T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 SUNUŞ: İl Genel Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri, muhterem konuklar, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın sayın temsilcileri; İl Özel İdaresinin 2011 Yılı faaliyet raporunun değerlendirmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar bu dönem çalışmalarınızın İlimize, devletimize ve milletimize hayırlar ve uğurlar getirmesini dilerim. Değerli Arkadaşlar; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunun 41. maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmış bulunan, 2011 yılına ait bir yıllık süreyi kapsayan faaliyet raporları hakkında, İl Özel İdaremizin gerek kendi öz geliri ve gerekse devlet yardım ve katkılarıyla, meydana getirilen faaliyet ve yatırımlarla bu yatırımların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları faaliyet raporunda belirtilmiştir. Kars İl Özel İdaresinin misyonu temelde, İl Özel İdaresi kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, katılımcı, sürekli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz, halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir Yılı sonu itibariyle Asfalt planetin makinesi alınmış olup, 2012 yılında yol sorunun büyük bölümü bu makineyle yapmayı planlamaktayız. İçmesuyu olmayan, yetersiz olan yada kaynak olmaması nedeniyle içmesuyu verilmeyen az sayıdaki köylerimizin de yer altı sularından yararlanması için sondaj çalışmaları devam etmektedir. Bu Köylerimizin su mağduriyetlerinden kurtarmak için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dünya ile iletişim içinde olan ilimiz güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmak için en üst düzeyde çaba sarf etmekte, ilimizin tanıtımı için uluslar arası fuarlara iştirak ederek, ilin en iyi şekilde tanıtılması için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Çalışmalarımızın, Serhat Şehrimiz Kars için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, İl Genel Meclisimizin 2012 yılı çalışmalarında başarılar diliyorum. Ahmet KARA Vali 2

3 1- GENEL BİLGİLER : A- Misyon Kars İl Özel İdaresinin misyonu temelde, İl Özel İdaresi kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, katılımcı, sürekli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. - Vizyon Kars İl Özel İdaresinin vizyonu, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesi ve refahını yükseltmek için eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, afet ve sosyal hizmetler, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde il halkına ulaştırmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kars İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İl sınırları içinde Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, Belediye sınırları dışında İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait ilimizde yapılan yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, Kars il özel idaresi eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından Kars il özel idaresi bütçesine aktarılır. Kars İl özel idaresi bu yatırımların yüzde %10 na kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını idaremize aktarmak suretiyle işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler idaremiz bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Kars belediyesi ile Kars il özel idaresi birlikte yapar. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Kars il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 3

4 g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. İl özel idaresine tanınan muafiyetler Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. C- İdareye İlişkin bilgiler 1- Fiziki Yapı İL ÖZEL İDARESİ HİZMET VE EK BİNALARI İL GENEL MECLİS BİNASI Merkez İnönü Mahallesi Cumhuriyet ve Ordu Caddesi üzerinde pafta 24, ada 331, parsel 13 de kayıtlı 1538,75 M2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan tarihi binanın alt kısmındaki 6 oda 2011 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna, 4 oda da KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yıllık 1.000,00TL. bedelle kiraya verilmiştir. Binanın üst katı İl Genel Meclis hizmet binası olarak kullanılmaktadır. 4

5 ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN LOJMANLAR Merkez Bayrampaşa Mahallesi Kars-Arpaçay Şosesi Mevkii Pafta 108, Ada 121 Parsel 116 da kayıtlı m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde İl Özel İdaresi Hizmet binası ve A,B ve C bloktan ibaret lojmanlar bulunmaktadır. Bu lojmanlardan A blokta 3 katlı 3 daire, B blokta 3 katlı 6 daire ve C blokta 5 katlı 10 daireli lojman bulunmakta olup, İl Özel İdaresi Personelleri ve farklı Kurum personelleri oturmaktadır. İLÇELERİMİZDEKİ HİZMET BİNALARIMIZ VE İŞYERLERİ HİZMET BİNASI İŞYERİ İLÇELER DOLU BOŞ DOLU BOŞ TOPLAM MERKEZ AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM

6 HİZMET BİNASI İLÇELER AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM İŞYERİ İLÇELER AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM GAYRİMENKULLERİMİZ A. KARS SÜT FABRİKASI Merkez Sukapı Mahallesi kireçhane civarı mevkiinde eski Erzurum yolu üzerinde pafta 131, ada 771, parsel 5 de kayıtlı M2 alan üzerinde kurulu bulunan Süt fabrikasının, pafta 131, ada 616, parsel 6 da 3136 M2 çayırı bulunmaktadır. Ayrıca atölye, Yemekhane, Gazino, idare binası, Peynircilik okulu, 3 Bloktan ibaret 33 adet lojman ve 2 katlı yönetici lojmanı bulunmaktadır. Süt Fabrikası daha önce Mandıracılar Birliğine kiraya verilmiş birlik başarılı olamamıştır. Ayrıca fabrika yeni teknolojiye uygun olmadığı ve verimli çalışmadığı için alıcı bulunamamıştır. 6

7 İdare binası ve gazino binası Sabancı Kız Öğrenci Yurdu olarak yapılmış, İl Genel Meclisi tarafından kullanım hakkı Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmiştir ve protokol gereği tapuya da şerh düşülmüştür. Süt fabrikası binası atıl olarak beklemektedir. C. ATATÜRK İŞHANI VE SOSYAL TESİSLERİ Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi üzerinde Pafta 17 18, Ada 438 Parsel 15 de kayıtlı 4600 m² alan üzerine kurulu bulunan Atatürk İşhanının yıkım işleri başlatılmıştır. 7

8 LOJMANLARIMIZ VE ARSALAR ESKİ VALİ KONAĞI Merkez Yusufpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde Pafta 5, Ada 371, Parsel 12 de kayıtlı 5160 m² alan üzerinde yapılan tarihi bina, aslına uygun olarak restore edilmiştir. YENİ VALİ KONAĞI Yeni VALİ Konağı Yeni VALİ Konağı Lojmanı İnşaatı Sukapı Mahallesi Çakmak Mevkiinde bulunan Yeni Vali konağı ve lojmanlarının inşaatı tamamlanmış olup, lojmanların tahsisleri yapılmıştır. 8

9 EK HİZMET BİNASI ve LOJMANLARI Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesinde pafta 15, ada 334, parsel 1 de kayıtlı m² alan üzerinde 5 katlı olarak kurulmuş olup, 1976 yılında faaliyete geçen bina bitişik 2 Bloktan ibarettir. A blokta, zemin kat idari bölüm olup İl Afet Birimine tahsis edilmiştir. 1,2,3,4 katlar ise lojman olarak kullanılmaktadır. B Blokta, zemin kat İl Encümeninin tarih ve 08 no.lu kararı ile İl Sağlık Müdürlüğüne tarihi itibariyle Semt polikliniği olarak kullanılmak üzere, 1,2,3 ve 4. katıda İl Encümeninin tarih ve 04 sayılı kararı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne kiraya verilmiştir. BAHÇELİEVLER LOJMANLARI Merkez Ortakapı Mahallesi Hâkim Ali Rıza Bey Sokakta yer alan Bahçelievler lojmanları pafta 15, ada 418, parsel 2 de kayıtlı 3918 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulmuş olup, 4 er daireden ibaret 5 Blok olup toplam 20 lojman bulunmaktadır. İdaremiz personelleri ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluş personelleri oturmaktadır. TOPRAK - İSKÂN LOJMANLARI Merkez Yenimahalle Ordu Caddesinde bulunan lojmanlar, 5 katlı 10 daireli bir blok, 2 katlı 4 daireli bir blok ve 4 adet baraka lojmandan ibaret olup, İdaremiz ve diğer Kamu Kurum ve kuruluş personelleri oturmaktadır. 9

10 SÜT FABRİKASI LOJMANLARI Merkez Sukapı Mahallesi Kireçhane civarı mevkiinde eski Erzurum yolu üzerinde bulunan lojmanlar 3 Bloktan ibaret 33 adet lojman olup, İdaremiz ve diğer Kamu Kurum ve kuruluş personelleri oturmaktadır. AKYAKA İLÇESİ İlçe Merkez köy içi mevkiinde pafta 4, parsel 1041 de kayıtlı 644 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 4 adet işyeri, 2.katında 2 adet işyeri ve idare, 3 ve 4.katında toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. ARPAÇAY İLÇESİ İlçe Merkez Orta mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan pafta 4, ada 11, parsel 18 de kayıtlı 639 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 3 katlı hizmet binasının 1.katı idare, 2 ve 3.katta 4 adet lojman bulunmaktadır. DİGOR İLÇESİ İlçe Merkez köy civarı mevkiinde pafta H.50.b.14.d.2.a, ada 149, parsel 3 de kayıtlı 4316 m² arsa üzerinde kurulu bulunan hizmet binası 4 katlı olup, 1.katı idare binası ve öğretmenevi, 2.katı yine öğretmenevi olarak kiraya verilmiş, 3 ve 4 katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca aynı arsa üzerinde 1 adet 2 katlı 4 daireli lojman ile 2 adet 1 katlı 2 şer lojman bulmaktadır. Yine aynı yerde pafta H 50.b.14.d.2.a, ada 149, parsel 2 de kayıtlı 843 M2 arsa üzerinde Kaymakam lojmanı bulunmaktadır. İlçe Merkezinde 149 ada 1 parsel no.da kain 8157,99 m² arsa üzerinde kurulu 5 katlı ve 10 daireli lojmanlarda Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri oturmaktadır. 10

11 KAĞIZMAN İLÇESİ İlçe Merkez Şahin dere mahallesi pafta 995, ada 138, parsel 34 de kayıtlı 3345 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 5 adet işyeri, 2.katı idare 3 ve 4.katında toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Yine aynı yerde pafta 1610, ada 160, parsel 12 de kayıtlı 6141 m² arsa üzerinde 1984 yılında yapılmış olan eski Kaymakam lojmanı bulunmakta olup, boş bulunmaktadır. Ayrıca İlçenin Çıyrıklı köyü hudutları içerisinde pafta 16, ada 102, parsel 11 de kayıtlı 4543 m² arsa üzerinde ve yine İlçenin Kümbet mahallesi pafta 66, ada 227, parsel 43 de kayıtlı 4713 m² arsa üzerinde 1984 yılında Kaysı Kurutma Tesisleri yapılmış ancak o tarihten günümüze kadar değerlendirilmediğinden atıl durumdadır. SARIKAMIŞ İLÇESİ İlçe Merkez İnönü Mahallesi ada 23, parsel 25 de kayıtlı 728 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 3 adet işyeri, 2.katı idare 3 ve 4.katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Yine Merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi mevkiinde ada 9, parsel 11 de kayıtlı 1390 m² arsa üzerinde Kaymakam lojmanı bulunmaktadır. SELİM İLÇESİ İlçe merkez Çarşı Mahallesi Orta mahalle mevkiinde pafta z, ada 82, parsel 1 de kayıtlı 1557 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katı idare, 2.katı Selim Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ye kiraya verilmiştir. 3. ve 4. katta toplam 4 adet lojman bulmaktadır. Ayrıca aynı arsa üzerinde bulunan ve 1.katı idare, 2.katında 2 adet lojman bulunan eski Özel İdare hizmet binası, tarihinde İl Encümenince yapılan ihale neticesinde ,00 TL bedelle Dilaver BİLGİN e satılmıştır. Alıcı satış bedelinin ,00 TL sini İdaremiz hesaplarına yatırmıştır tarihli teklif yazımızla ihalenin fesh edilmesi talep edilmiş olup, İl Encümenince konu hakkında detaylı bir inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Selim İlçesi Kenar Mahallesinde kayıtlı bulunan 1.232,00 m2 yüzölçüme sahip arsa tarihinde Yücel AKBABA ya ,00 TL bedelle satılmıştır. SUSUZ İLÇESİ İlçe Merkez Kâzımkarabekir Mahallesi Susuz yol altı mevkiinde ada 145, parsel 75 de kayıtlı 978 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı binanın 1.katı İlçe Tarım Müdürlüğüne kiraya verilmiş, 2,3 ve 4.katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca İlçenin Kâzımkarabekir Mahallesi Cilavuz mevkiinde Ada no 143, pafta no 48,49 ve 50 üzerinde Yeni Kaymakam konutu yapılmış ve 2009 yılı sonu itibariyle tahsis edilmişti. Yine aynı ada üzerinde bulunan eski kaymakam konutu da jandarma personeline tahsis edilmiştir. 11

12 LOJMAN DURUMU ÖZET TABLOSU 2011 OCAK-ARALIK AYLARI İTİBARİYLE LOJMANLAR DOLU BOŞ TOPLAM Eski İl Özel İdare Hizmet Binası Lojmanları Bahçeli Evler Lojmanları Süt Fabrikası Lojmanları İl Özel İdaresi Hiz.Binası Bahçesi 9-9 içerisindeki 9 Daire Loj. İl Özel İdaresi Hiz.Binası Bahçesi içerisindeki 10 Daire Loj. Toprak İskan Lojmanları Toprak İskan 2 Katlı 4 Daire Lojmanları 4-4 Toprak İskan Baraka Lojmanları 4-4 AKYAKA Lojmanları ARPAÇAY Lojmanları 4-4 DİGOR Lojmanları KAĞIZMAN Lojmanları SARIKAMIŞ Lojmanları 5-5 SELİM Lojmanları 4-4 SUSUZ Lojmanları 7-7 TOPLAM LOJMANLARIMIZIN DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ DOLU LOJMAN BOŞ LOJMAN 12

13 ESKİ ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI (GAYRİMENKULLERİMİZİN DEVAMI) Merkez Ortakapı Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde pafta 8, ada 323, parsel 60 da kayıtlı 559 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan tarihi bina tarihine kadar İl Merkez Jandarma Komutanlığına Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. ESKİ ÖĞRETMENEVİ BİNASI Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa ve Gazi Muhtarpaşa Caddesi üzerinde pafta 4, ada 367, parsel 28 de kayıtlı bulunan m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan tarihi bina Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir. Binamızın arka bahçesinde bulunan ek bina İl Genel Meclisinin tarih ve 69 sayılı kararı ile Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. ANI ÖRENYERİ VE GÜNÜBİRLİK DİNLENME TESİSLERİ Merkez Ocaklı köyü hudutları içerisinde İdaremize ait pafta 5, parsel 1018 de kayıtlı m², pafta 22.d, parsel 1191 de kayıtlı 3800 m², pafta 22.d, parsel 1190 da kayıtlı 6200 m² ve pafta 4, parsel 993 de kayıtlı m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan Anı Ören yeri ve Günübirlik Dinlenme Tesislerinin inşaat alanı 577 M2 olup, 2600 m² tesisin kullanım alanı, 600 m² binanın yararlanma alanı, kapalı alanda 100 kişi açık alanda ise 400 kişi ve 30 araç park alanı, bina içerisinde teşhir havuzu, teras ve gezinti alanı, kazan dairesi mevcuttur. Söz konusu tesis, tarihinde İl Encümenince yapılan ihale neticesinde Kenan KARA ya 10 yıllığına kiraya verilmiştir. TARİHİ HAMAM Kars Merkez Kaleiçi Mahallesi Müstahkem mevkii Pafta 31, ada 79 ve parsel 1 de kayıtlı m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan kargir hamam turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. 13

14 KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT MERKEZ VE İLÇE İŞYERLERİ İl Merkezinde 7 Adet, Akyaka İlçesinde 6 Adet, Digor İlçesinde 1 Adet, Kağızman İlçesinde 5 Adet, Sarıkamış İlçesinde 3 Adet, Selim İlçesinde 1 Adet, Susuz İlçesinde 1 Adet İşyeri kirada bulunmaktadır. KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT TAPULU GAYRİMENKULLERİ (İLÇELER) Cinsi Mevkisi Pafta No Ada No Parsel Yüzölçümü AKYAKA İlçe Özel İdare Hiz. Binası Köy içi Yıl İlköğretim Okulu Köy içi İlköğretim Okulu Pansiyonu Kızılçakçak ARPAÇAY Lojman Çıldır Şosesi Kasım İlköğretim okulu Çıldır Şosesi Y.B.O. Çıldır Şosesi İlçe Özel İdare Hizmet Binası Kasabanın Garbı DİGOR 4 adet Kargir Lojman ve bah. Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a Atatürk İlköğretim Okulu Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a İlçe Özel İdare Hizmet Binası Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a daireli Lojman Köy Civarı ,99 KAĞIZMAN Kaysı Kurutma Tesisleri Çıyrıklı Kaysı Kurutma Tesisleri Kümbet Y.B.O. Şahindere Zuvar Şair Hıfzı İlköğretim Şahindere Refik Cesur İlköğretimokulu Şahindere İlçe Özel İdare Hizmet Binası Şahindere Öğretmen Evi Şahindere Kaymakam Lojmanı Şahindere Atatürk İlköğretimokulu Şahindere Ziyaret Mezarlığı (Türbe) Şahindere Hastane Şahindere Kötek İlköğretim Okulu Kötek köyü Yol Bekçiler Karakol-Çermik Kötek köyü Ekim İlköğretim Okulu Kümbet mah Cami Kümbet mah Avcı Mahmut İlköğretim Ok. Toprakkale Bakım evi Şahindere H.50.d.08.d.3a SARIKAMIŞ Kazım Karabekir İlköğretim. Belediye cad Gazi Paşa İlköğretim Okulu Cumhuriyet Halitpaşa İlköğretim Okulu Eski Erzurum Fevzi Çakmak İlköğretim Ok. Asimpaşa İlçe Özel İdare Hizmet Binası Gaziler cad

15 Kaymakamlık Lojmanı İnönü cad Bakım evi Dinleme Tesisi Yeni Mah ,00 SELİM Öğretmen Evi arsası Çarşı mah Elektrik santrali Su deposu Okul sokak Arsa Okul sokak Y.B.O. Köprübaşı Arsa Eski mez.altı Atatürk İlköğretim Okulu Okul sokak Selim Lisesi Okul sokak Kazım Karabekir İlköğretim Cumhuriyet İlçe Özel İdare Hizmet Binası Orta mahalle Atatürk İlköğretim Pansiyon Okul sokak SUSUZ İlçe Özel İd. Hizmet Binası Susuz yol altı Kaymakam Lojmanı Cilavuz Atatürk İlkokulu ve arsası Cumhuriyet Kanal Köy içi Cami ve Arsası Köy içi Arsa Köyiçi 7.597,00 Arsa Susuz Yol altı 342,00 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA İKEN İL ÖZEL İDARESİNE DEVR EDİLEN TAŞINMAZLAR CİNSİ MAHALLİ MEVKİİ ADA PARSEL PAFTA YÜZÖLÇÜMÜ M2 Bakımevi Kağızman Şahindere. Yatılı Bölge d.3a Bakımevi Sarıkamış Yeni Mah. Hançerli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI İlimizde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesinin % 99 luk hissesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait olup, % 1 lik hissesinin % 50 lik kısmı İl Özel İdaresine, % 35 lik kısmı Kars Belediyesine ve % 15 lik kısmı ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne aittir. 15

16 KAR. SAR. TUR. A.Ş.(KARS SARIKAMIŞ TURİZM, KÜLTÜR VE TİCARET A.Ş.) ORTAĞIN ÜNVANI KATILIM ORANI % Kars İl Özel İdare Müdürlüğü 17 Sarıkamış Kaymakamlığı 5 Kars Belediye Başkanlığı 5 Sarıkamış Belediye Başkanlığı 10 Gençlik ve Spor Vakfı 5 Toprak Turizm A.Ş. 24 Doğu Turizm Ticaret A.Ş. 16 Kar-Taş Turizm A.Ş 8 Başkent İnşaat Sanayi A.Ş. 10 ORTAKLLAR HİSSSSEESSİ İ DİYAGRAMII Kars İl Özel İdare Müdürlüğü Sarıkamış Kaymakamlığı Kars Belediye Başkanlığı Sarıkamış Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Vakfı Toprak Turizm A.Ş. Doğu Turizm Ticaret A.Ş. Kar-Taş Turizm A.Ş Başkent İnşaat Sanayi A.Ş. 16

17 MAKİNA PARK DURUMU S.NO: MAKİNANIN CİNSİ TOPLAM 1 DOZER (MUH.MARKA) 8 2 GRAYDER (MUH. MARKA) 13 3 YÜKLEYİCİ (MUH MARKA) 7 4 EKSKAVATÖR (MUH.MARKA) 5 5 FRUKAWA KAYA DELİCİ 1 6 KANAL KAZICI TRAKTÖR 9 7 DAMPERLİ KAMYON (1 Ad Kaynak Kamyonu dahil) 22 8 KAPALI KASA KAMYONET (Seyyar Tamir Aracı) (Kaçak akaryakıt Aracı) 2 9 LOWBED DORSE 3 10 ÇEKİCİ TIR 2 11 SİLİNDİR (MUH.MARKA ) 4 12 TANKERLER (1 Ad.Mazot Tankı (22)- 1 Ad Bütüm Tnk.(13) 1 Ad Fuel-Oil Tnk.(13) 3 13 ROTATİF (KAR MAKİNASI ) 4 14 OTOBÜS 1 15 OTOMOBİL (MUH.MARKA ) 6 16 PICK-UP BİNEK MİNÜBÜS 2 Demirbaş Ambarında Kayıtlı Olup, Diğer Kurumlarda Görevli Olan Araçlar S.No Araçların Markası ve Cinsi Miktarı Modeli 1 ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜD. ISUZU PICK-UP 1 Ad

18 2 3 ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RENAULT SYMBL ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RENAULT MENGER 1 Ad. 1 Ad. 4 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ WOLKAVAGEN MİNİBÜS 1 Ad VALİLİK KORUMA ARACI OPEL INSIGNIA 1 Ad. 6 VALİLİK MAKAM ARÇLARI AUDI A8-MERCEDES JEEP 2 Ad 7 İL AFAD ACİL DURUM MÜD. PICK-UP 3 Ad. AKYAKA KAYMAKAMLIĞI MEGAN OTOMOBİL (3+1 8 Kişilik) 1 Ad SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS (19+1 Kişilik) 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ISUZU PICK-UP 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MİNÜBÜS Engeli Aracı (13+1 Kişilik) 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS (19+1 Kişilik) 1 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (MİNÜBÜS) (13+1 Kişilik) 3 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FORD CONNECT (4+1 Kişilik) 9 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RENALT SYMBL 2 Ad 2010 TOPLAM 29 Ad. KENDİ BAŞINA HAREKET EDEMEYEN MAKİNA VE CİHAZLAR S.NO ARAÇLARIN MARKASI VE CİNSİ Miktarı 1 ASFALT SÜPÜRGESİ 2 Ad 2 MICIR SERİCİ 6 AD 3 YATAK KAMP TREYLER 3 Ad 4 SU TANKI 1 Ad 5 KIRICI 2 Ad 6 KOMPRESÖR 1 Ad 7 JENERETÖR 2 Ad TOPLAM 17 18

19 2- Örgüt Yapısı VALİ İL GENEL MECLİSİ GENEL SEKRETER İL DAİMİ ENCÜMENİ GENEL SEKRETER YRD. HUKUK MÜŞAVİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ ÖZEL KALEM Yol ve İnsan Kay. Ve Destek Hiz. Plan Prj. Su ve Kanal İmar ve Kent Çevre Kor.ve Kültr. ve Sos. Ruhst Dntl.. Yazı İşleri Mali Hiz. Müd. Encümen Müd Ulaşım Hiz. Eğt. Müd. Müd. Yat.İnş.Müd. Müd. İyil.Müd. Kont.Müd. İşl. Müd. Müd. Müd. Müd. Muhasebe Hiz. Personel özlük ve sicil işlemleri Ambar ve Aynişat İşleri İl Genel Meclis İşleri Etüt Ve Proje İçme Suyu Hizmetleri Yapı Ruhsat Denetim Asflat, Stabilize, Parke,Taş yap. Onr. CED Rapr. Haz. Sosyal Tesislerin İşletilmesi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları Bütçe Yönetim ve Kesin Hesap Sağlık Hiz. Makine İkmal bakım ve onarım İl Encümen İşleri Yatırım ve İnş. Kontrol Sondaj Hizmetleri İmar Hizmetleri Trafik Levha Yapım Hiz. i Kanalizasyon Hiz. Gelir Tahakkuku ve Tahsilat Stratejik, Performan ve faaliyet Raporu Evrak Kayıt, Birim Arşivi, Evrak Kayıt Seyyar ve Bakım Evleri Başkanlık Sekreteryası Planlama ve Araştırma, Stratejik Geliş. Hiz. Toprak Tahlili ve Sulama Emlak ve İstimlak Hizmetleri Sanat Yapıları Ağçl. Ve Erozy. Önl. Lojman Tahsis İşlemleri Bilgi Edinme Denetim Maden Ruhsatları Tüm Arac ve iş mak. Organiz. Diğer İşler Kontrollük ve Kesin Hesap işl. Hayvan İçme Suyu UAVT (Ulusal Adres ve Veri Tabanı İhale Toprak Tevzi Çalışmaları ve Arazi Verg.Kyt. Genlik Spor ve Turizm Hizmetleri Jeotermal ve Mineral Su Kyn. Ruhsat. Taşınmaz Mal Şirket Hizmetleri Emlak, Muhtar Maaşları Kanalizasyon Kültür ve Tabiat Koruma Hiz. Harita ve Envanter Satınalma İşleri Doğrudan Temin Lojman Bakım ve Onarım Bilgi İşlem Özel Kalem Yazı işleri Arşiv Hizmetleri Genel Evrak Evrak Kayıt Basın ve Halkla İlişkiler Terörle Mücadele Yasası ile ilgili Sekreterya 19

20 4- İnsan Kaynakları Norm Kadro ile verilen Memur Kadro standardı Mevcut Memur Kadroları Sözleşmeli Geçici Dolu Boş Toplam Dolu Boş Dolu Boş Norm Kadro ile verilen Mevcut işçi Toplamı Sürekli işçi Standardı 85 Norm Kadro ile verilen Mevcut Memur, İşçi ve Sözleşmeli Toplamı Memur ve İşçi Toplamı = Sayılı Belediyeler Kanunun 49. maddesi ve buna uyarlanan 5302 sayılı İl Özel İdare Yasasının 36. maddesi gereğince tam zamanlı ve sözleşmeli olarak 11 teknik personel çalıştırılmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler 1 İdari Hizmetler 2 Sağlık 3 Tarım 4 Kültür, Turizm 5 İlköğretim 6 Sosyal Hizmetler 7 Spor 8 Yol, İçme suyu, Kanalizasyon, Sulama Suyu 9 Çevre ( İl çevre düzeni planı ) 10 İl Afet D- Diğer Hususlar 5302 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince İl Genel Meclisi içerisinden seçilerek oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yapılmış düzenlenen rapor üst yönetime sunulacaktır. 20

21 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç Kırsal Kalkınma Ekonomik Kalkınma Beşeri Kalkınma Çevre Koruma Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Kars il halkının ekonomik gelirinin artırılmasına yönelik projeler desteklenerek, tarım, sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerinin gelişimi motive edilmiştir. Kars il halkının toplumsal kalkınması ve sosyal refahının artırılması için eğitim, sağlık ve spor altyapısını güçlendirilmesi, kültürel yaşamın zenginleştirilmesi, bu hizmetlerin sunumunun yaygınlaştırılarak halkın hizmetlere kolay ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik plandan en temel öncelik eğitim yapısının güçlendirilmesine verilmiştir. Canlıların yaşamını sağlayan hava, su ve toprakların temiz tutulması temel amacımızdır. Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Hedef 1.1. İmar 1.2. Yol 1.3. Köprü ve Sanat Yapıları 1.4. İçme Suyu 1.5. Sulama Suyu 1.6- Köy içi parke döşeme 2.1 Tarım 2.2. Mikro krediler 2.3 Turizm 3.1 Sağlık 3.2 Eğitim 3.3. Spor 3.4. Sosyal Hizmetler 3.5. Kültür 3.6 Sivil Savunma 4.1 Kanalizasyon 4.2 Katı Atık 4.3 Hava Kirliliği 4.4 Su Kirliliği 4.5 Toprak Kirliliği 4.6 Milli parklar ve doğal hayatı koruma 4.7 Ağaçlandırma ve erozyon ile mücadele 5 Kurumsal Yapılanma Kars İl Özel İdaresi, Yerel Yönetimler Reformu kapsamında yer alan mevzuatlara, İl Özel İdaresi Kanuna uygun biçimde yeniden yapılandırılarak, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel amacımızdır. 5.1 Norm Kadro 5.2 Hizmet içi Eğitim 5.3 Kurumsal Kültürün Oluşturulması 5.4 Stratejik planlamanın sürekliliği 5.5 Kurumun Varlığını Sürdürmesi 5.6 Kurumsal Etkinliğin Arttırılması 5.7 Kurumsal İşbirliğinin arttırılması 21

22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan il özel idaresinin temel politikası ile öncelikleri, kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki sosyoekonomik hizmet farklılığını azaltmak, çağdaş yaşam şartları sağlamak, kırsal kesimleri de insanca yaşanılabilir bölge haline getirmek, şehir merkezlerinde bulunan hizmetleri kırsala da yaygınlaştırmak, il özel idaresi hizmetlerini köylere öncelikli olarak götürmektir. C- Diğer Hususlar İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Genel Meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara üye veya kurucu üye olabilir. Ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama sonuçları ve Temel Mali Tablolar İl Özel İdaresinin tarihinden tarihine kadar olan çalışmaları aşağıda izah edilmiştir Mali Yılı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Bütçesi gelir ve gideri denk TL olarak İl Genel Meclisinin tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilerek, Valilik Makamının tarihli onayları ile kabul edilmiş olup, tarihinde yürürlüğe girmiş olup, daha sonra İl Genel Meclisinin tarih ve 86 sayılı kararı ile de ,00.- TL. Ek bütçe yapılarak toplam bütçe ,00.-TL. ye bağlanmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu EKO. KOD AÇIKLAMA BÜTÇE GİDERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,40 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,20 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,14 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,87 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,80 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,64 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,15 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,99 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,78 TOPLAM ,97 22

23 Bütçe Gelirleri Tablosu GELİRLER 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI TL 01 VERGİ GELİRLERİ ,90 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,18 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,15 05 DİĞER GELİRLER ,50 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,73 BÜTÇE GELİR GİDER CETVELİ GELİRLER 2011GERÇEKLEŞME (TL) [01] VERGİ GELİRLERİ ,90 Bina İnşaat Harcı [03] TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,18 Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri ,66 Lojman kira geliri ,23 Sosyal Tesisler Kira Gelirleri ,07 Diğer Mal Satış Gelirleri ,22 [04] ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,15 Muhtar ödenekleri için gelen bütçeden alınan ,00 Cari nitelikli diğer işler için gelen bütçeden alınan Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan ,89 Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan ,00 Kişilerden alınan yardım ve bağışlar Diğerlerinden alınan Proje yardımları ,26 [05] DİĞER GELİRLER ,50 Diğer faizler ,35 Merkezi idare ve Vergi gelirlerinden alınan paylar ,93 Diğer İdari Para Cezaları ,09 Diğer Çeşitli Gelirler İrat kaydedilecek diğer nakdi teminatlar ,40 İrat kaydedilecek teminat mektupları Kişilerden alacaklar 3.265,04 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli gelirleri ,69 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,73 [01] PERSONEL GİDERLERİ ,16 [02] S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ ,58 [03] MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,26 [04] FAİZ GİDERLERİ [05] CARİ TRANSFERLER ,54 [06] SERMAYE GİDERLERİ ,43 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,97 23

24 2- MALİ DENETİM SONUÇLARI: 2011 yılı Denetim Komisyon Raporunda, İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmak üzere konusu suç teşkil eden her hangi bir hususa yer verilmemiştir yılı hesap iş ve işlemleri ile ilgili yönetim dönemi hesabı, kesin hesap cetvelleri ile gelir ve gider belgeleri Sayıştay Başkanlığınca incelenmek üzere hazır halde tutulmaktadır. İl Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı ,24 TOPLAM ,24 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri ,40 TOPLAM ,96 İl Emniyet Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Araç Alımları ,09 TOPLAM ,09 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,52 Giderleri Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,72 Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım 3.903,20 Giderleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri ,61 TOPLAM ,94 24

25 İl Tarım Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Diğer Mal ve Malzeme Alımı ,01 TOPLAM ,01 İl Bayındırlık Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Taşıt Bakım ve Onarım Gideri ,17 TOPLAM İl Sağlık Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Sağlık Ocağı Yapım Projesi ,00 TOPLAM ,00 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 TOPLAM İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Spor Malzemeleri Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 TOPLAM 89,923,90 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Baskı ve Cilt Giderleri 7.847, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,01 TOPLAM GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Temizlik Hizmet Alım Giderleri ,96 25

26 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , Diğer Hizmet Alımları 3.138, Diğerleri 3.860, Diğerleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 4.305, , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 8.553,21 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harcamaları TOPLAM FONK SİYONEL FİNANS EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ HARCAMASI Diğer Müşavir Firma ve Kişilere ,00 Ödemeler Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Hizmet Binası ,00 TOPLAM ,00 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Kırtasiye Alımları 3.830, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.256, Elektrik Alımları , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri 34, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , ,62 259, Kırtasiye Alımları , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları ,73 26

27 Elektrik Alımları , Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Diğer Taşıma Giderleri , İlan Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 9.922, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Müşavirlik Giderleri , Hizmet Binası , Diğer Taşıma Giderleri , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri ,41 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Harcamaları ,65 GENEL TOPLAM ,131,65 FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE HARCAMASI TOPLAM GENEL BÜTÇE HARCAMASI Halime Aslan Yetiştirme Yurdu Yapım Projesi , Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi ,18 TOPLAM ,78 27

28 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Harcamaları Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 4.500, Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 4.000, Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler , Mahalli İdare Birliklerine , Köylere , Vilayetler Hizmet Birliği , Kamu İşverenler Sendikaları , SERKA Kalkınma Ajansı , Kültür ve Turizm Altyapı Hiz.(KARTAB) , Kars Organize Sanayi , MİKRO Kredi ,00 TOPLAM: ,85 Genel Sekreterlik Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Kırtasiye Alımları , Büro Malzemesi Alımları , Baskı ve Cilt Giderleri , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 944, Elektrik Alımları , Diğer Enerji Alımları 6.174, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Mahkeme Harç ve Giderleri 2.434, Posta ve Telgraf Giderleri 8.857, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 687, Diğer Hizmet Alımları ,30 5 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon ,41 Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.881, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Muhtarların Ücretleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,88 TOPLAM: ,20 28

29 Özel Kalem Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Temizlik Malzemesi Alımları 1.444, Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 892, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 1.058, Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.227, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 6.334,00 TOPLAM: ,83 İnsan Kaynakları Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 2.095, Seyyar Görev Tazminatları , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 5.467, Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.859, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Seyyar Görev Tazminatları , Sosyal Güvenlik Kurumu'na ,69 TOPLAM: ,80 29

30 Su Kanal Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Diğerleri , İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri , Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ,00 TOPLAM: ,63 Yol Ulaşım Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Yol Bakım ve Onarım Giderleri , Yol Yapım Giderleri , Yol Yapım Giderleri ,89 TOPLAM: ,98 Destek Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Akaryakıt ve Yağ Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , Hareketli İş Makinası Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 TOPLAM ,45 Encümen Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,90 TOPLAM: ,14 BİRLİKLERE YAPILAN YARDIM LİSTESİ S.N BİRLİĞN ADI YARDIMIN KONUSU MİKTARI TL. 1 MERKEZ Çeşitli İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere ,00 2 AKYAKA ,00 3 ARPAÇAY ,00 4 DİGOR ,00 5 KAGIZMAN ,12 6 SARIKAMIŞ ,12 7 SELİM ,00 8 SUSUZ ,00 TOPLAM ,12 30

31 Akyaka İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.514, Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.575, Elektrik Alımları 2.645, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 779, Temel Maaşlar 3.113, Zamlar ve Tazminatlar 4.211, Sosyal Haklar 267, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 1.184, Sağlık Primi Ödemeleri 172, Temizlik Malzemesi Alımları 2.873, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 2.201, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 114, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.125, Muhtarların Ücretleri ,24 TOPLAM: ,66 Arpaçay İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.101, Su Alımları 432, Temizlik Malzemesi Alımları 1.414, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 1.372, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 164, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 2.292, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2.958, Sağlık Primi Ödemeleri 2.015, Su Alımları 831, Yakacak Alımları 4.255, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 2.040, Diğer Enerji Alımları 1.430, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.447, Muhtarların Ücretleri ,46 TOPLAM: ,24 31

32 Digor İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.495, Temizlik Malzemesi Alımları 3.105, Yakacak Alımları 4.703, Elektrik Alımları 1.687, Posta ve Telgraf Giderleri 300, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 500, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 1.874, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 3.398, Sağlık Primi Ödemeleri 1.788, Su Alımları 5.760, Yakacak Alımları 4.193, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 4.429, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 7.465, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 354, Posta ve Telgraf Giderleri 456, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.223, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 389, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 4.248, Muhtarların Ücretleri ,62 TOPLAM: ,79 Kağızman İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.101, Su Alımları 340, Temizlik Malzemesi Alımları 1.198, Yakacak Alımları 1.920, Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.973, Elektrik Alımları 2.097, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 336, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 7.153, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 6.010, Sağlık Primi Ödemeleri 3.598, Su Alımları 680, Temizlik Malzemesi Alımları 588, Yakacak Alımları 3.787, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 5.795, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 796, Muhtarların Ücretleri ,84 TOPLAM: ,38 32

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 2015 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2015 31.12.2015 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU MART 2014 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sayın ; İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ FAALĠYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.. 1 A-Misyon Vizyon ve Temel Değerler 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 2 İl Özel İdaresinin Görev Alanları.

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı

Detaylı

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. 1 2 Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. İLETİŞİM Adres: Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 22030 / EDİRNE Tel: 0 284 235 27 03 / 0 284 235

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 SUNUġ Mahalli idareler arasında köklü bir geçmişe sahip olan il özel idarelerinin kurumsal yapısı, organları, yönetim

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: 09.03.2012 KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA L ÖZEL DARES 2010 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5 8 24 202 112 88 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ancak geleceği düşünebilen

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2010 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS

Detaylı

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SİNOP 2014 1 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

1 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaģımızda baģarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI GEBZE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Gebze Halkını Mutlu Etmek, En Büyük Projemizdir. Adnan KÖŞKER EYLÜL 2013 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı