FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye FARKLI KARAKTER ST E SAH P OLAN DÜ EY VE BOYLAMSAL DO RULTUDAK AKS T TRE MLER N ABS FREN S STEM N PERFORMANSINA ETK LER N DENEYSEL ANAL THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIFFERENT CHARACTERISTICS VERTICAL AND LONGITUDINAL AXLE ACCELERATIONS ON ABS PERFORMANCE Hakan KÖYLÜ a*, Ali ÇINAR b a Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,Türkiye, E-posta: b Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,Türkiye E-posta: Özet Pürüzlü yolda yap lan ani frenleme, ta n dü ey ve boylamsal do rultusunda iddetli aks titre imleri meydana getirebilmektedir. Bu aks titre imleri, ABS sensörünün bilgi ald tekerlek jant n dönü karakteristi ini sal ml hale getirmektedir. Bu durum h z sinyallerinin, lastik yol aras ndaki tutunma ile ilgili eksik bilgi içermesine neden olmaktad r. Bu eksik h z bilgisine göre hesaplanan kayma ve tekerlek ivme de imleri nedeniyle de en yol ve yük artlar na uygun bas nç de imleri elde edilememektedir. Bu nedenle aks titre imlerinin etkilerinin, ABS kontrol parametrelerine etkileri tespit edilmelidir. Bu amaçla pürüzlü yollarda ABS yol testleri yap lm r. Bu testlerde farkl frekans ve genlikler ile farkl karakteristikte aks titre imleri elde etmek için farkl sönümleme karakteristi ine sahip amortisörler kullan lm r. Bu deneysel çal ma sonucunda aks ivmelerini sönümleyebilen amortisör sönümleme karakteristikleri sayesinde ivme sal mlar n, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerini daha az etkiledi i belirlenmi tir. Bunun sonucunda tekerlek h zlar ndan elde edilen kayma de imleri ile tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras nda uyumun bozulmad tespit edilmi tir. Anahtar kelimeler: ABS, aks ivmeleri, amortisör. Abstract On the rough road, sudden braking has produced large variations at the axle vibrations occurring at vertical and longitudinal direction of the vehicle. These axle vibrations fluctuate the rotation characteristics of wheel rim which ABS sensors obtained knowledge. This case has caused containing lack of knowledge related to adhesion between tire and road. Because of slip and wheel accelerations calculated with these lack speed knowledge, the pressure variations corresponding to road and load conditions haven t been obtained. For this reason, the effects of axle vibrations on ABS control parameters should be determined. For this aim, ABS test was performed on rough roads. To obtain different characteristics axle vibrations with different frequency and magnitude, different damping characteristics shock absorbers were used. As a result of this experimental study, thanks to the shock absorber characteristics to damp the axle vibrations, it was determined that the acceleration fluctuations have affected slightly slip, adhesion coefficient and wheel acceleration. Therefore, it was revealed that the adaptation between slip variations obtained from wheel speeds and adhesion coefficient and wheel acceleration. Keywords: ABS, axle accelerations, shock absorber. 1. Giri Frenleme an nda ABS fren sistemleri, fren bas nç de im genli ini ve frekans, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmesine göre belirlemektedir. Bu bas nç de imlerinin tekerlekleri kilitlememesi için lastik ile yol aras ndaki etkile imin, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmesine yans lmas gerekmektedir. Bunu zorla ran en önemli faktörler ABS di lisinin farkl genlik ve frekansta titre im hareketi yapmas na neden olan aks titre imleridir. Bu titre imler, ABS sensörlerinin, lasti in gerçek artlardaki tutunmas na uygun olmayan h z bilgileri almas na neden olmaktad r. Bu durum özellikle pürüzlü yollarda etkisini çok daha fazla göstermektedir. Bu konu ile ilgili olarak birçok bilim adam çe itli çal malar yapm r. Bunlardan Jian vd. yapt klar çal mada, pürüzlü yollarda yap lan frenlemelerde gerçek tekerlek h n elde edilmemesinin nedeninin, aks üzerine ba lanan ABS h z sensörlerinin bilgi ald di lilerin titre imleri oldu unu ifade etmi lerdir. Bu nedenle, ABS kontrol birimindeki sinyal leme biriminde bu titre imlerin filtre edilmesi gerekti ini vurgulam lard r [1]. Van DerJagt vd., aks sal mlar n ABS nin performans kötüle tirdi ini özellikle süspansiyon rezonans bölgesinde bunun daha belirgin oldu unu tespit etmi lerdir. Ayr ca, süspansiyon rezonans genliklerini art rabilecek nedenlerin, ABS performans daha fazla kötüle tirebilece ini belirtilmi lerdir. Bu kötüle meye neden olan hususlar n, ta n frenleme ivmesindeki ani de imler nedeniyle tekerlek üzerindeki dü ey yükte meydana gelen iddetli sal mlar ve bu sal mlar n parametre de imlerinde meydana getirece i bozulmalar olabilece ini vurgulam lard r [2]. Mauer vd. çal malar nda, ABS kontrolünün kalitesini belirleyen en önemli parametrelerin, kuvvet ba lant katsay, kayma oran ve tekerlek üzerindeki yük sal mlar oldu unu ifade etmi lerdir [3]. Kapitaniak çal mas nda, süspansiyon sistemlerinin yatay titre imlerinin, hem ta t gövdesinin merkezinin hem de tekerlek merkezinin h z de imlerini bozabildi ini ifade etmi tir. Buna ek olarak, tekerlek titre imlerinin tekerlek aç sal h z de iminde karars zl klar meydana getirdi ini de IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 belirtmi tir. Küçük sönümleme katsay yani yumu ak amortisörler ile tekerleklerin yatay ve torsiyonel titre imlerinin rezonansa sebep olabilece ini de vurgulam r [4]. Bogdevicius ve Vladimirov çal malar nda yol ve lastik aras ndaki dinamik etkile imin tan mlanamamas n, ABS nin yetersiz çal mas na sebep olabilece ini tespit etmi lerdir [5]. Sharp vd. çal malar nda, tekerlek h sinyalinin kalitesinin daha çok sensör ile di li aras ndaki hava bo lu u miktar na ve di linin ba land tekerlek merkezinden olan kaç kl a ba oldu unu ifade etmi ler ve hava bo lu unu etkileyebilecek aks titre imlerinin tekerlek h n ölçülmesinde yetersizliklere neden olaca belirtmi lerdir [6]. Literatüreden elde edilen bu sonuçlar nda aks titre imlerinin, ABS di lisinin dönmesinde karars z de imlere ve sensör ile di li aras ndaki bo lu un bozulmas na neden oldu u tespit edilmi tir. Bunun sonucunda tüm tahmin algoritmalar, sadece tekerlek h z bilgisine ve bu h z bilgisinin filtre edilmesine dayal olan elektronik kontrol birimi, lasti in gerçek artlardaki kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerini tespit edememektedir. Bunun için aks titre imlerinin lastik-yol etkile iminde sebep oldu u karas zl klar n bu büyüklüklere yans lmas gerekmektedir. Bu çal man n amac, aks titre imlerini deneysel olarak tespit ederek bu titre imlerin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmelerine etkilerini belirlemektir. Aks titre imlerinin genli ini ve frekans de tirmek için farkl sertliklerde amortisörler ile deneyler tekrar edilmi tir. 2. Deneysel Çal ma 2.1. ABS Test Yolu iddetli aks titre imleri olu turmak için, deneysel çal mada yap lan ABS testleri, ekil 1 de görülen pürüzlü test yolunda gerçekle tirilmi tir. Test yolu, 80m uzunlu unda ve 6m geni li inde olup, her noktas nda sürtünme katsay sabit olan özel bir örtü ve yol pürüzlülü ünü sa lamak için tahta kalaslar kullan lm r. çal mas nda süspansiyon sisteminin ba oldu u aks kütlesinin rezonans frekans n Hz aras nda oldu unu belirtmi tir [7]. Bu frekans aral referans al narak yolun dalga boyu tespit edilmi tir. Bunun için daki denklemler kullan lm r. Bu denklemlerde süspansiyon sisteminin aç sal frekans, V ta t h, yolun dalga frekans ve L yolun dalga boyudur. = V (1) = V/L (2) 2.2. Test Ta ABS testleri ekil 2 de görülen tekil kontrollü ve 4 selenoid valfli Bosch marka ABS kontrol sistemine sahip Renault Safrane 2.0 RXE ta ile yap lm r. ekil 2. Test Ta 2.3. Deneysel Çal mada Ölçülen Veriler ve Ölçüm Cihazlar n Tan lmas Bu çal man n amac, aks titre imlerinin tekerlek h z de imlerinin bozulmas na katk belirleyerek bunun kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine nas l yans tespit etmektir. Bu nedenle tekerlek h, ta t h, aks n dü ey ve boylamsal do rultudaki ivmeleri ölçülmü tür. Bu ölçülen de erlerden kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivmeleri hesaplanm r Ta t h Ta t h uydu kontrollü h zölçer ile ölçülmü tür. ekil 3 de görülen bu ölçüm cihaz n manyetik tabanl GPS anteni arac n üzerine yerle tirilir. Antenden gelen h z bilgileri CROSAT isimli veri toplama ünitesine aktar lmaktad r. Bu bilgiler içerde bulunan haf zada depolanmaktad r. H z ölçüm hassasiyeti, 0,1 [km/saat] d r. Ölçüm aral, her test için h z de im verilerini seri halde toplama imkan sa lamaktad r. Ölçülen ta t h birimi [km/saat] olup bu de erler [m/s] birimine çevrilerek tekerlek çizgisel h ile kar la lm r. ekil 1. Pürüzlü ABS test yolu Tahta kalaslar aras ndaki mesafe, süspansiyon sistemini zorlayabilecek aral kta seçilmi tir. Böylece normalden daha iddetli aks titre imleri elde edilmi tir. Erzi, ekil 3. GPS antenli h z ölçüm cihaz ve araç içindeki kurulumu

3 Tekerlek aç sal h Tekerlek jant n aç sal h z bilgileri için, tekerlek jant n yere göre aç sal h ölçen ABS sensörlerinin sinyalleri kullan lm r. Ölçülen aç sal h n birimi [1/s] dir. Bu aç sal z verilerinden, (3) e itli ine ba kayma de imini veren kayma de erleri hesaplanm r Dü ey ve boylamsal aks ivmesi Pürüzlü yollarda ani frenleme s ras nda ABS devreye girdi inde aks titre imlerinde meydana gelen ivme sal mlar ölçebilmek için ekil 4 de görülen 3 yönlü ivmeölçer kullan lm r. Bu ivme sal m de erlerinin birimi [g] dir. Bu de erler 9,81 ile çarp larak [m/s 2 ] birimi elde edilmi tir. vmeölçerin aks do rultusunda bir noktaya yerle tirilmesi gerekti inden ekil 4 de görüldü ü gibi aparatlar ile birlikte tekerle e monte edilmi tir. Aparatlar, tekerlek göbe ine ba lanabilen 5 bijona uygun kanall disk ve direksiyon hareketlerine cevap verebilecek oynar mafsall çubuktur. Bu ekilde ba lanan ivme ölçer ve deplasman ölçer sayesinde ayn aks hareketlerine ait de erler elde edilmi tir. Bu çal mada sadece (x-z) yönünde ölçüm al nm r. vmeölçer, 0-10g aral nda ölçüm yapmaktad r. Z V x=v tekerlek için S = 0 e itli i de tekerle in kaymadan yuvarland göstermektedir. Tekerle e frenleme momenti uygulanmad nda tekerle in aç sal h na ba çizgisel h, tekerle in dönme merkezinin h na yani ta t h na e it olacakt r. Frenleme momenti uyguland kça tekerle in aç sal h azalaca ndan, tekerle in çizgisel h ta t h na göre azalm olacakt r. Böylece, frenleme an ndaki kayma, 0<S<1aral nda de ecek ve 1 de erine yakla kça tekerlek kilitlenmeye yakla acakt r. Bu duruma göre kayma de imlerinin de eri artt kça tekerlek kilitlenme e iliminde olmakta ve kuvvet ba lant katsay de imi azalarak tekerlek yere daha az tutunmaktad r. Kayma de imlerinin de eri azald kça da tekerlek yere daha iyi tutunmaktad r Tekerlek vmesi ABS sensörlerinin ölçtü ü tekerlek aç sal h zlar n sabit tekerlek yar çap ile çarp lmas ile elde edilen tekerlek çizgisel h zlar n, (4) e itli inde oldu u gibi türevi al narak tekerlek ivmeleri hesaplanm r. Ancak bu ekilde elektronik kontrol biriminin elde etti i tekerlek ivmeleri incelenebilmektedir. a te ker lek d Vte dt ( ker lek Tutunma katsay ) (4) Tutunma katsay de imlerini elde edebilmek için denklem (5) kullan lm r. V g (5) X Denklem (5) de görüldü ü gibi tutunma katsay, ta n frenleme ivmesinin yerçekimi ivmesine oran ile ifade edilebilmektedir ve birimi yoktur Test Ta n Deneylere Haz rlanmas Kayma ekil 4. Aksa ba lanm ivmeölçer V x ta t h, V tekerlek tekerle in çizgisel h olmak üzere tekerlek h z de imine ba kayma de imi denklem (3) ile hesaplanabilmektedir. V S x V V te ker lek x (3) Arac teste haz rlamak için öncelikle tüm bak mlar yapt lm r. Daha sonra ABS sensörlerinden al nacak h z sinyalleri için sensöre bir kablo ba lanm ve bu kablo vas tas yla ekil 5 de görülen veri toplama ünitesi üzerinden sinyaller al nm r. Araç h ölçmek için ekil 3 de görülen GPS antenli h zölçer, arac n tavan na yerle tirilerek kontrol ünitesi arac n içine yerle tirilmi tir. Tekerlek deplasman de imlerini incelemek için sol ön tekerle e ekil 4 de görülen aparatlar ba lanm r. Tüm ölçümler ekil 5 de görülen veri kazan m merkezi sayesinde e zamanl yap lm r. Kayma oran S nin de imi, denklem (3) e göre u ekilde olmaktad r. V x > V tekerlek için S = 1 e itli i tekerle in kilitlendi ini göstermektedir. Yani, tekerle e frenleme momenti uyguland nda tekerle in aç sal h s r iken, ta t durmam ise tekerle in dönme merkezinin h (ta t ) s r olmayacakt r. ekil 5. Veri kazan m merkezi (solda) - veri toplama ünitesi (sa da)

4 2.5 ABS Testinin Yap lmas ABS testlerinin en önemli k sm deney artlar n belirlenmesidir. Bunun için öncelikle ta n frenlemeye ba layaca h n tespit edilmesi gerekmektedir. ABS testlerinde frenleme ba lang ç h, ABS nin test yolunun ba lang nda devreye girmesini sa layacak ekilde seçilmelidir. Bunun için yap lan denemelerde test arac z, 80 metrelik test yolunda en etkin frenlemeyi 95km/sa de gerçekle tirmi tir. Bu nedenle tüm testler için frenleme ba lang ç h sabit 95 km/sa olarak seçilmi tir. Farkl dinamik tekerlek sal mlar sa layaca için ölçümler normal, yumu ak ve sert olmak üzere üç farkl sertlikte amortisör kullan larak tekrarlanm r. ABS test artlar belirleyen di er bir k m ise yol tipidir. Literatürde birçok ABS yol tipleri bulunmaktad r. Bu çal mada tüm tekerleklerin ayn tutunmaya sahip oldu u karl yolu temsil eden kaygan yol ve her bir aks n bir tekerle i kuru zeminde di er tekerle i kaygan zeminde olan slak-kuru yol tipleri kullan lm r. Islak-kuru testinde ölçülen tekerlek kuru zemin üzerindedir. Tüm testler ekil 1 de görülen pürüzlü yolda gerçekle tirilmi tir. Tüm bu artlara uygun olu turulmu test matrisi, çizelge 1 de görülmektedir. DENEY NO YOL T /YAPISI KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPL T) PÜRÜZLÜ KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPLIT) KAYGAN YOL / ISLAK- KURU ( SPL T) PÜRÜZLÜ Çizelge 1. Test Matrisi PEDAL KUVVET DE KEN TA ITIN BA LANGIÇ HIZI TEKRAR SAYISI 3. Deneysel Bulgular n De erlendirilmesi AMORT SÖ R SÖNÜMLEM E T NORMAL SERT YUMU A K Islak-kuru pürüzlü ve kaygan pürüzlü olmak üzere iki farkl yol tipinde ve üç farkl sertlikte amortisör için tekrarlanan testlerde ta t h [m/s], çizgisel tekerlek h [m/s] ve aks ivmeleri [m/s 2 ] olarak ölçülmü ve bu ölçüm sonuçlar de erlendirilmi tir. Bu de erlendirmelerde, aks titre imlerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine etkileri incelenerek ABS nin frenleme performans analiz edilmi tir. Bu analizlerde, kaygan yolda farkl amortisörler ve slakkuru yolda farkl amortisörlerin kullan ld iki farkl durum de erlendirilmi tir. Daha sonra bu de erlendirmeler kar la larak farkl yollardaki frenleme performans da incelenmi tir. Bu analizleri gerçekle tirmek için u ölçütler kullan lm r: Kayma de imlerinin de eri artt kça tekerlek kilitlenme iliminde olup tekerle in yava lama ivmesi artmakta ve kuvvet ba lant katsay de imi azalarak tekerlek yere daha az tutunmaktad r. Bunun telafisi, kayma de imindeki sal mlara ba olarak modülatörün, frenleme bas nc önce sabit tutup daha sonra ivme de imini takip etmesi ve yava lama ivmesinin ani olarak artmas yla fren bas nc azaltmas gerekmektedir. Ayn ekilde kayma de iminin de erleri azald kça tekerlek yere daha iyi tutunmakta ve tekerle in h zlanma ivmelerini kullanmas için de fren bas nc artt rmas gerekmektedir. ekil 6 daki tüm grafikler incelendi inde boylamsal aks ivme de imlerinin ve tekerlek ivme de imlerinin eksi de er ald görülmektedir. Çok nadiren dü ey aks ivmelerinin de eksi de er ald görülmektedir. Boylamsal aks ivmelerinin eksi de er almas, frenleme etkisinin, aks ta n gerisine do ru hareket etmeye zorlad ve aks n geriye do ru h zland göstermektedir. Aks, ileri do ru giderken aniden geriye do ru h zlanmas tekerlek temas alan n küçülmesine ve lasti in yol temas n azalmas na neden olmaktad r. Buna göre boylamsal ivme de imi ne kadar çok eksi de er al rsa aks titre imlerinin, tekerle in dönme hareketini zorlamas ve lasti in yol ile temas bozma etkisi o kadar fazla olacakt r. Tekerle in aç sal ivmelerinin negatif de er almas, tekerle in yava lad pozitif de er almas ise tekerle in h zland göstermektedir. Negatif de er etraf nda çok fazla sal m yapmas tekerle in sürekli kilitlenme e iliminde oldu unu ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre ekil 6 daki grafikler incelendi inde amortisör yumu ad kça boylamsal aks ivmesinin daha çok negatif de er almaya ba lad ve genliklerinin çok daha yüksek oldu u görülmektedir. Bu durum, ta t gövdesinin frenleme etkisinin aks üzerinde çok fazla yo unla ve aks geriye do ru hareket etmeye zorlad ifade etmektedir. Bu zorlaman n etkisinde tekerlek ivme de imlerinin sürekli negatif de ere yakla ve tekerleklerin kilitlenme e iliminde oldu u ç kart labilir. Bu durum, yumu ak amortisöre ait kayma de iminin artmas ve tutunma katsay n aniden azalmas ile anla lmaktad r. ekil 6 (b) incelendi inde amortisör sertle tikçe boylamsal aks ivmesinin ve tekerlek ivmesinin daha az negatif de er ald görülmektedir. Bu de imin etkileri, kayma de iminin frenlemenin ço unda dü ük de erler almas sonucunda tekerleklerin kilitlenme e iliminden çok uzakta olmas ile kendini göstermektedir. Buna kar n frenlemenin sonuna do ru aks ivmelerinde de im olmamas na ra men tekerlek ivmelerinin sürekli eksi de er almas, kayma de imini aniden artt rmaktad r. Ancak sert amortisörün sönümleme özelli i sayesinde aks titre imlerini artt rmamas ile bu ani art, telafi edilerek tekerlek ivmesinin s ra yak n bir de ere oturmas sa lanm r. Bu özellik sayesinde kayma ve tutunma katsay de imi kademeli bir ekilde azalarak tekerleklerin kilitlenmeden durmas sa lanm r. Normal amortisör sertliklerinde frenlemenin sonuna do ru boylamsal aks ivmesinin negatif de er almas na kar n tekerlek ivme de imleri azalarak s r de erine oturmaktad r. Bu durum, aks ivmesinin amortisör ile sönümlenerek tekerlek temas alan na yans lmad göstermektedir.

5 (a) (b) (c) ekil 6. Islak kuru pürüzlü yolda elde edilen sonuçlar a) Normal amortisör ile b) Sert amortisör ile c) Yumu ak amortisör ile ekil 7 deki tüm grafikler incelendi inde boylamsal aks ivmelerinin kaygan yollarda slak-kuru yollardakinden daha fazla negatif de er ald ve bunun etkilerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine yans aç kça görülmektedir. Ayr ca, ekil 7 deki tüm grafikler kar la ld nda amortisör yumu ad kça hem boylamsal aks ivmesi hem de dü ey aks ivmesinin daha iddetli ve daha sal ml oldu u ve bunun sonucunda tekerlek ivmesinin daha fazla negatif de er ald ve kayma de imlerinde ani art lar n meydana geldi i görülmektedir. ekil 7 (c) incelendi inde dü ey ivmedeki iddetli sal mlar n, tutunma katsay de erlerini azaltt görülmektedir. Bu durumdan yumu ak amortisörlerin sönümleme özelli i nedeniyle lasti in yol ile temas n özellikle frenlemenin sonuna do ru kaybolmak üzere oldu u sonucu ç kar labilir. Buna kar n kayma de erlerinin azalmas na ra men tekerlek ivmelerinin pozitif de er almas, tekerlek ivme de imlerinin kayma de imlerine yans mad göstermektedir. Bu nedenle sadece kayma de imini kontrol eden ABS ler için yumu ak amortisör tekerleklerin kilitlenmesine neden olabilir. Amortisör sertle tikçe aks ivmeleri, kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras ndaki uyum kolayl kla tespit edilebilmektedir. Kayma de iminin azald durumlara, tutunma katsay artarak ve tekerlek ivmesi de pozitif de erler alarak cevap vermektedir. Bunun yan nda ekil 7(b) de aks ivmelerinin negatif de erler ald 2-3 saniye zaman aral incelendi inde sert amortisörün sönümleme özelli i sayesinde aks ivmelerinin, parametre de imlerini etkilemedi i görülmektedir. Ayn ekilde aks ivmelerinin negatif de er almas yani; aks n aniden geriye do ru hareket etmeye zorlanmas n etkilerinin, kayma de imlerine ve tutunma katsay de imine yans mad görülmektedir. ekil 7(a) da görüldü ü gibi normal amortisörler ile dü ey aks ivmesindeki ani art, tutunma katsay nda ani bir dü e sebep olmu ve dü ük de erlerde sal m yapmas na neden olmu tur. Buna kar n dü ey ivmelerde art olmas na ra men frenlemenin 1,5. saniyesinden sonra tutunma katsay, kayma de imlerini kar layabilmi tir. Sonuç olarak normal amortisör ile kaygan yollarda frenlemenin ba lang ndaki dü ey yük sal mlar sönümlemedi inden tutunma katsay, kayma de iminden farkl la r. Ancak daha sonra aks üzerindeki yük sal mlar n azalmas ile bu durum telafi edilebilmi tir. ekil 7(c) de dü ey ivme de imlerinin etkileri incelendi inde iddetli dü ey ivmelerinin etkisinde kayma de iminin dü ük de erde olmas na ra men tutunma katsay n yükselmedi i tam tersine dü ük de erde kald görülmektedir. Bu sonuca göre yumu ak amortisörler, dü ey yük sal mlar n artmas na neden oldu undan lastik ile yol aras ndaki tutunma azalmakta ve bu azalmalar aks titre imlerinnedeniyle kayma de imine yans mamaktad r.

6 (a) (b) (c) ekil 7. Kaygan pürüzlü yollarda elde edilen sonuçlar a) Normal amortisör ile b) Sert amortisör ile c) Yumu ak amortisör ile 4. Sonuçlar Bu çal mada, iki farkl yol tipi ve farkl sertliklerdeki amortisörler için aks ivmelerinin kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine etkileri kullan larak farkl karakteristi e sahip aks ivmelerinin, ABS fren sisteminin performans na etkileri analiz edilmi tir. Bu analizler sonucunda aks ivmelerini sönümleyebilen amortisör sönümleme karakteristiklerinde, ivme sal mlar n kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerinden daha az etkilendi i belirlenmi tir. Amortisör sertli inin azalmas ile tüm de kenlerin genlik ve frekans artmaktad r. Bu da ta t gövdesinin ve aks kütlesinin hareketlerinin kontrol edilmesini zorla rd ndan kayma, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imleri aras ndaki uyumu bozmaktad r. Amortisörlerin sönümleme karakteristi indeki de ime göre aks ivmelerinin bu parametreler üzerindeki etkileri u ekilde olmaktad r: Yumu ak amortisörler ile frenlemede, hem dü ey hem de boylamsal aks ivmeleri, daha sal ml hale gelmektedir. Bu sal mlar, aks ivmelerinin etkilerinin, tutunma katsay ve tekerlek ivme de imlerine yans mas na neden oldu undan tutunma katsay ve tekerlek ivme de imi, kayma de imlerini takip edememektedir. Bunun sonucunda elektronik kontrol birimi, tekerleklerin ihtiyaç duydu u bas nç de imini sa layamayabilir. Sert amortisörler ile frenlemede, aks ivmelerinin etkisi azalmaktad r. Bu ekilde aks ivmelerindeki de imin di er parametrelere yans mad ve bunun sonucunda tekerlek sinyalleri ile tahmin edilen kayma ve tekerlek ivme de imlerinin bozulmad tespit edilmi tir. 5. Te ekkür Bu çal ma, 107M188 numaral TÜB TAK ve 2007/31 numaral Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Ara rma Birimi projeleri kapsam nda yap lm r. Bu projeler, Frenteknik ve Hurmo lu E itim Dan manl k firmalar taraf ndan da desteklenmi tir. Bildirinin yazarlar olarak katk lar ndan dolay ad geçen kurumlara ve firmalara te ekkür ederiz. Kaynaklar [1] Jian,Z., Neng-Yen,D and Gui-Zhen., Research on ABS Wheel Speed Processing Approaches Based on 80C196 Singlechip,IEEE, pp , [2] Van Der Jagt, P., Pacejka H. B. and Savkoor A. R., Influence of Tyre and Suspension Dynamics on the Braking Performance of an Anti-lock System on Uneven Roads, Institution of Mechanical Engineers, Paper No. C 382/047, pp , [3] Mauer, G., Gissinger,G and Chamaillard,Y.,Fuzzy Logic Continuous and Quantizing Control of an ABS Braking System, SAE Paper, No:940830,1994. [4] Kapitaniak,T., The Influence of Vehicle Suspension Displacements on the Working of Anti-Lock Braking Systems, I Mech. E., C178/85,1985. [5] Bogdevicius,M and Vladimirov,O.,Efficiency of a Braking Process Evaluating The Roughness of Road Surface,Transport, vol 21,No:1,pp 3-7, [6] Sharp,R,S and Allison,D,J.,On the Measurement of variations in the spin velocity of a Wheel, IMECH E, vol 214, part 1, pp , [7]. Erzi,A.I., Cadde ve Ray Ta tlar n Dinami i Ders Notlar VI, TÜ, 2000.

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA TE REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Detaylı

YÜKSEK L SANS TEZ Ye im YEKTE 0709071039

YÜKSEK L SANS TEZ Ye im YEKTE 0709071039 STANBUL KÜLTÜR ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ NCE DANEL ZEM NLER N KON PENETRASYONUNDA BO LUK SUYU BASINÇLARININ SÖNÜMLENMES YÜKSEK L SANS TEZ Ye im YEKTE 0709071039 Tezin Enstitüye Verildi i Tarih

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,*

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,* Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 150-167 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES

ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES ULUSAL SÜREKL GÖZLEM YAPAN GPS STASYONLARININ KURULMASI VE HÜCRESEL DÖNÜ ÜM PARAMETRELER N N BEL RLENMES (TUSAGA-AKT F/CORS-TR) PROJES 1. G R TUSAGA-Aktif projesi TÜB TAK destekli bir kamu AR-GE projesi

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan

gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-12/02 gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan Semih AKÇOMAK 1 Science and

Detaylı

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES

A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER N L DERL K ANLAYI LARI ÜZER NE B R ALAN ARA TIRMASI: ZM R, AYDIN, DEN ZL ÖRNE A

Detaylı

Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi*

Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi* TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (4) 75-82 Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi* Engin ÖZGÖZ1 Rasim OKURSOY 2 Geliş Tarihi: 17.06.2001

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi

T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ. Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi T.C. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Ders Sorumlusu: Aydın GÜLLÜ Öğretim Görevlisi İçindekiler Tablosu ÖLÇME VE ÖNEMİ... 1 ULUSLARARASI SİSTEMİN

Detaylı

Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma

Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) 2011 151 Ara t rma Makalesi / Research Article Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma An Investigation on the Causes

Detaylı

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 343-364 A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R NCELEME Handan YOLSAL* Özet: Küçük miktarlardaki

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı