A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz? ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick"

Transkript

1 ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Download ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Ebook or Software Here (www.onlinepara.net?ve in kurucusundan yeni bir ¹r ¹n, ParaBabas? )?PARABABASI ile;?-?nternet Zengini Olacaks?n?z -? Az?al???p,?ok Kazanacaks?n?z -? Kendi??inizi Kuracaks?n?z -? Evinizde, Bilgisayar?n?z?n Ba??nda?al??acaks?n?z -??nternette Komisyoncu Olarak?al??acaks?n?z -??nternetten Binlerce Dolar Kazanacaks?n?z ¹lkemizde?ok bilinmemesine ra?men, d ¹nyada milyonlarca insan evinde bilgisayar?n?n ba??nda g ¹nde sadece 1-2 saat?al??arak ayl?k onbinlerce dolar kazanmaktad?r.?ngilizce home-business ± diye tabir edilen internetten komisyonculuk mant???na dayanan online i?ler vas?tas?yla art?k bir?ok ki?i evinin rahatl???nda, patron veya m ¹d ¹r stresi ya?amadan kendi i?ini yapmaktad?r. Hem az?al???p -?hem de?ok kazanan bu insanlar, kendilerine ve ailelerine daha?ok vakit ay?rabilmektedirler. ¹niversiteden yeni mezun oldu?um bir d?nemde home-business ± yani ev-i? ± olarak?al??an bir insanla tan??t?m. O g ¹ne kadar, bir?ok i? ba?vurusu yapm??, de?i?ik i?lerde?al??m??t?m. Ancak?al??t???m hi?bir i? beni maddi olarak tatmin etmiyordu. G ¹nde saat?al??mak, hatta bir?ok defa mesaiiye kalmak ve kar??l???nda sadece temel ihtiya?lar?m? kar??lamaya yeten bir maa?..! Home-Business ± olarak?al??an yabanc? bir insanla tan??mam b ¹t ¹n hayat?m? de?i?tirdi. Kendisi g ¹nde sadece 1-2 saatini bilgisayar?n?n ba??nda ge?irerek ayl?k $30,000 kazan?yordu. Ben ise 11 saat?al??maya kar??l?k sadece $1,000. ¹stelik nerdeyse t ¹m g ¹n ¹m ¹ bilgisayar ba??nda ge?iriyordum.? Kendisinden bana yard?mc? olmas?n? ve bildiklerini??retmesini istedim. Bana, internetten para kazanama yollar?n???renmem i?in?e?itli?ngilizce kaynaklar?nerdi. Arkada??m?n bana?nerdi?i kaynaklar?n hepsini okudum. Her yeni kayna?? okuduk?a kendimi home-business ± yani ev-i? ± konusunda daha?ok geli?tiriyordum ve internetten kazanc?m s ¹rekli olarak art?yordu. A?a??da bu i?e yeni ba?lad???m d?nemlerdeki kazanc?m? g?rebilirsiniz?

2 Internetten-Kazanc1 Nihayet bu konuda art?k bir profesyonel olmu?tum ve kendi internetten para kazanma y?ntemlerimi geli?tiriyordum. Geli?tirdi?im y? ntemleri k?sa vadede kazan?l? y?ntemler ve uzun vadede kazan?l? y?ntemler, az kazand?ran y?ntemler ve?ok kazand?ran y? ntemler olarak kategorilere sokuyordum.? Tabii bu arada kazan?lar?m da s ¹rekli olarak art?yordu Peki sonra??nternetten para kazanmak konusunda iyice profesyonel olduktan sonra kulland???m sistemleri daha kolay hale getirmeye ba? lad?m. B?ylece ayn? anda bir?ok tekni?i kullan?p internet kazan?lar?m? katl?yordum. Ancak bu da bana yeterli gelmemi?ti. Daha? ok kazanmak i?in sistemleri otomatikle?tirmem gerekiyordu. Yani ben hi?bir?ey yapmadan s ¹rekli internetten para kazan?yor olmal?yd?m. Sonunda b ¹t ¹n metodlar? en ince ayr?nt?lar?na kadar tektek analiz ettim. Analizimin sonunda yanl?? yapt???m baz? yerlerin oldu? unu farkettim. Amerika Birle?ik Devletleri nde internetten en az ayl?k $ kazanan home-business ± i?lerinin kurucu babalar?ya temasa ge?tim ve onlardan da yard?mlar ald?m.? Art?k internetten para kazanma tekniklerini hem?ok kolayla?t?rm??t?m, hem otomatikle?tirmi?tim, hem de kuru?um sistemlerden elde etti?im kazan?lar?m? katlam??t?m.??imdi??rendiklerimi benim gibi internette?al??arak para kazanmak isteyenlere??retme zaman?yd???te bu y ¹zden sizler i?in ParaBabas? ± isimli bu ¹r ¹n ¹ haz?rlad?m.? Haz?rlad???m bu ¹r ¹nde, internetten nas?l para kazanaca??n?z??ok kolay bir?ekilde??reneceksiniz. ParaBabas? ± n?n en iyi taraf?, s?radan bir internet kullan?c?s?n? bile usta bir internet pazarlamac?s?na d?n ¹?t ¹rebilmesidir. Bahsetti?im teknikleri kullanmak o kadar kolay ki, internetten para kazanmaya ba?lad?k?a siz bile kendinize inanamayacaks?n?z. Art?k ParaBabas? ndan??renece?iniz teknikler sayesinde bo? bo? chat yapmaktansa, internetten binlerce dolar kazanacaks?n?z, ¹stelik hi? vakit kabetmeden yani hemen para kazanmaya ba?layabileceksiniz.?

3 Google-eBay-Facebook? Program? alan ilk 100 ki?iye para kazanmaya haz?r websitesi kurulumu hediye edece?im. B?ylece ParaBabas? ± nda anlatt?klar?m? an?nda kendi websiteniz ¹zerinde uygulamaya koyabileceksiniz. ParaBabas? ±?nda??renece?iniz teknikler kesinlikle reklam oku para kazan, yada arkada??n? ¹ye yap para kazan tarz? asl?nda kullan?c?lar?na hi? para kazand?rmayan ve vakit kayb? olan tekniklerden olu?mamaktad?r. Bu ¹r ¹nde anlatt???m teknikler, Amerika daki bir?ok ¹niversitede birebir ders konusu olan tekniklerdir. ParaBabas? ±?isimli ¹r ¹nde, sizelere direkt olarak hi? sermaye sahibi olmadan internet ¹zerinde sat?? yapabilmeyi ve buradan komisyon kazanmay???retece?im. Yani buradaki teknikleri kullanarak, sanki bir emlak dan??man? gibi yada borsa broker? gibi?al??may???reneceksiniz. Kurdu?unuz sistemler otomatik olarak?al??acak. Size d ¹?en sadece bankaya gidip internetten kazand???n?z paray? tahsil etmek olacak ve birde daha?ok para kazanmak i?in yeni yeni internetten para kazanma sistemleri olu? turmak olacak.??nternet ¹zerinden para kazanacak o kadar?ok metod varki, internetten para kazanman?n s?n?r? tamamen sizsiniz. Yani bu ¹r ¹ne sahip olduktan sonra kendiniz de yeni yeni metodlar geli?tirebiliceksiniz.? Yukar?da da s?yledi?im gibi ParaBabas? ±n?n kullan?m? son derece kolayd?r. S?radan bir internet kullan?c?s? bile bu ¹r ¹nde anlatt???m teknikleri kolayca uygulayabilir. Burada size d ¹?en tek?ey, e-kitapta anlatt???m metodlar? iyice okumak, sizler i? in?zel olarak haz?rlad???m videolar? dikkatlice izlemek ve verdi?im ara?lar? kullanmakt?r.? ParaBabas? ± nda anlat?lan internetten para kazanma tekniklerini yerliyerince uygulaman?z durumunda, sizin de geliriniz a?a??daki gibi olabilir Internetten-Kazanc3 Belki bir?ok ki?i buradaki rakamlar??mr ¹nde asla kazanamayaca??n? zannedebilir. Evet bu do?ru. E?er s?radan i? lerde s?radan insanlar gibi?al??rsan?z bu rakamlar? asla kazanamazs?n?z. Ancak sizlerde benim gibi yeniliklere a??k biri iseniz yukar?da g?rd ¹? ¹n ¹z rakamlardan?ok daha fazlas?n? internetten rahatl?kla kazanabilirsiniz.? Peki, ParaBabas ± nda neler anlat?yorum? Asl?nda, ParaBabas? ± nda anlatt?klar?m hepinizin g ¹nl ¹k hayat?nda defalarca kulland??? ama onlardan para kazanman?n hi? akl?n?za gelmedi?i y?ntemler.?rne?in, hepimiz Google da g ¹nde en az 8-10 defa bir?eyleri arar?z ama bu aramalardan para kazanmay? d ¹? ¹nmeyiz, yada hepimizin FaceBook hesab? vard?r ama buradan hi? para kazanmay?z.??te ParaBabas? ± nda buralardan para kazanmay???reneceksiniz. Daha?nce kurmu? oldu?um isimli websitemde sizlerle bir?ok internetten para kazanma y?ntemini bedava olarak payla?t?m.?u an T ¹rkiye de sadece ten??rendikleriyle bile ayl?k birka? bin dolar kazanan internet?kullan?c?lar??var. ¹stelik bunlar?n tamam? s?radan internet kullan?c?lar?.? ParaBabas? ± nda ise te anlatm?? oldu?um y?ntemlerin?ok daha sert halini g?receksiniz. Bu ¹r ¹nde te sizlerle payla?m?? oldu?um metodlar?n dibine kadar inip i?in b ¹t ¹n inceliklerini, b ¹t ¹n taktiklerini??

4 reneceksiniz.? ParaBabas? ±nda gereksiz ve para kazand?rmayan hi?bir y?ntem g?rmeyeceksiniz. Anlatt?klar?m? daha kolay anlaman?z i?in sizlere bir?ok video haz?rlad?m. Sadece o videolar? izlemeniz bile size?ok para kazanaca??n?z y?ntemler??retecek.? Bir?ok ki?inin pazarlama konusunda son derece zay?f oldu?unu bildi?im i?in sizlere de?eri $220 olan kullan?ma haz?r? ld ¹r ¹c ¹ sat??-pazarlama yaz?lar? haz?rlad?m. Yine, bir?ok ki?inin?ngilizce sinin olmad???n? bildi?im i?in?ngilizce C T ¹rk?e yaz?lm?? sat??-pazarlama yaz?lar? haz?rlad?m. Yani hi??ngilizce bilmeden yurtd???na bile sat?? yapabileceksiniz. Ne kadar g ¹zel de?il mi? Bir website kurmay? hayal bile edemeyenler, burada??rendikleriyle ayl?k binlerce dolar kazand?ran websiteleri kurabilecekler ¹stelik hi?bir webmasterl?k bilgisine ihtiya? duymadan. Haz?r websitesi bulunanlar, ellerindeki para kazanmayan websitelerini para makinesine d?n ¹?t ¹rebilecekler. ¹stelik?ok az emek harcayarak Program? alan ilk 100 ki?iye para kazanmaya haz?r websitesi kurulumunu ¹cretsiz olarak verece?im. B?ylece hi?bir?ey yapmadan an?nda para kazanmaya ba?layacaks?n?z.?nternetten para kazanmak ile hi? ilgisi olmay?p tek derdi, websitesine ziyaret?i kazand?rmak isteyenler bile bu ¹r ¹nden fayadalanabilirler.? ¹nk ¹ ParaBabas? ± isimli bu ¹r ¹nde $100 de?erindeki en b ¹y ¹k gizli silahlar?mdan olan bedava trafik sa? lama y?ntemlerimi de bonus olarak verece?im.? ParaBabas? ± isimli bu ¹r ¹n ¹ hemen alman kar??l???nda de?eri tam $722 olan?7 adet? bonusa ¹cretsiz olarak sahip olacaks?n? NOT:?E?er ParaBabas? ± n? almak istiyorsan acele etmelisin? ¹nk ¹ a?a??da ¹cresiz olarak verdi?im bonuslar?, k?sa bir s ¹re sonra para ile verece?im ParaBabas? ±n?n gelecekteki b ¹t ¹n g ¹ncellemelerinden ¹cretsiz yararlanma hakk?: B?ylece ben yeni metodlar ke?fettik? e sende bunlardan ¹cretsiz olarak yararlanabileceksin. ($47) An?nda Para Kazanma Metodu:Bu metod sayesinde ¹r ¹n ¹ ald?ktan 30dk sonra bile para kazanmaya ba?layabilirsin ¹stelik websitesi kurmadan.?($70) Bedava Website Trafi?i Sa?lama Rehberi: Bu rehber ile websitene ziyaret?i?ekmek i?in ayl?k y ¹zlerce dolar?demekten kurtulacaks?n ve websiteni bir para makinesine?d?n ¹?t ¹receksin.? ($100)? Kullan?ma Haz?r?ngilizce ve T ¹rk?e Sat?? Yaz?lar?: Haz?rlam?? oldu?um?ngilizce ve T ¹rk?e sat?? yaz?lar? ile?ngilizce bilmeden dahi yurtd???na an?nda ¹r ¹n satmaya ba?layabilirsin. Yapaca??n sat??lar kar??s?nda gelirini sadece T ¹rkiye den de?il t ¹n?d ¹nyadan sa?laycaks?n.?($220)?? Detayl? Video Anlat?mlar?: Size?zel olarak haz?rlam?? oldu?um video g?r ¹nt ¹leri ile hi?bir ayr?nt?y? atlamadan internetten para kazanmak ile ilgili her?eyi??reneceksiniz. ($95) Para Kazanmaya Haz?r Website Kurulumu: Evet yanl?? duymad?n?z;?hostunuza??sizin sat?? linklerinizden olu?an para kazanmaya haz?r website?kurulumu hediye ediyorum. Bu websitesiyle an?nda para kazanmaya ba?layabileceksiniz! ($140)?eBay gibi A??k Artt?rma Sitelerinden Para Kazanmak: Ni? pazarlama y?ntemleriyle a??k artt?rma sitelerinden binlerce dolar

5 kazanmay???reneceksiniz. ($50) A?a??da, ParaBabas? nda ki metodlar? kullanarak elde etti?im may?s 2009 kazanc?m?n bir k?sm?n? g?rebilirsiniz.. (resmi b ¹y ¹tmek i?in ¹st ¹ne t?klay?n) Yeterli de?il mi? O zaman bir de a?a??dakine bak?n (resmi b ¹y ¹tmek i?in ¹st ¹ne t?klay?n)??md??n ¹NDE 2 SE?ENEK VAR YA BURADA OKUDUKLARINI YOK FARZED?P ZENG?N OLMA HAYAL?YLE MUTLU HAYATINA DEVAM EDERS?N. YA DA HAYATINI DE???T?RECEK BU ¹R ¹NE BEDAVA VERD???M BONUSLARI VE?ND?R?ML? F?YATI?LE SAH?P OLUP HAYALLER?NE ULA?MA?MKANI YAKALARSIN KARAR SEN?N. NORMAL F?YATI $297 KISA B?R S ¹RE???N $49,99 Sipari? Vermek??in? ParaBabas? sahip olabilmek i?in?demeni iki?ekilde yapabilirsin, kredi kart?yla yada PayPal ile.?demeler,?bu ¹r ¹n ¹n sat?? haklar?n? elinde bulunduran?a.b.d. nin en b ¹y ¹k?irketlerinden biri?clickbank ($1milyar cirolu)? ¹zerinden olmaktad?r. Bundan dolay??kredi kart?n?z? kullanmakta i?iniz rahat olsun.??deme yapaca??n?z websitesi SSL g ¹venlik sertifikal?d?r. PARABABASI n? G ¹venli Link ¹zerinden Sat?n Almak??in T?klay?n.

6 ClickBank Odeme Butonu?demenizi ger?ekle?tirdikten sonra sistemin sizi y?nlendirece?i sayfadan PARABABASI ± na?size?zel?ifreyle an?nda ula? abilirsiniz..! Sayg?lar?mla,?erafettin Arslan (internet pazarlama uzman?) Download ParaBabasi The Best Way To Get Rih Quick Ebook or Software Here CLICK HERE To Download Selfhelp Booklet Ebooks & Digital Products Download - Home CLICK HERE To Download Selfhelp Booklet Ebooks & Digital Products Download - Home Tags : ParaBabasi,Quick

CashBook Eğitim Serisi

CashBook Eğitim Serisi CashBook Eğitim Serisi CashBook Kazanç EKİBİ www.comestomoney.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi Bu e-kitap ın yazar ve yayıncısı, yararlandığınız bu e-kitap ve tüm ilgili materyalleri en

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ

ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ ELAINE CUNNINGHAM?LE RÖPORTAJ by Nurettin TAN - Çar?amba, Ocak 01, 2003 http://www.kayipdunya.com/nurettin-tan/elaine-cunningham-ile-roportaj Herkese merhabalar ve sevgiler! Bir hayli uzun süredir hiç

Detaylı

PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ

PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ PROJEX (XNETWORK) TANITIM ÇALIġMALARINDA VE BEKLEYEN ÜYELER ĠLE ĠLETĠġĠMDE KULLANILABĠLECEK FARKLI ĠÇERĠKLER ĠLE HAZIRLANMIġ E-MAĠL ÖRNEKLERĠ ÖRNEK 1 Kendi ĠĢinin Patronu Olma Zamanı Gelmedi Mi? Çalışan

Detaylı

Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi

Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi Merhaba dostum, Benim adım Ertuğrul. 23 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık 1 yıldır internetten para kazanıyorum. Bu 1 sene içerisinde çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS!

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! YENİ NESİL KAZANÇ SİSTEMİ İLE MUHTEŞEM KAZANÇLAR ALMAYA VE BU HEYECANA HAZIR MISIN? İnternet ile ticaretin

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

Site Kurma Fikirleri ve Genel Plan Oluşturma

Site Kurma Fikirleri ve Genel Plan Oluşturma BU KİTAP İNDİRMEYOLU VE EĞİTİMUYUMAZ İŞ BİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR. ÖNSÖZ Arkadaşlar öncelikle bilgilerin %90 ı internetten derlediğim bilgilerdir.internnette her site ayrı bir konuya değinmiş oraya gir

Detaylı

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS!

PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! PARA KAZANMAK İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT SUNUYORUZ GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS! YENİ NESİL KAZANÇ SİSTEMİ İLE MUHTEŞEM KAZANÇLAR ALMAYA VE BU HEYECANA HAZIR MISIN? İnternet ile ticaretin

Detaylı

ÖNSÖZ. Simdiden herkese bol kazançlar, başarılar..

ÖNSÖZ. Simdiden herkese bol kazançlar, başarılar.. ÖNSÖZ Bu kitap size internet üzerinden kendi işinizi kurmanın yollarını öğretecektir. Hepimiz artık zamanımızın pek çoğunu internette geçiriyoruz. Kimimiz haberleri okuyoruz, kimimiz arkadaşlarımızla sohbet

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi

Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Merhaba dostum, Benim adım Aslı Göksu. 33 yaşındayım ve yaklaşık 5 yıl

Detaylı

Adım Adım İnternetten Para Kazanmak

Adım Adım İnternetten Para Kazanmak Adım Adım İnternetten Para Kazanmak Bu güne dek bir çok internetten para kazanma yolları okumuş ya da uygulamış olabilirsiniz fakat bu sefer diğerlerinden çok farklı bir para kazanma yöntemiyle karşı karşıyasınız.

Detaylı

ANKET BANK EĞİTİM PAKETİ

ANKET BANK EĞİTİM PAKETİ ANKET BANK EĞİTİM PAKETİ 1 Satış Sözleşmesi Sözleşme içerisinde www.anketbank.com web sayfası SİTE(Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) ismi ile, www.anketbank.com web sayfası üzerinden satılan Anket Bank

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

Adwords Başvurusu yapmak

Adwords Başvurusu yapmak Google internete giren herkesin çok yakından tanıdığı bir sitedir. Ancak insanların çok büyük bir çoğunluğu Google ın sadece arama motoru özelliğini kullanır, çoğu ücretsiz olan diğer hizmetlerinden haberleri

Detaylı

"Periyodik olarak, benim sevk hediye verecek (Neobux benim bağlantı kullanmak katılmak insanlar.) 1 $ Ödülü Ben Paypal hesabınıza transfer olacak"

Periyodik olarak, benim sevk hediye verecek (Neobux benim bağlantı kullanmak katılmak insanlar.) 1 $ Ödülü Ben Paypal hesabınıza transfer olacak "Periyodik olarak, benim sevk hediye verecek (Neobux benim bağlantı kullanmak katılmak insanlar.) 1 $ Ödülü Ben Paypal hesabınıza transfer olacak" Bu kez ödül kullanıcı adı verilecektir: Kullanıcı Adı:

Detaylı

InternettenParaKazanilirMi.com

InternettenParaKazanilirMi.com Amazon Satis Ortakligi Yolu ile Para Kazanma Rehberi Artik sanirim herkes satis ortakliginin ne kadar onemli oldugunu biliyor internet dunyasinda. Ancak yine de birkac saptamayi ve istatistigi sizinle

Detaylı

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU

TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU TELEFONLA VE YÜZYÜZE GÖRÜŞME KILAVUZU Bekleyen üyeleriyle ve ulaşabileceği herkesle, telefondan iletişim kurmak isteyenlere bu örnekler yol gösterecektir. Yüz yüze görüşmeler için de kullanabilir veya

Detaylı

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY

UZUNPOSTALCI PROF. Haz. Necmeddin GÜNEY -0.1 PROF ROF. DR. MUSTAFA UZUNPOSTALCI Haz. Necmeddin GÜNEY 1- Sayn hocam, öncelikle lütfederseniz sizi kendi dilinizden tanmak istiyoruz. Tarihe de not dü8mek bakmndan aileniz, e?itiminiz, okudu?unuz

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Yeil çayn cildi sklatrc özellii ile de zayflama sürecindeki cilt sarkmalarn da önler. Cildi güzelletirir.

Yeil çayn cildi sklatrc özellii ile de zayflama sürecindeki cilt sarkmalarn da önler. Cildi güzelletirir. fx15 kullananlar {Fx15 çinde Neler Var? FX15, içeriindeki metabolizma hzlandran bitkisel hammaddeler vastasyla ksa sürede salkl olarak toksinlerden hzl bir biçimde kurtulmanz ve kilo vermenize yardmc olan

Detaylı