Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1"

Transkript

1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer MERKEZ YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH)... 7 ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ... 9 MÜKEMMELLK A"AMALARI YEREL KALTE ÖDÜLLER ULUSAL KALTE KONGRES KALTE VE YÖNETM SSTEMLER FUARI TKY MAKALE YARI"MASI ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER ETM UZMANLIK GRUPLARI KIYASLAMA EXCELLENCE ONE KÜTÜPHANE YAYINLARIMIZ WEB STEMZ (www.kalder.org) ÜRÜN VE HZMETLER ÇN GER BLDRM ALINMASI MEDA PROJES KAPSAMINDA TÜRKYE DE KALTE ALTYAPISININ DESTEKLENMES PROJES MEDYADA YERALMA YEN ÜYELERMZ Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1

2 MSYON-VZYON MSYONUMUZ Tüm özel, kamu kurum ve kurulu<lar= ile sivil toplum örgütlerine, dünya çap=nda kalite seviyesine ula<malar= ve rekabet güçlerini art=rmalar= için uygun ortamlar yaratmak VZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz=nda yayg=n ve etkin kullan=m=n= saflayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu< olmak Yolunda yürüyen bir yolcunun yaln=z ufku görmesi yeterli defildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 2

3 2004 YILI DEERLENDRMES Kurumlar=n nitelikli yönetimi sonucu Türkiye nin sürdürülebilir rekabet gücünün artmas= için çal=<an KalDer, 2004 y=l= içerisinde gerçekle<tirdifi geni< kat=l=ml= etkinlikler, efitimler, ödül süreci ile bu amac=na önemli katk=larda bulundu. Bu çerçevede KalDer yönetimi olarak, geçtifimiz y=l=n bir deferlendirmesini yapmak ve neleri gerçekle<tirdifimize k=saca definmeden önce 2004 y=l=nda vefat eden Yönetim Kurulu eski üyemiz Sn. Bener Cordan = ve Ankara "ube Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kaynak Tümer i sayg=yla an=yoruz. GeçtiFimiz Haziran ay= içerisinde yapt=f=m=z Arama Konferanslar= ve sonras=nda yap=lan deferlendirmeler göstermi<tir ki KalDer in temel misyonunu yerine getirebilmesi, kurum imaj=n=n güçlendirilmesi için payda<lar=n=n iki temel beklentisi vard=r: KalDer in alan=nda Entellektüel Lider (Yol Gösterici) bir STK rolünü üstlenmesi ve toplumda de)i*imin ve kalite hareketinin öncülerinden biri olmas=. Bu hedefler dofrultusunda KalDer in kurumsal yap=s=n=n güçlendirilmesi ve dünyadaki geli<melerin izlenerek altyap=s=n=n geli<tirilmesi için bir ara<t=rma, ürün geli<tirme ve içerik yönetimi gurubunun olu<turulma gerefi ortaya ç=km=<t=r. Bu çal=<ma için KalDer de iki y=ld=r Genel Sekreterlik görevini yürüten Sn. rfan Onay =n Yönetim Kurulu Ba<kan= na Yard=mc= olarak, ara<t=rma, ürün geli<tirme ve içerik yönetimi grubunun liderlifini yapmas=, KalDer in yap=s=n=n güçlendirilip yönetilmesi için de Sn. Hakan KilitçioFlu nun Genel Sekreter olarak göreve ba<lamas= kararla<t=r=lm=<t=r. KalDer yönetiminde yap=lan bu defi<imin, KalDer in ba<ar=lar=n=n sürdürülebilirlifini saflamak üzere hay=rl= olmas=n= diliyoruz. KalDer üyelerinin Avrupa da kazand=klar= ödüller, o kurulu<lar=n yöneticilerinin vizyonerlikleri ve kalite felsefesine inanmalar= sonucu al=nm=< ödüllerdir. Bu çerçevede EMAR, Kocaeli Sanayi Odas= ve SKF Türk 2004 Y=l= Avrupa Kalite Ödülü sürecinde Türkiye nin gururu olmu<lard=r. Bu sonuçla, Avrupa da kazan=lan Ba<ar= ve Büyük Ödüller dikkate al=nd=f=nda Kalite Ödülü alan ülkeler aras=nda Türkiye ilk s=raya yükselmi<tir. Ulusal Kalite Hareketi nin gelecefi ve bununla ili<kili olarak Türkiye Kalite DerneFi nin yeni dönem vizyonunun belirlenmesi amac= ile Haziran 2004 tarihlerinde Sabanc= Üniversitesi nde Arama Konferans= ve daha sonra deferlendirme toplant=lar= gerçekle<tirildi. Bu dofrultuda 2005 y=l= itibariyle KalDer yeni ürünlerini, efitimlerini, etkinliklerini gerçekle<tirmeye ba<layacakt=r. 13. Ulusal Kalite Kongresi kat=l=mc= say=s= ve memnuniyeti aç=s=ndan bu sene rekor k=rd=. GeleceFi tahmin etmenin en iyi yolu onu tasarlamakt=r görü<ünden yola ç=karak GeleceFi "ekillendirmek ana temas= ile ele al=nd=. Kurumlar=n sürdürülebilir ba<ar=s=nda gelecefin <ekillendirilmesinin ya<amsal oldufunu ve konunun sistemli, bilimsel olarak tart=<=lmas= için aktif rol oynamay= hedefledifimiz, yakla<=k 3200 ki<inin izledifi kongredeki ba<ar=m=z, Barem Research International taraf=ndan al=nan geri bildirimlerle de dofruland=. Spor endüstrisi; ulusal refah ve geli<ime, hayat kalitesine ve ayn= zamanda birey geli<imine sonsuz f=rsatlar sunmaktad=r. Bu f=rsatlar= yönetim ilkeleri çerçevesinde deferlendiren KalDer, Sporda Kalite Sempozyumu etkinlifini tasarlam=< ve bu etkinlifi de gelenekselle<tirme yolunda ilk ad=m= atm=<t=r. Mükemmellik A<amalar= program=m=z=n ikinci y=l=nda pragaz A.". Teknik Departman= na Kararl=l=k Onay=, Bilim laç A.". ye Yetkinlik Onay= belgeleri teslim edildi. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 3

4 Ulusal Kalite Ödülü süreci 2004 y=l=nda 12 kurulu<un kat=l=m=yla gerçekle<tirildi. Sürecin güvenilirlifi, KalDer hakk=ndaki olumlu görü<lerin en önemli unsurlar=ndan birisi olmas=n= safl=yor. EFitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli efiticilerimizle en yüksek befeni oranlar=n= saflamay= sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi ne kat=lan kurulu<larla yapt=f=m=z deferlendirme ve efitim planlama çal=<malar= bu alandaki en önemli ba<ar= unsuru oldu. Süreli yay=nlar=m=z ise;protokol, bas=n, STK lar, üye ve abonelerden olu<an yakla<=k 2500 ki<iye ula<=yor. Dergilerimiz aras=nda yer alan Önce Kalite nin online halini web sayfam=zda yer al=yor. Bununla birlikte Web sitemiz arac=l=f= ile de üye olunabilen e-bültenimiz kanal=yla yakla<=k 18 bin ki<iye ula<=yoruz. <birlikleri olu<turarak gerçekle<tirdifimiz etkinliklerimizin konular=n= çe<itlendirip, s=kl=f=n= art=rd=k. 6 Sigma etkinlifi, ISO 9000, nsan Kaynaklar= Yönetimi gibi etkinliklerle daha geni< kitlelere, daha yayg=n içerik sunabildik y=l= <ubelerimiz aç=s=ndan da çok ba<ar=l= geçti. Ankara da her y=l gerçekle<tirilen Kamu Yönetimi Sempozyumu Kamu da en yüksek makam olan Cumhurba<kan= n=n destefini ald=. Bursa da ikibinin üzerinde kat=l=m rekoru k=r=ld=. Sevindirici bir geli<me olarak, KalDer e üye olan kurum ve kurulu<lar=n say=s= 1100 ü, toplam üye say=m=z 2300 ü a<t=. ç denetim konusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yakla<=m geli<tirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlam=nda yeni bir denetim plan= olu<turuldu. GeçtiFimiz dönemdeki en önemli çabalar=m=zdan birisi de KalDer merkez ve <ubelerinin sistemli yönetimini saflamak oldu. Bu dofrultuda yönetmelikler geli<tirildi, payla<=m ve denetim yakla<=mlar=m=z iyile<tirildi. Tüm çal=<malar=m=zda deferli üyelerimizin ve i<birlifi yapt=f=m=z kurumlar=n yönetimlerinden büyük destek ve te<vik görmekteyiz. Bu vesile ile bu kurumlar=n deferli yöneticilerine, tüm i<birlifi ortaklar=m=za, KalDer in bu ba<ar=lar=n= gerçekle<tirmesini gönüllü katk=lar= ile mümkün k=lan kalite gönüllüsü üyelerimize, Ulusal Kalite Ödülü deferlendiricilerimize, yazarlar=m=za, hakemlerimize, uzmanl=k grubu üyelerimize, dan=<ma kurulu üyelerimize, efiticilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullar=m=za KalDer e gösterdikleri yak=n ilgi, güven ve destekleri için te<ekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Ayr=ca özverili çal=<malar= ile KalDer in misyonunu gerçekle<tirmesinde en büyük paya sahip olan çal=<anlar=m=za da te<ekkürlerimizi sunar=z. Sayg=lar=mla, Hasan Suba<= Yönetim Kurulu Ba<kan= Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 4

5 KalDer MERKEZ YÖNETM KURULU ÜYELER Yönetim Kurulu Ba*kan3 Hasan Suba*3 Koç Holding A.". Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Ba*kan Yard3mc3lar3 brahim Aybar Renault Mais A.". Genel Müdür Mehmet Ali Berkman Sistem Organizasyon Strateji ve Yönetim Dan=<manl=k A.". Yönetim Kurulu Ba<kan= Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Sedat Birol Eczac=ba<= Holding A.". laç Grubu Koordinatörü Faruk Güler Cafer Sad=k Abal=oFlu Holding A.". CEO Dr. Levent Hatay Vestel Dayan=kl= Tüketim Mallar= Pazarlama A.". Genel Müdür Y3lmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odas= Yönetim Kurulu Ba<kan= Prof. Dr. Ali R3za Kaylan BoFaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan= Erhan Tunçay Türkiye Sigorta ve Reasürans "irketleri BirliFi Genel Sekreter Agah U)ur Borusan Holding A.". Genel Müdür Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Bahad3r Ak3n Arçelik A.". Kalite Sistemleri Yöneticisi Dr. Y3lmaz Argüden ARGE Dan=<manl=k A.". Yönetim Kurulu Ba<kan= Lütfi H. Ensari Yöneti<im Yönetim Dan=<manl=k Genel Müdür Sami Erol KalDer Bursa "ubesi Yönetim Kurulu Ba<kan= Ahmet Gökçümen KalDer Eski<ehir "ubesi Yönetim Kurulu Ba<kan= Haluk Gümü*derelio)lu KalDer Ankara "ubesi Yönetim Kurulu Ba<kan= Yalç3n pbüken pbüken Dan=<manl=k Genel Müdür Önder K3ratl3lar Emas Makina Sanayi A.". Genel Müdür?ener Muter KalDer zmir "ubesi Yönetim Kurulu Ba<kan= Prof. Dr. Bar3* Tan Koç Üniversitesi <letme Enstitüsü Direktörü Turgut Uzer H.Ö. Sabanc= Holding A.". Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba<kan= Semavi Yorganc3lar Schott Orim Cam A.". Genel Müdür Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 5

6 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER Denetleme Kurulu Üyeleri Asil Üyeler Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarlar= Yönetim Kurulu Ba<kan= Necati Hako)lu Cognis Kimya A.". Fabrika Müdürü Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Yedek Üyeler Cumhur Güzel Birmot A.". Toplam Kalite Yöneticisi?. Fahri Özok Brisa A.". Kalite Sistemleri Müdürü Azmi Yar3mkaya Eczac=ba<= pekkaf=t A.". nsan Kaynaklar= Müdürü Yürütme Kurulu Üyeleri Kenan Keskino)lu KalDer zmir "ubesi Genel Sekreter Hakan Kilitçio)lu KalDer Genel Sekreter Dr. Ayd3n Kosova KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Tuncer Köklü Ata Holding A.". nsan Kaynaklar= ve Toplam Kalite Müdürü Aykan Kurkur KalDer Bursa "ubesi Genel Sekreter rfan Onay KalDer Ba<kan a Yard=mc= çerik Geli<tirme Hakan Öker H.Ö. Sabanc= Holding A.". Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Ba<kanl=F= Proje Direktörü Berker Telek KalDer Ankara "ubesi Genel Sekreter Samih Yedievli KalDer Pazarlama ve leti<im Koordinatörü Mehmet Yücel KalDer < Geli<tirme ve Projeler Koordinatörü Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 6

7 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH) KalDer in Toplam Kalite Yönetimi ni ülke genelinde yayg=nla<t=rmak amac=yla ba<latt=f= program 2003 y=l=nda payda<lardan al=nan geri bildirimler dofrultusunda deferlendirilerek yeniden tasarlanm=<t=r. Tasarlanan program etkinliklerimizde defi<ik araçlarla tan=t=lm=< olup, bugüne kadar kat=l=mc= kurulu< say=s= 66 ya ula<m=<t=r. Bu program çerçevesinde; kurulu< yöneticilerine yap=lan tan=t=mlar= takiben Kurulu< ve KalDer aras=nda kar<=l=kl= sorumluluklar=n belirlenmesi ve kurulu<un TKY konusundaki kararl=l=f=n=n ifadesi olan yiniyet Bildirgesi imzalan=r. Kurulu<un yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk a<amas= ve efitim ihtiyaçlar= belirlenir ve kurulu<a önerilir. "irket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri ba<latacak ve sürdürecek proje grubunun efitilmesi hedeflenmi<tir, efitimlerin tamamlanmas=ndan sonra ilk özdeferlendirme deneyimlerinde kurulu<lara deneyimli deferlendiriciler 2 gün kolayla<t=r=c= rolü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi nden ba<layarak Mükemmellik yolculufunda çe<itli ba<ar=lara imza atm=< kurulu<lar, ilk özdeferlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece kat=lmam=< kurulu<lar periyodik olarak bir araya gelerek deneyimlerini payla<=rlar. lk özdeferlendirmelerini tamamlayan <irketler bu toplant=da onurland=r=l=rlar. Sürecin deferlendirilme ve gözden geçirilmesi ise y=ll=k toplant=da ve gerektifinde yap=labilmektedir YILINDA ULUSAL KALTE HAREKET NE KATILAN KURULU?LAR BAREM RESEARCH INTERNATIONAL AKDENZ ÜNVERSTES HASTANES ACIBADEM SALIK GRUBU VP TURZM A.". MERSN TCARET VE SANAY ODASI BAATUR AVUKATLIK BÜROSU PERFEKTÜP A.". ESK"EHR DOUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES ECZACIBA"I LAÇ SANAY VE TCARET A.". BOLU ÇMENTO SANAY A.". VASCO A.". TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ETM BA"KANLII KÜLTÜR HZMETLER A.". RUDOLF DURANER A.". PMSA POLÜRETAN A.". AYDIN PATENT MARKA TANITIM VE DANI"MANLIK LTD. "T. OPET PETROLCÜLÜK A.". FEKA OTOMOTV MAMULLER SAN. VE TC. A.". TAYSAD OLMUKSA IP SABANCI A.". YENMAK PSTON SEGMAN, MOTOR GÖMLEK SAN. VE TC. A.". PETROL OFS A.". MÜ"TEREK HZMETLER DREKTÖRLÜÜ ÇELK HALAT VE TEL SANAY A.". TREYSAN PREFABRK ÇELK YAP. SAN. VE TC. A.". CANSAN ALÜMNYUM PROF. SAN. VE TC. A.". AAOLU KMYASAL MAD. PAZ. SAN. VE TC. A.". ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLER A.". ÖZEL EGE LSES Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 7

8 PENGUEN GIDA SANAY A.". ESK"EHR TEPEBA"I BELEDYES PETKM PETROKMYA HOLDNG A.". SOYAK YAPI N". SAN. VE TC. A.". BURSA TOPHANE ANADOLU TEKNK LSES VE ENDÜSTR MESLEK LSES AKTA" HAVA SÜSPANSYON SSTEMLER A.". Ç"LER BAKANLII DERNEKLER DARES BA"KANLII ESK"EHR MAT-FKB ÖZEL GEL"M OKULLARI AKADEM OFSET A.". ALARA TARIM ÜRÜNLER BLG BRKM SSTEMLER NECAT ÖZEN TEKSTL MART 2005 TBARYLE KATILAN KURULU?LAR PLASTKKART AKILLI KART LET"M SS. SAN. VE TC. A.". SYK GÜMRÜK MÜ"AVRL LTD. "T. MET"-EPK AD ORTAKLII ULUSTRANS ULUSLARARASI NAK. VE TC. A.". KILIÇ ULUSLARARASI NAK. TH. HR. SAN. VE TC. LTD. "T. ODTÜ MEZUNLAR DERNE Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 8

9 ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ Bu y=lki Ulusal Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin onikincisi verildi. Ulusal Kalite Ödülü deferlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullan=lan EFQM Mükemmellik Modeli esas al=narak ve bu konuda özel olarak yeti<tirilmi< deferlendiricilerden olu<an ekipler taraf=ndan gerçekle<tiriliyor. On aya yay=lan bu deferlendirme sürecinin ayr=nt=lar= KalDer den ya da KalDer web sayfas=ndan elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri; <letme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum Kurulu<lar= (STK) Kategorisi nde verilmektedir y=l=nda <letme Kategorileri nde 7 kurulu<, Sivil Toplum Kurulu<lar= Kategorisi nde 2 kurulu<, Kamu Kategorisi nde ise 3 kurum olmak üzere toplam 12 kurum ve kurulu< ba<vuruda bulundu. BA?VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU?LAR *letme Kategorileri : (2 Kurulu*un smi Gizlidir) BLM LAÇ SANAY TCARET A.". BRLE"K MOTOR SANAY TCARET A.". (BRMOT) EREL DEMR VE ÇELK FABRKALARI T.A.". (ERDEMR) OTOKOÇ OTOMOTV TCARET VE SANAY A.". HUGO BOSS TEKSTL SANAY LTD. (OPERASYONEL BRM) Kamu Kategorisi: T.C. TO ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI LSES T.C. EYÜP HALT DERV" BRAHM LKÖRETM OKULU T.C. KADIKÖY ANADOLU LSES Sivil Toplum Kurulu*lar3 Kategorisi: BOAZÇ ÜNVERSTES MEZUNLAR DERNE (BÜMED) ULUSLARARASI NAKLYECLER DERNE (UND) ULUSAL KALTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULU?LAR *letme Kategorileri: EREL DEMR VE ÇELK FABRKALARI T.A.?. (ERDEMR) OTOKOÇ OTOMOTV TCARET VE SANAY A.?. HUGO BOSS TEKSTL SANAY LTD. (OPERASYONEL BRM) Kamu Kategorisi: T.C. KADIKÖY ANADOLU LSES Sivil Toplum Kurulu*lar3 Kategorisi: ULUSLARARASI NAKLYECLER DERNE (UND) BA?ARI ÖDÜLÜ BA?ARI ÖDÜLÜ BA?ARI ÖDÜLÜ BA?ARI ÖDÜLÜ BÜYÜK ÖDÜL Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 9

10 MÜKEMMELLK A?AMALARI MÜKEMMELLKTE KARARLILIK pragaz A.". Teknik Departman 2004 y=l=nda Yetkinlik Onay= için ba<vurmu<; bir alt a<ama seçenefine geçerek Mükemmellikte Kararl=l=k belgesi almaya hak kazanm=<t=r. MÜKEMMELLKTE YETKNLK Bilim laç A.". Ulusal Kalite Ödülü nden alt a<ama seçenefine geçerek; Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanm=<t=r. YEREL KALTE ÖDÜLLER BURSA KALTE ÖDÜLÜ KalDer Bursa "ubesi ve BUSAD taraf=ndan 1998 y=l=ndan bu yana yürütülen Bursa Kalite Ödülü nün amac=; Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimini Bursa çap=nda yayg=nla<t=rmak ve Ulusal Kalite Hareketine destek vermek, Bursa da i< mükemmellifine ula<ma çabas=nda olan firmalar= ödüllendirmek ve onurland=rmak, Konusunda iyi uygulamalar=n difer firmalar taraf=ndan da payla<=l=p uygulanmas=n= te<vik etmek, Bursal= firmalar=n i< ba<ar=lar=n=n ve sürdürülebilir rekabet gücünün ulusal ve uluslararas= düzeyde artmas=na yard=mc= olmak, Bursa n=n tan=t=m=na katk=da bulunmakt=r y=l= Bursa Kalite Ödül sürecine AAOLU KMYASAL MADDELER A."., BEYÇELK KALIP VE OTOMOTV A."., CANSAN ALÜMNYUM A.". ve FEKA OTOMOTV MAMULLER A.". kat=ld= y=l= Bursa Kalite Ödülü Süreci, deferlendirici ekibinin deferlendirmeleri sonucunda 16 Nisan 2005 tarihinde yap=lacak Ödül Töreni nde ödül alan kurulu<lar=n duyurulmas= ile son bulacakt=r. ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜLÜ KalDer Eski<ehir "ubesi ve Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü i<birlifi ile düzenlenmektedir. Ödül sürecine Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü ne bafl= tüm resmi ve özel okullar ba<vurabilmektedir. Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödülü, ülkemizde ve Eski<ehir de EFitimde Toplam Kalite Yönetimi bilincinin yayg=nla<t=r=lmas=n=, efitim kurumlar=n=n kalite geli<tirmeye yönelik çabalar=n=n özendirilmesini ve ödüllendirilmesini; Eski<ehir deki ve ülkemizdeki efitim kurumlar=n=n, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü ne haz=rlanmalar=n= amaçlamaktad=r. Bu amaç dofrultusunda ayr=ca; EFitim kurumlar=nda bir mükemmellik kültürü olu<turmak, En iyi uygulamalar=n difer efitim kurumlar= taraf=ndan da payla<=l=p yayg=nla<mas=n= te<vik etmek, Üniversiteleri ve difer kurumlar=yla efitim ve kültür kenti olan Eski<ehir in ulusal ve uluslararas= düzeyde tan=t=m=na katk= saflamak, Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 10

11 Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü ve KalDer Eski<ehir "ubesi nin EFitimde Toplam Kalite Yönetimi çal=<malar=n=n tan=t=m=n= ve yayg=nla<t=r=lmas=n= saflamakt=r. Yakla<=k on ay süren Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödül sürecinde Ulusal Kalite Ödül süreci esaslar= baz al=nmakta ve EFQM Mükemmellik Modeli kullan=lmaktad=r y=l=nda, Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü ne bafl= 4 kamu ve 1 özel okul olmak üzere toplam 5 okul sürece ba<vurmu<, ödüle ba<vuran okullar=n deferlendirilmeleri ve ödül süreci 2004 y=l= içerisinde gerçekle<tirilmi<tir. Bu okullar; Anadolu Teknik Lisesi, brahim KaraoFlanoFlu lköfretim Okulu, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi, Özel Ümit lköfretim Okulu ve "ehit Ali Gaffar Okkan lköfretim Okulu dur. Nisan 2004 te gerçekle<tirilen DeFerlendirici EFitimi sonras= Haziran ay=nda yap=lan uzla<=m toplant=lar= ile "ehit Ali Gaffar Okkan lköfretim Okulu saha ziyaretine hak hazanm=< ve Eylül 2004 te okula saha ziyareti gerçekle<tirilmi<tir. 30 Eylül 2004 tarihinde Eski<ehir Valilik Makam=nda Jüri Toplant=s= gerçekle<mi< ve 1 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödül Töreni ve EFitimde Kalite Sempozyumu ile sonuçlar aç=klanm=<t=r E)itim Kurumlar3 Kalite Ödülü:?EHT AL GAFFAR OKKAN LKÖRETM OKULU JÜR TE?VK ÖDÜLÜ Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödülü ne ba<vuran bu okullardan Anadolu Teknik Lisesi ve "ehit Ali Gaffar Okkan lköfretim Okulu 2005 y=l=nda Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer alacaklard=r. Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödülü nün ikinci y=l=nda al=nan ba<vurular ile sürece 8 kamu, 2 özel okul olmak üzere toplam 10 okul ba<vurmu<tur. Ödüle ba<vuran okullar=n deferlendirilmeleri 2005 y=l=nda gerçekle<tirilecektir. EGE BÖLGES KALTE ÖDÜLÜ VE YILIN BA?ARILI EKB ÖDÜLÜ KalDer zmir "ubesi, yerel bazda EFQM Mükemmellik Modeli nin uyguland=f= Ege Bölgesi Kalite Ödülü ile bölgesindeki ba<ar=l= ekip çal=<malar=n=n deferlendirildifi Y=l=n Ba<ar=l= Ekibi Ödülü süreçlerini yürütmektedir. MAS 2004 te YBEÖ ne 12 ekip, EBKÖ ne ise toplam 4 kurulu< ba<vuruda bulunmu<tur; ödüle defer bulunan ekip ve kurulu<lar <unlard=r: 2004 Y3l3n Ba*ar3l3 Ekibi Ödülü: SÖKTA? ARMON SUN TEKSTL KASIRGA ÜÇÜNCÜ GRUBU ÇI ZELTA? LK ADIM TETRA PAK SALIKLI GELECEK BA?ARI ÖDÜLÜ BA?ARI ÖDÜLÜ BA?ARI ÖDÜLÜ TE?VK ÖDÜLÜ TE?VK ÖDÜLÜ 2004 Ege Bölgesi Kalite Ödülü: Yap=lan deferlendirme sonucu ödül kriterlerini saflayan bir kurulu< bulunamad=. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 11

12 13. ULUSAL KALTE KONGRES GeleceFi "ekillendirmek ana temas=n= i<leyen 13. Ulusal Kalite Kongresi, Kas=m 2004 tarihleri aras=nda stanbul Lütfi K=rdar Uluslararas= Kongre Merkezi nde gerçekle<tirilmi<tir. TÜSAD =n katk=lar=yla düzenlenen Kongre, KalDer Yönetim Kurulu Ba<kan= Hasan Suba<= n=n aç=l=< konu<mas=yla ba<lad=. Dünyan=n en ünlü strateji uzman= ve yönetim gurular=ndan Dr. Kenichi Ohmae, Kongre'nin aç=l=< günü düzenlenen özel oturuma konu<mac= olarak kat=ld=. 25 Kas=m 2004 günü düzenlenen ikinci özel oturumda ise liderlik ve yönetim alan=ndaki çal=<malar=yla tan=nan ve dünya çap=nda gelecefe yön veren en önemli beyinler aras=nda gösterilen Prof. Dr. Manfred Kets De Vries bir konu<ma yapt=. Kongre süresince, Dünya Bankas= Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Türkiye Ülke Müdürü Marie Helen Bricknell, Etik Ara<t=rmalar Merkezi Ba< Dan=<man= Frank Navran, TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök, Koç Üniversitesi Strateji Profesörü ve YASED Ba<kan= "aban Erdikler, Sabanc= Holding Yönetim Kurulu Ba<kan= Güler Sabanc= gibi Türkiye'den ve dünyadan çok say=da akademisyen, i<adam=, siyasetçi ve bürokrat olan 80 in üzerinde konu<mac= gelecefin <ekillendirilmesi konusunu defi<ik yönlerden ele alarak görü<lerini kat=l=mc=larla payla<t=. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin yönetiminde toplam 13 çal=<tay gerçekle<tirilmi<tir. Çal=<taylar; Ac=badem SaFl=k Grubu, Arama Kat=l=m Yönetim Dan=<manl=F=, CRM Pro, DNV, Kurumsal Yönetim DerneFi, MÜDEK, Peryön ve Ritz Carlton stanbul i<birlikleri ile gerçekle<tirilmi<tir. Kongre nin kapan=<=nda yeralan Ulusal Kalite Ödül Töreni bu y=l özel bir konufa ev sahiplifi yapt=: Miha Pogacnik. Pogacnik, "müzifin evrensellifini, küreselle<en dünyan=n hayati meseleleriyle birle<tirerek i< dünyas=nda tak=m çal=<mas=na yönelik etkin ileti<im modelleri geli<tiren özgün ve ünlü bir yarat=c=" olarak tan=n=yor. Birçok uluslararas= kurumla çal=<malar yürüten Pogacnik, Hamburg merkezli "Sanatla Kültürleraras= li<kileri Geli<tirme Enstitüsü"nün de kurucusu. 13. Ulusal Kalite Kongresi, çe<itli kategorilerden toplam 72 sponsor taraf=ndan desteklenmi<tir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kurulu<lar=ndan toplam 3292 ki<inin kat=l=m= ile gerçekle<mi<tir. Barem Research International taraf=ndan 251 kongre kat=l=mc=s= ile yüzyüze yap=lan görü<melerde, Beklentileri Kar<=lama Derecesi için iyi ve çok iyi yan=t=n= verenlerin oran= %85 dir. 9.KALTE VE YÖNETM SSTEMLER FUARI Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulu<lar= ayn= çat= alt=nda bulu<turarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin payla<=lmas=n= saflamak amac=yla KalDer taraf=ndan her y=l düzenlenen fuar, Kas=m 2004 tarihlerinde stanbul Lütfi K=rdar Kongre ve Sergi Saray= nda 13. Ulusal Kalite Kongresi ne paralel olarak gerçekle<tirilmi<tir. Yönetim, insan kaynaklar=, standartlar, veri toplama, <irket kaynaklar=, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yaz=l=m, yay=n, kalibrasyon, efitim, ara<t=rma, mü<teri ili<kileri, outsourcing hizmetleri, dan=<manl=k ve belgelendirme konular=nda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararas= kurulu<lar fuara kat=lm=<t=r. Toplam 73 stand=n bulundufu fuarda; standlar=n 22 tanesi paral=, 31 tanesi sponsor, 20 tanesi de i<birlifi çerçevesinde tahsis edilmi<tir. Fuar, Avrupa normlar=nda kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki son geli<meleri izlemek, hizmet sunan firmalar= somut verilerle deferlendirmek, yüz yüze görü<melerde bulunmak ve uluslararas= deneyimleri payla<mak isteyen ziyaretçi ve kurulu<lar= bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemi<tir. Fuarda aç=lan KalDer stand=nda dernek faaliyetleri ve üyelik ko<ullar= hakk=nda bilgi verilmi<, EFitim Lisans YönetmeliFi, Excellence One ve Mükemmellik A<amalar= n=n tan=t=m= yap=lm=< ve yay=nlar=m=z sergilenmi<tir. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 12

13 Ulusal Kalite Kongresi nden ne derece memnun kaldnz? 2003 Yl 2004 Yl Memnun 61% Memnun 73% Çok memnun 14% Cevap yok 4% Hiç memnun deil 1% Memnun deil 3% Ne memnun, ne deil 17% Çok memnun 9% Hiç memnun deil 2% Memnun deil 3% Ne memnun, ne deil 13% Ortalama=3,89 Ortalama=3, Baz: 251 Bu soru 2002 de evet-hayr eklinde cevaplandrlmtr, bu nedenle format karlatrma için uygun de"ildir de katlmclarn %90 evet, memnun kaldm eklinde cevap vermitir ve 2004 yllar arasndaki fark % 95 güven aralnda anlaml deildir. Kongrenin beklentileri ne derece kar1lad* (4çerik açsndan) 57% 55% 63% Ortalama 3,75 3,77 4,09 ** % 22% 23% 13% 9% 10% 5% 5% 2% 1% 1% 6% 3% 1% 0% Çok iyi (5) 4yi (4) Orta (3) Kötü (2) Çok Kötü (1) Cevap yok * De"erlendirmede 5 li skala kullanlmtr. 5 çok iyi, 1 çok kötü anlamna gelmektedir. ** 2004 ylnda soru Kongrenin genel de"erlendirmesi eklinde sorulmutur ve 2004 yllar ortalamalar arasndaki fark %95 güven aralnda anlamldr. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 13

14 9. TKY MAKALE YARI?MASI Gelenekselle<en Toplam Kalite Yönetimi Makale Yar=<mas= n=n dokuzuncusu GeleceFi "ekillendirmek ba<l=f= alt=nda gerçekle<tirilmi<tir. Her y=l konusunda uzman ve deferli çal=<malar= bulunan ki<iler aras=ndan olu<turulan seçici kurul, bu sene de yar=<maya kat=lan makalelerin deferlendirilmesi konusunda KalDer e destek vermi<tir. ÖDÜL KAZANAN MAKALE: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Gökbunar (Mansiyon) DAHA Y BR GELECEK YARATMA:DÜNYANIN YEN HARTASINDA YER ALABLMENN MUCZEV OLMAYAN ANAHTARI-Y YÖNET"M VE EKONOMK GEL"ME ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER MERKEZN 2004 YILINDA DÜZENLED ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER: MÜKEMMELLK YOLUNDA ISO 9000:2000 VE SÜREÇ YÖNETM DENEYM PAYLA?IM SEMPOZYUMU KalDer ve Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK 24 "ubat 2004 tarihinde Mükemmellik Yolunda ISO 9000:2000 ve Süreç Yönetimi Deneyim Payla<=m Sempozyumu nun ikincisini gerçekle<tirmi<tir. stanbul Dedeman Oteli nde gerçekle<tirilen etkinlik, sabah bölümünde çal=<taylardan, öfleden sonraki bölümünde ise 2 oturum ve bir panelden olu<mu<tur. Günün ilk bölümünde gerçekle<tirilen çal=<taylar=n ana hedefi, Süreç Yönetiminden saflanabilecek faydalar=n, bu beklenen faydalar= artt=rman=n önündeki engellerin neler oldufu ve son olarak da Süreç Yönetimindeki engellerin nas=l a<=labilecefi konular=n=n aç=kl=fa kavu<turulmas= olarak belirlendi. Günün ikinci bölümünde gerçekle<tirilen sempozyumun ana hedefi ise, ISO 9000:2000 belgesi alm=< kurulu<lar=n, bundan sonra mükemmellik yolunda neler yapmalar= gerektifi ve kurulu<lar=n Süreç Yönetiminden nas=l katk= saflad=klar= konular=n ele al=nmas= olarak belirlendi. SÜREKL YLE?TRME ÇN VER YÖNETM VE ALTI SGMA Sempozyum 26 Nisan 2004 tarihinde BoFaziçi Üniversitesi Büyük Toplant= Salonu nda gerçekle<tirilmi<tir. Sempozyuma 5 i aç=l=< konu<mas= yapmak üzere toplam 17 konu<mac= ve 1 moderatör kat=lm=<t=r. Yakla<=k 200 ki<inin kat=ld=f= sempozyumda uygulay=c= kurulu<lar=n deneyimleri payla<=lm=<t=r. Sempozyumda, kurulu<lar Alt= Sigma kapsam=nda gerçekle<tirdikleri projeleri sunmu<, bu projelerin sonucunda neler kazand=klar= ve kazan=mlar=yla kurumsal performanslar=n=n nas=l geli<tifi ele al=nm=<t=r. ULUSAL KALTE HAREKET DENEYM PAYLA?IM GÜNÜ Payla<=m Günü 23 Mart 2004 tarihinde KalDer Centrum < Merkezi nde gerçekle<tirilmi<tir. Payla<=m gününe 4 ü aç=l=< konu<mas= yapmak üzere toplam 11 konu<mac= kat=lm=<t=r. Yakla<=k 100 ki<inin kat=ld=f= payla<=m gününde uygulay=c= kurulu<lar=n deneyimleri payla<=larak, a<af=daki konular ele al=nm=<t=r; Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 14

15 yi Uygulama Örnekleri Kurulu<lar=n ÖzdeFerlendirme Deneyimleri ÖzdeFerlendirmesini Tamamlayan Kurulu<lar=n Plaket Töreni YEREL KALTE GÜNLER Bölgelerin ilgisini kazanmak ve UKH'yi yaymak ad=na düzenlenen Yerel Kalite Günleri 2004 y=l=nda da 28 Eylül 2004 tarihinde Bal=kesir de düzenlendi. KalDer, Bal=kesir Sanayi Odas= ve Bal=kesir Kalite DerneFi taraf=ndan düzenlenen, KalDer Bursa "ubesi Ba<kan= Sami Erol, Bal=kesir Kalite DerneFi Ba<kan= Yücel Aytaç ve Bal=kesir Sanayi Odas= Ba<kan= A. Rona Y=rcal='n=n aç=l=< konu<malar= ile ba<layan Bal=kesir Yerel Kalite Günü, Bal=kesir Vali Yard=mc=s=, Emniyet Müdürü ve Bal=kesir'deki firmalardan orta ve üst kademede yakla<=k 140 ki<ilik kat=l=mla gerçekle<tirildi. SPORDA KALTE SEMPOZYUMU KalDer ve TMOK taraf=ndan düzenlenen Sporda Kalite Sempozyumu 24 May=s 2004 tarihinde Lütfi K=rdar Kongre ve Sergi Saray= nda, Zorlu Grubu ve Mehmet Zorlu Vakf= n=n ana sponsorlufunda gerçekle<tirilmi<tir. Bu <ekilde yurtiçi ve yurtd=<=ndan seçkin sporcu, spor akademisyeni ve yöneticilerin; i< dünyas=, medya, kamu yöneticileri ve fikir önderleri ile bir araya gelmesi hedeflenmi<tir. Bu bulu<man=n etkinlifi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin tam destefi saflanm=<t=r. Sempozyuma 2 si yurtd=<=ndan olmak üzere toplam 34 konu<mac= ve 8 oturum ba<kan= kat=lm=<t=r. Kat=l=mc= say=s= 316 olarak gerçekle<mi<tir. AVRUPA KALTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI KalDer taraf=ndan düzenlenen Avrupa Kalite Yönetimi Vakf= Kazananlar Konferans= 14 May=s 2004 tarihinde Sabanc= Center da, Kocaeli Sanayi Odas= ve Bosch San.Tic.A."-Bursa n=n sponsorlufunda; Sabanc= Holding ve Vip Turizm katk=lar=yla gerçekle<tirilmi<tir. Program, davet edilen kurulu<lar=n ba<ar= öyküleri ön plana ç=kart=larak olu<turulmu<tur. Konferansa 3 ü yurtd=<=ndan olmak üzere toplam 14 konu<mac= ve 4 oturum ba<kan= kat=lm=<t=r. Kat=l=mc= say=s= 329 olarak gerçekle<mi<tir. TANITIM FAALYETLER KalDer, Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geli<tirilmesi ve yayg=nla<t=r=lmas= için Anadolu daki yerel kalite odaklar=n= olu<turarak çe<itli kurum ve kurulu<lar= ziyaret etmekte, düzenlenen faaliyetlere hem içerik destefi vermekte hem de sunumlar yapmakta, uygun yerlerde stand açarak misyon ve hizmetlerini tan=tmaktad=r. Merkez in 2004 Y3l3 Tan3t3m Faaliyetleri 1. nsan Kaynaklar= Yönetim Kongresi (18 "ubat 2004) TÜ Endüstri MühendisliFi ÖFrenci Sempozyumu (18-21 "ubat 2004) Rekabet Ortamlar=n=n DeFi<im Sürecinde Kurum Kültürünün Yönetimi nde Bro<ür DaF=t=m= (30 Eylül 2004) Avrupa ç Denetim Zirvesi nde Stand (7-8 Ekim 2004) SO Sanayi Kongresi nde Stand (12-13 Ekim 2004) BoFaziçi Üniversitesi Yöneylem Ara<t=rma Kulübü (BÜYAK) Kalite Zirvesi (20-22 Ekim 2004) Otomotiv Sanayinde <birlikleri II-Endüstriyel Tasar=m ve Ürün Geli<tirme EtkinliFi nde Bro<ür DaF=t=m= (22 Ekim 2004) 12. Uluslararas= nsan Yönetimi Kongresi nde Stand (2-3 Aral=k 2004) 5. Pazarlama Zirvesi nde Stand (9-10 Aral=k 2004) Eczac=ba<='nda Yarat=c= ve Yenilikçi Bulu<malar da Stand (21 Aral=k 2004) Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 15

16 ANKARA?UBES NN 2004 YILINDA DÜZENLED ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER: 5. KAMU KALTE SEMPOZYUMU KalDer Ankara "ubesi taraf=ndan gerçekle<tirilen Kamu Kalite Sempozyumlar= n=n be<incisi 9-10 Haziran 2004 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenmi<tir. Ana temas= Kamu Kaynaklar=n=n Etkili Yönetimi; Stratejik Planlama ve zleme olarak belirlenen sempozyuma 534 ki<i kat=lm=<t=r. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi nde Kad=köy Anadolu Lisesi Ba<ar= Ödülü alm=<t=r. 7. KALTE ÇEMBERLER PAYLA?IM KONFERANSI KalDer Ankara "ubesi taraf=ndan 14 Ekim 2004 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen konferansa 593 ki<i kat=lm=<t=r. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A."., EreFli Demir ve Çelik Fabrikalar= T.A.". (Erdemir), Assan Alüminyum, V-KO Nur Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A."., Kordsa Sabanc= Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A."., Aksaz Onar=m Destek Komutanl=F=, Maliye Bakanl=F= Defterdarl=F=, Karel Elektronik ve Ticaret A."., Treysan Prefabrik Çelik Yap=lar Sanayi ve Ticaret A.". konferansta sunum yaparak deneyimlerini payla<m=<lard=r. 1. NSAN KAYNAKLARI YÖNETM KONGRES KalDer ve PERYÖN Ankara "ubelerinin i<birlifi ile 18 "ubat 2004 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen konferansa 580 ki<i kat=lm=<t=r. nsan kaynaf= yönetimine ili<kin bilgi ve deneyim zenginlifinin artt=r=lmas=na katk=da bulunmak amac=yla düzenlenen Kongre Dönü<üm Sürecinde nsan Kaynaklar= ana temas= alt=nda gerçekle<tirilmi<tir. ETMDE KALTE PANEL KalDer Ankara "ubesi taraf=ndan 21 Nisan 2004 tarihinde ODTÜ Geli<tirme Vakf= Okullar= n=n i<birlifi ile EFitimde Kalite Yönetimi Paneli 190 ki<inin kat=l=m= ile gerçekle<mi<tir. TANITIM FAALYETLER Kamu Çal=<malar= Kapsam=nda Gerçekle<tirilen Tan=t=mlar ve Ziyaretler: Hacettepe Üniversitesi <letme TopluluFu Milli EFitim Bakanl=F= Genel Kurmay Personel Daire Ba<kanl=F= Emniyet Genel Müdür Yard=mc=s= Emniyet Genel MüdürlüFü DPT Müste<arl=F= MEB OrtaöFretim Genel Müdürü MEB Müste<ar= çi<leri Bakanl=F= Dernekler Dairesi Ba<kanl=F= Deniz Kuvvetleri Komutanl=F= Çal=<ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl=F= Müste<arl=F= Maliye Bakanl=F= Müste<arl=F= ODTÜ Rektör Yard=mc=s= Genel Kurmay Personel Ba<kanl=F= Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 16

17 BURSA?UBES NN 2004 YILINDA DÜZENLED ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER: 2. KALTE VE BA?ARI SEMPOZYUMU KalDer Bursa "ubesi, faaliyetlerine daha geni< kat=l=mlar=n saflanmas= amac=yla, ilkini Nisan 2003 tarihlerinde Uluslararas= Rekabette Kalite ve Ba<ar= ana temas= ve 1700 ki<ilik kat=l=mla gerçekle<tirdifi Kalite ve Ba<ar= Sempozyumu nun ikincisini Yönetim Kalitesi ve AB Uyum Süreci ana temas=yla, BUSAD <birlifi, T.C. Bursa ValiliFi, UludaF Üniversitesi, KOSGEB, AB Info, AIESEC destekleriyle 7-8 May=s 2004 tarihlerinde yakla<=k 2500 ki<ik kat=l=mla Almira Otel de gerçekle<tirmi<tir. 2. KALTE VE BA?ARI FUARI 2. Kalite ve Ba<ar= Sempozyumu ile ayn= mekanda gerçekle<tirilmi< olup, Bursa ve çevresinde düzenlenen ilk ve tek Kalite Fuar= olmu<tur. Amac= Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulu<lar= ayn= çat= alt=nda bulu<turmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin payla<=lmas=n= saflamak olan Kalite ve Ba<ar= Fuar= na, efitim, dan=<manl=k, g=da, üretim ve hizmet sektörlerinden toplam 21 kurulu< kat=lm=<t=r. BURSA KALTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI KalDer Bursa "ubesi ve BUSAD i<birlifi ile 7 Ekim 2004 tarihinde organize edilen Kalite Ödülü Kazanalar Konferans= orta ve üst kademedeki yöneticilerin kat=l=m=yla BUSAD toplant= salonunda gerçekle<tirilmi<tir. MODEL KULÜBÜ KalDer Bursa "ubesi taraf=ndan düzenlenen, <letmelerde EFQM Mükemmellik Modelinin ele al=nd=f=, kriterlerin irdelenerek iyi uygulamalar=n aktar=ld=f= özel ve kamu sektöründen yofun ilgiyle kar<=lanan Model Kulübü Toplant=lar=, 2004 y=l=nda 6 farkl= konuda toplamda 750 ki<ilik kat=l=mc= ile gerçekle<tirilmi<tir. TANITIM FAALYETLER Vali Bursa Büyük<ehir Belediyesi UludaF Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanl=F= BTSO BTSO Avrupa BirliFi BUSAD Makine Mühendisleri Odas= KOSGEB Yeni Bursa, AS TV, Olay TV, Bursa Haber Süta< Canel Otomotiv Türkay Tekstil Türkün Hisar Reklam Burula< Besa< EMO Güven T=p Özel Nilüfer T=p Merkezi AIESEC Nova Dershanesi Necatibey K=z Meslek Lisesi T=p Fakültesi l SaFl=k MüdürlüFü Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 17

18 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Korteks Leoni Bosch May Tohumculuk Yazaki Contitech Mako Bpo Alara Co<kunöz Cansan Penguen Akta< Valeo Tofa< Beyçelik Ototrim Çilek Mobilya Y=ld=r=m K=rtasiye ESK?EHR?UBES NN 2004 YILINDA DÜZENLED ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER: 2004 y=l=nda 23 adet etkinlik düzenlenmi<, toplam 34,5 gün süren etkinliklere 2772 ki<i kat=lm=<t=r. Memnuniyet oran= 50 üzerinden 41,26 d=r. 3. KALTE?ÖLEN Farkl= sektörlerden ki<i ve kurumlar=n bir araya gelerek iyi uygulamalar=n payla<=lmas= amac=yla düzenlenen Kalite "öleni nin üçüncüsü 4-5 Haziran 2004 tarihinde 530 ki<inin kat=l=m= gerçekle<tirilmi<tir. DeFi<im, Verimlilik ve Rekabet ÜstünlüFü ana temas= ile düzenlenen 3. Kalite "öleni kapsam=nda yer alan Fuar Alan= da farkl= bir bilgi payla<=m ortam= olarak <ölen içerisinde yeralm=<t=r. ESK?EHR ETM KURUMLARI KALTE ÖDÜL TÖREN VE ETMDE KALTE SEMPOZYUMU KalDer Eski<ehir "ubesi ve Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü i<birlifi ile düzenlenen Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödül süreci sonunda düzenlenen Ödül Töreni ve EFitimde Kalite Sempozyumu 1 Ekim 2004 tarihinde 320 ki<inin kat=l=m= ile Kaliteli EFitim Kaliteli Gelecek ana temas= ile gerçekle<tirilmi<tir. Özel ve panel oturumlar=n=n ard=ndan sonuçlar aç=klanm=<; ödüle ba<vuran okullara Kat=l=m Beratlar= verilmi< ve "ehit Ali Gaffar Okkan lköfretim Okulu Jüri Te<vik Ödülü nü alm=<t=r. KÜTAHYA KALTE SEMPOZYUMU Dumlup=nar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas= ve Kütahya Porselen i<birlifi ile 21 Nisan 2004 tarihinde Tak=m Çal=<mas= ve Sürekli Geli<me ana temas= ile gerçekle<tirilmi<tir. 557 ki<inin kat=ld=f= sempozyumda tak=m ve teblif sunu<lar=na yer verilmi<tir. ÇALI?TAY, PANEL, SEMNER TOPLANTILARI Süreç Yönetim Sistemi ve Süreç yile<tirme Çal=<tay=, Yal=n Üretim Çal=<tay=, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öfrencilerine yönelik ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Deneyimler Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Program=, Av. Ergün Zoga Sohbet Toplant=s=, Ödül Deneyim Payla<=m Günü, < SaFl=F= ve < GüvenliFi Uygulamalar=nda Yönetim Sistemi Yakla<=m= Paneli, Ödül Bilgilendirme Toplant=s=. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 18

19 UZUN SÜREL BLNÇLENDRME PROGRAMLARI Anadolu Üniversitesi ÖFrencileri, Osmangazi Üniversitesi ÖFrencileri, ÇaFda< Ya<am= Destekleme DerneFi ÖFrencileri ve Gönüllüleri, Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü kapsam=nda Müfetti<ler. TANITIM FAALYETLER Osmangazi Üniversitesi Kimya MühendisliFi Battalgazi Vergi Dairesi ki Eylül Vergi Dairesi Osmangazi Üniversitesi Kariyer Günleri Eski<ehir Makine Mühendisleri Odas= Eski<ehir ValiliFi Eski<ehir Defterdarl=F= TANITIM VE?BRL KURMA ZYARETLER Anadolu Üniversitesi, Asya Hal=, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi, Atayurt Okullar=, Battalgazi Vergi Dairesi, Commercial Union Hayat Sigorta, Eski<ehir Defterdarl=F=, Dizin Bili<im, Duygu Reklam, Dumlup=nar Üniversitesi, Endel A."., ES TV, Eski<ehir Ba<ar= UFur Dershanesi, Eski<ehir Final Dergisi Dershanesi, Eski<ehir Milli EFitim MüdürlüFü, Eski<ehir ValiliFi, Etap Bili<im, Ford Otosan, HatipoFlu- Europen, I.Hava Kuvvet Komutanl=F=, ki Eylül Vergi Dairesi, zocam, Kanal 26, Korel, Mat-FKB Özel Geli<im Koleji, Osmangazi Üniversitesi, Pa<abahçe, P=nar Süt, S.B. DoFumevi, Sakarya Gazetesi, Sarar, Selka n<aat, Spectrum, STFA Savronik Elektronik, Tepe Mobilya, Tepeba<= Belediyesi, Tetrapak, Toprak, Türk Demirdöküm. Ayr=ca Eski<ehir EFitim Kurumlar= Kalite Ödül süreci kapsam=nda pek çok okul. ZMR?UBES NN 2004 YILINDA DÜZENLED ETKNLKLER VE TANITIM FAALYETLER: 5. MÜKEMMELL ARAYI? SEMPOZYUMU 5. MükemmelliFi Aray=< Sempozyumu, KalDer zmir "ubesi, Ege Üniversitesi (EÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Bölgesi Sanayi Odas= (EBSO), Ege Genç <adamlar= DerneFi (EGAD), Ege Sanayiciler ve <adamlar= DerneFi (ESAD) ve zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) taraf=ndan "Kalite Kültürü, DeFi<im ve Türkiye" ana temas= ile Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Nisan 2004 tarihlerinde gerçekle<tirilmi<tir. lk günü çal=<taylara ayr=lan sempozyumu, özel ve kamu kurulu< temsilcileri, üniversite mensuplar= ile öfrencilerden olu<an yakla<=k 500 ki<i ziyaret etmi<tir. Konular=nda uzman 41 konu<mac=n=n deneyim ve tecrübelerini payla<t=f= 12 oturum düzenlenmi<tir. 5. MAS, kat=l=mc= say=s= aç=s=ndan 4. MAS a göre %24 lük bir azalma göstermi<tir. MAS 2004 de, sempozyum giderlerini kar<=lamak için 11 Ana Sponsor ve 12 Oturum Sponsoru temin edilmi<; ayr=ca 14 Hizmet Sponsoru, 1 Lojistik Sponsoru ve 2 Medya Sponsoru da sempozyuma faaliyet baz=nda destek vermek için çal=<malar=m=za kat=lm=<t=r. 2. KALTE FUARI 1999 y=l=ndan beri sempozyum bünyesinde düzenledifimiz kalite sergimiz 5. MAS da, yine sempozyum kapsam=nda 2. Kalite Fuar= ad= alt=nda, Nisan 2004 tarihleri aras=nda gerçekle<tirmi<tir. 31 kat=l=mc= firma ile düzenlenen 2. Kalite Fuar=n= yakla<=k 500 ki<i ziyaret etmi<tir. PERFORMANS YÖNETM DENEYM PAYLA?IM SEMPOZYUMU KalDer zmir "ubesi, 17 Haziran 2004 tarihinde Performans Yönetimi Deneyim Payla<=m Sempozyumu düzenlemi<tir. EBSO i<birlifi ile, Ege Bölgesi Sanayi Odas= Meclis Salonu nda gerçekle<tirilen bu sempozyum kat=l=mc=lar=n büyük kazan=mlar= ile sonuçlanm=<t=r. Yakla<=k 100 ki<inin kat=l=m= ile gerçekle<en Performans Yönetimi Deneyim Payla<=m Sempozyumu na 2 firma sponsor olarak katk=da bulunmu<tur. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 19

20 ETMDE EFQM MÜKEMMELLK MODEL UYGULAMALARI KONFERANSI 11 Aral=k 2004 tarihinde Özel Ege Lisesi ile birlikte EFitimde EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalar= Konferans= düzenlenmi<, zmir deki tüm okullardan yakla<=k 100 ki<inin kat=ld=f= konferansta KalDer Eski<ehir "ubesi Yönetim Kurulu Ba<kan= Ahmet Gökçümen, Eski<ehir l Milli EFitim Müdür Yard=mc=s= brahim Gümü< ve "ehit Gaffar Okkan lköfretim Okulu Müdürü Hulusi Karsl= deneyimlerini kat=l=mc=larla payla<m=<lard=r. DER ETKNLKLER Mü<teri Memnuniyeti Yönetimi ve Ölçümleri Asuman Ark=< 17 Kat=l=mc= < SaFl=F= ve GüvenliFinde Risk DeFerlendirmesi A. Serdar Anla< 31 Kat=l=mc= Toplam Üretken Bak=m Tolga Özyap=c= 25 Kat=l=mc= TANITIM Kar<=yaka Devlet Hastanesi nde TKY sunumu Milli EFitim MüdürlüFü ne TKY sunumu DEÜ Kariyer ve Yönetim Klubü ne KalDer tan=t=m sunumu DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü KalDer tan=t=m sunumu DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tan=t=m sunumu TAYSAD Toplant=s= nda KalDer tan=t=m sunumu ve stand Kent Hastanesi ne KalDer tan=t=m sunumu SKY TV ve Ege TV de KalDer ve 5. MAS sunumu KESAD KalDer tan=t=m sunumu Özel Ege Lisesi KalDer ve UKH tan=t=m sunumu Özel Deniz Lisesi KalDer tan=t=m sunumu ZF Lemförder KalDer ve UKH tan=t=m sunumu Tar=mda Kalite Platformu nda yer alma zmir Ekonomi Üniversitesi ni ziyaret ve KalDer tan=t=m= KOSGEB i ziyaret ve KalDer tan=t=m= Milli EFitim MüdürlüFü ne KalDer ve UKH tan=t=m= EMOT Hastanesi UKH tan=t=m= AIESEC ile i<birlifi Ege TV de EUREPGAP konusunda canl= yay=n aç=k oturuma kat=l=m ESAD ve EGAD Yönetim Kurulu ziyaretleri Ekim 2004 te E.Ü. Lokali bahçesinde üye yemefi AB Uzmanl=k Merkezi ile i<birlifi toplant=s= Valiyi Ziyaret EBSO yu ziyaret Gözlem Gazetesi ni ziyaret Ya<ar Üniversitesi ni ziyaret Ege hracatç= Birlikleri Ba<kanlar Kurulu Ba<kan= n= ziyaret Vestel i ziyaret Petkim UKH tan=t=m= ZTO Ba<kan= n= ziyaret AOSB Yönetim Kurulu na ziyaret Tekstil hracatç= BirliFi Ba<kan= Sn. Jak Eskinazi yi ziyaret ESBA" Sektör Günleri nde stand zmir Enternasyonal Fuar= nda stand MMO Bahar Konferans= kapsam=nda stand E.Ü. Kariyer Günleri nde stand E.Ü. Kalite Günleri nde sunum, makale ve resim yar=<malar= Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 20

21 ETM KalDer in misyonu gerefi tüm özel, kamu kurum ve kurulu<lar= ile sivil toplum örgütlerinin dünya çap=nda kalite seviyesine ula<malar= ve rekabet güçlerini art=rmalar= amac=na yönelik olarak haz=rlad=f= ortamlar içinde E)itim Faaliyetleri önemli bir rol oynamaktad=r. Bu faaliyetler ile "Toplam Kalite Yönetimi"nin bireylerden en geni< organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini saflamak ve "kaliteli bir ya<am biçimi olu<turmak" hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsenmi<tir. EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakf=) Türkiye'deki "Ulusal <birlifi" ortaf= durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli efitimlerini KalDer/EFQM Ulusal Aç=k EFitim Lisans= verdifi kurulu<larla birlikte gerçekle<tirmektedir. Bu kurulu<lar : 1-) Arge Dan=<manl=k A.". 2-) Yöneti<im Yönetim Dan=<manl=F= ve Ticaret Ltd. "ti y=l=nda Ulusal Kalite Hareketi ne (UKH) kat=lan kurulu<lara önerilen Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculufuna ç=kan bu kurulu<lara yeni ufuklar açarken; yap=lan h=zl= özdeferlendirme ile iyile<tirilmeye aç=k yönler, dolay=s=yla da efitim ihtiyaçlar= ortaya ç=kmaktad=r y=l= sonuna kadar UKH ye kat=lm=< bulunan 60 kurulu<umuzun bilhassa ald=klar= Kurulu< çi efitimler sonucunda hem düzenlenen program say=s=nda, hem de efitimlere kat=l=mc= say=s=nda 13 y=l=n en üst seviyesine ula<=lm=<t=r. UKH kat=l=mc=lar=m=z aras=nda, al=nan efitimleri kurulu<lar=nda bir dönü<üm projesi olarak gören SDEMR in yerini ayr=ca vurgulamak isteriz. KalDer; efitim faaliyetlerinde a<af=daki ilkeler dofrultusunda kat=l=mc=lara gerçek hayattaki ba<ar=l= uygulamalar= aktararak, öfrenmeyi eyleme dönü<türecek fark=n yarat=lmas=n= hedeflemektedir. KalDer efitimleri alan=nda bir markad=r: EFitim portföyü, sadece KalDer'in misyonu ile çerçevesi çizilen uzmanl=k alan= ve bilgi birikimi olan kavramlarda olu<turulmakta, ba<ar=l= uygulamalarla yayg=nla<t=r=lmakta ve güvenirlilik saflanmaktad=r. Üye ve mü<teri memnuniyeti önceliktir: EFitim politikalar=, kurulu<lar=nda TKY konusunda ve efitim sürecinde deneyim sahibi gönüllülerden olu<an "EFitim Komitesi" ve üyelerimiz taraf=ndan yönlendirilerek mü<teri odakl=l=k öne ç=kar=lmaktad=r. Bu baflamda efitimlerden gelir elde etmek öncelik görülmemektedir. EFiticilerimiz fark yarat=rlar: KalDer efiticileri, Toplam Kalite YolculuFu'nda tecrübeli kurulu<lar=n örnek uygulamalar=nda fiilen yer alan, deneyimleri üst seviyede olan yöneticiler ve uzmanlard=r. Bu yolla efitimlerimizde gerektifi kadar yer alan teorik bilgilerin yan= s=ra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka çal=<malar=na af=rl=k verilmektedir y=l= efitim faaliyetleri; stanbul, Ankara, zmir, Bursa ve Eski<ehir de düzenlenen 355 adet seminere 6032 ki<inin kat=l=m= ile tamamlanm=<t=r. Böylece KalDer in 1992'den bu yana gerçekle<tirdifi 2708 adet seminere kat=lan say=s= ki<iye ula<m=<t=r. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 21

22 KalDer Eitim Katlmc Saylar Genel Katlma Açk Kurulu 4çi Toplam KalDer Eitim Program Saylar Genel Katlma Açk Kurulu 4çi Toplam Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 22

23 UZMANLIK GRUPLARI KalDer bilginin tek ba<=na üretilemeyecek, ancak payla<=l=p aktar=labildifi zaman deferlenecek bir zenginlik oldufu dü<üncesinden hareket eder. Bu nedenle kalite konusunda bilgi birikimini art=rmak ve uzmanl=f= geli<tirmek amac=n= payla<an ki<ilerin tümüyle gönüllülük temelinde olu<turdufu çal=<ma birimleri olu<turmu<tur. Uzmanl=k Gruplar= kendileri için belirledikleri y=ll=k hedefler dofrultusunda çal=<=rlar ve misyonlar=n= yerine getirme amac=yla etkinlikler (konferans, seminer, panel, efitim, konu<mac= olarak kat=l=m) ve bas=l= materyal çal=<malar= (kitap,teblif, makale, efitim doküman=) gerçekle<tirirler. Gruplara kat=l=m, bireyin ki<isel geli<imine katk= saflaman=n yan= s=ra dahil olduklar= kurum için de Benchmarking (k=yaslama) ortam= yaratarak, farkl= uygulamalar ve yakla<=mlardan haberdar olma f=rsat=n= saflamaktad=r. KalDer in yeni dönem vizyonunun belirlenmesi amac= ile Haziran 2004 tarihlerinde Sabanc= Üniversitesi nde gerçekle<tirilen çal=<tayda uzmanl=k gruplar=n=n yeni dönemde çal=<ma prensiplerinin gözden geçirilmesine ve 2005 y=l=nda yeniden yap=land=r=lmas=na karar verilmi<tir. KIYASLAMA 2004 y=l=nda k=yaslama grup projesi uygulamas= yap=lmam=<t=r y=l=nda ba<lat=lacak olan k=yaslama projelerimiz ilan edilmi<tir. Bu projeler; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Performans Yönetimi Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu EFQM Mükemmellik Modeline Göre ÖzdeFerlendirme Tedarikçi <birlikleri Yönetimi dir. EXCELLENCE ONE 2004 y=l=nda EFQM in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakf=) k=yaslama veri taban= olan Excellence One adl= ürün, Türkiye < Bankas= Genel MüdürlüFü ve Tem Yönetim Geli<tirme Hizmetleri A.". kurulu<lar= taraf=ndan sat=n al=nm=<t=r. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 23

24 KÜTÜPHANE Kalite kütüphanesindeki 1700 den fazla yay=n=n çofunlufu Toplam Kalite kavram=yla baflant=l= olup, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konular= içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için haz=rlanm=< özel bir katalog program= yard=m=yla; konu, kitap ad=, yazar gibi anahtar sözcükler arac=l=f=yla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sundufu fotokopi hizmetinden yararlanabildikleri gibi, kütüphane üyelifi ön ko<ulu ile ödünç kitap da alabilmektedirler. KalDer Kütüphanesi nden ara<t=rma yapmak için adresi üzerinde Sanal Kütüphane olu<turulmu<tur. YAYINLARIMIZ YEN YAYINLARIMIZ Kalite konusundaki birçok uzmanl=k eserini ve rehber çal=<may= kapsayan yay=nlar=m=z üyelerimizin ve konuyla ilgili difer ki<i ve kurumlar=n taleplerini kar<=l=yor y=l=nda KalDer yay=nlar=na S=n=flarda ÖFrenmenin yile<tirilmesi, Hizmet Kalitesi Modeller ve Hizmet Kalitesine Yeni Bir Bak=< Aç=s=, Yönetsel ve Organizasyonel Yap= Aç=s=ndan Kamu Kurumlar=nda Mükemmellik, Avrupa BirliFi ve Dünya LiderliFi:Yeni Bir Küresel Yöneti<ime DoFru ve Görünmeyen K=ta:Yeni Ekonominin Dört Stratejik BuyruFu kitaplar= eklenmi<tir. S=n=flarda ÖFrenmenin yile<tirilmesi kitab= Özel Yüzy=l I<=l Okullar= sponsorlufu ile yeniden bas=lm=<t=r te toplam adet kitap sat=lm=<t=r. SINIFLARDA ÖRENMENN YLE?TRLMES EFitim sistemlerinin geli<tirilmesi ve okullarda en etkili öfrenme modellerinin uygulanmas=n=n ve efitmekten ve öfrenmekten keyif alan öfretmen ve öfrencilerin gereklilifini savunan kitapta, Toplam Kalite Yönetiminin efitim kurumlar=nda nas=l uygulanacaf=na ili<kin öneriler ve uygulamalar bulunmaktad=r. HZMET KALTES MODELLER VE HZMET KALTESNE YEN BR BAKI? AÇISI Hizmet i<letmeleri hayat=m=zda önemli bir yere sahip. Ülke ekonomileri incelendifinde de tar=m ve imalat sektörüne nazaran daha büyük bir büyüme oldufu görülmektedir. Bu büyümeye paralel olarak hizmetlerde kalitenin yükseldifini söylemek mümkün müdür? Üreticiler veya tüketiciler hizmet üretimi ve hizmet kalitesi hakk=nda yeterli bilgiye sahipler mi? Bu kitap sayesinde hizmetlere daha farkl= bir bak=< aç=s= ile bakabilme imkan= bulacaks=n=z. Hizmet üretimi, hizmet kalitesi ve kalitenin ölçümüne yönelik olarak olu<an kavramsal çerçeveyi bir bütün olarak görme imkan=n=z olacak.böylece hizmetler ve hizmet kalitesi daha anla<=l=r hale gelecektir. Yazar taraf=ndan geli<tirilen model; hizmet kalitesi olu<umunda yer alan faktörler ve bunlar=n üretimde görüldüfü yerler aç=s=ndan bir rehber ve analiz arac=d=r.bu aç=dan akademisyenler, öfrenciler, giri<imciler ve i< adamlar= için bir rehbertir. YÖNETSEL VE ORGANZASYONEL YAPI AÇISINDAN KAMU KURUMLARINDA MÜKEMMELLK Kitapta özel i<letmelerde uygulanan yeni yönetim anlay=<lar=n=n kamu kurum ve kurulu<lar=m=zda nas=l uygulanacaf= ve vatanda<lara kaliteli mal ve hizmet sunulmas= için kurulu<lar=n nas=l bir süreç ve yap=lanma içerisine girmesi gerektifi ortaya konulmaya çal=<=lm=<t=r. Kamu Kurumlar=n=n mükemmelle<tirilmesi yedi bölümde ortaya ç=kar=lm=<t=r. lk bölümde h=zl= defi<imin arkas=ndaki etkenler irdelenerek yeni devlet anlay=<= incelenmi<; daha sonra strateji kavram=, yönetim bilimi ve kamu yönetimi alan=nda ortaya ç=kan görü<ler üzerinde durulmu<tur. Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 24

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON... 2 2005 YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 KalDer MERKEZ ÇALIANLARI... 7 ÜYELK... 8 ULUSAL

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer : CENTRUM İş Merkezi, Küçükyalı - 34854, İstanbul

Detaylı

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

GençKal

GençKal KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Çalıştayı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi ve Teknoloji

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi M. Cem SAKARYA Pozisyon Bilgisi: AKİŞMER TTM Müdür Yardımcısı AKİŞMER TTM Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ĠletiĢim: 0 533 498 66 22 KiĢisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: 27 /04/1977

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ NE BAŞVURAN KURULUŞLAR LİSTESİ

ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ NE BAŞVURAN KURULUŞLAR LİSTESİ ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ NE BAŞVURAN KURULUŞLAR LİSTESİ KURULUŞLAR 1993 1997 KURULUŞLAR Arçelik A.Ş. Adel Kalemcilik Tic. ve San A.Ş. Ardem A.Ş. Anadolu Isuzu A.Ş. Bekoteknik A.Ş. Arçelik A.Ş. Büyük Ödül Büyük

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd.

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması ile daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak amacıyla, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Özel sektöre

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARALIK SAYI 4 KOSGEB SEMİNERİ İNOVASYON HAFTASI STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 3-4-5 ARALIK 2015 9 ARALIK 2015 KOSGEB G r ş mc l k ve FSMH Destekler Sem 01.12.2015

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

20 yıllık bir kuruluş Türkiye de Kalite Yönetimi ni başlatan KalDer e Başkan oldunuz? Neler söyleyeceksiniz?

20 yıllık bir kuruluş Türkiye de Kalite Yönetimi ni başlatan KalDer e Başkan oldunuz? Neler söyleyeceksiniz? 20 yıllık bir kuruluş Türkiye de Kalite Yönetimi ni başlatan KalDer e Başkan oldunuz? Neler söyleyeceksiniz? Bu yıl KALDER in 20 nci yılını doldurduğu bir tarihi süreci yaşıyoruz. Öncelikle KalDer in kuruluşundan,

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

16 SAYI. ağustos 2016 DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ

16 SAYI. ağustos 2016 DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ ağustos 2016 16 SAYI DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ Dünya İnsani Zirvesi (DİZ), 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul da düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tarihte ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi,

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi 15 EKİM 2016 PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1970 yılında Robert Kolej

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM; ÜSTÜN DENEYİMİNİ, GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. MURANO TURİZM; YEPYENİ BİR VİZYONLA; YURTİÇİ-YURTDIŞI FUAR GEZİLERİ,

Detaylı

%72 Orhan Holding %28 Magneti Marelli (1993)

%72 Orhan Holding %28 Magneti Marelli (1993) MATAY Bursa Görükle Fabrikası 1987 Kuruluş %72 Orhan Holding %28 Magneti Marelli (1993) 2008 Karacabey Fabrikası kuruldu. MİSYON,VİZYON VE DEĞERLERİMİZ MİSYONUMUZ Paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak.

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

Değerli Proje Ortağımız,

Değerli Proje Ortağımız, Değerli Proje Ortağımız, Sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya erişimin giderek zorlaştığı ve buna paralel olarak gıda üretiminin ve ticaretinin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, gıda endüstrisi içinde

Detaylı

14 Kasım 2011 Hakan Akbaş, Yönetim Kurulu Başkanı, ESAS Danışmanlık hakan@esasdanismanlik.com 90 (533) 251 0906 www.esasdanismanlik.

14 Kasım 2011 Hakan Akbaş, Yönetim Kurulu Başkanı, ESAS Danışmanlık hakan@esasdanismanlik.com 90 (533) 251 0906 www.esasdanismanlik. 14 Kasım 2011 Hakan Akbaş, Yönetim Kurulu Başkanı, ESAS Danışmanlık hakan@esasdanismanlik.com 90 (533) 251 0906 www.esasdanismanlik.com Strateji ve Planlama: Strateji oluşturma Strateji ve planlama, bir

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI İLE MURANO TURİZM; ÜSTÜN DENEYİMİNİ, GENÇ, DİNAMİK EKİBİ VE SÜREKLİ GELİŞEN HİZMET KALİTESİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIMAKTADIR. MURANO TURİZM; YEPYENİ BİR VİZYONLA; YURTİÇİ-YURTDIŞI FUAR GEZİLERİ,

Detaylı

UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA

UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI 2017 10 12 MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi UFI EUROPEAN

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - )

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 26 Şubat 2015 Fakültemizin Kurumsal Geçmişi (47.Yıl) FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI 20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi yedi yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı ve uzun ömürlü olmaları için faaliyetlerini sürdürmektedir. KalDer

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 Sponsorluk Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen Ece Usluel Sezen Endüstri Mühendisi 02 Bilkent Üniversitesi 2014 -. İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen 2012-2014 Arçelik A.Ş. Stratejik Planlama Kıdemli Uzman 2011-2012 ISG Sabiha Gökçen Havaalanı

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM.

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM. SAYIN BAKANIM, SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR, VE KIYMETLİ MEDYA MENSUPLARI, İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı