Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi"

Transkript

1 Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat...

2 CHUCK PALAHNIUK: Washington eyaletinin do usundaki bir çiftlikte büyüdü. Bir süre Eyalet Üniversitesi ne devam ettikten sonra Oregon Üniversitesi ne geçti ve ö renimini orada tamamlad. Üniversite y llar boyunca yazar olmay akl ndan bile geçirmedi. Geçimini Freightliner adl flirkette otomobil tamircili i yaparak kazanmakta iken, 1996 da, arkadafllar yla birlikte devam etti i bir edebiyat grubu çerçevesinde Project Mayhem (Kargafla Projesi) adl k sa hikâyeyi yazd. Söz konusu hikâye üç ay gibi k sa bir süre içinde Fight Club a (1996) [Dövüfl Kulübü, Çev. Elif Özsayar, Ayr nt Yay nlar, 2000] dönüfltü. lk roman n yay mlatmay baflarana kadar yay nevleri taraf ndan pek çok kez geri çevrildi. Genellikle ad nda nehir kelimesi geçen a rbafll romanlara esin kayna olmufl bir co rafyada, ilk roman büyük ses getirdi. Palahniuk, 1999 da kat ld bir yazarlar konferans nda, Writing to Fail (Reddedilmek çin Yazmak) adl bir çal flma grubu yürüttü. Pacific Nortwest Booksellers Association Award ve Oregon Book Award ödüllerine de er bulunan Fight Club, 1999 da filme çekildi. Survivor (1999) [Gösteri Peygamberi, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2002], Choke (2001) [T kanma, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2003], Invisible Monsters (1999) [Görünmez Canavarlar, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2004], Fugitives and Refugees (2003) [Kaçaklar ve Mülteciler, Çev. Esra Ar flan, Ayr nt Yay nlar, 2005], Diary (2003) [Günce, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2005), Lullaby (2002) [Ninni, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2007], Haunted 2005 (Tekinsiz, Çev. Funda Uncu, Ayr nt Yay nlar, 2009), Snuff (2008), Pygmy (2009), Tell-All (2010) adl kitaplar kaleme alan Palahniuk, Oregon un Portland flehrinde yaflam n sürdürüyor.

3 Ayr nt Yay nlar Yeralt Edebiyat

4 Ayr nt : 557 Yeralt Edebiyat Dizisi: 49 Çarp flma Partisi Kitab n Özgün Ad Rant ngilizce den Çeviren Funda Uncu Yay ma Haz rlayan Gökçe Çiçek Çetin 2007 Bu kitab n yay n haklar Anetoliat Agency arac l yla Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak llüstrasyonu Sevinç Altan Kapak Düzeni Gökçe Alper Dizgi Esin Tapan Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Merkez Mah. Burcu Sok. 6/1 Kâ thane- stanbul Birinci Bas m 2010 kinci Bas m 2010 Bask Adedi 2000 ISBN SERT F KA NO AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Eminönü - stanbul Tel.: (0212) Fax: (0212) &

5 Çarp flma Partisi Yedi Bela Ö k Casey nin Dilden Dile Dolaflan Hikâyesi

6 DÖVÜfi KULÜBÜ YERALTI EDEB YATI D Z S ODA H ZMETÇ S N N GÜNLÜ Ü Octave Mirbeau Efi KTEK LER Philippe Djian SON SÜRGÜN Dragan Babic YATAK ODASINDA FELSEFE Marquis de Sade ACEM PEZEVENK Ola Bauer TAVANDAK KUKLA Ingvar Ambjörnsen GÖNÜLLÜ SÜRGÜN Claude Lucas EROJEN BÖLGE Philippe Djian KOZM K HAYDUTLAR A.C. Weisbecker HAYRAN OLUNASI CASANOVA Philippe Sollers GÖSTER PEYGAMBER KUZEY GÖZCÜSÜ Ola Bauer S S Tristian Hawkins TIKANMA HIRSIZIN GÜNLÜ Ü Jean Genet DEN ZC Jean Genet FLAMENKO NUN Z NDE Jason Webster GÖRÜNMEZ CANAVARLAR ADSIZ DEVLER Pascal Bruckner ANNEM Georges Bataille ÇARPIfiMA J.G. Ballard MELEKLER Denis Johnson FAH fie Nelly Arcan KAÇAKLAR VE MÜLTEC LER CENNETTE B R GÜN DAHA Eddie Little SEVDALI TUTSAK Jean Genet YALANIN ERDEM Joachim Zelter SA NIN O LU Denis Johnson UYKU Annelies Verbeke GÜNCE ARA BÖLGE William S. Burroughs BEYAZ ZENC LER Ingvar Ambjörnsen BALKON Jean Genet

7 AMER KA MEKTUPLARI Joachim Zelter N NN fikence BAHÇES Octave Mirbeau BETTY BLUE Philippe Djian SIKIGÖZET M Jean Genet PARAVANLAR Jean Genet ERSK NE N N KUTUSU Kym Lloyd BROOKLYN E SON ÇIKIfi Hubert Selby Jr. CENAZE MERAS M Jean Genet YOLDA Jack Kerouac LANETL LER N SAÇ ST L Joe Meno ZEN KAÇIKLARI Jack Kerouac

8

9 Babam Fred Leander Palahniuk için. Kafan kald r da bak. Lütfen.

10

11 Do mam fl olmay hiç istedin mi?

12

13 Yazar n Notu: Bu kitap, çok çeflitli tan klarla görüflmeyi ve onlar n ifadelerini derlemeyi gerektiren, sözlü tarih tarz nda yaz lm flt r. Birden çok kayna a, paylafl lan bir tecrübeyle ilgili sorular soruldu unda, kaynaklar n birbiriyle çeliflmesi kaç n lmazd r. Bu tarzda yaz lm fl di er biyografiler için lütfen George Plimpton n n Capote sine, Jean Stein n Edie sine ve Brendan Mullen n Lexicon Devil na bak n z.

14

15 1- Girifl Wallace Boyer (x Araba Sat fl Eleman ): Ço u insan gibi ben de, kendisi ölene kadar Ö k Casey yle tan fl p muhabbet etmedim. Ço u ünlü insan için durum genellikle böyledir: Nallar diktikten sonra yak n arkadafl çevresi mantar gibi biter. Ölü bir ünlü yolda yürürken, gerçek hayat nda hiç tan flmad bir milyon kadar en iyi dostunu görmek zorunda kal r. Jeff Dahmer ve John Wayne Gacy nin hayat boyunca yapt en iyi kariyer giriflimi, ölmekti. Öldükten sonra Gaetan Dugas n kendilerini sikti ini söyleyen seks partnerlerinin say s rekor k rd. Ö k Casey de aynen böyle söylerdi: nsanlar siz hayattayken size sald rarak veya siz öldükten sonra sizi överek itibar kazan rlar. 15

16 Bana gelince, bir uçaktay m ve çiftçinin teki yan mda oturuyor. Adam n derisi, kaza yapt ktan sonra bakmaya cesaret edeme iniz araban z gibi görünüyor: Is r klar yüzünden üzerinde difl izleri var; ayr ca çukur çukur ve burufl burufl; ellerinin üst k sm ndaki deri i renç. Uçufl görevlisi bu çiftçiye ne içmek istedi ini soruyor. Hostes, adamdan içkimi bana uzatmas n rica ediyor: buzlu skoç viskisi. Ne var ki, canavar parmaklar n plastik barda tuttu unu, çi nenmifl eklemlerini görünce, o barda a z ma sürmem imkâns zlafl yor. Salg n hastal k söz konusu olunca insan yeterince dikkatli olam yor. Havaalan nda içinden yürüyerek geçmemiz gereken bir metal dedektörü var ve eskiden SARS (A r Akut Solunum Yolu Yetersizli i Sendromu) bulaflmas n diye kulland klar vücut s s monitörüne benziyor. Hükümet ço u insan n hastal n kendine bulaflt ndan haberdar olmad n söylüyor. Birisi kendini iyi hissedebilir; ancak o monitör bip sesi ç kar rsa, bu o kiflinin atefli yüksek demektir ve o insan karantinaya al rlar. Belki de hayat n n sonuna kadar karantinada kal r. Dava bile aç lmaz; hiçbir fley olmaz. Emniyet için önümdeki servis masas n kapat p barda elime al yorum. Viskinin renginin solmas n ve sulu bir hal almas n izliyorum. Buz eriyip gözden kayboluyor. Geçinmek için araba satan her insan size flunu söyleyecektir: Tekrar etmek bütün becerilerin anas d r. Sat c l k mesle inde iliflki kurarak para kazan rs n. Ne olursan z olun, becerilerinizi gelifltirebilirsiniz. Bir ad hat rlaman n en iyi yollar ndan biri, renklerini yeflil, kahverengi ya da mavi haf zam za kaz yana kadar kiflinin gözlerine bakmakt r. Buna Ezber Bozma diyebilirsiniz: Eskiden unuttu unuz fleyleri art k unutmaman za yarar. Bu yabanc kovboyun gözleri aç k yeflil. Antifriz yeflili. Ben pencere taraf nda, o ise koridorda oturuyor ve Peco Junction la flehir aras ndaki ba lant uçuflu boyunca kolça paylaflaca z. Elçiye zeval olmaz ama, aya ndaki kovboy çizmelerindeki 16

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, uçurumdan atlayanlar n...

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, uçurumdan atlayanlar n... Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... JOACH

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... PHILIPPE

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... CLEMENS

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... CUMHUR

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... CHUCK

Detaylı

kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların...

kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların... Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların...

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların... Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların...

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların... Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların...

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, uçurumdan atlayanların... Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

J. G. Ballard n AYRINTI YAYINLARI ndan Ç kan Kitaplar :

J. G. Ballard n AYRINTI YAYINLARI ndan Ç kan Kitaplar : J. G. Ballard n AYRINTI YAYINLARI ndan Ç kan Kitaplar : Günefl mparatorlu u Yak n Gelece in Mitoslar S n rs z Rüyalar Diyar Cennette Bir Koflu Kokain Geceleri Süper Kent Beton Ada Milenyum nsanlar Çarp

Detaylı

Lee Siegel Ölü Bir Dilde Aflk

Lee Siegel Ölü Bir Dilde Aflk Lee Siegel Ölü Bir Dilde Aflk Ölü Bir Dilde Aflk Lee Siegel dan Bir Aflk Hikâyesi Guru Vatsyayana Mallanaga dan Kamasutra Tercüme ve Yorumlar Profesör Leopold Roth Önsöz ve Notlar Anang Saighal Yorumlar

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair

Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair Bu a ac diktim ben haç diye ölülerime. Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair u s u l g e r e i Bu kitap, Leon Z. Surmelian n I Ask You, Ladies and Gentlemen (E. P. Dutton, New York, 1945) adl roman n n

Detaylı

HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER?

HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? KAP TAL ZM N MUTFA INDA GEÇ RD M K YIL PHILIP DELVES BROUGHTON Çevirenler P nar fiiraz ve Ümit fiensoy ISBN

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER

PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER 1947 y l nda stanbul da do du, ilkokulu Cihangir de okudu. Ortaokula Avusturya Lisesi nde devam etti. Orta 3 ten sonra tahsiline devam etmesi için ailesi taraf ndan sviçre

Detaylı

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com 2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar

sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar Aysel Gürmen Mustafa Delio lu sa l kl tavuk bilgi platformu yay nlar e itim dizisi 003 Kanatl Ar-Ge, stanbul 2008 D 100 Ankara Karayolu 7. km Bolu tel 0374 243 94

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı