Hayallerin yaşam alanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayallerin yaşam alanı"

Transkript

1 Hayallerin yaşam alanı

2 Huzur, güven ve konforun kollarında her gün aşık olmak hayata yeniden... İstediğin an yudum yudum dostluğu paylaşmak bir fincan kahvede, istediğinde rüzgarın müziğini dinleyip, yapraklarla dans etmek, arkadaş olmak güneşle...

3 JBS Development, LLC Elit Yaflam Konaklar, yap tasar m, uygulama ve inflaat Delmar Yap & nflaat ile JBS Development, LLC USA flirketlerinin ortak giriflim ve yat r mlar ile sürdürülmektedir.

4 Dünyanın en güzel kenti İstanbul un kucağında, şehrin tüm olanaklarından yararlanmak, aynı zamanda doğanın kalbinde yaşamdan keyif almak... Elit Yaşam Konakları ile hayalini kurduğunuz bu dünya şimdi Kurtköy de doğuyor.

5 EL T YAfiAM K O N A K L A R I

6 Aydos Orman

7 Elit Yaşamın Merkezi... Kurtköy Zümrüt yeflili etekleri ve adalar üzerinde eflsiz gün bat m manzaras ile stanbul un en yüksek tepesi Aydos, tertemiz havas yla oksijen kayna Kardelen Korusu, do al kaynak sular ve p r l p r l mavisi ile Uzun Göl... Zengin do al güzellikleri ile flehrin dokunmad bir vahada; Kurtköy de günefl her gün baflka do uyor. Sabiha Gökçen Havaliman Dünyan n en gözde flehri stanbul un h zla geliflen alanlar ndan biri olan Kurtköy, Sabiha Gökçen Havaliman, bölgeyi uluslararas üne kavuflturan Formula 1 tutkunlar n n her y l ak n etti i stanbul Park Yar fl Pisti, Pendik Ro-Ro Liman, Marina Projesi, Elit Yaflam Konaklar n n hemen yak n nda kongre merkezi, al flverifl ve e lence merkezleriyle infla edilmekte olan yeni fuar alan ile her geçen gün geliflerek modern yaflam sevdal lar için de bir cazibe, ticaret ve turizm merkezine dönüflüyor. Elit Yaflam Konaklar n n üzerinde yükseldi i arazi ise do al orman bölgesine yak nl, merkezi konumu ve sa lam bir zemine sahip oluflu nedeniyle flimdiden bölgenin en gözde yerleflimi. Sabanc Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Koç Lisesi gibi e itim kurumlar n n hemen yan bafl nda. Mimari esteti i, yüksek inflaat kalitesi ile farkl l k yaratacak bu yaflam alan gelece iniz için yapaca n z en ak ll ca yat r m. Formula 1 stanbul Park Üstelik çok yak nda kapasitesi 20 milyon yolcuya ç kar lacak olan, birkaç dakika mesafedeki Sabiha Gökçen Havaliman, Avrupa yakas ndaki Halkal ve Asya yakas ndaki Gebze ilçelerini çevrenin do al güzelliklerine zarar vermeden birlefltiren Marmaray Projesi, E-5 ve Tem Otoyolu na yak nl, toplu tafl ma araçlar ile Kad köy, Kartal ve Pendik ten h zl ve kolay ulafl m imkanlar ile her an hayat n içindesiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I Sabanc Üniversitesi

8 Size Özel Bir Dünya... Elit Yaflam Konaklar size, flehrin içinde ama kalabal ndan uzak, Aydos Ormanlar n n vadisinde, yeflilin her tonunu bulaca n z, rengarenk çiçekli bahçenizde do a ile iç içe, gerçek huzuru ve keyfi tadaca n z sa l kl bir yaflam n kap lar n aç yor. Mimari gelene imize getirdi i yüksek teknolojik standartlar, ça dafl sistemler, sosyal ve sportif olanaklar ile modern bir bahçeli ev ortam sunuyor.

9 C 4 B 3 C 3 Çok Amaçl Spor Alan Aç k Hava Sinemas D Elit Yaflam Konaklar nda hayat kolaylaflt ran, güzellefltiren ve fark yaratan birçok ayr nt yla kendinize özel bir dünya keflfedeceksiniz. Bahçe konsepti oluflturularak projelendirilen Elit Yaflam Konaklar nda, kalabal k hissi veren yap lar yerine, mimariyi sanata dönüfltüren ve do ayla bütünleflen yaflam alanlar sizleri bekliyor. Temeli, mutluluk için kurulan düfllerle at lan tüm yap lar, arazideki konumlar yla tekdüzeli i k ran, etkileyici ve kimli i olan bir siluet oluflturuyor. Sizi yo un yaflam atmosferinden kurtarmak için do al güzelliklere sahip çamlar içinde bulunan vadi ile uyumlu mimari yerleflim planlamas sayesinde birbirinin panoramas n engellemeyen 86 ba ms z bölüm bulunuyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

10 A 4 A 3 A 2 A 1 Kapal Havuz B 2 Kulüp Binas C 2 B 1 C 1 Çocuk Park Site Girifli

11 Elit Yaşam Konakları nda hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren ve fark yaratan birçok ayrıntıyla kendinize özel bir dünya keşfedeceksiniz.

12 EL T YAfiAM K O N A K L A R I

13 Çiçekler Karşılayacak Sizi... %82 si yeflil alan ve sosyal tesislere ayr lan Elit Yaflam Konaklar nda kesintisiz orman manzaras, do a ve insan birlikteli inin yeniden yorumlanarak hayata geçirildi i, uzmanlarca yap lan özel peyzaj uygulamalar ve çevre düzenlemesi ile tamamlan yor. Öyle ki zarif güzellikleri ve büyülü kokular yla manolya a açlar karfl l yor sizi. Ve kona n za egzotik palmiyelerin her renkten çiçeklerle süsledi i bir yürüyüfl alan götürüyor.

14 Doğa Kapınıza Kadar Eşlik Edecek... Elit Yaflam Konaklar nda gerçek anlamda seçkin bir hayata ilk ad m n z, tasar m nda modern ve geleneksel mimari yaklafl mlar bir araya getiren görkemli bir kap dan geçerek atacaks n z. Yeflilin dinginli ini, yaflam alan n za ait bahçelerden, cephelere ve rekreasyon alanlar na kadar hayat n z n her an nda yaflayacaks n z. Site içi ayd nlatma sistemi ile geceleri renkler çiçek açarken yaflam alanlar n zda, göz zevkiniz asla solmayacak. Bin bir çiçek ve çam kokular içinde çocuklar n zla gidece iniz akflam yürüyüfllerinde masal dünyas n n bahçelerine yolculu a ç kacaks n z.

15 Yeşillikler İçinde Modern Bir Hayat... EL T YAfiAM K O N A K L A R I

16 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Her Gün Tatil Keyfi...

17 Yaz-k fl kullanabilece iniz aç k ve kapal yüzme havuzlar kendinizi her an bir tatil köyünde gibi hissedebilmeniz için. Siz serinleyip, suyun keyfini ç kart rken çocuklar n z da özel olarak tasarlanan çocuk yüzme havuzunda e lenebilecek. Elbette havuz bafl canl performans ve dans pisti, yorgunlu unuzu atarken yaz güneflini teninizde hissedebilece iniz özel teraslar da Elit Yaflam Konaklar nda yaflayaca n z keyifli dakikalara dahil.

18 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Eğlence ve Sımsıcak Dostluklar...

19 Modern mimarisi ile Elit Yaflam Konaklar n n Kulüp Binas nda her zaman paylafl lmay bekleyen dostluklar bulacaks n z. Siz kahvenizi yudumlay p komfluluklar kurarken, çocuklar n z da özel oyun park nda birlikte büyüyecekleri yeni arkadafllarla tan flacak. Belki rengarenk çiçek bahçeleri içinde yürüyüfl yaparken de dostlu un s cakl n hissedebilirsiniz ya da aç k hava sinemas nda, y ld zlar n alt nda beyaz perdenin y ld zlar n izlemenin eflsiz keyfini tadarken.

20 Mutluluğunuz Emin Ellerde... KAMERA Elit Yaflam Konaklar nda can ve mal güvenli iniz her fleyin üstünde. Bu yüzden son deprem yönetmeliklerine göre projelendirilen Elit Yaflam Konaklar, stanbul da gerçekleflebilecek en yüksek depreme dayanabilecek flekilde hayata geçiriliyor. Zemin etüdü yap lm fl sa lam bir arazide, Radye Temel sistemiyle infla edilen yap lar n iç, d fl duvarlar na ve temellerine kusursuz s, ses ve su izolasyonu için mantolama yap l yor. Evlerin güvenli ini sa layan modern donan m, 24 saat görev bafl ndaki güvenlik ekibi, interkom sistemiyle bahçe ve çocuk oyun alanlar da dahil tüm sitenin kamera ile izlenmesini sa layan özel güvenlik sistemi sayesinde huzur ve mutlulu unuz her zaman güvende olacak.

21 Elit Yaşam Konakları nda Yaşam Sizi Bekliyor m 2 alan üzerinde, ince proje ayr nt lar ndan yola ç karak, en sa l kl yaflam koflullar n sunmay hedefleyen Elit Yaflam Konaklar, villa ve apartman stiline getirdi i yepyeni bak fl aç s yla s k c olmayan, kiflilikli, kaliteli, elit, rafine, konforlu bir yaflam vadediyor. Hepsi bahçe içinde, tek yatak odal 68 m 2 stüdyo dairelerden 5 yatak odal 248 m 2 konaklara, çat dubleks tiplerden bahçe dubleks villalara kadar anahtar teslim farkl ev seçenekleriyle hayallerinize farkl boyutlar kat yor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

22 Elit Yaşam Konakları nda Her Yol Mutluluğa

23 Çıkıyor... Sizi; havuz, spor merkezi ve sosyal tesislere ulaflt ran ana yaya alteri sessiz yol özelli inde. Bu yolda ilerlerken att n z her ad mda do an n renkleriyle gözlerinizi, kufllar n müzi i ile ruhunuzu dinlendirecek; çiçeklerle dostluk kuracaks n z. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

24 EL T YAfiAM K O N A K L A R I Doyasıya Spor ve Heyecan...

25 Elit Yaflam Konaklar nda sa l kl ve e lenceli bir yaflam için gereken tüm olanaklar bulacaks n z. Dilerseniz tenis kortu, basketbol, voleybol ve mini golf sahalar nda günün stresinden uzaklafl p keyifli dakikalar geçirecek, dilerseniz fitness merkezinde formunuzu koruyacak ya da özel jogging ve bisiklet parkurlar nda do ayla bafl bafla spor yapman n tad n ç kartacaks n z.

26 Yaşam Enerjinizi Tazeleyecek Olanaklar...

27 EL T YAfiAM K O N A K L A R I 10 m m Elit Yaflam Konaklar nda ister spor tesislerinde k yas ya geçen bir maçtan sonra ister yo un bir ifl gününün ard ndan kaybetti iniz enerjinizi tazeleyebilmeniz için farkl seçenekler var: Kapal havuz, sauna ve Türk hamam alternatiflerinden diledi inizi seçerek vücudunuzu yorgunluktan ar nd racak ve kald n z yerden devam edebilmek için güne yeni bir bafllang ç yapabileceksiniz.

28 D TİPİ Bahçe Katı Üst Kat Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 125 m 2 Salon 41.1 m 2 Ebeveyn Suiti 32.5 m 2 Ebeveyn Banyo Giyinme Bölümü Hol 6.8 m 2 Mutfak Verandas 8.7 m 2 Mutfak 14.4 m 2 Antre 8.1 m 2 Girifl Verandas 2.4 m 2 Merdiven 2.6 m 2 Vestiyer 2.5 m 2 WC 3.3 m 2 Banyo 7.2 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Mutfak Verandas : 8.7 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2 Girifl Verandas : 2.4 m 2 Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 E. Yatak & Giyinme :25.6 m 2 Ebeveyn Banyosu :6.9 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2 Banyo : 7.2 m 2 Hol : 6.8 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Toplam Brüt Alan : 186 m 2

29 Müstakil bahçeleri, ahflap güverteyi and ran verandalar ile yaflam sanata dönüfltüren konaklar. Bahçeye aç lan genifl salon, yemek odalar ve mutfaklar ile de Aydos vadisindeki uyumu ve do ay evinize tafl yor. Bu konaklar, tüm özellikleri ile 186 m 2 içinde yaflamaya de er bir dünya vadediyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

30 C TİPİ Bahçe Katı Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 80 m 2 Salon Verandas 8.7 m 2 Bahçe 125 m 2 Salon Salon 41.1 m m 2 Mutfak Verandas Antre 8.1 m m 2 Mutfak 14.4 m 2 Vestiyer Girifl Verandas 2.4 m 2 Merdiven 2.6 m m 2 WC 3.3 m 2 Mutfak 14.4 m 2 Antre 8.1 m 2 Mutfak ve Girifl Verandas 9.8 m 2 Merdiven 3.6 m 2 WC 3.3 m 2 Köfle Villa Zemin Kat Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Mutfak Verandas : 8.7 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2 Girifl Verandas : 2.4 m 2 Orta Villa Zemin Kat Antre : 8.1 m 2 Mutfak : 14.4 m 2 Salon : 41.1 m 2 WC : 3.3 m 2 Vestiyer : 2.5 m 2 Merdiven : 2.6 m 2 Girifl & Mutfak Verandas : 9.8 m 2 Salon Verandas : 8.7 m 2

31 m 2 ve 182 m 2 olarak tasarlanm fl köfle ve orta konumlu konaklarda ailelerin birlikte ama özerk yaflamlar na de er katacak tüm ayr nt lar düflünüldü, sevdi iniz dostlar n zla müstakil kullan ml bahçelerinizde her zaman tatil keyfi sürebilirsiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

32 C TİPİ Üst Kat Ebeveyn Ebeveyn Suiti 32.5 m 2 Banyo Ebeveyn Suiti Ebeveyn 32.5 m 2 Banyo Giyinme Bölümü Giyinme Bölümü Banyo 7.2 m 2 Hol 6.8 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Banyo 7.2 m 2 Hol 6.8 m 2 Merdiven 5.4 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Yatak Odas 14 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Yatak Odas 11.3 m 2 Köfle Villa Üst Kat Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 Banyo : 7.2 m2 E. Yatak & Giyinme : 25.6 m 2 Hol : 6.8 m 2 Ebeveyn Banyosu : 6.9 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Toplam Brüt Alan : 186 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2 Orta Villa Üst Kat Ebeveyn Suiti : 32.5 m 2 Banyo : 7.2 m2 E. Yatak & Giyinme : 25.6 m 2 Hol : 6.8 m 2 Ebeveyn Banyosu : 6.9 m 2 Merdiven : 5.4 m 2 Yatak Odas : 14 m 2 Toplam Brüt Alan : 182 m 2 Yatak Odas : 11.3 m 2

33 Ön cephedeki caml kap lar tamamen aç larak salon, mutfak ve yemek odas n bahçe ile birlefltiriyor. C tipi konaklar mimari estetikleriyle ferahl k, konfor ve günefli hayat n z n merkezine yerlefltirerek sizlere do a ile iç içe, huzur dolu bir hayat sunuyor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

34 Genifl yaflam alanlar ve büyük bahçeleri ile bahçe dubleksler yaflam n za farkl boyutlar getiriyor m 2 olarak tasarlanm fl olan bahçe dublekslerde fonksiyonel ve konforlu bir hayat için her katta banyolar ve çok amaçl kullan ma uygun alanlar yer almakta. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

35 B TİPİ Çatı Dubleks 1. Kat Çatı Katı Merdiven Yatak Odas 11 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 20.1 m 2 Hol Kat Holü 3.1 m 2 E.Banyo 4.7 m 2 Banyo 5.9 m 2 Antre 4.8 m 2 Yatak Odas 13.4 m 2 Vestiyer Hol 5.2 m 2 Merdiven 4.3 m 2 Mutfak 14.8 m 2 Da l m Holü 5.4 m 2 Merdiven 5.1 m 2 Teras 6.3 m 2 Yatak Odas 13.2 m 2 Salon 38.8 m 2 Balkon 5.1 m 2 Salon : 38.8 m 2 Balkon : 5.1 m 2 Mutfak : 14.8 m 2 Merdiven : 5.1 m 2 Antre : 4.8 m 2 Da l m Holü : 5.4 m 2 Hol : 3.1 m 2 Yatak Odas : 11 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 20.1 m 2 Ebeveyn Banyosu : 4.7 m 2 Banyo : 5.9 m 2 Depo : 18 m 2 Yatak Odas : 13.4 m 2 Yatak Odas : 13.2 m 2 Merdiven : 4.3 m 2 Çat Teras : 6.3 m 2 Hol : 5.2 m 2 Toplam Brüt Alan : 204 m 2

36 m 2 olarak tasarlanm fl çat dubleksler hayalini kurdu unuz hayat gerçe e dönüfltürmek için tasarland. Çat balkonlar ndaki peyzaj uygulamalar ile göz zevkinize; 4 yatak odas, genifl ve rahat salonu mutlulu unuza yepyeni bir kap aç yor. Çat dubleks konaklar, panoramas ile yaflad n z yerin tüm güzelli ini de gözlerinizin önüne sererken size sadece hayattan keyif almak kal yor. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

37 A TİPİ Bahçe Katı Normal Kat E.Banyo 6.8 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 15.7 m 2 Hol 3.3 m 2 Banyo 6.2 m 2 Asansör Tesisat S nak Kat Holü Merdiven Wc Yatak Odas 12.1 m 2 Yatak Odas 10.2 m 2 Hol 4 m 2 Ebeveyn Yatak Odas 16.5 m 2 Banyo 6.1 m 2 E.Banyo 4.7 m 2 Asansör Tesisat Kat Holü Merdiven Bahçe 115 m 2 Yatak Odas 11.2 m 2 Antre 8.8 m 2 Mutfak 11.1 m 2 Antre 9.2 m 2 Kat Da l m Holü Salon 36.7 m 2 Yatak.O m 2 Banyo Antre 7.1 m m 2 Salon 36.1 m 2 Salon 21.3 m 2 Mutfak 5.1 m 2 Salon Veranda 22.5 m 2 Veranda 7.8 m 2 Balkon 5.4 m Normal Kat Yatak Odas 15.1 m Normal Kat 3+1 Bahçe Kat Salon & Mutfak : 36.7 m 2 Salon Verandası : 22.5 m 2 Antre : 8.8 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 15.7 m 2 Ebeveyn Bayno : 6.8 m 2 Yatak Odas : 14.8 m 2 Veranda : 7.8 m 2 Yatak Odas : 11.2 m 2 Banyo : 6.2 m 2 Hol : 3.3 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 164 m Normal Kat Salon : 36.1 m 2 Balkon : 5.4 m 2 Mutfak : 11.1 m 2 Antre : 9.2 m 2 Ebeveyn Yatak Odas : 16.4 m 2 Ebeveyn Banyosu : 4.7 m 2 Yatak Odas : 10.2 m 2 Yatak Odas : 12.1 m 2 Banyo : 6.1 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 136 m m Normal Kat Salon : 21.3 m 2 Mutfak : 5.1 m 2 Yatak Odas : 15.1 m 2 Antre : 4.3 m 2 Banyo : 7.1 m 2 Depo : 4 m 2 Toplam Brüt Alan : 68 m 2

38 Tüm A Blok sakinleri ön cephelerinden sitenin kesintisiz yemyeflil peyzaj ile karfl lar nda kal c olarak yeflillendirilmifl park alan n seyredecekler. Arka cephelerinde ise Kardelen Korusu nun tertemiz havas n ve manzaras n yaflayacaklar. Toplam 14 ba ms z birimden oluflan bu bloklarda 68 m 2 ile 164 m 2 aras nda de iflen bahçe kullan ml tiplerden, 3 farkl tipte seçenek bulunmakta. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

39 Aç k Hava Sinemas Çocuk Park C 1 C 2 D 1 C 3 C 4 Site Girifli B 1 Kulüp Binas Kapal Havuz Çok Amaçl Spor Alan B 3 B 2 A 1 A 2 A 3 A 4

40 A TİPİ B TİPİ C TİPİ D TİPİ KULÜP BİNASI

41 EL T YAfiAM KONAKLARI NDA NELER VAR: Aydos Orman Manzaras Kardelen Korusu Komflulu unda Do al Parkur %82 si Yeflil Olarak Projelendirilmifl Rekreasyon Alanlar Genel Aç k Park ve Dinlenme Alanlar Özenle Peyzaj Tasar m ve Ayd nlatmas Yap lan Yeflil Alan ve Bahçeler Rengarenk Çiçek Bahçeleri çinde A aç Gölgelikli Yürüyüfl ve Koflu Parkuru Aç k Havuz - Kapal Havuz - Çocuk Yüzme Havuzu Havuz Bafl Canl Performans ve Dans Pisti Yeflillikler çinde Ahflap Günefllenme Teraslar Kapal Spor Salonu Aktivite Merkezi Aç k Spor Alanlar Kulüp Binas ve Aç k Sinema Oyun Parklar, Mini Golf Türk Hamam - Sauna Tenis Kortu - Basketbol ve Voleybol Sahalar Her Konuta Özel Aç k Otopark TEKNOLOJ K ALTYAPI Güvenlik Kontrollü Ana Girifl ve Ç k fl, Site Çevresinde Kameral Güvenlik Sistemi Blok Kap s ile Konuflma, Blok Kap s na Gelen Kifliyi Görme mkan Tan yan Daire çi Görüntüye Sahip nterkom Sistemi Sosyal Tesisler ile Girifl Güvenlik Noktalar ndan ve Konutunuzdan Görüflme mkan Sitedeki tüm Bloklar n Asansörlerinin, Hidroforlar n, Genel Mekan Ayd nlatmalar n n Enerji htiyac n Karfl layabilecek Jeneratör Sistemi Tüm Dairelerde Wireless nternet Ba lant s Bina TV Tesisatlar nda Uydu, Kablolu Yay n ve Dijitürk Sistemi Her Dairede En Az 2 Harici Telefon Hatt Sabiha Gökçen Havaliman na 3 km Formula 1 Pisti ne 8 km Okan Üniversitesi ne 3 km Sabanc Üniversitesi ne 6 km Koç Lisesi ne 6 km Yap lmakta Olan Fuar ve Kongre Merkezi ne 2 km Pendik Ro-Ro Liman na 10 km Pendik - Yalova H zl Feribotu na 12 km E-5 e 10 km TEM e 3 km mesafede...

42 EL T YAfiAM KONAKLARI YAPI TASARIM VE UYGULAMA TEKNOLOJ S GENEL B LG LER Elit Yaflam Konaklar, yap tasar m, uygulama ve inflaat Delmar Yap & nflaat ile JBS Development, LLC USA flirketlerinin ortak giriflim ve yat r mlar ile sürdürülmektedir. Mimari Tasar m ve Mimari Proje : Yüksek Mimar Oya Baflar ULUCA - stanbul Teknik Üniversitesi & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasar m Dan flman : Prof. Erkut ÖZER - Maltepe Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Dekan Tafl y c Sistem Dan flman & Statik Sistem Proje : nfl. Müh. Tahir Ç LO LU & nfl. Müh. Mustafa ERTEN - Çilo lu Mühendislik ve nflaat Ltd. fiti. Elektrik Proje & Mekanik Proje : Elektrik Mühendisi brahim AKTAfi & Mak. Müh.. Selçuk AVCI - Ensan Mühendislik Tic. Ltd. fiti. Yap Denetim : Delta Art Yap Denetim Ltd. fiti. Zemin Etüdü Geoteknik Raporu : Zemin Yap Müh. Tic. Ltd. fiti. Peyzaj Proje : Yüksek Peyzaj Mimar Güçlü Varl k - EPM Peyzaj Ltd. fiti. 3D Görsel : Yüksek Mimar Serhat ÇET NTÜRK Elit Yaflam Konaklar ; Pendik - Kurtköy bölgesinin en az imar yo unlu una sahip bölgesinde kurulmufltur, m 2 üzerine kurulan projenin %82 si yeflil alan ve rekreasyon alan d r. Aydos Orman n n manzaras, çam ormanlar n n temiz havas ile göze çarpan Kardelen Korusu na komflu olan yeflil vadide konumlanan 3988 ada 1 no lu parselin 1/1000 uygulama planlar nda üç taraf yeflil park alan olarak tayin edilmifl olup koruma alt ndad r. nsan sa l, güvenlik ve çevre bilinci konular nda titiz davranan Delmar Yap & nflaat geçerli tüm inflaat yönetmelik ve düzenlemelerine uygun seçkin malzeme, yetkin ifl gücünü kullanarak en yüksek kalite standartlar nda estetik, teknolojik yap lar üretirken müflteri mutlulu unu daima ön planda tutan hizmet anlay fl ndad r. EL T YAfiAM K O N A K L A R I

43 Pendik Ters. GEBZE Pendik/Tersane Kavşağı E-5 Otoyolu KARTAL KARDELEN KORUSU Sabiha Gökçen EL T YAfiAM K O N A K L A R I Cumhuriyet Bulvarı AKFIRAT Akfırat - İstanbul Park Kurtköy Sultanbeyli Pendik Kurtköy TANAY Eşref Bitlis Cad. Orhanlı Gişeler Atatürk Cad. Novartis P cami TREND GEBZE Sabancı Üniversitesi Koç Lisesi Fuar Alanı Kongre ve Alışveriş Merkezleri Pendik/Kurtköy/Sabiha Gökçen Çıkışı TEM Otoyolu KARTAL FORMULA 1 TEM den gelirken Pendik / Sabiha Gökçen Havaliman / Kurtköy ç k fl ndan girin, giflelerden sonra 2. sa sapak olan Akf rat / stanbul Park yoluna girin, ilk büyük kavflaktan sola Kurtköy / Sultanbeyli yönüne dönün, yaklafl k 2,5 km sonra solunuzda kalan caminin köflesinden sola ve hemen sonra sa a girin, ana yoldan ayr lmadan yaklafl k 3 km devam edin, Elit Yaflam Konaklar yönlendirme tabelas ndan sa a girin, hofl geldiniz. EL T YAfiAM K O N A K L A R I E-5 ten gelirken Pendik Tersane Kavfla ndan Sabiha Gökçen Havaliman yönüne dönün, yaklafl k 5 km sonra Kurtköy / Sultanbeyli tabelas ndan sa a sap n, ilk büyük kavflaktan sola Kurtköy / Sultanbeyli yönüne dönün, yaklafl k 2,5 km sonra solunuzda kalan caminin köflesinden sola ve hemen sonra sa a girin, ana yoldan ayr lmadan yaklafl k 3 km devam edin, Elit Yaflam Konaklar yönlendirme tabelas ndan sa a girin, hofl geldiniz. Sat fl Ofisi : Cumhuriyet Bulvar Kardelen Korusu Yan Kurtköy - Pendik / stanbul Tel: (0216) (Pbx) Faks: (0216) Bu broflürdeki mimari projeler infla edilen yap lar n tasar mlar n içermektedir. Delmar Yap & nflaat, broflürde bulunan planlar üzerinde önceden haber vermeden de ifliklik yapmak hakk n sakl tutar. Broflürde yer alan detay ve donan mlar, teknik flartname, sözleflme eki, projeler ve mahal listesinde yer alm yorsa opsiyoneldir.

44

45 Sat fl Ofisi: Cumhuriyet Bulvar Kardelen Korusu Yan Kurtköy - Pendik / stanbul Tel: (0216) (Pbx) Faks: (0216)

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş.

Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. Erçal Fındık Otomotiv San. Tic. A.Ş. denizi, sahili ve kumsalı ile Samsun'un yeni yaşam merkezi Atakum'da 4-5 Yeni bir yaşama hazır olun... 6-7 Bir Yanım Derya Deniz Karadeniz in kalbinde, şehrin dokusuyla

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

www.zeytuniteras.com Hayalini Kurduğunuz Müstakil Yaşam... www.zeytuniteras.com Diğerleri... Kargaşa içinde... Trafikten bunalmış... Şehir hayatını stres içinde yaşarken... Zeytuni Teras sakinleri ne

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

KENTİN YENİ ARMASI. YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE

KENTİN YENİ ARMASI.  YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE KENTİN YENİ ARMASI www.yunusoglu.com.tr YUNUS YUNUSOĞLU NDAN YENİ BİR PROJE HER AÇIDAN KUSURSUZ İzmir in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir de, çok özel bir proje yükseliyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

NORMAL KAT PLANI KAT PLANLARI + DA RE (B). Salon. Mutfak. Balkon 4. WC 5. Antre + Koridor. Oturma Odas. G. Yatak Odas. E. Yatak Odas 9. E. Banyo 0. Banyo + DA RE (B). Salon. Mutfak. Balkon 4. WC 5. Antre

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var...

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... 357 ayrıcalıklı daireden oluşan konut yaşamı, 52 ticari alanı ve cadde üstü yaşamı ile Vaditepe Gölevleri Bahçeşehir in standatlarını, sizin de yaşam kalitenizi

Detaylı

1935 ten bugüne... Sektörde kendi öz sermaye ve güçlü finans destekleri ile Kayseri de üst düzey ve saygın şirketler arasında yerini almıştır.

1935 ten bugüne... Sektörde kendi öz sermaye ve güçlü finans destekleri ile Kayseri de üst düzey ve saygın şirketler arasında yerini almıştır. 15 ten bugüne... Dandin İnşaat 15 yılından bugüne Kayseri ve civarında sektöründe. kuşak inşaat firması olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız; konut, alt yapı ve üst yapı konularında yüzlerce

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

www.zeytuniteras.com

www.zeytuniteras.com 2002 yılında başlayan inşaat sektöründeki tecrübemiz 2016 yılında da katlanarak devam etmektedir. Pek çok büyük projeyi başarı ile tamamlayan Han İnşaat, İstanbul un ardından özellikle Tekirdağ bölgesinde

Detaylı

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE www.asudeyasam.com Hayat sakinken güzeldir. Sessizken huzurludur. Sevdiklerinizle başbaşa yaşamanın mutluluğunu doyasıya yaşayacağınız Asude Yaşam, sizlere tüm bunları sunmak için özenle tasarlandı. KOMŞULUK

Detaylı

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var!

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! HELENIUM WINGS BASIN BÜLTENİ 21 MAYIS 2011 Helenium Wings in Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! 17 yılı aşkın sektör deneyimi ile Helenium Park, Helenium Life, Helenium Sun, Helenium

Detaylı

Başkent in en özel caddesinde,

Başkent in en özel caddesinde, Başkent in en özel caddesinde, size özel bir hayat... Şehrin merkezinde ama şehrin gürültüsü ve trafiğinden uzakta yer alan, günlük yaşamınızda ihtiyaç duyabileceğiniz her noktaya yakın mesafede konumlanan,

Detaylı

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor.

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. Üstelik isteyene bahçeli evler veya balkonlu daireler, isteyene rezidans konforu barındıran kompakt

Detaylı

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor.

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. Üstelik isteyene bahçeli evler veya balkonlu daireler, isteyene rezidans konforu barındıran kompakt

Detaylı

#kaliteyikesfet. #teknolojiyikesfet. #mutlulugukesfet. #degisimikesfet #konforuk. #dostlugukesfet. #tarzınıkesfet. #sagligikesfet.

#kaliteyikesfet. #teknolojiyikesfet. #mutlulugukesfet. #degisimikesfet #konforuk. #dostlugukesfet. #tarzınıkesfet. #sagligikesfet. sfe e ik in t a y a ih n e y # t #teknolojiyikesfet #sagligikesfet #dostlugukesfet #kolayligikesfet #degisimikesfet es #konforuk f et #tarzınıkesfet #mutlulugukesfet #tasarimikesfet #kaliteyikesfet 03

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

MİMARIN KALEMİNDEN. Modern ve minimal tasarım anlayışıyla. kullanıcılarına lüks bir konuttan daha fazlasını;

MİMARIN KALEMİNDEN. Modern ve minimal tasarım anlayışıyla. kullanıcılarına lüks bir konuttan daha fazlasını; ... www. 2 3 Şimdi yepyeni, görkemli ve hayatınıza huzur katacak bir ELSA projesi Merzifon da yükseliyor. Şehrin rutinine başkaldıran bu proje, hayata bakışınızı değiştirecek renkli detaylarla tasarlandı

Detaylı

HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK

HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK HAYALLERİNİZDEKİ HUZURU UZAKLARDA ARAMANIZA GEREK YOK 5 TARİHİ, DENİZİ, HAVASI, BALIĞI, YEŞİLİ, RÜZGARI VE YELKENİYLE BİR TUTKUDUR MUDANYA. 7 9 KÖRFEZİN KIYISINDA, EN GÜZEL KONUMDA HER SABAH YEŞİL VE

Detaylı

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor...

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... H ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... PROJE ORTAKLIĞI B ir yudum değil, doya doya mutluluk... İnsan ilişkilerinin sıcaklığını özlüyoruz hepimiz Küçük, kendi halinde mahallelerde, sıcak komşuluk ilişkileri

Detaylı

ÖZEL BİR YAŞAM BU ÇINAR IN ALTINDA

ÖZEL BİR YAŞAM BU ÇINAR IN ALTINDA ÖZEL BİR YAŞAM BU ÇINAR IN ALTINDA BURSA NIN YÜKSELEN DEĞERİ NİLÜFERKÖY DE BENZERSİZ BİR PROJE PROJE KONSEPTİ Her bireyin kişisel anlamda sağlıklı ve nitelikli ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çevrede

Detaylı

Güçlü ve güvenilir bir isim...

Güçlü ve güvenilir bir isim... 2 yarınları görmek... Yarınları görmek,yaşanaçak eserler ortaya koymak ve bu eserlere sahip çıkmak. Sadece bir proje yapmak değil asıl olan, sizinle beraber yaşayan,doğaya ve size saygılı eserler ortaya

Detaylı

Aklınızdaki tüm soruların cevabı burada

Aklınızdaki tüm soruların cevabı burada Aklınızdaki tüm soruların cevabı burada 1 Ayrıcalıklarla dolu Dore Life dünyasına hoş geldiniz. AC YAPI tarafından İstanbul un yükselen değeri Sancaktepe de inşa edilen Dore Life, sizlere yeni ve değerli

Detaylı

OLİMPA PARK PLUS TA. 488 23 61 www.olimpapark.com. plus 0212

OLİMPA PARK PLUS TA. 488 23 61 www.olimpapark.com. plus 0212 Başakşehir in gözdesi Olimpa Park ın zengin sosyal olanaklarla donatılmış yeni etabı Olimpa Park Plus, Başakşehir in ünlü mimarı Fuzul Yapı güvencesiyle Kat Kat Yaşam, Kat Kat Kazanç sunuyor. OLİMPA PARK

Detaylı

Bahçeli hayata bir adım...

Bahçeli hayata bir adım... Bahçeli hayata bir adım... Mutluluga bir adım, Bir adımla bahçeye açılan yasam., www.asmalievler.com Bahçeşehir in en sakin bölgesinde, bahçeli evlerden oluşan bir yaşam alanı hayal edin. Ve şimdi de,

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama

Yaşamın Rengi. Topraktan Yaşama Yaşamın Rengi Yaşamın Rengi Tasarım & Basım : Demirkolbasim.com Topraktan Yaşama Seydioğlu Grup Yatırım A.Ş. Merkez Ofis Tel : 0216 307 61 96 Fax : 0216 307 61 97 Adres : Velibaba mah.dolayoba Cad. Tolga

Detaylı

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız?

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Şehir yeni bir mimari tasarımı karşılamaya hazırlanıyor Beylikdüzü nde yeni bir kültür... Nevsa Konakları; İstanbul un yeni yüzü Beylikdüzü nde, eşsiz konumu,

Detaylı

Y l 1453, stanbul un Fethi...

Y l 1453, stanbul un Fethi... 2 3 Y l 1453, stanbul un Fethi... 4 5... Y l 2011 Ak ll bina IRMAK GARDEN PLUS ta stanbul yeniden fethediliyor 6 7 Gelece iniz için huzurlu ve güvenli bir ortam seçin... stanbul yeniden fethediliyor...

Detaylı

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri ve sahip olduğu zengin sosyal olanakları ile Sierra hayatınıza

Detaylı

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY OSCAR CITY Modern Çizgile Konf Biz Sizi Oscar a Layık Gördük Doğa Güvenlik Do Gü Konforlu Yaş Modern Çizgiler D OSCAR CITY r DoğaDoğa ğa venlik am oğa Konforlu Yaşam Güvenlik orlu Yaşam Modern Çizgiler

Detaylı

Vatanım Hazır Beton İnşaat

Vatanım Hazır Beton İnşaat 01 02 Vatanım Hazır Beton İnşaat Ardıç Evleri projesinde sizlere yeni ve huzurlu bir dünya vadeden Vatanım Hazır Beton İnşaat, kurulduğu 1992 yılından günümüze kadar, çok sayıda kamu ve özel sektör projelerine

Detaylı

Hayat dediğin. böyle olmalı

Hayat dediğin. böyle olmalı Hayat dediğin böyle olmalı Yaşanacaksa, layık olduğu gibi yaşanmalı hayat Ne kıyısında, ne köşesinde olmalı. Ne önünde, ne arkasında kalmalı. Tam merkezinde olmalı şehrin ve tam ortasında olmalı yaşamın

Detaylı

www.esmarinkonaklari.com

www.esmarinkonaklari.com www.esmarinkonaklari.com GENEL BİLGİLER ES MARIN KONAKLARI 8262 m 2 arsa alanı, 23754,68 m 2 inşaat alanından oluşuyor. Ferah bir yaşam sürmeniz için sitenin %60 ı yeşil alanlar ve sosyal aktiviteleriniz

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

info@momyapi.com.tr Akşam 22.00 ye kadar bilgi alabilirsiniz. www.glow3.com YAPI

info@momyapi.com.tr Akşam 22.00 ye kadar bilgi alabilirsiniz. www.glow3.com YAPI 3 Satış ve Tanıtım Ofisi Esenşehir Mah. Sarıgazi Yolu Cad. Kanuni Sok. No: 3 Y. Dudullu - Ümraniye 34773 İstanbul T. (0216) 527 26 03-04 - 06 F. (0216) 527 26 05 C. 0530 464 12 56 info@momyapi.com.tr Akşam

Detaylı

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın...

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... İstanbul un tadını daha kaliteli ve ayrıcalıklı çıkarmak isterseniz, yeni ve ekonomik bir seçenek size iyi gelecek! İlkeler İnsan odaklı,

Detaylı

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil;

Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; Sadece eviniz olmayacak Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor. Yaşadıklarınızdan çok daha

Detaylı

Doğaya komşu konforlu bir yaşam

Doğaya komşu konforlu bir yaşam Doğaya komşu konforlu bir yaşam Sevdiklerinizle birlikte gürültüden, karmaşadan uzak yeşilin huzur veren doğası, gökyüzünün ferahlatan maviliğini yaşayacağınız, özel yaşam alanlarımızda keyifle vakit geçirebileceğiniz

Detaylı

Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer

Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer Yaşamın, düşlerin ötesine geçtiği yer Doğru ve estetik bir mimari yaşamınızı daha anlamlı kılar Güzelvadi Villaları; doğası, konumu, kalite/güvenlik anlayışı ve mimarisiyle yaşamınıza anlam katacak; üstelik

Detaylı

Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa...

Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa... Yuvanda, yaşam alanında neler olmalı? Nasıl bir hayat? Evinle ilgili birçok isteğin, idealin, hayalin olsa... GÜVENLİK Sadece yaşayanlara özel geniş alanları olsa ve bu alanlara geçişler güvenlik kontrollü

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

www.insainsaat.com.tr Hayallerinizden hep bir adım öndeyiz... M O D E R N M İ M A R İ İ L E K O N F O R U YA Ş AY I N Eğlence ve sosyal yaşamı birlikte sunan İstanbul un keyfini doya doya yaşamanıza olanak

Detaylı

yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor...

ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... H ayat, tüm doğallığıyla sizi çağırıyor... ANF PROJE ORTAKLIĞI B ir yudum değil, doya doya mutluluk... İnsan ilişkilerinin sıcaklığını özlüyoruz hepimiz Küçük, kendi halinde mahallelerde, sıcak komşuluk

Detaylı

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com

Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Çiçek gibi bir yuvanız olsun... www.florakonaklari.com Flora Konakları nda hayat var! İstanbul un Anadolu yakasında Tuzla ya yeni bir şehir kuruluyor. Hayalini kurduğunuz yaşamı size sunmaya hazırlanan

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

WEST SİDE STANBUL BEYLİKDU ZU PROJESİ ~ EMLAK 34 ~ Telefon:212-875 30 40 www.emlak34.com.tr. İlan No:f-321780-285 Referans No:WS-111

WEST SİDE STANBUL BEYLİKDU ZU PROJESİ ~ EMLAK 34 ~ Telefon:212-875 30 40 www.emlak34.com.tr. İlan No:f-321780-285 Referans No:WS-111 I WEST SİDE STANBUL BEYLİKDU ZU PROJESİ Satılık - Apartman Dairesi 9,011,111 TL 169 m2 İstanbul / Beylikdüzü Oda Sayısı : 3 KADİR ÖZEL Telefon 212-875 55 57 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 2 Yapının Şekli

Detaylı

Çeşme den ilham alan benzersiz bir yaşam

Çeşme den ilham alan benzersiz bir yaşam Çeşme den ilham alan benzersiz bir yaşam Çeşme de eşsiz bir dünya... Ege nin incisi İzmir in üç tarafı denizle çevrili meşhur güzelliği Çeşme de Dalyanköy koyunda yer alan Valory Evleri nde, hem doğal

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ MSY Yapı olarak 12 yıl önce kurduğumuz hayallerin, attığımız adımların gururunu; ellinin üzerinde projemiz, bini aşkın konut satışımızla yaşıyoruz. Kaliteli ve modern yaşamı evlerimize,

Detaylı

BURJ ANTEP F&H Y PI. www.burjantep.com

BURJ ANTEP F&H Y PI. www.burjantep.com F&H Y PI BURJ ANTEP Adres : Zübeyde Hanım bul. Masal Park karşısı No:38 GAZİANTEP Tel : +90 342 322 43 00 (3 hat) Fax : +90 342 322 43 03 E-mail : info@fhyapi.com www.burjantep.com BurjAntep Bir Fh Yapı

Detaylı

Ankara nın Yeni Vadisi

Ankara nın Yeni Vadisi Ankara nın Yeni Vadisi Ankara nın Yeni Vadisi Doğaya dönebileceğiniz yeşil alanların ve modern, konforlu, güvenli ve keyifli bir yaşam alanının herkesin hakkı olduğuna inanarak tasarladık bu projeyi. Keçiören

Detaylı

Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya...

Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya... Sultanbeyli de ayrıcalıklı bir dünya... Şehir hayatının kolaylıklarından vazgeçmeden şehrin karmaşasından uzaklaşmayı planlıyorsanız; evinize geldiğinizde huzurlu ve güvenli bir ortamda dinlenmek, sıcak

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

BAĞLICA. wwww.loftyhill.com 1

BAĞLICA. wwww.loftyhill.com 1 BAĞLICA 1 Yücen inşaat, saha ve teorik tecrübelerini birleştirerek inşaat sektöründe Ankara nın yükselen değeri Bağlıca bölgesinde Lofty Hill projesi ile güçlü bir giriş yapmaktadır. Proje özgün tasarımı

Detaylı

Kendisi de prestiji de çok yüksek

Kendisi de prestiji de çok yüksek 02 Kendisi de prestiji de çok yüksek İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta gözler önüne seriyor. Ama Moment İstanbul

Detaylı

www.momentistanbul.com

www.momentistanbul.com www.momentistanbul.com Kartal ın en çok konuşulan projesi: Moment İstanbul İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta

Detaylı

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL A3 B C5-A C4-B 622 ADA 1 PARSEL A2 C5-B C4-A C3-A C2-A C1-B C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B D1 D5 D3 C7-B C6-A C9-A C8-B D4 D2 C8-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL Mahalle kültürü geleceğe taşınıyor! Mahalle geleneğini

Detaylı

YAPI ELİT. da yasamak 4+1 KALİTELİ YAŞAM

YAPI ELİT.  da yasamak 4+1 KALİTELİ YAŞAM ELİT YAPI www.karanyap.com.tr da yasamak 4+1 KALİTELİ YAŞAM ELİT Gülümseyin Sizi şehrin stresinden, trafikten ve kalabalıktan uzaklaştıracak, aynı zaman da şehir merkezine trafiksiz kısa sürede ulaştıracak,

Detaylı

Palmiye Park ı Hayata Geçirenler

Palmiye Park ı Hayata Geçirenler Çiğli, İzmir 2011 Palmiye Park ı Hayata Geçirenler CDS Yapı / Ege Yapı İş Ortaklığı, toplam 75 senelik Veryeri ve Dağıstan inşaatçı geleneğinin ve sorumluluğunun temsilcileri olarak Palmiye Park Gaziemir

Detaylı

DOĞANIN KALBİNDE SIRA DIŞI BİR PROJE

DOĞANIN KALBİNDE SIRA DIŞI BİR PROJE DOĞANIN KALBİNDE SIRA DIŞI BİR PROJE HAYALLERİMİZİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ HAYALLERİMİZ BİRLİKTE YEŞERECEK KALEMLERDEN ÇIKAN TOHUMU YETİŞTİRİRKEN, YUVANIZ İÇİN BİZLER ÇALIŞIYOR OLACAĞIZ. ÇEKİRDEK OLARAK SİZİN

Detaylı

İSTANBUL A DEĞER KATAN PROJE

İSTANBUL A DEĞER KATAN PROJE GÜÇLÜ İNŞAAT A.Ş. Temelleri 1991 yılında atılan Güçlü İnşaat, bugün ana müteahhit ve yatırımcı olarak Amerika dan, Afrika ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Güçlü İnşaat A.Ş., bilgi ve

Detaylı

Merkez Ofis: Ortacami Mah. Kolordu Cad. Ziver Bey İş Merkezi No: 66 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Şantiye: 100. Yıl Mah. Yekta Kara Sok.

Merkez Ofis: Ortacami Mah. Kolordu Cad. Ziver Bey İş Merkezi No: 66 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Şantiye: 100. Yıl Mah. Yekta Kara Sok. Merkez Ofis: Ortacami Mah. Kolordu Cad. Ziver Bey İş Merkezi No: 66 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Şantiye: 100. Yıl Mah. Yekta Kara Sok. No:1 Süleymanpaşa Tekirdağ (tümenin Karşısı) Tel: 0282 261 4927 Gsm: 0532

Detaylı

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE

KOMŞULUK KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI PROJE www.asudeyasam.com Hayat sakinken güzeldir. Sessizken huzurludur. Sevdiklerinizle başbaşa yaşamanın mutluluğunu doyasıya yaşayacağınız Asude Yaşam, sizlere tüm bunları sunmak için özenle tasarlandı. KOMŞULUK

Detaylı

Demir Çağı Başlıyor. Yeni bir çağa, Demir Çağı na hazır olun. Biraz da acele edin. Projelerimizi erken teslim etmek gibi bir alışkanlığımız var.

Demir Çağı Başlıyor. Yeni bir çağa, Demir Çağı na hazır olun. Biraz da acele edin. Projelerimizi erken teslim etmek gibi bir alışkanlığımız var. Demir Çağı Başlıyor Beylikdüzü nün en gözde bölgesi Yakuplu da yükselen Demir Country, benzersiz mimarisi, Açık AVM si, tatil köyünde hissettiren sosyal alanları, restoranları, Nevizade ve Galata görünümlü

Detaylı

Bazı Rüyalar, Bıraktıkları Etkiyle, En Kusursuz Anları Yaşatır.

Bazı Rüyalar, Bıraktıkları Etkiyle, En Kusursuz Anları Yaşatır. Bazı Rüyalar, Bıraktıkları Etkiyle, En Kusursuz Anları Yaşatır. 5 SEYİRTEPE. YENİ BİR ŞEHİR, YENİ BİR GELECEK! Başkentte tüm yollar, yepyeni bir şehre çıkıyor. Anadolu Otoyolu bağlantı yolu, İstanbul

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

şimdi mavi ve yeşili zamanı www.goldeluxekonutlari.com

şimdi mavi ve yeşili zamanı www.goldeluxekonutlari.com şimdi mavi ve yeşili de y a ş a m a zamanı www.goldeluxekonutlari.com şimdi mavi ve yeşili de y a ş a m a zamanı 1. ETAP Eryaman ın Parlayan Yıldızı... VALE Göksu Parkına Yürüme Mesafesi Metro ya Uzaklık

Detaylı

KIPTAS LA ISTANBUL SIZE KALBINI ACIYOR

KIPTAS LA ISTANBUL SIZE KALBINI ACIYOR KIPTAS LA ISTANBUL SIZE KALBINI ACIYOR İnşa ettiği 75.000 konutla İstanbul da kaliteli yaşama yeni bir boyut kazandıran Kiptaş, şimdi İstanbul un kalbi Veliefendi ye geliyor. İstanbul un merkezinde; Veliefendi

Detaylı

hayallerinizi sizin için inşaa ediyoruz

hayallerinizi sizin için inşaa ediyoruz hayallerinizi sizin için inşaa ediyoruz Firmamız Lima Yapı adıyla ticari faaliyetini sürdürmeye 2007 yılında başlamış, bugüne kadar büyük projelerde yüklenici, taşeron ve tedarikçi konumlarında bulunmuş

Detaylı

Hayatınıza elit bir değer katın...

Hayatınıza elit bir değer katın... Hayatınıza elit bir değer katın... Mustafa Kemal Mah. Fatih Cad. No 3/B Yenikent/ ANKARA T.0312 277 1 999 F. 0312 277 0 006 M. 0533 743 78 77 www.elityasamkonutlari.com 1992 yılından bugüne, dönemin şartlarına

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

www.vadiankaraevleri.com projemizin en büyük avantajlarından biri şehrin merkezinde olup aynı zamanda sessizliğin ve sakinliğin hakim olduğu ormana komşu olmasıdır. Ormanın huzur veren doğasıyla yaşayıp

Detaylı

Beşyıldız Mira Satış Ofisi - Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Petek Sokak Kurtköy / İSTANBUL Tel: 444 5 414 Faks: 0 216 683 99 99

Beşyıldız Mira Satış Ofisi - Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Petek Sokak Kurtköy / İSTANBUL Tel: 444 5 414 Faks: 0 216 683 99 99 Beşyıldız Mira Satış Ofisi - Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Petek Sokak Kurtköy / İSTANBUL Tel: 444 5 414 Faks: 0 216 683 99 99 www.besyildizmira.com Hüseyin Ekşi Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin Beşyıldız

Detaylı

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık... 1 3 Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

SERDİVAN Küçük Bir Cennet...

SERDİVAN Küçük Bir Cennet... SERDİVA Küçük Bir Cennet... SAKARYA I TEKTAŞI SERDİVA DA... 5 yıldızlı yaşam sizi bekliyor. Yeni yaşam trendi Serdivan Gölbaşı Konakları, tüm beklentilerinizin üzerine çıkmak için yükseliyor. Serdivan

Detaylı

www.beypalasankara.com.tr Kökleri geçmişe, kolları geleceğe uzanan soylu bir yaşam... Beypalas ta geleneksel Osmanlı konaklarının soylu ve zarif mimari çizgileri ileri teknoloji ve zekice bir tasarımla

Detaylı

Yaşamınıza Renk Katacak Bir Proje

Yaşamınıza Renk Katacak Bir Proje Yaşamınıza Renk Katacak Bir Proje Ankara nın yeni gözdesi Yaşamkent te alışılmadık bir mimari anlayışla yükselen YaşamKule, konsepti, yaşama alanları, alışveriş merkezi ve sosyal donatılarıyla başkente

Detaylı

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam

Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam www.metsannexus.com METSAN NEXUS BİR PROJESİDİR Latince de kesişme, bağlantı noktası anlamına gelen NEXUS kelimesi METSAN NEXUS da projenin dikkat çekici mimarisi, ulaşım kolaylığı, lüks yaşam tarzını

Detaylı

Satış vaadi sözleşmesinde yer alan net m² ilgili imar yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hesaplanmıştır.

Satış vaadi sözleşmesinde yer alan net m² ilgili imar yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hesaplanmıştır. VİLLALAR Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlı olup, teknik gereklilik olması halinde SİYAHKALEM, EMLAK KONUT GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. VİLLA 4+1 Görsellerde kullanılan

Detaylı