Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Media Literacy Levels of the Candidate Teachers"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , lköretim Online, 8(3), , [Online]: Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman 1 Adem Karata. 2 ABSTRACT. The purpose of this study is to determine the media literacy level of teacher candidates and explain effects of variables; having a computer, internet access, reading newspapers/magazines regularly, watching TV frequency and Internet usage frequency on media literacy level. Study group is consisted of 495 teacher candidates from Faculty of Education U.ak University, Turkish Teacher Education, Primary School Education and Social Studies Education Department in academic year. Data is collected by Media Literacy Level Determination Scale which is developed by researchers. Descriptive statics were used with t test, correlation and ANOVA for data analyses. Results showed that teacher candidates have high media literacy levels and having a computer, Internet access, reading newspapers/magazines regularly, watching TV frequency and Internet usage frequency are variables that have significant effect on media literacy levels. Keywords: Media Literacy, teacher candidates, mass media SUMMARY Purpose and significance: Media literacy is an important concept in nowadays. Especially because of positive and negative effects of media on children and young adults, it became a significant issue in educational context. So teachers have major role in the process of educating children from their primary school education about media literacy. The purpose of this study is to determine media literacy levels of teacher candidates and also to explain effects of variables; having a computer, internet access, reading newspapers/magazines regularly, watching TV frequency and Internet usage frequency on their media literacy level. Methods: Study group is consisted of 495 teacher candidates from Faculty of Education U.ak University, Turkish Teacher Education Department, Primary School Education Department and Social Studies Education Department in academic year. Data is collected by Media Literacy Level Determination Scale which is developed by researchers. Descriptive statics were used with t test, correlation and ANOVA for data analyses. Results: Results showed that teacher candidates have high media literacy levels, exceeding average mean. Results of factor analyze showed that media literacy is consisted of three dimensions as being knowledgeable, analyzing and reacting and judging, being aware of implicit messages. Teacher candidates have the highest media literacy level in being knowledgeable, while the least in analyzing and reacting. Significant differences have been found between media literacy levels and having computer, internet access, reading newspaper/magazine regularly, watching TV frequency and Internet usage frequency. Discussion and Conclusion: Individuals should use media effectively to access information, to communicate, to follow agenda and most importantly not to being behind times. Especially in teaching and learning process, media literacy stands out an important issue both for teachers and students to utilize from different technologies and tools. This study has revealed out that teacher candidates have high media literacy and some of the variables as having a computer, internet access, reading 1 Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman, U.ak Üniversitesi, Eitim Fakültesi 2 Ar.. Gör. Adem Karata., U.ak Üniversitesi, Eitim Fakültesi

2 newspapers/magazines regularly, watching TV frequency and Internet usage effect significantly to their media literacy level. It is suggested that to educate teacher candidates about media literacy is important as because they will be a model for their students and give this education to them in the future. Ö#retmen Adaylar%n%n Medya Okuryazarl%k Düzeyleri ÖZ. Bu çalk.mankn amack öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerini ortaya koymak ve öretmen adaylarknkn bilgisayar sahiplii, internet eri.imi, gazete/dergi takip etme, TV izleme skklkk ve internet kullankm skklkk dei.kenlerinin medya okuryazarlkk düzeyi üzerindeki etkisini açkklamaktkr. Ara.tKrma grubunu eitim-öretim döneminde U.ak Üniversitesi Eitim Fakültesi Türkçe, SKnKf ve Sosyal Bilgiler Öretmenlii nden 495 öretmen adayk olu.turmu.tur. Ara.tKrmada veriler ara.tkrmacklar tarafkndan geli.tirilen Medya OkuryazarlKk Düzey Belirleme Ölçei ile toplanmk.tkr. Ölçein geçerlilik çalk.malark için uzman görü.üne ba.vurulmu. ve açkmlaykck faktör analizi yapklmk.tkr. AçKmlayKcK faktör analizi sonucunda 17 madde ve 3 faktörden olu.an bir yapk elde edilmi.tir. Güvenirlik çalk.mask için ise cronbach alpha deeri hesaplanmk. ve,840 olarak bulunmu.tur. Elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistiklerle birlikte t testi, korelasyon ve ANOVA testleri kullanklmk.tkr. Elde edilen bulgular öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerinin yüksek olduunu ve bilgisayar sahiplii, internet sahiplii, gazete/dergi takip etme, TV izleme skklkk ve internet kullanma skklkk dei.kenlerinin öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeyi üzerinde anlamlk etkisi olduunu göstermi.tir. Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlkk, öretmen adaylark, kitle ileti.im araçlark G,R,- Bilgi ve ileti.im teknolojilerindeki hkzlk geli.melerin ya.amkn her alankna yanskyarak, bilginin küreselle.mesine, insanlarkn birbirleri ile ileti.im biçimlerinin ve ileti.im araçlarknkn dei.mesine, kitle ileti.im araçlarknkn kapsamknkn geni.lemesine, ileti.im ortamlarknkn farklkla.maskna neden olduu söylenebilir. çinde bulunulan ça da bu geli.melere paralel olarak bilgi çak, ileti.im çak, bili.im çak, uzay çak, teknoloji çak, internet çak vb. isimler almk., o çakn bireyleri ise bilgi toplumu, teknoloji toplumu, ileti.im toplumu olarak adlandkrklmk.tkr. Dei.en kavramlarkn ve teknolojilerin yank skra bu geli.ime ayak uydurabilmek ve en iyi.ekilde yararlanabilmek için bireylerden beklenen beceri ve yeterliliklerde dei.mi.tir. Özellikle bilginin hkzla katlanarak yayklmaskyla, bilgiyi etkin olarak kullanabilme, bilgiyi analiz edebilme, farklk yönleri ile ele alkp ele.tirel bakabilme ve bilginin ileti.imini salayan teknolojileri ve ortamlark kullanabilme gibi becerilerin ön plana çkktkk görülmektedir. Bilim ve teknolojideki geli.imlerin sürekli ve hkzlk olmask, bireylerin yeni beceriler kazanmask, var olan bilgi ve becerilerini dei.en çaa göre güncelleyebilmeleri de ya.am boyu örenmeyi gerektirmektedir. Ya.am boyu örenenler aktif ve sürekli bilgi kullanabilen ve herhangi bir sorunun çözümünde gereksinim duyduu bilgiye ula.abilen, ula.tkk bilgiyi kendi yapkskna uydurabilen, buna yenilerini katabilen ki.iler olarak tankmlanmakta ve bu nedenle, bilgiye ula.ma, bilgideki mesajlark çözebilme, deerlendirebilme ve iletebilme, bilginin farkknda olma gibi becerileri içeren bilgi okuryazarlkk, teknoloji okuryazarlkk, medya okuryazarlkk gibi becerilerin ya.am boyu örenmenin de temel ta.k olduu ifade edilmektedir (Polat ve Odaba., 2008). ABD ve ngiltere ba.ta olmak üzere birçok ülkede öretmen yeti.tiren kurumlar öretmen adaylarknk bilgi okuryazarlkk, teknoloji okuryazarlkk, bilgisayar ve sistemleri okuryazarlkk, medya okuryazarlkk ve kütüphane okuryazarlkk gibi çe.itli okuryazarlkk alanlarknkn gerektirdii bilgi ve beceriler ile donattkklark ve günümüz toplumlarkn gereksinim duyduu öretmen nitelikleri açkskndan bu okuryazarlkk alanlarknkn tümünün çok önemli olduu açkklanmaktadkr (AdKgüzel, 2005). Bilgi okuryazarlkk; bilgiye ihtiyaç duyulduunda bunun farkkna varklmask ve gerekli bilginin algklanmask, deerlendirmesi ve etkili bir.ekilde kullanklabilmesi olarak tankmlanmaktadkr (ALA, 799

3 1989). AyrKca bilgi okuryazarlkknkn teknik bir beceri olmankn dk.knda, bilgisayarkn naskl kullanklacakndan, bilgiye eri.ime, bilgi üzerinde ele.tirel dü.ünmeye ve bilginin teknik altyapksk, sosyal kültürel ve hatta felsefi balamdaki etkisine kadar unsurlark içeren bir beceri olduu açkklanmaktadkr(sahpiro ve Hughes, 1996).Özellikle bilgiyi ezberleyen ve depolayan deil, bilgiyi etkin kullanarak uygulamaya koyabilen bireylere ihtiyaç duyulmaskyla bilgi okuryazarlkk önemli bir hale gelmi.tir. Dier yandan teknolojik geli.imlerle bilginin iletildii kanallar ve ortamlar da sürekli yenilenmi. ve bilgi okuryazarlkknkn yank skra bilginin iletildii bu kanallark (TV, radyo, gazete, internet vs.) etkin kullanabilme, bu kanallarla verilen bilgilerdeki mesajlark analiz edebilme, deerlendirebilme ve iletebilme gibi becerileri içeren medya okuryazarlkk kavramk önemli hale gelmi.tir. Medya Okuryazarl%#% Medya bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsamakla birlikte, kitap, gazete, dergi, Tv, radyo, internet gibi bilgiyi transfer eden her türlü basklk, dijital ve elektronik araç birer medya olabilir (Andersen, 2002; Levin vd, 2004). Günlük ya.amkn bir parçask haline gelen medya, bireylerin birbirleri ile ileti.im kurmalark, gündemden haberdar olmalark, bilgi edinmeleri, bilgilerini güncellemeleri gibi çok çe.itli i.levlere sahip olmakla birlikte bilgiyi ya.antknkn bir parçask haline getirerek, çe.itli mesajlarla bireyleri farklk.ekilde etkilemektedir (Altun, 2005). MedyanKn bilgilendirme, ileti.imi ve etkile.imi salamankn yank skra; ticari amaç, güç elde etme, kitleleri yönlendirme gibi çe.itli amaçlark da olabilmektedir. Bu nokta da bireylerin medyaya kar.k ele.tirel bir bakk. açksk ile yakla.malark, neyin iyi neyin kötü, neyin yararlk neyin zararlk olduunu aykrt etmeleri gerekmektedir. Bunun için de bireylere, medya kar.ksknda pasif bir alkck olmak yerine, medyayk okuyabilecek, medyankn dilini çözebilecek bilinç düzeyine ula.arak ileti.im olgusunda aktif bir birey olarak yer alkp, medya ya.antklarknk ele.tirel olarak yorumlaykp deerlendirebilecek becerilere sahip olmask için medya okuryazarlkk eitimi verilmesi gerektii ifade edilmektedir (Hendrix, 1998; RTÜK, 2007). Medya okuryazarlkk ile ilgili farklk kurulu. ve ki.ilerce farklk tankmlamalark bulunmakla birlikte, ilk olarak Sirkka Minkinken tarafkndan 1978 de bili.sel, etik, felsefi ve estetik konulardaki becerileri geli.tirmeyi hedeflemek olarak tankmlandkk ifade edilmektedir (nceolu, 2006). Potter (1998) medya okuryazarlkknk hammaddenin i.lenmesine benzetmi.; kar.k kar.kya kalknan mesajlarkn anlamknk yorumlarken kendimizi yansktmada etkin olarak kullandkkmkz bakk. açklark olarak tankmlamk. ve bu bakk. açklarknkn yapklandkrklmk. bilgilerden olu.tuunu, bilginin yapklandkrklmasknkn ise ortamdaki ham bilginin sahip olduumuz becerilerle i.lenmesi anlamkna geldiini ifade etmi.tir. Ülkemizde medya okuryazarlkknkn örencilerin eitimindeki önemini vurgulayan ve ilköretim ders programknda medya okuryazarlkk dersinin okutulmask projesini hazkrlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise (2007) medya okuryazarlkknk yazklk ve yazklk olmayan, büyük çe.itlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklâmlar, internet v.s.) mesajlara ula.ma, bunlark çözümleme, deerlendirme ve iletme yetenei kazanabilmek olarak tankmlamk.tkr. Bunun yanknda Aufderheide (1993), medya okuryazarlkk becerisine sahip bireyleri tüm medyalarla ili.kisinde ele.tirel bir özerklie sahip tüm basklk ve elektronik medyalark analiz eden, deerlendiren ve yeniden.ekillendirerek iletebilen bireyler olarak tankmlamk.tkr. Bu bireyler çe.itli formlardaki medyaya ula.ma (çe.itli kaynaklardan eri.im), analiz (mesajlarkn naskl olu.turulduunu ke.fetme) deerlendirme (örtük ve açkk mesajlark, ahlaki ve demokratik ilkelere göre deerlendirme) ve olu.turma(çe.itli materyalleri kullanarak kendi mesajknk yaratma) becerisine sahiptirler (Thoman ve Jolls, 2003; Ofcom Media Literacy Bulletin). Bireylerin günlük ya.amlarknda sürekli maruz kaldkklark kitle ileti.im araçlarknkn kararlarkna, davrank.larkna, konu.malarkna kksaca tüm ya.amlarkna etkisi önemli bir hal almaktadkr. Dier yandan bireylerin çou zaman, kitle ileti.im araçlarkndaki haberlerin, reklamlarkn, mesajlarkn kklkk-kkyafet, ya.am tarzk, siyasi görü. gibi tercihlerine olan etkisinin farkknda olmadkklark, hatta medyada gördükleri.ekliyle davrandkklarknda, konu.tuklarknda ve ya.adkklarknda kendilerini mutlu hissetlikleri ifade edilmektedir(samuelson, 2003). Teknolojideki geli.imle, özellikle elektronik medyankn ortaya koyduu ileti.im kanallarkndaki çe.itliliin çocuklardan yeti.kinlere kadar her kesime cazip geldii, ilgisini çektii ve bu youn enformasyon altknda, özellikle çocuklarkn, sunulan malzemeyi seçme.ansk 800

4 olmadan ve bilinçsizce dorudan alarak etkilendii ileri sürülmektedir (RTÜK, 2007). Bu noktada TV reklamlark, müzik, gazete yazksk, reklam afi.leri, e-postalar gibi çe.itli biçimlerde mesajlarkn bireylere zorla benimsetildii medyalar kar.ksknda bireylerin farkkndalkklarknk ve seçiciliklerini salamak medya okuryazarlkknkn temel amacknk olu.turmaktadkr (Pekman, 2005). Medya Okuryazarl%#% ve E#itimi Geli.en teknolojilerle sürekli kendini yenileyerek bireylerin ya.amknkn her alankna hkzlk bir.ekilde giren medyalarkn bireylerin üzerindeki olumsuz etkilerine engel olmak ve bu medyalardan en etkili bir.ekilde yararlanabilmek için medya okuryazarlkk her kesimden ve her ya.tan birey için kazanklmask gereken önemli bir beceri haline gelmi.tir. Bu becerilerin de kazandkrklmasknda eitim ve öretim kurumlarknkn sorumluluu büyüktür. Medya okuryazarlkk 21. yüzyklkn eitim yakla.kmk olarak ifade edilmektedir (Thoman ve Jolls, 2003). Özellikle görsel, i.itsel ve yazklk medya kar.ksknda savunmaskz bir alkck durumunda bulunan çocuklarkn, ilköretimden ba.layarak medya kar.ksknda bilinçlendirilmeleri gerektii, böylelikle örencinin; medya kar.ksknda pasif bir alkck olmak yerine, medyayk okuyabilen, medyankn dilini çözebilecek bilinç düzeyine ula.mk. ileti.im olgusunda aktif bir birey olacak açkklanmaktadkr (RTÜK, 2007). Medya okuryazarlkknkn önemli bir hale gelmesi ve özellikle bireylerin eitimlerinin ba.langkckndan itibaren medya okuryazarlkk hakkknda bilinçlendirilmesi gerekçesi ile birçok eitim kurumunda öretim programlarknda medya okuryazarlkk eitimine yer verme çalk.malark ba.lamk.tkr. lk olarak özellikle BatK ülkelerinde, 1980 lerden sonra ABD ve Kanada gibi ülkelerde mevcut programlara medya okuryazarlkk eitimi dâhil edilmi.tir (Altun, 2008). Ülkemizde medya okuryazarlkk ise çocuklarkn ve gençlerin kitle ileti.im araçlarknkn özellikle TV nin olumsuz etkilerine kar.k bilinçlenmeleri amackyla Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eitim BakanlKK nkn i.birlii ile öretim yklknda Adana, Ankara, Erzurum, stanbul ve zmir'i kapsayan 5 ildeki belirlenen okullarda seçmeli olarak medya okuryazarlkk dersi verilmeye ba.lanmk.tkr. Bu ders kapsamknda örencilere kitle ileti.im araçlarknkn i.levleri, amaçlark, önemi, medya okuryazarlkknkn anlamk, televizyon yaykncklkk ve program türleri, televizyonun etkileri, televizyon izleme alk.kanlkklark, program analizleri, akkllk i.aretler, radyonun i.levleri ve etkileri, gazete, dergi haberleri, internet kullankmk konularknda bilgiler verilmektedir(rtuk, 2007). Bu dersi verecek öretmenler için ise Medya OkuryazarlKK Dersi Öretim ProgramK ve Öretmen KKlavuzu hazkrlanmk.tkr. Bugünün örencilerinin medyankn etkin olduu ortamlarda büyümesi, öretmenlerin farklk kültürden gelen örencilerin naskl öreneceini anlayabilmesi ve medyankn örenciler üzerindeki olumlu etkisini artkrkp, olumsuz etkisini azaltmak için onlark yönlendirmesi ve model olabilmesi için etkin bir medya okuryazark olmalark gerektii ifade edilmektedir (AdKgüzel, 2005). Dier yandan sorgulaykck bir medya izler kitlesi olu.turmayk amaçlayan medya okuryazarlkknk eitim programlarkna koymankn en önemli girdisinin eitimcilerin olu.turacak ve özellikle bu dersi verecek olan öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerinin önemli olduu ifade edilmektedir (Altun, 2006). Bununla birlikte medya okuryazarlkk ile ilgili eitimin eitim fakültelerinde de verilmesi gerektii, özellikle ilköretim çakndaki çocuklara bu eitimi verecek olan öretmen adaylark için seminerler düzenlenilmesi gerektii ileri sürülmektedir (Topuz, 2007). Bu noktadan hareketle medya okuryazarlkk eitiminde önemli bir rol alacak öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerini belirlemek, medya okuryazarlkk düzeylerini etkileyen faktörleri ortaya koymak önemlidir. 801

5 YÖNTEM Bu bölümde ara.tkrma modeli, çalk.ma grubu, veri toplama arack ve verilerin çözümlenmesine ili.kin bilgilere yer verilmi.tir. Ara1t%rma Modeli Ara.tKrma, öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerini belirlemek ve bilgisayar sahiplii, internet sahiplii, gazete/dergi takip etme, TV izleme skklkk ve internet kullankm skklkk dei.kenlerinin medya okuryazarlkk düzeyi üzerindeki etkisini açkklamak için betimsel ili.kisel bir ara.tkrma modeli ile desenlenmi.tir. Ara.tKrmada frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi, korelasyon ve ANOVA kullanklmk.tkr. Çal%1ma Grubu Bu ara.tkrmankn çalk.ma grubunu, öretim yklknda U.ak Üniversitesi Eitim Fakültesi nde Türkçe Öretmenlii, SKnKf Öretmenlii ve Sosyal Bilgiler Öretmenlii olmak üzere üç farklk bölümün 2. ve 3. sknkfknda okuyan 495 öretmen adayk olu.turmu.tur. Veri Toplama Arac%: ÇalK.mada veriler ara.tkrmacklar tarafkndan geli.tirilen Medya OkuryazarlKk Düzey Belirleme Ölçei ile toplanmk.tkr. Veri toplama arack; öretmen adaylarknkn sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 soru, öretmen adaylarknkn kitle ileti.im araçlark ile olan ili.kisini ortaya koymaya yönelik 8 soru ve medya okuryazarlkk düzeyini belirlemeye yönelik 17 sorunun yer aldkk üç bölümden olu.mu.tur. Medya okuryazarlkknk belirlemeye yönelik sorular 5 li likert tipinde 1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren 3=Ara SKra, 4=SKklKkla ve 5=Her zaman K ifade edecek.ekilde derecelendirilmi.tir. Geçerlilik Çalmalar; Medya OkuryazarlKK Düzey Belirleme Ölçei olu.turulurken öncelikle 85 madde içeren bir soru havuzu olu.turulmu.tur. Daha sonra ilgili alanlardan 5 uzman görü.üne ba.vurulmu.tur. Sorulardaki ifadelerin anla.klkrlkk, dili ve ölçme amackna uygunluu bakkmkndan incelenen ölçekten, uzmanlarkn %90 KnKn uygun bulduu maddeler dk.kndakiler ölçekten atklmk.tkr. Daha sonra kalan 41 sorunun yapk geçerliliini salamak için 50 ki.iye ön uygulama yapklmk., elde edilen verilerle açkmlaykck faktör analizi ve güvenirlik çalk.malark yapklmk.tkr. AçKmlayKcK faktör analizi sonunda faktör yükü 0.4 ten dü.ük olanlar ve birden çok faktöre daklmk. olan maddeler ölçekten atklarak ölçee son hali verilmi.tir. Ölçekteki maddelerin faktörlere daklkmlarknk belirlemek amackyla açkmlaykck faktör analizi yapklmk. ve ölçein bilgi sahibi olmak, analiz edebilme ve tepki olu.turabilme, yargklayabilme/örtük mesajlark görebilmek olmak üzere 3 faktörde toplandkk bulunmu.tur. 17 madde ve 3 faktörden olu.an Medya OkuryazarlKK Düzey Belirleme Ölçei toplam varyanskn %42,5 ni açkklamk.tkr. Ölçee ili.kin faktörler ve faktör yükleri Tablo1 de verilmi.tir; 802

6 Tablo1. Medya Okuryazarl Düzey Belirleme Ölçei nin Faktörlere Göre Dalm Bilgi Sahibi Olmak Analiz Edebilme ve Tepki Olu.turabilme YargKlayabilme, Örtük MesajlarK Görebilme Madde Faktör Yükleri Kitle ileti.im araçlarknda yer alan mesajlarkn doruluuna ve,732 yanlk.lkkna kendim karar verebilirim. Kitle ileti.im araçlark tarafkndan üretilen tüketim kültürü,.iddet vb.,539 deerlerin farkkna varkrkm. MesajlarKn hangi amaçlarla (sosyal sorumluluk, tüketim, bilgi,577 verme, elendirme vb.) olu.turduunu fark ederim. Kitle ileti.im araçlarkndaki yayknlarkn olumlu ve olumsuz yanlarknk,545 belirlerim. Kitle ileti.im araçlarknda verilen mesajlara ele.tirel bir bakk.,538 açkskyla bakarkm. Kitle ileti.im araçlarknkn bireyleri naskl etkiledii konusunda,448 yeterlilie sahibim. Kitle ileti.im araçlarknkn politik, ekonomik, kültürel ve sosyal,415 önceliklerinin olduunu fark ederim. Kitle ileti.im araçlarkndaki mesajlara olumlu ve olumsuz tepki,684 veririm. Kitle ileti.im araçlarkndaki yayknlarkn olumsuzluklarkndan korunma,650 konusunda önerilerde bulunurum. Verilen mesajlarkn farklk kitle ileti.im araçlarknda farklk biçimlerde,631 olu.turulduunu bilirim. Kitle ileti.im araçlarknkn yayknlarknda kanuni ve etik kurallara balk,481 kalknkp kalknmadkknk takip ederim Birey olarak kitle ileti.im araçlarkndaki üretim sürecine ne kadar,472 etkim olacaknk bilirim Kitle ileti.im araçlarknda yanlk habercilik yapkldkknkn hemen,432 farkkna varkrkm. Kitle ileti.im araçlarknda yapklan gizli reklamk fark ederim.,745 SponsorlarKn yaykn üzerindeki etkisini gözlemleyebilirim.,742 Kitle ileti.im araçlarknkn aktardkk örtük (geride kalan mesajlarkn,496 farkkna varkrkm Kitle ileti.im araçlarkyla verilen mesajlardaki anlamlark,485 çözümlemede yeterlilie sahibim. Güvenirlik Çalmalar; Ölçein güvenirlilik çalk.malark için güvenirlik katsayksk olan cronbach alpha hesaplanmk.tkr. 17 maddelik Medya OkuryazarlKK Düzey Belirleme Ölçei nin cronbach alpha katsayksk,840 olarak bulunmu.tur. Ölçee ili.kin alt faktörlerin güvenirlik katsayklark Tablo2 de verilmi.tir. Tablo2. Medya Okuryazarl Düzey Belirleme Ölçei nin alt faktörlerine ilikin güvenirlik katsaylar Faktör Güvenirlik katsay%s% (Cronbach Alpha) Bilgi Sahibi Olma,721 Analiz Edebilme ve Tepki Olu.turabilme,705 YargKlayabilme, Örtük MesajlarK Görebilme,

7 BULGULAR VE YORUMLAR Öretmen adaylarknkn dei.kenlerin etkisini gözetmeksizin var olan medya okuryazarlkk düzeylerine ili.kin maddelere verdikleri cevaplarkn ortalamalark ve standart sapmalark Tablo 3. de verilmi.tir. Tablo 3. Öretmen Adaylarnn Medya Okuryazarlk Düzeyi Ölçei Cevaplar Faktör Madde X SS Kitle ileti.im araçlarknda yer alan mesajlarkn doruluuna ve yanlk.lkkna kendim karar verebilirim. 4,07,89 Kitle ileti.im araçlark tarafkndan üretilen tüketim kültürü,.iddet vb. deerlerin farkkna varkrkm. 4,29,73 MesajlarKn hangi amaçlarla (sosyal sorumluluk, tüketim, bilgi verme, elendirme vb.) olu.turduunu fark ederim. 4,16,81 Kitle ileti.im araçlarkndaki yayknlarkn olumlu ve olumsuz yanlarknk belirlerim. 4,08,87 Kitle ileti.im araçlarknda verilen mesajlara ele.tirel bir bakk. açkskyla bakarkm. 3,87,88 Kitle ileti.im araçlarknkn bireyleri naskl etkiledii konusunda yeterlilie sahibim. 3,79,90 Kitle ileti.im araçlarknkn politik, ekonomik, kültürel ve sosyal önceliklerinin olduunu fark ederim. 3,98,90 Toplam 4,03,52 Kitle ileti.im araçlarkndaki mesajlara olumlu ve olumsuz tepki veririm. 3,81 1,01 Kitle ileti.im araçlarkndaki yayknlarkn olumsuzluklarkndan korunma konusunda önerilerde bulunurum. 3,17 1,10 Verilen mesajlarkn farklk kitle ileti.im araçlarknda farklk biçimlerde olu.turulduunu bilirim. 3,79,99 Kitle ileti.im araçlarknkn yayknlarknda kanuni ve etik kurallara balk kalknkp kalknmadkknk takip ederim 3,35 1,16 Birey olarak kitle ileti.im araçlarkndaki üretim sürecine ne kadar etkim olacaknk bilirim. 3,09 1,08 Kitle ileti.im araçlarknda yanlk habercilik yapkldkknkn hemen farkkna varkrkm. 4,21,89 Toplam 3,57,64 Bilgi Sahibi Olmak Analiz Edebilme ve Tepki Olu.turabilme YargKlayabilme, Örtük MesajlarK Görebilme Kitle ileti.im araçlarknda yapklan gizli reklamk fark ederim. 3,82 1,01 SponsorlarKn yaykn üzerindeki etkisini gözlemleyebilirim. 3,89 1,06 Kitle ileti.im araçlarknkn aktardkk örtük (geride kalan mesajlarkn farkkna varkrkm Kitle ileti.im araçlarkyla verilen mesajlardaki anlamlark çözümlemede yeterlilie sahibim. 3,75,85 3,88,79 Toplam 3,84,65 Tablo 3 den görüldüü gibi öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk ölçei maddelerinin ortalamalark 3.09 ile 4,29 arasknda dei.mektedir. Öretmen adaylarknkn en yüksek medya okuryazarlkk düzeylerinin Bilgi Sahibi Olmak faktöründe olduu ( X =4,03), dier yandan en dü.ük ise Analiz Edebilme ve Tepki Olu.turabilme ( X =3.57) faktöründe olduu ortaya çkkmk.tkr. Bu sonuç öretmen adaylarknkn medyadan gelen mesajlarkn farkknda olduklarknk, bu mesajlara ele.tirel bakabilme ve içerik hakkknda kendini yönlendirebilme becerilerinin yüksek olduunu, bunun yanknda 804

8 gelen mesajlarknkn içeriklerini analiz ederek tepki verme, süreçteki kendi etkilerinin farkknda olma becerilerinin biraz daha dü.ük olduunu göstermektedir. Genel olarak öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerine bakkldkknda ise toplam ortalama 3,82 olarak bulunmu.tur. Bu da öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeylerinin ortalamankn üzerinde olduunu göstermektedir. Tablo 4. Öretmen adaylarnn bilgisayar sahiplii açsndan medya okuryazarlk düzeyleri t testi sonuçlar Bilgisayar sahiplii N X SS t p Evet 280 3,85, ,145,032 HayKr 215 3,76,50891 Tablo 4 den görüldüü gibi öretmen adaylarknkn %56 sknkn (N=280) bilgisayara sahip olduu, %44 nün (N=215) ise sahip olmadkk ortaya çkkmk.tkr. Bilgisayara sahip olup olmalarkna göre medya okuryazarlkk düzeylerine bakkldkknda ise bilgisayara sahip olanlarkn medya okuryazarlkk düzeylerinin sahip olmayanlara göre anlamlk derecede farklklkk gösterdii (t=2,145 p<0.05) ve bilgisayara sahip bireylerin medya okuryazarlkk düzeylerinin yüksek olduu görülmektedir. Bu sonuç bilgisayarlarkn medya okuryazarlkk üzerinde anlamlk ve olumlu bir etkiye sahip olduunu göstermektedir. Özellikle, metin, görsel, i.itsel, video, Internet, Web gibi birçok farklk medyayk içermesi ve bireylerin bu medyalara ula.masknda arack bir araç olmaskyla bilgisayarlarkn medya okuryazarlkknkn kazanklmasknda, geli.tirilmesinde önemli olduu söylenebilir. Tablo 5. Öretmen adaylarnn internete eriim açsndan medya okuryazarlk düzeyleri t testi sonuçlar nternete Eri.im N X SS t p Evet 219 3,877, ,437,015 HayKr 276 3,76,49844 Tablo 5 den görüldüü gibi öretmen adaylarknkn %44,24 ünün (N=219) internet eri.iminin olduu, %55,75 inin (N=276) ise sahip olmadkk ortaya çkkmk.tkr. nternet eri.imine sahip olup olmalarkna göre medya okuryazarlkk düzeylerine bakkldkknda ise internet eri.imi olanlarkn medya okuryazarlkk düzeylerinin olmayanlara göre anlamlk derecede farklklkk gösterdii (t=2,437 p<0.05) ve internet eri.imine sahip bireylerin medya okuryazarlkk düzeylerinin yüksek olduu görülmektedir. Bu sonuç internetin medya okuryazarlkk düzeyinde anlamlk ve olumlu bir etkiye sahip olduunu göstermektedir. nternet eri.imi olan bireylerin internet ortamkndaki bilgiye eri.im, haber okuma, gündemi takip etme, e-posta, chat ya da forum gibi ortamlarda ileti.im kurma, farklk kaynaklara eri.im, eitsel ara.tkrma yapma gibi birçok etkinliklerde bulunmasknkn bu medyalarla olan etkile.imini arttkrdkk söylenebilir. Tablo 6. Öretmen adaylarnn gazeteleri takip etmeleri açsndan medya okuryazarlk düzeyleri t testi sonuçlar Gazeteleri takip etme N X SS t p Evet 278 3,877, ,096 0,002 HayKr 217 3,7369,50619 Tablo 6 dan görüldüü gibi öretmen adaylarknkn %56,16 sknkn (N=278) gazeteleri sürekli takip ettii, % 43,8 inin (N=217) ise gazeteleri takip etmedii ortaya çkkmk.tkr. Öretmen adaylarknkn gazete takip edip etmemelerine göre medya okuryazarlkk düzeylerine bakkldkknda ise gazeteleri takip edenlerin medya okuryazarlkk düzeylerinin etmeyenlere göre anlamlk derecede farklklkk gösterdii 805

9 (t=3,096 p<0.05) ve gazeteleri takip eden bireylerin medya okuryazarlkk düzeylerinin yüksek olduu görülmektedir. Bu sonuç gazete takip etmenin medya okuryazarlkk düzeyine anlamlk ve olumlu bir etkisi olduunu göstermektedir. Buna göre gazete takip etmenin, farklk haberleri analiz edebilme, gazetelerde verilen bilgilere ele.tirel yakla.abilme, çkkarkmlarda bulunma, etkili dil kullankmknk geli.tirme gibi becerileri geli.tirmesiyle etkili medya okuryazarlkk için gerekli unsurlara olumlu etki ettii ifade edilebilir. Tablo 7. Öretmen adaylarnn TV izleme sklklar açsndan medya okuryazarlk düzeyleri ANOVA sonuçlar TV izleme skklkk N X SS F p 1) Haftada1 saatten az 55 3,6856, ) Haftada 1-5 saat 162 3,8330, ) Haftada 6-10 saat 155 3,7762, ) Haftada saat 82 3,9585, ,902,022 5) Haftada 20 saatten fazla 40 3,7967,45585 Toplam 494 3,8166,50435 Tablo 7 den görüldüü gibi öretmen adaylarknkn çounluunun (N=162) haftada 1-5 saat arask TV izledii, dier yandan en yüksek medya okuryazarlkk düzeyine ( X =3,95) ise haftada saat TV izleyenlerin sahip olduu ortaya çkkmk.tkr. Öretmen adaylarknkn TV izleme skklkklark açkskndan medya okuryazarlkk düzeyleri kar.kla.tkrkldkknda ise, TV izleme skklkklarkna göre medya okuryazarlkk düzeyleri araskndaki anlamlk farklklkklar (F=2,902, p<0,05) bulunmu.tur. Bu sonuca göre TV nin özellikle aynk anda milyonlarca ki.iye eri.ebilmesi ve aynk anda dünyankn birçok farklk bölgesindeki bireylere aynk içerii iletmesi, mesajlar vermesi, tüm dünyadaki gündemi herkese aktarmask ile bireylerin bilgilerinin güncelliini salamakta olduu ileri sürülebilir. AyrKca haberler, reklamlar ve çe.itli programlar gibi yayknlarla bireylerin içerik üzerinde ele.tirel dü.ünmelerini geli.tirmekte olduu ve dünyankn farklk kesiminden insanlarla etkile.imini saladkk ifade edilebilir. Tablo 8. Öretmen adaylarnn Internet kullanm sklklar açsndan medya okuryazarlk düzeyleri ANOVA sonuçlar Internet kullankm skklkk N X SS F p 1) Haftada1 saatten az 76 3,5935, ) Haftada 1-5 saat 216 3,8200, ) Haftada 6-10 saat 115 3,8678, ) Haftada saat 50 3,9084, ,336,000 5) Haftada 20 saatten fazla 38 3,9559,50572 Toplam 495 3,8157,50431 Tablo 8 den görüldüü gibi öretmen adaylarknkn çounluunun (N=216) haftada 1-5 saat arask nternet kullandkk, dier yandan en yüksek medya okuryazarlkk düzeyine ( X =3,95) ise haftada 20 saatten fazla nternet kullananlarkn sahip olduu bulunmu.tur. Internet kullankm skklkklarkna göre medya okuryazarlkk düzeyleri araskndaki farklklkklara bakkldkknda ise anlamlk farklklkklar (F=5,336, p<0,05) bulunmu., Internet kullankm skklkknkn arttkkça medya okuryazarlkk düzeyinin de arttkk ortaya çkkmk.tkr. nternetin dier medyalark da (gazete, dergi, kitap, TV, bilgisayar) içine alacak.ekilde çok geni. bir kapsama sahip olmask, dier medyalara göre daha hkzlk bilgiye eri.im, aynk anda daha çok ki.i ile etkile.im ve daha çe.itli içerie eri.im salamaskyla medya okuryazarlkk düzeyine olumlu etki ettii söylenebilir. Dier yandan internet eitim, ileti.im, alk.veri., oyun, hobi vs. gibi bireylerin ya.amknda önemli rol oynayan birçok etkinlii de barkndkrmaskyla da bireylere farklk beceriler ve deneyimler 806

10 kazandkrdkk dolaykskyla medya okuryazarlkk düzeylerini de geli.tirdii ifade edilebilir. AyrKca Internet okuryazarlkkna sahip bireylerin belirli düzeylerde bilgi okuryazarlkk, bilgisayar okuryazarlkk, teknoloji okuryazarlkk gibi dier okuryazarlkklara da sahip olacak söylenebilir. SONUÇLAR VE ÖNER,LER ÇalK.ma sonucunda ortaya çkkan bulgular a.akda özetlenmi.tir; 1) Öretmen adaylarknkn medya okuryazarlkk düzeyleri yüksektir. 2) Bilgisayara sahip olmak medya okuryazarlkk düzeyini anlamlk ve olumlu bir.ekilde etkilemektedir. 3) nternete eri.im medya okuryazarlkk düzeyini anlamlk olumlu bir.ekilde etkilemektedir. 4) Düzenli gazete takip etmek medya okuryazarlkk düzeyini anlamlk ve olumlu bir.ekilde etkilemektedir. 5) Haftada ortalama saat TV izlemek medya okuryazarlkk düzeyini olumlu bir.ekilde etkilemektedir. 6) Internet kullankm skklkk artkkça medya okuryazarlkk düzeyi de artmaktadkr. YukarKdaki sonuçlar farklk medyalark kullanmankn ve kullankm skklkknkn medya okuryazarlkk düzeyleri üzerinde etkisi olduunu göstermektedir. Bilginin hkzla küreselle.mesi ve teknolojide sürekli geli.im eitim öretim ortamlarknda da yenilikleri ve farklk becerileri gerektirmektedir. Bireyler çaa ayak uydurabilmek, bilgiye eri.ebilmek, birbirleri ile ileti.im kurabilmek ve gündemi takip edebilmek için bu teknolojileri en etkili.ekilde kullanmalark gerekmektedir. Özellikle eitim-öretim kapsamknda farklk teknolojilerin ve ortamlarkn içerikleri ile birlikte etkili bir.ekilde kullanklmask açkskndan vurgulanan medya okuryazarlkk hem örenciler hem de öretmenler açkskndan önemli bir unsur haline gelmi.tir. Ülkemizde de bu geli.meler dorultusunda yapklan çalk.malarkn ba.knda MEB ve RTÜK ün i.birlii ile imzalanan ilköretim seviyesinde Medya OkuryazarlKK Dersi Taslak Öretim ProgramK ve Öretmen KKlavuzu görülmektedir. Örencilerin farklk medyalark en etkin.ekilde kullanmasknk salamak, medyalarkn olumsuz etkilerini ortadan kaldkrmak ve örencilere bazk temel beceri ve deerlerin kazandkrklmasknk amaçlayan bu program öretmenlere yönelik hazkrlanmk.tkr. Dier yandan bu programk uygulayacak olan öretmenlerin medya okuryazarlkk düzeyleri ve medya okuryazarlkk farkkndalkklark önemlidir. Bu nedenle örencilere medya okuryazarlkk becerilerini kazandkrmada etkin bir.ekilde görev alacak öretmen adaylarknkn da mesleklerine adkm atmadan önce de medya okuryazarlkk eitimi almalark ve belirli bir düzeyde medya okuryazarlkk beceri ve farkkndalkkna sahip olmalark önerilebilir. AyrKca bu ara.tkrma kapsamknda geli.tirilen Medya OkuryazarlKk Düzey Belirleme Ölçei yeniden.ekillendirilerek ya da kapsamk geni.letilerek, öretmen adaylark dk.knda farklk eitim seviyesindeki örencilere, farklk alanlarda çalk.anlara ya da farklk kesimden bireylere uygulanarak, medya okuryazarlkk düzeyleri belirlenebilir. 807

11 KAYNAKÇA AdKgüzel, A. (2005). Avrupa Birliine Uyum Sürecinde Öretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okur-YazarlKK. Milli Eitim, Üç Aylk Eitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 33(167). ALA (American Library association). (1989). Presidental Committee on information literacy final report tarihinde adresinden eri.ildi. Altun, Arif. (2005). Gelien Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlklar. Ankara: AnK YayKncKlKk. Altun, Adnan. (2008). Türkiye'de Medya OkuryazarlKK. >lköretmen Eitimci Dergisi, SayK: 16 Sayfa: Altun, Abdulrezzak. (2006). Medya OkuryazarlKK Eitimi: Önemi ve htiyaçlark, Medya Okuryazarl, Editör: Nurçay Türkolu, stanbul: Marmara Üniversitesi leti.im Fakültesi YayKnlarK. Andersen, N. (2002). New Media and New Media Literacy, Thinking Critically About Media: Schools and Families In Partnership Cable in the Classroom. Aufderheide, P. (1993). Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Washington, DC, Aspen Institute. Baker, F. (2000). Media Literacy State Teaching Standarts tarihinde adresinden eri.ilmi.tir. Hendrix, M. (1998). Media Literacy, The English Journal, 87(4). Literary Festival. nceolu, Y. (2006), MedyayK Doru Okumak, I. Uluslar aras Medya Okuryazarl Konferans, Marmara üniversitesi leti.im Fakültesi Konferans Metinleri, stanbul. Levin, D. ve Dierleri (2004). Navigating the Children s Media Landscape: A Parent s and Caregiver s Guide, By American Institutes for Research, Washington, DC. Pekman, C. (2005). Avrupa Birliinde Medya OkuryazarlKK. Medya Okuryazarl, Marmara Üniversitesi leti.im Fakültesi, stanbul. Polat,C., Odaba., H. (2008). Bilgi Toplumunda Yaam Boyu Örenmenin Anahtar: Bilgi Okuryazarl. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarihinde adresinden eri.ilmi.tir. Potter, W. J. (1998). Media Literacy. California: Sage Publications. RTUK, (2007). lköretim Medya OkuryazarlKK Dersi Öretmen El KitabK. Ankara tarihinde adresinden eri.ilmi.tir. Samuelson, R. J. (2003). Adventure in Agelessness, Newsweek Article. Shapiro, J. J. ve S. K. Hughes. (1996). Information literacy as a liberal art: enlightenment proposals for a new curriculum, Educom Review, March/April: Thoman, E. ve Jolls, T. (2003). Literacy for 21st Century An Overview & Orientation Guide to Media Literacy Education, Center for Media Literacy. Topuz, H. (2006). Medya Eitimi: Medya Çözümlemesi, Medya Okuryazarl, Editör: Nurçay Türkolu, stanbul: Marmara Üniversitesi leti.im Fakültesi YayKnlarK Ofcom Media Literacy Bulletin, (2006), Eri.im tarihi:

Öğretmen Adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma Amaç ve Beklentilerinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma Amaç ve Beklentilerinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010) 3/2, 51-62 Öğretmen Adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma Amaç ve Beklentilerinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi M. Kemal

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZGÜR YILMAZ 1, BANU ÖZKAN 2 ÖZET Bu araştırmada; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı