KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET"

Transkript

1 ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor. Türkiye nin 1950 öncesindeki istibdat karanlýðýný aþmasý manevi hizmetlerin de bir sonucu. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Temsilcilerimizin Kur ân buluþmasý ubü ro ve sa týþ tem sil ci le ri miz, ga ze te mi zin Ra ma zan a yýn da o ku yu cu la rý na he di ye e de ce ði rah le boy Kur ân kam pan ya sý i çin Gü neþ li te sis le ri miz de bu luþ tu. n3 te YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET SDE UZMANI KIZILKAYA: YAÞADIÐIMIZ KRÝZ VE KAOSLARIN TEMELÝNDE KEMALÝST VESAYETÇÝ ANLAYIÞ YATIYOR. Ahmet Kýzýlkaya BAÞÖRTÜSÜ EYLEMÝNDE 282. HAFTA Yýllardýr milleti oyaladýðýnýz yeter uan ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 282. haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan Vah det Vak fý yö ne ti ci si Mu hit tin Öz de mir, yýl lar dýr de mok ra tik a çý lým, Kürt a çý lý mý, her ke se öz gür lük, hoþ gö rü, ö te ki ne say gý gi bi slo gan lar la in san lar o ya la nýr ken, ve sa yet a na ya sa la rý nýn ar ka sý na sý ðý nan la rýn hâ lâ tüm hak ve öz gür lük ler ö nün de ki en bü yük en gel o la rak ül ke yi ka os tan ka o sa sü rük le me plan la rý yap týk la rý ný söyledi. Ha be ri sayfa 5 te FARKLI TERCÝHLERÝ TANIMAYAN TEK TÝPÇÝ PROJE u Tür ki ye de mog ra fik ya pý sý i ti ba rýy la bir kül tü rel mo za ik. An cak bu mo za i ði o luþ tu ran fark lý ke sim ler le ku ru lan i liþ ki ler a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, bir kül tü rel ka os or ta ya çý ký yor. Bu nun ne de ni, et nik, di nî ve kül tü rel de ðer le rin or ta la ma in sa nýn ve kit le nin yö ne lim le rin de ki et ki si ne al dý rýþ et me yip, it hal i ka me ci bir mo dern leþ me pro je siy le ar zu la dý ðý bi rey ti po lo ji si ni ve top lum mo de li ni o luþ tu ra ca ðý ný dü þü nen Ke ma list ve sa yet dü ze ni dir. ATATÜRK ÝNKILÂPLARINA ATIF YAPILARAK u De ðiþ ti ri le mez mad de le re ve A ta türk in ký lâp la rý na a týf ta bu lu na rak var lý ðý in kâr e di len Kürt ler bir ya na, din sel a la na da ir her þe yi ka mu sal ya þam a la ný nýn dý þý na it me ça ba la rý na ma ruz ka lan din dar lar di ðer ya na. Tüm bun la ra, bir de dö nem dö nem baþ gös te ren sað -sol tü rün de ki ça týþ ma la rý ya da A le vî -Sün nî þek lin de ki ay rýþ ma la rý ek le di ði niz za man, di ya log ek sik li ði ni nor mal kar þý la mak ge re ki yor. H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE DÝNDARLARIN Kemalizmle imtihaný KEMALÝSTLEÞTÝRÝLEMEYEN DÝNDARLAR MÝLÝTARÝST VE DEVLETÇÝ YEÞÝL KEMALÝZM u Ke ma liz min ku ru lu þun dan be ri di ni, di nî kav ram ve ku rum la rý dev let çý kar lan doð rul tu sun da kul lan ma ya i ti raz e den din dar ke sim, gi de rek ken di si ay ný yo la ko yu lu yor. Ö nü müz de ki sü reç ler de Ke ma list le þen din dar lar i le Ke ma list leþ ti ri le me yen din dar lar a ra sýn da cid dî bir i de o lo jik mü ca de le baþ la ya bi lir. ÞÝKE operasyonunda ISSN u 28 Þu bat sü re ci, din dar ke sim le rin dün ya yý o ku ma ve al gý la ma bi çi mi ni, ya þam stil le ri ni de ðiþ tir miþ, res mî tez ve söy lem le rin din dar çev re de yay gýn laþ ma sýy la a de ta ye þil Ke ma list bir ku þa ðýn ye tiþ me si ni sað la mýþ týr. Mil li yet çi, mi li ta rist ve dev let çi bir ye þil Ke ma lizm ge liþ mek te dir. Nezir Akyeþilmen'in yazýsý 8'de 12 de ilde 40 ý aþkýn kiþi gözaltýna alýndý ÞOK GÖZALTILAR Fe ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým baþ ta ol mak ü ze re 40 ý aþ kýn ku lüp baþ ka ný, yö ne ti ci ve fut bol cu þi ke so ruþ tur ma sý nda gö zal tý na a lýn dý. uo pe ras yon kap sa mýn da A ziz Yýl dý rým, Si vass por Baþ ka ný Mec nun Od yak maz, es ki Gi re suns por Baþ ka ný Ol gun Pe ker, Es ki þe hirs por an tre nö rü Bü lent Uy gun, es ki Di yar ba kýrspor Ku lüp Baþ ka ný Ab dur rah man Ya kut i le ba zý fut bol cu lar da gö zal tý na a - uso ruþ tur ma, se zo nun da Spor To to Sü per Lig ve Bank As ya 1. Lig de ki þi ke id di a la rý na yö ne lik o la rak baþ la týl dý. Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be sine bað lý e kip ler, dün sa bah Ýs tan bul ve An tal ya baþ ta ol mak ü ze re 12 il de o pe ras yon dü zen le di. lýn dý. uso ruþ tur ma kap sa mýn da, Fe ner bahçe Spor Ku lü bü a na bi na sý, Þük rü Sa ra çoð lu Stad yu mu, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu, Trab zons por ve Be þik taþ ku lüp le rin de de a ra ma ya pýl dý se zo nun da oy na nan 20 maç in ce le ne cek. Provokatörlere izin vermeyeceðiz n4 te AKP den iki aday uha be ri sayfa 4 te Ýstenirse Irak ta kalabiliriz uha be ri sayfa 7 de

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Y LÂHÝKA Ýnkâr etmemek baþka, iman etmek baþkadýr Ona iman etmek, Kur ân-ý Azîmüþþanýn ders verdiði gibi, O Hâlýký, sýfatlarýyla, isimleriyle, umum kâinatýn þehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiði emirleri tanýmak; ve günah ve emre muhalefet ettiði vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. ziz, sýd dýk kar deþ le rim ve Nur þa kirt le ri nin kü çük peh li van la rý, A sa-yý Mu sa a hir le rin de, ba zý nüs ha la rýn da mü ba rek ler peh li va ný bü yük ruh lu Kü çük A li na mýn da bir kar de þi mi zin su a li ne kar þý ver di ðim bir ce vap var. O nu o ku yu nuz ki, o za ta ba zý mu te riz ler Ri sâ le-i Nur un kýy me ti ni bir de re ce kýr mak i çin de miþ ler: Her kes Al lah ý bi lir. A di bir a dam, bir ve li gi bi Al lah a i man e der di ye, Nur la rýn pek yük sek ve pek çok kýy met tar ve ga yet lü zum lu tah þi dâ tý ný zi ya de gös ter mek is te miþ ler. Þim di, Ýs tan bul da, da ha deh þet li bir fi kir de, a nar þi fi kir li küfr-ü mut la ka düþ müþ bir ký sým mü na fýk lar, Ri sâ le-i Nur gi bi, ek mek ve su ya ih ti yaç de re ce sin de her kes muh taç ol du ðu i ma ni ha ki kat le ri ne ih ti ya cý dü þür mek de si se siy le di yor lar ki: Her mil let, her kes Al lah ý bi lir. O' nu, da ha ye ni ders al ma ya ih ti ya cý mýz çok yok di ye mu ka be le et mek is ti yor lar. Hal bu ki Al lah ý bil mek, bü tün kâ i na tý i ha ta e den ru bu bi ye ti ne ve zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz î ve kül lî her þey O' nun kab za-i ta sar ru fun da ve kud ret ve i ra de siy le ol du ðu na kat î i man et mek; ve mül kün de hiç bir þe rî ki ol ma dý ðý na ve Lâ i lâ he il lal lah ke li me-i kud si ye si ne, ha ki kat le ri ne i man et mek, kal ben tas dik et mek le o lur. Yok sa, Bir Al lah var de yip, bü tün mül kü nü es ba ba ve ta bi a ta tak sim et mek ve on la ra is nat et mek hâ þâ had siz þe rik le ri hük mün de es ba bý mer cî ta ný mak ve her þe yin ya nýn da ha zýr i ra de ve il mi ni bil me mek ve þid det li e mir le ri ni ta ný ma mak ve sý fat la rý ný ve gön der di ði el çi le ri ni, pey gam ber le ri ni bil me mek, el bet te hiç bir ci het te Al lah a i man ha ki ka ti on da yok tur. Bel ki küfr-ü mut lak ta ki ma ne vî Ce hen ne min dün ye vî ta zi bin den ken di ni bir de re ce te sel li ye al mak i çin o söz le ri söy ler. E vet, in kâr et me mek baþ ka dýr, i man et mek bü tün bü tün baþ ka dýr. E vet, kâ i nat ta hiç bir zi þu ur, kâ i na týn bü tün ec za sý ka dar þa hid le ri bu lu nan Hâ lýk-ý Zül ce lâl i in kâr e de mez... Et se, bü tün kâ i nat o nu tek zib e de ce ði i çin su sar, lâ kayd ka lýr. Fa kat O' na i man et mek, Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ders ver di ði gi bi, O Hâ lý ký, sý fat la rýy la, i sim le riy le, u mum kâ i na týn þe ha de ti ne is ti na den kal ben tas dik et mek; ve el çi le riy le gön der di ði e mir le ri ta ný mak; ve gü nah ve em re mu ha le fet et ti ði va kit, kal ben tev be ve ne da met et mek i le dir. Yok sa, bü yük gü nah la rý ser best iþ le yip is tið far et me mek ve al dýr ma mak, o i man dan his se si ol ma dý ðý na de lil dir. Her ney se... Ev lât la rým, e hem mi yet li bir ha di se si ze bu u zun me se le yi ký sa ca be yan et me ye se bep ol du. Þim di lik siz le re Ri sâ le-i Nur un e hem mi yet li þa kirt le ri na za rýy la ba ký yo rum. Mus ta fa O ruç, çok ta lih li dir ki, ken di sis te min de ve ru hun da ve cid di ye tin de, az bir za man da siz le ri bul du. Bir i ken on Mus ta fa ol du. Sa id Nur sî E mir dað Lâ hi ka sý, s. 177 LÛ GAT ÇE: küfr-ü mut lak: Ke sin ve tam bir in kâr. i ha ta: Ku þat ma, sar - ma. ru bu bi yet: Al lah ýn ter bi ye ve i da re e di ci li ði. kab za-i ta sar ruf: Ý da - re e li. Ta sar ru fu al týn da. þe rik: Or tak. es bab: Se bep ler. mer cî: Kay nak, mer - kez, baþ vu ru la cak yer. ta zib: A zap ver me. ec za: Cüz ler, par ça lar. Ha lýk-ý Zül ce lâl: Ce lal sa hi bi Ya ra tý cý. sýðýnýrým. Allah'ým! Bana öðrettiðin ilim ile beni faydalandýr, bana fayda verecek ilmi öðret ve benim ilmimi artýr. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a Üstad Bediüzzaman ve Barla Gü ne þin do ðu þu baþ ka dýr o ra da, ba tý þý baþ ka, Nur er le ri o ra da e riþ ti ler Ý lâ hî aþ ka, San ki iz le ri hâ lâ du rur, top rak ve taþ ta. Her da im dil ler de bir ef sa ne dir, Bar la. 1 Ha san Þen **** Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin i kin ci Sa id dö ne mi ve Ri sâ le-i Nur u te li fi Bar la da baþ la mýþ týr. Bu yüz den Bar la nýn ö ne mi çok bü yük tür. Is par ta nýn E ðir dir il çe si nin na hi ye si o lan ve üç bin nü fu sa sa hip Bar la, ehl-i i ma nýn ma ne vî im da dý na gön de ri len Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn te lif e dil me ye baþ lan dý ðý ilk mer kez dir yý lý nýn Ma yýs a yýn da ön ce Bur dur a, 25 O cak 1926 yý lýn da da Is par ta ya, nin Mart a yýn da da Bar la ya sür gün e di len 4 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, 24 Tem muz 1934 yý lý na ka dar bu ra da kal dý. Bu sü re i çe ri sin de, öl dük ten son ra di ri li þi is pat e den Ha þir Ri sâ le si baþ ta ol mak ü ze re, Kur ân-ý Ke rim i e sas a lan ve in san la rýn i man la rý ný kur tar ma la rý na ve si le o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan Söz ler, Mek tu bat ta ma men, Lem a lar i se Yir mi Al týn cý Lem a ya ka dar Bar la da ya zýl dý. 5 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Bar la gi bi ten ha bir yer de Kur ân ve i man ha ki kat le ri ni ders ve ren Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni te lif e de rek, per de al týn da neþ ri ni te min e de rek, bü yük bir mu vaf fa ki yet ve mu zaf fe ri yet le din siz li ðin o - yun la rý ný boz muþ tur. 6 Bar la, La tin ce bir ke li me dir. Sak la nan, giz le nen, si per le nen gi bi mâ nâ la rý var dýr. Na sýl Nur Ri sâ le le ri, sýr ren te nev ve ret ya ni giz li ce nur lan mak müj de si al týn da par la mýþ ve bü tün â le me in ti þar et miþ se, ay nen öy le Bar la nýn is mi de ay ný sýr ra maz har ol muþ ve o be þa ret al tý na giz len miþ tir. 7 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Bar la da se kiz se ne ka dar kal mýþ týr. Üs ta dýn Bar la da ki i ka met gâ hý, i ki o da dan i ba ret bir ev dir. E sa sen müs ta kil bir e vi ve yer yü zün de taht-ý ta sar ruf ve te mel lü kün de bir ka rýþ da hi ye ri yok tur. Bar la da se kiz se ne müd det le i ka met et ti ði ev üç yüz el li mil yon ehl-i Ýs lâ mýn mer ke zi hük mün de ilk der sa ne-i nu ri ye si dir. 8 Bar la der sa ne-i nu ri ye si nin ö nün de ki çý nar a ða cý nýn te pe sin de ki ku lü be ci ði gi bi, Çam Da ðý nýn en yük sek te pe sin de o lan i ki bü yük a ðaç ü ze rin de der sa ne-i Nu ri ye mâ nâ sýn da bi rer men zi li var dý. Bu çam ve kat ran a ðaç la rý nýn te pe le rin de, Ri sâ le-i Nur la meþ gul o lu yor du. Hem ek ser za man lar, Bar la dan, bu or man lýk ha va li ye ge lip gi der di. Ve der di ki: ben bu men zil le ri, Yýl dýz sa ra yý na de ðiþ mem. 9 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ý le ri de çok çok e hem mi yet ka za na cak! Bü tün dün ya nýn dik ka ti ni çe ke cek! Bu ra ya çok ge len ler o la cak! 10 Bu ra sý çok mü him. Cid den çok mü him. Bu ra sý i le ri de nur la na cak in þa al lah 11 de di ði ve çok ö nem se di ði Bar la i le ken di Nurs Kö yün den zi yâ de a lâ ka dar dý. Çün kü ha yat-ý mâ ne vi ye si o lan Ri sâ le-i Nur bu ra da te lif e dil me ye baþ la mýþ tý. Kur ân-ý Ha kîm in hi dâ yet nur la rý ný tem sil e den Söz ler ve Mek tû bât ve Le me ât-ý Nu ri ye bu ra dan et ra fa ya yýl mýþ tý. Bu î ti bar la Bar la, Ri sâ le-i Nur ders hâ ne si nin ilk mer ke zi i di. Bar la da ki ha ya tý, ger çi ne fiy ve in zi vâ i çin de ve ta ras sud al týn da geç mek le a cý i di; fa kat Ri sâ le-i Nur ha kî kat le ri nin te lif ye ri ol du ðun dan, Üs ta dýn en tat lý ve þi rin ha ya tý da AHMET DEMÝRDÖÐMEZ yi ne Bar la ha ya tý dýr de ni le bi lir. 12 Bar la nýn bir baþ ka ö zel li ði de, ta ri hî de rin li ðe sa hip ol ma sý dýr. Çok es ki le re da ya nan ki li se ve ha mam ha ra be le ri var dýr. Hat ta Haz ret-i Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri Kýb rýs ü ze rin den An tal ya, Is par ta, E ðir dir den, i le ri de A na do lu da tu lu e de cek o lan Ri sâ le-i Nur men zil le ri ne (has sa ten Nis, Bed re, Ý la ma, Bar la, Yal vaç gi bi yer le re) gel miþ ler dir. Bu bel de ler de Haz re ti Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri nin bir çok e se ri bu lun mak ta dýr. Me se lâ Bar la da ki u lu çý na rýn di bin de ki an ti ka sü tun ka i de sin den, Bar la nýn sað ta ra fýn dan yük se len siv ri te pe ye ve da ða Bar la lý lar öð len ta þý a dý ný ver miþ ler dir. Bu da ðýn te pe sin de ve bað rýn da bir ma bed bu lun du ðu gi bi, yi ne da ðýn tam or ta ye rin de Bar la ki li se si bu lun mak ta dýr. A þa ðý lar da i se bir ha ma mýn ka lýn tý la rý yer al mak ta dýr. 13 E ðir dir Gö lü i se, ta rih ön ce si dö nem ler den be ri di nî bir mer kez o la rak bi lin mek te dir. Bu cý var da Ar te mis ta pý na ðý var dýr ve çok bü yük Hý ris ti yan ce ma a ti nin top lan dý ðý ve ya þa dý ðý da ya pý lan a raþ týr ma lar dan an la þýl mak ta dýr. 14 E ðir dir Gö lün de bu lu nan Nis A da sý ta ri hî bir yer dir. Nis de mev cut on se kiz ha rap ki li se den bi ri si ca mi ol muþ, bi ri si Hý ris ti yan lar ta ra fýn dan ta mir e dil miþ tir. Di ðer ki li se le rin hep si de ha rap kal mýþ ve ço ðu nun yer le ri kay bol muþ tur. 15 Nu run men zil le ri o lan bu bel de ler de mu vah hid Ý se vi le re a it bir çok an tik e ser ler bu lun mak ta dýr. Bun lar te sa dü fî de ðil dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Be nim i kin ci va ta ným 16 de di ði Bar la dan bü tün dün ya ya ya yý lan Ri sâ le-i Nur, Hý ris ti yan lý ðýn ta saf fi sin de en bü yük kat ký yý ya pa cak ve yap mak ta dýr. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý i çe ri sin de bu lu nan Bar la Lâ hi ka sýn da, De re li Ha fýz Ah med E fen di nin mek tu bun da an lat tý ðý ve Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Ah med in rü ya sý çok mü ba rek ve gü zel dir. Haz ret-i Ý sa nýn (a.s.) kuv vet li se da sý ný i þit mek, Ý se vi ler den kuv vet li bir im dat hiz bü l Kur ân a (Kur ân ta raf tar la rý na) il ti hak et me ye i þa ret o la bi lir. 17 de di ði nur lu rü ya sý çok ma ni dar dýr. (bkz. Bar la Lâ hi ka sý.147) Is par ta nýn De re ma hal le sin den o lan Ha fýz Ah med E fen di, gör dü ðü çok ma ni dar rü ya sý ný þu þe kil de ta bir et mek te dir: Üs ta dý mý zýn Kur ân-ý Hâ kim den al dý ðý ve neþ ret ti ði Ri sâ le-i Nur va sý ta sýy la Na sa ra nýn bir kýs mý Ýs lâ mi ye ti ka bul e de cek ve Na sa ra Müs lü man la rý ve ya Hý ris ti yan mü' min le ri hük mü ne ge çip Üs ta dý mý zýn söz le ri ni Ý sa nýn (a.s.) söz le ri ne v'în den hüsn-ü ka bul e de cek le ri ne i þa ret tir. E vet, Ri sâ le-i Nur da öy le bir kuv vet var dýr ki, Av ru pa nýn en mu an nit fi lo zof la rý ný da hi tes li me mec bur e der. Her ru hun bir ih ti ya cý-ý ha ki ki si o lan ha ki kî i man nu ru nu a ra yan Hý ris ti yan mu vah hid ler, el bet te Ri sâ le-i Nur u gör se ler, [Haz ret-i Ý sa nýn (a.s.) ve sa ya sý ne vin den] ka bul e dip sa rý la cak lar dýr. 18 Bu mâ nâ da Bar la, Haz re ti Ý sa A ley his se lâ mýn ha va ri le ri ve ge le cek te ki Müs lü man Ý se vi le ri i le Haz ret-i Meh di A ley his se lâm ve ta le be le ri nin bu luþ ma nok ta sý ol ma þe re fiy le de þe ref len miþ bah - ti yar bir bel de hü vi ye ti ni ta þý mak ta dýr. Muh te rem Mus ta fa Sun gur A ða be yin Ta rih çe-i Ha yat ta ki þu i fa de le ri de Bar la nýn ö ne mi ni an lat mak ta dýr: Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu su san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nu ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lu et ti ði bel de dir. Bar la, rah met-i Ý lâ hi ye nin ve ih san-ý Rab ba ni nin ve lütf-u Yez da ni nin bu mü ba rek A na do lu hak kýn da, bu kah ra man Ýs lâm mil le ti nin ev lât la rý ve â lem-i Ýs lâm hak kýn da, ha yat ve me mat la rý nýn, e be dî sa a det le ri nin me da rý o lan e ser le rin le me an et ti ði bah ti yar yer dir. 19 Â lem-i Ýs lâ mi ye tin ders kür sü sü hük mün de o lan Bar la, 20 en yük sek gür sa da o lan Ýs lâ mýn sa da sý ný as rý mý zýn sa hi bi Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri va sý ta sýy la bü tün â le me du yu ra rak i lân et miþ tir. Ri sâ le-i Nur la nur la nan her Nur ha di mi, Bar la nýn mad dî ve ma ne vî yü zü nü gör me li ve ha va sý ný te nef füs et me li dir. Çün kü Bar la, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Yir mi se ne den faz la ken di mem le ke tim de ve Ýs tan bul da et ti ði miz hiz met-i il mi ye ve di ni ye ye mu ka bil, bu ra da, si zin le ye di se kiz se ne de yüz de re ce faz la e dil di 21 de di ði yer dir. Ýz mir in bü yük Nur e mek çi si muh te rem Ha san Þen A ða be yi miz Nur Ker va ný e se rin de ne de gü zel söy le miþ: He lâ ket ler as rýn da bir se lâ met di ya rý, Her an ay rý bir þevk le i ba det di ya rý, Gör mek, is te yen ler i çin ma ne vî ba ha rý, Bü tün þa þa a sýy la su nan, bel de dir Bar la. 22 Dipnotlar: 1- Nur Ker va ný- Ha san Þen Ta rih çe-i Ha yat Ta rih çe-i Ha yat A ziz Bar la- N. Þa hi ner Ta rih çe-i Ha yat a ge A ziz Bar la- N. Þa hi ner Ta rih çe-i Ha yat a ge A ziz Bar la- N. Þa hi ner Be di üz za man Sa id Nur sî M. Du man Ta rih çe-i Ha yat A - ziz Bar la- N.Þa hi ner a ge a ge Kas ta mo nu Lâ hi ka sý a ge Bar la Lâ hi ka sý Ta rih çe-i Ha yat Mek tu bat Lem a lar Nur Ker va ný- Ha san Þen 134. "Hür Adam Bediüzzaman" filminden bir kare... FURKAN DEMÝR Tirmizî, Deavât, 129. Kül li yat o ku ma ya gi - di yo ruz! Ö ze dö nüþ ya zý la rý - 4 Muh te me len siz bu sa týr la rý o kur ken 60 ta ne genç, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný o ku ma mak/ bi tir mek i çin yol da o la cak lar. Ya zýn sý ca ðý na ve gaf le ti ne mey dan o ku ya rak 25 gün de kül li yat la rý ný bi tir me he de fiy le An ka ra dan Sa kar ya-gey ve nin yo lu nu tu tu yor o la cak lar. Ki min ne he de fi var bil mi yo ruz, fa kat bu kar deþ le ri miz ken di le ri ne bir he def koy du lar. Bu he de fe u laþ mak i çin dün ya ya a it her þey den fe da kâr lýk ya pý yor lar. 60 ta ne nu ra a þýk, nu ra müp te lâ kar de þi miz ken di le ri ni ve ya zýn kir le nen ma ne vî at mos fe ri ni te miz le mek i çin yol da lar. On lar bu yo lun se bat kâr yol cu la rý, ma ne vî a sa yiþ mu ha fýz la rý. Ge çen se ne 5-6 i lin ka tý lý mýy la ger çek le þen prog ra ma bu yýl 23 il iþ ti rak et ti. Ýl le rin bu gay re ti ger çek ten teb ri ke þa yan. E vet, tam 23 i lin li se li genç fe da kâr la rý bir a ra da, müf ri ta ne ir ti ba tý sað la ya bil mek a dý na. Ge çen se ne 25 gün de 25 li se li kar de þi miz le 25 kül li ya tý bi tir miþ tik. Ve bu prog ram dan ba zý ka re le ri bu ra dan si ze du yur ma ya ça lýþ mýþ týk. Þim di bi raz o gün le re yol cu luk ya pa lým: Bu ra da sa de ce Nur lar var. Nur i çi li yor, Nur ko nu þu lu yor, Nur ko ku yor. Sa mi mi ye tin, te sa nü dün ve sa da ka tin nu mu ne le ri te cel li e di yor. Ký sa ca sý ya rýn la rýn Sa id le ri bu gün den ye ti þi yor. Gün lük or ta la ma sa a ti ni se bat kâ ra ne o ku ya rak ge çi ren Sa id ler, Ah met ler, Ö mer ler, Hü se yin ler ve is mi ni zik re de me di ðim bir çok genç ten bah se di yo rum Nur lar, te fek kü rî bir or tam da kâ i nat ki ta býy la bir lik te o kun ma ya de vam e di li yor du. Ce ma at le ký lý nan na maz lar, tes bi hat lar ve ar dýn dan ya pý lan na maz ders le ri Ak þam sa at le rin de be ra ber söy le nen i lâ hi ler ve ya pý lan soh bet ler Ge ce le ri bi na nýn ba zý ý þýk la rý a çýk o lu yor. Zan net me yin ki genç ler a ra la rýn da soh bet e di yor, o ra da ge le ce ðin Sa id le ri ri sâ le o ku yor Þim di ler de Gey ve ye gel me im kâ ný nýz var sa, si zi dâ vet e di yo ruz. Mu hak kak bu tab lo yu iz le yin. E ðer ge le bi lir se niz bir a ða cýn göl ge sin de ve ya da lýn da o ku yan genç Sa id le ri gö re cek si niz. Lâ hi ka lar da hi tap e di len A ziz sýd dýk, fe da kâr gi bi sý fat la rý üst le rin de ta þý ma ya li ya kat li genç ruh lar la ta ný þa cak sý nýz. Üs ta dýn Si zin þim di ye ka dar fev ka lâ de se bat ve me ta net ve te sa nüt ve it ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is tik ba li ni kur ta ra cak de re ce de dir di ye rek met het ti ði ki þi le ri bu la cak sý nýz. Bu tab lo yu iz le dik çe ya rý nýn Sa id le ri, bu gün kü le re ör nek o la bi li yor di ye cek si niz. Yi ne di yo ruz, Þim di si zi Gey ve ye bek li yo ruz. Biz 25 gün bo yun ca 60 ki þiy le o ra da o la ca ðýz. Siz de bu nu ra nî saf ra dan is ti fa de et mek is ti yor sa nýz, biz o ra da si zi bek li yor o la ca ðýz. O ku ya ca ðý nýz ki ta bý ný zý ya ný ný za a lýn, bir lik te sa bah tan ak þa ma ka dar o ku ya lým. A ma bir þar tý mýz var, mu hak kak ses siz o lu na cak. Þim di þü kür ki ge çen se ne nin mey ve le ri bu se ne yi ne ti ce ver di. Hat ta ba zý kar deþ le ri miz yýl i çe ri sin de i kin ci kül li yat la rý ný bi tir di ler. Ba zý la rý bu prog ram la bir lik te ü çün cü kül li ya tý ný bi tir miþ o la cak lar. E vet, bir yýl da tam üç kez kül li ya tý hat met miþ o la cak lar. Hat ta ba zý kar deþ ler den se ne i çe ri sin de a bi þu prog ram gel sey di de ra hat la say dýk., bu se ne na sip o la cak mý Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný bi tir me prog ra mý na ka týl mak gi bi cüm le le ri du yu yor duk. Pe ki, biz ra ha tý ne re de a rý yor duk? *** Þim di ha ber a lý yo ruz ki ha ným lar da li se li ler i le bir lik te Kül li yat Bi tir me Prog ra mý na baþ la mýþ lar. On lar da 25 gün de kül li ya tý bi ti re cek ler miþ. Ü ni ver si te li ler i se Zon gul dak Nur köy de kül li ya tý bi tir me prog ra mý na baþ la mýþ lar. Ya ni an la ya ca ðý nýz her kes o ku ma pe þin de. Ye is has ta lý ðý na bü rü nen var sa þevk al mak is te yen o lur sa ça ðý rý yo ruz. Biz den söy le me si ge çen se ne ka çýr dý ðý nýz bu cen ne ti tab lo yu bu se ne ka çýr ma yýn de riz. Ne re de si niz, ne ya pý yor su nuz, ne i le vak ti ni zi ge çi ri yor su nuz bil mi yo ruz. Fa kat bu ra da ki kar deþ le ri Meh di ge lir se, va zi fe ba þýn da gö re cek in þal lah. Vel ha sý lý ke lâm, Gey ve ye gi di yo ruz ve si zi o ku ma ya dâ vet e di yo ruz. Bu bü yük ha vuz dan his se dar o la bil mek du â sýy la Not: Prog ram bo yun ca iz le nim le ri mi zi pay laþ ma ya ça lý þa ca ðýz in þal lah. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 3 Þaban 1432 Ru mî: 21 Haziran 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ni as ya.com.tr GA ZE TE MÝZ bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de top lan dý. Kam pan ya ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý top lan týda se lâm la ma ko nuþ ma sýni ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar yapdý. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN Temsilcilerimizin Kur ân buluþmasý BÜRO VE SATIÞ TEMSÝLCÝLERÝMÝZ, GAZETEMÝZÝN RAMAZAN AYINDA OKUYUCULARINA HEDÝYE EDECEÐÝ RAHLE BOY KUR ÂN KAMPANYASI ÝÇÝN ÝSTANBUL'DAKÝ HÝZMET BÝNAMIZDA BÝR ARAYA GELDÝLER. SELÇUK SUBAÞI ÝSTANBUL GA ZE TE MÝZ bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin top lan dý. Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de, tek gün dem li o la rak ger çek le þen top lan tý ya ka tý lým ol duk ça yo ðun du. Top lan tý ön ce sin de tem sil ci le ri mi ze kam pan ya da he di ye e di le cek Rah le Boy Kur ân lar dan bir a det ça lýþ ma ya pýl ma sý i çin da ðý týl dý. Kam pan ya ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý ve rim li ve he ye can lý mü za ke re le re sah ne o lan top lan tý nýn a çýþ ko nuþ ma sý Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý ta ra fýn dan ya pýl dý. Ge nel Mü dür Taþ cý, mü es se se nin son al tý ay lýk ya yýn fa a li yet le ri i le sa týþ ve pa zar la ma ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di ði ko nuþ ma sýn da ge le cek dö nem le il gi li ham le ve he def ler hak kýn da ay rýn tý lý de ðer len dir me ler de bu lun du. De ði þen dün ya ya ve de ði þen ih ti yaç la ra, Ri sâ le-i Nur ek sen li ya yýn la rý mýz la hýz la ce vap ver me ye ça lýþ týk la rý ný an la tan Re cep Taþ cý, pi ya say la sek tö rel o la rak re ka bet e de cek bir ka pa si te ye sa hip ol du ðu mu zu söy le di. Ý lâ na tý ný yap ma ya ça lý þý lan dâ vâ nýn bü yük lü ðü nün far kýn da ol duk la - Mü es se se de ye ni hiz me te gi ren bi rim le rin ge zil me siy le de vam e den top lan tý, Ýs tan bul Bo ða zýn da ya pý lan yat ge zi siy le son bul du. rý ný be lir ten Taþ cý, ge le ce ðe a it plan ve he def le ri de o na gö re yap týk la rý ný söy le di. Top lan tý da hoþ gel din ve se lâm la ma ko nuþ ma sý ya pan Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar i se, Hiz met ve dâ vâ mý zý ge niþ ke sim le re an lat ma da mü him bir va sý ta dýr di ye rek neþ ri ya týn ö ne mi ne de ðin di. Kut lu lar, Zü be yir Gün dü zalp e a týf la Neþ ri yat bi zim e li miz, gö zü müz, ku la ðý mýz dýr ha týr lat ma sýn da bu lun du. Kur ân kam pan ya sý na da te mas e den Kut lu lar, Mak sat la rý nýn i man, Kur ân ha ki kat le ri ni muh taç gö nül le re u laþ týr mak ol du ðu nu söy le di. Söz le ri ni Ba ha rý ya þý yo ruz di ye rek bi ti ren Kut lu lar, tem sil ci le ri mi ze hak sýz ten kit le re ku lak as ma dan a zim, se bat ve gay ret le ça lýþ ma la rý tav si ye sin de bu lun du. Yö ne tim Ku ru lu Ü ye miz Ha san Þen de yap tý ðý se lâm la ma ko nuþ ma sýn da i man- Kur ân dâ vâ sý i çin ça lý þan la rýn hep si ne kah ra man lar na za rýy la bak tý ðý ný söy le di. Þen, dur ma dan, din len me den ve a ra ver me den hiz me te de vam e dil me si ni is te di. Kam pan ya hak kýn da ge niþ bil gi ver mek i çin söz a lan ga ze te miz A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü A dem A zat i se, ya pý lan ça lýþ ma la rý ö zet le di. Tem sil ci le ri mi ze da ðý tý lan A bo ne Da ðý tým Bil gi len dir me Dos ya sýn da ya pý la cak ça lýþ ma lar la il gi li bü tün de tay la rýn ve ril di ði ni be lir ten A dem A zat, her böl ge nin a bo ne ve da ðý tým bil gi le ri nin dos ya - lar da yer al dý ðý ný söy le di. Ya pý la cak ör nek ça lýþ ma lar ko nu sun da da bil gi ak ta ran A zat, is te nil di ðin de böl ge le re kam pan ya sü re sin ce pro fes yo nel des tek ve re bi le cek le ri ni de be lirt ti. A dem A zat da ha son ra tem sil ci le ri mi zin ken di si ne yö nelt ti ði so ru la rý ce vap lan dýr dý. Ga ze te muh te va sý, haf ta so nu ek le ri ve Ra ma zan say fa sý ha zýr lýk la rý i le il gi li ký sa bir bil gi len dir me ko nuþ ma sý ya pan ga ze te miz ge nel ya yýn ko or di na tö rü Ab dul lah E ra çýk baþ da, Kur ân kam pan ya sý ný Ra ma zan a yý bo yun ca her gün ver me yi plan la dýk la rý tab lo id ek le des tek le me müj de si ver di. Bi rim mü dür le ri nin bil gi len dir me ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan tem sil ci le ri miz kür sü ye ge le rek top lan tý gün de miy le il gi li tav si ye, te men ni ve gö rüþ le ri ni di le ge tir di ler. Ma hal le rin den ya pý lan a bo ne ça lýþ ma la rýn dan ör nek ler ak ta ran tem sil ci le ri miz, top lan tý da ki ha va nýn ken di le ri ne þevk ver di ði ni mem nu ni yet le i fa de et ti ler. Mü es se se de ye ni hiz me te gi ren te sis ve bi rim le rin ge zil me siy le de vam e den, top lan tý Ýs tan bul Bo ða zýn da ya pý lan yat ge zi siy le son bul du. Ramazan hediyemiz: Rahle boy Kur ân Ye ni As ya, ha yýr ve gü zel lik le riy le ma ne vî ik li mi - mi zi bir kez da ha þen len dir me si ne bir ay dan az bir za man kal mýþ o lan Kur ân a yý Ra ma zan ý bu se ne bir kez da ha Kur ân la kar þý la ma ya ha zýr la ný yor. Üs tad Be di üz za man ýn Ri sa le-i Nur da çok gü zel i fa de ler le an lat tý ðý gi bi, Ra ma zan la taç la nan Üç Ay lar e þi bu lun maz bir ma ne vî ve uh re vî ti ca ret mev si mi. Bu ay da Al lah rý za sý i çin ya pý lan her ha yýr bi re bin se vap ka zan dý rýr ken, o ku nan her bir Kur ân har fi nin ma ne vî kar þý lý ðý da bin ler le öl çü lü yor. Bil has sa Rah me tin coþ tu ðu mü ba rek ge ce ler de bu ka zanç lar zir ve ye u la þý yor. Ve za ma nýn o la ða nüs tü hýz lý a ký þý Üç Ay lar da da ken di si ni gös te ri yor. Ni te kim Re ga ib Ge ce si ni id rak e dip er te si gün kar þý la dý ðý mýz Re ceb-i Þe ri fi ta mam la dýk, Mi rac Kan di li ni ge ri de bý rak týk ve Þa ban-ý Þe rif ten gün al ma ya baþ la dýk bi le. Haf ta ya Cu ma yý Cu mar te si ye bað la yan ge ce de (15 Tem muz) Al lah na sip e der se Be rat Kan di li ni ih ya e de ce ðiz. On dan i ki haf ta son ra ise, 1 A ðus tos Pa zar te si gü nü, on bir a yýn sul ta ný Ra ma zan-ý Þe ri fi kar þý la ya ca ðýz in þa al lah. Pa ha bi çil mez ma ne vî de ðe re sa hip bu kâr lý ve nur lu za man di li mi ni de ðer len dir mek i çin ya pý la cak i ba det ler den bi ri de Kur ân o ku mak. O ruç tu tul ma sý, va kit na maz la rý baþ ta ol mak ü ze re farz o lan i ba det le rin ye ri ne ge ti ril me si, o ru cu ta mam la yýp, kay naþ ma yý ve bir a ra ya gel me yi sað la ma sý a çý sýn dan ce ma at le ký lýn ma sý tav si ye o lu nan te ra vih na ma zý, o ku nan ha tim ler, Kur ân tef sir le ri, na fi le ve sün net o lan i ba det le rin di ðer za man la ra gö re da ha faz la ya pýl ma sý, mu kad des me kân la ra ya pý lan zi ya ret ler, ze kât la rýn sa da ka-i fý týr la bir lik te Ra ma zan da ve ri li yor ol ma sý, bu a yýn ö zel li ði ha li ne gel miþ ve ge le nek le ri mi ze mal ol muþ gü zel lik ler den sa de ce bir kýs mý. Ye ni As ya, son yýl lar da hep ya pa gel di ði gi bi, se ne ki Ra ma zan a yýn da da, o ku yu cu la rý na Kur ân he di ye e de cek. Bu de fa ki Kur ân ý mý zýn ö nem li ö zel lik le rin den bi ri rah le bo yu ol ma sý. Bu kam pan ya i le Ye ni As ya Ra ma zan ýn ma ne vî ik li mi ne yine Kur'ân eksenli bir kat ký yap ma yý a maç lý yor. 59 ku pon kar þý lý ðý sa hip o lu na bi le cek o lan Kur ân ýn ku pon ya yý ný Ra ma zan ýn baþ lan gý cý o lan 1 A ðus tos ta ri hin de baþ la ya cak. Kur ân-ý Ke rim ler a bo ne o lan la ra pe þi nen he di ye e di le cek. Bil gi sa yar hat lý o lan Kur ân, lüks e ko pak kâ ðý da i ki renk li o la rak ba sýl dý. Ku þe sý va ma lý sert ka pa ða sa hip o lan Kur ân ip lik di kiþ le cilt len di. He di ye Kur ân-ý Ke rim ler ha zýr o lup sa ha ça lýþ ma sý ya pa cak tem sil ci le ri mi ze ör nek nüs ha la rýn gön de ril me si ne baþ lan dý. *** Tem sil ci le ri miz kam pan ya i çin top lan dý Ga ze te miz bü ro ve sa týþ tem sil ci le ri i le neþ ri yat ko mis yo nu sek re ter le ri, Ra ma zan da o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ði miz Rah le Boy Kur ân kam pan ya sý i çin top lan dý. Ýs tan bul-gü neþ li de ki mer kez te sis le ri miz de, tek gün dem li o la rak ger çek le þen top lan tý ya ka tý lým ol duk ça yo ðun du. Kur ân kam pan ya sý ve ti raj ça lýþ ma la rý nýn e le a lýn dý ðý, ve rim li ve he ye can lý mü za ke re le re sah ne o lan top lan tý da, tem sil ci le ri miz sa týþ ve pa zar la ma i le ga ze te muh te va sý hak kýn da ki gö rüþ le ri ni de di le ge tir di ler. Top lan tý böl ge le rin a bo ne ta ah hüt le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan Bo ðaz ge zi siy le so na er di. *** Ta til re ha ve ti ni aþ ma fýr sa tý Yaz dur gun lu ðu nu ve ta til re ha ve ti ni a þýp, Ra ma zan ve si le siy le zi hin le ri Kur ân a çe vir mek ve on dan da is ti fa de i le, mu kad des ki ta bý mý zýn bu ça ða der si ve me sa jý o lan tef sir le ri ni in san la ra u laþ týr mak i çin or tam ve ze min ha zýr la mak gi bi mas la hat la rý ih ti va e den Kur ân kam pan ya mý za ge re ken il gi nin en yük sek se vi ye de gös te ri le ce ði ne yü rek ten i na ný yor, bu çer çe ve de ça lýþ ma ya pa cak o lan bü tün tem sil ci ve o ku yu cu la rý mý za ba þa rý lar di li yor, müj de li ha ber le ri ni zi bek li yo ruz. Temsilcilerimize ga ze te muh te va sý, haf ta so nu ek le ri ve Ra ma zan say fa sý ha zýr lýk la rý i le il gi li ký sa bil gi ler de verildi.

4 4 Y HABER ca ni as ya.com.tr Zen gin lik öl çü mü dür? Ka pý mý za da ya nan, hat ta ev le ri mi zi iþ gal e den on lar ca teh dit ve teh li ke var ken; bun la rý gör me mek, ted bir al ma mak ve ted bir a lýn sýn di yen le ri de ký na mak gü nü mü zün en bü yük has ta lýk la rýn dan bi ri dir. Cam ba za bak, cam ba za di yen le ri din le yip, eð len ce ye da lan lar, hýr sýz lar ta ra fýn dan cep le ri nin bo þal týl dý ðý ný bel ki an la ya cak lar, a ma geç ka lýn mýþ o la cak. Ýþ le ne bi le cek en bü yük ha ta, in sa nýn düþ man ý ný dost bil me si dir. Ma lum ol du ðu ü ze re, en bü yük düþ man nef si miz dir. Ger çek ten düþ man o lan nef si mi zi dost bi lip, o nun is tek ve ar zu la rý na gö re bir ha ya tý mý zý ya þa mýþ ol sak (Al lah mu ha fa za) son tah lil de kay be den biz ol maz mý yýz? Ay nen o nun gi bi, sos yal ha di se ler de de hük men düþ man o lan hal, ha re ket ve an la yýþ lar var dýr. Me se la, öl çü o la rak; þan, söh ret ve pa ra nýn a lýn ma sý böy le dir. Sos yal ha yat ta dü rüst lük, ah lak, ma ne vi yat gi bi öl çü ler ye ri ne; zen gin lik, tek no lo ji nin ge liþ me si, yol la rýn ya pýl ma sý, bi na la rýn di kil me si, vel ha sýl ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir in art ma sý öl çü o la rak a lý na maz ve a lýn ma ma lý. Bu de mek de ðil ki, Tür ki ye de ya þa yan her kes fa kir ol sun, ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir az ol sun, yol lar ya pýl ma sýn, ku le ler di kil me sin. El bet te bun lar da ya pýl sýn, a ma mad dî re fa hýn öl çü sü o lan bu þey ler, hiç bir za man ilk sý ra da, ön de ve öl çü ol ma sýn. Çün kü do lay lý da ol sa in sa nýn mad dî yö nü ne hi tap e den bu öl çü ler, ger çek an lam da in sa ný ve in san lý ðý mut lu ve hu zur lu ya pa maz. Ha di se yi bi raz ka ri ka tü ri ze e de rek þöy le de mek de müm kün: Tür ki ye de bu gün ba þý ör tü lü di ye bir ha ným san dýk ba þý nda gö rev ya pa mý yor sa, mil lî ge li rin art mýþ ol ma sý an la mý ný kay be der. Ay ný þe kil de müs teh cen lik, a çýk sa çýk lýk, pi yan go ku ma rý, iç ki, bo þan ma lar al mýþ ba þý ný gi di yor ve bu bir teh dit ve teh li ke o la rak gö rül mü yor sa, Tür ki ye yi baþ tan so na bo ya ma nýn bir de ðe ri ol maz. A týl ma sý ge re ken ilk a dým, ger çek teh li ke yi teh li ke o la rak gör mek ol ma lý. Ki, son ra o dert le re ça re bu la bi le lim. Tür ki ye yi i da re e den ler bir ya na, i da re ci ol ma yan la rýn da top lu mu iç ten i çe ke mi ren bu kurt la rýn far ký na var ma ma sý in sa ný þa þýr tý yor. Ha di i da re ci ler ha di se ye si ya sî pen ce re den ba ký yor. Böy le bir en di þe si ol ma yan ya da ol ma ma sý ge re ken le re ne o lu yor? Ge çen ler de, i la hi yat çý bir bü yü ðü müz le soh bet e di yor duk. Bir si ya set çi gi bi gü zel tab lo çiz di ve Ba kýn, ar týk e lek trik li o to mo bil bi le ya pý yo ruz. Ya kýn da u çak da ya pa ca ðýz! de di. Tek nik an lam da doð ru bi le ol sa, gü nü müz de bir i la hi yat çý nýn hal ve gi diþ e ba ký þý böy le mi ol ma lý? Kar þý mýz da ki müt hiþ yan gý nýn a lev le ri gök le re yük se lir ken ve i çin de i man ý mýz ya nar ken; de ðil u çak, fü ze ya pýl sa ne i þe ya rar? Ta mam, si ya set çi ler böy le ko nuþ sun, a ma ba ri i la hi yat çý lar, e ði tim ci ler ve sos yo log lar ce mi ye ti ke mi ren kurt la rýn far ký na var sýn! Ha di se ye sa de ce pa ra ve mad dî yat a çý sýn dan ba kan la ra tep ki gös te ren gün gör müþ bir ga ze te ci þöy le yaz mýþ: Biz Müs lü man lar bu gün kü ha li miz le if lah ol ma yýz. Mem le ket te deh þet li mad dî kal kýn ma ve zen gin lik var mýþ... Bu, Ýs lâ mî bir öl çü ve kýs tas de ðil dir. Bir Ýs lâm top lu mu nun ha li na ma za ve ce ma a te de va mýn dan an la þý lýr. Bir de pa ray la, mal la, dün ya zen gin lik le riy le o lan mu a me lâ týn dan... Sa bah na maz la rýn da yüz de 99 u leþ ler gi bi u yu yan Müs lü man bir top lum if lah ol maz, ne cat bul maz. Bil has sa sa bah na maz la rý ný ve ce ma a ti terk e den Müs lü man bir top lu mun zen gin li ði, mad dî kal kýn ma sý, yük sek bi na la rý (,,,) ke ra met de ðil, is tid rac týr, so nu i yi ol maz. (Meh met Þev ket Ey gi, Mil li Ga ze te, 1 Tem muz 2011) Hem du a e de lim, çok da ça lý þýp ger çek düþ man ýn far ký na va rýl ma sý na kat ký sað la ya lým ki so nu muz i yi ol sun in þal lah! Ü mit va rýz, her þe ye rað men so nu muz i yi o la cak. Mec lis, baþ ka nýný se çi yor MECLÝS bu gün ye ni TBMM Baþ ka ný ný se çe cek. TBMM nin 24. Dö nem bi rin ci ya sa ma yý lý nýn en ö nem li fa a li ye ti o lan TBMM Baþ ka ný ve Baþ kan lýk Di va ný i çin sü reç iþ li yor. Ge çen haf ta ya pý lan ye min tö re ni i le ça lýþ ma la rý na baþ la yan Mec lis, bu haf ta ye ni TBMM Baþ ka ný ný se çe cek. Baþ kan a day lý ðý i çin baþ vu ru lar ön ce ki gün so na er di. TBMM Baþ kan lý ðý i çin AKP An ka ra Mil let ve ki li Ce mil Çi çek, MHP An tal ya Mil let ve ki li Tun ca Tos kay ve AKP An ka ra Mil let ve ki li Zel kif Kaz dal a day ol du. TBMM Ge nel Ku ru lu, bu gün sa at te top la na rak Mec lis Baþ ka ný se çi mi ta mam la nýn ca ya ka dar ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. Ge nel Ku rul ön ce sin de ba zý si ya sî par ti le rin grup top lan tý la rý da ya pý la cak. TBMM Baþ ka ný se çi le bil mek i çin, ya pý la cak oy la ma la rýn ilk i ki sin de ü ye tam sa yý sý nýn üç te i ki si nin (367), ü çün cü oy la ma da da ü ye tam sa yý sý nýn salt ço ðun lu ðun (276) o yu nun a lýn ma sý ge re ki yor. Ü çün cü oy la ma da da salt ço ðun luk sað la na maz sa, bu tur da en çok o yu a lan i ki a day a ra sýn da dör dün cü oy la ma ya pý la cak. Dör dün cü oy la ma da en faz la oy a lan a day baþ kan se çil miþ o la cak. Mec lis Baþ ka ný se çi min den son ra Baþ kan lýk Di va ný o lu þa cak. Bu nun i çin si ya si par ti ler, tem sil le ri o ra nýn da Baþ kan lýk Di va ný ü ye si be lir le ye rek, baþ kan lý ða su na cak. Par ti le rin be lir le di ði bu a day lar, da ha son ra Ge nel Ku ru lun o na yý na su nu la cak. TBMM Ýç tü zü ðü ne gö re, Baþ kan lýk Di va ný 1 baþ kan, 4 baþ kan ve ki li, 7 ka tip ü ye ve 3 i da re a mi rin den o lu þu yor. An cak Da nýþ ma Ku ru lu nun tek li fi ü ze ri ne ka tip ü ye ve i da re a mir le ri nin sa yý sý ar tý rý la bi li - yor. 23. Dö nem de di van da 17 ü ye gö rev a lý yor du. Bu dö nem de Di va nýn ay ný sa yý da ü ye den o luþ ma sý na ka rar ve ri lir se AKP ye 10, CHP ye 4, MHP ye 2, BDP ye i se 1 ü ye lik dü þe cek. Di van 16 ki þi den o lu þur sa; AKP 10, CHP 4, MHP ve BDP bi rer ü yey le; 18 ki þi den o lu þur sa AKP 11, CHP 4, MHP 2, BDP i se 1 ü yey le tem sil e di le cek. TBMM Baþ ka ný se çi mi ve Baþ kan lýk Di va ný nýn o luþ ma sý nýn ar dýn dan 61. Hü kü met in ku ru luþ ve gü ve no yu na i liþ kin sü reç iþ le ye cek. Ba kan lar Ku ru lu nun bel li ol ma sý nýn ar dýn dan Hü kü met prog ra mý TBMM Ge nel Ku ru lun da o ku na cak. Prog ram o kun duk tan 2 tam gün geç tik ten son ra gö rüþ me ler ger çek leþ ti ri le cek. Gö rüþ me le rin bi ti min den 1 tam gün son ra i se gü ve noy la ma sý ya pý la cak. An ka ra / a a Provokasyonlara izin vermeyeceðiz YÜ CEL, ÇO RUM O LAY LA RI NIN PRO VO KA TÖR LE RÝN ÝÞÝ OL DU ÐU NU BE LÝR TE - REK, BUN DAN SON RA AY NI PRO VO KAS YON LA RA Ý ZÝN VER ME ME LÝYÝZ" DE DÝ. HÝ TÝT Ga ze te ci ler ve Ya yýn cý lar Der ne ði Baþ ka ný Na dir Yü cel, Gün Sa zak ý vu ran lar U ður Mum cu yu vu ran lar i le ay ný zih ni yet te ki ki þi ler ol du ðu nu be lir te rek, Bun dan son ra ay ný pro vo kas yon la ra ay ný pro vo ka tör le re i zin ver me me miz la zým de di nin Tem muz a yýn da ya þa nan Ço rum o lay la rý nýn þa hit le rin den Hi tit Ga ze te ci ler ve Ya yýn cý lar Der ne ði Baþ ka ný Na dir Yü cel, 31 yýl ön ce ya þa nan o lay la rýn yýl dö nü mü ol du ðu nu ha týr la ta rak, bi ri le ri nin hâ lâ bu ya ra yý ka nat ma a dý na bu ya ra lar dan ne ma lan ma a dý na az sa yý da da ol sa çir kin o lay lar çý kar ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Bu o lay la rý çý ka ran la rýn dý þa rý dan ge len in san lar ol du ðu nu di le ge ti ren Yü cel, A le vi kar deþ, Sün ni kar deþ, alt lý üst lü kom þu luk ya pa rak ay ný yer de ay ný semt te o tu ran in san lar dý. A ma bu nu dý þa rý dan ge len te rö rist ler ma a le sef iþ te bu ol gu yu bir ar gu man gi bi gö re rek ni fak to hum la rý e ke rek o lay lar çý kart ma ya ça lýþ tý lar ta bi ki bun la rýn i çe ri sin de et ki le nen ler a yýrt e de me yen ler bu rüz ga ra is te me den uy muþ o lan lar o la bi lir a ma ö zel lik le yý lý ge ri de bý rak tý ðý mýz da da ha net gö rü yo ruz ki ke sin lik le bun lar pro vo kas yon ve pro vo ka tör le rin or ta ya koy du ðu se nar yo dur di ye ko nuþ tu. Yü cel, bu se nar yo lar dan ders çý kar týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þun la rý ka ye det ti: Biz ler bun lar dan ders çý kart mýþ in san la rýz çok tan gör müþ in san la rýz. Gün Sa zak ý vu ran lar U ður Mum cu yu vu ran lar i le ay ný zih ni yet te ki ki þi ler ay ný gö rüþ te in san lar. Bun la rýn der di her han gi bir i de o lo ji de ðil, bun la rýn der di ö zel lik le ih ti lâl ze mi ni ni o luþ tur mak bir ka os çý kart mak ne ma lan mak mýþ. Bun la rý bu gün ler de çok da ha net gö re bi li yo ruz. Bun dan son ra ay ný pro vo kas yon la ra ay ný pro vo ka tör le re i zin ver me me miz lâ zým. Ya þa nan bu ü zü cü o la yýn tek rar et me me si ni di li yo ruz. Çorum / ci han SÝ VÝL Top lum Ge liþ tir me Mer ke zi ü ye si bir grup, si vil a na ya sa ta le biy le TBMM ö nün de ey lem yap tý. Yük sel Cad de si nde ki Ýn san lýk A ný tý ö nün de top la nan grup ta ki ler, Ço ðul cu, e þit lik çi, de mok ra tik, si vil, öz gür lük çü, ka tý lým cý ve e ko lo jik a na ya sa ya zý lý dö viz ler aç tý. Bu ra da ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye de si vil top lu mun et kin ka tý lý mýy la ha zýr la na cak ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu be lir til di. A çýk la ma da, þöy le de nil di: De mok ra tik bir Tür ki ye i çin ço ðul cu, e þit lik çi, öz gür lük çü, ka tý lým cý ve e ko lo jik ye ni bir a na ya sa nýn ge rek li li ði ko nu sun da ar týk tüm top lum sal ke sim ler uz la þý yor. Bi re yin öz gür lü ðü nü e sas a lan, u lus la ra ra sý in san hak la rý norm la rý na da ya nan, in san ve do ða nýn sö mü rü sü ne kar þý bir yak la þý mýn or ta ya kon ma sýn da ye ni a na ya sa nýn i çe ri ði ka dar ha zýr lan ma sü re ci de ki lit ö nem ta þý yor. Si vil top lum da ki tüm fark lý ke sim le rin e þit ka tý lý mý nýn sað la na bil me si i çin Bü yük Mil let Mec li si ni et kin bir ka tý lým me ka niz ma sý nýn o luþ tu rul ma sýn da bir lik te ha re ket et me ye da vet e di yo ruz. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan slo gan lar eþ li ðin de TBMM ye yü rü mek is te di. An cak Barýþ içinde yaþayacaðýz BA LIKE SÝR Ha cý Bek taþ-ý Ve li Kül tür Ta nýt ma ve Ya þat ma Der ne ði Baþ ka ný Dr. Meh met A li Çi çek, 2 Tem muz 1993 te Si vas ta mey da na ge len Ma dý mak o la yý nýn ü ze rin den 18 yýl geç ti ði ni ha týr la ta rak, An cak biz ler sev gi ve ba rýþ in san la rý yýz. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi bun dan son ra ki bin ler ce yýl da da ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa ya ca ðýz de di. Si vas o lay la rý ný an ma et kin li ðin de ko nu þan Dr. Çi çek, Ma dý mak ta ya þa nan kat li a mýn ü ze rin den 18 yýl geç tiðini an cak du ma nýnýn hâ lâ tü ttüðünü söyledi. Bu kat li amýn ta ri h ze dü þen kap ka ra bir le ke oludðuðun söyleyen Çiçek, þunlarý kaydetti: O lay, o gü nün de mok rat ya yýn or gan la rýn da, Þe ri at çý lar a yak lan dý þek lin de ve ril miþ ti. Oy sa vah þet, gün ler ön ce sin den plan lan mýþ ve o gün uy gu la ma ya ko yul muþ tur. Biz ler kar deþ lik ve ba rýþ in san la rý yýz. Se mah la rý mý zý, de yiþ le ri mi zi, tür kü le ri mi zi hep be ra ber söy - mec lis çev re sin de ey le me mü sa a de e dil me ye ce ði ni be lir ten gü ven lik güç le ri, A kay Kav þa ðý nda gru bun ö nü nü kes ti. Ey lem ci le rin, yan la rýn da ge tir dik le ri tem si li a na ya sa ma ke ti ni mec lis ö nü ne bý ra kýp ay rý la cak la rý ný söy le me le ri ü ze - le mek, kül tü rü mü zü do ya sý ya ya þa mak is ti yo ruz. Bu kar deþ lik or ta mý nýn da her ke sin bir bi ri ni de ðiþ tir me ye ça lýþ ma dan, ol du ðu gi bi ka bul et me si ve say gý duy ma sýy la müm kün o la bi le ce ði ni dü þü nü yo ruz. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi han gi dil, din, ýrk ya da mez hep ten o lur sa ol sun her ke sin ba rýþ ve hu zur i çin de ya þa dý ðý bir ül ke en bü yük öz le mi miz dir. Bin ler ce yýl dýr ol du ðu gi bi bun dan son ra ki bin ler ce yýl da da ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa ya ca ðýz. Her kes þu nu çok i yi bil sin ki Si vas ta, Ço rum da ve Ma raþ ta kin ve nef ret to hu mu e ken ler, as la he def le ri ne u la þa ma ya cak týr. Bu a cý lar ar týk ya þan ma sýn is ti yo ruz. Bu ra dan ül ke mi zi yö ne ten le re, Baþ ba kan a ses le ni yo ruz; bu kat li a mýn a cý la rý ný din dir mek is ti yor sak, þu an da ka mu laþ tý rýl mýþ o lan Ma dý mak O te li ni bir u tanç mü ze si ya pa lým ki ge le cek ku þak lar böy le u tanç la rý bir da ha ya þa ma sýn. Ba lý ke sir / ci han TBMM ö nün de si vil a na ya sa ta le bi ri ne gru bu tem si len 7 ki þi ye i zin ve ril di. Tem si li a na ya sa ma ke ti ni Mec lis ö nü ne bý ra kan bu ki þi ler, ta lep le ri ni di le ge ti ren slo gan lar at týk tan son ra bu ra dan ay rýl dý. Grup ta ki ler, da ha son ra o lay sýz da ðýl dý. An ka ra / a a HABERLER Türkiye ye ka pý la rý so nu na ka dar aç ma lý yýz ndün YA NIN ön de ge len o to mo bil þir ket le rin den Da im ler in Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Di e ter Zets che, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ni sa vu na rak, e ko no mik a çý dan güç le nen Tür ki ye nin ö nü ne sü rek li bir þe kil de ye ni en gel le rin çý kar týl ma sý ný an la ya ma dý ðý ný söy le di. Ýs tan bul do ðum lu o lan Zets che, Bild am Sonn tag ga ze te sin de ya yým la nan rö por ta jýn da, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ko nu sun da ki gö rüþ le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne, Ka pý mý zýn ö nün de du ran Tür ki ye gi bi bir Kap lan dev le ti ne den i çe ri ye al ma dý ðý mý zý bir tür lü an la mý yo rum. Tür ki ye, As ya ya da La tin A me ri ka ül ke le rin de hay ran lýk duy du ðu muz her þe ye sa hip. Öð ren me ye ve ça lýþ ma ya ha zýr genç bir nü fu sa sa hip. Tür ki ye de dün ya ça pýn da ör nek o la rak gös te re bi le ce ði miz þir ket le re sa hi biz gö rü þü nü bil dir di. Tür ki ye nin im kan la rýy la bi raz þý mar mýþ o lan Av ru pa da çok bü yük bü yü me po tan si ye li ne sa hip ol duk la rý ný i fa de e den Zets che, Tür ki ye nin bi ze sýrt çe vi re ce ði gü ne ka dar ö nü ne ye ni en gel ler çý kart mak ye ri ne Tür ki ye ye Av ru pa nýn ka pý la rý ný ar dý na ka dar aç ma lý yýz i fa de si ni kul lan dý. A i le si nin Na zi Al man ya sýn dan ka ça rak Tür ki ye ye yer leþ miþ ol du ðu Zets che, 5 Ma yýs 1953 ta ri hin de Ýs tan bul da doð muþ, ken di si 2 ya þýn day ken a i le si i le bir lik te Al man ya ya dön müþ tü. Ber lin / a a Mas ke li si ya set çi ler es ki dü ze ni öz lü yor nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Ba lý ke sir Mil let ve ki li Ah met E dip U ður, ken di dü þün ce le ri ni pay laþ ma yan la rý ir ti ca cý, ge ri ci o la rak yaf ta la yan la rýn de mok ra si ta lep le ri nin sa mi mi ol ma dý ðý ný be lir te rek, Mas ke li si ya set ya pan ve sa yet çi ler es ki dü ze ni öz lü yor lar de di. U ður, ya zý lý bir a çýk la ma ya pa rak, An ka ra Ba ro su Baþ ka ný Me tin Fey zi oð lu nun, Ba lý ke sir Ba ro su nu zi ya re tin de tu tuk lu mil let ve kil le ri nin ser best bý ra kýl ma ma sý ný e leþ ti re rek, de mok ra si nin ge ri le di ði ni sa vun ma sý na tep ki gös ter di. A çýk la ma sýn da, Doð ru dan si ya set halk la ya pý lýr, ba ro lar da, der nek ler de de ðil gö rü þü ne yer ve ren U ður, þun la rý kay det ti: Ül ke miz de so ya dýy la, pa ra sýy la, un va nýy la, rüt be siy le yer e din me, baþ kan ol ma, ay rý ca lýk sað la ma dö ne mi bit ti. Ar týk her kes hu kuk ö nün de e þit, her kes bir nu ma ra; TC nu ma ra sýy la çað rý lý yor, TC nu ma ra sýy la yar gý la ný yor, hak e di len TC nu ma ra sýy la bu lu nu yor. Kim ol du ðu na, han gi baþ ka nýn oð lu ol du ðu na, pa ra sý na pu lu na rüt be si ne de ðil, iþ ya pa nýn i þi ne, cü rüm iþ le ye nin cür mü ne ba ký lý yor. Bu nun is tis na sý yal nýz ca CHP ve o nun zih ni ye ti ni pay la þan a zýn lýk grup lar da kal dý. Mas ke li si ya set ya pan ve sa yet çi ler es ki dü ze ni öz lü yor lar. Yýl lar ca mil le tin ver me di ði ik ti da rý dar be ler le al ma ya ça lý þan, söz de mah ke me ler le baþ ba kan la rý, ba kan la rý da ra ða cý na çek ti ren, ken di dü þün ce si ni pay laþ ma yan her ke si ir ti ca cý, ge ri ci suç la ma sýy la yaf ta la yan la rýn de mok ra si ta lep le ri sa mi mi de ðil dir. Mil let ten kork tuk la rý i çin yýl lar ca mil le ti kor kut tu lar. Mil let bir le þin ce dar be ler den me det um du lar, o da ol ma yýn ca de mok rat ol du lar. Hal ký mýz dü ðün de, ce na ze de, ra ma zan da, bay ram da ken di si ne ya ban cý bu zih ni ye ti gö rü yor ve çok i yi ta ný yor. Ta ný dý ðý i çin de 50 yýl dýr ik ti dar yü zü gös ter mi yor. Ýk ti dar ol duk la rýn da i se ba þý na ne ge le ce ði ni bi li yor. Ýk ti dar la rý ný dip çik le sür dür müþ o lan la rýn de mok ra si fet va sý ver me ye hak la rý o la maz. Ba lý ke sir / a a Mec lis te halk tem sil e dil me li nnev ÞE HÝR Sað lýk-sen Þu be si Þu be Baþ ka ný Te kin Ko çak, si vil top lum ör güt le ri o la rak Mec lis te hal kýn tem si lin den ya na ol duk la rý ný söy le di. Ko çak, yap týð a çýk la ma da, Tür ki ye de 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de de mok ra tik bir or tam da ge nel se çim le rin ya pýl dý ðý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: Bu ra da te cel li e den hal kýn ter ci hi dir. Ne ya zýk ki her þey de bir so run bu lan ba zý o dak lar, bu du ru mu da en i yi þe kil de pro vo ke et mek te dir. STK lar o la rak Mec lis te hal kýn tem si lin den ya na yýz. Kim bu nun ter si bir a ra yýþ i çe ri sin de o lur sa biz ler on la rýn kar þý sýn da yer a lý rýz. Her za man ol du ðu gi bi de mok ra si den, öz gür lük ten, uz la þý kül tü rün den ve si vil leþ me den ya na yýz. Bi ri le ri bu gü ne ka dar ka nun la rýn ken di le ri ne uy gu lan ma dý ðý ný, 2. sý nýf mu a me le si gör dük le ri ni ve dýþ lan dýk la rý ný söy ler ken, bu gün ge li nen nok ta da uy gu la nan ka nun hü küm le ri ni be nim se me ye rek o la yý sap týr mak ta ve te sis e di len kar deþ lik or ta mý na fit ne sok ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. A da let ve hu ku kun her ge çen gün yer leþ ti ði ül ke miz de bu tür dav ra nýþ la rýn mey dan la ra a týl ma sý ný çok ma ni dar bu lu yo ruz. Tür ki ye her ge çen gün e ko no mik, de mok ra si, kül tü rel ve ge liþ miþ lik o la rak ge liþ me gös te rir ken bi ri le ri nin bun la rý bal ta la ma ya ça lýþ ma sý Türk Mil le tin ce far kýn da lýk la iz len mek te dir. Tür ki ye mi zin da ha i yi ye doð ru gi di þi el bet te en gel le ne me ye cek tir. Nev þe hir / ci han Ta rým ve gý da da 10 mil yar do lar lýk ka çak ntür KÝ YE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, Tür ki ye ye ka çak yol lar la so ku lan ta rým ve gý da ü rün le ri nin de ðe ri nin yýl lýk 10 mil yar do lar o la rak tah min e dil di ði ni söy le di. Yet kin, Ýç ka le O te lin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye de ki ka çak gý da ve ta rým ü rün le ri ko nu sun da 1 ay dýr ça lýþ ma sür dür dük le ri ni, bu ko nuy la il gi li res mi ku rum ve ku ru luþ lar dan bil gi top la dýk la rý ný an lat tý. U lus la ra ra sý Stan dart Ti ca ret Sý nýf la ma sý na (SITC) gö re Tür ki ye nin 2010 yý lýn da 12,9 mil yar do lar lýk ta rým ü rün le ri it ha la tý ger çek leþ tir di ði ni i fa de e den Yet kin, bu nun ya ný sý ra yur da gi ren ka çak ta rým ü rün le ri nin de ðe ri nin i se 10 mil yar do lar o la rak tah min e dil di ði ni kay det ti. Tür ki ye ye yýl lýk top lam mil yar li ra lýk ta rým ü rü nü gi ri þi ol du ðu nu i fa de e den Yet kin, Bu i na nýl maz bir ra kam ve va him bir tab lo dur de di. An ka ra / a a

5 5 HA BER Y cev ni as ya.com.tr Hayal kýrýklýðý Ge çen haf ta ha yal le ri mi zi siz ler le pay laþ mýþ - týk. Ya zý mý zýn mü rek ke bi ku ru ma dan ha - yal ký rýk lý ðý na uð ra dýk. Hiç ol maz sa bir sü re o ya la na bil sey dik. Çok gör dü ler. TBMM nin a çýl ma sýy la bir lik te rü ya dan u yan - dýk. Si ya sî ta ri hi miz de gö rül me miþ bir kriz le kar þý kar þý ya kal dýk. Ba ðým sýz mil let ve kil le ri mec li se gel me di. A na mu ha le fet par ti si Ge nel Ku rul a ka týl dý, a - ma mil let ve kil le ri ye min et me di. Suç la ma lar, rest leþ me ler, teh dit ler... Kim hak lý, kim hak sýz... Bi zi il gi len dir mi yor. Bi zi il gi len di ren ve ü zen, ye ni ya sa ma dö ne mi - nin da ha ilk gü nün de si ya se tin ki lit len me si. Hal bu ki ne ha yal et miþ tik. Ye ni bir a na ya sa i çin uz la þa cak lar, Kürt so ru - nu na ba rýþ çý bir çö züm bu la cak lar. Ner de e... Bir bir le ri ne se lâm da hi ver me di ler. Biz yi ne de u mu du mu zu ko ru ya lým, e ko no mi dün ya sý na u za na lým. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re 2011 yý lý nýn 3 ay lýk dö ne - min de Tür ki ye e ko no mi si yüz de 11 bü yü müþ. Dün ya re ko ru. Ga ze te le re man þet ol du. Pe þi miz den yüz de 9,9 la Ar jan tin ve yüz de 9,7 yle Çin ge li yor. Bü yü me; bir ül ke nin mil lî ge li rin de ki ar tý þý i fa - de e di yor. Mil lî ge lir i se bir ül ke de ü re ti len bü tün mal ve hiz met le rin pa ra bi ri mi cin sin den de ðe ri dir. Tür ki ye nin mil lî ge li ri 2010 yý lý nýn bi rin ci çey - re ðin de 1998 sa bit fi yat la rýy la 23 mil yar 335 mil - yon li ra i di yý lý nýn ay ný çey re ðin de ya ni 1 yýl son ra 25 mil yar 896 mil yon li ra ya yük sel miþ. Bu i ki dö nem mu ka ye se e di le rek bü yü me hý zý he sap la ný yor. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, AKP grup top lan tý sýn da, Bir müj de yi siz ler le pay la þa rak gün de mi aç mak is ti yo rum. de di. Müj de de di ði, bü yü me o ra nýy dý. Ne ka dar ö vün se az dýr. Bü yü me hal kýn zen gin leþ me si dir, re fah se vi ye - si nin art ma sý dýr, iþ siz li ðin a zal ma sý dýr. Öy ley se hýz kes me ye lim, yo la de vam e de lim. Ha yýr. E ko no mi bü rok rat la rý fre ne ba sý yor. Du va ra tos la nýl ma sýn dan kor ku lu yor. Ne den? Bir ör nek le ce vap la ya lým. Üc ret li si niz. Ge çi mi ni zi zor luk la sür dü rü yor su nuz. A i le fert le ri i se du rum dan þi kâ yet çi. Tü ke ti mi kam çý la yan rek lâm la rýn ve çev re nin tah ri kiy le büt çe ni zi zor lu yor lar. Ne var ki ma lî gü cü nüz ta lep le ri kar þý la ya mý - yor. Bir gün bir ban ka gö rev li si yo lu nu zu ke si yor. Ýk na e di yor. Ar týk si zin de bir kre di kar tý nýz var. Ýlk ön ce kul lan ma ya çe ki ni yor su nuz. Son ra ken di ni zi bir ma ða za nýn ö nün de bu lu - yor su nuz. U zun za man dýr rü ya la rý ný zý süs le yen ta kým el - bi se si ze göz kýr pý yor. Ce sa re ti ni zi top la yýp i çe ri ye gi ri yor su nuz. El bi se si zin. Pa ra ma ra ö de mi yor su nuz. Ne gü zel! San ki be da va. E þi niz, ar ka sýn dan ço cuk la rý nýz... On la rýn ba þý kel mi? Kar tý ka pan so lu ðu a lýþ ve riþ mer ke zin de a lý - yor. Ye ni giy si ler, son mo del bil gi sa yar lar, pa ha lý sa - at ler, plaz ma lar, ip ho ne ler... A i le re i si o la rak ken di niz le gu rur du yu yor su - nuz. Sa ða so la ca ka sa tý yor su nuz. A i le bol luk i çin de yü zü yor di ye. Ö de me za ma ný ge lin ce ne mi o lu yor? As ga rî tu tar ö de ni yor. Ya da bir baþ ka ban ka dan kre di çe ki lip borç ka pa tý lý yor. Fa iz fa iz üs tü ne bi ni yor. Ha liy le borç ka ba rý yor. Ýþ te Tür ki ye nin bü yü me si de bu na ben zi yor. Ýç ta sar ruf ye ter siz. Bü yü me dýþ kay na ða bað lý. Ya ni, el pa ra sý. Bü yü dük çe dö viz ih ti ya cý ar tý yor. Bu na kar þý lýk ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 50 le re in miþ. Ma yýs a yýn da 11 mil yar do lar lýk ih ra ca ta kar þý - lýk 21 mil yar do lar lýk it ha lat ger çek leþ miþ. Yýl so nu i ti ba riy le ca rî a çý ðýn 80 mil yar do la ra da yan ma sý bek le ni li yor. GSYH nýn yüz de 8 i ni a þa cak. Ya ban cý lar, þim di lik fi nan se e di yor. Ya de ðir me nin su yu nu ký sar lar sa? Ýp ler el le rin de. Den ge le ri alt üst e de bi lir ler. Ni te kim ge çen haf ta do lar da ki ha re ket len me - ler bu nun ha ber ci si o la bi lir. Son i ki yý lýn en yük sek se vi ye si ni gör dü. Cid dî bir risk söz ko nu su. Bu yüz den Mer kez Ban ka sý ve BDDK bu ris ki a zalt mak i çin e ko no mi yi so ðut ma nýn ça re si ni a - rý yor. An la ya ca ðý nýz bü yü me de re kor kýr mak öy le pek ma tah bir ba þa rý de ðil. Ö nem li o lan el ke se si ne muh taç ol ma dan sað lýk lý bü yü mek tir. Bu nun i çin Tür ki ye han gi sek tör ler de re ka - bet çi o la cak, it hal et ti ði a ra mal la rýn da han gi - si ni ken di ü re te cek, e ner ji fa tu ra sý ný na sýl ha - fif le te cek... Ya pay gün dem mad de le ri ni bý ra kýp bu ko - nu la rý tar tý þa lým, ca rî a çýk de ðil, ca rî faz la ve - ren bir ül ke ko nu mu na gel me nin yol la rý ný a - ra ya lým. re cep tas ni as ya.com.tr Tun ce li de bir te rö rist tes lim ol du TUNCELÝ DE te rör ör gü tün den ka çan bir te rö ris tin si lâh ve teç hi za tý i le gü ven lik kuv vet le ri ne tes lim ol du ðu bil di ril di. Tun - ce li Va li li ði nden e di ni len bil gi ye gö re, Ho zat il çe sin de PKK te rör ör gü tü men su - bu bir te rö ris tin si lâh ve teç hi za tý i le gü - ven lik kuv vet le ri ne tes lim ol du ðu be lir - til di. A çýk la ma da, il çe ye bað lý Ka ra ça vuþ kö yü kýr sal a la nýn da a ra zi ta ra ma sý ya - pan gü ven lik kuv vet le ri ne tes lim o lan te - rö ris tin be ra be rin de 1 a det ka laþ ni kof pi - ya de tü fe ði, 5 a det þar jör, 2 a det el bom - ba sý ve ka laþ ni kof mer mi le ri bu lun du ðu da kay de dil di. Tun ce li / a a Van da kun dak çý kýs kýv rak VAN DA son 10 gün i çin de 11 a ra cý yak tý ðý be lir ti len ki þi suç üs tü ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, þe hir mer ke zin de son 10 gün i çe re sin de de ði þik ma hal ler de 11 a ra cýn ya kýl ma sý o la yý i le il gi li Em ni yet Mü dür lü - ðü Te rör le Mü ca de le ve Ýs tih ba rat Þu be e - kip le ri ta kip baþ lat tý. Ya pý lan ta kip so nu cu Bah çý van Ma hal le si Gü neþ 2. So kak ta park ha lin de ki bir mi ni bü sü yak mak is te - yen V.E. suç üs tü ya ka lan dý. Po lis, gö zal tý - na a lý nan ve al kol lü ol du ðu be lir ti len V.E nin yak mak is te di ði mi ni büs te in ce le - me yap tý. Zan lý V. E nin, AKP Ge nel Baþ - ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan ýn 20 Ma yýs ta Van da dü zen le di ði mi - tin gin da ðý lý mý sý ra sýn da el le rin de Türk Bay ra ðý ve AKP bay ra ðý ný ta þý yan par ti li le - re sal dý rýr ken gö zal tý na a lýn dý ðý ve da ha son ra mah ke me ce ser best bý ra kýl dý ðý öð - re nil di. Van / a a Nö bet te in ti har et ti BALIKESÝR Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nda va ta ni gö re vi ni ya pan bir as ker, nö be ti sý - ra sýn da si la hýy la in ti har et ti. A lý nan bil gi ye gö re, Bi ga diç Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý - na bað lý Yað cý lar Kö yü Jan dar ma Ka ra ko - lu nda gö rev ya pan er Mu sa Er türk (21), ka ra ko lun ö nün de ki ku lü be de nö bet tut - tu ðu sý ra da si la hýy la ba þý na a teþ e de rek ca - ný na kýy dý. Ku lü be den si lâh se si gel me si ü - ze ri ne o lay ye ri ne gi den as ker ler ta ra fýn - dan bu lu nan Er türk ün ce se di, o top si ya pýl - mak ü ze re Bur sa Ad lî Týp Ku ru mu mor gu - na kal dý rýl dý. Beþ ay lýk as ker ol du ðu bil di ri - len Mu sa Er türk ün, yak la þýk 1.5 yýl ön ce a - ða be yi nin de in ti har et ti ði ve bu se bep le u - zun sü re dir psi ko lo jik te da vi gör dü ðü be lir - til di. Er türk ün ce na ze si nin Ma ni sa da top - ra ða ve ri le ce ði bil di ril di. Ba lý ke sir / a a 19 ü ni ver si te de 25 bi rim ku rul du ADIYAMAN, Ad nan Men de res, Ak de niz, An ka ra, Bin göl, Cum hu ri yet, Ça nak ka le On se kiz Mart, Düz ce, Ga zi os man pa þa, Hak ka ri, Ýz mir, Ka ra bük, Nev þe hir, Nið de, On do kuz Ma yýs, Sel çuk, Sü ley man De mi - rel, U þak, Yýl dý rým Be ya zýt ü ni ver si te le rin - de, top lam 25 fa kül te, ens ti tü ve yük se ko - kul ku rul du. 19 ü ni ver si te de fa kül te, ens ti - tü ve yük se ko kul la rýn ku rul ma sý na i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, ku ru lan ens ti tü - ler a ra sýn da An ka ra Ü ni ver si te si ne bað lý Gý da Gü ven li ði Ens ti tü sü, Bin göl Ü ni ver - si te si ne bað lý Ya þa yan Dil ler Ens ti tü sü, Ka ra bük Ü ni ver si te si ne bað lý De mir-çe lik Ens ti tü sü de bu lu nu yor. An ka ra/ a a Sý ra Su ri ye de Tür ki ye nin ya ný ba þýn da ki Su ri ye so ru nu tam bir ib ret-i â lem; ve Be di üz za man ýn Zâ lim le rin ký lýn cýy la (güç ve des te ðiy le) fe rec (kur tu luþ) ve fe rah (mut lu luk-ge liþ me) ve sü rur ve fü tû hat (mu vaf - fa ki yet-za fer) ol ma ya ca ðý ný, Mü nâ fýk la rý ehl-i i mâ - na mu sal lat e den ve zýn dýk la rý ye tiþ ti ren mü te mer rid (in kâr da i nat çý) ec ne bi le rin ký lýnç la rýn dan fay da gel - me ye ce ði ni bir de fa da ha te yid e di yor. (Lem a lar. 155, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 161) Su ri ye den ön ce, Af ga nis tan, I rak, Su dan ör nek le ri or ta da. Ba ba Ge or ge Bush, ön ce 36. pa ra le lin ku ze yi - ni tam pon böl ge yle Çe kiç Güç ün ko ru ma sýn da I - rak tan ko par dý. Son ra kur þun ka lem den ço cuk ma - ma sý na ka dar on i ki se ne uy gu la nan a man sýz gý da ve i lâç am bar go suy la ül ke yi tü ket ti. Ar dýn dan O ðul W. Bush i se ül ke yi bom ba la yýp iþ - gal et ti. Ve en ön ce se kiz se ne si lâh ve rip kom þu Müs lü man Ý ran la sa vaþ týr dý ðý, pe þin den Ku veyt e sal dýr ma ya cür et len dir di ði Sad dam ý i dam et ti ve Bað dat ta ki Ba as re ji mi ni yýk tý. I rak ý öz gür leþ tir - mek slo ga nýy la gi ri þi len iþ ga lin ar dýn dan yüz bin - ler ce si vil I rak lý kat le dil di, mil yon lar ca sý sa kat, pe - ri þan hal de ev le rin den, yurt la rýn dan gö çe zor lan dý. Ýþ gal, zu lüm ve kat li am de vam e di yor Af ga nis tan da ay ný tu zak iþ le di. Bin La din in El Ka i - de ör gü tü nü kul la nan ABD, i þi bit tik ten son ra is ti mal et ti ði â le ti ký rýp at tý. Yüz bin ler ce Müs lü ma nýn kat le - dil di ði bu ül ke de de A me ri kan ve iþ gal or tak la rý nýn he ge mon ya ve çý kar la rý he sa bý na NA TO pa ra va - ný nda iþ gal ve tah ri bat de vam e di yor ÖN CE ÝÞ BÝR LÝK ÇÝ LE RÝ NÝ YÝ YOR Ý þin il ginç ya ný, Ö zal dö ne min de baþ la tý lan ve AKP hü kû met le rin de tam gaz sür dü rü len po li ti ka lar la Tür ki ye nin bu i ki ül ke de de iþ ga le des tek ver me si. Tem muz 2004 te hü kû met teb li ði yle, al tý de niz li - ma ný nýn ve ye di ha va a la ný nýn I rak ý iþ ga le gi den A - me ri kan as ker le ri nin her tür lü per so nel, si lâh, mü - him mat, sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da ðý tý mý na a çýl - ma sý ve Ýn cir lik Üs sü nden ha va la nan A me ri kan sa - vaþ u çak la rý nýn I rak þehir ve köy le ri ü ze ri ne bin ler ce sor ti ya pýp bom ba la ma sýn da ol du ðu gi bi Bu sü re de Af ga nis tan a i ki kez as ke rî bir lik gön de - re rek Af gan iþ ga li ne fi i lî o la rak des tek ve ri lip Tür ki - ye nin res men sa vaþ or ta ðý ve cep he ül ke si ya pýl - ma sýn da ol du ðu gi bi Da ha ön ce Su dan ýn baþþehri Har tum da ki i lâç fab - ri ka sý ný nük le er si lâh ü re ten te sis di ye bom ba la yan ABD nin sýrf ya kýn iþ bir li ði ni ka bul et me di ði i çin bu ül ke yi fit ne ve tah rik le i ki ye böl me si, A rap ba ha rý tar týþ ma la rý a ra sýn da gün de me bi le gel me di. Ý þin as lý na ba ký lýr sa, ne Tu nus a, ne de Mý sýr a, ne Ye men e, ne de Lib ya ya de mok ra si ve öz gür lük ler gel me di; ba rýþ ve is tik rar sað la na ma dý. Sâ de ce son kul lan ma ta rih le ri do lan ve mi âd la rý bi ten o tuz kýrk yýl lýk iþ bir lik çi pi yon la rý dev ril di. Mý sýr da bir sa ray dar be si yap tý rýl dý, â de ta Mý - sýr ýn 12 Ey lül ü ya pýl dý. 32 se ne lik Mü bâ rek bir ke - na ra çek ti ril di, lâ kin ye ri ne yi ne Pen ta gon un ö ner - di ði Ge nel kur may Baþ ka ný Tan ta vi Si lâh lý Kuv - vet ler Kon se yi Baþ ka ný o la rak ge ti ril di. Mý sýr da ki as ke rî yö ne tim den ABD mem nun; an cak dün - den bu gü ne de ði þen çok faz la bir þey ol ma dý. Tah - rir mey da ný yi ne ka rý þýk, gös te ri ler de yi ne de mok - ra si ve öz gür lük ta lep le ri de vam e di yor. Yi ne ça týþ - ma lar, kar ga þa ve hu zur suz luk E SAD DUR SUN, RE JÝ MÝ DE ÐÝÞ SÝN! Lib ya da I rak laþ tý rýl dý; iç ça týþ ma, kar ga þa, ka os ve te rör ba tak lý ðý na dön dü. 42 yýl dýr des tek le nen Kad da - fi yö ne ti mi de vam e di yor. Baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re dar be ler le hü kû met le ri de vir ten, meþ ru se çil miþ ik ti - dar la rý a la þa ðý et ti ren ABD, Lib ya da hâ lâ Kad da fi yi (bir tür lü) en ter ne et miþ de ðil. Tür ki ye de ol du ðu gi bi bel ki Lib ya nýn da u çu ru - mun ke na rý na gel me si ni bek li yor; fa kat Lib ya çok tan u çu ru ma yu var lan mýþ; iç sa vaþ sü rü yor. Ül ke a nar þi ve iç ça týþ ma lar la fi i len bö lün müþ, da ðýl ma nýn e þi ðin - de, bir yan dan mu ha lif le re des tek sö zü ve ri li yor, di ðer yan dan Kad da fi ve yö ne ti mi el al týn dan kol la nýp ko - ru nu yor. Da ha sý, za man za man Was hing ton dan Pa - ris e, Kad da fi nin ka la bi le ce ði me saj la rý ve ri li yor. Sý ra Su ri ye de. Bu Müs lü man kom þu ül ke de ay ný plân la I rak laþ tý rý lý yor. Da ha dü ne ka dar E sad git me - li! bas ký sý ya pan A me ri kan ve Ba tý lý mer kez ler, u fak u fak E sad dur sun, re ji mi ni ye ni le sin! tü rü çar pý cý dö nüþ ler ser gi le mek te ler. Ve bu a ra da o lan, Su ri ye hal ký na ol mak ta. Her gün on lar ca si vil kat le dil mek te. Kar ga þa, ka os ve iç ka rý þýk lýk sür mek te AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 282. haf ta ba sýn a çýk la ma sýn da, yýl lar dýr de - mok ra tik a çý lým, Kürt a çý lý mý, her ke se öz - gür lük, hoþ gö rü, ö te ki ne say gý gi bi slo - gan lar la in san lar o ya lan dý rý lýr ken, ve sa yet a - na ya sa la rý nýn ar ka sý na sý ðý nan la rýn hâ lâ tüm hak ve öz gür lük ler ö nün de ki en bü yük en gel o la rak ül ke yi ka os tan ka o sa sü rük le me plân - la rý yap týk la rý i fa de e dil di. Ab di Ý pek çi Par ký nda dü zen le nen ey lem - de Vah det Vak fý yö ne ti ci si Mu hit tin Öz de - mir, Plat form a dý na yap tý ðý ba sýn a çýk la ma - sýn da, dün hiç bir hu ku kî ze mi ni ol ma dý ðý ve ba þör tü sü hak kýn da hiç bir ya sal dü zen le me bu lun ma dý ðý hal de hu ku ku çið ne ye rek ba - þör tü lü öð ren ci le ri o kul la ra al ma yan la ra, ka mu sal a lan, hiz met ve ren hiz met a lan gi bi key fi yo rum lar la ba þör tü lü ha ným la rýn gö rev le ri ne son ve ren le re, ba ro lar dan a tan - la rax has ta la rý ný mu a ye ne et me yen le re kar þý ses le ri ni çý kart ma yan la rýn, bu gün a de ta in - san hak ve öz gür lük le ri nin sa vu nu cu lu ðu na so yun duk la rýn söy le di. Öz de mir, yýl lar dýr de mok ra tik a çý lým, Kürt a çý lý mý, her ke - se öz gür lük, hoþ gö rü, ö te ki ne say gý gi bi slo gan lar la in san lar o ya lan dý rý lýr ken, ve sa - yet a na ya sa la rý nýn ar ka sý na sý ðý nan la rýn hâ lâ tüm hak ve öz gür lük ler ö nün de ki en bü yük en gel o la rak ül ke yi ka os tan ka o sa sü rük le - me plân la rý yap týk la rý ný söy le di. Ba þör tü sü ya sa ðý i le a lâ ka lý bir ka nu ni ya sak var mý - dýr? di ye so ran Mu hit tin Öz de mir, ya sak çý ka fa la ra þu so ru la rý yö nelt ti: Ba þör tü sü se be biy le e ði tim ve ça lýþ ma hak ký en gel le ne bi lir mi? Kur ân kur su na git - mek i çin 12 yaþ sý ný rý ný ko yan, bu na mu ka bil Tev rat ve Ýn cil i o ku ma i le il gi li her han gi bir sý nýr la ma ge tir me yen zih ni yet, han gi çif te stan dar dý kul lan mak ta dýr? A na ya sa da i fa de e di len i nanç ve i fa de öz gür lü ðü key fi uy gu la ma lar la en gel le ne bi lir mi? Se çim mey dan la rýn da Kur ân ý ö pen ler, çar þaf lý ha ným la ra ro zet ta kan lar ni çin se çim son ra - sý ses le ri ni çý kart mý yor lar? E vet, biz bi li yo ruz ki, on la rýn tek kay gý sý oy dur. Her þe yi, o ya tah vil et mek i çin yap mak ta dýr lar. BBP Ge nel Baþ kan lý ðý na, Par ti Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Des ti ci se çil di. Sür me li O te li nde ger - çek leþ ti ri len 5. O la ða nüs tü kon gre de ge nel baþ kan lýk se çi mi i çin ka yýt lý bin 73 de le ge den 639 u oy kul lan dý. Oy la rýn 628 i ge çer li, 11 i ge çer siz sa yýl dý. A day lar dan Des ti ci 387 oy a lýr ken, di ðer a day lar dan Ya vuz A ðý ra li oð lu 143, Nev zat Yan maz i se 98 oy al dý. Des ti ci, ge nel baþ kan se çi le - bil mek i çin ge re ken salt ço ðun luk o yu nu a la ma ma sý na kar þýn di ðer i ki a da yýn çe kil me si ü ze ri - ne ge nel baþ kan i lân e dil di. Ge nel Baþ kan lýk se çi mi nin ar dýn dan kon gre ye ký sa bir a ra ve ril di. De le ge ler a ra nýn ar dýn dan bir kez da ha san dýk ba þý na gi de cek ve Mer kez Ka rar Yö ne tim Ku - ru lu i le Di sip lin Ku ru lu lis te si ni oy la ya cak. An ka ra / a a Bin göl de 1 as ker þe hit BÝNGÖL DE PKK lý te rö rist le rin jan dar ma ka ra ko lu na in þa at mal ze me si ta þý yan kam yo ne te yö - ne lik sal dý rý sýn da, 1 as ker þe hit ol du, 1 rüt be li as ker i le a raç sü rü cü sü de ya ra lan dý. E di ni len bil - gi ye gö re, Bin göl ün Genç il çe sin de ya pý mý de vam e den Su ve ren Jan dar ma Ka ra ko lu na kam - yo net le in þa at mal ze me si ta þý yan a ra ca te rö rist ler ta ra fýn dan u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý da a raç ta bu lu nan Yoz gat Yer köy nü fu su na ka yýt lý on ba þý De niz Ba ca nak (23) a ðýr, bir rüt be li as ker i le a raç sü rü cü sü N.B. ya ra lan dý. As ke ri he li kop ter le E la zýð As ke rî Has ta ne si ne kal dý rý lan De niz Ba ca nak ýn þe hit ol du ðu öð re nil di. Sal dý rý yý dü zen le yen te rör ör - gü tü ü ye le ri nin ya ka lan ma sý i çin böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la týl dý. Bin göl / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Özgür Nizam'ýn babasý Seyhan Nizam'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Iþýldak, Mustafa Gökmen, Murat Sayan, Cüneyt Üstün, Barýþ Akbulak, Recep Karakoç Destici, BBP Genel Baþkaný oldu DE ÐÝÞ TÝ RÝ LE MEZ TEK MAD DE CUM HU RÝ YET TÝ Se çim kam pan ya sý bo yun ca, bü tün si ya si par ti - le rin si vil a na ya sa va a din de bu lun duk la rý ný söy le yen Öz de mir, Bu sü reç te en çok tar tý þý la - cak ko nu la rýn ba þýn da, va tan daþ la rýn i nanç öz - gür lük le ri ni ký sýt la yan ve Tür ki ye ye mah sus ol - du ðu id di a e di len la ik lik tat bi ka tý o la cak týr. Bi - lin di ði gi bi 1921 ve 1924 a na ya sa la rýn da Dev le - tin di ni, Din-i Ýs lâm dýr hük mü ne yer ve ril miþ, gayr-i Müs lim o lan va tan daþ la rýn i nanç hür ri - yet le ri de te mi nat al tý na a lýn mýþ týr E ðer 1924 A na ya sa sý ný be nim se dik le ri ni ve bu nu ku ru cu i ra de ka bul et tik le ri ni söy lü yor lar sa, O a na ya - sa da de ðiþ ti ri le mez tek mad de nin, dev let þek - li nin cum hu ri yet ol du ðu i fa de e dil miþ, lâ ik lik i - de o lo ji si ne yer ve ril me miþ tir. Ha zýr la na cak o lan ye ni si vil A na ya sa da, Lo zan Ant laþ ma sý nda ka bul e di len mil let sis te mi e sas a lýn ma lý, Fran sýz ca o lan la ik lik ke li me si ne yer ve ril me - me li ve fark lý i nanç la ra sa hip o lan in san la rýn din ve vic dan hür ri yet le ri te mi nat al tý na a lýn - ma lý dýr di ye ko nuþ tu. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Yýl lar dýr mil le ti o ya la dý ðý nýz ye ter

6 6 Y YURT HA BER 2 bin 400 met re de U ður Bö ce ði Þen li ði KAHRAMANMARAÞ TA 4. U lu daz U ður Bö ce ði Þen li - ði ya pýl dý. Kah ra man ma raþ Va li si Þük rü Ko ca te pe, 2 bin 400 met re yük sek lik te ki Çi men Da ðý U lu daz Te pe - sin de dü zen le nen þen lik te ki ko nuþ ma sýn da, u ður bö - cek le ri nin ne ka dar i yi ko ru nur sa o ka dar u zun ya þa ya - ca ðý ný söy le di. U ður bö cek le ri nin u ður ge tir di ði nin dü þü nül dü ðü ve u çu rul ma ya ça lý þýl dý ðý ný i fa de e den Ko ca te pe, A ma ta bi at ta on lar di ðer za rar lý da ha kü çük bö cek le ri yok e de rek do ða ya, e ko lo jik den ge a çý sýn dan hiz met e den çok fay da lý bö cek ler de di. Ya pý lan faaliyet le u ður bö cek le ri nin bu gün yu va la rýn da ra hat - sýz e dil di ði ni di le ge ti ren Ko ca te pe, þöy le ko nuþ tu: Biz bu gün u ður bö cek le rin den ö zür di li yo ruz. Biz bu et kin lik le ri Kah ra man ma raþ ta çok da ha fark lý þe kil de yay la þen li ði þek lin de ya pa bi li riz. Bu et kin li ði ba raj göl le ri miz de su spor la rý gi bi et kin lik ler le çe þit len dir - me yi dü þü nü yo ruz. Ko ca te pe, bu gün kü faaliyet le rin bir a ma cý nýn da va tan daþ la ra çev re bi lin ci a þý la mak ol - du ðu nu i fa de et ti. Kah ra man ma raþ / a a U zun göl de tu rist le re he li kop ter tu ru im kâ ný TRABZON UN Çay ka ra il çe sin de ki tu rizm bel de si U - zun göl e ge len yer li ve ya ban cý tu rist ler, yak la þýk 8 da ki ka sü ren he li kop ter tu ruy la yö re nin do ðal gü zel li ði ne ha va - dan gör me fýr sa tý bu lu yor.bel de de u zun sü re dir tu rizm iþ let me ci li ði ya pan Dur sun A li Ý nan ýn or ga ni zas yo nuy la bel de ye ge ti ri len 5 yol cu ka pa si te li he li kop ter, tur la ra baþ la dý. Bel de de ki göl ký yý sýn da bu lu nan pist ten ha va la - nan he li kop ter, muh te þem do ðal gü zel li ðiy le yýl da 100 bin ler ce yer li ve ya ban cý tu ris ti a ðýr la yan U zun göl ü ha - va dan iz le me im kâ ný su nu yor. Eþ siz pey za jý ve çam a - ðaç la rý nýn a de ta bir bi ri ne geç ti ði ya maç la rý ha va dan gör - mek is te yen ler, ki þi ba þý 100 li ra ö de ye rek yak la þýk 8 da - ki ka sü ren ha va yol cu lu ðu ya pý yor. Ýlk o la rak çam a ðaç - la rýy la ör tü lü ya maç la ra doð ru ha va la nan he li kop ter, da ha son ra U zun göl ü kuþ ba ký þý gör me imkâný sað lý yor. Tur kap sa mýn da ta bi at se ver ler, çev re de ki yay la la rý ve or man la rý, Tem muz a yý ol ma sý na kar þýn zir ve sin den kar kalk ma yan te pe le ri gör me fýr sa tý ya ka lý yor. He li kop te rin 25 yýl lýk pi lo tu Za fer Yýl maz, tu rist le re 3 fark lý u çuþ se çe - ne ði sun duk la rý ný söy le di. Trab zon / a a Dü ðün pas ta sýn dan 34 ki þi ze hir len di GÜMÜÞHANE DE ka týl dýk la rý bir dü ðün tö re nin de ye - dik le ri pas ta dan ze hir le nen 34 ki þi, te da vi al tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, il mer ke zin de ki Bal ye mez Ko na - ðýn da, Ley la ve Fa tih Gün düz ün dü ðün tö re ni ne ka tý - lan ya kýn la rý, dü ðün son ra sý Sa rý çi çek kö yü ne dön - dü ler. Bir sü re son ra ra hat sýz la nan ve ço ðun lu ðu ço - cuk lar dan o lu þan 34 ki þi, Gü müþ ha ne Dev let Has ta ne - si ne git ti. Dü ðün de ye dik le ri ve il de ki bir pas ta ne den a - lýn dý ðý öð re ni len dü ðün pas ta sýn dan ze hir len dik le ri be - lir le nen 34 ki þi, te da vi al tý na a lýn dý. O lay la il gi li so ruþ tur - ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Gü müþ ha ne / a a Pik nik yo lun da fe ci ka za: 3 ö lü, 5 ya ra lý SÝÝRT TE pik ni ðe gi den ku zen le rin i çe ri sin de bu lun du ðu bir o to mo bi lin po lis pan ze riy le çar pýþ ma sý so nu cu mey da na ge len tra fik ka za sýn da 3 kar deþ öl dü, 5 ku zen ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kur ta lan il çe si ne pik ni ðe gi den Ka ya a i le si ne men sup 8 ku ze nin i çe ri sin de bu lun du ðu Fa ruk Ka ya (19) yö ne ti - min de ki 56 AC 235 plâ ka lý o to mo bil, þehir çý ký þýn da ki Sa na yi Si te si kav þa ðýn da Si irt Em ni yet Mü dür lü ðü ne a it pan zer i le çar pýþ tý. Ka za da, o to mo bil de bu lu nan kar deþ ler Si nan Ka ya (16), Vey sel Ka ya (8) o lay ye rin de, Pý nar Ka ya (7) i se kal dý rýl dý ðý Si irt Dev let Has ta ne si nde öl dü. Ya ra lý lar sü rü cü Fa ruk Ka - ya, Ah met Ka ya, Bey za nur Ka ya, Di la ver Ka ya ve Meh met Hak ký Ka ya Si irt Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. Si irt / a a Tra fik te ür kü ten tab lo TRA FÝK KA ZA ÝS TA TÝS TÝK LE RÝ RA PO RU NA GÖ RE 2009 YI LIN DA 16 BÝN 360 SÜ RÜ CÜ EH LÝ YE TÝ OL MA DI ÐI HAL DE TRA FÝ ÐE ÇIK TI VE KA ZA YA KA RIÞ TI. BU KA ZA LAR DA 165 SÜ RÜ CÜ ÖL DÜ. TRAFÝK ka za la rýn da can ka yýp la rý de vam e der - ken, is ta tis tik ler ka za la ra ka rý þan lar a ra sýn da 16 bin eh li yet siz sü rü cü nün de ol du ðu nu or ta ya koy du. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü i le Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun or tak la þa ha zýr la dý ðý Tra fik Ka za Ýs ta tis tik le ri ra po run dan der le - nen bil gi le re gö re, 2009 yý lýn da ö lüm lü ve ya ra lan ma lý o la rak kay da ge çen 111 bin 121 ka za da top lam 4 bin 324 ki þi öl dü ve 201 bin 380 ki þi de ya ra lan dý. Ýs ta tis tik le re gö re ka - za ya ka rý þan 141 bin sü rü cü den an cak 123,7 bi ni nin eh li ye ti ol du ðu tes bit e dil di. Ya ni eh li ye ti ol ma dan ka za ya ka rý þan sü rü cü sa - yý sý 16 bin 360 o la rak be lir len di. TRA FÝK TE KA ZA RE KO RU ÝL KO KUL ME ZUN LA RIN DA Eh li yet li sü rü cü le rin ka rýþ tý ðý ka za is ta tis ti ði - nin en te pe sin de 72 bin 587 ka zay la B ti pi eh li - ye te sa hip sü rü cü ler bu lu nu yor. Ka za ya pan B ti pi eh li yet li sü rü cü le rin 6 bin 412 si ka dýn. B ti pi eh li yet li le ri 32 bin 229 ka za i le E ti pi eh li - ye ti bu lu nan sü rü cü ler iz le di. Tra fik yet ki li le - ri nin, bin 93 ka za da sü rü cü bel ge si be lir le ne - me di kay dý tut tu ðu 2009 yý lýn da, 16 bin 360 sü rü cü eh li ye ti ol ma dý ðý hal de tra fi ðe çýk tý ve ka za ya ka rýþ tý. Eh li yet siz sü rü cü le rin ka rýþ tý ðý ka za lar da 165 sü rü cü vefat et ti. Mey da na ge len bin 546 ka za da i se baþ ka bir ül ke den bel ge a lan sü rü cü fak tö rü tes bit e dil di. Sü rü cü le rin e ði tim du ru mu na gö re ya pý lan in ce le me de i se ka za ya ka rý þan top lam sü rü cü ler a ra sýn da il ko kul me zun la rý 42 bin 822 a det ka - za i le ilk sý ra da yer al dý. Ýl ko kul me zun la rý ný 27 bin 215 i le li se ve 12 bin 752 ka zay la da ü - ni ver si te me zun la rý ta kip et ti. Ka za la rýn yak la - þýk 3 te bi ri nin yan dan çarp ma dolayýsýyla ya þan dý ðý 2009 yý lýn da, Tür ki ye de en faz la Al - man sü rü cü le rin ka za ya ka rýþ tý ðý be lir len di. Al man la rý, Ý ran lý ve Rus sü rü cü ler iz le di. KA ZA LA RIN A ÐIR LI ÐI TEK YÖN LÜ YOL LAR DA KAZALARI mey da na gel dik le ri yo lun du ru mu na gö re in ce le yen uz man lar, po li sin so rum lu luk a la - nýn da ki 91 bin 729 ka za nýn 50 bin 545 i nin tek yön lü yol lar da, 41 bin 184 ka za nýn da i ki yön lü yol lar da mey da na gel di ði ni tesbit et ti. Tek yön lü yol lar da ki ka za lar da 608 sü rü cü, 703 yol cu ve 400 ya ya vefat etti. Ý ki yön lü yol lar da ki ka za - lar da i se 507 sü rü cü, 586 yol cu ve 189 ya ya öl dü yý lýn da, Ha va du ru mu a çý sýn dan en faz la ka za nýn 67 bin 663 i le a çýk ha va da mey da na gel di. Ra po ra gö re, o to mo bil en faz la ka za ya ka rý þan ta þýt ol du. O to mo bi lin ka rýþ tý ðý ka za sa yý sý 77 bin 7. O to mo bil le rin ka rýþ tý ðý ka za lar da 784 sü rü cü öl dü. Ka za la - rýn ço ðun lu ðu nun Kav þak lar da ge çiþ ön ce li - ði ne uy ma mak dolayýsýyla mey da na gel di ði 2009 yý lýn da, en çok 2006 mo del ta þýt la rýn ka za ya ka rýþ tý ðý tes bit e dil di. An ka ra / a a FO TOÐ RAF: A A U lu Ca mi çev re si ka mu laþ tý rý la cak BÝRLEÞMÝÞ Mil let ler E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ör gü tü nün (U NES CO) Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te sin de yer a lan Div - ri ði U lu Ca mii ve Da rüþ þi fa sý çev re sin - de ki 2. e tap ka mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 110 par se lin is tim lak e di le - ce ði bil di ril di. Div ri ði U lu Ca mii ve Da - rüþ þi fa sý nýn çev re dü zen le me si kap sa - mýn da Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð - rul Gü nay ýn ka tý lý mýy la 5 Ey lül 2009 da ger çek leþ ti ri len ilk yý kým la baþ la yan ka - mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Ça - lýþ ma la rýn 1. e ta bý ge çen yýl ta mam la nýr - ken, bu yýl 2. e tap i çe ri sin de yer a lan mül - ki yet ler ka mu laþ tý rý la cak. Ta ri hî ya pý nýn et ra fýn da ki ya pý la ra yö ne lik o la rak yü rü tü - len 2. e tap ka mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý i çin o luþ tu ru lan Kýy met Tak dir ve Uz laþ ma Ko mis yo nu nun, 110 par se lin ma lik le ri i le top lan tý ya pa ca ðý be lir til di. Si vas / a a Edirne sokaklarýnda baþýboþ atlar geziyor EDÝR NE DE son za man lar da cad de ve so - kak lar da ar tan sa yý la rýy la dik ka ti çe ken ba þý boþ at lar, yer li ve ya ban cý tu rist le rin þaþ kýn lý ðý na sebep o lu yor. U lus la r a ra sý ka - ra yo lu ni te li ðin de ki Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý yo lu ü ze rin de, þehrin mer ke zi ko nu mun - da bu lu nan Bi nev ler ci va rýn da ki ye þil a - lan lar da hayat a la ný bu lan sa hip siz at lar la bir lik te sa hip li at lar da ot la ma la rý i çin ge ti - ri li yor. Bu lun duk la rý park ve ye þil a lan lar - dan za man za man yol la ra fýr la yan, ba þý - boþ o la rak yol lar da ge zen at lar, tra fik te sey re den a raç lar i çin teh li ke mey da na ge - ti rir ken, ya ya la rýn da kork ma sý na sebep o - lu yor. Ö zel lik le sa bah sa at le rin de or ta ya çý kan bu man za ra, sa hip le ri nin at la rý top - la ma sýy la son bu lu yor. E dir ne / a a Araç yakan kiþi, suç üstü yakalandý VAN DA son 10 gün i çin de 11 a ra cý yak tý ðý be lir ti len ki þi suç üs tü ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, þe hir mer ke zin de son 10 gün i çe re sin de de ði þik ma hal ler de 11 a ra cýn ya kýl ma sý o la yý i le il gi li Em ni yet Mü dür lü - ðü Te rör le Mü ca de le ve Ýs tih ba rat Þu be e kip le ri ta kip baþ lat tý. Ya pý lan ta kip so nu - cu Bah çý van Ma hal le si Gü neþ 2. So kak ta park ha lin de ki bir mi ni bü sü yak mak is te - yen V. E. suç üs tü ya ka lan dý. Van / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun n Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL nbarlada Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA n Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL n Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) ntrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ nateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Su ri ye or du su tank la rý Ha ma da n SU RÝ YE or du su tank la rý nýn, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a ley hi ne ya pý lan bü yük gös te ri nin ar dýn dan Ha ma ken ti nin gi riþ le ri ne ko nuþ lan dý ðý bil - di ril di. Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz le - me vi baþ ka ný Ra mi Ab dul rah man, Re u ters ha ber a jan sý na yap tý ðý a çýk la - ma da, Ha ma nýn ke nar ma hal le le rin - de on lar ca ki þi nin tu tuk lan dý ðý ný be - lir te rek, yet ki li le rin þehrin kon tro lü nü e le ge çir mek i çin as ke rî çö zü mü yeð - le ye cek le ri nin gö rün dü ðü nü söy le di. Su ri ye nin baþ ken ti Þam ýn 210 ki lo - met re ku ze yin de ki Ha ma þehri, 1982 yý lýn da Su ri ye ta ri hi nin en kan lý o lay - la rýn dan bi ri ne sah ne ol muþ, as ker ler, dö ne min Dev let Baþ ka ný Ha fýz E sad a yö ne lik Ýs lâm cý a yak lan ma yý bas týr - mak i çin 30 bin ki þi yi öl dür müþ tü. Am man / a a Rus yol cu u ça ðý a cil i niþ yap tý n RUS YA'DA son gün ler de sýk rast - la nan ve bü yük ö lüm ler le so nuç la nan Tu po lev-154 tip yol cu u çak la rý ka za - la rý na bir ye ni si da ha ek len di. Si bir ya þeh ri Ye ka te rin burg dan 116 yol cu su i le bir lik te ha va la nan Tu po lev-154 tip u çak, mo tor la rýn dan bi ri nin a rý za yap ma sý ü ze ri ne ha va li ma ný na ge ri dö ne rek a cil i niþ yap tý. Pi lo tun i niþ ön ce si ya ký tý a zalt mak i çin bir müd - det ha va da kal ma sý nýn he ye can lý da - ki ka la rýn ya þan ma sý na se bep ol du ðu be lir til di. Rus ya ha va u la þým dü zen le - yi ci ku ru mu Ro sa vi at si ya dan ya pý lan a çýk la ma da, Ye ka te rin burg dan ha - va la nan u çak gü ney þehri Mi ne ral nýy Vo dý ya gi de cek ti. Tek nik ne den ler le ge ri dön mek zo run da kal dý. Kap tan ku le yi a rý za i le il gi li bil gi len dir di ve ge ri dö nüþ de gü ven li bir þe kil de sað - lan dý de di. Mos ko va / ci han Ye men de 2 si vil öl dü n YE MEN'DE El Ka i de mi li tan la rý nýn e lin de bu lu nan mev zi le re yö ne lik ha - va a ký nýn da 2 si vi lin öl dü ðü bil di ril di. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen ye rel yet ki li, ül ke nin gü ne yin de ki Ja ar þeh ri gi ri þin de ge ce sa at le rin de ha va a ký ný dü zen len di ði ve fü ze nin bir e ve i sa bet et me si so nu cu ev de bu lu nan 2 si vi lin öl dü ðü nü, 3 ü nün ya ra lan dý ðý ný be - lirt ti. Ay ný kay nak, he de fin as lýn da si - lah lý ki þi le rin kon tro lün de ki bir bi na ol du ðu nu da kay det ti. A den / a a En do nez ya da vol kan pat la dý n EN DO NEZ YA'NIN or ta ke si min - de ki Su la we si a da sýn da bu lu nan So - pu tan Da ðý vol ka ný pat la dý. En ya kýn yer le þim bi ri mi nin, teh li ke böl ge si nin sý ný rý nýn dý þýn da ol ma sýn dan ö tü rü kim se za rar gör me di ve yet ki li ler her - han gi bir tah li ye fa a li ye ti baþ lat ma dý. Yak la þýk 6 ki lo met re yük sek li ðe kül püs kür ten vol kan, en son 2008 de pat la mýþ tý. Ca kar ta / a a Gu a te ma la da yi ne linç o la yý n GU A TE MA LA'NIN köy lü ler, hýr sýz - lýk la suç la dýk la rý bi ri ka dýn 6 ki þi yi linç e de rek öl dür dü. Dað lýk ke sim de ki bir köy de mey da na ge len o lay sý ra sýn da po li sin sal dý rý ya mü da ha le et me si de köy lü ler ce en gel len di. Ül ke de linç ey - lem le ri ol duk ça yay gýn. Gu a te ma la in - san hak la rý ku ru luþ la rý na gö re sa de ce bu yý lýn ilk 5 a yý i çe ri sin de 66 linç gi ri - þi mi ol du ve bu o lay lar da 25 ki þi, halk ta ra fýn dan öl dü rül dü. Gu a te ma la / a a Sýr bis tan i le Ko so va a ra sýn da an laþ ma lar n SIRBÝSTAN i le Ko so va a ra sýn da Brük sel de ya pý lan gö rüþ me ler de ba zý ko nu lar da an laþ ma sað lan dý. Gö rüþ - me le re ön cü lük e den AB den bir kay - na ðýn ver di ði bil gi ye gö re, ta raf lar, va - tan daþ la rýn do la þý mý, nü fus ka yýt la rý ve ü ni ver si te dip lo ma la rý nýn ta nýn ma sý a - lan la rýn da üç an laþ ma yý so nuç lan dýr dý. Brük sel de sað la nan an laþ ma la rýn ay - rýn tý la rý nýn da ha son ra a çýk la na ca ðý bil - di ril di. Ta raf lar a ra sýn da di ðer so run la - rýn çö zü mü i çin Tem muz ve Ey lül ay - la rýn da ye ni gö rüþ me ler ya pýl ma sý bek - le ni yor. Sýrp he ye ti baþ ka ný Bor ko Ste - fa no viç, Ko so va lý la rýn kim lik kart la rýy la Sýr bis tan i çin de do la þa bi le cek le ri ni, Ko so va yö ne ti min den ve ri len pa sa port ya da pla ka la rý ta ný ma la rý nýn söz ko nu - su ol ma dý ðý ný söy le di. Brüksel / a a ABD: Ýstenirse I rak ta kalýrýz ABD NÝN BAÐ DAT BÜ YÜ KEL ÇÝ SÝ: ABD, ÝS TE NÝR SE GE LE CEK YIL DA BÝN LER CE AS KE RÝ NÝ I RAK TA TUT MA FÝK RÝ NE A ÇIK. ABD'NÝN Bað dat Bü yü kel çi si Ja mes F. Jef frey, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yö ne ti mi nin, is te nir se ge le cek yýl da bin ler ce as ke ri ni I rak ta tut ma fik ri ne a çýk ol du ðu nu söy le di. Jef frey yap tý ðý a çýk la ma da, Was hing - ton ýn, 31 A ra lýk 2011 den son ra I rak ta as ker bu lun du rup bu lun dur ma ma ko nu sun da ka rar ver me di ði ni vur gu la ya rak, I rak ta ki A me ri kan as ker le ri nin hâ lâ mi li tan la rýn a na he de fi ol du ðu nu, an cak A me ri kan as - Hasan Nasrallah, televizyondan yaptýðý konuþmayla Hariri suikastýna deðindi. FOTOÐRAF: AA Nas ral lah: Ha ri ri o la yýn da Ýs ra il in ro lü sor gu lan ma lý LÜBNAN'DAKÝ Hiz bul lah teþ ki lâ - tý nýn Ge nel Sek re te ri Ha san Nas - ral lah, es ki Baþ ba kan Re fik Ha ri - ri nin öl dü rül me si ni so ruþ tu ran Bir leþ miþ Mil let ler Ö zel Mah ke - me si nin id di a na me sin de Hiz - bul lah ü ye si 4 ki þi nin suç lan ma - sýy la il gi li o la rak, Ha zýr la nan id - di a na me de, Hiz bul lah ü ye le ri nin suç lan ma sý hak sýz lýk. Ha ri ri nin öl dü rül me sin de Ýs ra il in ro lü nün sor gu lan ma sý ge re kir de di. Nas - ral lah, BM Lüb nan Ö zel Mah ke - me si nin ha zýr la dý ðý id di a na me - nin, Lüb nan Baþ sav cý sý Sa id Mir - za ya su nul ma sý nýn ar dýn dan ilk a çýk la ma sý ný te le viz yon dan yap tý. Ýd di a na me nin þim di a çýk lan ma - sýy la Ne cip Mi ka ti hü kü me ti ni de vir me nin a maç lan dý ðý ný ö ne sü ren Nas ral lah, so ruþ tur ma nýn baþ la dý ðý ilk gün ler de ön ce lik le Lüb nan lý ve Su ri ye li ki þi le rin suç - lan dý ðý ný, þim di i se Hiz bul lah ýn suç lan dý ðý na dik ka ti çek ti. Bu ko nu da Ýs ra il in ö zel mah ke me yet ki li le riy le iþ bir li ði ya pa rak Hiz - bul lah ýn he def ha li ne ge ti ril di ði - ni söy le yen Nas ral lah, Her kes a da le tin ye ri ne ge ti ril me si ni is ti - yor. An cak id di a na me nin za man - la ma sý çok il ginç. Bu so ruþ tur - ma da Ýs ra il in ro lü hiç sor gu lan - mý yor de di. Bey rut / a a PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Ordu ve ilçeleri Yeni Asya Okuyucularý pikniðine bütün Ordulu Yeni Asya okuyucularýný ve dostlarýmýzý bekliyoruz. Tarih : 17 Temmuz Pazar Yer : Eski Pazar Camii Þehitlik Yaný - ORDU Ýrtibat: K. Müezzinoðlu (0505) T. Namdar (0533) PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Samsun Yeni Asya Okuyucularý ve 19 Mayýs Üniversitesi mezunlarý pikniði 10 Temmuz 2011 tarihinde Kutlukent Piknik Alanýnda yapýlacaktýr. Bütün mezunlarýmýzý ve dostlarýmýzý bekliyoruz. Ýrtibat Tel: Kemal TUZCU : (0505) Ramazan TAÞDEMÝR : (0505) NOT: Samsun Petrol Ofisi Dolum Tesisleri karþýsýndaki Akpet petrol ofisinden piknik alaný 2 km mesafede olup irtibat halinde servis hizmeti saðlanacaktýr. ker le ri ay rýl sa bi le I rak lý la ra sal dý rý la rýn de vam e de ce ði ni i fa de et ti. I rak ta Þi i le rin li der li ðin de ki hü kü met, yýl so nun da ül ke yi terk et me si bek le nen A me ri kan or du su nun ka lýþ sü re si nin u za týl ma sýy la il gi li he nüz ta lep te bu lun ma dý. I rak ta ge çen ay A me ri kan or du su he men hep si Þiî mi lis ler ta ra fýn dan ol mak ü ze re 15 ka yýp ver di. A me ri ka lý as ker ler i çin Ha zi ran 2011, son i ki yý lýn en kan lý a yý ol du. Bað dat / a a Fi lis tin li mül te ci ler so ka ða ter k e dil di ÝKÝ yýl ön ce Nor veç e sý ðý - nan yak la þýk 35 ka dar Fi - lis tin li, il ti ca baþ vu ru la rý red de di lin ce, so ka ða bý - ra kýl dý. Yak la þýk üç ay dýr baþ kent Os lo da bir ki li - se nin bah çe sin de kur - duk la rý ça dýr lar da ya þa - ma ya ça lý þan mül te ci ler, Nor veç hü kü me ti nin ken - di le ri ne in san mu a me le si yap ma dý ðýn dan þi kâ yet et ti. Os lo / ci han Kad da fi, teh di di bý ra kýp çe kil sin ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil - lary Clin ton, NA TO sal dý rý - la rý na kar þý ken di le ri nin de Av ru pa da be lir li he def le ri vu ra bi le cek le ri ni söy le yen Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye ver di ði ya nýt ta, Teh dit et mek ye ri ne çe - kil me li de di. Ýs pan ya zi - ya re ti sý ra sýn da ga ze te ci - le rin so ru la rý ný cevap la yan Clin ton, Kad da fi teh dit et mek ye ri ne o lum lu bir yol iz le me li, hal ký nýn çý kar - la rý ný en ö ne koy ma lý, ik ti - da rý bý ra ka rak de mok ra tik bir ge çi þi ko lay laþ týr ma lý de di. Kad da fi, baþ kent Trab lus ta Ye þil Mey - dan da top la nan bin ler ce des tek çi si ne te le fon la ses le ne rek, Sal dý rý lar dur - maz sa biz de si ze ben zer bir bi çim de mu a me le et - me ye ka rar ve re bi li riz. Bu - na ka rar ve rir sek, (sa va þý) Av ru pa ya da ta þý ya bi li riz de miþ ti. Mad rid / a a Yunanistan limanlarýnda bekleyen gemilerin demir almasý engellenmiþti. De ni ze a çýl ma ya sa ðý na uy ma yan kap ta na gö zal tý YUNANÝSTAN'IN li man la rýn dan Gaz ze ye ha re ket e de cek ge mi le rin en gel le - me si ka ra rý na uy ma yan kap ta nýn gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Yu nan med ya sý, Pe ra ma li ma nýn dan Gaz ze ye doð ru de ni ze a çý lan A u da city of Ho pe ad lý ge mi nin 68 ya þýn da ki kap ta ný nýn Pi re de gö zal tý na a lýn dý ðý ný du yur du. Ha - ber de, kim li ði a çýk lan ma yan kap ta nýn Pi re sav cý lý ðý na sevk e dil di ði be lir til di. Med ya, söz ko nu su ge mi nin Gaz ze i çin bir ge mi ad lý fi lo til la ü ye si ol du ðu - nu kay de der ken, e di ni len bil gi le re gö re, ge mi ler den ü çü nün Pi re ken ti, i ki si - nin Gi rit, bi ri nin i se Kor fu (Ker ki ra) a da sýn da bu lun du ðu nu bil dir di. Yu na - nis tan da, yar dým a maç lý Gaz ze ye git me ye ha zýr la nan Yu nan ve ya ban cý ban dý ra lý tüm ge mi le rin Yu nan li man la rýn dan ha re ket et me le ri i ti ba riy le ya - sak lan mýþ tý. Ka mu Gü ven li ði Ba ka ný Hris tos Pa pu çis in ta li ma tý ü ze ri ne, sa - hil gü ven lik bi rim le ri nin tüm li man lar da ön lem al dý ðý, il gi li ka ra rýn ve bu ko - nu da da ha ön ce Yu na nis tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma - nýn ge mi le re i le til di ði be lir til miþ ti. Ha ber ler de, ge mi le rin ha re ket le ri nin en - gel len me si i çin, Do ðu Ak de niz Böl ge si nin sü rek li e lek tro nik de ne tim al týn - da tu tu la rak ge mi le rin ha re ket le ri nin ka yýt al tý na a lý na ca ðý, böl ge de sey re den tüm ge mi le rin mü ret te bat ve yol cu la rý nýn kon trol e di le ce ði kay de dil miþ ti. Yu na nis tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma da i se, Yu - nan va tan daþ la rý na ve Yu nan ban dý ra lý ge mi le re Gaz ze i çin o luþ tu ru lan ye ni yar dým fi lo su na ka týl ma ma la rý çað rý sýn da bu lu nul muþ tu. A ti na / a a

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y s.bu id nur si.de ÝDEOLOJÝ MÝ deðil mi tartýþmasý yapýlan, modasý geçmiþ artýk post-kemalist devir baþladý denilen bir süreçte, kemalizm Türkiye nin bütün renklerini tek tek teslim almaya devam ediyor. Ulusalcý kemalizm, laikçi kemalizm, Kürt kemalizmi derken þimdi de yeþil kemalizm yýllýk ideolojik kemalist eðitim toplumun farklý kesimlerini ayný þekilde kodlamýþ, ayný rengin farklý tonlarý haline getirmiþtir. Endiþeli dindarlarýn sayýsý giderek artýyor zira, diðer renkler gibi, bazý Ýslamcýlar (!) da kemalizmi kullana kullana kemalistleþme yolunda hýzla ilerlemektedir. Kemalizmin laikçilik dýþýndaki en belirgin özelliklerinden bazýlarý þüphesiz ki dýþlayýcý milliyetçilik, militarizm ve devletçiliktir. Çaðýmýzýn vebasý, ya da Einstein in ifadesi ile çocukluk hastalýðý olan milliyetçilik, demokrasinin baþdüþmaný militarizm ve kalkýnma önündeki en büyük engel devletçilik fikri giderek bazý Ýslami kesimlerde dini deðerlerle yarýþýr duruma gelmiþtir. Taban tabana zýt olan Ýslam ve milliyetçilik, Ýslam ve militarizm ile Ýslam ve devletçilik fikri bazý Ýslami kesimlerde kemalizmde var olduðundan bile daha güçlüdür. Tabi bu kronik benzerlik dýþýnda söylemden düþünceye, eylemden sloganlara kadar giderek aynileþme eðilimleri artmaktadýr. Kemalist söylem giderek bu tabanda yer bulmakta, tekçi anlayýþ neredeyse imanýn bir þartý haline getirilmektedir. Kemalizmin o buyurgan ve jakoben tavrý bazýlarýna sirayet etmektedir. Bu ülkeye Ýslam gerekiyorsa onu da biz getiririz tavýrlarý, kemalizm öldü yaþasýn (yeþil) kemalizm dedirtecek cinsten eylem ve söylemler yaygýnlaþmaktadýr. Devletin sahibi olma hastalýðý ki faþizan bir düþüncedir, Devlet þimdi asýl sahibini buldu inancý bu kesime sinmiþ bazý kiþilerin en köklü ve batýl inanýþlarýndandýr. Kemalizmin kuruluþundan beri dini, dini kavram ve kurumlarý devlet çýkarlarý doðrultusunda kullanmaya itiraz eden dindar kesim, giderek kendisi ayný yola koyulmaktadýr. Laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye, inançlarýndan dolayý insanlarýn baþta eðitim, seçilme ve çalýþma hakký olmak üzere bir dizi temel hak ve hürriyetlerini ihlal ederken, meþruiyet ve halk desteði için dini kurum ve kavramlarý hep kullanagelmiþtir. Cuma hutbelerinde yeþil boyalý resmi ideolojiyi dayatarak milli kavramlarý dini kavramlardan 5 kat fazla empoze ederken (yapýlan akademik çalýþmalar sonucu elde edilen bir istatistik), þehitlik ve gazilik gibi Ýslami kavramlarý da bol bol kullanmaktadýr. Örneðin, Diyanet toplumu resmi ideoloji çizgisine çekmekte devletin bir ideolojik aygýtý þeklinde kullanýlmaktadýr. Ayný iþi diðer pekçok dünya devletleri ve örgütler de yapýyor diye bu düþünceye itiraz edilebilir. Doðrudur, fakat burada garip olan, dindar kesimin bir kýsmýnýn buna itirazý olmadýðý gibi bu su-i istimala alet olmasýdýr. Bir kýsým Ýslamcý (!) basýn ve yayýn kuruluþlarý özellikle þehitliði resmi ideolojinin kullandýðý anlamda oldukça istekli ve iþtahla hem de daha fazla kullanabilmekte ve ona daha rahat bir dini kýlýf uydurarak dini tahrif etmektedir. Kur an ve hadislerdeki mana i harfisini (kavramsal anlamýný) bozarak mana-i lafzisini (kelime anlamýný) öne çýkarmaktadýr. Ayný þekilde Peygamber Efendimiz döneminde hiçbir zaman düzenli bir Ýslam ordusu kurulmamýþ olmasýna raðmen, orduya Peygamber Ocaðý söylemi de bu kullaným alanlarýndan birisidir. Bu çizgideki dindar kesimlerin dini referanslarý bile Peygamber, Sahabe, Ýslam tarihi olaylarý ve Ýslami kiþiliklerden ziyade, Çanakkale, M. Akif, N. Fazýl, Fatih ve Yavuz gibi milli kiþi ve olaylardýr. Bunun gibi pek çok dini kavram milli soslarla evrilerek gerçek anlamýndan soyutlanmakta milliyetçiliðe, militarizme, devletçiliðe, siyasete, ideolojiye ve/ya kiþisel çýkarlara alet edilmektedir. Zannýmca önümüzdeki süreçlerde kemalistleþen dindarlar ile kemalistleþtirilemeyen dindarlar arasýnda ciddi bir güç, ideolojik mücadelesi baþlayabilir. Yeþil kemalizm ile ilgili diðer önemli ipuçlarýndan biri de özellikle internet haber portallarýnda yapýlan yorumlarda ortaya çýkmaktadýr. Ýslami kimlikli sitelerde yapýlan yorumlarda kemalizm ve onun söylemini meþruiyet kaynaðý olarak kullanan o kadar çok kullanýcý var ki, gerçek kemalistlerin bile Ata larýný emellerine alet ettiklerini iddia edebiliyorlar. Ayný þeyi politikacýlarda da görüyoruz. Kemalist söylemi benimseme, içselleþtirme ve yaygýnlaþtýrmanýn yanýnda meþruiyet kaynaðý olarak kemalizme referans vermek giderek artmaktadýr. Kemalizmin aslýnda bazý kesimlerce yeþil tonda yeniden üretildiði ve topluma dayatýldýðý fikri giderek görünür bir hal almaktadýr. Özetle, 28 Þubat ýn baþarýlý olduðunu söylemek abartý olmaz. Bu süreç, dindar kesimlerin dünyayý okuma ve algýlama biçimini, yaþam stillerini deðiþtirmiþ, resmi tez ve söylemlerin dindar çevrede yaygýnlaþmasýyla adeta yeþil kemalist bir kuþaðýn yetiþmesini saðlamýþtýr. Bu yorumlar bazýlarýna abartý gibi gelebilir, fakat bugün endiþeli dindarlar vardýr, bu endiþenin önemli kaynaklarýndan biri de geliþmekte olan milliyetçi, militarist ve devletçi yeþil kemalizmdir. Bence dindar kesimin ciddi bir özeleþtiriye (nefis muhasebesine) ihtiyacý vardýr. Demokratikleþme ve hürriyetlerini elde etme hayaliyle kendilerini bir anda bir (yeþil) kemalizmin içine gömülmüþ halde bulabilirler. Yrd. Doç. Dr. Nezir Akyeþilmen Taraf Tam pon dev let ve ya tam pon böl ge Tam pon böl ge ta ri fi ni mül ki ye li le re bý rak - mak lâ zým. En gü zel ta ri fi ni, ör nek le me si - ni ve ta rih i çin de ki nü mu ne le ri ni on lar da ha i yi bi lir ler. Os man lý dev le ti ne ve ya â lem-i Ýs lâ ma sý nýr lar ge ti re rek si ya sî men fa at le ri uð ru na coð raf ya mýz - da ya pay dev let çik ler ve ya böl ge ler o luþ tu ran em per ya list güç le rin tam pon böl ge ye yük le - dik le ri mâ nâ de rin ve þa þýr tý cý dýr. 31 Mart ih ti lâ - lin den son ra Ýs tan bul'a gay ri res mî el ko yan Os - man lý kar þýt la rý nýn 1913 yý lýn da Van'da kur duk - la rý tam pon dev le tin Ha zar pet rol le ri ne yö ne - lik ol du ðu nu an cak meþ hur stra te jist ler ya za - cak tý. Roths child a i le si nin Bos ton'da Van Er me - ni dev le ti nin ya pay baþ ka ný Ak nu ni Pa þa ya gön - der di ði san ca ðý bi len ler, bu meþ hur Ya hu di a i le - si nin Ha zar ve Or ta As ya yo lu nu â lem-i Ýs lâ ma E r me ni ler le ka pat mak is te dik le ri ni çok geç öð - re ne cek ler di. Tür ki ye'yi Müs lü man A rap dün ya sýn dan a yý - ran ma yýn lý gü ney sý nýr la rý mý zýn da hik me ti ni ma a le sef ye te rin ce sor gu la ya ma dýk. Gü ya Su ri - ye'den ka çak mal ge tir mek te o lan böl ge nin fu - ka ra a ha li si ni en gel le me gay re tiy le bin ler ce ki lo - met re ka re lik a lan lar bü yük pa ra lar la ma yýn tar - la sý ha li ne ge ti ril miþ ti. Ký sa bir sü re i çin de köy - ler bö lün müþ ve ak ra ba lar ay rý lýk a cý sý na mah - kûm e dil miþ ti. Ko mü ni kas yon dev ri mi nin mad - dî sý nýr la rý an lam sýz ha le ge tir di ði bir za man da bu fe lâ ket tar la sý te miz len me ye baþ la nýn ca he pi miz se vin dik. A ma I rak iþ ga li ve son ra sýn da o lan lar, se - vin ci mi zi kur sa ðý mýz da bý rak tý. Kar deþ A rap la rýn kan la rý I rak top rak la rýn da hâ lâ o luk o luk ak ma ya de vam e di yor. Tür ki ye Müs lü man la rý i se ka til le re yal nýz ca lâ net i le ye ti ni yor lar bu gün Se vinç ve he ye can la zi ya ret et me yi ü mit et ti - ði miz I rak coð raf ya sý iþ gal e dil miþ du rum da Bi ri le ri Baþ ba ka nýn Ker be lâ'yý zi ya re ti ni ha týr la - ta bi lir. Fa kat Bað dat'a, Bas ra'ya, Mu sul'a, Ker - kük'e, Ker be lâ'ya ve Sü ley ma ni ye'ye müþ tak mil - yon lar; a ra da ki tam pon en gel le rin ma hi ye ti ni öð re ne me den sa býr i çin de bek le þi yor lar. I rak kan ve ba rut i le ya þa ma ya a lý þýr ken bu kez de sý ra Su ri ye'ye gel di ga li ba Su ri ye sý nýr la rý ný na di ren a þýp Ha lep, Þam ve Hu mus'ta pey gam - ber ve sa ha be le ri zi ya ret i le has ret gi de ren le rin hu dut ta hem Tür ki ye ve hem de Su ri ye sý ný rýn - da ki gö rev li ler den gör dük le ri bed mu a me le le ri ya þa ma yan lar mut la ka i þit miþ ler dir. Tür ki ye nin mev cut Su ri ye i le ya kýn laþ ma sý na ne ka dar mut lu ol muþ tuk. Ýs tan bul'da ki Þam-ý Þe rif gün le ri bi zi ne ka dar ü mit len dir miþ ti Kom þu la rý mýz la mü na se bet ler de sý fýr prob lem slo ga ný ku lak la rý mýz da tat lý bir me lo di o la rak yan ký la ný yor du. Der ken A rap Ba ha rý a dý al týn - da yi ne fit ne do lap la rý çev ril me ye baþ lan dý. A ha li þaþ kýn, i da re þaþ kýn, A rap dün ya sý þaþ kýn ve Tür - ki ye Müs lü man la rý þaþ kýn kal dý lar bu man za ra kar þý sýn da. Du yum la rý mý za gö re glo bal din siz lik ce re ya ný Su ri ye'nin ku ze yin de ve Kürt le rin çok luk la ya þa - dý ðý sý nýr lar da tam pon böl ge ler o luþ tu ra cak mýþ. Ko nu þu lan se bep le rin hiç bi ri nin ha ki kî ol ma dý - ðý ný ve a sýl se be bin Tür ki ye Müs lü man la rýy la A - rap la rý bu luþ mak tan men et mek ol du ðu nu be - lirt me ye ge rek var mý? Tam pon böl ge ve ya dev let le ri hep dý þar da a ra - ma mak ge re kir. Öð ren ci li ði miz de mut lu luk la gez di ði miz Di yar ba kýr, Mar din, Van, Hak kâ ri, Bat man, Ciz re ve Do ðu be ya zýt gi bi vi lâ yet le rin o tuz se ne i çin de ne ha le ge ti ril di ði ni bir lik te hü - zün i çin de sey re di yo ruz. Bu böl ge nin e min, sa - kin ve teh li ke siz ol du ðu nu o ra da ya þa yan lar id - di a e de bi lir ler. Fa kat Tür ki ye'nin u mu mî res mi i çin de bu ra la ra bak tý ðý mýz da, bi ri le ri nin bu ra la rý can em ni ye ti ci he tin de sý kýn tý lý böl ge ler o la rak ka bul et tir dik le ri ne þa hit o la ca ðýz. Os man lý ve Sel çuk lu Ým pa ra tor luk la rý na mâ - nâ sul tan la rý ye tiþ ti ren ve ta rih i çin de de sul tan - lar o ta ðý o la rak bi li nen bu di yar lar ar týk te rör le bir lik te a nýl ma ya baþ la mýþ lar. A ra bis tan, Tür ki - ye, Ý ran, Kaf kas ya ve Kür dis tan'ýn bu kav þak coð raf ya sý na uð ra mak ar týk risk li gö rü lü yor. Tam pon dev let çik ler ve tam pon böl ge ler le Os man lý ba ki ye si ül ke mi zin et ra fý ku þa tý lýr ken bi ri le ri þu mev zu la rý iþ le me mi zi is te ye bi lir. Glo bal hip no tiz ma nýn yar dý mýy la Tür ki ye ef - kâr-ý âm me si nin i til di ði hül ya lar dün ya sý na dal ma ma yý a yýp la ya bi lir. Gel gör ki, ha di se le rin or ta ya koy du ðu ne ti ce ler mil le ti mi zin ru hu nu in cit me ye de vam e di yor. Hem Gü ney do ðu'yu, hem I rak'ý ve hem de Su ri ye'yi mu kad des me - kân ve a ha li siy le kim le re bý rak tý ðý mýz or ta da O tuz se ne dir Þark'ý ve yir mi se ne dir I rak coð - raf ya sý ný ba rý þa has ret bý ra kan la ra kar þý hü kü - me tin mut la ka, a ma mut la ka bir þey ler yap ma za ma ný gel di ve ge çi yor KA PA TIL MA SI NIN ar dýn dan yir mi yýl dan u zun bir za man geç tik ten son ra re ji min de ðiþ me ye baþ la ma sý i le bir lik te la ik lik an la yý þý ik ti dar a - çý sýn dan da ye ni den göz den ge çi ril me si ge re - ken bir ko nu ol muþ tu. CHP ve tür be le rin ye ni den a çýl ma sý 1947 yý lý nýn Ka sým a yýn da top la nan CHP ye - din ci ku rul ta yý, par ti i çin de ki la ik lik ko nu sun da fark lý tu tum a lan ta raf la rý or ta ya koy ma sý ba - ký mýn dan da ay rý ca e le a lýn ma yý ge rek ti rir. Da ha ön ce le ri de par ti i çin de CHP nin kla sik la ik lik an la yý þýn dan fark lý gö rüþ le ri gün de me ge ti ren Ham dul lah Sup hi Tan rý ö ver, ku rul - tay da tür be le rin ye ni den a çýl ma sý na i liþ kin o la - rak þu gö rüþ le ri i le ri sü re cek tir: U zun se ne ler den be ri, 1925 den be ri ta ri hi mi - zi yap mýþ o lan la rýn tür be le ri ka pa lý dýr. Ben bu hu sus ta ki fik ri mi 25 se ne ev vel mü da fa a et ti ðim gi bi, bir par ti iç ti ma ýn da da söy le di ðim gi bi, Ýs - tan bul Ü ni ver si te si nde de söy le dim. Ga ze te ler yaz dý lar. O va kit söy le di ðim gi bi þim di bu ra da so ru yo rum: Mil li yet çi ku rul tay, Türk genç li ði nin ye tiþ me si mev zu u ba his ol du ðu za man, Türk ta - ri hi ni ya pan la rýn tür be le ri nin ni çin böy le bý ra kýl - mýþ ol du ðu nu bir da ki ka dü þün mek is te mez mi? (...) Bun dan 25 se ne ev vel Bü yük Mil let Mec li - si nden Ýc ra Ve kil le ri He ye ti ne in ti kal e den bir tek li fi ka nu ni do la yý sýy la tür be le rin ka pa týl ma sý mev zu u ba his ol du. O za man Dev let Re i si miz iç - ti ma ya gel di. O nun iç ti ma ya gel di ði va kit mü him bir ka nu nun, mü him bir me se le nin mev zu u ba - his o la ca ðý ný bi lir dik ki, mec lis ten gön de ri len ka - nun tek li fi o kun du. Tür be le rin ka pa týl ma sý mev - zu u ba his ti. (...) Biz de ma zi ye doð ru bir ha re ket baþ la dý. (...) Ça nak ka le de Sü ley man Pa þa i le Na mýk Ke mal in tür be si o ra da ki su bay la rý mýz ta ra fýn dan ta mir et - ti ril di. Da ha bü yük bir e ser kar þý sýn da du ru yor. Bar ba ros un tür be si ta mir e dil di, et ra fý te miz len - di, gü zel bir hey ke li ya pýl dý. (...) Mil li yet per ver lik mev zu u ba his i se, bu nun ta hak ku ku nu can la baþ la is ti yor sak, ta ri hi mi ze bü yük hiz met et miþ o lan la rýn tür be le ri ni ta mir e de lim, a ça lým. Tan rý ö ver in par ti prog ra mý nýn mil li yet çi lik il - ke si ne i liþ kin mad de si ve si le siy le yap tý ðý bu ko - nuþ ma nýn e sas mi henk ta þý, mil li yet çi lik i le din sel ya da ma ne vî a lan a ra sýn da ku ru la cak ba ðýn tür - be ler a ra cý lý ðý i le sað lan ma sýy dý. Tür be le rin a çýl - ma sý ko nu su u zun yýl lar dan son ra bu þe kil de ilk kez gün de me gel miþ o lu yor du. Bu ta le bin mu ha - le fet ten de ðil de, ik ti dar dan ses len di ril miþ ol ma sý i se dik kat çe ki ci dir. Tan rý ö ver, ku rul ta ya ver di ði bir ö ner ge de, ta - ri hî hiz met le ri i le ta nýn mýþ bü yük le ri mi zin tür be le ri a çýl ma sý te men ni si, hü kû me ti mi ze ve Türk genç li ði ne par ti ler üs tün de kay naþ tý - rý cý bir mil li yet duy gu su ve ril me si i çin Hal - kev le ri ve Halk O da la rý teþ ki lâ tý nýn ni zam lan - dý rýl ma sý i çin CHP Di va ný na sa lâ hi yet ve ril - me si ni tek lif e de rim di yor du. Mil lî E ði tim Ba ka ný Tah sin Ban gu oð lu, mec - lis te yap tý ðý a çýk la ma da, Tür be ler me se le si ne ge lin ce... Bi zim if ti har et ti ði miz bü yük a dam la rý - mý zýn tür be le ri bi zim i çin bü tün bü yük ta ri hî e - ser le ri miz gi bi mu kad des ve mü ba rek tir. On da hiç þüp he yok tur. Ni te kim Cum hu ri yet Hü kû - met le ri bun la rý mü ze ler i da re si ne tev di et miþ tir. Tür be le ri mi zin mü ze le re bað lý tan zim e dil me si - ni, i da re e dil me si ni ve zi ya ret çi le re a çýl ma sý ný ar - zu e de rim. Te men ni e de rim ki, bu nun ba þa rýl - ma sý ba na na sip o lur. þek lin de ko nuþ muþ tu. Ye ni ya sa ta sa rý sý Ýl gi li ya sa ta sa rý sý Mart a yýn da mec li sin gün de - mi ne ge le cek tir. Ta sa rý, 21 O cak 1950 ta ri hin - de Baþ ba kan Þem set tin Gü nal tay ta ra fýn dan TBMM ye su nul muþ tu. Cum hu ri yet ga ze te si, da ha Þu bat a yý nýn or ta la rýn da, ta sa rý nýn ya sa - la þa ca ðýn dan o ka dar e min di ki, ya sa de ði þik li - ðin den he men son ra Ya vuz Sul tan Se lim i le Fa tih Sul tan Meh met in tür be le ri nin he men a - çý la ca ðý ný ha ber ve ri yor du. Ya sa ta sa rý sý nýn ge rek çe sin de i se þöy le de nil - miþ ti: Tek ke ve za vi ye ler le tür be le rin sed di ne ve tür be dar lýk lar la bir ta kým ün van la rýn men i ve il - ga sý na da ir 677 sa yý lý ka nun, 1926 ta ri hin de ger - çek din ru hu i le a lâ ka sý ol ma yan ba týl i ti kat la rýn ve ye ni dev let re ji mi ne kar þý her tür lü ir ti ca î ha - re ket le rin ö nü ne ge çil mek ü ze re çý ka rýl mýþ bir ka nun dur. O gün den bu gü ne ka dar ge çen za - man i çin de mem le ket te müs bet bil gi ler ve kül tür o ku ma-yaz ma ça ðýn da ki ço cuk la rýn % 60 ý na ya - kýn bir mik ta rý ný o ku la sevk e de cek de re ce de i - ler le miþ ve ha ya týn de vam lý su ret te de ði þen þart - la rý i çin de ger çek bir dün ya gö rü þü hal ký mýz a ra - sýn da ol duk ça ya yýl mýþ týr. Bu gün ce ha let se be - biy le yer yer ba zý ba týl i ti kat la ra rast ge lin se bi le, bun lar ar týk hal kýn yo lu nu þa þýr ta cak bir te si re ma lik de ðil dir ler. Re ji me bað lý lý ðýn i se, mem le ket i çin bir ö lüm ka lým me se le si ol du ðu he men he - men bü tün va tan daþ lar ca an la þýl mýþ bu lu nu yor. Bu ba kým dan hü kû met, bu gün i çin ev vel ce sed de di len tür be ler den Türk bü yük le ri ne a it o - lan lar la sa nat de ðe ri bu lu nan la rýn bir mü ze gi bi te miz le nip ter tip le ne rek zi ya re te a çýl ma sýn da ka - nu nun he def le ri ne ay ký rý bir hal ve re jim i çin bir mah zur gör me mek te dir. Bu gi bi yer le rin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ka ra rý ve mu ra ka be si [de ne - ti mi] i le a çýl ma sýn da ki bel li baþ lý fay da lar da þun - lar dýr: (a) Mil lî me ha fi ri miz ve sa nat e ser le ri miz ce mi ye ti miz i çin de ki yer le ri ni a la cak ve ye ni ye ti - þen Tür ne sil le ri ne da ha ya kýn dan ta ný tý la cak týr; (b) A nýt ma hi ye tin de ki bir çok bi na lar ha rap ol - mak tan kur ta rý la rak, va ta ný mýz da ma hal lî renk - ler den bir de ðer teþ kil e den le rin mu ha fa za sý müm kün o la cak týr; (c) Ta ri hî þah si yet le ri mi ze ve es ki e ser le ri mi ze kar þý a lâ ka sýz lý ðý mýz hak kýn da mev cut id di a la rýn yer siz li ði be li re cek tir. Hü kû - met çe ha zýr la nan ta sa rý nýn ilk mad de sin de de þöy le de ni li yor du: Tek ke ve za vi ye ler le tür be le rin sed di ne ve tür be dar lýk lar la bir ta kým ün van la rýn men i ve il - ga sý na da ir o lan 677 sa yý lý ka nu nun bi rin ci mad - de si nin so nu na a þa ðý da ki fýk ra ek len miþ tir: Tür be ler den Türk bü yük le ri ne a it o lan lar - la sa nat de ðe ri bu lu nan lar, Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý nca u mu mî zi ya re te a çý la bi lir ve bu ra - la ra ba kým i çin ge rek li me mur ve hiz met li ler ta yin e di le bi lir. A çý la cak tür be le rin lis te si Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nca ha zýr la nýr ve ba - kan lar ku ru lun ca tas vip o lu nur. Mil lî e ði tim ko mis yo nu ra po run da da, ta sa rý - nýn in ký lâp ka nun la rý mýz dan bi ri si nin ta di li ne ta - al lûk et me si ve halk psi ko lo ji si ba ký mýn dan ö - nem li gö rül me sin den ö tü rü ü ze rin de ge niþ tar - týþ ma lar ya pýl dý de ni li yor ve ko mis yo nu muz, fa tih le rin, ku man dan la rýn, ve zir, sad ra zam ve sa i - re gi bi as ker lik ve i da re iþ le rin de dev le te bü yük hiz met ler et miþ ve ta ri he böy le ce mal ol muþ bu - lu nan Türk bü yük le ri nin tür be le riy le e dib, þa ir, â lim, sa nat kâr, va tan per ver o la rak am me vic da - nýn da yer tut muþ ve böy le ce ta ri he mal ol muþ Türk bü yük le ri ne a it tür be le rin de ka pa lý kal ma - ma la rý ný, an cak mi ma rî kýy me ti ha iz ol sa da hi, þeyh le rin, der viþ le rin, mü rit le rin, se yit le rin, ba ba - la rýn, e mir le rin, na kip le rin tür be le ri a çý lýr ken, hü - kû me tin fev ka lâ de has sas dav ra nýp, bu sa ha da öl çü lü ha re ket et me si hu su su na ö nem ver miþ tir þek lin de bir so nu ca u la þý lý yor du. Mec lis gö rüþ me si Ta sa rý nýn mec lis te gö rü þül me si sý ra sýn da söz a lan CHP mil let ve ki li Sa di Ir mak, ay ný ko nu da ken di si nin de bir ta sa rý ha zýr la dý ðý ný, fa kat hü kû - me tin ta sa rý sý ný gö rün ce, ken di ta sa rý sýn dan vaz - geç ti ði ni be lir ti yor du. Ir mak, Bu ta sa rý i le Türk bü yük le ri nin, bü yük ec da dý mý za a it tür be le rin lâ - yýk ol du ðu ta zi mi gör me le ri, tek ke ve za vi ye le rin sed di ne da ir o lan ka nu na as la bir ta a ruz teþ kil et - mez... Bi la kis ye tiþ mek te o lan ve e be di ye te ka dar gi de cek o lan Türk mil le ti nin ta rih þu u ru nu di ri ve can lý tut mak i çin bi rin ci de re ce de bir ted bir o - la cak týr. di yor du. Ir mak, bü tün Türk bü yük le ri - nin me zar la rý nýn te miz len me si ni ve tür be si ol - ma yan la rýn da hi a çýl ma sý ný is ti yor du. CHP mil - let ve ki li ve e mek li ge ne ral Veh bi Ko ca gü ney de, hu ra fe le rin ar týk ta ma men te miz len di ði ni ve bu ne den le tür be le rin ye ni den a çýl ma sý nýn bir mah - su ru ol ma dý ðý ný be lir ti yor du. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ban gu oð lu da, Þu ka na at te yiz ki, tür be le rin ve tek ke le rin ka pan ma sý ný â mir o lan ka nun, hiç bir veç hi le Türk bü yük le ri nin yük sek ad la rý nýn teb - ci li ni ve yat týk la rý yer le rin zi ya re ti ni men et mek kas diy le ya pýl mýþ bir ka nun de ðil dir. O ka nun bi - zim bü yük a dam la rý mý zýn mü ba rek me zar la rý ný bir ne vi hu ra fe kay na ðý ha li ne ge tir miþ o lan bir zih ni ye ti or ta dan kal dýr mak i çin çý ka rýl mýþ bir in ký lâp ka nu nu dur. di yor du. CHP mil let ve ki li Hu lu si O ral i se, ta sa rý i le Mil - lî E ði tim Ba kan lý ðý na ve ri len yet ki ye kar þý çý ký - yor, ba kan lý ðýn bu ko nu da tak dir hak ký ol ma sý ný doð ru bul mu yor ve ta sa rý nýn bi rin ci mad de si ne se lâ ti ne ve Türk bü yük le ri ne a it i ba re si nin ek - len me si ni is ti yor du. O ral, a çý la bi lir i fa de si ye ri - ne a çý lýr i fa de si ni de ter cih e di yor du. Bu e leþ ti - ri le ri ya nýt la yan Ban gu oð lu da, a çý la cak o lan tür - be le rin lis te si nin ta sa rý ya ek len me sin den ya na ol - ma dý ðý ný, a çý la bi lir i fa de si nin ye rin de ol du ðu - nu, çün kü tür be le rin ted ri cen ve an cak hü kû met ka ra rý i le a çý la bi le cek le ri ni ha týr la tý yor du. E ðer gü nün bi rin de bir tür be de bir ha di se o lur sa, o tür be hü kû met ka ra rý i le ye ni den ka pa tý la bi le - cek ti. Tür be ler bun dan böy le hu ra fe kay na ðý da ol ma ya cak lar dý. Ir mak, E ðer bir gün gay ri me - mul o la rak, mu hal o la rak bir Türk bü yü ðü nün me za rý bir þe ri at çý lýk ha re ke ti ne mer kez o lur sa ki, mu hal sa yý yo rum, hü kû met o ra yý ka pa ta bi le - cek tir. þek lin de ko nu þu yor du. O ral ýn ö ne ri si red de di le cek ve ta sa rý ký sa gö rüþ me i çin de her - han gi bir tar týþ ma ol mak sý zýn ka bul e di le cek tir. Ye ni den a çý lan tür be ler Ba zý tür be le rin a çý la bil me si ne im kân ve ril me - sin den he men son ra, ya sa nýn ilk uy gu la ma sý, Ýs - tan bul da Ko ca Mus ta fa Re þit Pa þa tür be si nin Ýs - tan bul va li si ve be le di ye baþ ka ný Fah ri Ke rim Gö kay ta ra fýn dan tö ren le a çýl ma sý dýr. Di ðer yan - dan, Tah sin Ban gu oð lu da, Bur sa da ki Os man Ga zi, Kon ya da ki Ga zi A la ad din i le  þýk Pa þa ve Ak hi sar da ki Nas ret tin Ho ca tür be le ri nin a çý la - ca ðýn dan söz e di yor du. Bu nu Ga zi Os man Pa þa tür be si nin a çýl ma sý iz le ye cek tir. Tür be, yi ne tö - ren le ve Gö kay ta ra fýn dan a çýl mýþ tý. Bar ba ros Hay ret tin Pa þa tür be si nin ay ný þe kil de a çýl ma sý ný, Ka nu ni Sul tan Sü ley man tür be si nin a çý lý þý ta kip e der. Ya vuz Sul tan Se lim tür be si nin a çý lý þý ný Sul - tan Os man Ga zi i le Or han Bey in tür be le ri nin a - çý lý þý iz ler. Va tan ga ze te si ne gö re 125 tür be da ha a çý la cak týr. An cak ga ze te bir son ra ki ha be rin de bu ra ka mý yir mi i le sý nýr lan dý ra cak týr. Ne den 1947? Tür be le rin ye ni den a çýl ma sý nýn tek-par ti dö - ne min den son ra ol ma sý el bet te þa þýr tý cý sa yýl ma - ma lý dýr. CHP de, halk o yu na gi der ken la ik lik le il - gi li gö rüþ le ri ni göz den ge çir me nin ge re ði ni his - set miþ ti. Ba zen sa nýl dý ðý nýn ak si ne, bu tür den ge - liþ me ler DP ik ti da rý dö ne min de baþ la ma mýþ týr; ak si ne da ha CHP ik ti da rýn da, üs te lik DP den pek de bir ses çýk maz i ken, biz zat CHP i çin den ge len ses ler so nu cun da ger çek leþ miþ tir. A ra dan za man geç tik ten son ra CHP nin ik ti dar da ki son sah ne - le ri ge nel lik le göz den u zak tu tul mak is te ne cek tir. Ýr ti ca nýn tüm gü nah la rý DP ye yük le ne bil mek ü - ze re. Yi ne de kay det mek ge re kir; la ik lik le il gi li ge - liþ me ler sýk ça tek rar e di le gel di ði gi bi sa de ce di ni si ya sal ha yat ta ö nem li bir re ka bet a la ný o - la rak gö ren par ti le rin ya rý þýn dan kay nak lan - ma mýþ tý. So ðuk sa vaþ yýl la rý na denk ge len bu sü reç te, an ti-ko mü nist i de o lo ji nin pek leþ me - si nin sað lan ma sý, an cak kuv vet li bir mil li yet çi - li ðe din sel o la ný kat mak tan ge çi yor du. Tam bu sý ra da mil li yet çi ve Ýs lâm cý ka nat lar a ra sýn - da si ya sal bir ya kýn laþ ma, bu i de o lo jik ha mu - run yoð rul ma sý i çin ge rek liy di. Ýk ti da rýn ter ci - hi, as lýn da bir zo run lu lu ðun i fa de siy di de. Ce mil Ko çak, Star, Yeþil Kemaliz mi? Tek parti döneminin irtica merkezleri nden biri de türbelerdi 30 Ka sým 1925 ta rih li tek ke ve za vi ye ler le tür be - le rin sed di ne ve tür be dar lýk lar i le bir ta kým ün van - la rýn men ve il ga sý na da ir ya sa ya gö re; va kýf ol - sun, mülk ol sun þey hin ta sar ru fun da bu lu nan ya da baþ ka þe kil de te sis e dil miþ tüm tek ke ve za vi - ye ler, sa hip le ri nin te mel lük ve ta sar ruf la rý sak lý kal mak ko þu luy la ka pa týl mýþ tý. Bü tün ta ri kat ler, þeyh lik, der viþ lik, mü rit lik, de de lik, se yit lik, çe le bi - lik, ba ba lýk, e mir lik, na kip lik, ha li fe lik, fal cý lýk, bü - yü cü lük, ü fü rük çü lük, ga yýp tan ha ber ver mek ve mu ra da ka vuþ tur mak a ma cýy la nüs ha cý lýk ün van ve sý fat la rý nýn kul la ný mý, bu ün van ve sý fat la ra a it hiz met ve kis ve ler de ya sak lan mýþ tý. Tür be le rin ka pa týl ma sýy la bir lik te tür be dar lýk lar da kal dý rýl - mýþ tý. Ka pa týl mýþ o lan tek ke ve za vi ye ler i le tür - be le ri a çan la ra ve bu me yan da bu a lan da gö rev a - lan la ra ve bu ký ya fet le ri gi yen le re ve ri le cek ce za da ya sa da be lir til miþ ti: Üç ay dan az ol ma mak ü - ze re ha pis ce za sý Gü nü müz a çý sýn dan ba kýl dý - ðýn da du rum ba zen gü lünç tür: Fal cý lýk te le viz yon - la rýn da hi en po pü ler prog ra mý dýr. So kak ta yü rür - ken kah ve siz den, fal biz den a nons la rý ye ri gö ðü kap la mak ta. Bü yü ve bü yü cü lü ðe kar þý mü ca de le gün lük ha yat ta yi ne kar þý bü yü tek nik le ri ni ge rek - tir mek te ve med ya da ken di si ne ge niþ yer bul - mak ta. Bü tün bu o lup bi ten le rin ya sa ya ay ký rý ol - du ðu nu söy le me ye bil mem ge rek var mý? Tür be le rin ka pa týl ma sý

9 Y MAKALE 9 TALÝP ÇÝÇEK fer sa dog ni as ya.com.tr Her ke se, ö zel lik le ehl-i hiz me te Ý lâ hî a da let öl çü le riy le mu â me le et mek i le mu hab bet ve hür met et mek. 20 Ya ni, se vap la rý ve i yi ta raf la rý faz la i se, o nu i yi ka bul et mek, dýþ la ma mak Ýn saf lý ol mak. Ya ni, Mes le ðim hak týr, ya hut da ha gü zel dir di ye bil mek. Yok sa baþ ka sý nýn mes le ði nin hak sýz lý ðý ný ve ya çir kin li ði ni î ma e den Hak yal nýz be nim mes le ðim dir ve ya hut Gü zel be nim meþ re bim dir de me mek. Ce ma at za ma ný ol du ðu nu, ferdin çok za yýf kal dý ðý ný bil mek ve þahs-ý ma ne vi ye sa rýl mak. Hak ký, ba tý lýn hü cum la rýn dan kur tar mak i çin gay ret et mek. Nur mes le ði tah rip ve te ca vüz de ðil, mü dâ fa a ve ta - Gençlerin arasýnda Bin do kuz yüz yet miþ li yýl lar da Ur fa da o ku tu lan Be di üz za man Mev li di ne iþ ti rak et mek i çin bir kar de þi miz le bir lik te yo la çýk týk. Ba tý Ka ra de niz den baþ la yan yol cu lu ðu muz hiz met le ri mi zin yo ðun ol du ðu ma hal le re uð ra ya rak Ri ze ye ka dar sür dü. O ra dan gü ne ye doð ru Er zu rum, Er zin can, E la zýð dan Di yar ba kýr a u laþ týk. Bu ra da ki a ða bey ler le bir lik te Ur fa ya re van ol duk. O za man lar i ler le miþ ya þý na rað men a ra mýz da mev li de ge len bir a ða be yi miz de var dý. Genç Nur Ta le be le ri a ra sýn da yol cu luk ya par ken o a ða be yi miz den duy muþ tum, bir gün de fe lek ten yüz gün çal ma yý. Þim di biz o yaþ la ra gel dik. Kur ân hiz me tin de ça lý þan genç ler le be ra ber bir gün ge çir mek, fa ni öm rün gün le rin den bi ri nin boþ ge çir mek ten kur ta rý lýp a hi ret he sa bý na de ðer len di ril me si ol sa ge rek. Ya kýn bir za man ön ce bi zim de böy le bir fýr sat e li mi ze geç ti. Asr-ý Sa a det te Pey gam berimiz (asm) i le baþ la yan As hab-ý Suf fa mes le ði, ya ni öm rü nün mu vak kat bir dö ne mi ve ya ta ma mý ný Kur ân ve i man hiz met le riy le meþ gu li yet le ge çir mek o lan va kýf lýk hiz me ti, bu a sýr da son Mü ced did Be di üz za man Sa id Nur sî ta ra fýn dan as rýn çe tin hiz met þart la rýn da ye ni den ih ya e di le rek tat bik e dil miþ, fe da kâr Nur Ta le be le rin ce de vam et ti ril mek te dir. Ül ke mi zin fark lý yer le rin de gö rev ya pan bu tür hiz met kâr lar i le be lir li a ra lýk lar la yap tý ðý mýz ta nýþ ma soh bet le ri ve si le siy le Kah ra man ma raþ Ye ni As ya te sis le rin de bu luþ ma fýr sa tý bul duk. Top lan tý da hiz met mer kez le ri miz de ki fa a li yet le ri pay la þýr ken ge le ce ðe da ir ü mit le ri miz art tý. Genç kar deþ le ri mi zin tü ken me yen gay ret ve e ner ji le ri i le bin ler ce gen cin i man la rý nýn tak vi ye si ne ve si le o lun du ðu nun se vin ci ni ya þa dýk. Genç ler, ya pý lan Nur ders le ri ya nýn da, zi ya ret ler, spor tif fa a li yet ler, ge zi ler, sos yal et kin lik le rin de in san la ra u laþ ma ya va sý ta ya pý la bi le ce ði nin ör nek le ri ni ver di ler. Ma ri fet il ti fa ta ta bi dir ka i de sin ce soh be ti mi ze ge len ler le il gi len me nin ö nem li ol du ðu di le ge ti ril di. Ta rih çe-i Ha yat ta, Ey Kur ân a bin yýl lýk ta ri hi nin þe ha de tiy le ha dim o lan ve Ýs lâ mi yet nû ru nun ze min yü zün de na þi ri bu lu nan yük sek ec da dýn ev lâ dý! Kur ân a yö nel ve o nu an la ma ya, o ku ma ya ve o nu an la ta cak o nun bu za man da bir mu ci ze-i ma ne vî si o lan Nur Ri sâ le le ri ni mü ta lâ a et me ye ça lýþ. Li sa nýn Kur ân ýn â yet le ri ni â le me du yu rur ken, hal ve et var ve ah lâ kýn da o nun mâ nâ sý ný neþ ret sin, li san-ý ha lin i le de Kur ân ý o ku. O za man, sen dün ya nýn e fen di si, â le min re i si ve in sa ni ye tin va sý ta-i sa a de ti o lur sun hük mün ce bu yol da ça lý þan la rýn ol maz sa ol maz has let le rin den bi ri nin çok bil mek ye ri ne, bil di ði ni ya þa ma sý ge rek ti ði or tak bir ka na at ha li ne gel di. Nur Ri sâ le le ri ni ken di nef si miz i çin o ku ma mýz ge rek ti ði ne dik kat çe kil di. Zi ra nef si ni ýs lâh et me yen baþ ka sý ný ýs lâh e de mez. Öy le i se nef si miz den baþ la ma lý yýz. Baþ ka la rý nýn ya ra la rý ný te da vi ye ça lý þan lar ön ce lik le ken di ya ra la rý ný te da vi et me li hiz met hiz met der ken, þah sî o ku ma lar ih mal e dil me me li. Ge çen yýl baþ la tý lan Bir ay da kül li ya tý bi tir me prog ram la rý na bi zim de ih ti ya cý mýz ol du ðu nu gör me li yiz ve ka tý lýp ken di mi zi ye ni le me li yiz. Ý lim i çin de ha ki ka te yol a çan ve cad de-i küb ra-i Kur â ni ye o lan Ri sâ le-i Nur mes le ði ne mis tik bir yak la þým la bak ma mak, fa kat Nur Ta le be si i çin Ta ri ka tý Mu ham me di ye o lan tes bi ha týn ih mal e dil me me si ge re ken bir va zi fe ol du ðu nun þu u ruy la ha re ket et mek ve Ke mi yet key fi ye te nis pe ten e hem mi yet siz ol du ðun dan, ha lis bir ha dim o la rak, ha ki kat-i ih lâs i le, her þe yin fev kin de ha ka ik-i i ma ni ye yi on a da ma ders ver mek, bü yük bir kut bi yet le bin ler a da mý ir þad et mek ten da ha e hem mi yet li gö rü yo rum di yen Üs ta dý mý zýn se si ne ku lak ve rip bu kud sî yol da da i mî hiz met kâr ol ma yý her tür lü ma kam la ra ter cih et mek ö nem li dir. Ak þam A til la A ða be yin Üs ta dý mý zýn Kas ta mo nu - De niz li yol cu lu ðu nu an la tan su num u nu coþ kuy la iz le dik. Bir lik te söy le ni len i lâ hî ve marþ lar la A na do lu da ya pý lan hiz met ge zi le ri nin þev ki ni ye ni den ya þa dýk. Bi ze bu fýr sa tý ha zýr la yan Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ne ve ev sa hip li ði ya pan Kah ra man ma raþ lý gö nül dost la rý na bin ler te þek kür ler... Cemaatteki bireyin vazifeleri - 2 mir et mek tir. 21 Ce ma a tin en ö nem li ö zel lik le rin den bi ri si de is ti þa re dir. Do la yý sýy la þah sî fi ki rler ve ta sav vur lar dan u zak kal mak; meþ ve ret ka rar la rý na uy mak. Müs bet ha re ket le te sa nü dün bo zul ma masý i çin dik kat et mek. 22 Te sa nüdü bo za rak ce ma a tin ta dý ný ka çýr ma mak. 23 Sýh hat li ve is ti ka met li bir lik, Nur ce ma a ti nin a na ya sa sý 24 ol du ðu nu bil mek. Ha yat, bir lik ve it ti ha dýn ne ti ce si dir. Müs lü man lar la kay na þa rak it ti hat i çin ça lýþ mak. 25 Bil has sa fýr tý na la ra kar þý da ya nýþ ma ya, it ti ha da ö nem ver mek. 26 Em ni ye ti mu ha fa za i çin müs bet i man hiz me ti i çin de her bir sý kýn tý yý sa býr la, þü kür le ka bul et mek. Hür ri yet, i ma nýn ö zel li ði ol du ðun dan hür ri yet çi o lup, de mok ra tik zih ni ye te yar dým cý ol mak, i ma nýn bir ö zel li ði ne en di rekt hiz met ol du ðu nu bil mek. Kim den o lur sa, ki me kar þý ya pý lýr sa ya pýl sýn þid de te, zul me, is tib da ta, hak sýz lý ða kar þý gel mek. Müs te bit le ri/ dik ta tör le ri as la al kýþ la ma mak. Ýn san ta bi a týn da me de ni ol du ðun dan, hem ken di hak ký ný hem cins le ri i çin de, hem de on la rýn hak ký ný a ra mak la mü kel lef ol du ðu nu bil mek. Tu haf mý tu haf bir "si ya sî kriz"le kar þý kar þý ya gel dik. Böy le si bir kriz, Tür ki ye'de ilk de fa ya þa ný yor. Bu nu, þim di her kes an la ma ya ve na sýl bir çý kýþ yo lu nun bu lu na bi le ce ði ni dü þün me ye ça lý þý yor. Ya pý la cak ça lýþ ma lar la, el bet te ki bir me sa fe a lý na bi lir. Mec lis'te bir uz laþ ma for mü lü bu lu na bi lir. Do la yý sýy la, ka ram sar ol ma mak lâ zým. Ne var ki, za man za man ya týþ ma ve yu mu þa ma hal le ri gö rün se bi le, Mec lis'te gru bu bu lu nan si ya sî par ti le rin bir bi riy le u yum ha lin de ça lýþ ma sý çok zor gö rü nü yor. Zi ra, he men her bi ri nin bir di ðe riy le cid dî prob le mi var; da ha sý, kar þý lýk lý o la rak yük sek doz lu rest leþ me ler var. A na mu ha le fet te ki CHP, ik ti dar da ki AKP i le kar þý lýk lý rest leþ me ye gir di: A na mu ha le fet, "Tu tuk lu ve kil le ri mi ze Mec lis yo lu a çýl maz sa, biz de ye min et me yiz" res ti ne kar þý lýk, ik - TARÝHTE BUGÜN Os man lý pa di þah la rý i - çin de en ta lih siz o - lan la rýn ba þýn da ge - len Sul tan Re þad, ya ka lan - dý ðý þe ker has ta lý ðýn dan kur tu la ma ya rak 74 ya þýn - da ve fat et ti. O nun bü yük baht sýz lý ðý ve þan ssýz lý ðý, 600 yýl lýk dev le tin iç te ve dýþ ta, üs - te lik he men her ka de me de yý ký lý þa doð ru git ti ði ne ya - kî nen þa hit ol ma sýn dan kay nak la ný yor. Am ca sý Sul tan Ab dü la ziz, o nun göz le ri ö nün de dev ri lip (1876) kat le dil di. Bü yük kar de þi Sul tan I I. Ab dül ha - mid'in tah ta geç me si nin ar dýn dan, her ih ti ma le kar - þý kon trol al týn da tu tu la - rak bir ne vi ha pis ha ya tý ya þa mak mec bu ri ye tin de bý ra kýl dý. Bu çi le li ha yat, tam 33 yýl de vam et ti. 1909'da a ða - be yi ko mi ta cý lar ta ra fýn dan dev ril di ve ken di si tah ta çý - Kur ân ve ha dîs çe ha ber ve ri len, her ta ra fý ka sýp ka vu ran Dec ca lizm, süf ya nizm ve if sat ko mi te le ri nin fit ne le ri ne kar þý u ya nýk ol mak. On la ra si ya set le de ðil, an cak i mân ve Kur ân nur la rýy la mu ka be le e dile bi le ce ði nin þu u ru na var mak. 27 Al-i Beyt, Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) so yun dan ge len hiz met kâr la ra sev gi yi e sas tut mak. Þey tan dan ve Fa sýk si ya set da þý ný me lek; din dar mu ha li fi ni þey tan gör me gi bi deh þet li ve lâ net len miþ si ya sî an la yýþ tan Al lah a sý ðýn mak. Hak kýn ha tý rý ný yük sek tut mak; hiç bir ha tý ra fe dâ et me mek. 28 Müf sit le re/ boz gun cu la ra al dan ma mak; Hiz met eh li ni ten kit et mek de ðil, ku sur la rý ný ört mek, ek sik le ri ni ta mam la mak, hiz me ti ne yar dým et mek; an cak mi hen ge (Kur ân ve Sün net e) vur mak. 29 Dün ya ya, e na ni ye te a it her þe yi fe da et mek; nef si sus tur mak. 30 Baþ ka la rý ný da lâ let le suç la mak ye ri ne, yar dým cý ol ma lý. 31 Ça re si bu lu nan þey de a ciz lik gös te rip ba ha ne le re; ça re si bu lun ma ya cak me se le ler de de ce za ya sa rýl ma ma lý. Be di üz za man o ri ji nal i fa de le riy le Nur Ta le be le ri ni, Bi rer þef kat li kar deþ ve ders mü za ke re sin de Sultan Reþad ( ) ka rýl dý. Ko mi ta cý Ýt ti hat çý - la rýn göl ge sin de kal dý ve a - de ta on la rýn kuk la sý du ru - mu na düþ tü. Tam bir za af ve ac zi ye tin i fa de si o lan bu va zi yet bir bi rer ze ki mu ha tap ve mu cîp (ce vap ve ren) ve gü zel se ci ye le rin in i kâ sýn da bi rer ay na 32 ol mak þek lin de ta ným la mýþ týr. Ýs lâ mýn yüz de dok san do ku zu i man, i ba det, ah lâk; yüz de bi ri si ya set tir. Do la yý sýy la si ya se ti en ge ri pla na it me li. (Ýl gi a la ný i le et ki a la ný ný ka rýþ týr ma ma lý.) Dip not lar: 1- Mu ha ke mat, s Söz ler, s Sü nû hat, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s E mir dað Lâ hi ka sý-l, s Lem a lar, s E mir dað Lâ hi ka sý, s Mek tu bat, s Lem a lar, s Lem a lar, s Lem a lar, s Kas ta - mo nu Lâ hi ka sý, s Lem â lar, s ; 15- Hut be-i Þâ mi ye, s Lem a lar, s Lem a lar, Hut be-i Þa mi ye, s Sü nû hat, s Mek tû bât, s Kas ta mo - nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s Mek tû bât, s Bar la Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Ta rih çe-i Ha ya tý, s Mü nâ za rât, s Mü nâ za rât, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Mu ha ke mat, s Þu â lar, s Krizin tortularý ti dar ka na dý da "Ken din bi lir sin. Siz ol ma sa nýz da, Mec lis bal gi bi ça lýþ ma ya de vam e der" res ti ni çek ti. Ü çün cü grup MHP, skan dal ka set ler se be biy le hem ik ti dar par ti si ne, hem de o nun la iþ bir li ði i çin de ol mak la it ham et ti ði Cum hur baþ ka ný na ver yan sýn e di yor. Öy le ki, Köþk'ten ge len gö rüþ me ta le bi ni ge ri çe vir mek le kal ma dý, Cum hur baþ kaný Gül'ün ta raf sýz lýk yö nünün if lâs et ti ði ni a çýk ça dek la re et ti. Mec lis'te dör dün cü gru bu teþ kil e den BDP+Ba ðým sýz la rýn du ru mu i se, za ten baþ lý ba þý na bir mu am ma. Bun lar, ön ce Di yar ba kýr'ý mes ken tut tu lar. Sa de ce ye min tö re ni ni de ðil, Mec lis'i de boy kot et ti ler. Bun dan son ra na sýl bir yol ha ri ta sý ný ta kip e de cek le ri de meç hûl. Hem tu tuk lu, hem de mil let ve kil li ði dü þü rül müþ ar ka daþ la rý var. Bu ar ka daþ la rý i çin de Mec liste yol a çýl ma dý ðý müd det çe, sert leþ me ye ve rest leþ me ye de vam e de cek le ri an la þý lý yor. Ýþ te, bun lar gi bi da ha baþ ka hu sus la rýn da ek len me siy le, Tür ki ye ta ri hin de ilk kez ol mak ü ze re bam baþ ka bir si ya sî man za ray la kar þý kar þý ya gel miþ bu lu nu yo ruz. * * * De mok ra tik yö ne tim ler de, en baþ ta si ya sî 3/4 Temmuz 1918 Sondan bir önceki padiþah: S. Reþad ya na, 1911'den i ti ba ren ya - þa nan zin cir le me sa vaþ la ra þa hit ol du: Trab lus garp (Lib ya) Sa va þý, E ge'de Ý tal - yan Har bi, Bi rin ci ve Ý kin ci Bal kan Har bi, son o la rak da Bi rin ci Dün ya Har bi, hep o nun devr i sal ta na týn da vu ku a gel di. Üs te lik, bu harp le rin ta ma mý bü yük ka yýp ve mað lû bi yet ler le ne ti ce len di. Dev le tin ve mil le tin i çi ne sü rük len miþ ol du ðu bu fe cî va zi yet, o na a ðýr ge li yor ve o nu mâ nen yýp ra tý yor du. He men bü tün cep he ler de a ðýr mað lû bi yet le rin ya þan - dý ðý Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn son la rý na doð ru, ya ka lan - mýþ ol du þe ker has ta lý ðý i yi - den i yi ye i ler le me ye baþ la - yan Sul tan Meh med Re - þad, 3 Tem muz 1918'de ve - fat et ti. Ye ri ne i se, baþ ka tür lü ta lih siz lik le re þa hit lik e de cek o lan Sul tan Vah - ded din ge ti ril di. kriz le re mey dan ver me mek, mev cut kriz le ri aþ mak ve ba zen de muh te mel kriz le re ma hal bý rak ma mak i çin, pe ri yo dik ve ya er ken se çim ler ya pý lýr. Ne var ki, Tür ki ye'de ya pý lan son (12 Ha zi ran) se çim ler de, or ta ya fark lý bir du rum çýk tý. Ya pý lan se çim, þu an ya þa nan k ri zin za hi rî se be bi ol du. Ya þa nan la rýn cid dî bir "si ya sî kriz" ol du ðun da it ti fak var. He men her çev re den in sa ný mýz, bu nok ta da gö rüþ bir li ði i çin de. Sa de ce, bu kriz den çý kýþ yo lu hak kýn da ve bil has sa ik ti dar ka na dý nýn bu kri zi yö ne tip yö ne te me di ði, ya hut bu nun üs te sin den ge lip ge le me ye ce ði hu su sun da fark lý fi kir ve yo rum lar da bu lu nan lar var. Ýþ te si ze bun lar dan i ki mi sâl. Ra di kal'den Cen giz Çan dar i le Za man'dan Müm taz'er Tür kö ne, Baþ ba kan'ýn ak si ne her i ki si de mev cut tab lo yu "si ya sî k riz" o la rak ni te li yor. An cak, kri zin yö ne ti mi nok ta sýn da ki ba kýþ a çý la rý bir bi ri ne ta ma men ters yön de gö rü nü yor. Þim di, sý ra sýy la ko nu ya da ir ay ný gün yaz dýk la rý na ba ka lým. Cen giz Çan dar, þun la rý söy lü yor: "...Þu an da en bü yük yan lýþ CHP de gö zü kü yor. An cak CHP nin yan lý þý, AK Par ti nin yan lý þý ný ip tal et mi yor. "Yüz de 50 lik bir oy o ra ný ný ar ka sý na al mýþ o lan ik ti dar par ti si o. Kriz, o na ya ra maz. A ma Ak Par ti kriz çöz me yi ve kriz yö net me yi bil mi yor ne ya zýk ki." Tür kö ne'nin ka na a ti i se, tam ak si yön de ta rih li "Baþ ba kan kriz yö ne ti yor" baþ lýk lý ya zý sýn da þun la rý i fa de e di yor: "...Mec lis'te ki ye min kri zi i le baþ la dý. Bü tün koz lar e lin de; her þey kon trol al týn da. Fýr tý na lý ha va da ge mi nin ba þýn da kriz yö ne ti yor. Mu ha le fet par ti le ri nin ta ma mý bu yö ne ti me ta bi. "Baþ ba kan kri zi, sað lam bir stra te ji i le yö ne ti yor. So ru nu bir fýr sa ta dö nüþ tü rüp, bü yü te rek çöz me yi a maç lý yor. So ru nu bü yü te rek çöz mek, baþ ka so run la rýn çö zü mü nü de kri zin çö zü mü ne ek le mek de mek. Tür ki ye, bu kriz den, ye ni a na ya sa ko nu sun da i le ri a dým lar a ta rak çý ka cak. "Kriz, mu ha le fe tin e se ri; a ma çö züm Baþ ba kan'ýn e lin de. Bu so rum lu lu ðu ye ri ne ge tir mek i çin i se mut la ka mu ha le fe tin a dým at ma sý ge re ki yor. "De mok ra si miz do ðum san cý la rý çe ki yor. Ý yi ta ra fýn dan ba ka lým. En ni ha ye tin de nur to pu gi bi bir a na ya sa mýz o la cak." Ha li ha zýr da ki si ya sî tab lo, nur to pun dan zi ya de a teþ to pu nu an dý rý yor. Sert leþ me ve rest leþ me ler le öy le bir va zi yet ha sýl ol du ki, mev cut k ri ze bir çö züm yo lu bu lun sa bi le, bu nun tor tu su nu te miz le mek hay li za man a la cak. Yi ne de te men ni e de lim ki, ya þa nan bu sý kýn tý lý ve çal kan tý lý ge liþ me ler den ha yýr lý ne ti ce ler vü cu da gel sin. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan 'Yarýn mahþerde annem dinimi öðretmedi' diyeceksin Hü se yin Bey: Üs tad Haz ret le ri ne a it o lan, Mev lâ nâ nýn za ma nýn da ya þa say dým Mes ne vî ya zar dým sö zü nü a çýk lar mý sý nýz? Bu söz ne re de ge çi yor? Za ma nýn gi di þâ tý na ve ih ti ya cý na gö re dîn hiz met le ri nin de de ði þik me tot lar is te di ði ni Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri bu ve cîz i fâ de siy le bil dir miþ tir. Bu i fa de yi Son Þa hit ler de Er me nek eþ ra fýn dan Ah met Gü müþ A ða be yin hâ tý ra la rýn da bu lu ruz. Ge rek Ah met Gü müþ A ða be ye ve mer hum an ne si ne, ge rek se muh te rem an ne le ri mi ze rah met duâ sý o lur ü mi diy le, bu sö zü bir öl çü de ya þa dýk la rýy la tef sîr e den Ah met Gü müþ A ða be yin hâ tý ra la rýn dan bir bö lü mü nü ken di sin den din le ye lim: Bir gün sa bah na ma zý vak ti an nem be ni sa bah na ma zý na kalk mam hu su sun da zor la dý. Ben i se, tem bel li ðim den ge len mü da fa a i le: Ba na ne öð ret ti niz de na maz ký la yým? Kur ân o ku ma sý ný bil mi yo rum. Na maz sû re le ri ni de tam öð re ne me dim ki, doð ru na maz ký la yým de dim. An nem na ma zý bi tir di. Du â sý ný yap tý. Ba na de di: Be nim gü na hým ba þým dan aþ kýn. Ya rýn mah þer de, An nem ba na dî ni mi öð ret me di di ye cek sin. Ben se nin dî nî bil gi le ri ni öð ret me dik ten son ra hiç bir o ku la gön der mem. (Ben o za man ilk o ku lu ye ni bi tir miþ tim.) Ben ya rýn öl dü ðüm de me za rý mýn ba þýn da bir Fa ti ha da o ku ma sý ný bil me ye cek sin. An nem be ni med re se tah si li yap mýþ ehl-i hal bir kim se o lan e niþ te si Mol la Meh met E fen di de o ku mam i çin tey ze me tes lim et ti yý lý Er me nek Or ta o ku lu na de va ma baþ la dým. Boþ ders le ri mi zin bi ri sin de ar ka daþ lar la dý þa rý da ça lý þýr ken, es ki bir Kur ân say fa sý gör düm. O nu al dým. Ki ta bý mýn i çi ne koy dum. Zil ça lýn ca sý ný fa gir dik. Der si miz yi ne boþ tu. Mu a vin sý ný fa gir di. Be nim sý ra ya yak laþ tý. Ki ta bý mýn a ra sýn da o es ki Kur ân say fa sý ný gö rün ce: Bu A rap ya zý sý sen de ne a rý yor? Sen Türk sün! de di. Ben de: Bu Kur ân say fa sý dýr. Kur ân o ku ma sý ný bi li yo rum. O na son suz hür me tim var dýr di ye ce vap ver dim. Bir gün, Ýb ra him Koy nuk ba na Ri sâ le-i Nur dan ve Be dî üz za man Haz ret le rin den bah set ti. Ben de hür me ten din le dim. Ar ka daþ lý ðý mýz de vam et ti. Bir gün be ra ber ders ça lý þýr ken, Ý ne bo lu bas ký sý tek sir le ba sýl mýþ, Be dî üz za man Sa îd Nur sî nin Ta rih çe-i Ha yat ý e li me geç ti. Ri sâ le-i Nûr u o ku mak ve mü el li fi ni gör mek i çin ben de þid det li bir ar zû u yan dý. Ha ya lim de, a ra dý ðým zat bu dur, ar zu et ti ðim Kur ân tef sî ri bu dur di ye tah min et tim yý lýn da Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin Bar la da ol du ðu nu öð ren dim. Kur ban Bay ra mý na bir gün ka la Üs tad ýn Bar la da ki e vi ne var dým. Zü be yir A bi çýk tý. Is par ta dan Bay ram A bi nin ba na e ma net et ti ði e ma net le ri ver dim. Ken di mi ta nýt tým. Ab dest li ol du ðu mu, fa kat he nüz na maz kýl ma dý ðý mý söy le dim. Kar de þim, Üs ta dý mýz mes cit te tes bî hâ tý ný ya pý yor. Sen ya ný na yak laþ ma de di. Ben mü ez zin mah fe lin de na ma zý mý ký lar ken Üs tad mes cit ten ay rýl dý. Na ma zý bi tir dim. Zü be yir A bi i le Cey lan A bi nin o da sý na gir dim. Ça ðýr dý. Hoþ gel di niz! de di. Ba ba mý, an ne mi ve Zü be yir A bi nin ba ba sý ný, an ne si ni sor du. Yat sý na ma zý ný Üs tad la bir lik te mes cit te kýl dýk. Sa bah na ma zý ný da öy le. Bay ram na ma zý i çin Bü yük Câ mi ye Cey lan A biy le git tim. Son ra Üs ta dý mý zýn ya ný na gel dim. Üs tad Haz ret le ri be nim Ý mam Ha tip O ku lu na de vam e de ce ði me çok mem nun ol du. Ben o o kul la rý, es ki za ma nýn mü bâ rek med re se le ri o la rak ka bul e di yo rum de di. Haz ret-i Mev lâ nâ be nim za ma ným da gel sey di, Ri sâ le-i Nûr u ya zar dý. Ben de Haz ret-i Mev lâ nâ za ma nýn da gel sey dim, Mes ne vî yi ya zar dým. O za man hiz met Mes ne vî tar zýn day dý. Þim di Ri sâ le-i Nûr tar zýn da dýr de di. 1 E vet, Kur ân a hür me tin ký rýl dý ðý bu as rýn hiz met me to du Ri sâ le-i Nûr tar zýn da i di. A kýl la rýn ve kalp le rin sað lam ol du ðu geç ti ði miz bin yýl dan be ri i se, Haz ret-i Mev lâ nâ nýn Mes ne vî si gö nül le ri þâd et me ye ye ter li o lu yor du. Fa kat gö nül le rin sö nük leþ ti ði, a kýl la rýn ve kalp le rin de mad de ye ve dün ya ya çev ril mek is ten di ði ve î mâ nî þüp he ve ves ve se ler le sus tu rul mak is ten di ði as rý mýz in sa ný na teh li ke o ra nýn da bü yük çap lý, ak la ve kal be be râ ber hi tap e de bi len, dü þün ce de fel se fe ye mey dan o ku yan bir e ser lâ zým dý. Ýþ te Ri sâ le-i Nûr un as rý mýz da ic râ et ti ði hiz met tar zý bu i di. Bu söz le, Haz ret-i Mev lâ nâ nýn da, Haz ret-i Be dî üz za man ýn da ta raf-ý Ý lâ hî ce is tih dam e dil miþ bi rer Mü ced did ol duk la rý ný ve her bi ri nin ken di za man la rýn da ye ri dol du ru la ma yan dev-â sâ bir hiz met tar zý or ta ya koy duk la rý ný an lý yo ruz. DU Ey  lim-i Ha kim! Bi zi ve nesl-i a ti mi zi di ni miz den, ki ta bý mýz dan, i ma ný mýz dan bi ha ber ey le me! Bi zi ca hil ey le me! Bi zi mak bul i lim den ve hik met ten mah rum kýl ma! Bi zi il miy le a mil kýl dý ðýn; a me liy le ha lis kýl dý ðýn ve ih lâ sýy la ne cat ver di ðin kul la rýn dan ey le! Bi zi rý za na ka bul ey le!  min! Dip not lar: 1- Þa hi ner, Nec met tin, Son Þa hit ler, 1/318.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Mev lâ nâ nýn e vi nin ye ri bu lun du sya ho o.com Programdayýz Evet, þü kür ler ol sun ki, yi ne bir Ri sâ le-i Nur o ku ma prog ram da yýz. Bu yýl ki du ra ðý mýz, Ya lo va. Bu þeh - ri miz gru bu mu zun gün de mi ne ge çen yýl ki, Bur sa U lu dað Me zun lar Pik ni ðin de gir miþ ti. Se ne ye bi zim þeh ri miz de o ku ma prog ra mý ya pýn dâ ve ti ne bu yýl i - cabet e di li yor. Ka der de mü sa a de et ti. Ar týk o ku ma prog ram la rý na dâ vet var. Hem de çok. Ken di þeh rin de o ku ma prog ra mý ya pýl ma sý ný is te yen þe hir le ri miz, yaz dö nem le rin de tat lý bir e sin ti ya þa mýþ o lu yor lar. Bu as lýn da çok ö nem li. Çün kü bu prog ram lar, ya pýl dý ðý þe - hir ler de ki her þey le il gi li dir. Kur ân tef si ri, Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin o kun du ðu, mü - ta lâ a e dil di ði or tam lar, bu muh te þem e ner ji dal ga sýn dan is ti fa de e di yor. Nur lar, o kun du ðu yer ler de, be lâ la rý def e - der ve o me kân la rý be re ket le re gark e der. Çün kü Ri sâ le-i Nur lar kâ i nat ta ki her þey le a lâ ka lý dýr. Do la yý sýy la Kur ân ýn ve o nun mey ve le ri o lan tef sir le rin var lý ðý, kâ i na týn rit mi ni sað lar. O nun fa a li yet le ri nin a zal týl ma sý ve ya en gel len me si i se, her tür lü be lâ la rýn, mu sî bet le rin cel bi an la mý na ge le cek tir. Du rum ev ler i çin de ge çer li dir. Nur la rýn o kun du ðu ev ler, nu ra nî le þir. Nur la rýn o kun du ðu be den ler, nu ra nî le þir. Nur lar la meþ gu li ye tin bol ol du ðu or tam lar da, her þey be - re ket le nir ve nu ra nî le þir. O ra lar da es ma te cel li si ar tar. ** 20 gen ci miz le Ya lo va da o ku ma prog ra mýn da yýz. Bu genç - ler, yýl bo yu, Pa zar ak þam la rý ders ar ka daþ la rý mýz ol du lar. Þim di de o ku ma prog ra mý ar ka daþ la rý mýz ol du lar. Ar týk o ku ma prog ram la rý bi rer klâ sik. Pek çok þeh ri miz de yaz ay la rý gel di ðin de bir o ku ma prog ra mý he ye ca ný baþ - lý yor. Bu he ye ca nýn hiç ek sil me di ði gi bi, her yýl ar ta rak da de vam et me si ge re ki yor. Ya lo va da, 20 ta ne de kýz öð ren ci le ri miz var. Ya ni bu þu de mek, Ya lo va da bu yýl 40 ý a þan bay ve ba yan genç gu ru bu muz o ku ma prog ra mý ya pý yor. Genç ba yan lar, Ya lo va tem sil ci li ði miz de; genç er kek öð ren ci ler i se, bir yay la or ta mý o lan Ça kýr lar e vin de prog ra ma de vam e di yor. O ku ma prog ram la rý nýn de vam et me si, Ri sâ le ler de ih ti sas laþ ma de mek tir. ** Var mý þeh rin de o ku ma prog ra mý is te yen? ya zý mýz dan son ra, doð ru su pek çok þeh ri miz den e ki bi mi ze o ku ma prog - ra mý dâ ve ti gel di. Doð ru su, kö þe miz den he men dek la re e de lim ki, bu yýl ilk dâ ve ti Nev þe hir li dost la rý mýz yap tý lar. Biz de baþ göz üs tü ne ka bul et tik, a ma genç ler le yap tý ðý mýz is ti þa re de, Ya lo va nýn ge çen yýl dan re zerv le ri nin ol du ðu nu ha týr lat ma la rý, i þin sey ri - ni de ðiþ tir di. Ha ki ka ten de ka yýt la rý mý za bak tý ðý mýz da, ge çen yýl U lu dað da ki Bur sa Me zun la rý Pik ni ði nde, sa yýn Ce vat Ça kýr ýn dâ vet le ri nin bu lun du ðu nu öð ren dik ve ka der de yo - lu aç mýþ o la cak ki, þim di ler de Ya lo va da prog ram da yýz. Ve rim li, be re ket li ve u zun so luk lu ne ti ce li geç me si i çin lüt - fen, a ma lüt fen du â la rý ný zý e sir ge me yin. Bu prog ram lar, çok yön lü bi le þen ler dir. Gön de re ni, gi de ni, dâ vet e de ni, prog ra - ma ka tý la ný, prog ram da hiz met e de ni, il gi le ne ni, duâ lar e de ni vs. el bet te her kes e lin den gel di ðin den so rum lu dur. Bun dan son ra bu sü re cin de vam e de ce ði an la þý lý yor in þal lah. Biz i na ný yo ruz ki, þeh rin de o ku ma prog ra mý ya pý lan il le rin çok yön lü ka zanç la rý var. Bu her þey den ön ce o þe hir in san la - rý nýn bü tü nü nün et ki le ne ce ði bir po zi tif dal ga lan ma dýr. Ya ni böy le bir þeh rin ma ne vî at mos fe ri dü ze ne gi rer. Ve bel ki de ya þa na bi lir þe hir le rin sa yý sý ný art tý rýr ken, i - þin bu veç he si ni de göz ar dý et me mek ge re ki yor. Ma ne - vi ya tý dü zel me miþ bir þe hir de, mad dî ha ya týn da sað lýk lý ol ma sý ný bek le mek zor dur. Son ra sýn da i se, o prog ra mýn ya pýl ma sý na ve si le o lan in san - lar top lu lu ðu nun mad dî ve ma ne vî sýh ha ti ni dü zen le ye cek - tir. Ýþ le ri ni ko lay laþ tý ra cak týr. Ni te kim, nur lar la meþ gul o lan - lar da dün ye vî meþ ga le le rin a zal dý ðý ný bin ler ce kez ya þa yan lar i fa de e di yor lar. Böy le le rin rý zýk la rýn da be re ket, kalp le rin de sü rur ve ha yat la rýn da bir din gin lik ken di ni gös te re cek tir. Böy le ma ne vi ya tý yük sek þe hir ler de ki ha yat rit mi çok da ha dü zen li dir. Bir hu zur ha li ha kim dir. Çün kü prog ram lar da bir po zi tif e ner ji bi ri ki mi o luþ muþ tur. Ý þin en gü zel ta ra fý ne bi li yor mu su nuz? Genç le rin o ku ma prog ra mý ný ar zu lu yor ol ma la rý. Biz le ri de ha re ket len di ren genç ler o lu yor. Ne ol du ho ca, bu yýl ne re ye gi di yo ruz? so ru la rý nýn faz la lý ðý, is ter is te mez bi zi prog ram lar i çin a dým at ma ya sevk e di yor. Prog ra ma gön de rir ken, ge rek mad dî kat ký la rý ve il gi le ri i le, ge rek se prog ra ma gi der ken bi zi kar þý la ma he ye ca ný ný his set - ti ði miz Ya lo va lý dost la rý mý za ay rý ay rý te þek kür ler e di yo ruz. De ðil mi ki, kim hiz met le il gi len miþ, as lýn da hiz met o nun - la il gi len miþ tir. Ha ya tý ný dâ vâ sý na ve re ne dâ vâ sý ha yat ve rir sö zü mü zü bu ra da yi ne le ye lim. Hiz me te ta ký lan, bir e ner ji dal ga sý na ta kýl mýþ týr. Hiz met, mad dî ve ma ne vî hu zur ha li dir. E vet, yo ru cu dur. Mu zýr ma ni le ri çok tur. Ýþ te o nu de ðer li ký lan da o dur. Yo rul ma dý ðý mýz han gi þe yin ta dý, uð run da yo rul ma dýk la - rý mýz gi bi dir. Za ten, bu yol da yo rul maz sak, baþ ka yol lar da yo ru la ca ðýz. Dün ya ra hat ye ri de ðil dir. O za man, ge lin, e be dî lik pen ce re si o lan fa a li yet ler de yo ru la lým. Ne der si niz? Bi li yo rum, siz ler de, kim bi lir ne re ler de cid dî bir o ku ma prog ra mýn da sý nýz dýr. Ö mür çok sü r'at le ge çi yor. A kýl, e be dî yi ka zan mak i çin, yo rul ma yý gö ze al ma yý ge rek ti ri yor. KONYA'NIN HER YERÝNDE PEK ÇOK TARÝHÎ ESERE RASTLANDIÐINI BELÝRTEN A RAÞ TIR MA CI -YA ZAR MEH MET A - LÝ UZ, ÇA LIÞ MA LAR SO NU CUN DA MEV LÂ NÂ NIN E VÝ NÝN YE RÝ NÝ KE SÝN O LA RAK TES BÝT ET TÝK LE RÝ NÝ SÖY LE DÝ. A RAÞ TIR MA CI-YA ZAR Meh met A li Uz, 1885 yý lý na ka dar Mol la-i A tik Med re se si o la rak fa a li yet gös - ter di ði id di a e di len, Mev lâ nâ nýn e vi nin ye ri ni ke sin o la rak tes bit et tik le ri ni bil dir di. Uz, yap tý ðý a çýk la - ma da, Kon ya nýn Sel çuk lu la ra baþþehir lik yap mýþ ta - ri hî bir þe hir ol du ðu nu söy le di. Kon ya nýn her ye rin de pek çok ta ri hî e se re rast la ma - nýn müm kün ol du ðu nu be lir ten Uz, son 100 yýl i çin de Kon ya da ta ri hî bir çok ya pý nýn tah rip e dil di ði ni, kur duk - la rý e kip le 2 yýl dýr Kon ya da ki ta ri hî e ser le rin yer le ri ni tes bit et me ye ça lýþ týk la rý ný bil dir di. A raþ týr ma la rý na ilk o la rak Kon ya nýn mer ke zin de bu la nan A la ad din Te - pe si et ra fýn dan baþ la dýk la rý ný i fa de e den Uz, A la ad din Cad de si ü ze rin de ki ta ri hî e ser le rin yer le ri ni tes bit et - me ye baþ la dýk la rý ný di le ge tir di. Uz, A la ad din Cad de - si nin ku zey do ðu sun da bu lu nan, es ki a dýy la Çif te Mer di ven Ma hal le si o la rak bi li nen Þems-i Teb ri zi GEM LÝK Kül tür ve Yar dým laþ ma Vak fý her se ne ol du ðu gi bi bu yýl da yur dun çe þit li böl ge le rin den yaz prog ram la rý i çin ge len genç le re ev sa hip li ði ya pý - yor. Gem lik te fa a li yet le ri ni sür dü ren Gem lik Kül tür ve Yar dým laþ ma Vak fý yýl lar dýr Bur sa, Ýs tan bul, Kü tah ya ve An ka ra baþ ta ol mak ü ze re çe þit li il ler - den ge len il köð re tim, or ta öð re tim ve ü ni ver si te ta le be le ri nin yaz o ku ma prog ram la rý ný yap týk la rý de ðiþ mez mer kez ler den bi ri ha li ne gel di. Gem lik Kül tür ve Yar dým laþ ma B U L M A C A 1 Vak fý nýn mi sa fir le ri ne sun du ðu im - kân lar i le o ku ma prog ram la rý ný en ve - rim li bir þe kil de ger çek leþ ti ren il köð re - tim i kin ci ka de me sin den, ü ni ver si te son sý nýf ta le be le ri ne ka dar genç le rin ter cih et tik le ri mer kez ha li ne gel di. Gem lik te öð ren ci ler o ku ma prog - ram la rý ný pik nik, ge zi ve spor gi bi çe - þit li ak ti vi te ler le zen gin leþ ti re bi li yor lar. Gem lik e ge len mi sa fir genç ler i - le Gem lik te i ka met et mek te olan ta le be ler o ku ma prog ram la rýn da ta ný þýp tam bir kar deþ lik köp rü sü ku ra bi li yor lar. Gem lik te ki o ku ma prog ram la rý na za man za man Ye ni As ya ya zar la rý da ka tý lý yor. Ön ce ki prog ram la ra ka tý - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Makbul olmayan amel, kötü iþ. 2. Baþþehri Sana olan Ýslâm devleti. - Bir hacim ölçüsü. 3. Kakým. - Giyecek, perde, çanta, ayakkabý vb. þeylerde, kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. 4. Mardin iline baðlý ilçelerden biri. 5. Güzel koku. - Osmanlý padiþahlarýna verilen unvan. 6. En uzun kara sýnýrýmýzý oluþturan devlet. - Lityum elementinin simgesi. 7. Açmaktan dilek. - Erkek kiþi, kadýn karþýtý. 8. Üç köþeli, üç teli olan Rus halk sazý. 9. Uyarma, uyarý. - Hitit. 10. Genelge, sirküler. - Kanýn rengi, kýzýl. 11. Yaratýlmýþ bütün canlýlar. - Sarmak iþi. 12. Lahana. - Lâhza. Ma hal le si nde a raþ týr ma lar yap týk la rý ný an lat tý. SEY FÝ YE MED RE SE SÝ NÝN BÝ TÝ ÞÝ ÐÝN DE 1924 yý lý ta pu ka das tro ka yýt la rý ve Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si ha ri ta ka yýt la rý i le ta ri hî bel ge le ri in ce le dik le - rin de Mev lâ nâ nýn e vi nin ke sin ye ri nin bil gi si ne u laþ týk - la rý ný be lir ten Uz, Mev lâ nâ nýn e vi nin Sey fi ye Med re se - si nin bi ti þi ðin de ol du ðu nun ço ðu ki þi ta ra fýn dan bi lin di - ði ni a çýk la dý. Sel çuk Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü bi na sý ar ka - sýn da ki Ah met Öz de mir So ka ðý ü ze rin de ki bu gün fa a li - yet gös te ren Sa bah Ders ha ne si Ah met Sa ðýr Þu be si nin bu lun du ðu a lan da Mev lâ nâ nýn e vi nin ye ri ni be lir le dik - le ri ni di le ge ti ren Uz, Bu gü ne ka dar Mev lâ nâ nýn e vi ve med re se si i le il gi li o la rak bir çok ça lýþ ma var. Sel çuk Ü ni - ver si te si Rek tör lük bi na sý nýn do ðu sun da yer a lan bü yük bir böl ge i þa ret e di li yor. Böl ge de a part man lar ya pý lýr ken ba zý ka bir ka lýn tý la rý nýn çýk tý ðý be yan e di li yor de di. Gem lik Kül tür ve Yar dým laþ ma Vak fý nýn mi sa fir le ri ne sun du ðu im kân lar i le o ku ma prog ram la rý ný en ve rim li bir þe kil de ger çek leþ ti ren il - köð re tim i kin ci ka de me sin den, ü ni ver si te son sý nýf ta le be le ri ne ka dar genç le rin ter cih et tik le ri mer kez ha li ne gel di. Gemlik, okuma merkezi oldu ÞUAYB SERDAROÐLU GEMLÝK lan ya zar lar dan La tif Sa li hoð lu, Ce - vat Ça kýr ve A li Fer þa doð lu ndan son ra Sü ley man Kös me ne de Gem - lik te ki prog ra ma iþ ti rak e den ler a ra - sýn da yer al dý yý lýn dan be ri fa a - li yet gös te ren hiz met bi na sý nýn ya ný sý ra 204 met re ka re lik a lan ü ze ri ne ku ru lu ye ni hiz met bi na sý da üç dört ay i çe ri sin de a çýl ma yý bek le ni yor. Gem lik te ay rý ca, Ye ni As ya Bü ro - sun da da bü ro hiz met le ri de vam e - di yor. Gem lik Kül tür ve Yar dým laþ - ma Vak fý nýn; Tev fik Boz, Þe ra fet tin Ay dýn, Ab dul ka dir Al týn taþ, Mi ka il Çe lik, A li Ay dýn, Ser hat Taþ ký ran gi - bi i sim ler le yü rüt müþ ol du ðu ça lýþ - ma lar tak dir le kar þý la ný yor. SOL DAN SA ÐA 1. Ýlmi Ýlâhide eþyanýn ezelden beri sabit olan suret ve hakikatlarý. 2. Kelebekler Sonsuza Uçar filminin yönetmeni. 3. Ýlâç, merhem. - Birbiri ardý sýra veya yan yana koyarak sýra durumuna getirmek. 4. Lâtin alfabesinin on beþinci harfinin adý. - Çýplak. - Kararlý, azmeden. 5. (Tersi) Sözün kýsasý. - Köpek ve sýðýrlara yedirilmek için un ve kepekle hazýrlanan yiyecek. 6. Subayýn kýsa yazýlýþý. -Tek baþýna anlamý olmayan, sonuna geldiði sözle cümledeki diðer kelimeler arasýnda iliþki kuran kelime türü. - Farsçada üç. 7. Ýlk Çaðdaki uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlýklarý ile ilgili olan. - Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. - Eksiksiz, kesintisiz. 8. Anne. - Makine Kimya Endüstrisinin kýsa yazýlýþý. 9. Ýsrail'in kýsa yazýlýþý. - Düzen, tuzak, hile. - Atamak iþi, tayin. 10. Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. - Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanlarýn yavrusu. - Duyuru BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S Ý N A G O G S S Ý L O Ý K Ý L E M E K S Þ A P N Ý Þ A N Ý M A N Ý S A A L A K A E L A K L A R R Ý S A L E Ý N U R A A Ý K T K E F K A Y U R T T A A S K I R H A M A Ö E Þ Ý M E R G A N Ý M R K A B A L A K M I Z Ý N A H Ý L Ý K M Ý K Ý L Ý 1956 YI LIN DA DA ÇA LIÞ MA YA PIL MIÞ TI MEVLÂNÂ NIN e vi nin ye ri nin tes bit e dil me si ne yö ne lik 1956 yý lýn da da A raþ - týr ma cý Meh met Ön der ta ra fýn dan ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý ný an la tan Uz, þun la rý kay det ti: Yap tý ðý mýz a raþ týr ma da en kü çük bir te red düt bi le mev zu ba his de - ðil. Çün kü sa bit ol du ðu bir nok ta var. Sey fet tin Ka ra sun gur Tür be si nin ku ze - yin de Sey fi ye Med re se si in þa e dil miþ. Ta ri hî kay nak la ra gö re Sey fi ye Med re se - si nin bi ti þi ðin de Mevlânâ nýn e vi ya ni Mol la-i A tik Med re se si bu lu nu yor yý lýn da ki ta pu ka yýt la rýn da Mevlânâ nýn e vi 1017 met re ge niþ li ðin de ki bah çe nin bi re bir gü ney ba tý kö þe sin de yer a lý yor. Ö nün de baþ ka par sel ler de var. Mevlânâ nýn e vi nin ye rin den oy na ma sý hat ta 30 met re kay dý rýl ma sý müm - kün de ðil. Çün kü i ki med re se de sýrt sýr ta in þa e dil miþ yý lýn da ya pý lan ka das tro tes bi tin de bu ra sý 21 paf ta, 242 a da, 35 par sel de ka yýt lý, 1017 met re - ka re ge niþ li ðin de bir a lan. Fa kat za man i çe ri sin de ta pu ka das tro ka yýt la rý nýn da de ðiþ ti ði ni gö rü yo ruz. Bu ra sý 57 par sel, 916 a da ol muþ met re ka re ar sa nýn 135 met re ka re ka da rý yo la terk e dil miþ tir. Ders ha ne bi na sý yak la þýk 889 met re - ka re a la na in þa e dil miþ tir. Bu du ru ma gö re, es ki Mevlânâ Med re se si nin hiç bir ö zel þa hýs ta bir met re ye ri yok tur. Kon ya / a a 1995 yý lýn dan be ri fa a li yet gös te ren hiz met bi na sý nýn ya ný sý ra 204 met re ka re lik a lan ü ze ri ne ku ru lu ye ni hiz met bi na sýnýn da üç dört ay i çe ri sin de a çýl ma sý bek le ni yor. Kudüs ü anlatan belgesel yapýlýyor KUDÜS TEKÝ mirasýmýzý sýk sýk gündeme getiren ve 4 yýldýr faaliyetlerini sürdüren Mirasýmýz Derneði, Osmanlý Döneminde Kudüs ü anlatan bir belgesel hazýrlýyor. Yapýmýný Ürdünlü Film Yapým þirketi GOLDEN SOUND firmasýna veren Mirasýmýz Derneði bu belgeselin çok yakýnda çýkacaðýný müjdeledi. Belgeselin Türkçe ve Arapça formatýnda olacaðýný belirten Mirasýmýz Derneði Baþkaný Muhammed Demirci, bu çalýþmanýn tarihî mirasýmýza ýþýk tutacaðýný vurguladý. Türk ve Gü ney Ko re Sa nat Ser gi si a çýl dý TÜRK ve Gü ney Ko re li sa nat çý la rýn re sim le ri nin yer al - dý ðý Tür ki ye-ko re Çað daþ Sa nat lar Ser gi si baþþehirde a çýl dý. Cer Mo dern de ki ser gi nin a çý lý þý ný Kül tür ve Tu - rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Gü ney Ko re nin An ka ra Bü yü kel çi si Ja e Hyun Ba e ve Ko re ga zi le riy le yap tý. Ye - þil, be yaz, ma vi, sa rý ve kýr mý zý renk ler den o lu þan kur - de la yý be ra be rin de ki ler le ke sen Gü nay, da ha son ra yap tý ðý ko nuþ ma da, Ko re ve Tür ki ye nin dost lu ðu nun çok es ki ye da yan dý ðý ný söy le di. Çok a ný lar bu lun du ðu - nu an la tan ve a ra da ki dost lu ðu pe kiþ tir me ye ça lýþ týk la - rý ný vur gu la yan Ba kan Gü nay, ser giy le çok gü zel bir faaliyet ger çek leþ ti ril di ði ni i fa de et ti. Sa nat se ver ler, ser - gi yi 7 Tem muz a ka dar ge ze bi le cek ler. An ka ra / a a

11 Y EKONOMÝ 11 Ýstanbul þirketleri 2010 u kârla kapattý ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý nýn (Ý TO) ka yýt la rý na gö re, Ýs tan bul lu fir ma lar 2010 u kâr la ka pat tý. Ýs tan bul da ku ru lu þir ket le rin 2010 ti ca ri ka zanç la rý ü ze rin den ver di ði be yan la ra gö re he sap la nan mun zam a i dat ta hak ku ku, 2009 a o ran la, yüz de 21,32 ar ta rak 77 mil yon 453 bin 980 li ra ol du. Ý TO ve ri le ri ne gö re 2010 da 166 bin 234 fir ma yý lý kâr la ka pat tý. Kâr e den fir ma sa yý sý bir ön ce ki yý la gö re 11 bin art tý yý lýn da yak la þýk 86 bin 934 bin Ý TO ü ye si i se ka zanç be yan et me di. Ý TO Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, Ra kam lar gös te ri yor ki, Ýs tan bul lu fir ma lar kâr e di yor. Ya ni iþ le ri ni bü yü tü yor lar, da ha çok ü re tip da ha çok sa tý yor ve kâr e di yor lar dedi. Ýs tan bul / Ye ni As ya DO LAR DÜN 1,6150 ÖN CE KÝ GÜN 1,6150 u u S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3390 ÖN CE KÝ GÜN 2,3390 u u DÜN 77,65 ÖN CE KÝ GÜN 77,65 u u DÜN 523,27 ÖN CE KÝ GÜN 523,27 u u 4,8 kilogram aðýrlýðýnda, 20 fiþek kapasiteli, dakikada 650 atýþ ve 10 bin atým namlu ömürlü. Mil lî pi ya de tü fe ði nin ü re ti mi ne baþ lan dý TÜRK mü hen dis le ri nin yak la þýk 3,5 yýl ü ze rin de ça lý þa rak ge liþ tir di ði mil lî pi ya de tü fe ði nin ü re ti mi ne baþ lan dý. Mil lî pi ya de tü fe ði nin ilk 50 a det lik pro to ti pi, 4 ay i çin de ha zýr o la cak. Pro je kap sa mýn da Tem muz 2012 ta ri hi ne ka dar top lam 200 a det pro to tip pi ya de tü fe ði ü re ti le cek. Türk Si lâh lý Kuv vet le rin de ki çe þit li bir lik le re da ðý tý la cak pro to tip tü fek ler, pro fes yo nel as ker ler ce test e dil dik ten son ra se ri þe kil de ü re ti le cek. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin pi ya de tü fe ði ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý a ma cýy la 22 O cak 2009 da Sa vun ma Sa na yii Müs te þar lý ðý i le söz leþ me im za la yan Ma ki na ve Kim ya En düs tri si Ku ru mu (MKEK), alt yük le ni ci Ka le ka lýp fir ma sýy la bir lik te ça lýþ ma la rý ný hýz lan dýr dý. Tü fe ðin ta sa rý mý nýn ka ra ra bað lan ma sý nýn ar dýn dan 50 a det lik pro to tip ü re ti mi ne ge çil di. Ta sa rým ve doð ru la ma test le ri nin ya pý la ca ðý ilk 50 a det lik pro to tip tü fek, E kim 2011 de ha zýr o la cak. Pro je kap sa mýn da top lam 200 a det pro to tip ü re ti mi nin i se Tem muz 2012 ta ri hin de ta mam lan ma sý plan la ný yor. Mil lî pi ya de tü fe ði nin a ðýr lý ðý þar jör süz 4,3 ki log ram. Fi þek ka pa si te si 20 a det, bo yu 920 mm, nam lu öm rü en az 10 bin a tým o lan mil lî pi ya de tü fe ði, da ki ka da 650 a týþ ya pa bi li yor. An ka ra / a a Araç takip sistemiyle 4 milyar lira tasarruf A RAÇ ta kip o pe ra tö rü Fi lo türk Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Le vent Ay do ðan, a raç ta kip sis te mi kul la nýl ma sýy la Tür ki ye de ki ti ca ri a raç lar da yýl lýk yak la þýk 4 mil yar li ra, ka mu a raç la rýn da i se 117 mil yon li ra lýk ta sar ruf el de e di le bi le ce ði ni bil dir di. Uy du ve GSM a ra cý lý ðýy la ça lý þan a raç ta kip sis tem le riy le a raç la rý nýn hýz la rý ný, ko num la rý ný, rö lan ti de o lup ol ma dýk la rý ný, gün i çin de kaç ki lo met re yol al dýk la rý ný kon trol al tý na a lan þir ket ler, ö nem li o ran lar da ta sar ruf sað lý yor. Ka mu dan ö zel sek tö re bu gün Tür ki ye de yak la þýk 300 bin a raç, uy du ve GSM o pe ra tör le ri ü ze rin den ta kip al týn da bu lu nu yor. Ay do ðan, Ma li ye Ba kan lý ðý E kim 2010 ve ri le ri ne gö re ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na a it 83 bin 383 a det a raç bu lun du ðu nu, bun la rýn ya kýt mas raf la rý nýn i se yýl lýk 1 tril yon li ra ya u laþ tý ðý ný söy le di. Ay do ðan, þöy le ko nuþ tu: Ti pik bir a ra cýn ay lýk or ta la ma 250 lit re mo to rin (ma zot) tü ket ti ði, 1 lit re or ta la ma mo to rin be de li nin 3,6 li ra ve doð ru ro lan ti ra por la ma sý ya pan a raç ta kip sis tem le ri nin yüz de 13 ya kýt ta sar ru fu sað la dý ðý ný ka bul e der sek, top lam 83 bin 383 a ra cýn sa de ce da ha ký sa rö lan ti sü re si, uy gun suz kul la ným la rýn en gel len me si, ro ta plan la ma ve hýz de ne ti mi ne ti ce sin de sað la na cak yýl lýk ta sar ruf yak la þýk 117 mil yon li ra. Yi ne res mî is ta tis tik le re gö re Tür ki ye de yak la þýk 7,5 mil yon a det ti ca rî a raç bu lun du ðu na dik kat çe ken Ay do ðan, a raç ta kip sis te mi kul la ný mý i le gün de 11 da ki ka rö lan ti sü re si ta sar ru fu sað lan ma sý du ru mun da or ta la ma ay lýk 330 mil yon li ra, yýl lýk yak la þýk 4 mil yar li ra ya kýt ta sar ru fu sað la na bi le ce ði ni bil dir di. Ay do ðan ka mu a raç la rýn dan gün lük yak la þýk 30 bin ton, ti ca rî a raç lar dan i se yýl da 2,5 mil yon ton kar bon di ok sit ta sar ru fu ya pa bi le ce ði ni de kay det ti. An ka ra / a a T. C. BUCA BELEDÝYESÝ ENCÜMEN KARARLARI ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 1- Sektin TOKER / / / Yusuf KARATAY / / / Sedat SARIÞIN / /15 Sevil ÞAFAK SARIÞIN-Bebiye ER /206 Hayriye BEÞÝNCÝ-Ayhan TAÞKAN- Olcay KURT- Hacý Þemsi KILIÇKAYA- Þahap KABAK- Zübeyde KÜÇÜK- Erhan ÖZTÜRK- Burhan ÖZTÜRK Yukarýda belirtilen Ruhsatlý ve eklerine aykýrý, Ýlave kaçak olarak yapýlan yapý için alýnmýþ olan Encümen kararý gereði 3194 sayýlý imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereðince Yýkým kararý ve Ýdari para cezasý ile cezalandýrýlmýþ olup. - Ýdari para cezalarýna 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine itiraz edebilir. - Ýdari para cezasýnýn, kanun yoluna baþvurmadan ödenmesi, 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 17. maddesinin (6) numaralý fýkrasý gereðince, indirimden yararlanabileceði; sayýlý Kanunun 17. maddesinin, (3) numaralý bendi gereði, taksitlendirme hakkýndan yararlanabileceði, bu bent gereði taksitlendirme baþvurusunun kararýn tebliðini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapýlmasý gerektiði. - Para cezasýnýn ödenmemesi durumunda, 6183 sayýlý Kanun gereðinin yerine getirilmesine oy birliði ile karar verilmiþtir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 4- Ümit ÜNCÜ-Uhuvet ÜNCÜ / /09 Türkan ERDAL- Nesim ÇAKIR / Kazým ÇÝFTÇÝ- Ahmet Naci ONGUN / / 58 Yukarýda belirtilen Ruhsatsýz Kaçak yapýlmýþ yapý için alýnmýþ olan, Encümen kararý gereði 3194 sayýlý imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereðince Yýkým kararý ve Ýdari para cezasý ile cezalandýrýlmýþ olup, - Ýdari para cezalarýna 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine itiraz edilebilir. Kanununun 17. maddesinin (6) numaralý fýkrasý gereðince, indirimden yararlanabileceði; sayýlý Kanunun 17. maddesinin, (3) numaralý bendi gereði, taksitlendirme hakkýndan yararlanabileceði, bu bent gereði taksitlendirme baþvurusunun kararýn tebliðini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapýlmasý gerektiði. -Para cezasýnýn ödenmemesi durumunda, 6183 sayýlý Kanunun yerine getirilmesine oy birliði ile karar verilmiþtir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 6- Cemalettin KAYA / /44 Yukarýda belirtilen Ruhsatsýz kaçak olarak yapýlan,tek katlý yaklaþýk 5x20 m'lik sývalarý yapýlý kaba Ýnþaat + tek katlý dýþ duvarlarý örülü 6x5 m. yapý ve arsanýn dýþ duvarlarý yapýlý konumda Ýnþaatýn, Encümen kararý gereði 3194 sayýlý Ýmar kanununun 32. maddesi gereðince Yýkým kararý ile cezalandýrýlmýþ olup, - Yýkýma iliþkin bu kýsýmlarýn Ýptali için ilgilisi tarafýndan, teblið tarihinden itibaren 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine dava açabilir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 7-Mahmut AYDIN / / Asliye Ceza Mahkemesine göndermiþ olduðumuz 01/07/2009 tarih ve 4567 sayýlý yazýmýzda, Yapý Tatil Zaptýnda belirtilmiþ olan mahsurlarýn 22/05/2009 tarihinde Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünce tasdiklenerek yerinde yapýlmýþ uygulamanýn doðru hale geldiði belirtildiðinden, 18/11/2008 tarih ve 2008/2028 sayýlý Encümen Kararý ile verilen Yýkým Kararýnýn kaldýrýlmasý hk. B: Maliye'de tahsilat sevinci 30 HA ZÝ RAN TA RÝ HÝ Ý TÝ BA RIY LA YE NÝ DEN YA PI LAN DIR MA DA KÝ TAH SÝ LAT TU TA RI 7 MÝL YAR 908 MÝL YON LÝ RA O LA RAK GER ÇEK LE ÞÝR KEN, ÝLK TAK SÝT Ý TÝ BA RÝY LE YÜZ DE 81 LÝK TAH SÝ LAT O RA NI NA U LA ÞIL DI. MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Ka mu A la cak la rý nýn Ye ni den Ya pý lan dý rýl ma sý uy gu la ma sýn da, 30 Ha zi ran 2011 ta ri hi i ti ba riy la 7,9 mil yar li ra lýk tah si lat ya pýl dý ðý ný bil dir di. Ba kan Þim þek, 6111 Sa yý lý Ba zý Ka mu A la cak la rý nýn Ye ni den Ya pý lan dý rýl ma sý Hak kýn da ki Ka nun kap sa mýn da uy gu la ma ya ko nu lan ya pý lan dýr ma ya yo ðun il gi gös te ren va tan daþ la rýn, ay ný du yar lý lý ðý borç ö de me ko nu sun da da or ta ya koy duk la rý ný i fa de et ti. Ýlk tak si tin son ö de me gü nü o lan 30 H a z i r a n 2011 SAHÝBÝNDEN SATILIK ARSA ta ri hi i ti ba rýy la ilk tak sit ve bu ta ri he ka dar ya pý lan de fa ten ö de me ler da hil 7 mil yar 908 mil yon 887 bin 740 li ra lýk bir tah si lat ya pýl dý ðý ný be lir ten Þim þek, bu nun 5 mil yar 377 mil yon li ra lýk bö lü mü nün de fa ten ö de me, 2 mil yar 531,8 mil yon li ra lýk bö lü mü nün de tak sit li ö de me ler den o luþ tu ðu nu söy le di. Ma li ye Ba ka ný, ye ni den ya pý lan dýr ma kap sa mýn da mat rah art tý rý mý yo luy la 1 mil yar 201,8 mil yon li ra lýk tah si lat ya pýl dý ðý ný, stok be yan la rýy la da 1 mil yar 202,9 mil yon li ra gel di ði ni i fa de et ti. Þim þek, 5 mil yar 504,2 mil yon li ra lýk tah si la týn da ke sin leþ miþ, ih ti lâf lý a la cak lar, in ce le me ve tar hi yat saf ha sýn da ki a la cak lar i le piþ man lýk be yan la rý ve di ðer a la cak lar dan mey da na gel di ði ni be lirt ti. Ba kan Þim þek, Da ha ön ce ya pý lan te cil ya pý lan dýr ma uy gu la ma la rýn da yüz de 23 lük bir ba þa rý sað lan mýþ ken, bu ka nun kap sa mýn da ki ilk tak sit ö de me le ri i ti ba rýy la yüz de 81 lik bir tah si lat o ra ný na u la þýl dý. Bu ger çek ten mem nu ni yet ve ri ci bir ra kam de di. A kýl lý te le fon cep pa za rý ný bü yüt tü TÜR KÝ YE DE mo bil te le fon pa za rý bu yý lýn ilk 5 a - yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, a det sel baz da yüz de 30 bü yü ye rek, 5,7 mil yon a de te u - laþ tý. Pa za rýn ci ro su da yüz de 24 ar týþ la 939 mil - yon e u ro ya u laþ tý. GFK Tür ki ye nin 2011 O cak- Ma yýs Dö ne mi Te le kom Sek tör De ðer len dir me - si nden der le nen bil gi le re gö re, mo bil te le fon pa - za rý bu yý lýn ilk 5 a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi - ne gö re, 4 mil yon 371 bin 983 a det ten, 5,681,991 a de te yük sel di. Ge çen yý lýn ilk 5 a yýn da ci ro su 756 mil yon e u ro o lan pa zar, bu yý lýn ay ný dö ne min de i se 939 mil yon e u ro ya u la þa rak yüz de 24 o ra nýn - da bü yü dü. Bu yý lýn ilk 5 a yýn da ge çen yý lýn ay ný Ko ca de re a ce le ka mu laþ tý rý la cak SÝ LÝV RÝ-SE LÝM PA ÞA DA 2009 da ya þa nan sel fe lâ ke ti nin ar dýn dan uy gu la ma ya ko nu lan Ko ca de re (A þa ðý de re) Is lâh Pro je si i çin de ka lan ta þýn maz lar a ce le ka mu laþ tý rý la cak. A ce le ka mu laþ týr ma ya i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Bu na gö re, Se lim pa þa da ki 28 ta þýn maz, Ko ca de re Is lâh Pro je si i çin de kal ma sý dolayýsýyla Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan a ce le ka mu laþ tý rý la cak. Si liv ri-se lim pa þa da ki 2009 yý lýn da mey da na ge len sel fe lâ ke tin de ta þan Ko ca de re nin ýs lâh ça lýþ ma la rý nýn bu yýl so nun da bi ti ril me si plan la ný yor. Türkiye Diyanet Vakfý'na ait, SAKARYA Ýli, ADAPAZARI Ýlçesi, TEKELER Mahallesi KAVAKTARLA mevkiinde bulunan ada: 1332, Parsel: 11'de kayýtlý 396,37 m 2 sahalý 35/96 hisseli 144,51 m 2 arsa 08/07/2011 tarih ve saat 10:15'de kapalý teklif usulü yapýlacak ihale ile satýlacaktýr. Teklif verme süresi 08/07/2011 günü saat 10:00'da sona erecektir. Teklif veren iki kiþiden az olmasý ve müracaat olmamasý durumunda ihale bir (1) hafta sonra ayný yer ve saatte ayný þartlarda tekrar ihale edilecektir. Türkiye Diyanet Vakfý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na tabi deðildir. Þartname ve konu hakkýnda bilgi aþaðýda yer alan adresten alýnabilir. Adres: Türkiye Diyanet Vakfý Sakarya Þubesi Milli Egemenlik Caddesi Sakarya Müftülük sitesi No: 31/1 ADAPAZARI Telefon: /120 snt. Telefaks B: dö ne mi ne gö re, pa zar ta le bi nin dü þük fi yat seg - men tin den or ta fi yat seg men ti ne kay dý ðý gö rül - dü. O pe ra tör kam pan ya la rý ve a kýl lý te le fon la ra o - lan yö ne lim fi yat ban dý ný da or ta se vi ye ler çý kar - dý E u ro ve E u ro fi yat band la - rýn da bir ön ce ki yý la gö re 3,4 ve 2,9 pu an ar týþ la rý i le sý ra sýy la pa zar pay la rý yüz de 31,2 ve yüz de 17,2 ye yük sel di. Bu yý lýn ilk 5 a yýn da da a kýl lý te - le fon la ra o lan ta lep yük sel di. Sa týþ a det le ri ne ba - kýl dý ðýn da 2010 yý lý nýn ay ný dö ne min de pa zar dan yüz de 15,6 pa yýn da bir di li me sa hip o lan a kýl lý te - le fon lar, 2011 yý lý nýn ay ný dö ne min de bu pa yý ný yüz de 23,8 e u laþ tý. An ka ra / a a YA PI LAN DIR MA TU TA RI 39,4 MÝL YAR LÝ RA YA U LAÞ TI MA LÝ YE Ba ka ný, ye ni den ya pý lan dýr ma baþ vu ru la rý nýn bit me - si nin ar dýn dan 2 Ha zi ran da Bat man da ger çek leþ tir di ði ba sýn top lan tý sýn da, ka mu a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý uy gu la ma sý na i liþ kin baþ vu ru so nuç la rý hak kýn da ka mu o yu na bil gi ver di ði ni de ha týr la ta rak, þöy le ko nuþ tu: O ta rih te, ka - nun kap sa mýn da ya pý lan dý rý lan borç tu ta rý nýn 36,5 mil yar li ra ol du ðu nu a çýk la mýþ týk. De vam e den baþ vu ru so nuç la rýy la bir - lik te baþ vu ru tu ta rý da top lam da 39 mil yar 432 mil yon 963 bin li ra ya u laþ mýþ týr. 30 Ha zi ran ta ri hi i ti ba rýy la ka nun kap sa - mýn da ki baþ vu ru la rýn yüz de 20 si nin tah si la tý ger çek leþ miþ du rum da dýr. 39,4 mil yar li ra lýk baþ vu ru nun 27 mil yar 123,4 mil yon li ra lýk bö lü mü ke sin leþ miþ a la cak lar, tak sim, te cil, 5 mil yar 641,7 mil yon li ra lýk bö lü mü ih ti lâf lý, in ce le me, tar hi yat saf ha sýn da ki a la cak lar i le piþ man lýk be yan la rýn - dan o luþ mak ta dýr. Stok be ya ný tu ta rý 1 mil yar 545,3 mil yon li ra, mat rah art tý rý mý tu ta rý da 5 mil yar 122,6 mil yon li ra o la rak ger çek leþ miþ tir. Mü kel lef le rin de ye ni den ya pý lan dýr ma ya bü yük il gi gös ter di ði ni i fa de e den Þim þek, baþ vu ru lar da mu - az zam bir ra ka ma u la þýl dý ðý ný söy le di. An ka ra / a a THY: Þart lar uy gun ol sa bu gün Bin ga zi ye u ça rýz n TÜRK Ha va Yol la rý (THY) Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til, Lib ya nýn Bin ga zi þeh rin de þart la rýn uy gun ol ma sý ha lin de bu gün u çuþ dü zen le ye bi le cek le ri ni söy le di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun Bin ga zi zi ya re ti he ye tin de bu lu nan Ko til, Ka hi re Ha va a la nýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. THY u çuþ la rýn da ki rö tar lar la il gi li so ru ü ze ri ne, rö tar la rýn da ha çok lo dos rüz gâr la rý dolayýsýyla ol du ðu na i þa ret e den Ko til, bu yýl al dýk la rý ted bir ler le rö tar la rý yüz de 90 a zalt týk la rý ný söy le di. U çuþ des ti nas yon la rý ný ar ttý ra cak la rý ný bil di ren Ko til, Bin ga zi ye u çuþ lar da i þ a dam la rý nýn sý kýn tý ya þa dý ðý ný be lir te rek, Bin ga zi ha va a la nýn da pist te so run bu lun ma dý ðý ný an cak ha va a la nýn da tah ri bat ol ma sý do la yý sýy la kim se nin u çuþ ya pa ma dý ðý ný söy le di. Ko til, Bu gün þart lar uy gun de se ler Bin ga zi ye bu gün u ça rýz de di. Ge le cek haf ta I rak ýn Ne cef þeh ri ne se fer baþ la ta cak la rý ný bil di ren Ko til, ya kýn za man da Mu sul ve Sü ley ma ni ye ye de u çuþ ger çek leþ ti re cek le ri ni söy le di. Ka hi re / a a 1 do lar ka ra bor sa da n DÜ ÐÜN LER DE ge lin ve da mat la rýn ü ze ri ne pa ra at mak is te yen le rin il gi gös ter di ði 1 do lar lýk bank not la rýn bu lun ma sý zor la þýn ca, dü ðün sa lo nu sa hip le ri ve mü zis yen ler ta ra fýn dan a de ta ka ra bor sa dan sa týl ma ya baþ lan dý. Mer sin Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (MTSO) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si ve De ðer li Me tal ler ve Mü cev her Ti ca re ti Sek tör Tem sil ci si Mu rat Kar te per, yaz ay la rý nýn gel me siy le sün net, dü ðün ve ni þan tö ren le ri nin de art tý ðý ný söy le di. Ýn san la rýn ka týl dýk la rý tö ren ler sý ra sýn da yö re sel ge le nek le re gö re ö zel lik le ge lin ve da ma da pa ra at mak is te di ði ni be lir ten Kar te per, TL ba zýn da en dü þük kâ ðýt pa ra nýn 5 li ra ol ma sý dolayýsýyla do la ra o lan il gi nin art tý ðý na i þa ret et ti. An cak bu il gi nin pi ya sa da ki 1 do lar lýk bank not sý kýn tý sý na sebep ol du ðu nu i fa de e den Kar te per, þöy le ko nuþ tu: Ar týk dö viz bü ro la rýn da 1 do lar lýk bank not bul mak güç leþ ti. Çün kü sa tý lan do lar lar dö viz bü ro la rý na ge ri dön mü yor. Pi ya sa da ki do lar la rýn bü yük bir bö lü mü ya dü ðün sa lo nu sa hip le rin de ya da mü zis yen ler de. Dö viz bü ro la rý na her gün on lar ca in san ge li yor ve 1 do lar al mak is ti yor, fa kat bu la mý yor. Bu ne den le de dü ðün sa lo nu sa hip le rin den ve ya mü zis yen ler den sa týn al mak zo run da ka lý yor. On lar da 1.60 TL ci va rýn da sey re den do la rý, 2 i la 2,5 TL a ra sýn da sa tý yor lar. Ya ni kur lar bel li ol ma sý na rað men do lar da hak sýz bir ka zanç el de e di li yor. Mer sin / a a

12 RÖPORTAJ 12 Y Tür ki ye de ya þa nan si ya sal kri zin sebebi ni kim se ko nuþ mu yor. Bir çok in san ve kö þe ya za rý si ya set çi le rin di lin den tar týþ ma lar yü rü tü yor. Hal bu ki a sýl so run re jim so ru nu. A sýl so ru i se Tür ki ye tam o la rak de mok ra si ye geç ti mi? Biz de bu haf ta Stra te jik Dü þün ce ler Ens ti tü sü Ýç Po li ti ka ve De mok ra tik leþ me Ko or di na tör lü ðü Uz ma ný Ah met Ký zýl ka ya i le bu gün ler de kim se nin tar týþ ma dý ðý ko nu la rý ko nuþ tuk. Tür ki ye nin gün lük si ya se ti nin de ri nin de ya tan kriz o da ðý ný or ta ya çý kar ma ya ça lýþ týk. Ký zýl ka ya Tür ki ye de so run la rý nýn te me li o la rak ve sa yet çi Ke ma list re ji mi gös te ri yor n Tür ki ye de ya þa nan tar týþ ma la rýn sebebi siz ce Re jim mi? Evet, i çin de ya þa dý ðý mýz re ji mi ya da sis te mi, Tür ki ye de ki tar týþ ma la rýn a na kay na ðý o la rak gör mek, gös ter mek müm kün dür. An cak bu tes bit, söz ko nu su tar týþ ma la rýn o luþ ma sý na e sas teþ kil e den ve ri li bir ta rih sel ve sos yo lo jik ar ka pla nýn ol du ðu nu ka bul et me yi de ge rek li ký lý yor. Ý ki yüz yý lý aþ kýn bir sü re dir de vam e den mo dern leþ me sü re ci ve ö zel lik le Cum hu ri yet dö ne min de in þa e dil mek is te nen u lus dev let an la yý þý, Tür ki ye nin sa hip ol du ðu fark lý lýk la rýn ü ni ter(ci)-se kü ler bir kay gýy la ya da u lu sal bir de ter mi nizm le bi çim len di ril me si ne yol aç tý. Ne re dey se geç miþ za man lar di li mi ne a it her þey dil, din, kül tür, ta rih, sa nat ken di ta rih sel bað la mýn dan so yut lan dý ve mo der nist bir pro je nin i çin de e ri til di. Bu so nuç, Ým pa ra tor luk tan te va rüs e di len et nik, kül tü rel ve di nî fark lý lýk la rýn ço ðul cu bir te mel de ve doð ru bir þe kil de yö ne ti le me me si ne ve da ha da ö nem li si Tür ki ye nin so run lu bir si ya sal kül tü re ve top lum sal do ku ya sa hip ol ma sý na ne den ol du. Ýþ te bu so run lu si ya sal kül tür ve top lum sal do ku, kar þýt lýk lar te me lin de ge li þen ne ga tif bir i liþ ki ler a la ný nýn o luþ ma sý na ze min ha zýr la dý ve ha len de ha zýr la ma ya de vam e di yor. n Kar þýt lýk la rýn or ta ya çý kar dý ðýsos yo lo jik ya pýy la il gi li ne söy le mekis ter si niz? Zi ra bu si ya sa çer çe ve sin de or ta ya çý kan ve ba zen et nik ve din sel ba zen de si ya sal ve kül tü rel te mel de ge li þen/ge liþ ti ri len kar þýt lýk lar, top lum da iç ten i çe iþ le yen ve bu gün ar týk güç lü sos yo lo jik ve ta rih sel re fe rans lar la da an lam lan dý rý la bi len bir mað du ri yet duy gu su na ve bu duy gu ü ze rin den sa vu nu lan-sa hip le ni len mik ro kim lik bi lin ci ne ya da kü çük çap lý mil li yet çi lik le re ne den o lu yor. Ta biî bu ra da han gi kim li ðin han gi ge rek çe ler le ve han gi te mel de sa hip le nil di ði ve ya sa vu nul du ðun dan çok, bir a ra da ya þa ma bi lin ci nin ve kim se yi dý þa rý da bý rak ma yan, her ke sin e þit o ran da ve öz gür bir bi çim de sa hip len di ði or tak bir i de a lin u za ðý na düþ me nin ge tir di ði risk ler ü ze rin de dü þün mek ö nem ka za ný yor. Tür ki ye bu gün söz ko nu su risk ler le her za man kin den da ha faz la kar þý kar þý ya bu lu nu yor. 20. yüz yýl bo yun ca iz le nen ve dil den di ne, gün de lik ya þam a la ný nýn be lir len me sin den si ya sal tu tum a lýþ la ra ka dar he men he men her a lan da et ki li o lan ü ni ter ci-mo der nist yak la þým, bu risk le rin so mut teh li ke le re dö nüþ me si ne o la nak ve ri yor. An cak ge rek de ði þen dün ya ko þul la rý ge rek se Tür ki ye i çin de sür dü rü len mü ca de le le rin bir so nu cu o la rak baþ la yan ve ha len i çin de bu lun du ðu muz de mok ra tik leþ me sü re ci, bu risk le rin or ta dan kal dý rýl ma sý na ve da ha sý her bir ris ki bir a ra da ya þa ma nýn im kâ ný ný o luþ tu ran güç lü bir i de a le dö nüþ tür me ye yö ne lik ö nem li i þa ret ler ta þý yor. n Ye ni a na ya sa tar týþ ma la rý ný da bui þa ret ler a ra sýn da sa ya bi lir mi yiz? El bet te. Ye ni a na ya sa tar týþ ma la rý bu sü re cin en ö nem li i þa re ti ve bel ki de tüm si ya sal, top lum sal ke sim ler a ra sýn da ki tek uz laþ ma nok ta sý dýr. n Re ji mi de mok ra tik leþ tir me nin yo lu ye ni a na ya sa yap mak tan mý ge çi yor? Bu tek ba þý na ye ter li o la bi lir mi? De mok ra tik leþ me sü re ci nin ye ni a na ya sa bað la mýn da þe kil le ne ce ði a çýk týr. Zi ra Tür ki ye her ne ka dar 20. yüz yý la ký yas la öz gür lük ler a çý sýn dan e pey ce bir yol kat et miþ ol sa da, kro nik so run a lan la rý a çý sýn dan ya þa dý ðý sý kýn tý lar ha len de vam e di yor. Bü tün bun lar Tür ki ye de ki ve sa yet re ji mi nin tam o la rak bit me di ði ni gös te ri yor. Ve sa yet re ji mi ni bü tü nüy le or ta dan kal dý ra bil mek i se, an cak Kürt so ru nu, A le vi so ru nu ve ba þör tü sü so ru nu gi bi ya þam sal ko nu lar da sað la nan kýs mî ra hat la ma nýn ge niþ le ti le bil me si ve ka lý cý ha le ge ti ri le bil me siy le müm kün dür. Do la yý sýy la Kürt ve A le vî kim lik le ri ek se nin de þe kil le nen meþ rû ta lep le rin de mok ra tik bir top lum dü ze ni nin ge rek le ri doð rul tu sun da KA O SUN SEBEBÝ KE MA LÝST VE SA YET ÇÝ DÜ ZEN ka bul e di le ce ði ne ve bu kim lik le rin a na ya sal gü ven ce al tý na a lý na ca ðý na, ba þör tü sü so ru nu ne de niy le de vam e den mað du ri yet le rin, hiz met a lan-hiz met ve ren ya da ka mu sal a lan-ö zel a lan ay rým la rý na gi dil me den, bü tün bo yut la rýy la çö zü le ce ði ne da ir a çýk ve net gü ven ce ler i çe ren ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý þart týr. n Ye ni a na ya sa na sýl bir yön tem leya pýl ma lý? A na ya sa nýn ye te rin cetar tý þýl ma sý, i þin a ce le ye ge ti ril me me siko nu sun da ki gö rüþ le re ka tý lýr mý sý nýz? As lýn da AK Par ti nin 12 Ha zi ran 2011 Ge nel Se çim le ri i çin a çýk la mýþ ol du ðu se çim be yan na me si, ye ni a na ya sa nýn na sýl bir yön tem le ya pýl ma sý ge rek ti ði ni ve i çe ri ði ni ol duk ça kap sa yý cý bir þe kil de or ta ya ko yu yor. Çað daþ de mok ra si an la yý þý ný yan sý tan, müm kün o lan en ge niþ mu ta ba kat la ve de mok ra tik bir yön tem le ha zýr la nan, tüm top lum sal ke sim le rin sa hip le ne ce ði ye ni bir a na ya sa nýn va at e dil di ði bu be yan na me de, ye ni a na ya sa dýþ la yý cý de ðil kap sa yý cý, ö te ki leþ ti ri ci de ðil ku cak la yý cý, ay rýþ tý rý cý de ðil bü tün leþ ti ri ci, bas tý rý cý de ðil öz gür leþ ti ri ci, ay ný laþ tý ran de ðil çe þit li lik te bir li ði sa vu nan, ço ðul cu ve öz gür lük çü bir a na ya sa o la rak ta ným la ný yor. Bu ta ným, Tür ki ye nin klâ sik so run a lan la rý a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, ge le cek a dý na u mut ve ren ve tam de mok ra tik bir top lum sal dü ze nin in þa e di le ce ði ne da ir i yim ser li ði ar ttý ran bir ta ným dýr. An cak ye ni a na ya sa ya pým sü re ci, si zin de so ru nuz da i fa de et ti ði niz gi bi, a ce le ye ge ti ril me me li ve top lu mun tüm kat man la rý a ra sýn da ye te rin ce tar tý þýl ma sý, an la þýl ma sý sað lan ma lý dýr. Ye ni a na ya sa nýn hem tüm top lum sal ke sim le rin ka tý lý mýy la ger çek le þe bil me si hem de bu ke sim le re a it ta lep le rin kar þý lan dý ðý bir i çe ri ðe ka vu þa bil me si sa de ce bu yol la müm kün dür. n Ýn san o nu ru nun ye ni a na ya sa data yin e di ci ol ma sý ge rek ti ði nisöy lü yor su nuz. Bu nu bi raz a çar mý sý nýz? Bu ö ne ri, Stra te jik Dü þün ce Ens ti tü sü (SDE) ta ra fýn dan ha zýr la nan ve geç ti ði miz ay i çe ri sin de ka mu o yu na du yu ru lan ye ni a na ya sa ra po run da yer a lý yor. Söz ko nu su ra por, 1961 ve 1982 a na ya sa la rýn da yer al ma yan in san o nu ru kav ra mý ný ö ne çý ka ra rak, ye ni a na ya sa nýn mut la ka bu te mel de ya pýl ma sý ge rek ti ði ne vur gu ya pý yor. Tür ki ye de ki bü tün si ya sal ak tör ler de, ye ni a na ya sa ya pým sü re cin de bu vur gu ya ö zel bir ö nem at fet me li ve sü re ci bu kav ram ek se nin de þe kil len dir me ye ö zen gös ter me li dir. Çün kü Tür ki ye nin ya kýn geç mi þi, bu kav ram dan yok sun ka lý þý mý zýn ha zin hi kâ ye le riy le do lu tra jik bir geç miþ tir. E ðer Cum hu ri yet i de o lo ji si, in sa na ve o nun bir kez in san ol mak la ka zan dý ðý hak la ra say gý lý bir i de o lo ji o la bil sey di, kim se i nan cýn dan ö tü rü a sýl maz, et nik kim li ðin den ö tü rü ya sak lan maz dý. Oy sa Cum hu ri ye ti ku ran kad ro la rýn ön ce lik li ter ci hi, ken di dar i de o lo ji le ri ni yan sý tan re ji mi ve do la yý sýy la dev le ti ko ru mak ol muþ tur. Hal böy le o lun ca, bi rey i kin ci plan da kal mýþ ve dev le tin, da ha doð ru su dev le ti Ka os gö rün tü sün den tam o la rak kur tu la bil me nin yo lu, Tür ki ye nin her tür lü fark lý lý ðý ný ko ru ma al tý na a la cak, öz gür lük le ri da ha faz la ge niþ le te cek ve de mok ra si nin tüm ku rum ve ku ral la rýy la ül ke ye yer le þe bil me si nin ö nü nü a ça cak ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ya pýl ma sýn dan geç mek te dir. yö ne ten i de o lo jik bir hiz bin, var lý ðý ü ze rin de her tür lü ta sar ruf ta bu lun ma hak ký na sa hip ol du ðu bir nes ne du ru mu na in dir gen miþ tir. Bu yak la þým, ya rým as rý bi raz geç kin de mok ra si ta ri hi miz bo yun ca ya pý lan as ke rî dar be ler le i yi ce tah kim e dil miþ ve in san-bi rey a de ta yok hük mün de sa yýl mýþ týr. Ýþ te bu du ru mun ö nü ne ge çe bil mek i çin a na ya sa met nin de in san hak la rý, bi rey, öz gür lük, halk i ra de si, hu ku kun üs tün lü ðü vb kav ram la ra yer ve ri le rek, in san sal va ro lu þun kut sal lý ðý ný/do ku nul maz lý ðý ný/dev re di le mez li ði ni sim ge le yen in san o nu ru kav ra mý nýn so mut laþ ma sý sað lan ma lý dýr. n CHP ve AKP nin ö nü müz de ki dö nem a na ya sa ko nu sun da uz la þa bi le ce ði söy le ni yor. Pe ki böy le bir uz laþ ma o lur sa ve sa yet siz bir a na ya sa or ta ya çý ka bi - Stra te jik Dü þün ce ler Ens ti tü sü Ýç Po li ti ka ve De mok ra tik leþ me Ko or di na tör lü ðü Uz ma ný Ah met Ký zýl ka ya Stra te jik Dü þün ce ler Ens ti tü sü Ýç Politika ve Demokratikleþme Koordinatörlüðü Uzmaný Ahmet Kýzýlkaya: 'Kültürel kaos'un nedeni; etnik, dinî ve kültürel deðerlerin etkisine aldýrýþ etmeyen toplum modelini yaratacaðýný düþünen Kemalist vesayet düzenidir. lir mi? Tür ki ye, geç ti ði miz yýl i çin de ya pý lan ve yüz de 58 lik bir oy o ra nýy la ka bul e di len a na ya sa de ði þik li ði re fe ran du muy la bir lik te ge ri dö nü le mez bir yo la gir di. 12 Ey lül re fe ran du mu, si ya sal par ti le rin ye ni a na ya sa ko nu sun da ki ih ti ya cýn i ve di li ði ni ve ö ne mi ni da ha net bir þe kil de gör me le ri ni sað la dý. Si ya sal par ti le rin 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri i çin ha zýr la mýþ ol duk la rý be yan na me le rin ne re dey se tek or tak nok ta sý nýn ye ni a na ya sa ta ah hü dü ol ma sý da bu du ru mun bir ka ný tý dýr. An cak ye ni bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý ge rek ti ði nok ta sýn da ki bu uz laþ ma, ko nu a na ya sa yý ki min ya pa ca ðý na ve i çe ri ði nin na sýl o la ca ðý na ge lin ce, ye ri ni gö rüþ ay rý lýk la rý na bý rak ma ya baþ lý yor. CHP nin ö zel lik le de ðiþ ti ri le mez mad de ler i le A ta türk il ke ve in ký lâp la rý nýn vaz ge çi le mez li ði ne i liþ kin kes kin vur gu su, AK Par ti nin i se ve sa yet ten a rýn dý rýl mýþ tam de mok ra tik bir a na ya sa ya pý la ca ðý yo lun da ki va a di bu tür den bir uz laþ ma yý da ha baþ tan im kân sýz ha le ge ti ri yor. Çün kü i çin de de ðiþ ti ri le mez mad de le rin ol du ðu ve hem Tür ki ye nin ih ti yaç la rýy la hem de ça ðýn ge rek le riy le u yum lu ol ma yan il ke le rin va ze dil di ði bir a na ya sa nýn ve sa yet ten a rýn dý rýl dý ðý ný söy le mek çok zor o la cak týr. Bu ne den le, AK Par ti i le CHP a ra sýn da bir uz laþ ma o la bi le ce ði ni pek san mý yo rum. n Siz Tür ki ye de ki si ya sal ve top lum sal ke sim le rin bu ka dar uz laþ ma sýz-di ya log suz o lu þu nu ne ye bað lý yor su nuz? Tek tip çi as ke rî ve Ke ma list ve sa ye tin bun da et ki si var mý? El bet te var. Za ten CHP nin de ðiþ ti ri le mez mad de ler i le A ta türk il ke ve in ký lâp la rý na yap tý ðý vur gu bu a ma ca ma tuf. As ke rî ve sa yet dü ze ni nin bir bi çim de sür me sin den ya na o lan lar, bu mad de le re as la do ku nul ma ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor lar. As lýn da de ðiþ ti ri le mez mad de ler, i çe rik le ri a çý sýn dan he men he men her ke sin ka bul e de bi le ce ði mad de ler dir. Fa kat bu mad de le rin de ðiþ ti ri le mez lik zýr hý na bü rün dü rül me si nin bü tü nüy le i de o lo jik bir te me li bu lu nu yor. Bu i de o lo jik te me lin ne ol du ðu nu ve na sýl kul la nýl dý ðý ný az ön ce bah se ko nu et ti ði miz ba þör tü sü so ru nu nun ta rih çe sin de gö re bi li riz. Dev le tin la ik ni te li ði ne vur gu ya pan, a ma e sa sýn da bu ni te li ði da yat ma cý ve ya sak çý bir uy gu la ma ya dö nüþ tü ren as ke rî ve sa yet dü ze ni, an lam sýz bir yý ðýn ge rek çey le ba þör tü sü kri zi ü ret miþ ve da ha son ra da bu kri zi ba ha ne e de rek post-mo dern ni te lik li bir dar be yap mýþ týr. Ka mu sal o la rak i fa de e di len a lan lar da ba þör tü sü i le bu lun - ma yý de ðiþ ti ri le mez il ke ler den o lan la ik dev let ni te li ði ne ay ký rý bul du ðu i çin ya sak la yan ve sa yet dü ze ni, ken di koy du ðu ya sak a ra cý lý ðýy la or ta ya çý kan kri zi de, A ta türk in ký lâp la rý ü ze ri ne ku ru lan re ji mi yok et me yi he def le yen ir ti caî bir e ði lim o la rak gö re bil mek te dir. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da, ba þör tü sü so ru nu bi le tek ba þý na si ya sal ve top lum sal ke sim ler a ra sýn da ki di ya log ek sik li ði ni bir de re ce ye ka dar a çýk la ya bi li yor. Ay ný a na li zi din dar in san la rý he def a lan baþ ka uy gu la ma lar la ve Kürt so ru nu bað la mýn da ya þa nan lar la da te yit et mek müm kün dür. De ðiþ ti ri le mez mad de le re ve A ta türk in ký lâp la rý na a týf ta bu lu na rak var lý ðý in kâr e di len Kürt ler bir ya na, din sel a la na ve din sel o la na da ir her þe yi top lu ve bel ki bu gün kü de yi miy le ka mu sal ya þam a la ný nýn dý þý na it me ça ba la rý na ma ruz ka lan din dar lar di ðer ya na. Tüm bun la ra, bir de dö nem dö nem baþ gös te ren sað-sol tü rün de ki ça týþ ma la rý ya da A le vî-sün nî þek lin de ki ay rýþ ma la rý ek le di ði niz za man, di ya log ek sik li ði ni nor mal kar þý la mak ge re ki yor. n Kut sal Dev let al gý sý nýn ye ri ni ye ni a na ya sa da ne al ma lý? Bu ra da ka sýt dev le ti ö nem siz leþ tir mek mi yok sa yurt taþ i çin dev le tiö nem se mek mi? Kut sal dev let al gý sý nýn ye ri ni, þüp he siz ki in san o dak lý bir a na ya sa al ma lý dýr. Zi ra kut sal o lan dev let de ðil, in san dýr. Var lý ðý ný yek di ðe ri ne borç lu o lan ta raf dev let tir. Çün kü dev let, in san la rýn bir a ra ya gel me le riy le o luþ muþ-o luþ tu rul muþ ya pay bir ay gýt týr. Bu ay gý tý kut sal laþ týr mak ve in sa ný da bu kut sal lý ðýn ba sit ve ö nem siz bir ri tü e li ha li ne ge tir mek son de re ce gay ri in sa nî bir tu tum dur. Bu ne den le, ye ni a na ya sa dev le tin kut sal lý ðý na a týf ta bu lu nan ve da ha sý dev le ti bi re yin ö nün de-üs tün de ko num lan dý ran her tür lü i fa de den a rýn dý rýl ma lý ve mut la ka bir kut sal lýk o luþ tu ra cak sa, bu nu in san sal va ro lu þu e sas a la rak yap ma lý dýr. Böy le ya pýl ma sý, dev le ti ö nem siz leþ tir mek ya da de ðer siz leþ tir mek an la mý na gel me ye cek, tam ak si ne o nun ol ma sý ge rek ti ði ye re ko num lan dý rýl ma sý ný sað la ya cak týr. n Ev ren sel hu kuk ü ze rin den a na ya sa nýn ya pýl ma sý is te ni yor. Siz ce ül ke le rin ken di kül tü rel de ðer le ri bu me tin i çi ne na sýl yer leþ ti ri le bi lir? Me se lâ ba þör tü sü gi bi ko nu lar A na ya sa nýn ev ren sel hu kuk il ke le ri ni e sas a la rak ya pýl ma sý, kül tü rel de ðer le rin bu sü re ce ek lem len me si nin ö nün de bir en gel de ðil dir. Tam ak si ne, ev ren sel hu kuk il ke le ri bu de ðer le rin ko run ma sý ný ge rek li ký lar. Çün kü ev ren sel hu kuk, in san la rýn hep bir lik te ya da or tak la þa sa hip ol duk la rý hak lar ka dar, fark lý lýk la rý ný ko ru ma yý da i çe ren ge niþ bir il ke ler man zu me sin den o lu þur. Bu ne den le, baþ ka la rý nýn hak ve hu ku ku nu gasp et me yen, top lum lar a ra sýn da kin ve in ti kam duy gu la rý u yan dýr ma yan her tür lü kül tü rel de ðe ri, ev ren sel hu ku kun kap sa mý i çin de dü þün mek müm kün dür. Kal dý ki, ba þör tü sü ko nu su, ev ren sel hu ku kun en te mel baþ lýk la rýn dan bi ri o lan din ve vic dan öz gür lü ðü nün kap sa mýn da o lup, tar týþ ma ka bul et mez bir te mel in san hak ký dýr. Bu hak kýn kul la ný mý ný müm kün o lan en ge niþ þe kil de sað la ya bi le cek ze min ev ren sel hu kuk ze mi ni dir. n Tür ki ye nin Kül tü rel Ka os ya þa dý ðý ný söy lü yor su nuz. Bu nun sebebi ve çý kýþ yo lu ne dir? E vet, ben bu i fa de yi Tür ki ye ge ne lin de yü rüt tü ðü müz sos yo lo jik bir a raþ týr ma nýn bul gu la rý na bað lý o la rak kul lan mýþ tým. Tür ki ye de Or tak Bir Kim lik O la rak Ö te ki lik baþ lý ðý ný ta þý yan bu a raþ týr ma nýn da or ta ya koy du ðu gi bi, Tür ki ye e sa sýn da de mog ra fik ya pý sý i ti ba rýy la tam bir kül tü rel mo za ik ni te li ði ta þý yor. An cak Tür ki ye nin sa hip ol du ðu bu ni te li ði bu gü ne ka dar doð ru kul lan dý ðý ný ya da yö net ti ði ni söy le mek çok zor. Tam ter si ne, söz ko nu su mo za i ði o luþ tu ran fark lý ke sim ler le ku ru lan i liþ ki ler a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, kül tü rel ka os o la rak ni te len di ril me yi da ha faz la hak e de cek bir gö rün tü or ta ya çý ký yor. Bu gö rün tü nün ne de ni, baþ tan i ti ba ren an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz gi bi, et nik, di nî ve kül tü rel de ðer le rin or ta la ma in sa nýn ve kit le nin yö ne lim le rin de ki et ki si ne al dý rýþ et me yen ve it hal i ka me ci bir mo dern leþ me pro je siy le ar zu la dý ðý bi rey ti po lo ji si ni ve top lum mo de li ni ya ra ta ca ðý ný dü þü nen Ke ma list ve sa yet dü ze ni dir. Bu dü zen den ve do la yý sýy la ka os gö rün tü sün den tam o la rak kur tu la bil me nin yo lu i se, bir mo za ik o la rak ta ným la dý ðý mýz Tür ki ye nin her tür lü fark lý lý ðý ný ko ru ma al tý na a la cak, öz gür lük le ri da ha faz la ge niþ le te cek ve de mok ra si nin tüm ku rum ve ku ral la rýy la ül ke ye yer le þe bil me si nin ö nü nü a ça cak ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ya pýl ma sýn dan geç mek te dir.

13 Fi kir ve gö nül se fer ber li ði 19. yüz yýl so nun da Ýn gi liz Par la men to su na hi - tap e den Müs tem le ke ler Ba ka ný Glads to ne e lin - de ki Kur ân ý gös te re rek, Bu ki tap Müs lü man la - rýn e lin de bu lun duk ça biz on la ra ha kim o la ma yýz; ya Kur ân ý el le rin den al ma lý yýz, ya da Müs lü man - la rý Kur ân dan so ðut ma lý yýz de miþ ti. A þa ðý yu ka rý çey rek a sýr son ra bu pla nýn Tür ki - ye de tat bi ki ne baþ lan dý. Mek tep ler de ki ye ni öð - re tim u sûl le riy le genç ler Kur ân dan u zak laþ tý rý la - cak he de fi ne gö re ha zýr lan mýþ o lan e ði tim po li ti - ka la rý ve müf re da tý uy gu la ma ya ko nul du. Din e ði ti mi ve ren ku rum lar ka pa týl dý. Ye ni o - kul lar din ders le rin den tü müy le a rýn dý rýl dý. Di nî neþ ri yat ya sak lan dý. E zan Türk çe ye çev ril di. Na - ma zý da Türk çe leþ tir me nin de ne me le ri ya pýl dý. Hal kýn i ti bar et ti ði din bü yük le ri a ðýr bas ký ve taz - yik le re mu ha tap ol du; ba zý la rý i dam e di lir ken, ba - zý la rý ha pis ve sür gün ler den ba þý ný a la ma dý. Böy le si ne bo ðu cu bir at mos fer de i yi ce bu na lan halk, ça re yi i çe ka pa na rak pa sif mu ka ve met uy gu - la mak ta bul du. Res men ya sak la nan din ve Kur ân e ði ti mi ni giz li ce e vin de yap tý. Ec da dýn dan dev ral - dý ðý de ðer le ri ço cuk la rý na bu yol la ak tar dý. Bu or tam da en faz la dik kat çe ken ge liþ me, do - ðu dan ba tý ya sü rü len Be di üz za man Sa id Nur sî nin et ra fýn da þe kil len di. Be di üz za man ýn bir bi ri ar dý sý ra te lif et ti ði e ser le re halk sa hip çýk tý. Ri sa le ler el - le ço ðal tý la rak bü tün Tür ki ye ye ya yýl dý. Dev let bas ký sý nýn had saf ha ya u laþ tý ðý o a la bil di - ði ne zor ve na mü sa it þart lar da Sa id Nur sî nin baþ - lat tý ðý Ri sa le-i Nur ha re ke ti, hiç bir res mî or ga ni - zas yon þe ma sý na sýð ma yan ve böy le bir þe ye ih ti - yaç da duy ma yan fýt rî ve in si ya kî bir fi kir ve gö nül se fer ber li ði ha lin de in ki þaf et ti. Os man Yük sel Ser den geç ti Sa id Nur ve ta le be - le ri ni ta rif e der ken þu i fa de le ri kul lan mýþ tý: Bun la rýn der ne ði yok tur, lo ka li yok tur, ye ri yok tur, yur du yok tur, par ti si, pa týr dý sý, nut ku, a lâ - yi þi, nü ma yi þi yok tur. Bu, bi lin mez le rin, er miþ le - rin, ken di ni bü yük bir dâ vâ ya ver miþ le rin þu ur lu, i man lý, i nanç lý ka la ba lý ðý dýr. (Ta rih çe, s. 546) Var lý ðý ný ve ha ya ti ye ti ni þek lî or ga ni zas yon ve mü es se se le re bað la ma ih ti ya cý duy ma yan bu i - nanç ve fi kir ha re ke ti, hiç bir hal ve þart al týn da sar sýl ma yan gü cü nü de bu ö zel li ðin den a lý yor du. For mül i man kur tar ma, he def Al lah rý za sý i di. Bu te mel ü ze rin de ya pý lan ih lâs lý ça lýþ ma lar ye ni ne sil le ri Kur ân dan u zak laþ týr ma he sap la rý ný bo - zar ken, bu yön de ki yo ðun ça ba la rýn se be bi yet ver - di ði tah ri ba tý da bü yük öl çü de ta mir et ti. Ve za man la, ha ya týn di ðer a lan la rýn da da te si ri - ni gös ter me ye baþ la dý. Öy le ki, 30 lu ve 40 lý yýl lar - da ül ke nin ü ze ri ne çö ken ko yu is tib dat ka ran lý ðý - nýn 46 þa fa ðý i le a þýl ma ya baþ lan ma sý da hi bu ma ne vî hiz met ler le doð ru dan ir ti bat lýy dý. Çün kü in sa na Al lah tan baþ ka sý na kul ol ma ma þu u ru nu ka zan dý ran i man hiz me ti, hür ri ye tin de sað lam ve sar sýl maz te me li ni in þa e di yor du. So nuç ta Tür ki ye, din e ði ti mi ü ze rin de ki ya sak - la rýn kal dý rýl dý ðý, di nî neþ ri ya týn ö nü nün a çýl dý ðý, e za nýn öz gür lü ðü ne ka vuþ tu ðu de mok ra si ve hür - ri yet dö ne mi ne ka vuþ tu. A ma na ze nin hür ri yet e ka vuþ mak yet mi yor du, o nu sü rek li kýl mak ve ge - liþ ti re rek ko ru mak da ge re ki yor du. Bu nun pa ra - met re le ri ni i se yi ne Be di üz za man gös ter miþ ti. De mok ra si nin 1950 den bu gü ne ma ruz kal dý ðý dar be ve in ký ta lar da, top lum o la rak bu pa ra met re - le re i ti bar e dil me yi þi nin çok bü yük ro lü var. A ma her þe ye rað men te mel sað lam. Ý þin bu ta - ra fý na da dik kat e di lir se, bu gün ler de ko lay ca a þý lýr. Ni te kim ge li nen nok ta da, Tür ki ye yi 30 lu yýl la ra tek rar dön dür me ni ye tiy le uy gu la ma ya ko nu lan pro je ler de bir yer de tý ka nýp kal mýþ du rum da. Top lum, ba þý na ge len ler de ken di ha ta la rý nýn pa yý - ný gö rür ve o lup bi ten ler den ge rek li ders le ri çý ka - ra bi lir se, çý kýþ yo lu nu bul mak ta zor lan maz yýl lýk ký rýk sýz çiz gi Sal ta nat, meþ rû ti yet, cum hu ri yet, de mok ra - si. Sa id Nur sî, si ya sî ta ri hi mi zin bu dört dev - re si ni de ya þa mýþ ve her bi rin de, Kur â nî pren - sip le re da ya lý ta viz siz du ru þu nu ko ru muþ bir â lim, mü fes sir, mü te fek kir ve ak si yon a da mý. Fi kir le ri nin sað lam lý ðýn dan o ka dar e min ki, Asr-ý Sa a det mah ke me si ne de celb o lun sam, üç a sýr son ra ku ru la cak bir â kil a dam lar mah - ke me sin de de yar gý lan sam, þim di neþ ret ti ðim ha ki kat le ri ay nen ib raz e dip sa vu nu rum di - yor. Zi ra o fi kir le ri da yan dýr dý ðý öl çü ve pren sip - le rin kay na ðý, za man ih ti yar la dýk ça me saj la rý genç le þen ve ta ze le nen Kur ân da ki þab lon lar. Çað daþ la rýn dan far ký, bu pren sip le ri do nuk ve ha yat tan ko puk bir an la yýþ la de ðil, ö ze sým - sý ký bað lý di na mik bir yak la þým la yo rum la ma - sý. Es ki Ýs tan bul va li le rin den mer hum Ord. Prof. Dr. Fah ret tin Ke rim Gö kay, Ye þi lay ýn ku ru cu la rý o la rak bir lik te teþ rik-i me sai yap tý - ðý Be di üz za man i çin Yal nýz din a da mý de ðil, sos yal dü þün ce le re ma lik, ka fa sý ný ý þýl dat mýþ bir i lim a da mý di yor du. (Nec med din Þa hi ner, Ay dýn lar Ko nu þu yor, s. 147) Sa id Nur sî bu tes bi tin de i le ri sin de, ça ðý ný ve ö te si ni çok i yi o ku yup gö re bi len bir fe ra set, ön gö rü ve ön se zi ye sa hip ti. Ni te kim dün ya da ki kök lü de ði þim le ri, sos - yal ve si ya sî ha di se le rin sey ri ni, ge liþ me le rin is ti ka me ti ni bü yük bir vu kuf ve i sa bet le tah lil ve tes bit e dip o na gö re ta výr a la bil di ði ni, dev - rin ge le nek çi u le mâ sýn ca so ðuk ba ký lýp mu ha - le fet e di len meþ rû ti ye te ak tif þe kil de sa hip çý - kýp sa vu na rak or ta ya koy du. Üs te lik bu nu di nî de lil le re da ya na rak yap tý. Meþ rû ti ye ti þe ri at na mý na al kýþ la dý. Meþ rû ti ye ti sa vun du, is tib da dý red de dip hür ri ye tin ö nem ve de ðe ri ni vur gu la dý, gi ri len ye ni çað da tek a dam ve tek gö rü þe da ya lý ya pý - lar la yo la de vam et me nin im kân sýz lý ðý na dik - kat çe ker ken her þe yin meþ ve ret ve þû râ i le yü - rü ye ce ði Mec lis sis te mi ne ge çi þin ka çý nýl maz - lý ðý ný na zar la ra ver di. Sos yal sü reç le rin ge ri dö nül mez li ði ve ta ri - hin te ker lek le ri nin ge ri ye çev ri le me ye ce ði il - ke si ni Es ki hal mu hal; ya ye ni hal, ya iz mih - lâl i fa de siy le ve ci ze leþ ti ren de oy du. Bu çer çe ve de Be di üz za man ýn 31 Mart o la yý i le sa bo te e di lip ra yýn dan sap tý rý lan Ý kin ci Meþ rû ti yet son ra sý git ti ði þark ta a þi ret ler le yap tý ðý ve Mü nâ za rât a dýy la ki tap laþ týr dý ðý so - ru lu-ce vap lý soh bet ler çok il ginç. Bu soh bet le rin bir ye rin de, is tib dat dev rin - de ma ne vî ha ki min kuv vet ol du ðu nu; bu yüz - den o or tam da ki min ký lý cý kes kin, kal bi ka tý i - se o nun yük sel di ði ni be lir ten Sa id Nur sî, meþ - rû ti yet, ya ni hür ri yet ve meþ ve ret dö ne min de du ru mun de ðiþ ti ði ni vur gu lar: Za man-ý meþ rû ti ye tin zen be re ði, ru hu, kuv ve ti, ha ki mi, a ða sý hak týr, a kýl dýr, ma ri fet - tir (bil gi dir), ka nun dur, ef kâr-ý am me dir (ka - mu o yu dur). (Mü nâ za rât, s. 33) Hak kýn, ak lýn, bil gi nin, ka nu nun ve ka mu o - yu nun ö ne çýk tý ðý 21. yüz yýl de mok ra si le ri nin yük se len de ðer le ri ne tam dok san se ne ön ce vur gu ya pan bir ön gö rü: Ýþ te Be di üz za man Sa id Nur sî... A ða lýk ve þeyh lik ku rum la rý nýn en güç lü ol - du ðu, meþ rû ti yet le a ra sýn da ki me sa fe Be di üz - za man ca bin yýl o la rak i fa de e di len bir coð - raf ya da di le ge ti ril miþ ol ma la rý, bu tes bit le re çok da ha ö zel bir de ðer ka tý yor. Ve Sa id Nur sî, ye ni gi ril mek te o lan çað da, is tib dat dö ne mi nin tam ter si ne, ki min ak lý kes kin, kal bi par lak i se o nun yük se le ce ði ni vur gu la yýp, il min ya þý ný al dýk ça zi ya de le þe ce ði, kuv ve tin i se ih ti yar la dýk ça nok san la þa ca ðý ger çe ði ni ha týr la ta rak þu hük mü ve ri yor: Ka ba kuv ve te da ya nan or ta çað hü kü met le ri çök me ye mah kûm i ken, ye ni ça ðýn hü kü met - le ri i se il me is ti nad et tik le ri i çin Hý zýr va ri bir öm re maz har o la cak lar dýr. Be di üz za man bu tes bit ten ha re ket le þar kýn bey, a ða ve þeyh le ri ne de þu tav si ye de bu lu nu - yor: E ðer kuv vet ve ký lýç la de vam e der se niz siz de düþ me ye mah kûm su nuz. Ak la da ya nýr, zor kul lan ma ye ri ne sev gi yi e sas a lýr ve duy gu la rý - ný zý ak lýn kon tro lü ne ve rir se niz, si zin i çin de yük sel me yo lu a çýk týr. *** Sa id Nur sî iç ti mâî tes bit le ri ni, te mel le rin de her han gi bir ze de len me ye as la mey dan ver me - den, ye ni ih ti yaç la ra gö re gün cel le mek ten de ge - ri dur ma dý. Bu nun en il ginç ör nek le rin den bi ri, þe ri at na - mý na al kýþ la yýp sa hip çýk tý ðý ný söy le di ði meþ rû ti - yet i çin yap tý ðý ta rif le rin, de mok ra tik leþ me sü re - ci mi zin son ra ki a þa ma la rý o lan cum hu ri yet ve de mok ra si i çin de ge çer li ol du ðu me sa jý ný ve re - cek þe kil de, cum hu ri yet ve de mok rat mâ nâ sýn - da ki meþ rû ti yet i fa de si ni kul lan ma sý. A ma bu nu ya par ken, is me ve gö rün tü ye de - ðil, ö ze ve i çe ri ðe bak mýþ. Bu tav rý ný, Ýs tib dat ne þe kil de o lur sa ol sun, meþ rû ti yet li ba sý giy - sin ve is mi ni tak sýn, rast gel sem sil le vu ra ca - ðým ve Ýs tib dad-ý mut la ka cum hu ri yet na mý ve ril miþ gi bi son de re ce çar pý cý i fa de ler le di le ge tir di. Pa di þah lýk dö ne min de e leþ tir di ði þa hýs is tib - da dý nýn, bu is tib da da tep ki le ri is tis mar e de rek ik ti da rý e le ge çi re cek o lan lar ca bir ko mi te is - tib da dý na dö nüþ tü rü le bi le ce ði i ka zýn da bu - lun du. Ve ma a le sef bu u ya rý sýn da hak lý çýk tý. Cum hu ri yet kar þýt lý ðý it ha mýy la da yar gý lan - dý ðý mah ke me de ken di si ni din dar bir cum hu - ri yet çi o la rak ni te ler ken, i de al cum hu ri yet mo - de li nin ha ki kî a da let ve hür ri ye ti ta þý yan Asr-ý Sa a det te ya þan dý ðý ný an la ta rak, i sim ve re sim - den i ba ret cum hu ri yet an la yý þý ný e leþ tir di. Çok par ti li de mok ra tik ha ya ta ge çil di ðin de de, de mok ra si nin a da let, hür ri yet, hal ka hiz - met gi bi te mel pren sip le ri ni þer î re fe rans lar la i zah et miþ ve de mok ra tik or tam da si ya se ti di - ne hiz met kâr kýl ma nýn gay re ti i çe ri sin de ol du. O nun meþ rû ti yet dö ne min de ki hiz met le ri ni an lat tý ðý Di van-ý Harb-i Ör fî Mü da fa a sý, Ýs - tan bul ve Se lâ nik te ki Hür ri ye te hi tap nu - tuk la rý ve þark a þi ret le riy le soh bet le ri ni ih ti va e den Mü nâ za rât e se ri, 100 yýl lýk de mok ra si se rü ve ni mi zin þu an ki mer ha le si ne de ý þýk tu - tan me saj lar ta þý yor. San ki o se rü ve nin he nüz ba þýn day mý þýz gi bi. Be di üz za man ýn o e ser le ri ni 1950 den son ra kü çük rö tuþ lar la tek rar neþ re der ken Es ki za - man dan zi ya de bu za ma nýn tam bir der si o la - bi lir gi bi not lar koy muþ ol ma sý nýn hik me ti ve an la mý bu. Meþ rû ti yet ten 100 yýl son ra de mok ra si nin ne re sin de yiz? Yüz yýl ön ce siy le bu gün kü hal ký yas lan dý ðýn da, þa þýr tý cý ben zer lik ler de var, a ra dan ge çen za ma nýn ge tir di ði ge liþ me ve de ði þik lik ler de. O za man ö ne çý kan en ö nem li me se le, þa hýs is - tib da dý ndan kur tul ma mü ca de le siy di. Meþ ve re tin hak ký nýn ve ri le ce ði bir Mec lis ve hür ri yet ler sis te mi ne ge çi le rek prob lem le rin çö zü - le ce ði, tý ka nýk lýk la rýn a þý la ca ðý ve ge liþ me yo lu nun a çý la ca ðý dü þü nü lü yor du. Ne ya zýk ki, öy le ol ma dý. Gü ya son ve ri len þa hýs is tib da dý nýn ye ri ni çok da ha þid det li bir ko mi te is - tib da dý al dý. Ve da ha son ra ki sü reç te bu gün le re ka dar ya þa - dý ðý mýz ge liþ me ler, Be di üz za man ýn 31 Mart ha di - se sin den son ra hak sýz it ham lar la çý ka rý lýp be ra at et ti ði sý ký yö ne tim mah ke me sin de ki mü da fa a sýn da yer a lan ta ri hî tes bit le ri ni de fa lar ca doð ru la dý, tas - dik ve te yid et ti: A ca ba müs te bit yal nýz bir þa hýs mý o lur? Mü te - ad dit þa hýs lar müs te bit ol maz mý? Ben ce kuv vet ka nun da ol ma lý, yok sa is tib dat mün ka sým ol muþ (ký sým la ra ay rýl mýþ) o lur. Ve ko mi te ci lik tam þid - det le nir. (Di van-ý Harb-i Ör fî, 47) Ni te kim öy le ol du. Al tý a sýr lýk Os man lý çý na rý - ný de vir me nin ve ba li ni ta þý yan ko mi te is tib da dý, çe þit çe þit cun ta ve ko mi te le ri de bes le di. Ý þin kö - tü sü, bu du rum ve yol aç tý ðý o lum suz luk lar, cum hu ri yet a dý al týn da ku ru lan tek par ti ve Be - di üz za man ýn i fa de siy le is tib dad-ý mut lak re - ji min de de de vam et ti. Üs te lik þa hýs is tib da dý a man sýz bir ko mi te is tib - da dýy la tah kim e di lip per çin len mek su re tiy le. Ý kin ci Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan yüz se ne son ra kar þý kar þý ya ol du ðu muz tab lo, bu bir a sýr lýk se ren - cam i çe ri sin de, söz ko nu su is tib dat la ra vü cut ve - ren ka ran lýk ve ce be rut zih ni ye tin yol aç tý ðý kro nik so run ve sý kýn tý la rýn kas vet yük lü bi ri ki mi ni ö nü - mü ze ko yu yor. Kök le ri de rin le re u za nan cun ta lar, Dev let i çin her þey fe da e di lir an la yý þýy la bes le nen res mî suç ör güt le ri, fa i li meç hul ci na yet ler, pro vo kas yon lar, vur gun ve soy gun lar bu bi ri ki min so nuç la rýn dan sa de ce bir kýs mý. De mok ra tik leþ me se rü ve ni miz de ye ni bir yüz yý - la gi rer ken, bü tün bu o lum suz luk lar dan a rýn ma; hu kuk, de mok ra si, hür ri yet ve la ik lik gi bi kav ram - la rý doð ru ta rif le riy le ha ya ta ge çir me mü ca de le si - nin i yi den i yi ye ký zýþ tý ðý çok il ginç ve ha ra ret li bir sü reç ten geç mek te yiz. Bu hak lý ve ma sum ta lep ve a ra yýþ la rýn, yi ne is tib da dýn öm rü nü u zat ma yý he - def le yen des sas ve sin si ter tip ve ma ni pü las yon tu - zak la rý na ta kýl ma ma sý, mil let o la rak, þim di ye ka dar ya þa nan tec rü be ler den doð ru ders ler çý ka rýp, þu ur - lu ve mü te yak kýz bir ka rar lý lýk la hu ku ka ve de mok - ra si ye sa hip çý ka bil me mi ze bað lý. Di van-ý Harp te ki sa vun ma sý nýn so nun da Mil let u yan mýþ; mu ga lâ ta (de ma go ji) ve cer be ze i le ið fal o lun sa da de vam et me ye cek tir (s. 51) di yen Be di - üz za man da bu nu i fa de e di yor. Gü nü müz Tür ki ye si nin si vil top lum a lan la rýn da göz le nen u ya nýþ ve ha re ket len me sin yal le ri; dar be - le ri red de dip de mok ra tik a na ya sa ve hu kuk ta le bi - ni ses len di ren i ni si ya tif le rin gi de rek da ha faz la kuv - vet le nip yay gýn laþ ma sý ve bu ge liþ me nin si ya set ten de ba ðým sýz ze min ler de neþ vü ne ma bul ma sý, böy le bir ge liþ me nin ü mit ve ri ci i þa ret le ri o la rak dik kat le - ri çe ki yor. Ýn þa al lah ye ni 100 yýl bu i þa ret ler le þe kil - le nir. Hür ri ye te hi tap Sa id Nur sî nin, Ý kin ci Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan son ra Ýs tan bul Sul ta nah met ve Se lâ nik mi ting le - rin de i rad e dip met ni ni Nu tuk i sim li ki ta býn da ya - yýn la dý ðý ve yýl lar son ra da Di van-ý Harb-i Ör fî e se - ri nin so nu na koy du ðu Hür ri ye te hi tap nut ku þu gün ler de de dik kat le o ku nup de rin le me si ne tah lil e dil me si ge re ken ö nem li me saj lar ta þý yor. Va tan ev lât la rý na yap tý ðý Hür ri ye ti su-i tef sir et - me yi niz (yan lýþ yo rum la ma yý nýz), tâ e li miz den kaç ma sýn ve mü te af fin (ko kuþ muþ) o lan es ki e sa - re ti baþ ka kap ta bi ze i çir mek le bi zi boð ma sýn u ya - rý sý bu en te re san me saj la rýn dan yal nýz ca bi ri. Ve met nin 1950 den son ra ki tek rar neþ rin de bu cüm le nin al tý na koy du ðu il ginç ha þi ye de: E vet, da ha deh þet li bir is tib dat i le, pek a cý ve ze - hir li bir e sa re ti bi ze i çir di ler. (D. H. Ö., s. 77) Pe ki, hür ri ye tin doð ru yo ru mu ne? Sa id Nur sî hür ri ye tin ku ral la ra ve þe ri a týn â dâ bý na uy mak ve gü zel ah lâk la ta hak kuk e dip neþ vü ne ma bu la ca ðý ný i fa de e de rek bu nun öl çü sü nü ve ri yor. Hür ri yet-i þer i ye ta bi ri de bu nun i fa de si. Bu çer çe ve nin dý þý na çý kan, se fa het, gay ri meþ rû lez zet ler, is raf lar, te ca vüz ler ve nef sin is tek le ri ne uy ma da ser bes ti yet þek lin de al gý la nýp öy le uy gu la - nan bir hür ri yet an la yý þý nýn i se mil le ti ço cuk ve se - fih du ru mu na dü þü rüp, es ki e sa re te müs te hak ol - du ðu nu ve ger çek hür ri ye te lâ yýk ol ma dý ðý ný gös - ter mek su re tiy le, al çak la rýn is tib dat ve e sa re ti al tý na so ka ca ðý ný söy lü yor Be di üz za man. De mok ra si nin an cak ah lâk lý, kül tür lü, iç di sip li - ne sa hip top lum lar da ya þa ma ve ge liþ me im kâ ný bul ma sý; bu na kar þý lýk dik ta ve dar be re jim le rin de top lum sal ah lâ kýn hýz la bo zu lup de je ne re ol ma sý bu tes bit le ri doð ru la yan va ký a lar. Bas ký re jim le ri, in san la rý i ki yüz lü ol ma ya ol ma ya zor la mak, dev le tin iþ le yi þin de ve ge rek ku rum sal, ge rek se top lum sal i liþ ki ler de þef faf lýk tan u zak ka - pa lý dev re bir sis te mi ha kim ký la rak her tür lü yol - suz luk ve yoz laþ ma ya ze min ha zýr la mak gi bi so - nuç la rýy la ah lâ kî de ðer le ri çü rü tü yor. Müs teh cen neþ ri ya týn en çok as ke rî dar be dö - nem le rin de ge liþ me si de ti pik ör nek ler den bi ri. Be þin ci Þu â da Süf yan ýn tah ri ba tý an la tý lýr ken ya pý lan i zah lar, bu bað lam da dik kat çe ki ci: Ser keþ ve sar hoþ ve ser sem ne fis le ri ba þý boþ bý - ra ka rak, hür met ve mer ha let gi bi nu ra nî zin cir le ri çö zer; he ve sat-ý mü te af fi ne (ko kuþ muþ he ves ler) ba tak lý ðýn da bir bi ri ne sal dýr mak i çin ceb rî bir ser - bes ti yet ve ayn-ý is tib dat bir hür ri yet ver mek i le deh þet li bir a nar þist li ðe mey dan a çar ki, o va kit o in san lar ga yet þid det li bir is tib dat tan baþ ka zabt al - tý na a lý na maz. (Þu â lar, 512) O nun i çin Sa id Nur sî hür ri ye te hi ta býn da di yor ki: Bu in ký lâp, do ður du ðu hür ri ye ti e ðer meþ ve ret-i þer i ye nin ter bi ye si ne ver se, bu mil le tin es ki sat vet ve kuv ve ti ni ih ya e de cek tir. E ðer ve ba-yý að raz-ý þah si ye ye mü sa dif ol sa (ve ba gi bi ya yý lan þah sî ga - raz has ta lý ðý na ya ka lan sa), is tib dad-ý mut la ka dö - ne cek, o ço cuk (hür ri yet) ö le cek. De mek ki, bu çer çe ve de ta ri fi ya pýl ma mýþ, ah lâ kî öl çü ler le sý nýr la rý ta yin e dil me miþ bir hür ri ye tin, her hal ve þart ta, so yut bir kav ram o la rak da hi u - zun ö mür lü o la bil me si müm kün de ðil. Ka yýt sýz þart sýz, he le nef sin ar zu ve is tek le ri ne tes li mi yet an la mýn da ki bir hür ri yet an la yý þý nýn ge ti re ce ði so nuç i se, ü ret ti ði a nar þi ve ka o su kont - rol al tý na al ma ba ha ne siy le is tib da dýn ken di si ni yi - ne tah kim et me fýr sa tý bul ma sý o lu yor. Ý kin ci Meþ rû ti yet le fark lý bir vi ra jý a lan de mok ra - tik leþ me sü re ci nin bir tür lü ra yý na o tu ra ma ma sý ve bir bi ri ni iz le yen fark lý is tib dat ver si yon la rýy la sü - rek li ke sin ti ye uð ra ma sý bun dan. O nun i çin, 100 yýl ön ce Ýs ra fil in su ru nun öl - müþ le ri di ril ten se si ne ben zet ti ði hür ri yet ve a da - le tin mil le ti tek rar ha yat lan dýr dý ðý ný be lir ten Be di - üz za man ýn, Sa kýn, se fa het ve lâ u ba li lik ler le tek rar öl dür me yi niz i ka zý bu gün de ö ne mi ni ko ru yor. 13 DÝZÝ ÝNSANA ALLAH TAN BAÞKASINA KUL OLMAMA ÞUURUNU KAZANDIRAN ÝMAN HÝZMETÝ, HÜRRÝYETÝN DE SAÐLAM VE SARSILMAZ TEMELÝNÝ ÝNÞA EDÝYOR. TÜRKÝYE'NÝN 1950 ÖNCESÝNDEKÝ ÝSTÝBDAT KARANLIÐINI AÞMASI, MANEVÎ HÝZMETLERÝN DE BÝR SONUCU. ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE ir ti ni as ya.com.tr KÂZIM GÜLEÇYÜZ -6- Sa id Nur sî nin, Ý kin ci Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan son ra Ýs tan bul Sul ta nah met ve Se lâ nik mi ting le rin de i rad et ti ði Hür ri ye te hi tap nut ku þu gün ler de de dik kat le o ku nup de rin le me - si ne tah lil e dil me si ge re ken ö nem li me saj lar ta þý yor. YARIN: ONUN ÝKAZLARINA KULAK VERÝLSEYDÝ... { {

14 14 SPOR Y Operasyon kapsamýnda bazý spor kulüplerine ait binalarda da aramalar yapýldý. Türk futbolunda çok geniþ çaplý olarak baþlatýlan þike operasyonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kulüplerinde aramalar yapýlýrken, sezonundaki maçlarýn da incelemeye alýndýðý bildirildi. FOTOÐRAFLAR: AA Fut bol da ta ri hî þi ke o pe ras yo nu FENERBAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM'IN DA ARALARINDA BULUNDUÐU BAZI KULÜP YÖNETÝCÝLERÝ, MENAJERLER, TEKNÝK DÝREKTÖR VE FUTBOLCULAR GÖZALTINA ALINDI. FUTBOLDA þi ke id di a la rý na yö ne lik Ýs tan bul da dü zen le nen o pe ras yon lar çer çe ve sin de, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 30 a ya kýn ki þi gö zal tý na a lýn dý. Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, fut bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin tek nik ta ki bin ar dýn dan Ýs tan bul da ba zý ev le re sa bah sa at le rin de o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon lar da, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü As baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu i le fut bol cu lar Ser kan Ça lýk, Ser dar Kul bil ge, Ü mit Ka ran ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 30 a ya kýn ki þi gö zal tý na a lý na rak Va tan Cad de si nde ki em ni ye te ge ti ril di. AN KA RA DA DA GÖ ZAL TI LAR Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da, An ka ra da 4 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, fut bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin baþ la tý lan o pe ras yon çer çe ve sin de, An ka ra da 4 ki þi yi gö zal tý na al dý. Bu ki þi le rin bir me na jer i le Genç ler bir li ði ku lü bün de ça lý þan ba zý ki þi ler ol du ðu bil di ril di. Zan lý la rýn Ýs tan bul a gön de ril di ði bil di ril di SE ZO NU MAÇ LA RI ÝN CE LE NÝ YOR FUTBOLDA þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma nýn, Spor To to Sü per Lig ve Bank As ya 1. Li gin se zo nu na yö ne lik baþ la týl dý ðý bil di ril di. Em ni yet yet ki - li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, so ruþ tur ma, se zo nun da Spor To to Sü per Lig ve Bank As ya 1. Lig de ki þi ke id di a la rý na yö ne lik o la rak baþ la týl dý. So ruþ tur ma çer çe ve sin de, Fe ner bah çe ve Trab zons por ku lüp le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 3 ku lüp te a ra ma ya pýl dý ðý ný kay de den yet ki li ler, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, Si vass por Ku lü bü Baþ ka ný Mec nun Od yak maz, Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu, Es ki þe hirs por Tek nik Di rek tö rü Bü lent Uy gun, Es ki þe hirs por Spor tif Di rek tö rü Ü mit Ka ran, fut bol cu lar Ser kan Ça lýk, Kor can Çe li kay, Meh met Yýl dýz, Se zer Öz türk ün de a ra la rýn da bu lun du ðu 40 den faz la ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di ler. Yet ki li ler, ku lüp baþ kan la rý ve yö ne ti ci le ri, me na jer ler, fut bol cu la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ki þi le re yö ne lik so ruþ tur ma çer çe ve sin de, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Ýh san Ek þi oð lu nun da a ran dý ðý ný be lirt ti ler. Bu a ra da ba zý ki þi le rin ra hat sýz lý ðý do la yý sýy la, em ni yet yer leþ ke si ne bir am bu lans i le sað lýk e ki bi de çað rýl dý. EM RE BE LÖ ZOÐ LU NUN YE ÐE NÝ DE GÖ ZAL TIN DA Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik baþ la tý lan o pe ras yon kap sa mýn da Ýz mir de gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da, Fe ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu nun ye ðe ni V. B nin ya ný sý ra Al tay ku lü bü nün bir yö ne ti ci si ve bir tek nik di rek tör de bu lu nu yor. Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce il mer ke zi ve Çeþ me il çe sin de gö zal tý na a lý nan bu ki þi le rin Fe ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu nun ye ðe ni V. B. i le Al tay Ku lü bü yö ne ti ci le rin den E.E. i le tek nik di rek tör L.E. ve yar dým cý sý o la rak ta ný nan S.B. ol du ðu kay de dil di. Tek nik Di rek tör L. E nin Al tay Ku lü bün de gö rev li ol ma dý ðý da öð re nil di. Gözaltýna alýnanlar Ýstanbul'a gönderildi. TFF DEN AÇIKLAMA TÜR KÝ YE Fut bol Fe de ras yo nu, ger çek leþ ti ri len o pe - ras yon lar la il gi li bir a çýk la ma yap tý. A çýk la ma da Bu - gün sa bah den i ti ba ren gü ven lik güç le ri ta ra fýn - dan ül ke miz fut bo lu nu il gi len di ren çok kap sam lý bir so ruþ tur ma baþ la týl mýþ - týr. Bah se ko nu so ruþ tur ma çok yön lü bir i çe ri ðe sa hip o lup, de tay - la rý Fe de ras yo nu muz ta ra fýn dan ya kýn dan ta kip e dil mek te dir. Ko - nuy la il gi li sað lýk lý bil gi ler o lu þur o luþ - maz ka mu o yu nu ay dýn la ta cak ge rek li a çýk la ma lar, TFF ta ra fýn dan ya pý la cak týr. Ka mu o yu na say gýy la du yu ru lur de nil di. Bülent Uygun da gözaltýna alýnanlar arasýndaydý. ES KÝ ÞE HÝR BAÞ KA NI Ü NAL: GÖ ZAL TI LAR TA MA MEN KÝÞÝSEL Mehmet Yýldýz Ümit Karan Emmanuel Emenike Korcan Çelikay ES KÝ ÞE HÝRS POR Ku lü bü Baþ ka ný Ha lil Ü nal, Gö zal tý la rýn ta ký mý mýz la il gi si yok tur, ta ma men ki þi sel dir de di. Ü nal, ta ký mýy la bir lik te kamp ta bu lu nan fut bol cu Meh met Yýl dýz ýn, Spor To to Sü per Li gi se zo nu kap sa mýn da oy na nan maç lar la il gi li so ruþ tur ma ge re ði gö zal tý na a lýn dý ðý ný öð ren dik le ri ni söy le di. Ü nal, tek nik di rek tör Bü lent Uy gun un A da pa za rý nýn Sa pan ca il çe sin de ve fut bol cu Ü mit Ka ran ýn da Ýs tan bul da gö zal tý na a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, Gö zal tý la rýn ta ký mý mýz la il gi si yok tur, ta ma men ki þi sel dir. O lay ad li mer ci le re sevk e dil miþ tir di ye ko nuþ tu. Bu a ra da, fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan Meh met Yýl dýz ýn, so ruþ tur ma kap sa mýn da Ýs tan bul a gön de ril di ði öð re nil di. Meh met Yýl dýz, Si vass por i le yol la rý ný a yýr ma sý nýn ar dýn dan 28 Ha zi ran da Es ki þe hirs por i le 1 yýl lýk söz leþ me im za la mýþ tý. E ME NÝ KE VE KOR CAN Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan fut bol cu lar Em ma nu el E me ni ke ve Kor can Çe li kay, sað lýk kon tro lün den ge çi ril di. Ge çen se zon Kar de mir Ka ra büks por for ma sý gi yen ve Fe ner bah çe ye trans fer o lan Em ma nu el E me ni ke i le ta ký mý nýn Bo lu Ge re de de ki kam pýn da sa bah sa at le rin de gö zal tý na a lý nan Si vass por ka le ci si Kor can Çe li kay, Spor To to Sü per Lig i le Bank As ya 1. Lig de ki þi ke id di a la rý na yö ne lik Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün ce yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da Ýs tan bul da gö zal tý na a lýn dýk tan son ra Ha se ki E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne gö tü rül dü. E me ni ke ve Çe li kay, sað lýk kon tro lün den son ra em ni ye te gö tü rül dü. BA KA N Ö ZAK: ÝN ÞAL LAH HER ÞEY TÜR KÝ YE YE YA KI ÞIR ÞE KÝL DE SO NUÇ LA NIR DEVLET Ba ka ný Fa ruk Na fiz Ö zak, fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lýn ma la rý de ðer len di re rek, Ben de ge - liþ me le ri te le viz yon dan öð ren dim. Bil me di ðim bir ko nu da ko nuþ mam ta biî ki doð ru ol maz. Ýn þal lah her þey Tür ki ye ye ya ký þýr þe kil de so nuç la - nýr de di. A ta türk Ha va li ma ný ndan Po lon ya ya ha re ke tin den ön ce ba sýn men sup la rý nýn fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur may la il gi li so ru la rý ný cevap la yan Ö zak, A Mil lî Ba yan Bas ket bol Ta ký mý nýn Av ru pa Bas ket bol Þam pi yo na sý nda Rus ya i le oy na ya ca ðý fi nal ma çý ný iz le mek i çin Po lon ya ya gi de ce ði ni be lirt ti ve Ýn þal lah Av ru pa þam pi yo nu o la ca ðýz de di. Fut bol da ki þi ke so ruþ tur ma sý na i liþ kin bir þey söy le ye me ye ce - ði ni kay de den Ö zak, Çün kü ben de ge liþ me le ri te le viz yon dan öð ren dim. Bil me di ðim bir ko nu da ko nuþ mam ta biî ki doð ru ol maz. Ýn þal lah her þey Tür ki ye ye ya ký þýr þe kil de so nuç la nýr. Biz spo ru, fut bo lu yö ne ten ki þi ler o la rak, bu ko nu nun Tür ki ye ye ya ký þýr þe kil de so nuç lan ma sý ný is ti yo - ruz, a ma ko nu ne dir, ne ya pý lý yor, han gi tah ki kat var bi le me di ði miz i çin bu ka dar yo rum ya pý yo rum de di. Fa ruk Ö zak, þi ke so ruþ tur ma sý ný da - ha ön ce bi lip bil me di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne de Ha yýr, yok ya ný tý ný ver di. Bu so ruþ tur ma nýn, Türk fut bo lu nu i maj a çý sýn dan na sýl et ki le ye ce ði - nin so rul ma sý ü ze ri ne de Ö zak, So nu cu bil me di ðim i çin þu an da bir yo rum yap ma ya yým. Dö nüþ ten son ra ko nu þu ruz de di.

15 Y OTOMOBÝL 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar O to ma tik Hay laz ÞEH RÝN HAY LA ZI o la rak ta ný tý lan Nis san ýn Ju - ke, cros so ver sý ný fý nýn en sý ra dý þý mo del le rin den bi ri ol du. Tes ti miz de bu se fer o to ma tik þan zý - man lý, pla ti num ver si yo nu nu kul lan dýk. Gö rü len o ki, o to ma tik þan zý man, biz ce, þe hir de hay laz lýk yap mak i çin da ha uy gun! Nis san Ju ke, gö ren le ri niz var dý mu hak kak, bir a ni mas - yon film kah ra ma ný ný an dý ran gö rü nü þe sa hip. Ju ke mo de li ni ilk kez 2010 yý lýn da ki Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ta ný tan Ja pon o to mo bil ü re ti - ci si Nis san, cros so ver sý ný fý nýn en fan tas tik mo - del le rin den bi ri o la rak gö ze çar pý yor. O nun bu ö - zel li ði sý ný fýn da ay rý bir ye re o tur ma sý ný va hat ta ay rý bir ka te go ri mey da na ge tir me si ne yol aç tý. Ö zel ve de ben zer siz bir ta sa rý ma sa hip o lan Ju ke, gü lüm se yen ve gü - lüm se ten yü züy le ön pla na çý ký yor. Ön de mo tor k a p u t u - nun i ki ya ný - n a RECEP BOZDAÐ yer leþ ti ril miþ gün - düz far la rý, a - ra cýn gü len bir a ðý zý an dý ran ön ýz - ga ra sý ve sis fa rý ben ze ri bü yük ta sar la nan far la rý -de di ði miz üz re- gü lü yor ve gü lüm - se ti yor. Kom pakt ve yer li ye rin de bir ya pý ya sa hip a raç, yük sek sü rüþ po zis yo nuy la da ö - ne çý ký yor. Ju ke un ar ka ta ra fý da ön yü zü nü ta - mam lý yor. Ve hat ta ar ka kýs mýn ta sa rý mý ön ký - sým dan da ha il ginç gel di ba na. Ar ka stop lam ba la rý, A vus ral ya ya öz gü bir spor a ra cý o lan bu me ran gý ha - týr la tý yor. Ju ke, giz li ar ka ka pý kol la rý a ra cý ilk kez gö ren ler i çin, gö rün mez ni te lik te! Ar ka ya doð ru kü çü len cam lar sa ye - sin de Ju ke un spor tif li ði nin da ha da art tý ðý ný dü - þü nü yo rum. Ger çi, bu ö zel li ði iç me kâ nýn da ral dý ðý iz le ni mi - ni ve ri yor. Çev re den al dý ðý mýz de ðer len dir me ler bu yön de ol du. A ra cýn iç me kâ nýn da me tal gö rü - nüm lü, renk li a lan lar -mal ze me ler- dik kat çe ki - yor. Vi tes ko lu nun bu lun du ðu or - ta bö lüm ba zý la rý i çin i ri þe hir de da ha i yi "ÞEHRÝN HAYLAZI" OLARAK TANITILAN NÝSSAN'IN JUKE'UN OTOMATÝK ÞANZIMANLI VERSÝYONU ÞEHÝRDE HAYLAZLIK YAPMAK ÝÇÝN DAHA UYGUN Nissan Juke 1.6 Platinum HB Ö zel ve de ben zer siz bir ta sa rý ma sa hip o lan Ju ke, gü lüm se yen ve gü lüm se ten yü züy le ön pla na çý ký yor. ge le bi lir. Or ta kon sol da ki kli ma bö lü mü en renk li ký sým. Renk li ek ran a ra cý lý ðýy la hem kli ma, hem de sü rüþ ö zel lik le ri ni a yar la ya bi li yor su nuz. Üst te sað da bu lu nan D-Mo de tu þu na bas tý ðý nýz da kli - ma dü me le ri nin ye ri ni sü rüþ ö zel lik le riy le il gi li düð me ler a lý yor. Bu düð me ler a ra cý lý ðýy la Nor - mal, Sport ve E co ol mak ü ze re üç fark lý sü rüþ mo du a ra sýn da ge çiþ ya pa bi li yor su nuz. Nis san Di na mik Kon trol Sis te mi (NDCS) o la rak ad lan dý rý lan sis tem, Nor - mal mod da tork gra fi ði ni sport mod da güç ve e ko no mi mo - dun da i se e ko no mik kul la - ným la il gi li ve ri le ri gös te ri - yor. Ju ke, 4135 mm u zun - lu ða, 1765 mm ge niþ li ðe ve 1565 mm yük sek li ðe sa hip. Yer den yük sek li ði ve yük - sek sü rüþ ko nu mu sa ye sin - de ha fif a ra zi þart la rýn da da ba þa rý lý o la bi li yor. Bu an lam - da yur du muz yol la rý na uy - gun. An cak hay laz ýn ger çek me kâ ný ke sin lik le þe hir. He le o to ma tik þan zý man tam þe hir i çin. De mem o ki, Ju ke da o to ma tik þan zý man Ju ke di ye o tu ru yor. Ýç me kân da i se, Nis san her za man i çin ra hat kol tuk po ziz yo nuy la ke yif li bir sü rüþ sað lý yor. Ay - rý ca i çe ri de kul la ný lan mal ze me nin ka li te si de stan dart la rýn ü ze rin de de sek yan lýþ ol maz. Ju ke un yol da ki so run suz kul la ný mý i se ay rý ca ke yif ve ri yor. Tes ti mi ze ko nuk o lan mo del de gö rev ya pan 1598 cc hac min de ki ben zin li mo tor 6000 d/d de 117 HP güç ü re tir ken, 4000 d/d de 158 Nm tork sað lý yor. X-Tro nic CVT o to ma tik þan zý man la do - na tý lan a raç, km/s hýz lan ma sý ný 11.5 sa ni ye - de ger çek leþ ti rir ken, 170 km/s hý za u la þa bi li yor kg a ðýr lý ðýn da ki a raç, 100 ki lo met re de or ta - la ma 6.3 lit re ya kýt tü ke ti yor. An cak tes ti miz de, ag re sif bir kul la ným da bu lun ma dý ðý mýz hal de, ya - ka la dý ðý mýz de ðer 7.1 lit re ol du. Nis san Ju ke, yük sek sü rüþ po zis yo nu i ti ba riy le net bir gö rüþ sa ha sý na sa hip. O to ma tik þan zý man - lý ver si yo nu i le Ju ke un, sý ra dý þý gö rü mü i le bir lik te ke yif li bir sü rüþ va ad e di yor. Ye ni Pe u ge ot 308 yük sek per for mans ve ya kýt e ko no mi si ni ay ný an da su nu yor. Ye ni Pe u ge ot 308 CC i çin 20 sa ni ye ye ter li npeugeot 308 ü rün ga mý nýn yep ye ni çiz - gi le re bü rün me si i le Pe u ge ot nun son stil kod la rý ný in ce lik le yan sý tan Ye ni Pe u ge ot 308 CC, gö rü nü mün de ol du ðu ka dar tek no - lo ji siy le de ze ra fe te doð ru bir de ði þim ser gi li - yor. 308 CC nin gen le rin de her za man var o lan di na mizm ve he ye can, ye ni le nen çiz gi - ler i le çok da ha net bir þe kil de or ta ya ko nu - yor. Ha zi ran a yý i ti ba riy le Tür ki ye pa za rý na su nu lan Ye ni Pe u ge ot 308 CC, 1.6l THP 156hp gü cün de ki mo to ru i le yük sek per for - mans ve ya kýt e ko no mi si ni ay ný an da su nu - yor. Ye ni Pe u ge ot 308 CC yi di na mik bir co - u pe ve ya þýk bir cab ri o let ye dö nüþ tür mek i - çin 20 sa ni ye ye ti yor. Tem muz so nu na ka dar sü re cek faaliyet te o to mo bil se ver ler, Mit su bis hi ASX i test et me im kâ ný bu la cak lar. Mit su bis hi ASX in Tür ki ye ge zin ti si sü rü yor ntürkýye dis tri bü tör lü ðü nü Tem sa Glo - bal in yap tý ðý Ja pon ya nýn güç lü o to mo tiv mar ka sý Mit su bis hi Mo tors un cros so ver sý - ný fýn da yer a lan ye ni tem sil ci si ASX i çin dü - zen le nen ASX ka pý ný zý ça la cak! Tür ki ye tu - ru, Tem muz a yýn da da de vam e di yor. Ha zi - ran a yý bo yun ca Ýs tan bul baþ ta ol mak ü ze re Ko ca e li, E dir ne, Bur sa, Ba lý ke sir, Ýz mir, Te - kir dað, Sa kar ya, Es ki þe hir ve An ka ra gi bi il le - ri mi zi zi ya ret e den Mit su bis hi ASX Ro ads - how, Tem muz a yýn da da Trab zon dan Ga zi - an tep e Mar din den Bod rum a ka dar bir çok yer le þim bi ri mi ni zi ya ret e de cek. Tem muz so nu na ka dar sü re cek faaliyet te o to mo bil se - ver ler, Mit su bis hi ASX i le il gi li de tay lý bil gi al ma ve test et me im kâ ný bu la cak lar. Ki a dan Pi can to ya on-li ne ya rýþ ma nkýa, lans ma ný Ha zi ran a yýn - da ger çek leþ ti ri len A sý ný fýn da ki tem sil ci si Pi can to i çin on-li ne bir ya rýþ ma baþ lat tý. a.com.tr/pi can - to/ ya da ye ni pi can - to.com ad res le rin den u la þý la bi - len ya rýþ ma da Pi can to hak kýn - da so ru lan top lam 15 so ru ya doð ru ce vap ver mek ye ter li. Doð ru bi len ler a ra sýn dan ya pý - la cak o lan çe ki li þin ar dýn dan 1 ki þi I Pad 2, 1 ki þi Ip ho ne 4 ve 1 ki þi I pod to uch sa hi bi o la cak. Kar san ve Hyun dai an laþ tý nkarsan; Hyun dai i le ye ni bir ti ca rî a raç mo de li nin Av ru - pa pa zar la rý i çin mün ha sýr ü re - ti ci si ve Tür ki ye de ki da ðý tý cý sý ol ma yo lun da Çer çe ve An laþ - ma sý im za la dý. Ta raf lar a ra sýn - da 28 O cak 2011 ta ri hin de im - za la nan Mo U nun (Me mo ran - dum of Un ders tan ding) ar dýn - dan 28 Ha zi ran ta ri hin de Hyun dai Mo tor Com pany (HMC) Yö ne tim Ku ru lu Baþ - kan Yar dým cý sý Han-Yo ung Choi ve Kar san Mu rah has A - za sý Jan Na hum ta ra fýn dan im - za la nan bu Çer çe ve An laþ ma - sý (Fra me work Ag re e ment) i le bir lik te Kar san; HMC ta ra fýn - dan ge liþ ti ri le cek o lan 3 6 ton a ra sýn da a za mî yük lü a ðýr lý ða sa hip van, kam yon ve mi ni büs ver si yon la rý ný i çe ren ye ni bir ti - ca ri a raç mo de li nin Av ru pa ve böl ge pa zar la rý i çin mün ha sýr ü re ti ci si ve Tür ki ye de ki mün - ha sýr da ðý tý cý sý o lu yor. Con ti nen tal den da ðý tým iþ le ri i çin... ULUSLAR ARASI las tik ü re ti ci si Con ti nen - tal, böl ge sel ve böl ge ler a ra sý ta þý ma cý lýk ta kar þý la þý lan çe þit li so run la ra çö züm o la cak ye ni las tik le ri ni pi ya sa ya sun du. Con ti nen - tal in 17,5 inç jant sü rüþ ak sý i çin LSR1+ ve çe ker aks i çin LDR1+ ye ni las tik mo del le ri, þe hir i çi nin ya ný sý ra o to yol da ve o to yol dý - þýn da ki böl ge sel u zun me sa fe yol cu luk la - rýn da da ka li te le ri ni is pat lý yor. Renault Koleos yenileniyor Yi ne F1 PZE RO, yi ne Vet tel TÜRK Pi rel li ta ra fýn dan ü re ti len F1 PZe ro nun sa rý renk li yu mu þak las ti ði - nin ya ný sý ra ye ni be yaz renk li me di um las ti ði nin kul la nýl dý ðý Av ru pa Grand Prix sin de gü len i sim ilk cep ten start a - lan Red Bull pi lo tu Se bas ti an Vet tel o - lur ken, ta kým ar ka da þý Mark Web ber 3. ol du se zo nun da i kin ci kez pod yu ma çýk ma yý ba þa ran Fer ra ri pi lo - tu Fer nan do A lon so i se Av ru pa GP si - ni i kin ci lik le bi tir di. RENAULT Koleos, bu yýl yenileniyor. Temel deðiþiklikler, dýþ tasarým ve iç ambiyans ile ayný zamanda CO2 emisyonlarý ve yakýt tüketimlerini önemli ölçüde azaltan dizel motor seçeneklerini kapsayacak. Araç böylece üst gam karakterini güçlü bir þekilde ortaya koyacak ve 2008 deki lansmanýndan bu yana konfor, çok yönlülük, modülerlik veya daha da basit ve hýzlý kavrama sistemi gibi beðeni gören güçlü yanlarýný da koruyacak. Koleos un ön yüzü araca daha da fazla kiþilik ve saðlamlýk kazandýrmak amacýyla yeniden çizildi. 4,52 metre uzunluðunda ve 1,85 metre geniþliðindeki Yeni Renault Koleos, ülkelere göre, bir SUV için yüksek dinamik performanslar sunan dizel 150 ve 175 hp (M9R) ve benzinli 170 hp (TR25) motor seçeneklerine sahip. 4x4 versiyonda, Nissan tarafýndan geliþtirilen entegre þanzýmaný araca gerçek aþma kapasiteleri saðlýyor. Þehir ortamýnda, aracýn boyutlarý, hassas direksiyonu ve dayanýklýlýðý çevik ve rahat bir sürüþü garanti ediyor. Renault un aktif ve pasif güvenlik konusundaki uzmanlýðý, EuroNcap çarpma testlerinde lansmanýndan itibaren 5 yýldýz alan bu SUV modele aynen uygulanýyor.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Süphan Daðý nda kayak keyfi BÝTLÝSLÝ ka yak çý lar, 4058 met re yük sek lik te ki Süp han Da ðý nda Tem muz a yýn da ka yak yap ma nýn key fi ni ya þý yor. Ka yak mil lî ta ký - mýn da bu lu nan Bit lis li ka yak çý lar, an tren - man la rý na yaz mev si min de de de vam e di yor. Bit lis in A dil ce vaz il çe si sý nýr la rýn da bu lu nan 4058 met re yük sek lik te ki Süp han Da ðý nýn 3600 met re sin de kamp ku ran mil lî ka yak çý lar, Tem muz a yýn da kar üs tün de ka ya rak þam pi - yo na ya ha zýr la ný yor. Ka yak Ýl Tem sil ci si Ke - nan A þit, mil lî ta kým da ki 13 spor cu nun an - tren man la rý ný Süp han Da ðý nda sür dür dü ðü - nü söy le di. A maç la rý nýn hem þam pi yo na ya ha zýr lan mak, hem de dik kat le ri Süp han Da - ðý na çek mek ol du ðu nu vur gu la yan A þit, Yaz mev si min de de bu ra da ka yak spo ru nun ya pý - la bi le ce ði ni her ke sin gör me si ni is ti yo ruz de di. Üç gün sürecek kamp süresince yaklaþýk 150 daðcý Erciyes zirve týrmanýþý yapacak. Diðer katýlýmcýlar, yürüyüþ yapacak ve tabiatla baþbaþa kalmanýn keyfini yaþayacak. FOTOÐRAFLAR: AA Daðcýlar, Erciyes te buluþtu HADAK TARAFINDAN 17 NCÝSÝ DÜZENLENEN ERCÝYES ZÝRVE TIRMANIÞI VE SÜTDONDURAN KAMPI NA 20 ÝLDEN 450 DAÐCI KATILIYOR. KAY SE RÝ'DE Ha cý lar Dað cý lýk ve Kýþ Spor la rý Mer ke zi (HA DAK) ta ra fýn dan dü zen le nen, 17. Er ci yes Zir ve Týr ma ný þý ve Süt don du ran Kam pý, 20 il den 450 dað cý yý bir a ra ya ge tir di. Er ci yes Da ðý nýn 2 bin 700 met re ra kým lý Süt - don du ran böl ge sin de ki faaliyet, Boy dak Dað E vi nde dü zen le nen tö ren le baþ la dý. Tö re ne es ki ba kan lar dan Er sin Ta ra noð lu, Tür ki ye Dað cý lýk Fe de ras yo nu Baþ ka ný A la - ad din Ka ra ca, A KUT Baþ ka ný Na suh Mah - ru ki, Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ - ka ný Ha cý Boy dak, Kay se ri Va li Yar dým cý sý Da vut Ha ner, Ha cý lar Kay ma ka mý Naz lý De - mir, Be le di ye Baþ ka ný ve HA DAK Baþ ka ný Ah met Her dem i le dâ vet li ler ka týl dý. Üç gün sü re cek kamp sü re sin ce yak la þýk 150 dað cý Er ci yes zir ve týr ma ný þý ya pa cak. Di ðer ka tý - lým cý lar, yü rü yüþ ya pa cak ve tabiatla baþ ba þa kal ma nýn key fi ni ya þa ya cak. Kam pa ka tý lan UM KE ve a cil a fet du rum e kip le ri de, hem kamp fa a li yet le ri i çin tedbir a la cak hem de al dýk la rý dað cý lýk e ði ti mi kap sa mýn da tat bi kat yap mýþ o la cak lar. Tür ki ye Dað cý lýk Fe de ras yo nu Baþ ka ný A - la ad din Ka ra ca, HA DAK Süt don du ran Kam pý ve Er ci yes Zir ve Týr ma ný þý nýn dað cý - lar ve do ða se ver ler i çin çok ö nem li ve dað cý - lý ðýn ta ný týl ma sý ko nu sun da et ki li bir fa a li yet ol du ðu nu be lirt ti. Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha cý Boy dak i se 17 yýl dýr Tem muz a yý nýn ilk haf ta sýn da bu faaliyeti dü zen le dik le ri ni, ko nuk la rý ný bu ra da a ðýr la - mak tan mut lu luk duy duk la rý ný vur gu la dý. HA DAK Baþ ka ný ve Ha cý lar Be le di ye Baþ ka - ný Ah met Her dem de or ga ni zas yo nun bu yýl da ha kap sam lý ol du ðu nu, i ki GSM þir ke ti nin dað da baz is tas yo nu kur du ðu nu, ka tý lým cý sa - yý sý nýn art tý ðý ný ve faaliyetin gi de rek pro fes - yo nel leþ ti ði ni söy le di. Kayseri / aa Törene eski bakanlardan Ersin Taranoðlu, AKUT Baþkaný Nasuh Mahruki, Boydak Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak da katýldý. 21 ya þýn da kro nik ak ci ðer ra hat sýz lý ðý dolayýsýyla has ta ne ye kal dý rý lan Ab dul lah Ko zan, yak la þýk 43 yýl dýr ay ný has ta ne de te da vi gö rü yor. Hastane odasýnda 31 hükümet eskitti BURSA DA 21 ya þýn da kro nik ak ci ðer ra hat - sýz lý ðý dolayýsýyla has ta ne ye kal dý rý lan Ab dul - lah Ko zan, yak la þýk 43 yýl dýr ay ný has ta ne de te da vi gö rü yor. Sü ley man De mi rel in Baþ ba - kan ol du ðu 30. Hü kü met za ma nýn da has ta - ne ye ya tan Ko zan, þim di i se 61. hü kü me tin ku rul ma sý na þahitlik et me ye ha zýr la ný yor yý lýn da ra hat sýz lan ma sý so nu cu, ön ce Ý - ne göl Dev let Has ta ne si ne, ar dýn dan da Bur sa Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Ko zan, kro nik ak ci ðer ra hat sýz lý ðý teþ hi siy le te da vi al tý na a - lýn dý. Yak la þýk 43 yý lý ný bir has ta ne o da sýn da ge çi ren Ko zan, te da vi gör dü ðü sü re de, Kýb - rýs Ba rýþ Ha re kâ tý, 12 Mart Muh tý ra sý, 12 Ey lül as ke rî mü da ha le si, Ber lin Du va rý nýn yý kýl ma sý, Sov yet ler Bir li ði ve Yu gos lav - ya nýn da ðýl ma sý, Kör fez Sa va þý, I rak ýn iþ ga li gi bi bir çok ö nem li ge liþ me ye has ta ne de þahitlik et ti. Bir kaç kez ta bur cu e dil me si ne ka rar ve ri len Ko zan, ta bur cu ol du ðu nu her öð ren di ðin de ya ol du ðu yer de ba yý lýp kal dý ya da bir sü re son ra has ta ne ye ge ri gel di.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı