Þehide rahmet, teröre lanet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þehide rahmet, teröre lanet"

Transkript

1 Organik Tarým alýþtayý baþladý orum da organik tarým yaygýnlaþtýrýlmalý OKA 2013 e hazýrlanýyor * HABERÝ 7 DE 5 EYLÜL 2012 ARÞAMBA * HABERÝ 10 DA Günlük Siyasi Gazete Organik tarým konusu, orum da düzenlenen çalýþtayda masaya yatýrýldý. (.HAK:2768) Toplantýnýn açýþ konuþmasýný orum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Organik Tarým alýþtayý dün orum da baþladý. Anitta Otel de düzenlenen açýlýþ töreninde konuþan Ýyi Tarým Uygulamalarý ve Organik Tarým Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, orum da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini Fiyatý : 40 Kuruþ Þehide rahmet, teröre lanet Türkiye Kamu Sen orum Þubesi, son günlerde artan terör olaylarýný protesto etmek üzere teröre lanet mitingi düzenledi. Dün PTT önünde düzenlenen mitingde þehitler ve ülkenin bölünmez bütünlüðü için dua edilirken terör örgütü PKK'da nefretle lanetlendi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi çalýþmalarý hakkýnda Uslu ya bilgi veren Rektör Alkan: * HABERÝ 5 DE Yüksek tercih edilme oranýna ulaþtýk Teröre lanet mitinginde þehitler için dua edildi. EKVA nýn eðitim gönüllülerine teþekkür Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði ne iade-i ziyarette bulunarak Mavi Kapak Kampanyasý na destek verdiler. * HABERÝ 4 DE Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði ne iade-i ziyarette bulunarak Mavi Kapak Kampanyasý na destek verdiler. Ýl Genel Meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüþerek karara baðladý. * HABERÝ 7 DE NT orum Maðazasý Yöneticiliði ne Hacý Mahmut Oruç getirildi. Daha önce NT Maðazalarý Tarsus Þubesi nde H. Mahmut Oruç idarecilik yapan H. Mahmut Oruç, orum a gelerek yeni görevine baþladý. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 6 DA orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA), üniversite öðrencileri için burs katkýsý veren hayýrsever iþ adamlarý ve kuruluþlara teþekkür plaketi verdi. Emeklilerin anlamlý jesti NT ye yeni yönetici Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek Eðitim Öðretim yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. atýdan inek düþtü orum da 2012 yýlý içerisinde çevreyi ve suyu kirleten sanayi ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL çevre cezasý kesildiði açýklandý. * HABERÝ 9 DA orum un Sungurlu ilçesinde otlanýrken kaçan ve bir evin çatýsýna çýkan inek, kiremitlerin kýrýlmasý sonucu 4 metre yükseklikten aþaðýya düþtü. * HABERÝ 16 DA 2012 de 160 bin TL çevre cezasý kesildi Yýlmaz Yüce den devamsýzlýk savunmasý Oðuzlar Ýl Genel Meclis Üyesi Yýlmaz Yüce, mazeretsiz devamsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle, Meclis Baþkanlýk Divaný na savunma verdi. Otlanýrken çýktýðý evin çatýsýndan düþen ineðin imdadýna belediye görevlileri yetiþti. * HABERÝ 9 DA Yýlmaz Yüce

2 2 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 (.HAK:2763) eliþkili durumlar ve sorular B APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT ÝFT ANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA, SÝTE OKUL, APARTMAN TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ Elektronik A Market * 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) orum un her yerine kurulum dahil Altanlar Ltd. Þti. 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/ Ahmet Altan (.HAK:768) Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehir Stadý nýn bulunduðu alaný AVM, çevresine 25 katlý bloklar düþünüyor. orumlu nun ekseriyeti ise, belediye yönetimi gibi düþünmüyor. orumlu, Baþkan Külcü nün týpký Kültür Sitesi nde aldýðý radikal karar gibi stad ve çevresinin vatandaþýn eðleneceði, spor yapacaðý, dinlenebileceði rekreasyon alaný olarak düzenlenmesini istiyor... elediye Meclisi'nin bu ayki gündeminde, Samsun Yolu üzerinde bulunan orum Belediyesi tarafýndan Amasya Þeker'den satýn alýnan 29 dönümlük arsaya ticaret merkezi iþaretlendi. Þehir merkezinde geniþ bir alanda yeni bir ticaret merkezinin iþaretlenmesi, mevcut Þehir Stadý'nýn bulunduðu alana iþaretlenen ticaret merkezi ve konut ile Tahýl Pazarý'na Hollandalý Multi Development tarafýndan yapýlacaðý açýklanan AVM yatýrýmýný aklýma getirdi. Belediye Baþkaný ile Gençlik ve Spor Bakaný arasýnda þehir stadý, tenis kortlarý, Gençlik ve Spor ve arkasýndaki futbol sahalarýný kapsayan yaklaþýk 65 dönümlük alaný devralan bir protokol imzalandý. evre Yolu üzerine yeni bir stadyum, çevresine de kapsamlý bir spor kompleks yapýlmasý öngörüldü. Belediye yönetimi, Aþaðý Sanayi'yi tamamen ortadan kaldýrmak için Sanayi Sitesi'nde 162 iþyerinin yapýlmasýna ön ayak oldu, ardýndan Ankara Yolu üzerinde yola cepheli 400 yeni iþyerinin yapýmý için alt yapý çalýþmalarýný baþlattý. Aþaðý Sanayi'nin taþýnacaðý öngörülerek kapsamlý bir imar planý hazýrlýðý içine girildi. Plan içine sadece Aþaðý Sanayi deðil, Ýskilip Yolu üzeri ve Hýdýrlýk çevresini de içine alacak binlerce dönüm alan dahil edildi. Yani kent merkezinin gelecekte Ankara ve evre Yolu istikametine doðru kaydýrýlmasý uygun görüldü. Bütün olup bitenlere karþý ayný belediye yönetimi rantý yüksek olacaðý hesabýyla mevcut þehir stadýný Alýþveriþ Merkezi (AVM) yapmaya, çevresini 25 katlý yüksek bloklardan oluþacak konuta açmaya karar verdi. Söz konusu tasarruf þehir merkezinin tamamen týkanacaðý, orumlu'nun nefes aldýðý spor sahalarýnýn AVM ve binalarla dolacaðý ve yan yollarýn kesinlikle trafik yükünü kaldýrmayacaðý, hava kirliliðini artýracaðý endiþesiyle çok ciddi tepki gördü, halen de görmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bazý çeliþkiler ortaya çýkmaya baþladý. Ýþte bunlardan bir kaçý: * Belediye Baþkaný, mevcut þehir stadýnýn AVM, çevresinin 25 katlý konut olmasýný ýsrarla istediðine göre, Samsun Yolu üzerinde 29 dönüm alanda ticaret merkezi neden iþaretleniyor? Tahýl Pazarý'na yapýlacaðý açýklanan AVM yatýrýmý da düþünüldüðünde orum ölçeðinde bir kent üç ayrý alýþveriþ merkezini kaldýrýr mý? * Belediye yönetimi çevre yoluna bin dönüm alanda yeni stadyum yapacak. Yeni bir þehir stadýnýn yapýlmasý orum için çok mu gerekli? 1. ligte koþturan takýmlarýmýz mý var? * Yeni bir stadyum yapýlmasý elzemse þehrin her bölgesinden uygun alanlar bulunamaz mý? * Terminal, stadyum, spor kompleksleri, 650 yataklý hastane ve kampüs gibi büyük yatýrýmlar Ankara Yolu ve evre Yolu'na kaydýrýlýp Aþaðý Sanayi, Hýdýrlýk çevresi ve Ýskilip Yolu üzerini kapsayan büyük bir imar planý hazýrlanýrken, þehrin tam merkezinde bulunan þehir stadýna AVM ile 25 katlý konutlarýn yapýlmak istenmesi çeliþki deðil mi? * Mevcut stadyuma AVM, çevresine rezidans yaparak þehri tamamen týkamak yerine, evre Yolu üzerine planlanan stadyum arsasýna veya kent merkezi dýþýnda bir alana AVM yapýlmasý daha doðru bir karar olmaz mý? * Belediye yönetimi Kültür Sitesi örneðinde olduðu gibi Þehir Stadý'nýn bulunduðu bölgeyi rekreasyon alaný (Kentin açýk ve ye- þil alan ihtiyacý baþta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanýma yönelik ve imar planý kararý ile belirlenmiþ; eðlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarýnýn karþýlanabileceði lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanýmlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceði alanlardýr.) iþaretle- yebilir, çok istiyorsa küçük bir AVM de yapýlabilir. Aksini yapmak kent merkezinin geleceðini hapsetmek olmaz mý?

3 ARÞAMBA 5 EYLÜL TEÞEKKÜRLER KPSS de 3 Türkiye Birinciliði YGS ve SBS de onlarca orum ve Türkiye derecesine final le ulaþtýlar. Gösterdiðiniz ilgi ve güvene teþekkürler... FÝNAL DERGÝSÝ DERSANESÝ ORUM ÞUBESÝ (.HAK:2759)

4 4 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 EKVA nýn eðitim gönüllülerine teþekkür Ýþadamý Rüstem Ekmekçi ye plaket verildi. orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA), üniversite öðrencileri için burs katkýsý veren hayýrsever iþ adamlarý ve kuruluþlara teþekkür plaketi verdi. TSO Toplantý Salonu nda düzenlenen törende EKVA Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Avni elik ve Vali Nurullah akýr adýna düzenlenen plaket ve çiçekler, EKVA dan burs alan öðrenciler ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve ECE yönetim Kurulu Baþkaný Erdem enesiz tarafýndan hayýrseverlere teslim edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ece Banyo-N. Bülent Onur, Ekmekçioðlu-Rüstem Ekmekçi, etin Baþaranhýncal, orumgaz-ahmet Ahlatçý ve Osman Müftüoðlu, Ýsmet enesiz ve Recep elebioðlu nun plaket ve çiçek aldýðý törende, Mensace Mermer-Sinan Sakman ýn plaketini Coþkun Yanardað, Ýlhan enesiz adýna da Ahmet enesiz plaket ve çiçekleri teslim aldý. EKVA orum Temsilcisi Ahmet Güngör, ödül töreni öncesinde yaptýðý kýsa teþekkür konuþmasýnda, üniversite öðrencilerine sahip çýkarak, eðitimlerine destek vermenin öneminden bahsederek, 5 ve daha fazla öðrenciye burs veren kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný Güngör, geçen yýl þubelerin verdiði öðrenci burslarý hariç, EKVA Genel Merkezi olarak 558 üniversite öðrencisine burs verildiðini, bu sayýnýn artýrýlmasý için hayýrseverlerden destek beklediklerini vurguladý. orumgaz adýna plaketi Ahmet Ahlatçý aldý. Burs veren vakýf ve derneklerin listesi T Ýþadamý Recep elebioðlu teþekkür plaketi aldý. EKVA ya desteðinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekkür plaketi verildi. Ýsmet enesiz e plaketi Belediye Baþkaný Külcü ve iþadamý oðlu Erdem enesiz verdi. ürkiye genelinde yaklaþýk 3000 vakýf üniversitede okuyan öðrencilere burs imkaný tanýyor YURTKUR ve Sosyal Yardýmlar Genel baþta olmak üzere çeþitli vakýf ve dernekler ihtiyaç sahibi öðrencilere burs veriyor. Geçen yýl ihtiyaç sahibi üniversite öðrencilerine aylýk 260 TL burs veren YURTKUR bu yýl da belirlenecek miktarda burs verecek. YURTKUR, talep eden öðrencilere burs oranýnda eðitim hayatýndan sonra ödemek koþuluyla kredi yardýmý da yapýyor. Öðrencilerinden yurtlarda barýnmak, burs, öðrenim ve katký kredisi almak isteyenlerin ''www.kyk.gov.tr'' adresinden baþvuru yapmasý gerekiyor. Sosyal Yardýmlar Genel de Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Fonu'ndan Açýköðretim Fakültesi de dahil olmak üzere üniversite öðrencilerine baþvurularýný deðerlendirerek eðitim yardýmý veriyor. Burs veren diðer kuruluþlardan biri de Türk Eðitim Vakfý (TEV), bu yýl yurt içinde 9 bin 500 öðrenciye burs desteði saðlayacak. TEV, öðretim yýlýnda Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda (LYS) ilk 2 bine giren öðrencilerden 50'sine, aylýk 1000 TL ''Üstün Baþarý Bursu'' verecek. Burstan yararlanmak isteyen adaylarýn adresinden doldurduklarý formu istenilen belgelerle en geç 22 Eylül'e kadar TEV'e ulaþtýrmasý gerekiyor. Türkiye Diyanet Vakfý da ekonomik yetersizlik yaþayan binlerce öðrenciye yurt içi ve yurt dýþý öðrenimleri sýrasýnda karþýlýksýz burs veriyor. Vakýf, özellikle Türk Cumhuri- Ö Ýlhan enesiz adýna Ahmet enesiz plaket ve çiçekleri teslim aldý. yetleri'nden gelen öðrencilere durumuna göre yardým yapýyor. Türkiye Diyanet Vakfý, sahasýnda uzman elemanlar yetiþtirmek hedefiyle, vakfýn kuruluþu Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM) aracýlýðý ile de yurt dýþýnda doktora ve araþtýrma yapan araþtýrmacýlara önemli ölçüde burs veriyor. Anadolu Vakfý da yüzlerce öðrenciye ayda 250 TL burs veriyor. Burs baþvurularý 1-30 Eylül arasýnda posta yoluyla yapýlacak. Burs ücretlerinin tekrar deðerlendirileceði belirtilirken, vakýf, týp fakültelerinin 5'inci ve 6'ncý sýnýflarýndaki öðrencilerle, üniversitelerin saðlýk yüksek okullarýnýn 3'üncü ve 4'üncü sýnýflarýndaki öðrencilere, mezuniyetlerinden sonra Anadolu Saðlýk Merkezi Hastanesi'nde maaþlý görev alma koþulu ile iki kat fazla burs verecek. Türk Anadolu Vakfý da Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde okuyan öðrencilere burs veriyor. Burs veren diðer bazý kuruluþlar Bereket Vakfý, gerekli gördüðü lisans ve doktora öðrencilerine burs yardýmý yapýyor. Baþvurular, Eylül arasýnda vakfýn internet sitesinden kabul edilecek. Ensar Vakfý, 2005 yýlýndan beri olduðu gibi bu yýl da Türkiye'nin çeþitli üniversite ve fakültelerinde öðrenim gören baþarýlý ve maddi desteðe ihtiyacý olan öðrencilere burs verecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK), Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), Eymir Kültür Vakfý, Elginkan Vakfý, Kültür Ocaðý Vakfý (KOCAV), Birlik Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Uran Vakfý, Taþkent Vakfý ve illerdeki ticaret odalarý da burs veren sivil toplum kuruluþlarý arasýnda bulunuyor. (Dünya Bülteni) Bülent Onur a eðitim destekçisi plaketi verildi. TSO Baþkaný Baþaranhýncal a teþekkür edildi. Eðitim fakülteleri týp fakülteleri seviyesinde olacak ðretmen olmak isteyen lise öðrencileri, üniversiteye girmeden mülakata alýnacak. Eðitim fakültelerinin puanlarý da týp fakülteleri ile ayný seviyeye çekilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmenlik mesleðini en az 'Týp' bölümü kadar zor ulaþýlabilir meslek haline getirmek için kollarý sývadý. Yükseköðretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) ile ortak bir çalýþma yapan Bakanlýk, eðitim fakültelerinin puanlarýný yükseltiyor. Bu kapsamda öðretmen olmak isteyen lise öðrencileri üniversiteye girmeden önce mülakata alýnacak ve eðer öðrencinin öðretmenliðe yatkýnlýðý varsa öð- Mensace Mermer-Sinan Sakman ýn plaketini Coþkun Yanardað aldý. retmenlik mesleðine yönlendirilecek. MEB'in uzun zamandýr üzerinde çalýþmasýný yaptýðý "Ulusal Öðretmen Stratejisi"ne göre, Finlandiya gibi ülkelerin öðretmenlik sistemini inceleyen Bakanlýk, mesleði daha kaliteli, saygýn ve ulaþýlmasý zor meslek grubu içerisine almak için çalýþma yaptý. Bu çalýþma Bakanlar Kurulu onayýndan sonra önümüzdeki günlerde yayýmlanacak. Önümüzdeki yýldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan uygulamada Eðitim Fakültelerinin puanlarý, Týp Fakülteleri ile eþdeðer olacak. Böylece öðretmen olmak isteyenler bu konuda oldukça emek harcamalarý gerekecek.

5 ARÞAMBA 5 EYLÜL Þehitlere rahmet, teröre lanet ürkiye Kamu Sen orum Þubesi, son günlerde artan terör olaylarýný protesto etmek üzere teröre lanet mitingi düzenledi. Dün PTT önünde düzenlenen mitingde þehitler ve ülkenin bölünmez bütünlüðü için dua edilirken terör örgütü PKK'da nefretle lanetlendi. Kamu Sen üyeleri, terör olaylarýný protesto etmek amacýyla dün saat 17.30'da PTT önünde toplandý. Grup, terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attý. Dev bir Türk Bayraðý'nýn açýldýðý eylemde Kamu Sen üyeleri teröre tepkilerini hep bir aðýzdan dile getirdiler. Grup adýna basýn açýklamasý yapan Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, 'Bugün sözün bittiði gündür' diyerek terörle mücadeleyi eleþtirdi. Alparslan açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Bu meydanda defalarca acýlarýmýzý, tepkilerimizi sizlerle paylaþtýk Ancak gördük ki asýl seslendiklerimizin kulaklarý saðýr gözleri kör olmuþ milletimizin ortaya koyduðu tepkileri görmekten aciz duymaktan uzaktýrlar. Kafalarýný Suriye bataklýðýna gömen siyasi iktidar baþýmýza açtýðý belanýn farkýnda deðildir. Ülkemizin adým adým kan deryasýna dönmesine seyirci kalmaktadýr. Siyasi iktidarýn tam 10 yýldýr uyguladýðý politika maalesef geri tepmiþ PKK terörü daha da artmýþtýr. Dün Kürt sorunu vardýr diyen baþbakanýn aklý baþýna 10 yýl sonra gelmiþ olacak ki bu gün Kürt sorunu yoktur terör sorunu vardýr demektedir. Haberdeki rezaletten medet uman Cumhurbaþkaný ve baþbakan bu gün ki gelinen noktada inþallah akýllarý baþýna gelmiþtir. Maalesef bu gün yaþanan olaylar bir terör olayýný geçmiþ açýkça Türk Milletinin bölünmez bütünlüðüne yönelik bir baþkaldýrý ve savaþ haline Eþkýya gece gündüz yol keserek iktidar partisinin Ýl Baþkanýný CHP'nin milletvekilini kaçýrabilmektedir. PKK 1990 ve 2010 yýllarý arasýnda 154 kiþi kaçýrýrken sadece aralarýnda kaymakam, polis, asker ve öðretmenlerinde bulunduðu 145 kiþi bir yýlda kaçýrýlmýþtýr. Son 2 ay içerisinde verdiðimiz þehit sayýsý 100 aþmýþtýr. Bu gün ülkemizde bu acý geliþmeler yaþanýrken yetkililerin bu konuda suskun kalmalarý hepimizi üzmüþtür. Yöneticilerimizin basiretsizliði maalesef her onlarca þehidin bir arada verildiði tabutlarýn sýraya dizildiðini gördüðünüzde ne hissediyorsunuz. PKK milletvekillerini zanalarýný danalarýný köþklerde kabul ederken vatanýn þimdiye kadar olay olmayan Gaziantep'te bile bombalarýn patlamasý karþýsýnda aklýnýz daha baþýnýza gelip bu açýlým saçýlým saçmalýðýndan bir an önce vaz geçip terörle gerekli mücadele verilmeyecek mi? Bu gün gelinen nokta da milletimizin sabrý taþmýþtýr. Eðer siz Bu hainlerden hesap sormazsanýz Her gün ayný þekilde askerlerimizin tane vatan evladýnýn Þehit olmasý gerekmektedir. PKK ile yaptýðý oslo görüþmelerinde PKK'nýn elinde olduðunu bildiðimiz bombalar daha kaç sivilin ocaðýný söndürecek. Sayýn baþbakan her gün gözünüzün önünde teröristlerle kucaklaþan devlete meydan okuyan alçaklara ne kadar sessiz kalacaksýnýz. Þehitlerimiz için "Bir kaç Mehmet Þehit oldu diye Meclisi toplayamayýz" diyerek þehitlerimizi küçümseyen ve deðersizleþtiren milletvekillerinize ne kadar sessiz kalacaksýnýz. þehit olmasýna tedbir almazsanýz bir gün Millet sizden bunun hesabýný soracaktýr. Türkiye Kamu Sen olarak þehitlerimizin önemsizleþtirilmesine milli baðýmsýzlýðýn rencide edilmesine milli deðerlerimizin önemsenmemesine asla sessiz kalmayacaðýz. Türkiye Kamu Sen olarak þehitlerimizi baðrýmýza basmaya vatanýn bölünmez bütünlüðüne Türk bayraðýna ve Türk diline sahip çýkmaya devam edeceðiz. Size de tavsiyemiz elin Suriye'deki Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ACI KAYBIMIZ Þirketimizin bir parçasý olan deðerli arkadaþýmýz, kardeþimiz Teröre lanet mitinginde þehitler için dua edildi. gelmiþtir. Güneydoðu Anadolu'da seyahat özgürlüðü ortadan kalkmýþ can güvenliði kalmamýþtýr. Eli kanlý katiller ilçe merkezlerimize kadar gelerek devletin tüm resmi kurum ve kuruluþlarýna saldýrmakta devletin varlýðýný temsil eden Kaymakamý kaçýrma Kaymakamlýða kendi paçavralarýný çelme hesaplarý yapmaktadýr. gün milletimize yeni þehit haberleri her gün yeni acýlar yaþatmaktadýr. Terör olaylarýnýn faturasýný Türk Silahlý Kuvvetleri'nin subaylarýna keserek yarýsýný darbeci yarýsýný da Ergenekoncu diye hapishanelerine týkanlar onlar olmadýðýnda da terörle baþ edemediler. Terörle mücadele etmek için daha kaç tane ocaða ateþ düþmesi daha kaç Þehitlerimize birkaç Mehmet diye ifadelendiren bu zihniyete ne zaman tavýr koyacaksýnýz. Yoksa bu zatlar bu cesareti þehide kelle diyen sizden mi almakta. Sn Cumhurbaþkaný haber soytarýlarýnýn çadýr tiyatrosuna bakýp neþelenirken iyi þeyler oluyor derken bu gün Mücahit Hayýr ý kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Eylem yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. (.HAK:2772) T A. Aksular Gýda Tic. San. A.Þ. Aksular Gýda Otv. Tic. San. Ltd. Þti.

6 6 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Hitit Üniversitesi çalýþmalarý hakkýnda Uslu ya bilgi veren Rektör Alkan: Yüksek tercih edilme oranýna ulaþtýk H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek Eðitim Öðretim yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Alkan, eðitim öðretim yýlýnda oldukça yüksek tercih edilme oranýna ulaþýldýðýný, üniversitenin 11 bine yakýn öðrenciye sahip olduðunu ifade etti. Alkan, Bu dönem Üniversitemizin tanýtýmýna öncelik tanýdýk ve meyvelerini en iyi þekilde aldýðýmýzý tercihlerde görmüþ olduk. Fakülte, bölüm, yüksekokul sayýlarý ile birlikte akademik ve idari personel sayýlarýmýz da giderek artýyor ve daha da artýrmayý hedefliyoruz. dedi. orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, Hitit Üniversitesi nin her geçen gün daha da büyüdüðünü, kampüs alanýyla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarla da hedeflediði fakülte, bölüm ve yüksekokul sayýlarýna ulaþýlmýþ olacaðýný Uslu, Eðitim öðretim iktidarýmýzýn birinci önceliðinde yer almakta, bunu orum ilimizde de hissetmekteyiz. Daha düne kadar bir üniversiteden dahi söz etmek mümkün deðilken bugün þehrin neresine nasýl bir ihtiþamlý kampüs yapabileceðimizi tartýþmaktayýz. Okullarýmýz günden güne daha modern binalara kavuþmakta, eðitimci sayýmýzda gözle görülür bir þekilde artmaktadýr. Yükseköðrenimde harçlarýn kaldýrýlmasý devrim niteliðinde bir karardýr. Eðitimde yaptýðýmýz devrim niteliðindeki çalýþmalar sadece harçlarýn kaldýrýlmasýyla sýnýrlý deðil, ilk ve ortaöðretimde okuyan öðrencilerimiz ve velilerimizin yayýnevi yayýnevi, kitapçý kitapçý dolaþýp okul kitaplarýný aradýklarý günlerden, her öðrencinin kitabý okula baþladýðý gün masasýna konulduðu günlere geldik. Þimdi ise öðrencilerimize tablet bilgisayarlarla eðitim vermeye baþladýk. diye konuþtu. Eðitimde yapýlan çalýþmalarýn sadece fiziki þartlarýn iyileþtirilmesiyle deðil, eðitim kalitesinin de artýrýlarak, en fazla öðretmen atamalarýnýn AK Parti hükümeti döneminde yapýldýðýný ve yapýlmaya da devam ettiðini vurgulayan Uslu, öðrencilere verilen burs miktarlarýnda ciddi artýþlar saðlandýðýný, öðrenci yurtlarý ve derslik sayýlarýna her geçen gün yenilerinin eklendiðini Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Uslu, Altýn Elma Ödül Töreni ne katýldý D Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, orum Ýl Afet ve Acil Durum 'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Emre den orum AFAD a ziyaret Uyum içinde çalýþýyoruz Ý l Emniyet Müdürü Necmettin Emre, orum Ýl Afet ve Acil Durum 'ne nezaket ziyaretinde bulundu. AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya tarafýndan karþýlanan Necmettin Emre, Ýl Müdürü Elvan Kaya ya hayýrlý olsun dileðinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçtiði belirtilen ziyaret esnasýnda Ýl Müdürü Kaya, kurum hakkýnda bilgiler verdi ve Emre ye ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Emre, orum daki AFAD çalýþanlarý ile gerçekten uyum içerisinde çalýþacaðýmýza inanýyorum. Ýli- mizde bir afetin yaþanmamasý için dua ediyoruz. Þayet böyle bir þey olursa polis, jandarma, AFAD ve devletin diðer ekipleri ile canla baþla milletimize hizmet edecektir. Tabi milletimizin bu tür acýlarý yaþamamasý öncelikli temennimizdir. dedi. Ýl Müdürü Kaya ise, orum polis ekiplerimizin baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. orum'un güvenliði için gece gündüz görev yapan arkadaþlarýmýza teþekkürü bir borç biliyorum, tüm emniyet mensuplarýna görevlerinde baþarýlar diliyorum þeklinde konuþtu. Emre, AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya tarafýndan karþýlandý. Esnafa kan baðýþý çaðrýsý orumlu esnaf ve sanatsaðladýðýna dikkat çekekarlar, ESOB öncülürek, "Burada yaptýðýnýz ðünde bugün Türk Kýzýkendi benliðinizden, sizi lay'ýna kan baðýþýnda buluhayatta tutan en yaþamsal nacak. olmazsa olmazý vererek Konu hakkýnda açýklainsan hayatýna verdiðiniz mada bulunan ESOB (odeðeri gösteriyorsunuz ki rum Esnaf ve Sanatkarlar bunun yüce Allah katýndaodalarý Birliði Baþkaný Yalki sevabýnýn deðeri tartýþýlçýn Kýlýç, kanýn acil deðil, maz. Tanýmadýðýnýz ve bilsürekli ihtiyaç olduðunu ifamediðiniz birisine siz görde ederek, tüm esnaf ve sameden verdiðiniz bu hayat natkarlarý bugün 10.00sizin verdiðiniz kanla yayalçýn Kýlýç saatleri arasýnda Eþama dönüyor. Ýþte bu sesob bahçesinde kan vermeye davet etvaplarýn en büyüðüdür. Hiç birimiz bati. na kan gerekmez diyemez birkaç dakika sonramýzý bile garanti edemediðiniz bu Baþkan Kýlýç, insan hayatýnda yayaþamýmýzda, bizimde ihtiyacýmýz olapýlan en büyük sevaplardan birisi ve habileceðini düþünerek kan vermeliyiz" yat kurtarmak anlamýna gelen kan verdedi. menin, saðlýk açýsýndan büyük faydalar ünya Turizm Yazarlarý ve Gazeteciler Federasyonu (FIJET) tarafýndan verilen ve dünyanýn en prestijli turizm ödülleri arasýnda gösterilen Altýn Elma ödülü (The Golden Apple) Ulucanlar Yarý Açýk Cezaevi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki'ye verildi. Törende, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, AK Parti orum Milletvekilli TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik, AK Parti Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Altýndað Kaymakamý Ali Fuat Türkel, Türk Ýdareciler Derneði Baþkaný Saffet Arýkan Bedük, AK Parti Altýndað Ýlçe Baþkaný Ahmet Karaca ve ilçe teþkilatý, Altýndað Belediyesi meclis üyeleri, büyükelçilik temsilcileri ile turizm dernek ve federasyonlarý ile bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve FIJET yönetim kurulu tam kadro hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, bugüne kadar restorasyon çalýþmalarýnda kat edilen mesafe ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Tarihi koruma ve Ankara'ya yeni turizm alanlarý kazandýrma konusunda kararlý çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Baþkan Tiryaki, "Altýndað'ýn tarihi dokusunu ayaða kaldýrmak için çalýþmalarýmýzý büyük bir kararlýlýkla sürdürüyoruz. Bu çalýþmalarýmýzýn dünya tarafýndan da fark edilmesi bizim için mutluluk verici. Altýn Elma ödülünü bu yýl Türkiye'ye kazandýrmaktan dolayý çok gururluyuz. " dedi. Altýndað'ýn genç ve dinamik baþkanýný tebrik ederim FIJET Baþkaný Tijani Hadden ise yaptýðý konuþmasýnda Altýn Elma Ödülü'nü bu yýl Hamamönü ne vermeyi tercih ettiklerini belirterek, Bölgeyi yakýndan gördükten sonra anladýk ki, ödülü en çok hak eden yere vermiþiz. Bundan dolayý da çok mutluyuz. Hamamönü kültürel mirasý, tarih kokan sokaklarý, restoras- Dünyanýn en prestijli turizm ödülleri arasýnda gösterilen Altýn Elma ödül töreni düzenlendi. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki ile sohbet etti. Törene Törende, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay katýldý. yon çalýþmalarý ile her kan Günay, son yýllarda en büyüðünü hak ediülke için çok güzel bir kültürel varlýklarý geliþyor." dedi. örnek. Altýndað'ýn genç tirme ve Türkiye'nin "Demek ki biz ayve dinamik baþkanýný, dünyada marka olmasý naya bakýp da sevinmikalbimden gelen güçle yolunda güzel adýmlar yoruz. Bizim gördüðütüm baþarýlý çalýþmalaattýklarýný kaydederek, müzü dünya da görüyor. rýndan dolayý tebrik edealtýndað Belediyesi'nin Bu ödül bizim sevgiyle, rim. dedi. bu yolda kendileriyle aþkla, heyecanla yaptýðýçok baþarýlý bir ortaklýk Altýn Elma Ödülü mýz iþlerin dünyada karbaþkan Tiryaki'ye veril- ve yol arkadaþlýðý yaptý- þýlýk bulduðunun gösterðýný "Ne zaman di gesidir" diyerek konuþbunalsam, sýkýlsam, bir masýný sürdüren Bakan Dünyanýn en presnefes almak istesem AlGünay, sadece Türkitijli turizm ödülü olarak týndað'a geliyorum. Alye'nin deðil, tüm dünyakabul edilen "The Goltýndað Belediye Baþkaný nýn geleceði için yaptýðý den Apple" Altýn Elma Tiryaki, kaynak istemebaþarýlý çalýþmalarýndan ödülü alkýþlarla Baþkan den, kamuyu hiç zorladolayý Baþkan Tiryaki'yi Veysel Tiryaki'ye verilmadan, sadece büyük bir tebrik etti. di. hevesle, aþkla buralarý Bakan Günay'ýn Benim yüreðimde ayaða kaldýrdý. Bu göraltýndað her zaman dükleriniz topraðýný, va- uðurlanmasýnýn ardýnödüllerin en büyüðünü tanýný, yurdunu, Anka- dan orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri hak ediyor ra'yý seven bir yüreðin Salim Uslu, Altýndað dokunuþu. Benim yürekültür ve Turizm Belediye Baþkaný Veyðimde de Altýndað, baþbakaný Ertuðrul Günay, sel Tiryaki ile sohbet etkaný ve tüm çalýþanlarýykonuþmasýný yapmak ti. la her zaman ödüllerin üzere kürsüye geldi. Ba- "ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri EÐÝTÝMDE DEÐÝÞENLER, DEÐÝÞMEYÝ BEKLEYENLER Yeni eðitim yýlý baþlamak üzere ve Eðitim camiasý hala; deðiþim gerekli mi deðil mi? Gerekli ise nereye kadar deðiþmeli? sorularý üzerinde bir ortak kanaat geliþtirebilmiþ deðil. Buna raðmen MEB deðiþim programýný uygulamaya kararlý. Baþbakan ve Bakan'ýn "çocuðuna rapor alan velilere" yönelik yaptýklarý talihsiz açýklamalar farklý düþünene ve yaþayana tahammüllerinin olmadýðýnýn da bir göstergesi oldu. Karþý cenah ise; her zaman yaptýklarý gibi bu meseleyi de bir rejim meselesine dönüþtürdüler bile. Gerek hükümet ve gerekse muhaliflerinin bu meselede ortak olduklarý þey; eðitimi ideolojik bir torna olarak görmeleri. Eðitimin okul boyutuna çok fazla mana yüklemeleri. Oysa eðitim hayatýn içinde. Artýk okulda yapýlan eðitim çocuklarýmýza çok az etki býrakýyor. Bunun sebebi hýzla geliþen iletiþim araçlarý olduðu gibi okullarýmýzýn sýkýcý, tekdüze, itici fiziki ortamlarý ve öðrencinin içine katýlamadýðý ve ne iþine yarayacaðýna dair bir fikrinin olmadýðý bir sürü ders. Okullarýn birer ideoloji yükleme merkezleri olmaktan çýkarýlmasýna yönelik yapýlan deðiþikliklerin olumlu olduðunu sýk sýk vurguluyoruz. Bu anlamda yapýlan deðiþiklikleri hatýrlarsak; * Eðitimin temel amaçlarýnda yer alan ideolojik ifadeler daha evrensel amaçlar ile deðiþtirildi. * Milli Güvenlik derslerine ordu mensuplarýnýn girdiði uygulama sonlandýrýldý. Þimdi ise bu ders tamamen kaldýrýldý. * Özellikle 19 Mayýs törenleri olmak üzere Resmi törenlerin kutlanýlmasý noktasýnda yapýlan deðiþiklikle öðrencilerin stadyum, aylar süren provalar ve resmi geçit iþkencesine son verildi. * Kesintisiz 8 yýllýk eðitime son verildi. Bu karar beklenilen ve olumlu bir geliþme idi. Ama eðitimin zorunlu olarak 12 yýla çýkarýlmasý bir çok soruna yol açacak. Ayrýca okula baþlama yaþýnýn 66 aya ve tercihli olarak 60 aya kadar çekilmesi tartýþmalarýn tekrar alevlenmesine yol açtý. * Seçmeli olarak Kürtçe ve bazý etnik dillerde ders konulmasý da diðer bir önemli geliþme oldu. HALA DEÐÝÞMEYÝ BEKLEYEN UYGULAMALAR VAR! Ýçinde yaþadýðýmýz toplumun çok dinli, çok kültürlü ve çok etnik unsurlu mozaiðine uygun bir eðitim ortamýnýn saðlanmasý gereken bir çok adým var. Bunlar deðiþirse daha özgür, kendi halký ile barýþýk ve farklýlýklarý hazmeden bir eðitim anlayýþý inþa edebileceðiz; * Öðrencileri, Eðitimcileri ve de tüm Kamu çalýþanlarýný tektipleþtiren, kýyafet uygulamasýna son verilmelidir. Kamuda ve okullarda serbest kýyafet yasaðý, insanlýk onuruna yakýþmamaktadýr. * Yakýn tarihimizin tek yanlý ve çarpýtarak çocuklarýmýza anlatýldýðý Ýnkýlap tarihi dersleri ya kaldýrýlmalý ya da içeriði zenginleþtirilerek konularý tarihi gerçeklere uygun þekilde tekrar düzenlenmelidir. * Orta okullarda kaldýrýlan "Öðrenci Andý"nýn tüm ilkokullarda da kaldýrýlmasý ideolojik, ulusalcý ve tektipçi eðitim anlayýþýndan vazgeçilmesi anlamýnda önemli bir geliþme olacaktýr. * Eðitimin süresi ve zorunluluðu tekrar tartýþmaya açýlmalýdýr. Aslolan Öðrenci yetenek ve ilgi alanlarýna hitap edecek ve hayatýn akýþý ile uyuþacak bir eðitim ortamýnýn düzenlenmesidir. Bu amaçla okullarýmýzý fiziki, imkanlarý geliþtirilmeli, sýnýf ortamýný dýþýnda öðrencilerin enerjilerini atabilecekleri, kendilerini keþfedebilecekleri, yeteneklerinin farkýna varýp geliþtirebilecekleri; spor salonlarý, müzik, resim, hobi atölyeleri, uygulama bahçeleri saðlanmalýdýr. Aksi takdirde bir çocuðu 5 yaþýnda okula alýp 18 yaþýna kadar bu dört duvar arasýnda bu derslerle oyalarsak EÐÝTÝM deðil, UYUTUM yapmýþ oluruz. Ete su sahtekârlýðý ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, dün bazý basýn G yayýn organlarýnda yer alan 'çið ete su katýldýðý' iddialarýyla ilgili açýklama yaptý. Etin su ile terbiye edilemeyeceðini, terbiye edilen etin ise ambalajlanýp satýlabileceðini aktaran bakanlýk, yapýlacak denetimlerde çið ete su kattýðý belirlenen firmalarý teþhir edeceðini bildirdi. Konuya dair yapýlan yazýlý açýklamada dün bazý basýn yayýn organlarý ve internet medyasýnda çið etlerin içerisine su enjekte edilerek aðýrlýðýnýn artýrýldýðý þeklinde iddialara yer verildiði vurgulanarak; "Bakanlýðýmýz programlý veya ihbar ve þikayete dayalý olarak gýda maddelerinin üretim, satýþ ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerini yapmaktadýr. ið ete aðýrlýðýný artýrmak amaçlý su enjekte edilmesi mevzuata göre yasal deðildir. Ancak Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliðine göre mevzuatta izin verilen maddelerle et marine (terbiye) edilebilmekte olup, lezzet artýrmak amacýyla marine edilmiþ ürün ise ambalajlanmalý ve etiketinde bu bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sonuç olarak, bugüne kadar yapýlan denetimlerde çið ete su katýldýðý yönünde bir tespit olmayýp, bundan sonraki denetimlerde bu yönde bir olumsuzluða rastlanýlmasý durumunda gerekli yasal iþlemler yapýlarak 'taðþiþ' kapsamýnda firmalar kamuoyuyla paylaþýlacaktýr." denildi.

7 Emeklilerin anlamlý jesti T ürkiye Emekliler verdiklerini belirten Kýnýklý, Birlik ve beraber- Derneði orum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði ne iade-i ziyarette bulunarak Mavi Kapak Kampanyasý na destek verdiler. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, dernek yönetimi olarak kendilerini ziyaret eden Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut a iade-i lik içinde hareket ederek kardeþliðimizi pekiþtireceðiz. dedi. Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ise, Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticilerine hem ziyaretlerinden hem de teslim ettikleri Mavi Kapak tan dolayý teþekkür ziyarette bulunduklarýný ederek, kampanyanýn apartmanlara kadar geniþlemesinden Ziyaret vesilesiyle topladýklarý Mavi Kapak Kampanyasý na destek Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticileri Mavi Kapak taþýdý. duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði ne iade-i ziyarette bulunarak Mavi Kapak Kampanyasý na destek verdiler. 'STK'lar omuz omuza olmak zorunda' ltý Nokta Körler ADerneði orum Þube yöneticileri, Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette söz alan Altý Nokta Körler Derneði Þube Sekreteri Fazlý Koçak, sivil toplum kuruluþlarýnýn topluma ve üyelerine faydalý iþler yapabilmesi için el ele, omuz omuza olmak zorunda Altý Nokta Körler Derneði orum Þube yöneticileri, olduðunu Dernek Baþkaný Kürþat Ahýshalý da, derneðin hatýra ormanýnýn ýslah edilmesi gerektiðini belirterek bu konuda Emekliler Derneði'nden destek istedi. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý da, Altý Nokta Körler Derneði'ne her konuda destek vereceklerini alýþanlarýn yüzde 59 u stres altýnda T ürkiye'de çalýþanlarýn yüzde 59'u iþ hayatlarýndaki stres seviyesinin artýþta olduðunu bildirirken, yüzde 66'sý ise yaþadýklarý strese çözüm olarak esnek çalýþma uygulamalarýný gösteriyor. alýþma alanlarý saðlayýcýsý Regus'un son araþtýrmasýna göre, Türkiye'de çalýþanlar giderek daha stresli hale geliyor. Dünya çapýnda profesyonelin görüþlerinin alýndýðý araþtýrmanýn sonuçlarýna göre Türkiye'deki çalýþanlarýn yarýdan fazlasý (yüzde 59) stres seviyelerinin son bir yýl içerisinde yükseldiðini söylüyor. Ülke içinde gerçekleþen birçok ulusal faktörün yaný sýra dünya ekonomisindeki devamlý düzensizliðin bu artan baskýyý tetiklediði düþünülüyor. Katýlýmcýlar, stres tetikleyicilerinin çoðunlukla kiþisel olmaktan ziyade profesyonel kaynaklý olduðunu doðrularken, nedenler listesinin baþýnda iþ, müþteri ve bireysel finansman unsurlarýnýn geldiði görülüyor. Araþtýrma ayný zamanda muhtemel çözümler üzerinde de yoðunlaþýyor ve Türkiye'deki çalýþanlarýn yarýdan fazlasý (yüzde 66) esnek çalýþmayý stresi azaltma çözümlerinden biri olarak tanýmlýyor. Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel, "Þüphesiz ki, stresli çalýþanlar ayný zamanda mutsuz ve saðlýksýz çalýþanlar anlamýna geliyor. Bu yüzden çalýþanlarýnýn daha tatminkâr bir hayat sürmesine yardýmcý olmayan þirketlerin, kurumlarýnýn içindeki stres seviyelerini ele almada ve analiz etmede baþarýsýz olma ihtimali çok yüksek. Bu aðýr stres yükü yalnýzca çalýþanlarýn deðil þirketlerin de üzerine biniyor. Zira þirketler de stresli çalýþanlarýn gerektiði gibi performans gösteremediklerini, daha fazla istirahat iznine ihtiyaç duyduklarýný ve daha az etkin olduklarýný görüyorlar" dedi.araþtýrmanýn küresel ortalamalarýna göre, "alýþanlarýn yarýsý (yüzde 48) yükselen stres seviyelerinden muzdarip. Stresin fiziksel ve ruhsal saðlýk üzerindeki etkileri ile kalp hastalýklarý, deri hastalýklarý, diyabet ve obezite ile olan iliþkisinden dolayý bu durum daha da endiþe verici bir hal alýyor. Katýlýmcýlar tarafýndan bildirilen üç stres tetikleycisinden ikisi profesyonel kaynaklý. Listenin baþýnda iþ (yüzde 59), kiþisel finansman (yüzde 44) ve müþteriler (yüzde 37) geliyor.küçük ölçekli þirketlerdeki çalýþanlar (yüzde 42) büyük þirketlerdekilere (yüzde 27) oranla daha fazla müþteri kaynaklý stres yaþýyor. Buna karþýlýk, büyük ölçekli þirket çalýþanlarýnýn yönetim kaynaklý yaþadýðý stres de (yüzde 40) küçük ölçekli þirketlerdekilere oranla (yüzde 20) daha yüksek görünüyor. Katýlýmcýlar arasýnda yüzde 63'lük bir oran stresle mücadelede en etkin uygulamanýn esnek çalýþma olduðunu bildiriyor. alýþanlarýn yüzde 58'i esnek çalýþma uygulamalarýnýn daha aile dostu olduðunu bildirerek, esnek çalýþma ile iþ-hayat dengesini iyileþtirmenin ve çalýþanlarý kiþisel ve profesyonel beklentilerden doðan stresten uzaklaþtýrmanýn mümkün olduðunu söylüyor. Katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu (yüzde 77) esnek çalýþmanýn verimi artýrdýðýný doðruluyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 41'i esnek çalýþma uygulamalarýnýn sabit ofisten daha az masraflý olduðunu bildiriyor". alýþanlarýn yüzde 58'inin esnek çalýþmanýn doðrudan bir sonucu olarak daha saðlýklý hissettiklerini ortaya koyan son Regus araþtýrmasýnýn da gösterdiði gibi, katýlýmcýlar esnek çalýþmayý yüksek stres seviyeleri için muhtemel bir çözüm olarak tanýmlýyorlar. Bunun yaný sýra, esnekliðin aile dostu olduðunu ve genel iþ-hayat dengeleri ile saðlýklarýný iyileþtirmeye yardýmcý olduðunu belirtiyorlar. Esnek çalýþmanýn verimliliði artýrdýðýna ve geleneksel ofis çalýþmasýna göre daha az masraflý olduðuna inanýlýrken esnekliði artýrmak çalýþanlarý rahatlatmada çok önemli hale geliyor. alýþanlar "tükeniþe" giderek daha fazla yaklaþtýkça dünyadaki stres seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Bu da kýsa vadede çalýþanlarýn stres baðlantýlý saðlýk problemleri, uykusuzluk ve yorgunlukla baþ etmeye çalýþmasýyla birlikte deðerli çalýþanlarýn kaybýna ve verim düþüþüne yol açýyor. SBS son kez Haziran da illi Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý MEmin Zararsýz, SBS'nin bu yýl son kez yapýlacaðýný, sonra sistemin deðiþeceðini NTV yayýnýna katýlan Zararsýz þunlarý söyledi: "Eðitim-öðretim yýlýnýn sonunda SBS yine yapýlacak öðretim yýlýnýn sonunda Haziran ayýnda takvimine göre yapýlacak öðretim yýlýnýn sonunda ise SBS olmayacak. Bir baþka þekilde ortaokuldan liseye yerleþtirme yürürlüðe girecek." Yeni sistem konusunda çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Zararsýz, "Görüþmeler sonucunda sistem kurgulandýðýnda kamuoyuyla paylaþýlacak" dedi. rta Karadeniz OKalkýnma Ajansý (OKA) Eylül ayý yönetim kurulu toplantýsý dün Yönetim Kurulu Baþkaný orum Valisi Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda; 2013 yýlý çalýþma programý ve bütçe taslaðý görüþüldü. Anitta Otel de gerçekleþtirilen toplantýya Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Valisi Abdul Celil Öz, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal ile kurul üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan orum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, ajans olarak bölgedeki paydaþ ve kalkýnma aktörlerinin kurumsal kapasitelerinin geliþtirilmesini desteklemek suretiyle ekonomik ve sosyal kalkýnmaya katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný Vali Baþköy, Bölgemizin ekonomik ve sosyal olarak kalkýnmasý, bölgemizdeki firmalar ile kurum ve kuruluþlarýmýzýn ulusal ve uluslararasý rekabet ve çalýþma koþullarýna uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesi için yerelde faaliyet gösteren, teknik kapasitesi yüksek, çabuk karar alýp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal yapýsý ile dikkat çeken bir kurum olan kalkýnma ajansýmýzýn bu iþ ve iþlemler için öenmli kurumsal avantajlar saðladoðýný düþünüyoruz. Bu güne kadar da ajans aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve KOBÝ lerin desteklenmesi gibi bir dizi faaliyet ve ARÞAMBA 5 EYLÜL Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý OKA Eylül ayý yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. OKA 2013 e hazýrlanýyor projenin peyderpey hayata geçirildiðini görüyoruz dedi. Toplantý, Val ibaþköy ün konuþmasýnýn ardýndan basýna kapalý olarak devam etti. Toplantýda; 2013 çalýþma programý ve bütçe taslaðý, ilave personel alýmý, ile Toplantýnýn açýþ konuþmasýný orum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, yaptý. Toplantýya kurul temsilcileri katýldý. OKA nýn ardýndan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. ajansýn yürüttüðü çeþitli hibe ve destekleme programlarýnýn görüþüldüðü bildirildi. OKA nýn ardýndan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Alman Madencilik Müzesi heyetinden Baþköy e ziyaret orum Müzesi tarafýndan hazýrlanan ve Avrupa Birliði (AB) hibe destekli "orum Müzesinde Bir Þeyler Oluyor" projesi kapsamýnda orum a gelen; proje ortaðý Alman Madencilik Müzesi heyeti Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Alman Madencilik Müzesi Müdürü Dr. Stefan Brüggerhoff, Müze Kýdemli Arkeoloðu Prof. Dr Ünsal Yalçýn ve Mainz Müzesi kýdemli restöratörü Christian Eckmann ýn katýldýðý ziyarette; Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, orum Müze Müdürü Önder Ýpek ve OKAorum Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn da hazýr bulundu. Alman Madencilik Müzesi Müdürü Dr. Stefan Brüggerhoff; orum Müzesinde Bir Þeyler Oluyor projesinin orum tanýtýmýna katký yapacaðýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; orum un sahip olduðu turizm potansiyelinin hazine deðerinde olduðunu belirtti. Þapinuva kazýlarýnda çýkan eserlerin dünya literatür'ünde olmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; konuklarýn orum un 7 bin yýllýk tarihi geçmiþine hayran kalacaklarýný belirterek; kendilerinden orum un kültür elçileri olmalarýný istedi. Alman Madencilik Müzesi heyeti Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti.

8 8 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Soylu mücadelemiz kararlýlýkla sürecek emur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, Türkiye nin, Mmilleti ve devletiyle demokratikleþme yolunda çok önemli adýmlarýn atýldýðý bir süreci yaþadýðýný, insaný merkeze alan, devleti milletin iradesine teslim eden, bireysel özgürlüklerin ve örgütlenmenin önünü açan yeni bir anayasa yapýlma arzusunun toplumda ortak bir kanaat olarak kabul görüldüðü geri dönülmez bir döneme girildiðini Bu sürecin en önemli kilometre taþlarýndan biri olan kamu görevlilerine Toplu Sözleþme hakkýný da içinde barýndýran 12 Eylül 2010 da referanduma sunulan Anayasa deðiþikliði paketine demokrasinin ve milli iradenin tarafý olduklarý için destek verdiklerini, Anayasa deðiþikliðinden sonra 4688 sayýlý kanunda gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý için yoðun bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Karaca, Katkýlarýmýzla hazýrlanan ilk taslakta yer alan hizmet kolu Toplu Sözleþmesinin Bakanlar Kurulu sürecinde taslaktan çýkarýlmasýna tepki gösterdik. Alanlara indik ve hizmet kolu sözleþmesinin düzenlemede yer almasýný saðladýk. dedi. Adil paylaþýmý saðlayacak tekliflerimizin tartýþýlmasýna zemin hazýrladýk TBMM de kabul edilen deðiþiklikler, Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu adýný alan 4688 sayýlý kanun kapsamýnda Toplu Sözleþmenin 30 Nisan da baþlamasýný saðladýk. Ýlk Toplu Sözleþme taleplerimizi baþta Tandoðan Meydaný olmak üzere 1 Mayýs ta bütün Türkiye de alanlardan gür bir sesle haykýrdýk. Toplu Sözleþme masasýna Kamu Ýþveren Heyetiyle oturduk. Yüzdelik zam, taban aylýða zam, ek ödemelerde artýþ, kýdem aylýðý, Toplu Sözleþme ikramiyesi, eþ yardýmý, çocuk yardýmý, yan ödeme katsayýsý, 4/C ve sözleþmeli personel statüsünde istihdam edilenlerin kadroya geçirilmesi baþta olmak üzere insan onuruna yakýþan çalýþma þartlarýný ve adil paylaþýmý saðlayacak olan makul tekliflerimizin masada tartýþýlmasýna zemin hazýrladýk. Toplu Sözleþme masasýnda 63 önemli kazaným elde ettik Toplu Sözleþme masasýnda özlük ve sosyal haklar açýsýndan 63 tane önemli kazaným elde ettik. Mali haklarla ilgili teklif ve beklentilerimiz gerektiði þekilde karþýlanmamýþ, Kamu Ýþveren Heyeti 2012 için % 3+3 olan teklifi % 3,5+4 gibi beklentilerimizin altýnda bir teklifte bulunmuþtur. Bu geliþme üzerine teklife tepki göstererek kamu görevlilerinin beklentilerini karþýlayacak yeni bir teklifle gelmeleri halinde görüþmelere devam edebileceðimizi belirterek masayý terk ettik. Teklifte herhangi bir deðiþiklik olmamasý üzerine Kamu Ýþveren Heyeti nin teklifini kabul etmeyeceðimizi ve imza atmayacaðýmýzý ilan ettik. Toplu Sözleþme sürecini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na taþýdýk. Toplu Sözleþme masasýndaki tutumundan; hükümetin ileri demokrasi, hukukun üstünlüðü, sosyal devlet adýna atmýþ olduðu çok önemli adýmlara raðmen Anayasa ve yasa deðiþikliklerinin hayata geçirilmesi noktasýnda çok önemli zihniyet deðiþimine ihtiyacý olduðu anlaþýlmýþtýr. Eylemlerimizle kararlýlýðýmýzý ortaya koyduk Hükümet Toplu Sözleþme masasýndaki tavrýyla Anayasa da ve yasada Toplu Sözleþme hakkýnýn yer almasýna razý olduðunu; ancak bu haklarýn kullanmasýný hazmedemediðini göstermiþtir. Tüm bu geliþmelere sessiz kalmadýk. Ülkemizin dünyada büyüme ve kalkýnmada ikinci ekonomiye sahip olduðunun ifade edildiði bir dönemde bu büyümeden ve refah payýndan hakkýmýzý istediðimizi, Toplu Sözleþme tekliflerimizle ve eylemlerimizle ortaya koyduk. Toplu Sözleþme sürecindeki bu olumsuzluðu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun hala tamir etme þansý var diyerek emekten ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak, 23 Mayýs ta Türkiye genelinde büyük bir katýlýmla tarihimizde ilk defa iþ býrakma eylemini gerçekleþtirdik. Hükümet, sermaye için her istediklerinde vergi indirimi yaparken, dünyanýn ekonomik kriz yaþadýðý ve bir yangýn alanýna döndüðünü ifade etmezken, memurlara istediklerini verirsek Yunanistan a döneriz diyerek milletle kamu görevlilerini karþý karþýya getirmeyi tercih etmiþtir. Hükümet, zam oranýný belirlerken adil davranmadý Bankalarýn kâr oranlarýnýn yükseldiðini ilanlarla duyurduðu, kredi kartý borcunu ödemeye uðraþan memurlarýn yaþadýðý bir ülkede, bankalar ve sermaye kesimine daha fazla kar etmeleri için her türlü imkân ve teþvikler saðlandý. Konu memur zammýna geldiðinde ise hükümet, memura enflasyonun altýnda zam vermemeyi adalet olarak göstermeye çalýþmýþtýr. Sorun aslýnda tam da bu noktada düðümlenmektedir. ünkü memurlar artýk enflasyona ezilmeyen deðil enflasyonu ezen bir maaþ talep etmektedir. Memurlar maaþlarýndaki mevcut sorunun gelir daðýlýmýndaki adaletsizlikten kaynakladýðýnýn altýný çizmektedir. Büyüme bakýmýndan dünyanýn ikinci ekonomisine sahip olan ülkemizin gelir daðýlýmýndaki adalet sýralamasýnda 61. sýrada olmasý da bu tezin doðruluðunu ortaya koymaktadýr. Dikkat çeken baþka bir husus da 2012 vergi ve harçlar için yeniden deðerleme oranýný yüzde oranýnda artýran hükümetin, memura bu deðerin çok altýnda ücret artýþý teklif etmesi olmuþtur. Bu tespit hükümetin zam oranýný belirlerken adil davranmadýðýnýn baþka bir göstergesidir. Toplu Sözleþme sürecinde gözden kaçmamasý gereken hususlardan biri de Kamu-Sen ve Kesk in süreç boyunca takýndýklarý tavýrdýr. Bu süreçte Kamu-Sen ve Kesk memurun hakkýný almak yerine sýrf kendi konumlarýný ve sendikal çýkarlarýný koruma adýna Hükümet vermesin, Memur-Sen almasýn stratejisiyle hareket etmiþtir. Dünyanýn her yerinde muhalefet partileri çalýþanlara ve sendikalara destek vererek hükümeti sýkýþtýrýrken biz ana muhalefet partisinin sataþmalarýyla uðraþtýk. Böyle bir ortamda 24 Mayýs 2012 tarihinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantýsýný yaptý. KGHK bu yýl ilk kez toplanmanýn verdiði tecrübe eksikliðiyle kendisine tanýnan süreyi verimli olarak kullanamadý ve son güne kadar usul tartýþmalarýndan çýkýp esasa iliþkin konulara giremedi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun son toplantýsýna uzun bir süre katýlmadýk. Konularýn esastan görüþülmesi ve doðru bir zeminde karar verilmesini saðlamak için Toplu Sözleþme masasýnda elde ettiðimiz kazanýmlarýn heba olmamasý ve 5,5 ay geciken zamlý maaþlarýn ödenmesi noktasýnda bir kaos yaþanmamasý adýna temsilcilerimizin toplantýya katýlmasýna karar verdik. Diðer Konfederasyonlar bu son görüþmelere katýlmalarýna raðmen kamuoyuna sanki kendileri bu son toplantýya katýlmamýþ gibi görüntü vermeye çalýþmakla kalmamýþ ayný zamanda elde edilen kazanýmlarý sanki kendi baþarýlarýymýþ gibi topluma lanse etme aymazlýðýna düþmüþlerdir. Sonuç olarak Toplu Sözleþme sürecinde taleplerimizin tamamýný kazanýma dönüþtüremesek de 4C lilerin çalýþma sürelerinin 11 ay 28 gün olmasý ve fazla mesai ücreti almalarý, ayný þekilde emeklikte ödenen emeklilik tazminatýnýn 100 TL artýrýlmasý, KÝT lerde ödenen kýdem ücretine esas sürelerin yýl yerine ay olarak belirlenmesi, saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayelerinin maaþlarýyla birlikte peþin ödenmesi, dini bayramlarda hizmete devam eden din görevlilerine fazla çalýþma ücreti ödenmesi, sosyolog, folklor araþtýrmacýsý, arþivci, kütüphaneci, müzeci, kitap pataloðu unvanlý personelin özel hizmet tazminatý ve yan ödemeleri teknik hizmetler sýnýfý kapsamýnda olmasý, bursluluk sýnavý kapsamýndaki çocuklar için de çocuk yardýmý ödenmesi gibi bir dizi sorunun halledilmesini ve kazaným elde edilmesini saðladýk. Memur-Sen in kabul etmediði % 4+4 zam oranýna karþýn ayný dönemde grev hakkýna sahip olan iþçi sendikalarýnýn % 3+3 oranýnda zamma razý olduklarý düþünülürse, Toplu Sözleþme süreci ve mücadelemizin daha doðru deðerlendirileceðini düþünüyoruz. Kamu görevlilerinin yýlýndaki mali ve sosyal haklarýnda yapýlacak düzenlemeler bakýmýndan Toplu Sözleþme sürecinin 2012 Toplu Sözleþme masasý yönü tamamlanmýþ olsa da masada Kamu Personeli Danýþma Kurulu nda görüþülmesine karar verilen taleplerimizle ilgili olarak 2013 Aðustos ayýndaki Toplu Sözleþme sürecine kadar halen kazaným üretilebileceði akýldan çýkarýlmamalýdýr. Bunlarýn takipçisi olacaðýz. Sivil toplumun gereði olarak taleplerimizi sadece, masanýn tarafý olarak deðil bir baský grubu olma niteliðimizden aldýðýmýz güçle her an dile getirmeye ve sonuç almaya yönelik olarak çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Yaþadýðýmýz bu ilk Toplu Sözleþme sürecini kazanan ya da kaybeden taraf olmaktan ziyade yaþanmýþ bir tecrübe ve devam eden bir süreç olarak okumamýz gerekmektedir. Bu kapsamda, mücadelemizi kararlý ve sürekli bir þekilde sürdüreceðiz. Ýlk Toplu Sözleþme sürecinin unutulmayacak konulardan biri de hakký olan ek ödeme verilmeyen öðretmenlerin hak etmediði sözlere muhatap edilmesi olmuþtur. Öðretmenlik kutsal bir meslektir, özel bir ihtisas gerektirir. Öðretmenin haftada 15 saat çalýþma üzerinden deðerlendirilmesi doðru bir sonuç doðurmaz. Öðretmenin sýnavý, nöbeti, derse hazýrlýðý, eve iþ götürmesi görmezden gelinmiþtir. Öðrencilerinin geleceði adýna neler yapýlmasý gerektiðini mesai saati gözetmeksizin planlamaya çalýþan öðretmen camiasýný incitici sözler sarf etmek doðru olmadýðý gibi faydasý da yoktur. Özelde öðretmenlerin, genelde memurlarýn talihsizliði, memurun bu ülkeye kattýðý deðeri göremeyen bir Maliye Bakaný ve çevresinin olmasýdýr. Toplu Sözleþme sürecinde memurlarýn toplumsal kaynaklardan aldýðý paya yönelik yapýlan eleþtirilerin yanýnda moral saldýrýlar da devam ettirilerek memurun toplumsal statüsüne, gerçekleþtirdiði hizmetlere yönelik deðersizleþtirme istikametinde beyanlar verilmiþtir. Memuru rakip gibi gören yönetim anlayýþýnýn hali hazýrda çalýþanlarýn yerine baþkalarýný istihdam ederek benzer hizmeti alacaklarýný zannetmeleri beyhude bir anlayýþýn ifadesidir. Devlet küreselleþme ve serbest piyasa iliþkileri içerisinde iþ dünyasýný rahatlatmak adýna planladýðý dengeli yaklaþýmý hayata geçirmek için gösterdiði yoðun gayreti, memuruna yönelik olarak ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar ile eleþtiriler baðlamýnda da özenle göstermek zorundadýr. Devleti idare eden hükümetlerin bu anlayýþa göre politika üretmesi, sivil toplumu politika üretme ve uygulama noktasýnda bir paydaþ olarak görmesi için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da çalýþmalarýmýz sürecektir. Memur-Sen hem ekmeðin, hem özgürlüðün, hem de demokrasinin geliþiminin mücadelesini birlikte veriyor. Memur-Sen milletin kendisidir. Sendikacýlýðý kýrýk bastonu olduðunu illegal örgütlere ve yandaþý olduðu siyasi partilere göre þekillendirenler, ayakta kalmak için ellerini ovuþturarak memurun aleyhine olacak geliþmeler ve bu geliþmeler üzerinden Memur-Sen i yýpratacak politika üretebilecek zemin beklemiþlerdir. Böyle bir ortamda Memur- Sen ilk Toplu Sözleþme sürecinde içerde taklacý, dýþarýda iftiracý olanlara prim vermeden onurlu ve þerefli mücadele vermiþtir. Memur- Sen in memur lehine alýnan bütün kararlarda imzasý vardýr. Bundan sonra alýnacak haklarda da emeði ve imzasý olacaktýr. Memur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca Baz istasyonlarýnda önce devlet kurumlarý ikna edilmeli obil iletiþimi saðlayan baz Mistasyonlarýnýn (iletiþim kuleleri) saðlýða zararlarý tartýþýlmaya devam ediyor. Son olarak Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, söz konusu istasyonlarýn zararlý olduðunu öne sürerek þehir dýþýna taþýnmasý yönünde karar verdi. Bazý belediyeler ise iletiþim kulelerinin kendi yönetimindeki bölgeden kaldýrýlmasý için operatörlerin kapýsýný çalýyor. Daha önce Ýletiþim kulelerinin zararlý olduðuna dair hiçbir bilimsel verinin olmadýðýný geçen ay Türkiye'ye geldiðinde ifade eden GSM Birliði (GSMA) Araþtýrma ve Sürdürülebilirlik Bölüm Direktörü olan Jack Rowley, "Ýletiþim kuleleri konusunda ilk önce belediyelerin ve bazý devlet kurumlarýnýn ikna edilmesi lazým." ifadelerini kullandý. Avea'nýn davetlisi olarak Ýstanbul'a gelen Jack Rowley, basýn mensuplarýyla bir araya gelerek dünya GSM sektöründeki son geliþmeleri deðerlendirirken, Türkiye'de uzun süredir iletiþim kulelerinin saðlýða zararlý olduðu tartýþmalarýna da deðindi. Rowley, "Mobil iletiþimin bel kemiðini oluþturan iletiþim kulelerinin zararlý olduðuna dair hiçbir bilimsel veri yok. Yýllardýr üzerinde en çok durduðumuz konu bu. Dünyada zaten bu konuyu tartýþan baþka ülke yok. Bence Türkiye'de bu konuda önce belediyelerin ve bazý devlet kurumlarýnýn ikna edilmesi lazým." sözlerine yer verdi. Mobil iletiþim sektöründeki yeni trendlere de deðinen Jack Rowley, enerji verimli 'yeþil teknoloji'lerin ön plana çýktýðýný Ýsveçli bir þirketin 10 yýl süren ve dünyadaki 200 operatörle yaptýðý 'Mobil Enerji Verimliliði Kriteri' anket çalýþmalarýnýn sonuçlarýný paylaþan Rowley, "Dünyada 4 milyona yakýn baz istasyonu var. Her 200 kuleden sadece 1'i 'yeþil teknoloji'li. Yeni teknolojiler mobil operatörlere yüzde 10 ile 25 arasýnda enerji tasarrufu saðlýyor ve karbon salýnýmýný da azaltýyor yýlýna kadar GSM sektörü yüzde 20 enerji tasarrufu saðlayacak." dedi. Fatih Projesi'nin Türkiye için önemli bir adým olduðunu söyleyen Rowley, "Bu proje burada baþarýlý olursa dünyaya örnek teþkil edecek. Mobil teknolojilerdeki yüzde 10'luk bir artýþ, ülkenin GSMH'da yüzde 0,4'lük bir büyümeye tekabül ediyor. Fatih, Türkiye'nin geliþiminde biliþimin payýný da artýracak." þeklinde konuþtu. Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi yöneticileri Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. Yargý paketlerinden skandal çýkýyor B üro Emekçileri Sendikasý orum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, hükümetin arka arkaya açýkladýðý yargý paketlerinden çözüm yerine vicdanlarý yaralayan sýkandal uygulamalarýn çýktýðýný Ertuðrul Alper ayrýca halklarýn birbirine düþman edilmeye çalýþýldýðýný, buna komþu ülkelerin halklarýnýn da eklendiðini öne sürdü. Büro Emekçileri Sendikasý orum Þubesi, Adli Yýl açýlýþý nedeniyle dün Adliye binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna açýklama yapan Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, yargýda birikmiþ sorunlara çözüm olacaðý söylenerek arka arkaya açýlan yargý paketlerinden çözüm yerine vicdanlarý yaralayan skandal uygulamalarýn çýktýðýný Alper, "Son alarak büyük iddialarla gündeme getirilen 3. yargý paketinden; uzunca bir zamandan beri toplumda infialle karþýlanan, tutuklu gazeteciler, avukatlar, bilim insanlarý, aydýnlar, milletvekilleri, öðrenciler, belediye baþkanlarý, sendikacýlarýn salýverilmesini saðlayacak bir düzenleme çýkmazken kitle katliamý yapan katiller, kontra tetikçileri serbest býrakýldý. Adil yargýlanma hakkýný ortadan kaldýran Özel Yetkili Mahkemeler olduðu gibi korunurken isim deðiþikliðiyle yanýlgý yaratýlarak, sanki bir hak getiriliyormuþ gibi davranýlýyor" dedi. Ýktidara muhalefet eden bütün kesimleri ve yandaþ olmayan basýný susturmak için Ergenekon, Oda TV, KCK adý altýnda torba soruþturmalar yürütüldüðünü ileri süren Alper "Sendikal faaliyetlerinden dolayý sendikalarýmýzýn yöneticileri neyle suçlandýklarý dahi açýklanmadan tutuklanýyor. Ýþte Hrant Dink davasýnda yaþananlar. Deniz Feneri davasýnda gelinen nokta ortada" diye konuþtu. Alper þöyle devam etti: "Kamu emekçileri, iþçiler, nükleer santrallere karþý derelerini ve topraklarýný savunan köylüler toplu ifade özgürlüðü haklarýný kullandýklarý için polis ve yargý baskýsýna maruz kalarak, haklarýnda davalar açýlýyor. Sivas davasýnýn sanýklarýna kol kanat geren yargý, çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet ve istismarlarda ise etkisiz kalýyor yýlýnda 55 bin olan tutuklu ve hükümlü sayýsý bugün 135 bine çýkmýþtýr. En son Urfa cezaevinde yaþanan yangýn katliamýndan sonra hükümet 196 yeni cezaevi yapacaðýný böylece sorunu çözeceðini açýklamýþtýr. Her ülkede olduðu gibi Türkiye'deki adalet düzeni ve onun en çarpýcý yüzünü oluþturan cezaevi düzeni mevcut sistemin bir yansýmasýdýr. Her alanda olduðu gibi cezaevlerinde de hak gasplarýna karþý çýkan isyanlar artýk ölümlerle sonuçlanmaktadýr. Siyasi iktidara muhalif olanlarýn, eleþtirenlerin yargý yoluyla en fazla cezalandýrýldýðý dönemlerden birisiyle karþý karþýyayýz. Baþbakanýn, 'Yargýnýn siyasallaþmasýnýn karþýsýnda ilk biz dururuz, biz her zaman, üstünlerin hukuku karþýsýnda hukukun üstünlüðünü savunduk' sözleri ise gerçeði yansýtmýyor. Aksine yargýnýn son zamanlardaki pratikleri karþýsýnda her yönüyle alabildiðine siyasallaþmanýn yaþandýðýna tanýklýk ediyoruz. Günümüzde adalet mülkün temeli olmaktan çýkmýþ, mülkü olanlar için geçerli bir terim haline gelmeye baþlamýþtýr. Bir ülkeyi tanýmak için mahkemelerine bakýn deniliyor. Ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar ve krizlerin getirdiði yoksulluk ve iþsizlik suç oranlarýný artýrýp toplumsal iliþkilerde çözülme yaratýrken, bunun sonucu mahkemelerin iþ yükü nedeniyle enkaz altýnda kalmasý olmuþtur. Yargýlamalarýn uzamasý, adaletin geç gelmesi nedeniyle toplumda þiddet çözüm yolu olarak görülmektedir. Yargýnýn hýzlandýrýlmasý gerekçesiyle 2011 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle hukuk mahkemelerinde açýlan tüm davalarda masraflar peþin alýnmaya baþlanmýþtýr. Bu uygulamayla yoksul halk kesimlerinin dava açma hakký ellerinden alýnarak emekçilerin her türlü hak arayýþlarýnýn önü daha baþtan kesilmiþtir. Evet. Adalet sadece mülkü olanlara saðlanmaktadýr. Yargýya iliþkin birçok þey tartýþýlýrken; bütün iþ yükünü çeken yargý emekçileri ise görmezden gelinmektedir. Birçok mahkemede ve Cumhuriyet Savcýlýklarýnda dava sayýsý korkunç bir biçimde artarken, personel eksikliði nedeniyle tuttuðu nöbet Ertuðrul Alper, basýn açýklamasý yaptý. karþýlýðýnda dahi izin kullanma, hasta olma, rapor kullanma hakký olmayan, ülke genelinde yaklaþýk 40 bin 500 personelle hizmet vermeye devam eden, bir taraftan düþük ücretlerle çalýþtýrýlýrken diðer taraftan maaþ hesabýnda yer alan ek ödemeleri emeklilik aylýðýna yansýtýlmayan, emekli olduðunda ek ödemeler ortadan kalktýðý için maaþý yarý yarýya düþen bu nedenle emekli olamayan, her türlü keyfi yer deðiþikliðine uðrayan, iþ yoðunluðu nedeniyle hafta içi mesai saatlerinin bitiminden sonra, hafta sonu ve bayram tatillerinde bile çalýþmaya zorlanan, kadrosuz ve güvencesiz olarak 4/B ve 4/C statüsünde, her an iþini kaybetme korkusuyla çalýþtýrýlan, iþ yoðunluðu nedeniyle doðan en küçük hatada disiplin soruþturmasýyla tehdit edilen, iþ yüküne baðlý olarak bel ve boyun fýtýklarý, kalp ve damar hastalýklarý ve özellikle psikiyatrik rahatsýzlýklarla cebelleþen, sosyal yaþamlarý sýfýrlanan ve aile yaþamlarýný sürdürebilmeleri giderek olanaksýz hale gelen, gerek teknik olarak gerekse iþleyiþe yönelik alt yapýsý tamamlanmayan UYAP'dan doðan bütün aksamalar da iþ sahipleriyle karþý karþýya gelen, kadro sýnýfý ve özlük haklar olarak yardýmcý hizmetler sýnýfýnda yer almasý nedeniyle; büyük bir kýsmý yüksek okul mezunu olduðu halde üst derece, kademelere yükselemeyen, ek gösterge alamayan, görevi dýþýnda çalýþtýrýlan yargý emekçileri talepleri gerçekleþinceye kadar mücadeleye devam edecektir. Adli yýlýn açýlýþýnda bürokratlar tarafýndan yargýda artýk her þeyin tozpembe olduðuyla baþlayan, demokratikleþme, insan haklarýyla devam eden nutuklar atýlacaktýr. Ancak biz yargý emekçileri tablonun tozpembe deðil koyu karanlýk olduðunu yaþadýklarýmýzdan biliyoruz. Karanlýðý aydýnlýða çevirmenin yolu birleþmekten ve sendikamýz BES'in çatýsý altýnda örgütlenmekten geçmektedir. Adil ve etkin bir yargý sistemi, tarafsýz ve baðýmsýz bir hukuk düzeni için her gün suçlu yaratan mevcut sistemin deðiþmesi gerekir. Gelir daðýlýmýnda adaletsizliðin olmadýðý, insanca yaþama ve çalýþma koþullarýnýn saðlandýðý, herkesin bugününe ve geleceðine güvenle bakabildiði, barýþ, kardeþlik ve huzur içinde eðitim ve saðlýk hakkýndan ihtiyacý kadar yararlanabildiði koþullarda suç ve cezadan daha az söz edeceðimiz, daha az mahkemeye, daha az hapishaneye ihtiyaç duyacaðýmýz kesindir. Böylesi insanca bir yaþam ve saðlýklý çalýþma koþullarý ancak emekçilerin örgütlü mücadelesiyle kazanýlacaktýr.

9 ARÞAMBA 5 EYLÜL de 160 bin TL çevre cezasý kesildi evre ve Saðlýk Komisyon Baþkaný Erhan Ekmekçi, komisyon raporunu açýkladý. orum da 2012 yýlý içerisinde çevreyi ve suyu kirleten sanayi ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL çevre cezasý kesildiði açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda evre ve Saðlýk Komisyonunun sanayi ve turizm iþletmelerinin çevreye verdiði zararlar ve çevreyi kirleten bu kuruluþlara cezai muide uygulanýp Ýl Genel Meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüþerek karara baðladý. uygulanmadýðý konusunda hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu meclisin bilgisine sunan evre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Erhan Ekmekçi, 2012 yýlý içerisinde bu güne kadar çevreyi ve suyu kirleten sanayi kuruluþu ve turizm iþletmelerine 160 bin 215 TLidari para cezasý kesildiðini açýkladý. Komisyon olarak yaptýklarý incelemeler sonucunda su kirliliði yönetmeliði çerçevesinde 84 kiþiye kadar eleman çalýþtýran iþletmelerde ve turizm iþletmelerinde fosseptik çukuru inþa edilmesi, 84 kiþiden fazla eleman çalýþtýran yerlerde ise atýk su arýtma tesisi kurma zorunluluðunun bulunduðunu hatýrlatan Erhan Ekmekçi, bu tesislerdeki katý atýklarýn çevresine yakýn ilçe ve belde belediyeleri tarafýndan alýnarak belediyelerin katý atýk depolama yerlerine götürüldüðünü bildirdi. Sanayi tesisi ve turizm iþletmelerinin yasal sorunluluk nedeniyle atýk sularýný ya kanalizasyonlara yada kendi sýzdýrmaz fosseptik çukurlara depoladýklarýný anlatan Ekmekçi, dolan bu çukurlarýn vidanjörlerle alýnýp kanalizasyonlara boþaltýldýðýný kaydetti. orum da 2012 yýlýnda bu güne kadar çevreyi, suyu ve havayý kirleten sanayi kuruluþu ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL idari para cezasý kesildiðini da açýklayan Erhan Ekmekçi, yýl içerisinde hava kirletme cezasý olarak 35 bin 223 TL, su kirletme cezasý olarak 113 bin 088 TL, çevre atýklarý cezasý olarak 2 bin 998 TL, gürültü cezasý olarak 6 bin 906 TL ve ED cezasý olarak ise 2 bin TLidari para cezasý verildiðini sözlerine ekledi. Uðurludað kaymakamý göreve baþladý orum un Uðurludað ilçesine atanan kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu göreve baþladý yýlýnda Kayseri de doðan ilk ve orta öðrenimini burada tamamlayan Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, 2007 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden mezun oldu yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý nýn kaymakam adaylýðý sýnavýný kazanarak 28 Aralýk 2009 tarihinde Aksaray Hasan Gümüþçüoðlu Kaymakam adayý olarak Mülki Ýdare Amirliði mesleðine baþlayan Gümüþçüoðlu, teftiþ stajýný Ankara da, il stajýný Aksaray da, Kaymakam refikliðini Düzce nin Akçakoca ilçesinde, kaymakam vekilliðini Muðla nýn Ula ve Balýkesir in Kepsut ilçelerinde yaptý. Bunun ardýndan 1 yýl süreyle yurtdýþý stajý çerçevesinde Ýngiltere ye gönderildi. Ýngiltere de Essex University de Politics alanýnda Yüksek Lisans yaptý.(ýha) Hakim ve savcý sýnavý tekrarlanacak SYM, 6 Mayýs 2012 tarihinde yapýlan Ö Avukatlar Ýçin Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yarýþma Sýnavý nýn eþdeðer bir sýnavla tekrarlanacaðýný bildirdi. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, merkezin misyonu gereði, hak ve adalet olgusundan taviz vermeden herkese sadece kendi bilgisine dayanan ve hak ettiðini alabileceði bir sýnav sistemi oluþturduðu belirtilerek, hiç bir kimseye hak ettiðinden fazlasýnýn verilmediði, kimseye ayrýcalýk tanýnmadýðý ve hiçbir zaman da tanýnmayacaðý vurgulandý. Açýklamada, ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði her sýnav sonrasýnda, adaylarýn sorulara verdikleri cevaplar, salon tutanaklarý, salonlardan alýnan kamera görüntüleri gibi sýnavla ilgili verilerin analiz edildiði ve bilgisayar ortamýnda sýnav sonuçlarýnda her herhangi bir olaðan dýþýlýðýn söz konusu olup olmadýðýnýn incelendiði hatýrlatýldý. Bu kapsamda, gerekli durumlarda bir adayýn veya bir grup adayýn sýnavýnýn geçersiz sayýlabildiði ifade edilen açýklamada, sýnav salonlarýnýn bazýlarýnda sýnav anýnýn kamerayla kaydedildiði ve sýnav sonrasýnda kayýtlar incelenerek sýnav kurallarýna uymayan ve sýnav güvenliðini zedeleyen adaylarýn sýnavlarýnýn geçersiz sayýldýðý kaydedildi. Bu kapsamda görevlerini ihmal eden sýnav görevlilerine de ilgili cezai müeyyidelerin uygulandýðý ifade edildi. Bunlarýn dýþýnda ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði sýnavlarla ilgili kamuoyunda ortaya atýlan iddialarýn hepsinin herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn tek tek incelendiðine, gerekirse inceleme komisyonu oluþturulduðuna, bu incelemelerin neticesine göre gereken iþlemlerin yapýldýðýna iþaret edildi. Açýklamada, bin 546 avukat adayýnýn katýlarak 271 adayýn (70) puan barajýný geçebildiði ''Avukatlar Ýçin Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yarýþma Sýnavý''nýn (2012- Adli Yargý-Avukat-1) 6 Mayýs 2012 tarihininde gerçekleþtirildiði ve 30 Mayýs 2012'de sonuçlarýn açýklandýðý anýmsatýldý. Sýnavýn yapýldýðý günden sonra gerek basýnda gerekse sosyal paylaþým sitelerinde sorularýn bir önceki sýnava kýyasla zor olduðu yönünde tartýþmalar baþladýðý, sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan bazý kesimlere ayrýcalýk oluþturulduðuna yönelik iddialar ortaya atýldýðý belirtilen açýklamada, ÖSYM Baþkanlýðý'nýn sýnavýn hem istatiksel veriler hem de kiþisel bazda incelenmesi için bir inceleme komisyonu oluþturduðu bildirildi. Komisyonun, iddialarý incelemekle baþladýðý çalýþmasýný, sýnav sonuçlarýna dayalý verilerin analiziyle geniþlettiði ifade edilen açýklamada, geçen yýl yapýlan sýnav verileriyle karþýlaþtýrmalý olarak sonuçlarýn irdelendiði, hem 2011 hem de 2012'de gerçekleþtirilen sýnavlarýn madde analizlerinin birlikte deðerlendirildiði belirtildi. Tüm inceleme ve deðerlendirmeler sonucunda sorularýn sýnavdan önce bir kýsým adaya ulaþtýrýldýðýna dair görsel ve/veya iþitsel somut bir bulgu elde edilmediði de vurgulanan açýklamada, bu yýlki sýnavýn geçen yýlkine göre daha zor olduðu, baþarý ve baþarýsýzlýklarda bu konunun net olarak görüldüðü bildirildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Normal þartlar altýnda zorluk derecesi yüksek sýnavlarda baþarý barajýný geçen aday daðýlýmýnýn baþarý barajý puanýnýn (70 puanýn) hemen üstünde yoðunlaþmasý beklenirken, 2012 sýnavýnda bu yoðunlaþmanýn 80 puan ve üzerine de yayýlmýþ olduðu, 65 ve altýnda puan alan grubun yanýnda 80 ve üzeri alan çok kalabalýk bir grubun oluþtuðu, normal veri olarak kabul gören 65 ve 75 arasý beklenen istatistiðin zayýf kaldýðý; 2011'de baþarýlý olan illerle 2012'de baþarýlý olan iller arasýnda bir uyumun söz konusu olmadýðý; 2011 yýlýnda sýnava giren adaylarýn bazýlarýnýn puanlarýný, 2012'de sýnav daha zor olmasýna raðmen ortalama 40 puan civarýnda artýrmýþ olmalarý; sýnavý ilk 50 sýrada baþarýyla tamamlayan adaylardan 26 adedinin 2011 sýnavýnda 70 baraj puanýnýn altýnda kaldýklarý halde bu sýnavda 85 ve üzeri puan alarak ilk 50 dereceyi paylaþmýþ olmalarý; 140 soruda 92 ve üzerinde doðru yanýtý bulunan 357 adayýn sorulara verdikleri cevaplar üzerinde yapýlan analiz neticesinde; 'kritik belirleyici' olarak tespit edilen sorulardan bazýlarýnda, oluþma olasýlýðý çok düþük olmasýna raðmen yanlýþ cevap üzerinde birleþildiði; baþarýlý adaylardan bazýlarýnýn karý-koca, veya akraba iliþkilerinin olmasý ve sýnavý üstün baþarýyla kazanan 4 evli çiftin cevap kaðýtlarýndaki týpkýlýk yanýnda puanlarýnýn da birbirlerine yakýn ve yüksek puanlar olmasý; sýnav sonuçlarýnda özellikle derece yapmýþ bazý adaylarýn soru kitapçýklarý üzerinde hiçbir iþlem, yazýlý muhakeme ya da karalama yapmaksýzýn matematik sorularýnda yüzde 100 doðru yapmýþ olmalarý ya da yaptýklarý karalamalarda ulaþtýklarý/ulaþamadýklarý sonucu deðil farklý þýkký iþaretlemiþ olmalarý, 6 Mayýs 2012 tarihli Adli Yargý-Avukat-1 sýnav sonuçlarýný tartýþýlýr hale getirmiþtir.' Yýlmaz Yüce den devamsýzlýk savunmasý Yüce nin üyeliðinin devamýna karar verildi ðuzlar Ýl Genel OMeclis Üyesi Yýlmaz Yüce, mazeretsiz devamsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle, Meclis Baþkanlýk Divaný na savunma verdi. Tüm üyelerin toplantýlara katýlmalarýnýn kanunu vazifeleri olduðunu açýklayan Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Eker, 5 gün üst üste mazeretsiz olarak toplantýya katýlmayan Yüce den kanun gereði savunma istediklerini bildirdi. Oðuzlar MHP Ýl Genel Meclis üyesi Yýlmaz Yüce, ameliyatý nedeniyle katýlamadýðý toplantýlardan dolayý, meclise savunma verdi. Meclis Katip Üyesi tarafýndan yazýlý savunmasý okunan Yüce, ameliyat olduðu için toplantýya katýlamadýðýný, mazeret Kastamonu Daday da düzenlenen at yarýþlarýnda birincilik Osmancýk ýn oldu. Yarýþ sonrasýnda günün anýsý için objektiflere poz verildi. dilekçesi de gönderemediðini ifade ettiði savunmasýnda, devam eden toplantýlara katýlacaðýný ve görevine devam edeceðini bildirdi. Savunmanýn kabul edilmesi ve Yýlmaz Yüce nin görevine devam etmesinin olumlu olacaðýný dile getiren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, oylama yaptý, oylamada meclis üyeleri Yüce nin üyeliðinin devam etmesine oy birliði ile karar verdi. Muhtarlarla istiþare toplantýsý K Osmancýk Beledile Baþkaný Bekir Yazýcý, muhtarlarla yaptýðý toplantýda, muhtarlarýn taleplerini dinledi. astamonu'nun Daday ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Daday'ý ziyaretinin 87. yýl dönümü ve 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen at yarýþlarýnda birincilik kupasý Osmancýk'ýn oldu. Daday Kelebek Stadý'nda yapýlan at yarýþlarýnda, Osmancýklý iþ adamý Salih Osman Fýndýk'ýn atý Ýncinur, yapýlan koþularda Osmancýk'a birincilik kupasýný kazandýrdý. Osmancýk'ta 2010'da kurulan Osmancýk Atlýspor Kulübü Baþkaný Uður Fýndýk, ''Ata sevgi, Ata'ya saygý'' sloganýyla yola çýktýklarýný belirterek, ''Osmancýk yarýþ alanlarýnda birlik ve beraberlikte örnek olup birçok bölgenin dikkatini çekmiþtir. Osmancýk'ta at sever ve sporcularýn sayýsýnda dikkate þayan bir artýþ olmakla beraber atlarda ise Osmancýk saðlam ve güçlü ýrklar kazanmýþtýr. Katýldýðýmýz birçok koþuda atlarýmýz önemli dereceler elde etmiþlerdir'' dedi. (A.A.) smancýk Belediye Baþkaný OBekir Yazýcý, ilçedeki mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Baþkan Yazýcý, alt yapý ihalesi, asfalt yatýrýmlarý ve diðer çalýþmalarla ilgili muhtarlara bilgiler sunarken, talepleri dinledi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamada belediyenin mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsý yaparak problemlerin tespiti ve çözüm önerilerini dinlemeye devam ettiði belirtildi. Belediye Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, geçtiðimiz gün Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ ve mahalle muhtarlarý ile buluþtu. Baþkan Yazýcý'yý makamýnda ziyaret eden muhtarlar, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýrken, talepleri dile getirdiler. Baþkan Yazýcý, ilçenin önemli sorunlarýndan olan alt yapý için Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin tamamlandýðýný ve kýsa sürede çalýþmalarýn baþlayacaðýný dile getirdi. Tarihi alt yapý sorununu tarihe gömeceklerini ifade eden Baþkan Yazýcý, çalýþmalarýn tamamlandýðý yerlerin sýcak asfaltla kaplanacaðýný ve yerin altýndaki bütün çalýþmalarýn sona erdirileceðinin altýný çizdi. Gerçekleþtirilen toplantýlardan dolayý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür eden muhtarlar, yapýlan toplantýlar ile taleplerini ilk aðýzdan dile getirdiklerini kaydettiler. Özellikle 2012 asfalt sezonu kapsamýnda hayata geçirilen asfalt yatýrýmlarýndan duyduklarý memnuniyeti de dile getiren muhtarlar, asfalt çalýþmalarý hakkýnda da Baþkan Yazýcý'dan bilgiler aldý. 30 Aðustos birincisi Osmancýk tan

10 10 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Tarým, orum için vazgeçilmez V ali Sabri Baþköy, tarýmsal üretimin orum için vazgeçilmez bir unsur olduðunu orum un tarým potansiyelinin yüksek olduðuna iþaret eden Sabri Baþköy, Organik tarým alanýnda da yerimizi almalýyýz dedi. Anitta Otel de düzenlenen Organik Tarým alýþtayý nda konuþan Vali Baþköy, saðlýklý beslenme nedeniyle organik tarýma olan ilginin her geçen gün arttýðýný vurguladý. orum un tarýmsal zenginliði ile ilgili bilgiler de veren Baþköy, þunlarý söyledi: orum, Orta Karadeniz illeri içerisinde yer alan ve Karadeniz le Ýç Anadolu arasýnda tam bir geçiþ bölgesidir. Osmancýk, Kargý ilçelerimizde çeltik ve zeytini bir arada görürken Ýç Anadolu'ya sýnýr ilçelerimizde de karasal iklimin özellikleri ve üretim deseni görülmektedir. Dolayýsýyla orum da tarýmsal çeþitlilik Ýç Anadolu'nun diðer illerine göre daha fazladýr. Yol güzergâhlarý olarak da hem Ankara'ya hem de Ýstanbul'a geçiþ noktasýdýr. orum un bir baþka avantajý da toplam yüzölçümünün yarýsýna yakýný olan 619 bin 500 hektarlýk alanýn tarým arazisi olmasýdýr. Þehrimizde 50 bin civarýnda tarýmsal iþletme var. Bu iþletmelerin çoðunluðu aile iþletmesi tipinde olup bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapýlmaktadýr. orum un tarýmsal potansiyeli yüksek. Buðday, çeltik, soðan, nohut ve ceviz baþlýca ürünleri olup, bu Vali Sabri Baþköy ürünlerde Türkiye'de sayýlý iller arasýndayýz. orum un tarýmsal üretim deðeri TL olup orum'un GSYÝH ( TL) içerisindeki payý % 18' dir. Tarým orum için vazgeçilmez üretim unsurudur. orum da hektara 335 gr ilaç kullanýlmaktadýr ki Türkiye ortalamasý 1500 gramdýr. Aslýnda küçük iþletmeler ve az ilaç kullanýmý konvansiyonel üretim için dezavantaj olmakla birlikte organik tarým için bir avantajdýr. Organik tarýmýn amacý toprak ve su kaynaklarý ile havayý kirletmeden çevre, insan ve diðer canlýlarýn saðlýðýný azami derecede koruyacak üretim ile faaliyetlerin kurallý, disiplinli ve kayýt altýnda tutarak gerçekleþtirilmesine dayanmaktadýr. Organik üretimler havamýzýn, suyumuzun, topraðýmýzýn daha temiz kalmasýný saðlayarak saðlýklý nesiller yetiþtirmemize ve yaþam kalitemizin artmasýna imkan saðlýyor. Organik tarýmda tarladan sofraya kadar olan tüm üretim sürecinin tamamýnýn kimyasallardan uzak, doðal ve çevre ile uyumlu olmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla bahsettiðimiz kimyasal kullaným ölçütlerine bakýldýðýnda orum üreticisinin bu sektörde olmasý gerektiði görülmektedir. orum da organik üretime 2008 yýlýnda arýcýlýk ve meyvecilikle adým atýlmýþ, üreticilerimize hem Bakanlýk kaynaklý hem de Ýl Özel idaresi kaynaklý projeler hazýrlanmýþ. Bu projelerle özellikle üretim deseninde çeþitlendirmeye gidilerek çiftçimize katký saðlamaya devam edilecek. Organik üretimle çiftçilerimizin gelirlerinin artýrýlmasý, tüketicilerimizin de daha saðlýklý ürünlerle buluþmasýný saðlayarak her iki tarafýn da mutlu olacaðý iþlere katký saðlamak bizleri ziyadesiyle memnun edecek ve çalýþmalarýmýza hýz katacak. Organik tarým için orum a 61 bin TL ödenek B orum da organik tarým yaygýnlaþtýrýlmalý itkisel Üretim Genel Ýyi Tarým Uygulamalarý ve Organik Tarým Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, orum da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini Organik Tarým alýþtayý nda konuþan Vildan Karaarslan, Organik Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi Vildan Karaarslan kapsamýnda 2012 yýlý için orum a ayrýlan ödenek miktarýnýn 61 bin TL olduðunu açýkladý. Türkiye deki organik tarým faaliyetlerinin tarihçesinden bahseden Karaarslan, 1985 yýlýnda 8 çeþit ürünle baþlayan üretimin bugün 225 çeþide ulaþtýðýný kaydetti. Ýlk zamanlarda ihracata yönelik olan organik tarým faaliyetlerinin artýk iç pazarda da önem kazandýðýný belirten Karaarslan, Tüketiciler bilinçlendikçe saðlýklý gýdaya ilgi artýyor dedi. Türkiye de 42 bin çiftçinin 442 bin hektar arazide organik tarým yaptýðýný anlatan Karaarslan, üretim miktarýnýn ise 2 milyon 900 bin tona ulaþtýðýný bildirdi. Organik hayvancýlýk da önemli geliþmeler yaþandýðýný dile getiren Karaarslan, bu alandaki hayvan varlýðý ve üretim miktarýnýn da günden güne arttýðýný ifade etti. Organik tarým faaliyetlerinin devlet desteði altýnda olduðuna dikkat çeken Karaarslan, þöyle konuþtu: Organik tarým büyük avantajlar sunuyor. Bu alandaki üreticilere destek ödemelerinin yanýnda yatýrým kredisi imkanlarý da saðlanýyor. Avrupa Birliði ülkeleri, organik tarým açýsýndan önemli bir pazar. alýþtay ýþýðýnda Türkiye de atýlacak adýmlarla organik tarýmý yaygýnlaþtýrmayý ve üreticilerin gelirlerini artýrmayý hedefliyoruz verilerine göre ülkemizde 42 bin 460 üretici tarafýndan 614 bin 816 hektar alanda organik tarým yapýlýyor. Organik hayvancýlýða geçiþ sürecinde 12 bin 162 adet büyükbaþ, 33 bin 818 adet küçükbaþ, 431 bin 754 adet kanatlý varlýðý ve 72 bin 659 adet kovan varlýðýna ulaþýldý. Organik tarým Bakanlýðýmýz tarafýndan destekleniyor yýlýnda da desteklemeler devam edecek. Meyve ve sebzeye dekar baþýna 35TL, tarla bitkilerine 10TL destekleme yapýlacaktýr. Organik hayvancýlýk yapanlara da konvansiyonel hayvancýlýk desteklerine %50 ilave destekleme yapýlacak yýlý rakamlarýna göre orum da 77 çiftçi, 45 hektar alanda organik bitkisel üretim yapýyor. Öte yandan 2011 yýlý rakamlarýna göre orum da 13 çiftçi 793 kovanda 3,85 ton organik bal üretiyor yýlýnda orum da bir iþletmeye 73 dekar alanda yaptýðý organik tarým faaliyeti nedeniyle TL destek ödemesi yapýldý. Son üç yýlda orum da organik tarýma verilen destek miktarý 229 bin TL yi buldu yýlý için ayrýlan ödenek miktarý ise 61 bin TL. Organik Tarým alýþtayý baþladý Organik Tarým alýþtayý dün Anitta Otel de düzenlenen açýlýþ töreniyle baþladý. G ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Organik Tarým alýþtayý dün orum da baþladý. Anitta Otel de düzenlenen açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü E. Serdar Kurþun, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve akademisyenler, üretici birlikleri ve örnek üreticiler katýldý. Havva Tuðçe Barutçu nun sunuculuðunu yaptýðý çalýþtay, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn alýþtayýn açýlýþýna Vali Sabri Baþköy de katýldý. Organik tarým konusu, orum da düzenlenen çalýþtayda masaya yatýrýldý. okunmasýyla baþladý. Organik tarým konusunun masaya yatýrýldýðý çalýþtayýn açýþ konuþmasýný Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ yaptý. Ermiþ in ardýndan sýrasýyla kürsüye gelen Daire Baþkaný Vildan Karaarslan ve Vali Sabri Baþköy de birer konuþma yaptý. Organik Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi Anadolu kaplanlarý tarýma yatýrým yapýyor Karaarslan, orum da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini O rganik Tarým alýþtayý nýn açýþ konuþmasýný yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Anadolu kaplanlarý tarýma yatýrým yapýyor dedi. orum tarýmýnýn geliþtirilebilir bir konumda olduðunu dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ, Gelinen noktada Türkiye ye örnek tarýmsal iþletmelerimiz var diye konuþtu. Organik Tarým alýþtayý nda istatistiki bilgiler de verildi. kapsamýnda düzenlenen çalýþtayda organik tarýmda geliþmeler, eðilimler, sorunlar ve çözümleri ele alýnacak. Üç gün sürmesi planlanan çalýþtayýn yarýn sona ermesi planlanýyor. orum da tarýmsal üretim tarihinin kalkolitik döneme kadar uzandýðýný belirten Erkan Elfaz Ermiþ Ermiþ, ulaþým güzergâhý ve arazi açýsýndan açýsýndan orum un önemli bir potansiyele sahip olduðunu vurguladý. Organik meyve ve arýcýlýk alanýnda yapýlan yatýrýmlara da deðinen Ermiþ, üretici ve tüketicileri bir araya getirerek saðlýklý gýda konusunda bilinçlenmeye katký saðladýklarýný kaydetti. Ermiþ, orum da düzenlenen çalýþtayda emeði geçenlere ve katkýda bulunanlara teþekkür etti. Orhan Özçatalbaþ organik tarýmý anlattý A Tarýmsal üretim kapsamýnda organik tarýma da destek verildiði belirtildi. kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, organik tarýmýn Türkiye ve dünya açýsýndan büyük önem taþýdýðýný orum da düzenlenen Organik Tarým alýþtayý nda Organik Ürünler Pazarý ve Yayýmý konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, konuyla ilgili detaylý bilgiler verdi. alýþtayda Organik Tarýmýn Yayýlmasý ve Danýþmanlýk Sistemi konulu bir sunum daha yapacak olan Özçatalbaþ, bugün gazetemizde yer alan makalesinde Organik Tarým ve Türkiye konusunu ele aldý. Köþeyazarýmýz Prof. Dr. Özçatalbaþ ýn makalesini 17. sayfamýzda bulabilirsiniz. Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ

11 ARÞAMBA 5 EYLÜL NT ye yeni yönetici NT orum Maðazasý Yöneticiliði ne Hacý Mahmut Oruç getirildi. Daha önce NT Maðazalarý Tarsus Þubesi nde idarecilik yapan H. Mahmut Oruç, orum a gelerek yeni görevine baþladý. Hakimiyet e açýklamalarda bulunan Mahmut Oruç, orum da görev yapacak olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný dile getirdi. NT Maðazalarý nýn okul sezonuna hazýr olduðunu belirten Oruç, Tüm orum halkýný okul alýþveriþi için maðazamýza bekliyoruz dedi. H. Mahmut Oruç kimdir? Hacý Mahmut Oruç H. Mahmut Oruç, 1974 yýlýnda Kayseri de doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini memleketinde tamamladý yýlýnda Anadolu Üniversitesi Ýþletme Bölümü nden mezun oldu. Ýþ hayatýna 1998 yýlýnda NT Kayseri Þubesi nde baþladý. 14 yýl boyunca NT nin çeþitli maðazalarýnda idari görevlerde bulunan Oruç, iþ hayatýný orum da sürdürme kararý aldý. Oruç, evli ve bir çocuk babasý. HAKÝMÝYET, NT orum Maðazasý Yöneticisi H. Mahmut Oruç u kutlar, yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diler. Ankaralý Fatih Konur Ses te Bahri Göktürk, orumlu müzisyen Ankaralý Fatih i kadromuza katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. K Hakimiyet e açýklamalarda bulunan Mahmut Oruç, NT orum Maðazasý nýn okul sezonuna hazýr olduðunu karþýtlarýndan ortak açýklama: Eðitimde kaos istemiyoruz H ükûmetin eðitim sistemi ile ilgili icraatlarýný eleþtiren bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý dün ortak basýn açýklamasý yaptý. Eðitim-Sen orum Þubesi nin evsahipliðindeki basýn açýklamasýna KESK orum Þubeler Platformu (TÜMBEL-SEN, BES, SES, Kültür Sanat-Sen), DÝSK, Emekli-Sen, ADD, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý ve Alevi Kültür Merkezi, EMEP, EDP, DSP, HDK ve TKP temsilcileri katýldý. Toplantýda konuþan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yeni eðitim sistemine karþý Türkiye çapýnda mücadele baþlattýklarýný kaydetti. Konuyla ilgili olarak orum da da bazý siyasi parti ve STK larla ortak hareket etme kararý aldýklarýný anlatan Mehmet Öztürk, 15 Eylül 2012 tarihinde Ankara da düzenlenecek miting için ayný gün sabah te Özdoðanlar Sinemasý önünden otobüs kaldýracaklarýný açýkladý. Eðitimde yaþanan kaos karþýsýnda sessiz kalmayacaðýz diyen Öztürk, bilimsel gerçekler ýþýðýnda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduðunu savundu. Eðitimde sistemiyle ilgili eleþtirilerini sýralayan Öztürk, düzenledikleri eylemlerle tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti. onur Ses Müzik Organize, müzisyen kadrosuna Ankaralý Fatih i ekledi sezonunda da iddialý olduklarýný belirten Konur Organizasyon sahibi Bahri Göktürk, orumlu müzisyen Ankaralý Fatih i güçlü kadromuza katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Yýllardýr Ankara da müzikle uðraþan genç sanatçýyý orum a getirdik diyen Bahri Göktürk, Oðuz Yýlmaz ýn prodüktörlüðünde albüm çýkaran Ankaralý Fatih in baþarýlý bir sahne performansýna sahip olduðunu Türk Halk Müziði baþta olmak üzere pek çok tarzda müzik yorumlama yeteneðine sahip olan orumlu müzisyenin albümü de bulunuyor. Ankaralý Fatih le anlaþtýklarýný anlatan Göktürk, Müzik yaþamýný orum da sürdürecek olan Ankaralý Fatih, Konur Ses farkýyla þenlik ve düðünlere sesiyle renk katacak. dedi. Açýlýþ, þenlik, festival ve düðün gibi organizasyonlarýn aranan ismi olduklarýný vurgulayan Göktürk, Türk Halk Müziði, Türk Sanat Müziði, Pop Müzik ve Tasavvuf Müziði alanlarýnda sanatçý temini, sahne ve ses sistemleri, balon süsleme, konfeti, hava-i fiþek ve animasyon gösterileriyle de programlara renk katýyoruz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Albayrak Caddesi numara 34/C de hizmet veren Konur Ses Müzik Organize ye bekliyoruz. diye konuþtu. Ýsmail ile Esma evlendi Yýldýrým ve Karaca Aileleri nin mutlu günü Ý Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, düzenleyecekleri eylemleri açýkladý. smail Yýldýrým ile Esma Karaca, haftasonu düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Yadigar-Ýsa Yýldýrým çiftinin oðlu Ýsmail, Sündüz-Necip Karaca çiftinin kýzý Esma ile dünyaevine girdi. Yýldýrým Ailesi nin Buharaevler Mahallesi ndeki evlerinde düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, gelin alma merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Esma-Ýsmail Yýldýrým çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Halil Ýbrahim evleniyor orum Gazetesi eski Muhabiri Halil Ýbrahim Yýldýrým, Ýlknur Aydýn ile dünyaevine giriyor. Fevziye-Hacý Yýldýrým çiftinin oðlu H. Ýbrahim ile Asiye H. Osman Aydýn çiftinin kýzý Ýlknur, ilerleyen günlerde düzenlenecek düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirecek. Erzincan Adliyesi nde zabýt katipliði görevini Eðitimde sistemini eleþtiren bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý dün ortak basýn açýklamasý yaptý. Ýsmail Yýldýrým ile Esma Karaca ile evlendi. sürdüren H. Ýbrahim Yýldýrým ýn düðün töreni 7-9 Eylül 2012 tarihlerinde orum da gerçekleþecek. Düðün yemeðinin 8 Eylül Halil Ýbrahim Yýldýrým, Ýlknur Aydýn la evleniyor. Cumartesi saat de Buharaevler Mahallesi Ýbrahim ayýrý 34. Sokak numara 17 de gerçekleþeceði belirtilirken düðün merasiminin ise 9 Eylül Pazar saat de Afra-2 Düðün Salonu nda düzenleneceði bildirildi. HAKÝMÝYET, Ýlknur-H. Ýbrahim Yýldýrým çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

12 12 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Halk saðlýðý toplumsal bilinçle baþarýya ulaþýr aðlýk-sen orum SÞube Baþkaný Ahmet Saatçi, 3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Halk saðlýðý çalýþmalarýnýn ana amaçlarý; koruyucu hekimlik çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrmak, toplum bilincini yükselterek hastalýk meydana gelmeden önlemek ve hayat standardýný yükseltmektir. dedi. Hem yaþam kalitesini yükseltmek, hem de hastalýklar oluþmadan önlemek için halk saðlýðýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesi zorunluluðundan bahseden Saatçi, bu baðlamda Saðlýk Bakanlýðýnca uygulamaya konulan anal D ana haber Kbülteninde M. Ali Birand'a konuk olan Bülent Arýnç çarpýcý açýklamalarýyla dikkat çekti. Birand ile Arýnç arasýndaki ilginç diyaloglarýn yaþandýðý canlý yayýn röportajýna Arýnç'ýn siyasi kariyerinin geleceðiyle ilgili açýklamalarý damga vurdu. Arýnç, AKP tüzüðü gereði 2013 seçimlerinde aday olmayacaðýný, artýk milletvekiliðine adaylýðýný koymayacaðýný söylerken "aktif siyasetin içinde olmayacaðým" dedi. 2013'TE MÝL- LETVEKÝLÝ ADAYI OLMAYACAÐIM! Birand: 30 Eylül kongresinden sonra yeni bir AKPgeliyor. Baþbakan'ýn konuþamlarýndan belli ki yeni bir vitrin geliyor. Önemli deðiþiklikler geliyor. Kabine deðiþikliði de olacak mý, nereye gidiyor AKP? K uyumculuk sektörü temsilcileri, bankalarýn 'altýn' satýþý ile ilgili görüþlerini aktarmak için BDDK Baþkaný Mukim Öztekin'i makamýnda ziyaret etti. Yapýlan görüþmenin ardýndan düzenelenen basýn toplantýsýnda Ýstanbul Kuyumcular Odasý Baþkaný Alaattin Kameroðlu, kýymetli madenleri esas alan sözleþmelerin alým ve satýmýný yapabilmesini öngören yönetmelik taslaðýnýn bu haliyle aile hekimliðiyle koruyucu saðlýk hizmetlerinin daha etkin sunulmasýnýn hedeflendiðini Son dönemlerde halk saðlýðýný en çok tehdit eden hastalýklardan biri olan þiþmanlýkla ilgili açýklamada bulunan Saatçi, Dünya Saðlýk Örgütü'nün çalýþmasýna göre dünyada her yýl 3 milyona yakýn insanýn aþýrý kiloya baðlý hastalýklardan hayatýný kaybettiði bilinmektedir. Bu durum bakanlýðýmýzý harekete geçirmiþ ve bakanlýðýmýzca koruyucu saðlýk hizmetleri kapsamýnda obezite ile mücadele baþlatýlmýþ olup, þiþmanlýk ve hareketsizlik konusunda Ahmet Saatçi toplumun hassasiyetinin arttýrýlmasý hedeflenmiþtir. ifadelerini kullandý. Halk saðlýðý ile mücadelede toplumsal bilince de deðinen Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Saðlýk Bakanlýðýnca koruyucu saðlýk hizmetlerine verilen önem ve destek her geçen gün artmaktadýr. Ancak halk saðlýðýnda toplumsal bilincin önemi çok büyüktür. Toplumsal bilinç oluþmadýðý sürece devletin tüm imkânlarý bu konuda kullanýlsa bile istenilen, arzu edilen sonuçlarýn alýnmasý mümkün deðildir. Bu açýdan tüm topluma görev düþmektedir. Özellikle belediyelerde halk saðlýðýný tehdit eden hayvan barýnaklarýnýn þehir dýþýna çýkarýlmasý, sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý, aþýlanmasý ve bakýmý konularýnda yaptýðý çalýþmalarýn yanýnda, hava kalitesi kontrolü amacýyla kömür satýþ noktalarýnýn, gýda satýþý ve üretimi yapan her türlü iþyerlerinin, dumansýz hava sahasýnýn korunmasý için kapalý mekânlarýn denetimlerini artýrmalarý, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý, pillerin, atýk bitkisel yaðlarýn ve madeni yaðlarýn çevreye zarar vermemesi için ayrý toplanmasý gibi geri dönüþüm çalýþmalarýyla halk saðlýðý konusunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle baþta halk saðlýðý çalýþanlarýmýzýn olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn halk saðlýðý haftalarýný kutlar, duyarlý ve toplumsal alanda etkin vatandaþlarýmýzýn sayýlarýnýn artmasýný dilerim. Arýnç siyaseti býrakýyor Arýnç: ok iyiye gidiyor. Normal bir kongre yapacaðýz. Bu kongrenin dikkatini çeken yaný milletvekili arkadaþlarýmýzýn çoðunun 3. dönem vekilliðini tamamlamýþ olmasýdýr. 2013'te içlerinde benim de olduðum 75 arkadaþýmýz tekrar milletvekili olamayacaktýr. Ben þahsen bundan çok memnunum. BELEDÝYE BAÞ- KANI OLMAYI HÝ DÜÞÜNMÜYORUM "Siyaseti sadece vekil ve bakan olarak sürdürmek zaten doðru da deðil mümkün de deðildir. Ben 19 yaþýmdan bu yana siyasete ilgi duyan bir insaným. O kademelerin hepsinden geçerek geldim. Milletvekili olmamak belediye baþkaný olmamak deðildir. Ama ben þahsen belediye baþkanlýðýný hiç düþünmüyorum. Hep ayný þeyi söyledim. Sadece vekil olmayacaðým. Dýþarda kalacaðým, biraz kendime dö- Bülent Arýnç, katýldýðý haber programýnda siyasi geleceðine dair planlarýný paylaþtý. neceðim, eksiklerime dikkat edeceðim. Siyasi konularda benim fikrim sorulursa bilgim birikimim var denerek bana bazý konualr getirilirse çalýþmalarýma bu konuda devam edeceðim." AKTÝF SÝYASE- TÝN ÝÝNDE OLMA- YACAÐIM Ben 2013 seçimlerimde ben vekil adayý olmayacaðým. Belediye baþkaný da olmak istemediðime göre, benim için tek bir þýk var. Siyasetteki birikimimi kendi özel hayatýmda ve özel çalýþmalarýmda deðerlendireceðim. KÖÞK ÝÝN BEN- Köþk için düþünülecek çok daha güzel insanlar var. Herhalde onlar için ben feragat ederim. Bu günlerde isimleri daha çok geçen çok daha güzel çok daha baþarýlý büyüklerimiz var. Bunu son 60 gün içinde konuþmak çok daha iyi olacaktýr. Birand: O zaman DEN OK DAHA GÜ- Ben sahanýn dýþýna çýktýktan sonra böyle bir siyaseti býrakýyorsunuz ZEL ÝNSANLAR VAR þey düþünmüyorum. demektir. Birand: Sizi köþkte Arýnç: Aktif syasetin içinde olmayacaðým. görebiliriz o zaman deðil mi? Bu deneyimlerinizle... TIMETÜRK Kuyumcular ve bankalar karþý karþýya yürürlüðe girmesiyle kuyumcularýn ve vatandaþlarýn zarar göreceðini vurguladý. BDDK Baþkaný Öztekin'e bankalarýn neden altýn satmamalarý gerektiðini örneklerle anlattýklarýný vurgulayan Kameroðlu, "okça haklý taraflarýmýzý buldular. Biz, BDDK'nýn binasýndan, sorunun çözüleceði doðrultusunda ümitli ayrýldýk. Dolayýsýyla zannediyorum sorun çözülecek" diye konuþtu. Dünya Bülteni Nargile, sigara kadar zararlý çýktý Ý ran'da bilim adamlarýnýn yaptýðý bir araþtýrmada nargilenin de en az sigara kadar zararlý olduðu ortaya kondu Nargile içmenin de sigara kadar ciðerlere zarar verdiði doðrulandý. Ýran'ýn Meþhed Üniversitesi'nden Muhammed Hüseyin Boskabadi ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, nargilenin de saðlýða sigara kadar zararlý olduðunu gösterdi. "Respirology" adlý saðlýk dergisinde yayýmlanan araþtýrma sonuçlarýna göre, araþtýrmacýlar, 57'si nargile içen, 30'u çok sigara içen ve 51'i çok sigara içmeyen gruptaki katýlýmcýlarýn saðlýk durumunu sigara ve nargile içmeyen 44 kiþiyle kýyasladý. 2 yýl süren araþtýrmada ilk iki gruptaki katýlýmcýlarda hýrýltý, solumunun bozulmasý ve öksürük gibi rahatsýzlýklar belirlendi. Solunum bozukluðu, nargile içenlerin yüzde 36,8'inde, çok sigara içenlerin ise yüzde 40'ýnda görüldü. Üçüncü gruptakilerde ise söz konusu rahatsýzlýklara daha az düzeyde (yüzde 29) rastlandý. Kaynak: TRT Ýranlý bilim adamlarý nargilenin sigara kadar zararlý olduðu görüþünü savundu. orum Baro Baþkaný ve baro yöneticileri, Vali Sabri Baþköy ü ziyaret ederek, görevinde baþarýlar diledi. Baro dan Vali Baþköy e ziyaret orum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni baþlayan orum Valisi Sabri Baþköy e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. TKP Ýl Örgütü stand açtý ürkiye Komünist TPartisi (TKP) orum Ýl Örgütü, 10 Eylül 2012 Pazartesi gününe kadar yeni kayýt için orum a gelen üniversite öðrencilerini eðitim sistemiyle ilgili bilgilendirmek için Hitit Üniversitesi Rektörlüðü önü ve Fen Edebiyat Fakültesi yanýnda öðrenci dayanýþma stantlarý açtý. TKPorum Ýl Baþkaný Erol Celep ve TKP li öðrencilerin katýldýðý açýlýþta TKP'li öðrenciler adýna konuþan Soner Yiðit Karabay þunlarý söyledi; AKP hükümeti harçlarýn kaldýrýlacaðýný açýkladý. Bu kararla eðitimi parasýz yaptýðýný ve eðitimdeki eþitsizliklerin önüne geçtiðini iddia ediyor. Harç uygulamasý zaten AKP'nin doðrudan sürdürücüsü olduðu 12 Eylül zihniyeti tarafýndan uygulamaya konulmuþtur. Þimdi de harçlara zam üstüne zam yapan kendileri deðilmiþ, özel üniversitelerin üçte ikisi kendi iktidarlarý döneminde açýlmamýþ gibi bizim olaný bize verirken arsýzca teþekkür bekliyorlar. Bir hak olan parasýz eðitimi bir lütufmuþ gibi sunmaya çalýþýyorlar. Toplumun geniþ kesimlerinde AKP ye karþý tepkiler var. Bu kesimler içerisinde üniversite gençliðine iktidar olduklarý günden beri boyun eðdiremediler. Bu durum karþýsýnda yeni adýmlar atma ihtiyacý duyuyorlar. Bir lütufmuþ gibi sunduklarý harçlarýn kaldýrýlmasý kararý da Kredi borcu olanlara kolaylýk zun vadeli kredi Ualan vatandaþlara büyük kolaylýk geliyor. Gümrük Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý yeni Tüketici Kanunu taslaðýna göre bankalar, aldýklarý krediyi vadesi gelmeden toplu olarak ödemek isteyen tüketiciye faiz indirimi yapmak Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Av. Rumi Bekiroðlu ve Av. Bahadýr Þimþek ve Kadýn Hukuku Kom. Üyesi Av. Neslihan bu sürecin ve üniversitelerin teslim alýnamamýþ olmasýnýn bir sonucudur. Atýlan bu adým üniversitelere sus payý giriþimidir. Üniversite öðrencileri sus payýný kabul etmeyecek, üniversite ve ülkemizi ilgilendiren her baþlýkta sesini en fazla çýkaran kesim olmaya devam edecektir. AKP nin hesaplarý üniversitelerde de tutmayacaktýr. Harçlar paralý eðitimin ürünü olan tek uygulama deðildir. Üniversitelerin bir bütün olarak ticarethane mantýðýyla iþletilmesi, öðrencilerin eðitim süreci boyunca barýnma, beslenme, ulaþým haklarýnýn yok sayýlmasý, vakýf üniversitesi adý altýnda üniversite sisteminin adým adým özelleþtirilmesi de bu sürecin önemli parçalarý. Yani Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karar ülkemizde paralý eðitim uygulamasýnýn son bulduðu anlamýna gelmiyor. Yýlardýr parasýz eðitim için mücadele eden bizler zorunda kalacak. Yeni taslakla bankalarýn faiz indirimini yapmamak için koz olarak kullandýðý erken ödeme tazminatý düzene sokuluyor. Tazminat oranlarýna ise 'yasal sýnýr' getiriliyor. Buna göre tazminat, erken ödeme ve kredi Boyabatlý'dan oluþan bir heyet, Vali Baþköy e baþarýlar diledi. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Baro Baþkaný Özyýlmaz, daha önceki söylüyoruz; Harçlarý kaldýrýyoruz iddiasýyla ortaya çýkanlar bugüne kadar emekçi halkýn çocuklarýndan haksýz yere aldýklarý paralarýn hesabýný vermelidir. Bugüne kadar katký payý adý altýnda alýnan bütün paralarý halka iade edilmelidir. Eðitim parasýz olacak diyorlarsa parasýz eðitim istediði için tutukladýklarý gençlerin hesabý verilmelidir. Bu gerekçeyle özgürlükleri elinden alýnan gençler hemen serbest býrakýlmalýdýr. AKP eðitimde tüccarlýðý býrakmalýdýr. Ýkinci öðretim ve yüksek lisans öðrencilerindeki harçlar kaldýrýlmalý, üniversitelerde yaþam boyu eðitim, sürekli eðitim gibi isimler altýnda pazarlamacýlýk yapmamalýdýr. Üniversitelerin paralýlaþtýrýlmasý yolunda atýlan en önemli adým olan vakýf üniversitelerinin üçte ikisi AKP iktidarý döneminde kuruldu. Parasýz eðitim için parasý olana daha düþük puana üniversite uygulamasý sözleþmesinin sona ermesi arasýndaki sürenin bir yýlý aþmadýðý durumlarda erken ödenen kredi tutarýnýn binde 5'ini, bir yýlý aþmasý halinde ise erken ödenen kredi tutarýnýn yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken ödeme tazminatý, tüketicinin erken ödemesi ile dönemlerde orum Valiliði ile ortak çalýþmalarýnýn olduðunu, bundan sonra da orum Valiliði ile çalýþmak arzusunda olduklarýný dile getirdi. sona ermelidir. Hýzla bütün vakýf üniversiteleri kamulaþtýrýlmalýdýr. Parasýz eðitim demek üniversitelilerin okuyabilmesi için gerekli þartlarýn devlet tarafýndan sunulmasý demektir. Üniversite öðrencileri ücretsiz barýnma, beslenme ve ulaþým haklarýna sahip olmalýdýr. Eðitimin parasýz olabilmesi için gerçekleþtirilmesi gerekenleri, iktidara geldiði günden bu yana öðrencinin, emekçinin cebinden elini çekmeyen, üniversiteleri tam anlamýyla þirketleþtirebilmek için elinden geleni yapan tüccar AKP yapamaz. Bugüne kadar parasýz eðitim mücadelesi verenler, bizler yapabiliriz. TKP'li öðrenciler tüm üniversitelileri, akademisyenleri, aydýnlarý ve emekçileri, AKP'nin aldatmacasýna inanmamaya,s us payýna boyun eðmemeye ve eþit, parasýz eðitim mücadelesini yükseltmeye çaðýrmaktadýr. kredi sözleþmesinin sona erme tarihi arasýndaki dönemde ödenmesi öngörülen faizin tutarýný da aþamayacak. Örneðin bankadan 10 bin TL tutarýnda yüzde 1.59 faiz, 18 ay vadeyle ihtiyaç kredisi alan bir vatandaþ, toplam 11 bin 909 TLödeme yapýyor, aylýk 661 TL taksit ödüyor.

13 ARÞAMBA 5 EYLÜL Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 18 - Þevvâl: 1433 Hicrî Þemsi: Rûmi:23 Aðustos: Hýzýr: EYLÜL Ýnsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, yaðmur gibidir. Fazla su, ekini kuruttuðu gibi, fazla gýda kalbi öldürür. Hadîs-i þerîf MÜSLÜMAN TEMÝZ OLUR Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI üslüman temiz olmalýdýr! Ýslâmiyette temizliðin Mehemmiyeti çok büyüktür. Temizlik imândandýr. Müslümanlar, câmilere, evlere, ayakkabý ile girmez, yere serili döþemeler tozsuz ve temiz olur. Her müslümanýn evinde banyo bulunur. Vücutlarý, elbiseleri, çamaþýrlarý, yemekleri hep temiz olur. Temiz olunca da mikrop ve hastalýk bulunmaz. Allahü teâlâ Kur ân-ý kerîmin çeþitli yerlerinde; Temiz olanlarý severim. buyuruyor. Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: H Mü min pis olmaz. H Temizlik imânýn yarýsýdýr. H Müslümanlýk temizlik dinidir. Temiz olmaya çalýþýn! Cennete ancak temiz olanlar girer. H Namazýn anahtarý temizliktir. H Din, temizlik esasý üzerine binâ edilmiþtir. H [Temizlenecek þeyleri] Ýyice yýkayýn, temizleyin! ünkü temizlik imâna, imân da sahibini Cennete götürür. H Her müslümanýn, Cum a günü yýkanmasý, misvak kullanmasý ve güzel koku sürünmesi gerekir. H Aðzýnýzý temizleyin, çünkü aðzýnýz Kur ân yoludur. H Yemekten önce ve sonra el yýkamak, zenginliðe yol açar ve fakirliði giderir. H Týrnaklarýnýzý kesip gömün! Aðzýnýzdaki yemek kýrýntýlarýný temizleyin ve misvâk kullanýn! Yanýma, diþleriniz sarý, aðzýnýz kokar vaziyette gelmeyin! SAÐLIK - KAHVALTININ ÖNEMÝ Uzmanlar, kahvaltýnýn günün en önemli öðünü olmasýna raðmen, özellikle okul çaðý çocuklarýnda ihmal edildiðini belirtiyor. Açlýk durumunda beyine enerji saðlayan kan þekerinin en alt düzeyde olduðunu ifade eden doktorlar, kan þekerinin yeterli düzeyde olmasýnýn öðrenme ve hatýrlamayý içine alan birçok beyin ve davranýþ hareketlerini düzenlediðinin altýný çiziyor. Kahvaltýnýn beyine enerji kaynaðý saðlayarak öðrenmeyi olumlu yönde etkilediði konusunda velileri uyaran uzmanlar; iyi bir kahvaltýnýn öðrencinin beslenme durumunu iyileþtirdiðini, beynin açlýk durumunda yetersiz olan enerji ihtiyacýný karþýladýðýný ve derse devam durumunu kolaylaþtýrdýðýný belirterek, annelerin çocuklarýný mutlaka kahvaltýdan sonra okula göndermelerini tavsiye ediyor. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji VEFAT EDENLER 1- Vakýflar Yurdu ndan emekli, Camcý Esnafýndan Necati ÝLTÝR'in babasý, Mustafa AKA' nýn kayýnpederi, Eski Fýrýncýlardan; Kazým ÝLTÝR. 2- Alaca Hüyük Hýrka Beldesinden gelme, Mehmet ve Ömer ERBAÞ'ýn babalarý, Ayhan BOY- RAZ'ýn kayýnpederi, Marangoz esnafýndan; Ýbrahim Nazým ERBAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 2 Tandoðan Meydaný ndan seslenmek istedim "Yollar boþaldý artýk, yolcular buldu vâha Yolcular gitmese de, yollar gider Allah'a" Lâedri Eylül 2012 Pazar günü, Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafýndan, Ankara Tandoðan Meydanýnda; "yükte hafif, pahada aðýr" bir "Meydan Mitingi" icra edildi. Ýçinde bulunduðumuz bu þartlarda "Meydan Mitingi" yapmayý düþünmek bile bir "Yüksek Cesaret" iþidir. Büyük Birlik Partisinin (BBP) Genel Merkez Yöneticilerini cesaretlerinden dolayý tebrik ediyorum. Bütün düþüncelerin (Ýslâmi Dünya Görüþü- Milliyetçi Dünya Görüþü-Sol Dünya Görüþü) dünyevîleþtiði günümüzde hâlâ "adanmýþ adam"larýn varlýðý beni duygulandýrdý. Bu duygulanmanýn refakatinde mitingi takip ederken, bir yandan konuþulanlarý dinledim, bir yandan katýlanlarý seyrettim, bir yandan da geçmiþe yolculuk yaptým. O yolculukta bütün meþakkatleri, bütün çileleri, bütün iþkenceleri, bütün sevdalarý, bütün hayalleri, bütün fedakârlýklarý, dünya nezdinde heder edilmiþ sayýlan bütün ömürleri düþündüm. Bütün ihanetleri, bütün vefasýzlýklarý, bütün yorgunluklarý ve bütün yýlgýnlýklarý düþündüm. "Ahsen-i Takvim" üzre gidenleri, "Esfele Safilin"de kalanlarý düþündüm. "Tohum saç, bitmezse toprak utansýn! /Hedefe varmayan mýzrak utansýn! " diyen Þair"in kavlince utanacaklarý, utanmasý gerekenleri ve utanýlacaklarý düþündüm. Evlad-ý Vataný kurþunlayýp " gök ekin biçer gibi" topraða düþüren kopillerin hâlâ arz-ý endam ettiklerini, onlarýn boynuna kocalarýnýn boynuna sarýlýr gibi ve salyalarýný akýtarak "sarýlanlar"ý, katillere ölümü sevdirmeye devam eden ve yapýþ yapýþ kan damlayan elleri ve dilleri ile "barýþ" çýðlýðý atanlarý düþündüm. Bu kadar büyük günahýn gölgesinde nasýl olup da kahrolmadýklarýný düþündüm. Her milletin istihbarat teþkilatlarý ile ayný yataða girerek ihanet ve þenaatini tescilleyen köpek sürüsünü düþündüm. Yirmi sekiz (28) yýldýr bu kopillerin saldýrýlarýna tedbir alamama maharetini(!) gösteren idarecileri düþündüm. Daðlardaki bu "Marksist-Stalinist-Faþist ve Kâfir" güruhun zulmü altýnda inleyen mazlum ve maðdur din kardeþim Kürtleri düþündüm. Kürt kardeþlerimin bu mazlûmiyetine çare olmayanlarý, çare olma imkâným olmadýðý için bu denî dünyaya sitemlerimi düþündüm. Bu mazlûmiyete çare olabileceklerin de, kan ve gözyaþýndan dünyalýklarýný devþirdiklerini düþündüm. Düþündüm de bu düþüncelerin kahreden aðýrlýðý altýnda yürürken bir lahza durup, Türk Milletinin tamamýna avazým çýktýðý kadar haykýrarak þunlarý söylemek istedim: Bu gün sizlere zamanýn þahitlik ettiði bu meydandan sesleniyorum. Þahitlik ettiðinde geleceðin, bizi tekzip etmeyeceði sözlerle sesleniyorum! Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, Kelimei Tevhid BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, Türk Bayraðý'nýn BÝRLÝÐÝNCE- DÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, mü'min gönüllerin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, bütün analarýn süt vererek büyüttüðü yavrularýn bakýþlarýnýn BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Za- Mustafa ÖZARSLAN manýn tam da burasýnda bu meydan, Ertuðrul Gazi oðlu Osman Gazi Beyin yürek geniþliðinin BÝRLÝÐÝNCE- DÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, Allah Resulünün ümmetine açtýðý nübüvvet yüreðinin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Cümle âlem ve ervah bilsin ki, zamanýn tam da burasýnda bu meydan, kardeþlik hikmetinin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Vataný Bayrak yapanlar, BÝRLÝK oluyoruz! Bayraðý Vatan görenler, BÝRLÝK oluyoruz! Zulmü hasým bilenler, BÝRLÝK oluyoruz! Ayrýlýðý azap sayanlar, BÝRLÝK oluyoruz! Gönülden gönüle yol bulanlar, BÝRLÝK oluyoruz! Kuyudaki Yusuflar, BÝRLÝK oluyoruz! Deryadaki Yunuslar, BÝRLÝK oluyoruz! Allah'da BÝRLÝK, Resul'de BÝRLÝK, Kur'an'da BÝRLÝK, Vatan'da BÝRLÝK, Bayrak'ta BÝRLÝK Bizi duyun ey insanlar! BÝRLÝK oluyoruz! Zahirdekiler-batýndakiler, dâhildekiler-hâriçtekiler, muvafýklar-muarýzlar, uzaktakiler-yakýndakiler ve cümle âlem ve ervah bilin ki, BÝRLÝK oluyoruz! Husumete inat, adavete inat, ihanete inat, kavmiyete inat ve gaflete inat BÝRLÝK oluyoruz! Duy bizi ey düþman! Duy bizi ey Dünya! BÝRLÝK oluyoruz! Bu BÝRLÝK' TEN güç alýp bütün avazýmýzla haykýrýyoruz: ADALET ÝSTÝYORUZ! ADALET BEKLÝYORUZ! ADALET VA'DEDÝYORUZ! Diye söyleseydim; derde deva, sadra þifa olur muydu dersiniz?.. Organik gýda 'efsanesi'ni yýkan araþtýrma ABD'de yapýlan bir araþtýrma organik gýdalarýn, normal gýdalardan çok daha saðlýklý olduðu "efsanesi"ni yýktý. Araþtýrmaya göre, organik gýdalarla, normal gýdalarýn besin deðeri birbirlerine yakýn çýktý. Yýllardýr daha saðlýklý olduðu düþüncesiyle tüketilen organik gýdalarla ilgili yapýlan araþtýrma saðlýk dünyasýnda tartýþma yarattý. ABD'de Stanford Üniversitesi'nin araþtýrmasýna göre, organik gýdalar ile normal gýdalar arasýnda besin ve vitamin deðerleri bakýmýndan çok önemli bir farka rastlanmadý. Organik gýdalarýn öne çýkan faydasý ise, normal gýdalara oranla yüzde 30 oranýnda daha aç ilaç kalýntýsý taþýyor olmasý. Annals of Internal Medicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, aralarýnda organik meyve, sebze, buðday, et, yumurta ve sütün de bulunduðu 200 ürün, organik olmayan emsalleriyle karþýlaþtýrýldý. Araþtýrma sonucunda, organik ve normal gýdalarýn besin ve vitamin deðerleri bakýmýndan birbirlerinden çok farklý olmadýðý ortaya çýktý. Stanford Üniversitesi adýna araþtýrma yapan bilim insanlarý, meyve ve sebzelerde ayný oranda vitamin, sütteyse ayný oranda protein ve yað saptadý. Araþtýrmada ayrýca, organik gýdalarda, üretimde kullanýlan gübredeki farklýlýk nedeniyle daha fazla nitrojen bulunduðu ancak bunun saðlýk açýsýndan fayda saðlamadýðý belirtildi. Bilim insanlarý, organik gýda tüketenler ile normal gýda tüketenleri kýyaslayan 17 çalýþmayý inceledi. Sonuç þaþýrtýcýydý. Organik gýdayla beslenen grup, diðer gruptakilerden daha saðlýklý deðildi. 'BU TÜR ARAÞTIRMALAR TÜKE- TÝCÝYÝ BÝLÝNLENDÝRÝR' Hayvan haklarýnýn gözetilmesi ve çevresel kaygýlar da dahil, insanlarý organik gýda tüketmeye teþvik eden birçok sebep olduðu biliniyor. Organik gýdalarýn daha saðlýklý ve besleyici olduðu kanýsýnýn yaygýnlýðýna deðinen araþtýrmayý yürüten Prof. Dr. Crystal Smith-Spangler, araþtýrma bulgularýnýn kendilerini biraz þaþýrttýðýný itiraf etti. Smith- Spangler, bu tür araþtýrmalarýn tüketicileri daha çok bilinçlendireceðini ve fayda saðlayacaðýný 'ÝLA KALINTISINA DÝKKAT' ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin Halk Saðlýðý Bölümü'nden Chensheng Lu ise, Stanford Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýna mesafeli yaklaþýyor. Daha fazla araþtýrma yapýlmasý gerektiðini belirten Lu, organik ve normal gýdalar arasýnda saðlýk açýsýndan bir fark olmadýðýný söylemek için henüz erken olduðunu Gýda ürünlerindeki ilaç kalýntýsýnýn önemine dikkat çeken Lu, alýþveriþ yaparken, böcek ilacý kalýntýsý içermeyen ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Kaynak: NTV Sigara kullanýmý kalp krizini 5 kat fazla tetikliyor Günlük bir paket sigara içenler, içmeyenlere göre 5 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taþýyor Uzmanlar, günlük bir paket sigara kullanýmýnýn kalbin çalýþma ritmini bozarak, vücuda kan pompalamaya zorlandýðýný belirtiyor. Manavgat Saðlýk Derneði(MASADER) Baþkan Yardýmcýsý ve Kalp Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fatih Demircioðlu, kalp hastalýklarý içerisinde kalp krizinin en sýk ölüm sebepleri arasýnda bulunduðunu kaydetti. Tütün mamulleri kullananlarýn kalp hastalýklarý hususunda uyanýk olmasý gerektiðini belirten Demircioðlu, özellikle göðüs aðrýsý olan hastalarýn kendisine daha fazla dikkat etmesi gerektiðini ve göðüs aðrýsýnýn kalp krizinin habercisi olabileceðini ifade etti. Sigaranýn kalp krizlerinde en büyük sebep olduðunu belirten Demircioðlu, son yýllarda gençlerde kalp krizi vakalarýnýn artmasýnýn, gençlerde sigara kullanýmýnýn yüksek olmasýndan kaynaklandýðýný Demircioðlu, þu bilgileri verdi: "Sigara içenlerde, içmeyenlere göre kalp krizine yakalanmasý riski 5 kat daha fazla. Kalp hastalýklarý içerisinde 'kalp krizi' en sýk ölüm sebepleri arasýnda bulunmaktadýr. Özellikle gençlerde kalp krizlerini sýk görmekteyiz. Bunun baþlýca sebebi, sigara kullanýmýnýn çok aþýrý olmasýdýr. 25 ile 30 yaþýnda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetmesinde en önemli etken sigaradýr. Sigaraya baðlý kalp krizlerinin üçte biri ölümle sonuçlanýyor." Kalp krizinin göðsün ön duvarýndan kollara yayýlan bir göðüs aðrýsýyla baþladýðýný anlatan Demircioðlu, yüksek bir yere çýkarken göðüste bir baský hissi, sýrtta ve kollara vuran, boyna yayýlan bir baský ve göðüs aðrýsý varsa hastalarýn ihmal etmeden acilen bir doktora baþvurmalarýnýn saðlýklarý için yararlý olacaðýný kaydetti. Kaynak: CÝHAN 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: EYLÜL 2012 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Geçmiþe Mektup 3 oþanmalar gittikçe artýyor. B Tefekkür Resmi ve özel yerlerde artýk bayanlarda çalýþýyor. Dünyamýz Gençlerin bir çoðu bu yüzden iþsiz geziyor.hal böyle olunca öyle on çocuklu,beþ çocuklu aileler artýk kadar azaldý ki! O zaman evdeki iþler bakýcýlara kaldý. ocuklarý onlar ve kreþler büyütüyor. Raþit Yücel Ahhh nine ahh. Geçimsizlikler arttý. corumhakimiyet. net Eskiden evin beyine saygý ve saygý vardý. Evin beyinden de onlara sagý ve sevgi vardý. Þimdi öyle korkunç þeyler oluyor ki,bunlarý anlatýp seni aðlatmayayým. Þehirlerin ve ilçelerin en merkezi iþ yerlerini faizle iþ yapan bankalar doldurdu. Sizler eskiden faizden yýlandan akrepten çekindiðiniz gibi çekinirdiniz. Açýk -saçýklýk olaðan hale geldi. Deccallar çýktý, Süfyanlar çýktý. Baþörtülü olmak resmi yerlerde suç haline geldi. Sorma nine. Ayasofya yý kapatýp müze yaptýlar. Bir zamanlar ezaný bile yasakladýlar. Ezaný aslýna çeviren baþbakaný ve bakanlarýný astýlar. Kaç defa ihtilal yaptýlar. Milletin malýný-mülkünü soyanlarý mý sorarsýn? (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER AÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI ALIÞ 98,50 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) SATIÞ 99,01 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com Ücretsiz orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Ýskilip'te iki devre Belediye baþkanlýðý yapmýþ, eski baþkanýmýzdýr. MY- Mehmet bey. Bize kendinizi tanýtýrmýsýnýz Ýskilip Ulaþtepe doðumluyum. Ýlkokulu Ulaþ ilkokulunda, Ortaokul liseyi Ýskilip'te okudum. Üniversite de 1973 yýlýnda girdiðim Ankara iktisadi Ticari Ýlimler Akademisi, Baþkent Yüksek okulu iktisadi ilimler bölümünü, 1978 þubat'ta bitirdim. Ýki sefer bankalarýn müfettiþlik imtihana girdim. Ýmtihaný kazanamayýnca, dokuz ay orumda muhasebecinin yanýnda staj gördüm yýlýnda Ýskilip'te muhasebeciliðe baþladým. Talebelik yýllarýnda da babamýn kamyonunda fiilen çalýþtým. Þoförlük yaptým. Yük taþýdým. Hem de tahsilime devam ettim. Ýlkokul döneminde mahalleden, okuldan arkadaþlarla birlikte oldum. Bu arkadaþlarýmdan bana en yakýný komþumuz Ünal Sucu idi. Eski arkadaþlardan bir kýsmýný kaybettik. Mahallede kýþýn kayýk kaynardýk. Gece aþaðý taslý oluðundan suyu salardýk. Sabaha kadar yol boydan boya buz olurdu. Gündüz belediyeden de gelip buzu kazarlardý. Büyüklerimiz de caminin önündeki kalaslarý baðlayarak kayarlardý. Mahalledeki dibeklerde çaðrýlýnca dibek dövmeye giderdik. Biz baþak yapmaya bahçeye gitmedik ama ortaokul sonda bir iftira ile öðretmenimiz Müberra Akçalý tarafýndan tek dersten sýnýfta býrakýlarak, bir sene gezdik. Öðretmenin oturduðu sandalye ye çivi çakmýþlar, bunda hiç alakamýz olmamasýna raðmen, bizim üzerimize yýktýlar. Bu iftiraya uðramasaydýk, öðretmen olacaktým. Gezdiðimiz bu dönemde, Yüksel Temelci, Ýzzet Hayýrlý ben; kahve alýþkanlýðýmýz olmadýðý için bahçelere baþaða giderdik. MY- ocukluk yýllarýnda geleceðe dönük olarak seni etkileyen oldumu? Benim gönlümde makine mühendisi olmak vardý. Gazi makineyi de kazanmama raðmen, dedem istemediði için bu bölüme gidemedim. Bitirdiðim okula kayýt yaptýrmýþtým. Devam mecburiyeti de yoktu. Böylece bu okulu bitirdim. MY- Siyasi yönünün belirlenmesinde ne etkili oldu? Babamýn arkadaþý il Osman vardý. Buna Hürriyeti seçtim diye, Rus yazarýn Rusya da komünizmden kaçýþý anlatan, kalýn ve aðýr bir kitap vermiþti. Bu kitabý okuyunca çok tesirinde kaldým. Bu kitabý arkadaþlarýma da tavsiye ettim. Rahmetli dedem hoca idi. Daha kuran okumaya baþlamadan, dedem bana amme cüzünü ezbere okumayý öðretti. Hüdüt hoca diye bilinen dedem, çaðýl suyu satardý. Daha sonra tavukçu hocaya giderek kuraný iki kere hatmettim. Dini temelleri aileden çevreden, tavukçu hocadan aldým. Tavukçu hocadan dayak yemeyen, ender talebelerden birisi bendim. Ben þunu Mehmet Lokum ile söyleþi yaptým da kýymetim bilinmiyor anlayýþý yanlýþ. MY- Talebelik dönemi hakkýnda ne anlatýrsýnýz? Bizim liseyi bitirdiðimiz 1973 yýllar, siyasi olaylarýn en hararetli olduðu yýllardýr. O dönemler hiç tasvip etmediðim dönemlerdir. Ben siyasi düþüncesinden dolayý, hiç kimseyi dýþlamadým. Sol görüþlü arkadaþlar ile birlikte ayný evde kaldýðýmýz dönemler oldu. Ev arkadaþlarýmýz Ýskilipli ve dýþarýdandýlar. Siyasi olaylar senin benim düþündüðüm gibi olmuyor. Olaylar siyasilerin ve döneme yön verenlerin tavýrlarý ile oluþtu. 13 Eylülde her þey bitti. O dönemler kitsin bir daha gelmesin. O dönemde siyasette hoþgörü yoktu. Öðrenciliðimizi yaþayamadýk. Okuldan çýkýp, siyasalýn önünden dolmuþa binemiyordum. Eðitim fakültesine kayýt olduk, bize saldýrdýlar. Bizde okula ilk gittiðimiz gün okulun penceresinden kaçtýk. Bir daha da Eðitim fakültesine gidemedik. Üniversitede okurken hem okudum, hem de Ýskilip'e gelip arabada çalýþtým. O dönemden kalan arkadaþlýklarýmýz devam ediyor. Her arkadaþýmla görüþmem gerektiði kadar, iliþkilerimiz devam etmektedir. Arkadaþlýðýmý hiçbir zaman, fikre siyasete alet etmedim. Arkadaþlarýmýn iyi ve kötü günlerinde yanýnda olmaya çalýþtým. MY- Siyasete nasýl girdiniz. Ben Belediye baþkanlýðýna kendim aday olmadým. evremden aday olmam için baskýlar oldu. Ankara'da Okuduðumuz dönemlerde, ankaya bölgesinde Ülkü Ocaklarýnda ve kitaplýklarda nöbet tutardýk. Nöbet tuttuðumuz gecelerde, Baþbuð kitaplýklarý gezmeye gelir, hal hatýr sorar giderdi. Ýskilip'te muhasebecilik yaparken, Rahmetlik Türkeþ telefon edip, baþkanlýða aday olmamý istedi. Bende durumumu anlatýp, iþ dolayýsý ile müsait olmadýðýmý bildirdim. Oda bir dahaki dönemde aday olmamý Devlet bey benim fakülteden hocamdý. Sonraki 1994 yýlý seçimlerinde devlet bey telefon edip" baþbuðun selamý var, Ýskilip'te baþkan adayýmýz sensin " diye söyleyip telefonu kapattý. Arkadaþlarla istiþarelere baþlayýp, Belediye Baþkanlýðýna adaylýðýmýzý ilan ettik. MY- Belediye baþkaný olmadan önce hangi hedefleriniz vardý? Türkiye de belediyecilik dâhil çok þey birilerinin istediði kadar yapýlýyor. Yani belediyeler kendilerine verilen para kadar hizmet yapabiliyorlar. Bu durum babasýndan aldýðý para kadar, harcama yapan çocuða benziyor. Yaz gelirken belediyelere üç dört ay kesinti yapmadan para veriliyor. Bu para ile yatýrým yapýlmaya çalýþýlýyor. Sonrada para olmadýðý için elin kolun baðlanýyor. Bazý konularda görüþ istiyorlar. Görüþ veriyorsunuz ama buna uymuyorlar. Belediyeler borçlu. Mustafa YOLCU Mehmet Lokum Borcunu yatýrmayan Belediyeler karlý çýkýyor. Borçlar affediliyor, cezalar alýnmýyor. Borcunu ödeyen belediye cezalý çýkýyor. Belediyecilik genelin vesayetinde, genelin istediði kadar hareket ediyorsunuz. Ýsterseler hiç çalýþtýrmayýp, cezalandýrýrlar. Yapýlan her iþ suç, göbekten baðlýsýnýz. Kanun gereði Belediye meclisine yetkiyi veriliyor, meclis kararý alýp uygulama yapýnca, yanlýþ karar almýþsýn diye belediyeye ceza geliyor. Hem imar yapma yetkisini bana veriyorsun, sonrada yanlýþ karar almýþsýn diye ceza veriyorsun. Belediyede yapýlan her iþ suç. Merkez belediyeyi istediði kadar çalýþtýrýr, istemese çalýþtýrmaz. Doðrusu þu: Meclis karar aldýktan sonra, kararýn Valiliðe gidip, buradaki denetleme mekanizmasýndan geçerek onaylanýp, ondan sonra uygulamaya geçilsin. Böylece olmasý muhtemel yanlýþýn önüne geçilsin. Belediyeler maliyeye SSK ya borçlu. Benim bu konuda teklifim oldu. Dedim ki belediyede çalýþanlar bordu raya baðlý. Belediye ye para gelmeden, SSK ve vergilerini kesin, kalanýný gönderin. Daha sonrada bunlardan borç çýkmasýn. Bu teklifime hiç yanaþmadýlar sayýlý imar kanunu küçük belediyelerin kaldýrabileceði kanun deðil. Ben baþkan olduðumda ifrazý, tevhidi bilmiyordum. Bütün bunlarý baþkan seçildikten sonra, kendi gayretimle bir þeyler öðrenmeye çalýþtým. Herkesin bu iþi bilmesi mümkün deðil. Bu sebeple imar uygulamalarýnda yanlýþlýklar yapýlýyor. Ben baþkan seçildiðimde, bir hafta sonra beþ nisan kararlarý oldu. Belediye kasasýnda yüz lira vardý. Bu para ile bir ekmek bile alýnmýyordu. Önceki dönemde belediye ye büz alýnmýþ, aradan dokuz ay geçmiþ, büz parasý ödenmemiþ. Bunu taksit ile ödeyeyim dedim. Ýtiraz edip, hemen ödeme yapýlmasýný istediler. Para yok ki ödeyeyim. Büzü satan firmaya dedim ki;" Dokuz ay sesini çýkarmadan beklemiþsiniz. Þimdi biz gelince niye sýkýþtýrýyorsun. Bize süre vermezsen, paraný istediðin yerden al." Dedim. Ýlk ay maaþý esnaf arkadaþlardan ödünç alarak ödedim. Hizmetleri en ucuz nasýl yaparýmýn hesabýný yaptým. Ýlk dönemde partim meclis dýþýnda kaldý. Ýskilip'in turizm merkezi olmasýný istedim. Önümüze çok engel çýktý aþamadýk. Kalenin üzerindeki evleri kaldýrayým dedim, burasý yaþayan kale kaldýramazsýnýz dediler. Ýskilip'te turizm gününü kutladýk. O gün Ýskilip e gelen Ahmet Ertekin abimiz " kalenin dibinde düzenleme yaptým deme, çöpleri temizledik deyin. Burasý sit sahasý el dokunulmaz." dedi. Türkiye'de bazý þeyleri yapmak çok zor. Kalenin dibinde kazý yapýlýrsa, baþka maðaralarda çýkar. Kaçakta ortaya çýkan Dinazor konusu vardý. Dinazor diþlerini Almanya ya gönderdik, burada araþtýrma yapýlmasýný istediler. Bu durum ortaya çýkýnca denildi ki;" Bu konuyu fazla kurcalamayýn. Oradaki sanayi çarþýsýnýn kalkmasý söz konusu olabilir. Böyle olursa esnafý karþýna alýrsýn." Bizde konuyu kapattýk. Deri hamamýný alalým müzeye dönüþtürelim dedik. Mülk sahipleri korkunç paralar istediler, elimizi dokunamadýk. Bizde vakýf hamamýnýn onarýmýný yaptýk. Hamamýn hava bacalarý týkanmýþ, iki defa patlama meydana geldi. Onarým sýrasýnda vakýflardan müfettiþler geldiler. Yapýlanlarý görünce beðenerek " Biz buraya gelmedik, bir þeyde görmedik. Siz iþinizi bitirin" dediler. Bu onarýmý yapmasaydýk hamamýn çökme durumu vardý. MY- Bundan sonra Belediye baþkanlýðýna aday olacaklar için ne tavsiye edersiniz? Partiler ve siyaset bu iþte amaç deðil araçtýr. Seçim döneminde bir partiyi destekler veya aday olabilirim. Seçimden sonra kim seçilirse o benim baþkaným olur. Seçim bittikten sonra siyaset bitmeli, hizmet baþlamalýdýr. Yanlýþ olan seçilenin, önceki yapýlanlarý bir tarafa itip, sadece kendinin yaptýklarýný esas almasýdýr. Mesela hastanenin meydan mahallesine gitmesi doðru deðildi. Buna karþý çýktým. Kayacýðýn oraya yapýlabilirdi. Bunu baþkana da ilettim. Belediye baþkaný seçilecek insan ilçeyi iyi tanýyacaktýr. Ýlçenin insanýný iyi tanýmalýdýr. Biz Ýskilip in sorunlarý diye sempozyum yaptýk. Orada söz alanlar sorunlarý dile getirdiler. O gün konuþulanlar, o zamana ait idi. Þimdi daha baþka sorunlar var. Bu tür sempozyumlar la sorunlar tespit edilerek, çözüm yollarý aranmalýdýr. Her devri, kendi koþullarýnda deðerlendirmek lazýmdýr. MY- Belediyeciliðin sýrasýnda ziyaretçileriniz de olmuþtur. Bunun ile ilgili hatýranýz varmý? Bir keresinde Ýskilip'e üç bakan ile büyükelçiler geldiler. Bunlar gelmeden önce, ne yapacaðýz, nasýl yapacaðýz diye kaymakam telaþlandý. Bende "Sayýn kaymakamým telaþlanmayýnýz, biz hallederiz." dedim. Geldiler dolmalar yapýldý, arkadaþlarým gerekli ikramý yaptýlar. Gittiklerinde kaymakam çok memnun kaldý. Tataristan Aloboða Valisi oruma gelmiþ. orum Valimiz misafir Valinin Ýskilip'e geleceðini, ilgilenmemi Ýskilip e geldi, yemek sýrasýnda Vali " Sizde Baþkan Baþkan da Kaymakam ne oluyor." dedi. Gülüþtük. Benim þu kadar tarlam, fýrýným, traktörüm var dedi. Ýskilip'te çok güzel þeyler yapmaya çalýþtýk. MY- Mehmet Bey gençlere diyeceðiniz neler var. Ýskiliplilerin doðduðu yere borçlarý var. Elinde hizmet imkâný varsa, doðduðu yere hizmet edecek. Ýskilip'i düþünecek. Ýskilip ile ilgisini kesmeyecektir. Böylece borcunu ödemiþ olacaklar. Her kez Ýskilip için elinden geleni yaparsa birçok sorunda çözümlenmiþ olacaktýr. Yeni TTK kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüðe girdi yürürlükte olan maddelerin iþleyiþini anlatan ikincil mevzuatlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan teblið yayýmlanmaya baþladý bunlardan biri ANONÝM ÞÝRKETLERÝN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONÝK GENEL KURUL SÝSTEMÝ HAKKINDA TEBLÝÐ Ý 29/08/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlandý Yayýmlanan tebliðde ki deðiþiklikler Amaç ve kapsam - (1) Bu Tebliðin amacý ve kapsamý, anonim þirketlerin genel kurullarýna elektronik ortamda katýlmaya, öneride bulunmaya, görüþ açýklamaya ve oy kullanmaya imkan tanýyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluþunu, iþleyiþini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine iliþkin usul ve esaslarýný belirlemektir. Tanýmlar - (1) Bu Tebliðde geçen; a) Bakanlýk: Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýný, b) Borsaya kote þirket: Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý düzenlemeleri uyarýnca borsaya kote olan anonim þirketleri, c) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi sistemleri denetçi sertifikasýný, ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Anonim þirketlerin genel kurullarýna elektronik ortamda katýlmayý teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 10/A maddesi uyarýnca paylarý Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan kayden izlenen borsaya kote þirketler için Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan saðlanacak elektronik platformu ve diðer þirketlerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca kuracaklarý veya destek hizmeti alabilecekleri biliþim sistemini, d) Elektronik ortamda katýlma: Anonim þirket genel kurul toplantýlarýna Elektronik Genel Kurul Sisteminden katýlmayý, görüþ açýklamayý, öneride bulunmayý ve oy kullanmayý, e) Güvenli Elektronik Ýmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanýmlanan elektronik imzayý, f) Hak sahibi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Yeni TTK da Anonim Þirketlerin Genel Kurul Yapma Kriterleri Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarýnca anonim þirket genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma hakký olan gerçek veya tüzel kiþiyi, g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununu, ð) Merkezi Kayýt Kuruluþu (MKK): 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 10/A maddesi uyarýnca kurulmuþ olan Merkezi Kayýt Kuruluþunu, h) Merkezi Sicil Kayýt Sistemi (MER- SÝS): Ticaret sicili iþlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüðü, ticaret sicili kayýtlarý ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandýðý ve elektronik ortamda sunulduðu merkezi ortak veri tabanýný da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan ve yönetilen uygulamayý, ý) Tevdi eden temsilcisi: Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciyi, i) Toplantý baþkanlýðý: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fýkrasý uyarýnca oluþturulan baþkanlýðý, j) Yönetmelik: Kanunun 1527 nci maddesinin beþinci fýkrasýnda öngörülen Yönetmeliði, ifade eder. Genel kurul toplantýsýna katýlým þeklinin bildirimi - (1) Anonim þirketin genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda þahsen veya temsilcileri aracýlýðýyla katýlmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadýrlar. Bu süre, paylarý MKK tarafýndan kayden izlenen borsaya kote þirketlerde bir gün olarak uygulanýr. (2) Þirket, genel kurula katýlma taleplerini en geç iki iþ günü içinde kontrol ederek EGKS'den kabul veya reddeder. Bu süre içinde reddedilmeyen talepler kabul edilmiþ sayýlýr. Bu hüküm, paylarý MKK tarafýndan kayden izlenen borsaya kote þirket genel kurullarýnda uygulanmaz. (3) Genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda katýlacaðýný bildiren hak sahibi bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com Elektronik genel kurul sistemine giriþ süresi - (1) Anonim þirket genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda katýlým için sisteme giriþ, genel kurulun ilan edilen baþlama saatinden bir saat öncesinde baþlar, genel kurulun baþlama saatinden beþ dakika öncesine kadar sürer. Elektronik ortamda görüþ açýklama - (1) Anonim þirketin genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda katýlan hak sahibi, görüþülmekte olan gündeme iliþkin görüþünü EGKS'de yazýlý olarak iletebilir. Hak sahibi her bir gündem maddesi için en fazla iki adet görüþ iletebilir. Her bir görüþ en fazla 600 karakter olabilir. Oy verme ve oy süresi - (1) Anonim þirketin genel kurul gündeminde yer alan her bir gündem maddesine iliþkin olarak oylama, toplantý baþkaný tarafýndan fiziki ve elektronik ortamda katýlan hak sahipleri için ayný anda baþlatýlýr. Elektronik ortamda oylarýn gönderilmesi beþ dakika ile sýnýrlýdýr. Elektronik genel kurul sisteminin tescil ve ilaný - (1) Þirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fýkrasýna göre kendilerinin kuracaklarý EGKS'nin bu Teblið, Yönetmelik ve Kanun hükümlerine uygunluðunu, bu maddenin üçüncü fýkrasýnda belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafýndan düzenlenecek teknik raporu ticaret sicili müdürlüðüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. (2) EGKS hizmeti saðlayacak olan þirketler ise; sistemin, bu Teblið, Yönetmelik ve Kanun hükümlerine uygunluðunu, bu maddenin üçüncü fýkrasýnda belirtilen kurumlara teknik bir rapor ile tespit ettirmek zorundadýrlar. Hizmet saðlayýcý þirketler bu teknik raporu, Bakanlýðýn uygun görüþünü aldýktan sonra kayýtlý bulunduklarý ticaret sicili müdürlüðüne tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Yükümlülük yerine getirilmeden þirketler destek hizmeti veremez. (3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu veya bünyesinde asgari CISAsertifikasý bulunan personele sahip ve bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiþ þirketlerden alýnabilir. Bu raporun iki yýlda bir yenilenerek, birinci ve ikinci fýkrada öngörülen iþlemlerin tekrarlanmasý zorunludur. Ancak Bakanlýk gerekli gördüðü hallerde bu teknik raporun daha kýsa bir sürede de alýnmasýný isteyebilir. (4) Üçüncü fýkrada belirtilen Kurumlarýn düzenleyecekleri teknik raporda, EGKS'nin asgari olarak; a) ISO 27001'e uygun bir bilgi güvenliði ve kiþisel verilerin korunmasý alt yapýsýna sahip olduðu, b) Güvenli elektronik imza oluþturma ve doðrulama uygulamalarýnýn, 5070 sayýlý Kanuna ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standartlara uygun olduðu, c) 5070 sayýlý Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak verilerin uzun dönemli arþivlenmesine imkan tanýdýðý, ç) Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan ve diðer destek hizmeti veren þirketler tarafýndan oluþturulan platform veya biliþim sisteminin MERSÝS'e ve ilgili diðer veri tabanlarýna entegrasyonu saðlayacak yeterlikte olduðu, þirketlerin kendilerinin kurduklarý biliþim sisteminin ise tescili gerekli belgeleri bu veri tabanlarýna iletebilecek nitelikte olduðu, gibi hususlarýn tespitini içerir. Elektronik genel kurul sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik hususlar 9 - (1) EGKS, asgari olarak Yönetmelikte belirtilen tüm iþlemlerin yapýlabilmesini saðlayan tasarým ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarýna, yetkisiz eriþimlere ve saldýrýlara karþý gerekli að ve sistem güvenliðine sahip olmalýdýr. (2) EGKS, toplantý yerinden elektronik ortamda ses ve görüntü aktarýmýný saðlayacak, mesajlaþma gerçekleþtirecek, birden çok güvenli elektronik imzanýn seri ve paralel olarak atýlabilmesini destekleyecek, sisteme eriþim taleplerine mümkün olan en kýsa sürede cevap iletebilecek, genel kurul öncesi hak sahipleri tarafýndan elektronik genel kurul sistemine yapýlacak kayýtlarýn gizliliðini saðlayacak, toplantý baþkaný ve bakanlýk temsilcisi tarafýndan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen güvenli elektronik imzayla imzalanacak iþlemleri destekleyecek alt yapýya sahip olmalýdýr.

15 ARÞAMBA 5 EYLÜL BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 3 iþi baþý gelir ve büyüme Ýller itibariyle GSYH rakamlarý 2001 yýlýndan Kbu yana yayýmlanmamaktadýr. Bu seri yerine TUÝK bölgeler itibariyle GSKD verilerini yayýmlamaktadýr. Bu veri de son olarak 2008 yýlý itibariyle mevcuttur. Mevcut verilerle orum ilinin güncel ekonomik durumuna iliþkin saðlýklý analiz yapma imkanlarý kýsýtlýdýr. Bununla birlikte, eldeki iller bazýnda GSYH rakamlarý, döneminde orum un Türkiye GSYH içindeki payýnýn binde 7 olduðunu ortaya koymaktadýr. orum un Türkiye nüfusu içindeki payýnýn da bu dönem içinde yaklaþýk %1 civarýnda olduðu dikkate alýndýðýnda, orum da kiþi baþý gelirin Türkiye ortalamasýnýn yaklaþýk %70 i civarýnda olduðu görülmektedir. orum un içinde yer aldýðý TR83 bölgesinin payý ise ayný dönemde %3 tür. TR 83 bölgesini oluþturan illerde kiþi baþýna GSYH rakamlarý birbirlerine paralel hareket ettikleri gibi, Türkiye ortalamasýna oranla performanslarýnýn da pek deðiþmediði görülmektedir. Bu dört il arasýnda Tokat ýn performansý göreceli olarak daha kötüdür. orum un performansý ise oldukça iyidir döneminde TR83 bölgesinin Türkiye GSKD si içindeki payý %3 civarýnda iken orum un Orta Karadeniz bölgesindeki payý ise dörtte bir civarýndadýr. orum un bölge içindeki payý ise 1995 yýlýna kadar artarak %24 e ulaþmýþ ancak sonra yeniden %21 seviyesine gerilemiþtir. * Türkiye nin hýzla büyüdüðü döneminde orum un içinde yer aldýðý TR83 bölgesi de hýzla büyümüþtür. Bu hýzlý büyümeye raðmen bölge ekonomik olarak vasat bir performansa sahip olmaya devam etmiþtir yýlý verilerine göre Türkiye nüfusunun %3.8 ine karþýlýk Türkiye GSKD nýn %2,8 i bu bölgede üretilmektedir ve bölgede kiþi baþýna GSKD Türkiye ortalamasýnýn altýndadýr. Bölgenin büyüme hýzý %16.7 ile Türkiye ortalamasýnda olmuþtur. Bu nedenle bölgenin payý 2000 li yýllarda da büyük bir deðiþiklik göstermemiþ, önce bir parça azalma eðiliminde olmuþ, ancak 2008 yýlýnda yeninden dönem baþýndaki seviyesine yükselmiþtir. * Ancak ayný süre içinde bölgenin nüfusunun azalýyor olmasý, kiþi baþýna gelir seviyesinin (%18,1) Türkiye ortalamasýndan (%16,5) daha hýzlý yükselmesine imkan saðlamýþtýr. * Bu artýþa raðmen Türkiye nin zengin bölgeleri ile olan gelir farkýnda anlamlý bir daralma olmamýþtýr yýlýnda bölgede kiþi baþý GSKD in Türkiye deki kiþi baþý GSKD e oraný %70 dir ve bu oran 2008 yýlýnda da önemli bir deðiþiklik göstermemiþtir. Bu veriler orum un göreli performansý hakkýnda da bir fikir vermektedir. Her ne kadar Filiztekin e (2008) göre, Ýstanbul dýþarýda býrakýldýðýnda, diðer bölgelerin büyüme oranlarýnýn ülke büyümesi ile korelasyonu düþük olarak hesaplanmýþsa da bu hesabýn yapýldýðý dönem, Türkiye de makroekonomik istikrarsýzlýðýn çok yüksek olduðu bir dönemdir. Filiztekin orum un yer aldýðý Batý Karadeniz bölgesinin büyümesi ile ülke büyümesi arasýndaki korelasyonu döneminde %50.8 olarak hesaplanmaktadýr (Filiztekin (2008)). Ancak Türkiye nin istikrarlý bir büyüme sürecine girdiði 2000 li yýllarda bu korelasyonun güçlenmiþ olmasý muhtemeldir. Bu nedenle orum da kiþi baþýna katma deðer oranýnýn TR83 tekine benzer biçimde az da olsa yükseldiðini kabul edebiliriz. orum ve diðer TR83 illerinin dönemindeki performansýndan ve döneminde TR83 bölgesindeki kiþi baþýna gelir ile Türkiye ortalamasýnýn birbirine paralel hareket ettiðini dikkate aldýðýmýzda, orum da üretilen GSKD in Türkiye GSKD i içindeki payýnýn da bu dönemde döneminde olduðu gibi binde 7 civarýnda kalmýþ olduðunu kabul edebiliriz. Ekonomik performansý deðerlendirmek için bakýlabilecek diðer veriler de orum un TR83 içindeki göreli öneminde en azýndan büyük bir deðiþiklik olmadýðýna iþaret etmektedir. Türkiye de bölgeler arasý farklýlýklarýn zaman içinde evrimine iliþkin birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar arasýnda Filiztekin in (1998), (2008) çalýþmalarýna ve Elvan vd. (2005) çalýþmalarýna bakýlabilir. Farklý yöntemler ve farklý dönemler kullanýlan bu çalýþmalarda neoklasik modelin öngördüðü bölgeler arasý yakýnsamanýn Türkiye de geçerli olmadýðý bulgulanmýþtýr. Bu bulgular ýþýðýnda orum un Türkiye ekonomisi içindeki göreli konumunda da önemli bir deðiþiklik olmadýðý düþünülebilir. Bununla birlikte, 1980 den ve özellikle 2000 li yýllardan sonra orumlu giriþimlerin baþarýlarýna iliþkin çok sayýda gözlemsel deðerlendirme dikkati çekmektedir. orum ekonomisinin nabzýný tutan ve ona yön veren kesimi temsil eden anket katýlýmcýlarýna göre (bkz Kýsým 4) son beþ yýlda orum da genel ekonomik koþullar Türkiye ortalamalarýnýn üzerinde seyretmiþtir. Katýlýmcýlarýn yarýya yakýný genel durumun Türkiye ortalamasýndan daha iyi olduðunu belirtmektedir. Giriþim istatistikleri de bu gözlemlerle uyumludur. Ayný dönem içinde ihracat ve istihdam rakamlarý da olumlu bir tablo ortaya koymaktadýr. Ancak bütün bu olumlu göstergelerin orum un Türkiye nin kalaný ile arasýndaki gelir farkýný kapatmaya yetmemiþ olmasý muhtemeldir. Ýller bazýnda GSYÝH verilerinin olduðu döneminde kiþi baþýna gelirin orum da Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: orum Modeli ve 2023 Senaryolarý 25 %1.5, Türkiye de ise %1.3 büyüdüðü görülmektedir (Filiztekin (2008)).Ayný dönemde orum - da kiþi baþýna gelirin Türkiye ortalamasýnýn %70 i olduðunu dikkate aldýðýmýzda, orum lehine bu ufak büyüme avantajý, gelir seviyesi farkýnýn kapanmasýna yetmemektedir. (%70 lik gelir farkýnýn korunabilmesi için orum da kiþi baþý gelir artýþ hýzý en az %1.86 olmak zorundadýr.) 2009 ve 2010 yýllarýna iliþkin nüfus ve istihdam piyasasý verileri, orum un gelir farkýný kapatmak için verimlilikte çok hýzlý bir artýþ gerçekleþtirmiþ olmasýný gerektirmektedir. * GSKD in daðýlýmý GSKD in daðýlýmýna bakýldýðýnda tarýmýn payýnýn Türkiye geneline oranla bölgede daha yüksek olduðu görülmektedir. Sanayi ve hizmetler sektörünün payý ise daha düþüktür. Tarým sektörü istihdam yaratma açýsýndan avantajlý olmakla birlikte genelde verimliliðin düþük olduðu bir sektördür. Bölge ekonomisinde iþgücü verimliliðinin düþük olduðu tarým sektörünün payýnýn yüksek olmasý, refah seviyesini olumsuz etkilemektedir. * Sabit fiyatlarla ölçüldüðünde TR 83 de çalýþan kiþi baþýna GSKD olarak ölçülen verimlilik düzeylerinin Türkiye ortalamasýnýn %60 ve daha altýnda kaldýðý görülmektedir. Kiþi baþýna gelir kullanýldýðýnda TR 83 bölgesi Türkiye nin %70 i düzeyindedir. Ýstihdam rakamlarý kullanýlarak yapýlan bu ölçümde bölgenin göreli performansý daha düþük çýkmaktadýr. Ýstihdam rakamlarý kullanýldýðýnda ortaya çýkan bu fark, bölgede istihdama katýlým oranýnýn Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Benzer bir tablonun orum için de geçerli olduðunu kabul etmek yanlýþ olmayacaktýr döneminde tarým deflatörü %30 artarken GSKD deflatöründeki artýþ %40 olmuþtur. Sektörler itibariyle verimlilik karþýlaþtýrmasý, tarým sektöründeki verimliliðin diðer sektörlere göre çok daha düþük olduðunu göstermektedir. orum da tarým sektöründeki verimliliðin Türkiye ortalamasýnýn yarýsýnýn biraz üzerinde olmasý üstelik düþük olan bu verimliliðin artýþ hýzýnýn da Türkiye ortalamasýnýn gerisinde kalmasý tarýmýn bu bölge için düþünülen önemi ile uyumsuz bir bulgudur. orum da yapýlan anketin bulgularý da bu tespiti destekler niteliktedir. Verimliliðin en yüksek olduðu sektör sanayi sektörüdür. Kýsým 4 te yer verilen anket sonuçlarý da orum ekonomisine yön verenlerin ilin genel ekonomik baþarýsýnýn arkasýnda sanayi sektörünün performansýnýn yattýðýný düþündüklerini göstermektedir. Buna raðmen, sanayide verimlilik TR83 bölgesinde %3.8 artarken Türkiye deki artýþ hýzý % 5.7 dir. Hizmetler sektöründe de verimliliðin 2008 yýlýnda hýzla arttýðý dikkati çekmektedir. Hizmetlerde verimlilik artýþý TR83 bölgesinde Türkiye ortalamalarýna yakýndýr. Hizmetler Sanayi ve hizmet sektörlerinde verimlilik Türkiye ortalamasýnýn %80 ini yakalamýþtýr. * Ýnþaat sektörü, istihdam verilerinde sanayi sektörü içinde deðerlendirilirken GSKD verilerinde hizmetler sektöründe kapsanmaktadýr. Verimlilik hesabýnýn tutarlýlýðý açýsýndan veriler inþaat sektörü istihdamýnýn hizmetlerde sayýlmasýný saðlayacak biçimde düzeltilmiþtir. Büyüme hýzlarý sabit fiyatlarla hesaplanmýþtýr. Sabit fiyatlarla GSKD hesabý, Türkiye düzeyinde sektörel deflatörler kullanýlarak yapýlmýþtýr Kaynak: TUIK verilerinden hesaplanmýþtýr. NÜFUS DINAMIKLERI orum ili (adrese dayalý nüfus kayýt sistemi, verilerine göre) kiþilik nüfusuyla Türkiye nin orta büyüklükteki illerinden biridir. orum a baðlý on üç ilçe merkezi arasýnda nüfusu yirmi binin üzerinde olan dört kasaba -Alaca (21.685), Ýskilip (20.428), Osmancýk (26.837) ve Sungurlu (33.546)- vardýr. Þehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payý (%66) açýsýndan Türkiye ortalamasýnýn (%76) altýnda olan orum ili önemli bir kýrsal nüfus barýndýrýr. Bununla birlikte, üç büyük il (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir) dýþarýda tutulursa, il merkezi ve büyük kasabalardaki nüfusuyla, þehirleþme oraný ortalamanýn üzerindedir.* * Büyüme performansýnýn Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olmasý sonucunda, kiþi baþýna GSKD performansý açýsýndan TR 83 bölgesi 2004 yýlýnda 17. sýradan 2008 yýlýnda 15. sýraya yükselmiþtir. * TR83 bölgesinde tarýmýn payý yüksek olmakla birlikte yýllar itibariyle azalmaktadýr. Bu azalma büyük ölçüde sanayi sektörü tarafýndan doldurulmaktadýr. Bölgede sanayinin payý %20 den %22 ye, hizmetlerin payý ise %58 den %60 a yükselmiþtir. Bölgeler bazýnda sektörel deflatörler bulunmamaktadýr. Bu nedenle cari fiyatlardan sabit fiyatlara giderken ulusal ölçekteki sektörel deflatörler kullanýlmýþtýr döneminde sabit fiyatlarla ölçüldüðünde GSKD tarým sektöründe %5.4 gerilerken, sanayide %10.2, hizmetler sektöründe ise %5.7 artýþ göstermiþtir. Ýl merkezi olan orum kentinin nüfusu kiþidir. orum 1927 yýlýnda yapýlan sayýmlarda 63 il arasýnda 20, sýrada yer alýrken 2011 yýlýnda 81 il arasýnda 39. sýrada yer almaktadýr den bu yana Türkiye nin nüfusu 5,5 kat artarken orum un nüfusu ise 2,2 kat artmýþtýr. Bunun nedeni ise 1990 yýlýna kadar artýþ gösteren orum un nüfusunun bu yýldan sonra gerilemeye baþlamasýdýr. Bunun sonucunda 1950 yýlýnda Türkiye nüfusu içinde %1.63 olan payý, 2011 yýlýnda binde 7 ye kadar gerilemiþtir. Ýlin demografik yapýsýný belirleyen unsur, köylerinden orum merkeze ve orum dan Türkiye nin büyük þehirlere göç olgusudur. Hem tarihsel verilerde, hem de yakýn dönem verilerinde bu durum açýkça görülmektedir. Türkiye deki genel eðilime paralel olarak, ama Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir hýzla 1960 lardan itibaren ilin nüfus artýþý yavaþlamýþ, 80lerde durma noktasýna ulaþmýþ, 90lý yýllarda ise gerilemeye baþlamýþtýr. Son yýllarda kýrsal nüfusun gerilemesine ek olarak belediye nüfuslarý da (orum merkez ve Ýskilip dýþýnda) azalmaktadýr. (Sürecek)

16 16 ARÞAMBA 5 EYLÜL sanatçýnýn eserinin yer alacaðý serginin afiþi bile beðeni topladý. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 5 EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra 27 AS 653 plakalý, Man Marka, TGA *2 BLtipi 2006 model aracýn satýþý iþi Yer: Hüseyin Kaynar Ticari Taksi ve Yediemin Ýþletmeciliði Yedieminli Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri epni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A orum Saat: 14:00-14:10 T.C. orum 3. Ýcra 19 UD 892 plakalý Renault marka yeni Megane HB DYNM tip, 2010 model Sedan cinsinde, gri platin renkli aracýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 6 EYLÜL orum Devlet Hastanesi yýllarý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 7 EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum ili merkez ilçe Yavruturna Mah., cilt 2, sayfa 168, ada 198, parsel 7, kat 3, baðýmsýz bölüm 26 da tapuya kayýtlý, 328,72 m2 alanýnda, ana gayrimenkulü apartman vasfýnda kat mülkiyeti yapýlý 3/50 arsa paylý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. orum 3. Ýcra orum ili merkez ilçe Kunduzhan Mah., cilt 1, sayfa 88, ada 459, parsel 133, kat 4, baðýmsýz bölüm 15 de tapuya kayýtlý, 469,48 m2 alanýnda, gayrimenkulu arsa vasfýnda kat irtifaký yapýlý, 10/216 arsa paylý mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Belediye Hizmet Binasý tadilat yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat ihale odasý Saat: 14:00 10 EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi araþtýrma laboratuarý cihazlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 14 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. orum 1. Ýcra Dairesi Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 T.C. orum 1. Ýcra Alacahöyük te Doðan Güneþ: Hitit A nadolu Hitit kültüründen esinlenilen sanat ve tasasrým sergisi 7 Eylül 2012 Cuma günü saat 16:00 da Vakýf Eserleri Müzesi Sergi Salonu /Ankara da Balkondan düþtü 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/ arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/ arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 orum Belediye Baþkanlýðý Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 orum Þeker Fabrikasý 2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km orum Saat: 14:00 17 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 yapýlacak açýlýþ töreni ile baþlayacak. 16 Eylül 2012 tarihine kadar ziyarete açýk olacak sergide Adnan Tepecik, Canan Deliduman, Nilgün Ayþecik evik, T.C. ORUM 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI:2012/4146 ESAS TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn l.sýradaki vasýta için Cuma günü saat arasýnda 2.sýradaki vasýta için Cuma günü saat arasýnda Can Otoparký epni Mah. Fen Lisesi Cad.Fen Lisesi Karþýsý No:33 - orum adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetinin %60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 1.sýradaki vasýta için arþamba günü saat arasýnda, 2.sýradaki vasýta için arþamba günü saat arasýnda Can Otoparký epni Mah. Fen Lisesi Cad.Fen Lisesi Karþýsý No:33 - orum adresinde 2.aý týrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %18 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti (Y.Lira/Y.Kuruþ) Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri ) ,00 -TL. l Adet 19 TH 751 plakalý, Temsa Marka, MS 827 PL Safir Tipi, 2008 model, 6D motor no lu, NLTMS827P Þasi No lu,siyah -beyaz renkli Sol alt cam ve bagaj altý ezik, ön tamponu macunlu ufak çizikler mevcut, aküsü olmayan OTOBÜS ,00- TL l Adet 19 TH 750 plakalý, Temsa Marka, MS 827 PL Safir Tipi, 2008 (Basýn: 691) model, 6D motor no lu, NLTMS827P Þasi No lu,siyah -beyaz renkli, görülen herhangi bir hasarý olmayan OTOBÜS alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 orum Saat: 10:00 18 EYLÜL T.C. orum 1. Ýcra orum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10 da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. orum 4. Ýcra orum merkez Tapu nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127 de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi orum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn Olcay Boratav, Lale Özder, Hatice Doðruol, Nursel Baykasoðlu, Hüsna Diþbudak, Hülhan Güldür, Gülten Kurt, Emel Erkaplan ve N. Tomris Yalçýnkaya eserleri yer alacak. Ý skilip Hacýpiri Mahallesi orumcaddesi nde balkondan aþaðý düþen genç kýz aðýr yaralandý. E.E. isimli genç kýz evinin balkonundan düþünce yaralandý. Genç kýz orum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Ýskilip in Ulaþtepe Mahallesi Osmancýk Caddesi nde ise 6 yaþýndaki çocuk parkta oynarken düþtü. Yaralý çocuk tedavi için orum a getirildi. satýþý iþi ,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 DSÝ Bölge - 5. Bölge Ankara orum-sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah ankaya/ankara Saat: 10:00 25 EYLÜL T.C. orum 3. Ýcra orum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 2 KASIM T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 6 KASIM T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11 de kayýtlý, m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Sungurlu da duyanlarý þaþkýna çeviren olayda, çatýdan düþen inek kurtarma operasyonunun ardýndan mezbahaya götürüldü. atýdan inek düþtü orum un Sungurlu ilçesinde otlanýrken kaçan ve bir evin çatýsýna çýkan inek, kiremitlerin kýrýlmasý sonucu 4 metre yükseklikten aþaðýya düþtü. Olay, akþam saatlerinde Ýsmetpaþa Mahallesi'nde meydana geldi. Sungurlu'da büyükbaþ hayvancýlýk yapan Adem Kalýnsazlýoðlu na ait bir inek, merada otlandýðý sýrada kaçtý. O sýrada yemek yemeye giden Hasan Ali Kalýnsazlýoðlu isimli çocuk hayvaný aramaya baþladý. Ýnek, Özge Sokak'a geldiðinde yolla ayný seviyede bulunan bir müstakil evin çatýsýna çýkarak kaçmaya çalýþtý. Bir süre çatýnýn üzerinde dolaþan inek, daha sonra baþka bir evin çatýsýna atladý. Ýkinci evin çatýsýnda da baþýboþ koþan inek dengesini kaybederek sokaðýn ortasýna düþtü. atýda baþýboþ boþ ineðin gezdiðini görenler vatandaþlar sokakta oyun oynayan çocuklarýn oyunlarý keserek bölgeden uzaklaþtýrdý. Daha önce bir Park halindeki araçlara çarptý mek Caddesi nde meydana gelen kazada alkollü Esürücü park halindeki araçlara çarptý. M.K. isimli sürücü aracýyla giderken Emek Caddesi nde park halindeki iki araca çarptý. Kaza sonrasý yapýlan tespitte sürücünün 327 promil alkollü olduðu KALENDER HOBÝ BAHELERÝ * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI (.HAK:1172) Otlanýrken çýktýðý evin çatýsýndan düþen ineðin imdadýna belediye görevlileri yetiþti. evin çatýþýna kamyon veya baþka bir aracýn düþtüðünü gördüklerini söyleyen vatandaþlar, bu kez çatýdan sokaðýn ortasýna inek düþtüðünü görünce hayretler içerisinde kaldý. Ýneðin çatýda gezdiði sýrada sokakta çocuklarýn oynadýðýný söyleyen Erdal Kalýnsazlýoðlu isimli vatandaþ, muhtarla birlikte çocuklarý kenara çektiklerini, ineðin ise çatýda bir süre gezdikten sonra 4 metreden aþaðýya düþtüðünü Evin çatýsýnýn yolla ayný seviyede olduðunu ve ineðin buradan çýktýðýný söyleyen Kalýnsazlýoðlu, atýnýn kenarýndan ikinci evin çatýsýna geçti. Ayaklarý kiremitleri kýrdýðý için dengesini kaybetti ve evin bitiþiðinde bulunan direðe yaslandý. Daha sonra 4 metreden aþaðý düþtü. Muhtarla beraber hemen ineðin yanýna koþtuk ve dilini çýkardýk. Eðer dilini çýkarmasaydýk inek þimdi ölmüþtü dedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi veterineri Paþa Enver Baysa ise, ineðin arka ayaklarýnda kýrýklarýn olduðunu söyleyerek, Hayvan 4 metreden aþaðýya düþtüðü için arka ayaklarýnda kýrýklar var. Kýrýklýklar olduðu için hayvan kalkmýyor. Ýki günü geçirdikten sonra arka butlar çürümeye baþlar. O yüzden hayvanýn biran önce mezbahaneye götürülüp kesilmesi lazým dedi. Ýnek daha sonra belediye ekipleri tarafýndan kepçeye konularak, sahibi Adem BULUNAN BAHELER SATILIKTIR. Gsm: Üstüne kalas düþtü laca da iþyerinde üstüne kalas düþen vatandaþ aðýr Ayaralandý. A.Ö. inþaatta çalýþýrken üstüne kalas düþtü. Yaralý ileri tetkik ve tedavi için orum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Osmancýk ta ise Zübeyde Haným Caddesi ndeki iþyerinde çalýþan S.S. düþüp yaralandý. Yaralý tedavi için orum Devlet Hastanesi ne gönderildi. (.HAK:1299) ORUM YETKÝLÝ SATICISI Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARA TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜTUTLAR MAH. ÜTUTLAR CAD. NO: 9/3 ORUM TEL : (0364) TEL/FAX : (0364) GSM :

17 ARÞAMBA 5 EYLÜL oðduðumuz gün beynimiz sanki boþ bir bilgisayar Dgibidir. Anne ve baba oraya sürekli olarak bilgi yükler. Bu bilgiler lazým oldukça, zamaný geldikçe hatýrlanýr ve hayatýmýza geçer. Bununla birlikte zihnimizde ve bilinçaltýmýzda kayýtlý, lüzumlu lüzumsuz, yararlý zararlý yýðýnla bilgi vardýr. Bu bilgilerin temelinde çoðunlukla anne babayý model alma bulunmaktadýr. Bu modelleme onlarý taklit etme veya bir çok ebeveynin þikayet ettiði gibi tam tersi yönde davranma þeklinde olmaktadýr. Kýsacasý anne baba olmak bazen, çok hassas çalýþan bir sanatçý gibi olmaktýr. Aksi durumda yapýlan her hata, çocuðun ergenlik döneminde ya da daha ileri yaþlarda size geri dönecektir. Bu yüzden aileler için özellikle 0-6 yaþ döneminde dün ya da yarýna odaklanmak yerine, þimdiki zamaný yaþamak çok önemlidir. Ne yapalým bugün böyle oldu ama bir dahaki sefere düzeltiriz gibi erteleme yaklaþýmlarý çoðu defa iþe yaramaz. Bunun için, eðer bir çocuk içine kapanýksa, hýrçýnlýklarý varsa, okul baþarýsý bozuksa, iletiþim sorunlarý varsa çözüm þimdide aranmalý daha sonra düzelir nasýlsa yaklaþýmý ile ertelenmemelidir. Annenin de çalýþtýðý ailelerde çocuða ayrýlan zaman giderek azalmaktadýr. Doðal olarak iþteki ve evdeki sorumluluklar annenin hem boþ zamanýný azaltmakta, hem de bu boþ zamanlardaki enerjisini düþürmektedir. ocuðuyla yeterli ilgilenemeyen bir annede zamanla vicdan azabý, suçluluk duygularýyla dolu bir dönem baþlar. Bu durumda anne daha fazla kendi içi dünyasýna döner ve kendi ruhsal sorunlarý ile ilgilenmeye baþlar. ocuk ise bunu annenin ondan uzak durmak istediði ve onu sevmediði þeklinde algýlar. Anne her iþe gittiðinde çocuk annenin onu istemediðini ve terk ettiðini düþünür. Annenin morali daha da bozulur. Sistem bu þekilde devam eder gider. Günümüz koþullarýnda ülkemizde ve dünyanýn pek çok ülkesinde anneler benzer süreçleri, benzer suçluluk duygularýný hissetmektedirler. Anne olmayý öðrenmede çocuktan gelen duygusal mesajlarý doðru okumak saðlýklý Ýletiþim ve etkileþimde en önemli kýsýmdýr. Aslýnda kurduðumuz her insanla duygusal bir mesaj alýr veririz. Bizim ona verdiðimiz mesajlar, onun bunu nasýl algýladýðý, onun bize verdiði mesajlar bizim bunu nasýl anladýðýmýz genellikle farklýdýr. Ancak verilen mesajlar bazen de hiç fark edilmez. ünkü burada verilen mesajýn kelimeye dökülmüþ olmasý önemlidir. Yetiþkinlerin duygusal mesajlarý kelimeye dökebilirken, çocuklarýn duygusal mesajlarý kelime ile ifade etmesi çok daha zordur. Yetiþkinler çoðu zaman bu mesajlarý yanlýþ anlamamakta ya da hiç anlamamaktadýr. ocuktan gelen duygusal mesajlarý doðru okuyabilmek için öncelikle kiþinin kendi kiþilik yapýsýný tanýmasý, keþfetmesi gerekir. Bundan sonra çocuk geliþim dönemleri hakkýnda bilgi sahibi olmak ve çocuðunu bu anlamda izlemek çok yararlýdýr. Buradaki en temel nokta ise çocuðun kiþiliðini keþfetmek için ona zaman ayýrmaktýr. Bu zamanýn süresinden çok derinliði ve kalitesi önemlidir. Örneðin gazete dergi okurken, televizyon izlerken veya bir þey düþünürken çocukla ilgilenmek iletiþimi bozar. Hiçbir þey yokken aðlamasý, inatlaþmasý, küsmesi, kýzdýðýnýz þeyi bilerek yapmasý, yemek yememesi, uyumamasý gibi davranýþlar size gönderdiði duygusal mesajlardýr. Empati yapabilen anne babalar bu mesajlarýn ne anlama geldiðini bilir ve buna uygun þekilde cevap verebilir. Örneðin gazete okurken oyun isteyen çocuk beni sevmiyor bu yüzden vakit ayýrmýyor diye düþünebilir. Aile ise bunu istediði olmadýðý için aðlýyor þeklinde yorumlayabilir. En azýndan bir süreliðine gazeteyi býrakýp çocukla zaman geçirmek onu rahatlatýr. Burada geçirilen vakit ile çocuk sevgi, güven ve deðerlilik duygularý alýr. Bu sanki bir arabanýn benzini gibidir. Benzin bittikçe çocuk tekrar gelip bunu aileden almak ister. Eðer sevgi ihtiyacý yeterince karþýlanmazsa týrnak yeme, altýna kaçýrma, okula gitmek istememe gibi mesajlara dönüþebilir. Bu davranýþ bozukluklarý giderek aileyi ve çevreyi çok rahatsýz eder. Benzer þekilde çocuk ödevini yapmak istemediðini söyler. Ona hemen kýzmak yerine, ödevini yapmak istememesinin altýnda yatan duyguyu öðrenmeye çalýþmak daha iyidir. ocuðun bu duygusunu açýða çýkarmasýna ve neden ödev yapmak istemediðini fark etmesine yardýmcý oluruz. Burada dikkat edilecek bir baþka nokta çocuðu sakin bir þekilde dinleyebilmek ve anlamaya çalýþmaktýr. Örneðin okula gitmeyeceðim diyen çocuða karþý genellikle aile öfkelenir ve ne demek o, okula gidilmez diye bir þey olmaz diye cevap verebilir. Bunun yerine okulla ilgili canýný sýkan þeyi anlattýrmak genellikle sorunu çözecektir. ocuðu sizin söylediklerinizi aynen yerine getirecek bir robot olarak görmek problemi giderek içinden çýkýlmaz bir hale getirir. ocuðun istemediði ya da kapasitesinin aþan þeylere zorlamak Anne baba olma sanatý Bir nefes sýhhat Dr. Timur Harzadýn, pi.com Sorularýnýz için: mail.com onu zamanla sizden uzaklaþtýrýr. 1-4 yaþ diliminde ve ergenlikte çocuðun inatçýlýk davranýþý olmasý doðal bir durumdur. Anne-babanýn burada çocukla inatlaþmasý, çocukla rekabete girmesi sonucu iþler daha da sarpa sarar. Halbuki bu dönemler çocuðun kiþiliðini yapýlandýrdýðý, kendisini ispat etmek istediði dönemlerdir. Ancak maalesef çoðu ailede "sen ben kavgasý baþlar. oðu anne baba çocuðunun disiplinli olmasýný arzular. Bir çocuk hayal eder ve çocuðunu bu þekilde yetiþtirmek için çabalayýp durur. Burada yapýlan yönlendirmeler zamanla çocuðu pasifleþtirir ya da sinirli bir hale sokar. Özellikle kendi korku kaygýlarýný çocuða yansýtan, kendi çocukluðunda yapamadýklarýný onun yapmasýný isteyen aileler vardýr. Bunlarý yapmak yerine çocuðun hata yapmasýný izin vermek, risk almasýna göz yummak onun ilerdeki hayata uyumu açýsýndan çok daha yararlýdýr. Bu süreçte çocuðumla bu þekilde iletiþim kurmaya, konuþmaya çalýþýyorum. Ona bir sorunu olduðunda benimle konuþabileceðini söylüyorum ama olmuyor. Sürekli olarak bana ters davranýyor. Sonuçta kavga ediyoruz. ünkü çocuklarýn en çok nefret ettiði nasihat vermek ve ayný cümleleri tekrar etmektir. Özellikle ihtiyaç duymadýðý halde ona yol gösterilmesini hiç istemezler. Aþýrý koruyucu anne baba iseniz çocuk sizden ruhsal anlamda giderek uzaklaþacaktýr. Aslýnda aile çocuðuna iyilik deðil, kötülük yapýyordur. Eðer çocuk bu uzaklaþmayý yapmazsa korkak, pasif ve kendisine olan güvenini düþük bir hale gelecektir. Anne-baba çocuk için "daha küçük, daha 2 yaþýnda diye düþünmemelidir. ünkü kiþiliðin temeli 0-6 yaþlarda atýlýr. Bu yüzden çocuðum daha küçük, nasýlsa anlamaz diye düþünerek ondan sözel iletiþimi esirgememelidir. Sen yapamazsýn, sen bilmezsin türü yaklaþýmýyla büyüyen çocuklar yeni bir topluluða girdiðinde sudan çýkmýþ balýk gibidir. O konuþurken sözünü kesmeden dinlemek ve onun ihtiyacý kadar iletiþim kurmak iliþkideki en temel noktalardýr. Ailenin onunla kurduðu iletiþim hayata atýldýðýnda diðer insanlarla kuracaðý iletiþimin antrenmaný gibidir. Topuklu ayakkabý fýtýk nedeni Yüksek topuklu ayakkabý giyilmesine baðlý olarak ortaya çýkan omurgadaki eðrilikler iç organlarý da etkiliyor. Vücutta ayak ve omurga gibi çok sayýda bölgede aðrýya neden olabilen yüksek topuklu ayakkabýlarýn, iç organlarýn pozisyonlarýnýn deðiþmesine, dolayýsýyla bel ve boyun fýtýðýna neden olabileceði bildirildi. KTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kalaycýoðlu: ''Yüksek topuklu ayakkabý giyilmesine baðlý olarak ortaya çýkan omurgadaki eðrilikler iç organlarý da etkiliyor'' Vücutta ayak ve omurga gibi çok sayýda bölgede aðrýya neden olabilen yüksek topuklu ayakkabýlarýn, iç organlarýn pozisyonlarýnýn deðiþmesine, dolayýsýyla vücudun bunu dengelemeye çalýþmasý sonucu bel ve boyun fýtýðýna neden olabileceði bildirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Temel Týp Bölümü Anatomi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Kalaycýoðlu, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, estetik açýdan hoþ görünmek isteyen kadýnlarýn, topuklu ayakkabýlara olan ilgilerinin her geçen gün arttýðýný Yüksek topuklu ayakkabýlarýn saðlýk açýsýndan bir çok sorunu da beraberinde getirdiðini belirten Kalaycýoðlu, ''Vücut bir bütündür ve her parçasý birbiriyle baðlantýlýdýr. Dolayýsýyla vücudun bir yerindeki sýzý tüm vücudu etkileyebilir. Bu nedenle ayak saðlýðý oldukça önemli'' dedi. Prof. Dr. Kalaycýoðlu, hoþ görünmek düþüncesiyle gün boyunca yüksek topuklu ayakkabýlarý kullanmayý tercih eden kadýnlar olduðunu ifade ederek, ''Ýnsan iki ayaðý üzerinde, yani belli bir aks üzerinde ayakta duran bir canlý. Ayak ve bacaklardaki kaslar, belli bir kasýlma ile ayakta durmamýzý, bu da omurgamýz üzerinden vücudumuzun dik durmasýný saðlýyor. Bu normal bir pozisyondur'' diye konuþtu. Normal pozisyondaki ayaða yüksek topuklu bir ayakkabý giyildiðinde kemiðin öne doðru büküldüðünü vurgulayan Kalaycýoðlu, ''Böylece normal aksý kaymýþ bir vücut tablosu ortaya çýkýyor. Bacaktaki kaslar sürekli ayný pozisyonda durduðu için kasýlýyor. Bele biçimsiz bir pozisyon veriyor. Bu ciddi anlamda ayak, bacak, kalça, hatta omurga aðrýlarý oluþturabiliyor, duruþ bozukluðu dediðimiz bozukluklar ortaya çýkabiliyor'' dedi. ''Kalýcý duruþ bozukluðu ortaya çýkabilir'' Prof. Dr. Kalaycýoðlu, omurgadaki eðriliklerin iç organlarý da etkilediðine dikkati çekerek, þöyle devam etti: ''Ýç organlarýn pozisyonlarý deðiþebiliyor ve özellikle de öne itilen baský söz konusu oluyor. Bu pozisyonu boynumuzla dengelemeye çalýþtýðýmýzda boyun aðrýsý gibi durumlar ortaya çýkabiliyor. Bel fýtýðý yapabilir, çok zorlanýrsa boyun fýtýðý yapabilir, þiddetli aðrýlara yol açabilir. Bunlar kronikleþtikçe ilerleyen yaþlarda daha da büyük problemler ortaya çýkabilir. Özellikle de ince topuklu ayakkabýlar üzerinde dengede durmaya çalýþmak, kasýlmaya sebep oluyor. Bu durum da aðrý oluþturabilir.'' Topuklu ayakkabýlara ilgi gösteren yaþ grubunun giderek düþtüðünü de belirten Kalaycýoðlu, þunlarý kaydetti: ''ocuða böyle bir ayakkabýyý giyindirmek mantýklý deðil. ünkü bu ayakkabýlar insan anatomisine pek uygun deðil. ocuklarýn kemikleri eðilebilir, bükülebilir ve hangi þekli verirseniz o þekli alabilir. Dolayýsýyla eðer kemik yapýsý bozuk bir þekilde sürekli tutulursa, o kemikler o pozisyonu almaya baþlar ve ileri ki yaþlarda istese de tekrar düzelmeyebilir ve kalýcý duruþ bozukluðu ortaya çýkabilir.'' Prof. Dr. Kalaycýoðlu, anatomik yapýya uygun ayakkabýlarýn tercih edilmesi gerektiðini vurgulayarak, ''Yere bastýðýmýzda, tabanýmýzýn üç noktadan yere deðmesi gerekiyor. Buna belki bir miktar topuk eklenebilir ancak ayakkabýnýn topuðu çok yüksek olduðu zaman eksen kaymaya baþlýyor'' diye konuþtu. Kaynak: AA rganik tarým ülkemizin sahip Oolduðu önemli potansiyel alanlarýndan biridir. Ancak bu potansiyelin etkin olarak kullanýldýðýný söylemek güçtür. Oysaki organik tarým kýrsal nüfus için alternatif bir geçim kaynaðý ve faaliyet alaný olmak bakýmýndan ve ayrýca toplum saðlýðý ve çevre koruma bakýmýndan mutlaka dikkate alýnmasý gerekli öncelikli konularýn baþýnda gelmelidir. Geliþmiþ ülkeler bugün organik tarýmýn önemini uzun yýllar öncesinde farketmiþler ve bu alanda önemli mesafeler katetmiþlerdir yýlý verilerine göre organik tarým en fazla Avustralya kýtasýnda (% 33) yapýlmakta, bunu Avrupa (% 27), Latin Amerika (% 23), Asya ve Kuzey Amerika %7'lik oranlarla ve % 3 ile Afrika izlemektedi. Yine bu kapsamda dünyada 160 ülkede toplam 80 milyon hektar alanda organik ürün üretimi yapýlmaktadýr. Bunun 37 milyon hektarý yani %46'sý tarýmsal üretim faaliyetinin yapýldýðý alanlardan oluþmaktadýr. Bu alan üzerinde 1,6 milyon üretici tarafýndan organik tarým üretim sistemi uygulanmakta ve dünya organik ürünler ticareti ise yaklaþýk 60 milyar dolar kadardýr. Tarýmsal faaliyet dýþýnda doðadan toplama, orman, mera ve su kültürü gibi tarým dýþý alanlarda yapýlan organik alan toplamý ise 43 milyon hektardýr. Avustralya'daki toplan organik üretim alanýnýn %97'si geniþ mera alanlarýndan oluþmaktadýr. Buna göre dünya Organik Tarým ve Türkiye toplam organik üretim alanlarýnýn %72'si ilk 10 ülke (Avustralya, Arjantin,ABD, Brezilya, Ýspanya, in, Ýtalya, Almanya, Fransa) Orhan Özçatalbaþ tarafýndan iþlenmektedir (FIBL&IFOAM,2012). Türkiye'de ise 2011 yýlý itibarýyla %55'i doðal toplama ve nadas alanlarý olmak üzere toplam 325,4 bin hektarlýk alanda organik ürün üretimi gerçekleþtirilmektedir. Buna göre gerçek organik üretim (tarýmsal) alan 146 bin hektar olup, bu deðer toplam alanýn %45'idir (GTHB,2012). Türkiye'de organik tarým en fazla Ege bölgesinde (% 32) yapýlmakta bunu Akdeniz (% 31), Doðu Anadolu % 15), Karadeniz (% 15) izlemektedir. Geliþmiþ ülkelerde üretilen organik ürünün önemli bölümü (örneðin Ýngiltere kendi üretiminin yüzde 66'sýný) kendisi tüketmekte ve ithalat yoluyla ihtiyaç duyulan diðer ürünleri de ithal etmektedirler. Türkiye'de ise iki yüzden fazla çeþit ürün organik üretilmesine raðmen ve son yýllardaki hýzlý üretim alaný artýþýna raðmen halen 325 bin hektar alanda ihracata dayalý olarak organik tarým yapýlmaktadýr. Bu koþullarda iç tüketimin ve 15,5 milyon dolar olan ihracat rakamýnýn mutlaka geliþtirilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. Organik tarým, yukarýdaki verilerden de anlaþýldýðý gibi ülkelere ekonomik olarak çok önemli katkýlar saðlamakla birlikte; ayný zamanda doða koruma ve kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý için de çok önemli bir üretim sistemi olduðu bilinmektedir. Bu kapsamda örneðin organik tarým; baraj havzalarýnda içmesuyu ve sulama suyunun saðlýklý muhafazasý için tüm dünyada uygulanan bir üretim sistemidir. Buna göre önemli sayýda sulama barajýnýn kirlilik sorunu ve tehditi altýnda olduðu Türkiye'de; pek çok baraj havzasýnýn bu þekilde organik tarýmla korunabileceði ve sürdürülebilir bir þekilde iþletilebileceði söylenebilir. Özellikle yeni iþletmeye alýnmýþ ve kentin ve yerleþimin baskýsýnýn henüz oluþmadýðý yerlerde bu alanlarýn organik tarým üretim bölgeleri olarak planlanmasýve potansiyel araþtýrmasý yapýldýktan sonra ise organik tarým turizm alanlarý olarak ilan edilmesi yararlý olacaktýr. Örneðin bu düþünce Samsun ilinde akmak Baraj Havzasýnda 9 köyü kapsayan bir çalýþmayla baþarýlý bir þekilde hayat bulmuþtur. Yine örneðin Kýzýlýrmak üzerinde yeni kurulan Obruk Barajýnýn içmesuyu ve sulama suyunun saðlýklý muhafazasý için organik tarým ve turizm bölgesi olarak ilan edilmesi üzerinde durulmasý son derece önemli sonuçler ortaya çýkarabilecektir. Böylece tüm göl, gölet ve barajlarýn organik tarým bölgesi kapsamýna alýnmasýna yönelik koþullar araþtýrýlabilir ve bu þekilde korunmalarý ve sürdürülebilir kullanýmlarý saðlanabilir. Burada anahtar faktörün üretici ve bölgede yaþayanlar olduðu üzerinde önemle durmak gereklidir. Bu kapsamda organik tarým üretimi konusunda üreticilerin haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi ve bu yeniliðin benimsetilmesi için uygun yayým metotlarýnýn, uygun yayým sistem ve yaklaþýmlarýyla birlikte ele alýnmasý baþarý için olmazsa olmazdýr. Sonuç olarak; Türkiye'deki iyi örneklerin yaygýnlaþtýrýlmasý yönünde çalýþýlarak, anakkale, Ýzmir, Hatay, Þanlýurfa gibi pek çok ilimizdeki potansiyelin bu bakýmdan mutlaka deðerlendirilmesi gerekiyor. Yine bir örnek olarak Samsun'da Ýþadamlarý Derneði'nin 2001'de organik ürün pazarlamasýnda güçbirliði yapmayý amaçlayan EKOSAM þirketini kurmalarýyla baþlayan sürecin, bir marka oluþturmaya uzanan baþarýlarý diðer bölgelerimiz için de örnek olabilecek giriþimler arasýndadýr. Yine bu süreçte Tarým Bakanlýðýnýn ve ETO(Ekolojik Tarým Derneði) nin çalýþmalarýnýn da çok önemli olduðunu vurgulamak gerekiyor. Bu þekilde Antalya'dan anakkale'ye, Rize'den, Hatay, Adana, Erzurum, Muðla, Þanlýurfa'ya kadar ülkemizin pek çok yerinde var olan potansiyelin; ülke ve o bölgelerde yaþayan üreticilerimiz ve toplumun tamamý için yararlý sonuçlar vermesini saðlayacak þekilde deðerlendirilmesi için çalýþmalarýn artarak devam etmesi gerekmektedir.

18 18 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Ay Yýldýz bu yýl da 1. ligde entbol 1. liginde Hmücadele eden orum Ay Yýldýzspor geçtiðimiz sezon ligden düþmesine raðmen Federasyon un yeni düzenlemesi sonucunda bu yýlda 1. ligde mücadele edecek. orum Ayyýldýzspor Hentbol takýmý bu sezonda 1. ligde mücadele edecek Beþikdüzü, Gölcük ü gözüne kestirdi orumspor un grubunda yer alan ve lige sahasýnda konuk edeceði Gölcükspor maçýyla start verecek olan Beþikdüzüspor'da çalýþmalar tam gaz devam ediyor. Özellikle hazýrlýk maçlarýnda sergilediði futbol ve aldýðý baþarýlý sonuçlarla adýndan söz ettiren Mavi-Beyazlýlar, bu baþarýlý grafiðini lig maçlarýna da yansýtmak istiyor. DÝKKATLÝ OLCAÐIZ Teknik direktör Gökhan Uzungüngör, lige Gölcükspor'u maðlup ederek iyi bir baþlangýç yapmak hedefinde olduklarýný Kendi saha ve seyircileriz önünde oynayacaklarý bu maçta 3 puan dýþýnda baþka bir sonucu düþünmediklerini belirten genç teknik adam, "Tabiki ilk maçlar her zaman çok zor olur. Bu nedenle maçta çok dikkatli olacaðýz. Kazanýp lige moralli baþlamak amacýndayýz" dedi. 1. Amatör Küme Büyükler ilk yarý fikstürü 30 Eylül Pazar Saat imentospor-eti Lisesi Gençlik. Saat Ýl Özel Ýdare-Alaca Belediye. Osmancýk Sahasý : Saat Osmancýk Belediye-Osmancýkgücü. Bayat Sahasý : Saat Bayat Belediye-Mecitözüspor. Sungurlu Sahasý : Saat Sungurluspor-Hitit Gençlikspor. Ulukavakspor (bay). 7 Ekim Pazar Saat Hitit Gençlikspor-Ulukavakspor. Saat Eti Lisesi- Bayat Belediye. Osmancýk Sahasý : Saat Osmancýkgücü- imentospor. Alaca Sahasý : Saat Alaca Belediye-Sungurluspor. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözüspor-Ýl Özel Ýdarespor. Osmancýk Belediyespor (bay). 14 Ekim Pazar Saat Ulukavakspor-Alaca Belediyespor. Saat imentospor-osmancýk Belediyespor. Mimar Sinan Sahasý : Saat Ýl Özel Ýdare- Eti Lisesi Gençlikspor. Bayat Sahasý : Saat Bayat Belediye-Osmancýkgücüspor. Sungurlu Sahasý : Saat Sungurluspor-Mecitözüspor. Hitit Gençlikspor (bay). 21 Ekim Pazar Saat Eti Lisesi Gençlik-Sungurluspor. Osmancýk Sahasý : Saat Osmancýkgücü - Ýl Özel Ýdarespor. Saat Osmancýk Belediye-Bayat Belediye. Alaca Sahasý : Saat Alaca Belediye-Hitit Gençlikspor. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözüspor-Ulukavakspor imentospor (bay) 4 Kasým Pazar Saat Ulukavakspor-Eti Lisesi Gençlik. Saat Ýl Özel Ýdare-Osmancýk Belediye. Mimar Sinan Sahasý : Saat Hitit Gençlikspor-Mecitözüspor. Bayat Sahasý : Saat Bayat Belediye-imentospor. Sungurlu Sahasý : Saat Sungurluspor-Osmancýkgücü Alaca Belediyespor (bay) 11 Kasým Pazar Saat imentospor - Ýl Özel Ýdarespor. Saat Eti Lisesi Gençlik-Hitit Gençlikspor. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözüspor-Alaca Belediyespor. Osmancýk Sahasý : Saat Osmancýkgücüspor-Ulukavakspor. Saat Osmancýk Belediye-Sungurluspor. Bayat Belediyespor (bay). 18 Kasým Pazar Saat Ulukavakspor-Osmancýk Belediyespor. Saat Hitit Gençlikspor-Osmancýkgücüspor. Mimar Sinan Sahasý : Saat Ýl Özel Ýdarespor-Bayat Belediyespor. Alaca Sahasý : Saat Alaca Belediye - Eti Lisesi Gençlik. Sungurlu Sahasý : Saat Sungurluspor-imentospor. Alaca Belediyespor (bay) 21 Kasým arþamba Saat imentospor - Ulukavakspor. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözüspor-Eti Lisesi Gençlik. Bayat Sahasý : Saat Bayat Belediye-Sungurluspor. Osmancýk Sahasý Sahasý : Saat Osmancýk Belediye-Hitit Gençlikspor Saat Osmancýkgücüspor-Alaca Belediyespor Ýl Özel Ýdarespor (bay) 25 Kasým Pazar Saat Hitit Gençlikspor-imentospor. Saat Ulukavakspor - Bayat Belediyespor. Sungurlu Sahasý : Saat Sungurluspor- Ýl Özel Ýdarespor. Alaca Sahasý : Saat Alaca Belediye-Osmancýk Belediye. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözüspor-Osmancýkgücü Eti Lisesi Gençlikspor (bay). 2 Aralýk Pazar Saat Ýl Özel Ýdarespor-Ulukavakspor. Saat imentospor - Alaca Belediyespor. Bayat Sahasý : Saat Bayat Belediye-Hitit Gençlikspor. Osmancýk Sahasý : Saat Osmancýkgücü - Eti Lisesi Gençlikspor. Saat Osmancýk Belediye-Mecitözüspor. Sungurluspor (bay). 9 Aralýk Pazar Saat Hitit Gençlikspor-Ýl Özel Ýdarespor. Saat Eti Lisesi Gençlik-Osmancýk Belediye. Mimar Sinan Sahasý : Saat Ulukavakspor - Sungurluspor. Alaca Sahasý : Saat Alaca belediye-bayat Belediye. Mecitözü Sahasý : Saat Mecitözü - imentospor Osmancýkgücüspor (bay) orum Ay Yýldýzspor hentbol takýmý bu yýlda 1. ligde mücadele edecek. Federasyon un önümüzdeki sezonda Final ve Klasman grubu oluþturmak amacýyla yaptýðý yeni düzenleme sonunda bu yýlda 1. ligde mücadele edecek olan Ay Yýldýzspor C grubunda Edirne Yeni Ýmaretspor, Kastamonu Üniversitesi, Polatlý Belediyespor, Aksaray Gençlikspor, Eskiþehir Özel Yurtspor ve Ýstanbul Emniyetgücüspor takýmlarý ile mücadele edecek. Lig Ekim de oynanacak maçlarla baþlayacak. Hentbol 1. ligini dört etmeye hak grubuna çýkaran ve bu kazanacaklar. sezon sonunda Final orum Ay Grubu ve Klasman Yýldýzspor C grubunda Grubu olarak ikiye yer aldý. Grupta bulunan ayýrmayý planlayan diðer takýmlar Edirne Federasyon, orum Ay Yeni Ýmaretspor, Yýldýzspor a C grubunda Kastamonu Üniversitesi, yer verdi. Polatlý Belediyespor, Dört grupta 26 Aksaray Gençlikspor, takýmýn çift devreli lig Eskiþehir Özel Yurtspor statüsünde mücadele ve Ýstanbul edeceði maçlar sonunda Emniyetgücüspor gruplarýnda ilk iki sýrayý takýmlarý yer alýyor. alan sekiz takým final Ligde mücadele grubuna yükselecek. Ekim tarihlarýnda Gruplarýnda üç ve oynanacak maçlarla sonraki sýrada yer alan baþlayacak. takýmlar ise önümüzdeki Hentbol sezonda 1. Lig Klasman Federasyonu sonraki grubunda mücadele haftalarýn maç tarihlerini K ocaelispor teknik direktörü Bülent Baturman, sezonun ilk 3 haftasýndaki maçlarda puan toplamalarýnýn üst sýralara çýkabilmeleri açýsýndan önem taþýdýðýný Baturman yaptýðý açýklamada, sezon hazýrlýklarýný özel maçlarla tamamladýklarýný belirterek, antrenmanlarda takýmýn teknik ve fiziki durumunu geliþtirdiklerini anlattý.takýmlar için sezonun ilk maçýnýn çok önemli olduðuna dikkati çeken Baturman, istedikleri performansý sahaya yansýttýklarýnda karþýlaþmalardan 3 puanla ayrýlacaklarýna inandýðýný kaydetti. Baturman, Emrespor maçýndan galibiyetle ayrýlmalarý halinde 2. haftada sahalarýnda yapacaklarý maçýn kendileri için avantajlý olacaðýný dile getirerek, ''Sahamýzda oynamamýz lehimize olacaktýr. Sezonun ilk 3 haftasýndaki maçlardan en fazla puaný toplamamýz, üst sýralara çýkabilmemiz açýsýndan çok önemli'' dedi. ''Sezonun ilk maçý bizim için çok önemli'' azýrlýklarýný kendi Htesislerinde devam ettiren Pazarspor, bu pazar günü kendi evinde Üsküdar Anadolu ile ligin ilk maçýna çýkacak. Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile 9 Eylül Pazar günü kendi evinde Spor Toto 3. Lig 1. Grup'taki ilk maçýna çýkacak olan Pazarspor'da çalýþmalar devam ediyor. Pazar Ýlçe Stadý'nda Saat 16.00'da baþlayacak olan maç öncesi çalýþmalarýný kendi tesislerinde Teknik Direktör Geçen yýl futbolcularýn Spor Toto 2. Lig'de tecrübe kazandýðýný belirten Baturman, göreve geldiklerinde çalýþmalara futbolun temel kurallarýný aktararak baþladýklarýný Baturman, bir sistem ve oyun düzeni belirleyerek futbolcularý ayný düþünce etrafýnda birleþtirdiklerini dile getirerek, seyircilerin mücadele eden, hýrslý bir takým izleyeceðini kaydetti. alýþmalarýn ardýndan fiziki olarak istedikleri seviyeye ulaþtýklarýný ifade eden Baturman, þöyle konuþtu: ''Takýmda genç oyunlar olduðu için mücadelenin içine oyun zekasýný da eklememiz gerekiyor. Oyuncularýmýzý bu konuda motive ediyoruz. Hazýrlýk maçlarýyla lig maçlarý çok farklýdýr. Bu nedenle sezonun ilk maçý bizim için çok önemli. Emrespor maçýndan iyi bir sonuçla dönüldüðünde her þeyin daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Futbolcularda geçen sezona göre hem fiziki hem de zihinsel olarak geliþme var. Genç futbolcularla mücadele Þevki Tonyalý nezaretinde devam ettiren Mavi Beyazlýlar, sezona galibiyetle baþlamak istiyor. Yeni kadrosu ve teknik ekibiyle lige taraftarlarýnýn desteðiyle baþlamak istediklerini söyleyen Pazarspor Basýn Sözcüsü Erdoðan Pýnar, "Hafta sonu Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u kendi evimizde aðýrlayacaðýz. Takýmýmýz çalýþmalarýný bütün hýzýyla devam ettirmektedir. Avanos kampýný tamamlayýp Pazar'a dönen ve çalýþmalarýný kendi tesislerinde devam ettiren ise ihtiyaç duyulmasý halinde hafta içi oynatma kararý aldýðý için açýklamadý ve haftalýk olarak kulüplere bildirilecek. Geçtiðimiz sezonda tamamen yýldýz ve genç kategorisindeki isimlerle ligde mücadele eden orum Ay Yýldýzspor geçtiðimiz sezon tecrübe kazanan isimlerin yer aldýðý kadrosuyla bu sezonda daha iyi iþler yapmak istiyor. Okullarýn açýlmasýyla birlikte çalýþmalara baþlayacak olan orum Ay Yýldýzspor bu sezon daha iyi sonuçlar almak Baturman: Ýlk maçlar önemli edeceðimiz için ilk maçlardan iyi sonuçlarla dönmemiz çok önemli. Bunu gerçekleþtirmek istiyoruz.' G ümüþhanespor Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, "Darýca maçýna iyi hazýrlanýyoruz. 3 puan alarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi Gümüþhanespor, sezonun ilk maçýnda bu hafta sonu deplasmanda karþý karþýya geleceði Pazarspor; bu süreçte Kýrýkkalespor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Daðdeviren ve Sivas 4 Eylül'den sað kanat oyuncusu Levent Kale'yi kadrosuna dâhil etti. Yine transfer çalýþmalarý sonucu Rizespor'dan kiralýk olarak orta saha oyuncusu Yüksel Kazdal, sol kanat oyuncusu Nevzat Bilen ve Giresunspor'dan da stoper Onur Demir, takýma dahil olarak çalýþmalara baþlamýþlardýr. Kadromuza yeni katýlanlarýn antrenman eksikleri bulunmakta olup ileriki Bayanlar Hentbol 1. Ligi ilk yarý fikstürü Ekim ilk hafta Edirne Yeni Ýmaretspor-orum Ay Yýldýzspor. Kastamonu Üniversitesi-Polatlý Belediyespor. Aksaray Gençlikspor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Ýstanbul Emniyetgücüspor (bay) Ýkinci hafta orum Ay Yýldýzspor - Kastamonu Üniversitesi. Polatlý Belediyespor-Aksaray Gençlikspor. Eskiþehir Özel Yurtspor-Ýstanbul Emniyetgücü. Edirne Yeni Ýmaretspor (bay). Üçüncü hafta Aksaray Gençlikspor-orum Ay Yýldýzspor. Kastamonu Üniversitesi-Edirne Yeni Ýmaretspor. Ýstanbul Emniyetgücüspor- Polatlý Belediyespor. Eskiþehir Özel Yurtspor (bay) Dördüncü hafta orum Ay Yýldýzspor - Ýstanbul Emniyetgücüspor Polatlý Belediyespor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Edirne Ýmaretspor- Aksaray Gençlikspor. Kastamonu Üniversitesi (bay) Beþinci hafta Eskiþehir Özel Yurtspor- orum Ay Yýldýzspor. Aksaray Gençlikspor-Kastamonu Üniversitesi. Ýstanbul Emniyetgücüspor-Edirne Yeni Ýmarespor Polatlý Belediyespor (bay). Altýncý hafta orum Ay Yýldýzspor - Polatlý Belediyespor. Edirne Yeni Ýmaretspor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Kastamonu Üniversitesi-Ýstanbul Emniyet Gücü Aksaray Gençlikspor (bay). Yedinci hafta Ýstanbul Emniyetgücüspor-Aksaray Gençlikspor Eskiþehir Özel Yurtspor-Kastamonu Üniversitesi Polatlý Belediyespor-Edirne Yeni Ýmaretspor. orum Ay Yýldýzspor (bay). Gümüþ Ü istiyor Darýca Gençlerbirliði maçýna kilitlendi. alýþmalarýnýn yoðun bir þekilde devam ettiðini söyleyen Kýrmýzý-Beyazlý takýmýn teknik direktörü Yavuz Ýncedal, "Artýk maç periyoduna girdik. Ýlk maçýmýzda deplasmanda Darýca ile karþý karþýya geleceðiz. Bu maça iyi hazýrlanýyoruz. 3 puan alarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi. Bu sezona güzel baþlamak ve güzel þeyler yapmak istediklerini ifade eden Ýncedal, "Ýnanýyorum ki takýmýmýz takým olgusunu geliþtirerek çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Bazý oyuncularýmýz takýma geç katýldýklarýndan dolayý forma giyinme þanslarý biraz zaman alacak" dedi. Ýncedal, son yaptýklarý hazýrlýk maçýnda Furkan'ýn ayak bileðinde kopma tespit edildiðini de kaydederek, "Muhtemelen 1-2 ay aramýzda olmayacak. Bu da takým adýna üzücü dedi. Pazarspor, Üsküdar a bileniyor Levent Kale günlerde bu eksiklerini tamamlayacaklardýr. Kaptanýmýz Ramazan'ýn sakatlýðý kýsmen de olsa geçmiþ olmasýna raðmen Ali Köse, Uður Þeremet ve ayaðý kýrýlan Emre Terzi'nin sakatlýklarý devam etmektedir. Yine hafif sakat olan Selçuk'un durumu ise maç günü belli olacak. Her gün antrenmanlarýna devam eden takýmýmýzýn haftasonu oynanacak maçtaki tek amacý lige kayýpsýz baþlamaktýr. Bu anlamda ligin bu ilk maçýnda taraftarlarýmýzýn takýmýmýza destek olmalarýný bekliyoruz." dedi. LEVENT KALE PA- ZARSPOR'DA Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan genç futbolcuyu renklerine kattýlar Transferin bitimine sayýlý günler kala transfer çalýþmalarýný sürdüren Pazarspor Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan Levent Kale ile 1 yýllýk anlaþmaya imza attý doðumlu deneyimli sað ön oyuncusu transferin ardýndan takýma katýlýp çalýþmalara baþladý. Divriði, Yozgatspor, Gebzespor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor formalarýný giyen Levent ikinci ligde 44, üçüncü lig dede 177 müsabakada forma giyindi. OK MUTLUYUM Pazarspor'a transfer olduðu için çok mutlu olduðunu söyleyen Levent Kale, "Pazarspor adýndan söz ettiren bir ekip. Mavi-Beyazlý ekibin baþarýsý için elimden gelen her þeyi yapacaðým. Umarým Pazarspor olarak baþarýlý bir sezon geçiririz. Güçlü kadromuz ile de ligi arzu ettiðimiz noktada tamamlayacaðýmýza inanýyorum" ifadelerini kullandý.

19 SATILIK 2. el sanayi ütüsü Harmony 4 iplik overlok makinasý Siruba dikiþ makinasý Juki satýlýktýr. Raf, manken, tuhafiye yan ürünleri, konfeksiyon malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2641) ELEMAN ALINACAKTIR Kuyumculuk bölümünde görevlendirilmek üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Aþaðýdaki özellikler öncelikli tercih sebebidir. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý olmak, * Baylar için askerliðini yapmýþ olmak, * Daha önce satýþ ve müþteri iliþkilerinde tecrübesi olmak, * Yabancý dil, bilgisayar vb. konularda deneyimli olmak, * Uzun süreli çalýþabilecek durumda olmak, (.HAK:2712) ÞAMLI KUYUMCULUK A.Þ. Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM YÝTÝK orum Cumhuriyet Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Seval KARAOÐLU Dursun kýzý 14/11/1992 orum Doðumlu (.HAK:2758) YÝTÝK orum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þahin ZEREN Hamit oðlu 1993 orum Sarýkaya Köyü Doðumlu (.HAK:2765) YÝTÝK orum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet ÖZYILMAZ Fevzi oðlu 1973 orum Doðumlu (.HAK:2760) YÝTÝK orum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hanife ÖREK Mehmet kýzý 1966 orum alkýþla Köyü Doðumlu (.HAK:2757) (.HAK:2658) ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar * Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Piramit Makina Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: ELEMAN ARANIYOR ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ALIÞTIRILACAK PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ORUM SÜRÜCÜ KURSU (YAZI ARÞI) (.HAK:2692) ÞAMLIOÐLU DÖVÝZ A.Þ. GIDA ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Gýda üretimi yapan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY-BAYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ alýnacaktýr. Baþvurularýn fabrikamýza þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýrtibat Tel: (.HAK:2739) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model (.HAK:2771) ELEMANLAR ARANIYOR * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisine sahip yaþ arasý BAY eleman, * PVC doðrama montajýnda deneyimli yaþ arasý Bay eleman ve PVC doðrama montajýnda yetiþtirilmek üzere yaþ arasý Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOY YAPI Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Tel: (.HAK:2735) (.HAK:2770) (.HAK:2737) Ankara Yolu 7. Km. ORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikada çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: Organize San. Böl. 16. Cad. No: 6 (.HAK:2705) (.HAK:2668) KAYNAKILAR ALINACAKTIR Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. AÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ORUM CARREFOUR SA AÝLESÝNE KATILMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? Müþteri odaklý, pozitif, kendisini ve çevresini önemseyen, iletiþimi güçlü, dinamik, takým çalýþmasýna yatkýn, ekip arkadaþlarý aranýyor Aranýlan nitelikler * Lise mezunu, * Ýletiþimi güçlü * Güleryüzlü (.HAK:2718) (.HAK:2750) (.HAK:2769) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay teknik ressam, mutfak ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:2738) Bay-Bayan Komi ve Garson Alýnacaktýr Ýnci Restaurant Binevler Mevkii Mehmetçik Parký Ýnternet Cafe ye deneyimli ELEMAN ALINACAK Asgari Ücret + Sigorta (.HAK:2755) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor. Tuðçe Kundura Büyük Zafer arþýsý No: 64 Fatih Bilgisayar Gazi Cad. No: 77 (Pir Baba amlýk Karþýsý) Tuðra Makina K.S.S. Sanayi Cad. No: 106 Tel: (.HAK:2633) (.HAK:2702) (.HAK:2762) (.HAK:2682) (.HAK:2706) SÝPARÝÞ HATTI: Düðün ve Mevlit yemekleri verilir ARÞAMBA 5 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ YAYLA ORBASI TÜRLÜ P.PÝLAVI MEYVE 3.99 Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrostatik boya yapabilen ve gazaltý kaynak yapabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.S. 1. Cad. No: 4 (ýraklýk Eðt. Mrk. Karþýsý) BAKICI AÝLE ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinden çalýþtýrýlmak üzere traktör kullanabilen (.HAK:2713) bakýcý aile aranýyor. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý) BULAÞIKI ARANIYOR Ýzmir Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan bulaþýkçý aranýyor. (.HAK:2740) ELEMAN ARANIYOR CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ORUM TEL: CEP: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmamýþ kaynakçý elemanlar ve karoser imalatýndan anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cihan Karoser Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 45 (.HAK:2766) Müracaatlarýn þahsen Hürriyet 9. Sok. No: 1 (Ayakkabýcýlar Arastasý) Beyaz Emlak tan Satýlýk * Tavukluk mevkinde m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 (.HAK:2250) Tel: ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, Kargo ÝSKENDERUN, giderinizi ÝSTANBUL, düþürmek ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ORLU, MANÝSA, istemez GEBZE, Þ.URFA, misiniz? OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, en az KONYA, % MERSÝN, 25ORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, 444 KONYA, 0 MERSÝN, 410 ORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, Toplu gönderinizde TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, fiyat ÝNEGÖL. alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, Adres : K.S.S. TARSUS, 87. Sk. No: K.MARAÞ, 2 Tel : 230 ÝNEGÖL (.HAK:2761) (.HAK:2767) (.HAK:2689) (.HAK:2754) ELEMAN ARANIYOR Restaurantýmýzda görevlendirilmek üzere Garson ve Komi alýnacaktýr. Baþvurularýn bizzat yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. 2. Sok. No: 20 Tel: KÝRALIK VÝLLA avdar Sitesi nde KÝRALIK DÜKKAN Ankara Asfaltý 2. km de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:2764) ELEMAN ARANIYOR Mobilya montajý yapabilen, B sýnýfý ehliyeti olan deneyimli eleman aranýyor. epni Mah. Taþhan Cad. No: 56 (Emniyet Sarayý arkasý) Mür. Tel:

20 ARÞAMBA 5 EYLÜL 2012 Yedi genç daha profesyonel Açamadýk üzgünüz, orumspor da profesyonel yapýlan yedi genç imza töreninin ardýndan velileri ve yöneticilerle birlikte toplu halde geç kaldýk biliyoruz orumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz, yönetim olarak büyük çaba gösterdiklerini ancak transferi açamadýklarýný ve bu nedenle üzgün olduklarýný belirterek bu hamleyi yapmak için geç kaldýklarýnýda kabul etti. Basýn Sözcüsü Güngör Atak ise transferi açmak için çaba gösterirken orumlu olduðunu iddia edenlerin açýlmamasý adýna ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek Futbolcularýn çoðu anlayýþ gösterdi ancak baþta Ali Köse olmak üzere basý isimleri aþamadýk malesef dedi. orumspor Yönetimi transferi açma çabalarý sonuç vermedi ve kýrmýzý siyahlý takým sezonun en azýndan ilk yarýsýný mevcut genç kadro ile oynayacak. Konuyla ilgili olarak dün düzenlenen basýn toplantýsýnda orumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz doðru bir tesbitte bulundu ve biraz geç kaldýklarýný kabul etti. Dün kulüp binasýnda Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör Atak ýn birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda önceki gün yaþanan geliþmelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Atak, transferi açmak için yaptýklarý görüþmeler ve pazarlýklar sonucunda ödenmesi gereken 1 milyon 600 bin liralýk ücretin 550 bin liraya düþürüldüðünü belirterek Bu parayý bulmak için yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda 400 bin lirayý bulduk kalan 150 bin lirayý ise bulamadýk. Yönetim olarak bizler transferi açmak için ellerinden gelen çabayý gösterirken yine orumlu olduklarý iddia eden bazý isimler transfere engel olmak için ellerinden gelen çabayý gösterdiler. Bir çok futbolcuyu ikna ettik ancak baþta Ali Köse olmak üzere bazý isimleri aþamadýk. Futbolcularla anlaþmamýza raðmen bu kezde avukatlarýna takýldýk ve aþamadýk. Yaptýðýmýz tüm görüþme ve çalýþmalara raðmen transferi açmayý baþaramadýk. Bu nokta- dan sonra yapacak baþka þey olmadýðýna göre yolumuza elimizdeki kadro ile devam edeceðiz. Gençlerimizin göstereceði performansa görede ligde kalýp kalmayacaðýmýz ortaya çýkacak dedi. Daþdan a teþekkür diðerlerine sitem orumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak, sezon açýlýþ programýna tüm protokolü ve siyasi partileri davet etmelerine karþýn orum un profesyonel ligdeki iki takýmýnýn maçý izlemek üzere protokole sadece Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan geldi diðer siyasi parti temsilcilerinin hiç birisi katýlmadý. Ercan Daþdan a bu ilgisinden dolayý teþekkür ederken diðer siyasi partilerede sitemlerimizi iletiyoruz. Bizler ne kadar çaba gösterirsek gösterelim iki profesyonel kulübümüzün açýlýþýna ve maçýna gelen taraftar sayýsý bu kadarsa bu orum un baþka bir gerçeðidir söyleyecek söz bulamýyoruz dedi. Öksüz Ýkinci yarýda açmak için uðraþ vereceðiz Toplantýda kýsa bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz de yönetim olarak transferi açma konusunda tüm çabalarýnýn sonuçsuz kaldýðýný belirterek bunun büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný Öksüz, transferi açma konusunda kendilerininde geç kaldýðýný farkettiklerini ancak bu aþamadan sonra yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný belirterek Ýlk yarýyý bu kadro ile oynayacaðýz. Devre arasýnda transferi açmak için çalýþmalara þimdiden baþlamak zorundayýz dedi. orumspor bugün Ýskilip Belediyespor önünde 1. Küme fikstürü açýklandý Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör Atak toplantýda 1. Amatör Küme Büyükler Ligi fikstürü açýklandý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn yaptýðý açýklamaya göre ligde 30 Eylül pazar günü oynanacak ilk yarý 9 Aralýk pazar günü sona erecek. 11 takýmýn tek grupta mücadele edeceði 1. Küme Büyükler Liginde çift devreli oynanacak maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan takým final grubuna yükselecek. Gruptaki maçlar sonunda son sýrada yer alan takým ise 2. Amatör Küme ye düþecek. Ligde ilk yarý 10 hafta maçlarý pazar günü oynanacak bir hafta maçý ise arþamba günü oynanacak. Ýlk yarý 9 Aralýk pazar günü sona ererken bir hafta boþ geçtikten sonra ikinci yarý 23 Aralýk pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Grup maçlarý 24 Þubat pazar günü sona erecek. Grupta ilk dört sýrayý alan takýmlarýn mücadele edeceði final grubunun baþlama tarihi ise 1. Amatör Küme ilk yarý fikstürünü 18. sayfamýzda bulabilirsiniz Taraftardan orum Belediyespor a baklava orum Belediyespor un dün akþam yaptýðý çalýþmaya taraftarlar baklava getirdiler. alýþma sonunda pazar günü sezonun ilk maçýnda Altýnordu deplasmanýna çýkacak olan Belediyespor futbolcularý ve teknik heyetine taraftarlar tarafýndan getirilen baklavayý ikram ettiler ve baþarý dileklerinde bulundular. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað da taraftarlara bu jestinden dolayý teþekkür etti ve bu desteðin takýma büyük moral olduðunu söyledi Bölgesel Amatör Lig fikstürüne göre belirlenecek ve daha sonradan açýklanacak. orumspor pazar günü oynayacaðý Orhangazispor maçýnýn son provasýný bugün Ýskilip Belediyespor önünde yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak maçta Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren orumspor bugün oynayacaðý Ýskilip Belediyespor hazýrlýk maçý ile lig provasýný tamamlayacak. Bu sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig de ilimizi ilk kez temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor da orumspor karþýsýnda güç deneyecek. orumspor Yönetimi transferi açma çabalarýnýn sonuç vermemesi üzerine alt yapýdan yedi genç futbolcuyu daha profesyonel yaptý. Dün düzenlenen toplu imza törenine orumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör Atak katýldýlar Basýn Sözcüsü Güngör Atak, alt yapýdan Teknik Heyetin olumlu rapor verdiði yedi genci daha profesyonel yaparak kadroya kattýklarýný bu futbolcularýn Süleyman aðrý Kabasakal, Bilal Arýcýlar, Yasin Özkarslý, Tuncay Kýlýç, Samet Sur, Erkut Sönmez ve Ünal Yýldýz olduðunu Atak, bu futbolcularýn profesyonel yapýlmasýnda kendilerine destek veren PTT Gençlikspor dan Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç a Gençlerbirliði Baþkaný Meh- orum Belediyespor da lig haftasýna girilmesine raðmen tempo düþmüyor. Mavi beyazlýlar dünde sabah ve akþam yaptýklarý çift antrenmanla hafta sonunda Altýnordu ile deplasmanda oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Mavi beyazlýlar günün ilk antrenmanýný Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptý. alýþmaya hafif sakatlýðý bulunan kaleci Osman Kaç dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. alýþmada Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað kale arkasýna kurduðu istasyon aletlerinre çabuk kuvvet hareketleri yaptýrdý. Yüksek tempoda geçen çalýþmada futbolcularýn hayli yorulduðu gözlendi. Mavi beyazlýlar öðleden sonra ise yine Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenman taktik ve teknik aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Teknik Yaþý küçük olduðu için genç futbolcularýn velileride profesyonel olmalarýna izin veren imzalarý attýlar Osmancýk ta kulüp sayýsý yeniden üçe yükseldi Osmancýk Fener Gençlik kuruldu orum un ilçeleri arasýnda en fazla kulübün bulunduðu Osmancýk ta futbol branþýnda faaliyet gösteren kulüp sayýsý yeniden üçe yükseldi. Uzun yýllardýr Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor ve Osmancýk Gemicispor un futbol branþýnda faaliyet gösterdiði ilçede Gemicispor önceki sezonda kapanmýþ ve iki kulüple temsil etmeye devam etmiþti. Osmancýk Fenerbahçeliler Derneði tarafýndan kurulan Osmancýk Fener Gençlikspor kulübü kuruluþunu tamamladý ve Federasyon a tescil için baþvurusunu yaptý. Kulübün kurucu üyeleri Haydar Kurþun, Fatih Ergün, Engin Kaya, Atilla Uður ve Lütfullar Demir. Kulüp bu sezonda U 13 ve U 14 kategorilerinde mücadele etmek için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancýk Fener Gençlikspor a aralarýna hoþ geldin dileklerini iletti ve baþarýlar diledi. Sabah çalýþtý akþam yoruldu S ezonun ilk maçýnda pazar günü sahasýnda Orhangazispor ile karþýlaþacak olan orumspor bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün sa- Belediyespor yorulmuyor çalýþýyor met Yalçýn a, Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan ve Baþkaný Zeki Gül e teþekkür etti. Ýmza törenine katýlan velilerede ayrýca teþekkür eden Atak, Kendilerini gösterdikleri samimiyetten dolayý kutluyorum ve her maçta trinbünlerde görmek istediðimizi belirtmek istiyorum dedi. Direktör Hayrettin Gümüþdað taktik çalýþma sýrasýnda iki kez izlediði ilk haftadaki rakipleri Altýnordu karþýsýnda uygulayacaklarý sistem üzerinde durdu ve bu konuda futbolculara uyarýlarda bulundu. orum Belediyespor, Altýnordu hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. bah yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarýn dün akþam yapacaðý açýklanan antrenman ise futbolcularýn yorgun olduklarýný söylemeleri üzerine Teknik Heyet tarafýndan iptal edildi. Kýrmýzý Siyahlalýr saban Mimar Sinan sahasýnda çalýþtýlar. Teknik Direktör Ali Yüksel larýnda gördükleri en büyük eksiklerinin defans organizasyonlarý ile pas ve gol vuruþu olarak gördüklerini bunlarý gidermek içinde tüm çalýþmalarda bunlara aðýrlýk verdiklerini belirtti. Ligin baþlamasýna kýsa bir süre kaldýðýný belirten Can Elimizdeki kadro ile yapabileceðimizin en iyisini yapmak için çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam Gümüþdað dan savunmaya bir transfer daha Ankaragücü A2 den Özgür Kayabaþý Belediyespor da orum Belediyespor da transferin sona ermesine bir gün kala savunmada bir transfer daha. Ankaragücü A2 takýmýndan stoper mevkiinde forma giyen Özgür Kayabaþý orum Belediyespor la anlaþtý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, bir santrafor alarak transferi Ortaköy Altýnbaþspor 2. Küme ye katýlacak U Can ýn yönetiminde yapýlan çalýþmaya tümf utbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn ardýndan taktik, pas ve gol vuruþu aðýrlýklý bir program uygulayan Teknik Direktör Can, en büyük eksiklerini gidermek için buna aðýrlýk verdiklerini Can, hazýrlýk maç- zun süredir amatör liglere katýlmayan Ortaköy Altýnbaþspor kulübü bu sezonda 2. Amatör Küme de mücadele etmek için Futbol Ýl Temsilciliðine baþvurdu. Ýl Temsilcisi Engin Ayan Ortaköy Altýnbaþspor Baþkaný Seyfi Üzer in 2. Amatör Küme ye baþvurduðunu ve bunun kabul edildiðini açýkladý. Ayan, daha önce 11 takýmla oynanacaðý açýklanan 2. Küme Büyükler liginin bu katýlýmla 12 takýmla iki grupta oynanacaðý 1. Küme ye çýkacak takým sayýsýnýn ise 2. Küme Teknik Toplantýsýnda belirleneceðini kapatacaklarýný açýklamasýnýn ardýndan stoper mevkiinde oynayan Ankaragücü A2 takýmýndan Özgür Kayabaþý sürpriz þekilde Belediyespor ile anlaþtý ve bugün resmi sözleþmeyi imzalayarak mavi beyazlý kadroya katýlacak Ankara Yenimahalle doðumlu Özgür Kayabaþý futbola 2005 yýlýnda Ankaraspor da baþladý ve dört yýl bu kulüpte forma giydikten sonra Ankaragücü ne geçti. Geçtiðimiz sezon Ankaragücü A2 takýmýnýn 24 maçýnda forma giyen Kayabaþý iki gol attý. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað bugün sona erecek transfer süresi içinde bir süpriz daha yaparak forvetede bir ismi Özgür Kayabaþý

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı