T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 T. C. KARS İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 SUNUŞ: İl Genel Meclisinin Sayın Başkan ve üyeleri, muhterem konuklar, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın sayın temsilcileri; İl Özel İdaresinin 2011 Yılı faaliyet raporunun değerlendirmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar bu dönem çalışmalarınızın İlimize, devletimize ve milletimize hayırlar ve uğurlar getirmesini dilerim. Değerli Arkadaşlar; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunun 41. maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik de belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmış bulunan, 2011 yılına ait bir yıllık süreyi kapsayan faaliyet raporları hakkında, İl Özel İdaremizin gerek kendi öz geliri ve gerekse devlet yardım ve katkılarıyla, meydana getirilen faaliyet ve yatırımlarla bu yatırımların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları faaliyet raporunda belirtilmiştir. Kars İl Özel İdaresinin misyonu temelde, İl Özel İdaresi kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, katılımcı, sürekli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz, halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir Yılı sonu itibariyle Asfalt planetin makinesi alınmış olup, 2012 yılında yol sorunun büyük bölümü bu makineyle yapmayı planlamaktayız. İçmesuyu olmayan, yetersiz olan yada kaynak olmaması nedeniyle içmesuyu verilmeyen az sayıdaki köylerimizin de yer altı sularından yararlanması için sondaj çalışmaları devam etmektedir. Bu Köylerimizin su mağduriyetlerinden kurtarmak için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dünya ile iletişim içinde olan ilimiz güvenilir ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmak için en üst düzeyde çaba sarf etmekte, ilimizin tanıtımı için uluslar arası fuarlara iştirak ederek, ilin en iyi şekilde tanıtılması için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Çalışmalarımızın, Serhat Şehrimiz Kars için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, İl Genel Meclisimizin 2012 yılı çalışmalarında başarılar diliyorum. Ahmet KARA Vali 2

3 1- GENEL BİLGİLER : A- Misyon Kars İl Özel İdaresinin misyonu temelde, İl Özel İdaresi kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, katılımcı, sürekli, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. - Vizyon Kars İl Özel İdaresinin vizyonu, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesi ve refahını yükseltmek için eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, afet ve sosyal hizmetler, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde il halkına ulaştırmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kars İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İl sınırları içinde Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, Belediye sınırları dışında İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait ilimizde yapılan yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, Kars il özel idaresi eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından Kars il özel idaresi bütçesine aktarılır. Kars İl özel idaresi bu yatırımların yüzde %10 na kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını idaremize aktarmak suretiyle işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler idaremiz bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Kars belediyesi ile Kars il özel idaresi birlikte yapar. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Kars il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 3

4 g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. İl özel idaresine tanınan muafiyetler Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. C- İdareye İlişkin bilgiler 1- Fiziki Yapı İL ÖZEL İDARESİ HİZMET VE EK BİNALARI İL GENEL MECLİS BİNASI Merkez İnönü Mahallesi Cumhuriyet ve Ordu Caddesi üzerinde pafta 24, ada 331, parsel 13 de kayıtlı 1538,75 M2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan tarihi binanın alt kısmındaki 6 oda 2011 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna, 4 oda da KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yıllık 1.000,00TL. bedelle kiraya verilmiştir. Binanın üst katı İl Genel Meclis hizmet binası olarak kullanılmaktadır. 4

5 ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN LOJMANLAR Merkez Bayrampaşa Mahallesi Kars-Arpaçay Şosesi Mevkii Pafta 108, Ada 121 Parsel 116 da kayıtlı m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde İl Özel İdaresi Hizmet binası ve A,B ve C bloktan ibaret lojmanlar bulunmaktadır. Bu lojmanlardan A blokta 3 katlı 3 daire, B blokta 3 katlı 6 daire ve C blokta 5 katlı 10 daireli lojman bulunmakta olup, İl Özel İdaresi Personelleri ve farklı Kurum personelleri oturmaktadır. İLÇELERİMİZDEKİ HİZMET BİNALARIMIZ VE İŞYERLERİ HİZMET BİNASI İŞYERİ İLÇELER DOLU BOŞ DOLU BOŞ TOPLAM MERKEZ AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM

6 HİZMET BİNASI İLÇELER AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM İŞYERİ İLÇELER AKYAKA ARPAÇAY KAĞIZMAN DİGOR SARIKAMIŞ SELİM SUSUZ TOPLAM GAYRİMENKULLERİMİZ A. KARS SÜT FABRİKASI Merkez Sukapı Mahallesi kireçhane civarı mevkiinde eski Erzurum yolu üzerinde pafta 131, ada 771, parsel 5 de kayıtlı M2 alan üzerinde kurulu bulunan Süt fabrikasının, pafta 131, ada 616, parsel 6 da 3136 M2 çayırı bulunmaktadır. Ayrıca atölye, Yemekhane, Gazino, idare binası, Peynircilik okulu, 3 Bloktan ibaret 33 adet lojman ve 2 katlı yönetici lojmanı bulunmaktadır. Süt Fabrikası daha önce Mandıracılar Birliğine kiraya verilmiş birlik başarılı olamamıştır. Ayrıca fabrika yeni teknolojiye uygun olmadığı ve verimli çalışmadığı için alıcı bulunamamıştır. 6

7 İdare binası ve gazino binası Sabancı Kız Öğrenci Yurdu olarak yapılmış, İl Genel Meclisi tarafından kullanım hakkı Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmiştir ve protokol gereği tapuya da şerh düşülmüştür. Süt fabrikası binası atıl olarak beklemektedir. C. ATATÜRK İŞHANI VE SOSYAL TESİSLERİ Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi üzerinde Pafta 17 18, Ada 438 Parsel 15 de kayıtlı 4600 m² alan üzerine kurulu bulunan Atatürk İşhanının yıkım işleri başlatılmıştır. 7

8 LOJMANLARIMIZ VE ARSALAR ESKİ VALİ KONAĞI Merkez Yusufpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde Pafta 5, Ada 371, Parsel 12 de kayıtlı 5160 m² alan üzerinde yapılan tarihi bina, aslına uygun olarak restore edilmiştir. YENİ VALİ KONAĞI Yeni VALİ Konağı Yeni VALİ Konağı Lojmanı İnşaatı Sukapı Mahallesi Çakmak Mevkiinde bulunan Yeni Vali konağı ve lojmanlarının inşaatı tamamlanmış olup, lojmanların tahsisleri yapılmıştır. 8

9 EK HİZMET BİNASI ve LOJMANLARI Merkez Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesinde pafta 15, ada 334, parsel 1 de kayıtlı m² alan üzerinde 5 katlı olarak kurulmuş olup, 1976 yılında faaliyete geçen bina bitişik 2 Bloktan ibarettir. A blokta, zemin kat idari bölüm olup İl Afet Birimine tahsis edilmiştir. 1,2,3,4 katlar ise lojman olarak kullanılmaktadır. B Blokta, zemin kat İl Encümeninin tarih ve 08 no.lu kararı ile İl Sağlık Müdürlüğüne tarihi itibariyle Semt polikliniği olarak kullanılmak üzere, 1,2,3 ve 4. katıda İl Encümeninin tarih ve 04 sayılı kararı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğüne kiraya verilmiştir. BAHÇELİEVLER LOJMANLARI Merkez Ortakapı Mahallesi Hâkim Ali Rıza Bey Sokakta yer alan Bahçelievler lojmanları pafta 15, ada 418, parsel 2 de kayıtlı 3918 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulmuş olup, 4 er daireden ibaret 5 Blok olup toplam 20 lojman bulunmaktadır. İdaremiz personelleri ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluş personelleri oturmaktadır. TOPRAK - İSKÂN LOJMANLARI Merkez Yenimahalle Ordu Caddesinde bulunan lojmanlar, 5 katlı 10 daireli bir blok, 2 katlı 4 daireli bir blok ve 4 adet baraka lojmandan ibaret olup, İdaremiz ve diğer Kamu Kurum ve kuruluş personelleri oturmaktadır. 9

10 SÜT FABRİKASI LOJMANLARI Merkez Sukapı Mahallesi Kireçhane civarı mevkiinde eski Erzurum yolu üzerinde bulunan lojmanlar 3 Bloktan ibaret 33 adet lojman olup, İdaremiz ve diğer Kamu Kurum ve kuruluş personelleri oturmaktadır. AKYAKA İLÇESİ İlçe Merkez köy içi mevkiinde pafta 4, parsel 1041 de kayıtlı 644 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 4 adet işyeri, 2.katında 2 adet işyeri ve idare, 3 ve 4.katında toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. ARPAÇAY İLÇESİ İlçe Merkez Orta mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan pafta 4, ada 11, parsel 18 de kayıtlı 639 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 3 katlı hizmet binasının 1.katı idare, 2 ve 3.katta 4 adet lojman bulunmaktadır. DİGOR İLÇESİ İlçe Merkez köy civarı mevkiinde pafta H.50.b.14.d.2.a, ada 149, parsel 3 de kayıtlı 4316 m² arsa üzerinde kurulu bulunan hizmet binası 4 katlı olup, 1.katı idare binası ve öğretmenevi, 2.katı yine öğretmenevi olarak kiraya verilmiş, 3 ve 4 katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca aynı arsa üzerinde 1 adet 2 katlı 4 daireli lojman ile 2 adet 1 katlı 2 şer lojman bulmaktadır. Yine aynı yerde pafta H 50.b.14.d.2.a, ada 149, parsel 2 de kayıtlı 843 M2 arsa üzerinde Kaymakam lojmanı bulunmaktadır. İlçe Merkezinde 149 ada 1 parsel no.da kain 8157,99 m² arsa üzerinde kurulu 5 katlı ve 10 daireli lojmanlarda Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri oturmaktadır. 10

11 KAĞIZMAN İLÇESİ İlçe Merkez Şahin dere mahallesi pafta 995, ada 138, parsel 34 de kayıtlı 3345 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 5 adet işyeri, 2.katı idare 3 ve 4.katında toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Yine aynı yerde pafta 1610, ada 160, parsel 12 de kayıtlı 6141 m² arsa üzerinde 1984 yılında yapılmış olan eski Kaymakam lojmanı bulunmakta olup, boş bulunmaktadır. Ayrıca İlçenin Çıyrıklı köyü hudutları içerisinde pafta 16, ada 102, parsel 11 de kayıtlı 4543 m² arsa üzerinde ve yine İlçenin Kümbet mahallesi pafta 66, ada 227, parsel 43 de kayıtlı 4713 m² arsa üzerinde 1984 yılında Kaysı Kurutma Tesisleri yapılmış ancak o tarihten günümüze kadar değerlendirilmediğinden atıl durumdadır. SARIKAMIŞ İLÇESİ İlçe Merkez İnönü Mahallesi ada 23, parsel 25 de kayıtlı 728 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katında 3 adet işyeri, 2.katı idare 3 ve 4.katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Yine Merkez İnönü Mahallesi İnönü Caddesi mevkiinde ada 9, parsel 11 de kayıtlı 1390 m² arsa üzerinde Kaymakam lojmanı bulunmaktadır. SELİM İLÇESİ İlçe merkez Çarşı Mahallesi Orta mahalle mevkiinde pafta z, ada 82, parsel 1 de kayıtlı 1557 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı hizmet binasının 1.katı idare, 2.katı Selim Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ye kiraya verilmiştir. 3. ve 4. katta toplam 4 adet lojman bulmaktadır. Ayrıca aynı arsa üzerinde bulunan ve 1.katı idare, 2.katında 2 adet lojman bulunan eski Özel İdare hizmet binası, tarihinde İl Encümenince yapılan ihale neticesinde ,00 TL bedelle Dilaver BİLGİN e satılmıştır. Alıcı satış bedelinin ,00 TL sini İdaremiz hesaplarına yatırmıştır tarihli teklif yazımızla ihalenin fesh edilmesi talep edilmiş olup, İl Encümenince konu hakkında detaylı bir inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Selim İlçesi Kenar Mahallesinde kayıtlı bulunan 1.232,00 m2 yüzölçüme sahip arsa tarihinde Yücel AKBABA ya ,00 TL bedelle satılmıştır. SUSUZ İLÇESİ İlçe Merkez Kâzımkarabekir Mahallesi Susuz yol altı mevkiinde ada 145, parsel 75 de kayıtlı 978 m² arsa üzerinde kurulu bulunan 4 katlı binanın 1.katı İlçe Tarım Müdürlüğüne kiraya verilmiş, 2,3 ve 4.katta toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. Ayrıca İlçenin Kâzımkarabekir Mahallesi Cilavuz mevkiinde Ada no 143, pafta no 48,49 ve 50 üzerinde Yeni Kaymakam konutu yapılmış ve 2009 yılı sonu itibariyle tahsis edilmişti. Yine aynı ada üzerinde bulunan eski kaymakam konutu da jandarma personeline tahsis edilmiştir. 11

12 LOJMAN DURUMU ÖZET TABLOSU 2011 OCAK-ARALIK AYLARI İTİBARİYLE LOJMANLAR DOLU BOŞ TOPLAM Eski İl Özel İdare Hizmet Binası Lojmanları Bahçeli Evler Lojmanları Süt Fabrikası Lojmanları İl Özel İdaresi Hiz.Binası Bahçesi 9-9 içerisindeki 9 Daire Loj. İl Özel İdaresi Hiz.Binası Bahçesi içerisindeki 10 Daire Loj. Toprak İskan Lojmanları Toprak İskan 2 Katlı 4 Daire Lojmanları 4-4 Toprak İskan Baraka Lojmanları 4-4 AKYAKA Lojmanları ARPAÇAY Lojmanları 4-4 DİGOR Lojmanları KAĞIZMAN Lojmanları SARIKAMIŞ Lojmanları 5-5 SELİM Lojmanları 4-4 SUSUZ Lojmanları 7-7 TOPLAM LOJMANLARIMIZIN DOLULUK ORANLARI GRAFİĞİ DOLU LOJMAN BOŞ LOJMAN 12

13 ESKİ ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI (GAYRİMENKULLERİMİZİN DEVAMI) Merkez Ortakapı Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde pafta 8, ada 323, parsel 60 da kayıtlı 559 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan tarihi bina tarihine kadar İl Merkez Jandarma Komutanlığına Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. ESKİ ÖĞRETMENEVİ BİNASI Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa ve Gazi Muhtarpaşa Caddesi üzerinde pafta 4, ada 367, parsel 28 de kayıtlı bulunan m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan tarihi bina Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir. Binamızın arka bahçesinde bulunan ek bina İl Genel Meclisinin tarih ve 69 sayılı kararı ile Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. ANI ÖRENYERİ VE GÜNÜBİRLİK DİNLENME TESİSLERİ Merkez Ocaklı köyü hudutları içerisinde İdaremize ait pafta 5, parsel 1018 de kayıtlı m², pafta 22.d, parsel 1191 de kayıtlı 3800 m², pafta 22.d, parsel 1190 da kayıtlı 6200 m² ve pafta 4, parsel 993 de kayıtlı m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu bulunan Anı Ören yeri ve Günübirlik Dinlenme Tesislerinin inşaat alanı 577 M2 olup, 2600 m² tesisin kullanım alanı, 600 m² binanın yararlanma alanı, kapalı alanda 100 kişi açık alanda ise 400 kişi ve 30 araç park alanı, bina içerisinde teşhir havuzu, teras ve gezinti alanı, kazan dairesi mevcuttur. Söz konusu tesis, tarihinde İl Encümenince yapılan ihale neticesinde Kenan KARA ya 10 yıllığına kiraya verilmiştir. TARİHİ HAMAM Kars Merkez Kaleiçi Mahallesi Müstahkem mevkii Pafta 31, ada 79 ve parsel 1 de kayıtlı m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan kargir hamam turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir. 13

14 KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT MERKEZ VE İLÇE İŞYERLERİ İl Merkezinde 7 Adet, Akyaka İlçesinde 6 Adet, Digor İlçesinde 1 Adet, Kağızman İlçesinde 5 Adet, Sarıkamış İlçesinde 3 Adet, Selim İlçesinde 1 Adet, Susuz İlçesinde 1 Adet İşyeri kirada bulunmaktadır. KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE AİT TAPULU GAYRİMENKULLERİ (İLÇELER) Cinsi Mevkisi Pafta No Ada No Parsel Yüzölçümü AKYAKA İlçe Özel İdare Hiz. Binası Köy içi Yıl İlköğretim Okulu Köy içi İlköğretim Okulu Pansiyonu Kızılçakçak ARPAÇAY Lojman Çıldır Şosesi Kasım İlköğretim okulu Çıldır Şosesi Y.B.O. Çıldır Şosesi İlçe Özel İdare Hizmet Binası Kasabanın Garbı DİGOR 4 adet Kargir Lojman ve bah. Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a Atatürk İlköğretim Okulu Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a İlçe Özel İdare Hizmet Binası Köy Civarı H.50.b.14.d.2.a daireli Lojman Köy Civarı ,99 KAĞIZMAN Kaysı Kurutma Tesisleri Çıyrıklı Kaysı Kurutma Tesisleri Kümbet Y.B.O. Şahindere Zuvar Şair Hıfzı İlköğretim Şahindere Refik Cesur İlköğretimokulu Şahindere İlçe Özel İdare Hizmet Binası Şahindere Öğretmen Evi Şahindere Kaymakam Lojmanı Şahindere Atatürk İlköğretimokulu Şahindere Ziyaret Mezarlığı (Türbe) Şahindere Hastane Şahindere Kötek İlköğretim Okulu Kötek köyü Yol Bekçiler Karakol-Çermik Kötek köyü Ekim İlköğretim Okulu Kümbet mah Cami Kümbet mah Avcı Mahmut İlköğretim Ok. Toprakkale Bakım evi Şahindere H.50.d.08.d.3a SARIKAMIŞ Kazım Karabekir İlköğretim. Belediye cad Gazi Paşa İlköğretim Okulu Cumhuriyet Halitpaşa İlköğretim Okulu Eski Erzurum Fevzi Çakmak İlköğretim Ok. Asimpaşa İlçe Özel İdare Hizmet Binası Gaziler cad

15 Kaymakamlık Lojmanı İnönü cad Bakım evi Dinleme Tesisi Yeni Mah ,00 SELİM Öğretmen Evi arsası Çarşı mah Elektrik santrali Su deposu Okul sokak Arsa Okul sokak Y.B.O. Köprübaşı Arsa Eski mez.altı Atatürk İlköğretim Okulu Okul sokak Selim Lisesi Okul sokak Kazım Karabekir İlköğretim Cumhuriyet İlçe Özel İdare Hizmet Binası Orta mahalle Atatürk İlköğretim Pansiyon Okul sokak SUSUZ İlçe Özel İd. Hizmet Binası Susuz yol altı Kaymakam Lojmanı Cilavuz Atatürk İlkokulu ve arsası Cumhuriyet Kanal Köy içi Cami ve Arsası Köy içi Arsa Köyiçi 7.597,00 Arsa Susuz Yol altı 342,00 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA İKEN İL ÖZEL İDARESİNE DEVR EDİLEN TAŞINMAZLAR CİNSİ MAHALLİ MEVKİİ ADA PARSEL PAFTA YÜZÖLÇÜMÜ M2 Bakımevi Kağızman Şahindere. Yatılı Bölge d.3a Bakımevi Sarıkamış Yeni Mah. Hançerli ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI İlimizde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesinin % 99 luk hissesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait olup, % 1 lik hissesinin % 50 lik kısmı İl Özel İdaresine, % 35 lik kısmı Kars Belediyesine ve % 15 lik kısmı ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne aittir. 15

16 KAR. SAR. TUR. A.Ş.(KARS SARIKAMIŞ TURİZM, KÜLTÜR VE TİCARET A.Ş.) ORTAĞIN ÜNVANI KATILIM ORANI % Kars İl Özel İdare Müdürlüğü 17 Sarıkamış Kaymakamlığı 5 Kars Belediye Başkanlığı 5 Sarıkamış Belediye Başkanlığı 10 Gençlik ve Spor Vakfı 5 Toprak Turizm A.Ş. 24 Doğu Turizm Ticaret A.Ş. 16 Kar-Taş Turizm A.Ş 8 Başkent İnşaat Sanayi A.Ş. 10 ORTAKLLAR HİSSSSEESSİ İ DİYAGRAMII Kars İl Özel İdare Müdürlüğü Sarıkamış Kaymakamlığı Kars Belediye Başkanlığı Sarıkamış Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Vakfı Toprak Turizm A.Ş. Doğu Turizm Ticaret A.Ş. Kar-Taş Turizm A.Ş Başkent İnşaat Sanayi A.Ş. 16

17 MAKİNA PARK DURUMU S.NO: MAKİNANIN CİNSİ TOPLAM 1 DOZER (MUH.MARKA) 8 2 GRAYDER (MUH. MARKA) 13 3 YÜKLEYİCİ (MUH MARKA) 7 4 EKSKAVATÖR (MUH.MARKA) 5 5 FRUKAWA KAYA DELİCİ 1 6 KANAL KAZICI TRAKTÖR 9 7 DAMPERLİ KAMYON (1 Ad Kaynak Kamyonu dahil) 22 8 KAPALI KASA KAMYONET (Seyyar Tamir Aracı) (Kaçak akaryakıt Aracı) 2 9 LOWBED DORSE 3 10 ÇEKİCİ TIR 2 11 SİLİNDİR (MUH.MARKA ) 4 12 TANKERLER (1 Ad.Mazot Tankı (22)- 1 Ad Bütüm Tnk.(13) 1 Ad Fuel-Oil Tnk.(13) 3 13 ROTATİF (KAR MAKİNASI ) 4 14 OTOBÜS 1 15 OTOMOBİL (MUH.MARKA ) 6 16 PICK-UP BİNEK MİNÜBÜS 2 Demirbaş Ambarında Kayıtlı Olup, Diğer Kurumlarda Görevli Olan Araçlar S.No Araçların Markası ve Cinsi Miktarı Modeli 1 ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜD. ISUZU PICK-UP 1 Ad

18 2 3 ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RENAULT SYMBL ŞEHİR VE ÇEVRECİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RENAULT MENGER 1 Ad. 1 Ad. 4 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ WOLKAVAGEN MİNİBÜS 1 Ad VALİLİK KORUMA ARACI OPEL INSIGNIA 1 Ad. 6 VALİLİK MAKAM ARÇLARI AUDI A8-MERCEDES JEEP 2 Ad 7 İL AFAD ACİL DURUM MÜD. PICK-UP 3 Ad. AKYAKA KAYMAKAMLIĞI MEGAN OTOMOBİL (3+1 8 Kişilik) 1 Ad SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS (19+1 Kişilik) 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ISUZU PICK-UP 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MİNÜBÜS Engeli Aracı (13+1 Kişilik) 1 Ad SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS (19+1 Kişilik) 1 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (MİNÜBÜS) (13+1 Kişilik) 3 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FORD CONNECT (4+1 Kişilik) 9 Ad EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RENALT SYMBL 2 Ad 2010 TOPLAM 29 Ad. KENDİ BAŞINA HAREKET EDEMEYEN MAKİNA VE CİHAZLAR S.NO ARAÇLARIN MARKASI VE CİNSİ Miktarı 1 ASFALT SÜPÜRGESİ 2 Ad 2 MICIR SERİCİ 6 AD 3 YATAK KAMP TREYLER 3 Ad 4 SU TANKI 1 Ad 5 KIRICI 2 Ad 6 KOMPRESÖR 1 Ad 7 JENERETÖR 2 Ad TOPLAM 17 18

19 2- Örgüt Yapısı VALİ İL GENEL MECLİSİ GENEL SEKRETER İL DAİMİ ENCÜMENİ GENEL SEKRETER YRD. HUKUK MÜŞAVİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ ÖZEL KALEM Yol ve İnsan Kay. Ve Destek Hiz. Plan Prj. Su ve Kanal İmar ve Kent Çevre Kor.ve Kültr. ve Sos. Ruhst Dntl.. Yazı İşleri Mali Hiz. Müd. Encümen Müd Ulaşım Hiz. Eğt. Müd. Müd. Yat.İnş.Müd. Müd. İyil.Müd. Kont.Müd. İşl. Müd. Müd. Müd. Müd. Muhasebe Hiz. Personel özlük ve sicil işlemleri Ambar ve Aynişat İşleri İl Genel Meclis İşleri Etüt Ve Proje İçme Suyu Hizmetleri Yapı Ruhsat Denetim Asflat, Stabilize, Parke,Taş yap. Onr. CED Rapr. Haz. Sosyal Tesislerin İşletilmesi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları Bütçe Yönetim ve Kesin Hesap Sağlık Hiz. Makine İkmal bakım ve onarım İl Encümen İşleri Yatırım ve İnş. Kontrol Sondaj Hizmetleri İmar Hizmetleri Trafik Levha Yapım Hiz. i Kanalizasyon Hiz. Gelir Tahakkuku ve Tahsilat Stratejik, Performan ve faaliyet Raporu Evrak Kayıt, Birim Arşivi, Evrak Kayıt Seyyar ve Bakım Evleri Başkanlık Sekreteryası Planlama ve Araştırma, Stratejik Geliş. Hiz. Toprak Tahlili ve Sulama Emlak ve İstimlak Hizmetleri Sanat Yapıları Ağçl. Ve Erozy. Önl. Lojman Tahsis İşlemleri Bilgi Edinme Denetim Maden Ruhsatları Tüm Arac ve iş mak. Organiz. Diğer İşler Kontrollük ve Kesin Hesap işl. Hayvan İçme Suyu UAVT (Ulusal Adres ve Veri Tabanı İhale Toprak Tevzi Çalışmaları ve Arazi Verg.Kyt. Genlik Spor ve Turizm Hizmetleri Jeotermal ve Mineral Su Kyn. Ruhsat. Taşınmaz Mal Şirket Hizmetleri Emlak, Muhtar Maaşları Kanalizasyon Kültür ve Tabiat Koruma Hiz. Harita ve Envanter Satınalma İşleri Doğrudan Temin Lojman Bakım ve Onarım Bilgi İşlem Özel Kalem Yazı işleri Arşiv Hizmetleri Genel Evrak Evrak Kayıt Basın ve Halkla İlişkiler Terörle Mücadele Yasası ile ilgili Sekreterya 19

20 4- İnsan Kaynakları Norm Kadro ile verilen Memur Kadro standardı Mevcut Memur Kadroları Sözleşmeli Geçici Dolu Boş Toplam Dolu Boş Dolu Boş Norm Kadro ile verilen Mevcut işçi Toplamı Sürekli işçi Standardı 85 Norm Kadro ile verilen Mevcut Memur, İşçi ve Sözleşmeli Toplamı Memur ve İşçi Toplamı = Sayılı Belediyeler Kanunun 49. maddesi ve buna uyarlanan 5302 sayılı İl Özel İdare Yasasının 36. maddesi gereğince tam zamanlı ve sözleşmeli olarak 11 teknik personel çalıştırılmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler 1 İdari Hizmetler 2 Sağlık 3 Tarım 4 Kültür, Turizm 5 İlköğretim 6 Sosyal Hizmetler 7 Spor 8 Yol, İçme suyu, Kanalizasyon, Sulama Suyu 9 Çevre ( İl çevre düzeni planı ) 10 İl Afet D- Diğer Hususlar 5302 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince İl Genel Meclisi içerisinden seçilerek oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yapılmış düzenlenen rapor üst yönetime sunulacaktır. 20

21 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç Kırsal Kalkınma Ekonomik Kalkınma Beşeri Kalkınma Çevre Koruma Kent ve kırsalın sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Kars il halkının ekonomik gelirinin artırılmasına yönelik projeler desteklenerek, tarım, sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerinin gelişimi motive edilmiştir. Kars il halkının toplumsal kalkınması ve sosyal refahının artırılması için eğitim, sağlık ve spor altyapısını güçlendirilmesi, kültürel yaşamın zenginleştirilmesi, bu hizmetlerin sunumunun yaygınlaştırılarak halkın hizmetlere kolay ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir. Stratejik plandan en temel öncelik eğitim yapısının güçlendirilmesine verilmiştir. Canlıların yaşamını sağlayan hava, su ve toprakların temiz tutulması temel amacımızdır. Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Hedef 1.1. İmar 1.2. Yol 1.3. Köprü ve Sanat Yapıları 1.4. İçme Suyu 1.5. Sulama Suyu 1.6- Köy içi parke döşeme 2.1 Tarım 2.2. Mikro krediler 2.3 Turizm 3.1 Sağlık 3.2 Eğitim 3.3. Spor 3.4. Sosyal Hizmetler 3.5. Kültür 3.6 Sivil Savunma 4.1 Kanalizasyon 4.2 Katı Atık 4.3 Hava Kirliliği 4.4 Su Kirliliği 4.5 Toprak Kirliliği 4.6 Milli parklar ve doğal hayatı koruma 4.7 Ağaçlandırma ve erozyon ile mücadele 5 Kurumsal Yapılanma Kars İl Özel İdaresi, Yerel Yönetimler Reformu kapsamında yer alan mevzuatlara, İl Özel İdaresi Kanuna uygun biçimde yeniden yapılandırılarak, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel amacımızdır. 5.1 Norm Kadro 5.2 Hizmet içi Eğitim 5.3 Kurumsal Kültürün Oluşturulması 5.4 Stratejik planlamanın sürekliliği 5.5 Kurumun Varlığını Sürdürmesi 5.6 Kurumsal Etkinliğin Arttırılması 5.7 Kurumsal İşbirliğinin arttırılması 21

22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan il özel idaresinin temel politikası ile öncelikleri, kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki sosyoekonomik hizmet farklılığını azaltmak, çağdaş yaşam şartları sağlamak, kırsal kesimleri de insanca yaşanılabilir bölge haline getirmek, şehir merkezlerinde bulunan hizmetleri kırsala da yaygınlaştırmak, il özel idaresi hizmetlerini köylere öncelikli olarak götürmektir. C- Diğer Hususlar İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Genel Meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara üye veya kurucu üye olabilir. Ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama sonuçları ve Temel Mali Tablolar İl Özel İdaresinin tarihinden tarihine kadar olan çalışmaları aşağıda izah edilmiştir Mali Yılı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Bütçesi gelir ve gideri denk TL olarak İl Genel Meclisinin tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilerek, Valilik Makamının tarihli onayları ile kabul edilmiş olup, tarihinde yürürlüğe girmiş olup, daha sonra İl Genel Meclisinin tarih ve 86 sayılı kararı ile de ,00.- TL. Ek bütçe yapılarak toplam bütçe ,00.-TL. ye bağlanmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu EKO. KOD AÇIKLAMA BÜTÇE GİDERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,40 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,20 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,14 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,87 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,80 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,64 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,15 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,99 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,78 TOPLAM ,97 22

23 Bütçe Gelirleri Tablosu GELİRLER 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI TL 01 VERGİ GELİRLERİ ,90 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,18 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,15 05 DİĞER GELİRLER ,50 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,73 BÜTÇE GELİR GİDER CETVELİ GELİRLER 2011GERÇEKLEŞME (TL) [01] VERGİ GELİRLERİ ,90 Bina İnşaat Harcı [03] TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,18 Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri ,66 Lojman kira geliri ,23 Sosyal Tesisler Kira Gelirleri ,07 Diğer Mal Satış Gelirleri ,22 [04] ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,15 Muhtar ödenekleri için gelen bütçeden alınan ,00 Cari nitelikli diğer işler için gelen bütçeden alınan Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan ,89 Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan ,00 Kişilerden alınan yardım ve bağışlar Diğerlerinden alınan Proje yardımları ,26 [05] DİĞER GELİRLER ,50 Diğer faizler ,35 Merkezi idare ve Vergi gelirlerinden alınan paylar ,93 Diğer İdari Para Cezaları ,09 Diğer Çeşitli Gelirler İrat kaydedilecek diğer nakdi teminatlar ,40 İrat kaydedilecek teminat mektupları Kişilerden alacaklar 3.265,04 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli gelirleri ,69 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,73 [01] PERSONEL GİDERLERİ ,16 [02] S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ ,58 [03] MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,26 [04] FAİZ GİDERLERİ [05] CARİ TRANSFERLER ,54 [06] SERMAYE GİDERLERİ ,43 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,97 23

24 2- MALİ DENETİM SONUÇLARI: 2011 yılı Denetim Komisyon Raporunda, İl Genel Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulmak üzere konusu suç teşkil eden her hangi bir hususa yer verilmemiştir yılı hesap iş ve işlemleri ile ilgili yönetim dönemi hesabı, kesin hesap cetvelleri ile gelir ve gider belgeleri Sayıştay Başkanlığınca incelenmek üzere hazır halde tutulmaktadır. İl Sivil Savunma Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı ,24 TOPLAM ,24 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri ,40 TOPLAM ,96 İl Emniyet Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Araç Alımları ,09 TOPLAM ,09 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,52 Giderleri Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,72 Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım 3.903,20 Giderleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri ,61 TOPLAM ,94 24

25 İl Tarım Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Diğer Mal ve Malzeme Alımı ,01 TOPLAM ,01 İl Bayındırlık Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Taşıt Bakım ve Onarım Gideri ,17 TOPLAM İl Sağlık Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Sağlık Ocağı Yapım Projesi ,00 TOPLAM ,00 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri ,00 TOPLAM İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Spor Malzemeleri Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,00 TOPLAM 89,923,90 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Faaliyetleri FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR Baskı ve Cilt Giderleri 7.847, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları ,01 TOPLAM GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Temizlik Hizmet Alım Giderleri ,96 25

26 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , Diğer Hizmet Alımları 3.138, Diğerleri 3.860, Diğerleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 4.305, , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 8.553,21 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harcamaları TOPLAM FONK SİYONEL FİNANS EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ HARCAMASI Diğer Müşavir Firma ve Kişilere ,00 Ödemeler Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Hizmet Binası ,00 TOPLAM ,00 GENEL İDARE BÜTÇE HARCAMASI Kırtasiye Alımları 3.830, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.256, Elektrik Alımları , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri 34, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , ,62 259, Kırtasiye Alımları , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları ,73 26

27 Elektrik Alımları , Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Diğer Taşıma Giderleri , İlan Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 9.922, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Müşavirlik Giderleri , Hizmet Binası , Diğer Taşıma Giderleri , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri ,41 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Harcamaları ,65 GENEL TOPLAM ,131,65 FONKSİYONEL KOD FİNANS KODU EKONOMİK AÇIKLAMA TUTAR İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE HARCAMASI TOPLAM GENEL BÜTÇE HARCAMASI Halime Aslan Yetiştirme Yurdu Yapım Projesi , Rehabilitasyon Merkezi Yapım Projesi ,18 TOPLAM ,78 27

28 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Harcamaları Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 4.500, Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 4.000, Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler , Mahalli İdare Birliklerine , Köylere , Vilayetler Hizmet Birliği , Kamu İşverenler Sendikaları , SERKA Kalkınma Ajansı , Kültür ve Turizm Altyapı Hiz.(KARTAB) , Kars Organize Sanayi , MİKRO Kredi ,00 TOPLAM: ,85 Genel Sekreterlik Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Kırtasiye Alımları , Büro Malzemesi Alımları , Baskı ve Cilt Giderleri , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 944, Elektrik Alımları , Diğer Enerji Alımları 6.174, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Mahkeme Harç ve Giderleri 2.434, Posta ve Telgraf Giderleri 8.857, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 687, Diğer Hizmet Alımları ,30 5 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon ,41 Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.881, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Muhtarların Ücretleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri ,88 TOPLAM: ,20 28

29 Özel Kalem Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Temizlik Malzemesi Alımları 1.444, Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 892, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 1.058, Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.227, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 6.334,00 TOPLAM: ,83 İnsan Kaynakları Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 2.095, Seyyar Görev Tazminatları , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 5.467, Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.859, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Seyyar Görev Tazminatları , Sosyal Güvenlik Kurumu'na ,69 TOPLAM: ,80 29

30 Su Kanal Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , Diğerleri , İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri , Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ,00 TOPLAM: ,63 Yol Ulaşım Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Yol Bakım ve Onarım Giderleri , Yol Yapım Giderleri , Yol Yapım Giderleri ,89 TOPLAM: ,98 Destek Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Akaryakıt ve Yağ Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , Hareketli İş Makinası Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 TOPLAM ,45 Encümen Hizmetleri Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,90 TOPLAM: ,14 BİRLİKLERE YAPILAN YARDIM LİSTESİ S.N BİRLİĞN ADI YARDIMIN KONUSU MİKTARI TL. 1 MERKEZ Çeşitli İhtiyaçlarda Kullanılmak Üzere ,00 2 AKYAKA ,00 3 ARPAÇAY ,00 4 DİGOR ,00 5 KAGIZMAN ,12 6 SARIKAMIŞ ,12 7 SELİM ,00 8 SUSUZ ,00 TOPLAM ,12 30

31 Akyaka İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.514, Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.575, Elektrik Alımları 2.645, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 779, Temel Maaşlar 3.113, Zamlar ve Tazminatlar 4.211, Sosyal Haklar 267, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 1.184, Sağlık Primi Ödemeleri 172, Temizlik Malzemesi Alımları 2.873, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 2.201, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 114, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.125, Muhtarların Ücretleri ,24 TOPLAM: ,66 Arpaçay İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.101, Su Alımları 432, Temizlik Malzemesi Alımları 1.414, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 1.372, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 164, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 2.292, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2.958, Sağlık Primi Ödemeleri 2.015, Su Alımları 831, Yakacak Alımları 4.255, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 2.040, Diğer Enerji Alımları 1.430, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.447, Muhtarların Ücretleri ,46 TOPLAM: ,24 31

32 Digor İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.495, Temizlik Malzemesi Alımları 3.105, Yakacak Alımları 4.703, Elektrik Alımları 1.687, Posta ve Telgraf Giderleri 300, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 500, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 1.874, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 3.398, Sağlık Primi Ödemeleri 1.788, Su Alımları 5.760, Yakacak Alımları 4.193, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 4.429, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 7.465, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 354, Posta ve Telgraf Giderleri 456, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.223, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 389, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 4.248, Muhtarların Ücretleri ,62 TOPLAM: ,79 Kağızman İlçe Özel İdare Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 9.101, Su Alımları 340, Temizlik Malzemesi Alımları 1.198, Yakacak Alımları 1.920, Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.973, Elektrik Alımları 2.097, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 336, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 7.153, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 6.010, Sağlık Primi Ödemeleri 3.598, Su Alımları 680, Temizlik Malzemesi Alımları 588, Yakacak Alımları 3.787, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 5.795, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 796, Muhtarların Ücretleri ,84 TOPLAM: ,38 32

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 6 Ajans Adı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-31.03.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GELİRİNİN

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı