FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL DO RULTUDAK AKS T TRE MLER N ABS FREN S STEM N PERFORMANSINA ETK LER N DENEYSEL ANAL THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIFFERENT CHARACTERISTICS VERTICAL AND LONGITUDINAL AXLE ACCELERATIONS ON ABS PERFORMANCE Hakan KÖYLÜ a*, Ali ÇINAR b a Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,Türkiye, E-posta: b Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,Türkiye E-posta: Özet Pürüzlü yolda yap lan ani frenleme, ta n dü ey ve boylamsal do rultusunda iddetli aks titre imleri meydana getirebilmektedir. Bu aks titre imleri, ABS sensörünün bilgi ald tekerlek jant n dönü karakteristi ini sal ml hale getirmektedir. Bu durum h z sinyallerinin, lastik yol aras ndaki tutunma ile ilgili eksik bilgi içermesine neden olmaktad r. Bu eksik h z bilgisine göre hesaplanan kayma ve tekerlek ivme de imleri nedeniyle de en yol ve yük artlar na uygun bas nç de imleri elde edilememektedir. Bu nedenle aks titre imlerinin etkilerinin, ABS kontrol parametrelerine etkileri tespit edilmelidir. Bu amaçla pürüzlü yollarda ABS yol testleri yap lm r. Bu testlerde farkl frekans ve genlikler ile farkl karakteristikte aks titre imleri elde etmek için farkl sönümleme karakteristi ine sahip amortisörler kullan lm r. Bu deneysel çal ma sonucunda aks ivmelerini sönümleyebilen amortisör sönümleme karakteristikleri sayesinde ivme sal mlar n, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerini daha az etkiledi i belirlenmi tir. Bunun sonucunda tekerlek h zlar ndan elde edilen kayma de imleri ile tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras nda uyumun bozulmad tespit edilmi tir. Anahtar kelimeler: ABS, aks ivmeleri, amortisör. Abstract On the rough road, sudden braking has produced large variations at the axle vibrations occurring at vertical and longitudinal direction of the vehicle. These axle vibrations fluctuate the rotation characteristics of wheel rim which ABS sensors obtained knowledge. This case has caused containing lack of knowledge related to adhesion between tire and road. Because of slip and wheel accelerations calculated with these lack speed knowledge, the pressure variations corresponding to road and load conditions haven t been obtained. For this reason, the effects of axle vibrations on ABS control parameters should be determined. For this aim, ABS test was performed on rough roads. To obtain different characteristics axle vibrations with different frequency and magnitude, different damping characteristics shock absorbers were used. As a result of this experimental study, thanks to the shock absorber characteristics to damp the axle vibrations, it was determined that the acceleration fluctuations have affected slightly slip, adhesion coefficient and wheel acceleration. Therefore, it was revealed that the adaptation between slip variations obtained from wheel speeds and adhesion coefficient and wheel acceleration. Keywords: ABS, axle accelerations, shock absorber. 1. Giri Frenleme an nda ABS fren sistemleri, fren bas nç de im genli ini ve frekans, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmesine göre belirlemektedir. Bu bas nç de imlerinin tekerlekleri kilitlememesi için lastik ile yol aras ndaki etkile imin, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmesine yans lmas gerekmektedir. Bunu zorla ran en önemli faktörler ABS di lisinin farkl genlik ve frekansta titre im hareketi yapmas na neden olan aks titre imleridir. Bu titre imler, ABS sensörlerinin, lasti in gerçek artlardaki tutunmas na uygun olmayan h z bilgileri almas na neden olmaktad r. Bu durum özellikle pürüzlü yollarda etkisini çok daha fazla göstermektedir. Bu konu ile ilgili olarak birçok bilim adam çe itli çal malar yapm r. Bunlardan Jian vd. yapt klar çal mada, pürüzlü yollarda yap lan frenlemelerde gerçek tekerlek h n elde edilmemesinin nedeninin, aks üzerine ba lanan ABS h z sensörlerinin bilgi ald di lilerin titre imleri oldu unu ifade etmi lerdir. Bu nedenle, ABS kontrol birimindeki sinyal leme biriminde bu titre imlerin filtre edilmesi gerekti ini vurgulam lard r [1]. Van DerJagt vd., aks sal mlar n ABS nin performans kötüle tirdi ini özellikle süspansiyon rezonans bölgesinde bunun daha belirgin oldu unu tespit etmi lerdir. Ayr ca, süspansiyon rezonans genliklerini art rabilecek nedenlerin, ABS performans daha fazla kötüle tirebilece ini belirtilmi lerdir. Bu kötüle meye neden olan hususlar n, ta n frenleme ivmesindeki ani de imler nedeniyle tekerlek üzerindeki dü ey yükte meydana gelen iddetli sal mlar ve bu sal mlar n parametre de imlerinde meydana getirece i bozulmalar olabilece ini vurgulam lard r [2]. Mauer vd. çal malar nda, ABS kontrolünün kalitesini belirleyen en önemli parametrelerin, kuvvet ba lant katsay, kayma oran ve tekerlek üzerindeki yük sal mlar oldu unu ifade etmi lerdir [3]. Kapitaniak çal mas nda, süspansiyon sistemlerinin yatay titre imlerinin, hem ta t gövdesinin merkezinin hem de tekerlek merkezinin h z de imlerini bozabildi ini ifade etmi tir. Buna ek olarak, tekerlek titre imlerinin tekerlek aç sal h z de iminde karars zl klar meydana getirdi ini de IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 belirtmi tir. Küçük sönümleme katsay yani yumu ak amortisörler ile tekerleklerin yatay ve torsiyonel titre imlerinin rezonansa sebep olabilece ini de vurgulam r [4]. Bogdevicius ve Vladimirov çal malar nda yol ve lastik aras ndaki dinamik etkile imin tan mlanamamas n, ABS nin yetersiz çal mas na sebep olabilece ini tespit etmi lerdir [5]. Sharp vd. çal malar nda, tekerlek h sinyalinin kalitesinin daha çok sensör ile di li aras ndaki hava bo lu u miktar na ve di linin ba land tekerlek merkezinden olan kaç kl a ba oldu unu ifade etmi ler ve hava bo lu unu etkileyebilecek aks titre imlerinin tekerlek h n ölçülmesinde yetersizliklere neden olaca belirtmi lerdir [6]. Literatüreden elde edilen bu sonuçlar nda aks titre imlerinin, ABS di lisinin dönmesinde karars z de imlere ve sensör ile di li aras ndaki bo lu un bozulmas na neden oldu u tespit edilmi tir. Bunun sonucunda tüm tahmin algoritmalar, sadece tekerlek h z bilgisine ve bu h z bilgisinin filtre edilmesine dayal olan elektronik kontrol birimi, lasti in gerçek artlardaki kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerini tespit edememektedir. Bunun için aks titre imlerinin lastik-yol etkile iminde sebep oldu u karas zl klar n bu büyüklüklere yans lmas gerekmektedir. Bu çal man n amac, aks titre imlerini deneysel olarak tespit ederek bu titre imlerin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmelerine etkilerini belirlemektir. Aks titre imlerinin genli ini ve frekans de tirmek için farkl sertliklerde amortisörler ile deneyler tekrar edilmi tir. 2. Deneysel Çal ma 2.1. ABS Test Yolu iddetli aks titre imleri olu turmak için, deneysel çal mada yap lan ABS testleri, ekil 1 de görülen pürüzlü test yolunda gerçekle tirilmi tir. Test yolu, 80m uzunlu unda ve 6m geni li inde olup, her noktas nda sürtünme katsay sabit olan özel bir örtü ve yol pürüzlülü ünü sa lamak için tahta kalaslar kullan lm r. çal mas nda süspansiyon sisteminin ba oldu u aks kütlesinin rezonans frekans n Hz aras nda oldu unu belirtmi tir [7]. Bu frekans aral referans al narak yolun dalga boyu tespit edilmi tir. Bunun için daki denklemler kullan lm r. Bu denklemlerde süspansiyon sisteminin aç sal frekans, V ta t h, yolun dalga frekans ve L yolun dalga boyudur. = V (1) = V/L (2) 2.2. Test Ta ABS testleri ekil 2 de görülen tekil kontrollü ve 4 selenoid valfli Bosch marka ABS kontrol sistemine sahip Renault Safrane 2.0 RXE ta ile yap lm r. ekil 2. Test Ta 2.3. Deneysel Çal mada Ölçülen Veriler ve Ölçüm Cihazlar n Tan lmas Bu çal man n amac, aks titre imlerinin tekerlek h z de imlerinin bozulmas na katk belirleyerek bunun kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine nas l yans tespit etmektir. Bu nedenle tekerlek h, ta t h, aks n dü ey ve boylamsal do rultudaki ivmeleri ölçülmü tür. Bu ölçülen de erlerden kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmeleri hesaplanm r Ta t h Ta t h uydu kontrollü h zölçer ile ölçülmü tür. ekil 3 de görülen bu ölçüm cihaz n manyetik tabanl GPS anteni arac n üzerine yerle tirilir. Antenden gelen h z bilgileri CROSAT isimli veri toplama ünitesine aktar lmaktad r. Bu bilgiler içerde bulunan haf zada depolanmaktad r. H z ölçüm hassasiyeti, 0,1 [km/saat] d r. Ölçüm aral, her test için h z de im verilerini seri halde toplama imkan sa lamaktad r. Ölçülen ta t h birimi [km/saat] olup bu de erler [m/s] birimine çevrilerek tekerlek çizgisel h ile kar la lm r. ekil 1. Pürüzlü ABS test yolu Tahta kalaslar aras ndaki mesafe, süspansiyon sistemini zorlayabilecek aral kta seçilmi tir. Böylece normalden daha iddetli aks titre imleri elde edilmi tir. Erzi, ekil 3. GPS antenli h z ölçüm cihaz ve araç içindeki kurulumu

3 Tekerlek aç sal h Tekerlek jant n aç sal h z bilgileri için, tekerlek jant n yere göre aç sal h ölçen ABS sensörlerinin sinyalleri kullan lm r. Ölçülen aç sal h n birimi [1/s] dir. Bu aç sal z verilerinden, (3) e itli ine ba kayma de imini veren kayma de erleri hesaplanm r Dü ey ve boylamsal aks ivmesi Pürüzlü yollarda ani frenleme s ras nda ABS devreye girdi inde aks titre imlerinde meydana gelen ivme sal mlar ölçebilmek için ekil 4 de görülen 3 yönlü ivmeölçer kullan lm r. Bu ivme sal m de erlerinin birimi [g] dir. Bu de erler 9,81 ile çarp larak [m/s 2 ] birimi elde edilmi tir. vmeölçerin aks do rultusunda bir noktaya yerle tirilmesi gerekti inden ekil 4 de görüldü ü gibi aparatlar ile birlikte tekerle e monte edilmi tir. Aparatlar, tekerlek göbe ine ba lanabilen 5 bijona uygun kanall disk ve direksiyon hareketlerine cevap verebilecek oynar mafsall çubuktur. Bu ekilde ba lanan ivme ölçer ve deplasman ölçer sayesinde ayn aks hareketlerine ait de erler elde edilmi tir. Bu çal mada sadece (x-z) yönünde ölçüm al nm r. vmeölçer, 0-10g aral nda ölçüm yapmaktad r. Z V x=v tekerlek için S = 0 e itli i de tekerle in kaymadan yuvarland göstermektedir. Tekerle e frenleme momenti uygulanmad nda tekerle in aç sal h na ba çizgisel h, tekerle in dönme merkezinin h na yani ta t h na e it olacakt r. Frenleme momenti uyguland kça tekerle in aç sal h azalaca ndan, tekerle in çizgisel h ta t h na göre azalm olacakt r. Böylece, frenleme an ndaki kayma, 0<S<1aral nda de ecek ve 1 de erine yakla kça tekerlek kilitlenmeye yakla acakt r. Bu duruma göre kayma de imlerinin de eri artt kça tekerlek kilitlenme e iliminde olmakta ve kuvvet ba lant katsay de imi azalarak tekerlek yere daha az tutunmaktad r. Kayma de imlerinin de eri azald kça da tekerlek yere daha iyi tutunmaktad r Tekerlek vmesi ABS sensörlerinin ölçtü ü tekerlek aç sal h zlar n sabit tekerlek yar çap ile çarp lmas ile elde edilen tekerlek çizgisel h zlar n, (4) e itli inde oldu u gibi türevi al narak tekerlek ivmeleri hesaplanm r. Ancak bu ekilde elektronik kontrol biriminin elde etti i tekerlek ivmeleri incelenebilmektedir. a te ker lek d Vte dt ( ker lek Tutunma katsay ) (4) Tutunma katsay de imlerini elde edebilmek için denklem (5) kullan lm r. V g (5) X Denklem (5) de görüldü ü gibi tutunma katsay, ta n frenleme ivmesinin yerçekimi ivmesine oran ile ifade edilebilmektedir ve birimi yoktur Test Ta n Deneylere Haz rlanmas Kayma ekil 4. Aksa ba lanm ivmeölçer V x ta t h, V tekerlek tekerle in çizgisel h olmak üzere tekerlek h z de imine ba kayma de imi denklem (3) ile hesaplanabilmektedir. V S x V V te ker lek x (3) Arac teste haz rlamak için öncelikle tüm bak mlar yapt lm r. Daha sonra ABS sensörlerinden al nacak h z sinyalleri için sensöre bir kablo ba lanm ve bu kablo vas tas yla ekil 5 de görülen veri toplama ünitesi üzerinden sinyaller al nm r. Araç h ölçmek için ekil 3 de görülen GPS antenli h zölçer, arac n tavan na yerle tirilerek kontrol ünitesi arac n içine yerle tirilmi tir. Tekerlek deplasman de imlerini incelemek için sol ön tekerle e ekil 4 de görülen aparatlar ba lanm r. Tüm ölçümler ekil 5 de görülen veri kazan m merkezi sayesinde e zamanl yap lm r. Kayma oran S nin de imi, denklem (3) e göre u ekilde olmaktad r. V x > V tekerlek için S = 1 e itli i tekerle in kilitlendi ini göstermektedir. Yani, tekerle e frenleme momenti uyguland nda tekerle in aç sal h s r iken, ta t durmam ise tekerle in dönme merkezinin h (ta t ) s r olmayacakt r. ekil 5. Veri kazan m merkezi (solda) - veri toplama ünitesi (sa da)

4 2.5 ABS Testinin Yap lmas ABS testlerinin en önemli k sm deney artlar n belirlenmesidir. Bunun için öncelikle ta n frenlemeye ba layaca h n tespit edilmesi gerekmektedir. ABS testlerinde frenleme ba lang ç h, ABS nin test yolunun ba lang nda devreye girmesini sa layacak ekilde seçilmelidir. Bunun için yap lan denemelerde test arac z, 80 metrelik test yolunda en etkin frenlemeyi 95km/sa de gerçekle tirmi tir. Bu nedenle tüm testler için frenleme ba lang ç h sabit 95 km/sa olarak seçilmi tir. Farkl dinamik tekerlek sal mlar sa layaca için ölçümler normal, yumu ak ve sert olmak üzere üç farkl sertlikte amortisör kullan larak tekrarlanm r. ABS test artlar belirleyen di er bir k m ise yol tipidir. Literatürde birçok ABS yol tipleri bulunmaktad r. Bu çal mada tüm tekerleklerin ayn tutunmaya sahip oldu u karl yolu temsil eden kaygan yol ve her bir aks n bir tekerle i kuru zeminde di er tekerle i kaygan zeminde olan slak-kuru yol tipleri kullan lm r. Islak-kuru testinde ölçülen tekerlek kuru zemin üzerindedir. Tüm testler ekil 1 de görülen pürüzlü yolda gerçekle tirilmi tir. Tüm bu artlara uygun olu turulmu test matrisi, çizelge 1 de görülmektedir. DENEY NO YOL T /YAPISI KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPL T) PÜRÜZLÜ KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPLIT) KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPL T) PÜRÜZLÜ Çizelge 1. Test Matrisi PEDAL KUVVET DE KEN TA ITIN BA LANGIÇ HIZI TEKRAR SAYISI 3. Deneysel Bulgular n De erlendirilmesi AMORT SÖ R SÖNÜMLEM E T NORMAL SERT YUMU A K Islak-kuru pürüzlü ve kaygan pürüzlü olmak üzere iki farkl yol tipinde ve üç farkl sertlikte amortisör için tekrarlanan testlerde ta t h [m/s], çizgisel tekerlek h [m/s] ve aks ivmeleri [m/s 2 ] olarak ölçülmü ve bu ölçüm sonuçlar de erlendirilmi tir. Bu de erlendirmelerde, aks titre imlerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine etkileri incelenerek ABS nin frenleme performans analiz edilmi tir. Bu analizlerde, kaygan yolda farkl amortisörler ve slakkuru yolda farkl amortisörlerin kullan ld iki farkl durum de erlendirilmi tir. Daha sonra bu de erlendirmeler kar la larak farkl yollardaki frenleme performans da incelenmi tir. Bu analizleri gerçekle tirmek için u ölçütler kullan lm r: Kayma de imlerinin de eri artt kça tekerlek kilitlenme iliminde olup tekerle in yava lama ivmesi artmakta ve kuvvet ba lant katsay de imi azalarak tekerlek yere daha az tutunmaktad r. Bunun telafisi, kayma de imindeki sal mlara ba olarak modülatörün, frenleme bas nc önce sabit tutup daha sonra ivme de imini takip etmesi ve yava lama ivmesinin ani olarak artmas yla fren bas nc azaltmas gerekmektedir. Ayn ekilde kayma de iminin de erleri azald kça tekerlek yere daha iyi tutunmakta ve tekerle in h zlanma ivmelerini kullanmas için de fren bas nc artt rmas gerekmektedir. ekil 6 daki tüm grafikler incelendi inde boylamsal aks ivme de imlerinin ve tekerlek ivme de imlerinin eksi de er ald görülmektedir. Çok nadiren dü ey aks ivmelerinin de eksi de er ald görülmektedir. Boylamsal aks ivmelerinin eksi de er almas, frenleme etkisinin, aks ta n gerisine do ru hareket etmeye zorlad ve aks n geriye do ru h zland göstermektedir. Aks, ileri do ru giderken aniden geriye do ru h zlanmas tekerlek temas alan n küçülmesine ve lasti in yol temas n azalmas na neden olmaktad r. Buna göre boylamsal ivme de imi ne kadar çok eksi de er al rsa aks titre imlerinin, tekerle in dönme hareketini zorlamas ve lasti in yol ile temas bozma etkisi o kadar fazla olacakt r. Tekerle in aç sal ivmelerinin negatif de er almas, tekerle in yava lad pozitif de er almas ise tekerle in h zland göstermektedir. Negatif de er etraf nda çok fazla sal m yapmas tekerle in sürekli kilitlenme e iliminde oldu unu ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre ekil 6 daki grafikler incelendi inde amortisör yumu ad kça boylamsal aks ivmesinin daha çok negatif de er almaya ba lad ve genliklerinin çok daha yüksek oldu u görülmektedir. Bu durum, ta t gövdesinin frenleme etkisinin aks üzerinde çok fazla yo unla ve aks geriye do ru hareket etmeye zorlad ifade etmektedir. Bu zorlaman n etkisinde tekerlek ivme de imlerinin sürekli negatif de ere yakla ve tekerleklerin kilitlenme e iliminde oldu u ç kart labilir. Bu durum, yumu ak amortisöre ait kayma de iminin artmas ve tutunma katsay n aniden azalmas ile anla lmaktad r. ekil 6 (b) incelendi inde amortisör sertle tikçe boylamsal aks ivmesinin ve tekerlek ivmesinin daha az negatif de er ald görülmektedir. Bu de imin etkileri, kayma de iminin frenlemenin ço unda dü ük de erler almas sonucunda tekerleklerin kilitlenme e iliminden çok uzakta olmas ile kendini göstermektedir. Buna kar n frenlemenin sonuna do ru aks ivmelerinde de im olmamas na ra men tekerlek ivmelerinin sürekli eksi de er almas, kayma de imini aniden artt rmaktad r. Ancak sert amortisörün sönümleme özelli i sayesinde aks titre imlerini artt rmamas ile bu ani art, telafi edilerek tekerlek ivmesinin s ra yak n bir de ere oturmas sa lanm r. Bu özellik sayesinde kayma ve tutunma katsay de imi kademeli bir ekilde azalarak tekerleklerin kilitlenmeden durmas sa lanm r. Normal amortisör sertliklerinde frenlemenin sonuna do ru boylamsal aks ivmesinin negatif de er almas na kar n tekerlek ivme de imleri azalarak s r de erine oturmaktad r. Bu durum, aks ivmesinin amortisör ile sönümlenerek tekerlek temas alan na yans lmad göstermektedir.

5 (a) (b) (c) ekil 6. Islak kuru pürüzlü yolda elde edilen sonuçlar a) Normal amortisör ile b) Sert amortisör ile c) Yumu ak amortisör ile ekil 7 deki tüm grafikler incelendi inde boylamsal aks ivmelerinin kaygan yollarda slak-kuru yollardakinden daha fazla negatif de er ald ve bunun etkilerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine yans aç kça görülmektedir. Ayr ca, ekil 7 deki tüm grafikler kar la ld nda amortisör yumu ad kça hem boylamsal aks ivmesi hem de dü ey aks ivmesinin daha iddetli ve daha sal ml oldu u ve bunun sonucunda tekerlek ivmesinin daha fazla negatif de er ald ve kayma de imlerinde ani art lar n meydana geldi i görülmektedir. ekil 7 (c) incelendi inde dü ey ivmedeki iddetli sal mlar n, tutunma katsay de erlerini azaltt görülmektedir. Bu durumdan yumu ak amortisörlerin sönümleme özelli i nedeniyle lasti in yol ile temas n özellikle frenlemenin sonuna do ru kaybolmak üzere oldu u sonucu ç kar labilir. Buna kar n kayma de erlerinin azalmas na ra men tekerlek ivmelerinin pozitif de er almas, tekerlek ivme de imlerinin kayma de imlerine yans mad göstermektedir. Bu nedenle sadece kayma de imini kontrol eden ABS ler için yumu ak amortisör tekerleklerin kilitlenmesine neden olabilir. Amortisör sertle tikçe aks ivmeleri, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras ndaki uyum kolayl kla tespit edilebilmektedir. Kayma de iminin azald durumlara, tutunma katsay artarak ve tekerlek ivmesi de pozitif de erler alarak cevap vermektedir. Bunun yan nda ekil 7(b) de aks ivmelerinin negatif de erler ald 2-3 saniye zaman aral incelendi inde sert amortisörün sönümleme özelli i sayesinde aks ivmelerinin, parametre de imlerini etkilemedi i görülmektedir. Ayn ekilde aks ivmelerinin negatif de er almas yani; aks n aniden geriye do ru hareket etmeye zorlanmas n etkilerinin, kayma de imlerine ve tutunma katsay de imine yans mad görülmektedir. ekil 7(a) da görüldü ü gibi normal amortisörler ile dü ey aks ivmesindeki ani art, tutunma katsay nda ani bir dü e sebep olmu ve dü ük de erlerde sal m yapmas na neden olmu tur. Buna kar n dü ey ivmelerde art olmas na ra men frenlemenin 1,5. saniyesinden sonra tutunma katsay, kayma de imlerini kar layabilmi tir. Sonuç olarak normal amortisör ile kaygan yollarda frenlemenin ba lang ndaki dü ey yük sal mlar sönümlemedi inden tutunma katsay, kayma de iminden farkl la r. Ancak daha sonra aks üzerindeki yük sal mlar n azalmas ile bu durum telafi edilebilmi tir. ekil 7(c) de dü ey ivme de imlerinin etkileri incelendi inde iddetli dü ey ivmelerinin etkisinde kayma de iminin dü ük de erde olmas na ra men tutunma katsay n yükselmedi i tam tersine dü ük de erde kald görülmektedir. Bu sonuca göre yumu ak amortisörler, dü ey yük sal mlar n artmas na neden oldu undan lastik ile yol aras ndaki tutunma azalmakta ve bu azalmalar aks titre imlerinnedeniyle kayma de imine yans mamaktad r.

6 (a) (b) (c) ekil 7. Kaygan pürüzlü yollarda elde edilen sonuçlar a) Normal amortisör ile b) Sert amortisör ile c) Yumu ak amortisör ile 4. Sonuçlar Bu çal mada, iki farkl yol tipi ve farkl sertliklerdeki amortisörler için aks ivmelerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine etkileri kullan larak farkl karakteristi e sahip aks ivmelerinin, ABS fren sisteminin performans na etkileri analiz edilmi tir. Bu analizler sonucunda aks ivmelerini sönümleyebilen amortisör sönümleme karakteristiklerinde, ivme sal mlar n kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerinden daha az etkilendi i belirlenmi tir. Amortisör sertli inin azalmas ile tüm de kenlerin genlik ve frekans artmaktad r. Bu da ta t gövdesinin ve aks kütlesinin hareketlerinin kontrol edilmesini zorla rd ndan kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras ndaki uyumu bozmaktad r. Amortisörlerin sönümleme karakteristi indeki de ime göre aks ivmelerinin bu parametreler üzerindeki etkileri u ekilde olmaktad r: Yumu ak amortisörler ile frenlemede, hem dü ey hem de boylamsal aks ivmeleri, daha sal ml hale gelmektedir. Bu sal mlar, aks ivmelerinin etkilerinin, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine yans mas na neden oldu undan tutunma katsay ve tekerlek ivme de imi, kayma de imlerini takip edememektedir. Bunun sonucunda elektronik kontrol birimi, tekerleklerin ihtiyaç duydu u bas nç de imini sa layamayabilir. Sert amortisörler ile frenlemede, aks ivmelerinin etkisi azalmaktad r. Bu ekilde aks ivmelerindeki de imin di er parametrelere yans mad ve bunun sonucunda tekerlek sinyalleri ile tahmin edilen kayma ve tekerlek ivme de imlerinin bozulmad tespit edilmi tir. 5. Te ekkür Bu çal ma, 107M188 numaral TÜB TAK ve 2007/31 numaral Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Ara rma Birimi projeleri kapsam nda yap lm r. Bu projeler, Frenteknik ve Hurmo lu E itim Dan manl k firmalar taraf ndan da desteklenmi tir. Bildirinin yazarlar olarak katk lar ndan dolay ad geçen kurumlara ve firmalara te ekkür ederiz. Kaynaklar [1] Jian,Z., Neng-Yen,D and Gui-Zhen., Research on ABS Wheel Speed Processing Approaches Based on 80C196 Singlechip,IEEE, pp , [2] Van Der Jagt, P., Pacejka H. B. and Savkoor A. R., Influence of Tyre and Suspension Dynamics on the Braking Performance of an Anti-lock System on Uneven Roads, Institution of Mechanical Engineers, Paper No. C 382/047, pp , [3] Mauer, G., Gissinger,G and Chamaillard,Y.,Fuzzy Logic Continuous and Quantizing Control of an ABS Braking System, SAE Paper, No:940830,1994. [4] Kapitaniak,T., The Influence of Vehicle Suspension Displacements on the Working of Anti-Lock Braking Systems, I Mech. E., C178/85,1985. [5] Bogdevicius,M and Vladimirov,O.,Efficiency of a Braking Process Evaluating The Roughness of Road Surface,Transport, vol 21,No:1,pp 3-7, [6] Sharp,R,S and Allison,D,J.,On the Measurement of variations in the spin velocity of a Wheel, IMECH E, vol 214, part 1, pp , [7]. Erzi,A.I., Cadde ve Ray Ta tlar n Dinami i Ders Notlar VI, TÜ, 2000.

TEKERLEK YARIÇAPI DE N ABS KONTROL PARAMETRES

TEKERLEK YARIÇAPI DE N ABS KONTROL PARAMETRES 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AMORT SÖR SÖNÜMLEME KAREKTER ST NE GÖRE D NAM K TEKERLEK YARIÇAPI DE N ABS KONTROL PARAMETRES OLAN KAYMA DE NE

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (1-15) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (1-15)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (1-15) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (1-15) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (1-15) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

Kritik Yol Şartlarında Lastik Basıncı Değişimlerinin ABS Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi

Kritik Yol Şartlarında Lastik Basıncı Değişimlerinin ABS Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi 6 Published in th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 6 (ISITES6 Alanya/Antalya - Turkey) Kritik Yol Şartlarında Lastik Basıncı Değişimlerinin ABS

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ Technology, 14(4), 123-128, (2011) TECHNOLOGY Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ İsmail ESEN * ve Cihan MIZRAK * * Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük Özet Son zamanlarda

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ. 2. ŞASİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 2.1. Teleskopik Ölçüm Cetvelleri

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ. 2. ŞASİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 2.1. Teleskopik Ölçüm Cetvelleri ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Firma kataloglarındaki değerleri referans alarak ve şasi yapısındaki yüzeysel bozukluklara dikkat ederek şasinin ölçümünü yapabilecektir. ARAŞTIRMA Sanayide

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas. ktisadi Yönelim ve Beklenti Anketi Nisan - Haziran 2009 Dönemi Sonuçlar

Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas. ktisadi Yönelim ve Beklenti Anketi Nisan - Haziran 2009 Dönemi Sonuçlar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ktisadi Yönelim ve Beklenti Anketi Nisan - Haziran Dönemi Sonuçlar ktisadi Yönelim ve Beklenti Anketi Giri 1 KKTC Merkez Bankas n n üç ayl k piyasa yönelim ve

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) 18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ

EEM 202 DENEY 5 SERİ RL DEVRESİ SERİ RL DEVRESİ 5.1 Amaçlar i, v, v R ve v L için RMS değerlerini hesaplama Seri RL devresinde voltaj ve empedans üçgenlerini tanımlama Seri RL devresinin empdansının kazanç ve faz karakteristiklerini

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı