8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü."

Transkript

1

2 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir ilke imza att lar. 6 8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü Manflet: Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan dev yükleme! 10 Manflet 12 Röportaj: TNS PR Pelin Özkan Ayfl l And 14 Röportaj: IIP Sema Özçer Dikkat! Dünyam z tehdit alt nda! 18 Gezgin: Karadeniz 7 21 Gezgin: Çin May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n kutlad k! Bilgi Bankas 26 Kalite ve 6 Sigma 27 VOC 18

3

4 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 4 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Merhaba, Hayat m z n iplerini elimizden kaç r p, yo un ifl tempomuzun bizi yönetmeye bafllad günden itibaren, belki de alg lad m z tek çevre evimiz - iflimiz ve bilgisayar m z n monitöründen içine dald m z sonsuz küresel iletiflim a oldu. Bugün dünyan n en uzak noktas nda gerçekleflen bir olaydan an nda haberimiz oluyor, ihtiyac m z olan bilgilere tek tuflla yüzlerce kaynaktan ulaflabiliyoruz. Toplu olarak tepki gösterilmesi gereken bir konuda haz rlanm fl ankete hepimiz 3 dakikada yan t verip, sosyal sorumlu unu yerine getiren bireyler olarak huzur içinde gelen yeni maillere dal yoruz. Gün geçmiyor ki, küresel s nmadan, açl ktan, susuzluktan bahseden mailler almayal m. Bu bilgileri bugüne kadar, sanki bir hikaye, asla bafl m za gelmeyecek bir film senaryosu gibi okuduk. Ama bugün art k sözü edilen tüm kötü senaryolar yavafl yavafl tüm gerçeklikleri ile karfl m za dikilmeye bafllad. Editörce Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ad na sahibi Kaan Gürgenç Yönetim Yeri Bayar Caddesi fiehit Mehmet Fatih Öngül Sokak Ba datl o lu Plaza No:3 Kozyata Kad köy stanbul Tel: Faks: Yay n Kurulu brahim Dölen Seden Sunar Arcan Aylin Erol Özcan Sorumlu Müdür Seden Sunar Arcan Yay n Türü Bülten Bas m Yeri ve Tarihi Tunç Matbaac l k San. Tic. A.fi Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No Merter Tel: Haziran 2007 Her hakk Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ye aittir. Yay nlanan yaz ve foto raflardan izinsiz al nt yap lamaz. Para ile sat lamaz. Kardan, k fltan, so uktan flikayet ederken, bu sene son derece l k, bahar lezzetinde, ya fls z bir k fl geçirdik. Evet hiç üflümedik, ayakkab lar m za çamur bulaflmad belki ama son iki ayd r düzenli olarak haftada iki kere suyumuz kesilmeye bafllad. Suyun ne kadar önemli oldu unu yeniden farkettik, hofllanmad m z, hele hafta sonuna denk geldi inde hay fland m z ya fll günleri bile dört gözle bekler olduk. Bofla akan musluklara, hortumla y kanan arabalara, itiraz edip, engel olmaya, suyumuza daha bir sahip ç kmaya bafllad k. Çünkü geçen bahar raftinge gitti imiz nehirden bu sene karfl k y ya geçmek için köprüyü kullanmam za gerek kalmad, aya m z bile slanmadan atlay verd k c l z derenin üstünden. Çünkü art k susuzlu un ne demek oldu unun fark na vard k. Enerjimizi iktisatl kullanmak için enerji tasarruflu lambalar tercih eder olduk. Çünkü belki de çocuklu umuzdan beri ilk defa elektrik kesintileri yaflamaya bafllad k ve fark na vard k ki günümüz yaflam flartlar nda neredeyse tüm kulland m z ekipmanlar için enerji ihtiyac m z varken, enenji kesintisi bizim için hayat m n z n felç olmas demek. Geceleri sabahlara kadar yanan neon lambalar na, fl kl panellerle süslenen stadlara, al flverifl merkezlerine, imzalanmayan Kyoto protokolüne, May s ay na kadar cay r cay r yanan kaloriferlere, daha bir k zar olduk. Çünkü fark na vard k ki enerji kaynaklar m z dikkatli kullanmazsak yak n bir gelecekte, mum ile ayd nland m z, insan gücü ile çal flan ekipmanlar kulland m z günler geri gelecek. Sadece bununla da kalmayacak. Leeds Üniversitesi ö retim üyesi Profesör Chris Thomas taraf ndan Nature dergisinde yay nlanan bir yaz da küresel s nma 2050 ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlas n yok edecek fleklinde bir ifadeden bahsedilmekte. Bu da demektir ki e er bir çözüm üretilmezse, türlerin kitlesel tükenifllerinin çok ciddi boyutlara ulaflma riski var. Asl nda bizim yeni fark na vard m z çevremize göstermemiz gereken duyarl l k konusunda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk birçok konuda oldu u gibi bu konuda da öngörülü idi ve Çevreyi korumak akl n gere idir. sözünü daha 1930 lu y llarda söylemiflti. Y l Ne yaz k ki kaybetme tehlikesi oldu bizim dünyam z n, çevremizin öneminin fark na var fl m za neden olan. Gün art k çevremizi koruma, do am za sahip ç kma, içinde bulundu umuz yaflam alanlar n güzellefltirme günüdür. Unutmayal m bu dünya bize atalar m z n miras de il gelecek nesillerin emanetidir. Buldu umuz gibi b rakmak için hepimiz üzerimize düfleni yapal m. Dergimizle ilgili görüfllerinizi ve abonelik taleplerinizi adresimize girip, stek, öneri ve görüflleriniz için! butonumuza t klayarak bize iletebilirsiniz.

5 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 5 Otomotiv sektörü için lojistik çözümler Önümüzdeki y llar aras ndaki döneme bak nca bizim lojistik sektörü olarak otomotiv sektörünün gerçeklefltirece i büyümeyi nerelerde, nas l ve hangi miktarda kaynaklarla desteklememiz gerekti i netleflmesi gereken en önemli konulardan biri olarak karfl m za ç kmakta. Sevgili Dostlar m z, Borusan Lojistik olarak 2007 y l n n ilk befl ay n çok h zl geçirdik. Dönüp ilk befl aya bak nca siz de erli müflterilerimiz, ifl ortaklar m z sayesinde geçen seneye göre %40 lar n üzerinde bir büyüme ile çok güzel bir dönemi geride b rakt k. Bu büyüme oranlar na benzer bir büyümeyi de Türk Otomotiv Sanayinin gerçeklefltirmekte oldu unu memnuniyetle görmekteyiz. Ocak-Nisan 2007 döneminde Türkiye iç piyasa araç sat fllar 2006 y l n n ayn dönemine göre %29 azalarak adet olarak gerçekleflmesine ra men otomotiv sanayi ayn dönemde %9 daha fazla, adetlik rekor üretim adedine ulaflm flt r. Ciddi anlamda daralan iç pazara ra men üretimini art ran otomotiv sanayi, üretimin %76 s n, adet arac n ihracat n gerçeklefltirmifltir. hracat geçen seneye göre %38 gibi çok yüksek bir oranda artm flt r. 6,3 Milyar $ la ihracat sektör s lamas ndan haz r giyim ve konfeksiyon sektörüne fark atmaya bafllam flt r. Sektörün d flar dan hizmet alma al flkanl ve iste i di er sektörlere oranla daha yüksek olmas sebebi ile otomotiv sektörü, lojistik sektörü aç s ndan f rsatlar içeren en önemli sektörlerden biridir. hracat n n içindeki pay %20 ler seviyesine ulaflm fl, yeni model, yeni fabrika yat r mlar devam eden otomotiv sektörünün gelecekteki etkinli inin ve rekabetçili inin sürdürülebilmesi biraz da bu sektöre hizmet vermekte olan alt sektörlerin ve onlardan biri olan lojistik sektörünün artan verimlili ine ve bu verimlilik art fl ile sa lanan rekabetçi f rsatlara dayanmaktad r. Tüm dünyada para kaybeden bir sektör olmas na karfl n ülkemizde üretim yapan firmalar n ve fabrikalar n para kazanabilmesi, yeni yat r mlar n ve modellerin üretimlerinin ülkemize çekilebilmesi, uzun vadede ülkemizin en önemli sorunlar ndan biri olan iflsizli e çözüm olacak en garantili yöntemlerden biridir. Önümüzdeki y llar aras ndaki döneme bak nca bizim lojistik sektörü olarak otomotiv sektörünün gerçeklefltirece i büyümeyi nerelerde, nas l ve hangi miktarda kaynaklarla desteklememiz gerekti i netleflmesi gereken en önemli konulardan biri olarak karfl m za ç kmakta. Bu sadece çal flmakta oldu umuz flirketler aç s ndan çok önemli bir planlama ve stratejik karar olman n ötesinde, lojistik sektörünün ve bu sektörün gücünden destek alan otomotiv gibi sektörlerin genel rekabetçi seviyesi aç s dan da kritik öneme sahiptir. Borusan Lojistik olarak son y llarda gerçeklefltirdi imiz en büyük yat r mlar n otomotiv sektörüne yönelik büyük bir bölümü asl nda yukar da paylaflt m gerçeklerin bir sonucu olarak gerçekleflmifltir y l nda ülkemizdeki ilk çok markal PDI - Pre-Delivery Inspection - merkezimizi açarken 140,000 m 2 alan üzerinde gerçeklefltirdi imiz yat r m m z, bugün geçeklefltirmekte oldu umuz ek 50,000 m 2 lik kapasite art fl ile 290,000 m 2 ye ulaflmaktad r. Bu büyümenin bile 2008 ihtiyaçlar m z karfl layamayaca n düflünmekteyiz. Otomotiv sektörü aç s ndan çok önemli bir lokasyonda yer alan Borusan Lojistik Bursa Gemlik Liman m za 2001 y l nda gerçeklefltirdi imiz yat r mlarla ulaflt m z kapasiteler, bugünlerde dolmufl ve sektörün k sa vadeli projeksiyonlar nda bile yetersizlik göstermeye bafllam flt r. Bu nedenle Borusan Lojistik olarak y lda arac n ihracat n gerçeklefltiren liman m zda bafllatt m z yeni yat r m m zla, y ll k adetlik araç ihracat na olanak sa layan altyap y kurmufl olaca z. Sektörün ihtiyaçlar ndan özel yat r m gerektiren araç tafl ma dorseleri ve kapal vagonlara olan yat r mlar m z n ilklerini 2007 y l bafl nda hayata geçirdik. Bugün ran Otomotiv Sanayinin Akdeniz Bölgesi ne olan ihracatlar n Borusan Lojistik olarak Türkiye deki tesislerimiz ve limanlar m z üzerinden gerçeklefltirmekteyiz. Otomotiv sektörünün önümüzdeki y llarda oluflacak ihtiyaçlar n, flu anda çözüm bulmaya çal flt s k nt lar daha iyi anlamak ve lojistik firmas olarak sektörün ihtiyaçlar n çözmek ad na gerçeklefltirmeyi planlad m z yat r mlar paylaflabilmek için 12 Haziran tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Otomotiv Lojisti i fl Konferans n LIT firmas ile beraber organize etmekteyiz. Bir sonraki Turuncu da, ayd nl k bir Türkiye de buluflma dileklerimizle. brahim DÖLEN Sat fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Borusan Lojistik

6 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 6 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! Borusan International Pars JSCo Tahran da düzenlenen bir resepsiyon ile resmen aç ld. Böylelikle, Borusan Lojistik ran da hizmet alan na alarak bölgesel a rl n art rd. Modern entegre lojistik hizmetlerini bundan böyle ran flirketlerine de sunacak. Borusan International Pars JSCo nun aç l fl ile, lojistik alan ndaki uzmanl n ran a da tafl yan Borusan Lojistik, bölge pazar ndaki a rl n art rd. Aç l fl ile ilgili olarak Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç flunlar söyledi: ran da faaliyete bafllaman n sadece Borusan Lojistik için de il, Türk lojistik sektörü için de önemli bir ad m oldu unu düflünmekteyiz. Bu özelliklere sahip olan Borusan Lojistik, lojistik sektörünün bölgede daha etkin bir konum kazanmas n n öncülü ünü yapacak. Stratejik ifl alanlar ndaki büyük deneyimimiz ve farkl endüstrilerin lojistik ihtiyaçlar n anlamam z, ran da son derece kapsaml bir hizmet sunmam z mümkün k lacak. Al fl lm fl s n rlar n ötesine geçerek verece imiz lojistik hizmetlerimizle ran flirketleri için de er yaratmay hedefliyoruz. ran daki faliyetlerimizde, Türkiye de oldu u gibi, hedefimiz müflteri memnuniyetini en üst düzeye ç kartmak. Farkl sektörlerdeki ran flirketlerine verilecek hizmetler aras nda chartering, uluslararas forwarding, liman yönetimi, gümrükleme, iç tafl mac l k ve depo yönetimi de bulunuyor. Aç l fl organizasyonu nedeni ile Tahran n önde gelen restoranlar ndan La Cheminee de gerçeklefltirilen, 150 den fazla üst düzey davetlinin a rland akflam yeme i resepsiyonunda, firma tan t m yap ld. Borusan Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hamedi, Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Betil ve Borusan International Genel Müdürü Mustafa Öçal r n konuflmalar n n ard ndan, davete kat lan ran Lojistik Derne i Baflkan da bir konuflma yapt.

7 Borusan International markas yla ran'daki faaliyetlerine geçti imiz fiubat ay nda resmi aç l fl töreninin ard ndan h z veren Borusan Lojistik, bu ülkenin lojistik sektöründe fark yaratan hizmetleriyle dikkat çekiyor. Borusan International Pars JSCo, ran' n en büyük otomotiv üreticisi ran Khodro flirketine ba l Samandrail ile ran dan Türkiye'ye Peugeot 206 Sedan marka otomobillerin tafl nmas konusunda anlaflma yapt. Bu anlaflma ile 25 Mart 2007'de Tahran'dan yola ç kart lan çift katl vagonlar ile ilk 180 araç 9 Nisan 2007'de TCDD zmit Köseköy stasyonu na ulaflt. Tebriz den yap lan ikinci seferle, May s 2007 de toplamda 360 araç tafl mas tamamland. BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir ilke imza att lar. teslim edilmektedir. Bu süreç boyunca her ad mda sektördeki Borusan Lojistik deneyimi ve uzmanl ile müflteri memnuniyeti daima ön planda tutularak gerekli çözümler üretilmektedir. 7 Öncelikle ran-türkiye aras ndaki vagon tafl malar ile bafllayan proje büyüyerek Samandrail in Türkiye üzerinden tafl d araçlar n n tamam n kapsar hale gelmifltir.tahran dan Cezayir ve M s r a gönderilen Samand ve Peugeot marka araçlar n Mersin ve zmir limanlar ndan sevkiyatlar düzenli olarak Borusan Lojistik taraf ndan gerçekleflmektedir. Mersin den toplamda M s r a gönderilen araç say s 500, Cezayir e gönderilen araç say s ise 116 ya ulaflm flt r. yilefltirme çal flmalar sonucunda zmir Liman ndan yap lan ilk deneme yüklemesiyle 40 araç 28 May s ta M s r a gönderilmifltir sonuna kadar 2500 arac n Borusan Lojistik taraf ndan ran dan Akdeniz ülkelerine ihracat gerçeklefltirilmifl olacakt r. Üçüncü sevkiyat n Haziran ay nda tamamlanmas içinse vagonlar yola ç km flt r.yap lan anlaflma kapsam nda araçlar, hasar tespit raporlar haz rlanarak fabrikadan al n p, zmit Köseköy stasyonu na Borusan Lojistik in kaliteli hizmet ve müflteri memnuniyetine verdi i önem sonucunda müflterinin Türkiye ye ve Türkiye üzerinden tafl d bütün araçlar n yönetimi al nm flt r. Bundan sonra üretim yap lan sahadan teslim al nan bütün araçlar n yönetimi Borusan Lojistik sorumlulu unda gerçekleflecektir.

8 8MANfiE T SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED BORUSAN LOJ ST K TURUNCU TÜRKL M, limanlar n gelece ini ve sorunlar n masaya yat rd! Türkiye Liman flletmecileri Derne i TÜRKL M, Liman Yat r mlar Hakk ndaki Mevzuat ve Uygulamalar konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, liman ve iskele iflletmelerinin daha verimli hale getirilmesinin yan s ra sektörün di er sorunlar da ele al nd, sorunlar n çözüm yollar tart fl ld. Limanlar n daha verimli çal flmas n sa lamak ve sorunlar için ortak çözüm gelifltirilmesine destek olmak amac yla, Türkiye Liman flletmecileri Derne i TÜRKL M taraf ndan, The Marmara Oteli nde Liman Yat r mlar Hakk ndaki Mevzuat ve Uygulamalar konulu bir seminer düzenlendi. Baflkanl n Deniz Ticaret Odas Yön. Kur. Bflk. Metin Kalkavan n yapt seminere, Bay nd rl k ve skan Bakanl Müsteflar Sabri Özkan Erbakan, Tekn. Arfl. Genel Müdürü Hasan Hami Y ld r m, Denizcilik Müsteflarl Dz. Ulafl. Genel Müdürü Özkan Poyraz kat ld. Özel sektörden liman ve iskele iflletmelerinin temsilcilerini, ilgili bakanl k yetkilileri ile buluflturan seminer, taraflar n görüfl al flveriflinde bulunmalar ve ortak çözümler etraf nda buluflmalar amac yla gerçeklefltirildi. TÜRKL M Baflkan olarak seminerin aç l fl konuflmas n yapan Kaan Gürgenç, konuflmas nda limanlar n deniz ticareti ve lojistik sektörünün en önemli konular ndan biri oldu unu belirterek, flunlar söyledi: Ülkemizin üç taraf n n denizlerle çevrili olmas n n avantajlar ndan yararlanam yoruz. Devlet limanlar na çok uzun süre yat r m yap lamamas, özellefltirme ifllemlerinin çok uzun sürmesi ve tamamlanamamas nedeniyle artan d fl ticarete paralel olarak yükselen ifl hacmini karfl lamak üzere özel limanlar n mevcut kapasitelerini art rmak veya yeni yat r ma gitme zorunlulu u do mufltur ve bu ihtiyaç hala devam etmektedir. Seminerimizde hem mevcut yat r mlar n önünü açmay, hem de yeni yat r mc lar cesaretlendirmeyi amaçlad k, konunun ilgili tüm taraflar n bir araya getirdik, güç birli i do mas na destek olduk. Seminerden elde etti imiz sonuçlar n ülkemizdeki liman faaliyetlerinin geliflmesine katk sa lamas n umuyoruz. Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü! 2006 y l baflar l tedarikçilere ödülleri, gerçeklefltirilen Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü organizasyonu nda verildi y l nda uygulamaya geçirilen Tedarikçi Yönetim Sistemi kapsam nda Y l n Tedarikçileri belirlenerek ödüllendirildi. Bostanc Green Park Otel de gerçeklefltirilen, 130 firman n kat ld Tedarikçi Günü nde, hizmet, kara nakliye ve dan flmanl k alanlar nda 2006 y l n n en baflar l tedarikçilerine ödülleri Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç taraf ndan verildi. Organizasyon, 2006 y l nda yap lanmas tamamlanan Tedarikçi Yönetim Sistemi kapsam nda, kurulan iflbirli i ba lar n kuvvetlendirmek ve yüksek performans gösteren tedarikçilere teflekkür etmek amac yla düzenlendi. Borusan Lojistik Operasyonlar Genel Müdür Yard mc s Özgür Soy taraf ndan yap lan 2006 y l de erlendirmesi ve 2007 y l ndan beklentilerin paylafl lmas n n ard ndan, performans trendini koruyan ve gelifltiren firmalar içerisinde stratejik öneme sahip 2006 y l n n en baflar l tedarikçileri ödüllerini ald lar. Kaan Gürgenç ise, Borusan gelene ine uygun olarak, ifl ortaklar ile birlikte karl büyümeyi hedeflediklerini, bunun da müflterilerinin yan s ra tedarikçiler ile de ba lar ve karfl l kl anlay fl güçlendirmekten geçti ini ifade etti ve tedarikçiler ile güçlenen iflbirliklerinin 2007 için belirledikleri iddial hedeflere ulaflmalar na da katk da bulunaca na inand klar n vurgulayarak kaliteli ürün ve hizmeti zaman nda sunan tüm tedarikçilerine teflekkür etti. Tedarikçilerin seçimi, de erendirilmesi, gelifltirilmesi ve ödüllendirilmesini kapsayan Tedarikçi Yönetimi, Borusan Lojistik in politika ve stratejileri do rultusunda flekillendiriliyor. Bu amaçla oluflturulan Sat n Alma ve Tedarikçilerin Yönetimi süreci çerçevesinde, tedarikçilerin performans periyodik olarak de erlendiriliyor, analiz ediliyor, geliflime aç k yönler tespit edilerek Geliflim Planlar oluflturuluyor ve bu planlar dahilinde iflbirli ini gelifltirici aksiyonlar al n yor. Ayr ca, tedarikçiler ile iflbirli inin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi için bir Tedarikçi Portal oluflturuldu. Bu portal arac l yla tedarikçiler, kendilerine verilecek e itimlere, hizmet kalitesini art r c di er gerekli bilgilere ve Borusan Lojistik taraf ndan kendilerine sa lanan özel imkanlara ulaflabiliyor.

9 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 9 Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan DEV yükleme! Borusan Lojistik Gemlik Liman, bugüne kadar Türkiye limanlar ndan yap lan en hacimli ve a r parça yüklemesini Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirdi. Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. nin Birleflik Arap Emirlikleri nde yap lmakta olan do al gaz tesisi için üretti i bas nçl kaplar n, gemi yükleme, ba lama (L/S/D) ve gümrükleme hizmetleri Borusan Lojistik taraf ndan sa land. 3 gün süren teknik ve operasyonel çal flmalar nda toplam 17 Borusan Lojistik çal flan görev ald. Borusan Lojistik, Türkiye limanlar ndan flimdiye kadar tek parça yap lan, en yüksek hacim ve a rl ktaki yüklemeyi üstlendi. Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirilen yüklemede, 2000 m 3 hacme sahip kargo elleçlendi. Ayr ca 385 tonluk ikinci parçan n da yüklemesi gerçeklefltirildi m 3 hacimli ilk kargo 60 metre uzunlu a, 8 metre yüksekli e ve 163 ton a rl a, 385 tonluk ikinci kargo ise 30 metre uzunlu a ve 8 metre geniflli e sahipti. Kargolar Birleflik Arap Emirlikleri ne gönderilmek üzere Borusan Lojistik in Gemlik Liman ndan Beluga Recognition isimli gemiye yüklendi. 3 gün süren yükleme çal flmalar nda gemi yüklemesi ve ba lama (L/S/D) ifllemleri gerçeklefltirildi. Bu süreçte Borusan Lojistik in 17 çal flan görev ald. Borusan Lojistik in Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirdi i yükleme operasyonunun planlama aflamas ndan tamamlanmas na kadar eksiksiz ve hatas z ilerlemesi için büyük özen gösterdi, tüm aflamalar n baflar yla gerçeklefltirilmesi sa land y l ndan bu yana Borusan Lojistik in hizmet verdi i Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için önümüzdeki dönemde yine büyük yüklemeler yap lacak.

10 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 10 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLE Türkiye nin en de erli markalar. Bir markan n de erini yükseltebilmek için önce onun de erinin ne oldu unu ve pazarda durdu u yeri bilmek gerekiyor. Ancak marka de erini ortaya koyan çal flmalar oldukça k s tl. Capital, 2006 y l nda Türkiye nin En De erli Markalar n belirledi. Bu y l ikincisi yap lan araflt rma, alan nda seçkin ve güvenilir 100 flirketin marka de erini gözler önüne seriyor. Bu 100 markan n ortak özelli i ise uzun y llard r güvenilir, kaliteli ve müflteri ihtiyaçlar n ön planda tutan bir çizgiye sahip olmalar. Bu araflt rma sonucunda Borusan Lojistik 100 firma içinde 75. s rada yerini ald. Otomotiv Lojisti i fl Konferans ana sponsoru Borusan Lojistik! 12 Haziran 2007 tarihinde stanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde sektörün profesyonellerini, ifl sa lay c lar n ve akademisyenleri bir araya getirecek Otomotiv Lojisti i fl Konferans ana sponsoru Borusan Lojistik. Geleneksel Borusan Lojistik Çocuk Resim Yar flmas Kampanyas bafllad! Borusan Lojistik in çal flanlar n n çocuklar na yönelik 2003 y l ndan beri yapmakta oldu u, art k bir Borusan Lojistik gelene i haline gelen Çocuk Resim Yar flmas bu sene itibariyle kapsam geniflletilerek, tüm bölge müdürlüklerinin bulundu u illerde gerçeklefltiriliyor. May s ay nda bafllayan Borusan Lojistik Çocuk Resim Yar flmas için her bölgedeki organizasyon öncelikle çocuklar bilinçlendirmek ve yar flma temas n n daha iyi anlafl labilmesi için Turnagöl Çocuk Tiyatrosu taraf ndan senaryosu Borusan Lojistik e özel haz rlanan, Tiyatro oyunu ile bafllad. Tiyatronun ard ndan ise çocuklar yetkililerin gözetiminde resimlerini yapt lar. Çocuk Resim Yar flmas Kampanyas n n tüm Borusan Lojistik Bölge Müdürlükleri nde tamamlanmas n n ard ndan, toplanan çal flmalar Milli E itim Bakanl resim ö retmeleri taraf ndan de erlendirilecek ve her yafl kategorisinde dereceye giren ilk 3 eser belirlenecek. Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan yeni bir rekor daha! Mart ay nda Borusan Lojistik Gemlik Liman n n geçmifl tüm aylar dikkate al nd nda, iskele kapasite kullan m oran %72, genel kargo ifl hacmi m.ton ve genel kargo ihracat ifl hacmi m. ton ile en yüksek de erlerine ulaflt ve her üç alanda da rekorlar k r ld. Borusan Lojistk te üç yeni Bölge Müdürlü ü daha faaliyete geçiyor! 5 y ll k stratejik plan ile önümüzdeki yeni dönemde oyun flekli ve organizasyon yap s nda gerçekleflecek baz de iflikliklerin sonucunda Borusan Lojistik te üç yeni Bölge Müdürlü ü nün daha yap land r lmas na karar verildi. Yap lanmadaki son duruma göre Borusan Lojistik Genel Müdürlü ü yan s ra stanbul da stanbul Anadolu Yakas Bölge Müdürlü ü ve stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlükleri kuruldu. Gemlik Liman ise sadece liman operasyonlar yürütülecek flekilde yap land r l rken Bursa n n içinde de Bursa Bölge Müdürlü ü kuruldu. Her üç bölge müdürlü ünün yöneticisi de Borusan Lojistik yap s içinden atanm flt r. Tüm özmal kara nakliye filosu Mobiliz Araç Takip ve Filo Yönetimi Sistemi ile desteklenmeye baflland. Uygulamas na geçilen Mobiliz yeni nesil Araç Takip/Filo Yönetim Sistemleri ile klasik araç takip sistemlerinde bulunabilecek özelliklerden daha fazlas elde edilecek. Borusan Lojistik

11 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 11 HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER filosunda yer alan araçlara monte edilecek küçük birimler sayesinde araçlar n gün boyunca yapaca her hareketi en ince detay na kadar izlemek mümkün olacak. Bu detaylar, hangi sürücünün, hangi arac n konta n saat kaçta ve nerede çevirdi inden bafllay p, gün boyunca nerelerde, hangi h zlarda dolaflt, ne kadar mesafe katetti i, nerelerde bekledi i ve rölantide çal flt r ld sürelere kadar tespitini içermektedir. Marmara Bölgesi Otomotiv Lojisti i Planlamas Stratejik Bak fl Toplant s istanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Genel Müdür Yard mc s brahim Dölen ve Sat fl-pazarlama yöneticilerinin de kat ld iki bölümden oluflan toplant ya üst düzey yöneticiler seviyesinde otomotiv sektöründen, lojistik sektöründen profesyoneller ve akademisyenler kat ld. Birinci bölümde master plan ve bölgesel stratejiler konusunda yetkilileri konuflmac lar dinlenirken, ikinci bölümde ise otomotiv sektör oyuncular n n görüfl ve katk lar al nd. FMCG Lojisti i ve fl Konferans ana sponsorlar ndan biri Borusan Lojistik! Lojistik hizmetlerden en çok yararlanan sektörler aras nda yer alan FMCG (H zl Tüketim Ürünleri) için gelifltirilen yeni lojistik uygulamalar ve rekabet gücünü art racak aç l mlar, FMCG Lojisti i ve fl Konferans nda ele al nd. Borusan Lojistik in de ana sponsorlar ndan oldu u, Logistic Institute Turkey (L.I.T) taraf ndan düzenlenen konferans, stanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konferans n aç l fl nda konuflan Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, lojistik sektöründe uzmanlaflman n önemine dikkat çekti. Borusan Lojistik Sat fl ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard mc s brahim Dölen Sektörde Yaflan lan Sorunlar, htiyaçlar ve Çözüm Önerileri konulu oturumda panelist olarak, Lojistik Uygulama Örnekleri konulu panelde ise FMCG ve HIZ konulu sunumu ile konuflmac olarak yer ald. Borusan Lojistik GSÜ Mühendislik Kulübü kariyer günlerinde Galatasaray Üniversitesi Kariyer Oyunlar etkinliklerine Borusan Lojistik olarak destek verildi. Anadolu Yakas Depolar Operasyon Müdürü Dr. Canan Ölçer, flirket genel ifl yap fl tarz n, 6 Sigma ve flirket içindeki uygulanan örneklerinden bahsetti. Soru cevap k sm nda ö rencilerin lojistik sektörü ile ilgili sorular yan tland. Soru cevap k sm ndan sonra, nsan Kaynaklar Müdürü Hakan Aksu, Borusan Lojistik içindeki nsan Kaynaklar uygulamas n anlatt. Galatasaray Üniversitesi katk lar ndan dolay bir plaket ile Borusan Lojistik e teflekkürlerini iletti. zmir Ekonomi Üniversitesi flletme Kulübü Borusan Lojistik Tuzla Deposu nda a rland! zmir Ekonomi Üniversitesi flletme Kulübü nün stanbul da düzenledi i "III. fiirket Tan t m Gezisi" kapsam nda En çok ziyaret edilmek istenen flirketler anketlerinde öne ç kan isimlerden oldu u için Borusan Lojistik in operasyonlar ndan birini ziyaret etme talepleri üzerine, kendileri Borusan Lojistik Tuzla Deposu nda a rland. Ö rencilere Borusan Lojistik i tan tan bir film izletildi, operasyonlar m z ile ilgili sunum yap ld, ifli anlamaya yönelik, kariyer f rsatlar ve staj imkanlar ile ilgili sorulan sorulara yan t verilmesinin ard ndan tesis gezisine geçildi. Tesis gezisi s ras nda ekipmanlar ve gümrük mevzuat ö rencilere en ilginç gelen konular oldu.

12 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 12 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Müflteri Memnuniyetinde 3M* Formülü fiirketler artan rekabet ortam nda pazardaki konumlar n korumak ve iyilefltirmek amac yla, alg lanan de er/kalite, memnuniyet ve sadakat/ba l l k üçlüsüne odaklanmaktad r. Söz konusu bu 3 unsurun nelerden etkilendi i, birbirlerine nas l ba l olduklar ve flirketin geliflimine nas l etki ettiklerini anlamak ise, kuflkusuz pazardaki baflar n n temel tafllar ndand r. Müflteri Memnuniyeti Araflt rmas ile, mevcut müflterilerin elde tutulmas için gerekli olan koflullar ölçümlenebilir ve yeni müflteri kazanman n yollar belirlenebilir. Günümüzde gittikçe önem kazanan bu konu ile ilgili merak ettiklerimizi TR*M yaklafl m ile Müflteri Memnuniyeti Araflt rmalar n yapan TNS PR firmas yetkililerine sorduk. BL - Merhaba, öncelikle bize biraz TNS PR dan ve kendinizden bahseder misiniz? TNS PR kaç senelik bir firma? TNS PR n tam olarak faaliyet alan na neler giriyor? Ayfl l And - TNS PR 35 y l aflk n süredir sektörde faaliyet gösteriyor. Sektörün en eskilerinden ve ilklerinden diyebiliriz. Siparifl üzerine gerçeklefltirilen tüketici araflt rmalar alan nda da sektörün ilk s ras nda yer almaktay z. Faaliyet alan m za bak ld nda, ana sektörler olarak tüketici araflt rmalar n n yan s ra, finans, medya, telekomünikasyon ve Business to Business (B2B) dedi imiz ara tüketicilere hitap eden endüstriyel sektörler en yo un hizmet verdi imiz sektörlerdir. Bir de önemli bir özelli imiz çok uzun y llardan beri Türk toplumunun nabz n elinde tutan, Türk toplumunu ve trendlerini sürekli izleyen sosyal nitelikli araflt rmalar m z var. BL - Uluslararas TNS firmas ile ortakl n z sizin aç n zdan çok farkl oldu de il mi? Özellikle know-how aç s ndan size getirdi i art lar olarak nelerden söz edebiliriz? Ayfl l And - Tüm sektörlerde oldu u gibi Türkiye deki araflt rma sektörü de giderek globalleflmekte. Bu flu anlama geliyor; çeflitli pazarlama problemlerine yönelik sunulan çözüm modelleri ve araflt rma ürünleri global platformda standart hale gelmifltir. Elbette bu modellerin oluflumu için çok genifl kapsaml araflt rmalar gerçeklefltirilip, büyük bütçeler harcanm fl oldu undan, ortaya ç kan model ve araflt rma ürünleri, geçerlili i ispatlanm fl ürünler olmufltur. Bunlar n standart olmas, ülkeler baz nda farkl ihtiyaç ve beklentilerin gözard edilmesi anlam na gelmemektedir. Kulland m z model ve ürünler standart olmakla birlikte, her pazarlama problemini, içinde bulundu u ülkenin ve sektörün özelli ine göre irdeleme imkan da tan maktad r. Bu anlamda TNS ile birlikteli imiz hem sektörümüze hem de kurumumuza çok önemli katk lar sa lam flt r. BL - TNS PR n yapt temel araflt rma gruplar neler? Ne tip araflt rmalar yap yorsunuz? Nas l bir ekip ile çal fl yorsunuz? Ayfl l And - Ana araflt rma gruplar m z areas of expertise/ uzmanl k alanlar olarak tan mlad m z 4 ana bafll kta toplan yor: 1- Pazar Anlamak: Burada daha çok pazar n yap s n, dinamiklerini, tüketici kullan m ve sat n alma al flkanl klar n, beklentilerini anlamaya yönelik araflt rmalar yap l yor. 2- Marka ve Reklam: letiflimin marka üzerindeki etkisini ölçen her türlü araflt rma konusu bu kapsama giriyor. Lansman öncesi ve sonras reklam testleri, iletiflim ve marka bilinirli ini sürekli takip edebildi imiz tracking araflt rmalar, v.b. 3- Ürün Gelifltirme ve yilefltirme: Ürün testleri, tat testleri, paket testleri gibi yeni bir ürünü ya da halihaz rdaki ürünü gelifltirme ve iyilefltirmeyi amaçlayan araflt rmalar. 4- fl Paydafllar Yönetimi: Bu alanda yapt m z araflt rmalar flirketlerin iç ya da d fl paydafllar n elde tutmak ve ba l k lmak için ne gibi aksiyonlar almalar gerekti ini söyleyen, memnuniyet ve ba l l k araflt rmalar d r. Bu kapsamda son y llarda s kl kla yapt m z kurumsal itibar/kurum itibar araflt rmalar da yer almaktad r. BL - Biraz da TNS PR n müflteri ba l l na yönelik yapt TRI*M araflt rmas na gelirsek, temel olarak araflt rma neyi hedefliyor? Pelin Özkan - TRI*M yaklafl m n n en önemli ay rdedici özelli i sadece memnuniyeti de il, bir ad m ötesine giderek ba l l ölçebilmesi ve ba l l a etkisi olan konular saptayabilmesi. Böylelikle kurumlar önceliklerini daha rahat belirleyerek, ba l l a en fazla katk da bulunacak alanlardan bafllamak suretiyle iyilefltirme yapabilirler, aksiyon alabilirler. Bir di er önemli husus da TRI*M sisteminin 90 l y llar n bafl ndan bu yana tüm Avrupa da ve dünyada en büyük flirketlerce kullan l yor olmas ve dolay s yla çok çeflitli sektörlerde, ülke, k ta baz nda benchmark (referans) de erlerinin bulunabilmesidir. Böylelikle kurumlar, kendilerini Türkiye de rakipleri ile karfl laflt r rken, yine Türkiye de di er sektörlerle de ya da Avrupa da benzer sektörler ile de k yaslayabilmekteler. BL - Nas l bir yöntem izlenmekte? Pelin Özkan - TRI*M modeli yaklafl k dakika süren bir dizi ölçüm ve sorudan oluflmaktad r. Uygulanacak kitleye göre

13 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 13 Yüz Yüze Anket veya CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) en yo un kulland m z yöntemler. E er ölçümlenmek istenen kitle içinde iflyeri çal flanlar da varsa CAWI (Bilgisayar Destekli nternet Anketi) de uygulad m z yöntemler aras ndad r. BL - fiirketlerin bu araflt rmadan sa lad temel faydalar neler? Ayfl l And - Yukar da bahsetti imiz TRI*M bilgi havuzu paydafllar aras ndaki iliflkiyi ve bu iliflkinin kurumun karl l üzerinde yaratt etkinin analizine de imkan tan m flt r. Yap lan analiz sonuçlar na göre bir kurumun liderlik gücü nün, o kurumun personel ba l l üzerinde %40 ila %50 etkisi oldu u görülmüfltür. Di er taraftan müflteri ba l l n n karl l k üzerindeki do rudan etkisinin %10 ile %20 aras oldu u tespit edilmifltir. Personel memnuniyeti ile müflteri ba l l n n birbirlerini etkiledi i herkes taraf ndan bilinmektedir. TRI*M bilgi havuzundaki bilgilerin analizi bir kurumun karl l n n %20 ile %4 aras ndaki oran n n personel memnuniyetine ba l oldu unu da göstermifltir. Pelin Özkan - Çal flanlar n, müflterilerini, bayilerini v.b. ba l k lmak ve bu iliflkiyi daha verimli bir flekilde devam ettirebilmek için zaman ve bütçelerini en etkin flekilde kullanmalar n sa layacak bir yol haritas oluyor ellerinde. Böylelikle, ba l l ya da itibar en fazla etkileyen ve zay f olduklar alanlar görerek k sa zamanda aksiyon gelifltirebiliyorlar. Bir di er fayda ba l l k düzeyi ya da kurum itibar nda kurum itibar düzeyini ölçen TRI*M Index de eri ile nerede durduklar n, rakiplerinin durumunu ve bir sonraki sene nerede olmay istediklerine göre ba l l k/itibar düzeyi olarak flirket baz nda ve ifl süreçleri baz nda hedef belirlemelerine yard mc oluyor. BL - Bugüne kadar daha çok hangi sektördeki firmalarla çal flt n z? Sonuçlara göre müflterisi en zor memnun olan sektörler herhalde hizmet sektörleri de il mi? Pelin Özkan - Hemen her sektörde TRI*M uygulamas yapt k; ancak hizmet sektörü (finans, sigorta, turizm, lojistik, ulafl m, e itim gibi) ile ara tüketiciye hitap eden endüstriyel ürün ve hizmet sunan firmalar (ki biz buna Business to Business sektörü diyoruz) en yo un kullanan kesimlerdir. Evet hakl s n z hizmet sektörü rekabetin yo unlu u ve müflteri istek ve beklentileri aç s ndan, sanayi üretiminden farkl. Dolay s yla hizmet sektöründeki bir ifl paydafl n memnun etmek hatta bir markaya/kuruma ba l k lmak pek de kolay de il. Bu sektör daha ziyade hercai dedi imiz memnun olsa da alternatiflere aç k, gözü d flar da, rakiplerce kolay kazan labilecek müflteri kitlesini daha fazla bar nd r yor. BL - Peki Borusan Lojistik in son üç senedeki müflteri memnuniyeti ve ba l l TRI*M indeks sonuçlar n nas l de erlendiriyorsunuz? Bundan sonras için sizce Borusan Lojistik neler yapmal? Pelin Özkan - Borusan Lojistik in üç y ll k geliflimine bakt m zda, ba l l k düzeyinin öncelikle TRI*M Index 58 de erinden 2005 y l nda TRI*M Index 75 e ve 2006 y l nda da 3 puan yükselerek 78 e ulaflt n görüyoruz. Bu çok olumlu bir geliflim, çünkü endeks de erinde y l baz nda genellikle 2-3 puanl k art fllar öngörürüz. Borusan Lojistik ise son 2 y lda ba l l k seviyesinde kademe atlayarak 70 de erinin üzerine ç km fl ve müflterilerini kuruma ba l seviyesine çekebilmeyi baflarm flt r. Müflteri memnuniyeti ve ba l l çal flmalar nda TRI*M Index de eri önemli bir gösterge olmakla birlikte, tipoloji segmentleri de iliflkinin gücünü gösteren önemli bir ölçümdür. Burada Borusan Lojistik in özellikle depolama ve liman hizmetlerinde hem ba l hem de memnun olan havariler/apostles müflteri kitlesini 10 puan n üzerinde artt görülmektedir. Genele bak ld nda memnun olmayan ve ba l l da düflük, negatif söylem yayan terörist kitle oran n n da son bir y lda 10 puan düfltü ü görülmektedir. Bu geliflim yap lan aksiyonlar n alg land n ve ba l l olumlu yönde etkiledi ini anlatmaktad r bize. Bundan sonra amaç ba l l k seviyesini korumak olmal d r diye düflünüyorum. Çünkü, yüksek TRI*M Index de erini, bir sonraki y l yükseltmek oldukça zordur ve ana amaç bu de eri korumak belki 1-2 puan art rmak olmal d r. BL - Son olarak eklemek istedi iniz bir husus veya Turuncu okuyucular na iletmek istedi iniz bir mesaj var m? Ayfl l And - Türk giriflimcilerinin son 10 y lda yurtd fl pazarlar nda gösterdi i baflar lar, artan rekabet ortamlar, flirket evliliklerinin yani globalleflmenin artan h z, halka aç lmalardaki geliflmeler gibi faktörler, flirketlerin elle tutulabilen yani somut (tangible) donan mlar kadar elle tutulamayan, soyut (intangible) donan mlar n n da önem kazanmas na neden olmufltur. Baflka bir ifade ile bugün kurumlar n de erini belirlemede demirbafllar, mali stoklar gibi sahip olduklar somut donan mlar kadar çevrelerine ve ifl paydafllar na sa lad katk, yaratt tatmin, oluflturdu u duygusal ba ve güven gibi soyut donan mlar da ön plana ç kmaktad r. Bu çerçevede günümüzde bir kurumun karl l art k sadece iyi yönetimin de il, ayn zamanda ifl paydafllar tüketicileri ve piyasadaki nitelikli ifl gücü taraf ndan tercih edilmesinin de bir sonucu olarak alg lanmaktad r. Kurumlar n bu alg düzeylerini düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli alanlarda iyilefltirme stratejileri üretmeleri, orta ve uzun vadede flirketler için en önemli yat r md r. TRI*M ile ilgili bilgi TRI*M 1990 l y llar n bafl ndan bu yana Avrupa ve dünya da baflar ile kullan lan bir yönetim biliflim sistemidir. Firmalara ifl paydafllar yönetimi konusunda destek sa lamaktad r. Sadece bir iliflkiyi de il, de iflik ifl paydafllar n n söz konusu oldu u çeflitli iliflkileri ele alan ve bu iliflkileri optimum seviyede tutmam z sa layan ipuçlar n bize veren bir araçt r. Her araflt rmada elde etti imiz sonuçlar 900 den fazla müflteri ile yap lan 5000 den fazla araflt rma sonucu ortaya ç kan normlarla karfl laflt rmaktay z. Ba l l oluflturan dinamikleri analiz etti imiz, TRI*M grid analizi de bize en gerekli unsurlar, mevcut motivatörleri ve gizli f rsatlar bulmakta yard mc olmaktad r. Aksiyon planlar da ç karmay sa layan TRI*M gridi sadece araflt rma sonuçlar n gösteren bir araç de il, ayn zamanda stratejiler için yol gösteren bir araçt r. *3M: Measuring, Managing, Monitoring (Ölçme, Yönetme, zleme).

14 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 14 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Uluslararas ve dünyadaki tek yo un çaba harc yor, e itim, geliflim olanaklar sunuyoruz. Peki insanlar m z flirket hedeflerine katk yapmalar n sa layacak biçimde ve do ru yönde gelifltirebiliyor muyuz? Mevcut potansiyellerini ifl ortam nda ortaya koymalar n sa layacak koflullar, istek ve motivasyonu yaratabiliyor muyuz? nsan yönetimi ve geliflimi ile ilgili stratejilerimizi sürekli iyilefltiriyor muyuz? flte Investors In People tüm bu sorulara olumlu yan t verebilmemizi sa layacak bir yol haritas sunuyor. BL - Peki bu standard n göstergeleri nelerdir? Standard n Planlama, Uygulama ve De erlendirme olmak üzere 3 temel ilkesi var. Herhangi bir kuruluflun insan kayna na yapt yat r m performansa dönüfltürebilmesi için; 1. Kuruluflun performans n iyilefltirmek için stratejiler gelifltirmeli, geliflimi PLANLAMA l, 2. Bu stratejileri yaflama geçirmek, çal flanlar n etkin bir biçimde gelifltirerek performans n art rmak üzere gerekli UYGULAMA lar gerçeklefltirmeli, 3. Uygulamalar n kuruluflun performans üzerindeki etkisini DE ERLEND RME li ve de erlendirme sonuçlar n daha iyiye ulaflmak üzere kullanmal. Standart bu ilkeler do rultusunda oluflturulmufl 10 ana ve 39 alt göstergeden olufluyor. Investors In People, bir kuruluflun ifl performans n n ve rekabet gücünün çal flanlar n n etkin yönetimi ve gelifltirilmesi yolu ile art r lmas üzerine tasarlanm fl sürekli geliflim arac d r. IIP ile ilgili daha detayl bilgi almak üzere IIP Dan flman Say n Semra Özçer ile bir söylefli yapt k. BL - Merhaba, Sema Han m öncelikle hofl geldiniz. Firman z k saca bizlere tan t r m s n z? MAY DANIfiMANLIK bünyesinde çok çeflitli sektörlerde, sektörlerinin lideri konumunda bulunan firmalarda uzun soluklu ve kapsaml dan flmanl k projeleri gerçeklefltiriyor, e itimler veriyoruz. 4 y l önce de Investors in People (IIP) konusunda çal flmaya bafllad mda IIP nin hem Türkiye operasyonu içinde kurucu ortak olarak yer ald m hem de ngiltere taraf ndan onaylanarak IIP nin ilk Türk dan flman oldum. Investors n People (IIP) Türkiye; ilk ve tek uluslararas insan kaynaklar standard olan IIP yi ulusal bir standart haline getirme vizyonu ile 2004 y l nda kuruldu. Bu çerçevede amac m z insan kayna n ve geliflimini ilk s raya koyarak insan kayna na yat r m ifl sonuçlar na dönüfltürebilen organizasyonlar yaratmak. fiirketin kurucu ortaklar ise Management Centre Türkiye (MCT) ve MAY Dan flmanl k. BL - IIP ye baflvuru süreci nas l iflliyor? Ne gibi aflamalardan geçilmesi gerekiyor? Dileyen her kurulufl IIP ye ulaflmak için baflvuru yapabilir. Baflvuru yapan kurulufla IIP Türkiye, yap lacak çal flmalar için bir teklif iletir, teklif onay n takiben süreç bafllar. Bir organizasyonun standarda ulaflarak insana yat r m yapan (IIP) bir organizasyon olarak onaylanmas birbirini izleyen 6 aflamay içeriyor: 1. Fark ndal k: Standard n ne oldu u, tüm çal flanlara ve organizasyona getirilerinin neler olaca, organizasyon üzerindeki stratejik etkilerinin organizasyon düzeyinde anlafl lmas sa lanarak, flirket düzeyinde IIP ye iliflkin fark ndal k yarat l yor. 2. Teflhis: Organizasyonun mevcut uygulamalar n n, standart baz al narak de erlendirilmesi. Bu aflamada Investors In People dan flmanlar taraf ndan, kurulufltan rastlant sal ve temsil edici bir örneklem grup seçilir, bu grup içinde yer alan yönetici ve çal flanlarla bire bir görüflmeler yaparak bir teflhis çal flmas gerçeklefltirilir. Bu çal flma sonucunda, TEfiH S RAPORU ve kuruluflun standarda ulaflmas için gereken çal flmalar içeren bir AKS YON PLANI haz rlan r ve kurulufla sunulur. 3. Taahhüt: Kurulufl üst yönetimi bu aksiyon plan n uygulamaya karar verdi inde aksiyon plan n imzalar. Aksiyon plan n uygulayaca n taahhüt eden organizasyona, sergiledi i BL - Investors in People tam olarak nedir, biraz aç klar m s n z? Investors in People, çal flanlar n organizasyonun hedef ve amaçlar do rultusunda gelifltirilmesini sa lamak amac yla gelifltirilmifl uluslararas, ilk insan kayna standard. Investors in People n temel ç k fl noktas flu; kurulufl çal flanlar n n kendilerini de erli hissetmelerini sa lamad kça motivasyonlar n ve dolay s yla verimliliklerini art ramay z. Bu yüzden IIP özünde insana inanan ve gerçekten de er veren bir yönetim felsefesini ve yönetsel uygulamalar öngörüyor. Bu yönetim felsefesi çerçevesinde de flirket stratejisi ile insan kaynaklar stratejisinin bütünleflmesine dayal bir yaklafl m. fiirket baflar s nda insan kayna n n oynad rolün önemi farkedildi inden beri tüm kurulufllar olarak çal flanlar m z n performans n art rmak için

15 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 15 insan kayna standard ; IIP! kararl l n ödülü olarak taahhüt sertifikas veriliyor. 4. Uygulama: Bu aflamada, teflhis aflamas nda belirlenen tüm alanlarda eksiklerin giderilmesi için haz rlanan aksiyon plan nda yer alan uygulamalar bafllat l yor. Kurulufl uygulamalar belirli noktaya getirdi ine, gerekli geliflimi gerçeklefltirdi ine karar verdi inde nihai de erlendirme için baflvuruyor. 5. De erlendirme: Bu aflamada IIP de erlendiricileri organizasyonun uygulamalar ne ölçüde hayata geçirdi ini, standard karfl lay p karfl lamad n teflhis çal flmas na benzer bir çal flma yaparak de erlendirirler. 6. Ödül: De erlendirme aflamas nda, kuruluflun standarda uygunlu u onaylan rsa kurulufl, Investors n People statüsüne ulafl r. Geliflimin ödülden sonra da sürdürülmesi gerekiyor. Standarda ulaflan kurulufllar üç y l geçmeyen periyodlarda de erlendirilerek standarda uygunlu un ve geliflimin süreklili i sa lan yor. Investors In People- 3 Temel lke ve 10 Gösterge BL - Peki tüm bu aflamalardan geçmek anlafl ld üzere pek de kolay de il, IIP nin kurumlara net getirileri neler? Kolay olmad do ru ama çok da zor de il. Önemli olan kuruluflun daha iyisini yapmay, en de erli kayna n daha etken yönetmeyi ne kadar istedi i. Elimizde s n rs z beyin gücüyle çok de erli bir güç var ve bizler bu gücün ancak s n rl bir bölümünden yararlanabiliyoruz. Üstelik varolan potansiyelini ortaya koyamayan insanlar da çok mutsuz oluyorlar y l nda yap lm fl bir araflt rmada; de iflim/geliflim çal flmalar n Investors in People çerçevesinde gerçeklefltiren kurulufllar n üç y ll k geliflimleri izlendi inde, y l baz nda çal flan bafl na karl l k art fl n n, di erlerine göre 2,5 kat olarak gerçekleflti i ve bu fark n ngiltere ekonomisine y lda 1,5 milyar dolar katk sa lad görülmüfltür. Yap lan araflt rmalar; bir kuruluflun insana yat r m yapan kurulufl statüsüne ulaflm fl olmas n n flirketin piyasa de erini %3 oran nda art rd n gösteriyor. BL - Sözünü ettikleriniz çok önemli kazan mlar. IIP bu getirileri nas l sa l yor? Veya IIP ile neler farkl yap l yor da bu sonuçlara ulafl l yor?/getiriler elde ediliyor? Ben bu konuda çok önemli gördü üm iki temel noktay vurgulamak isterim; 1. IIP araçlara/sistemlere de il sonuçlara yöneliktir. Düflünsel anlamda insan kayna n n önemine herkes inan yor. IIP için ne kadar geliflmifl sistemlere sahip oldu unuz ve ne kadar sofistike araçlar kulland n z ya da e itim bütçenizin büyüklü ü de il, elde etti iniz sonuçlar önemli. E itim bütçenizin ne kadar oldu u de il, bu bütçeyi harcayarak ne elde etti iniz; e itimlerin ne ölçüde flirket hedeflerine destek verdi i ve performansa dönüfltü ü önemli. 2. IIP insan odakl bir yönetim kültürü inflas n sa l yor. IIP insan kayna n n etken yönetimi ve geliflimi için al nacak her tür aksiyonun flirket stratejisi olarak üst düzeyde ele al narak planlanmas n ve tüm yöneticilerin bu uygulamalar konusunda ortak bir yaklafl ma sahip olmas n öngörüyor. Tüm yöneticilerin çal flanlar n n performans ve geliflim yönetimini temel yönetim sorumluluklar ndan biri olarak kabul etmesini gerektiriyor. Bu sorumlulu un yerine getirilmesi ise her yöneticinin; insanlar n dinlemeye, geribildirim vermeye, performanslar n izlemeye, geliflimlerini planlay p izlemeye, fikir üretimi ve kararlara kat l m için cesaretlendirmeye, baflar lar zaman nda görüp takdir etmeye, ö renme ve geliflimde f rsat eflitli i sa lamaya daha fazla zaman ay rmas n, bunlar gerçeklefltirecek donan ma sahip olmas n gerektiriyor. Kültür yukar dan afla ya do ru yay l yor ve üst yöneticiler neyi bekliyor, neye önem veriyorlarsa daha alt düzey yöneticiler bu beklentilere uygun davran yorlar. IIP, de indi imiz biçimde, insan odakl bir yönetim kültürünün oluflturulmas n dolay s yla sonuçlara ulafl lmas n sa l yor. BL - Son olarak Turuncu okuyucular na ve Borusan Lojistik e iletmek istedi iniz bir mesaj var m? Bilinen baflar modelleri ve yönetim teknikleri art k azalan getiriler aflamas na geldi ve rekabet stratejileri de iflti. Gelece in kuruluflu olabilmek için; tüm kaynaklar n z etkin bir biçimde kullanmal s n z. Bunu nas l yapacaks n z? nsanlar n zla! Yap lan araflt rmalar insan beyninin, yarat c kapasitesinin s n rs z oldu unu gösteriyor. Yani elimizde tüm çal flanlar m z n sahip oldu u, de erli ve s n rs z bir kaynak var. Tüm kaynaklar n etken kullan m n n ve yenilikçili in, rekabet gücünün ön koflulu oldu u bir ortamda kurulufllar n bu güç ten en iyi biçimde yararlanmalar gerekiyor. Dolay s yla yerçekimi kanunu gibi çok temel bir gerçeklik var; insana yat r m yapan kazanacak! Borusan Lojistik in mevcutla yetinmeyerek ve daha iyisini yapmak üzere Türkiye deki öncü flirketlerden biri olarak IIP yolculu una ç kmas n, her fleyden önce, insan na verdi i de erin ve ona gösterdi i sayg n n somut bir göstergesi oldu unu düflünüyorum. Her türlü iliflki insana sayg ile bafllar, geliflir ve sürdürülür. Bu çerçevede ben hem Borusan Lojistik çal flanlar n n hem de di er tüm paydafllar n n çok flansl oldu unu düflünüyorum. Çünkü IIP nin getirileri hem Borusan Lojistik çal flanlar na hem de tüm paydafllar na dalga dalga yay lacakt r. Turuncu okuyucular na ve Borusan Lojistik ailesine yürekten sevgiler ve sayg lar! Hepsinin yolu ayd nl k olsun. Dr. Sema ÖZÇER Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans e itimini Sosyal Politika, doktora e itimini Yönetim Bilimleri Bölümü nde yapt. 15 y l boyunca Milli Prodüktivite Merkezi nde araflt rma, e itim ve dan flmanl k projelerinde çal flt de International Labour Organization (ILO) nun Verimlilik Yönetimi konulu kurs program n tamamlad. Organizasyon ve yönetim gelifltirme alan ndaki dan flmanl k ve e itim çal flmalar n 1997 y l ndan bu yana kurucusu oldu u MAY DANIfiMANLIK ta sürdürmektedir. IIP Türkiye nin kurucu ortaklar ndan Özçer, IIP nin ilk ve tek Türk dan flman olarak IIP yolculu una ç kan kurulufllara dan flmanl k yapmaktad r.

16 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 16 SOSYAL SORUMLULUK BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Dikkat! Dünyam z tehdit alt nda: Küresel s nmaya karfl el ele! Her gün dergilerde, gazetelerde okuyoruz; televizyonlar n ana haber bültenlerinde dinliyoruz; iklim flartlar de ifliyor, sertlefliyor, buzullar eriyor, kar ya fllar azal yor, okyanuslar s n yor, atmosferde karbondioksit oran art yor, deniz seviyesi yükseliyor, rmaklar kuruyor, mevsimler anlam n yitiriyor. flte tüm bu de ifliklikler, bu olumsuz etkiler son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan "küresel s nma"n n sonucu. Yak n zamanda gerçekleflen bu de iflikliklerin en büyük sorumlusu sera gaz emisyonundaki (sal n m ndaki) art flla meydana gelen küresel s nma. Küresel s nma günümüzde insano lunu tehdit eden ciddi bir tehlike olarak karfl m zda durmakta ve sözü geçen sera etkisinde en fazla pay sahibi gaz, karbondioksit. Endüstri devriminden bu yana sanayide ve ulafl mda artan miktarlarda fosil yak t (kömür, petrol, do algaz) kullan l yor. Fosil yak tlar n yanmas yla son 200 y l boyunca atmosferdeki karbondioksit oran %30 artt. Insan kaynakl sera etkisini art ran bafll ca gazlar; karbondioksit, metan, azot oksitleri, kloroflorokarbonlar ve troposferdeki ozondur. Geçen üç yüzy lda insanlar n çeflitli faaliyetlerine ba l olarak dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonu art fl göstermifltir. Bilim adamlar nca yap lan çal flmalar küresel s nmaya a rl kl olarak enerji kullan m n n, endüstrileflmenin, ormans zlaflman n (Her y l ormanlar n %1 i yok edilmekte) ve tar m n neden oldu unu ortaya koymufltur. Sürecin bu flekilde devam etmesi pek çok ola and fl felaketle karfl karfl ya kalaca m z anlam na geliyor. Ekolojik sistemler üzerinde küresel s nman n birçok etkisi vard r. Yukar enlemlerde ve kutup bölgelerinde s cakl k art fl na ba l olarak buzullar erir, deniz suyu seviyesi yükselir; taflk nlar, k y kesimlerde toprak kayb, temiz su kaynaklar n n denize kar flmas, afl r buharlaflma ve kurakl a ba l olarak yang nlar, göl ve rmak sular nda azalma, bitki ve hayvan türlerinin yok olmas ya da azalmas, baz bölgelerde virüs türlerinde de ifliklikler, salg n hastal klar n artmas gibi birçok olumsuz geliflme meydana gelir. Deniz ve sahiller; sulak alan ve batakl klar, insanlar n sürekli müdahalesi ve kirletmesi nedeniyle yo un bir bask alt nda. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi ile taflk nlar ve seller sulak alanlar ve sahilleri tahrip edecek. Bunun sonucunda bitki türlerinin küresel s nma ile gelen yeni flartlara hemen adapte olamamas ve yok olmas söz konusu olabilecek. Küresel s nman n ayn zamanda sosyoekonomik ve politik etkileri de var. Önlem al nmazsa bunlardan bafll calar olan do al kaynaklarda (su, orman ürünleri vs.) azalma; su kaynaklar nda azalmaya ba l enerji s k nt s ; baz virüs türlerinin mutasyona u ramas, do al felaketler (taflk n, sel vb.) sonucu bulafl c hastal klar n artmas ile insan sa l n n tehlikeye girmesi; besin maddelerinde azalma; psikolojik sorunlar, göç, politik sorunlar, az geliflmifl ülkelerin geliflen olaylara haz rl ks z olmas ve ülkelerinde krizlerin ortaya ç kmas kaç n lmaz görülmekte. Ayr ca denizlerin yükselmesi k y alanlar ndaki tatl su kaynaklar na zarar verecek; k y su alanlar tuzlu suyun yer alt sular na kar flmas ndan dolay tehlike alt na girecektir.

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya...

Bizden. Ak ll Yaflamdan Spora, Do aya... ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Ak ll Yaflam Bafll yor Çin, Sab r steyen Bir Pazar Türk Klima Pazar, En H zl Büyüyen Pazarlardan Biri nsan Kaynaklar 10 Yedek Kulübeniz Güçlü mü? e-dönüflüm 12 E-Forum

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. FARKLIYIZ FARKINDAYIZ Koc - Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 KURUMSAL

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi?

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? ARALIK 2002 Faaliyet Raporu Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? Özel sektör halka arzlar n n tart fl lmaz lideri fl Yat r m A tipi De iflken Fon, tüm fonlar aras

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k...

10 Kas m da büyük bir gurur yaflad k... İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 8 Koç Holding Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu, Yap Kredi Bankas n n tüketici ve KOB lerin finansman yla büyüyece ini anlatt. Koç Holding Yönetim Kurulu

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı