E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri"

Transkript

1 E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu

2 Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ Disk Alanõ = (Band Genişliği³)³ Daha hõzlõ erişim = Daha çok e ticaret, daha çok e-hizmet, daha çok e-eğitim, daha çok video, daha çok...

3 Bilgi... Teknoloji arttõkça üssel olarak artan şey bilgidir. Teknoloji arttõkça üssel olarak artan şey daha doğru karar verebilmektir. Bilgileri daha iyi analiz edebilmektir.

4 Taleplerin Artmasõ 1996! 128 Kbit/s 2002! 1166 Mbit/s Şirketler, KOBİ ler, kamu kuruluşlarõ, eğitim merkezleri onlarca veriyi saklamak ve analiz etmek zorundadõrlar. Bunun için sunuculara, IP yönlendiricilerine, anahtarlamalõ cihazlara, kesintisiz güç kaynaklarõna, klimalara,bilgi teknolojisi ile bezenmiş insanlara, yedekleme cihazlarõna ihtiyaç duyulmaktadõr.

5 E - Kurum Bu işi yapmak isteyen bir kurum, erişim altyapõsõna sahip olduğunda Barõndõrma hizmettinin yapõlandõrõlmasõ, İşletim Sistemlerinin belirlenmesi, Güvenlik hizmetlerinin neler olacağõna, Veri tabanlarõnõn belirlenmesine, Hangi depolama tipinin seçileceğine ( SAN veya NAS) Lan topolojisine, Level 4 switchlerinin kullanõlõp kullanõlmayacağõna, Ağ yönetiminin nasõl yapõlacağõna, Elektrojen grubunun alõnõpalõnmayacağõna, UPS in yeterli olup olmayacağõna, Klimanõnalõpalõnmayacağõna karar vermesi gerekmektedir.

6 Sahip Olma Maliyeti ve Dõş Kaynak Kullanõmõ BT Giderleri Miktarõ $ Web, Database, Lan sunucu ve ilgili donanõmlarõ $ İnternet bağlantõlarõ ve RAS $ Desktop PC, LapTop PC, Lan kartlarõ (Lan yönetmek için kullanõlan cihazlar) $ Destek elemanlarõ (Hub, switch ) ve kablolama $ Sunucu OS, Website tools ve Database yazõlõm lisanslarõ $ LAN ve Desktop Yazõlõm Lisanslarõ $ Müşteri Destek Yazõlõmlarõ, Güvenlik sistemleri yazõlõmlarõ, $ İçerik, script ve uygulama geliştirme yazõlõmlarõnõn yapõlmasõ $ Taşõma hizmetleri (Devre Kirasõ) $ Sistemlerin fiziksel kurulum ve çalõşõr hale getirilmesi $ Planlama ve Danõşma ücreti $ Personel Gideri $ Personel Eğitimi $ Elektrojen Grubu + UPS $ Klima $ Toplam (İlk Yatõrõm Maliyeti) $

7 Ek Maliyetler Ek Maliyetler: Miktarõ $ Sistem Donanõmõ Güncelenmesi $ Sistem Yazõlõmõ Güncelenmesi $ Site Yazõlõmõ Güncelenmesi (Yönetim Araçlarõ Dahil) $ Danõşmanlõk $ Değişen Uygulama Yazõlõmlarõnõn Güncelenmesi $ Eğitim $ Ek sarf Malzemler $ Toplam (Güncelleme Maliyeti) $

8 Devletin vermeyi hedeflediği Bilgi Sistemleri Ulusal Çevre Bilgi Sistemi Ulusal Adli Sicil Bilgi Sistemi Ulusal Gümrük Bilgi Sistemi Ulusal İklim Bilgi Sistemi Ulusal Nüfus Bilgi Sistemi Sigorta Bilgi Sistemi Ulusal Sağlõk Bilgi Sistemi Ulusal Tapu Bilgi Sistemi Ulusal Malzeme Bilgi Sistemi Ulusal Ticari Bilgi Sistemi Ulusal Kent Bilgi Sistemi Hükümet tarafõndan bireylere internet üzerinden verilebilecek türden dijital ortamdaki hizmetlerdir.

9 E- Devlet Tanõmõ E-Devlet Kamu hizmetlerinin elektronik erişim üzerinden verildiği, devletin hem hizmet düzeyini arttõrõcõ, hem de yönetiminin elektronik ortama taşõndõğõ, yetki ve hukuk sistemi ile vatandaşõ ile bütünleştiği, alõmlarõnõ elekronik ortamda yaparak sanayinin ve toplumun bilgi toplumuna dönüşmesine öncülük ettiği, karar destek sistemleri ile bezenmiş bir devlet işletmesi anlayõşõdõr. 12/24/2002 9

10 Neden Web Tabanlõ Bir e - Devlet " Her kesime açõk olmasõ, " Bağõmsõz olmasõ, " Her yerden erişim imkanõnõn olmasõ " Web ile olmazsa olmaz ilişkisi, " E-Ticaretin, Bilgi alõş verişinin, Reklam, duyuru, iş takibinin kolay olmasõ, " İş çözümlerinin en kõsa sürede tamamlanmasõ, " Ortak Bilginin paylaşõmõna ve erişimine olanak tanõmasõ, " Web Tabanlõ e-devletin kurumunun kolay olmasõ

11 E-Devletin Temel Yapõsõ İşbirliği Organizasyon Ortak Veri Merkezi Erişim

12 İşbirliği Devletin yürütmekle yükümlü olduğu sağlõk, ulaşõm, tarõm, nüfüs vb. işleri yapan kamu kurumlarõnõn birbirleriyle olan ilişkilerinin, elektronik ortamda paylaşacaklarõ bilgilerin belirlenmesidir.

13 Organizasyon Farklõ kamu kurumlarõnõn ortak kullandõğõ bilgilerinin kurumlar arasõnda güvenli bir ortamda paylaştõrõlmasõnõ sağlayacak, kimin hangi bilgiyi ürettiği, hangi bilgiye ihtiyaç duyduğu, hangi bilgiyi güncelleyebileceğinin ve erişebileceğinin kurullarõnõn tanõmlanmasõ ve bu amaçla ortak standartlarõn geliştirilmesidir.

14 Erişim ve Ortak Veri Merkezi Bilgilerin internet ortamõndan güvenli taşõnmasõnõ sağlayacak bilgisayar ağlarõ alt yapõsõnõn ve paylaşõlacak verilerin bulunacağõ ortak veri merkezlerinin oluşturulmasõdõr.

15 E-Devlet nin ana parçalarõ Erişim Altyapõsõ Ortak Veri Merkezleri Kurumlarõn Bilgi Altyapõlarõ Ortak Bilgilerin Toplanmasõ,Paylaşõlmasõ ve Güvenliği Tanõmlama ve Onay Kurumlarõ Veri Mübadele Kurumlarõ (Clearinghouse)

16 E-Türkiye e-devlet e-iş e-ticaret e-iş e-ticaret e-denetim Vatandaş e-pazaryeri e-ticaret - e-iş Şirketler ve Tedarikçiler

17 E-Devlet ile Ulaşõlacak Hedefler Devlet oluşturduğu ulusal bilgi altyapõsõ ile dijital ortama erişebilen vergi mükellefleri, tedarikçiler, şirketler, seçmenler, okullar, laboratuvarlar, araştõrma merkezleri ve kitlesel medya gibi toplumsal kuruluşlarla ve diğer kamu kurumlarõ ile bağlantõ kurabilmesi, bilgi alõşverişini sağlayabilmesi, Oluşturulan ulusal ağ sadece hükümet maliyetlerini azaltmak için bir araç değil, aynõ zamanda hükümet programõnõn yürütülmesi ve yönetim biçimlerini akõlcõ bir biçimde değiştirmesinin sağlanmasõdõr.

18 İnternet Veri Merkezleri Barõnma Hizmetleri Yönetilebilir Hizmetler Yönetilebilir e posta ASP Co location Portal E-eğitim Domain kaydõ ve hosting Veri madenciliği

19 İnterne Veri Merkezlerini kimlere kullanacak? Kamu kuruluşlarõ Köy muhtarlarõ Okullar, öğretmenler,üniversiteler Belediyeler Vatandaşlar Şirketler

20 Sonuç E devlet sosyal bir bütündür. E devlet web tabanlõdõr. E devlet, kurumlarõn e kurum yapõlanmasõnõ tamamlamasõnõ bekleyemez. E devlette internet veri merkezleri ile dõş kaynak kullanõmõna gidilmesi gereklidir. E devlette ortak yazõlõmlar ASP modeli ile kurumlarõn hizmetine verilmesi gereklidir. E- devlette organizasyonu yapacak bir oteriteye ihtiyaç vardõr. E devlette dağõtõk yapõdan kaçõnõlmalõdõr. E devlet bir eğitim işidir.

21 Teşekkürler # # Tel:

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bilişim Ağlarõ Dairesi Başkanlõğõ, Ankara Anahtar Sözcükler : İnternet veri merkezi, TCO, Veri Paylaşõmõ, dağõtõk yapõ, dõş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI

KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI Doküman Revizyon Tarihleri: 16.08.2012 Doküman Dağıtımı: Belediyeler Birliği İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Proje Özeti... 4 3. E-Yönetişim Sistemleri...

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin,

E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin, E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satış, desteğinin internet ve/veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasıdır. E-Ticaret

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu Stratejisi No İlgili lar 1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması Tüm Kamu

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI Şule YILMAZ Amaç ve Kapsam Bu araştırma, hızla gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte elektronik

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Mayıs 2014 ADIYAMAN Sayfa 1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Web: www.adiyaman.edu.tr

Detaylı

E-İş Entegrasyonu - B2B

E-İş Entegrasyonu - B2B E-İş Entegrasyonu - B2B B2B, şirketler için tedarik pazarı olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünlerin veya ara malların toptan satışlarının kolaylıkla

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler ORGANİZASYON ŞEMASI :... 2 AMACIMIZ :... 2 GÖREV TANIMLARI:... 2 1.1. Sistem

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı