Baykal gitti, Gandhi geldi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baykal gitti, Gandhi geldi"

Transkript

1 SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor un Süper Lig vizesi almas n n ard ndan Yeni Buca Stad bayram yerine döndü. Futbolcular, önce sahan n ortas nda topland, Süper Lig coflkusu yaflad. 16 da Karadenizliler ürünleri ile zmir i fethetti Karadenizliler, tak lar ndan çay na kadar çok say da ürünü zmir de sergileme f rsat buldu KARADEN Z Dernekleri Konfederasyonu (KADE- KON) Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi zmir Fuar 'nda yap ld. KADE- KON Genel Baflkan Murtezao lu, Karadeniz'i tan mak ve ifl f rsatlar n de erlendirmek isteyenlerle bulufltuklar n söyledi. 6 da 10 Kr MAYIS May s Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlu olsun... Baykal gitti, Gandhi geldi genel baflkan Kemal K l çdaro lu genel baflkan gibi CHP nin 18 y ll k Genel Baflkan Baykal n kaset skandal yla koltu unu b rakmas ndan sonra kamuoyunun öne ç kard K l çdaro lu aday oldu Adayl n arkas nda Sav n deste i var KILIÇDARO LU na kollar n açan Genel Sekreter Önder Sav, 40 n üzerinde il delegasyonundaki hakimiyetini K l çdaro lu na sundu. Sav, kendi adayl n n da söz konusu oldu u kurultayda halk n aday K l çdaro lu nu örgütün, partinin aday na dönüfltürdü. Karfl yaka da çiçek dolu günler KARfiIYAKA Belediyesi nin geleneksel hale gelen Çiçek Festivali bereketli geçti. Bostanl Pazaryeri de bir hafta süren festivale kat lan 32 üretici, 4 bin gül, 7 bin a aç ve çal fidan ile 4 bin 500 kasa çiçek sat fl yapt. 11 de E-belediye imzas 21 ilçede at ld ZM R Büyükflehir Belediyesi, 21 belediyeyi kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri Protokolü imzalad. Sistemle imar, altyap ve emlak vergisi çal flmalar nda mülkiyet, adres, harita ve imar bilgileri tek havuzda toplanacak. 3 te CHP de Baykal dönemi skandal kaset komplosuyla kapand. Grup Baflkan Vekili Kemal K l çdaro lu nun geri dönüfl manevras yapan eski genel baflkan Baykal a da meydan okuyan adayl k aç klamas CHP de yeni dönemin bafllad n resmi oldu. Kurultayda adayl n aç klayan K l çdaro lu na ilk destek milletvekillerinden geldi. Ard ndan il baflkanlar, ilçe örgütleri, kurultay delegelerinin de deste iyle K l çdaro lu 22 May s taki ola an kurultayda tek adaya dönüfltü. Vekiller ve il baflkanlar K l çdaro lu dedi... Kap kulu mu olacaks n z, özgür bireyler mi? zmir örgütünde Gandhi çatla! HABERLER SAYFA 8-9 DA Baflbakan Erdo an dan zmir de 2. su polemi i AÇILIfiLARDA bulunmak üzere zmir e gelen Baflbakan Erdo an, muhalefete elefltiriden geri kalmazken zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na da tafl att. Seçim öncesi arsenikli su polemi i bafllatan Baflbakan Erdo an, yine zmir'e yap lan su ve baraj yat r mlar ndan bahsetti, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de- il'' diye konufltu. 7 de TDH Ege Bölge Sorumlusu Aslan dan sürpriz aç klama Halk n Yükselifli Partisi ile anlaflt k TÜRK YE De iflim Hareketi Ege Bölge Sorumlusu Hüseyin Aslan, Gönül Soyo ul un partileflmekte neden gecikildi inden, ortaya at lan senaryolara kadar çok say - da sorusunu yan tlad. Ege-Koop la 25 bin kifliyi evsahibi yapan Aslan, Ekim ay ndan bu yana da Sar gül hareketini Ege ve zmir de örgütlüyor. 12 DE Seçime girememek gibi bir endiflemiz yok, B plan m z haz r. Esnafta a latan seçim ZM R Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i zmir Esnaf ve Sanatkarlar ( ESOB) seçiminde rakibi 44 y ll k ç nar Cemal Tercan'a büyük bir üstünlük kuran mevcut baflkan Zekeriya Mutlu koltu unu korudu. Birli e ba l 131 esnaf odas nda tamamlanan seçimlerin ard ndan 1004 delege oy kulland. Mutlu 804 oyla zafere uzan rken, Tercan 181 oyda kald. 19 oy ise geçersiz say ld. Önceki dönemlerde ESOB baflkanl yapan CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam konuflmas nda Zekeriya Mutlu'yu ''kardeflim'' olarak nitelerken, bu s rada Susam' n ve Mutlu'nun duygulan p a lad görüldü. 5 te

2 SAYFA May s Izmir de H d rallez coflkusu Baflkan Aziz Kocao lu Gündo du Meydan nda, Baflkan Hasan Karaba da Bayrakl Rekreasyon Alan ndaki H d rallez kutlamalar nda halkla bulufltu. H d rallez, tüm yurtta oldu u gibi zmir'de de coflkuyla kutland. zmir'deki kutlamalar, Cumhuriyet ve Gündo du meydanlar baflta olmak üzere kentin her yerinde yap ld H d rallez nedeniyle zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Gündo du Meydan 'nda konser düzenlendi. Tepecik Senfoni Orkestras 'n n konseriyle bafllayan gece, Kent Orkestras eflli inde Eylül Metin ve Hamiyet konserleriyle sürdü. Konser aralar nda çeflitli dans gruplar sahneye ç kt. Binlerce kiflinin kat ld konserde vatandafllar çalan hareketli flark larla doyas ya e lendi. H d rallez nedeniyle kentin birçok noktas nda vatandafllar taraf ndan atefller yak ld. Ateflin üzerinden atlayanlar dilek tutmay ihmal etmedi. Baz lar sevdi ine kavuflmak baz lar ifl bulmak, ev ya da araba almay diledi. Kibofl coflturdu H d rallez gecesi Bayrakl sahilini dolduran 20 bin vatandafl taraf ndan coflkuyla karfl land. Rekreasyon alan nda ilk olarak Çirkef grubu sahne ald. Bayrakl lar genç müzisyenlerden oluflan grubun flark lar na hep bir a zdan efllik etti. Çirkef grubunun ard ndan zmirli flark c smail Özkan, konuk sanatç olarak geceye Hayal gözlüm flark s yla efllik ederken SuperstarZ dans grubu geceye danslar ve müzik gösterileriyle renk katt. Gösterilerden sonra sahneye Kibariye ç kt. Büyük tezahurat ve alk fllarla birbirinden güzel flark lar n seslendiren Kibariye sevenlerinden dakikalarca alk fl ald. zmir'i evi olarak gördü ünü ve uzun aradan sonra Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ' n davetiyle sahne ald n dile getiren Kibariye, Baflkan m z sa olsun bizi çok iyi a rlad. Beni sizlerle buluflturdu. Yeni ç kacak albümümden önce evimde olmak çok güzel. En yeni ve güzel flark lar sizler için söyleyece im dedi. Baflkan Hasan Karaba, kendisi de bir anne olan Kibariye'nin ve tüm annelerin Anneler gününü kutlad. Atatürk'ün annesi Zübeyde Han m' n bir portresini Kibariye'ye hediye etti. H d rallez atefli Bornova da yand Bornova Tarlabafl Meydan nda gerçeklefltirilen h d rallez kutlamas na da binlerce Bornoval kat ld. Bereket, bolluk, sa l k ve u ur sembolü olan Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr.Kamil Okyay S nd r n ev sahipli i yapt h drellez kutlamas na CHP zmir l Baflkan Ekrem Bulgun, CHP eski l Baflkan Kemal Karatafl, CHP lçe Baflkan Enver Dündar, CHP Eski lçe Baflkan Av. Ertürk Çap n, meclis üyeleri, CHP Kad n ve Gençlik Kollar, muhtarlar ve Roman Dernek Baflkanlar kat ld. Selim Sesler Orkestras, Ç lg n Cemal Klavye ve Dans Ekibi ile Ritim World un sahne ald gecede vatandafllar ateflten atlay p, bol bol dans ederek gönüllerince e lendi. Diva n n vefa gözyafllar Dünya star Yunanl sanatç Haris Alexiou, isminin baba topra Gaziemir de bir caddeye verilmesi nedeniyle geldi i zmir de duygulu anlar yaflad. Babas Seydiköylü (Gaziemir in eski ad ), annesi Menderes-Bulgurcal olan Alexiou, zmir de üç duygusal gün geçirdi. Baba topra na gelmenin ve kendisine yap lan jestin etkisiyle zaman zaman gözyafl döken sanatç, asil duruflu ve alçakgönüllü tav rlar yla gönülleri fethetti. Onuruna verilen iki yemekte müzi in ritmine kendisini kapt rarak sahneye f rlay p oynayan Yunan Diva, Sarn ç Divan Restoran ta flark lar n seslendirdi. Tam bir zmir afl olan sanatç, ad yilik Bankas na ç kan Gaziemir G - da Bankas Yard mlaflma Dayan flma Derne i nin fahri üyesi olarak yüre inin güzelli ini de ortaya koydu. Aile albümünü Baflkan Halil brahim fienol a hediye eden Alexiou, kendisine verilen anlaml hediyeler karfl s nda da flaflk nl n gizleyemedi. Belediye Kültür Yay nlar kitaplar nda kendi resmini görünce çocuk gibi sevinen sanatç, belediye çal flan Gürel Gürel in kayrak tafl ndan yapt portresi arma an edilince gözlerine inanamad, Bugüne kadar ald m en de erli hediye diye konufltu. Gaziemir den ayr l fl s ras nda En k sa sürede yine gelece im diyen Alexiou, önemli mesajlar verdi: Dost iki ülke ve dost iki milletiz. Geçmiflin kötü an lar n unutal m. Ege yi bar fl denizi yapal m. dedi. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol da Din, dil, rk gibi kavramlar, s - n rlar bizi ay ramaz. nsanlar, insan olduklar için seviyoruz dedi.

3 SAYFA May s Izmir de e-belediye devrimi zmir Büyükflehir Belediyesi, Türkiye deki e-belediyecilik uygulamalar na örnek olacak bir ilke daha imza att. Büyükflehir s - n rlar ndaki 21 belediyeyi kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri Protokolü ile imar, altyap ve emlak vergisi çal flmalar nda mülkiyet, adres, harita ve imar bilgileri tek havuzda toplanacak. Adalet, güvenlik, sa l k, e itim ve kriz yönetimi gibi temel hizmetler daha etkin ve h zl bir flekilde yerine getirilecek. Sistem 18.5 milyon liraya mal oldu. zmir Büyükflehir Belediyesi ile Büyükflehir Belediyesi nin yetki ve sorumluluk alan içindeki Alia a, Balçova, Bay nd r, Bayrakl, Bornova, Buca, Çi li, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaba lar, Karfl yaka, Kemalpafla, Konak, Menderes, Menemen, Narl dere, Seferihisar, Selçuk, Torbal ve Urla ilçe belediyelerini kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri flbirli i Protokolü imzaland. Protokole zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Foça Belediye Baflkan Gökhan Ulu Önder Atatürk, yurdu ve Cumhuriyet i gençlere emanet etti. 19 May s Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Demira, Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, Kemalpafla Belediye Baflkan R dvan Karakayal, Menderes Belediye Baflkan Ergun Özgün, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Torbal Belediye Baflkan smail Uygur, Urla Belediye Baflkan Selçuk Karaosmano lu ve Alia a Belediye Baflkan Vekili K ymet Baysal da imza koydu milyon liraya mal oldu Uluslararas ve ulusal standartlara uygun zmir e-belediyelerini oluflturmay hedefleyen projenin imza töreninde konuflan Baflkan Kocao lu, 6 y ld r aral ks z çal flarak önemli bir aflamaya getirilen projenin bugün 21 belediyeye ulaflt n söyledi. Baflkan Kocao lu, sistemin altyap s n oluflturan fiber optik kablolar n flu anki maliyetinin 10 milyon liray buldu unu belirterek, bu kapsamda Adres Bilgi Sistemi için 6 Milyon TL, mar Bilgi Sistemi için 1 milyon TL, Araç Takip Sistemi ve hava foto raflar için 500 er bin TL harcand n belirtti. Belediye otomasyon çal flmalar için ise her y l 500 bin TL ödendi ini dile getirdi. Kocao lu, Günümüzde akl, bilimi, teknolojiyi kullanmadan hedefledi imiz vizyonu gerçeklefltirmemiz mümkün de il. Belediyelerimiz, vatandafllar m z n yaflam n n her alan nda kullanabilece i ve ifllerini kolaylaflt rabilece i bu tür çal flmalara öncelik vermektedir. Biz bu bilinç ve duyarl l kla çal flmaktay z. MO- BESE takip sistemi bizim altyap m z üzerinden çal flmaktad r. Ayn flekilde itfaiye teflkilat m z da sistemi kullan yor. Emniyet Müdürlü ü, Co rafi Bilgi Sistemimizi kullanarak çok faydal çal flmalar yapmaktad r. Türkiye ye örnek olacak bir bilgi paylafl m n hayata geçirdik. Bilinmezi azaltarak ve bilgiyi ço altarak daha süratli, can ve mal kayb n minimuma indirecek hizmetler yürütüyoruz dedi. Gandi tamam gibi Genel Baflkan Baykal n istifas sonras Türkiye gündemine oturan geliflmeler baflta örgüt olmak üzere herkes de flaflk nl k yaratt ve yaratmaya devam ediyor. Sular bir türlü durulmuyor. Baykal ile 50 y ll k dostlu u, 30 y l aflk n da siyaset arkadafll bulunan Genel Sekreter Önder Sav n deste ini alan Kemal K l çdaro lu, halk n aday ndan örgütün aday na dönüfltü bir anda. Aç klamas ndan dakikalar sonra 60 milletvekilinin imzal deste ini alan, 18 May s ta yap lan il baflkanlar toplant s nda da 70 e yak n il baflkan n n aç k destek verdi i K l çdaro lu, 81 il örgütünün 77 sinin deste ini alarak adeta tek adaya dönüfltü. Sav n K l çdaro lu na yönelik aç k deste- inden sonra ola anüstü toplanan MYK daki çatlak, Genel Sekreter in istifaya, Baykal n göreve ça r lmas CHP deki kutuplaflmay bir kez daha gözler önüne serdi. Y llard r dillendirilen CHP deki Baykalc - Sav c ayr m hiç bu kadar netleflmemifl, çatlak bu denli ortaya ç kmam flt. Daha önceki söylentiler gerçe e dönüflmemifl, Baykal ve Sav omuz-omuza dirsek dirse e siyaset yapmaya devam etmifllerdi. Ancak bu kez durum farkl gibi görünüyor, Sav resti çekti. stifa eden genel baflkan için Art k siyaseten farkl, yerlerdeyiz, yollar m z ay rd k ifadesini kulland. Bundan sonraki süreçte hareket edece i ekip arkadafllar n iflaret ediyordu. Ama bakmay n siz bu söylemlere tarih tekerrürden ibarettir. Baykal ve Sav yine yan-yana kolkola görürseniz flafl rmay n. Olayl istifan n ard ndan, Döner miyim, dönmez miyim bilemem fleklinde aç klama yapan Baykal n tavr kritik yenilgiler sonras defalarca Fenerbahçe Baflkanl n b rak p taraftar n, yönetimin srar sonras geri dönen Aziz Y ld r m n durumuyla da benzerlik göstermiyor de il CHP Genel Baflkan Aday Kemal K l çdaro lu, büyük kurultay öncesi rüzgar arkas na alm fl durumda. Milletvekilleri, Belediye baflkanlar, ilçe baflkanlar ve delegenin ismi üzerinde mutab k kald K l çdaro lu nun Genel Baflkanl k için de il, Baflbakanl k için aday m iddias da örgütte ki heyecan katlam fl durumda. Genç bir ekip ile birlikte y llard r muhalefet partisi olmaktan kurtulamayan partisini yüzde 40 lara varan oranlarda bir sonuç ile iktidara tafl - yacaklar n ifade eden K l çdaro lu nun genel baflkanl art k kesin gibi. Ankarada ki tablo böyle iken zmir de çok hareketli günler yaflan yor. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, yaflanan geliflmeler karfl s nda suskunlu unu korurken, kulislerde CHP Genel Sekreteri Önder Sav n destekledi i K l çdaro lu nun yan nda yer ald konufluluyor. zmir de delege hiçe say larak Baykal n dayatmas ile l Baflkan olan Ekrem Bulgun ise yapt bas n aç klamas nda ilçe baflkanlar ile toplant s nda örgütün Baykal yeniden genel baflkan olarak istedi i yönündeki söylemler k - sa süre sonra çok say da ilçe baflkan taraf ndan yalanland. Anlafl lan CHP nin kalesi zmir den de K l çdaro lu na destek ç gibi büyüyor. K z Lisesi fl l fl l olacak zmir in köklü okullar ndan zmir K z Lisesi nin eski ve yeni ö rencileri 20. Lokma Günü nde bir araya geldi y l nda kurulan K z Lisesi nden mezun pek çok davetlinin kat ld törende, çeflitli folklor gösterileri ve mini konser güne renk katt. K z Lisesi nin davetlileri aras nda bulunan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da Okul Müdürü Pervin Töre ye okula yak fl r bir fl kland rma yapaca müjdesini verdi. Tartan, K z Lisesi, Atatürk ün ziyaret etti i bir okul. O nedenle bizim için de çok önemli. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da sizin yan n zday m. Ekim ay nda okula yak fl r bir flekilde fl kland rmas n yapaca z. K z Lisesi, zmir in her yan ndan Ben buraday m diyecek, fl l fl l olacak dedi. Okul Müdürü Pervin Töre, Baflkan Tartan n e itime destek oldu unu, kendilerinin de bu destekten çok mutlu olduklar n söyledi. flaret diliyle nikah k yacaklar Konak Belediyesi, iflaret dili bilen nikah memuru sayesinde iflitme engellilerin nikahlar n n tercüman eflli- inde k y lma uygulamas na son verecek. Halk E itim Merkezi iflbirli i ile aç lan Türk flaret Dili kursuna kat lan Nikah Memuru Funda Gültekin, iflitme engelli çiftlerin nikah - n kimseye ihtiyaç duymadan k yacak. Konak Belediyesi Sosyolo u ve kurs yetkilisi Ayhan Naml, belediyeye hizmet almak için gelecek iflitme engellilere yard mc olunmas amac yla böyle bir projeyi oluflturduklar n, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan' n projeyi duyunca çok heyecanland n ve hayata geçmesini h zland rd - n söyledi. Kursa kat lan Nikah Memuru Funda Gültekin ise, ''Y lda 3 bine yak n çifti evlendiriyoruz, bunlar n 100 kadar engelli. Hem evlenecek çiftlerin, hem engelli davetlilerin duygular n paylaflmak ve müracaata gelenlerin derdini rahatça anlatabilmesi için bu kursa kat ld m'' diye konufltu.

4 SAYFA 4 19 May s Iflte Bornova n n yeni yaflam merkezi Bornova Belediyesi taraf ndan yap lan P narbafl Naz m Hikmet Rekreasyon alan törenle hizmete girdi Ev sahipli ini Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r n yapt görkemli aç l fla CHP l Baflkan Ekrem Bulgun, CHP lçe Baflkan Enver Dündar, Ziraat Mühendisleri Odas zmir fiube Baflkan Ferdan Çiftçi, 5. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Baflkan Turgay Yalc, geçen dönem Bornova Belediye Baflkan Dr. S rr Aydo an, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandafllar kat ld. 113 dönümlük Rekreasyon Alan n n aç l fl nda tiyatrocu Olcay Poyraz Naz m Hikmet Ran n fliirlerini tiyatral olarak sundu. fiiirlerin ard ndan Rekreasyon Alan nda ücretsiz at binifli gerçeklefltirildi. Gokart pistinde yar fllar yap ld. Çocuklara 500 adet uçurtma da t larak, uçurtma gösterileri yap ld. Aç l fla kat lan vatandafllar için ücretsiz makarna, su, meyve suyu da t ld. Lokma döküldü. Türk Hava Kurumu Bornova fiubesi taraf ndan maket uçak gösterileri yapd. Aç l flta konuflan CHP l Baflkan Ekrem Bulgun bu tip yerlere halk n çok ihtiyac oldu unu belirterek, Kentin stresli havas ndan uzaklaflmak isteyen vatandafllar solu u burada alacak. Bu alan n yap m n bafllatan önceki Bornova Belediye Baflkan m z Dr. S rr Aydo an ve Rekreasyon Alan n tamamlayarak halk n hizmetine sunan ve Büyük Türk Ozan Naz m Hikmet in ad n veren Bornova Belediye Baflkan m z Kamil Okyay S nd r tebrik ediyorum dedi. Aç l flta söz alan Dr. S rr Aydo an, Biz herhangi güzel bir yeri gördü ümüzde buradan nas l rant sa lar z diye düflünmeyiz. Bunu nas l halka mal edebiliriz diye düflünürüz. dedi. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. S nd r ise, Aç l fl n yapaca m z buras gibi 3 büyük merkezimiz var. Onlar n da aç l fl n en k sa zamanda gerçeklefltirece iz. 113 dönümlük rekreasyon alan nda futbol ve basketbol sahas, go-card yar fl pisti, at binifli için manej sahas, 400 kiflilik kapal dü ün salonu, 450 kiflilik aç k dü ün salonu, yürüyüfl yollar, piknik alanlar, 4 adet çocuk oyun alan bulunuyor. diye konufltu. K z lordu korosu zmir de Dünyan n en büyük korosu ünvan n elinde bulunduran 1927 y l nda kurulu "Aleksandrov Red Army Chorus" (Rus K z - lordu Korosu), Türkiye deki hayranlar yla bulufluyor. 120 kifliden oluflan dev kadro, 6 Haziran da zmirlilerle buluflacak. Repertuar nda 2000 e yak n eser bulunan koronun bir di er özelli i ise, gittikleri ülkelerde o ülkeye ait seçtikleri eserleri de seslendirmeleridir. Rusya aç - s ndan folklorik bir sembole dönüflen koro, güçlü yorumlar, sempatik tav rlar yla, dünyan n hemen her ülkesinde milyonlarca izleyiciye konser veiyor. Dev kadro, llusion Ajans ve Solfej Organizasyon un çabalar yla zmir deki hayranlar yla bulufluyor. Koro 6 Haziran da zmir Fuar Aç k Hava Tiyatrosu nda Saat 21:00 de sahne alacak. Biletler, Aç k Hava Giflesi, K zlara as Deniz Kitap Evi ve tüm Biletix giflelerinde sat fla sunuldu. Farkl Yorum da zmir gazetecileri 3 milyon dolarl k teknolojik yat r mla Ege nin en geliflmifl, en büyük TV kanal durumuna gelen Kanal 35, zmirli 3 gazeteciyle program anlaflmas yapt. Ege de Sonsöz ün Genel Koordinatörü Ümit Yald z, Gazeteci Yazar Gönül Soyo ul, ve Gazeteci Yazar Halit Naz m Hikmet Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Aziz Tekin ve dernek üyeleri, ''Naz m Hikmet'e Türk vatandafll n n geri verilmesi dolay s yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a iletmek üzere AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak'a plaket verdi. AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak' ziyaret eden Dernek Baflkan Tekin, zmir'de Naz m Hikmet An t yap lmas için Kabak'tan destek istedi. AK Parti l Baflkan Kabak ise Naz m Hikmet'in büyük bir de er oldu unu belirterek, Tunç la anlaflan Kanal 35, her hafta Çarflamba günü saat 21 de Farkl Yorum program n canl yay nlayacak. lki geçti imiz Çarflamba günü yay nlanan tart flma program n Halit Tunç sundu. zmirli gazeteciler, CHP de yaflananlar n zmir yans mas n tart flt. Naz m Hikmet Derne i nden Baflbakan Erdo an a plaket Naz m Hikmet, Cumhurbaflkan n n smet nönü oldu u dönemin tamam n hapiste geçirmifltir de hapse at lm fl, 1950 de Adnan Menderes'in aff yla 12 y ll k hapis hayat son bulmufl. Burada, Naz m Hikmet ile smet nönü ve CHP anlay fl n n ve tarihinin tart fl lmas gerekiyor. Bu noktada Türkiye'deki sol anlay fl n tart fl lmas gerekiyor. Siyasette ön yarg lar oluflturulmufl. AK Parti ile ilk kez, her kesimi kucaklayan demokratik aç l m ile önemli bir ad m at ld. Toplumsal bar fl gerçek anlamda biz sa layaca z.'' dedi.

5 SAYFA 5 19 May s IESOB da Zekeriya Mutlu fark zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i seçiminde rakibi 44 y ll k ç nar Cemal Tercan'a büyük bir üstünlük kuran mevcut baflkan Zekeriya Mutlu koltu unu korudu Yunan bakanlara zmir daveti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 10 Bakan ile Atina ya yapt ziyarete kat lan zmir heyeti, Türkiye ye son derece umutlu döndü. Geziye kat lan zmir ve Ege Heyeti nin baflkanl - n yapan zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, gezinin ilk bölümünde Yunanl ifladamlar ile biraraya gelerek, ikili görüflmeler yapt. Yunanl ifladamlar n n yan s ra Yunanl gazetecilerin de büyük ilgi gösterdi i Demirtafl, çeflitli gazete ve TV lerin muhabirlerinin sorular n yan tlad. ki ülke bakanlar n n ve ifladamar n n kat l m yla gerçeklefltirilen ö le yeme inde Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Nihat Y ld z n yan s ra Yunanistan, Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakan Louka Katseli ile Yunanistan D fliflleri Bakan Vekili Spyros Kouvelis biraraya gelen Demirtafl, son derece samimi bir havada geçen yemekte Yunanl bakanlarla daha fazla iflbirli i yap lmas konular n görüfltü. Demirtafl, ailesi zmirli olan Bakan Katseli yi tekrar zmir e davet ederken Bakan Katseli de en k sa sürede zmir e gelmeyi arzu etti ini söyledi. Demirtafl, Katseli ye Yunanistan a g da ihracat yap lmas nda büyük engel teflkil eden laboratuar sorunu ile Yunanl ifladamlar n n çok daha h zl ve kolay flekilde ihracat ithalat yapmas - na imkan tan yacak olan iki ülkede gümrüklü antrepolar kurulmas konusunu aktard. Bakan Katseli, bunlar n önemli ve ticaretin önünü aç c konular oldu unu ifade ederek, Bana bu konular detayl bir rapor olarak gönderin, hemen ve en h zl flekilde inceleyelim dedi. Demirtafl, Yunanistan Turizm Bakan Angela Gerekou ile de görüflerek zmir e davet etti. Demirtafl, Yunanistan Turizm Bakan Angela Gerekou yu da zmir e davet etti. Demirtafl, Bakan Gerekou yla yapt görüflmede, Birlikte yapabilece imiz çok fley var. Ege yi tüm dünyada birlikte pazarlay p, turizmi gelifltirebiliriz dedi. Yunanl Bakan da zmir i görmeyi çok istedi ini belirterek, bu önerileri dikkate alacaklar n söyledi. zmir Esnaf ve Sanatkar Odalar Birli- i nde ( ESOB) mevcut baflkan Zekeriya Mutlu ile 44 y l baflkanl k yapan eski baflkan Cemal Tercan aras nda seçim yafland. Birli e ba l 131 esnaf odas nda tamamlanan seçimlerin ard ndan 1004 delege oy kulland. Kurul toplant s na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra zmir milletvekilleri Mehmet Ali Susam, smail Katmerci, fienol Bal ve Erdal Sipahi ile ilçe belediye baflkanlar da kat ld. Seçim sonunda Zekeriya Mutlu rakibine büyük fark atarak koltu unu korudu. Mutlu 804 oyla zafere uzan rken, Tercan 181 oyda kald. 19 oy ise geçersiz say ld. Kongrenin aç l fl nda konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, göreve geldi i 6 y ldan bu yana hem daha önceki birlik baflkan Mehmet Ali Susam, hem de ondan görevi devralan Zekeriya Mutlu ile Büyükflehir Belediyesi aras nda çok iyi iliflkiler oldu unu vurgulad. Kentte daha çok cazibe merkezi oluflturmak için çal flt klar n ifade eden Kocao lu, ''Kemeralt Projesi'ni Valilik, Turizm Bakanl n n ilgili kurulu, Esnaf Birli i ve tüm esnaf kardefllerimizle birlikte gerçeklefltirdik. Bir ifli yapabilmek için her zaman birlik ve beraberlik içinde olunmas gerekti ine inan yorum. zmir'de birlik beraberlik rüzgar n yakalad k'' diye konufltu. Toplant ya kat lan MHP zmir Milletvekili fienol Bal ise esnaf ve sanatkarlar n kaderine terk edildi ini öne sürdü. Birli in eski baflkan ve CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam da hükümetin esnafa karfl bak fl aç s n de ifltirmesi gerekti ini, ''devir uluslar aras tekellerin devri'' anlay fl n b - rak p, 'küçük iflletmeler ellerinden tutulursa 1 numara olur'' fleklinde düflünmesi gerekti- ini savundu. Susam, konuflmas nda Zekeriya Mutlu'yu ''kardeflim'' olarak nitelerken, bu s rada Susam' n ve Mutlu'nun duygulanarak a lad görüldü. AK Parti zmir Milletvekili smail Katmerci ise konuflmac lar n büyük marketlerin flehir içinde kurulmas na izin verilmesi yönündeki elefltirilerine, iznin yerel yönetimlerce verildi i cevab n verdi. Metro çal flmas nedeniyle Hatay Caddesi'nde esnaf n ma dur oldu unu, kimsenin bundan bahsetmedi ini ifade eden Katmerci, ''Say n Susam, Hükümetin buradaki esnafa yard m etmesi için talepte bulunuyor. Belediyenin bafllad ifli bitirememesiyle ilgili s k nt çeken esnafa Hükümetin yard m etmesi talebi olabilir mi? steklerin makul olmas laz m. Makul olan her fleyin arkas nda var z. Marketler Yasas MHP'nin bulundu u koalisyonda, Kenan Tanr kulu'nun Sanayi ve Ticaret Bakanl döneminde gündeme geldi. AK Parti her zaman esnaf n yan nda yer ald '' diye konufltu. Zekeriya Mutlu, esnaf teflkilat n n s k nt içinde oldu unu belirtti. S k nt n n insanlar n al m gücünün azalmas, teknolojik geliflmeler, faizlerin düflüflü, ekonomi yerine siyasetin konuflulmas, kay t d fl ekonomi, zmirli ifl adamlar n n S n r n bir ad m ötesi adl organizasyon kapsam nda düzenledikleri ran gezisi, Tebriz deki temaslarla bafllad. Bat Anadolu Sanayici ve fladamlar Dernekleri Federasyonu (BAS FED) Baflkan Hüseyin Porsuk, zmir Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan ( ZS AD) lknur Denizli, Ege Genç fladamlar Derne i (EG AD) Baflkan Cemal Elmaso lu ve derneklere mensup farkl sektörlerden ifl adamlar ndan oluflan heyet, ''S n r n Bir Ad m Ötesi'' adl organizasyon kapsam nda geldi i ran' n Tebriz kentinde temaslar na bafllad. Heyet, Tebriz gezisi kapsam nda, bölgedeki ifl adamlar ile düzenlenen toplant da bir araya geldi. ZS AD Yönetim Kurulu Baflkan lknur Denizli, 33 kifliden oluflan heyetin, Ege Bölgesi'nden Tebriz'e gelen ilk büyük grup olma özelli ini tafl - d n söyledi. thalat, ihracat ve ortak yat r m imkanlar n n araflt r ld inceleme gezisinin ilk dura n n Tebriz Ekonomik fller ve Yat r m Merkezi oldu unu belirten Denizli, Merkezde Do u Azerbaycan' n tüm kurumlar n n ortak yat r m imkanlar n realize edebilmek için haz r bulunduklar n ve her konudaki soruya doyurucu cevaplar verdiklerini kaydetti. Denizli, son derece verimli geçen görüflmelerin ard ndan Tebriz Ticaret Odas nda da 120'den fazla ifl insan n kat ld toplant da, iki ülkenin kökleri yüzy llara dayanan dostluk ve iliflkilerini pekifltirirken, d fl ticaret ve ortak projeler konusunda da önemli ad mlar att klar n söyledi. lknur Denizli, ''Somut projeler üzerindeki çal flmalar n önümüzdeki günlerde çok önemli sonuçlar verece i inanc her iki ülke ifl insanlar nda da hakim düflünceydi. büyük al flverifl merkezleri gibi nedenleri oldu unu söyleyen Mutlu, Hükümetin 50 Ar-Ge uzman çal flt ran yerlere Ar-Ge deste i verdi ini belirterek, deste in di er esnafa da sa lanmas n istedi. Siyasi flov elefltirisi Baflkan adaylar ndan Çeflme Esnaf Ve Sanatkarlar Odas Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tercan' n, "Buras esnaf n s k nt lar n n konufluldu u yerin d fl nda adeta siyasi arena flova dönüflmüfltür. Bana güven oyu verirseniz baz küçük odalar n elektrik ve su faturalar n ödeyece imizin garantisini veriyorum. Hedefimiz ifl ve afl. Vergi yüklerinizi azaltaca z. Odalar art k gittikçe küçülmeye bafllad ancak tepedekiler nutuk atmaya devam ediyor. Esnaf n yüzünü biz güldürece iz" fleklindeki sözleri baz oda baflkanlar ile Zekeriya Mutlu taraf ndan tepki toplad. S k s k konuflmas salondakiler taraf ndan yar da kesilen Tercan, kalabal k taraf ndan alk fllarla protesto edildi. zmirli ifladamlar ran da yi ki gelmifliz. Buraya gelen üyelerimizin heyecan ve somut ba lant lar s k s k bu bölgelerde olaca m z flimdiden hissettirdi'' diye konufltu. BAS FED Baflkan Hüseyin Porsuk da Ege Bölgesi'nde farkl sektörleri temsilen öncü bir grup olarak ''S n r n Bir Ad m Ötesi'' ad alt nda inceleme gezisini bafllatt klar n kaydetti. Porsuk, ''BAS FED'in de üyesi oldu u ve bünyesinde 10 binden fazla ifl insan n bar nd ran Türkiye Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu'nun da (TÜRKONFED) temsil edildi i, ran'a yapt - m z ilk ziyaret... Önümüzdeki günlerde farkl sektörlerle ziyaretler yap lacak. Gezilere kat lanlara yeni ifl olanaklar haz rlarken, di er üyeleri de bu tür aç l mlar için cesaretlendirmek istedik. S n r n Bir Ad m Ötesi gezileri di er ülkelere de yap lacak'' dedi. EG AD Baflkan Cemal Elmaso lu ise BAS - FED çat s alt nda zmir'in ZS AD VE EG AD gibi iki önemli kurumunun bir araya gelerek böyle verimli organizasyonu düzenleyebilmesinin, bir güç birli inin göstergesi oldu unu söyledi. EG - AD olarak özellikle Avrupa Birli i d fl ndaki ülkelerle ticari faaliyetlerin geliflmesi için sürekli ifl seyahatlerinde bulunduklar n belirten Elmaso lu, ran' uzun y llard r ticari faaliyetlerde ihmal edilen ülke olarak gördüklerini kaydetti. Elmaso lu, ''Bu organizasyonda ran ile Türkiye aras ndaki ticari iliflkiler daha farkl boyutlara tafl nacak. Bununla birlikte iki ülke insan aras nda tarihsel geliflimlerde öne ç kan tarihi pek Yolu tekrardan canlanacakt r'' dedi. Tebriz'deki inflaat fuar nda da incelemeler yapan heyet, çok say da ikili ifl görüflmesi ve ifl ba lant s gerçeklefltirdi. Seçene de seçilene de hay rlar olsun zmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birli i seçimleri, mevcut baflkan Zekeriya Mutlu nun zaferiyle sonuçland. Esnaf n ruh hali ve nas l örgütlendi ini az çok bilen biri olarak bafltan itibaren tahmin etti im sonuçta, benim için yeni olan, sadece skordu. Delegelerle birebir hiçbir diyalogum olmad için, sonucun Mutlu nun lehine sonuçlanaca n tahmin ederken; oy da l m konusunda ise en ufak bir fikrim de merak m da yoktu. Sand k aç ld nda gördük ki, Cemal Tercan için sonuç, tam bir hezimet. Seçilirsem, yerimi genç bir arkadafla b rakaca m sözü de Tercan farkl yenilgiden kurtaramad. Okumay, seyahat etmeyi çok sevdi ini söyleyen Tercan n önünde flimdi sonsuz/zengin/renkli/keyifli bir kitap dünyas var. Onursal Baflkanlar Mehmet Ali Susam n s n rs z deste i ve iktidar olman n gücüyle seçimi son derece rahat alan ESOB Baflkan Zekeriya Mutlu yu bekleyense, tarihinin en zor günlerini yaflayan esnafa, örgüt lideri olarak katk koymak Genel Kurul öncesi röportaj önerimi cevaps z b rakarak yan tlayan Mutlu nun bu döneminde, zordaki esnafa nas l katk koyaca hakk nda da en ufak bir fikrim yok. Esnaf n bir fikri var ki, kendisini yeniden baflkan seçtiler Mutlu, bu mutlu son dan sonra bas n aç klamas yapar da zmir esnaf için yeni dönemde neleri hedefledi ini anlat rsa, biz de bilgi sahibi oluruz deyip; asl nda bu seçimlerin niye esnafa heyecan vermedi ini, umut vaat etmedi ini, Kanal 35 te Çarflamba günü saat de Ümit Yald z ve Halit Tunç ile birlikte yapt - m z Farkl Yorum program nda dinleyebilece inizi duyurabilirim. Seçim öncesi görüfllerini benimle paylaflan okurum Orhan Tungaç n her sat r na kat ld m, ancak Baykal olay nedeniyle gündemin de iflmesi üzerine kalem oynatmak durumunda kal nca yay mlayamad m yaz - s n n ise tam zaman Say n Tungaç n yaz s ; niye esnaf seçimlerinde bir nebze olsun heyecan ve umut duymad m n da ipuçlar n tafl yor Bakal m siz kat lacak m s n z? Demokrasinin kat l mc l k ilkesi, uygulamada sivil toplum örgütleri ile hayata geçer. Sivil toplum örgütleri, yerel ve genel yönetimlere bilgi birikimlerini aktararak katk koyar; yönetimleri elefltirerek, denetim görevini de yapar. Ülkemizde üye say s en fazla olan örgüt Esnaf Sanatkar Odalar d r. Üye say s na bak ld nda siyaseti etkisi alt na almas gerekti i düflünülür. Ancak gerçek hiçbir zaman böyle olmam flt r. Siyasete etki yapamad için de üyelerinin sorunlar artarak devam etmifltir. Bugün esnaf sanatkar, tarihinin en zor günlerini yaflamaktad r. Bu durumdan esnaf sanatkar yöneticilerini sorumlu tutmam z haks zl k olmayacakt r. Esnaf sanatkar, küçük dükkanlar nda küçük sermayeleri ile ifl yapan insanlard r. çlerinden baz lar oda baflkan, yine içlerinden baz - lar oda yöneticisi seçilir. Genel Kurul kat l m oranlar yüzde 15 lerdedir. Yani üyelerinin yüzde 15 i ile seçilirler. Ve bu Genel Kurullarda maafllar n belirlerler. Ço u küçük ifllerinde kazanamad paray burada, esnaf odalar yöneticili inde kazan r. Y llarca vazgeçilemeyen, ad na ''koltuk sevdas '' dedi imiz makamlard r iflte buralar. Teori, de iflen ve geliflen flartlara üyelerini haz rlayacak, oluflan sorunlar n nedenlerini belirleyip çözümlerini bulacak; yerel, genel yönetimlerin çözümlere katk koymas için bask arac olacakt r. Gerçek ise, iyi ve yeterince denetlenemeyen bir gelir kayna n n üzerinde oturmak, bu olanaklar da her ne pahas na olursa olsun kaybetmemektir. Bilgisizli in verdi i cesaretle de bu baflar l r. Ve bu büyük kitle her geçen gün fakirleflirken; yöneticileri, ald pozisyona göre zenginleflmifltir. Bundan 5 y l öncesine kadar Esnaf Sanatkar, 507 say l yasaya göre yönetiliyordu. Yukarda belirtmeye çal flt m olumsuzluklar, bu yasadan kaynaklan yordu. Örne in; bir Oda Baflkan, Oda, Federasyon, Konfederasyon da görev almas halinde üçünden ayr ayr maafl alabiliyordu. Sadece bu üç maafl n toplam, TL yi geçebiliyordu. Ayr ca odalar n paralar ile kurulan flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl klar, Yönetim Kurulu Üyelikleri ile maafllar, TL lik geliri, bir o kadar art rabiliyordu. 507 say l yasan n yerine haz rlanan 5362 say l yasa ile bu durum biraz dizginlenebildi. Hatta, 5362 say l yasan n TBMM ye gönderilmesi s ras nda; Komisyon Baflkan düzenledi i bas n toplant - s yla, zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan n n ald maafllar örneklemiflti TL si olarak. (O tarihli Hürriyet te bu haber var.) Yani flimdi Milletvekili olan Mehmet Ali Susam, o tarihte zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan, 5362 say l yasaya ilham olmufltu! Yine flimdi Milletvekili olan Dervifl Günday n o tarihte Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Baflkan n n da ald ücretlerin ( TL) yeni yasaya katk yapt gerçektir. Tepe yönetimlerde durum böyle olunca, alt yönetimler disipline edilebilir mi? Bu koltuklar ve bu ekonomik imkanlar kaybedilmemek için neler feda edilmez neler? En baflta, Esnaf ve sanatkar n kolektif ç karlar için mücadele terk edilir. Öyle de olmad m uzun y llard r zaten? Yasay de ifltirin. Yöneticinin maafl almas n yasaklay n. Zorunlu aidatlarla oluflan bütçeden flirket kurmalar engelleyin. Denetimi fleffaflaflt r n. O andan itibaren bu kokuflmufl sistem de iflecektir. Bugünkü yöneticilerin bir tanesinin bile göreve aday olmayaca na eminim. flte o zaman esnaf ve sanatkar n kurtulufl yürüyüflü bafllam fl olacakt r. Bu görevler sosyal sorumlulu u yüreklerinde hisseden insanlar n iflidir. Ülkemizde de fazlas ile yürekli, idealist, ilkeli, dürüst insan vard r. Yeter ki yasalar, geliflmifl uygar ülkelerde oldu u gibi haz rlanabilsin (Orhan Tungaç)

6 SAYFA 6 19 May s Karadeniz Ege ye tafl nd Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu nun düzenledi i Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi zmir Fuar nda gerçeklefltirildi. Karadenizliler i zmir e tafl yan etkinlik hamsi flöleni ile sona erdi Tire nin suyu dünyaya aç l yor Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi Uluslararas zmir Fuar Alan 'nda yap ld. Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm illerin stant açarak yer ald ve aç l fl n zmir Valisi Cahit K raç' n yapt organizazyonda konuflan KADE- KON Genel Baflkan H z r Murtezao lu, Karadeniz'i tan mak ve ifl f rsatlar n de- erlendirmek isteyenlerle fuar alan nda bulufltuklar n söyledi. Karadenizliler in stanbul'da Feshane Günleri, Ankara'da l Günleri düzenlediklerini kaydeden Murtezao lu, konfederasyon olarak benzer bir etkinli i zmir'de de yapmak üzere yola ç kt klar n ve ilerideki y llarda bunu geleneksellefltirmeyi planlad klar n anlatt. zmir Valisi Cahit K raç, ülkenin her köflesinde ve her alan nda Karadenizlileri görmenin mümkün oldu unu söyledi. Karadeniz'de yaflayan insanlar n çok hareketli, bereketli, s cak, sevecen, yard msever olduklar n vurgulayan K raç, "Karadeniz insan m z göç etti i yere kültürünü de götürmektedir. zmir'de yaflayan Karadenizliler de kentimizi zenginlefltirmektedir" dedi. Gümüflhane Valisi Enver Saliho lu, Karadeniz'in hamsisiyle, yemek kültürüyle, en önemlisi de insan toplulu u ve yaflam kültürüyle farkl zenginlikleri bar nd rd n, 18 ilin bu farkl zenginlikleri bir araya geldi inde "çok güzel bir mozai in" ortaya ç kt n ifade etti. Konuflmalar n ard ndan defile ve sergi aç l fl gerçeklefltirildi. zmir Valisi K raç, ziyaretçilerle birlikte stantlar gezerek sergilenen ürünler hakk nda bilgi ald. Aç l flta halk oyunlar ekiplerinin yapt gösteriler büyük be eni toplad. 5 gün süren etkinlikte, paneller, yöresel müzik flov programlar düzenlendi, Karadeniz'in 18 ilinin yöresel ürünlerinin sat fl yap ld. Gözler f rsatlara çevrildi Kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK lar Uluslararas zmir Fuar Alan nda açt klar standlarda tatil alanlar, ifl f rsatlar ve Karadeniz in en çok be enilen ürünleri konusunda bilgi sundu. Karadenizliler tan t m yaparken s cak sat fllarla da 5 gün boyunca kuzey rüzgarlar - n Ege de estirildi. Etkinlik, 9 May s taki hamsi flöleni ile sona erdi. Anneler Günü nde nciralt na yüzlerce metrelik mangallar kuruldu, tonlarca hamsi ateflin üzerinde ç t r ç t r k zart ld. Karadenizlilerle Egeliler bir kez daha kucaklaflt. Çarfl ya hareket geldi Organik tar mc lar zmir de bulufltu 8 y ld r stanbul da düzenlenen Ekolojik Ürünler Fuar, bu y ldan itibaren rotay zmir e çevirdi. Organik sektörünün Türkiye deki tek ihtisas fuar olma özelli ini tafl - yan Ekoloji zmir 2010 a, 16 ilden 107 firma kat ld. Sadece organik sertifikal ürünlerin yer ald fuarda, organik g da, organik kozmetik ve organik tekstil bafll alt nda bebek k yafetleri, kumafllar, meyve sular, kuru meyve ve sebze, zeytin ve zeytinya, baharatlar, konserve gruplar, süt mamülleri, beyaz et, yumurta, bal, temizlik ürünleri, bakliyatlar ve oyuncaklar sergilendi. Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, Kafkas ülkeleri, Suriye, M s r, Ürdün, KKTC ve ran gibi organik sektörünün geliflmekte oldu u ülkelerden gelen al m heyetleri, Ekoloji zmir 2010 a kat lan firmalar için yeni pazarlar n kap s n aralad. Fuar, kat l mc - lar na ve ziyaretçilerine Asya, Uzak Do u, Avrupa ve Kuzey Amerika daki pazarla ulaflma imkan da sundu. Philip Morris, vergi rekortmeni zmir'in kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 135 milyon 469 bin lira tahakkuk eden vergi ile Philsa Philip Morris Sabanc Sigara Tütüncülük Afi birinci, 39 milyon 802 bin liral k tahakkuk eden vergi ile JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Afi ikinci, 14 milyon 643 bin liral k tahakkuk eden vergi ile MSC Gemi Acenteli i Afi üçüncü s rada yer ald. zmir Vergi Dairesi Baflkan Mustafa Gürhan Acar, düzenledi i bas n toplant s nda, zmir'de 2009 y l tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarlar na göre ilk 100'e giren mükelleflere iliflkin bilgileri aç klad. Kentte toplam 47 bin 789 mükellefin bulundu unu, bunun 45 bin 430'unun sermaye flirketi oldu unu belirten Acar, 2005'ten 2008'e kurumlar vergisi beyanlar n n sürekli bir art fl gösterdi ini, ancak 2008'den 2009'a geçiflte al nan beyanname say s yüzde 0,23 oran nda artsa da ekonomik krizin etkisiyle beyan edilen toplam kurumlar vergisi matrah - n n yüzde 0,33 azald n anlatt. Tire de yaklafl k 3 y ld r altyap ve fizibilite çal flmas devam eden ve kayna Güme Da ndan gelen do al kaynak suyu "Sardunya" Tireli giriflimciler taraf ndan fliflelenecek. Yaklafl k on müteflebbisin ortakl k giriflimiyle Tire K zçeflmesi Mevkii nde kurulan su flifleleme fabrikas törenle aç ld. Aç l fla Tire Belediye Baflkan Tayfur Çiçek, Zeytinova Belediye Baflkan Ali Do u, AT Parti lçe Baflkan Mehmet Çeltiko lu, Tire eski Belediye Baflkan Mehmet S tk çelli, eski Bay nd rl k Bakan Halil Çulhao lu, Belediye Meclisi üyeleri Hulki K z loba, Sami Görüflük, MHP lçe Baflkan Bayram Demirel, ifl ve siyaset çevrelerinden çok say da davetli kat ld. Tire K zçeflmesi mevkiinde yaklafl k bin metrekare kapal alan ve toplamda 17 bin metrekare alana kurulan fabrikada 25 iflçi istihdam edilirken günlük 20 bin damacana su ifllenecek. "Derin Su Do al Kaynak Sular Ltd. fiti" olarak piyasalarda yerini alan ve Sardunya ismini verdikleri do al Kaynak Suyu ilk olarak Tireden Ege Bölgesine, ard ndan tüm yurda ve dünyaya aç lmay hedefliyor. Tire'nin suyunun çok kaliteli oldu unu söyleyen Tire Belediye Baflkan Tayfur Çiçek, çeflme sular n n bile çok kaliteli oldu- unu belirterek, "Tireli giriflimci kardefllerimiz Tire'nin da lar ndan gelen bu do al kaynak suyunu ekonomik krize ra men cesaret ederek bu dev tesisi meydana getirdiler. Kendilerine bol kazanç diliyorum art k tirenin suyu marka olmufltur ve bu sayede tirenin ad bir kez daha gündeme gelmifltir" diye konufltu. Geçen y l krizin etkisiyle sat fllar - n n azalmas ndan ve ''dolaflmaya gelen insan bulmakta bile zorlan ld - ndan'' yak nan esnaf n, ekonomik verilerin krizden ç k fl ve iyileflmeyi iflaret etmesiyle canlanan sat fllarla birlikte yüzü gülüyor. zmir'de ekonomik durgunlu un etkilerinin en net görüldü ü Tarihi Kemeralt Çarfl s nda, hem insan kalabal hem de al flverifllerde gözlenen art fl, esnaf memnun etti. Kemeralt Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar, y la umutlu girdiklerini, bu umutlar n n gerçe e dönüfltü ünü görmekten hoflnut olduklar n söyledi. Bu sene sezonun ''daha canl ve heyecanl '' bafllad n belirten Gülaylar, ''Çarfl lar m z, gördü ünüz gibi hafta içi olmas na ra men kalabal k. flyerlerimizde arad m z canl l - a kavufltuk. Yaz sezonuyla birlikte bunun daha da artaca n bekliyoruz. çünkü dü ün mevsimi, turizm sezonunun aç lmas ve okullar n kapanmas yla birlikte hareketlilik artarak devam edecek'' dedi. Gülaylar, Ramazan Bayram 'na do ru sat fllar n daha da artaca beklentisinde olduklar n ifade ederek, ''Umuyoruz geçici olmas n, bu pembe tablo devam etsin. fller böyle devam ederse esnaf n yüzü gelecek'' diye konufltu. Esnaf n ''yüzünün gülmesinin'' asl nda ''vatandafl n yüzünün gülmesi'' anlam na geldi ini dile getiren Gülaylar, ''Çünkü vatandafl n gelir seviyesi art yorsa, bu esnafa yans yor. Tüketicilerde bir rahatlama oldu unu görüyoruz. Bunun yans - mas çarfl larda görülüyor. Çarfl lar daha çok alt ve orta gelir düzeyine hizmet verdi i için bu rahatlaman n fark na vard vatandafl'' dedi. Gülaylar, çarfl esnaf AVM'lere karfl daha rekabetçi bir düzen içine girdiklerini, kiralar art rmay p, fiyatlarda tüketici odakl çal flt klar n, bunun art lar n da görmeye bafllad klar n ifade etti. Yerli sanayiciye Baflkan deste i P narbafl ndaki BMC fabrikas n ziyaret eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, özellikle k sa hatlarda kullan lmak üzere üretilen Hawk tipi otobüsleri inceledi. BMC CEO su Mehmet Demirpençe, BMC Genel Müdür Yard mc lar Turgut Cank l ç ve Muharrem Erkan dan bilgi alan Baflkan Kocao lu, otobüsün içini de gezdi. Otobüslerin metro ba lant l besleme hatlar nda kullan m için uygun oldu unu dile getiren BMC CEO su Demirpençe, 30 kifli oturarak 40 kifli ayakta olmak üzere 70 yolcu tafl yabilen otobüsleri özellikle Portekiz, spanya, Belçika ve talya gibi AB ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Baflkan Kocao lu ise çok güç koflullarda üretim yapmaya devam eden yerli sanayicilerin mutlaka desteklenmesi gerekti ini belirterek, Bugünkü ziyaretimizi de bu çerçevede gerçeklefltirilmifl bir moral deste i olarak nitelendirebiliriz diye konufltu.

7 SAYFA 7 19 May s Siyaset Erdo an, Izmir den gündemi vurdu! Baflbakan Erdo an iki günlük zmir program kapsam nda Bay nd r da bir dizi aç l fla kat ld. Baflbakan, Yunanistan da at lan hamleleri anlat rken muhalefete ve özellikle de Baykal a elefltiriden geri kalmad AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak, Engelliler Haftas kapsam nda Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve flletme Kooperatifini ziyaret ederek, engellilerin sorunlar n dinledi. Kabak, Sosyal devlet olman n gere ini sözde de il, özde gerçeklefltiriyoruz. Engelli kardefllerimizin e itimden, sa l a, ekonomiden, sosyal hayata kadar tüm meselelerine hep insan odakl çözümler üretiyoruz dedi Kabak n ziyaretinden duydu- u memnuniyeti ifade eden Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve flletme Kooperatifi Baflkan Tülay Yenici, zmir Büyükflehir Belediyesi, 2010 y l n engelli ki günlük program kapsam nda zmir'e gelen Baflbakan Erdo an, zmir Polisevi'nden helikopterle geldi i Bay nd r fiehir Stadyumu'nda Vali Cahit K raç, Bay nd r Belediye Baflkan Mehmet Kertifl ve çok say da AK Partili yönetici ve bürokrat taraf ndan karfl land. Baflbakan Erdo an ve efli Emine Erdo an' korumak için genifl güvenlik önlemleri al n rken, vatandafllar Erdo an'a yo un ilgi gösterdi. AK Parti zmir milletvekillerinin de tam kadro oldu u aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin yurt d fl nda elde etti i prestiji görmek istemeyenlerin oldu unu söyledi. Y llardan beri düflmanca yaflam fl olan Yunan ve Türk halklar n n hükümetler düzeyinde yapt klar ikili görüflmeler sayesinde dostluk seviyesine gelece ini kaydeden Erdo an, önce Rusya, sonra da Yunanistan ile vize ve pasaport problemlerini büyük ölçüde kald rd klar n ve yüksek düzeyli iflbirli i anlaflmalar yapt klar n ifade etti. Manisa'da 22 farkl yat r m açt klar n hat rlatan Erdo an, Bay nd r'da Adalet Saray ve belediye binas n n aç l fl n yapt ktan sonra Menemen'e geçeceklerini ve orada baflta yeni Adale Saray olmak üzere birçok aç l fl gerçeklefltirece ini kaydetti. Konuflmas nda muhalefeti de elefltiren Baflbakan Erdo an, hala kendilerinin ne yapmak istediklerini anlayamad klar n kaydetti. Erdo an, "Bizim ne yapmak istedi imizi hala anlamayanlar varsa Anadolu'yu, Trakya'y dolafls nlar. Türkiye'nin nas l de iflti ini gitsinler yerlerinde görsünler. Gitsinler yurtd fl ndan baks nlar. Soydafllar m zdan Türkiye'yi dinlesinler" diye konufltu. Anayasa de iflikli- i çal flmalar na da de inen Baflbakan, TBMM'nin tarih yazd n söyledi. Kocao lu na tafl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, zmir'e yap lan su ve baraj yat r mlar ndan bahsederek, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de il'' dedi. Baflbakan Erdo an, Bay nd r'daki toplu aç l fl törenindeki konuflmas nda, ilçede 8 bin üreticiye 2 milyon liral k mazot ve gübre deste i verdiklerini belirterek, di er desteklerle birlikte 7.5 y lda Bay nd r'a, sadece tar mda sa lanan deste in 87.5 trilyon lira oldu unu, desteklerden 59 bin üreticinin yararland n kaydetti. ktidara geldiklerinde Ziraat Bankas taraf ndan uygulanan yüzde 59 faiz oran n, yüzde 0 ile 13 aras na indirdiklerini kaydeden Erdo an, ''Yüzde 59 faiz nire, yüzde 0 ile 13 aras nire? Halep oradaysa arfl n Bay nd r'da'' dedi. Erdo an, pankart açarak Bay nd r Burgaz Zeytinova Baraj n n yap lmas n isteyen baz vatandafllara ''Sevgili zmirliler, sevgili Bay nd rl lar, sizlerin 50 y ldan beri hasretini çekti iniz pankartlar as lm fl. Asmay n, gerek yok. Biz zaten bunun idraki içindeyiz. Bay nd r Burgaz Zeytinova Baraj n n bir an önce yap lmas için bakan ma talimat vermifltim. Ömür Kabak, Hizmet etmeyenler engel olmas n y l ilan etmesine ra men, toplu ulafl mda, engelli kartlar na da s n rlama getirmesini elefltirdi. Yenici, zmir'de say lar 200 bini bulan engelliler, Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aziz Kocao lu'nun engeline maruz kald. 20 y ll k hakk m z korumak için engelli derneklerimizle birlikte gerekli yasal mücadeleye güç birli i ile girdik. dedi. Kabak ise zmir Büyükflehir Belediyesi nin engelli kartlar ndaki düzenlemesinin insafs zca bir davran fl oldu unu ifade ederek, Büyükflehir Belediyesi nin hizmet etmekte s k nt lar var. Hizmet edemiyor, bari engel ç - karmas n. diye konufltu. Bu baraj n yap lmas halinde, bu bölgedeki 35 bin 680 dekarl k mümbit topraklar sulanacakt r. Bu maksatla 115 metre yüksekli inde dev bir baraj infla edilecektir. Bildi imiz üzere bakan m buraya geldi. Son tetkiklerden sonra ihale dosyas haz rland. hale için gerekli ödenek zmir DS Bölge Müdürlü üne gönderildi. Netice olarak hayaliniz olan bu baraj n yap m ihalesi 8 gün sonra yani 24 May s günü yap l yor, hay rl olsun'' diye konufltu. Y lan hikayesine dönen ve geçmifl hükümetlerin h z yla 41 y lda ancak bitirilebilece i düflünülen Beyda Baraj n 3 y l gibi k sa bir sürede zmir'e kazand rd klar n an msatan Erdo an, 196 bin 500 dekarl k topraklar sulayacak Ödemifl Beyda sulamas n n da ihalesinin yap ld n, k sa sürede temelinin at laca n bildirdi. Ödemifl'e gitti inde Aktafl Baraj için söz verdi ini de belirten Erdo an, bu baraj n da projelerinin haz rland, ihale için gerekli ödene in gönderildi i, 7 Haziran 2010 tarihinde de ihalenin gerçeklefltirece i müjdesini verdi. 'Eline diline dursun. Bunlar ne?' Baflbakan Erdo an, Kavakdere Baraj ve sulamas, Bak rçay K n k sulamas, Karaburun Mordo an göleti ve sulamas, 17 adet taflk n koruma inflaat n n tamamland n belirterek, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz. Dikkat edin zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de il'' dedi. Bu konular n büyük flehirlerin sorunu oldu unu, Büyükflehir Belediyesi nin çözmesi gerekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle devam etti: ''Ben stanbul Belediye Baflkan yd m, 180 kilometreden stanbul'a su getirdik, stanbul'un su sorununu çözdük. Kimden alm flt k? CHP belediyesinden. Sorunu kim çözdü, biz çözdük. Bunlardan bir fley olmaz. Bunlar n dikili kaz olmaz. Tarih ortada, yap lanlar ortada, gerçekler ortada. 'Eflek ölür kal r semeri, insan ölür kal r eseri' diyor Ziya Pafla. Aynen böyle ve biz zmir'in bu sorununu çözmek için Gördes Baraj n tamamlad k. Buradan zmirlilere y lda 59 milyon metreküp su verilecek. Gördes'ten zmir'e flu anda 2 metre çap nda borularla su geliyor. Bu dev isale hatt da dahil olmak üzere DS taraf ndan 11 büyük projenin ve 18 dere slah projesinin inflaat da devam etmektedir. 'Efendim zmir'e AK Parti iktidar ndan bir fley yok'. Eline diline dursun, bunlar ne?'' Baflbakan Erdo an, 10 y llard r bitirilemeyen çevre yolunu kendilerinin bitirdi- ini, rayl sistemi yine kendilerinin tamamlayaca n bildirerek'' zmir'de Çevre Orman Bakanl n n a açland rma faaliyetleri dolu dizgin devam etmekte y l nda 6 bin 500 hektar alan programlanm fl. 2 milyon 600 bin fidan toprakla buluflturulmufltur. Ayr ca 148 kilometre kara yolu a açland rmas yap lm flt r'' dedi. Demirkol TDH den istifa etti TDH l Baflkanl ndan flok bir kararla istifa eden Nihat Demirkol düzenledi i bas n toplant s nda karar n n gerekçelerini 7 bafll kta anlatt. Kendisiyle birlikte istifa karar n aç klayan TDH zmir Kad n Kollar Baflkan smihan H d rbozan ile birlikte il binas nda bas n toplant - s düzenleyen TDH Eski l Baflkan Nihat Demirkol, Bu 7 ayl k siyasi yolculuk, TDH Ege Bölge Sorumlusu Say n Hüseyin Aslan n daveti ile bafllam flt. TDH ne ve Sar gül ya ç kan TDH de, bir l Baflkan n n bir di er görevi, daha önce farkl siyasi partilerde görev üst- felsefesine zarar verecek hiçbir söylem bu toplant n n gündeminde de ildir; olamaz ve benden de duyamayacaks n z dedi. l k, virüs ve hastal klar, TDH ye bulaflt rmas n lenmifl kat l mc lar n, eski kurumlar ndaki sakat- stifa nedenlerini 7 önemli bafll kta toplayan engellemektir. Ahlak, erdem, aç kl k, samimiyet, Demirkol, l Baflkanl n n öncelikli görevinin bilimsellik ve sa duyu gibi, temiz siyasetin deliderinin ideallerini korumak oldu unun alt n erlerini koruyarak siyaset yapan, beni ve çal flma arkadafllar m ötekilefltirmeye çal flanlar n çizdi ve Dolay s yla birinci sebep, bu ideallere el uzat lmas n engellemek ve sorumlulu umun önünü kesmektir diye konufltu. hakk n vermektir dedi. TDH mensubu olmayan kiflilerin d flar dan müdahalelerle y prat lmas na neden oldu unu söyle- stifas n n ikinci nedeninin Türk siyasetine önemli bir mesaj vermek oldu unu belirten Demirkol, kinci sebep örnek teflkil etmesini um- olmad klar halde, Say n Genel Baflkan n sokakyen Demirkol, Bir süredir, TDH mensubu dahi du um, koltuktan kendi iste i ve iradesi ile kalkabilmek cesaretidir. Koltuk, özünde kalk labilir raperestler, kendilerinin ad n da kullanarak, zta görse tan mayaca sabit olan bir k s m mace- bir fleydir ; deneyin söyledi im gibi oldu unu mir l Baflkanl için, B/C/ plan gibi palavralarla, zmir hattâ Türkiye örgütümüzün akl n ve göreceksiniz. Üçüncü sebep, Sizin bir koltuktan ne ald n z de il, o koltu a neler verebildi iniz midesini buland r yorlard. Sebeplerimden biri, önemlidir gerçe ini gündeme tafl makt r. Ötekisi olmamak gibi engin gönüllü bir iddia ile orta- l d r bu haddini bilmezlere haddini bildirmek kararl - dedi. Bayrakl CHP Ankara yolunda CHP Bayrakl lçe örgütü üyesi 90 partili, Genel Baflkanl k görevinden istifa eden Deniz Baykal a destek amac yla iki otobüsle Ankara ya gitti. Ege Üniversitesi kavfla- nda buluflan Bayrakl ilçe örgütüne ba l partililer, ellerindeki Birgün memleketi satanlar hesap verecek. Vakit o vakittir yaz l pankart yla dikkat çekti. nad na sol, inad na Baykal sloganlar yla tek yürek olan Bayrakl lçe örgütünü u urlamaya Belediye Baflkan Hasan Karaba ve lçe Baflkan Levent Ölçer geldi. Sevgi gösterileriyle karfl lanan Baflkan Karaba ve Ölçer partililere hay rl yolculuklar diledi. lçe Baflkan Ölçer, Partili arkadafllar - m z Genel Baflkan m za yap lan komplonun hesab n soracaklar. Karar ndan vazgeçmesi için de ellerinden geleni yapacaklar. Biz de Kurultayda Genel Baflkan m z tekrar göreve getirece iz diye konufltu. Baflkan Karaba, Bayrakl Genel Baflkan Deniz Baykal'la omuz omuza. Genel Baflkan alm fl oldu u istifa karar ndan vazgeçirmek için çal flacaklar. Umar m baflar l olurlar. Bugün Ankara'ya do ru yola ç kt k. Bu yol iktidara kadar gider dedi. CHP Gaziemir lçe K l çdaro lu ndan yana Kemal K l çdaro lu nun CHP nin 33. Kurultay öncesi adayl n aç klamas üzerine partide yaflanan geliflmeler CHP Gaziemir Örgütü nü de harekete geçirdi. CHP Meclis Grubu, CHP lçe Yönetim Kurulu, Kad n ve Gençlik Kollar Yönetimi yapt klar toplant larla durumu de erlendirdi. Haz rlanan ve alt na at lan imzalarla CHP Genel Merkezi ne fakslanan metinde, CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal a karfl düzenlenen komplonun u rad haks zl n üzüntüsünün dile getirildi i vurguland. Komploya karfl verece i mücadelede Baykal n yan nda olunaca dile getirilirken, Ancak parti taban ndan ve halktan gelen de iflim yönündeki olumlu bask n n göz ard edilmesi do ru de il denildi. Metnin devam nda flunlar ifade edildi: Say n K l çdaro lu ile yakalanan bu havan n en iyi flekilde de erlendirilmesi, yap lacak kan de iflikli iyle iktidar olmaya do ru güçlü ve tek yürek yürünmesi karar al nm flt r. ktidara gelecek partimiz, sonsuza kadar Onursal Genel Baflkan m z olan Deniz Baykal hakk nda düzenlenen komplonun yasal yollardan sorulmas için de tek yürek olarak çal flacakt r. Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri ve Müdürü ÜM T YALDIZ Genel Koordinatör ve Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 19 MAYIS 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 33 Reklam Koordinatörü Bülent KARATOSUN Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı