Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde"

Transkript

1 KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde tan mlanm flt r. Bahsi geçen maddede de aç kça görülece i üzere, bir borcun örtülü sermaye say lmas için flu üç unsuru birlikte tafl mas gerekmektedir: -Borç, vas tal veya vas tas z bir flirket münasebeti olan veya devaml ve s k bir iktisadi münasebet bulunan gerçek veya tüzel kifliden al nm fl olmal d r. -Al nan borç teflebbüste devaml kullan lmal d r. -Al nan borçla kurumun öz sermayesi aras ndaki oran emsali kurumlar nkine nazaran bariz bir fazlal k göstermelidir. Kanun koyucu bu madde ile örtülü sermaye kavram n n s n rlar n çizmeye, borçlanmalar n gizli sermayeye dönüflmesinin koflullar n belirlemeye çal flm flt r. Dikkat edilecek olursa, ortaya konulan koflullar oldukça soyut bir nitelik tafl maktad rlar. Bu üç koflulun bir arada varl n n ispatlanmas ve borçlanman n örtülü sermayeye dönüfltü ünün ortaya konulmas oldukça güç ve karmafl kt r. Bu konuda, gerek yarg kararlar ve gerekse süregelen uygulamalar, konuya iliflkin olarak ortaya konulan yorumlar, madde metninin yorumlanmas nda, dolay s yla borçlanman n örtülü sermayeye dönüflüp dönüflmedi inin ispat nda, yol gösterici olmaktad rlar. Maddede belirtilen koflullar sa layan borçlanmalar, borçlanman n bafllad andan itibaren örtülü sermaye olarak kabul edilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 2 nci bendi gere ince, örtülü sermaye olarak kabul edilecek bu borçlanmalar üzerinden hesaplanan veya ödenen faizlerin, dönem kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al nmas mümkün de ildir. SMMMO Yay n Organ 49

2 Ayn flekilde, bu borçlanmalar mali kar n tespitinde sermaye gibi de erlenmek zorunda oldu undan, kur fark gibi bir de erleme ile oluflacak unsurlar n da ortaya ç kmas mümkün olamayaca ndan, baflta kur fark olmak üzere bir de erleme ile oluflan unsurlar n dönem kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al nmas da kabul edilemez. 2. Faaliyet Konusu fllemler Dolay s yla Oluflan Borçlanmalarda Örtülü Sermaye: Kurumlar n, Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde yer alan gerçek ve tüzel kiflilere olan borçlar n n kayna bazen sadece nakit ihtiyaçlar n n karfl lanmas olabilece i gibi, bazen de ticari hayat n normal icaplar ndan, daha da aç k bir ifade ile al m-sat m faaliyetlerinden kaynaklanabilir. Kurumun, sözgelimi hammadde al mlar nedeniyle, orta na borçlanm fl olmas, oldukça s k rastlanan bir durumdur. Bu tip borçlanmalar yerli ortaklara karfl olabilece i gibi yabanc ortaklara karfl da olabilir. Kurumun nakit gereksinmelerinin karfl lanmas ndan öte, faaliyet konusu ifllemler dolay s yla oluflan, gerek yerli ve gerekse yurtd fl yabanc ortaklara olan borçlar nedeniyle örtülü sermaye elefltirisi yap l p yap lamayaca hususu bir tart flma konusu olarak karfl m za ç kmaktad r. Konuya iliflkin tart flman n ayr nt la r na girmeden önce, kendi görüflümüzü belirtmek istiyoruz. Bize göre, ticari faaliyetler nedeniyle oluflan gerek Türk Liras ve gerekse yabanc para cinsinden oluflan borçlanmalar, Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde belirtilen üç koflulu da sa l yorsa, borçlanman n kayna ne olursa olsun, örtülü sermayenin varl ndan bahsedilir. Örtülü sermaye müessesesinde, müessesenin düzenlendi i 16 nc maddede kanun koyucu, borçlanman n kayna na iliflkin bir düzenlemeye yer vermemifltir. Dolay s yla, madde metninde yer almayan, almas da beklenmeyen bir koflulun varl n aramaya çal flmak, ne madde metninin lafz na ne de ruhuna uygun de ildir. Kald ki, esas faaliyet konusu ifllemler nedeniyle oluflan borçlanmalar n, örtülü sermaye müessesesi kapsam nda de erlendirilemeyece ini düflünmek, kurumlar n sermaye yetersizli inden kaynaklanan nakit ihtiyaçlar n do rudan borçlanmak yerine, muvazaal yollarla esas faaliyet konusu ifllemleri aras na saklama, sonuç itibariyle dönem kurum matrah n diledi i gibi ayarlama imkan verebilece i için, mümkün de ildir. Ancak konuya iliflkin olarak farkl görüfllerin oldu u da bilinmelidir 1. Özellikle mal mukabili ithalat karfl l oluflan borcun örtülü sermaye olarak de erlendirilmemesi gerekti ine yöne- 1 stanbul Yeminli Müflavirler Odas, Mali Mevzuat Platformu, Say :44, Sayfa:23-25 SMMMO Yay n Organ 50

3 lik görüfllerin dayand iki temel gerekçe bulunmaktad r. Bunlardan birincisi, bu tip borçlanmalar n (ticari bir al flverifl sonucu oluflan borçlanmalar) madde metninde yer alan istikraz kavram içerisinde de erlendirilemeyece idir. kinci gerekçe ise, mal mukabili ithalat n niteli ine yöneliktir. Mal mukabili ithalatta vade, bu ithalat türünün do as ndan kaynakland n dan, bu tip borçlanmalar da örtülü sermaye uygulamas ndan bahsetmek mümkün de ildir. Oysa madde metninin lafz ndan, kurumlar n faaliyet konusu ifllemleri sonucu borçlanmalar n n istikraz kavram içerisinde de erlendirilemeyece- ine yönelik bir sonuç ç kmamaktad r. Olay n madde metninin ruhen yorumlanmas noktas nda maddenin gerekçesinin yol gösterici olabilece ini düflünüyoruz say l Kanunu'nun gerekçesinde örtülü sermaye ve örtülü kazanç da t m ile ilgili olarak afla da yer alan aç klamalar yap lm flt r: "Gizli sermaye faizi ile, gizli kazanç da t m, Kurumlar Vergisi bak m ndan, üzerinde ehemmiyetli durul makta olan hadiselerdir. Bilindi i gibi, kurumlar aç k olarak vergi kaç rmazlar, daha do rusu bünyeleri ve kurulufllar icab yapamazlar. Buna mukabil vergi matrah n, önleyici tedbirler al nmazsa, "Gizli Kazanç" yolundan gitmek suretiyle saklamak imkan bulabilirler. Memleketimizde bunun bariz misallerine tesadüf edilmifltir. Bu cümleden olmak üzere, merkezleri fleklen Türkiye'de bulunan imtiyazl baz yabanc kurumlar n hariçte ba l bulunduklar teflekküllerle olan münasebetleri üzerinden kazançlar n n büyük bir k sm m devaml olarak Türkiye d fl na kayd rmaya muvaffak olmufl olduklar bir vak a olarak zikredebiliriz. Tasar da yer alan tedbirlerle yaln z hariçte s k münasebeti olan yabanc kurumlar n de il, memleket içindeki yerli kurumlar n da bu yollardan gitmelerine bir set çekilmektir." Gerekçeden de böyle bir anlam ç kartmak mümkün de ildir. Bilakis gerekçede, özellikle kurumun faaliyet konusu ifllemleri nedeniyle oluflan borçlar n n kastedildi i bile iddia edilebilir. Ayn flekilde, mal mukabili ithalatta vadenin ithalat n do as ndan kaynakland n n iddias da, borçlanmay örtülü sermaye elefltirisinden uzaklaflt rmamaktad r. Madde metni devaml l k kriterinin oluflum nedeni üzerinde durmam flt r. Konuya iliflkin bir Dan fltay Karar nda özetle, Sürekli mal al nan yabanc firmadan al nan uzun vadeli borcun örtülü sermaye olmas nedeniyle, bu borç için ödenen faiz ve kur farklar kurum kazanc ndan indirilemez. denilmek suretiyle örtülü sermaye niteli indeki borcun, normal ticari faaliyetler neticesinde de do abilece i belirtilmifltir 2. Yine baflka bir Dan fltay Karar nda özetle, Davac flirketin ani kuruluflun- 2 Dan fltay 4. Dairenin tarih ve E.98/2249 K.99/41 say l Karar SMMMO Yay n Organ 51

4 daki % 50 pay na sahip olan flirketten vadeli ve dövize endeksli olarak ald mal n bedelinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle y l sonu itibar yla de erlemeye tabi tutulmas üzerine ödenen kur fark n n gider olarak yaz lamayaca, mal bedelinin örtülü sermaye, ödenen kur fark n n da örtülü sermaye üzerinden faiz olarak nitelendirilmesi gerekti i. denilmek suretiyle, benzer sonuca ulafl lm flt r 3. Sonuç olarak, kurumlar n faaliyetleri neticesinde oluflan borçlanmalar n, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 16 nc maddesinde belirtilen koflullar sa lamas durumunda, örtülü sermaye olarak de erlendirilece i ve bu borçlanmalar sonucu ortaya ç kan faiz, kur fark vb. unsurlar n gider olarak dikkate al namayaca gözden kaç r lmamal d r. Her ne kadar gerek bizim görüflümüz ve gerekse yukar ya aktard m z yarg kararlar, normal ticari faaliyetler neticesinde ortaya ç km fl borçlanmalarda da, di er koflullar n da varl halinde, örtülü sermaye elefltirisinde bulunulabilece i yönünde olsa da, bir k s m Dan fltay Kararlar da farkl yöndedir Faaliyet Konusu fllemler Nedeniyle Oluflan Borçlanmalarda Borcun Vadesi ve Y l çerisinde Tekrarlanma S kl n n Önemi: Bir önceki bölümde kurumlar n faaliyet konusu ifllemler nedeniyle oluflan borçlar n n örtülü sermaye olarak kabul edilebilece ini aktarmaya çal flt k. Bu flekilde ortaya ç kan borçlanmalarda, borçlanman n örtülü sermaye olarak kabul edilip edilmemesi noktas nda, borcun vadesi ve y l içerisinde tekrarlanma s kl n n önemi üzerinde durmak istiyoruz. Vadeli al mdan do an bir borçlanmada, e er vade bir y l n alt nda ise ve borç gerek y l içerisinde ve gerekse önceki veya takip eden y l veya y llarda k smen veya tamamen tekrarlanmam flsa, devaml l k unsurundan bahsedilemeyece inden, örtülü sermaye iddias nda bulunulamaz. Vade bir y l n üzerinde olmakla birlikte, söz konusu vade emsal kurumlar n uygulad vade ile örtüflüyorsa yine örtülü sermaye iddias nda bulunulmamal d r. Ayn flekilde borçlanma y l içerisinde birden fazla tekrarlan yor olmas na ra men, bu durum da emsal kurumlar n uygulamalar yla çeliflmiyorsa, bu durumda da örtülü sermayenin varl ndan bahsedilemez. Dolay s yla, faaliyet konusu ifllemler nedeniyle oluflan borçlanmalarda borcun vadesi, emsali kurumlar n uygulamalar ndan vadenin uzun olmas bak m ndan farkl olarak, bir hesap dönemini kapsayacak flekilde veya daha uzun süreli olmas durumunda, 3 Dan fltay 3. Dairenin tarih ve E.97/906 K.97/2743 say l Karar 4 Örne in, Dan fltay 3. Dairenin tarih ve E.98/3380 K.99/1651 say l, Dan fltay 3. Dairenin tarih ve E.98/1304 K.98/2685 say l ve Dan fltay 3. Dairenin tarih ve E.98/2250 K.99/50 say l Kararlar SMMMO Yay n Organ 52

5 istikraz n iflletmede devaml kullan l mas koflulunun gerçekleflti ini kabul etmek gerekir. Bu durumda, devaml l k kriterini sa layan vadeli borçlanmaya örtülü sermaye uygulamas n n, borçlanman n bafllad andan itibaren yap laca da ortadad r. Konuya iliflkin olarak, Eski Hesap Uzman Say n Mehmet MAÇ n görüflü flu flekildedir 5. Mal veya hizmet al m ndan kaynaklanan borç, istikraz gizlemek amac yla do urtulmuflsa ve borç 16. maddedeki flartlar sa l yorsa örtülü sermaye niteli indedir. Böyle bir muvazaa olamasa bile mal veya hizmet al m ndan do an borç, makul (ticari icap ve teamüle uygun) bir vadede ödenmeyerek, bu makul vadenin dolmas ndan itibaren bir y l aflacak flekilde devam etmiflse, ancak o zaman örtülü sermaye niteli inden söz edilebilir. (Dan fltay 16. maddedeki devaml olarak ibaresini bir y l aflacak flekilde olarak anlamakta ve süresi bir y l geçmeyen istikrazlar örtülü sermaye saymamaktad r.) Vadeli mal teslimi veya hizmet ifas ndan kaynaklanan borcun örtülü sermaye halini ald ndan bahsedilmesinde, tekrar tekrar yap lan al mlar nedeniyle borcun devaml olmas, yani flirketin orta a sürekli flekilde borçlu bulunmas, bu borcun örtülü sermaye say lmas n n gerekçesi say lamaz.. Alacak bakiye veren bir hesab n oluflum nedeni ne olursa olsun örtülü sermaye say lmaya aday bir yap arz edebilece ini hat rda tutmak gerekir. Ancak bir cari hesaba örtülü sermaye denilebilmesi için 16. maddede yaz l tüm flartlar n bir araya gelmesi ve bu flartlar n varl n n ispatlanmas gerekir. 4. Sonuç: Sonuç olarak, kurumlar n faaliyetleri neticesinde oluflan borçlanmalar n, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 16 nc maddesinde belirtilen koflullar sa lamas durumunda, örtülü sermaye olarak de erlendirilece i ve bu borçlanmalar sonucu ortaya ç kan faiz, kur fark vb. unsurlar n gider olarak dikkate al namayaca gözden kaç r lmama l d r. Ancak, vadeli mal ve hizmet al m nda oluflan borçlanmalarda, borcun iflletmede kal fl süresinin, dolay s yla devaml l k kriterinin tahlilinde, ola an vade süresinin afl l p afl lmad n n, borçlanma s kl n n emsali kurumlar nkinden farkl olup olmad n n aç kça ortaya konulmas gerekmektedir. SMMMO Yay n Organ 53

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı