8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü."

Transkript

1

2 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir ilke imza att lar. 6 8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü Manflet: Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan dev yükleme! 10 Manflet 12 Röportaj: TNS PR Pelin Özkan Ayfl l And 14 Röportaj: IIP Sema Özçer Dikkat! Dünyam z tehdit alt nda! 18 Gezgin: Karadeniz 7 21 Gezgin: Çin May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n kutlad k! Bilgi Bankas 26 Kalite ve 6 Sigma 27 VOC 18

3

4 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 4 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Merhaba, Hayat m z n iplerini elimizden kaç r p, yo un ifl tempomuzun bizi yönetmeye bafllad günden itibaren, belki de alg lad m z tek çevre evimiz - iflimiz ve bilgisayar m z n monitöründen içine dald m z sonsuz küresel iletiflim a oldu. Bugün dünyan n en uzak noktas nda gerçekleflen bir olaydan an nda haberimiz oluyor, ihtiyac m z olan bilgilere tek tuflla yüzlerce kaynaktan ulaflabiliyoruz. Toplu olarak tepki gösterilmesi gereken bir konuda haz rlanm fl ankete hepimiz 3 dakikada yan t verip, sosyal sorumlu unu yerine getiren bireyler olarak huzur içinde gelen yeni maillere dal yoruz. Gün geçmiyor ki, küresel s nmadan, açl ktan, susuzluktan bahseden mailler almayal m. Bu bilgileri bugüne kadar, sanki bir hikaye, asla bafl m za gelmeyecek bir film senaryosu gibi okuduk. Ama bugün art k sözü edilen tüm kötü senaryolar yavafl yavafl tüm gerçeklikleri ile karfl m za dikilmeye bafllad. Editörce Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ad na sahibi Kaan Gürgenç Yönetim Yeri Bayar Caddesi fiehit Mehmet Fatih Öngül Sokak Ba datl o lu Plaza No:3 Kozyata Kad köy stanbul Tel: Faks: Yay n Kurulu brahim Dölen Seden Sunar Arcan Aylin Erol Özcan Sorumlu Müdür Seden Sunar Arcan Yay n Türü Bülten Bas m Yeri ve Tarihi Tunç Matbaac l k San. Tic. A.fi Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No Merter Tel: Haziran 2007 Her hakk Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ye aittir. Yay nlanan yaz ve foto raflardan izinsiz al nt yap lamaz. Para ile sat lamaz. Kardan, k fltan, so uktan flikayet ederken, bu sene son derece l k, bahar lezzetinde, ya fls z bir k fl geçirdik. Evet hiç üflümedik, ayakkab lar m za çamur bulaflmad belki ama son iki ayd r düzenli olarak haftada iki kere suyumuz kesilmeye bafllad. Suyun ne kadar önemli oldu unu yeniden farkettik, hofllanmad m z, hele hafta sonuna denk geldi inde hay fland m z ya fll günleri bile dört gözle bekler olduk. Bofla akan musluklara, hortumla y kanan arabalara, itiraz edip, engel olmaya, suyumuza daha bir sahip ç kmaya bafllad k. Çünkü geçen bahar raftinge gitti imiz nehirden bu sene karfl k y ya geçmek için köprüyü kullanmam za gerek kalmad, aya m z bile slanmadan atlay verd k c l z derenin üstünden. Çünkü art k susuzlu un ne demek oldu unun fark na vard k. Enerjimizi iktisatl kullanmak için enerji tasarruflu lambalar tercih eder olduk. Çünkü belki de çocuklu umuzdan beri ilk defa elektrik kesintileri yaflamaya bafllad k ve fark na vard k ki günümüz yaflam flartlar nda neredeyse tüm kulland m z ekipmanlar için enerji ihtiyac m z varken, enenji kesintisi bizim için hayat m n z n felç olmas demek. Geceleri sabahlara kadar yanan neon lambalar na, fl kl panellerle süslenen stadlara, al flverifl merkezlerine, imzalanmayan Kyoto protokolüne, May s ay na kadar cay r cay r yanan kaloriferlere, daha bir k zar olduk. Çünkü fark na vard k ki enerji kaynaklar m z dikkatli kullanmazsak yak n bir gelecekte, mum ile ayd nland m z, insan gücü ile çal flan ekipmanlar kulland m z günler geri gelecek. Sadece bununla da kalmayacak. Leeds Üniversitesi ö retim üyesi Profesör Chris Thomas taraf ndan Nature dergisinde yay nlanan bir yaz da küresel s nma 2050 ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlas n yok edecek fleklinde bir ifadeden bahsedilmekte. Bu da demektir ki e er bir çözüm üretilmezse, türlerin kitlesel tükenifllerinin çok ciddi boyutlara ulaflma riski var. Asl nda bizim yeni fark na vard m z çevremize göstermemiz gereken duyarl l k konusunda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk birçok konuda oldu u gibi bu konuda da öngörülü idi ve Çevreyi korumak akl n gere idir. sözünü daha 1930 lu y llarda söylemiflti. Y l Ne yaz k ki kaybetme tehlikesi oldu bizim dünyam z n, çevremizin öneminin fark na var fl m za neden olan. Gün art k çevremizi koruma, do am za sahip ç kma, içinde bulundu umuz yaflam alanlar n güzellefltirme günüdür. Unutmayal m bu dünya bize atalar m z n miras de il gelecek nesillerin emanetidir. Buldu umuz gibi b rakmak için hepimiz üzerimize düfleni yapal m. Dergimizle ilgili görüfllerinizi ve abonelik taleplerinizi adresimize girip, stek, öneri ve görüflleriniz için! butonumuza t klayarak bize iletebilirsiniz.

5 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 5 Otomotiv sektörü için lojistik çözümler Önümüzdeki y llar aras ndaki döneme bak nca bizim lojistik sektörü olarak otomotiv sektörünün gerçeklefltirece i büyümeyi nerelerde, nas l ve hangi miktarda kaynaklarla desteklememiz gerekti i netleflmesi gereken en önemli konulardan biri olarak karfl m za ç kmakta. Sevgili Dostlar m z, Borusan Lojistik olarak 2007 y l n n ilk befl ay n çok h zl geçirdik. Dönüp ilk befl aya bak nca siz de erli müflterilerimiz, ifl ortaklar m z sayesinde geçen seneye göre %40 lar n üzerinde bir büyüme ile çok güzel bir dönemi geride b rakt k. Bu büyüme oranlar na benzer bir büyümeyi de Türk Otomotiv Sanayinin gerçeklefltirmekte oldu unu memnuniyetle görmekteyiz. Ocak-Nisan 2007 döneminde Türkiye iç piyasa araç sat fllar 2006 y l n n ayn dönemine göre %29 azalarak adet olarak gerçekleflmesine ra men otomotiv sanayi ayn dönemde %9 daha fazla, adetlik rekor üretim adedine ulaflm flt r. Ciddi anlamda daralan iç pazara ra men üretimini art ran otomotiv sanayi, üretimin %76 s n, adet arac n ihracat n gerçeklefltirmifltir. hracat geçen seneye göre %38 gibi çok yüksek bir oranda artm flt r. 6,3 Milyar $ la ihracat sektör s lamas ndan haz r giyim ve konfeksiyon sektörüne fark atmaya bafllam flt r. Sektörün d flar dan hizmet alma al flkanl ve iste i di er sektörlere oranla daha yüksek olmas sebebi ile otomotiv sektörü, lojistik sektörü aç s ndan f rsatlar içeren en önemli sektörlerden biridir. hracat n n içindeki pay %20 ler seviyesine ulaflm fl, yeni model, yeni fabrika yat r mlar devam eden otomotiv sektörünün gelecekteki etkinli inin ve rekabetçili inin sürdürülebilmesi biraz da bu sektöre hizmet vermekte olan alt sektörlerin ve onlardan biri olan lojistik sektörünün artan verimlili ine ve bu verimlilik art fl ile sa lanan rekabetçi f rsatlara dayanmaktad r. Tüm dünyada para kaybeden bir sektör olmas na karfl n ülkemizde üretim yapan firmalar n ve fabrikalar n para kazanabilmesi, yeni yat r mlar n ve modellerin üretimlerinin ülkemize çekilebilmesi, uzun vadede ülkemizin en önemli sorunlar ndan biri olan iflsizli e çözüm olacak en garantili yöntemlerden biridir. Önümüzdeki y llar aras ndaki döneme bak nca bizim lojistik sektörü olarak otomotiv sektörünün gerçeklefltirece i büyümeyi nerelerde, nas l ve hangi miktarda kaynaklarla desteklememiz gerekti i netleflmesi gereken en önemli konulardan biri olarak karfl m za ç kmakta. Bu sadece çal flmakta oldu umuz flirketler aç s ndan çok önemli bir planlama ve stratejik karar olman n ötesinde, lojistik sektörünün ve bu sektörün gücünden destek alan otomotiv gibi sektörlerin genel rekabetçi seviyesi aç s dan da kritik öneme sahiptir. Borusan Lojistik olarak son y llarda gerçeklefltirdi imiz en büyük yat r mlar n otomotiv sektörüne yönelik büyük bir bölümü asl nda yukar da paylaflt m gerçeklerin bir sonucu olarak gerçekleflmifltir y l nda ülkemizdeki ilk çok markal PDI - Pre-Delivery Inspection - merkezimizi açarken 140,000 m 2 alan üzerinde gerçeklefltirdi imiz yat r m m z, bugün geçeklefltirmekte oldu umuz ek 50,000 m 2 lik kapasite art fl ile 290,000 m 2 ye ulaflmaktad r. Bu büyümenin bile 2008 ihtiyaçlar m z karfl layamayaca n düflünmekteyiz. Otomotiv sektörü aç s ndan çok önemli bir lokasyonda yer alan Borusan Lojistik Bursa Gemlik Liman m za 2001 y l nda gerçeklefltirdi imiz yat r mlarla ulaflt m z kapasiteler, bugünlerde dolmufl ve sektörün k sa vadeli projeksiyonlar nda bile yetersizlik göstermeye bafllam flt r. Bu nedenle Borusan Lojistik olarak y lda arac n ihracat n gerçeklefltiren liman m zda bafllatt m z yeni yat r m m zla, y ll k adetlik araç ihracat na olanak sa layan altyap y kurmufl olaca z. Sektörün ihtiyaçlar ndan özel yat r m gerektiren araç tafl ma dorseleri ve kapal vagonlara olan yat r mlar m z n ilklerini 2007 y l bafl nda hayata geçirdik. Bugün ran Otomotiv Sanayinin Akdeniz Bölgesi ne olan ihracatlar n Borusan Lojistik olarak Türkiye deki tesislerimiz ve limanlar m z üzerinden gerçeklefltirmekteyiz. Otomotiv sektörünün önümüzdeki y llarda oluflacak ihtiyaçlar n, flu anda çözüm bulmaya çal flt s k nt lar daha iyi anlamak ve lojistik firmas olarak sektörün ihtiyaçlar n çözmek ad na gerçeklefltirmeyi planlad m z yat r mlar paylaflabilmek için 12 Haziran tarihinde TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde Otomotiv Lojisti i fl Konferans n LIT firmas ile beraber organize etmekteyiz. Bir sonraki Turuncu da, ayd nl k bir Türkiye de buluflma dileklerimizle. brahim DÖLEN Sat fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Borusan Lojistik

6 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 6 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! Borusan International Pars JSCo Tahran da düzenlenen bir resepsiyon ile resmen aç ld. Böylelikle, Borusan Lojistik ran da hizmet alan na alarak bölgesel a rl n art rd. Modern entegre lojistik hizmetlerini bundan böyle ran flirketlerine de sunacak. Borusan International Pars JSCo nun aç l fl ile, lojistik alan ndaki uzmanl n ran a da tafl yan Borusan Lojistik, bölge pazar ndaki a rl n art rd. Aç l fl ile ilgili olarak Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç flunlar söyledi: ran da faaliyete bafllaman n sadece Borusan Lojistik için de il, Türk lojistik sektörü için de önemli bir ad m oldu unu düflünmekteyiz. Bu özelliklere sahip olan Borusan Lojistik, lojistik sektörünün bölgede daha etkin bir konum kazanmas n n öncülü ünü yapacak. Stratejik ifl alanlar ndaki büyük deneyimimiz ve farkl endüstrilerin lojistik ihtiyaçlar n anlamam z, ran da son derece kapsaml bir hizmet sunmam z mümkün k lacak. Al fl lm fl s n rlar n ötesine geçerek verece imiz lojistik hizmetlerimizle ran flirketleri için de er yaratmay hedefliyoruz. ran daki faliyetlerimizde, Türkiye de oldu u gibi, hedefimiz müflteri memnuniyetini en üst düzeye ç kartmak. Farkl sektörlerdeki ran flirketlerine verilecek hizmetler aras nda chartering, uluslararas forwarding, liman yönetimi, gümrükleme, iç tafl mac l k ve depo yönetimi de bulunuyor. Aç l fl organizasyonu nedeni ile Tahran n önde gelen restoranlar ndan La Cheminee de gerçeklefltirilen, 150 den fazla üst düzey davetlinin a rland akflam yeme i resepsiyonunda, firma tan t m yap ld. Borusan Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hamedi, Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Betil ve Borusan International Genel Müdürü Mustafa Öçal r n konuflmalar n n ard ndan, davete kat lan ran Lojistik Derne i Baflkan da bir konuflma yapt.

7 Borusan International markas yla ran'daki faaliyetlerine geçti imiz fiubat ay nda resmi aç l fl töreninin ard ndan h z veren Borusan Lojistik, bu ülkenin lojistik sektöründe fark yaratan hizmetleriyle dikkat çekiyor. Borusan International Pars JSCo, ran' n en büyük otomotiv üreticisi ran Khodro flirketine ba l Samandrail ile ran dan Türkiye'ye Peugeot 206 Sedan marka otomobillerin tafl nmas konusunda anlaflma yapt. Bu anlaflma ile 25 Mart 2007'de Tahran'dan yola ç kart lan çift katl vagonlar ile ilk 180 araç 9 Nisan 2007'de TCDD zmit Köseköy stasyonu na ulaflt. Tebriz den yap lan ikinci seferle, May s 2007 de toplamda 360 araç tafl mas tamamland. BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir ilke imza att lar. teslim edilmektedir. Bu süreç boyunca her ad mda sektördeki Borusan Lojistik deneyimi ve uzmanl ile müflteri memnuniyeti daima ön planda tutularak gerekli çözümler üretilmektedir. 7 Öncelikle ran-türkiye aras ndaki vagon tafl malar ile bafllayan proje büyüyerek Samandrail in Türkiye üzerinden tafl d araçlar n n tamam n kapsar hale gelmifltir.tahran dan Cezayir ve M s r a gönderilen Samand ve Peugeot marka araçlar n Mersin ve zmir limanlar ndan sevkiyatlar düzenli olarak Borusan Lojistik taraf ndan gerçekleflmektedir. Mersin den toplamda M s r a gönderilen araç say s 500, Cezayir e gönderilen araç say s ise 116 ya ulaflm flt r. yilefltirme çal flmalar sonucunda zmir Liman ndan yap lan ilk deneme yüklemesiyle 40 araç 28 May s ta M s r a gönderilmifltir sonuna kadar 2500 arac n Borusan Lojistik taraf ndan ran dan Akdeniz ülkelerine ihracat gerçeklefltirilmifl olacakt r. Üçüncü sevkiyat n Haziran ay nda tamamlanmas içinse vagonlar yola ç km flt r.yap lan anlaflma kapsam nda araçlar, hasar tespit raporlar haz rlanarak fabrikadan al n p, zmit Köseköy stasyonu na Borusan Lojistik in kaliteli hizmet ve müflteri memnuniyetine verdi i önem sonucunda müflterinin Türkiye ye ve Türkiye üzerinden tafl d bütün araçlar n yönetimi al nm flt r. Bundan sonra üretim yap lan sahadan teslim al nan bütün araçlar n yönetimi Borusan Lojistik sorumlulu unda gerçekleflecektir.

8 8MANfiE T SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED BORUSAN LOJ ST K TURUNCU TÜRKL M, limanlar n gelece ini ve sorunlar n masaya yat rd! Türkiye Liman flletmecileri Derne i TÜRKL M, Liman Yat r mlar Hakk ndaki Mevzuat ve Uygulamalar konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, liman ve iskele iflletmelerinin daha verimli hale getirilmesinin yan s ra sektörün di er sorunlar da ele al nd, sorunlar n çözüm yollar tart fl ld. Limanlar n daha verimli çal flmas n sa lamak ve sorunlar için ortak çözüm gelifltirilmesine destek olmak amac yla, Türkiye Liman flletmecileri Derne i TÜRKL M taraf ndan, The Marmara Oteli nde Liman Yat r mlar Hakk ndaki Mevzuat ve Uygulamalar konulu bir seminer düzenlendi. Baflkanl n Deniz Ticaret Odas Yön. Kur. Bflk. Metin Kalkavan n yapt seminere, Bay nd rl k ve skan Bakanl Müsteflar Sabri Özkan Erbakan, Tekn. Arfl. Genel Müdürü Hasan Hami Y ld r m, Denizcilik Müsteflarl Dz. Ulafl. Genel Müdürü Özkan Poyraz kat ld. Özel sektörden liman ve iskele iflletmelerinin temsilcilerini, ilgili bakanl k yetkilileri ile buluflturan seminer, taraflar n görüfl al flveriflinde bulunmalar ve ortak çözümler etraf nda buluflmalar amac yla gerçeklefltirildi. TÜRKL M Baflkan olarak seminerin aç l fl konuflmas n yapan Kaan Gürgenç, konuflmas nda limanlar n deniz ticareti ve lojistik sektörünün en önemli konular ndan biri oldu unu belirterek, flunlar söyledi: Ülkemizin üç taraf n n denizlerle çevrili olmas n n avantajlar ndan yararlanam yoruz. Devlet limanlar na çok uzun süre yat r m yap lamamas, özellefltirme ifllemlerinin çok uzun sürmesi ve tamamlanamamas nedeniyle artan d fl ticarete paralel olarak yükselen ifl hacmini karfl lamak üzere özel limanlar n mevcut kapasitelerini art rmak veya yeni yat r ma gitme zorunlulu u do mufltur ve bu ihtiyaç hala devam etmektedir. Seminerimizde hem mevcut yat r mlar n önünü açmay, hem de yeni yat r mc lar cesaretlendirmeyi amaçlad k, konunun ilgili tüm taraflar n bir araya getirdik, güç birli i do mas na destek olduk. Seminerden elde etti imiz sonuçlar n ülkemizdeki liman faaliyetlerinin geliflmesine katk sa lamas n umuyoruz. Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü! 2006 y l baflar l tedarikçilere ödülleri, gerçeklefltirilen Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü organizasyonu nda verildi y l nda uygulamaya geçirilen Tedarikçi Yönetim Sistemi kapsam nda Y l n Tedarikçileri belirlenerek ödüllendirildi. Bostanc Green Park Otel de gerçeklefltirilen, 130 firman n kat ld Tedarikçi Günü nde, hizmet, kara nakliye ve dan flmanl k alanlar nda 2006 y l n n en baflar l tedarikçilerine ödülleri Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç taraf ndan verildi. Organizasyon, 2006 y l nda yap lanmas tamamlanan Tedarikçi Yönetim Sistemi kapsam nda, kurulan iflbirli i ba lar n kuvvetlendirmek ve yüksek performans gösteren tedarikçilere teflekkür etmek amac yla düzenlendi. Borusan Lojistik Operasyonlar Genel Müdür Yard mc s Özgür Soy taraf ndan yap lan 2006 y l de erlendirmesi ve 2007 y l ndan beklentilerin paylafl lmas n n ard ndan, performans trendini koruyan ve gelifltiren firmalar içerisinde stratejik öneme sahip 2006 y l n n en baflar l tedarikçileri ödüllerini ald lar. Kaan Gürgenç ise, Borusan gelene ine uygun olarak, ifl ortaklar ile birlikte karl büyümeyi hedeflediklerini, bunun da müflterilerinin yan s ra tedarikçiler ile de ba lar ve karfl l kl anlay fl güçlendirmekten geçti ini ifade etti ve tedarikçiler ile güçlenen iflbirliklerinin 2007 için belirledikleri iddial hedeflere ulaflmalar na da katk da bulunaca na inand klar n vurgulayarak kaliteli ürün ve hizmeti zaman nda sunan tüm tedarikçilerine teflekkür etti. Tedarikçilerin seçimi, de erendirilmesi, gelifltirilmesi ve ödüllendirilmesini kapsayan Tedarikçi Yönetimi, Borusan Lojistik in politika ve stratejileri do rultusunda flekillendiriliyor. Bu amaçla oluflturulan Sat n Alma ve Tedarikçilerin Yönetimi süreci çerçevesinde, tedarikçilerin performans periyodik olarak de erlendiriliyor, analiz ediliyor, geliflime aç k yönler tespit edilerek Geliflim Planlar oluflturuluyor ve bu planlar dahilinde iflbirli ini gelifltirici aksiyonlar al n yor. Ayr ca, tedarikçiler ile iflbirli inin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi için bir Tedarikçi Portal oluflturuldu. Bu portal arac l yla tedarikçiler, kendilerine verilecek e itimlere, hizmet kalitesini art r c di er gerekli bilgilere ve Borusan Lojistik taraf ndan kendilerine sa lanan özel imkanlara ulaflabiliyor.

9 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 9 Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan DEV yükleme! Borusan Lojistik Gemlik Liman, bugüne kadar Türkiye limanlar ndan yap lan en hacimli ve a r parça yüklemesini Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirdi. Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. nin Birleflik Arap Emirlikleri nde yap lmakta olan do al gaz tesisi için üretti i bas nçl kaplar n, gemi yükleme, ba lama (L/S/D) ve gümrükleme hizmetleri Borusan Lojistik taraf ndan sa land. 3 gün süren teknik ve operasyonel çal flmalar nda toplam 17 Borusan Lojistik çal flan görev ald. Borusan Lojistik, Türkiye limanlar ndan flimdiye kadar tek parça yap lan, en yüksek hacim ve a rl ktaki yüklemeyi üstlendi. Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirilen yüklemede, 2000 m 3 hacme sahip kargo elleçlendi. Ayr ca 385 tonluk ikinci parçan n da yüklemesi gerçeklefltirildi m 3 hacimli ilk kargo 60 metre uzunlu a, 8 metre yüksekli e ve 163 ton a rl a, 385 tonluk ikinci kargo ise 30 metre uzunlu a ve 8 metre geniflli e sahipti. Kargolar Birleflik Arap Emirlikleri ne gönderilmek üzere Borusan Lojistik in Gemlik Liman ndan Beluga Recognition isimli gemiye yüklendi. 3 gün süren yükleme çal flmalar nda gemi yüklemesi ve ba lama (L/S/D) ifllemleri gerçeklefltirildi. Bu süreçte Borusan Lojistik in 17 çal flan görev ald. Borusan Lojistik in Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için gerçeklefltirdi i yükleme operasyonunun planlama aflamas ndan tamamlanmas na kadar eksiksiz ve hatas z ilerlemesi için büyük özen gösterdi, tüm aflamalar n baflar yla gerçeklefltirilmesi sa land y l ndan bu yana Borusan Lojistik in hizmet verdi i Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. için önümüzdeki dönemde yine büyük yüklemeler yap lacak.

10 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 10 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLE Türkiye nin en de erli markalar. Bir markan n de erini yükseltebilmek için önce onun de erinin ne oldu unu ve pazarda durdu u yeri bilmek gerekiyor. Ancak marka de erini ortaya koyan çal flmalar oldukça k s tl. Capital, 2006 y l nda Türkiye nin En De erli Markalar n belirledi. Bu y l ikincisi yap lan araflt rma, alan nda seçkin ve güvenilir 100 flirketin marka de erini gözler önüne seriyor. Bu 100 markan n ortak özelli i ise uzun y llard r güvenilir, kaliteli ve müflteri ihtiyaçlar n ön planda tutan bir çizgiye sahip olmalar. Bu araflt rma sonucunda Borusan Lojistik 100 firma içinde 75. s rada yerini ald. Otomotiv Lojisti i fl Konferans ana sponsoru Borusan Lojistik! 12 Haziran 2007 tarihinde stanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde sektörün profesyonellerini, ifl sa lay c lar n ve akademisyenleri bir araya getirecek Otomotiv Lojisti i fl Konferans ana sponsoru Borusan Lojistik. Geleneksel Borusan Lojistik Çocuk Resim Yar flmas Kampanyas bafllad! Borusan Lojistik in çal flanlar n n çocuklar na yönelik 2003 y l ndan beri yapmakta oldu u, art k bir Borusan Lojistik gelene i haline gelen Çocuk Resim Yar flmas bu sene itibariyle kapsam geniflletilerek, tüm bölge müdürlüklerinin bulundu u illerde gerçeklefltiriliyor. May s ay nda bafllayan Borusan Lojistik Çocuk Resim Yar flmas için her bölgedeki organizasyon öncelikle çocuklar bilinçlendirmek ve yar flma temas n n daha iyi anlafl labilmesi için Turnagöl Çocuk Tiyatrosu taraf ndan senaryosu Borusan Lojistik e özel haz rlanan, Tiyatro oyunu ile bafllad. Tiyatronun ard ndan ise çocuklar yetkililerin gözetiminde resimlerini yapt lar. Çocuk Resim Yar flmas Kampanyas n n tüm Borusan Lojistik Bölge Müdürlükleri nde tamamlanmas n n ard ndan, toplanan çal flmalar Milli E itim Bakanl resim ö retmeleri taraf ndan de erlendirilecek ve her yafl kategorisinde dereceye giren ilk 3 eser belirlenecek. Borusan Lojistik Gemlik Liman ndan yeni bir rekor daha! Mart ay nda Borusan Lojistik Gemlik Liman n n geçmifl tüm aylar dikkate al nd nda, iskele kapasite kullan m oran %72, genel kargo ifl hacmi m.ton ve genel kargo ihracat ifl hacmi m. ton ile en yüksek de erlerine ulaflt ve her üç alanda da rekorlar k r ld. Borusan Lojistk te üç yeni Bölge Müdürlü ü daha faaliyete geçiyor! 5 y ll k stratejik plan ile önümüzdeki yeni dönemde oyun flekli ve organizasyon yap s nda gerçekleflecek baz de iflikliklerin sonucunda Borusan Lojistik te üç yeni Bölge Müdürlü ü nün daha yap land r lmas na karar verildi. Yap lanmadaki son duruma göre Borusan Lojistik Genel Müdürlü ü yan s ra stanbul da stanbul Anadolu Yakas Bölge Müdürlü ü ve stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlükleri kuruldu. Gemlik Liman ise sadece liman operasyonlar yürütülecek flekilde yap land r l rken Bursa n n içinde de Bursa Bölge Müdürlü ü kuruldu. Her üç bölge müdürlü ünün yöneticisi de Borusan Lojistik yap s içinden atanm flt r. Tüm özmal kara nakliye filosu Mobiliz Araç Takip ve Filo Yönetimi Sistemi ile desteklenmeye baflland. Uygulamas na geçilen Mobiliz yeni nesil Araç Takip/Filo Yönetim Sistemleri ile klasik araç takip sistemlerinde bulunabilecek özelliklerden daha fazlas elde edilecek. Borusan Lojistik

11 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 11 HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER filosunda yer alan araçlara monte edilecek küçük birimler sayesinde araçlar n gün boyunca yapaca her hareketi en ince detay na kadar izlemek mümkün olacak. Bu detaylar, hangi sürücünün, hangi arac n konta n saat kaçta ve nerede çevirdi inden bafllay p, gün boyunca nerelerde, hangi h zlarda dolaflt, ne kadar mesafe katetti i, nerelerde bekledi i ve rölantide çal flt r ld sürelere kadar tespitini içermektedir. Marmara Bölgesi Otomotiv Lojisti i Planlamas Stratejik Bak fl Toplant s istanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, Genel Müdür Yard mc s brahim Dölen ve Sat fl-pazarlama yöneticilerinin de kat ld iki bölümden oluflan toplant ya üst düzey yöneticiler seviyesinde otomotiv sektöründen, lojistik sektöründen profesyoneller ve akademisyenler kat ld. Birinci bölümde master plan ve bölgesel stratejiler konusunda yetkilileri konuflmac lar dinlenirken, ikinci bölümde ise otomotiv sektör oyuncular n n görüfl ve katk lar al nd. FMCG Lojisti i ve fl Konferans ana sponsorlar ndan biri Borusan Lojistik! Lojistik hizmetlerden en çok yararlanan sektörler aras nda yer alan FMCG (H zl Tüketim Ürünleri) için gelifltirilen yeni lojistik uygulamalar ve rekabet gücünü art racak aç l mlar, FMCG Lojisti i ve fl Konferans nda ele al nd. Borusan Lojistik in de ana sponsorlar ndan oldu u, Logistic Institute Turkey (L.I.T) taraf ndan düzenlenen konferans, stanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konferans n aç l fl nda konuflan Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, lojistik sektöründe uzmanlaflman n önemine dikkat çekti. Borusan Lojistik Sat fl ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard mc s brahim Dölen Sektörde Yaflan lan Sorunlar, htiyaçlar ve Çözüm Önerileri konulu oturumda panelist olarak, Lojistik Uygulama Örnekleri konulu panelde ise FMCG ve HIZ konulu sunumu ile konuflmac olarak yer ald. Borusan Lojistik GSÜ Mühendislik Kulübü kariyer günlerinde Galatasaray Üniversitesi Kariyer Oyunlar etkinliklerine Borusan Lojistik olarak destek verildi. Anadolu Yakas Depolar Operasyon Müdürü Dr. Canan Ölçer, flirket genel ifl yap fl tarz n, 6 Sigma ve flirket içindeki uygulanan örneklerinden bahsetti. Soru cevap k sm nda ö rencilerin lojistik sektörü ile ilgili sorular yan tland. Soru cevap k sm ndan sonra, nsan Kaynaklar Müdürü Hakan Aksu, Borusan Lojistik içindeki nsan Kaynaklar uygulamas n anlatt. Galatasaray Üniversitesi katk lar ndan dolay bir plaket ile Borusan Lojistik e teflekkürlerini iletti. zmir Ekonomi Üniversitesi flletme Kulübü Borusan Lojistik Tuzla Deposu nda a rland! zmir Ekonomi Üniversitesi flletme Kulübü nün stanbul da düzenledi i "III. fiirket Tan t m Gezisi" kapsam nda En çok ziyaret edilmek istenen flirketler anketlerinde öne ç kan isimlerden oldu u için Borusan Lojistik in operasyonlar ndan birini ziyaret etme talepleri üzerine, kendileri Borusan Lojistik Tuzla Deposu nda a rland. Ö rencilere Borusan Lojistik i tan tan bir film izletildi, operasyonlar m z ile ilgili sunum yap ld, ifli anlamaya yönelik, kariyer f rsatlar ve staj imkanlar ile ilgili sorulan sorulara yan t verilmesinin ard ndan tesis gezisine geçildi. Tesis gezisi s ras nda ekipmanlar ve gümrük mevzuat ö rencilere en ilginç gelen konular oldu.

12 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 12 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Müflteri Memnuniyetinde 3M* Formülü fiirketler artan rekabet ortam nda pazardaki konumlar n korumak ve iyilefltirmek amac yla, alg lanan de er/kalite, memnuniyet ve sadakat/ba l l k üçlüsüne odaklanmaktad r. Söz konusu bu 3 unsurun nelerden etkilendi i, birbirlerine nas l ba l olduklar ve flirketin geliflimine nas l etki ettiklerini anlamak ise, kuflkusuz pazardaki baflar n n temel tafllar ndand r. Müflteri Memnuniyeti Araflt rmas ile, mevcut müflterilerin elde tutulmas için gerekli olan koflullar ölçümlenebilir ve yeni müflteri kazanman n yollar belirlenebilir. Günümüzde gittikçe önem kazanan bu konu ile ilgili merak ettiklerimizi TR*M yaklafl m ile Müflteri Memnuniyeti Araflt rmalar n yapan TNS PR firmas yetkililerine sorduk. BL - Merhaba, öncelikle bize biraz TNS PR dan ve kendinizden bahseder misiniz? TNS PR kaç senelik bir firma? TNS PR n tam olarak faaliyet alan na neler giriyor? Ayfl l And - TNS PR 35 y l aflk n süredir sektörde faaliyet gösteriyor. Sektörün en eskilerinden ve ilklerinden diyebiliriz. Siparifl üzerine gerçeklefltirilen tüketici araflt rmalar alan nda da sektörün ilk s ras nda yer almaktay z. Faaliyet alan m za bak ld nda, ana sektörler olarak tüketici araflt rmalar n n yan s ra, finans, medya, telekomünikasyon ve Business to Business (B2B) dedi imiz ara tüketicilere hitap eden endüstriyel sektörler en yo un hizmet verdi imiz sektörlerdir. Bir de önemli bir özelli imiz çok uzun y llardan beri Türk toplumunun nabz n elinde tutan, Türk toplumunu ve trendlerini sürekli izleyen sosyal nitelikli araflt rmalar m z var. BL - Uluslararas TNS firmas ile ortakl n z sizin aç n zdan çok farkl oldu de il mi? Özellikle know-how aç s ndan size getirdi i art lar olarak nelerden söz edebiliriz? Ayfl l And - Tüm sektörlerde oldu u gibi Türkiye deki araflt rma sektörü de giderek globalleflmekte. Bu flu anlama geliyor; çeflitli pazarlama problemlerine yönelik sunulan çözüm modelleri ve araflt rma ürünleri global platformda standart hale gelmifltir. Elbette bu modellerin oluflumu için çok genifl kapsaml araflt rmalar gerçeklefltirilip, büyük bütçeler harcanm fl oldu undan, ortaya ç kan model ve araflt rma ürünleri, geçerlili i ispatlanm fl ürünler olmufltur. Bunlar n standart olmas, ülkeler baz nda farkl ihtiyaç ve beklentilerin gözard edilmesi anlam na gelmemektedir. Kulland m z model ve ürünler standart olmakla birlikte, her pazarlama problemini, içinde bulundu u ülkenin ve sektörün özelli ine göre irdeleme imkan da tan maktad r. Bu anlamda TNS ile birlikteli imiz hem sektörümüze hem de kurumumuza çok önemli katk lar sa lam flt r. BL - TNS PR n yapt temel araflt rma gruplar neler? Ne tip araflt rmalar yap yorsunuz? Nas l bir ekip ile çal fl yorsunuz? Ayfl l And - Ana araflt rma gruplar m z areas of expertise/ uzmanl k alanlar olarak tan mlad m z 4 ana bafll kta toplan yor: 1- Pazar Anlamak: Burada daha çok pazar n yap s n, dinamiklerini, tüketici kullan m ve sat n alma al flkanl klar n, beklentilerini anlamaya yönelik araflt rmalar yap l yor. 2- Marka ve Reklam: letiflimin marka üzerindeki etkisini ölçen her türlü araflt rma konusu bu kapsama giriyor. Lansman öncesi ve sonras reklam testleri, iletiflim ve marka bilinirli ini sürekli takip edebildi imiz tracking araflt rmalar, v.b. 3- Ürün Gelifltirme ve yilefltirme: Ürün testleri, tat testleri, paket testleri gibi yeni bir ürünü ya da halihaz rdaki ürünü gelifltirme ve iyilefltirmeyi amaçlayan araflt rmalar. 4- fl Paydafllar Yönetimi: Bu alanda yapt m z araflt rmalar flirketlerin iç ya da d fl paydafllar n elde tutmak ve ba l k lmak için ne gibi aksiyonlar almalar gerekti ini söyleyen, memnuniyet ve ba l l k araflt rmalar d r. Bu kapsamda son y llarda s kl kla yapt m z kurumsal itibar/kurum itibar araflt rmalar da yer almaktad r. BL - Biraz da TNS PR n müflteri ba l l na yönelik yapt TRI*M araflt rmas na gelirsek, temel olarak araflt rma neyi hedefliyor? Pelin Özkan - TRI*M yaklafl m n n en önemli ay rdedici özelli i sadece memnuniyeti de il, bir ad m ötesine giderek ba l l ölçebilmesi ve ba l l a etkisi olan konular saptayabilmesi. Böylelikle kurumlar önceliklerini daha rahat belirleyerek, ba l l a en fazla katk da bulunacak alanlardan bafllamak suretiyle iyilefltirme yapabilirler, aksiyon alabilirler. Bir di er önemli husus da TRI*M sisteminin 90 l y llar n bafl ndan bu yana tüm Avrupa da ve dünyada en büyük flirketlerce kullan l yor olmas ve dolay s yla çok çeflitli sektörlerde, ülke, k ta baz nda benchmark (referans) de erlerinin bulunabilmesidir. Böylelikle kurumlar, kendilerini Türkiye de rakipleri ile karfl laflt r rken, yine Türkiye de di er sektörlerle de ya da Avrupa da benzer sektörler ile de k yaslayabilmekteler. BL - Nas l bir yöntem izlenmekte? Pelin Özkan - TRI*M modeli yaklafl k dakika süren bir dizi ölçüm ve sorudan oluflmaktad r. Uygulanacak kitleye göre

13 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 13 Yüz Yüze Anket veya CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) en yo un kulland m z yöntemler. E er ölçümlenmek istenen kitle içinde iflyeri çal flanlar da varsa CAWI (Bilgisayar Destekli nternet Anketi) de uygulad m z yöntemler aras ndad r. BL - fiirketlerin bu araflt rmadan sa lad temel faydalar neler? Ayfl l And - Yukar da bahsetti imiz TRI*M bilgi havuzu paydafllar aras ndaki iliflkiyi ve bu iliflkinin kurumun karl l üzerinde yaratt etkinin analizine de imkan tan m flt r. Yap lan analiz sonuçlar na göre bir kurumun liderlik gücü nün, o kurumun personel ba l l üzerinde %40 ila %50 etkisi oldu u görülmüfltür. Di er taraftan müflteri ba l l n n karl l k üzerindeki do rudan etkisinin %10 ile %20 aras oldu u tespit edilmifltir. Personel memnuniyeti ile müflteri ba l l n n birbirlerini etkiledi i herkes taraf ndan bilinmektedir. TRI*M bilgi havuzundaki bilgilerin analizi bir kurumun karl l n n %20 ile %4 aras ndaki oran n n personel memnuniyetine ba l oldu unu da göstermifltir. Pelin Özkan - Çal flanlar n, müflterilerini, bayilerini v.b. ba l k lmak ve bu iliflkiyi daha verimli bir flekilde devam ettirebilmek için zaman ve bütçelerini en etkin flekilde kullanmalar n sa layacak bir yol haritas oluyor ellerinde. Böylelikle, ba l l ya da itibar en fazla etkileyen ve zay f olduklar alanlar görerek k sa zamanda aksiyon gelifltirebiliyorlar. Bir di er fayda ba l l k düzeyi ya da kurum itibar nda kurum itibar düzeyini ölçen TRI*M Index de eri ile nerede durduklar n, rakiplerinin durumunu ve bir sonraki sene nerede olmay istediklerine göre ba l l k/itibar düzeyi olarak flirket baz nda ve ifl süreçleri baz nda hedef belirlemelerine yard mc oluyor. BL - Bugüne kadar daha çok hangi sektördeki firmalarla çal flt n z? Sonuçlara göre müflterisi en zor memnun olan sektörler herhalde hizmet sektörleri de il mi? Pelin Özkan - Hemen her sektörde TRI*M uygulamas yapt k; ancak hizmet sektörü (finans, sigorta, turizm, lojistik, ulafl m, e itim gibi) ile ara tüketiciye hitap eden endüstriyel ürün ve hizmet sunan firmalar (ki biz buna Business to Business sektörü diyoruz) en yo un kullanan kesimlerdir. Evet hakl s n z hizmet sektörü rekabetin yo unlu u ve müflteri istek ve beklentileri aç s ndan, sanayi üretiminden farkl. Dolay s yla hizmet sektöründeki bir ifl paydafl n memnun etmek hatta bir markaya/kuruma ba l k lmak pek de kolay de il. Bu sektör daha ziyade hercai dedi imiz memnun olsa da alternatiflere aç k, gözü d flar da, rakiplerce kolay kazan labilecek müflteri kitlesini daha fazla bar nd r yor. BL - Peki Borusan Lojistik in son üç senedeki müflteri memnuniyeti ve ba l l TRI*M indeks sonuçlar n nas l de erlendiriyorsunuz? Bundan sonras için sizce Borusan Lojistik neler yapmal? Pelin Özkan - Borusan Lojistik in üç y ll k geliflimine bakt m zda, ba l l k düzeyinin öncelikle TRI*M Index 58 de erinden 2005 y l nda TRI*M Index 75 e ve 2006 y l nda da 3 puan yükselerek 78 e ulaflt n görüyoruz. Bu çok olumlu bir geliflim, çünkü endeks de erinde y l baz nda genellikle 2-3 puanl k art fllar öngörürüz. Borusan Lojistik ise son 2 y lda ba l l k seviyesinde kademe atlayarak 70 de erinin üzerine ç km fl ve müflterilerini kuruma ba l seviyesine çekebilmeyi baflarm flt r. Müflteri memnuniyeti ve ba l l çal flmalar nda TRI*M Index de eri önemli bir gösterge olmakla birlikte, tipoloji segmentleri de iliflkinin gücünü gösteren önemli bir ölçümdür. Burada Borusan Lojistik in özellikle depolama ve liman hizmetlerinde hem ba l hem de memnun olan havariler/apostles müflteri kitlesini 10 puan n üzerinde artt görülmektedir. Genele bak ld nda memnun olmayan ve ba l l da düflük, negatif söylem yayan terörist kitle oran n n da son bir y lda 10 puan düfltü ü görülmektedir. Bu geliflim yap lan aksiyonlar n alg land n ve ba l l olumlu yönde etkiledi ini anlatmaktad r bize. Bundan sonra amaç ba l l k seviyesini korumak olmal d r diye düflünüyorum. Çünkü, yüksek TRI*M Index de erini, bir sonraki y l yükseltmek oldukça zordur ve ana amaç bu de eri korumak belki 1-2 puan art rmak olmal d r. BL - Son olarak eklemek istedi iniz bir husus veya Turuncu okuyucular na iletmek istedi iniz bir mesaj var m? Ayfl l And - Türk giriflimcilerinin son 10 y lda yurtd fl pazarlar nda gösterdi i baflar lar, artan rekabet ortamlar, flirket evliliklerinin yani globalleflmenin artan h z, halka aç lmalardaki geliflmeler gibi faktörler, flirketlerin elle tutulabilen yani somut (tangible) donan mlar kadar elle tutulamayan, soyut (intangible) donan mlar n n da önem kazanmas na neden olmufltur. Baflka bir ifade ile bugün kurumlar n de erini belirlemede demirbafllar, mali stoklar gibi sahip olduklar somut donan mlar kadar çevrelerine ve ifl paydafllar na sa lad katk, yaratt tatmin, oluflturdu u duygusal ba ve güven gibi soyut donan mlar da ön plana ç kmaktad r. Bu çerçevede günümüzde bir kurumun karl l art k sadece iyi yönetimin de il, ayn zamanda ifl paydafllar tüketicileri ve piyasadaki nitelikli ifl gücü taraf ndan tercih edilmesinin de bir sonucu olarak alg lanmaktad r. Kurumlar n bu alg düzeylerini düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli alanlarda iyilefltirme stratejileri üretmeleri, orta ve uzun vadede flirketler için en önemli yat r md r. TRI*M ile ilgili bilgi TRI*M 1990 l y llar n bafl ndan bu yana Avrupa ve dünya da baflar ile kullan lan bir yönetim biliflim sistemidir. Firmalara ifl paydafllar yönetimi konusunda destek sa lamaktad r. Sadece bir iliflkiyi de il, de iflik ifl paydafllar n n söz konusu oldu u çeflitli iliflkileri ele alan ve bu iliflkileri optimum seviyede tutmam z sa layan ipuçlar n bize veren bir araçt r. Her araflt rmada elde etti imiz sonuçlar 900 den fazla müflteri ile yap lan 5000 den fazla araflt rma sonucu ortaya ç kan normlarla karfl laflt rmaktay z. Ba l l oluflturan dinamikleri analiz etti imiz, TRI*M grid analizi de bize en gerekli unsurlar, mevcut motivatörleri ve gizli f rsatlar bulmakta yard mc olmaktad r. Aksiyon planlar da ç karmay sa layan TRI*M gridi sadece araflt rma sonuçlar n gösteren bir araç de il, ayn zamanda stratejiler için yol gösteren bir araçt r. *3M: Measuring, Managing, Monitoring (Ölçme, Yönetme, zleme).

14 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 14 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Uluslararas ve dünyadaki tek yo un çaba harc yor, e itim, geliflim olanaklar sunuyoruz. Peki insanlar m z flirket hedeflerine katk yapmalar n sa layacak biçimde ve do ru yönde gelifltirebiliyor muyuz? Mevcut potansiyellerini ifl ortam nda ortaya koymalar n sa layacak koflullar, istek ve motivasyonu yaratabiliyor muyuz? nsan yönetimi ve geliflimi ile ilgili stratejilerimizi sürekli iyilefltiriyor muyuz? flte Investors In People tüm bu sorulara olumlu yan t verebilmemizi sa layacak bir yol haritas sunuyor. BL - Peki bu standard n göstergeleri nelerdir? Standard n Planlama, Uygulama ve De erlendirme olmak üzere 3 temel ilkesi var. Herhangi bir kuruluflun insan kayna na yapt yat r m performansa dönüfltürebilmesi için; 1. Kuruluflun performans n iyilefltirmek için stratejiler gelifltirmeli, geliflimi PLANLAMA l, 2. Bu stratejileri yaflama geçirmek, çal flanlar n etkin bir biçimde gelifltirerek performans n art rmak üzere gerekli UYGULAMA lar gerçeklefltirmeli, 3. Uygulamalar n kuruluflun performans üzerindeki etkisini DE ERLEND RME li ve de erlendirme sonuçlar n daha iyiye ulaflmak üzere kullanmal. Standart bu ilkeler do rultusunda oluflturulmufl 10 ana ve 39 alt göstergeden olufluyor. Investors In People, bir kuruluflun ifl performans n n ve rekabet gücünün çal flanlar n n etkin yönetimi ve gelifltirilmesi yolu ile art r lmas üzerine tasarlanm fl sürekli geliflim arac d r. IIP ile ilgili daha detayl bilgi almak üzere IIP Dan flman Say n Semra Özçer ile bir söylefli yapt k. BL - Merhaba, Sema Han m öncelikle hofl geldiniz. Firman z k saca bizlere tan t r m s n z? MAY DANIfiMANLIK bünyesinde çok çeflitli sektörlerde, sektörlerinin lideri konumunda bulunan firmalarda uzun soluklu ve kapsaml dan flmanl k projeleri gerçeklefltiriyor, e itimler veriyoruz. 4 y l önce de Investors in People (IIP) konusunda çal flmaya bafllad mda IIP nin hem Türkiye operasyonu içinde kurucu ortak olarak yer ald m hem de ngiltere taraf ndan onaylanarak IIP nin ilk Türk dan flman oldum. Investors n People (IIP) Türkiye; ilk ve tek uluslararas insan kaynaklar standard olan IIP yi ulusal bir standart haline getirme vizyonu ile 2004 y l nda kuruldu. Bu çerçevede amac m z insan kayna n ve geliflimini ilk s raya koyarak insan kayna na yat r m ifl sonuçlar na dönüfltürebilen organizasyonlar yaratmak. fiirketin kurucu ortaklar ise Management Centre Türkiye (MCT) ve MAY Dan flmanl k. BL - IIP ye baflvuru süreci nas l iflliyor? Ne gibi aflamalardan geçilmesi gerekiyor? Dileyen her kurulufl IIP ye ulaflmak için baflvuru yapabilir. Baflvuru yapan kurulufla IIP Türkiye, yap lacak çal flmalar için bir teklif iletir, teklif onay n takiben süreç bafllar. Bir organizasyonun standarda ulaflarak insana yat r m yapan (IIP) bir organizasyon olarak onaylanmas birbirini izleyen 6 aflamay içeriyor: 1. Fark ndal k: Standard n ne oldu u, tüm çal flanlara ve organizasyona getirilerinin neler olaca, organizasyon üzerindeki stratejik etkilerinin organizasyon düzeyinde anlafl lmas sa lanarak, flirket düzeyinde IIP ye iliflkin fark ndal k yarat l yor. 2. Teflhis: Organizasyonun mevcut uygulamalar n n, standart baz al narak de erlendirilmesi. Bu aflamada Investors In People dan flmanlar taraf ndan, kurulufltan rastlant sal ve temsil edici bir örneklem grup seçilir, bu grup içinde yer alan yönetici ve çal flanlarla bire bir görüflmeler yaparak bir teflhis çal flmas gerçeklefltirilir. Bu çal flma sonucunda, TEfiH S RAPORU ve kuruluflun standarda ulaflmas için gereken çal flmalar içeren bir AKS YON PLANI haz rlan r ve kurulufla sunulur. 3. Taahhüt: Kurulufl üst yönetimi bu aksiyon plan n uygulamaya karar verdi inde aksiyon plan n imzalar. Aksiyon plan n uygulayaca n taahhüt eden organizasyona, sergiledi i BL - Investors in People tam olarak nedir, biraz aç klar m s n z? Investors in People, çal flanlar n organizasyonun hedef ve amaçlar do rultusunda gelifltirilmesini sa lamak amac yla gelifltirilmifl uluslararas, ilk insan kayna standard. Investors in People n temel ç k fl noktas flu; kurulufl çal flanlar n n kendilerini de erli hissetmelerini sa lamad kça motivasyonlar n ve dolay s yla verimliliklerini art ramay z. Bu yüzden IIP özünde insana inanan ve gerçekten de er veren bir yönetim felsefesini ve yönetsel uygulamalar öngörüyor. Bu yönetim felsefesi çerçevesinde de flirket stratejisi ile insan kaynaklar stratejisinin bütünleflmesine dayal bir yaklafl m. fiirket baflar s nda insan kayna n n oynad rolün önemi farkedildi inden beri tüm kurulufllar olarak çal flanlar m z n performans n art rmak için

15 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 15 insan kayna standard ; IIP! kararl l n ödülü olarak taahhüt sertifikas veriliyor. 4. Uygulama: Bu aflamada, teflhis aflamas nda belirlenen tüm alanlarda eksiklerin giderilmesi için haz rlanan aksiyon plan nda yer alan uygulamalar bafllat l yor. Kurulufl uygulamalar belirli noktaya getirdi ine, gerekli geliflimi gerçeklefltirdi ine karar verdi inde nihai de erlendirme için baflvuruyor. 5. De erlendirme: Bu aflamada IIP de erlendiricileri organizasyonun uygulamalar ne ölçüde hayata geçirdi ini, standard karfl lay p karfl lamad n teflhis çal flmas na benzer bir çal flma yaparak de erlendirirler. 6. Ödül: De erlendirme aflamas nda, kuruluflun standarda uygunlu u onaylan rsa kurulufl, Investors n People statüsüne ulafl r. Geliflimin ödülden sonra da sürdürülmesi gerekiyor. Standarda ulaflan kurulufllar üç y l geçmeyen periyodlarda de erlendirilerek standarda uygunlu un ve geliflimin süreklili i sa lan yor. Investors In People- 3 Temel lke ve 10 Gösterge BL - Peki tüm bu aflamalardan geçmek anlafl ld üzere pek de kolay de il, IIP nin kurumlara net getirileri neler? Kolay olmad do ru ama çok da zor de il. Önemli olan kuruluflun daha iyisini yapmay, en de erli kayna n daha etken yönetmeyi ne kadar istedi i. Elimizde s n rs z beyin gücüyle çok de erli bir güç var ve bizler bu gücün ancak s n rl bir bölümünden yararlanabiliyoruz. Üstelik varolan potansiyelini ortaya koyamayan insanlar da çok mutsuz oluyorlar y l nda yap lm fl bir araflt rmada; de iflim/geliflim çal flmalar n Investors in People çerçevesinde gerçeklefltiren kurulufllar n üç y ll k geliflimleri izlendi inde, y l baz nda çal flan bafl na karl l k art fl n n, di erlerine göre 2,5 kat olarak gerçekleflti i ve bu fark n ngiltere ekonomisine y lda 1,5 milyar dolar katk sa lad görülmüfltür. Yap lan araflt rmalar; bir kuruluflun insana yat r m yapan kurulufl statüsüne ulaflm fl olmas n n flirketin piyasa de erini %3 oran nda art rd n gösteriyor. BL - Sözünü ettikleriniz çok önemli kazan mlar. IIP bu getirileri nas l sa l yor? Veya IIP ile neler farkl yap l yor da bu sonuçlara ulafl l yor?/getiriler elde ediliyor? Ben bu konuda çok önemli gördü üm iki temel noktay vurgulamak isterim; 1. IIP araçlara/sistemlere de il sonuçlara yöneliktir. Düflünsel anlamda insan kayna n n önemine herkes inan yor. IIP için ne kadar geliflmifl sistemlere sahip oldu unuz ve ne kadar sofistike araçlar kulland n z ya da e itim bütçenizin büyüklü ü de il, elde etti iniz sonuçlar önemli. E itim bütçenizin ne kadar oldu u de il, bu bütçeyi harcayarak ne elde etti iniz; e itimlerin ne ölçüde flirket hedeflerine destek verdi i ve performansa dönüfltü ü önemli. 2. IIP insan odakl bir yönetim kültürü inflas n sa l yor. IIP insan kayna n n etken yönetimi ve geliflimi için al nacak her tür aksiyonun flirket stratejisi olarak üst düzeyde ele al narak planlanmas n ve tüm yöneticilerin bu uygulamalar konusunda ortak bir yaklafl ma sahip olmas n öngörüyor. Tüm yöneticilerin çal flanlar n n performans ve geliflim yönetimini temel yönetim sorumluluklar ndan biri olarak kabul etmesini gerektiriyor. Bu sorumlulu un yerine getirilmesi ise her yöneticinin; insanlar n dinlemeye, geribildirim vermeye, performanslar n izlemeye, geliflimlerini planlay p izlemeye, fikir üretimi ve kararlara kat l m için cesaretlendirmeye, baflar lar zaman nda görüp takdir etmeye, ö renme ve geliflimde f rsat eflitli i sa lamaya daha fazla zaman ay rmas n, bunlar gerçeklefltirecek donan ma sahip olmas n gerektiriyor. Kültür yukar dan afla ya do ru yay l yor ve üst yöneticiler neyi bekliyor, neye önem veriyorlarsa daha alt düzey yöneticiler bu beklentilere uygun davran yorlar. IIP, de indi imiz biçimde, insan odakl bir yönetim kültürünün oluflturulmas n dolay s yla sonuçlara ulafl lmas n sa l yor. BL - Son olarak Turuncu okuyucular na ve Borusan Lojistik e iletmek istedi iniz bir mesaj var m? Bilinen baflar modelleri ve yönetim teknikleri art k azalan getiriler aflamas na geldi ve rekabet stratejileri de iflti. Gelece in kuruluflu olabilmek için; tüm kaynaklar n z etkin bir biçimde kullanmal s n z. Bunu nas l yapacaks n z? nsanlar n zla! Yap lan araflt rmalar insan beyninin, yarat c kapasitesinin s n rs z oldu unu gösteriyor. Yani elimizde tüm çal flanlar m z n sahip oldu u, de erli ve s n rs z bir kaynak var. Tüm kaynaklar n etken kullan m n n ve yenilikçili in, rekabet gücünün ön koflulu oldu u bir ortamda kurulufllar n bu güç ten en iyi biçimde yararlanmalar gerekiyor. Dolay s yla yerçekimi kanunu gibi çok temel bir gerçeklik var; insana yat r m yapan kazanacak! Borusan Lojistik in mevcutla yetinmeyerek ve daha iyisini yapmak üzere Türkiye deki öncü flirketlerden biri olarak IIP yolculu una ç kmas n, her fleyden önce, insan na verdi i de erin ve ona gösterdi i sayg n n somut bir göstergesi oldu unu düflünüyorum. Her türlü iliflki insana sayg ile bafllar, geliflir ve sürdürülür. Bu çerçevede ben hem Borusan Lojistik çal flanlar n n hem de di er tüm paydafllar n n çok flansl oldu unu düflünüyorum. Çünkü IIP nin getirileri hem Borusan Lojistik çal flanlar na hem de tüm paydafllar na dalga dalga yay lacakt r. Turuncu okuyucular na ve Borusan Lojistik ailesine yürekten sevgiler ve sayg lar! Hepsinin yolu ayd nl k olsun. Dr. Sema ÖZÇER Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans e itimini Sosyal Politika, doktora e itimini Yönetim Bilimleri Bölümü nde yapt. 15 y l boyunca Milli Prodüktivite Merkezi nde araflt rma, e itim ve dan flmanl k projelerinde çal flt de International Labour Organization (ILO) nun Verimlilik Yönetimi konulu kurs program n tamamlad. Organizasyon ve yönetim gelifltirme alan ndaki dan flmanl k ve e itim çal flmalar n 1997 y l ndan bu yana kurucusu oldu u MAY DANIfiMANLIK ta sürdürmektedir. IIP Türkiye nin kurucu ortaklar ndan Özçer, IIP nin ilk ve tek Türk dan flman olarak IIP yolculu una ç kan kurulufllara dan flmanl k yapmaktad r.

16 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 16 SOSYAL SORUMLULUK BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Dikkat! Dünyam z tehdit alt nda: Küresel s nmaya karfl el ele! Her gün dergilerde, gazetelerde okuyoruz; televizyonlar n ana haber bültenlerinde dinliyoruz; iklim flartlar de ifliyor, sertlefliyor, buzullar eriyor, kar ya fllar azal yor, okyanuslar s n yor, atmosferde karbondioksit oran art yor, deniz seviyesi yükseliyor, rmaklar kuruyor, mevsimler anlam n yitiriyor. flte tüm bu de ifliklikler, bu olumsuz etkiler son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan "küresel s nma"n n sonucu. Yak n zamanda gerçekleflen bu de iflikliklerin en büyük sorumlusu sera gaz emisyonundaki (sal n m ndaki) art flla meydana gelen küresel s nma. Küresel s nma günümüzde insano lunu tehdit eden ciddi bir tehlike olarak karfl m zda durmakta ve sözü geçen sera etkisinde en fazla pay sahibi gaz, karbondioksit. Endüstri devriminden bu yana sanayide ve ulafl mda artan miktarlarda fosil yak t (kömür, petrol, do algaz) kullan l yor. Fosil yak tlar n yanmas yla son 200 y l boyunca atmosferdeki karbondioksit oran %30 artt. Insan kaynakl sera etkisini art ran bafll ca gazlar; karbondioksit, metan, azot oksitleri, kloroflorokarbonlar ve troposferdeki ozondur. Geçen üç yüzy lda insanlar n çeflitli faaliyetlerine ba l olarak dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonu art fl göstermifltir. Bilim adamlar nca yap lan çal flmalar küresel s nmaya a rl kl olarak enerji kullan m n n, endüstrileflmenin, ormans zlaflman n (Her y l ormanlar n %1 i yok edilmekte) ve tar m n neden oldu unu ortaya koymufltur. Sürecin bu flekilde devam etmesi pek çok ola and fl felaketle karfl karfl ya kalaca m z anlam na geliyor. Ekolojik sistemler üzerinde küresel s nman n birçok etkisi vard r. Yukar enlemlerde ve kutup bölgelerinde s cakl k art fl na ba l olarak buzullar erir, deniz suyu seviyesi yükselir; taflk nlar, k y kesimlerde toprak kayb, temiz su kaynaklar n n denize kar flmas, afl r buharlaflma ve kurakl a ba l olarak yang nlar, göl ve rmak sular nda azalma, bitki ve hayvan türlerinin yok olmas ya da azalmas, baz bölgelerde virüs türlerinde de ifliklikler, salg n hastal klar n artmas gibi birçok olumsuz geliflme meydana gelir. Deniz ve sahiller; sulak alan ve batakl klar, insanlar n sürekli müdahalesi ve kirletmesi nedeniyle yo un bir bask alt nda. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi ile taflk nlar ve seller sulak alanlar ve sahilleri tahrip edecek. Bunun sonucunda bitki türlerinin küresel s nma ile gelen yeni flartlara hemen adapte olamamas ve yok olmas söz konusu olabilecek. Küresel s nman n ayn zamanda sosyoekonomik ve politik etkileri de var. Önlem al nmazsa bunlardan bafll calar olan do al kaynaklarda (su, orman ürünleri vs.) azalma; su kaynaklar nda azalmaya ba l enerji s k nt s ; baz virüs türlerinin mutasyona u ramas, do al felaketler (taflk n, sel vb.) sonucu bulafl c hastal klar n artmas ile insan sa l n n tehlikeye girmesi; besin maddelerinde azalma; psikolojik sorunlar, göç, politik sorunlar, az geliflmifl ülkelerin geliflen olaylara haz rl ks z olmas ve ülkelerinde krizlerin ortaya ç kmas kaç n lmaz görülmekte. Ayr ca denizlerin yükselmesi k y alanlar ndaki tatl su kaynaklar na zarar verecek; k y su alanlar tuzlu suyun yer alt sular na kar flmas ndan dolay tehlike alt na girecektir.

17 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 17 ÇÖZÜM ÖNER LER Çevre kirlili inin önlenmesi, Endüstriyel enerji kayb n n önlenmesi, Geri dönüflümün gelifltirilmesi ve kaynaklar n verimli kullan lmas, Daha az enerji ile daha çok güç üretilmesi amaçlanmal d r. Ayr ca, alternatif yak t kullan m al nacak önlemlerden bir baflkas olarak karfl m za ç kmaktad r. Fosil olmayan yak tlardan üretilen hidrojeni kullanmak art k bir zorunluluktur. Do a dostu hidroelektri i, jeotermal enerjiyi, biyokütleyi, günefl ve rüzgar enerjisini gelifltirmek de bu konuda fayda sa layacak önlemlerdendir. Küresel s nmaya sebep olan tüm unsurlar, kontrol alt na al narak, sorumlulu u olan ülkeler ve bireyler üzerlerine düfleni en üst düzeyde, en etkin bir flekilde yerine getirmezse çevre ve dolay s yla dünya canl l n kaybedecektir. B REY OLARAK B ZLER DE B R fieyler YAPAB L R Z! HAYD fi BAfiINA! Suyu daha dikkatli kullanal m. Örne in; Difllerimizi f rçalarken, trafl olurken su bofluna akmas n, muslu u kapatal m. Sebze ve meyveleri y karken akan musluk alt nda de il, bir kab n içinde içinde y kayal m. Çamafl r suyu tüketimini en aza indirelim. Çamafl r ve bulafl k makinemizi tamamen doldu unda çal flt ral m. Geri dönüflümü destekleyelim. Örne in; Plastik yerine ka t ambalaj kullanal m. Geri dönüfltürülemeyen ambalajlarda sat lan ürünleri almayal m. Poflet ve yiyecek kaplar gibi plastik ürünleri yeniden kullanal m. Cam ambalajl ürünleri tercih edelim, evde yeniden kullanmayacaksak mutfak çöpünden ayr flt rarak atal m. A aç dikme kampanyalar na destek verelim. A aç dikelim. Her a aç atmosferden önemli ölçüde sera gaz (CO2) emmektedir. Karbondioksiti azaltacak önlemler alal m. Örne in; Araçlar m z n egzoz gaz emisyon ölçümünü düzenli yapt rmay ihmal etmeyelim. K sa mesafelerde yürümeyi tercih edelim. Arac m z n hava ve yak t filtrelerini her zaman temiz tutal m. Mutlaka kurflunsuz benzin kullanal m. Tüketimi azaltal m. Çevremizdeki kiflileri uyaral m, küresel s nmaya karfl bilinçlenmeye destek olal m. Yaflad m z Dünya Hepimizin! Enerji kaynaklar m z bofluna kullanmayal m. Örne in; Gerekmedi i zamanlarda fl kapatal m. Evimizi s kay plar na karfl yal tal m. Enerji dostu ampuller kullanal m. Akan tesisatlar onaral m. Arac m z hortumla de il de kova su ile y kayal m. flyerimize veya evimize alaca m z yeni ekipmanlar n mutlaka enerji tasarrufu fazla olanlar n tercih edelim. Evimizde ve iflyerimizde, kullanmad m z zamanlarda, TV, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazlar n fifllerini çekelim.

18 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 18 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU GEZG N H rç n K z; Karadeniz Karadeniz... Herkesin gitmek için can att, fakat ya mur ya yor diye her seferinde erteledi i, her sene gitmek için planlar yap lan fakat Akdeniz e yenilen, ayn zamanda gidenin bir daha akl ndan ç karamad ve mutlaka bir kere daha gitti i yer. Zengin kültürel yap s, f kralara konu olan insanlar, yeflilin binbir tonunu bar nd ran do as, yaylalar, da lar, folklorü ve yemekleri ile ayr bir dünyad r Karadeniz. Uçsuz bucaks z yeflilliklerin aras na serpifltirilmifl masmavi gölleri ve yaylalar kolay kolay unutamayacaks n z. Türkiye'nin tek 'subtropikal ya mur ve sis ormanlar ' habitatlar, eko sistemleri, 2500 bitki türü, 250 kufl çeflidi, nadir yaban hayat, alpin çay rlar, buzul gölleri, buzullar, akarsular, muhteflem milli parklar ve 3937 metrelik Kaçkar zirvesi ile Karadeniz, dünyan n korumada öncelikli 200 bölgesinden biri ilan edilmifltir. fiimdi bu kadar övdü ümüz Karadeniz in yaylalar n ve mutlaka görülmesi gereken yerlerini Trabzon dan Artvin e do ru yak ndan tan yal m. TRABZON SUMELA MANASTIRI Trabzon'un en önemli turizm merkezi olan manast r, 406 y l nda Maçka lçesi nin 17 km. güneyinde Meryemana Deresi Vadisi nde ve vadi taban ndan 200 m. yükseklikte duvar gibi dik bir yamaçta bulunan bir ma araya infla edilmifl. Manast r n yerini iki rahip rüyalar nda görerek bulmufllar. VI. yy.'da yeniden yap lan manast r, 1360'da tekrar bir tamirat görmüfl. ki kat teras olmak üzere alt katl olan bu manast r n 72 odas vard r. Her katta sekizer oda fresklerle süslenmifltir. Fresklerin çok az günümüze ulaflabilmifltir. Binan n arkas ndaki bahçede bulunan havuzlu çeflmenin suyu kutsal say lmaktad r. Manast r n oldu u dik yamaca 1980 sonras nda, rahat ulafl labilsin diye bir araç yolu aç ld ysa da biz sa l yerinde olanlara 200 metrelik yüksekli e zigzaglar çizerek ç kan patikadan yürümelerini öneriyoruz. Bu manast r infla edenler tüm malzemeyi bu yoldan ç karm fllar. Böyle bir t rman fl, onlar n duygular n anlaman za yard mc olacakt r.

19 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 19 UZUNGÖL Deniz seviyesinden 1080 m. yükseklikte bulunan Uzungöl, dik yamaçlar ve muhteflem orman örtüsü ile büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Heyelan nedeniyle Haldizen Deresi'nin önünün kapanmas yla oluflmufltur. So uk kar sular yla yap lan üretimle çiftliklerden sa lanan alabal klar, çeflitli piflirme flekilleri ile göl k y s nda yer alan tesislerde 1974 y l ndan bu yana turistlere sunuluyor. Gölün çevresinde pek çok konaklama tesisi ve restoran bulunmaktad r. Gökyüzünün mavisi, günefl, bembeyaz bulutlar, yemyeflil orman ve berrak sudan oluflan manzara insan n ifltah n açar. O nedenle Uzun Göl de yenilen bal k daha lezzetlidir derler. Gölün hemen kenar nda bulunan ve eski ismi "fierah" olan köy bugün yörenin özgün mimarisini korumaktad r. R ZE AYDER YAYLASI Ayder, 1350 m. yükseklikte çam ormanlar ile kapl daha ziyade yayla niteli inde bir yerdir. F rt na deresi boyunca eflsiz do a güzelliklerini izleyerek varaca n z Çaml hemflin lçesi hudutlar dahilinde yer alan Ayder, gürgen dibiyle Afla ve Yukar Ambarl k (Gelin Tülü) fielalesi, yayla evleri, çiçekli düzlükleri, türlü çiçeklerden elde edilen bal ve flifal kapl cas yla s rt n Kaçkarlar'a dayam fl, çam örtülü yamaçlarla kapl bir cennet görünümündedir. Yaz aylar nda yerli ve yabanc turistler 55 derece s cakl ktaki yeralt ndan gelen, flifal kapl ca suyundan yararlanmaktad r. Yaylada pek çok pansiyon ve restoran bulunmaktad r. KAVRUN YAYLASI Kavrun Yaylas 2240 m. yükseklikte bulunan Rize nin en büyük yaylas d r. Kaçkar Da n n eteklerinde olmas ve araba yolunun ç kt en yak n yayla olmas ndan dolay yayla turizminde de birinci s rada yer almaktad r. Yaylada A ustos ay n n bafllar nda bafllayan, Eylül ay n n ilk haftas nda sona eren flenlikler yap lmaktad r. Bu yöresel flenli in ad Vartirator olarak geçmektedir. Arac n zla yaylaya vard ktan sonra yaylan n bat taraf nda yükselen patikadan Çengovit Gölleri diye adland r lan iki göle ulaflabilirsiniz. Kaçkar Da zirvesi manzaras na sahip göllerde yüzmek suyun so uklu undan dolay cesaret istese de bir denemenizi tavsiye ederiz. Palovit fielalesi 15 m. yüksekli inde ve oldukça heybetli bir görünüme sahip. fielalenin bulundu u vadideki yol 6 sene önceki bir sel sonucunda yok olmufl. Asl nda iyi de olmufl. Çünkü bir yere arabalar n ulaflmas o yerin bozulmas n h zland ran en önemli faktör. Araban n son gitti i noktadan 45 dakikal k bir yürüyüflle flelaleye ulaflabilirsiniz. POKUT YAYLASI Pokut, Palovit Vadisi nin üstünde 2000 li rak mlarda bir yayla. Pokut s rt n n güney yamac na kurulmufl yayla evleri, zaman zaman F rt na ve Ayder Vadisi ne biriken sis sayesinde bulutlar n üzerine dizilmifl inci tanelerini and r yor. Karanl k çökmeden Pokut s rt na t rman fla geçilirse Karadeniz de günbat m bu kez deniz kenar ndan de il, 2000 li metrelerden seyredilebiliyor. Kaçkarlar tüm görkemiyle ç k yor karfl n za. Pokut Yaylas y llar önce mera niteli inde bir yerken, yayla sakinleri yukar yaylalar Samistal tercih ediyordu. Ancak 70 lerin sonuna do ru Pokut tercih edilmeye bafllay nca Samistal da giderek tenhalaflmaya bafllad. Pokut ta bahsedilecek en önemli fleylerden biri de ahflap mimarinin en güzel örneklerini bar nd rmas. 50 kadar evin bulundu u Pokut ta, en eski evin 250 y ll k oldu u biliniyor. ELEV T YAYLASI Tipik yayla evlerini görebilece iniz Elevit 1800 m. yükseklikte. Elevit asl nda yayla olarak bilinmesine ra men, muhtarl da olmas dolay s yla köydür. Yeni ad da Yaylaköy dür. Elevit Yaylas Çaml hemflin e ba l Küflüve, Mollaveyis, Omokta ve Goluna köyleri taraf ndan kullan lan, gelenekselin yan nda modern evlerin de bulundu u, Yok Yok adl bir marketin de oldu u, gelenleri Rak m:1800, Nüfus: Belirsiz diye karfl layan, yazlar da her daim flen olan bir yayla. Elevit'te e lence her y l A ustos ay n n 15'inden sonra yap l r. Vartivor fienlikleri zaman gündüz yayla gezisi, piknikler ve futbol müsabakalar oldu undan genellikle horon akflam saatlerinde olur. Horonun zaman k s tlamas yoktur. Gençler yorulana, horon evindeki tahtalar k rana ve sevdal lar na att klar türküler bitene dek horon vurulur. Bu arada belirtelim horon tepilmez, vurulur. FIRTINA VAD S F rt na Vadisi vahfli hayat n di er bölgelere oranla daha fazla koruyabilmifl. Bunun sebebi de araba ile ulaflman n zorlu u. Yol toprak ve binek arabalar n n kolayl kla iflleyemeyece i kadar kötü oldu u için pek fazla insan gelmiyor. Sadece yayla insanlar ve turistler. Gezerken flahin, atmaca, geyik gibi yabani hayvanlar görme flans n z çok daha fazla. Zil Kale (Kale-i Zir) Eski dilde afla kale anlam na gelen bu kale, eskiden ticaret yolu üzerindeki koruma ve mola noktalar ndan biri olarak kullan l yormufl. 14. ve 15. yüzy llar aras nda infla edilmifl Zil Kale, d fl orta sur ve iç kaleden olufluyor. Geçti imiz y llarda geçirdi i restorasyondan sonra flu anda tüm kale gezilebiliyor.

20 SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 20 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU ARTV N MACAHEL VAD S Uçsuz bucaks z yafll an t ormanlar, Maral fielalesi, el de memifl yaylalar ile yeryüzündeki cennet diye bahsedilir Macahel den. Macahel'in bulundu u Karçal Da lar, WWF (Dünya Do al yaflam Örgütü) taraf ndan belirlenmifl biyolojik çeflitlilik bak m ndan Avrupa'n n acil korunmas gereken en de erli ormanlar na ve yaban hayat na sahip oldu u belirtilen s cak noktalardan biridir. Macahel, günümüzde Türkiye ve Acaristan Özerk Cumhuriyeti s n rlar na yay lan ve toplam on sekiz köyden oluflan bir vadinin ad d r. Macahel de konaklarsan z mutlaka Gorgit, Çukunet ve Lekoban yaylalar na u ray n. Uzun bir yürüyüfl ile ulaflacaks n z ama an t a açlar n aras ndaki eski patikalarda yürümek oldukça keyifli olacakt r. KAFKASÖR YAYLASI 250 m. yükseklikteki yayla görülmeye de er güzelliktedir. Altyap hizmeti götürülmüfl olan yaylada belediye taraf ndan yapt r lan 10 adet bungalov bulunmaktad r. Her y l Haziran ay n n son haftas nda düzenlenen ve 3 gün süren bo a güreflleri etkinlikleri, yöre halk taraf ndan yo un ilgi görmekte, festival havas nda geçmektedir. Yaylada C skaro, Yaln zhasan ve Ac su diye adland r lan flifal sular bulunmaktad r. BORÇKA KARAGÖL Göl, heyelan gölüdür ve 19. yüzy l bafllar nda, bugünkü Klaskur (Aral k) Yaylas n n yak nlar ndaki bir tepenin heyelan sonucu Klaskur (Aral k) Deresi nin önünü kapatmas yla oluflmufltur. Borçka Karagöl, an t say labilecek çeflitli yafll a açlarla çevrelenmifltir. Yörenin y rt c kufllar n göç yolu üzerinde bulunmas ndan dolay y rt c kufllar rahatça gözlemleyebilirsiniz. Nerede Kal n r Zorlu Grand Otel: Trabzon - Merkez Tel: 0 (462) nan Kardefller: Uzungöl - Trabzon Tel: 0 (462) Coflandere Turistik Tesisleri: Maçka - Trabzon Tel: 0 (462) Bukla Oberj: Ayder Yaylas - Rize Tel: 0 (533) Haflimo lu Otel: Ayder Yaylas - Rize Tel: 0 (464) Tofli Pansiyon: F rt na Vadisi Çat Köyü - Rize Tel: 0 (464) Dede Ena Pansiyon: Efeler Köyü Macahel Artvin Tel: 0 (466) Nerede Yenir Akçaabat Köftesi: Nihat Usta / Akçaabat Trabzon Tel: 0 (462) Alabal k: nan Kardefller / Uzungöl - Trabzon Tel: 0 (462) Laz Böre i: Osmanl / Ayder Yolu - Rize Tel: 0 (464) Kuru Fasulye: Hüsrev / Çayeli - Rize Tel: 0 (464) Muhlama: Tofli / F rt na Vadisi Çat Köyü - Rize Tel: 0 (464) Karadeniz Pidesi: Bedesten / Rize - Merkez Tel: 0 (464) Karalahana Çorbas : Coflandere / Maçka Trabzon Tel: 0 (462) Dipnot Karadeniz sadece yaz aylar nda gidilmesi gereken bir yer de ildir. 4 mevsim farkl güzelliklerle karfl lar sizi. Özellikle k fl aylar karlar alt nda yaylalar ve göller mistik bir hava yarat r. Dönmek istemezsiniz. Ayr ca zannedilenin aksine Eylül ve Ekim aylar ya mur pek ya maz Karadeniz e, sis de daha az olur. Ya mur da eskisi kadar ya m yor. Bu yaz n n haz rlanmas konusundaki yard mlar ndan dolay Bukla Seyahat Acentesi / Say n Okan Yenigün e teflekkür ederiz.

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı