Baykal gitti, Gandhi geldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baykal gitti, Gandhi geldi"

Transkript

1 SAYFA 01 SUPER FIRTINA BUCASPOR Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. F rt na, zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor un Süper Lig vizesi almas n n ard ndan Yeni Buca Stad bayram yerine döndü. Futbolcular, önce sahan n ortas nda topland, Süper Lig coflkusu yaflad. 16 da Karadenizliler ürünleri ile zmir i fethetti Karadenizliler, tak lar ndan çay na kadar çok say da ürünü zmir de sergileme f rsat buldu KARADEN Z Dernekleri Konfederasyonu (KADE- KON) Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi zmir Fuar 'nda yap ld. KADE- KON Genel Baflkan Murtezao lu, Karadeniz'i tan mak ve ifl f rsatlar n de erlendirmek isteyenlerle bulufltuklar n söyledi. 6 da 10 Kr MAYIS May s Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlu olsun... Baykal gitti, Gandhi geldi genel baflkan Kemal K l çdaro lu genel baflkan gibi CHP nin 18 y ll k Genel Baflkan Baykal n kaset skandal yla koltu unu b rakmas ndan sonra kamuoyunun öne ç kard K l çdaro lu aday oldu Adayl n arkas nda Sav n deste i var KILIÇDARO LU na kollar n açan Genel Sekreter Önder Sav, 40 n üzerinde il delegasyonundaki hakimiyetini K l çdaro lu na sundu. Sav, kendi adayl n n da söz konusu oldu u kurultayda halk n aday K l çdaro lu nu örgütün, partinin aday na dönüfltürdü. Karfl yaka da çiçek dolu günler KARfiIYAKA Belediyesi nin geleneksel hale gelen Çiçek Festivali bereketli geçti. Bostanl Pazaryeri de bir hafta süren festivale kat lan 32 üretici, 4 bin gül, 7 bin a aç ve çal fidan ile 4 bin 500 kasa çiçek sat fl yapt. 11 de E-belediye imzas 21 ilçede at ld ZM R Büyükflehir Belediyesi, 21 belediyeyi kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri Protokolü imzalad. Sistemle imar, altyap ve emlak vergisi çal flmalar nda mülkiyet, adres, harita ve imar bilgileri tek havuzda toplanacak. 3 te CHP de Baykal dönemi skandal kaset komplosuyla kapand. Grup Baflkan Vekili Kemal K l çdaro lu nun geri dönüfl manevras yapan eski genel baflkan Baykal a da meydan okuyan adayl k aç klamas CHP de yeni dönemin bafllad n resmi oldu. Kurultayda adayl n aç klayan K l çdaro lu na ilk destek milletvekillerinden geldi. Ard ndan il baflkanlar, ilçe örgütleri, kurultay delegelerinin de deste iyle K l çdaro lu 22 May s taki ola an kurultayda tek adaya dönüfltü. Vekiller ve il baflkanlar K l çdaro lu dedi... Kap kulu mu olacaks n z, özgür bireyler mi? zmir örgütünde Gandhi çatla! HABERLER SAYFA 8-9 DA Baflbakan Erdo an dan zmir de 2. su polemi i AÇILIfiLARDA bulunmak üzere zmir e gelen Baflbakan Erdo an, muhalefete elefltiriden geri kalmazken zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na da tafl att. Seçim öncesi arsenikli su polemi i bafllatan Baflbakan Erdo an, yine zmir'e yap lan su ve baraj yat r mlar ndan bahsetti, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de- il'' diye konufltu. 7 de TDH Ege Bölge Sorumlusu Aslan dan sürpriz aç klama Halk n Yükselifli Partisi ile anlaflt k TÜRK YE De iflim Hareketi Ege Bölge Sorumlusu Hüseyin Aslan, Gönül Soyo ul un partileflmekte neden gecikildi inden, ortaya at lan senaryolara kadar çok say - da sorusunu yan tlad. Ege-Koop la 25 bin kifliyi evsahibi yapan Aslan, Ekim ay ndan bu yana da Sar gül hareketini Ege ve zmir de örgütlüyor. 12 DE Seçime girememek gibi bir endiflemiz yok, B plan m z haz r. Esnafta a latan seçim ZM R Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i zmir Esnaf ve Sanatkarlar ( ESOB) seçiminde rakibi 44 y ll k ç nar Cemal Tercan'a büyük bir üstünlük kuran mevcut baflkan Zekeriya Mutlu koltu unu korudu. Birli e ba l 131 esnaf odas nda tamamlanan seçimlerin ard ndan 1004 delege oy kulland. Mutlu 804 oyla zafere uzan rken, Tercan 181 oyda kald. 19 oy ise geçersiz say ld. Önceki dönemlerde ESOB baflkanl yapan CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam konuflmas nda Zekeriya Mutlu'yu ''kardeflim'' olarak nitelerken, bu s rada Susam' n ve Mutlu'nun duygulan p a lad görüldü. 5 te

2 SAYFA May s Izmir de H d rallez coflkusu Baflkan Aziz Kocao lu Gündo du Meydan nda, Baflkan Hasan Karaba da Bayrakl Rekreasyon Alan ndaki H d rallez kutlamalar nda halkla bulufltu. H d rallez, tüm yurtta oldu u gibi zmir'de de coflkuyla kutland. zmir'deki kutlamalar, Cumhuriyet ve Gündo du meydanlar baflta olmak üzere kentin her yerinde yap ld H d rallez nedeniyle zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Gündo du Meydan 'nda konser düzenlendi. Tepecik Senfoni Orkestras 'n n konseriyle bafllayan gece, Kent Orkestras eflli inde Eylül Metin ve Hamiyet konserleriyle sürdü. Konser aralar nda çeflitli dans gruplar sahneye ç kt. Binlerce kiflinin kat ld konserde vatandafllar çalan hareketli flark larla doyas ya e lendi. H d rallez nedeniyle kentin birçok noktas nda vatandafllar taraf ndan atefller yak ld. Ateflin üzerinden atlayanlar dilek tutmay ihmal etmedi. Baz lar sevdi ine kavuflmak baz lar ifl bulmak, ev ya da araba almay diledi. Kibofl coflturdu H d rallez gecesi Bayrakl sahilini dolduran 20 bin vatandafl taraf ndan coflkuyla karfl land. Rekreasyon alan nda ilk olarak Çirkef grubu sahne ald. Bayrakl lar genç müzisyenlerden oluflan grubun flark lar na hep bir a zdan efllik etti. Çirkef grubunun ard ndan zmirli flark c smail Özkan, konuk sanatç olarak geceye Hayal gözlüm flark s yla efllik ederken SuperstarZ dans grubu geceye danslar ve müzik gösterileriyle renk katt. Gösterilerden sonra sahneye Kibariye ç kt. Büyük tezahurat ve alk fllarla birbirinden güzel flark lar n seslendiren Kibariye sevenlerinden dakikalarca alk fl ald. zmir'i evi olarak gördü ünü ve uzun aradan sonra Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ' n davetiyle sahne ald n dile getiren Kibariye, Baflkan m z sa olsun bizi çok iyi a rlad. Beni sizlerle buluflturdu. Yeni ç kacak albümümden önce evimde olmak çok güzel. En yeni ve güzel flark lar sizler için söyleyece im dedi. Baflkan Hasan Karaba, kendisi de bir anne olan Kibariye'nin ve tüm annelerin Anneler gününü kutlad. Atatürk'ün annesi Zübeyde Han m' n bir portresini Kibariye'ye hediye etti. H d rallez atefli Bornova da yand Bornova Tarlabafl Meydan nda gerçeklefltirilen h d rallez kutlamas na da binlerce Bornoval kat ld. Bereket, bolluk, sa l k ve u ur sembolü olan Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr.Kamil Okyay S nd r n ev sahipli i yapt h drellez kutlamas na CHP zmir l Baflkan Ekrem Bulgun, CHP eski l Baflkan Kemal Karatafl, CHP lçe Baflkan Enver Dündar, CHP Eski lçe Baflkan Av. Ertürk Çap n, meclis üyeleri, CHP Kad n ve Gençlik Kollar, muhtarlar ve Roman Dernek Baflkanlar kat ld. Selim Sesler Orkestras, Ç lg n Cemal Klavye ve Dans Ekibi ile Ritim World un sahne ald gecede vatandafllar ateflten atlay p, bol bol dans ederek gönüllerince e lendi. Diva n n vefa gözyafllar Dünya star Yunanl sanatç Haris Alexiou, isminin baba topra Gaziemir de bir caddeye verilmesi nedeniyle geldi i zmir de duygulu anlar yaflad. Babas Seydiköylü (Gaziemir in eski ad ), annesi Menderes-Bulgurcal olan Alexiou, zmir de üç duygusal gün geçirdi. Baba topra na gelmenin ve kendisine yap lan jestin etkisiyle zaman zaman gözyafl döken sanatç, asil duruflu ve alçakgönüllü tav rlar yla gönülleri fethetti. Onuruna verilen iki yemekte müzi in ritmine kendisini kapt rarak sahneye f rlay p oynayan Yunan Diva, Sarn ç Divan Restoran ta flark lar n seslendirdi. Tam bir zmir afl olan sanatç, ad yilik Bankas na ç kan Gaziemir G - da Bankas Yard mlaflma Dayan flma Derne i nin fahri üyesi olarak yüre inin güzelli ini de ortaya koydu. Aile albümünü Baflkan Halil brahim fienol a hediye eden Alexiou, kendisine verilen anlaml hediyeler karfl s nda da flaflk nl n gizleyemedi. Belediye Kültür Yay nlar kitaplar nda kendi resmini görünce çocuk gibi sevinen sanatç, belediye çal flan Gürel Gürel in kayrak tafl ndan yapt portresi arma an edilince gözlerine inanamad, Bugüne kadar ald m en de erli hediye diye konufltu. Gaziemir den ayr l fl s ras nda En k sa sürede yine gelece im diyen Alexiou, önemli mesajlar verdi: Dost iki ülke ve dost iki milletiz. Geçmiflin kötü an lar n unutal m. Ege yi bar fl denizi yapal m. dedi. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol da Din, dil, rk gibi kavramlar, s - n rlar bizi ay ramaz. nsanlar, insan olduklar için seviyoruz dedi.

3 SAYFA May s Izmir de e-belediye devrimi zmir Büyükflehir Belediyesi, Türkiye deki e-belediyecilik uygulamalar na örnek olacak bir ilke daha imza att. Büyükflehir s - n rlar ndaki 21 belediyeyi kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri Protokolü ile imar, altyap ve emlak vergisi çal flmalar nda mülkiyet, adres, harita ve imar bilgileri tek havuzda toplanacak. Adalet, güvenlik, sa l k, e itim ve kriz yönetimi gibi temel hizmetler daha etkin ve h zl bir flekilde yerine getirilecek. Sistem 18.5 milyon liraya mal oldu. zmir Büyükflehir Belediyesi ile Büyükflehir Belediyesi nin yetki ve sorumluluk alan içindeki Alia a, Balçova, Bay nd r, Bayrakl, Bornova, Buca, Çi li, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaba lar, Karfl yaka, Kemalpafla, Konak, Menderes, Menemen, Narl dere, Seferihisar, Selçuk, Torbal ve Urla ilçe belediyelerini kapsayan zmir Kent Bilgi Sistemleri flbirli i Protokolü imzaland. Protokole zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Foça Belediye Baflkan Gökhan Ulu Önder Atatürk, yurdu ve Cumhuriyet i gençlere emanet etti. 19 May s Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Demira, Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce, Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan, Kemalpafla Belediye Baflkan R dvan Karakayal, Menderes Belediye Baflkan Ergun Özgün, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Torbal Belediye Baflkan smail Uygur, Urla Belediye Baflkan Selçuk Karaosmano lu ve Alia a Belediye Baflkan Vekili K ymet Baysal da imza koydu milyon liraya mal oldu Uluslararas ve ulusal standartlara uygun zmir e-belediyelerini oluflturmay hedefleyen projenin imza töreninde konuflan Baflkan Kocao lu, 6 y ld r aral ks z çal flarak önemli bir aflamaya getirilen projenin bugün 21 belediyeye ulaflt n söyledi. Baflkan Kocao lu, sistemin altyap s n oluflturan fiber optik kablolar n flu anki maliyetinin 10 milyon liray buldu unu belirterek, bu kapsamda Adres Bilgi Sistemi için 6 Milyon TL, mar Bilgi Sistemi için 1 milyon TL, Araç Takip Sistemi ve hava foto raflar için 500 er bin TL harcand n belirtti. Belediye otomasyon çal flmalar için ise her y l 500 bin TL ödendi ini dile getirdi. Kocao lu, Günümüzde akl, bilimi, teknolojiyi kullanmadan hedefledi imiz vizyonu gerçeklefltirmemiz mümkün de il. Belediyelerimiz, vatandafllar m z n yaflam n n her alan nda kullanabilece i ve ifllerini kolaylaflt rabilece i bu tür çal flmalara öncelik vermektedir. Biz bu bilinç ve duyarl l kla çal flmaktay z. MO- BESE takip sistemi bizim altyap m z üzerinden çal flmaktad r. Ayn flekilde itfaiye teflkilat m z da sistemi kullan yor. Emniyet Müdürlü ü, Co rafi Bilgi Sistemimizi kullanarak çok faydal çal flmalar yapmaktad r. Türkiye ye örnek olacak bir bilgi paylafl m n hayata geçirdik. Bilinmezi azaltarak ve bilgiyi ço altarak daha süratli, can ve mal kayb n minimuma indirecek hizmetler yürütüyoruz dedi. Gandi tamam gibi Genel Baflkan Baykal n istifas sonras Türkiye gündemine oturan geliflmeler baflta örgüt olmak üzere herkes de flaflk nl k yaratt ve yaratmaya devam ediyor. Sular bir türlü durulmuyor. Baykal ile 50 y ll k dostlu u, 30 y l aflk n da siyaset arkadafll bulunan Genel Sekreter Önder Sav n deste ini alan Kemal K l çdaro lu, halk n aday ndan örgütün aday na dönüfltü bir anda. Aç klamas ndan dakikalar sonra 60 milletvekilinin imzal deste ini alan, 18 May s ta yap lan il baflkanlar toplant s nda da 70 e yak n il baflkan n n aç k destek verdi i K l çdaro lu, 81 il örgütünün 77 sinin deste ini alarak adeta tek adaya dönüfltü. Sav n K l çdaro lu na yönelik aç k deste- inden sonra ola anüstü toplanan MYK daki çatlak, Genel Sekreter in istifaya, Baykal n göreve ça r lmas CHP deki kutuplaflmay bir kez daha gözler önüne serdi. Y llard r dillendirilen CHP deki Baykalc - Sav c ayr m hiç bu kadar netleflmemifl, çatlak bu denli ortaya ç kmam flt. Daha önceki söylentiler gerçe e dönüflmemifl, Baykal ve Sav omuz-omuza dirsek dirse e siyaset yapmaya devam etmifllerdi. Ancak bu kez durum farkl gibi görünüyor, Sav resti çekti. stifa eden genel baflkan için Art k siyaseten farkl, yerlerdeyiz, yollar m z ay rd k ifadesini kulland. Bundan sonraki süreçte hareket edece i ekip arkadafllar n iflaret ediyordu. Ama bakmay n siz bu söylemlere tarih tekerrürden ibarettir. Baykal ve Sav yine yan-yana kolkola görürseniz flafl rmay n. Olayl istifan n ard ndan, Döner miyim, dönmez miyim bilemem fleklinde aç klama yapan Baykal n tavr kritik yenilgiler sonras defalarca Fenerbahçe Baflkanl n b rak p taraftar n, yönetimin srar sonras geri dönen Aziz Y ld r m n durumuyla da benzerlik göstermiyor de il CHP Genel Baflkan Aday Kemal K l çdaro lu, büyük kurultay öncesi rüzgar arkas na alm fl durumda. Milletvekilleri, Belediye baflkanlar, ilçe baflkanlar ve delegenin ismi üzerinde mutab k kald K l çdaro lu nun Genel Baflkanl k için de il, Baflbakanl k için aday m iddias da örgütte ki heyecan katlam fl durumda. Genç bir ekip ile birlikte y llard r muhalefet partisi olmaktan kurtulamayan partisini yüzde 40 lara varan oranlarda bir sonuç ile iktidara tafl - yacaklar n ifade eden K l çdaro lu nun genel baflkanl art k kesin gibi. Ankarada ki tablo böyle iken zmir de çok hareketli günler yaflan yor. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, yaflanan geliflmeler karfl s nda suskunlu unu korurken, kulislerde CHP Genel Sekreteri Önder Sav n destekledi i K l çdaro lu nun yan nda yer ald konufluluyor. zmir de delege hiçe say larak Baykal n dayatmas ile l Baflkan olan Ekrem Bulgun ise yapt bas n aç klamas nda ilçe baflkanlar ile toplant s nda örgütün Baykal yeniden genel baflkan olarak istedi i yönündeki söylemler k - sa süre sonra çok say da ilçe baflkan taraf ndan yalanland. Anlafl lan CHP nin kalesi zmir den de K l çdaro lu na destek ç gibi büyüyor. K z Lisesi fl l fl l olacak zmir in köklü okullar ndan zmir K z Lisesi nin eski ve yeni ö rencileri 20. Lokma Günü nde bir araya geldi y l nda kurulan K z Lisesi nden mezun pek çok davetlinin kat ld törende, çeflitli folklor gösterileri ve mini konser güne renk katt. K z Lisesi nin davetlileri aras nda bulunan Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da Okul Müdürü Pervin Töre ye okula yak fl r bir fl kland rma yapaca müjdesini verdi. Tartan, K z Lisesi, Atatürk ün ziyaret etti i bir okul. O nedenle bizim için de çok önemli. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da sizin yan n zday m. Ekim ay nda okula yak fl r bir flekilde fl kland rmas n yapaca z. K z Lisesi, zmir in her yan ndan Ben buraday m diyecek, fl l fl l olacak dedi. Okul Müdürü Pervin Töre, Baflkan Tartan n e itime destek oldu unu, kendilerinin de bu destekten çok mutlu olduklar n söyledi. flaret diliyle nikah k yacaklar Konak Belediyesi, iflaret dili bilen nikah memuru sayesinde iflitme engellilerin nikahlar n n tercüman eflli- inde k y lma uygulamas na son verecek. Halk E itim Merkezi iflbirli i ile aç lan Türk flaret Dili kursuna kat lan Nikah Memuru Funda Gültekin, iflitme engelli çiftlerin nikah - n kimseye ihtiyaç duymadan k yacak. Konak Belediyesi Sosyolo u ve kurs yetkilisi Ayhan Naml, belediyeye hizmet almak için gelecek iflitme engellilere yard mc olunmas amac yla böyle bir projeyi oluflturduklar n, Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan' n projeyi duyunca çok heyecanland n ve hayata geçmesini h zland rd - n söyledi. Kursa kat lan Nikah Memuru Funda Gültekin ise, ''Y lda 3 bine yak n çifti evlendiriyoruz, bunlar n 100 kadar engelli. Hem evlenecek çiftlerin, hem engelli davetlilerin duygular n paylaflmak ve müracaata gelenlerin derdini rahatça anlatabilmesi için bu kursa kat ld m'' diye konufltu.

4 SAYFA 4 19 May s Iflte Bornova n n yeni yaflam merkezi Bornova Belediyesi taraf ndan yap lan P narbafl Naz m Hikmet Rekreasyon alan törenle hizmete girdi Ev sahipli ini Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r n yapt görkemli aç l fla CHP l Baflkan Ekrem Bulgun, CHP lçe Baflkan Enver Dündar, Ziraat Mühendisleri Odas zmir fiube Baflkan Ferdan Çiftçi, 5. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Baflkan Turgay Yalc, geçen dönem Bornova Belediye Baflkan Dr. S rr Aydo an, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandafllar kat ld. 113 dönümlük Rekreasyon Alan n n aç l fl nda tiyatrocu Olcay Poyraz Naz m Hikmet Ran n fliirlerini tiyatral olarak sundu. fiiirlerin ard ndan Rekreasyon Alan nda ücretsiz at binifli gerçeklefltirildi. Gokart pistinde yar fllar yap ld. Çocuklara 500 adet uçurtma da t larak, uçurtma gösterileri yap ld. Aç l fla kat lan vatandafllar için ücretsiz makarna, su, meyve suyu da t ld. Lokma döküldü. Türk Hava Kurumu Bornova fiubesi taraf ndan maket uçak gösterileri yapd. Aç l flta konuflan CHP l Baflkan Ekrem Bulgun bu tip yerlere halk n çok ihtiyac oldu unu belirterek, Kentin stresli havas ndan uzaklaflmak isteyen vatandafllar solu u burada alacak. Bu alan n yap m n bafllatan önceki Bornova Belediye Baflkan m z Dr. S rr Aydo an ve Rekreasyon Alan n tamamlayarak halk n hizmetine sunan ve Büyük Türk Ozan Naz m Hikmet in ad n veren Bornova Belediye Baflkan m z Kamil Okyay S nd r tebrik ediyorum dedi. Aç l flta söz alan Dr. S rr Aydo an, Biz herhangi güzel bir yeri gördü ümüzde buradan nas l rant sa lar z diye düflünmeyiz. Bunu nas l halka mal edebiliriz diye düflünürüz. dedi. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. S nd r ise, Aç l fl n yapaca m z buras gibi 3 büyük merkezimiz var. Onlar n da aç l fl n en k sa zamanda gerçeklefltirece iz. 113 dönümlük rekreasyon alan nda futbol ve basketbol sahas, go-card yar fl pisti, at binifli için manej sahas, 400 kiflilik kapal dü ün salonu, 450 kiflilik aç k dü ün salonu, yürüyüfl yollar, piknik alanlar, 4 adet çocuk oyun alan bulunuyor. diye konufltu. K z lordu korosu zmir de Dünyan n en büyük korosu ünvan n elinde bulunduran 1927 y l nda kurulu "Aleksandrov Red Army Chorus" (Rus K z - lordu Korosu), Türkiye deki hayranlar yla bulufluyor. 120 kifliden oluflan dev kadro, 6 Haziran da zmirlilerle buluflacak. Repertuar nda 2000 e yak n eser bulunan koronun bir di er özelli i ise, gittikleri ülkelerde o ülkeye ait seçtikleri eserleri de seslendirmeleridir. Rusya aç - s ndan folklorik bir sembole dönüflen koro, güçlü yorumlar, sempatik tav rlar yla, dünyan n hemen her ülkesinde milyonlarca izleyiciye konser veiyor. Dev kadro, llusion Ajans ve Solfej Organizasyon un çabalar yla zmir deki hayranlar yla bulufluyor. Koro 6 Haziran da zmir Fuar Aç k Hava Tiyatrosu nda Saat 21:00 de sahne alacak. Biletler, Aç k Hava Giflesi, K zlara as Deniz Kitap Evi ve tüm Biletix giflelerinde sat fla sunuldu. Farkl Yorum da zmir gazetecileri 3 milyon dolarl k teknolojik yat r mla Ege nin en geliflmifl, en büyük TV kanal durumuna gelen Kanal 35, zmirli 3 gazeteciyle program anlaflmas yapt. Ege de Sonsöz ün Genel Koordinatörü Ümit Yald z, Gazeteci Yazar Gönül Soyo ul, ve Gazeteci Yazar Halit Naz m Hikmet Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Aziz Tekin ve dernek üyeleri, ''Naz m Hikmet'e Türk vatandafll n n geri verilmesi dolay s yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a iletmek üzere AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak'a plaket verdi. AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak' ziyaret eden Dernek Baflkan Tekin, zmir'de Naz m Hikmet An t yap lmas için Kabak'tan destek istedi. AK Parti l Baflkan Kabak ise Naz m Hikmet'in büyük bir de er oldu unu belirterek, Tunç la anlaflan Kanal 35, her hafta Çarflamba günü saat 21 de Farkl Yorum program n canl yay nlayacak. lki geçti imiz Çarflamba günü yay nlanan tart flma program n Halit Tunç sundu. zmirli gazeteciler, CHP de yaflananlar n zmir yans mas n tart flt. Naz m Hikmet Derne i nden Baflbakan Erdo an a plaket Naz m Hikmet, Cumhurbaflkan n n smet nönü oldu u dönemin tamam n hapiste geçirmifltir de hapse at lm fl, 1950 de Adnan Menderes'in aff yla 12 y ll k hapis hayat son bulmufl. Burada, Naz m Hikmet ile smet nönü ve CHP anlay fl n n ve tarihinin tart fl lmas gerekiyor. Bu noktada Türkiye'deki sol anlay fl n tart fl lmas gerekiyor. Siyasette ön yarg lar oluflturulmufl. AK Parti ile ilk kez, her kesimi kucaklayan demokratik aç l m ile önemli bir ad m at ld. Toplumsal bar fl gerçek anlamda biz sa layaca z.'' dedi.

5 SAYFA 5 19 May s IESOB da Zekeriya Mutlu fark zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i seçiminde rakibi 44 y ll k ç nar Cemal Tercan'a büyük bir üstünlük kuran mevcut baflkan Zekeriya Mutlu koltu unu korudu Yunan bakanlara zmir daveti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 10 Bakan ile Atina ya yapt ziyarete kat lan zmir heyeti, Türkiye ye son derece umutlu döndü. Geziye kat lan zmir ve Ege Heyeti nin baflkanl - n yapan zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, gezinin ilk bölümünde Yunanl ifladamlar ile biraraya gelerek, ikili görüflmeler yapt. Yunanl ifladamlar n n yan s ra Yunanl gazetecilerin de büyük ilgi gösterdi i Demirtafl, çeflitli gazete ve TV lerin muhabirlerinin sorular n yan tlad. ki ülke bakanlar n n ve ifladamar n n kat l m yla gerçeklefltirilen ö le yeme inde Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Nihat Y ld z n yan s ra Yunanistan, Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakan Louka Katseli ile Yunanistan D fliflleri Bakan Vekili Spyros Kouvelis biraraya gelen Demirtafl, son derece samimi bir havada geçen yemekte Yunanl bakanlarla daha fazla iflbirli i yap lmas konular n görüfltü. Demirtafl, ailesi zmirli olan Bakan Katseli yi tekrar zmir e davet ederken Bakan Katseli de en k sa sürede zmir e gelmeyi arzu etti ini söyledi. Demirtafl, Katseli ye Yunanistan a g da ihracat yap lmas nda büyük engel teflkil eden laboratuar sorunu ile Yunanl ifladamlar n n çok daha h zl ve kolay flekilde ihracat ithalat yapmas - na imkan tan yacak olan iki ülkede gümrüklü antrepolar kurulmas konusunu aktard. Bakan Katseli, bunlar n önemli ve ticaretin önünü aç c konular oldu unu ifade ederek, Bana bu konular detayl bir rapor olarak gönderin, hemen ve en h zl flekilde inceleyelim dedi. Demirtafl, Yunanistan Turizm Bakan Angela Gerekou ile de görüflerek zmir e davet etti. Demirtafl, Yunanistan Turizm Bakan Angela Gerekou yu da zmir e davet etti. Demirtafl, Bakan Gerekou yla yapt görüflmede, Birlikte yapabilece imiz çok fley var. Ege yi tüm dünyada birlikte pazarlay p, turizmi gelifltirebiliriz dedi. Yunanl Bakan da zmir i görmeyi çok istedi ini belirterek, bu önerileri dikkate alacaklar n söyledi. zmir Esnaf ve Sanatkar Odalar Birli- i nde ( ESOB) mevcut baflkan Zekeriya Mutlu ile 44 y l baflkanl k yapan eski baflkan Cemal Tercan aras nda seçim yafland. Birli e ba l 131 esnaf odas nda tamamlanan seçimlerin ard ndan 1004 delege oy kulland. Kurul toplant s na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra zmir milletvekilleri Mehmet Ali Susam, smail Katmerci, fienol Bal ve Erdal Sipahi ile ilçe belediye baflkanlar da kat ld. Seçim sonunda Zekeriya Mutlu rakibine büyük fark atarak koltu unu korudu. Mutlu 804 oyla zafere uzan rken, Tercan 181 oyda kald. 19 oy ise geçersiz say ld. Kongrenin aç l fl nda konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, göreve geldi i 6 y ldan bu yana hem daha önceki birlik baflkan Mehmet Ali Susam, hem de ondan görevi devralan Zekeriya Mutlu ile Büyükflehir Belediyesi aras nda çok iyi iliflkiler oldu unu vurgulad. Kentte daha çok cazibe merkezi oluflturmak için çal flt klar n ifade eden Kocao lu, ''Kemeralt Projesi'ni Valilik, Turizm Bakanl n n ilgili kurulu, Esnaf Birli i ve tüm esnaf kardefllerimizle birlikte gerçeklefltirdik. Bir ifli yapabilmek için her zaman birlik ve beraberlik içinde olunmas gerekti ine inan yorum. zmir'de birlik beraberlik rüzgar n yakalad k'' diye konufltu. Toplant ya kat lan MHP zmir Milletvekili fienol Bal ise esnaf ve sanatkarlar n kaderine terk edildi ini öne sürdü. Birli in eski baflkan ve CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam da hükümetin esnafa karfl bak fl aç s n de ifltirmesi gerekti ini, ''devir uluslar aras tekellerin devri'' anlay fl n b - rak p, 'küçük iflletmeler ellerinden tutulursa 1 numara olur'' fleklinde düflünmesi gerekti- ini savundu. Susam, konuflmas nda Zekeriya Mutlu'yu ''kardeflim'' olarak nitelerken, bu s rada Susam' n ve Mutlu'nun duygulanarak a lad görüldü. AK Parti zmir Milletvekili smail Katmerci ise konuflmac lar n büyük marketlerin flehir içinde kurulmas na izin verilmesi yönündeki elefltirilerine, iznin yerel yönetimlerce verildi i cevab n verdi. Metro çal flmas nedeniyle Hatay Caddesi'nde esnaf n ma dur oldu unu, kimsenin bundan bahsetmedi ini ifade eden Katmerci, ''Say n Susam, Hükümetin buradaki esnafa yard m etmesi için talepte bulunuyor. Belediyenin bafllad ifli bitirememesiyle ilgili s k nt çeken esnafa Hükümetin yard m etmesi talebi olabilir mi? steklerin makul olmas laz m. Makul olan her fleyin arkas nda var z. Marketler Yasas MHP'nin bulundu u koalisyonda, Kenan Tanr kulu'nun Sanayi ve Ticaret Bakanl döneminde gündeme geldi. AK Parti her zaman esnaf n yan nda yer ald '' diye konufltu. Zekeriya Mutlu, esnaf teflkilat n n s k nt içinde oldu unu belirtti. S k nt n n insanlar n al m gücünün azalmas, teknolojik geliflmeler, faizlerin düflüflü, ekonomi yerine siyasetin konuflulmas, kay t d fl ekonomi, zmirli ifl adamlar n n S n r n bir ad m ötesi adl organizasyon kapsam nda düzenledikleri ran gezisi, Tebriz deki temaslarla bafllad. Bat Anadolu Sanayici ve fladamlar Dernekleri Federasyonu (BAS FED) Baflkan Hüseyin Porsuk, zmir Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan ( ZS AD) lknur Denizli, Ege Genç fladamlar Derne i (EG AD) Baflkan Cemal Elmaso lu ve derneklere mensup farkl sektörlerden ifl adamlar ndan oluflan heyet, ''S n r n Bir Ad m Ötesi'' adl organizasyon kapsam nda geldi i ran' n Tebriz kentinde temaslar na bafllad. Heyet, Tebriz gezisi kapsam nda, bölgedeki ifl adamlar ile düzenlenen toplant da bir araya geldi. ZS AD Yönetim Kurulu Baflkan lknur Denizli, 33 kifliden oluflan heyetin, Ege Bölgesi'nden Tebriz'e gelen ilk büyük grup olma özelli ini tafl - d n söyledi. thalat, ihracat ve ortak yat r m imkanlar n n araflt r ld inceleme gezisinin ilk dura n n Tebriz Ekonomik fller ve Yat r m Merkezi oldu unu belirten Denizli, Merkezde Do u Azerbaycan' n tüm kurumlar n n ortak yat r m imkanlar n realize edebilmek için haz r bulunduklar n ve her konudaki soruya doyurucu cevaplar verdiklerini kaydetti. Denizli, son derece verimli geçen görüflmelerin ard ndan Tebriz Ticaret Odas nda da 120'den fazla ifl insan n kat ld toplant da, iki ülkenin kökleri yüzy llara dayanan dostluk ve iliflkilerini pekifltirirken, d fl ticaret ve ortak projeler konusunda da önemli ad mlar att klar n söyledi. lknur Denizli, ''Somut projeler üzerindeki çal flmalar n önümüzdeki günlerde çok önemli sonuçlar verece i inanc her iki ülke ifl insanlar nda da hakim düflünceydi. büyük al flverifl merkezleri gibi nedenleri oldu unu söyleyen Mutlu, Hükümetin 50 Ar-Ge uzman çal flt ran yerlere Ar-Ge deste i verdi ini belirterek, deste in di er esnafa da sa lanmas n istedi. Siyasi flov elefltirisi Baflkan adaylar ndan Çeflme Esnaf Ve Sanatkarlar Odas Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tercan' n, "Buras esnaf n s k nt lar n n konufluldu u yerin d fl nda adeta siyasi arena flova dönüflmüfltür. Bana güven oyu verirseniz baz küçük odalar n elektrik ve su faturalar n ödeyece imizin garantisini veriyorum. Hedefimiz ifl ve afl. Vergi yüklerinizi azaltaca z. Odalar art k gittikçe küçülmeye bafllad ancak tepedekiler nutuk atmaya devam ediyor. Esnaf n yüzünü biz güldürece iz" fleklindeki sözleri baz oda baflkanlar ile Zekeriya Mutlu taraf ndan tepki toplad. S k s k konuflmas salondakiler taraf ndan yar da kesilen Tercan, kalabal k taraf ndan alk fllarla protesto edildi. zmirli ifladamlar ran da yi ki gelmifliz. Buraya gelen üyelerimizin heyecan ve somut ba lant lar s k s k bu bölgelerde olaca m z flimdiden hissettirdi'' diye konufltu. BAS FED Baflkan Hüseyin Porsuk da Ege Bölgesi'nde farkl sektörleri temsilen öncü bir grup olarak ''S n r n Bir Ad m Ötesi'' ad alt nda inceleme gezisini bafllatt klar n kaydetti. Porsuk, ''BAS FED'in de üyesi oldu u ve bünyesinde 10 binden fazla ifl insan n bar nd ran Türkiye Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu'nun da (TÜRKONFED) temsil edildi i, ran'a yapt - m z ilk ziyaret... Önümüzdeki günlerde farkl sektörlerle ziyaretler yap lacak. Gezilere kat lanlara yeni ifl olanaklar haz rlarken, di er üyeleri de bu tür aç l mlar için cesaretlendirmek istedik. S n r n Bir Ad m Ötesi gezileri di er ülkelere de yap lacak'' dedi. EG AD Baflkan Cemal Elmaso lu ise BAS - FED çat s alt nda zmir'in ZS AD VE EG AD gibi iki önemli kurumunun bir araya gelerek böyle verimli organizasyonu düzenleyebilmesinin, bir güç birli inin göstergesi oldu unu söyledi. EG - AD olarak özellikle Avrupa Birli i d fl ndaki ülkelerle ticari faaliyetlerin geliflmesi için sürekli ifl seyahatlerinde bulunduklar n belirten Elmaso lu, ran' uzun y llard r ticari faaliyetlerde ihmal edilen ülke olarak gördüklerini kaydetti. Elmaso lu, ''Bu organizasyonda ran ile Türkiye aras ndaki ticari iliflkiler daha farkl boyutlara tafl nacak. Bununla birlikte iki ülke insan aras nda tarihsel geliflimlerde öne ç kan tarihi pek Yolu tekrardan canlanacakt r'' dedi. Tebriz'deki inflaat fuar nda da incelemeler yapan heyet, çok say da ikili ifl görüflmesi ve ifl ba lant s gerçeklefltirdi. Seçene de seçilene de hay rlar olsun zmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birli i seçimleri, mevcut baflkan Zekeriya Mutlu nun zaferiyle sonuçland. Esnaf n ruh hali ve nas l örgütlendi ini az çok bilen biri olarak bafltan itibaren tahmin etti im sonuçta, benim için yeni olan, sadece skordu. Delegelerle birebir hiçbir diyalogum olmad için, sonucun Mutlu nun lehine sonuçlanaca n tahmin ederken; oy da l m konusunda ise en ufak bir fikrim de merak m da yoktu. Sand k aç ld nda gördük ki, Cemal Tercan için sonuç, tam bir hezimet. Seçilirsem, yerimi genç bir arkadafla b rakaca m sözü de Tercan farkl yenilgiden kurtaramad. Okumay, seyahat etmeyi çok sevdi ini söyleyen Tercan n önünde flimdi sonsuz/zengin/renkli/keyifli bir kitap dünyas var. Onursal Baflkanlar Mehmet Ali Susam n s n rs z deste i ve iktidar olman n gücüyle seçimi son derece rahat alan ESOB Baflkan Zekeriya Mutlu yu bekleyense, tarihinin en zor günlerini yaflayan esnafa, örgüt lideri olarak katk koymak Genel Kurul öncesi röportaj önerimi cevaps z b rakarak yan tlayan Mutlu nun bu döneminde, zordaki esnafa nas l katk koyaca hakk nda da en ufak bir fikrim yok. Esnaf n bir fikri var ki, kendisini yeniden baflkan seçtiler Mutlu, bu mutlu son dan sonra bas n aç klamas yapar da zmir esnaf için yeni dönemde neleri hedefledi ini anlat rsa, biz de bilgi sahibi oluruz deyip; asl nda bu seçimlerin niye esnafa heyecan vermedi ini, umut vaat etmedi ini, Kanal 35 te Çarflamba günü saat de Ümit Yald z ve Halit Tunç ile birlikte yapt - m z Farkl Yorum program nda dinleyebilece inizi duyurabilirim. Seçim öncesi görüfllerini benimle paylaflan okurum Orhan Tungaç n her sat r na kat ld m, ancak Baykal olay nedeniyle gündemin de iflmesi üzerine kalem oynatmak durumunda kal nca yay mlayamad m yaz - s n n ise tam zaman Say n Tungaç n yaz s ; niye esnaf seçimlerinde bir nebze olsun heyecan ve umut duymad m n da ipuçlar n tafl yor Bakal m siz kat lacak m s n z? Demokrasinin kat l mc l k ilkesi, uygulamada sivil toplum örgütleri ile hayata geçer. Sivil toplum örgütleri, yerel ve genel yönetimlere bilgi birikimlerini aktararak katk koyar; yönetimleri elefltirerek, denetim görevini de yapar. Ülkemizde üye say s en fazla olan örgüt Esnaf Sanatkar Odalar d r. Üye say s na bak ld nda siyaseti etkisi alt na almas gerekti i düflünülür. Ancak gerçek hiçbir zaman böyle olmam flt r. Siyasete etki yapamad için de üyelerinin sorunlar artarak devam etmifltir. Bugün esnaf sanatkar, tarihinin en zor günlerini yaflamaktad r. Bu durumdan esnaf sanatkar yöneticilerini sorumlu tutmam z haks zl k olmayacakt r. Esnaf sanatkar, küçük dükkanlar nda küçük sermayeleri ile ifl yapan insanlard r. çlerinden baz lar oda baflkan, yine içlerinden baz - lar oda yöneticisi seçilir. Genel Kurul kat l m oranlar yüzde 15 lerdedir. Yani üyelerinin yüzde 15 i ile seçilirler. Ve bu Genel Kurullarda maafllar n belirlerler. Ço u küçük ifllerinde kazanamad paray burada, esnaf odalar yöneticili inde kazan r. Y llarca vazgeçilemeyen, ad na ''koltuk sevdas '' dedi imiz makamlard r iflte buralar. Teori, de iflen ve geliflen flartlara üyelerini haz rlayacak, oluflan sorunlar n nedenlerini belirleyip çözümlerini bulacak; yerel, genel yönetimlerin çözümlere katk koymas için bask arac olacakt r. Gerçek ise, iyi ve yeterince denetlenemeyen bir gelir kayna n n üzerinde oturmak, bu olanaklar da her ne pahas na olursa olsun kaybetmemektir. Bilgisizli in verdi i cesaretle de bu baflar l r. Ve bu büyük kitle her geçen gün fakirleflirken; yöneticileri, ald pozisyona göre zenginleflmifltir. Bundan 5 y l öncesine kadar Esnaf Sanatkar, 507 say l yasaya göre yönetiliyordu. Yukarda belirtmeye çal flt m olumsuzluklar, bu yasadan kaynaklan yordu. Örne in; bir Oda Baflkan, Oda, Federasyon, Konfederasyon da görev almas halinde üçünden ayr ayr maafl alabiliyordu. Sadece bu üç maafl n toplam, TL yi geçebiliyordu. Ayr ca odalar n paralar ile kurulan flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl klar, Yönetim Kurulu Üyelikleri ile maafllar, TL lik geliri, bir o kadar art rabiliyordu. 507 say l yasan n yerine haz rlanan 5362 say l yasa ile bu durum biraz dizginlenebildi. Hatta, 5362 say l yasan n TBMM ye gönderilmesi s ras nda; Komisyon Baflkan düzenledi i bas n toplant - s yla, zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan n n ald maafllar örneklemiflti TL si olarak. (O tarihli Hürriyet te bu haber var.) Yani flimdi Milletvekili olan Mehmet Ali Susam, o tarihte zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan, 5362 say l yasaya ilham olmufltu! Yine flimdi Milletvekili olan Dervifl Günday n o tarihte Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Baflkan n n da ald ücretlerin ( TL) yeni yasaya katk yapt gerçektir. Tepe yönetimlerde durum böyle olunca, alt yönetimler disipline edilebilir mi? Bu koltuklar ve bu ekonomik imkanlar kaybedilmemek için neler feda edilmez neler? En baflta, Esnaf ve sanatkar n kolektif ç karlar için mücadele terk edilir. Öyle de olmad m uzun y llard r zaten? Yasay de ifltirin. Yöneticinin maafl almas n yasaklay n. Zorunlu aidatlarla oluflan bütçeden flirket kurmalar engelleyin. Denetimi fleffaflaflt r n. O andan itibaren bu kokuflmufl sistem de iflecektir. Bugünkü yöneticilerin bir tanesinin bile göreve aday olmayaca na eminim. flte o zaman esnaf ve sanatkar n kurtulufl yürüyüflü bafllam fl olacakt r. Bu görevler sosyal sorumlulu u yüreklerinde hisseden insanlar n iflidir. Ülkemizde de fazlas ile yürekli, idealist, ilkeli, dürüst insan vard r. Yeter ki yasalar, geliflmifl uygar ülkelerde oldu u gibi haz rlanabilsin (Orhan Tungaç)

6 SAYFA 6 19 May s Karadeniz Ege ye tafl nd Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu nun düzenledi i Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi zmir Fuar nda gerçeklefltirildi. Karadenizliler i zmir e tafl yan etkinlik hamsi flöleni ile sona erdi Tire nin suyu dünyaya aç l yor Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) Ekonomik flbirli i Kurultay ve Sergisi Uluslararas zmir Fuar Alan 'nda yap ld. Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm illerin stant açarak yer ald ve aç l fl n zmir Valisi Cahit K raç' n yapt organizazyonda konuflan KADE- KON Genel Baflkan H z r Murtezao lu, Karadeniz'i tan mak ve ifl f rsatlar n de- erlendirmek isteyenlerle fuar alan nda bulufltuklar n söyledi. Karadenizliler in stanbul'da Feshane Günleri, Ankara'da l Günleri düzenlediklerini kaydeden Murtezao lu, konfederasyon olarak benzer bir etkinli i zmir'de de yapmak üzere yola ç kt klar n ve ilerideki y llarda bunu geleneksellefltirmeyi planlad klar n anlatt. zmir Valisi Cahit K raç, ülkenin her köflesinde ve her alan nda Karadenizlileri görmenin mümkün oldu unu söyledi. Karadeniz'de yaflayan insanlar n çok hareketli, bereketli, s cak, sevecen, yard msever olduklar n vurgulayan K raç, "Karadeniz insan m z göç etti i yere kültürünü de götürmektedir. zmir'de yaflayan Karadenizliler de kentimizi zenginlefltirmektedir" dedi. Gümüflhane Valisi Enver Saliho lu, Karadeniz'in hamsisiyle, yemek kültürüyle, en önemlisi de insan toplulu u ve yaflam kültürüyle farkl zenginlikleri bar nd rd n, 18 ilin bu farkl zenginlikleri bir araya geldi inde "çok güzel bir mozai in" ortaya ç kt n ifade etti. Konuflmalar n ard ndan defile ve sergi aç l fl gerçeklefltirildi. zmir Valisi K raç, ziyaretçilerle birlikte stantlar gezerek sergilenen ürünler hakk nda bilgi ald. Aç l flta halk oyunlar ekiplerinin yapt gösteriler büyük be eni toplad. 5 gün süren etkinlikte, paneller, yöresel müzik flov programlar düzenlendi, Karadeniz'in 18 ilinin yöresel ürünlerinin sat fl yap ld. Gözler f rsatlara çevrildi Kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK lar Uluslararas zmir Fuar Alan nda açt klar standlarda tatil alanlar, ifl f rsatlar ve Karadeniz in en çok be enilen ürünleri konusunda bilgi sundu. Karadenizliler tan t m yaparken s cak sat fllarla da 5 gün boyunca kuzey rüzgarlar - n Ege de estirildi. Etkinlik, 9 May s taki hamsi flöleni ile sona erdi. Anneler Günü nde nciralt na yüzlerce metrelik mangallar kuruldu, tonlarca hamsi ateflin üzerinde ç t r ç t r k zart ld. Karadenizlilerle Egeliler bir kez daha kucaklaflt. Çarfl ya hareket geldi Organik tar mc lar zmir de bulufltu 8 y ld r stanbul da düzenlenen Ekolojik Ürünler Fuar, bu y ldan itibaren rotay zmir e çevirdi. Organik sektörünün Türkiye deki tek ihtisas fuar olma özelli ini tafl - yan Ekoloji zmir 2010 a, 16 ilden 107 firma kat ld. Sadece organik sertifikal ürünlerin yer ald fuarda, organik g da, organik kozmetik ve organik tekstil bafll alt nda bebek k yafetleri, kumafllar, meyve sular, kuru meyve ve sebze, zeytin ve zeytinya, baharatlar, konserve gruplar, süt mamülleri, beyaz et, yumurta, bal, temizlik ürünleri, bakliyatlar ve oyuncaklar sergilendi. Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, Kafkas ülkeleri, Suriye, M s r, Ürdün, KKTC ve ran gibi organik sektörünün geliflmekte oldu u ülkelerden gelen al m heyetleri, Ekoloji zmir 2010 a kat lan firmalar için yeni pazarlar n kap s n aralad. Fuar, kat l mc - lar na ve ziyaretçilerine Asya, Uzak Do u, Avrupa ve Kuzey Amerika daki pazarla ulaflma imkan da sundu. Philip Morris, vergi rekortmeni zmir'in kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 135 milyon 469 bin lira tahakkuk eden vergi ile Philsa Philip Morris Sabanc Sigara Tütüncülük Afi birinci, 39 milyon 802 bin liral k tahakkuk eden vergi ile JTI Tütün Ürünleri Pazarlama Afi ikinci, 14 milyon 643 bin liral k tahakkuk eden vergi ile MSC Gemi Acenteli i Afi üçüncü s rada yer ald. zmir Vergi Dairesi Baflkan Mustafa Gürhan Acar, düzenledi i bas n toplant s nda, zmir'de 2009 y l tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarlar na göre ilk 100'e giren mükelleflere iliflkin bilgileri aç klad. Kentte toplam 47 bin 789 mükellefin bulundu unu, bunun 45 bin 430'unun sermaye flirketi oldu unu belirten Acar, 2005'ten 2008'e kurumlar vergisi beyanlar n n sürekli bir art fl gösterdi ini, ancak 2008'den 2009'a geçiflte al nan beyanname say s yüzde 0,23 oran nda artsa da ekonomik krizin etkisiyle beyan edilen toplam kurumlar vergisi matrah - n n yüzde 0,33 azald n anlatt. Tire de yaklafl k 3 y ld r altyap ve fizibilite çal flmas devam eden ve kayna Güme Da ndan gelen do al kaynak suyu "Sardunya" Tireli giriflimciler taraf ndan fliflelenecek. Yaklafl k on müteflebbisin ortakl k giriflimiyle Tire K zçeflmesi Mevkii nde kurulan su flifleleme fabrikas törenle aç ld. Aç l fla Tire Belediye Baflkan Tayfur Çiçek, Zeytinova Belediye Baflkan Ali Do u, AT Parti lçe Baflkan Mehmet Çeltiko lu, Tire eski Belediye Baflkan Mehmet S tk çelli, eski Bay nd rl k Bakan Halil Çulhao lu, Belediye Meclisi üyeleri Hulki K z loba, Sami Görüflük, MHP lçe Baflkan Bayram Demirel, ifl ve siyaset çevrelerinden çok say da davetli kat ld. Tire K zçeflmesi mevkiinde yaklafl k bin metrekare kapal alan ve toplamda 17 bin metrekare alana kurulan fabrikada 25 iflçi istihdam edilirken günlük 20 bin damacana su ifllenecek. "Derin Su Do al Kaynak Sular Ltd. fiti" olarak piyasalarda yerini alan ve Sardunya ismini verdikleri do al Kaynak Suyu ilk olarak Tireden Ege Bölgesine, ard ndan tüm yurda ve dünyaya aç lmay hedefliyor. Tire'nin suyunun çok kaliteli oldu unu söyleyen Tire Belediye Baflkan Tayfur Çiçek, çeflme sular n n bile çok kaliteli oldu- unu belirterek, "Tireli giriflimci kardefllerimiz Tire'nin da lar ndan gelen bu do al kaynak suyunu ekonomik krize ra men cesaret ederek bu dev tesisi meydana getirdiler. Kendilerine bol kazanç diliyorum art k tirenin suyu marka olmufltur ve bu sayede tirenin ad bir kez daha gündeme gelmifltir" diye konufltu. Geçen y l krizin etkisiyle sat fllar - n n azalmas ndan ve ''dolaflmaya gelen insan bulmakta bile zorlan ld - ndan'' yak nan esnaf n, ekonomik verilerin krizden ç k fl ve iyileflmeyi iflaret etmesiyle canlanan sat fllarla birlikte yüzü gülüyor. zmir'de ekonomik durgunlu un etkilerinin en net görüldü ü Tarihi Kemeralt Çarfl s nda, hem insan kalabal hem de al flverifllerde gözlenen art fl, esnaf memnun etti. Kemeralt Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar, y la umutlu girdiklerini, bu umutlar n n gerçe e dönüfltü ünü görmekten hoflnut olduklar n söyledi. Bu sene sezonun ''daha canl ve heyecanl '' bafllad n belirten Gülaylar, ''Çarfl lar m z, gördü ünüz gibi hafta içi olmas na ra men kalabal k. flyerlerimizde arad m z canl l - a kavufltuk. Yaz sezonuyla birlikte bunun daha da artaca n bekliyoruz. çünkü dü ün mevsimi, turizm sezonunun aç lmas ve okullar n kapanmas yla birlikte hareketlilik artarak devam edecek'' dedi. Gülaylar, Ramazan Bayram 'na do ru sat fllar n daha da artaca beklentisinde olduklar n ifade ederek, ''Umuyoruz geçici olmas n, bu pembe tablo devam etsin. fller böyle devam ederse esnaf n yüzü gelecek'' diye konufltu. Esnaf n ''yüzünün gülmesinin'' asl nda ''vatandafl n yüzünün gülmesi'' anlam na geldi ini dile getiren Gülaylar, ''Çünkü vatandafl n gelir seviyesi art yorsa, bu esnafa yans yor. Tüketicilerde bir rahatlama oldu unu görüyoruz. Bunun yans - mas çarfl larda görülüyor. Çarfl lar daha çok alt ve orta gelir düzeyine hizmet verdi i için bu rahatlaman n fark na vard vatandafl'' dedi. Gülaylar, çarfl esnaf AVM'lere karfl daha rekabetçi bir düzen içine girdiklerini, kiralar art rmay p, fiyatlarda tüketici odakl çal flt klar n, bunun art lar n da görmeye bafllad klar n ifade etti. Yerli sanayiciye Baflkan deste i P narbafl ndaki BMC fabrikas n ziyaret eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, özellikle k sa hatlarda kullan lmak üzere üretilen Hawk tipi otobüsleri inceledi. BMC CEO su Mehmet Demirpençe, BMC Genel Müdür Yard mc lar Turgut Cank l ç ve Muharrem Erkan dan bilgi alan Baflkan Kocao lu, otobüsün içini de gezdi. Otobüslerin metro ba lant l besleme hatlar nda kullan m için uygun oldu unu dile getiren BMC CEO su Demirpençe, 30 kifli oturarak 40 kifli ayakta olmak üzere 70 yolcu tafl yabilen otobüsleri özellikle Portekiz, spanya, Belçika ve talya gibi AB ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Baflkan Kocao lu ise çok güç koflullarda üretim yapmaya devam eden yerli sanayicilerin mutlaka desteklenmesi gerekti ini belirterek, Bugünkü ziyaretimizi de bu çerçevede gerçeklefltirilmifl bir moral deste i olarak nitelendirebiliriz diye konufltu.

7 SAYFA 7 19 May s Siyaset Erdo an, Izmir den gündemi vurdu! Baflbakan Erdo an iki günlük zmir program kapsam nda Bay nd r da bir dizi aç l fla kat ld. Baflbakan, Yunanistan da at lan hamleleri anlat rken muhalefete ve özellikle de Baykal a elefltiriden geri kalmad AK Parti zmir l Baflkan Ömür Kabak, Engelliler Haftas kapsam nda Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve flletme Kooperatifini ziyaret ederek, engellilerin sorunlar n dinledi. Kabak, Sosyal devlet olman n gere ini sözde de il, özde gerçeklefltiriyoruz. Engelli kardefllerimizin e itimden, sa l a, ekonomiden, sosyal hayata kadar tüm meselelerine hep insan odakl çözümler üretiyoruz dedi Kabak n ziyaretinden duydu- u memnuniyeti ifade eden Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve flletme Kooperatifi Baflkan Tülay Yenici, zmir Büyükflehir Belediyesi, 2010 y l n engelli ki günlük program kapsam nda zmir'e gelen Baflbakan Erdo an, zmir Polisevi'nden helikopterle geldi i Bay nd r fiehir Stadyumu'nda Vali Cahit K raç, Bay nd r Belediye Baflkan Mehmet Kertifl ve çok say da AK Partili yönetici ve bürokrat taraf ndan karfl land. Baflbakan Erdo an ve efli Emine Erdo an' korumak için genifl güvenlik önlemleri al n rken, vatandafllar Erdo an'a yo un ilgi gösterdi. AK Parti zmir milletvekillerinin de tam kadro oldu u aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin yurt d fl nda elde etti i prestiji görmek istemeyenlerin oldu unu söyledi. Y llardan beri düflmanca yaflam fl olan Yunan ve Türk halklar n n hükümetler düzeyinde yapt klar ikili görüflmeler sayesinde dostluk seviyesine gelece ini kaydeden Erdo an, önce Rusya, sonra da Yunanistan ile vize ve pasaport problemlerini büyük ölçüde kald rd klar n ve yüksek düzeyli iflbirli i anlaflmalar yapt klar n ifade etti. Manisa'da 22 farkl yat r m açt klar n hat rlatan Erdo an, Bay nd r'da Adalet Saray ve belediye binas n n aç l fl n yapt ktan sonra Menemen'e geçeceklerini ve orada baflta yeni Adale Saray olmak üzere birçok aç l fl gerçeklefltirece ini kaydetti. Konuflmas nda muhalefeti de elefltiren Baflbakan Erdo an, hala kendilerinin ne yapmak istediklerini anlayamad klar n kaydetti. Erdo an, "Bizim ne yapmak istedi imizi hala anlamayanlar varsa Anadolu'yu, Trakya'y dolafls nlar. Türkiye'nin nas l de iflti ini gitsinler yerlerinde görsünler. Gitsinler yurtd fl ndan baks nlar. Soydafllar m zdan Türkiye'yi dinlesinler" diye konufltu. Anayasa de iflikli- i çal flmalar na da de inen Baflbakan, TBMM'nin tarih yazd n söyledi. Kocao lu na tafl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, zmir'e yap lan su ve baraj yat r mlar ndan bahsederek, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de il'' dedi. Baflbakan Erdo an, Bay nd r'daki toplu aç l fl törenindeki konuflmas nda, ilçede 8 bin üreticiye 2 milyon liral k mazot ve gübre deste i verdiklerini belirterek, di er desteklerle birlikte 7.5 y lda Bay nd r'a, sadece tar mda sa lanan deste in 87.5 trilyon lira oldu unu, desteklerden 59 bin üreticinin yararland n kaydetti. ktidara geldiklerinde Ziraat Bankas taraf ndan uygulanan yüzde 59 faiz oran n, yüzde 0 ile 13 aras na indirdiklerini kaydeden Erdo an, ''Yüzde 59 faiz nire, yüzde 0 ile 13 aras nire? Halep oradaysa arfl n Bay nd r'da'' dedi. Erdo an, pankart açarak Bay nd r Burgaz Zeytinova Baraj n n yap lmas n isteyen baz vatandafllara ''Sevgili zmirliler, sevgili Bay nd rl lar, sizlerin 50 y ldan beri hasretini çekti iniz pankartlar as lm fl. Asmay n, gerek yok. Biz zaten bunun idraki içindeyiz. Bay nd r Burgaz Zeytinova Baraj n n bir an önce yap lmas için bakan ma talimat vermifltim. Ömür Kabak, Hizmet etmeyenler engel olmas n y l ilan etmesine ra men, toplu ulafl mda, engelli kartlar na da s n rlama getirmesini elefltirdi. Yenici, zmir'de say lar 200 bini bulan engelliler, Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aziz Kocao lu'nun engeline maruz kald. 20 y ll k hakk m z korumak için engelli derneklerimizle birlikte gerekli yasal mücadeleye güç birli i ile girdik. dedi. Kabak ise zmir Büyükflehir Belediyesi nin engelli kartlar ndaki düzenlemesinin insafs zca bir davran fl oldu unu ifade ederek, Büyükflehir Belediyesi nin hizmet etmekte s k nt lar var. Hizmet edemiyor, bari engel ç - karmas n. diye konufltu. Bu baraj n yap lmas halinde, bu bölgedeki 35 bin 680 dekarl k mümbit topraklar sulanacakt r. Bu maksatla 115 metre yüksekli inde dev bir baraj infla edilecektir. Bildi imiz üzere bakan m buraya geldi. Son tetkiklerden sonra ihale dosyas haz rland. hale için gerekli ödenek zmir DS Bölge Müdürlü üne gönderildi. Netice olarak hayaliniz olan bu baraj n yap m ihalesi 8 gün sonra yani 24 May s günü yap l yor, hay rl olsun'' diye konufltu. Y lan hikayesine dönen ve geçmifl hükümetlerin h z yla 41 y lda ancak bitirilebilece i düflünülen Beyda Baraj n 3 y l gibi k sa bir sürede zmir'e kazand rd klar n an msatan Erdo an, 196 bin 500 dekarl k topraklar sulayacak Ödemifl Beyda sulamas n n da ihalesinin yap ld n, k sa sürede temelinin at laca n bildirdi. Ödemifl'e gitti inde Aktafl Baraj için söz verdi ini de belirten Erdo an, bu baraj n da projelerinin haz rland, ihale için gerekli ödene in gönderildi i, 7 Haziran 2010 tarihinde de ihalenin gerçeklefltirece i müjdesini verdi. 'Eline diline dursun. Bunlar ne?' Baflbakan Erdo an, Kavakdere Baraj ve sulamas, Bak rçay K n k sulamas, Karaburun Mordo an göleti ve sulamas, 17 adet taflk n koruma inflaat n n tamamland n belirterek, '' zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz. Dikkat edin zmir'in su meselesini de biz çözüyoruz, belediye de il'' dedi. Bu konular n büyük flehirlerin sorunu oldu unu, Büyükflehir Belediyesi nin çözmesi gerekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle devam etti: ''Ben stanbul Belediye Baflkan yd m, 180 kilometreden stanbul'a su getirdik, stanbul'un su sorununu çözdük. Kimden alm flt k? CHP belediyesinden. Sorunu kim çözdü, biz çözdük. Bunlardan bir fley olmaz. Bunlar n dikili kaz olmaz. Tarih ortada, yap lanlar ortada, gerçekler ortada. 'Eflek ölür kal r semeri, insan ölür kal r eseri' diyor Ziya Pafla. Aynen böyle ve biz zmir'in bu sorununu çözmek için Gördes Baraj n tamamlad k. Buradan zmirlilere y lda 59 milyon metreküp su verilecek. Gördes'ten zmir'e flu anda 2 metre çap nda borularla su geliyor. Bu dev isale hatt da dahil olmak üzere DS taraf ndan 11 büyük projenin ve 18 dere slah projesinin inflaat da devam etmektedir. 'Efendim zmir'e AK Parti iktidar ndan bir fley yok'. Eline diline dursun, bunlar ne?'' Baflbakan Erdo an, 10 y llard r bitirilemeyen çevre yolunu kendilerinin bitirdi- ini, rayl sistemi yine kendilerinin tamamlayaca n bildirerek'' zmir'de Çevre Orman Bakanl n n a açland rma faaliyetleri dolu dizgin devam etmekte y l nda 6 bin 500 hektar alan programlanm fl. 2 milyon 600 bin fidan toprakla buluflturulmufltur. Ayr ca 148 kilometre kara yolu a açland rmas yap lm flt r'' dedi. Demirkol TDH den istifa etti TDH l Baflkanl ndan flok bir kararla istifa eden Nihat Demirkol düzenledi i bas n toplant s nda karar n n gerekçelerini 7 bafll kta anlatt. Kendisiyle birlikte istifa karar n aç klayan TDH zmir Kad n Kollar Baflkan smihan H d rbozan ile birlikte il binas nda bas n toplant - s düzenleyen TDH Eski l Baflkan Nihat Demirkol, Bu 7 ayl k siyasi yolculuk, TDH Ege Bölge Sorumlusu Say n Hüseyin Aslan n daveti ile bafllam flt. TDH ne ve Sar gül ya ç kan TDH de, bir l Baflkan n n bir di er görevi, daha önce farkl siyasi partilerde görev üst- felsefesine zarar verecek hiçbir söylem bu toplant n n gündeminde de ildir; olamaz ve benden de duyamayacaks n z dedi. l k, virüs ve hastal klar, TDH ye bulaflt rmas n lenmifl kat l mc lar n, eski kurumlar ndaki sakat- stifa nedenlerini 7 önemli bafll kta toplayan engellemektir. Ahlak, erdem, aç kl k, samimiyet, Demirkol, l Baflkanl n n öncelikli görevinin bilimsellik ve sa duyu gibi, temiz siyasetin deliderinin ideallerini korumak oldu unun alt n erlerini koruyarak siyaset yapan, beni ve çal flma arkadafllar m ötekilefltirmeye çal flanlar n çizdi ve Dolay s yla birinci sebep, bu ideallere el uzat lmas n engellemek ve sorumlulu umun önünü kesmektir diye konufltu. hakk n vermektir dedi. TDH mensubu olmayan kiflilerin d flar dan müdahalelerle y prat lmas na neden oldu unu söyle- stifas n n ikinci nedeninin Türk siyasetine önemli bir mesaj vermek oldu unu belirten Demirkol, kinci sebep örnek teflkil etmesini um- olmad klar halde, Say n Genel Baflkan n sokakyen Demirkol, Bir süredir, TDH mensubu dahi du um, koltuktan kendi iste i ve iradesi ile kalkabilmek cesaretidir. Koltuk, özünde kalk labilir raperestler, kendilerinin ad n da kullanarak, zta görse tan mayaca sabit olan bir k s m mace- bir fleydir ; deneyin söyledi im gibi oldu unu mir l Baflkanl için, B/C/ plan gibi palavralarla, zmir hattâ Türkiye örgütümüzün akl n ve göreceksiniz. Üçüncü sebep, Sizin bir koltuktan ne ald n z de il, o koltu a neler verebildi iniz midesini buland r yorlard. Sebeplerimden biri, önemlidir gerçe ini gündeme tafl makt r. Ötekisi olmamak gibi engin gönüllü bir iddia ile orta- l d r bu haddini bilmezlere haddini bildirmek kararl - dedi. Bayrakl CHP Ankara yolunda CHP Bayrakl lçe örgütü üyesi 90 partili, Genel Baflkanl k görevinden istifa eden Deniz Baykal a destek amac yla iki otobüsle Ankara ya gitti. Ege Üniversitesi kavfla- nda buluflan Bayrakl ilçe örgütüne ba l partililer, ellerindeki Birgün memleketi satanlar hesap verecek. Vakit o vakittir yaz l pankart yla dikkat çekti. nad na sol, inad na Baykal sloganlar yla tek yürek olan Bayrakl lçe örgütünü u urlamaya Belediye Baflkan Hasan Karaba ve lçe Baflkan Levent Ölçer geldi. Sevgi gösterileriyle karfl lanan Baflkan Karaba ve Ölçer partililere hay rl yolculuklar diledi. lçe Baflkan Ölçer, Partili arkadafllar - m z Genel Baflkan m za yap lan komplonun hesab n soracaklar. Karar ndan vazgeçmesi için de ellerinden geleni yapacaklar. Biz de Kurultayda Genel Baflkan m z tekrar göreve getirece iz diye konufltu. Baflkan Karaba, Bayrakl Genel Baflkan Deniz Baykal'la omuz omuza. Genel Baflkan alm fl oldu u istifa karar ndan vazgeçirmek için çal flacaklar. Umar m baflar l olurlar. Bugün Ankara'ya do ru yola ç kt k. Bu yol iktidara kadar gider dedi. CHP Gaziemir lçe K l çdaro lu ndan yana Kemal K l çdaro lu nun CHP nin 33. Kurultay öncesi adayl n aç klamas üzerine partide yaflanan geliflmeler CHP Gaziemir Örgütü nü de harekete geçirdi. CHP Meclis Grubu, CHP lçe Yönetim Kurulu, Kad n ve Gençlik Kollar Yönetimi yapt klar toplant larla durumu de erlendirdi. Haz rlanan ve alt na at lan imzalarla CHP Genel Merkezi ne fakslanan metinde, CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal a karfl düzenlenen komplonun u rad haks zl n üzüntüsünün dile getirildi i vurguland. Komploya karfl verece i mücadelede Baykal n yan nda olunaca dile getirilirken, Ancak parti taban ndan ve halktan gelen de iflim yönündeki olumlu bask n n göz ard edilmesi do ru de il denildi. Metnin devam nda flunlar ifade edildi: Say n K l çdaro lu ile yakalanan bu havan n en iyi flekilde de erlendirilmesi, yap lacak kan de iflikli iyle iktidar olmaya do ru güçlü ve tek yürek yürünmesi karar al nm flt r. ktidara gelecek partimiz, sonsuza kadar Onursal Genel Baflkan m z olan Deniz Baykal hakk nda düzenlenen komplonun yasal yollardan sorulmas için de tek yürek olarak çal flacakt r. Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri ve Müdürü ÜM T YALDIZ Genel Koordinatör ve Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 19 MAYIS 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 33 Reklam Koordinatörü Bülent KARATOSUN Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

8 May s 2010 fiimdi KILIÇDAROGLU ZAMANI Onursal Genel Baflkan payesine ihtiyac yok Eski Özel Kalem Müdürü ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok la çekilmifl özel görüntülerinden sonra manifesto gibi bir aç klama ile istifa eden ve de iflimden yana tav r alaca n ortaya koyan CHP nin 18 y ll k Genel Baflkan Deniz Baykal, K - l çdaro lu nun adayl ndan sonra, kurultay n kaderini tayin edecek il baflkanlar toplant s ndan önce son mesaj n yay nlad. K l çdaro lu ise Baykal n Onursal Genel Baflkan payesine ihtiyac yok diye konufltu. Daha önce Kurultay a gelmeyece- im diyen ancak halk m örgütüm isterse dönebilirim, partiyi sahipsiz b rakmam diyerek dönüfl sinyali veren Baykal, il baflkanlar toplant s ndan önce yapt yaz l aç klamada flunlar kaydetti: ''Bugün gerçeklefltirmekte oldu unuz il baflkanlar toplant s n n tarihi bir önem tafl d n biliyorum. CHP'nin haks z ve hukuksuz sald r ve suçlamalar n hedefi olarak seçildi i, komplolar n tezgâhland bir ortamda gerçekleflecek olan kurultay m za sizler yön vereceksiniz. Bu ortamda üzüntü verici geliflmelerin yafland, baz ac siyaset tablolar n n kendini gösterdi i, siyasi ve ahlaki ibret manzaralar n n ortaya ç kt aç kt r. Bu durumun partililerimiz aras nda iliflkileri zedeleyecek, parti görevlerimizi, sorumluluklar m z engelleyecek bir ayr flmaya dönüflmemesini sa lamak hepimizin ortak sorumlulu udur. Bu anlay fl içinde ben, il baflkanlar - m zdan CHP'nin birli ini, bütünlü ünü gözetecek bir dayan flma içinde yeni yönetimin oluflmas na el birli iyle destek olmalar n, katk da bulunmalar n bekliyorum. Deniz Baykal A laflma günü de il CHP nin 18 y ll k Genel Baflkan Deniz Baykal n kaset skandal yla koltu unu b rakmas ndan sonra kamuoyunun öne ç kard K l çdaro lu, adayl n aç klad Gün, a laflma ve hesaplaflma günü de ildir. Tarih karfl s nda hepimiz bir büyük ahlak ve siyaset s nav veriyoruz. Bugün CHP'ye her zaman oldu undan daha çok görev ve sorumluluklar düflmektedir. l baflkanlar m z n hep birlikte el ele vererek, bu tarihi sorumlulu un üstesinden gelece ine inan yor, sizlere baflar lar diliyor, sevgiler ve sayg lar sunuyorum.'' Onursal payesine ihtiyac yok Nesrin Baytok CHP Lideri Deniz Baykal n Genel Sekreter Önder Sav n tutumuna gönderme yapt bu sözler, Genel Baflkan aday K l çdaro lu taraf ndan olumlu bulundu. Adayl öncesi Baykal dan izin almad n söyleyen K l çdaro lu, Baykal la görüflmedim ama kurultay öncesi mutlaka görüflece im. Onun onursal genel baflkanl k payesine ihtiyac yok. S k flt m her noktada yard m na baflvuraca m dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de Baykal dönemi, skandal kaset komplosuyla kapand. Grup Baflkan Vekili Kemal K - l çdaro lu nun geri dönüfl manevras yapan eski genel baflkan Baykal a da meydan okuyan adayl k aç klamas CHP de yeni dönemin bafllad n resmi oldu. Adayl k aç klamas nda "Kurultaya do ru geri say m bafllad. 90 y ll k bir partinin adays z eli kolu ba l olmas düflünemez. Yolsuzluk yapanlardan hesap sormal y z. Halk m z n oylar yla iktidara gelebilmek için tüm haz rl klar m z yapmal y z. Kurultayda aday olaca m kamuoyuna duyuruyorum." Diyen K l çdaro lu na ilk destek milletvekillerinden geldi. Ard ndan il baflkanlar, ilçe örgütleri, kurultay delegelerinin de deste iyle K l çdaro lu 22 May s taki ola an kurultayda tek adaya dönüfltü. Baykal a meydan okudu Hedefini partinin oylar n yüzde 40 a tafl mak olarak aç klayan ve Sadece Genel Baflkanl a de il, baflbakanl a da talibim diyerek CHP yi 1980 öncesi coflkulu döneme götürece inin müjdesini veren K l çdaro lu, Ankara da geçirilen zaman azalacak, Anadolu yu kar fl kar fl gezece- iz fleklinde ifadelerle, seçilmeden örgüte iktidar umudunu afl lad. Yap lan anketlerde Baykal n yerine gelecek di er isimlere fark atan K l çdaro lu, MYK üyelerinin Baykal a dön ça r - s n da sükunetle karfl lay p, Deniz Baykal da rakip olarak ç kabilir fleklinde aç klama ile kurt politikac yla yar flmay bile göze ald n ortaya koydu. Gandhi ye benzetildi Medya taraf ndan Hindistan a ba ms zl k getiren efsanevi lider Gandhi ye benzetilen K l çdaro lu, medyan n, halk n ve örgütün deste iyle rakipsiz sürdürdü ü adayl k sürecinde, rakip ç ksa bile kurultay n banko genel baflkan olarak görülüyor. lk mesaj n parti yönetimini gençlefltirece i noktas nda veren K l çdaro lu, parti içi demokrasi konusunda da pozitif mesajlar vererek, Baykal yönetimine y llard r yöneltilen anti demokratik ve yafll elefltirisini de ortadan kald rmaya çal fl yor. En sert tepki Atefl ten Deniz Baykal la görüflmesinden sonra ald örgütle uzlafl mesaj ndan sonra Genel Sekreter Önder Sav dan tam destek alan ve adayl n öyle aç klayan K l çdaro lu na parti içinden en sert tepki nad - na Baykalc tutumuyla bilinen Genel Baflkan Yard mc s Y lmaz Atefl ten geldi. Atefl flunlar söyledi: Bu bir komplodur. Kuzular n sessizli i içinde oturup bekleyecek miyiz demifltik. AKP'nin bize kurdu u tuza a karfl topyekün direnma karar alm flt k. Say n Erdo an partimizi yönetmeye kalkm flt, 'Ben sizin yerinize olsam Baykal' partiden atar m' demiflti... Say n K l çdaro lu önceki gün yapt konuflmada kendisinin aday olmad n il baflkanlar yla yap lan toplant dan sonra netleflece ini söylemiflti. Öyle anlafl l yor ki, K l çdaro lu, say n Önder Sav' n iradesini örgüt iradesi olarak kabul etmifltir. Bu bir iç darbedir. Bu d fl komplonuyu düzenleyenin ifline gelmifltir. MYK dan frenleme çabas Önder Sav n K l çdaro lu nu destekliyorum sözlerinden sonra ola anüstü toplanan CHP MYK s K l çdaro lu na karfl tav r ald. MYK ad na aç klama yapan Genel Sayman Mustafa Özyürek, Sav istifaya davet ederken, K l çdaro lu na adayl n gözden geçir dedi, Baykal a da dön, sana ihtiyaç var ça r s yapt. MYK üyeleri Savc Sayan, Mustafa Özyürek, Y lmaz Atefl, Mehmet Sevigen gibi isimlerin öncülük etti i isyan hareketi K l çdaro lu taraf ndan vakur ve sakin karfl land. Yaflananlar de iflimin sanc lar olarak niteleyen K l çdaro lu, al nan karara sayg duydu unu ama son karar CHP Kurultay n n verece ini hat rlatmakla yetindi. Özyürek taraf ndan istifaya davet edilen Sav ise Beni istifaya davet etmek Özyürek in haddi ve hakk de ildir diye sert ç kt. Vekiller ve baflkanlar tamam Gürsel Tekin Kritik il baflkanlar toplant s ndan bir gün önce adayl n aç klayan K l çdaro lu nun adayl na en ilk destek TBMM grubundan geldi. 60 milletvekili haz rlad klar ortak bildiri ile K l çdaro lu nun adayl n desteklediklerini, Baykal a yap lan komplonun hesab n, partiyi iktidara tafl yacak K l çdaro lu ile soracaklar n söyledi. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ün okudu u bildiriye imza atan vekiller flöyle: Güldal Mumcu, Tekin Bingöl, Ali Koçal, Hüseyin Ünsal, Akif Ekici, Gürol Ergin, Ahmet Küçük, Yaflar Tüzün, Kemal Demirel, Bayram Meral, Fatih Atay, Erol T nastepe, Abdülrrezak Erten, O uz Oyan, Haluk Koç, Ensar Ö üt, Halil Ünlütepe, Gökhan Durgun, Murat Sönmez, Eflref Karaibrahim, Orhan Ziya Diren, Abdullah Özer, Sacit Y ld z, Hulisi Güvel, Bircan Kelefl, fievket Köse, Durdu Özbolat, Mevlüt Aslano lu, Vahap Seçer, Osman Coflkuno lu, Ali R za Ertemür, Yaflar A yüz, sa Gök, Ali Arslan, Malik Özdemir, Tansel Bar fl, Rahmi Güner, Metin Arifa aolu, Turgut Dibek, Bilgin Paçar z, fiahin Mengü, fiinasi Öktem, Ali Oksal, Muharrem nce, stifa sonras dönüfl mesaj veren Baykal n yolunu, adayl k aç klamas yla t kayan K l çdaro lu, Genel Sekreter Sav n deste iyle örgütün aday na dönüfltü Gandhi nin arkas ndaki adam: Sav Baykal n istifas ndan sonra yaflanan Sav olarak K l çdaro lu'nun adayl na belirsiz sürecin kilidini açan ön önemli destek verdi ini ifade eden Sav, sözlerini isim CHP Liderinin yar m as rl k arkadafl, flöyle sürdürdü: CHP olarak bizi içine 30 y ll k siyaset arkadafl Önder Sav oldu. çekmek istenen komplolardan, CHP'ye kurulmak istenen tuzaklardan, CHP Genel Baykal dan örgütün deste ini al mesaj alan K l çdaro lu na kollar n açan Sav, Baflkan Say n Deniz Baykal'a yap lan tertibi, CHP olarak üstlenerek, bu komplolar 40 n üzerinde il delegasyonu üzerindeki hakimiyetini K l çdaro lu na sundu. CHP olarak kabullenerek bu komplolara Böylelikle kendi adayl n n da söz konusu oldu u kurultayda halk n aday K l ç- bo azdan Türkiye'yi selamete götürecek karfl mücadelemizi, içinde bulundu u dar daro lu nu örgütün, partinin aday na dönüfltüren isim olarak Baykalc yap n n he- m zda bir tart flmaya, bir kamplaflmaya ta- partinin CHP oldu unu bilerek, kurultay - def tahtas olmay göze alma pahas na hammül olmad n bilerek, kurultaya 5 CHP nin önünü açan isim olarak ad ndan gün kala sorumluluk duygusuyla adayl - söz ettirdi. n aç klam fl olan Say n K l çdaro lu'nun K l çdaro lu adayl n aç klar aç klamaz, etraf nda kenetlenerek, bu kuflatmalar yapt aç klamada; 53 y ll k siyasi geçmifli olan bir siyaset adam olarak, CHP Sav, yapt aç klaman n ve görüfllerinin aflaca z. Gençlik Kollar ndan yetiflen, kademe kademe bu partide pek çok görevi üstlenmifl kiflinin ezberini bozmufl olabilece ini ifade CHP binas ndaki arkadafllar dahil birçok olan bir siyasetçi olarak, akl m, duygular - ederek, Ama köhneleflmifl ezberlerle yola m n önüne koyarak, ülkenin gerçeklerini gidecek halimiz kalmam flt r. CHP, gelecegörerek, partimizin içinde bulundu u s k nt lar de erlendirerek, önümüzdeki sürekacak. çine itilmekte oldu umuz darbo a- ine bakacak, Türkiye'nin gelece ine bacin ne flekilde afl lmas gerekti ini görerek, CHP Genel Sekreteri olarak, bu birlikte yapaca z diye konufltu. z yaraca z, aflaca z. Bize yak flan hep benim düflüncelerim di er Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ba lamaz, CHP Genel Sekreteri Önder Baz kesimlerce flaflk nl kla izlenen aç k- Baykal la yolumuz ayr ld Sav olarak Say n Kemal K l çdaro lu'nun adayl n destekliyo- s nda Baykal a dön ça r s yapan üyelerle lamalar n ard ndan kat ld MYK toplant - rum. tart fl p toplant y terk eden, MYK taraf ndan istifaya davet edilen Sav, yapt son Sav, Bundan sonra kim aday olursa olsun benim tavr m hiç aç klamada Deniz Baykal la siyaseten yollar m z ayr lm flt r ifadesini kullanarak K - de iflmez dedi. Ezber bozan aç klamalar l çdaro lu nun adayl noktas ndaki tavr - Önder Sav CHP Genel Sekreteri Önder n n ne kadar kesin oldu unu ortaya koydu. Rasim Çak r, Engin Altay, Gaye Erbatur, Mevlüt Coflkuner, Atilla Kart, Akif Hamzaçebi, Çetin Soysal, Abdüllaziz Yazar, Dervifl Günday, Ali Topuz, Necla Arat. Dört zmirli imza att Deklarasyona imza atan vekiller aras nda dört zmir Milletvekili bulunuyordu. Grup Baflkan Vekili Kemal Anadol, TBMM Meclis Baflkan Vekili Güldal Mumcu, CHP PM Üyesi A. Rezzak Erten ve Milletvekili O uz Oyan K l çdaro lu na ilk deste i veren zmirliler oldu. MYK Üyesi Mehmet Ali Susam, Canan Ar tman gibi isimlerin karfl oldu u belirtilen K l çdaro lu na Selçuk Ayhan dan flartl destek geldi. Ahmet Ersin ve Bülent Baratal n n ise aç k destekten kaç nd ama K l çdaro lu nu destekleyecekleri kaydediliyor. l Baflkanlar aç k ara 18 May s ta gerçeklefltirilen l Baflkanlar toplant s ndan da K l çdaro lu ismi aç k ara ç kt. 81 il baflkan aras nda 70 in üstünde K - l çdaro lu nun adayl na tam destek ç karken, aralar nda zmir in de bulundu u baz il baflkanlar n n Baykal dönmeli fleklinde konuflma yapt, ancak bu il baflkanlar n n da kurultay delegelerinin önemli bölümünün K - l çdaro lu lehine yaz l, sözlü aç klama yapt - kaydedildi. Kritik destek Tekin den 1250 delegenin oy kullanaca Kurultay öncesi stanbul l Baflkan Gürsel Tekin, uzun süren belirsizli in ard ndan tavr n K l çdaro lu ndan yana koydu. Kendi adayl n n da kamuoyunda güncellefltirilmesinden sonra K l çdaro lu konusunda mesafeli bir durufl sergileyen yaklafl k 300 delegeye hitap eden Tekin, il baflkanlar toplant s ndan önce stanbul lçe Baflkanlar n bir araya getirip fikir al flveriflinde bulundu. 36 ilçenin 34 ünün K - l çdaro lu lehine net tav r koymas ndan sonra aç klama yapan Tekin, il baflkanlar toplant - s nda aday m K l çdaro lu dedi. Genel Sekreter Sav n deste iyle adayl noktas nda önemli bir mesafe kaydeden K - l çdaro lu, stanbul dan gelen destekle rahat bir nefes alm fl oldu. zmir örgütünde Gandi çatla Genel Baflkan Deniz Baykal n istifas sonras yaflanan geliflmeler zmir örgütünde ciddi ve derin bir çatlak oluflturdu. Kemal K l çdaro lu nun adayl k aç klamas ndan sonra ilçe baflkanlar n toplayarak il baflkanlar toplant s na giden Ekrem Bulgun un bas na yapt ve il baflkanlar toplant s nda söyledi i, zmir örgütü Baykal n dönmesinden yana aç klamas na ilçe baflkanlar ndan yalanlama geldi. lk tepki Buca dan Canan Ar tman Ekrem Bulgun Bas na kapal yap lana toplant da al nan karar n l Baflkan Bulgun taraf ndan do ru cümlelerle anlat lmad - n söyleyen CHP Buca lçe Baflkan Mehmet Süne, Sadece 6 ilçe Baykal n dönüflünü istemifl, kalan 25 ilçe Say n K l çdaro lu na destek vermifltir dedi. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Karfl yaka, Bayrakl, Selçuk, Ödemifl, Kiraz ve K n k ilçeleri d fl nda tüm ilçe baflkanlar n n K l çdaro lu na destek verdi i belirtilirken, Bulgun un bas na yapt aç klama di er ilçe baflkanlar taraf ndan da elefltirildi. Toplant ya kat lan Gaziemir lçe Baflkan Yüksel Demirsoy da toplant dan net bir karar n ç kmad n n alt - n çizerek, lçe baflkan arkadafllar - m z n kafas net de ildi. Ço unluk Say n K l çdaro lu noktas nda birleflti dedi. Gaziemir ilçe olarak kararlar n n net oldu unu aç klayan Demirsoy, Tüm ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz Say n K l çdaro lu na desteklerini imza vererek ortaya koymufltur. Biz zaten bu de iflim olgusunu zmir il kongresi öncesinden görüp, adayl k noktas nda tavr m z koymufltuk dedi. Bornova, Konak, Karaba lar, Çi li gibi ilçelerin de K l çdaro lu nu destekledi i ö renilirken, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun da gönlünün K l çdaro lu ndan yana oldu u kaydediliyor. Ar tman dan sert tepki K l çdaro lu na en sert tepki Milletvekili Canan Ar tman dan geldi. K l çdaro lu na adeta atefl püsküren Ar tman; CHP nin tek genel baflkan vard r o da Say n Deniz Baykal d r. K l çdaro lu nun yapt hiç fl k olmam flt r. Bu yapt ahlakl bir davran fl de ildir. Medyan n doldurufluna gelerek karar vermifl. Kendisinin adayl n desteklemiyorum. dedi. Kap kulu mu olacaks n z, özgür bireyler mi? Ne demiflti 1973 te CHP Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, smet Pafla ile yar flt Kurultay da ( ) Ya sosyal demokrat bir partinin özgür bireyleri olup bana oy vereceksiniz ya da bir kap kulu gibi davran p Pafla ya Karar sizin? Ve Karao lan a zaferi getiren, Pafla y da kurdu u partiden istifaya götüren bu sözler oldu. Çünkü, CHP delegasyonu kap kulu gibi de il, sosyal demokrat bir partinin özgür bireyleri gibi davrand. Karao lan efsanesi birkaç y l sonra yüzde 40 n üzerinde bir oyla iktidara yürüdü. Bugün yaflanan da afla yukar ayn Yafl ve siyasi baflar s zl nedeniyle smet Pafla ile ayn kaderi paylaflan Deniz Baykal, i renç bir seks tuza ile alafla edildi. Baykal ile smet Pafla aras ndaki tek fark, Pafla n n kasetinin olmamas, bel alt bir sald r ya maruz kalmamas yd. Ama gerek örgütün gerekse de seçmenin de iflim/dönüflüm bask s, her ikisi için de ayn dozda mevcuttu. CHP, 37 y l sonra ayn s navdan geçiyor. Bir yanda 72 yafl nda, kaset ma duru Baykal. 18 y ld r genel baflkan. 10 un üzerinde kurultay kazanan ama hiç seçim kazanamayan bir lider. Di er yanda Gandhi, Obama, kinci Kemal, kinci Karao lan benzetmeleriyle halk n aday Kemal K l çdaro lu Ve halk n aday n örgütün aday na dönüfltüren Baykal n yar m as rl k dostu Genel Sekreter Önder Sav. E er MYK n n ve bir grup kap kulunun dön ça r s na uyarsa Baykal bekleyen son, nönü den farkl de il. Peki, anketlerde CHP yi iktidara tafl - yaca görülen, 60 milletvekilinin deste ini hemen alan, 50 den fazla il baflkan n n, ilçe örgütlerinin, yüzlerce kurultay delegesinin, parti üyesinin aday K l çdaro lu na MYK dan yap lan fren ne anlama geliyor? Ve Deniz Baykal bu frenin neresinde? Dedik ya dün; K l çdaro lu nun bu ç - k fl Baykal n dönüflünü imkans z hale getirecektir diye flte Baykal oras nda bu iflin Baykal n dönüflünün imkâns zlaflmas da mevcut MYK n n topyekun de iflece- i anlam na geliyor. Genel Baflkan Yard mc s ve az l K l çdaro lu karfl t Y lmaz Atefl diyor ki iki gün önceki demecinde; Bu partinin sahibi Genel Merkez, MYK, l ve lçe örgütleridir Say n Atefl e buradan sormak isterim. Seçmen yani halk bu tan m n neresinde? Y llarca Halk Partisi, Halk F rkas olarak bildi imiz, halk n partisi sand m z CHP, sab k genel baflkan Baykal n seçti- i bir avuç kiflininmifl me erse. Atefl in sözlerinden bu ç k yor. flte dün yaflanan MYK krizin alt nda da bu bak fl aç s yat yor. Partinin sahibi halk olsayd, K l çdaro lu nun adayl noktas nda bayram eder, yer yerinden oynard. Partinin sahibi halen Baykal ve bir grup yakini olunca ifller de ifliyor. Bir anda dozu her geçen gün artan, iktidar taraf ndan gün be gün kafl nan, siyasal ensest ya da aflk- memnu skandal unutuluyor, Küçük olsun, benim olsun felsefesiyle koltu- un/makam n derdine düflülüyor. Evet. Demokratik zeminde hiç kimse K l çdaro lu nu desteklemek zorunda de il. Pekala, aday ç karabilir bu isyankar yap. zmir den bile namzetler var. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan mesela Y lmaz Atefl, Mehmet Sevigen, Savc Sayan yap s n n aday olmaya dünden raz. Hem onun üç ayl k bakanl s ras nda K l çdaro lu SSK da bürokratt ya. Eskiden de olsa ast-üst iliflkileri söz konusu. Ve Tartan, K l çdaro lu na karfl güçlü bir aday olacakt r. Yeter ki kendisine Konak ilçede seçim/kongre kaybettiren Baykal el versin! Neden Baykal diye tutturuyorsunuz o zaman? Dikin Tartan K l çdaro lu nun karfl s na ya da bizzat kendiniz dikilin. Baykal n gölgesinden ç k n, s rt ndan inin art k. Ald yaradan sonra kimseyi tafl yamaz durumda Baykal. Yaras n tedavi edin ama daha önce inin adam n s rt ndan. yi ki herkes kap kulu olma noktas nda de il. K l çdaro lu aslanlar gibi ç k p adayl n aç klarken, örgütün omurgas Genel Sekreter Önder Sav, yürekli bir duruflla Baykal n karfl s na geçebiliyor. Ve bak n neler söylüyor destek aç klamas nda? 53 y ll k siyasi geçmifli olan bir siyaset adam olarak, CHP gençlik kollar ndan yetiflen, kademe kademe bu partide pek çok görevi üstlenmifl olan bir siyasetçi olarak, akl m, duygular m n önüne koyarak, ülkenin gerçeklerini görerek, partimizin içinde bulundu u s k nt lar de erlendirerek, önümüzdeki sürecin ne flekilde afl lmas gerekti ini görerek, CHP Genel Sekreteri Önder Sav olarak Say n Kemal K l çdaro lu'nun adayl n destekliyorum. Bundan sonra kim aday olursa olsun benim tavr m hiç de iflmez Üç nokta çok önemli bu aç klamada Öncelikle akl m, duygular m n önüne koydum diyor Sav. Duygular yla hareket eden Sav, 50 y ll k dostu, 20 y ll k siyaset arkadafl Baykal yaln z b - rak(a)mazd çünkü. Arkadafl n kurtarsa partiyi bat racak, sonunda her ikisini de bat racakt. Akl n kullan p her ikisini de kurtarm fl, CHP ye iktidar yolunu açm flt r. Ve son cümlede alt n çizdi i gibi Kim aday olursa olsun tavr m de iflmez diyerek asl nda arkadafl na da meydan okumufltur. Bu yürekli durufl, alk fl hak etmifltir. Devekufllar (!) gibi bafl n kuma gömüp, hazin sonu beklemek yerine, halk n aday n partinin/örgütün aday na dönüfltürmüfltür. Baykal n gözlerine bak p, Deniz i görenlerden müteflekkil MYK daki 19 kiflinin ya da Baykal n s rt nda y llarca asalak gibi siyaset yapanlar bunu anlayamaz, kavrayamazlar. K l çdaro lu ismi halkta heyecan yaratm fl, de iflim/dönüflüm ve parti içi demokrasi yolunda umut vermifltir. Hiç kullanmad alt kimlikleri üzerinden AKP ye, Sar gül e ve BDP ye korku salm fl, ikinci Karao lan vakas geliyorum demifltir. Güneflin balç kla s vanmayaca gerçe- inden hareketle, K l çdaro lu nun iktidar yürüyüflü, kap kullar nca engellenmeye çal fl lsa da hür ve ba ms z delegasyonun karar yla 22 May s ta tescillenecektir. Bundan en küçük bir flüphem bile yok. Di er taraftan kap kullar na ise yol görünmüfltür. Temizlik büyük olacakt r anlafl lan. Zaten kopar lan f rt nan n alt nda da bu gerçek yatmaktad r. Sav n aday K l çdaro lu, onlar n aday olamayacak, olmayacakt r. Çünkü, onlar n birinci tercihi, y llarca gölgesinde yatt klar Baykal d r. Halen Deniz in gölgesinden medet umsalar da art k o gölgenin Baykal a bile yetmedi ini göremeyecek kadar körlefltiklerini ortaya koymufllard r son süreçte. Ve büyük temizlik sonras, Atatürk Orman Çiftli i ve çevresinde sabah sporu yapan siyasetçi say s nda art fl yaflanabilir. Ve spor iyidir. Zinde tutar adam. 72 yafl nda bile. Birileri spor yaparken birilerinin de varofllar, köyleri dolaflmas, CHP nin 30 y ll k iktidar özlemine son vermesi gerekecektir. flte o ifl de Kemal K l çdaro lu ve yeni ekibine düflecektir. CHP yi ve Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Mustafa Kemal den sonra partinin bafl na geçecek kinci Kemal e Siyaset uzun bir maratondur. Kimi sonuna kadar sabah koflusu yapar, kimi de dibine kadar siyaset! Kimi kap kulu olmay seçer kimi akl /vicdan hür, tam anlam yla özgür bir birey. SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA May s DINAMIT ISYANI Bornova n n P narbafl semtinde 2 y ld r faaliyet gösteren tafl oca patlatt dinamitler ve yaratt kirlilik nedeniyle vatandafllar isyan noktas na getirdi -foto: Ceyhan Keser P narbafl nda Gürp nar ve Kemalpafla mahallesinin çok yak n nda bulunan ve Bornova Belediye Meclisi karar yla 5ay önce çal flma ruhsat iptal edilen Ada Otomotiv Turizm ve Madencilik, çal flmalar na devam ediyor. Çevre halk n can dan bezdiren iflletme mahallelere 150 metre mesafede bazen günde3 kez dinamit patlat yor. Evlerinden çatlaklar oluflan ve deprem korkusuyla yaflayan mahalleliler ocaktan yükselen toz bulutu nedeniyle nefes alamamaktan ve evleinde pencereler kapal oturmaktan da oldukça flikayetçi. Kemalpafla Mahallesi Muhtar Hüseyin Uygutalp, ruhsat olmamas na ra men çal flan ocakla ilgili son olarak 30 Mart ta 40 kiflilik bir ekiple Ankara ya Çevre ve Orman Bakanl na gittiklerini belirterek, Bakanl kta izimle ilgilenen olmad. Maden oca n n bir çok kifliye istihdam kayna sa lad n biliyoruz. Ama sa l m z ve sa l k sorunlar için harcanan paralar ne olacak? Zaten insan m z k t kanaat geçiniyor bir de bunun üstüne hastal kla, kirli havayla mücadele etmek durumda kal yor. Yerleflim yerine yak n alanlara bu tesisler kurulamaz. Dinamit patlat lmas sonucunda oluflan sars nt lar yap lara zarar vermekte, yer alt sular n kirletmekte ve su yollar n tahrip etmektedir. Art k rahat nefes almak istiyoruz. dedi. Top Büyükflehir Belediyesi nde Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, maden oca n n çal flma ruhsat n kotay aflt klar gerekçesiyle iptal ettiklerini belirterek, Art k olay Büyükflehir Belediyesi nin sorumlulu undad r. dedi. Birinci S n f Gayri S hhi flletmeler in ruhsatlar n büyükflehirlerde, Büyükflehir Belediyesi verip denetimleri yap - yor. Bu yerlerin çevreyle ilgili sorunlar yla Çevre l Müdürülü ü, yer alt sular ile ilgili sorunlar yla Devlet Su flleri, tar m arazisine verdi- i zararlarla ilgili de Tar m l Müdürlü ü ilgileniyor. Su da kirlendi Sorunun bir an önce yetkililer taraf ndan çözülmesini isteyen mahalle sakinleri maden oca yak nlar ndan ZSU deposu oldu unu da belirterek, Çeflmelerden zaman zaman çamur parçalar geliyor. Her ay filtreleri temizlemek zorunda kal yoruz. Dinamitleri patlatarak bütün huzurumuzu bozdular, evler beflik gibi sallan yor. Maden oca n n yaratt toz, patlama, sars nt, gürültü kirlili i, tehlikeli at klar hepsi do aya ve insan olumsuz etkiliyor. dedi. Buca da 35 bin kutu at k ilaç topland DEÜ Kad n Do um Klini i nin Avrupa baflar s Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal doktorlar, bu y l ilk kez kat ld klar ''21. Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi''nden (EBCOG) ödülle döndü. Belçika'da, bu ay içinde gerçeklefltirilen kongrede, DEÜ'lü doktorlar n sundu u rahim a z kanserine iliflkin çal flma, 450 tebli aras nda ödüle lay k görülen çal flma oldu. Prof. Dr. U ur Sayg l, Uzman Doktor Bahad r Saatli, asistan doktorlar fiafak Olgan ve Funda Göde, Türkiye'yi ve üniversitelerini Avrupa'da baflar yla temsil etmenin mutlulu unu yafl yor. Belçika'daki kongreyi ve çal flmalar n de erlendiren fiafak Olgan, kongreye 30'dan fazla ülkeden, binin üzerinde kiflinin kat ld n belirterek, kongre kapsam nda 450'nin üzerinde bilimsel yay n n baflvuruda bulundu unu aktard. Olgan, ''Bizim rahim a z kanserine iliflkin çal flmam z bütün yay nlar içerisinde kongrenin en de erli ödülü olan EBCOG ödülüne lay k görüldü'' dedi. Rahim a z kanserinin tüm dünyada kad nlar aç s ndan önemli bir problem oldu- unu ifade eden Olgan, Hasta takibinde, ameliyat sonras hangi hastan n durumunun iyi gidece i, hangisinin iyi gitmeyece i aç kças çok belli de il. Bu konuda çal flmalar yap l - yor. Bizim çal flmam zda da bu amaçland. Hastalar n durumunu öngörmede yeni bir faktör tan mlamaya çal flt k. Bugüne kadar ilk kez tan mlanm fl bir faktör. Bu aç dan yay n m z yurt d fl nda da anlaml bulundu. Ald m z ödül elbette bizi çok mutlu etti. diye konufltu. Prof. Dr. U ur Sayg l da çal flma hakk nda bilgi verdi. Rahim a z kanserinin önemli bir sa l k problemi oldu una de inen Sayg l, her konuda oldu u gibi bu konuda da çal flmalar n devam etti ini söyledi. Sayg l, flöyle devam etti: Amac m z mümkün oldu unca tümör hakk nda bilgi edinmek ve buna yönelik tan ve tedavide birtak m yaklafl mlarda avantajl duruma geçmek. Bu amaçla bir çal flma planlad k ve rutinde yap lan çal flmalar n tersinden bir düflünceyle tümörlü dokuyu de il, tümör olmayan doku k sm n ölçerek 'acaba yeni bir yaklafl mda bulunabilir miyiz', düflüncesiyle böyle bir çal flma planlad k. Bahad r, fiafak ve benim üçlü çal flmam zdan sonra, çal flmay Bahad r ve fiafak götürdüler, baflar yla sonuçland rd - lar. ENTOG'da (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology) Türkiye'yi baflar yla temsil eden Funda Göde de kongrenin bu aya n n Türkiye'de yap lmas yönünde karar al nd n, ancak EBCOG Türkiye'de gerçeklefltirilemedi i için mümkün olmad n aktard. Dikkat: Yürüyen kanser! Türk bilim adamlar yenebilen ambalaj üretti zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde ( YTE) bilim adamlar n n yürüttü ü yenilikçi ambalajlar gelifltirme çal flmalar baflar yla sonuçland. Dünyada daha önce üretilen ancak k r lganl k sorunu nedeniyle kullan lamayan m s r proteini kaynakl yenilebilir ambalaj, YTE laboratuvarlar nda yüzde 500'e varan oranda esnek hale getirildi. Ambalaj n 3-4 y ll k süreçte üretimine bafllanabilece i belirtiliyor. Çal flmayla ilgili aç klama yapan G da Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yemenicio lu, plastik ambalaj materyallerinin çevre ve insan sa l na zararl olmas nedeniyle tüm dünyada bilim adamlar n n alternatif ambalaj malzemeleri üzerine çal flma yapt n söyledi. Yemenicio lu, flu bilgileri verdi: '' YTE bünyesinde yürüttü ümüz projelerde oldukça ileri seviyeye geldik. M s r proteinlerinden ambalaj filmi üretimiyle ilgili dünyada baz çal flmalar vard. Ancak elde edilen film esnek olmad, hemen k r ld için uygulanabilir de ildi. Biz m s r proteininden üretilen filmlere yüzde 500'e kadar esneklik kazand rd k. Böylelikle art k bu ürün kullan labilir hale geldi. Ambalaj sadece do ada de il, insan bünyesinde de biyolojik olarak çözünebilmesi nedeniyle yenebiliyor. ''Yemenicio lu, projenin gelecek y l tamamlanaca n, sanayicinin gösterece i ilgi ve pazar flartlar na göre 3-4 y lda bu ambalajlar n kullan labilir hale gelece ini, devletin de bu ambalaja geçifl konusunda destek vermesi gerekti ini kaydetti. Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve Mart ay nda tamamlanan Evsel At k laç Toplama ve Bertaraf Projesini, kendi imkanlar yla sürdürme karar ald klar n söyledi. Tat, düzenledi i bas n toplant s nda, zmir Eczac Odas n n bafllatt, Sa l k Bakanl laç Eczac l k Genel Müdürlü- ü, Türk Eczac lar Birli i, Ege Üniversitesi Eczac l k Fakültesi, Ege Ça dafl E itim Vakf (EÇEV), EDAK Ecza Kooperatifi ile Buca Belediyesi nin proje orta oldu u, zmir Kalk nma Ajans ( ZKA) destekli proje kapsam nda 9 ayda toplanan 35 bin kutu at k ilac n mart ay nda imha edilmek üzere stanbul'a gönderildi ini belirtti. Evlerdeki tarihi geçmifl ilaçlar n önce eczanelerde daha sonra da Buca Belediyesinin tahsis etti i depoda topland n hat rlatan Tat, ''Proje tamamland için ZKA'n n maddi deste i sona erdi. zmir'in tüm ilçelerinde inan lmaz say da at k ilaç var ve bunlar topra n alt na gidiyor. Buca Belediyesi olarak, mart ay nda sona eren Türkiye'ye örnek projeyi, kendi imkanlar m zla sürdürme karar ald k'' dedi. zmir'i düflünen tüm belediye baflkanlar na projeye kat l m ça r s nda bulundu unu belirten Tat, flöyle konufltu: Proje kapsam nda, bir araçla ilaçlar toplay p, depolad k ve imhaya gönderdik. Her ilçenin bir araç ve 2 personelle projeye kat lmas n arzuluyoruz. Türkiye'de bir ilki, zmir genelinde baflarabilece imize inan - yorum. Dedelerimizden çok güzel bir zmir ald k ama torunlar m za b rakamad k. Do a katliam n önlemek, bizim elimizde. Projeye kat lmak isteyen belediyelerle protokol yapaca z. zmir Eczac Odas Baflkan Tuncay Say lkan ise zmir'in duyarl insanlar n n destekleri sayesinde, projenin uyum içinde, baflar yla tamamland n anlatt. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre b rakma amac yla yola ç kt klar n vurgulayan Say lkan, projenin Çevre ve Orman Bakanl deste i ile Türkiye geneline yay lmas na yönelik çal flma yap ld n kaydetti. laç firmalar n n, çal flmalara yeteri kadar ilgi göstermedi- ini savunan Say lkan, 'Gelecek kuflaklara sa l kl bir çevre b rakmaya yönelik çal flmalara duyars z kalmak kabul edilemez. Gelirin aslan pay n elde eden ilaç firmalar n n daha duyarl olmas gerekiyor dedi. Say lkan, projenin zmir geneline yay lmas halinde bin 800 eczane ile destek vermeye haz r olduklar n sözlerine ekledi. Bornova Belediye Baflkan Kamil Okyay S nd r da projeye her türlü deste i vermeye haz r olduklar n belirterek, ''Çevre s n r tan m yor. Buca'da ilaçtan ar nd r lm fl alan yarat p, bunu Bornova'da yapmazsan z, verilen eme in anlam kalmaz'' fleklinde konufltu. Toplant ya, Karfl yaka, Konak, Güzelbahçe, Karaba lar, Alia a ve Gaziemir belediyelerinden yetkililer kat ld. flportada sat lan ucuz ayakkab lardan al yorsan z büyük bir riski de aya n zda tafl yorsunuz. Zira o ayakkab lar sigaradan daha etkili kanser yap c... Kimyasal ve sentetik maddelerden üretilen bu ayakkab lar n kanser riskine oranla sigaradan daha zararl oldu u aç kland. zmir Ayakkab c lar Odas Baflkan Tahsin Güzel, Yurt d fl na ihraç etti imiz her ayakkab n n ba c - na kadar hangi maddeden üretildi- ini belirten kimli i bulunuyor. Ülkemizdeki yerli ya da ithal ayakkab lar n çok büyük bölümünde böyle bir kimlik yok. Vatandafllar ald ayakkab n n kimli ini mutlaka isteyip kontrol etmeli uyar s nda bulundu. Baflkan Güzel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisli i Bölümünde yap lan incelemelerde bu tür ayakkab lar n insan vücudunda kansere yol açt - n ve bu konu üzerine bir rapor haz rland n söyledi. Ülkemize yurt d flar dan gelen ayakkab lar herhangi bir kontrol mekanizmas ndan geçirilmiyor. flte o zaman yürüyen kanser olarak adland rd m z ithal ucuz ayakkab lar köfle bafllar nda kurulan iflporta tezgahlar ndan vatandafla ulafl yor. Uzmanlara göre bu ayakkab lar sigaradan daha çok kanser riski tafl yor. Özellikle uzak do u ülkelerinden ithal edilen ayakkab lar n büyük bölümünde kansere neden olan sentetik, saya, astar gibi kimyasal malzemeler kullan l yor. Bu ayakkab lar ciddi ayak hastal klar n da beraberinde getiriyor. zmir Ayakkab c lar Odas Baflkan Tahsin Güzel, ülkemizdeki ayakkab lar n yar ya yak n n n yurt d fl ndan geldi ine dikkat çekerek, Duruma bu yönüyle bak - l rsa ülkemizdeki insanlar n yar s flu an kanser riski ile karfl karfl - ya. thal ayakkab lar uzun süre giyen vatandafllar m z n da yüzde 90 mantar hastal ile mücadele etmek zorunda kalacak dedi.

10 SAYFA May s Karfl yaka da çiçek dolu günler Karfl yaka Belediyesi nin geleneksel hale gelen Çiçek Festivali bu y l renkli ve bereketli geçti. Bostanl Pazaryeri de bir hafta süren festivale kat lan 32 üretici, toplam 4 bin gül, 7 bin a aç ve çal fidan ile 4 bin 500 kasa çiçek sat fl gerçeklefltirdi. Festivalin amac na ulaflt n belirten Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, zmir çevresindeki ilçelerde faaliyet gösteren üreticiler feztivalimize kat ld. Tüketimi yapan zmirliler ile üreticileri düzenledi imiz festival bünyesinde buluflturup uygun bir ortam yarat yoruz. Hiçbir ücret talep etmedi imiz üreticiler çok memnun. Kent halk da yüzlerce çeflit çiçek ve fidan bir arada ve çok ucuza alma imkan yakalad klar için feztivali çok sevdi. Burada sat lan çiçekler kentimizin balkonlar n, bahçelerini süsleyecek. Çiçek kokan balkonlar, meyve veren bahçeler oluflacak. lgi gösteren, katk koyan herkese teflekkür ediyorum. dedi. Festival kapsam nda Gülçin, Grup Normal, Karfl yaka Belediye Bandosu, Deha ve Arma an Uzun renkli konserler verdi. Festivalin final gecesinde sahneye ç kan Arma an, izlemeye gelenleri flark lar yla coflturdu. Bonsai sergisi aç lacak Öte yandan Karfl yaka Belediyesi, Orçun Okul'un yetifltirdi i bonsailerden oluflan bir sergi aç yor. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde 20 May s Perflembe günü aç lacak sergi 23 May s'a kadar ziyaret edilebilecek. 20 y ldan beri Bonsai yetifltiren Orçun Okul, geçti imiz aylarda Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde Bonsai ile ilgili bir bilgilendirme toplant s yapm flt. Okul bu ilk sergisinde 10 y ll k çal flmalar ndan 20 a aç sergileyecek. Orçun Okul, 2008 y l nda Bonsai Award 2008 yar flmas nda Türkiyeyi temsil etti. Karaba lar da bin hektarl k destek Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, Uzundere de yaklafl k 1000 hektarl k alan mobilya ve matbaac - lar n yerleflece i sanayi sitesi olarak düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. Sanayi sitesinin yaklafl k 15 bin kiflinin istihdam edilebilmesini sa layaca n ve bölgede ekonomik hareketlilik yarataca n söyleyen Kürüm, Özel sektörle de iflbirli i yaparak, ilçemizin önce ekonomik geliflimini ard ndan da sosyal ve kültürel geliflimini sa layaca z. flsizli e bu tür önlemlerle çözüm üretece iz dedi. Baflkan Kürüm, Karaba lar Belediyesi Meclis Üyesi ve zmir Bas m Sanayicileri Derne i Baflkan Kadir Sinan n da deste iyle düzenlenen toplant da, bask ve matbaa hizmetleri sunan sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Çal kuflu Kongre ve Sergi Salonu ndaki toplant da bir y ll k çal flma dönemini de erlendiren Kürüm, Uzundere de matbaa ve mobilya sanayine yönelik bir site oluflturmak istediklerini anlatt. Matbaac lar, ambalajc lar, dijital bask c lar, etiket matbaac lar, serigraficiler, tabelac lar n kat ld toplant ya ilgi yo un oldu. Sektör temsilcileri Baflkan Kürüm e bir çiçek vererek, teflekkür etti. Baflkanlar s n r için bir araya geldi Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ile Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak s n r sorununun çözümü için bulufltu. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Baflkan Cevat Durak makam nda a rlarken, ziyarette Karfl yaka CHP lçe Baflkan Ertam Özen, Çi li ve Karfl yaka belediye ve il genel meclisi üyeleri ile her iki belediyenin teknik personeli toplant da haz r bulundu. S - n r toplant s nda, her iki baflkan da bürokratlar n ve teknik personelin gerekli teknik çal flmay yapt ktan sonra yeniden bir araya gelinmesi konusunda karar ald. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, y llard r her iki belediyeyi de meflgul eden s n r sorununun art k çözümlenmesi gerekti ini, bunun için her iki belediye baflkan n n da kararl oldu unu aç klad. Birkaç karfl l kl teknik çal flman n ard ndan sorunun kal c olarak çözümlenece ini belirten Baflkan Solak, Her iki ilçenin belediye baflkanlar olarak bu konuda hassas davran - yoruz. fiimdi teknik ekiplerimiz çal fl yor. Yeniden bir araya gelece iz. En k sa sürede s n r sorununu çözmede kararl y z dedi. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak da s n r sorunun ancak ortak çal flmayla çözümlenebilece ini belirterek, sorunun daha fazla uzamas n istemediklerini ekledi. 350 genç kaflif mezun oldu Balçova da organik hayat bafll yor Geneti i de ifltirilmifl g dalar n mutfa m z esir almas n engellemek isteyen Balçova Belediyesi kendi seras nda üretti i organik sebze fidelerini Semtevleri arac l yla vatandafllara da- tacak. Son günlerde özellikle sebze ve meyve al rken bizleri tedirgin eden hormonlu ürünler hayat m z olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Pazar tezgâh nda çok güzel görünen sebze veya meyveleri, geneti i de ifltirilip de ifltirilmedi ini bilmeden yiyebiliyoruz. Buda vücudumuza telafisi imkâns z hasarlar veriyor. Bu sa l k terörünün önüne geçmek isteyen Balçova Belediyesi, geneti i de ifltirilmemifl sebzeler üretmeye bafllad. Belediye seras nda üretilen 4 bin adet domates, patl can ve biber fidesi ürün vermeye bafllad. Semtevleri arac l yla sebze fidelerini vatandafllara da tacaklar n ifade eden Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya Hormonlu g dalar art k sa l m z tehdit eder boyutlara geldi. Bizler vatandafllar m za bu fideleri vererek kendi hormonsuz ürünlerini üretmelerini sa layaca z. Buna imkan olmayan vatandafllar m z n da bu g da terörüne karfl bilgilenmelerini sa layaca z diye konufltu. Bornova Belediyesi Genç Kaflifler Bilimevi nde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Elektronik dallar nda gerçeklefltirilen kurslar bitiren 350 kursiyer sertifikalar n ald. Üçer ayl k dönemler halinde düzenlenen kurslarda daha önce 1710 Genç Kaflifi mezun eden Bornova Belediyesi Genç Kaflifler Bilim Evi nin 7. dönem mezunlar da sertifikalar na kavufltu y l ndan beri Bornova dan kaflif yetifltiren Genç Kaflifler Bilim Evi nin mezun say s 2060 a ulaflt. 8. dönem kursiyerlerine kap lar n açan Genç Kaflifler Bilim Evi nde gerçeklefltirilen kurslara kat lacak ö renciler lkö retim Okullar nda ders veren ö retmenler taraf ndan 4. ve 5. s n f fen bilimleri ve deneylere merakl ö renciler aras ndan seçiliyor. Ö renciler Bilim Evi nde deneyler yaparak fen bilimlerini uygulamal olarak ö reniyor. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Çocuklar m z n özgürce düflünen bireyler olmas, sorgulayan, analitik düflünen ve kendi beyinlerinde do rular bulabilen bireyler olmalar için bireysel geliflimlerini etkileyecek faaliyetlere kat lmalar gerekiyor. Onlar art k birer bilim insan. Bornova ilçemizden bu çocuklar m z n Türkiye nin her yerine bilim götürece ine inan yorum. dedi. TÜRK YE KIZILAY DERNE BORNOVA fiubes BAfiKANLI I NDAN Tüzü ümüzün 33.maddesi gere ince fiubemizin Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 05/06/2010 Cumartesi günü, saat 13,00 de fiube hizmet binas olan 252 Sokak No:54/B-Bornova/ ZM R adresinde yap lacakt r. fiube Ola anüstü Genel Kurulumuzun ilk günü toplant s nda ço unluk sa lanamad takdirde yine ayn adreste ve saatte bir hafta sonra 12/06/2010 tarihinde ço unluk aranmaks z n (fiube Yönetim Kurulu üyelerinin iki kat üye ve denetçinin kat l m ndan az olmamak üzere) toplant gerçeklefltirilecektir. Ola anüstü Genel Kurul, üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur. GÜNDEM 1. Yoklama ve fiube Baflkan n n Ola anüstü Genel Kurul Aç l fl Konuflmas, 2. Baflkanl k Divan Seçimi, 3. Sayg Duruflu ve stiklal Marfl, (Atatürk, fiehitler ve K z layc lar) 4. Seçimler a. Oy Say m Komisyonunun Seçimi, b. fiube Baflkan ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi, c. fiube Denetçisi Asil ve Yedek Üyenin Seçimi, 5. Kapan fl

11 SAYFA May s Röportaj Partileflmeye haz rlanan TDH n n Ege Sorumlusu Aslan aç klad ; Halk n Yükselifli Partisi ile anlaflt k Bafllarken Mustafa Sar gül den bi cac k olur mu diye yaz fl m n üzerinden 6 ay geçmifl. Önce ocak, ard ndan may s olarak aç klanan hareketin partiye dönüflme tarihi Haziran olarak belirlenmifl; bu arada, örgütlenmelerini tamamlan p sadece tabela de ifltirmeyi bekleyen hareket, kamuoyu yoklamalar nda yüzde 7 lerle bafl vermifl. K sacas Sar gül ile ilgili kiflisel düflüncemi bir yana koyup, kiflisel dostlu umuz hiç kesintisiz çeyrek as rd r süren Hüseyin Aslan n kap s n çalman n tam zaman. Ege-Koop la 25 y lda 25 bin kifliyi evsahibi yapm fl, Ekim ay ndan bu yana da Sar gül hareketinde Ege yi ve zmir i örgütlemek üzere yola ç km fl Hüseyin Aslan a, kafalardaki soru iflaretlerini ve bas nda dillendirilen sorular sorman n mevsimi. Bir koltu unda Ege-Koop u, di erinde TDH y tafl yan, yaklafl k 4 ay önce TDH ya kat lmas n n arefesinde konufltu um Hüseyin Aslan ile 4 ay sonra yine uzun uzun TDH y konufltuk. Daha do rusu ben sordum, o anlatt. flte sorular m, iflte yan tlar GÖNÜL SOYO UL: Türkiye De iflim Hareketi, partileflmekte niye bu kadar gecikti? Yan lm yorsam, partinin kurulaca söylenilen tarih Ocak t. fiimdi lideriniz Mustafa Sar gül, kurulufl tarihini 10 Haziran olarak aç klad. Ne oldu da geciktiniz bu kadar? HÜSEY N ASLAN: Asl nda bir gecikme yok. Sadece ocak ay nda; dedi iniz gibi partinin kuruluflunun aç kland programda flu de ifliklik oldu. Birincisi seçime her an girebilmek için B plan haz r. Seçime girememe gibi bir endiflemiz yok. (Yaflar Nuri Öztürk ün kurdu u, onun ayr lmas yla genel baflkanl na Önder Günay n getirildi i) Halk n Yükselifli Partisi tümüyle bize geçti. O partinin tüm Türkiye deki örgütlenmelerini biz yap yoruz. O parti Yüksek Seçim Kurulu karar yla seçime girme hakk elde etti i için, bizim seçime girme hakk m z flu an var. E er hükümet bir ay içinde seçime gidiyoruz derse, Halk n Yükselifli Partisi ola anüstü bir kurultayla, bizim kurmay düflündü ümüz partinin ad olarak de ifltirilecek, tüzük bizim tüzü ümüz, kadro bizim kadromuz olacak; dolay s yla biz hemen seçime girme hakk na sahip olaca z. SOYO UL: Partinin ad ne olacak? ASLAN: Neye karar verilirse. SOYO UL: Halk n Yükselifli Partisi olma ihtimali var m? ASLAN: Hay r asla olmayacak. O partinin ad da kadrosu da olmayacak, tamamen bizim kurdu umuz teflkilatlar n n görev alaca bir birleflme olacak. Dolay s yla biz seçime girme konusunda böylesine haz r oldu umuz için, hava koflullar n da dikkate alarak Mardin de ocak ay nda bafllayaca m z parti kurma eylemini erteledik. Bu arada da kendi aç m zdan eksikliklerimizi, kusurlar m z da gördük ve onlar da giderdik. Asl nda flu anda biz Türkiye deki eski pek çok siyasi partiden daha örgütlüyüz. Çünkü Türkiye nin 81 ilinde il teflkilat var, il baflkan var, binalar var. Türkiye nin 840 ilçesinde ilçe teflkilat var, beldelerinde var. fiu anda olay sadece parti kuruluflu ile ilgili. çiflleri Bakanl - na dilekçe verildi i gün, Türkiye De iflim Hareketi tabelalar ç kar lacak, partinin tabelalar as lacak. Dolay s yla gecikme söz konusu de il. Bir de hareket olarak gerçekten bir heyecan var. Bir hareket olarak, bir siyasi partinin yakalayamayaca ciddi bir heyecan var. Herkes var bu hareketin içinde çünkü. Merkez sa daki, merkez soldaki her kesimden insan var. Hareket oldu u için insanlar daha rahat hareket edebiliyor. Ve daha rahat tan yor hareketin politikas n, bundan sonraki çal flmalar n. S k nt yok. Bu harekete flu anda herkes kat - labilir. Mesela siyasi partiye kat lmas yasak olan memurlar da kat labilir. Çünkü parti de il, hareketiz flu anda. Bu bir avantaj. Siyasi parti olmad m z için, daha mesafeli olmaya gerek duymadan, yasal bir engel olmad için, herkes bu hareketin içinde gelip görev alabiliyor. SOYO UL: Sar gül ün fiiflli Belediye Baflkanl imkanlar n daha fazla kullanmak, bu s nak olan limanda mümkün oldu unca süreyi uzatmak için özellikle parti kurmay geciktirdi i yorumlar yer ald bas nda. ASLAN: Hiç ilgisi yok. Kesinlikle yok. Her zaman oldu u gibi, birkaç kiflinin ç kard söylenti olabilir. Say n Sar gül parti için, bu hareketin lideri olarak yola ç km fl bir insan. Belediye Baflkanl koltu unu her an b rakmaya haz r. Bunu her yerde beyan ediyor. SOYO UL: Gecikme nedeniyle ortaya at lan senaryolardan biri de yola Cindoruk un DP si ile devam edilece- iydi. Bu formüle göre, Sar gül baflkanl b rakmak zorunda kalmayacak, Cindoruk genel baflkan, Sar gül Baflbakan! Az önce HYP ile ilgili anlatt n formül, bunu çürüttü. Ama Cindoruk la bir iflbirli- i söz konusu olabilir mi? ASLAN: Liderimiz Say n Sar gül ün ad na flunu söyleyebilirim. Türkiye De iflim Hareketi, kesinlikle hiçbir siyasi parti ile kurumsal iflbirli ine girmeyecektir. Bunun bir defa alt n çizelim. Sözünü etti iniz senaryo ile ilgili hiçbir olas l k söz konusu de il. Kesinlikle bir görüflme de söz konusu de il. Biz flu anda kendi ad m zla seçime kat lmaya karar verdik. Bu kesindir. Bunun d fl nda belki flunu yapabiliriz. Demokrat Parti den Say n Cindoruk baflta olmak üzere, gerçekten ülkeye hizmet etmifl büyüklerimizden baz lar n, partimizden milletvekili aday olarak gösterebiliriz ama kurumsal bir iflbirli i içinde olmayaca z. SOYO UL: Bir ittifak gibi mi? ASLAN: Hay r ittifak da de il. Sadece kifli olarak. SOYO UL: Harekete, partilefltikten sonra kat - lacak sürpriz isimler var m? Mesela Mesut Y lmaz n ad geçiyor, Gürbüz Çapan dan söz ediliyor. ASLAN: Sürpriz isimler var olacak ama bu sayd - n z isimler de il. Gerçekten siyaseten y pranmam fl, itibar yorgunu olmayan, sadece kafas nda proje olan, halk n sevdi i, halk n be endi i isimler olacak. Ama say - ca çok fazla de il. Asl nda bu hareketimizin bir baflka özelli i, tüm parti kurucular m z n veya yönetimimizin en az yüzde 85 inin de yeni isimlerden oluflmas. SOYO UL: Ege de de bu böyle. Burada da en tan nm fl isim sensin, senin ismine de politikadan de il de Ege-Koop tan aflinay z. l ve ilçe örgütlerinde duyurdu unuz pek çok ismin, bas n olarak biz bile yabanc s y z. ASLAN: Say n zmir l Baflkan m z da tan nm fl bir isim. SOYO UL: Ama o kadar iflte. Bir üçüncü isim sayam yoruz ezbere. Neden kaynaklan yor bu, sizin hareketinizin politikas m bu? ASLAN: fiimdi Gönül Han m, zmir deki tüm bu çal flmalara biz Ekim de bafllad k. Takdir edilir ki, uzun bir süre de il. fiu anda zmir in 30 ilçesindeki ilçe teflkilatlar gerçekten halk n bildi i, sevdi i isimlerden olufluyor. Bu kamuoyuna yans mad flu anda. Ama önümüzdeki günlerde yans yacak. Herkes kendi bölgesinde tan n yor, biliniyor. Ve flu anda tüm ilçelerdeki arkadafllar m dolaflmad k yer, s kmad k el b rakmad lar. Pazar günleri de dahil olmak üzere gece gündüz çal fl - yorlar. Kad n kollar m z her gün üç dört evi ziyaret ediyor. Hepsi, bugüne kadar siyasi partilerin yapmad kadar çal flma yap yorlar. Muhtarlarla yak n temas içindeler. Engellilerle, sivil toplum örgütleri ile yak n iliflki içindeler. Halkla kucaklafl yorlar, bilgi veriyorlar. SOYO UL: Seçim döneminde belki daha belirgin isimler ortaya ç kabilir, de il mi? ASLAN: Do ru. Ama bu hareket yeni isimlerden olufluyor, bu hareketin özelli i bu. Biz topluma, siyasete yeni isimleri kazand rmaya çal fl yoruz. Bu asl nda çok zor ama bunu yapaca z. Türk siyaseti ile toplumu yeniden bar flt - raca z. Kaynaflt raca z. Zaten mevcutlar, bilinen biliniyor. Gerçekten bugüne kadar siyasete giremeyen, hatta siyasetten d fllanan insanlar flu anda sosyal demokrat merkezli bir parti kimli iyle buluflturuyoruz. Bu hareket ne klasik bir sa parti, ne de klasik bir sol parti. Merkezde, herkesin gönül rahatl ile olabilece i, sosyal demokrat bir parti. SOYO UL: Merkez biraz s k fl k de il mi? AKP de merkez partisi olmaya çal fl yor, CHP uzun süredir zaten merkeze oynuyor. Sizin bu durumda seçimlerde flans n z zor olmaz m? Merkez otobüsü t - k fl t k fl. O koltuklarda bofl yer bulabilecek misiniz? ASLAN: Bizim önümüz aç k. T k fl t k fl durumda oturanlar, Türkiye yi bu hale getirenler. SOYO UL: Onlar koltuklar ndan kald r p yerine biz oturaca z diyorsun yani. ASLAN: Buna halk karar verecek. Art k mevcut siyasi partilerin tümü, söylenmesi gereken her fleyi söylediler. Ülkenin sorunlar ve bu sorunlar n çözümü ile ilgili söylenmesi gereken her fleyi söylediler. Ama çözemediler. Art k bunlar söylemek tekrar olur. Biz tekrar yapmayaca z. SOYO UL: Yeni ne söylüyorsunuz siz? Siyaset bu kadar kar fl kken ülkenin sorunlar n çözmek mümkün de il. Biz, önce siyaseti adam ederek ifle koyulaca z diyoruz ASLAN: Söyleyece iz daha. SOYO UL: Ha daha söylemediniz. ASLAN: Ben size soray m. Türkiye nin en önemli sorunu nedir? SOYO UL: flsizlik, yoksulluk, Kürt-Türk kamplaflmas, akl ma ilk geliverenler. ASLAN: Peki bunu çözecek olan kim? Siyaset. E er siyaset Türkiye de bu kadar kar fl ksa, siyaset ülkenin sorunlar ndan uzaklaflm flsa, halktan kopmuflsa, siyasetin bu durumda oldu u bir ülkede, söyledi iniz sorunlar çözmek mümkün de il. Biz diyoruz ki, önce siyaseti adam ederek ifle koyulabiliriz. SOYO UL: Peki, Türkiye nin en büyük sorunu nedir sizce diye ben sorsam? ASLAN: Siyasetin flu an içinde bulundu u karmafla. Siyasetin sorumsuzlu u. Siyasetin ülke gündemiyle meflgul olmamas. Siyasetteki demokratik yap n n olmamas. Genel baflkana ba l, atamayla aday olup seçilen milletvekillerinden olufluyor flu anki meclis. fiu andaki siyasetçilerin halkla bir ilgisi yok. Seçilen milletvekillerinin, benimle sizle bir ilgisi yok. Y llard r bu böyle. Seçilmifl milletvekilleri tek bir kifliye ba l, genel baflkana. Genel baflkan üzülmesin, genel baflkan k - r lmas n diye hiçbir fleyi gözleri görmüyor. fiimdi biz diyoruz ki, Türkiye De iflim Hareketi nde genel baflkan bile partinin üyesi seçecek. kincisi, tüm adaylar, partinin üyesi bizzat belirleyecek diyoruz. Böyle olunca, bu partinin üyesinin çok ciddi bir kimli i oluyor. Partinin genel baflkan n ben de seçece im, milletvekili adaylar bana gelecek, belediye baflkanlar, meclis üyeleri bana gelecek. Kim seçilecekse bana gelecek diyen parti üyesi, kimlikli kiflilikli bir topluluk olacak. fiimdi böyle olunca, diyelim ki ben bir dönem milletvekili oldum. Hatta beni bir dönem kontenjandan aday gösterdiler. Siz e er siyaset yapmak istiyorsan z, bir daha seçilebilmek için, partinin taban ile üyesi ile iyi geçinmek, iyi ifller yapmak zorundas n z. Ona kendinizi tan tmak zorundas n z. fiimdi o zaman parti gerçekten demokratik bir yap ya kavuflacak. Biz diyoruz ki, hiçbir seçilmifl geceyar s operasyonu ile al namaz, al namayacak. Her organda yüzde 30 kad n mutlaka olacak diyoruz. Yönetim kurulu say s 40 ise, en az 12 tane kad n olacak. Yoksa, kad n yönetici bulunam yorsa, o yerler bofl kalacak. Kad n bulamad k, erkek üye olsun durumu olmayacak yani. Milletvekilli i seçimlerinde de mutlaka kad n kontenjan kullan lacak. Hatta kad n adaylar n belirlenmesinde yap lacak önseçimde, kad n adaylar ayr bir sand kta yar flacak. Zaten bu hareket, gençlerin ve kad nlar n gerçekten çal flmas ile bir yere geliyor. K sacas siyaset adam oldu u zaman, e er ben halka ba l siyaset yapacaksam, e er ben halka hesap verme zorunlulu u hissediyorsam, iflimi tam olarak yapmak zorunda olaca m. Adam bana soracak o zaman, sen mecliste ne yapt n diyecek? Bana ön seçimde, hizmet yap p yapmad ma göre oy verecek sonuçta. Siyasetin adam gibi olmas n sa larsan z, o siyaset Türkiye nin bütün sorunlar n çözer. fiu anda parti program tamamlanmak üzere, kendi içimizde tart fl yoruz. O parti program aç kland nda herkes flunu görecek ki, sorunlar n, kimle nas l ne zaman çözümlenece ini tek tek bilecek. Biz iflsize nas l ifl bulaca z, yoksula nas l yard mda bulunaca z. Sadaka toplumu yaratarak de il elbet. Yoksula insan gibi yard m edece iz. Bir ton kömür ya da bir torba erzakla de- il ama. Avrupa ülkelerinde oldu u gibi, onun onuru ile oynamadan, hatta çal flt rarak, üretime katarak, gerekirse devletin imkanlar n kullanarak, biz önce iflsizli i sonra yoksullu u, gelir durumundaki bozuklu u giderece iz. Böyle bir gelir da l m nda, sosyal devlet diyemezsiniz. Mevcut siyasetçiler gibi siyasi parti kurarsak, onlardan bir fark m z olmaz. O zaman biz de onlar gibi oluruz. RÖPORTAJIN DEVAMI da...

12 SAYFA May s METRO A.fi. 10 YAfiINDA May s 2000 tarihinde Bekliyoruz, Bekletmiyoruz slogan ile zmirliler e h zl, güvenli ve konforlu toplu tafl mac l k hizmeti vermeye bafllayan zmir Metro A.fi., 10. hizmet y l n tamaml yor zmir Metro A.fi. nin hedefi; kentlinin yaflam kalitesini artt rmak, hayat n kolaylaflt rmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu tafl ma hizmeti sunmak ve yolcular m z n beklentilerini en üst düzeyde karfl layarak, memnuniyetlerini sürekli artt rmakt r. 10 y ll k hizmet süresinde içinde günde 100 bin kifliyi aflan yolcu say s yla Metro A.fi., kent içi ulafl mda hizmet verdi i güzergah n öncelikli tercihi olmay baflarm fl; uluslararas standartlara göre çal flma ilke ve kurallar n uygulamaya geçirmifltir. Mevcut hatt n devam olan Üçyol-Üçkuyular ile Ala a-menderes hatt olarak bilinen zmir Banliyö projeleri tamamland nda kent içi toplu ulafl mda rayl sistem a rl çok daha etkin olacakt r. Toplu ulafl mda TSE belgeli ilk ve tek flirket Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için yap lan titiz çal flmalar sonunda zmir Metro A.fi y - l nda Türkiye nin en sayg n belgelendirme kuruluflu olan TSE den ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi standartlar n TSE den alm flt r. zmir Metro A.fi., Türkiye deki toplu ulafl m sektörünün TSE den Entegre Yönetim sistemi belgesi alan ilk ve tek kuruluflu olma özelli ine sahiptir. Böyle bir sorumlulu u tafl yan zmir Metro A.fi; kalite bilincini tafl yan güler yüzlü yönetim anlay fl ile etkin, verimli, güvenilir hizmet vermeyi hedefleri aras nda ön s raya koymufltur. Yönetim hedefleri aras nda ulafl mda gecikmesiz ve zaman nda hizmet, yolcularla etkili, sürekli ve an nda iletiflim gibi unsurlar öncelik tafl r. Amaç, yolcu say s n n artmas na paralel olarak, yolcu memnuniyetinin de artmas d r. zmir Metro A.fi. için baflar, yolcu memnuniyetinin artmas d r. Ça dafl ulafl m modeli: Rayl Sistem Metro projesinin tarihçesi zmir Metrosu için ilk çal flmalar 1989 da bafllat ld. Heusch und Bosefeld (Almanya) kuruluflu iki y l boyunca kentin ana arterlerinde trafik say mlar yaparak Ulafl m Master Plan haz rlad. Bu planda 2010 y l için 50 km.lik kentin dört uç noktas na ulaflan (Bornova, Buca, Narl dere, Çi li) bir metro sistemi önerildi. Sistemin yo un olan bölgesine öncelik tan nd ve 1992 Haziran ay nda ihale duyurusu yap ld ; 5 Ocak 1993 de ABB- Yap Merkezi ile Büyükflehir Belediyesi aras nda sözleflme imzaland te güzergah n yeniden de- erlendirilmesi gündeme geldi ve yeni projede Fahrettin Altay a uzanan bölüm iptal edildi. Ve zmir Metrosu nun güncel durumuna iliflkin sözleflme 1995 Mart ay nda imzaland. Proje, 2000 y l Nisan ay nda teslim edildi. 22 May s 2000 tarihinden beri hizmet veren zmir Metrosunun 10 istasyonu bulunmakta. stasyonlar n dördü (Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane) yeralt nda; ikisi viyadük üzerinde (Hilal ve Stadyum), üçü yer seviyesinde (Halkap nar. Sanayi, Bölge) ve biri de (Bornova) üstü aç k yarma tünel içinde yer al yor. Metro A.fi.nin amac zmir Metro A.fi., yolcular n n h zl, güvenilir, emniyetli ve konforlu yolculuk beklentisini karfl - lama amac yla hizmet vermekte. H zl çünkü Üçyol-Bornova aras ndaki yolculuk sadece 17 dakikada tamamlan yor. Güvenilir ; çünkü düzenli ve s k sefer aral klar yla hizmet veren metro ile gecikmeden ulafl m yapma imkan sa lan yor. Konforlu çünkü en son teknolojiyle döflenmifl raylar üzerinde sars nt s z, titreflimsiz gürültüsüz ulafl m yap l yor. Emniyetli çünkü kaza riski otomobil, otobüs gibi di er ulafl m araçlar na göre yok denecek kadar az. Metro nas l çal fl yor? zmir Metrosu nun güç kayna sistemi ulusal flebekeden elektrik enerjisi alarak bunu istenen voltaja dönüfltürüp, rayl sistem içinde da tma esas na dayal d r. Sistem her biri kendi içinde birbirine yedekli olan befl trafo merkezinden beslenmekte, bunlar birbirine ring hatt yla ba l. zmir Metrosunun trafo merkezleri zmir iline elektrik veren üç ayr noktadan besleniyor; yani bunlardan herhangi birinin kesik olmas metronun iflleyiflini etkilemiyor. zmir metrosunun durmas için zmir iline elektrik enerjisi giriflinin tamamen iptal olmas gerekir ki bu durumda bile araçlar en yak n istasyona varacak kadar gücü jenaratörlerle rahatl kla sa layabilecek kapasitede. K sacas, zmir metrosunda iflleyiflin durmas söz konusu bile olmamakta. zmir Metrosu nun bir özelli- i de en çevreci ulafl m modeli olmas. Havaya, topra a ve suya hiçbir deflarj olmadan; enerji ve do al kaynak tasarrufu sa layan bir sistemle çal flan metro, zmir kentinde yaflayanlara en yararl ulafl m modeli olma özelli ini tafl yor. Metro ve rayl sistemler ça dafl kentlerin olmazsa olmaz ulafl m modelidir. Çünkü metro ve rayl sistemler temiz ve çevreci enerji sistemi ile çal fl r. Dakikli i ile kullan c s na art k günümüz için en de erli faktör olan zaman kazand r r. Güvenilirli- i ve emniyetli olufluyla kent içi trafik sistemindeki s k fl kl k ve kaza riskini en aza indirir. K sacas, toplu ulafl mda metro ve rayl sistemler, kent insan için stresi azaltan son derece olumlu bir hizmet verir. Hizmet anlay fl n bu perspektifle ele alan zmir Metro A.fi. kendisi için en önemli de erin hizmetini sundu u kent halk oldu unu bilerek bu hizmeti üretir. En üst düzeyden en alt kademeye kadar tüm flirket çal flanlar en üst düzeyde verimlili i sa layabilmek ve sürdürebilmek için gerekli tüm çal flmalar planlay p uygulamaya koymaktad r rakamlar yla metro 2009 y l nda yaklafl k 35 milyon yolcu tafl yan zmir Metrosu, y l boyunca sefer gerçeklefltirmifl. Yap lan seferlerle y l boyunca toplam 1 milyon 130 bin 088 kilometre yol kat edilmifl.; 2009 y - l nda; yani dünyan n çevresinde 88.5 kez tur atacak kadar yol yap lm fl. Bu tesis Türkiye de bir ilk olacak Alia a-menderes Projesi nin en önemli ayaklar ndan biri say lan Çi li deki Depo ve Atölye Tesisi, sahip oldu u teknik özellikleriyle Türkiye de ilk olacak. Trenlerdeki en küçük hasarlar bile bilgisayar ve kameralar sayesinde an nda tespit edilerek kumanda merkezine bildirilecek ve banliyö araçlar nda en yüksek oranda güvenlik sa lanacak. zmir Büyükflehir Belediyesi ve TCDD ortakl nda yürütülen Alia a- Menderes Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi Projesi kapsam nda inflaat tamamlanmak üzere olan Çi li Depo Tesisleri, Türkiye de bir ilki bar nd r yor. Tren Tan Sistemi sayesinde banliyö araçlar nda oluflacak en ufak bir hasar bile, bilgisayarl ve kameral sistem ile an nda tespit edilip kumanda merkezine aktar lacak. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Çi li deki 77 bin metrekarelik alanda yap lan Depo ve Atölye Tesisleri, 20 bin metrekarelik kapal alana sahip. Yap m tamamlanmak üzere olan Alia a Menderes banliyö hatt nda kullan lacak trenlerin her türlü hafif ve a r bak m ile onar mlar, demiryolu sistemindeki en yeni teknolojiler kullan larak, bilgisayarl sistemlerle burada gerçeklefltirilecek. Tesislerde, trenlerdeki hasarlar n bulunmas için kullan lacak Tren Tan Sistemi ise yine zmir in Türkiye ye örnek gösterilece i bir sistem olacak. Sistemin çal flmas için banliyö araçlar n n ön ve arka k s mlar - na, o arac n bütün teknik bilgilerini içeren kartlar yerlefltirilecek. Bu araçlar her gün seferlerini tamamlad ktan sonra depo tesislerine girerken sistem devreye girecek. Sistem, bilgi kartlar ndaki arac n önceki ve yeni teknik durumunu karfl laflt rarak bir hasar ve ar za oluflup oluflmad n an nda tespit edip depo tesisleri içinde kurulan kumanda merkezine bildirecek. Böylece banliyö araçlar nda en yüksek oranda güvenlik sa lanm fl olacak. Tren tan sistemi içinde otomatik tekerlek çap ve profil ölçme cihaz, tekerlek yüzeyi kusur bulma cihaz ile hata raporlama merkezi bulunacak. Ayr ca herhangi bir olumsuzluk durumunda trenleri karadan ve demiryolu hatt ndan çekebilecek acil durum kurtarma araçlar da bulunacak. Bu sistem, zmir Büyükflehir Belediyesi ile TCDD nin yüzde 50 oran nda ortak oldu u iflletimci firma ZBAN A.fi taraf ndan yap lan ihale ile temin ediliyor. nflaat zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen ve bilgisayarl -kameral sistemleri ile adeta bir teknoloji üssünü and racak olan Çi li Depo ve Atölye tesislerinde ayr ca trenlerin bak m, onar m, temizlik ve boyama gibi ifllemleri de gerçeklefltirilecek. Metronun kente ve halka ekonomik katk s Faaliyete geçti i günden beri yolcu say s katlanarak artan zmir Metrosunun, her fleyden önce yolcuya zaman tasarrufu sa lamak gibi önemli bir özelli i var. Di er taraftan son derece ça dafl, konforlu ve süratli olmas nedeniyle binek arac olanlar n bile günlük yaflamlar nda öncelikle tercih etti i bir ulafl m sistemi. Metronun belli bafll istasyonlar nda bulunan otoparklara araçlar n b rakan yolcular kent içine metroyla da lmakta ifl ç k fl araçlar n al p evlerine dönmekte. Böylece kent içindeki araç trafi i azalmakta, benzin tüketiminde düflüfl sa lanmakta. Bu da vatandafllar n bütçesine bir katk olarak geri dönmekte. Editoryal çal flma

13 SAYFA May s Güzelbahçe de yüzde yüz sevinç Güzelbahçe Belediyesi ve Tümbel-Sen aras nda imzalanan toplu sözleflmeyle çal flanlara yüzde 100 lük maafl art fl sa land Ege nin iki yakas Bayrakl da bulufltu Bayrakl Belediyesi, Ege'nin iki yakas ndan esintiler dostluk Konseri'nde Yunan ve Türk müzisyenleri bir araya getirdi. Yunanistan' n Midilli adas ndan 60 kiflilik koro ile Alsancak Musiki Derne i'nin 50 kiflilik korosunun seslendirdi i flark lar alk flland. Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ' n ev sahipli inde, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleflen konsere Vali Yard mc s Fatih Ahmet Kurt, Midilli Vali Yard mc s Cuvele Kaki, stanbul Fener Rum Ortodoks Patri i Bartholomeos, Yunanistan zmir Baflkonsolosu Hara Skolarikou, Nato Generali Dimitris Vaksevanokis, Alsancak Musiki Derne i Baflkan Ender Kesikburun, Midilli Koro fiefi Yorgos Pazaitis, Yunanl vatandafllar ve zmirli sanatseverler kat ld. Ege'nin iki yakas ndan esintiler dostluk konserinde baz eserler Türkçe ve Yunanca seslendirildi. zleyenlerin keyifle dinledi i konserde her iki yakan n sanatç lar muhteflem bir konsere imza att. Güzelbahçe Belediyesi memur çal flanlar n n ba l oldu u Tümbel-Sen 2 No lu zmir flubesi aras nda bir y ll k sözleflme yenilendi. Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce ile Tümbel-Sen Genel Baflkan Vicdan Baykara ve Tümbel-Sen 2 No lu fiube Baflkan Nami Arslanbu a aras nda sözleflme imzaland. Bu sözleflmeye göre ayl klara ek olarak her ay n 15. gününde sendika iyilefltirmesi ile 200 TL alan memur % 100 lük bir art flla 400 TL alacak. Bu durumda en düflük memur maafl bin 550 TL oldu. Bunun yan s ra Kurban Bayram, Ramazan Bayram, 1 May s flçi Bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ve y lbafl lar da ikramiyeler verilecek ayr ca y lda bir kez Ocak ay nda 500 TL lik yakacak yard m yap lacak. Sözleflme ile belediyede çal flan 10 memurun maafllar nda iyi bir art fl yapt klar n söyleyen Güzelbahçe Belediye Baflkan Mustafa nce; Memurlar m za, iflçilerimize her zaman önem veriyoruz. Emek en yüce de erdir prensibiyle hareket ediyoruz. nan yorum ki memurlar m z memnun edecek bir anlaflmaya imza att k. Elimizden geldi ince ne kamuyu zarara u ratacak bir harcama yap yoruz ne de çal flan m z ma dur edecek kesintiler yap yoruz. Her kesin eme- inin karfl l n ald na inan yorum diye konufltu. Bu yapm fl oldu u örnek davran fl ndan dolay Tümbel-Sen 2 No lu fiube Baflkan Nami Arslanbu a Baflkan Mustafa nce ye plaket verdi. Konak ta sa l k için taramalar aral ks z sürüyor Konak Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü koruyucu hekimlik kapsam nda yap lan sa l k taramalar na aral ks z devam ediyor. Gültepe ve Ege Mahallesi ndeki taramalardan sonra Saadet Mirci Semt Merkezi ndeki vatandafllar n da ücretsiz olarak tüm kalp, tansiyon, kolesterol ve çeflitli kan tetkikleri yap larak doktor kontrolünden geçiriliyor. Konak Belediye Baflkan Dr Hakan Tartan, Atatürk Devlet Hastanesi ve KETEM ile iflbirli i yaparak kad nlara kanserden korunma yollar n anlatt klar n belirterek, Yafl grubuna uygun olarak ücretsiz mamografi ve smear tetkikleri de yap l yor. Çeflitli konularda haz rlanm fl sa l kla ilgili e itim broflürlerimizi de halka da - t yoruz dedi. Çocuklara da Sa l k flleri Müdürlü ü ile l Sa l k Müdürlü ü nün ortaklafla olarak beslenme, egzersiz ve hijyen e itimi yapt n ifade eden Baflkan Tartan, diyetisyen Meltem Mutlu nun ilkö retim ö rencilerine semt merkezinde e itim vererek, e itici kitaplar da tt n söyledi. Tartan, Yine Sa l k flleri Müdürlü ümüz ve Gediz T p Merkezi Göz Poliklini i ile ortaklafla yapt m z çocuklar n göz taramalar devam ediyor. Göz bozukluklar tespit edilen çocuklar hastanelere yönlendirilerek erken tedavi almalar sa lan yor dedi. Eczac l k Günü Bu kadar hassas yemini olan eczac lar n üzerine gitmek do ru mu sizce? Lütfen okuyunuz!!! Gere ini yapmayan kendisi düflünsün... Çünkü; bu yemini etmeyen diplomas n alam yor. ECZACILIK YEM N Eczac l k mesle i üyeleri aras na kat ld m bu andan itibaren, hayat m insanl k hizmetine vakfedece ime, san'at m hakkaniyetle icra edece ime ve bilgilerimi insanlik aleyhinde kullanmayaca ma, mesle im dolay s yla ö rendi im s rlar saklayaca - ma, hastan n sa l n bafl kayg m olarak telakki edece- ime, meslektafllar ma sayg gösterece ime, düflkünleri her hususta gözetece ime ve onlara yard m edece ime, din, millet, rk, parti ve sosyal s n f farklar n n vazifemle vicdan m aras na girmesine müsaade etmeyece ime, hocalar ma karfl hürmet ve minnettarl ömür boyu muhafaza edece ime, NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M. Bütün meslektafllar m n "14 May s Eczac l k Gününü" sevgilerimle kutluyorum. Muhtarlarla proje turu Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, ilçedeki 55 mahalle, 2 köy muhtar ve meclis üyelerine projelerini gezdirdi, bir y ll k süreçte gelinen noktay aktard. Muhtarlar ve meclis üyeleri ile önce U ur Mumcu Tesisleri nde kahvalt da buluflan Baflkan Kürüm, bir y lda yap lan çal flmalar sinevizyon gösterisiyle anlatt. Muhtarlar n istek ve flikayetlerini dinleyen Kürüm, zmir in en büyük ve yeni ilçesi Karaba lar kentin sosyal-kültürel merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini, 5 y lda yeni bir ilçe yaratacaklar n söyledi. Kürüm ve beraberindekiler, daha sonra Kara Fatma Da, Uzundere Rekreasyon Alan, Bozyaka Pazaryeri ndeki çal flmalar muhtarlar ve meclis üyeleri ile birlikte inceledi. Zeytin a açlar na ikinci yaflam Ulu Önder Atatürk ün Türk gençli ine arma an olan 19 May s Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram kutlu olsun... Kudret Yi it Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Çevreye ve do aya verdi i önemle tan nan Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, örnek al nmas gereken bir çal flmaya daha imza at yor. Göreve geldi i günden bu yana ilçede 10 binin üzerinde fidan dikilmesini sa layan Baflkan fienol, bina infla edilecek alanlarda bulunan a açlara, özel bir çal flmayla ikinci yaflam olana sa lad yafllar ndaki yaklafl k 200 zeytin a ac titiz bir çal flmayla kurtar ld. Vinç yard m ve özel ekipmanla kökleriyle sökülen zeytin a açlar, kamyona özenle yüklenerek 9 Eylül Mahallesi nde ikinci yaflamlar n sürdürecekleri yere tafl nd. Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri taraf ndan yürütülen çal flma çevre sakinleri taraf ndan ilgiyle izlenirken, a açlarla yüklü kamyonu gören araç sürücüleri flaflk nl klar n gizleyemedi. Gaziemir in yüzde 65 inin ormanl k alan oldu unu hat rlatan fienol, görev süresinde bu yeflil yo unlu u daha artt rmaya kararl oldu- unu söyledi.

14 SAYFA May s Rüya gibi bir foto raf Tahtal Baraj ndaki su seviyesi 195 milyon metreküpü afl nca, 2008 y l nda susuzluktan çatlayan toprak foto raflar n n yerini, bugün bu güzel görüntüler ald zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun, 2008 y l nda kurakl a dikkat çekmek ve zmirlilerin su tasarrufu kampanyas ndaki deste ini art rmalar n sa lamak amac yla Tahtal Baraj gölünde çatlam fl topraklar üzerinde verdi i görüntü, sadece zmir i de il tüm Türkiye yi derinden etkilemiflti. Ayn y l n Aral k ay nda Tahtal Baraj n n su seviyesi giderek düflmüfl ve 25 milyon metreküpe kadar inmiflti. O tarihlerde barajdan kente verilebilecek sadece günlük su kalm flt. Ancak 2009 ve 2010 y l nda ya an ya fllar önce çorak topraklar doyurdu ard ndan da Tahtal Baraj n doldurdu y l May s ay nda 72 milyon 511 bin metreküp olan baraj n hacmi, 2009 y l May s ay nda 128 milyon 459 bin ve 2010 y l May s ay nda ise tam 195 milyon 238 bin metreküpe yükseldi. ki y l önce Baflkan Aziz Kocao lu nun Tahtal dan zmirliler e seslendi i çorak alan, bugün tamamiyle suyla kapland. Adeta kurakl k foto raflar n n sembolü haline gelen Bulgurca Camii ise sular alt nda kald tarihinde Tahtal Baraj Baraj Kotu:...45,27 m Baraj Hacmi: m3 Aktif Doluluk Oran :...% 18, tarihinde Tahtal Baraj Baraj Kotu:...51,13 m Baraj Hacmi: m3 Aktif Doluluk Oran :...% 37, tarihinde Tahtal Baraj Baraj Kotu:...56,53 m Baraj Hacmi: m3 Aktif Doluluk Oran :...% 61,19 Alia a plajlar temizlendi Çi li de toplu sözleflme sevinci Çevre bilincinin geliflmesi amac yla zmir Büyükflehir ve Alia a Belediyesi nin yan s ra Tüprafl n da içinde bulundu u Mutlu At klar Projesi kapsam nda ö renciler ve dalg çlar Alia a plajlar bölgesinde çevre temizli i yapt. 120 ilkö retim okulu ö rencisi ve zmir Deniz Polisinde görevli sualt ekibinden 10 dalg ç n kat ld çevre temizli ine Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz un yan s ra Kaymakam brahim Keklik, Belediye Baflkan Yard mc s U ur Eren, Ticaret Odas Baflkan Adnan Saka, Tüprafl Alia a Rafineri Müdürü fiahin Çalb y k ta efllik etti. Sanayi kenti olan ilçede yaflayan tüm bireylerin çevre konusunda duyarl l n artt rmaya çal flt klar n belirten Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz lçemizde çevre bilincinin geliflmesi için belediye olarak birçok proje gerçeklefltiriyoruz. Burada yap lan uygulama da ö rencilere çevre bilincinin afl lanmas konusunda örnek bir çal flma dedi. Çi li Belediyesi ile belediyede çal flan kadrolu iflçilerin ba l oldu u D SK-Genel fl Sendikas aras nda toplu ifl sözleflmesinin imzaland. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ile D SK-Genel fl Sendikas 5 Nolu fiube Baflkan Mehmet Ç nar aras nda sözleflme imzaland. Buna göre, tüm harcama kalemlerinde yüzde 13 oran nda art fl sa land. Her y l enflasyon +2 puan oran nda art fl öngören sözleflmeden 28 iflçi yararlan yor. Belediye baflkanl k makam nda, Metin Solak, baflkan yard mc lar yla sendika temsilcilerinin bulundu u toplant da imzalanan sözleflme iflçilerin taban ücreti, koku primi, a r iflçilik ve sorumluluk primi, aile ve çocuk, yemek ve yakacak yard m n kaps yor. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, iflçi dostu bir belediye olduklar n belirterek, tüm ekonomik s k nt lara ra men belediyeler aras nda en iyi sözleflmeyi imzalad klar n söyledi. fl bar fl n n en yüksek oldu u belediyelerden biri olduklar n kaydeden Solak, ''1 Mart'tan beri süren görüflmelerimiz 10 may s itibariyle imza alt na al nd. flçilerimizi mutlu edecek bir anlaflma imzalad k. Her zaman emekten yana olan bir belediyeyiz. Anlaflmam z mutlu sonla bitti i için sevinçliyiz'' görüflünü bildirdi. 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇL K VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN... Funda Özçoban AK Parti Çi li lçe Baflkan AKS 110 a yeni ekip Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl, daha nitelikli hizmet vermek için teorik ve pratik olarak personelini e itirken, di er yandan da araç, gereç ve teçhizatlar n sürekli yeniliyor. 12 kiflilik dalg ç ekibiyle acil kurtarma ve sa l k hizmeti verdiklerini hat rlatan zmir Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl yetkilileri; Sel ve afet durumlar nda özellikle s sularda kullan lmak üzere 3 yeni kurtarma botu alaca z. S su kurtarma botu olarak kullan lacak bu deniz arac yla, içinde malzeme olan bulan k sularda bile hizmet verebilece iz. Halen 2 adet deniz botumuzu da faal olarak kullan - yoruz bilgisini verdi.

15 SAYFA May s FIRTINA SUPER LIG DE Sezonun son maç nda muhteflem bir atmosferde Erciyesspor u 4-0 la deviren Sar -lacivertli tak m zmir in 7 y ll k hasretine son verdi Bucaspor Bank Asya 1.Lig in son haftas nda sahas nda Kayseri Erciyesspor u 4-0 yenerek Süper Lig e yükselen ikinci tak m oldu. Sar -lacivertli tak m muhteflem bir atmosferde ç kt Yeni Buca Stad nda ilk dakikadan itibaren h rpalad rakibini Mehmet Batdal n iki, Sercan ve Türker'in aya ndan gelen mükemmel gollerle devirdi. Bucaspor bu skorla ayn puandaki takipçisi Adanaspor un Karabük karfl s ndaki 3-1 lik galibiyetine ra men ikili averaj üstünlü üyle flampiyon Karabükspor un ard ndan 64 puanla Süper Lig vizesi alan ikinci tak m oldu. F rt na ilk kez yükseldi i Bank Asya 1.Lig de zafer yaflayarak bekleme yapmadan Süper Lig e yükselirken zmir in de 7 y ll k hasretine son verdi. Bucaspor un Süper Lig vizesi almas n n ard ndan Yeni Buca Stad bayram yerine döndü. Futbolcular, önce sahan n ortas nda topland, sonra sahaya inen çok say da taraftarla Süper Lig coflkusu yaflad. Havai fiflek gösterisi ve müzik yay n yla sar lacivertliler, flampiyonlu u kutlad. zmir Valisi Cahit K raç, Bank Asya 1. Lig'de 2. olarak Turkcell Süper Lig'e yükselmeyi baflaran Bucasporlu futbolcular soyunma odas nda kutlad. K raç, kulüp baflkan Mehmet Bektur, teknik direktör Özcan K z ltan ve sar lacivertli futbolcular tebrik etti. Kulüp baflkan Mehmet Bektur, çok mutlu olduklar n, eksiklerini gidererek, Turkcell Süper Lig'de de baflar sa layacaklar n, ''asansör tak m'' olmayacaklar n ifade etti. Teknik direktör Özcan K z ltan, zmir'in Süper Lig özlemini bitirdikleri için mutlu olduklar n belirterek, ''Süper Lig zmir gibi güzel bir deplasman kazand '' diye konufltu. Soyunma odas na giden futbolcular daha sonra tek tek isimleri anons edilerek, sahaya ça r l rken, Buca Belediye Baflkan Ercan Tat da taraftarlarca omuzlara al nd. Di er iki zmirli Altay ve Karfl yaka ise stanbul daki yükselme grubu serüveni ile Süper Lig vizesi ar yor. Bayrakl da spor kad nlar n elinde! Birimlerinde görev yapan müdürlerin üçte ikisinin kad nlardan olufltu u Bayrakl Belediyesi nin spor kulübü de art k bir kad na emanet... Belediye yap lanmas nda kad nlar n ön planda tutuldu u Bayrakl Belediyesi nde Gençlik ve Spor Derne- i Baflkanl Tu ba Ertoktafl a verilirken dört yard mc s ndan ikisi yine kad n oldu. Ertoktafl, yönetici Yasemin Masum ve Müjgan Acun la beraber Bayrakl da yeni sporcular ve spor merkezleri açmak ve Bayrakl n n gençlerine spor yapt rmak için kollar s vad. Kad nlar n yönetimde oldu u Bayrakl Belediyesi nde görev yapmaktan dolay mutluluk duydu unu dile getiren Ertoktafl, Belediye Baflkan n n kad nlara büyük önem verdi i ve güvendi ini bilmek bizi iflimize bir kat daha dört elle sar lmam z sa l yor. Baflkan m z n bize olan güvenini bofla ç karmamak için yönetim kurulu üyesi bayan arkadafllar m Yasemin Masum ve Müjgan Acun ile birlikte görev yap yoruz. fiimdi kendimize yeni yönetim olarak hedefler belirledik. Genel Koordinatörümüz Tuncay Taflp nar da bu konuda çok deneyimli. Böylelikle yetenekli gençleri bulaca m za inan yorum. fiimdilik 500 olan sporcu say m z katlayaca z. K sa zamanda ad m z aç l fllarla duyuraca z diye konufltu. E itim verdikleri spor dallar n artt racaklar n söyleyen Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ise, Gürefl, hentbol, futbol, basketbol ve yüzme gibi spor dallar nda yo un talep al yoruz. Biz tak m olmak yerine sporcu yetifltirmeye daha çok önem veriyoruz. Spora yat r m yapmak, çocuklar m z n gençlerimizin gelece ine yat r m yapmak demek. Gerek spora yönelik alt yap çal flmalar m za, gerekse Bayrakl da yaflayan birbirinden yetenekli çocuklara yönelik çal flmalar m z aral ks z devam edecek. Spora büyük önem veriyoruz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı