International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY AN INVESTIGATION ON GENDER ROLE ATTAINMENT IN CHILDREN LITERATURE TROUGH KEMALETTİN TUĞCU S NOVELS KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Esma DUMANLI KADIZADE 2 ABSTRACT Social learning theory is one of the important theories of gender role education in children. According to this theory, children imitate the role models that they created from the same-sex selection of people that they encounter in their entourage, by means of visual media, through the lecture books they read in the school or fictional story books that are suitable for their age, and that they imagined in their fantasies through these inputs. By this way, the children adopt the gender role by the conditioning of these stimulus generated by their social environment. In this study, twenty two novels have been chosen among approximately three hundred children s and young adult novels of Kemalettin Tugcu with simple random sampling. Document analysis technique within qualitative research methodology has been applied. The aim of the study is to investigate the gender roles phenomenon in Children s Literature through Tugcu s work in terms of the gender division of labour within the household, stereotypes and occupational stereotypes. Key Words: Sex, Gender, roles of gender, occupational stereotypes, stereotypes, social learning teory, children litarature, novel. 1 Bu çalışma, 2-4 Şubat 2015 tarihlerinde, İstanbul da, 2. International Conference On Education And Social Sciences da bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta:

2 102 Esma DUMANLI KADIZADE ÖZET Çocuklarda cinsiyet rollerinin öğretiminde önemli kuramlardan birisi de sosyal öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre çocuklar, öncelikle yakın çevresinde gördüğü, ardından kitle iletişim araçlarını takip ederken fark ettiği, daha sonra ise gerek okulda işlediği gerek evde okuduğu kitaplarında ve özellikle kendi yaş grubuna uygun roman, öykü gibi kurmaca metinlerde hayallerinde birebir yaşatıp zihninde canlandırdığı kişilerden genellikle hemcinsinden seçmeler yaparak, onları rol model olarak belirler. Kimi zaman model aldığı bireyleri taklit eder, kimi zaman da o bireylere öykünür. Böylece birey sosyal ortamında var olan bir yığın uyaran tarafından koşullandırılarak cinsiyet rolünü benimsemiş olur. Çalışmada çocuk ve gençlik romanları arasında önemli bir yeri olan Kemalettin Tuğcu nun sayısı üç yüze yakın olan romanlarından basit seçkisiz örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemi kullanılarak yirmi iki tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Amacımız yazarın roman kişilerini, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında belirleyerek Türkçe öğretiminde çocuk yazını açısından toplumsal cinsiyet rolleri olgusunu sorgulamaktır. Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, sosyal öğrenme kuramı, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetçilik, çocuk yazını, roman. 1. GİRİŞ Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbirinin yerine kullanılsa da farklı anlamları olan iki kavramdır. Cinsiyet (sex) kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Ancak yine bu iki kavramı net çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir, çünkü toplumsal cinsiyetin oluşumunu meydana getiren toplumun bireyden beklentileri, toplumun kalıp yargıları, istendik davranışları bireyin fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak değerlendirilmiştir. (Dökmen,2004; Lindsey,1990) Yine Oakley (1985) e göre, toplumsal cinsiyet bir kültür meselesidir ve kadınlar ile erkeklerin dişil ve eril olarak sosyal sınıflandırılmasına işaret etmektedir. Aslında toplumun sahip olduğu kültür; bir kadın ve erkeğin nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, bu tutumlara ilişkin toplumun beklentilerini ortaya koyarken kadın ve erkeği sosyal anlamda temellendiren özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003:74; Üner, 2008:6; Powell and Greenkouse, 2010:1012). Kaplan (1997), cinsiyetlere atfedilen tutum ve davranışların doğuştan gelmediğini ve sonradan kazanıldığını savunur, bu kazanımların toplumların kültürel değişimlerine, ihtiyaçlarına ve üretim ilişkilerine bağlı farklılıklar gösterdiğini belirtir. Bu farklılıklar kişiliğinin oluşumunda önemli payı olan toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar ve bireyin

3 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 103 toplumun istediği yönde davranışlar ortaya koymasına neden olur, aksi takdirde birey kişilik gelişimi açısından başarısız sayılır. (Özkalp,1995) Dolayısıyla çocukluktan itibaren başta okullarda olmak üzere kız ve erkek rolleri kalıp yargılar çerçevesinde bireye benimsetilir. Böylece çocukların geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlar geliştirmeleri sağlanır. (Tan, 2000) Yapılan araştırmaların çoğunda (Gümüşoğlu, F. (1994), Arslan, Ş. A. (2000) Alptekin, K. (2002), Tan, M. (2000), Esen ve Bağlı, M. T. (2003), Unicef Raporları (2003)) öğretmen davranışlarının, öğrencilerin sosyal sınıfı, cinsiyeti, etnik grubu vb. unsurlardan etkilenebildiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dünyanın pek çok yerinde okulların kurumsal yapısı, okul iklimi ve okul organizasyonu erkek egemen bir yapılanma görüntüsü taşımaktadır. Bu perspektifle günümüzde okullar toplumda varolan eşitsiz, haksız iş bölümünün meşru, doğal ve hatta kaçınılmaz olduğu görüşünü nesilden nesile aktaran kurumlar durumuna düşmüşlerdir (Hatice Tezer Asan, 2010) Bu şartlarda karar verme aşamalarında kadınların yer almadığı veya yer alan kadınların da genellikle bekar oldukları görülmektedir. Bunda ataerkil sistemin kadına dayattığı ev işi ve çocukların bakımı ve ev hizmetinin etkisi tartışılamaz boyuttadır. (Gök, 2004) Helvacıoğlu (1994,1996) tarafından araştırılan Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik konulu çalışmaların sonuçlarına göre son yıllarda toplumsal cinsiyetçilikle ilgili gelişmelerin geçmişe göre daha iyi olduğunu söylemek mümkünse de sorunun tamamen aşılamadığı açıktır. Çocukluktan itibaren şekillenmeye başlayan toplumsal cinsiyet olgusunda ve buna paralel olarak gelişim gösteren toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda çevrenin ve okulun dolayısıyla toplumsallaşmanın etkisi yadırganamaz. Çocuk okuma kitaplarının ve ders kitaplarının etkisiyle bu rolleri büyük oranda benimser hale gelir. Dolayısıyla çocuk yazınında ve eğitimin her alanında önemli bir yer teşkil eden çocuk ve gençlik romanları sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde cinsiyet rollerinin belirlenmesinde de etkilidir. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından ailesi ve yakın çevresiyle başlayan toplumsal cinsiyet oluşumu, kitle iletişim araçları ve okuma kitapları ile birlikte çocukların hemcinslerini model almalarıyla gelişir. Kemalettin Tuğcu çocuk ve gençlik yazınında üç yüze yakın yapıt vermiştir. Yazarın romanlarının lı yıllar arasında kaleme aldığı göz önünde bulundurulursa, kadın ve erkeklere sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin, geleneksel anlayış çerçevesinde olduğu belirlenmiştir. Roman kişileri içinde erkeklerin kadınlardan sayıca daha fazla olduğu, meslek rollerinde erkeklerin kadınlara oranla daha farklı ve önemli meslek grupları içerisinde sunulduğu görülmüştür. Hem evin içinde çalışıp anne rolünde, hem de evin dışında çalışarak baba rolünü üstlenip evin geçimini sağlayan kadın rolü ise kocasından çeşitli nedenlerle boşanmış veya kocası ölmüş karakterlere mahsus bir özelliktir. Bu kişiler evin dışında çalışıyorlar da olsa yine kadın rolüne uygun meslek grubunu tercih etmek durumundadırlar. Temizlik, çocuk bakıcılığı, iğne oyası işleme vb. Genç kızların ise hem ev içinde ev işlerini görüp, hem de öğrenci olarak evin dışında okuduklarını görmekteyiz. Kadınlar zayıf ve pasif,

4 104 Esma DUMANLI KADIZADE erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Çalışma bulguları sonucunda, Kemalettin Tuğcu nun çocuk ve gençlik romanları arasında yer alan bu yapıtlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı tespit edilmiştir. 2. Araştırma Yöntemi Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi ve toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan teknikler açıklanmıştır. Araştırma kurgusal/üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. (Yıldırım,2008) Var olan bir durumu, var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan bu yaklaşımda ilişkisel türden bir tarama yapılarak çocuk yazınında Kemalettin Tuğcu nun romanları incelenerek romanlardaki toplumsal cinsiyet rollerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, 1936 yılında ilk romanını yazan Kemalettin Tuğcu nun 1990 lı yıllara gelinceye kadar 300 den fazla kaleme aldığı çocuk ve gençlik romanları oluşturmaktadır. Çalışmamızın örneklemini ise bu romanların içinden rastgele seçilen; Ana Kucağı, İyilik Meleği, Kız Evlat, Hacı Baba, Karanlık Dünya, Annemin Hikâyesi, Kız Arkadaşım, Bir Garip Kızcağız, Devlet Kuşu, Annelerin Çilesi, Satılan Çocuk, Toprak Adamları, Kırk Evin Kedisi, Garip, Çocuk İhtiyar, Tanrı Misafiri, Eskicinin Köpeği, Sokak Köpeği, Çocukluk Arkadaşım, Can Yoldaşları, Sokaktan Gelen Çocuk, Küçük Erkek adlı 22 romandan oluşturmaktadır. 3. BULGULAR 3.1. Romanlarda Kahramanların Cinsiyetlerine Göre Tasnifi Kemalettin Tuğcu nun araştırma kapsamında değerlendirdiğimiz romanlarında öncelikle roman kahramanlarının cinsiyet değerlendirmesi yapılmıştır. Aşağıda her romanda yer alan kadın ve erkek kahramanların frekans değerleri verilmiştir. Verilere göre en fazla kahraman Bir Garip Kızcağız adlı romanda yer alırken, bu roman, Devlet Kuşu ile Kız Arkadaşım adlı iki romanda kadın ve erkek frekans değeri de birbirine eşittir. İncelenen, 20 romandan 11 inde ise erkek kahramanların frekans değerleri kadınlardan fazladır. Tablo 1: Romanlarda Kadın- Erkek Kahramanların f Değerleri Erkek Kadın Ana Kucağı 8 6 İyilik Meleği 6 7 Kız Evlat 6 7 Hacı Baba 5 0 Karanlık Dünya 6 2 Annemin Hikâyesi 7 2

5 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 105 Kız Arkadaşım 4 4 Bir Garip Kızcağız Devlet Kuşu 3 3 Annelerin Çilesi 7 4 Satılan Çocuk 9 2 Toprak Adamları 7 2 Kırk Evin Kedisi 5 7 Garip 5 4 Çocuk İhtiyar 4 5 Tanrı Misafiri 6 2 Eskicinin Köpeği 2 1 Sokak Köpeği 3 7 Çocukluk Arkadaşım 7 6 Can Yoldaşları 5 2 Sokaktan Gelen Çocuk 5 1 Küçük Erkek 8 2 Toplam Hacı Baba adlı romanda ise kadın kahraman yoktur, roman tamamen erkek kahramanlardan oluşmuştur. Toplamda ise erkek ve kadın kahramanların frekans değerleri ve yüzdeleri aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. Tablo 2: Romanlardaki Kadın-Erkek Kahramanların Frekans Değerleri Kadın; 86; 40% Erkek Erkek; 128; Kadın 60% Tablo 1 e göre araştırma kapsamında yer alan 20 romanda erkek kahramanların frekans değeri toplamda 128 ken, kadın kahramanların frekans değeri toplamda 86 dır. Buna göre yazar kurguladığı romanlarında erkek kahramanlara %60 oranında yer verirken, kadın kahramanlara %40 oranında yer vermiştir. Araştırmanın bu ilk aşamasında cinsiyetler arasında eşitliğin olmaması yönüyle toplumsal cinsiyet rollerinin incelenebilirliği anlam kazanmıştır.

6 106 Esma DUMANLI KADIZADE 3.2. Romanlarda Kahramanların Meslek Gruplarına Göre Tasnifi Kimi zaman isteyerek, kimi zaman da zorunlu olarak seçilen meslekler, toplumsal cinsiyet rollerinin en belirleyici unsurlarından birisidir ve meslekler arasında dünya genelinde cinsiyetlere özgü kesin ayrımlar vardır. Yazarın romanlarında yer alan mesleklerin de bu ayrımlara sahip olması, bilhassa çocuklardan oluşan okur kitlesinin algılarında toplumsal cinsiyet olgusunun yerleşmesine neden olacaktır. Araştırma kapsamında belirtilen toplumsal cinsiyet rollerinin meslekler üzerinde değerlendirilmesi ise araştırmanın temelini oluşturmuştur. Yapılan incelemeye göre romanlarda erkek kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; avukat (f:3), banka memuru (f:1), garson (f:1), ayakkabıcı (f:1), demirci işçisi (f:1), polis (f:1), memur (f:1), muhtar (f:1), bakkal (f:3), doktor (f:5), iş adamı (f:1), dülgerlik (f:2), emekli albay (f:1), eskici (f:1), albay (f:1), binbaşı (f:1), öğretmen (f:2), emniyet müdürü (f:1), çiftçi (f:3), ticaret (f:3), rençber (f:1), banka müdürü (f:1) işçi (f:1), mühendis (f:1), muhtar (f:1), üniversite öğrencisi (f:1), hizmetli (f:1), aktar dükkânı (f:1), bakkal (f:1), çoban (f:1), terzi (f:1), çoban (f:1), şirket elemanı (f:1) olmak üzere 33 çeşittir. Kadın kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; ev hanımı (f:17), sütannelik (f:1), ev kızı (f:2), çocuk uzmanı (f:1), hizmetçi (f:1), gündelikçi (f:1), çamaşırcı (f:1), terzi (f:1), öğrenci (f:3), öğretmen (f:1) olmak üzere 10 çeşittir. Bu kategoride yer alan mesleklerin toplumun kadından beklentileri doğrultusunda seçildiği görülmektedir. Kadın kahramanlar, sadece ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgili meslekler edinebilmektedirler. Araştırma kapsamında değerlendirilen meslek rolleri arasındaki kesin çizgiler, romanlardaki toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığını pekiştiren bir bulgudur. Bu sınıflandırmaya göre erkek cinsiyet kategorisinde, toplumda yer alabilecek hemen hemen bütün meslek gruplarının var olduğunu görürüz. Erkek kahramanların avukat, doktor, albay, binbaşı, polis, öğretmen, memur, muhtar, mühendis, hukuk öğrencisi, dülger, çiftçi, ayakkabıcı, terzi, bakkal gibi geniş bir yelpazeye yayılmış mesleklerde çalışmaktadırlar. Bu mesleklerin büyük bir kısmı toplumun üst tabakasına hitap eden, saygı duyulan, değer verilen mesleklerdir Erkek Kategorisindeki Meslek Grupları Memurlar: Avukat, öğretmen, binbaşı, albay, doktor, polis, mühendis, banka müdürü, banka memuru, emniyet müdürü, muhtar İşçiler: Ayakkabıcı çırağı, garson, şirket elemanı, demir işçisi Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar: Çiftçi, çoban Ticaretle Uğraşanlar: Bakkal, terzi, dülger, aktar dükkânı Öğrenci: Hukuk öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisi Kadın Kategorisindeki Meslek Grupları

7 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 107 Romanlarda kadın kahramanların birinci mesleği ev hanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Kemalettin Tuğcu romanlarında ev hanımı ile kadın adeta bütünleşmiş gibidir. İncelenen romanların hepsinde en az bir kadın kahraman ev hanımı olarak kurgulanmıştır Ev- Hanımı/ Ev Kızı: İncelenen romanlarda, en yüksek frekans değerine sahip meslek grubu olan ev hanımlığını üç aşamada değerlendirebiliriz: a.romanlarda kadın kocasını kaybetmiş ya da kocası onu terk edip gitmişse kadın artık hem evde hem de ev dışında hayatla mücadeleye girişmek zorunda kalan, ezilen bir birey olarak karşımıza çıkar. Bu şartlarda kadınlar genellikle evlenmeyen, fedakâr, çocuğunu büyütebilmek, geçimini sağlayabilmek için temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi işler yapan karakterlerdir. Karanlık Dünya adlı romanda babası ölmüş olan Ahmet'in annesi Halime Hanım, hem tarlada çalışır, hem ev işlerini yapar. Evini geçindirip, yuvasının bütünlüğünü korumaya devam eder. b.kadın evli ve ailesi ile yaşıyorsa, hem çekirdek ailesine hem de eşinin ailesine hizmet etmek durumundadır. Devlet Kuşu adlı romanda Dürdane, kayınvalidesi Pakize ile birlikte yaşar, ona hizmet eder. Pakize Hanım ona eziyet etse de, onu çileden çıkarsa da, Dürdane sabretmek zorunda bırakılır. c.genç kız ve kız çocuğu karakterleri ise birer ev hanımı adayı olarak görülür ve ev işlerini yaparken bir yandan da öğrenci olarak hayatlarına devam ederler. Kadın cinsiyetinin çoğu zaman toplum tarafından ezildiğini görmekteyiz. Can Yoldaşları adlı romanda Dilek, genç bir kızdır, üvey annesinin yanından kaçıp kurtulur. Eğitimini sürdürebilmek için sığındığı evlerde hizmetçilik yapan bir ev kızıdır. Çektiği sıkıntılara rağmen eğitimine devam eder. Kemalettin Tuğcu nun incelediğimiz romanlarının tamamına yakınında kadın kahramanlar ya ev-hanımı ya da ev-kızı olarak toplumun kalıp yargılarına uygun biçimde, ev işlerini yapma, çocuk bakma gibi rolleriyle kurgulanmıştır. Bu rollerinin dışında para kazanmak durumunda olanlar ise hem evde bu rolleri yapmaya devam ederler, hem de ev dışında temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi yine fiziksel özelliklerinin gerektirdiği meslekleri yapmaktadırlar. Bu meslekler ise toplum tarafından önemli bir değer taşımayan hatta meslekten sayılmayan iş kollarıdır Öğretmen: Yazarın incelediğimiz romanlarından sadece birinde kadın karakterlerinden birisi bu mesleği yapar, onun da medeni hali bekârdır. Bu durumda okur incelediğimiz romanlardan, çalışan kadının, evli olmadığı için dolayısıyla geçimini sağlamak için çalıştığı sonucuna ulaşır. Kız Arkadaşım adlı romanda öğretmen Lamia, kendisi gibi öğrencisi Nazlı'nın edebiyat fakültesini ve Ömer'in de hukuk fakültesini okumasını sağlar. Lamia evlenmemiş, kendini öğrencilerine adamıştır. Aynı romanda tek başına yaşayan kadın karakterlerden Saime Hanım ise zengindir ve bu çocuklara bakar, büyütür. Çocuklar üniversiteye gittikten sonra iki kadın birlikte bir köye gidip yerleşirler.

8 108 Esma DUMANLI KADIZADE Sekreter: Yazarın romanlarında toplumsal cinsiyetçiliği yansıtan diğer bir meslek ise sekreterliktir. Sadece kadın cinsiyetine özgü olarak görülen bu meslek grubunda ise kadının küçük görülmesi söz konusudur. Annelerin Çilesi adlı romanda Avukat Nihat karısını sekreteri ile aldatır, ardından karısından boşanıp onunla evlenir. Sekreter Ayten kötü bir kadın olarak toplum tarafından dışlanmış, düşük bir kadın olarak kurgulanır. Nihat Bey, romanın sonunda yazdığı bir mektupla çocuğu tarafından aklanırken, Ayten kötü bir kadın olarak rolünü sürdürür ve Nihat Bey'i de aldatır. Yazar erkek kahramanlarını yüceltirken, aynı noktada kadını sahip olduğu mesleğiyle birlikte alçaltır Terzi Bu meslek grubunda erkek ve kadın cinsiyetine de yer verilmiştir. Ancak kadın için ayrı bir meslek olarak görülmez. Çünkü kadın zaten evinin terzisi gibi, sökükleri diker, eskileri onarır. Temizlikçilik, gündelikçilik gibi kadına atfedilen hizmetlerden birisi olarak görülür. Bir Garip Kızcağız adlı romanda Mihri Teyze, terzidir. Kocası ölmüştür, hem oğlu Cemal'e bakar, hem de evlatlık alır ve evini geçindirir, çocuklarına annelik yapar. Oğlunu okutur, muhasebeci yapar Öğrenci Yazarın romanlarında, kadın kahramanları içinde en güçlü, yılmayan karaktere sahip olanlar genellikle öğrenci olanlardır. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında kız çocukları da erkek çocukları gibi eğitim görme hakkına sahiptirler. Ancak kızlar toplum tarafından birçok güçlüğe katlanarak kimi zaman hizmetçilik yaparak, kimi zaman da çocuk bakarak bunu gerçekleştirir. Kadın, genç kız veya kız çocuklarının kültürlü olmaları, öğrenimlerini bitirmeleri desteklense de sonunda kadının yeri evidir düşünce tarzıyla okurun karşısına çıkarılırlar. Bu özellikler incelediğimiz romanlarda yine toplumsal cinsiyetçiliği, geleneksel ataerkil yapıyı, cinsiyet rollerindeki eşitsizliği yansıtır. Kırk Evin Kedisi adlı romanda; Yıldız, annesini kaybetmiştir, babası Arabacı Arif ise durumu iyi olmadığı için kızını okusun diye yakınlarının yanına yollar. Kalmaya gittiği evlerde Yıldız a kadınlar temizlik ve ev işleri yaptırırlar. Ona kötü davranırlar, bütün olumsuzluklara karşın Yıldız, tıp fakültesini kazanmayı başarır. Ancak romanın sonunda Yıldız, doktor olarak para kazanıp, ev dışında çalışmaz. Roman Yıldız ın fakülteyi kazanması ile sona erer.

9 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Çocuk Uzmanı/ Çocuk Bakıcısı/ Süt Anne Diğer bir meslek grubu ise kadının annelik rolüne özgü, yine toplumsal cinsiyetçilik bağlamında sadece kadına atfedilmiş iş kollarını kapsar. İyilik Meleği adlı romanda Fahire, doktor olan babasının yanında çocuklara bakar. Ancak hemşire veya hasta bakıcı değildir. Gönüllü olarak babasına yardım eder aynı zamanda ev işlerini de yapar, yazar tarafından çocuk uzmanı olarak değerlendirilmiştir Temizlikçi/ Gündelikçi/ Çamaşırcı/Hizmetçi Toplumsal cinsiyetçiliğin en belirgin olduğu meslek gruplarıdır. Aslında bütün kadınların günlük hayatta yaptıkları bu işler meslek olarak erkek cinsiyetlerine özgü olmadığı gibi, yazarın erkeklere evde dahi bu işleri yaptırmadığı görülmektedir. İncelenen romanlara göre ataerkil düzende, eve para getiren kişi erkektir. Eğer kadının kocası ölmüş veya yok ise kadın ev dışında çalışabilir. Kadın başka mesleğe sahip olmadığı için, temizlikçi, gündelikçi, çamaşırcı, hizmetçi vb meslek gruplarından birini gerçekleştirmek zorunda bırakılır. Eskicinin Köpeği adlı romanda, Hanife Hanım, Arif'in annesidir. Arif in babası ölünce annesi çamaşırcılık, gündelikçilik yaparak evini geçindirir.

10 110 Esma DUMANLI KADIZADE Tablo 3: Meslek Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı Ana Kucağı çiftçi, ticaret ev hanımı İyilik Meleği Doktor ev kızı, çocuk uzmanı Kız Evlat bakkal, ticaret, şirket elemanı ev hanımı aktar dükkanı, bakkal, çiftçi, çoban, terzi - kadın kahraman yok - Hacı Baba Karanlık Dünya doktor, hizmetli ev hanımı Annemin Hikayesi Mühendis, muhtar, öğretmen ev hanımı Kız Arkadaşım avukat, üniversite öğrencisi ev kızı Bir Garip Kızcağız işçi, doktor ev hanımı, öğretmen Devlet Kuşu banka müdürü süt annelik, terzilik Annelerin Çilesi Avukat ev hanımı, sekreter Satılan Çocuk Rençber ev hanımı Toprak Adamları çiftçi,ticaret ev hanımı Kırk Evin Kedisi öğretmen, emniyet müdürü, doktor ev hanımı Garip Doktor ev hanımı Çocuk İhtiyar Albay, binbaşı ev hanımı, çocuk bakıcısı Tanrı Misafiri dülgerlik, emekli albay, bakkal ev hanımı Eskicinin Köpeği eskici, ayakkabıcı ev hanımı, tahsilli Sokak Köpeği memur ev hanımı, çamaşırcı, gündelikçi Çocukluk Arkadaşım bakkal, doktor, iş adamı ev hanımı, öğrenci Can Yoldaşları memur, muhtar ev hanımı, öğrenci Sokaktan Gelen Çocuk ayakkabıcı, demirci işçisi, polis Küçük Erkek avukat, banka memuru, garson ev hanımı ev hanımı, hizmetçi, öğrenci

11 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Değerlendirme Çalışmada Kemalettin Tuğcu nun çocuk romanları toplumsal cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilmiştir. Cinsiyet rollerinin romanlara geleneksel olarak yansıması çocukların sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde model alarak öğrenmesine etki edecektir. Yazarın incelediğimiz romanlarından erkeklerin cinsiyet tercihi açısından kadınlardan daha fazla yer aldığı yine kadınlara oranla daha çeşitli meslek grupları içerisinde kurgulandığı görülmüştür. Romanlarda öte yandan aile içinde kadınların daha fazla ev işleriyle ilgili rollerde evin içinde, erkeklerin ise evin geçimiyle ilgili rollerde evin dışında yer aldığı tespit edilmiştir. Kişilikle ilgili cinsiyet rollerinde ise kadınlar zayıf ve pasif, erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında aile içinde iş bölümü olduğunu göremeyiz, romanlarda ataerkil aile düzeni hâkimdir. Parayı kazanan erkek ise, erk onda görülmektedir, kadın boyun eğen konumundadır. Erkek çalışıyorsa, az da olsa para kazanıyorsa kadının çalışmasına gerek olmadığı kalıp yargısı verilmiştir. Kadın evde, ev işleriyle ilgilenmektedir. Eğer kadın yemek yapmaz ise erkek aç kalır, erkek kadın tarafından beslenip, doyurulması gereken, hizmet edilen bir otoritedir. Bunu sağlamayan kadın, hor görülür, dışlanır. Ayrıca sadece kocasına değil, kimi durumlarda birlikte yaşamak zorunda olduğu kayınvalidesine ve kayınbabasına da hizmet etmek durumundadır. Evdeki kız çocukları ise annelerinin ev içindeki işlerde varisleri gibidir, hem okurlar hem de ev işlerini öğrenip yaparlar. Toplumdan topluma değişen, yıllarca süregelen kültürel bir oluşumun arka planında meydana gelen kalıp yargılar, ülkemizde de toplumsal cinsiyetin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Gelenekler, görenekler, ataerkil bir toplum yapısı, kadının hep ikinci plana atıldığı bir oluşum meydana getirmiştir. Romanlarda kadınların saf ve erkeklere göre akılsız olduklarına dair bir tablo oluşturulmuştur. İncelenen 22 romandan sadece ikisinde kadın tarafından parası için evlenilen, bu nedenle mutsuz olan iki erkek görmekteyiz. Yani çoğunlukla kadınların ezildiğini ve her şeye rağmen zorluklarla kadınların nasıl mücadele ettiğini görmekteyiz. Bulgular, yazarın romanlarını okuyan çocuklar için model alınmaması gereken unsurlar içerdiğini ortaya koyar. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı cinsiyet rolleri ve meslek rolleri bağlamında irdelenmiştir.

12 112 Esma DUMANLI KADIZADE Günay, Bener (2010,168) in düşünceleri sosyal ve toplumsal bağlamda aydınlatıcıdır; Toplumda ve aile içinde rol ve sorumlulukların dağılımında toplumsal cinsiyet bakış açısının ortadan kaldırılması ve eşitlikçi bir yaklaşımın desteklenmesi amacıyla siyasi alanda da sadece eşitlikçi politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması değil, bunların etkin olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadını göz ardı eden toplumsal normların değiştirilmesi kadının insan haklarının desteklenmesi ile sağlanabilir. Sonuç olarak çocuk romanlarındaki kahramanlardan model alınacak olan toplumsal cinsiyet rollerinin geleneksel çizgiden uzaklaşıp, modern bir noktaya ulaşması sağlanmalıdır. Çağdaş kazanımlar için yazarların, bilhassa kurgusal çocuk kitaplarını oluştururken okura eşitlikçi yapıda çözüm önerileri sunmalıdır. Kaynakça Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25,4, Alptekin, Kamil (2002). Kadının Statüsü, Yılları Arasında Türkiye'deki Tamamlanmamış İntiharların Coğrafi Yerleşim Birimlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı, (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Sosyal Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara). Arslan, Şengül Altan (2000). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara). Dökmen Y. Z. (2004) Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık Esen, Yasemin.; Bağlı, Melike Türkan (2002) İlköğretim Ders Kitaplarındaki Kadın ve Erkek Resimlerine İlişkin Bir İnceleme, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:35, sayı:1-2, Ankara). Gök, Fatma (2004) Eğitimde Cinsiyetçilik Bağımsız Bildiriler, (Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı, Eğitim-Sen Yayınları, Ankara), Gülay G., Bener Ö.(2011) Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri TSA / Yıl: 15 S: 3. s Hatice Tezer Asan, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması, Fe Dergi 2, sayı 2 (2010): Helvacıoğlu, Firdevs (1994), 1928 den 1994 e Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü, İstanbul). Helvacıoğlu, Firdevs,(1996) Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, (Kaynak Yayınları, İstanbul). Kaplan, E.(1997) Çocuk Bakımı: Sorunlar- Çözüm Önerileri, (Kadınların Gündemi içinde, der. Necla ARAT, Say Yayınları, İstanbul), 52. Lindsey LL.(1990) Gender Roles A Sociological Perspective. United States of America: Prentice Hall International Limited;p.1-5. Oakley, Ann (1985) [1974]. The sociology of housework. Oxford New York, New York: Basil Blackwell. ISBN (also translated into German, Dutch and Japanese).

13 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 113 Özkalp, Enver, Sosyolojiye Giriş, (Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayınları, Eskişehir, 1995), 28. Powell, G.N. ve Greenhaus, J.H. (2010). Sex, Gender, and Decisions at The Family - Work Interface. Journal of Management. 36 4, Tan, Mine (2000) Eğitimde Kadın Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş (- Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, TÜSİAD Yayınları, Ankara), Tuğcu, Kemalettin (2003) Ana Kucağı, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) İyilik Meleği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Evlat, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Hacı Baba, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Karanlık Dünya, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annemin Hikayesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Bir Garip Kızcağız, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Devlet Kuşu, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annelerin Çilesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Satılan Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Toprak Adamları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kırk Evin Kedisi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Garip, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocuk İhtiyar, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Tanrı Misafiri, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Eskicinin Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokak Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocukluk Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Can Yoldaşları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokaktan Gelen Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Küçük Erkek, Damla Yayınları, İstanbul Unicef, (2003) Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye, Ankara. Üner, S. (2008) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Temel Eğitim Seti. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları The Behaviours of the Students in Dormitory of Baskent University Against Sexual Role Patterns

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

Nurdan KALAYCI a Gazi Üniversitesi. Fahriye HAYIRSEVER b Düzce Üniversitesi

Nurdan KALAYCI a Gazi Üniversitesi. Fahriye HAYIRSEVER b Düzce Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(3) 1049-1074 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.3.1813

Detaylı

REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME REKLAMDA ÇOCUĞUN TOPLUMSAL CİNSİYET TEORİSİ BAĞLAMINDA KONUMLANDIRILIŞI: KİNDER REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özlem GÜNDÜZ KALAN * Öz Toplumu oluşturan her birey, çocukluktan başlayarak doğa, sosyal

Detaylı

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 15146, January 01 HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ TEACHING THE VALUE OF LIFE

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ycoskun@ksu.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014/1, c. 13, sayı: 25, ss.57-91. YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Bayramali NAZIROĞLU Mustafa ÇETİN Özet: Bu çalışmanın

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

Türk Sinemasında Kadın Karakterlerin Giyim Tarzlarında Kültürel Anlamlar

Türk Sinemasında Kadın Karakterlerin Giyim Tarzlarında Kültürel Anlamlar İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2015 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Türk Sinemasında Kadın

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi BİLAL CEYHAN

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TÜRK EDEBİYATININ KLASİK ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TELEVİZYON İZLEYİCİSİNE SUNUMU VE İZLEYİCİ ALGISININ ANALİZ EDİLMESİ * ÖZET

TÜRK EDEBİYATININ KLASİK ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TELEVİZYON İZLEYİCİSİNE SUNUMU VE İZLEYİCİ ALGISININ ANALİZ EDİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1033-1049, ANKARA-TURKEY TÜRK EDEBİYATININ KLASİK ESERLERİNİN GÜNÜMÜZ TELEVİZYON İZLEYİCİSİNE SUNUMU VE İZLEYİCİ

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Türk Kütüphaneciliği 23, 1 (2009), 22-51 ve Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma A Research on Reading Habits of University and University Students Bülent Yılmaz*, Eda Köse** ve Şelale

Detaylı

Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu

Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu Sibel Fügan Varol Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, sfzvarol@hotmail.com Neşe Kars Tayanç İstanbul Üniversitesi, İletişim

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ZfWT Vol. 7, No. 1 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ THE INVESTIGATION OF TURKISH PROVERBS IN TERMS OF CHILDREN'S

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı