KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL"

Transkript

1 KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S

2 AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks : (312) DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ AÇI AKADEMİ DİZGİ GRAFİK ISBN?????????????????????? BASKI YER Boyut Matbaac l k Ltd.fiti. Tel: Ankara Bu kitab n tamam n n ya da bir k sm n n, kitab yay nlayan flirketin önceden izni olmaks z n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemi ile ço alt lmas, yay nlanmas ve depolanmas yasakt r. Bu kitab n tüm haklar Aç l m E itim Ö retim Yap San. ve Tic. A.fi. ye aittir.

3 De erli Arkadafl m, ÖN SÖZ Bu kitap ö retmen adaylar n n KPSS ye haz rl k sürecinde faydalanmalar için yal n bir dille ve bilimsel do rulardan hareketle haz rlanm flt r. Kitap haz rlan rken; ihtiyaç duyulan, ÖSYM nin ön planda tuttu u konulara a rl k verilmifltir. Gereksiz ayr nt lardan özellikle kaç n larak konular n özü ve pratik yönleri okuyucuya aktar lm flt r. Bilindi i gibi 2008 ve 2010 y llar nda KPSS iki kez önemli de iflim geçirmifltir de sorular n yap sal düzeyinde önemli ölçüde de iflikli e gidilirken, 2010 KPSS de ise sorular n bak fl aç s ÖSYM taraf ndan büyük ölçüde de ifltirilmifltir. Elinizdeki bu kitap iflte bu iki önemli de ifliklik dikkate al narak kaleme al nm fl ve yepyeni bir perspektifle siz de erli adaylar n istifadesine sunulmufltur. KPSS de art k bilgi düzeyindeki sorular n a rl n n azald, yorum yapabilme gücüne dayal sorular n artt gözlemlenmifltir. Bu nedenle içerik; yorum yapabilmenize katk getirecek tarzda düzenlenmifl, bilgiler en sade flekliyle ve anlafl l r ifadelerle kitaba aktar lm flt r. Ç km fl sorularla zenginlefltirdi imiz kitab m z ö renmeyi kolaylaflt rmak amac yla 10 bölüme ayr larak düzenlenmifltir. Her bölümün bafl nda o bölümle ilgili aç klamalar n yer ald bölüm analizlerini göreceksiniz. Ayr ca birbirleriyle s kça kar flt r lan ve sorularda adaylar yan lg ya düflüren kavramlar için mikser ad n verdi imiz özel bölümleri bu kitapta bulabileceksiniz.yine önemli detaylar ön plana ç kard m z mercek adl bölümlerin ve ay rt edici noktalar n n yer ald anahtar kavramlar n siz de erli adaylar n s nav baflar s n art raca - na inan yoruz. Bu ürünün haz rl k sürecindeki katk lar ndan ötürü Ali Taflp nar, fiaban Topçak l, Arzu Seçkin, Hatice Özçetin ve Eda Öndül e; özverili çal flmalar ndan ötürü de AÇI Akademi Dizgi Grafik servisine teflekkürü borç biliriz. Kitab m z n baflar n zda önemli bir katk, atanman zda da de erli bir vesile olmas ümidiyle AÇI AKADEM Ö retim Yöntem ve Teknikleri Zümresi Ad na O uzhan ÜNAL

4 BÖLÜM 1 Ç NDEK LER Ö RET M LKELER BÖLÜM 2 Ö RET M KURAM VE MODELLER BÖLÜM 3 Ö RENME ST LLER BÖLÜM 4 DÜfiÜNME B Ç MLER BÖLÜM 5 Ö RET M STRATEJ LER BÖLÜM 6 Ö RET M YÖNTEMLER BÖLÜM 7 Ö RET M TEKN KLER BÖLÜM 8 AKT F Ö RENME VE TEKN KLER BÖLÜM 9 KAVRAM Ö RET M BÖLÜM 10 SINIF YÖNET M BÖLÜM 11 Ö RET M ARAÇ GEREÇLER

5 BÖLÜM 1 Ö RET M LKELER KPSS de bu bölümden her y l ortalama 1-2 soru gelmektedir. Bu bölümde ö retimde yer verilmesi gereken genel ö retim ilkeleri ele al nmaktad r. Özellikle ça dafl e itim anlay fllar ile örtüfltü ü için ö renciye görelik, yaflama yak nl k, aktiflik, aç kl k ve aflamal l k (özellikle yak ndan uza a) ilkeleri dikkat edilmesi gereken ilkelerdir Sorular genelde s n ftaki ö retmen uygulamalar üzerinden gelmekte ve ça dafl uygulamalar ön plana ç kar lmaktad r. 5

6 Bölüm 1 / Ö retim lkeleri Ö RET M LKELER Belirlenen hedeflere ulaflma amac yla düzenlenen e itim durumlar n n planlanmas nda ve uygulanmas nda do rulu u ve geçerlili i kabul edilmifl olan bir tak m ilkelere uyulmas gerekir. Ö retim ilkeleri; ö retim stratejisinin-yönteminin ve tekni inin seçiminde ve kullan lmas nda rehber niteli i tafl r. Ö retim, bu ilkelere göre gerçeklefltirilir. 1. Ö renciye / Çocu a Görelik (Düzeye Uygunluk) Ö renciye görelik, ö rencinin tüm ilgi-ihtiyaç ve yeteneklerinin, fizyolojik psikolojik ihtiyaçlar n n dikkate al narak ö retimin gerçeklefltirilmesi demektir. Bu ilke ayn yafl seviyesinde bulunsalar bile her ö rencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin; fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin birbirinden farkl oldu u görüflünden hareket etmektedir. Ça dafl yaklafl mlarda ö renciye görelik haz r bulunufllu un dikkate al narak ö retimin bireysellefltirilmesi olarak da ifade edilir. 2. Etkin Kal t m (Aktivite-Aktiflik) Ça dafl e itim anlay fllar na göre ö renci ne kadar çok duyu organ ile ö renme sürecine kat l rsa ö renme o derece etkili ve kal c olmaktad r. Geçmiflteki ö retmen merkezli ö renme anlay fl n n aksine ö rencinin, yaparak yaflayarak ö renme ö retme ortam nda aktif rol almas söz konusudur. Kaynak: Özcan Demirel, Ö renme Sanat - Pegema Yay. - Ankara,

7 Ö retim lkeleri / Bölüm 1 3. Yaflama Yak nl k (Hayatilik) Ö retmenin temel ilkelerinden biri de yaflamda uygulanabilirli idir. Bu ilke çerçevesinde gerçeklefltirilen ö renmelerde, ö renciye sadece bilgi ve beceri kazand rmakla yetinilmez. Bu bilgi ve becerilerin gerçek yaflamda kullan lmas n sa layacak kazan mlar da ö renciye aktar l r. John Dewey E itim yaflama haz rl ktan öte yaflam n ta kendisidir diyerek hayatilik ilkesine vurgu yapm flt r. O halde, okuldaki ö retim yaflama yak n ya da yaflam n do rudan kendisi olmal d r. Yaflama yak nl k; somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene ve yak ndan uza a gibi aflamal l k ilkelerinin ve aç kl k ilkesinin temelini oluflturur. 4. Somuttan Soyuta Somut olan ö renmek kolayd r. Bireyin zihinsel geliflimi de somuttan soyuta do ru gerçekleflmektedir. Bu nedenle özellikle ilkö retimin ilk kademesinde ö retimde somut eflyalar, nesneler ve ö retim materyalleri kullan lmal d r. Çünkü Piaget in somut ifllemler döneminde (ilkö retim 1. kademe) ö renciye gözüyle görebildi i eliyle tutabildi i nesneler anlaml gelmektedir. Gerçek materyallerin kullan lamad durumlarda görsel iflitsel araçlar ve bilgisayar teknolojisi bu ilkenin uygulanmas n sa lamaktad r. Somuttan soyuta ilkesi, araç gereçlerden yararlan larak yap labildi i gibi soyut kavramlar n somutlaflt r lmas ile de gerçeklefltirilebilir. 5. Bilinenden Bilinmeyene Ö retme sürecinin planlanmas ve uygulanmas esnas nda ö rencinin önceki ö renme yaflant lar nda elde etti i bilgi ve deneyimler dikkate al nmal, yeni bilgi ve deneyimler mevcutlar n üzerine infla edilerek ö retim gerçeklefltirilmelidir. Ausubel Anlaml Ö renme de yeni bilgilerin, eski sistemlerin içine yerlefltirildi inde ö renmenin kal c oldu unu savunmakt r. 7

8 Bölüm 1 / Ö retim lkeleri 6. Yak ndan Uza a Ö retimin, ö renciye en yak n fiziksel çevre (yaflan lan yer) sosyal çevre (yaflay fl) ve zaman (yaflad zaman) dan bafllan larak düzenlenmesi ö renmeyi daha kolay gerçeklefltirecektir. Yak n zamandan uzak zamana Yak n fiziksel çevreden uzak fiziksel çevreye Yak n sosyal çevreden uzak sosyal çevreye 7. Aktüalite (Güncellik) lkesi Ö retilecek konular n güncel olaylar ve sorunlarla iliflkilendirilerek aktar lmas bu ilkeye uygun davran ld - n gösterir. Bulafl c hastal klar konusunu iflleyen bir ö retmenin grip ile ilgili örnek verirken 2009 da kufl gribi, 2010 da domuz gribi ve 2011 y l nda ise keçi gribi örne ini vermesi güncellik ilkesi ile ilgilidir. lkö retim 1. kademe program nda her gün ilk derste günün önemli olaylar n konuflmak ve günlük çal flmalar planlamak için 10 dakika süre ayr lm fl olmas da bu ilkeye önem verildi ine bir örnek teflkil etmektedir. 8. Ekonomiklik (Tasarruf) lkesi Ekonomiklik ilkesi ö retimin en az emek, en az zaman ve en az enerji sarf edilerek en yüksek verimin al nmas ile ilgilidir. Bu ilkede amaç bir taflla iki kufl vurmak t r. Bu ilkenin sa lanabilmesi için ö retimin bafltan sona her yönden planlanmas gerekir. Do ru bir planlama ekonomiklik ilkesinin etkinli ini artt r r. 9. Aç kl k (Ayanilik) Aç kl k,ö retmenin iletiflim sürecinde, dersi ifllerken ve de erlendirme yaparken (s navlarda) kulland dilin anlafl l r, aç k,net ve anlaml olmas demektir. Aç kl artt rmak için ö renmeyi kolaylaflt ran materyaller, görsel-iflitsel araç ve gereçler kullan labilir. 8

9 Ö retim lkeleri / Bölüm 1 Kullan lan dilin aç k ve anlafl l r olmas yaflama yak nl k somut eflyalar ve ö retim materyallerinin kullan lmas da somuttan soyuta ilkelerini gerektirir. 10. Bütünlük Bu ilkeye göre çocuk bedensel ve duygu, düflünce, irade gibi ruhsal kuvvetler bak m ndan bir bütün olarak ele al nmal, her yönüyle dengeli biçimde e itilmelidir. Kerschen Steiner taraf ndan ortaya at lan bu ilkeye göre bilgilerin birbirine ba l ve birbirini tamamlar flekilde sunulmas gerekir.(ilkenin ikinci-yan anlam ) 11. Sosyallik (Otoriteye taat ve Özgürlük) ki boyutu olan bir ilkedir: Toplumsal boyutu ile otoriteye itaat, kendi kararlar n verebilme yeterlili i boyutuyla da özgürlük anlam na gelir. Bu iki boyut asl nda birbirinden ayr gibi gözükse de iliflkilidir. Sosyalleflme sürecinde ö renci: anne-baba-ö retmen ve okul yöneticilerine sayg duymal ; din-ahlak-gelenek gibi toplumun manevi güçlerine uygun davranmal d r. Bu otoriteye itaatin bir gere idir. Birey bu kurallar uygularken kendi kararlar n verebilme, kendini yönetebilme, hür karar verebilmenin mutlulu unu ve sorumlulu unu yaflamal d r. Bu da özgürlü ün bir gere idir. Ça dafl yaklafl mlar sosyallik ilkesinin bu ikinci boyutu üzerinde daha çok durmaktad r. 12. Bilgi ve Becerinin Güvence Alt na Al nmas De iflmeyen, evrensel bilginin sonraki kuflaklara aktar lmas bilgi ve becerinin güvence alt - na al nmas ile sa lan r. Kullan lan, gerçek bilginin ö renci taraf ndan bilinmesi gereklili i bu ilke ile izah edilmektedir. Günümüzde bilgiye ulaflmak onu depolamaktan daha önemli hale gelmifltir. Kitaplar, sesli-görüntülü kay t cihazlar bu ilkenin gereklili ini azaltm fl gibi görünse de bilginin gerçek hayatta tam de erlendirilmesi ve gelifltirilmesi için ö rencinin belle ine yerlefltirilmesi gerekir. 9

10 Bölüm 1 / Ö retim lkeleri 13. Tümdengelim Ö retilecek konunun bütünden parçaya, genelden özele evrenden bireye do ru verilmesidir. Bireylerin bütünü kolay alg lamas, dolay s yla önce bütünün ve genelin ö retilmesi de bu ilke ile iliflkilendirilebilir. Bu yönüyle bütünlük ilkesinin ikinci boyutuyla paralellik arz eder. Bu yüzdendir ki baz kaynaklarda bu ilke ayr bir bafll k olarak yer almamaktad r. 14. Transfer Elde edilen bilginin baflka bir problemi ya da sorunu çözerken kullan lmas d r. Daha önce ö renilen bilginin yeni bir durumda kullan lmas transfer ilkesi ile ilgilidir. Bu yönüyle bilinenden bilinmeyene ilkesi ile çak flmaktad r. Araç gereç kullan m ; Konunun anlafl l r, aç k hale gelmesi içinse AÇIKLIK, Konunun görerek ö renilmesi ve somutlaflt r lmas içinse SOMUTTAN SOYUTA Yaflamdan örnekler; Konunun anlafl l r, aç k hale gelmesi içinse AÇIKLIK Yaflamdan kullan l r ve yararlan labilir oldu u içinse YAfiAMA YAKINLIK Mevcut bilgi-beceri; Üzerine yeni bilgiler konulmas yönüyle B L NENDEN B L NMEYENE Bilginin yak n çevreye dair oldu u vurgulanm flsa YAKINDAN UZA A 15. Basitten Karmafl a (Kolaydan Zora) çerik haz rlarken verilecek bilgilerin, örneklerin basitten karmafl a, kolaydan zora do ru sunulmas d r. Bu ö rencinin kendine olan güvenini, dolay s yla motivasyonunu artt r r. 10

11 BÖLÜM 2 Ö RET M KURAM VE MODELLER KPSS de bu bölümden her y l ortalama 8-9 soru gelmektedir. ÖYT dersinin en soyut ve karmafl k bölümü olan bu bölümde her bir model ayr ayr çal fl lmal d r. Yap land rmac l k, Aktif Ö renme, flbirlikli Ö renme, Çoklu Zeka Kuram, Bilgisayar Destekli Ö retim, Probleme Dayal Ö renme ve Proje Tabanl Ö renme soru gelen ve gelmesi muhtemel olan konulard r. Özellikle flbirlikli Ö renme son birkaç y ld r soru gelen ve önem verilmesi gereken bir konudur KPSS ( pt.) de ilk kez iflbirlikli ö renme tekniklerinden soru sorulmufltur. 11

12 Bölüm 2 / Ö retim Kuram ve Modelleri Ö renme - Ö retme Süreci le lgili Temel Kavramlar Ö retme - Ö renme Kuramlar (Modelleri): Ö renme - ö retme etkinliklerine yön veren temel felsefe ya da bak fl aç s d r. Ö retim Stratejisi (Yaklafl m ): Hedefe ulaflmak için seçilen en genel yol ya da yollar bütünüdür. Ö retim Yöntemi (Ö renme Yollar ): Hedefe ulaflmak için seçilen en k sa ya da en düzenli yoldur. Ö retim Tekni i (Uygulama Biçimi): Hedefe ulaflmak için seçilen yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Sorularda hangisi yöntemdir ya da bu teknik midir-yöntem midir fleklinde ifadeler yer almaz. Baz kaynaklarda yöntem olarak verilen di er kaynaklarda teknik olarak da karfl m za ç kabilmektedir. Önemli olan amac uygulan fl biçimi ve de erlendirme sürecidir. Ö RENME - Ö RETME MODELLER 1. TAM Ö RENME MODEL (BLOOM) Bloom taraf ndan ortaya at lan Tam ö renme modeli, okuldaki baflar y %90 a ç karan bir ö retim sürecini gerektirir. (Alt limit %70). Tam ö renme modeline göre iflin bafl nda olumlu ö renme koflullar sa lanm fl ise herhangi bir kiflinin ö renebilece i her fleyi herkes ö renebilir. Tam Ö renmenin Temel Dayana : Bir s n ftaki ö rencilerin baflar l olmalar, onlar n haz r bulunuflluk düzeylerine uygun olan ö retim hizmetinin sa lanmas na ve onlara ihtiyaçlar kadar zaman tan nmas na ba l d r. Bu gerçekleflti inde ö retim hedefleri do rultusundaki ö renme düzeyleri birbirine yaklafl r ve s - n ftaki tüm ö renciler baflar l olabilir. Konular n küçük birimlere ayr larak aflamal ö retimi söz konusudur. Yani, bir birim ö renme gerçekleflmeden bir di erine geçilmez. Eksikliklerle ilgili gruba ek ö retim yap l r. 12

13 Ö retim Kuram ve Modelleri / Bölüm 2 De iflkenleri: Ö renci niteli i Biliflsel girifl davran fllar : Biliflsel alan düzeyi, haz r bulunuflluk düzeyi, ö renme stilleri Duyuflsal girifl özellikleri: Derse karfl ilgi, okula karfl tutum, ö retmene karfl tutum, kendi ile ilgili tutumlar Tam ö renmede, biliflsel girifl davran fllar ö renme üzerinde% 50, duyuflsal girifl özellikleri ise % 25 etkilidir. Ö retim hizmetlerinin niteli i Kaliteli ö retim için pekifltireç, ipucu, dönüt-düzeltme ve etkin kat l m de iflkenleri (P DE) Ö renme ürünleri Biliflsel baflar, ö renme h z, de iflen duyuflsal özellikler ve beceriler Örne in, irrasyonel say kavram n ö retmek isteyen bir ö retmen ö rencinin biliflsel ve duyuflsal girifl davran fllar n n istenilen düzeyde olup olmad n belirler. Burada biliflsel girifl davran fllar, irrasyonel say lar ö renmeyi sa layacak ve kolaylaflt racak ön koflul olan rasyonel say lar kapsar. Bu nedenle, biliflsel girifl davran fllar testinin kapsam rasyonel say - lard r. Duyuflsal girifl davran fllar belirlenirken ö rencinin matemati e, say lara, ö retmene, okula karfl tutumlar, ilgileri, özgüveni belirlenir. Tüm ö rencilerin biliflsel ve duyuflsal girifl özellikleri istenilen düzeye getirilirse kaliteli, nitelikli bir ö retim ile tam ö renme gerçekleflebilir. Nitelikli ö retim için ise yerinde ve zaman nda ipucu, pekifltireç, dönüt ve düzeltme kullan lmal, ö rencinin kat l m sa lanmal d r. Ö renci ö renme-ö retme sürecine ne kadar çok duyu organ ile kat l rsa, ö renmeler de o denli kal c ve etkili olur. Ö renmelerin düzeyi, ö rencinin baflar s yla belirlenir. Yani ö retimin sonunda ö renme h - z ndaki art fl, geliflen duyuflsal özellikler ve beceriler, biliflsel baflar ö renme ürünlerini oluflturur ve ö renme ürünü de tam ö renmenin gerçekleflip gerçekleflmedi inin göstergesidir. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Bilgi Beceri Yeterlik Duyuşsal Giriş Özellikleri İlgi Tutum Akademik benlik ÖĞRETİM Öğrenme Ünitesi ya da üniteleri ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme düzeyi ve çeşidi Öğrenme hızı Duyuşsal ürünler Öğretim Hizmetinin Niteliği İpucu Pekiştirme Öğrenci Katılımı Dönüt ve Düzeltme Tam ö renme modelinde tüm ö rencilerin ö renebilece i gerekli zaman verilir. Bunun en önemli s n rl l h zl ö renen ö rencinin di erlerini beklemek durumunda kalmas d r. 13

14 Bölüm 2 / Ö retim Kuram ve Modelleri KPSS/2009 Okul müdürü ö retim y l bafl nda bütün ö rencilerin, e itim program n n iflaret etti i kazan mlara eriflmeleri için ö renme ortamlar n en iyi flekilde düzenlemifl, gerekli araç - gereçleri sa lam flt r. Ö retim y l bafl nda ö renciyle etkili iletiflim kurabilmeleri konusunda ve uygun koflullar sa land nda hemen hemen her ö rencinin ö renebilece ini vurgulamak için ö retmenlerle seminerler düzenlemifltir. Ö retim y l süresincede ö renci ö retmenlerini izleme de erlendirmeleri yapt rm fl ve ö renmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kald rmaya çal flm flt r. Okul müdürü, ö renme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çal flm flt r? A) Yap land rmac B) Mikro ö retim C) Tam ö renme D) Çoklu zeka E) flbirli ine dayal ö renme Cevap C KPSS/2007 Ö retim hizmetini belirlemede önemli bir yeri olan ipucu, pekifltirme, kat l m, dönüt ve düzeltme hangi ö renme modelinin temel ö eleridir? A) fl birli ine dayal ö renme B) Anlaml ö renme C) Bulufl yoluyla ö renme D) Tam ö renme E) Beyin temelli ö renme KPSS/2005 Cevap D Bloom un tam ö renme modeline göre afla dakilerden hangisi belli bir zaman içerisinde ö renciyi etkileyen d fl koflullardan biri de ildir? A) Geri bildirim B) Önkoflul ö renmeler C) Pekifltirme D) flaret ve ipuçlar E) Düzeltmeler Cevap: B 14

15 Ö retim Kuram ve Modelleri / Bölüm 2 2. PROGRAMLI Ö RENME Ö RET M (SKINNER) Bu ö renme modeli davran flç kuram n edimsel koflullanmac lar ndan Skinner in programl ö renme ilkelerine dayand r lmaktad r. Bu ilkeler; Küçük ad mlar Etkin kat l m Baflar An nda düzeltme Bireysel h z d r. Programl ö renme, konular n ünitelere ayr lmas n ve önkoflul ö renmeler dikkate al narak belli bir s ra içinde ifllenmesini (küçük ad mlar), pekifltireç kullan lmas n (baflar neticesinde), ö retimin bireysellefltirilmesini (bireysel h z ), hatan n en aza indirgenmesini(an nda düzeltme) ve ö rencinin sürece bizzat dâhil edilmesi gerekti ini (etkin kat l m) savunur. Her ö renciye ihtiyaç duydu u ek ö renme zaman verilerek (bireye ek ö retim yap lmak suretiyle) yüksek nitelikli ö retim hizmetinin sa lanmas na olanak tan yan bir ö renme modelidir. Programl Ö retimde Kullan lan Modeller 1) Do rusal Program: Bu programda ö renciler ayn s ray takip etmektedir. 2) Dallara Ayr lan Program: Ö renci cevab na göre farkl yönlere yönelme oldu undan modele bu isim verilmifltir. 3) Karma Program: Do rusal ve dallara ayr lan program modellerinin bir arada kullan lmas d r. Atlamal dallara ayr lan model de denir. Bu programda her aflama için do rusal ya da dallara ayr lan program uygulamalar ndan hangisi uygunsa o tercih edilir. Programl ö retimin en önemli noktas bireysel farkl l klar dikkate almas d r. 15

16 Bölüm 2 / Ö retim Kuram ve Modelleri PROGRAMLI Ö RET M TAM Ö RENME Skinner taraf ndan gelifltirilmifltir. Bireysel ö renme sürecidir. Bloom taraf ndan ileri sürülmüfltür. Grupla ö retim sürecidir. Üniteleri anlaml olan daha küçük parçalara böler (küçük ad mlar ilkesi). Birimleri kendi içinde önkoflul ö renmelere göre s ralar(dereceli ilerleme). Bir birimdeki ö renmeler gerçekleflmeden di er birime geçilmez (baflar ilkesi). Ö renen, kendi düzeyine ve ö renme h z - na uygun olarak haz rlanan ö retim araçgereçleri sayesinde ö renme sürecine aktif olarak kat l r. Dönüt ve düzeltme her bir küçük ad m n sonunda an nda gerçekleflir. Her ö renci ö renme sürecini kendine özgü h zda gerçeklefltirebilir. Programl ö retimi tam ö renmeden ay ran en belirgin çizgi, her ö renciye kendi h z nda ö renme f rsat sunmas d r. Ö renme konular n üniteler fleklinde düzenler. Üniteleri de basitten karmafl a do ru aflamal olarak s ralar. Bir birim tam olarak ö renilmeden di erine geçmeye f rsat vermez. (Bölüm bölüm ö renme) Ö renen, gruba yönelik haz rlanan ö retim hizmetiyle sürece aktif olarak kat l r. Dönüt ve düzeltmeler ünite sonlar nda yap - lan izleme testleri arac l yla gerçekleflir. (Her bölümün sonunda) Eksik ve yanl fl ö renmeler tamamlan rken h zl ö renenler beklemek durumunda kalabilir. Bu durum h zl ö renenler için bir engel teflkil etmektedir. Programl ö retim uygulamas bireysel farklar daha belirginlefltirir(artt r r). Programl ö retim bir at yar fl na benzetilebilir. Programl ö retimde ö renme materyalleri kullan l r. Okul d fl baz etkinlikleri de kapsar. Tam ö renme modeli bireysel farklar ortadan kald r r. Tam ö renme deve kervan göçünü an msatmaktad r. Tam ö renmede ö retim materyali kullanma mecburiyeti yoktur. Tamamen ö retmen kontrolünde gerçekleflir. Anahtar Kavramlar: KEBAB (Küçük Ad mlar, Etkin Kat l m, Baflar, An nda Dönüt-Düzeltme, Bireysel H z), Pekifltireç, Bireysel Ö retim, Ö retim Materyali, S n rland r lm fl Program Anahtar Kavramlar: P DE (Pekifltireç, pucu, Dönüt-düzeltme, Etkin kat l m), Tamamlama ö retimi, Biliflsel Girifl Davran fllar Testi, zleme Testi 16

17 Ö retim Kuram ve Modelleri / Bölüm 2 KPSS/2006 Davran flç e ilime sahip ö retmenlerin daha çok tercih etti i ve pekifltirme ilkelerini temel alan, bilgi parçac klar n ad m ad m düzenleyerek ö renciyi ilerlemeye yönelten ö retme ö renme modeli afla dakilerden hangisidir? A) Programl ö retim B) Bulufl yoluyla ö renme C) Tam ö renme D) Anlaml ö renme E) Sunufl yoluyla ö renme Cevap: A KPSS/2005 Ö retilecek olan her davran fl n tek tek ve s ras yla ö retilmesini ve böylece hiçbir davran fl n atlanmam fl olmas n afla dakilerden hangisi sa lar? A) Gösteri B) Örnek olay C) Tart flma D) Rol oynama E) Programl ö retim Cevap: E 3. B LG SAYAR DESTEKL Ö RET M Bilgisayar destekli ö retimde bilgisayar bir ö retici, bir al flt rma yapt r c, bir uygulat c veya bir olay n benzerini canland r c olarak kullan l r. Ö retim sürecini ve ö renci motivasyonunu güçlendirir. Kendi kendine ö renme ilkelerinin, teknoloji özellikle de bilgisayar teknolojisi ile birleflmesinden oluflmufl bir ö retim yoludur. Bilgisayar destekli ö retimde ö retim boyunca ö renciler bilgisayarda programlanan dersle etkileflim halindeyken ö retmen bir rehber, bilgisayar ise ö renme ortam rolünü üstlenir. Bunun için de yaz l mlar kullan l r. Bilgisayar Destekli Ö retimin Yararlar 1. Ö renme H z Ö renci kendi ö renme h z na uygun olarak konuyu ö renme, ihtiyaç duydu unda tekrar etme flans na sahiptir. 17

18 Bölüm 2 / Ö retim Kuram ve Modelleri 2. Kat l mc Ö renme (Etkin Kat l m) Belirli aral klarla ö rencilere verilen geri bildirimler (dönütler)ile ö rencinin sürekli aktif olmas ve derse kat lmas sa lan r. Ayr ca ö rencilere; ifllenen konuyla ilgili kiflisel performans hakk nda bilgi de sunulur. 3. Ö retim Etkinliklerinin Çeflitlili i Görsel ve iflitsel ö elerin etkin bir flekilde kullan ld alan bilgisayar destekli ö retimdir. stenildi inde konu anlat l rken sesli ve görüntülü ekler haz rlanabilir. Ayr ca bilgisayar ortam nda gerçek hayatta gerçekleflmesi imkans z olan deneyler ve aktiviteler de gerçeklefltirmek mümkündür. 4. Ö renci Performans n n zlenebilmesi Ö rencinin konu üzerinde harcad zaman ve gösterdi i performans kay t edilir ve istenildi- inde ö retmene sunulur. Buna göre ö renci ihtiyaçlar belirlenir. 5. Zamandan ve Ortamdan Ba ms zl k Bilgisayar destekli ö retim ortam nda ö renci istedi i konuyu istedi i zaman ö renebilir, tekrar edebilir. Skinner in programl ö renme modeline uygun olarak kullan labilecek olan bilgisayar destekli ö retim, programl ö renmede dile getirilen bireysel farkl l klar n dikkate al nmas n, çeflitli zihinsel becerilerin gelifltirilmesini ve s n rs z tekrar olana n sa lar. Kal c l n art r lmas n, görsel iflitsel uyar c lar aç s ndan zengin yaflant lar sa lanmas n, ö renme eksiklerinin tespit edilmesini ve giderilmesini sa lamas da önemli yararlar aras nda s ralanabilir. Bilgisayar destekli ö retimde ö retmenin görev ve sorumluluklar ö renciyi etkin k lan di er yeni yaklafl mlarla benzerlik gösterir. Ö retmenlerin, kendi konu alan ile bilgileri çok iyi bilmeleri, ö rencilerin ö renmelerini kolaylaflt r c olmalar, grup çal flmalar n organize etmeleri gerekmektedir, Di er bir söyleyiflle ö retmenin görev ve sorumluluklar daha fazlad r. Baz kaynaklarda bilgisayar destekli ö retim modeli bireysel ö retim tekniklerinden biri olarak yer almaktad r. 18

19 Ö retim Kuram ve Modelleri / Bölüm 2 KPSS/2010 Bilgisayar destekli ö retimin amaçlar ndan biri gerçek hayattaki olaylar n kontrollü bir flekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmakt r. Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli ö retim programlar ndan yararlanmak isteyen bir ö retmen için afla dakilerden hangisi en uygundur? A) Al flt rma ve tekrar programlar B) Birebir ö retim programlar C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programlar E) Kelime ifllemci programlar Cevap: D KPSS/2005 Bilgisayar destekli ö retim yaz l mlar nda afla daki özelliklerden hangisi bulunmaz? A) Grafik ve ses kullan mlar yla desteklenmesi B) Konu ile ilgili kavramlar n net ve anlafl l r biçimde ifade edilmesi C) Ö rencilerin yafl ve geliflim düzeylerine uygun olmas D) Dönüt ve düzeltme ile ö renmelerin kontrol edilmesi E) çeri in e itim programlar ndan daha kapsaml verilmesi Cevap: E 4. ÇOKLU ZEKA KURAMI (GARDNER) Zekan n oluflumunda biyolojik ve çevresel etkenler vard r. Bunlar; kaynaklara ulafl m flans, kültürel etkenler, co rafi etkenler, ailesel etkenlerdir. Bu etkenlere ba l olarak zekan n de iflik boyutlar artabilir veya eksilebilir. Çoklu zekaya göre sekiz farkl zeka boyutu vard r ve bireyler bu zeka boyutlar ile dünyaya gelir. Her bireyde bu farkl yetenekler az çok vard r. Bu yetenekler uygun çevresel koflullar, ortamlar ve uyar c lar ile geliflir. Ö retmen ve ailenin görevi bu uyar c lar sunmak için uygun ortam ve etkinlikleri haz rlamakt r. 19

20 Bölüm 2 / Ö retim Kuram ve Modelleri Zeka Alan S O S Y A L B E D E N S E L Ç S E L M A N T I K S A L Özellikleri - Etkili iletiflimler kurar ve iflbirli i yapar. - Arkadafllar yla bir arada faaliyette bulunmaktan hofllan r. - Grup içinde baflar l iliflkiler kurar. - Do al bir lider olarak görünür. - Sosyal ortamlarda bulunmaktan zevk al r. - Organizasyon yetene i geliflmifltir. - Arkadafllar n düflünür ve onlara tavsiyelerde bulunur. - nsanlar aras ndaki farkl l klar fark eder. - Yard m etmekten ve çevresiyle ilgilenmekten hofllan r. lgili Meslekler: Psikolog, Sosyolog, Ö retmen, Siyasetçi, Organizatör, Dan flman, Turizmci - Beden dilini kullanmakta yeteneklidir. - Denge ve esneklik aç s ndan baflar l d r. - Farkl sportif faaliyetlerle ilgilenir. - Sportif etkinliklerde baflar l d r. - Nesneleri parçalay p bütünlefltirir. - Uzun süre hareketsiz kalmaktan s k l r. - Nesnelere dokunarak incelemekten hofllan r. - El becerisi gerektiren ifllerde yeteneklidir. - Jest ve mimikleri taklit etmede baflar l d r. lgili Meslekler: Sporcu, dansç, balerin, heykelt - rafl, ilizyonist, cerrah, pandomim sanatç s - Odaklaflma, yo unlaflma ve duyarl l k yönleri geliflmifltir. - Yaln z kalmaktan hofllan r ve özgürlü üne düflkündür. - Ba ms zl k duygusu güçlüdür. - Özgüven ve özsayg yüksektir. - Duygu ve düflüncelerini aç k bir flekilde ifade eder. - Güçlü ve zay f yönleri konusunda elefltirel düflünebilir. - Yaln z çal flmay ve oynamay daha çok tercih eder. - Derin düflünme becerilerine sahiptir. - Duygular n abartmadan oldu u gibi ifade eder. - Yapt klar n n fark ndad rlar ve bilinçlidir. lgili Meslekler: Psikolog, filozof - Soyut ve kavramsal düflünme becerileri yüksektir. - Muhakeme yetene i geliflmifltir. - Tümevar m ve tümdengelim yöntemleriyle ç kar mlarda bulunur. - Sebep sonuç iliflkilerini kolayca kurabilir. - Hesap ifllerinden hofllan r. - Mant k bulmacalar n çözmekten zevk al r. - Zihinde ifllemleri rahatça yapabilir. - Satranç, dama ve bilgisayar oyunlar n sever. - Matematik ve fen derslerini sever. - Deney yapmaktan ve yeni denemelerden hofllan r. lgili Meslekler: Bilim adam, yarg ç, muhasebeci, ekonomist, matematikçi, istatistikçi Zeka Alan S Ö Z E L G Ö R S E L R T M K D O A Özellikleri - Konuflmay sever, hitabet gücü yüksektir. -Kitap okumaktan ve yaz yazmaktan hofllan r. -Sözcükleri do ru telaffuz etmede baflar l d r. - Ö rendi i yeni kelimeleri kullanmay sever. - Sözel tart flmalarda baflar l, ikna edicidir. - Kelime oyunlar yla ve bilmecelerle ilgilenmeyi sever. - Dinleyerek daha iyi ö renir. lgili Meslekler: Yazar, flair, gazeteci, editör, ö retmen, spiker, siyasetçi - Renk, flekil ve çizgilere duyarl d r. - Zihinden resim çizmekten ve grafikle u raflmaktan hofllan r. - Üç boyutlu modeller oluflturmay sever. - De iflim ve dönüflümleri fark eder. - Harita, tablo ve diyagramlar kolayca okur. - Okumaktan çok resimle ö renir. - Yap boz, lego, bulmaca, labirent gibi görsel etkinliklerden hofllan r. - Görsellefltirmeyi sever. - Gördü ü yerleri kolayca hat rlarlar. - Hayal gücünü iyi kullan r. - Nesneler aras iliflkileri fark eder. lgili Meslekler: Avc, mimar, dekoratör, tasar mc, ressam, pilot, denizci, izci - Seslere karfl duyarl d r ve çevredeki sesler dikkatini çeker. - Müzik dersini sever. - Bir müzik aleti çalabilir ve flark söyleyebilir. - Ö rendi i flark lar paylaflmay ve söylemeyi sever. - Ritmik konuflur veya hareket eder. - Çal fl rken müzik dinler ya da eliyle ve aya yla ritim tutar - Fark nda olmadan m r ldan r. lgili Meslekler: Müzisyen, besteci, müzik aleti üreticisi - Do a gezilerinden ve do adaki canl lar incelemekten hofllan r. - Bahçe ifllerini sever, toprakla ve bitkiyle oynar. - Hayvanlara ve bitkilere merakl d r ve bu konudaki belgeselleri takip eder. - Bitki ve hayvan yetifltirmeyi ve beslemeyi sever. - Aç k havada oynamaktan hofllan r ve do ayla bafl bafla kalmaktan hofllan r. - Do a olaylar na karfl merakl d r ve do adaki varl klar s n fland r r. - Mevsimlerle ve iklim olaylar na ilgi duyar. - Çevre bilinci geliflmifltir. lgili Meslekler: Da c, izci, biyolog, botanikçi ziraat mühendisi 20

21 Ö retim Kuram ve Modelleri / Bölüm 2 Üzerinde görüfl birli ine var lm fl 8 zeka türü olmakla birlikte son zamanlarda 9. zeka türünden epey söz edilmektedir. 9. zeka türü olarak da varoluflçu zeka gösterilmektedir. Varoluflçu zeka; var olmakla, varl n bafl ve sonuyla ilgilenen insanlar n bulundu u zeka türüdür. Dünya n n yüzy llar önce neye benzedi ini, baflka gezegende hayat olup olmad n, ölümden sonra yaflam n olup olmad n, bir baflka hayat n varl n düflünen ve araflt ran insanlar n bu grupta yer ald ifade edilebilir. Varoluflçu zekas yüksek insanlar Biz kimiz?, Burada ne ar yoruz?, Biz ne olaca z?, Niçin ölürüz?, Varl klar en sonunda ne olacak? gibi sorulara cevap bulmaya çal fl rlar. KPSS/2010 Hasan ile Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt d fl ndan yeni gelmifl,türkçe konuflmakta güçlük çeken saklambaç oynamak isteyen fakat çekindi i için bir köflede sessizce oturan Sibel in onlara bakt n görürler. Hasan utangaç bir yap da oldu u için, Hüseyin Sibel in yan - na gider ve onu oyuna kat lmaya davet eder. Bu örnekte, çoklu zeka kuram na göre Hüseyin in hangi zeka alan di er alanlara göre daha geliflmifltir? A) Sözel B) Görsel C) Sosyal D) Bedensel E) Öze dönük Cevap C KPSS/2008 Çoklu zeka kuram n n ortaya koydu u bilgileri dikkate alarak mesle ini sürdüren bir ö retmen, bu kuram n gere i olarak afla dakilerden hangisini yapmaya özen göstermelidir? A) Dersi sunufl biçimine ö rencilerin al flmas için çaba göstermelidir? B) Ö renciler haz rbulunuflluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmal d r? C) Ö rencilerin kavrayabilmeleri için konular tekrar tekrar anlatmal d r? D) Farkl ö retim yöntem teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir? E) Ö renme gerçekleflti inde pekifltireç vermelidir? Cevap D KPSS/2008 Canl larla ilgili kitap okumay seven, oyun oynarken, ders çal fl rken yaln z olmay tercih eden ve aç k hava ortamlar nda yap lan yürüyüfllerden hofllanan bireyin çoklu zeka kuram na göre hangi zeka alanlar n n bask n oldu u söylenebilir? A) Öze dönük ve do ac B) Do ac ve mant ksal C) Mant ksal ve sözel D) Sözel ve öze dönük E) Öze dönük ve müziksel Cevap A 21

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yetiflkin E itimi K lavuzu

Yetiflkin E itimi K lavuzu Yetiflkin E itimi K lavuzu Teflekkür Yetiflkin E itimi K lavuzu, Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü taraf ndan Avrupa Birli i nin mali katk s ve Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu nun teknik deste i ile yürütülen

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT 321 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı