International Journal of Languages Education and Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY AN INVESTIGATION ON GENDER ROLE ATTAINMENT IN CHILDREN LITERATURE TROUGH KEMALETTİN TUĞCU S NOVELS KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Esma DUMANLI KADIZADE 2 ABSTRACT Social learning theory is one of the important theories of gender role education in children. According to this theory, children imitate the role models that they created from the same-sex selection of people that they encounter in their entourage, by means of visual media, through the lecture books they read in the school or fictional story books that are suitable for their age, and that they imagined in their fantasies through these inputs. By this way, the children adopt the gender role by the conditioning of these stimulus generated by their social environment. In this study, twenty two novels have been chosen among approximately three hundred children s and young adult novels of Kemalettin Tugcu with simple random sampling. Document analysis technique within qualitative research methodology has been applied. The aim of the study is to investigate the gender roles phenomenon in Children s Literature through Tugcu s work in terms of the gender division of labour within the household, stereotypes and occupational stereotypes. Key Words: Sex, Gender, roles of gender, occupational stereotypes, stereotypes, social learning teory, children litarature, novel. 1 Bu çalışma, 2-4 Şubat 2015 tarihlerinde, İstanbul da, 2. International Conference On Education And Social Sciences da bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta:

2 102 Esma DUMANLI KADIZADE ÖZET Çocuklarda cinsiyet rollerinin öğretiminde önemli kuramlardan birisi de sosyal öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre çocuklar, öncelikle yakın çevresinde gördüğü, ardından kitle iletişim araçlarını takip ederken fark ettiği, daha sonra ise gerek okulda işlediği gerek evde okuduğu kitaplarında ve özellikle kendi yaş grubuna uygun roman, öykü gibi kurmaca metinlerde hayallerinde birebir yaşatıp zihninde canlandırdığı kişilerden genellikle hemcinsinden seçmeler yaparak, onları rol model olarak belirler. Kimi zaman model aldığı bireyleri taklit eder, kimi zaman da o bireylere öykünür. Böylece birey sosyal ortamında var olan bir yığın uyaran tarafından koşullandırılarak cinsiyet rolünü benimsemiş olur. Çalışmada çocuk ve gençlik romanları arasında önemli bir yeri olan Kemalettin Tuğcu nun sayısı üç yüze yakın olan romanlarından basit seçkisiz örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemi kullanılarak yirmi iki tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Amacımız yazarın roman kişilerini, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında belirleyerek Türkçe öğretiminde çocuk yazını açısından toplumsal cinsiyet rolleri olgusunu sorgulamaktır. Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, sosyal öğrenme kuramı, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetçilik, çocuk yazını, roman. 1. GİRİŞ Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbirinin yerine kullanılsa da farklı anlamları olan iki kavramdır. Cinsiyet (sex) kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Ancak yine bu iki kavramı net çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir, çünkü toplumsal cinsiyetin oluşumunu meydana getiren toplumun bireyden beklentileri, toplumun kalıp yargıları, istendik davranışları bireyin fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak değerlendirilmiştir. (Dökmen,2004; Lindsey,1990) Yine Oakley (1985) e göre, toplumsal cinsiyet bir kültür meselesidir ve kadınlar ile erkeklerin dişil ve eril olarak sosyal sınıflandırılmasına işaret etmektedir. Aslında toplumun sahip olduğu kültür; bir kadın ve erkeğin nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, bu tutumlara ilişkin toplumun beklentilerini ortaya koyarken kadın ve erkeği sosyal anlamda temellendiren özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003:74; Üner, 2008:6; Powell and Greenkouse, 2010:1012). Kaplan (1997), cinsiyetlere atfedilen tutum ve davranışların doğuştan gelmediğini ve sonradan kazanıldığını savunur, bu kazanımların toplumların kültürel değişimlerine, ihtiyaçlarına ve üretim ilişkilerine bağlı farklılıklar gösterdiğini belirtir. Bu farklılıklar kişiliğinin oluşumunda önemli payı olan toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar ve bireyin

3 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 103 toplumun istediği yönde davranışlar ortaya koymasına neden olur, aksi takdirde birey kişilik gelişimi açısından başarısız sayılır. (Özkalp,1995) Dolayısıyla çocukluktan itibaren başta okullarda olmak üzere kız ve erkek rolleri kalıp yargılar çerçevesinde bireye benimsetilir. Böylece çocukların geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlar geliştirmeleri sağlanır. (Tan, 2000) Yapılan araştırmaların çoğunda (Gümüşoğlu, F. (1994), Arslan, Ş. A. (2000) Alptekin, K. (2002), Tan, M. (2000), Esen ve Bağlı, M. T. (2003), Unicef Raporları (2003)) öğretmen davranışlarının, öğrencilerin sosyal sınıfı, cinsiyeti, etnik grubu vb. unsurlardan etkilenebildiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dünyanın pek çok yerinde okulların kurumsal yapısı, okul iklimi ve okul organizasyonu erkek egemen bir yapılanma görüntüsü taşımaktadır. Bu perspektifle günümüzde okullar toplumda varolan eşitsiz, haksız iş bölümünün meşru, doğal ve hatta kaçınılmaz olduğu görüşünü nesilden nesile aktaran kurumlar durumuna düşmüşlerdir (Hatice Tezer Asan, 2010) Bu şartlarda karar verme aşamalarında kadınların yer almadığı veya yer alan kadınların da genellikle bekar oldukları görülmektedir. Bunda ataerkil sistemin kadına dayattığı ev işi ve çocukların bakımı ve ev hizmetinin etkisi tartışılamaz boyuttadır. (Gök, 2004) Helvacıoğlu (1994,1996) tarafından araştırılan Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik konulu çalışmaların sonuçlarına göre son yıllarda toplumsal cinsiyetçilikle ilgili gelişmelerin geçmişe göre daha iyi olduğunu söylemek mümkünse de sorunun tamamen aşılamadığı açıktır. Çocukluktan itibaren şekillenmeye başlayan toplumsal cinsiyet olgusunda ve buna paralel olarak gelişim gösteren toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda çevrenin ve okulun dolayısıyla toplumsallaşmanın etkisi yadırganamaz. Çocuk okuma kitaplarının ve ders kitaplarının etkisiyle bu rolleri büyük oranda benimser hale gelir. Dolayısıyla çocuk yazınında ve eğitimin her alanında önemli bir yer teşkil eden çocuk ve gençlik romanları sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde cinsiyet rollerinin belirlenmesinde de etkilidir. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından ailesi ve yakın çevresiyle başlayan toplumsal cinsiyet oluşumu, kitle iletişim araçları ve okuma kitapları ile birlikte çocukların hemcinslerini model almalarıyla gelişir. Kemalettin Tuğcu çocuk ve gençlik yazınında üç yüze yakın yapıt vermiştir. Yazarın romanlarının lı yıllar arasında kaleme aldığı göz önünde bulundurulursa, kadın ve erkeklere sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin, geleneksel anlayış çerçevesinde olduğu belirlenmiştir. Roman kişileri içinde erkeklerin kadınlardan sayıca daha fazla olduğu, meslek rollerinde erkeklerin kadınlara oranla daha farklı ve önemli meslek grupları içerisinde sunulduğu görülmüştür. Hem evin içinde çalışıp anne rolünde, hem de evin dışında çalışarak baba rolünü üstlenip evin geçimini sağlayan kadın rolü ise kocasından çeşitli nedenlerle boşanmış veya kocası ölmüş karakterlere mahsus bir özelliktir. Bu kişiler evin dışında çalışıyorlar da olsa yine kadın rolüne uygun meslek grubunu tercih etmek durumundadırlar. Temizlik, çocuk bakıcılığı, iğne oyası işleme vb. Genç kızların ise hem ev içinde ev işlerini görüp, hem de öğrenci olarak evin dışında okuduklarını görmekteyiz. Kadınlar zayıf ve pasif,

4 104 Esma DUMANLI KADIZADE erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Çalışma bulguları sonucunda, Kemalettin Tuğcu nun çocuk ve gençlik romanları arasında yer alan bu yapıtlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı tespit edilmiştir. 2. Araştırma Yöntemi Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi ve toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan teknikler açıklanmıştır. Araştırma kurgusal/üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. (Yıldırım,2008) Var olan bir durumu, var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan bu yaklaşımda ilişkisel türden bir tarama yapılarak çocuk yazınında Kemalettin Tuğcu nun romanları incelenerek romanlardaki toplumsal cinsiyet rollerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, 1936 yılında ilk romanını yazan Kemalettin Tuğcu nun 1990 lı yıllara gelinceye kadar 300 den fazla kaleme aldığı çocuk ve gençlik romanları oluşturmaktadır. Çalışmamızın örneklemini ise bu romanların içinden rastgele seçilen; Ana Kucağı, İyilik Meleği, Kız Evlat, Hacı Baba, Karanlık Dünya, Annemin Hikâyesi, Kız Arkadaşım, Bir Garip Kızcağız, Devlet Kuşu, Annelerin Çilesi, Satılan Çocuk, Toprak Adamları, Kırk Evin Kedisi, Garip, Çocuk İhtiyar, Tanrı Misafiri, Eskicinin Köpeği, Sokak Köpeği, Çocukluk Arkadaşım, Can Yoldaşları, Sokaktan Gelen Çocuk, Küçük Erkek adlı 22 romandan oluşturmaktadır. 3. BULGULAR 3.1. Romanlarda Kahramanların Cinsiyetlerine Göre Tasnifi Kemalettin Tuğcu nun araştırma kapsamında değerlendirdiğimiz romanlarında öncelikle roman kahramanlarının cinsiyet değerlendirmesi yapılmıştır. Aşağıda her romanda yer alan kadın ve erkek kahramanların frekans değerleri verilmiştir. Verilere göre en fazla kahraman Bir Garip Kızcağız adlı romanda yer alırken, bu roman, Devlet Kuşu ile Kız Arkadaşım adlı iki romanda kadın ve erkek frekans değeri de birbirine eşittir. İncelenen, 20 romandan 11 inde ise erkek kahramanların frekans değerleri kadınlardan fazladır. Tablo 1: Romanlarda Kadın- Erkek Kahramanların f Değerleri Erkek Kadın Ana Kucağı 8 6 İyilik Meleği 6 7 Kız Evlat 6 7 Hacı Baba 5 0 Karanlık Dünya 6 2 Annemin Hikâyesi 7 2

5 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 105 Kız Arkadaşım 4 4 Bir Garip Kızcağız Devlet Kuşu 3 3 Annelerin Çilesi 7 4 Satılan Çocuk 9 2 Toprak Adamları 7 2 Kırk Evin Kedisi 5 7 Garip 5 4 Çocuk İhtiyar 4 5 Tanrı Misafiri 6 2 Eskicinin Köpeği 2 1 Sokak Köpeği 3 7 Çocukluk Arkadaşım 7 6 Can Yoldaşları 5 2 Sokaktan Gelen Çocuk 5 1 Küçük Erkek 8 2 Toplam Hacı Baba adlı romanda ise kadın kahraman yoktur, roman tamamen erkek kahramanlardan oluşmuştur. Toplamda ise erkek ve kadın kahramanların frekans değerleri ve yüzdeleri aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. Tablo 2: Romanlardaki Kadın-Erkek Kahramanların Frekans Değerleri Kadın; 86; 40% Erkek Erkek; 128; Kadın 60% Tablo 1 e göre araştırma kapsamında yer alan 20 romanda erkek kahramanların frekans değeri toplamda 128 ken, kadın kahramanların frekans değeri toplamda 86 dır. Buna göre yazar kurguladığı romanlarında erkek kahramanlara %60 oranında yer verirken, kadın kahramanlara %40 oranında yer vermiştir. Araştırmanın bu ilk aşamasında cinsiyetler arasında eşitliğin olmaması yönüyle toplumsal cinsiyet rollerinin incelenebilirliği anlam kazanmıştır.

6 106 Esma DUMANLI KADIZADE 3.2. Romanlarda Kahramanların Meslek Gruplarına Göre Tasnifi Kimi zaman isteyerek, kimi zaman da zorunlu olarak seçilen meslekler, toplumsal cinsiyet rollerinin en belirleyici unsurlarından birisidir ve meslekler arasında dünya genelinde cinsiyetlere özgü kesin ayrımlar vardır. Yazarın romanlarında yer alan mesleklerin de bu ayrımlara sahip olması, bilhassa çocuklardan oluşan okur kitlesinin algılarında toplumsal cinsiyet olgusunun yerleşmesine neden olacaktır. Araştırma kapsamında belirtilen toplumsal cinsiyet rollerinin meslekler üzerinde değerlendirilmesi ise araştırmanın temelini oluşturmuştur. Yapılan incelemeye göre romanlarda erkek kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; avukat (f:3), banka memuru (f:1), garson (f:1), ayakkabıcı (f:1), demirci işçisi (f:1), polis (f:1), memur (f:1), muhtar (f:1), bakkal (f:3), doktor (f:5), iş adamı (f:1), dülgerlik (f:2), emekli albay (f:1), eskici (f:1), albay (f:1), binbaşı (f:1), öğretmen (f:2), emniyet müdürü (f:1), çiftçi (f:3), ticaret (f:3), rençber (f:1), banka müdürü (f:1) işçi (f:1), mühendis (f:1), muhtar (f:1), üniversite öğrencisi (f:1), hizmetli (f:1), aktar dükkânı (f:1), bakkal (f:1), çoban (f:1), terzi (f:1), çoban (f:1), şirket elemanı (f:1) olmak üzere 33 çeşittir. Kadın kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; ev hanımı (f:17), sütannelik (f:1), ev kızı (f:2), çocuk uzmanı (f:1), hizmetçi (f:1), gündelikçi (f:1), çamaşırcı (f:1), terzi (f:1), öğrenci (f:3), öğretmen (f:1) olmak üzere 10 çeşittir. Bu kategoride yer alan mesleklerin toplumun kadından beklentileri doğrultusunda seçildiği görülmektedir. Kadın kahramanlar, sadece ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgili meslekler edinebilmektedirler. Araştırma kapsamında değerlendirilen meslek rolleri arasındaki kesin çizgiler, romanlardaki toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığını pekiştiren bir bulgudur. Bu sınıflandırmaya göre erkek cinsiyet kategorisinde, toplumda yer alabilecek hemen hemen bütün meslek gruplarının var olduğunu görürüz. Erkek kahramanların avukat, doktor, albay, binbaşı, polis, öğretmen, memur, muhtar, mühendis, hukuk öğrencisi, dülger, çiftçi, ayakkabıcı, terzi, bakkal gibi geniş bir yelpazeye yayılmış mesleklerde çalışmaktadırlar. Bu mesleklerin büyük bir kısmı toplumun üst tabakasına hitap eden, saygı duyulan, değer verilen mesleklerdir Erkek Kategorisindeki Meslek Grupları Memurlar: Avukat, öğretmen, binbaşı, albay, doktor, polis, mühendis, banka müdürü, banka memuru, emniyet müdürü, muhtar İşçiler: Ayakkabıcı çırağı, garson, şirket elemanı, demir işçisi Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar: Çiftçi, çoban Ticaretle Uğraşanlar: Bakkal, terzi, dülger, aktar dükkânı Öğrenci: Hukuk öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisi Kadın Kategorisindeki Meslek Grupları

7 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 107 Romanlarda kadın kahramanların birinci mesleği ev hanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Kemalettin Tuğcu romanlarında ev hanımı ile kadın adeta bütünleşmiş gibidir. İncelenen romanların hepsinde en az bir kadın kahraman ev hanımı olarak kurgulanmıştır Ev- Hanımı/ Ev Kızı: İncelenen romanlarda, en yüksek frekans değerine sahip meslek grubu olan ev hanımlığını üç aşamada değerlendirebiliriz: a.romanlarda kadın kocasını kaybetmiş ya da kocası onu terk edip gitmişse kadın artık hem evde hem de ev dışında hayatla mücadeleye girişmek zorunda kalan, ezilen bir birey olarak karşımıza çıkar. Bu şartlarda kadınlar genellikle evlenmeyen, fedakâr, çocuğunu büyütebilmek, geçimini sağlayabilmek için temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi işler yapan karakterlerdir. Karanlık Dünya adlı romanda babası ölmüş olan Ahmet'in annesi Halime Hanım, hem tarlada çalışır, hem ev işlerini yapar. Evini geçindirip, yuvasının bütünlüğünü korumaya devam eder. b.kadın evli ve ailesi ile yaşıyorsa, hem çekirdek ailesine hem de eşinin ailesine hizmet etmek durumundadır. Devlet Kuşu adlı romanda Dürdane, kayınvalidesi Pakize ile birlikte yaşar, ona hizmet eder. Pakize Hanım ona eziyet etse de, onu çileden çıkarsa da, Dürdane sabretmek zorunda bırakılır. c.genç kız ve kız çocuğu karakterleri ise birer ev hanımı adayı olarak görülür ve ev işlerini yaparken bir yandan da öğrenci olarak hayatlarına devam ederler. Kadın cinsiyetinin çoğu zaman toplum tarafından ezildiğini görmekteyiz. Can Yoldaşları adlı romanda Dilek, genç bir kızdır, üvey annesinin yanından kaçıp kurtulur. Eğitimini sürdürebilmek için sığındığı evlerde hizmetçilik yapan bir ev kızıdır. Çektiği sıkıntılara rağmen eğitimine devam eder. Kemalettin Tuğcu nun incelediğimiz romanlarının tamamına yakınında kadın kahramanlar ya ev-hanımı ya da ev-kızı olarak toplumun kalıp yargılarına uygun biçimde, ev işlerini yapma, çocuk bakma gibi rolleriyle kurgulanmıştır. Bu rollerinin dışında para kazanmak durumunda olanlar ise hem evde bu rolleri yapmaya devam ederler, hem de ev dışında temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi yine fiziksel özelliklerinin gerektirdiği meslekleri yapmaktadırlar. Bu meslekler ise toplum tarafından önemli bir değer taşımayan hatta meslekten sayılmayan iş kollarıdır Öğretmen: Yazarın incelediğimiz romanlarından sadece birinde kadın karakterlerinden birisi bu mesleği yapar, onun da medeni hali bekârdır. Bu durumda okur incelediğimiz romanlardan, çalışan kadının, evli olmadığı için dolayısıyla geçimini sağlamak için çalıştığı sonucuna ulaşır. Kız Arkadaşım adlı romanda öğretmen Lamia, kendisi gibi öğrencisi Nazlı'nın edebiyat fakültesini ve Ömer'in de hukuk fakültesini okumasını sağlar. Lamia evlenmemiş, kendini öğrencilerine adamıştır. Aynı romanda tek başına yaşayan kadın karakterlerden Saime Hanım ise zengindir ve bu çocuklara bakar, büyütür. Çocuklar üniversiteye gittikten sonra iki kadın birlikte bir köye gidip yerleşirler.

8 108 Esma DUMANLI KADIZADE Sekreter: Yazarın romanlarında toplumsal cinsiyetçiliği yansıtan diğer bir meslek ise sekreterliktir. Sadece kadın cinsiyetine özgü olarak görülen bu meslek grubunda ise kadının küçük görülmesi söz konusudur. Annelerin Çilesi adlı romanda Avukat Nihat karısını sekreteri ile aldatır, ardından karısından boşanıp onunla evlenir. Sekreter Ayten kötü bir kadın olarak toplum tarafından dışlanmış, düşük bir kadın olarak kurgulanır. Nihat Bey, romanın sonunda yazdığı bir mektupla çocuğu tarafından aklanırken, Ayten kötü bir kadın olarak rolünü sürdürür ve Nihat Bey'i de aldatır. Yazar erkek kahramanlarını yüceltirken, aynı noktada kadını sahip olduğu mesleğiyle birlikte alçaltır Terzi Bu meslek grubunda erkek ve kadın cinsiyetine de yer verilmiştir. Ancak kadın için ayrı bir meslek olarak görülmez. Çünkü kadın zaten evinin terzisi gibi, sökükleri diker, eskileri onarır. Temizlikçilik, gündelikçilik gibi kadına atfedilen hizmetlerden birisi olarak görülür. Bir Garip Kızcağız adlı romanda Mihri Teyze, terzidir. Kocası ölmüştür, hem oğlu Cemal'e bakar, hem de evlatlık alır ve evini geçindirir, çocuklarına annelik yapar. Oğlunu okutur, muhasebeci yapar Öğrenci Yazarın romanlarında, kadın kahramanları içinde en güçlü, yılmayan karaktere sahip olanlar genellikle öğrenci olanlardır. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında kız çocukları da erkek çocukları gibi eğitim görme hakkına sahiptirler. Ancak kızlar toplum tarafından birçok güçlüğe katlanarak kimi zaman hizmetçilik yaparak, kimi zaman da çocuk bakarak bunu gerçekleştirir. Kadın, genç kız veya kız çocuklarının kültürlü olmaları, öğrenimlerini bitirmeleri desteklense de sonunda kadının yeri evidir düşünce tarzıyla okurun karşısına çıkarılırlar. Bu özellikler incelediğimiz romanlarda yine toplumsal cinsiyetçiliği, geleneksel ataerkil yapıyı, cinsiyet rollerindeki eşitsizliği yansıtır. Kırk Evin Kedisi adlı romanda; Yıldız, annesini kaybetmiştir, babası Arabacı Arif ise durumu iyi olmadığı için kızını okusun diye yakınlarının yanına yollar. Kalmaya gittiği evlerde Yıldız a kadınlar temizlik ve ev işleri yaptırırlar. Ona kötü davranırlar, bütün olumsuzluklara karşın Yıldız, tıp fakültesini kazanmayı başarır. Ancak romanın sonunda Yıldız, doktor olarak para kazanıp, ev dışında çalışmaz. Roman Yıldız ın fakülteyi kazanması ile sona erer.

9 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Çocuk Uzmanı/ Çocuk Bakıcısı/ Süt Anne Diğer bir meslek grubu ise kadının annelik rolüne özgü, yine toplumsal cinsiyetçilik bağlamında sadece kadına atfedilmiş iş kollarını kapsar. İyilik Meleği adlı romanda Fahire, doktor olan babasının yanında çocuklara bakar. Ancak hemşire veya hasta bakıcı değildir. Gönüllü olarak babasına yardım eder aynı zamanda ev işlerini de yapar, yazar tarafından çocuk uzmanı olarak değerlendirilmiştir Temizlikçi/ Gündelikçi/ Çamaşırcı/Hizmetçi Toplumsal cinsiyetçiliğin en belirgin olduğu meslek gruplarıdır. Aslında bütün kadınların günlük hayatta yaptıkları bu işler meslek olarak erkek cinsiyetlerine özgü olmadığı gibi, yazarın erkeklere evde dahi bu işleri yaptırmadığı görülmektedir. İncelenen romanlara göre ataerkil düzende, eve para getiren kişi erkektir. Eğer kadının kocası ölmüş veya yok ise kadın ev dışında çalışabilir. Kadın başka mesleğe sahip olmadığı için, temizlikçi, gündelikçi, çamaşırcı, hizmetçi vb meslek gruplarından birini gerçekleştirmek zorunda bırakılır. Eskicinin Köpeği adlı romanda, Hanife Hanım, Arif'in annesidir. Arif in babası ölünce annesi çamaşırcılık, gündelikçilik yaparak evini geçindirir.

10 110 Esma DUMANLI KADIZADE Tablo 3: Meslek Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı Ana Kucağı çiftçi, ticaret ev hanımı İyilik Meleği Doktor ev kızı, çocuk uzmanı Kız Evlat bakkal, ticaret, şirket elemanı ev hanımı aktar dükkanı, bakkal, çiftçi, çoban, terzi - kadın kahraman yok - Hacı Baba Karanlık Dünya doktor, hizmetli ev hanımı Annemin Hikayesi Mühendis, muhtar, öğretmen ev hanımı Kız Arkadaşım avukat, üniversite öğrencisi ev kızı Bir Garip Kızcağız işçi, doktor ev hanımı, öğretmen Devlet Kuşu banka müdürü süt annelik, terzilik Annelerin Çilesi Avukat ev hanımı, sekreter Satılan Çocuk Rençber ev hanımı Toprak Adamları çiftçi,ticaret ev hanımı Kırk Evin Kedisi öğretmen, emniyet müdürü, doktor ev hanımı Garip Doktor ev hanımı Çocuk İhtiyar Albay, binbaşı ev hanımı, çocuk bakıcısı Tanrı Misafiri dülgerlik, emekli albay, bakkal ev hanımı Eskicinin Köpeği eskici, ayakkabıcı ev hanımı, tahsilli Sokak Köpeği memur ev hanımı, çamaşırcı, gündelikçi Çocukluk Arkadaşım bakkal, doktor, iş adamı ev hanımı, öğrenci Can Yoldaşları memur, muhtar ev hanımı, öğrenci Sokaktan Gelen Çocuk ayakkabıcı, demirci işçisi, polis Küçük Erkek avukat, banka memuru, garson ev hanımı ev hanımı, hizmetçi, öğrenci

11 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Değerlendirme Çalışmada Kemalettin Tuğcu nun çocuk romanları toplumsal cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilmiştir. Cinsiyet rollerinin romanlara geleneksel olarak yansıması çocukların sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde model alarak öğrenmesine etki edecektir. Yazarın incelediğimiz romanlarından erkeklerin cinsiyet tercihi açısından kadınlardan daha fazla yer aldığı yine kadınlara oranla daha çeşitli meslek grupları içerisinde kurgulandığı görülmüştür. Romanlarda öte yandan aile içinde kadınların daha fazla ev işleriyle ilgili rollerde evin içinde, erkeklerin ise evin geçimiyle ilgili rollerde evin dışında yer aldığı tespit edilmiştir. Kişilikle ilgili cinsiyet rollerinde ise kadınlar zayıf ve pasif, erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında aile içinde iş bölümü olduğunu göremeyiz, romanlarda ataerkil aile düzeni hâkimdir. Parayı kazanan erkek ise, erk onda görülmektedir, kadın boyun eğen konumundadır. Erkek çalışıyorsa, az da olsa para kazanıyorsa kadının çalışmasına gerek olmadığı kalıp yargısı verilmiştir. Kadın evde, ev işleriyle ilgilenmektedir. Eğer kadın yemek yapmaz ise erkek aç kalır, erkek kadın tarafından beslenip, doyurulması gereken, hizmet edilen bir otoritedir. Bunu sağlamayan kadın, hor görülür, dışlanır. Ayrıca sadece kocasına değil, kimi durumlarda birlikte yaşamak zorunda olduğu kayınvalidesine ve kayınbabasına da hizmet etmek durumundadır. Evdeki kız çocukları ise annelerinin ev içindeki işlerde varisleri gibidir, hem okurlar hem de ev işlerini öğrenip yaparlar. Toplumdan topluma değişen, yıllarca süregelen kültürel bir oluşumun arka planında meydana gelen kalıp yargılar, ülkemizde de toplumsal cinsiyetin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Gelenekler, görenekler, ataerkil bir toplum yapısı, kadının hep ikinci plana atıldığı bir oluşum meydana getirmiştir. Romanlarda kadınların saf ve erkeklere göre akılsız olduklarına dair bir tablo oluşturulmuştur. İncelenen 22 romandan sadece ikisinde kadın tarafından parası için evlenilen, bu nedenle mutsuz olan iki erkek görmekteyiz. Yani çoğunlukla kadınların ezildiğini ve her şeye rağmen zorluklarla kadınların nasıl mücadele ettiğini görmekteyiz. Bulgular, yazarın romanlarını okuyan çocuklar için model alınmaması gereken unsurlar içerdiğini ortaya koyar. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı cinsiyet rolleri ve meslek rolleri bağlamında irdelenmiştir.

12 112 Esma DUMANLI KADIZADE Günay, Bener (2010,168) in düşünceleri sosyal ve toplumsal bağlamda aydınlatıcıdır; Toplumda ve aile içinde rol ve sorumlulukların dağılımında toplumsal cinsiyet bakış açısının ortadan kaldırılması ve eşitlikçi bir yaklaşımın desteklenmesi amacıyla siyasi alanda da sadece eşitlikçi politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması değil, bunların etkin olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadını göz ardı eden toplumsal normların değiştirilmesi kadının insan haklarının desteklenmesi ile sağlanabilir. Sonuç olarak çocuk romanlarındaki kahramanlardan model alınacak olan toplumsal cinsiyet rollerinin geleneksel çizgiden uzaklaşıp, modern bir noktaya ulaşması sağlanmalıdır. Çağdaş kazanımlar için yazarların, bilhassa kurgusal çocuk kitaplarını oluştururken okura eşitlikçi yapıda çözüm önerileri sunmalıdır. Kaynakça Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25,4, Alptekin, Kamil (2002). Kadının Statüsü, Yılları Arasında Türkiye'deki Tamamlanmamış İntiharların Coğrafi Yerleşim Birimlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı, (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Sosyal Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara). Arslan, Şengül Altan (2000). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara). Dökmen Y. Z. (2004) Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık Esen, Yasemin.; Bağlı, Melike Türkan (2002) İlköğretim Ders Kitaplarındaki Kadın ve Erkek Resimlerine İlişkin Bir İnceleme, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:35, sayı:1-2, Ankara). Gök, Fatma (2004) Eğitimde Cinsiyetçilik Bağımsız Bildiriler, (Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı, Eğitim-Sen Yayınları, Ankara), Gülay G., Bener Ö.(2011) Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri TSA / Yıl: 15 S: 3. s Hatice Tezer Asan, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması, Fe Dergi 2, sayı 2 (2010): Helvacıoğlu, Firdevs (1994), 1928 den 1994 e Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü, İstanbul). Helvacıoğlu, Firdevs,(1996) Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, (Kaynak Yayınları, İstanbul). Kaplan, E.(1997) Çocuk Bakımı: Sorunlar- Çözüm Önerileri, (Kadınların Gündemi içinde, der. Necla ARAT, Say Yayınları, İstanbul), 52. Lindsey LL.(1990) Gender Roles A Sociological Perspective. United States of America: Prentice Hall International Limited;p.1-5. Oakley, Ann (1985) [1974]. The sociology of housework. Oxford New York, New York: Basil Blackwell. ISBN (also translated into German, Dutch and Japanese).

13 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 113 Özkalp, Enver, Sosyolojiye Giriş, (Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayınları, Eskişehir, 1995), 28. Powell, G.N. ve Greenhaus, J.H. (2010). Sex, Gender, and Decisions at The Family - Work Interface. Journal of Management. 36 4, Tan, Mine (2000) Eğitimde Kadın Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş (- Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, TÜSİAD Yayınları, Ankara), Tuğcu, Kemalettin (2003) Ana Kucağı, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) İyilik Meleği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Evlat, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Hacı Baba, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Karanlık Dünya, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annemin Hikayesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Bir Garip Kızcağız, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Devlet Kuşu, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annelerin Çilesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Satılan Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Toprak Adamları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kırk Evin Kedisi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Garip, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocuk İhtiyar, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Tanrı Misafiri, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Eskicinin Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokak Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocukluk Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Can Yoldaşları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokaktan Gelen Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Küçük Erkek, Damla Yayınları, İstanbul Unicef, (2003) Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye, Ankara. Üner, S. (2008) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Temel Eğitim Seti. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt 2 Sayı 2 Erişim bilgileri, makale sunumu ve ayrıntılar

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ EYLÜL 2010 RAPORU ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Fiziki Ortamlar Mühendislik Fakültesi bina girişinde

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Cinsiyet (sex): kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eder ve biyolojik bir yapıya karşılık gelir. Cinsiyet demografik bir kategoridir. Cins?

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE YAPILARI Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE VE TOPLUM Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanlar tarih öncesi

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAŞ IN TÜRK DİLİNDE YANIŞ (MOTİF) ADLARI -ANADOLU SAHASI- ADLI ESERİ ÜZERİNE Ceyhun SARI 1. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş ın Öz Geçmişi: 16.08.1977 tarihinde Rize nin Çamlıhemşin

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇALIŞAN VE TEZ YAZMAK YERİNE DERS ALMAK İSTEYENLER İÇİN Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROJESİ BİSMİL ŞUBESİ. KONU: TGMP Bismil Şubesi Üyelerinden Hasibe TEKİN in Hayatı

TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROJESİ BİSMİL ŞUBESİ. KONU: TGMP Bismil Şubesi Üyelerinden Hasibe TEKİN in Hayatı TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROJESİ BİSMİL ŞUBESİ KONU: TGMP Bismil Şubesi Üyelerinden Hasibe TEKİN in Hayatı ADI: Hasibe SOYADI: TEKİN MERKEZ ADI / NO: Kooperatif Toprağı Olmayan Kadınlar Merkezi, 01 /

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi Burhan ÇELEBİ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Haziran 2007 Bu araştırma

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Cihat Soyad: Aydın TC Kimlik No: 10895195514 Uyruk: Türk Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Hınıs Doğum Tarihi: 12/09/1996 Telefon: 05078390238 Eposta Adresi: cihat_ayd25@hotmail.de

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır. DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Ekonomide Kadın Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Seçmeli Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin

Detaylı

AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI

AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 16.09.2012 İÇİNDEKİLER YAYIN YILINA GÖRE ALFABETİK KONULARA GÖRE ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMA BABA EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI DEPREM

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

MATBAACILIK OYUNCAĞI

MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman 1. basım Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Meral UYSAL Doğum Yeri : Hendek Doğum Tarihi : 01.07.1957 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

NARĐN BAĞDATLI VURAL YARDIMCI DOÇENT

NARĐN BAĞDATLI VURAL YARDIMCI DOÇENT NARĐN BAĞDATLI VURAL YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : narinbagdatlivural@maltepe.edu.tr Telefon (Đş) : 2166261050-2240 Telefon (Cep) : Faks : 2166261070 Adres : Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON MERKEZİN AMACI FAALİYET ALANLARI İDARİ YAPI SERTİFİKA

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf DERS 7 Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü DÜZEY: 6. Sınıf Kazanımlar: 1. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünür. 2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını sorgular. SÜRE:

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı