Hayallerin yaşam alanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayallerin yaşam alanı"

Transkript

1 Hayallerin yaşam alanı

2 Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla dans etmek, arkadaş olmak güneşle...

3 JBS Development, LLC Elit Yaflam Konaklar, yap tasar m, uygulama ve inflaat Delmar Yap & nflaat ile JBS Development, LLC USA flirketlerinin ortak giriflim ve yat r mlar ile sürdürülmektedir.

4 Dünyanın en güzel kenti İstanbul un kucağında, şehrin tüm olanaklarından yararlanmak, aynı zamanda doğanın kalbinde yaşamdan keyif almak... Elit Yaşam Konakları ile hayalini kurduğunuz bu dünya şimdi Kurtköy de doğuyor.

5 EL T YAfiAM K O N A K L A R I

6 Aydos Orman

7 Elit Yaşamın Merkezi... Kurtköy Zümrüt yeflili etekleri ve adalar üzerinde eflsiz gün bat m manzaras ile stanbul un en yüksek tepesi Aydos, tertemiz havas yla oksijen kayna Kardelen Korusu, do al kaynak sular ve p r l p r l mavisi ile Uzun Göl... Zengin do al güzellikleri ile flehrin dokunmad bir vahada; Kurtköy de günefl her gün baflka do uyor. Sabiha Gökçen Havaliman Dünyan n en gözde flehri stanbul un h zla geliflen alanlar ndan biri olan Kurtköy, Sabiha Gökçen Havaliman, bölgeyi uluslararas üne kavuflturan Formula 1 tutkunlar n n her y l ak n etti i stanbul Park Yar fl Pisti, Pendik Ro-Ro Liman, Marina Projesi, Elit Yaflam Konaklar n n hemen yak n nda kongre merkezi, al flverifl ve e lence merkezleriyle infla edilmekte olan yeni fuar alan ile her geçen gün geliflerek modern yaflam sevdal lar için de bir cazibe, ticaret ve turizm merkezine dönüflüyor. Elit Yaflam Konaklar n n üzerinde yükseldi i arazi ise do al orman bölgesine yak nl, merkezi konumu ve sa lam bir zemine sahip oluflu nedeniyle flimdiden bölgenin en gözde yerleflimi. Sabanc Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Koç Lisesi gibi e itim kurumlar n n hemen yan bafl nda. Mimari esteti i, yüksek inflaat kalitesi ile farkl l k yaratacak bu yaflam alan gelece iniz için yapaca n z en ak ll ca yat r m. Formula 1 stanbul Park Üstelik çok yak nda kapasitesi 20 milyon yolcuya ç kar lacak olan, birkaç dakika mesafedeki Sabiha Gökçen Havaliman, Avrupa yakas ndaki Halkal ve Asya yakas ndaki Gebze ilçelerini çevrenin do al güzelliklerine zarar vermeden birlefltiren Marmaray Projesi, E-5 ve Tem Otoyolu na yak nl, toplu tafl ma araçlar ile Kad köy, Kartal ve Pendik ten h zl ve kolay ulafl m imkanlar ile her an hayat n içindesiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I Sabanc Üniversitesi

8 Size Özel Bir Dünya... Elit Yaflam Konaklar size, flehrin içinde ama kalabal ndan uzak, Aydos Ormanlar n n vadisinde, yeflilin her tonunu bulaca n z, rengarenk çiçekli bahçenizde do a ile iç içe, gerçek huzuru ve keyfi tadaca n z sa l kl bir yaflam n kap lar n aç yor. Mimari gelene imize getirdi i yüksek teknolojik standartlar, ça dafl sistemler, sosyal ve sportif olanaklar ile modern bir bahçeli ev ortam sunuyor.

9 C 4 B 3 C 3 Çok Amaçl Spor Alan Aç k Hava Sinemas D Elit Yaflam Konaklar nda hayat kolaylaflt ran, güzellefltiren ve fark yaratan birçok ayr nt yla kendinize özel bir dünya keflfedeceksiniz. Bahçe konsepti oluflturularak projelendirilen Elit Yaflam Konaklar nda, kalabal k hissi veren yap lar yerine, mimariyi sanata dönüfltüren ve do ayla bütünleflen yaflam alanlar sizleri bekliyor. Temeli, mutluluk için kurulan düfllerle at lan tüm yap lar, arazideki konumlar yla tekdüzeli i k ran, etkileyici ve kimli i olan bir siluet oluflturuyor. Sizi yo un yaflam atmosferinden kurtarmak için do al güzelliklere sahip çamlar içinde bulunan vadi ile uyumlu mimari yerleflim planlamas sayesinde birbirinin panoramas n engellemeyen 86 ba ms z bölüm bulunuyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

10 A 4 A 3 A 2 A 1 Kapal Havuz B 2 Kulüp Binas C 2 B 1 C 1 Çocuk Park Site Girifli

11 Elit Yaşam Konakları nda hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren ve fark yaratan birçok ayrıntıyla kendinize özel bir dünya keşfedeceksiniz.

12 EL T YAfiAM K O N A K L A R I

13 Çiçekler Karşılayacak Sizi... %82 si yeflil alan ve sosyal tesislere ayr lan Elit Yaflam Konaklar nda kesintisiz orman manzaras, do a ve insan birlikteli inin yeniden yorumlanarak hayata geçirildi i, uzmanlarca yap lan özel peyzaj uygulamalar ve çevre düzenlemesi ile tamamlan yor. Öyle ki zarif güzellikleri ve büyülü kokular yla manolya a açlar karfl l yor sizi. Ve kona n za egzotik palmiyelerin her renkten çiçeklerle süsledi i bir yürüyüfl alan götürüyor.

14 Doğa Kapınıza Kadar Eşlik Edecek... Elit Yaflam Konaklar nda gerçek anlamda seçkin bir hayata ilk ad m n z, tasar m nda modern ve geleneksel mimari yaklafl mlar bir araya getiren görkemli bir kap dan geçerek atacaks n z. Yeflilin dinginli ini, yaflam alan n za ait bahçelerden, cephelere ve rekreasyon alanlar na kadar hayat n z n her an nda yaflayacaks n z. Site içi ayd nlatma sistemi ile geceleri renkler çiçek açarken yaflam alanlar n zda, göz zevkiniz asla solmayacak. Bin bir çiçek ve çam kokular içinde çocuklar n zla gidece iniz akflam yürüyüfllerinde masal dünyas n n bahçelerine yolculu a ç kacaks n z.

15 Yeşillikler İçinde Modern Bir Hayat... EL T YAfiAM K O N A K L A R I

16 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Her Gün Tatil Keyfi...

17 Yaz-k fl kullanabilece iniz aç k ve kapal yüzme havuzlar kendinizi her an bir tatil köyünde gibi hissedebilmeniz için. Siz serinleyip, suyun keyfini ç kart rken çocuklar n z da özel olarak tasarlanan çocuk yüzme havuzunda e lenebilecek. Elbette havuz bafl canl performans ve dans pisti, yorgunlu unuzu atarken yaz güneflini teninizde hissedebilece iniz özel teraslar da Elit Yaflam Konaklar nda yaflayaca n z keyifli dakikalara dahil.

18 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Eğlence ve Sımsıcak Dostluklar...

19 Modern mimarisi ile Elit Yaflam Konaklar n n Kulüp Binas nda her zaman paylafl lmay bekleyen dostluklar bulacaks n z. Siz kahvenizi yudumlay p komfluluklar kurarken, çocuklar n z da özel oyun park nda birlikte büyüyecekleri yeni arkadafllarla tan flacak. Belki rengarenk çiçek bahçeleri içinde yürüyüfl yaparken de dostlu un s cakl n hissedebilirsiniz ya da aç k hava sinemas nda, y ld zlar n alt nda beyaz perdenin y ld zlar n izlemenin eflsiz keyfini tadarken.

20 Mutluluğunuz Emin Ellerde... KAMERA Elit Yaflam Konaklar nda can ve mal güvenli iniz her fleyin üstünde. Bu yüzden son deprem yönetmeliklerine göre projelendirilen Elit Yaflam Konaklar, stanbul da gerçekleflebilecek en yüksek depreme dayanabilecek flekilde hayata geçiriliyor. Zemin etüdü yap lm fl sa lam bir arazide, Radye Temel sistemiyle infla edilen yap lar n iç, d fl duvarlar na ve temellerine kusursuz s, ses ve su izolasyonu için mantolama yap l yor. Evlerin güvenli ini sa layan modern donan m, 24 saat görev bafl ndaki güvenlik ekibi, interkom sistemiyle bahçe ve çocuk oyun alanlar da dahil tüm sitenin kamera ile izlenmesini sa layan özel güvenlik sistemi sayesinde huzur ve mutlulu unuz her zaman güvende olacak.

21 Elit Yaşam Konakları nda Yaşam Sizi Bekliyor m 2 alan üzerinde, ince proje ayr nt lar ndan yola ç karak, en sa l kl yaflam koflullar n sunmay hedefleyen Elit Yaflam Konaklar, villa ve apartman stiline getirdi i yepyeni bak fl aç s yla s k c olmayan, kiflilikli, kaliteli, elit, rafine, konforlu bir yaflam vadediyor. Hepsi bahçe içinde, tek yatak odal 68 m 2 stüdyo dairelerden 5 yatak odal 248 m 2 konaklara, çat dubleks tiplerden bahçe dubleks villalara kadar anahtar teslim farkl ev seçenekleriyle hayallerinize farkl boyutlar kat yor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

22 Elit Yaşam Konakları nda Her Yol Mutluluğa

23 Çıkıyor... Sizi; havuz, spor merkezi ve sosyal tesislere ulaflt ran ana yaya alteri sessiz yol özelli inde. Bu yolda ilerlerken att n z her ad mda do an n renkleriyle gözlerinizi, kufllar n müzi i ile ruhunuzu dinlendirecek; çiçeklerle dostluk kuracaks n z. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

24 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Doyasıya Spor ve Heyecan...

25 Elit Yaflam Konaklar nda sa l kl ve e lenceli bir yaflam için gereken tüm olanaklar bulacaks n z. Dilerseniz tenis kortu, basketbol, voleybol ve mini golf sahalar nda günün stresinden uzaklafl p keyifli dakikalar geçirecek, dilerseniz fitness merkezinde formunuzu koruyacak ya da özel jogging ve bisiklet parkurlar nda do ayla bafl bafla spor yapman n tad n ç kartacaks n z.

26 Yaşam Enerjinizi Tazeleyecek Olanaklar...

27 EL T YAfiAM K O N A K L A R I 10 m m Elit Yaflam Konaklar nda ister spor tesislerinde k yas ya geçen bir maçtan sonra ister yo un bir ifl gününün ard ndan kaybetti iniz enerjinizi tazeleyebilmeniz için farkl seçenekler var: Kapal havuz, sauna ve Türk hamam alternatiflerinden diledi inizi seçerek vücudunuzu yorgunluktan ar nd racak ve kald n z yerden devam edebilmek için güne yeni bir bafllang ç yapabileceksiniz.

28 D TİPİ Bahçe Katı Üst Kat Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 125 m 2 Salon 41.1 m 2 Ebeveyn Suiti 32.5 m 2 Ebeveyn Banyo Giyinme Bölümü Hol 6.8 m 2 Mutfak Verandas 8.7 m 2 Mutfak 14.4 m 2 Antre 8.1 m 2 Girifl Verandas 2.4 m 2 Merdiven 2.6 m 2 Vestiyer 2.5 m 2 WC 3.3 m 2 Banyo 7.2 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Mutfak Verandas : 8.7 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2 Girifl Verandas : 2.4 m 2 Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 E. Yatak & Giyinme :25.6 m 2 Ebeveyn Banyosu :6.9 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2 Banyo : 7.2 m 2 Hol : 6.8 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Toplam Brüt Alan : 186 m 2

29 Müstakil bahçeleri, ahflap güverteyi and ran verandalar ile yaflam sanata dönüfltüren konaklar. Bahçeye aç lan genifl salon, yemek odalar ve mutfaklar ile de Aydos vadisindeki uyumu ve do ay evinize tafl yor. Bu konaklar, tüm özellikleri ile 186 m 2 içinde yaflamaya de er bir dünya vadediyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

30 C TİPİ Bahçe Katı Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 80 m 2 Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 125 m 2 Salon Salon 41.1 m m 2 Mutfak Verandas Antre 8.1 m m 2 Mutfak 14.4 m 2 Vestiyer Girifl Verandas 2.4 m 2 Merdiven 2.6 m m 2 WC 3.3 m 2 Mutfak 14.4 m 2 Antre 8.1 m 2 Mutfak ve Girifl Verandas 9.8 m 2 Merdiven 3.6 m 2 WC 3.3 m 2 Köfle Villa Zemin Kat Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Mutfak Verandas : 8.7 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2 Girifl Verandas : 2.4 m 2 Orta Villa Zemin Kat Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Girifl & Mutfak Verandas : 9.8 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2

31 m 2 ve 182 m 2 olarak tasarlanm fl köfle ve orta konumlu konaklarda ailelerin birlikte ama özerk yaflamlar na de er katacak tüm ayr nt lar düflünüldü, sevdi iniz dostlar n zla müstakil kullan ml bahçelerinizde her zaman tatil keyfi sürebilirsiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

32 C TİPİ Üst Kat Ebeveyn Ebeveyn Suiti 32.5 m 2 Banyo Ebeveyn Suiti Ebeveyn 32.5 m 2 Banyo Giyinme Bölümü Giyinme Bölümü Banyo 7.2 m 2 Hol 6.8 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Banyo 7.2 m 2 Hol 6.8 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Köfle Villa Üst Kat Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 Banyo : 7.2 m2 E. Yatak & Giyinme : 25.6 m 2 Hol : 6.8 m 2 Ebeveyn Banyosu : 6.9 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Toplam Brüt Alan : 186 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2 Orta Villa Üst Kat Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 Banyo : 7.2 m2 E. Yatak & Giyinme : 25.6 m 2 Hol : 6.8 m 2 Ebeveyn Banyosu : 6.9 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Toplam Brüt Alan : 182 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2

33 Ön cephedeki caml kap lar tamamen aç larak salon, mutfak ve yemek odas n bahçe ile birlefltiriyor. C tipi konaklar mimari estetikleriyle ferahl k, konfor ve günefli hayat n z n merkezine yerlefltirerek sizlere do a ile iç içe, huzur dolu bir hayat sunuyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

34 Genifl yaflam alanlar ve büyük bahçeleri ile bahçe dubleksler yaflam n za farkl boyutlar getiriyor m 2 olarak tasarlanm fl olan bahçe dublekslerde fonksiyonel ve konforlu bir hayat için her katta banyolar ve çok amaçl kullan ma uygun alanlar yer almakta. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

35 B TİPİ Çatı Dubleks 1. Kat Çatı Katı Merdiven Yatak Odas 11 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 20.1 m 2 Hol Kat Holü 3.1 m 2 E.Banyo 4.7 m 2 Banyo 5.9 m 2 Antre 4.8 m 2 Yatak Odas 13.4 m 2 Vestiyer Hol 5.2 m 2 Merdiven 4.3 m 2 Mutfak 14.8 m 2 Da l m Holü 5.4 m 2 Merdiven 5.1 m 2 Teras 6.3 m 2 Yatak Odas 13.2 m 2 Salon 38.8 m 2 Balkon 5.1 m 2 Salon : 38.8 m 2 Balkon : 5.1 m 2 Mutfak : 14.8 m 2 Merdiven : 5.1 m 2 Antre : 4.8 m 2 Da l m Holü : 5.4 m 2 Hol : 3.1 m 2 Yatak Odas : 11 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 20.1 m 2 Ebeveyn Banyosu : 4.7 m 2 Banyo : 5.9 m 2 Depo : 18 m 2 Yatak Odas : 13.4 m 2 Yatak Odas : 13.2 m 2 Merdiven : 4.3 m 2 Çat Teras : 6.3 m 2 Hol : 5.2 m 2 Toplam Brüt Alan : 204 m 2

36 m 2 olarak tasarlanm fl çat dubleksler hayalini kurdu unuz hayat gerçe e dönüfltürmek için tasarland. Çat balkonlar ndaki peyzaj uygulamalar ile göz zevkinize; 4 yatak odas, genifl ve rahat salonu mutlulu unuza yepyeni bir kap aç yor. Çat dubleks konaklar, panoramas ile yaflad n z yerin tüm güzelli ini de gözlerinizin önüne sererken size sadece hayattan keyif almak kal yor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

37 A TİPİ Bahçe Katı Normal Kat E.Banyo 6.8 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 15.7 m 2 Hol 3.3 m 2 Banyo 6.2 m 2 Asansör Tesisat S nak Kat Holü Merdiven Wc Yatak Odas 12.1 m 2 Yatak Odas 10.2 m 2 Hol 4 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 16.5 m 2 Banyo 6.1 m 2 E.Banyo 4.7 m 2 Asansör Tesisat Kat Holü Merdiven Bahçe 115 m 2 Yatak Odas 11.2 m 2 Antre 8.8 m 2 Mutfak 11.1 m 2 Antre 9.2 m 2 Kat Da l m Holü Salon 36.7 m 2 Yatak.O m 2 Banyo Antre 7.1 m m 2 Salon 36.1 m 2 Salon 21.3 m 2 Mutfak 5.1 m 2 Salon Veranda 22.5 m 2 Veranda 7.8 m 2 Balkon 5.4 m Normal Kat Yatak Odas 15.1 m Normal Kat 3+1 Bahçe Kat Salon & Mutfak : 36.7 m 2 Salon Verandası : 22.5 m 2 Antre : 8.8 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 15.7 m 2 Ebeveyn Bayno : 6.8 m 2 Yatak Odas : 14.8 m 2 Veranda : 7.8 m 2 Yatak Odas : 11.2 m 2 Banyo : 6.2 m 2 Hol : 3.3 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 164 m Normal Kat Salon : 36.1 m 2 Balkon : 5.4 m 2 Mutfak : 11.1 m 2 Antre : 9.2 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 16.4 m 2 Ebeveyn Banyosu : 4.7 m 2 Yatak Odas : 10.2 m 2 Yatak Odas : 12.1 m 2 Banyo : 6.1 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 136 m m Normal Kat Salon : 21.3 m 2 Mutfak : 5.1 m 2 Yatak Odas : 15.1 m 2 Antre : 4.3 m 2 Banyo : 7.1 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 68 m 2

38 Tüm A Blok sakinleri ön cephelerinden sitenin kesintisiz yemyeflil peyzaj ile karfl lar nda kal c olarak yeflillendirilmifl park alan n seyredecekler. Arka cephelerinde ise Kardelen Korusu nun tertemiz havas n ve manzaras n yaflayacaklar. Toplam 14 ba ms z birimden oluflan bu bloklarda 68 m 2 ile 164 m 2 aras nda de iflen bahçe kullan ml tiplerden, 3 farkl tipte seçenek bulunmakta. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

39 Aç k Hava Sinemas Çocuk Park C 1 C 2 D 1 C 3 C 4 Site Girifli B 1 Kulüp Binas Kapal Havuz Çok Amaçl Spor Alan B 3 B 2 A 1 A 2 A 3 A 4

40 A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ KULÜP BİNASI

41 EL T YAfiAM KONAKLARI NDA NELER VAR: Aydos Orman Manzaras Kardelen Korusu Komflulu unda Do al Parkur %82 si Yeflil Olarak Projelendirilmifl Rekreasyon Alanlar Genel Aç k Park ve Dinlenme Alanlar Özenle Peyzaj Tasar m ve Ayd nlatmas Yap lan Yeflil Alan ve Bahçeler Rengarenk Çiçek Bahçeleri çinde A aç Gölgelikli Yürüyüfl ve Koflu Parkuru Aç k Havuz - Kapal Havuz - Çocuk Yüzme Havuzu Havuz Bafl Canl Performans ve Dans Pisti Yeflillikler çinde Ahflap Günefllenme Teraslar Kapal Spor Salonu Aktivite Merkezi Aç k Spor Alanlar Kulüp Binas ve Aç k Sinema Oyun Parklar, Mini Golf Türk Hamam - Sauna Tenis Kortu - Basketbol ve Voleybol Sahalar Her Konuta Özel Aç k Otopark TEKNOLOJ K ALTYAPI Güvenlik Kontrollü Ana Girifl ve Ç k fl, Site Çevresinde Kameral Güvenlik Sistemi Blok Kap s ile Konuflma, Blok Kap s na Gelen Kifliyi Görme mkan Tan yan Daire çi Görüntüye Sahip nterkom Sistemi Sosyal Tesisler ile Girifl Güvenlik Noktalar ndan ve Konutunuzdan Görüflme mkan Sitedeki tüm Bloklar n Asansörlerinin, Hidroforlar n, Genel Mekan Ayd nlatmalar n n Enerji htiyac n Karfl layabilecek Jeneratör Sistemi Tüm Dairelerde Wireless nternet Ba lant s Bina TV Tesisatlar nda Uydu, Kablolu Yay n ve Dijitürk Sistemi Her Dairede En Az 2 Harici Telefon Hatt Sabiha Gökçen Havaliman na 3 km Formula 1 Pisti ne 8 km Okan Üniversitesi ne 3 km Sabanc Üniversitesi ne 6 km Koç Lisesi ne 6 km Yap lmakta Olan Fuar ve Kongre Merkezi ne 2 km Pendik Ro-Ro Liman na 10 km Pendik - Yalova H zl Feribotu na 12 km E-5 e 10 km TEM e 3 km mesafede...

42 EL T YAfiAM KONAKLARI YAPI TASARIM VE UYGULAMA TEKNOLOJ S GENEL B LG LER Elit Yaflam Konaklar, yap tasar m, uygulama ve inflaat Delmar Yap & nflaat ile JBS Development, LLC USA flirketlerinin ortak giriflim ve yat r mlar ile sürdürülmektedir. Mimari Tasar m ve Mimari Proje : Yüksek Mimar Oya Baflar ULUCA - stanbul Teknik Üniversitesi & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasar m Dan flman : Prof. Erkut ÖZER - Maltepe Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Dekan Tafl y c Sistem Dan flman & Statik Sistem Proje : nfl. Müh. Tahir Ç LO LU & nfl. Müh. Mustafa ERTEN - Çilo lu Mühendislik ve nflaat Ltd. fiti. Elektrik Proje & Mekanik Proje : Elektrik Mühendisi brahim AKTAfi & Mak. Müh.. Selçuk AVCI - Ensan Mühendislik Tic. Ltd. fiti. Yap Denetim : Delta Art Yap Denetim Ltd. fiti. Zemin Etüdü Geoteknik Raporu : Zemin Yap Müh. Tic. Ltd. fiti. Peyzaj Proje : Yüksek Peyzaj Mimar Güçlü Varl k - EPM Peyzaj Ltd. fiti. 3D Görsel : Yüksek Mimar Serhat ÇET NTÜRK Elit Yaflam Konaklar ; Pendik - Kurtköy bölgesinin en az imar yo unlu una sahip bölgesinde kurulmufltur, m 2 üzerine kurulan projenin %82 si yeflil alan ve rekreasyon alan d r. Aydos Orman n n manzaras, çam ormanlar n n temiz havas ile göze çarpan Kardelen Korusu na komflu olan yeflil vadide konumlanan 3988 ada 1 no lu parselin 1/1000 uygulama planlar nda üç taraf yeflil park alan olarak tayin edilmifl olup koruma alt ndad r. nsan sa l, güvenlik ve çevre bilinci konular nda titiz davranan Delmar Yap & nflaat geçerli tüm inflaat yönetmelik ve düzenlemelerine uygun seçkin malzeme, yetkin ifl gücünü kullanarak en yüksek kalite standartlar nda estetik, teknolojik yap lar üretirken müflteri mutlulu unu daima ön planda tutan hizmet anlay fl ndad r. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

43 Pendik Ters. GEBZE Pendik/Tersane Kavşağı E-5 Otoyolu KARTAL KARDELEN KORUSU Sabiha Gökçen EL T YAfiAM K O N A K L A R I Cumhuriyet Bulvarı AKFIRAT Akfırat - İstanbul Park Kurtköy Sultanbeyli Pendik Kurtköy TANAY Eşref Bitlis Cad. Orhanlı Gişeler Atatürk Cad. Novartis P cami TREND GEBZE Sabancı Üniversitesi Koç Lisesi Fuar Alanı Kongre ve Alışveriş Merkezleri Pendik/Kurtköy/Sabiha Gökçen Çıkışı TEM Otoyolu KARTAL FORMULA 1 TEM den gelirken Pendik / Sabiha Gökçen Havaliman / Kurtköy ç k fl ndan girin, giflelerden sonra 2. sa sapak olan Akf rat / stanbul Park yoluna girin, ilk büyük kavflaktan sola Kurtköy / Sultanbeyli yönüne dönün, yaklafl k 2,5 km sonra solunuzda kalan caminin köflesinden sola ve hemen sonra sa a girin, ana yoldan ayr lmadan yaklafl k 3 km devam edin, Elit Yaflam Konaklar yönlendirme tabelas ndan sa a girin, hofl geldiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I E-5 ten gelirken Pendik Tersane Kavfla ndan Sabiha Gökçen Havaliman yönüne dönün, yaklafl k 5 km sonra Kurtköy / Sultanbeyli tabelas ndan sa a sap n, ilk büyük kavflaktan sola Kurtköy / Sultanbeyli yönüne dönün, yaklafl k 2,5 km sonra solunuzda kalan caminin köflesinden sola ve hemen sonra sa a girin, ana yoldan ayr lmadan yaklafl k 3 km devam edin, Elit Yaflam Konaklar yönlendirme tabelas ndan sa a girin, hofl geldiniz. Sat fl Ofisi : Cumhuriyet Bulvar Kardelen Korusu Yan Kurtköy - Pendik / stanbul Tel: (0216) (Pbx) Faks: (0216) Bu broflürdeki mimari projeler infla edilen yap lar n tasar mlar n içermektedir. Delmar Yap & nflaat, broflürde bulunan planlar üzerinde önceden haber vermeden de ifliklik yapmak hakk n sakl tutar. Broflürde yer alan detay ve donan mlar, teknik flartname, sözleflme eki, projeler ve mahal listesinde yer alm yorsa opsiyoneldir.

44

45 Sat fl Ofisi: Cumhuriyet Bulvar Kardelen Korusu Yan Kurtköy - Pendik / stanbul Tel: (0216) (Pbx) Faks: (0216)

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ

fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ LEVENT YÖNÜ fliflli belediyesi MEC D YEKÖY YÖNÜ 2 konum Istanbloom: stanbul un enerjisi yeflilin dinginli i Zincirlikuyu da 14.760m 2 arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut, ofis ve yaflam merkezi:

Detaylı

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de

West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de West Blocks Hayattan Keyif Alanlar Ça r yor... Avrupa yakasının en hızlı geliflen bölgesinde, hem flehir yaflam n n tüm canl l n bar nd ran, hem de hep özlemini çekti iniz yal nl k ve huzuru, eflsiz deniz

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler Gebze de Yaflam De ifliyor! Gürbüz nflaat Gebze de sizi yepyeni, seçkin bir yaflam alan na davet ediyor. Yükselen ve de eri her geçen gün artan Gebze'de standartlar ve yeni çehreyi art k KÖRFEZ EVLER belirliyor.

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Doğaya komşu konforlu bir yaşam

Doğaya komşu konforlu bir yaşam Doğaya komşu konforlu bir yaşam Sevdiklerinizle birlikte gürültüden, karmaşadan uzak yeşilin huzur veren doğası, gökyüzünün ferahlatan maviliğini yaşayacağınız, özel yaşam alanlarımızda keyifle vakit geçirebileceğiniz

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

www.evvelistanbul.com

www.evvelistanbul.com 1 2 3 Evvelin değerleri, geleceğin evleri Evvel zamanlardan özendiğiniz mahalle sıcaklığı... Balkonlu, bahçeli, teraslı evler, geleceğin konforuyla EVvel İstanbul da. Konsept Proje Konsept Proje Evvelden

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

Kıyı ile. hayalinizdeki ya am. Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream...

Kıyı ile. hayalinizdeki ya am. Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream... Yaza kom u kal n Kıyı ile hayalinizdeki ya am Do a ve tarihin bulu tu u Bodrum'da, modern ya am n konforuyla ekillenen bamba ka bir dünyaya... Ad, Bodream... Burada her ey, dü lerinizin gerçekle mesi için

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. Görseller tanıtım amaçlıdır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı uygulama aşamasında gerekli gördüğü değişiklikleri

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı