piyasasında istikrar sağlanması gibi faaliyetler merkez bankasının normal görevleri arasındadır. O halde merkez bankası müdahaleleri piyasada bağımsız biçimde yürütülen otonom işlemlerin doğurduğu dengesizlikleri gidermek için yapılır. O nedenle bu tür döviz işlemlerine denkleştirici veya dengesizlik giderici işlemler denir. Ödemeler bilânçosu bazı hesaplarında bazen işlemlerin nitelik farklarını göstermek için otonom ve denkleştirici işlemler arasına bir çizgi çizildiği varsayılır ve otonom işlemler için çizgi üstü işlemler, denkleştirici olanlar için çizgi altı işlemleri deyimi kullanılır. CARİ İŞLEMLER HESABI Ödemeler Dengesi tablosunda yer alan Cari İşlemler Hesabı ticaret (mal) dengesi, hizmet dengesi ve gelir dengesinden oluşur. Mal Dengesi yurtiçinde yerleşik kişiler ile yurtdışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen mal ihracat ve ithalatını içermektedir. Mal ticareti yerine bazen görünür ticaret deyimi de kullanılır. İhracat ve ithalat f.o.b (free on board) bazında hesaplanmaktadır. FOB terimi ithalat ve ihracatın navlun [Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrete navlun denir] ve sigorta giderlerinden arındırılmış olduğunu gösterir. Navlun ve sigorta harcamaları yurtiçindekiler ile yurtdışındakiler arasında bir ekonomik faaliyetse bunlar mal değil, hizmet ticaretinin konusudur. Toplam mal ithalatı ve toplam mal ihracatı arasındaki farka ticaret dengesi denir. Dış ticaret bilançosu içerisinde yer alan mal ihracatı, yabancı ülkelerden bir mali alacak hakkı yarattığı için, bilançoya (+) olarak kaydedilir. Mal ithalatı ise, yabancı ülkelere alacak hakkı yarattığı için, bilançoya (-) olarak kaydedilir. Bir yıl içinde yapılan ihracat ve ithalat değerlerinden hangisinin daha fazla olduğunu, bize "ticaret dengesi" gösterir. Başka bir ifadeyle ithalat bilanço analizi gereği eksi olduğundan ticaret dengesi ihracatın (X) ithalattan (M) çıkartılması ile bulunur (X-M). Bir yıl içinde yapılan, ithalat ve ihracatın toplamları, (-) ise dış ticaret bilançosu dengesinin açık, (+) ise de fazla verdiği anlaşılır. Hizmet dengesi, mal ithalatı ve ihracatı dışında, yurtiçinde yerleşiklerle yurtdışında yerleşik ekonomik birimler arasındaki hizmet ticaretini içerir. Hizmet ithal ve ihracına görünmez ticaret de denir. Kapsamı içinde

5 taşımacılık (navlun dahil), turizm, haberleşme, inşaat, sigorta, finansal, bilgisayar ve bilgi, patent ve lisans komisyonları, ticari ve ticaret bağlantılı diğer hizmetler, finansal kiralama hizmetleri, çeşitli teknik hizmetler, kişisel kültür ve eğlence hizmetleri ve resmi hizmetler yer alır. Bu bağlamda bir İtalya nın Türkiye de tatil veya üniversite tahsili yapması, bir malın İtalya ya Türk gemileriyle taşınması cari hesapta (+) işaretle gösterilir. Buna karşılık bir Türk ün İtalya da tatil veya üniversitede tahsil yapması, bir malın Türkiye ye İtalyan gemileriyle taşınması cari hesapta (-) işareti ile gösterilir. Bir ülkenin dış alemle gerçekleştirdiği mal ve hizmet işlemlerinin toplamına mal ve hizmet dengesi denir. Mal ve hizmet dengesinin pozitif olması, ülkenin dış aleme sattığı malların ve hizmetlerin değerinin dış alemden satın aldığı malların ve hizmetlerin değerinden büyük olması demektir. Gelir dengesi, ülkeye gelen ve ülkeden çıkan ücret ödemeleri ve yatırım gelir-gider dengesini göstermektedir. Bu hesapta, farklı ülke yerleşikleri arasında yapılan ücret ödemeleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlardan kaynaklanan gelir ödemeleri yer almaktadır. Ücret Ödemeleri, gelir kalemi altında Türkiye den yurtdışına giden çalışanlar/işçiler ile Türkiye deki yabancı ülke diplomatik misyonlarında görev yapan Türk çalışanlara ödenen ücretler, gider kalemi altında ise Türkiye de çalışmakta olan yabancılar ile Türkiye nin yurtdışındaki elçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarında görev yapan yabancı uyruklu personele ödenen ücretler kaydedilmektedir. Yatırım geliri, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemlerinden oluşur. Doğrudan Yatırımlar: Bu kaleme yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlardan elde edilen karlar Gelir olarak, yurtiçinde yapılan doğrudan yatırımlar nedeniyle yurtdışına yapılan kar transferleri Gider olarak kaydedilmektedir. Gider kaleminde dağıtılan karların yanı sıra karın sermayeye katılımı da yer almaktadır. Bu kalem doğrudan yatırımlar ile ilgili olarak hisse gelirleri, kar payları, sermayeye katılan kazançlar ile şirketler arası diğer yatırımlardan doğan gelir ve giderleri içermektedir. Portföy Yatırımları: Portföy yatırım geliri, doğrudan yatırım amacı dışında gerçekleştirilen hisse ile tahvil ve bono şeklindeki borç senetleri yatırımlarının gelirlerinden oluşmaktadır. Portföy yatırımlarında da hisse senetlerinden elde edilen gelirler (kar), tahvil ve benzeri borç enstrümanları ile ilgili gelir ve giderleri (faiz) kapsamaktadır. Diğer Yatırımlar: Mevduat, kredi ve ticari kredilere ait faiz gelir ve giderleridir. Bir ülkenin dış alemle gerçekleştirdiği mal, hizmet ve gelir işlemlerinin toplamına mal, hizmet ve gelir dengesi denir.

6 Cari işlemler hesabının son alt kalemi olan cari transferler, ekonomiye mal, hizmet veya para girişinin herhangi bir kaynak çıkışı olmadan gerçekleşmesi veya tam tersi ülkenin mal-hizmet-varlık karşılığı olmadan diğer ülkelere yaptığı ödemelerdir. Karşılıksız transferler veya tek yanlı transferler adını da alabilmektedir. Bu kalem, farklı ülke yerleşikleri arasında yapılan karşılıksız ödemelerin kaydedildiği bir hesap olup resmi ve özel bağışları, hibeleri, yardımları ve işçi dövizlerini kapsamaktadır. Ülkeye yapılan karşılıksız transferler (+) ve ülkenin yaptığı karşılıksız transferler (-) işaretiyle gösterilir. Bu hesap, farklı ülke yerleşikleri arasında yapılan karşılıksız ödemelerin kaydedildiği bir hesap olup hem özel transferleri (ülkedeki bir kişinin diğer ülkedeki bir kişiye-kuruma bağış yapması veya tam tersi) hem de resmi transferleri (ülke hükümetinin diğer ülke hükümetine yardım yapması veya tam tersi) kapsar. Ödemeler dengesinin cari işlemler hesabında yer alan ticaret dengesi kalemi görünür ticaret adını alırken, diğer kalemler (hizmet dengesi, gelir dengesi ve karşılıksız transferler) görünmeyen kalemler dengesi olarak adlandırılır. İktisatçılar ticaret dengesi ile görünmeyenler dengesi toplamına cari hesap (current account balance, CA) dengesi diye nitelendirirler. Cari Hesap Dengesi (CA)= Ticaret Dengesi + Görünmeyenler Dengesi Türkiye nin 2012 yılına ait cari hesabı tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Türkiye nin Cari İşlemler Hesabı, 2012 (Milyar ABD Doları) A CARİ İŞLEMLER HESABI İhracat (FOB) İthalat (FOB) Mal Dengesi Hizmetler Dengesi: Gelir Hizmetler Dengesi: Gider - 20 Mal ve Hizmet Dengesi Gelir Dengesi: Gelir 5 6. Gelir Dengesi: Gider - 12 Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi Cari Transferler (Net) 1 Tablonun Yorumlanması: İhracat ithalattan küçüktür ve dolayısıyla ticaret dengesi açığı vardır. Hizmet ve gelir dengesi net olarak pozitiftir.

7 Karşılıksız transferlerin büyüklüğü de net olarak pozitiftir. (genel olarak yurtdışında çalışan Türk işçilerinin Türkiye ye gönderdikleri işçi gelirlerinden dolayı) Cari hesap dengesi 48 milyar dolar açık vermiştir. Ticaret dengesi açığı [65 Milyar Dolar] görünmeyenler dengesi (hizmet dengesi, gelir dengesi ve karşılıksız transferler) fazlasından (17 Milyar Dolar] 48 milyar dolar daha büyüktür. Bir başka değişle 2012 yılında 65 milyar dolar olan ticaret dengesi açığının yaklaşık yüzde 25 i görünmeyenler dengesi fazlası (17 milyar dolar) ile finanse edilmiştir. SERMAYE HESABI VE FİNANS HESABI Tüm uluslararası finansal varlıkların alım ve satımının kaydedilir. Sermaye ve finans olmak üzere iki alt hesaptan oluşmaktadır. Sermaye hesabı göçmen transferleri ve üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar kalemlerinden oluşur. Göçmen transferleri, yurtdışından ülkemize göç eden kişilerin ülkemize aktardığı varlıklarına ilişkin tutarları içermektedir. Üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar; telif, ticari marka, kira, lisans ve transfer sözleşmeleri gibi maddi olmayan varlıklar ile kara parçası gibi maddi varlıkları kapsamaktadır. Türkiye de spor kulüplerinden alınan ve bonservis bedelleri için yurtdışından elde edilen gelir ve gider tutarları bu hesapta izlenmektedir. Finans hesabı, ülkeye gelen ve ülkeden çıkan tüm sermaye anapara ödemelerini kapsamaktadır. Bu nedenle finans hesabı, bir ülkenin dış mali varlıkları yükümlülüklerindeki değişmeleri göstermektedir. Finans hesabında, özel ve kamu kuruluşlarına ait kısa ve uzun vadeli uluslararası sermaye akımlarını kaydedilmektedir. Bir başka değişle, finans hesabında tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varlıkların alım satımı ile banka mevduat hesapları kaydedilir. Bir ülkenin tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varlıkların yurtdışında satışından ve yurt dışında ikamet edenlerin ülkede açtırdıkları banka mevduat hesaplarından elde ettiği gelire, sermaye girişi denir. Sermaye girişi finans hesabında (+) işaretle gösterilir. Benzer biçimde bir ülkede ikamet edenlerin yurtdışında tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varlıklar satın almaları ve yabancı ülkelerde banka mevduat hesapları açtırmaları sonucu diğer ülkelerin elde ettiği gelire, sermaye çıkışı denir. Sermaye çıkışı finans hesabında (-) işaretle gösterilir. Finans hesabı, doğrudan yatırım, portföy yatırımı ve diğer yatırımlar olmak üzere üç alt hesaptan oluşur. Doğrudan yatırımlar, Bir ekonomide yerleşik bir kuruluşun bir başka ekonomide yerleşik bir şirkette uzun vadeli ve kalıcı yatırım yapmak,

8 yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla, şirket hisselerinin yüzde 10 unu aşan miktarda yaptığı yatırımlardır. Doğrudan yatırım kalemi, yurtiçi ve yurtdışı doğrudan yatırımlar olarak ele alınmaktadır. Portföy yatırımları, menkul değerlere yapılan yatırımlar olup özel ya da kamu bono ve tahvillerini, hisse senedini ve diğer finansal araçları kapsar. Ülkemizdeki düzenlemelere göre portföy yatırımları hesabı, hisse senetleri ve borç senetleri işlemlerini kapsamak üzere Varlıklar ve Yükümlülükler şeklinde iki kalemden oluşmaktadır. Varlıklar: Bu kalem yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında alım satımını yaptıkları menkul kıymetleri kapsamaktadır. Türkiye de yerleşik kimselerin edinmiş oldukları yabancılara ait uzun ve kısa vadeli yabancı mali varlıklardır. Bunlarda bir artış yurtdışına döviz çıkışı demek olduğundan negatif işaretli, azalış da tersine pozitif işaretli bir işlem oluşturur. Yükümlülükler: Yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçi borsalarda alım satımını yaptıkları hisse ve Devlet iç Borçlanma Senetleri (DİBS), yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışı piyasalarda tahvil ihracı yoluyla sağladığı borçlanma (örneğin Hazine Müsteşarlığının ihraç ettiği Eurobond lar) bu kalemde izlenmektedir. Yükümlülük Türkiye deki özel ve resmi kişi ve kurumların yurtdışından edindikleri sermaye fonlarını yansıtır. Bunlardaki artış ülkeye döviz girecek olmasından dolayı pozitif, azalış da döviz çıkışına yol açmasından dolayı negatif işaretlidir. Diğer Yatırımlar Diğer yatırımlar; doğrudan yatırım, portföy yatırımları ya da rezerv varlık dışında kalan tüm finansal işlemleri içermektedir. Tablo 2: Türkiye nin Sermaye ve Finans Hesabı, 2012 (Milyar ABD Doları) B SERMAYE HESABI - 1 C FİNANS HESABI Yurtdışında Doğrudan Yatırım Yurtiçinde Doğrudan Yatırım Portföy Hesabı (Varlıklar) Portföy Hesabı (Yükümlülükler) Diğer Yatırımlar (Varlıklar) Diğer Yatırımlar (Yükümlülükler) 21 Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar 21 Tablonun Yorumlanması: 2012 yılı sonunda cari işlemler hesabı 48 milyar dolar açık vermiştir. Buna karşılık sermaye ve finans hesabı 69 milyar dolar fazla vermiştir. Buna göre, 21 Milyar dolar (69-48) döviz girişi fazlası olmuştur. Diğer bir değişle cari işlemler hesabı açığı, sermaye ve finans hesabı fazlası ile dengelenmiş ve 21 milyar dolar rezerv artışına yol açmıştır.

9 Finans hesabının ağırlığını (yani cari hesapta ortaya çıkan açığın dengelenmesini) portföy hesabı ve diğer yatırımların çektiğini, doğrudan yatırımların belirli bir tutarı pek aşamadığı görülmektedir. RESMİ REZERV HAREKETLERİ HESABI Hükümetin merkez bankası ve IMF nezdinde sahip olduğu altın ve döviz rezervlerinde meydana gelen değişmeleri yansıtır. Döviz rezervlerinin artması ve azalması, resmi rezerv hareketleri hesabı fazlası ve resmi rezerv hareketleri hesabı fazlası ve resmi rezerv hareketleri hesabı açığı olarak nitelendirilir. Bir ülkede yerleşik kişiler ve kurumlar dış alemden aldıkları her şeyin (malhizmet-varlık) bedelini ödemek zorundadırlar. Dolayısıyla da cari işlemler açığı olan bir ülkede, cari işlemler açığı her şeyden önce sermaye hesabı fazlasıyla ile finanse edilir. Sermaye hesabı fazlasının cari işlemler açığını tam olarak finanse edememesi halinde ise, bakiye açık hükümetin merkez bankası nezdinde sahip olduğu döviz rezervleriyle, kısaca resmi döviz rezervleriyle finanse edilir. Cari işlemler fazlasının olduğu bir ekonomide ya cari işlemler fazlasına eşit düzeyde bir sermaye açığı vardır, ya cari işlemler fazlasına eşit düzeyde bir sermaye hesabı açığı vardır, yada resmi döviz rezervlerinde cari işlemler fazlası ile sermaye hesabı açığı arasındaki fark kadar bir artış meydana gelir. IMF Nezdindeki Rezerv Pozisyonu: Üye ülkelerin IMF'deki rezerv pozisyonları, üye ülkelerin kredi dilimlerinden satın alışlarının toplamı olup, üye ülkeye her an ödenebilen tutarlardır. IMF den satın alınan tutarlar, döviz rezervlerinde artış, rezerv pozisyonunda azalısı göstermektedir. Döviz Rezervleri: Döviz rezervleri, parasal otoritenin elinde tuttuğu ödemelerde hemen kullanılabilecek yabancı paralar, menkul kıymetler ile yurtdışında geçerli çek, poliçe, senet ve benzeri ödeme araçlarından oluşmaktadır. Merkez bankasının uluslararası rezerv varlıklarının artması resmi rezervler hesabına borç olarak (-) ile kaydedilir. Merkez bankasının uluslararası rezerv varlıklarının azalması ise resmi rezervler hesabına alacak olarak (+) kaydedilir. ÖDEMELER DENGESİ AÇIĞI YA DA FAZLASI Ödemeler dengesi daima dengededir: bir cari işlemler açığı sermaye hesabı fazlasıyla ve resmi döviz hesaplarındaki azalmayla; bir cari işlemler fazlası ise, sermaye hesabı açığıyla ve resmi döviz hesaplarında artışla karşılanır.

10 Ödemeler dengesi=cari Hesap Dengesi +Sermaye Hesabı Dengesi +Resmi Rezerv Hesabı =0 Cari işlemler hesabı açığının sermaye ve finans hesabı fazlası ile (veya sermaye ve finans hesabı açığının cari hesap fazlası ile ) finanse edilememesi durumunda resmi rezervler azalacaktır. Bu nedenle rezervlerdeki azalma kısaca ödemeler dengesi açığını ifade etmektedir. Ödemeler dengesi Açığı=Resmi Rezerv hesabı Açığı=Cari Hesap dengesi + Sermaye ve Finans Hesabı Dengesi (-) Dış Açık= (+) Resmi Rezerv Azalışı Ödemeler dengesi fazlası ise cari hesap dengesindeki fazlanın sermaye ve finans hesabındaki açık ile (veya sermaye ve finans hesabı dengesindeki fazlanın cari hesap açığı ile) dengelenmemesi durumunda resmi rezervlerde oluşan fazladır. Ödemeler Dengesi Fazlası=Resmi Rezervler Hesabı Fazlası=cari Hesap dengesi +Sermaye Hesabı Dengesi (+) Dış Açık= (-) Resmi Rezerv Azalışı Ödemeler dengesinin sağlanması ise, cari hesaptaki açıkların (fazlaların) sermaye hesabındaki (açıklarla) dengesi ve dolayısıyla resmi rezerv hareketleri dengesinin açık veya fazla vermemesidir. Ödemeler dengesi=cari Hesap Dengesi +Sermaye Hesabı Dengesi =0 İstatistik Hataları: Net Hata ve Noksan Hesabı Gerçek hayatta cari hesaba ve sermaye hesabına ilişkin veriler farklı kurumlar tarafından oluşturulur ve verilerin gerek elde edilmesindeki gerek değerlendirilmesindeki eksikliklerden veya gecikmelerden dolayı, cari hesapsermaye ve finans hesabı ve resmi döviz rezervleri hesabı toplamı pratikte sıfıra eşit olmaz. Bu nedenle ödemeler dengesinde Net Hata ve Noksan adı verilen dengeleyici bir hesaba yer verilmektedir. NHN hesabı muhasebe anlamında oluşan dengesizliği gidermek amacıyla açılan, kayıt hatalarını telafi eden bir hesaptır. Bu durum hesaba katıldığında ödemeler dengesi aşağıdaki gibi yazılabilir: Ödemeler dengesi=cari Hesap Dengesi +Sermaye Hesabı Dengesi +Resmi Rezerv Hesabı + Net Hata ve Noksan=0 Net hata ve noksan kalemi (+) ise, -cari işlemler dengesi ya da sermaye dengesinde kapsanmayan bir hareketten dolayı ülkeye döviz girmiş demektir.

11 -Döviz girişine (çıkışına) neden olan ve cari işlemler dengesi ile sermaye dengesinde kapsanan bir işlem eksik (fazla) olarak hesaba yansımıştır Net hata ve noksan kalemi (-) ise, -Cari işlemler ya da sermaye dengelerinde kapsanmayan bir işlemle ülkeden yada kayıtlı sistemden döviz çıkmış demektir. -Yada döviz çıkışına (girişine) konu olan ve cari işlemler veya sermaye dengelerinde kapanan bir işlem fazla (eksik) olarak hesaplara geçmiş demektir. Tablo 3: Türkiye nin Ödemeler Dengesi, 2012 (Milyar ABD Doları) D NET HATA VE NOKSAN 1 GENEL DENGE - 22 E REZERV VARLIKLAR Resmi Rezervler Uluslararası Para Fonu Kredileri - 2 Tablonun Yorumlanması: 2012 yılı sonunda cari işlemler hesabı 48 milyar dolar açık vermiştir. Buna karşılık sermaye ve finans hesabı 69 milyar dolar fazla vermiştir. Buna göre, 21 Milyar dolar (69-48) döviz girişi fazlası olmuştur. Diğer bir değişle cari işlemler hesabı açığı, sermaye ve finans hesabı fazlası ile dengelenmiş ve 21 milyar dolar rezerv artışına yol açmıştır. Ancak tabloda ülkenin rezerv varlıklarının 22 milyar dolar arttığı görülmektedir. Bu durumda 2012 yılında ülkeye 1 milyar dolar kayıtdışı sermaye girişi olmuş demektir. Net hata noksan kaleminde yer alan 1 milyar dolar, kayıtlarda görülemeyen döviz girişini ifade etmektedir. Buna göre aşağıdaki eşitliği yazmak mümkündür. Ödemeler dengesi=cari Hesap Dengesi +Sermaye ve Finans Hesabı Dengesi +Resmi Rezerv Hesabı + Net Hata ve Noksan=0 Ödemeler dengesi=(-48) +(69) +(-22) + (1)=0 Çalışma Sorusu Mal İhracatı 20 Mal İthalatı 30 Hizmet İhracatı 10 Hizmet İthalatı 5 Yurtdışı yatırım Geliri Kazancı 10

12 Yurtdışı yatırım Geliri ödemesi 5 Karşılıksız Transferler (Net) -5 Sermaye Girişi 20 Sermaye Çıkışı 10 Resmi Rezervlerdeki Değişmeler -5 Net hata ve Noksan? A ülkesinin uluslararası işlemleri aşağıdaki gibidir. A ülkesinin 2015 ödemeler dengesi tablosunu bu verilere göre yorumlayınız. Cari Hesap dengesi= Ticaret Dengesi +Hizmet Dengesi +Gelir Dengesi +Karşılıksız Transferler Cari Hesap dengesi= [(20-30)+(10-5)+(10-5)+(-5)]=-5 Sermaye ve Finans dengesi=(20-10)=10 Ödemeler dengesi=cari Hesap Dengesi +Sermaye ve Finans Hesabı Dengesi +Resmi Rezerv Hesabı + Net Hata ve Noksan=0 = Net Hata ve noksan =0 Net Hata ve Noksan=0 Dış ekonomik ilişkiler 2015 yılında tam olarak ölçülmüştür. Ayrıca ödemeler dengesi 5 TL fazla vermiştir. A ülkesi 2015 yılında dış aleme ödediğinden 5 tl daha fazla döviz elde edilmiştir ÖDEMELER DENGESİ SORUNU İthalat talebinin artmasının yanında ihracatın aynı paralelde artmaması sonucu cari işlemler açığı giderek büyümektedir. Başlarda artan cari işlemler açığı arttırılabilen borçlanma ile finanse edilebilmektedir. Fakat bir süre sonra dış dünya ülkenin artan borçlanma ihtiyacı ile daha önce verilen borçların ödenebilme gücünün tehlikeye girdiğini düşünerek borç vermeyi azaltma eğilimine girmektedir. Bu noktada kamuoyunda adlandırılan şekliyle döviz kıtlığı yaşanmaktadır. Döviz kurları artış eğilimine girmekte ve ülkede uygulanan kur rejimine göre iki sonuç ortaya çıkmaktadır: Ülkede tam ya da yarı esnek kur rejimi uygulanıyorsa, artan kurlarla ithalat azalmakta ve ihracat artmaktadır. İthal fiyatların yükselmesi içeride enflasyonu da arttıran bir etken olmaktadır.

13 Sabit kur rejiminde ise, artan dış borçlanma ihtiyacı karşısında yeteri kadar dış borç bulamayan bir ülke parasının değerini diğer paralar karşısında düşürmek (devalüasyon) zorunda kalmaktadır. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu rejimlerde benzer bir durum daha önce para ve sermaye piyasalarına giren yabancı yatırımcıların elde ettikleri getirilerin devamını riskli gördükleri için geldikleri ülkeden çıkmak istemesiyle de oluşabilmektedir. Bu durumda, ülkeden çıkmak isteyen yabancı yatırımcılar yatırımlarını satıp döviz talep ettiklerinden, döviz kurları yükselmekte ve yukarıda anlatılan senaryo yine oluşabilmektedir. Bu kez, ülke ekonomisi yabancı yatırımcıların talep ettiği döviz kadar bir döviz tasarrufuna gitmek zorunda kalmaktadır. Döviz tasarrufu da ya cari işlemler açığının azaltılması ya da cari işlemler dengesinde fazla vermekle sağlanabilmektedir. ÖDEMELER DENGESİNİN EKONOMİK YORUMU A. Cari İşlemler Dengesinin Ekonomik Yorumu 1. Ülkenin döviz dengesini gösterir: Yurtiçinde yerleşikliklerle yurtdışında yerleşikler arasındaki mal ve hizmet ticaretinin dövizle yapıldığı varsayımı altında cari işlemler dengesi bir ülkenin döviz dengesini gösterir. Örneğin, cari işlemler açığı bir milyar dolar olan bir ülke kazandığı dövizlerden bir milyar dolar daha fazla harcıyor demektir. Bu döviz açığı ya döviz borçlanılarak finanse edilecektir ya da rezervlerde duran dövizlerin cari işlemler açığı kadar azalmasıyla karşılanacaktır. 2. Ülkedeki yerleşik ekonomik birimlerin yurtdışında yerleşiklerden tasarruf ithal edip etmediğini gösterir: Cari işlemler açığı veren bir ülke yurtdışından tasarruf ithal ediyordur. Cari işlemler dengesi aslında ekonominin genel dengesinin bir parçasıdır. Genel denge sağlandığında milli gelir; Y=C+I+G+(X-M) (1) şeklindedir. İhracat ve ithalat yalnızca malları değil, yurtiçinde yerleşiklerle yurtdışındaki yerleşikler arasındaki toplam mal ve hizmet alışverişini içerir. Dolayısıyla (X-M) aslında cari işlemler dengesidir. Harcanabilir gelir C+S ve Y-T şeklinde ifade edilebilir. Y-T=C+S yazılıp Y kendi başına bırakılırsa Y=C+S+T (2)eşitliği elde edilir. 2 numaralı denklemi 1 numaralı denklemde Y yerine koyarsak C+S+T= C+I+G+(X-M)

14 Bu denklemde C ler birbirini götürür. I ve G yi eşitliğin soluna alırsak (S-I)+(T-G)=(X-M) (3) denklemine ulaşırız. Bu bize makro ekonomik dengeyi gösterir. Bu eşitlikte (S-I): özel kesimin tasarruf-yatırım dengesini (T-G): devletin finansman dengesini (X-M) cari işlemler dengesini 3 nolu eşitlikten yola çıkarsak cari işlemler dengesi özel kesim tasarruf yatırım dengesi ile kamu kesimi finansman dengesinin toplamıdır. Özel sektör tasarruflarının üzerinde yatırım yaptığında, (S-I)<0, kamu kesimi de finansman açıkları verdiklerinde, cari işlemler açığının olması (X-M)<O kaçınılmazdır. Bir başka değişle, yurtiçi toplam tasarruf açığı ancak yurtdışı tasarrufların ithal edilmesiyle finanse edilmektedir. 3. Bir ülkenin dış dünya ile ne kadar bütünleşmiş olduğunu gösterir: Toplam ithalat ve ihracat mal piyasalarında bir ülkenin dış dünya ile bütünleşmesinin bir göstergesidir. Bunun içinde genellikle ihracat ve ithalatın toplamının (dış ticaret hacmi) milli gelire oranı kullanılır. Cari işlemler gelir ve giderlerinin toplamı ise yalnızca mal piyasalarında değil, tüm mal ve hizmet piyasalarında bir ülkenin dışa açıklığını gösterir. Mal dengesi ile cari işlemler dengesi ekonomideki dengelerin farklı taraflarını gösterir. Dış ticaret açığı vermek mutlaka kötü bir şey değildir. Hizmet ticaretinde uzmanlaşmış bir ülke büyük dış ticaret açığı verseler dahi, cari işlemler dengesinde fazla verebilir. Bunun terside doğrudur. Büyük dış ticaret fazlaları veren ülkeler yine çok büyük cari işlemler açıkları verebilir. Örneğin, Rusya, Brezilya, Meksika gibi ülkeler petrol ve diğer hanımadde ihracatından elde ettikleri gelirlerinin de yardımıyla yüksek dış ticaret fazlaları verebilmektedir. Fakat aynı zamanda, bu ülkeler dış borçlarına ödedikleri faizlerin yüksek meblağlara varması nedeniyle belli dönemle cari işlemler açığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde cari işlemler açığının daha büyük olmasını turizm ve işçi gelirler gibi dövizler önlemektedir. B. Sermaye ve Finans Dengesinin Ekonomik Yorumu Sermaye ve Finans hesabı dengesinin uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde cari işlemler dengesi ile bire bir ilişkisi yoktur. Cari işlemler dengesinin fazla verdiği bir durumda sermaye dengesi de fazla verebilir. Sonuçta, sermaye ve finans dengesi yurtiçindeki faizler ile

15 yurtdışındaki faizlerin göreli düzeylerine ve bu düzeylerdeki uluslararası risk iştahına göre belirlenmektedir. Riskten arındırılmış bir durumda, bir ülkedeki faizlerin dış dünyadan daha yüksek olması durumunda mali sermaye bu ülkeye yönelecek ve sermaye dengesi fazla vermeye başlayacaktır. Aynı dönemde o ülkede cari işlemler fazlası da olabilir. Bu durumda, o ülkenin uluslararası döviz varlıkları hızla artacaktır. Cari işlemler ile sermaye dengesi arasındaki ilişki: Cari işlemler açığı veren bir ülke dış âlem tasarruflarını ithal etmek istiyor demektir. O halde o ülkede tasarruf açığı var demektir. Ülkedeki tasarruf açığı yurtiçindeki faizlerin artmasına neden olacaktır. Faizlerin yükselmesi mali sermayenin yurtdışından yurtiçine gelmesini özendirecek ve sermaye dengesi fazla verebilecektir. Brüt sermaye giriş ve çıkışları bir ülkenin mali piyasalarının dış dünya ile bütünleşmesinin ölçülerinden biridir. Özellikle, kısa vadeli sermaye giriş ve çıkışları mali piyasaların dış dünya ile ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Kısa bir sürede sermaye dengesindeki açıkların finansmanı, uluslararası rezervlerin zaten düşük olduğu bir ortamda, ancak aynı yükseklikte cari işlemler fazlası verebilmekle mümkün olmaktadır. Her durumda uluslar arası rezervler daha da azalmakta, ardından cari işlemler dengesi uyum göstermeye çalışmaktadır. Cari işlemler dengesinin uyum göstermesi hızlı ekonomik küçülmeyle ithalat talebinin düşmesinden başka bir şey değildir. CARİ İŞLEMLER DENGESİ SORUNU Cari işlemler dengesinin bir sorun olması genellikle iç talebin ekonominin sahip olduğu kaynakları yetersiz kılabilecek boyutta artırılmasından kaynaklanır. Ekonomide çeşitli şekillerde, genişletici para politikası ya da kamu maliyesi politikalarıyla iç talebin artması hem yurtiçinde üretilen mallara talebi hem de ithalatı arttırır. İç talebin artması aynı zamanda ihracatı da caydırıcı bir rol oynar. Çünkü dünya fiyatlarında mal satmak zorunda olan ihracatçılar, yurtiçinde talebin artmasıyla yükselme eğilimine giren fiyatların yarattığı daha uygun şartlarda ürettikleri malları iç piyasaya satabilme olanağına kavuşur. Dolayısıyla iç talebin artması ithalatı körüklerken ihracatın cazibesini yok eder. Cari işlemler dengesinin açık vermesi ya da açığın giderek artması ülkenin yurtdışından borçlanma ihtiyacını arttırır. Yaratılan cari işlemler açığı ancak ilave dış borçlanma ile ve/veya döviz rezervlerinin azalmasıyla karşılanabilir. Yurtdışından borçlanma olanakları artan cari işlemler açığı kadar artmadığında döviz rezervlerinin azalması söz konusu olur. Soruna bir çözüm bulunmadığında, döviz rezervlerinin bitmesi dahi gündeme gelebilir.

16 Kriz dönemlerinde IMF ile yapılan stand by düzenlemelerinde, sabit kur rejimi altındaysa devalüasyon yapılması, ardından kamu maliyesine disiplin getirilmeye çalışılması ile yukarıdaki mekanizmanın tersine işlemesi sağlanır. Tam yada yarı esnek kur rejimlerinde ise, yerli paranın hızla değer kaybetmesi zaten piyasa şartları içinde oluşmakta, iç talep sorunu ise kamu maliyesine disiplin getirilerek sağlanmaya çalışılmaktadır.

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR ÖDEMELER DENGESİ Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle) belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi işlemlerin kaydedildiği tabloya ÖDEMELER DENGESİ

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT ÖDEMELER DENGESİ 1 ÖDEMELER DENGESİ NEDİR? Ödemeler dengesi (balance of payments, BP) : Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle), belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI. T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ İLE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER Sayfa No I- TANIM... 1 II- İLKELER... 2

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE TÜRKİYE UYGULAMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i I-TANIM... 1 II-

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)

HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA) HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ (23.09.2015 TARİHİ İTİBARIYLA) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ekim 2015 TABLO- 1 YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PORFÖYÜNDEKİ HİSSE

Detaylı

Ödemeler Dengesi. Dr. Dilek Seymen

Ödemeler Dengesi. Dr. Dilek Seymen Ödemeler Dengesi Dr. Dilek Seymen Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımlar mları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU 1

ÖDEMELER BİLANÇOSU 1 ÖDEMELER BİLANÇOSU 1 Tanım: Ödemeler bilançosu, bir ülkenin genellikle bir yıllık bir dönem içinde, ülkede yerleşik olarak kabul edilenlerle, dünyanın geri kalan kısmı arasındaki ekonomik ilişkilerin ve

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler A. ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ... 4 GİRİŞ... 4 I-TANIM...

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI IMF Türkiye de Finansal Sistem Merkez Bankası; Ticaret Bankaları; Sermaye Piyasasında yer alan Finansal Kurumlar (Menkul Kıymet Borsaları ve Bankerler); Diğer Mali

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI

EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI EKONOMİK GÖSTERGELER ve YORUMLANMASI IMF Türkiye de Finansal Sistem Merkez Bankası; Ticaret Bankaları; Sermaye Piyasasında yer alan Finansal Kurumlar (Menkul Kıymet Borsaları ve Bankerler); Diğer Mali

Detaylı

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KAYNAKLAR 9. Hafta Ders İçeriği Kaynak Kavramı ve Kaynakların Sınıflandırılması Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Hesap Grubu (30) Örnekler PAYZİNER 1 KAYNAK

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

Ödemeler Dengesi Bülteni

Ödemeler Dengesi Bülteni Milyar $ 6 Şubat 6 Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre milyar 54 milyon dolar azalarak milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşerek iyileşme kaydetti. Ancak bu rakam

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Ödemeler Dengesi İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler A. ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ TANIM VE İLKELERİ... 4 GİRİŞ... 4 I-TANIM...

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I-ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU II-TANIM, SINIFLAMA VE VERİ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3)

4 - Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Portföy Yatırımları-Enstrüman Dağılımı (2001-2015Q3) İÇİNDEKİLER 1 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Aylık (2014-2015 Ekim) 2 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Çeyreklik (2006Q1-2015Q3) 3 - Uluslararası Yatırım Pozisyonu - Yıllık (1996-2014) 4 - Yurtiçinde

Detaylı

Cari Denge Tanımı. Dr.Dilek Seymen

Cari Denge Tanımı. Dr.Dilek Seymen Cari Denge Tanımı Dr.Dilek Seymen Cari Dengeyi iki farklı özdeşlikle tanımlamak mümkün, (I) Ödemeler Bilançosundaki sınıflamaya göre Cari Denge Tanımı, Cari denge mal ve hizmet ithalat ve ihracatı, net

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Paranın Fonksiyonları İktisadi analizde para, malların ve hizmetlerin satın alınmasında ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen şey olarak tanımlanmaktadır. Para

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı