KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET"

Transkript

1 ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor. Türkiye nin 1950 öncesindeki istibdat karanlýðýný aþmasý manevi hizmetlerin de bir sonucu. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Temsilcilerimizin Kur ân buluþmasý ubü ro ve sa týþ tem sil ci le ri miz, ga ze te mi zin Ra ma zan a yýn da o ku yu cu la rý na he di ye e de ce ði rah le boy Kur ân kam pan ya sý i çin Gü neþ li te sis le ri miz de bu luþ tu. n3 te YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET SDE UZMANI KIZILKAYA: YAÞADIÐIMIZ KRÝZ VE KAOSLARIN TEMELÝNDE KEMALÝST VESAYETÇÝ ANLAYIÞ YATIYOR. Ahmet Kýzýlkaya BAÞÖRTÜSÜ EYLEMÝNDE 282. HAFTA Yýllardýr milleti oyaladýðýnýz yeter uan ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 282. haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan Vah det Vak fý yö ne ti ci si Mu hit tin Öz de mir, yýl lar dýr de mok ra tik a çý lým, Kürt a çý lý mý, her ke se öz gür lük, hoþ gö rü, ö te ki ne say gý gi bi slo gan lar la in san lar o ya la nýr ken, ve sa yet a na ya sa la rý nýn ar ka sý na sý ðý nan la rýn hâ lâ tüm hak ve öz gür lük ler ö nün de ki en bü yük en gel o la rak ül ke yi ka os tan ka o sa sü rük le me plan la rý yap týk la rý ný söyledi. Ha be ri sayfa 5 te FARKLI TERCÝHLERÝ TANIMAYAN TEK TÝPÇÝ PROJE u Tür ki ye de mog ra fik ya pý sý i ti ba rýy la bir kül tü rel mo za ik. An cak bu mo za i ði o luþ tu ran fark lý ke sim ler le ku ru lan i liþ ki ler a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, bir kül tü rel ka os or ta ya çý ký yor. Bu nun ne de ni, et nik, di nî ve kül tü rel de ðer le rin or ta la ma in sa nýn ve kit le nin yö ne lim le rin de ki et ki si ne al dý rýþ et me yip, it hal i ka me ci bir mo dern leþ me pro je siy le ar zu la dý ðý bi rey ti po lo ji si ni ve top lum mo de li ni o luþ tu ra ca ðý ný dü þü nen Ke ma list ve sa yet dü ze ni dir. ATATÜRK ÝNKILÂPLARINA ATIF YAPILARAK u De ðiþ ti ri le mez mad de le re ve A ta türk in ký lâp la rý na a týf ta bu lu na rak var lý ðý in kâr e di len Kürt ler bir ya na, din sel a la na da ir her þe yi ka mu sal ya þam a la ný nýn dý þý na it me ça ba la rý na ma ruz ka lan din dar lar di ðer ya na. Tüm bun la ra, bir de dö nem dö nem baþ gös te ren sað -sol tü rün de ki ça týþ ma la rý ya da A le vî -Sün nî þek lin de ki ay rýþ ma la rý ek le di ði niz za man, di ya log ek sik li ði ni nor mal kar þý la mak ge re ki yor. H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE DÝNDARLARIN Kemalizmle imtihaný KEMALÝSTLEÞTÝRÝLEMEYEN DÝNDARLAR MÝLÝTARÝST VE DEVLETÇÝ YEÞÝL KEMALÝZM u Ke ma liz min ku ru lu þun dan be ri di ni, di nî kav ram ve ku rum la rý dev let çý kar lan doð rul tu sun da kul lan ma ya i ti raz e den din dar ke sim, gi de rek ken di si ay ný yo la ko yu lu yor. Ö nü müz de ki sü reç ler de Ke ma list le þen din dar lar i le Ke ma list leþ ti ri le me yen din dar lar a ra sýn da cid dî bir i de o lo jik mü ca de le baþ la ya bi lir. ÞÝKE operasyonunda ISSN u 28 Þu bat sü re ci, din dar ke sim le rin dün ya yý o ku ma ve al gý la ma bi çi mi ni, ya þam stil le ri ni de ðiþ tir miþ, res mî tez ve söy lem le rin din dar çev re de yay gýn laþ ma sýy la a de ta ye þil Ke ma list bir ku þa ðýn ye tiþ me si ni sað la mýþ týr. Mil li yet çi, mi li ta rist ve dev let çi bir ye þil Ke ma lizm ge liþ mek te dir. Nezir Akyeþilmen'in yazýsý 8'de 12 de ilde 40 ý aþkýn kiþi gözaltýna alýndý ÞOK GÖZALTILAR Fe ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým baþ ta ol mak ü ze re 40 ý aþ kýn ku lüp baþ ka ný, yö ne ti ci ve fut bol cu þi ke so ruþ tur ma sý nda gö zal tý na a lýn dý. uo pe ras yon kap sa mýn da A ziz Yýl dý rým, Si vass por Baþ ka ný Mec nun Od yak maz, es ki Gi re suns por Baþ ka ný Ol gun Pe ker, Es ki þe hirs por an tre nö rü Bü lent Uy gun, es ki Di yar ba kýrspor Ku lüp Baþ ka ný Ab dur rah man Ya kut i le ba zý fut bol cu lar da gö zal tý na a - uso ruþ tur ma, se zo nun da Spor To to Sü per Lig ve Bank As ya 1. Lig de ki þi ke id di a la rý na yö ne lik o la rak baþ la týl dý. Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be sine bað lý e kip ler, dün sa bah Ýs tan bul ve An tal ya baþ ta ol mak ü ze re 12 il de o pe ras yon dü zen le di. lýn dý. uso ruþ tur ma kap sa mýn da, Fe ner bahçe Spor Ku lü bü a na bi na sý, Þük rü Sa ra çoð lu Stad yu mu, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu, Trab zons por ve Be þik taþ ku lüp le rin de de a ra ma ya pýl dý se zo nun da oy na nan 20 maç in ce le ne cek. Provokatörlere izin vermeyeceðiz n4 te AKP den iki aday uha be ri sayfa 4 te Ýstenirse Irak ta kalabiliriz uha be ri sayfa 7 de

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Y LÂHÝKA Ýnkâr etmemek baþka, iman etmek baþkadýr Ona iman etmek, Kur ân-ý Azîmüþþanýn ders verdiði gibi, O Hâlýký, sýfatlarýyla, isimleriyle, umum kâinatýn þehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiði emirleri tanýmak; ve günah ve emre muhalefet ettiði vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. ziz, sýd dýk kar deþ le rim ve Nur þa kirt le ri nin kü çük peh li van la rý, A sa-yý Mu sa a hir le rin de, ba zý nüs ha la rýn da mü ba rek ler peh li va ný bü yük ruh lu Kü çük A li na mýn da bir kar de þi mi zin su a li ne kar þý ver di ðim bir ce vap var. O nu o ku yu nuz ki, o za ta ba zý mu te riz ler Ri sâ le-i Nur un kýy me ti ni bir de re ce kýr mak i çin de miþ ler: Her kes Al lah ý bi lir. A di bir a dam, bir ve li gi bi Al lah a i man e der di ye, Nur la rýn pek yük sek ve pek çok kýy met tar ve ga yet lü zum lu tah þi dâ tý ný zi ya de gös ter mek is te miþ ler. Þim di, Ýs tan bul da, da ha deh þet li bir fi kir de, a nar þi fi kir li küfr-ü mut la ka düþ müþ bir ký sým mü na fýk lar, Ri sâ le-i Nur gi bi, ek mek ve su ya ih ti yaç de re ce sin de her kes muh taç ol du ðu i ma ni ha ki kat le ri ne ih ti ya cý dü þür mek de si se siy le di yor lar ki: Her mil let, her kes Al lah ý bi lir. O' nu, da ha ye ni ders al ma ya ih ti ya cý mýz çok yok di ye mu ka be le et mek is ti yor lar. Hal bu ki Al lah ý bil mek, bü tün kâ i na tý i ha ta e den ru bu bi ye ti ne ve zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz î ve kül lî her þey O' nun kab za-i ta sar ru fun da ve kud ret ve i ra de siy le ol du ðu na kat î i man et mek; ve mül kün de hiç bir þe rî ki ol ma dý ðý na ve Lâ i lâ he il lal lah ke li me-i kud si ye si ne, ha ki kat le ri ne i man et mek, kal ben tas dik et mek le o lur. Yok sa, Bir Al lah var de yip, bü tün mül kü nü es ba ba ve ta bi a ta tak sim et mek ve on la ra is nat et mek hâ þâ had siz þe rik le ri hük mün de es ba bý mer cî ta ný mak ve her þe yin ya nýn da ha zýr i ra de ve il mi ni bil me mek ve þid det li e mir le ri ni ta ný ma mak ve sý fat la rý ný ve gön der di ði el çi le ri ni, pey gam ber le ri ni bil me mek, el bet te hiç bir ci het te Al lah a i man ha ki ka ti on da yok tur. Bel ki küfr-ü mut lak ta ki ma ne vî Ce hen ne min dün ye vî ta zi bin den ken di ni bir de re ce te sel li ye al mak i çin o söz le ri söy ler. E vet, in kâr et me mek baþ ka dýr, i man et mek bü tün bü tün baþ ka dýr. E vet, kâ i nat ta hiç bir zi þu ur, kâ i na týn bü tün ec za sý ka dar þa hid le ri bu lu nan Hâ lýk-ý Zül ce lâl i in kâr e de mez... Et se, bü tün kâ i nat o nu tek zib e de ce ði i çin su sar, lâ kayd ka lýr. Fa kat O' na i man et mek, Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ders ver di ði gi bi, O Hâ lý ký, sý fat la rýy la, i sim le riy le, u mum kâ i na týn þe ha de ti ne is ti na den kal ben tas dik et mek; ve el çi le riy le gön der di ði e mir le ri ta ný mak; ve gü nah ve em re mu ha le fet et ti ði va kit, kal ben tev be ve ne da met et mek i le dir. Yok sa, bü yük gü nah la rý ser best iþ le yip is tið far et me mek ve al dýr ma mak, o i man dan his se si ol ma dý ðý na de lil dir. Her ney se... Ev lât la rým, e hem mi yet li bir ha di se si ze bu u zun me se le yi ký sa ca be yan et me ye se bep ol du. Þim di lik siz le re Ri sâ le-i Nur un e hem mi yet li þa kirt le ri na za rýy la ba ký yo rum. Mus ta fa O ruç, çok ta lih li dir ki, ken di sis te min de ve ru hun da ve cid di ye tin de, az bir za man da siz le ri bul du. Bir i ken on Mus ta fa ol du. Sa id Nur sî E mir dað Lâ hi ka sý, s. 177 LÛ GAT ÇE: küfr-ü mut lak: Ke sin ve tam bir in kâr. i ha ta: Ku þat ma, sar - ma. ru bu bi yet: Al lah ýn ter bi ye ve i da re e di ci li ði. kab za-i ta sar ruf: Ý da - re e li. Ta sar ru fu al týn da. þe rik: Or tak. es bab: Se bep ler. mer cî: Kay nak, mer - kez, baþ vu ru la cak yer. ta zib: A zap ver me. ec za: Cüz ler, par ça lar. Ha lýk-ý Zül ce lâl: Ce lal sa hi bi Ya ra tý cý. sýðýnýrým. Allah'ým! Bana öðrettiðin ilim ile beni faydalandýr, bana fayda verecek ilmi öðret ve benim ilmimi artýr. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a Üstad Bediüzzaman ve Barla Gü ne þin do ðu þu baþ ka dýr o ra da, ba tý þý baþ ka, Nur er le ri o ra da e riþ ti ler Ý lâ hî aþ ka, San ki iz le ri hâ lâ du rur, top rak ve taþ ta. Her da im dil ler de bir ef sa ne dir, Bar la. 1 Ha san Þen **** Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin i kin ci Sa id dö ne mi ve Ri sâ le-i Nur u te li fi Bar la da baþ la mýþ týr. Bu yüz den Bar la nýn ö ne mi çok bü yük tür. Is par ta nýn E ðir dir il çe si nin na hi ye si o lan ve üç bin nü fu sa sa hip Bar la, ehl-i i ma nýn ma ne vî im da dý na gön de ri len Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn te lif e dil me ye baþ lan dý ðý ilk mer kez dir yý lý nýn Ma yýs a yýn da ön ce Bur dur a, 25 O cak 1926 yý lýn da da Is par ta ya, nin Mart a yýn da da Bar la ya sür gün e di len 4 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, 24 Tem muz 1934 yý lý na ka dar bu ra da kal dý. Bu sü re i çe ri sin de, öl dük ten son ra di ri li þi is pat e den Ha þir Ri sâ le si baþ ta ol mak ü ze re, Kur ân-ý Ke rim i e sas a lan ve in san la rýn i man la rý ný kur tar ma la rý na ve si le o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan Söz ler, Mek tu bat ta ma men, Lem a lar i se Yir mi Al týn cý Lem a ya ka dar Bar la da ya zýl dý. 5 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Bar la gi bi ten ha bir yer de Kur ân ve i man ha ki kat le ri ni ders ve ren Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni te lif e de rek, per de al týn da neþ ri ni te min e de rek, bü yük bir mu vaf fa ki yet ve mu zaf fe ri yet le din siz li ðin o - yun la rý ný boz muþ tur. 6 Bar la, La tin ce bir ke li me dir. Sak la nan, giz le nen, si per le nen gi bi mâ nâ la rý var dýr. Na sýl Nur Ri sâ le le ri, sýr ren te nev ve ret ya ni giz li ce nur lan mak müj de si al týn da par la mýþ ve bü tün â le me in ti þar et miþ se, ay nen öy le Bar la nýn is mi de ay ný sýr ra maz har ol muþ ve o be þa ret al tý na giz len miþ tir. 7 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Bar la da se kiz se ne ka dar kal mýþ týr. Üs ta dýn Bar la da ki i ka met gâ hý, i ki o da dan i ba ret bir ev dir. E sa sen müs ta kil bir e vi ve yer yü zün de taht-ý ta sar ruf ve te mel lü kün de bir ka rýþ da hi ye ri yok tur. Bar la da se kiz se ne müd det le i ka met et ti ði ev üç yüz el li mil yon ehl-i Ýs lâ mýn mer ke zi hük mün de ilk der sa ne-i nu ri ye si dir. 8 Bar la der sa ne-i nu ri ye si nin ö nün de ki çý nar a ða cý nýn te pe sin de ki ku lü be ci ði gi bi, Çam Da ðý nýn en yük sek te pe sin de o lan i ki bü yük a ðaç ü ze rin de der sa ne-i Nu ri ye mâ nâ sýn da bi rer men zi li var dý. Bu çam ve kat ran a ðaç la rý nýn te pe le rin de, Ri sâ le-i Nur la meþ gul o lu yor du. Hem ek ser za man lar, Bar la dan, bu or man lýk ha va li ye ge lip gi der di. Ve der di ki: ben bu men zil le ri, Yýl dýz sa ra yý na de ðiþ mem. 9 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ý le ri de çok çok e hem mi yet ka za na cak! Bü tün dün ya nýn dik ka ti ni çe ke cek! Bu ra ya çok ge len ler o la cak! 10 Bu ra sý çok mü him. Cid den çok mü him. Bu ra sý i le ri de nur la na cak in þa al lah 11 de di ði ve çok ö nem se di ði Bar la i le ken di Nurs Kö yün den zi yâ de a lâ ka dar dý. Çün kü ha yat-ý mâ ne vi ye si o lan Ri sâ le-i Nur bu ra da te lif e dil me ye baþ la mýþ tý. Kur ân-ý Ha kîm in hi dâ yet nur la rý ný tem sil e den Söz ler ve Mek tû bât ve Le me ât-ý Nu ri ye bu ra dan et ra fa ya yýl mýþ tý. Bu î ti bar la Bar la, Ri sâ le-i Nur ders hâ ne si nin ilk mer ke zi i di. Bar la da ki ha ya tý, ger çi ne fiy ve in zi vâ i çin de ve ta ras sud al týn da geç mek le a cý i di; fa kat Ri sâ le-i Nur ha kî kat le ri nin te lif ye ri ol du ðun dan, Üs ta dýn en tat lý ve þi rin ha ya tý da AHMET DEMÝRDÖÐMEZ yi ne Bar la ha ya tý dýr de ni le bi lir. 12 Bar la nýn bir baþ ka ö zel li ði de, ta ri hî de rin li ðe sa hip ol ma sý dýr. Çok es ki le re da ya nan ki li se ve ha mam ha ra be le ri var dýr. Hat ta Haz ret-i Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri Kýb rýs ü ze rin den An tal ya, Is par ta, E ðir dir den, i le ri de A na do lu da tu lu e de cek o lan Ri sâ le-i Nur men zil le ri ne (has sa ten Nis, Bed re, Ý la ma, Bar la, Yal vaç gi bi yer le re) gel miþ ler dir. Bu bel de ler de Haz re ti Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri nin bir çok e se ri bu lun mak ta dýr. Me se lâ Bar la da ki u lu çý na rýn di bin de ki an ti ka sü tun ka i de sin den, Bar la nýn sað ta ra fýn dan yük se len siv ri te pe ye ve da ða Bar la lý lar öð len ta þý a dý ný ver miþ ler dir. Bu da ðýn te pe sin de ve bað rýn da bir ma bed bu lun du ðu gi bi, yi ne da ðýn tam or ta ye rin de Bar la ki li se si bu lun mak ta dýr. A þa ðý lar da i se bir ha ma mýn ka lýn tý la rý yer al mak ta dýr. 13 E ðir dir Gö lü i se, ta rih ön ce si dö nem ler den be ri di nî bir mer kez o la rak bi lin mek te dir. Bu cý var da Ar te mis ta pý na ðý var dýr ve çok bü yük Hý ris ti yan ce ma a ti nin top lan dý ðý ve ya þa dý ðý da ya pý lan a raþ týr ma lar dan an la þýl mak ta dýr. 14 E ðir dir Gö lün de bu lu nan Nis A da sý ta ri hî bir yer dir. Nis de mev cut on se kiz ha rap ki li se den bi ri si ca mi ol muþ, bi ri si Hý ris ti yan lar ta ra fýn dan ta mir e dil miþ tir. Di ðer ki li se le rin hep si de ha rap kal mýþ ve ço ðu nun yer le ri kay bol muþ tur. 15 Nu run men zil le ri o lan bu bel de ler de mu vah hid Ý se vi le re a it bir çok an tik e ser ler bu lun mak ta dýr. Bun lar te sa dü fî de ðil dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Be nim i kin ci va ta ným 16 de di ði Bar la dan bü tün dün ya ya ya yý lan Ri sâ le-i Nur, Hý ris ti yan lý ðýn ta saf fi sin de en bü yük kat ký yý ya pa cak ve yap mak ta dýr. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý i çe ri sin de bu lu nan Bar la Lâ hi ka sýn da, De re li Ha fýz Ah med E fen di nin mek tu bun da an lat tý ðý ve Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Ah med in rü ya sý çok mü ba rek ve gü zel dir. Haz ret-i Ý sa nýn (a.s.) kuv vet li se da sý ný i þit mek, Ý se vi ler den kuv vet li bir im dat hiz bü l Kur ân a (Kur ân ta raf tar la rý na) il ti hak et me ye i þa ret o la bi lir. 17 de di ði nur lu rü ya sý çok ma ni dar dýr. (bkz. Bar la Lâ hi ka sý.147) Is par ta nýn De re ma hal le sin den o lan Ha fýz Ah med E fen di, gör dü ðü çok ma ni dar rü ya sý ný þu þe kil de ta bir et mek te dir: Üs ta dý mý zýn Kur ân-ý Hâ kim den al dý ðý ve neþ ret ti ði Ri sâ le-i Nur va sý ta sýy la Na sa ra nýn bir kýs mý Ýs lâ mi ye ti ka bul e de cek ve Na sa ra Müs lü man la rý ve ya Hý ris ti yan mü' min le ri hük mü ne ge çip Üs ta dý mý zýn söz le ri ni Ý sa nýn (a.s.) söz le ri ne v'în den hüsn-ü ka bul e de cek le ri ne i þa ret tir. E vet, Ri sâ le-i Nur da öy le bir kuv vet var dýr ki, Av ru pa nýn en mu an nit fi lo zof la rý ný da hi tes li me mec bur e der. Her ru hun bir ih ti ya cý-ý ha ki ki si o lan ha ki kî i man nu ru nu a ra yan Hý ris ti yan mu vah hid ler, el bet te Ri sâ le-i Nur u gör se ler, [Haz ret-i Ý sa nýn (a.s.) ve sa ya sý ne vin den] ka bul e dip sa rý la cak lar dýr. 18 Bu mâ nâ da Bar la, Haz re ti Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri ve ge le cek te ki Müs lü man Ý se vi le ri i le Haz ret-i Meh di A ley his se lâm ve ta le be le ri nin bu luþ ma nok ta sý ol ma þe re fiy le de þe ref len miþ bah - ti yar bir bel de hü vi ye ti ni ta þý mak ta dýr. Muh te rem Mus ta fa Sun gur A ða be yin Ta rih çe-i Ha yat ta ki þu i fa de le ri de Bar la nýn ö ne mi ni an lat mak ta dýr: Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu su san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nu ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lu et ti ði bel de dir. Bar la, rah met-i Ý lâ hi ye nin ve ih san-ý Rab ba ni nin ve lütf-u Yez da ni nin bu mü ba rek A na do lu hak kýn da, bu kah ra man Ýs lâm mil le ti nin ev lât la rý ve â lem-i Ýs lâm hak kýn da, ha yat ve me mat la rý nýn, e be dî sa a det le ri nin me da rý o lan e ser le rin le me an et ti ði bah ti yar yer dir. 19 Â lem-i Ýs lâ mi ye tin ders kür sü sü hük mün de o lan Bar la, 20 en yük sek gür sa da o lan Ýs lâ mýn sa da sý ný as rý mý zýn sa hi bi Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri va sý ta sýy la bü tün â le me du yu ra rak i lân et miþ tir. Ri sâ le-i Nur la nur la nan her Nur ha di mi, Bar la nýn mad dî ve ma ne vî yü zü nü gör me li ve ha va sý ný te nef füs et me li dir. Çün kü Bar la, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Yir mi se ne den faz la ken di mem le ke tim de ve Ýs tan bul da et ti ði miz hiz met-i il mi ye ve di ni ye ye mu ka bil, bu ra da, si zin le ye di se kiz se ne de yüz de re ce faz la e dil di 21 de di ði yer dir. Ýz mir in bü yük Nur e mek çi si muh te rem Ha san Þen A ða be yi miz Nur Ker va ný e se rin de ne de gü zel söy le miþ: He lâ ket ler as rýn da bir se lâ met di ya rý, Her an ay rý bir þevk le i ba det di ya rý, Gör mek, is te yen ler i çin ma ne vî ba ha rý, Bü tün þa þa a sýy la su nan, bel de dir Bar la. 22 Dipnotlar: 1- Nur Ker va ný- Ha san Þen Ta rih çe-i Ha yat Ta rih çe-i Ha yat A ziz Bar la- N. Þa hi ner Ta rih çe-i Ha yat a ge A ziz Bar la- N. Þa hi ner Ta rih çe-i Ha yat a ge A ziz Bar la- N. Þa hi ner Be di üz za man Sa id Nur sî M. Du man Ta rih çe-i Ha yat A - ziz Bar la- N.Þa hi ner a ge a ge Kas ta mo nu Lâ hi ka sý a ge Bar la Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat Mek tu bat Lem a lar Nur Ker va ný- Ha san Þen 134. "Hür Adam Bediüzzaman" filminden bir kare... FURKAN DEMÝR Tirmizî, Deavât, 129. Kül li yat o ku ma ya gi - di yo ruz! Ö ze dö nüþ ya zý la rý - 4 Muh te me len siz bu sa týr la rý o kur ken 60 ta ne genç, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný o ku ma mak/ bi tir mek i çin yol da o la cak lar. Ya zýn sý ca ðý na ve gaf le ti ne mey dan o ku ya rak 25 gün de kül li yat la rý ný bi tir me he de fiy le An ka ra dan Sa kar ya-gey ve nin yo lu nu tu tu yor o la cak lar. Ki min ne he de fi var bil mi yo ruz, fa kat bu kar deþ le ri miz ken di le ri ne bir he def koy du lar. Bu he de fe u laþ mak i çin dün ya ya a it her þey den fe da kâr lýk ya pý yor lar. 60 ta ne nu ra a þýk, nu ra müp te lâ kar de þi miz ken di le ri ni ve ya zýn kir le nen ma ne vî at mos fe ri ni te miz le mek i çin yol da lar. On lar bu yo lun se bat kâr yol cu la rý, ma ne vî a sa yiþ mu ha fýz la rý. Ge çen se ne 5-6 i lin ka tý lý mýy la ger çek le þen prog ra ma bu yýl 23 il iþ ti rak et ti. Ýl le rin bu gay re ti ger çek ten teb ri ke þa yan. E vet, tam 23 i lin li se li genç fe da kâr la rý bir a ra da, müf ri ta ne ir ti ba tý sað la ya bil mek a dý na. Ge çen se ne 25 gün de 25 li se li kar de þi miz le 25 kül li ya tý bi tir miþ tik. Ve bu prog ram dan ba zý ka re le ri bu ra dan si ze du yur ma ya ça lýþ mýþ týk. Þim di bi raz o gün le re yol cu luk ya pa lým: Bu ra da sa de ce Nur lar var. Nur i çi li yor, Nur ko nu þu lu yor, Nur ko ku yor. Sa mi mi ye tin, te sa nü dün ve sa da ka tin nu mu ne le ri te cel li e di yor. Ký sa ca sý ya rýn la rýn Sa id le ri bu gün den ye ti þi yor. Gün lük or ta la ma sa a ti ni se bat kâ ra ne o ku ya rak ge çi ren Sa id ler, Ah met ler, Ö mer ler, Hü se yin ler ve is mi ni zik re de me di ðim bir çok genç ten bah se di yo rum Nur lar, te fek kü rî bir or tam da kâ i nat ki ta býy la bir lik te o kun ma ya de vam e di li yor du. Ce ma at le ký lý nan na maz lar, tes bi hat lar ve ar dýn dan ya pý lan na maz ders le ri Ak þam sa at le rin de be ra ber söy le nen i lâ hi ler ve ya pý lan soh bet ler Ge ce le ri bi na nýn ba zý ý þýk la rý a çýk o lu yor. Zan net me yin ki genç ler a ra la rýn da soh bet e di yor, o ra da ge le ce ðin Sa id le ri ri sâ le o ku yor Þim di ler de Gey ve ye gel me im kâ ný nýz var sa, si zi dâ vet e di yo ruz. Mu hak kak bu tab lo yu iz le yin. E ðer ge le bi lir se niz bir a ða cýn göl ge sin de ve ya da lýn da o ku yan genç Sa id le ri gö re cek si niz. Lâ hi ka lar da hi tap e di len A ziz sýd dýk, fe da kâr gi bi sý fat la rý üst le rin de ta þý ma ya li ya kat li genç ruh lar la ta ný þa cak sý nýz. Üs ta dýn Si zin þim di ye ka dar fev ka lâ de se bat ve me ta net ve te sa nüt ve it ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is tik ba li ni kur ta ra cak de re ce de dir di ye rek met het ti ði ki þi le ri bu la cak sý nýz. Bu tab lo yu iz le dik çe ya rý nýn Sa id le ri, bu gün kü le re ör nek o la bi li yor di ye cek si niz. Yi ne di yo ruz, Þim di si zi Gey ve ye bek li yo ruz. Biz 25 gün bo yun ca 60 ki þiy le o ra da o la ca ðýz. Siz de bu nu ra nî saf ra dan is ti fa de et mek is ti yor sa nýz, biz o ra da si zi bek li yor o la ca ðýz. O ku ya ca ðý nýz ki ta bý ný zý ya ný ný za a lýn, bir lik te sa bah tan ak þa ma ka dar o ku ya lým. A ma bir þar tý mýz var, mu hak kak ses siz o lu na cak. Þim di þü kür ki ge çen se ne nin mey ve le ri bu se ne yi ne ti ce ver di. Hat ta ba zý kar deþ le ri miz yýl i çe ri sin de i kin ci kül li yat la rý ný bi tir di ler. Ba zý la rý bu prog ram la bir lik te ü çün cü kül li ya tý ný bi tir miþ o la cak lar. E vet, bir yýl da tam üç kez kül li ya tý hat met miþ o la cak lar. Hat ta ba zý kar deþ ler den se ne i çe ri sin de a bi þu prog ram gel sey di de ra hat la say dýk., bu se ne na sip o la cak mý Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný bi tir me prog ra mý na ka týl mak gi bi cüm le le ri du yu yor duk. Pe ki, biz ra ha tý ne re de a rý yor duk? *** Þim di ha ber a lý yo ruz ki ha ným lar da li se li ler i le bir lik te Kül li yat Bi tir me Prog ra mý na baþ la mýþ lar. On lar da 25 gün de kül li ya tý bi ti re cek ler miþ. Ü ni ver si te li ler i se Zon gul dak Nur köy de kül li ya tý bi tir me prog ra mý na baþ la mýþ lar. Ya ni an la ya ca ðý nýz her kes o ku ma pe þin de. Ye is has ta lý ðý na bü rü nen var sa þevk al mak is te yen o lur sa ça ðý rý yo ruz. Biz den söy le me si ge çen se ne ka çýr dý ðý nýz bu cen ne ti tab lo yu bu se ne ka çýr ma yýn de riz. Ne re de si niz, ne ya pý yor su nuz, ne i le vak ti ni zi ge çi ri yor su nuz bil mi yo ruz. Fa kat bu ra da ki kar deþ le ri Meh di ge lir se, va zi fe ba þýn da gö re cek in þal lah. Vel ha sý lý ke lâm, Gey ve ye gi di yo ruz ve si zi o ku ma ya dâ vet e di yo ruz. Bu bü yük ha vuz dan his se dar o la bil mek du â sýy la Not: Prog ram bo yun ca iz le nim le ri mi zi pay laþ ma ya ça lý þa ca ðýz in þal lah. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 3 Þaban 1432 Ru mî: 21 Haziran 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ni as ya.com.tr GA ZE TE MÝZ bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de top lan dý. Kam pan ya ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý top lan týda se lâm la ma ko nuþ ma sýni ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar yapdý. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN Temsilcilerimizin Kur ân buluþmasý BÜRO VE SATIÞ TEMSÝLCÝLERÝMÝZ, GAZETEMÝZÝN RAMAZAN AYINDA OKUYUCULARINA HEDÝYE EDECEÐÝ RAHLE BOY KUR ÂN KAMPANYASI ÝÇÝN ÝSTANBUL'DAKÝ HÝZMET BÝNAMIZDA BÝR ARAYA GELDÝLER. SELÇUK SUBAÞI ÝSTANBUL GA ZE TE MÝZ bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin top lan dý. Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de, tek gün dem li o la rak ger çek le þen top lan tý ya ka tý lým ol duk ça yo ðun du. Top lan tý ön ce sin de tem sil ci le ri mi ze kam pan ya da he di ye e di le cek Rah le Boy Kur ân lar dan bir a det ça lýþ ma ya pýl ma sý i çin da ðý týl dý. Kam pan ya ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý ve rim li ve he ye can lý mü za ke re le re sah ne o lan top lan tý nýn a çýþ ko nuþ ma sý Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý ta ra fýn dan ya pýl dý. Ge nel Mü dür Taþ cý, mü es se se nin son al tý ay lýk ya yýn fa a li yet le ri i le sa týþ ve pa zar la ma ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di ði ko nuþ ma sýn da ge le cek dö nem le il gi li ham le ve he def ler hak kýn da ay rýn tý lý de ðer len dir me ler de bu lun du. De ði þen dün ya ya ve de ði þen ih ti yaç la ra, Ri sâ le-i Nur ek sen li ya yýn la rý mýz la hýz la ce vap ver me ye ça lýþ týk la rý ný an la tan Re cep Taþ cý, pi ya say la sek tö rel o la rak re ka bet e de cek bir ka pa si te ye sa hip ol du ðu mu zu söy le di. Ý lâ na tý ný yap ma ya ça lý þý lan dâ vâ nýn bü yük lü ðü nün far kýn da ol duk la - Mü es se se de ye ni hiz me te gi ren bi rim le rin ge zil me siy le de vam e den top lan tý, Ýs tan bul Bo ða zýn da ya pý lan yat ge zi siy le son bul du. rý ný be lir ten Taþ cý, ge le ce ðe a it plan ve he def le ri de o na gö re yap týk la rý ný söy le di. Top lan tý da hoþ gel din ve se lâm la ma ko nuþ ma sý ya pan Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar i se, Hiz met ve dâ vâ mý zý ge niþ ke sim le re an lat ma da mü him bir va sý ta dýr di ye rek neþ ri ya týn ö ne mi ne de ðin di. Kut lu lar, Zü be yir Gün dü zalp e a týf la Neþ ri yat bi zim e li miz, gö zü müz, ku la ðý mýz dýr ha týr lat ma sýn da bu lun du. Kur ân kam pan ya sý na da te mas e den Kut lu lar, Mak sat la rý nýn i man, Kur ân ha ki kat le ri ni muh taç gö nül le re u laþ týr mak ol du ðu nu söy le di. Söz le ri ni Ba ha rý ya þý yo ruz di ye rek bi ti ren Kut lu lar, tem sil ci le ri mi ze hak sýz ten kit le re ku lak as ma dan a zim, se bat ve gay ret le ça lýþ ma la rý tav si ye sin de bu lun du. Yö ne tim Ku ru lu Ü ye miz Ha san Þen de yap tý ðý se lâm la ma ko nuþ ma sýn da i man- Kur ân dâ vâ sý i çin ça lý þan la rýn hep si ne kah ra man lar na za rýy la bak tý ðý ný söy le di. Þen, dur ma dan, din len me den ve a ra ver me den hiz me te de vam e dil me si ni is te di. Kam pan ya hak kýn da ge niþ bil gi ver mek i çin söz a lan ga ze te miz A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü A dem A zat i se, ya pý lan ça lýþ ma la rý ö zet le di. Tem sil ci le ri mi ze da ðý tý lan A bo ne Da ðý tým Bil gi len dir me Dos ya sýn da ya pý la cak ça lýþ ma lar la il gi li bü tün de tay la rýn ve ril di ði ni be lir ten A dem A zat, her böl ge nin a bo ne ve da ðý tým bil gi le ri nin dos ya - lar da yer al dý ðý ný söy le di. Ya pý la cak ör nek ça lýþ ma lar ko nu sun da da bil gi ak ta ran A zat, is te nil di ðin de böl ge le re kam pan ya sü re sin ce pro fes yo nel des tek ve re bi le cek le ri ni de be lirt ti. A dem A zat da ha son ra tem sil ci le ri mi zin ken di si ne yö nelt ti ði so ru la rý ce vap lan dýr dý. Ga ze te muh te va sý, haf ta so nu ek le ri ve Ra ma zan say fa sý ha zýr lýk la rý i le il gi li ký sa bir bil gi len dir me ko nuþ ma sý ya pan ga ze te miz ge nel ya yýn ko or di na tö rü Ab dul lah E ra çýk baþ da, Kur ân kam pan ya sý ný Ra ma zan a yý bo yun ca her gün ver me yi plan la dýk la rý tab lo id ek le des tek le me müj de si ver di. Bi rim mü dür le ri nin bil gi len dir me ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan tem sil ci le ri miz kür sü ye ge le rek top lan tý gün de miy le il gi li tav si ye, te men ni ve gö rüþ le ri ni di le ge tir di ler. Ma hal le rin den ya pý lan a bo ne ça lýþ ma la rýn dan ör nek ler ak ta ran tem sil ci le ri miz, top lan tý da ki ha va nýn ken di le ri ne þevk ver di ði ni mem nu ni yet le i fa de et ti ler. Mü es se se de ye ni hiz me te gi ren te sis ve bi rim le rin ge zil me siy le de vam e den, top lan tý Ýs tan bul Bo ða zýn da ya pý lan yat ge zi siy le son bul du. Ramazan hediyemiz: Rahle boy Kur ân Ye ni As ya, ha yýr ve gü zel lik le riy le ma ne vî ik li mi - mi zi bir kez da ha þen len dir me si ne bir ay dan az bir za man kal mýþ o lan Kur ân a yý Ra ma zan ý bu se ne bir kez da ha Kur ân la kar þý la ma ya ha zýr la ný yor. Üs tad Be di üz za man ýn Ri sa le-i Nur da çok gü zel i fa de ler le an lat tý ðý gi bi, Ra ma zan la taç la nan Üç Ay lar e þi bu lun maz bir ma ne vî ve uh re vî ti ca ret mev si mi. Bu ay da Al lah rý za sý i çin ya pý lan her ha yýr bi re bin se vap ka zan dý rýr ken, o ku nan her bir Kur ân har fi nin ma ne vî kar þý lý ðý da bin ler le öl çü lü yor. Bil has sa Rah me tin coþ tu ðu mü ba rek ge ce ler de bu ka zanç lar zir ve ye u la þý yor. Ve za ma nýn o la ða nüs tü hýz lý a ký þý Üç Ay lar da da ken di si ni gös te ri yor. Ni te kim Re ga ib Ge ce si ni id rak e dip er te si gün kar þý la dý ðý mýz Re ceb-i Þe ri fi ta mam la dýk, Mi rac Kan di li ni ge ri de bý rak týk ve Þa ban-ý Þe rif ten gün al ma ya baþ la dýk bi le. Haf ta ya Cu ma yý Cu mar te si ye bað la yan ge ce de (15 Tem muz) Al lah na sip e der se Be rat Kan di li ni ih ya e de ce ðiz. On dan i ki haf ta son ra ise, 1 A ðus tos Pa zar te si gü nü, on bir a yýn sul ta ný Ra ma zan-ý Þe ri fi kar þý la ya ca ðýz in þa al lah. Pa ha bi çil mez ma ne vî de ðe re sa hip bu kâr lý ve nur lu za man di li mi ni de ðer len dir mek i çin ya pý la cak i ba det ler den bi ri de Kur ân o ku mak. O ruç tu tul ma sý, va kit na maz la rý baþ ta ol mak ü ze re farz o lan i ba det le rin ye ri ne ge ti ril me si, o ru cu ta mam la yýp, kay naþ ma yý ve bir a ra ya gel me yi sað la ma sý a çý sýn dan ce ma at le ký lýn ma sý tav si ye o lu nan te ra vih na ma zý, o ku nan ha tim ler, Kur ân tef sir le ri, na fi le ve sün net o lan i ba det le rin di ðer za man la ra gö re da ha faz la ya pýl ma sý, mu kad des me kân la ra ya pý lan zi ya ret ler, ze kât la rýn sa da ka-i fý týr la bir lik te Ra ma zan da ve ri li yor ol ma sý, bu a yýn ö zel li ði ha li ne gel miþ ve ge le nek le ri mi ze mal ol muþ gü zel lik ler den sa de ce bir kýs mý. Ye ni As ya, son yýl lar da hep ya pa gel di ði gi bi, se ne ki Ra ma zan a yýn da da, o ku yu cu la rý na Kur ân he di ye e de cek. Bu de fa ki Kur ân ý mý zýn ö nem li ö zel lik le rin den bi ri rah le bo yu ol ma sý. Bu kam pan ya i le Ye ni As ya Ra ma zan ýn ma ne vî ik li mi ne yine Kur'ân eksenli bir kat ký yap ma yý a maç lý yor. 59 ku pon kar þý lý ðý sa hip o lu na bi le cek o lan Kur ân ýn ku pon ya yý ný Ra ma zan ýn baþ lan gý cý o lan 1 A ðus tos ta ri hin de baþ la ya cak. Kur ân-ý Ke rim ler a bo ne o lan la ra pe þi nen he di ye e di le cek. Bil gi sa yar hat lý o lan Kur ân, lüks e ko pak kâ ðý da i ki renk li o la rak ba sýl dý. Ku þe sý va ma lý sert ka pa ða sa hip o lan Kur ân ip lik di kiþ le cilt len di. He di ye Kur ân-ý Ke rim ler ha zýr o lup sa ha ça lýþ ma sý ya pa cak tem sil ci le ri mi ze ör nek nüs ha la rýn gön de ril me si ne baþ lan dý. *** Tem sil ci le ri miz kam pan ya i çin top lan dý Ga ze te miz bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin top lan dý. Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de, tek gün dem li o la rak ger çek le þen top lan tý ya ka tý lým ol duk ça yo ðun du. Kur ân kam pan ya sý ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý, ve rim li ve he ye can lý mü za ke re le re sah ne o lan top lan tý da, tem sil ci le ri miz sa týþ ve pa zar la ma i le ga ze te muh te va sý hak kýn da ki gö rüþ le ri ni de di le ge tir di ler. Top lan tý böl ge le rin a bo ne ta ah hüt le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan Bo ðaz ge zi siy le so na er di. *** Ta til re ha ve ti ni aþ ma fýr sa tý Yaz dur gun lu ðu nu ve ta til re ha ve ti ni a þýp, Ra ma zan ve si le siy le zi hin le ri Kur ân a çe vir mek ve on dan da is ti fa de i le, mu kad des ki ta bý mý zýn bu ça ða der si ve me sa jý o lan tef sir le ri ni in san la ra u laþ týr mak i çin or tam ve ze min ha zýr la mak gi bi mas la hat la rý ih ti va e den Kur ân kam pan ya mý za ge re ken il gi nin en yük sek se vi ye de gös te ri le ce ði ne yü rek ten i na ný yor, bu çer çe ve de ça lýþ ma ya pa cak o lan bü tün tem sil ci ve o ku yu cu la rý mý za ba þa rý lar di li yor, müj de li ha ber le ri ni zi bek li yo ruz. Temsilcilerimize ga ze te muh te va sý, haf ta so nu ek le ri ve Ra ma zan say fa sý ha zýr lýk la rý i le il gi li ký sa bil gi ler de verildi.

4 4 Y HABER ca ni as ya.com.tr Zen gin lik öl çü mü dür? Ka pý mý za da ya nan, hat ta ev le ri mi zi iþ gal e den on lar ca teh dit ve teh li ke var ken; bun la rý gör me mek, ted bir al ma mak ve ted bir a lýn sýn di yen le ri de ký na mak gü nü mü zün en bü yük has ta lýk la rýn dan bi ri dir. Cam ba za bak, cam ba za di yen le ri din le yip, eð len ce ye da lan lar, hýr sýz lar ta ra fýn dan cep le ri nin bo þal týl dý ðý ný bel ki an la ya cak lar, a ma geç ka lýn mýþ o la cak. Ýþ le ne bi le cek en bü yük ha ta, in sa nýn düþ man ý ný dost bil me si dir. Ma lum ol du ðu ü ze re, en bü yük düþ man nef si miz dir. Ger çek ten düþ man o lan nef si mi zi dost bi lip, o nun is tek ve ar zu la rý na gö re bir ha ya tý mý zý ya þa mýþ ol sak (Al lah mu ha fa za) son tah lil de kay be den biz ol maz mý yýz? Ay nen o nun gi bi, sos yal ha di se ler de de hük men düþ man o lan hal, ha re ket ve an la yýþ lar var dýr. Me se la, öl çü o la rak; þan, söh ret ve pa ra nýn a lýn ma sý böy le dir. Sos yal ha yat ta dü rüst lük, ah lak, ma ne vi yat gi bi öl çü ler ye ri ne; zen gin lik, tek no lo ji nin ge liþ me si, yol la rýn ya pýl ma sý, bi na la rýn di kil me si, vel ha sýl ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir in art ma sý öl çü o la rak a lý na maz ve a lýn ma ma lý. Bu de mek de ðil ki, Tür ki ye de ya þa yan her kes fa kir ol sun, ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir az ol sun, yol lar ya pýl ma sýn, ku le ler di kil me sin. El bet te bun lar da ya pýl sýn, a ma mad dî re fa hýn öl çü sü o lan bu þey ler, hiç bir za man ilk sý ra da, ön de ve öl çü ol ma sýn. Çün kü do lay lý da ol sa in sa nýn mad dî yö nü ne hi tap e den bu öl çü ler, ger çek an lam da in sa ný ve in san lý ðý mut lu ve hu zur lu ya pa maz. Ha di se yi bi raz ka ri ka tü ri ze e de rek þöy le de mek de müm kün: Tür ki ye de bu gün ba þý ör tü lü di ye bir ha ným san dýk ba þý nda gö rev ya pa mý yor sa, mil lî ge li rin art mýþ ol ma sý an la mý ný kay be der. Ay ný þe kil de müs teh cen lik, a çýk sa çýk lýk, pi yan go ku ma rý, iç ki, bo þan ma lar al mýþ ba þý ný gi di yor ve bu bir teh dit ve teh li ke o la rak gö rül mü yor sa, Tür ki ye yi baþ tan so na bo ya ma nýn bir de ðe ri ol maz. A týl ma sý ge re ken ilk a dým, ger çek teh li ke yi teh li ke o la rak gör mek ol ma lý. Ki, son ra o dert le re ça re bu la bi le lim. Tür ki ye yi i da re e den ler bir ya na, i da re ci ol ma yan la rýn da top lu mu iç ten i çe ke mi ren bu kurt la rýn far ký na var ma ma sý in sa ný þa þýr tý yor. Ha di i da re ci ler ha di se ye si ya sî pen ce re den ba ký yor. Böy le bir en di þe si ol ma yan ya da ol ma ma sý ge re ken le re ne o lu yor? Ge çen ler de, i la hi yat çý bir bü yü ðü müz le soh bet e di yor duk. Bir si ya set çi gi bi gü zel tab lo çiz di ve Ba kýn, ar týk e lek trik li o to mo bil bi le ya pý yo ruz. Ya kýn da u çak da ya pa ca ðýz! de di. Tek nik an lam da doð ru bi le ol sa, gü nü müz de bir i la hi yat çý nýn hal ve gi diþ e ba ký þý böy le mi ol ma lý? Kar þý mýz da ki müt hiþ yan gý nýn a lev le ri gök le re yük se lir ken ve i çin de i man ý mýz ya nar ken; de ðil u çak, fü ze ya pýl sa ne i þe ya rar? Ta mam, si ya set çi ler böy le ko nuþ sun, a ma ba ri i la hi yat çý lar, e ði tim ci ler ve sos yo log lar ce mi ye ti ke mi ren kurt la rýn far ký na var sýn! Ha di se ye sa de ce pa ra ve mad dî yat a çý sýn dan ba kan la ra tep ki gös te ren gün gör müþ bir ga ze te ci þöy le yaz mýþ: Biz Müs lü man lar bu gün kü ha li miz le if lah ol ma yýz. Mem le ket te deh þet li mad dî kal kýn ma ve zen gin lik var mýþ... Bu, Ýs lâ mî bir öl çü ve kýs tas de ðil dir. Bir Ýs lâm top lu mu nun ha li na ma za ve ce ma a te de va mýn dan an la þý lýr. Bir de pa ray la, mal la, dün ya zen gin lik le riy le o lan mu a me lâ týn dan... Sa bah na maz la rýn da yüz de 99 u leþ ler gi bi u yu yan Müs lü man bir top lum if lah ol maz, ne cat bul maz. Bil has sa sa bah na maz la rý ný ve ce ma a ti terk e den Müs lü man bir top lu mun zen gin li ði, mad dî kal kýn ma sý, yük sek bi na la rý (,,,) ke ra met de ðil, is tid rac týr, so nu i yi ol maz. (Meh met Þev ket Ey gi, Mil li Ga ze te, 1 Tem muz 2011) Hem du a e de lim, çok da ça lý þýp ger çek düþ man ýn far ký na va rýl ma sý na kat ký sað la ya lým ki so nu muz i yi ol sun in þal lah! Ü mit va rýz, her þe ye rað men so nu muz i yi o la cak. Mec lis, baþ ka nýný se çi yor MECLÝS bu gün ye ni TBMM Baþ ka ný ný se çe cek. TBMM nin 24. Dö nem bi rin ci ya sa ma yý lý nýn en ö nem li fa a li ye ti o lan TBMM Baþ ka ný ve Baþ kan lýk Di va ný i çin sü reç iþ li yor. Ge çen haf ta ya pý lan ye min tö re ni i le ça lýþ ma la rý na baþ la yan Mec lis, bu haf ta ye ni TBMM Baþ ka ný ný se çe cek. Baþ kan a day lý ðý i çin baþ vu ru lar ön ce ki gün so na er di. TBMM Baþ kan lý ðý i çin AKP An ka ra Mil let ve ki li Ce mil Çi çek, MHP An tal ya Mil let ve ki li Tun ca Tos kay ve AKP An ka ra Mil let ve ki li Zel kif Kaz dal a day ol du. TBMM Ge nel Ku ru lu, bu gün sa at te top la na rak Mec lis Baþ ka ný se çi mi ta mam la nýn ca ya ka dar ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. Ge nel Ku rul ön ce sin de ba zý si ya sî par ti le rin grup top lan tý la rý da ya pý la cak. TBMM Baþ ka ný se çi le bil mek i çin, ya pý la cak oy la ma la rýn ilk i ki sin de ü ye tam sa yý sý nýn üç te i ki si nin (367), ü çün cü oy la ma da da ü ye tam sa yý sý nýn salt ço ðun lu ðun (276) o yu nun a lýn ma sý ge re ki yor. Ü çün cü oy la ma da da salt ço ðun luk sað la na maz sa, bu tur da en çok o yu a lan i ki a day a ra sýn da dör dün cü oy la ma ya pý la cak. Dör dün cü oy la ma da en faz la oy a lan a day baþ kan se çil miþ o la cak. Mec lis Baþ ka ný se çi min den son ra Baþ kan lýk Di va ný o lu þa cak. Bu nun i çin si ya si par ti ler, tem sil le ri o ra nýn da Baþ kan lýk Di va ný ü ye si be lir le ye rek, baþ kan lý ða su na cak. Par ti le rin be lir le di ði bu a day lar, da ha son ra Ge nel Ku ru lun o na yý na su nu la cak. TBMM Ýç tü zü ðü ne gö re, Baþ kan lýk Di va ný 1 baþ kan, 4 baþ kan ve ki li, 7 ka tip ü ye ve 3 i da re a mi rin den o lu þu yor. An cak Da nýþ ma Ku ru lu nun tek li fi ü ze ri ne ka tip ü ye ve i da re a mir le ri nin sa yý sý ar tý rý la bi li - yor. 23. Dö nem de di van da 17 ü ye gö rev a lý yor du. Bu dö nem de Di va nýn ay ný sa yý da ü ye den o luþ ma sý na ka rar ve ri lir se AKP ye 10, CHP ye 4, MHP ye 2, BDP ye i se 1 ü ye lik dü þe cek. Di van 16 ki þi den o lu þur sa; AKP 10, CHP 4, MHP ve BDP bi rer ü yey le; 18 ki þi den o lu þur sa AKP 11, CHP 4, MHP 2, BDP i se 1 ü yey le tem sil e di le cek. TBMM Baþ ka ný se çi mi ve Baþ kan lýk Di va ný nýn o luþ ma sý nýn ar dýn dan 61. Hü kü met in ku ru luþ ve gü ve no yu na i liþ kin sü reç iþ le ye cek. Ba kan lar Ku ru lu nun bel li ol ma sý nýn ar dýn dan Hü kü met prog ra mý TBMM Ge nel Ku ru lun da o ku na cak. Prog ram o kun duk tan 2 tam gün geç tik ten son ra gö rüþ me ler ger çek leþ ti ri le cek. Gö rüþ me le rin bi ti min den 1 tam gün son ra i se gü ve noy la ma sý ya pý la cak. An ka ra / a a Provokasyonlara izin vermeyeceðiz YÜ CEL, ÇO RUM O LAY LA RI NIN PRO VO KA TÖR LE RÝN ÝÞÝ OL DU ÐU NU BE LÝR TE - REK, BUN DAN SON RA AY NI PRO VO KAS YON LA RA Ý ZÝN VER ME ME LÝYÝZ" DE DÝ. HÝ TÝT Ga ze te ci ler ve Ya yýn cý lar Der ne ði Baþ ka ný Na dir Yü cel, Gün Sa zak ý vu ran lar U ður Mum cu yu vu ran lar i le ay ný zih ni yet te ki ki þi ler ol du ðu nu be lir te rek, Bun dan son ra ay ný pro vo kas yon la ra ay ný pro vo ka tör le re i zin ver me me miz la zým de di nin Tem muz a yýn da ya þa nan Ço rum o lay la rý nýn þa hit le rin den Hi tit Ga ze te ci ler ve Ya yýn cý lar Der ne ði Baþ ka ný Na dir Yü cel, 31 yýl ön ce ya þa nan o lay la rýn yýl dö nü mü ol du ðu nu ha týr la ta rak, bi ri le ri nin hâ lâ bu ya ra yý ka nat ma a dý na bu ya ra lar dan ne ma lan ma a dý na az sa yý da da ol sa çir kin o lay lar çý kar ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Bu o lay la rý çý ka ran la rýn dý þa rý dan ge len in san lar ol du ðu nu di le ge ti ren Yü cel, A le vi kar deþ, Sün ni kar deþ, alt lý üst lü kom þu luk ya pa rak ay ný yer de ay ný semt te o tu ran in san lar dý. A ma bu nu dý þa rý dan ge len te rö rist ler ma a le sef iþ te bu ol gu yu bir ar gu man gi bi gö re rek ni fak to hum la rý e ke rek o lay lar çý kart ma ya ça lýþ tý lar ta bi ki bun la rýn i çe ri sin de et ki le nen ler a yýrt e de me yen ler bu rüz ga ra is te me den uy muþ o lan lar o la bi lir a ma ö zel lik le yý lý ge ri de bý rak tý ðý mýz da da ha net gö rü yo ruz ki ke sin lik le bun lar pro vo kas yon ve pro vo ka tör le rin or ta ya koy du ðu se nar yo dur di ye ko nuþ tu. Yü cel, bu se nar yo lar dan ders çý kar týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þun la rý ka ye det ti: Biz ler bun lar dan ders çý kart mýþ in san la rýz çok tan gör müþ in san la rýz. Gün Sa zak ý vu ran lar U ður Mum cu yu vu ran lar i le ay ný zih ni yet te ki ki þi ler ay ný gö rüþ te in san lar. Bun la rýn der di her han gi bir i de o lo ji de ðil, bun la rýn der di ö zel lik le ih ti lâl ze mi ni ni o luþ tur mak bir ka os çý kart mak ne ma lan mak mýþ. Bun la rý bu gün ler de çok da ha net gö re bi li yo ruz. Bun dan son ra ay ný pro vo kas yon la ra ay ný pro vo ka tör le re i zin ver me me miz lâ zým. Ya þa nan bu ü zü cü o la yýn tek rar et me me si ni di li yo ruz. Çorum / ci han SÝ VÝL Top lum Ge liþ tir me Mer ke zi ü ye si bir grup, si vil a na ya sa ta le biy le TBMM ö nün de ey lem yap tý. Yük sel Cad de si nde ki Ýn san lýk A ný tý ö nün de top la nan grup ta ki ler, Ço ðul cu, e þit lik çi, de mok ra tik, si vil, öz gür lük çü, ka tý lým cý ve e ko lo jik a na ya sa ya zý lý dö viz ler aç tý. Bu ra da ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye de si vil top lu mun et kin ka tý lý mýy la ha zýr la na cak ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu be lir til di. A çýk la ma da, þöy le de nil di: De mok ra tik bir Tür ki ye i çin ço ðul cu, e þit lik çi, öz gür lük çü, ka tý lým cý ve e ko lo jik ye ni bir a na ya sa nýn ge rek li li ði ko nu sun da ar týk tüm top lum sal ke sim ler uz la þý yor. Bi re yin öz gür lü ðü nü e sas a lan, u lus la ra ra sý in san hak la rý norm la rý na da ya nan, in san ve do ða nýn sö mü rü sü ne kar þý bir yak la þý mýn or ta ya kon ma sýn da ye ni a na ya sa nýn i çe ri ði ka dar ha zýr lan ma sü re ci de ki lit ö nem ta þý yor. Si vil top lum da ki tüm fark lý ke sim le rin e þit ka tý lý mý nýn sað la na bil me si i çin Bü yük Mil let Mec li si ni et kin bir ka tý lým me ka niz ma sý nýn o luþ tu rul ma sýn da bir lik te ha re ket et me ye da vet e di yo ruz. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan slo gan lar eþ li ðin de TBMM ye yü rü mek is te di. An cak Barýþ içinde yaþayacaðýz BA LIKE SÝR Ha cý Bek taþ-ý Ve li Kül tür Ta nýt ma ve Ya þat ma Der ne ði Baþ ka ný Dr. Meh met A li Çi çek, 2 Tem muz 1993 te Si vas ta mey da na ge len Ma dý mak o la yý nýn ü ze rin den 18 yýl geç ti ði ni ha týr la ta rak, An cak biz ler sev gi ve ba rýþ in san la rý yýz. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi bun dan son ra ki bin ler ce yýl da da ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa ya ca ðýz de di. Si vas o lay la rý ný an ma et kin li ðin de ko nu þan Dr. Çi çek, Ma dý mak ta ya þa nan kat li a mýn ü ze rin den 18 yýl geç tiðini an cak du ma nýnýn hâ lâ tü ttüðünü söyledi. Bu kat li amýn ta ri h ze dü þen kap ka ra bir le ke oludðuðun söyleyen Çiçek, þunlarý kaydetti: O lay, o gü nün de mok rat ya yýn or gan la rýn da, Þe ri at çý lar a yak lan dý þek lin de ve ril miþ ti. Oy sa vah þet, gün ler ön ce sin den plan lan mýþ ve o gün uy gu la ma ya ko yul muþ tur. Biz ler kar deþ lik ve ba rýþ in san la rý yýz. Se mah la rý mý zý, de yiþ le ri mi zi, tür kü le ri mi zi hep be ra ber söy - mec lis çev re sin de ey le me mü sa a de e dil me ye ce ði ni be lir ten gü ven lik güç le ri, A kay Kav þa ðý nda gru bun ö nü nü kes ti. Ey lem ci le rin, yan la rýn da ge tir dik le ri tem si li a na ya sa ma ke ti ni mec lis ö nü ne bý ra kýp ay rý la cak la rý ný söy le me le ri ü ze - le mek, kül tü rü mü zü do ya sý ya ya þa mak is ti yo ruz. Bu kar deþ lik or ta mý nýn da her ke sin bir bi ri ni de ðiþ tir me ye ça lýþ ma dan, ol du ðu gi bi ka bul et me si ve say gý duy ma sýy la müm kün o la bi le ce ði ni dü þü nü yo ruz. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi han gi dil, din, ýrk ya da mez hep ten o lur sa ol sun her ke sin ba rýþ ve hu zur i çin de ya þa dý ðý bir ül ke en bü yük öz le mi miz dir. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi bun dan son ra ki bin ler ce yýl da da ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa ya ca ðýz. Her kes þu nu çok i yi bil sin ki Si vas ta, Ço rum da ve Ma raþ ta kin ve nef ret to hu mu e ken ler, as la he def le ri ne u la þa ma ya cak týr. Bu a cý lar ar týk ya þan ma sýn is ti yo ruz. Bu ra dan ül ke mi zi yö ne ten le re, Baþ ba kan a ses le ni yo ruz; bu kat li a mýn a cý la rý ný din dir mek is ti yor sak, þu an da ka mu laþ tý rýl mýþ o lan Ma dý mak O te li ni bir u tanç mü ze si ya pa lým ki ge le cek ku þak lar böy le u tanç la rý bir da ha ya þa ma sýn. Ba lý ke sir / ci han TBMM ö nün de si vil a na ya sa ta le bi ri ne gru bu tem si len 7 ki þi ye i zin ve ril di. Tem si li a na ya sa ma ke ti ni Mec lis ö nü ne bý ra kan bu ki þi ler, ta lep le ri ni di le ge ti ren slo gan lar at týk tan son ra bu ra dan ay rýl dý. Grup ta ki ler, da ha son ra o lay sýz da ðýl dý. An ka ra / a a HABERLER Türkiye ye ka pý la rý so nu na ka dar aç ma lý yýz ndün YA NIN ön de ge len o to mo bil þir ket le rin den Da im ler in Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Di e ter Zets che, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ni sa vu na rak, e ko no mik a çý dan güç le nen Tür ki ye nin ö nü ne sü rek li bir þe kil de ye ni en gel le rin çý kar týl ma sý ný an la ya ma dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul do ðum lu o lan Zets che, Bild am Sonn tag ga ze te sin de ya yým la nan rö por ta jýn da, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ko nu sun da ki gö rüþ le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne, Ka pý mý zýn ö nün de du ran Tür ki ye gi bi bir Kap lan dev le ti ne den i çe ri ye al ma dý ðý mý zý bir tür lü an la mý yo rum. Tür ki ye, As ya ya da La tin A me ri ka ül ke le rin de hay ran lýk duy du ðu muz her þe ye sa hip. Öð ren me ye ve ça lýþ ma ya ha zýr genç bir nü fu sa sa hip. Tür ki ye de dün ya ça pýn da ör nek o la rak gös te re bi le ce ði miz þir ket le re sa hi biz gö rü þü nü bil dir di. Tür ki ye nin im kan la rýy la bi raz þý mar mýþ o lan Av ru pa da çok bü yük bü yü me po tan si ye li ne sa hip ol duk la rý ný i fa de e den Zets che, Tür ki ye nin bi ze sýrt çe vi re ce ði gü ne ka dar ö nü ne ye ni en gel ler çý kart mak ye ri ne Tür ki ye ye Av ru pa nýn ka pý la rý ný ar dý na ka dar aç ma lý yýz i fa de si ni kul lan dý. A i le si nin Na zi Al man ya sýn dan ka ça rak Tür ki ye ye yer leþ miþ ol du ðu Zets che, 5 Ma yýs 1953 ta ri hin de Ýs tan bul da doð muþ, ken di si 2 ya þýn day ken a i le si i le bir lik te Al man ya ya dön müþ tü. Ber lin / a a Mas ke li si ya set çi ler es ki dü ze ni öz lü yor nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Ba lý ke sir Mil let ve ki li Ah met E dip U ður, ken di dü þün ce le ri ni pay laþ ma yan la rý ir ti ca cý, ge ri ci o la rak yaf ta la yan la rýn de mok ra si ta lep le ri nin sa mi mi ol ma dý ðý ný be lir te rek, Mas ke li si ya set ya pan ve sa yet çi ler es ki dü ze ni öz lü yor lar de di. U ður, ya zý lý bir a çýk la ma ya pa rak, An ka ra Ba ro su Baþ ka ný Me tin Fey zi oð lu nun, Ba lý ke sir Ba ro su nu zi ya re tin de tu tuk lu mil let ve kil le ri nin ser best bý ra kýl ma ma sý ný e leþ ti re rek, de mok ra si nin ge ri le di ði ni sa vun ma sý na tep ki gös ter di. A çýk la ma sýn da, Doð ru dan si ya set halk la ya pý lýr, ba ro lar da, der nek ler de de ðil gö rü þü ne yer ve ren U ður, þun la rý kay det ti: Ül ke miz de so ya dýy la, pa ra sýy la, un va nýy la, rüt be siy le yer e din me, baþ kan ol ma, ay rý ca lýk sað la ma dö ne mi bit ti. Ar týk her kes hu kuk ö nün de e þit, her kes bir nu ma ra; TC nu ma ra sýy la çað rý lý yor, TC nu ma ra sýy la yar gý la ný yor, hak e di len TC nu ma ra sýy la bu lu nu yor. Kim ol du ðu na, han gi baþ ka nýn oð lu ol du ðu na, pa ra sý na pu lu na rüt be si ne de ðil, iþ ya pa nýn i þi ne, cü rüm iþ le ye nin cür mü ne ba ký lý yor. Bu nun is tis na sý yal nýz ca CHP ve o nun zih ni ye ti ni pay la þan a zýn lýk grup lar da kal dý. Mas ke li si ya set ya pan ve sa yet çi ler es ki dü ze ni öz lü yor lar. Yýl lar ca mil le tin ver me di ði ik ti da rý dar be ler le al ma ya ça lý þan, söz de mah ke me ler le baþ ba kan la rý, ba kan la rý da ra ða cý na çek ti ren, ken di dü þün ce si ni pay laþ ma yan her ke si ir ti ca cý, ge ri ci suç la ma sýy la yaf ta la yan la rýn de mok ra si ta lep le ri sa mi mi de ðil dir. Mil let ten kork tuk la rý i çin yýl lar ca mil le ti kor kut tu lar. Mil let bir le þin ce dar be ler den me det um du lar, o da ol ma yýn ca de mok rat ol du lar. Hal ký mýz dü ðün de, ce na ze de, ra ma zan da, bay ram da ken di si ne ya ban cý bu zih ni ye ti gö rü yor ve çok i yi ta ný yor. Ta ný dý ðý i çin de 50 yýl dýr ik ti dar yü zü gös ter mi yor. Ýk ti dar ol duk la rýn da i se ba þý na ne ge le ce ði ni bi li yor. Ýk ti dar la rý ný dip çik le sür dür müþ o lan la rýn de mok ra si fet va sý ver me ye hak la rý o la maz. Ba lý ke sir / a a Mec lis te halk tem sil e dil me li nnev ÞE HÝR Sað lýk-sen Þu be si Þu be Baþ ka ný Te kin Ko çak, si vil top lum ör güt le ri o la rak Mec lis te hal kýn tem si lin den ya na ol duk la rý ný söy le di. Ko çak, yap týð a çýk la ma da, Tür ki ye de 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de de mok ra tik bir or tam da ge nel se çim le rin ya pýl dý ðý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: Bu ra da te cel li e den hal kýn ter ci hi dir. Ne ya zýk ki her þey de bir so run bu lan ba zý o dak lar, bu du ru mu da en i yi þe kil de pro vo ke et mek te dir. STK lar o la rak Mec lis te hal kýn tem si lin den ya na yýz. Kim bu nun ter si bir a ra yýþ i çe ri sin de o lur sa biz ler on la rýn kar þý sýn da yer a lý rýz. Her za man ol du ðu gi bi de mok ra si den, öz gür lük ten, uz la þý kül tü rün den ve si vil leþ me den ya na yýz. Bi ri le ri bu gü ne ka dar ka nun la rýn ken di le ri ne uy gu lan ma dý ðý ný, 2. sý nýf mu a me le si gör dük le ri ni ve dýþ lan dýk la rý ný söy ler ken, bu gün ge li nen nok ta da uy gu la nan ka nun hü küm le ri ni be nim se me ye rek o la yý sap týr mak ta ve te sis e di len kar deþ lik or ta mý na fit ne sok ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. A da let ve hu ku kun her ge çen gün yer leþ ti ði ül ke miz de bu tür dav ra nýþ la rýn mey dan la ra a týl ma sý ný çok ma ni dar bu lu yo ruz. Tür ki ye her ge çen gün e ko no mik, de mok ra si, kül tü rel ve ge liþ miþ lik o la rak ge liþ me gös te rir ken bi ri le ri nin bun la rý bal ta la ma ya ça lýþ ma sý Türk Mil le tin ce far kýn da lýk la iz len mek te dir. Tür ki ye mi zin da ha i yi ye doð ru gi di þi el bet te en gel le ne me ye cek tir. Nev þe hir / ci han Ta rým ve gý da da 10 mil yar do lar lýk ka çak ntür KÝ YE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, Tür ki ye ye ka çak yol lar la so ku lan ta rým ve gý da ü rün le ri nin de ðe ri nin yýl lýk 10 mil yar do lar o la rak tah min e dil di ði ni söy le di. Yet kin, Ýç ka le O te lin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye de ki ka çak gý da ve ta rým ü rün le ri ko nu sun da 1 ay dýr ça lýþ ma sür dür dük le ri ni, bu ko nuy la il gi li res mi ku rum ve ku ru luþ lar dan bil gi top la dýk la rý ný an lat tý. U lus la ra ra sý Stan dart Ti ca ret Sý nýf la ma sý na (SITC) gö re Tür ki ye nin 2010 yý lýn da 12,9 mil yar do lar lýk ta rým ü rün le ri it ha la tý ger çek leþ tir di ði ni i fa de e den Yet kin, bu nun ya ný sý ra yur da gi ren ka çak ta rým ü rün le ri nin de ðe ri nin i se 10 mil yar do lar o la rak tah min e dil di ði ni kay det ti. Tür ki ye ye yýl lýk top lam mil yar li ra lýk ta rým ü rü nü gi ri þi ol du ðu nu i fa de e den Yet kin, Bu i na nýl maz bir ra kam ve va him bir tab lo dur de di. An ka ra / a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı