International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY AN INVESTIGATION ON GENDER ROLE ATTAINMENT IN CHILDREN LITERATURE TROUGH KEMALETTİN TUĞCU S NOVELS KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Esma DUMANLI KADIZADE 2 ABSTRACT Social learning theory is one of the important theories of gender role education in children. According to this theory, children imitate the role models that they created from the same-sex selection of people that they encounter in their entourage, by means of visual media, through the lecture books they read in the school or fictional story books that are suitable for their age, and that they imagined in their fantasies through these inputs. By this way, the children adopt the gender role by the conditioning of these stimulus generated by their social environment. In this study, twenty two novels have been chosen among approximately three hundred children s and young adult novels of Kemalettin Tugcu with simple random sampling. Document analysis technique within qualitative research methodology has been applied. The aim of the study is to investigate the gender roles phenomenon in Children s Literature through Tugcu s work in terms of the gender division of labour within the household, stereotypes and occupational stereotypes. Key Words: Sex, Gender, roles of gender, occupational stereotypes, stereotypes, social learning teory, children litarature, novel. 1 Bu çalışma, 2-4 Şubat 2015 tarihlerinde, İstanbul da, 2. International Conference On Education And Social Sciences da bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, e-posta:

2 102 Esma DUMANLI KADIZADE ÖZET Çocuklarda cinsiyet rollerinin öğretiminde önemli kuramlardan birisi de sosyal öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre çocuklar, öncelikle yakın çevresinde gördüğü, ardından kitle iletişim araçlarını takip ederken fark ettiği, daha sonra ise gerek okulda işlediği gerek evde okuduğu kitaplarında ve özellikle kendi yaş grubuna uygun roman, öykü gibi kurmaca metinlerde hayallerinde birebir yaşatıp zihninde canlandırdığı kişilerden genellikle hemcinsinden seçmeler yaparak, onları rol model olarak belirler. Kimi zaman model aldığı bireyleri taklit eder, kimi zaman da o bireylere öykünür. Böylece birey sosyal ortamında var olan bir yığın uyaran tarafından koşullandırılarak cinsiyet rolünü benimsemiş olur. Çalışmada çocuk ve gençlik romanları arasında önemli bir yeri olan Kemalettin Tuğcu nun sayısı üç yüze yakın olan romanlarından basit seçkisiz örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemi kullanılarak yirmi iki tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Amacımız yazarın roman kişilerini, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında belirleyerek Türkçe öğretiminde çocuk yazını açısından toplumsal cinsiyet rolleri olgusunu sorgulamaktır. Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, sosyal öğrenme kuramı, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetçilik, çocuk yazını, roman. 1. GİRİŞ Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları birbirinin yerine kullanılsa da farklı anlamları olan iki kavramdır. Cinsiyet (sex) kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Ancak yine bu iki kavramı net çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir, çünkü toplumsal cinsiyetin oluşumunu meydana getiren toplumun bireyden beklentileri, toplumun kalıp yargıları, istendik davranışları bireyin fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak değerlendirilmiştir. (Dökmen,2004; Lindsey,1990) Yine Oakley (1985) e göre, toplumsal cinsiyet bir kültür meselesidir ve kadınlar ile erkeklerin dişil ve eril olarak sosyal sınıflandırılmasına işaret etmektedir. Aslında toplumun sahip olduğu kültür; bir kadın ve erkeğin nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini, bu tutumlara ilişkin toplumun beklentilerini ortaya koyarken kadın ve erkeği sosyal anlamda temellendiren özellikleri belirlemektedir (Akın ve Demirel, 2003:74; Üner, 2008:6; Powell and Greenkouse, 2010:1012). Kaplan (1997), cinsiyetlere atfedilen tutum ve davranışların doğuştan gelmediğini ve sonradan kazanıldığını savunur, bu kazanımların toplumların kültürel değişimlerine, ihtiyaçlarına ve üretim ilişkilerine bağlı farklılıklar gösterdiğini belirtir. Bu farklılıklar kişiliğinin oluşumunda önemli payı olan toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar ve bireyin

3 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 103 toplumun istediği yönde davranışlar ortaya koymasına neden olur, aksi takdirde birey kişilik gelişimi açısından başarısız sayılır. (Özkalp,1995) Dolayısıyla çocukluktan itibaren başta okullarda olmak üzere kız ve erkek rolleri kalıp yargılar çerçevesinde bireye benimsetilir. Böylece çocukların geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlar geliştirmeleri sağlanır. (Tan, 2000) Yapılan araştırmaların çoğunda (Gümüşoğlu, F. (1994), Arslan, Ş. A. (2000) Alptekin, K. (2002), Tan, M. (2000), Esen ve Bağlı, M. T. (2003), Unicef Raporları (2003)) öğretmen davranışlarının, öğrencilerin sosyal sınıfı, cinsiyeti, etnik grubu vb. unsurlardan etkilenebildiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dünyanın pek çok yerinde okulların kurumsal yapısı, okul iklimi ve okul organizasyonu erkek egemen bir yapılanma görüntüsü taşımaktadır. Bu perspektifle günümüzde okullar toplumda varolan eşitsiz, haksız iş bölümünün meşru, doğal ve hatta kaçınılmaz olduğu görüşünü nesilden nesile aktaran kurumlar durumuna düşmüşlerdir (Hatice Tezer Asan, 2010) Bu şartlarda karar verme aşamalarında kadınların yer almadığı veya yer alan kadınların da genellikle bekar oldukları görülmektedir. Bunda ataerkil sistemin kadına dayattığı ev işi ve çocukların bakımı ve ev hizmetinin etkisi tartışılamaz boyuttadır. (Gök, 2004) Helvacıoğlu (1994,1996) tarafından araştırılan Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik konulu çalışmaların sonuçlarına göre son yıllarda toplumsal cinsiyetçilikle ilgili gelişmelerin geçmişe göre daha iyi olduğunu söylemek mümkünse de sorunun tamamen aşılamadığı açıktır. Çocukluktan itibaren şekillenmeye başlayan toplumsal cinsiyet olgusunda ve buna paralel olarak gelişim gösteren toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda çevrenin ve okulun dolayısıyla toplumsallaşmanın etkisi yadırganamaz. Çocuk okuma kitaplarının ve ders kitaplarının etkisiyle bu rolleri büyük oranda benimser hale gelir. Dolayısıyla çocuk yazınında ve eğitimin her alanında önemli bir yer teşkil eden çocuk ve gençlik romanları sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde cinsiyet rollerinin belirlenmesinde de etkilidir. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından ailesi ve yakın çevresiyle başlayan toplumsal cinsiyet oluşumu, kitle iletişim araçları ve okuma kitapları ile birlikte çocukların hemcinslerini model almalarıyla gelişir. Kemalettin Tuğcu çocuk ve gençlik yazınında üç yüze yakın yapıt vermiştir. Yazarın romanlarının lı yıllar arasında kaleme aldığı göz önünde bulundurulursa, kadın ve erkeklere sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin, geleneksel anlayış çerçevesinde olduğu belirlenmiştir. Roman kişileri içinde erkeklerin kadınlardan sayıca daha fazla olduğu, meslek rollerinde erkeklerin kadınlara oranla daha farklı ve önemli meslek grupları içerisinde sunulduğu görülmüştür. Hem evin içinde çalışıp anne rolünde, hem de evin dışında çalışarak baba rolünü üstlenip evin geçimini sağlayan kadın rolü ise kocasından çeşitli nedenlerle boşanmış veya kocası ölmüş karakterlere mahsus bir özelliktir. Bu kişiler evin dışında çalışıyorlar da olsa yine kadın rolüne uygun meslek grubunu tercih etmek durumundadırlar. Temizlik, çocuk bakıcılığı, iğne oyası işleme vb. Genç kızların ise hem ev içinde ev işlerini görüp, hem de öğrenci olarak evin dışında okuduklarını görmekteyiz. Kadınlar zayıf ve pasif,

4 104 Esma DUMANLI KADIZADE erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Çalışma bulguları sonucunda, Kemalettin Tuğcu nun çocuk ve gençlik romanları arasında yer alan bu yapıtlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı tespit edilmiştir. 2. Araştırma Yöntemi Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi ve toplanan verilerin çözümlenmesinde kullanılan teknikler açıklanmıştır. Araştırma kurgusal/üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. (Yıldırım,2008) Var olan bir durumu, var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan bu yaklaşımda ilişkisel türden bir tarama yapılarak çocuk yazınında Kemalettin Tuğcu nun romanları incelenerek romanlardaki toplumsal cinsiyet rollerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, 1936 yılında ilk romanını yazan Kemalettin Tuğcu nun 1990 lı yıllara gelinceye kadar 300 den fazla kaleme aldığı çocuk ve gençlik romanları oluşturmaktadır. Çalışmamızın örneklemini ise bu romanların içinden rastgele seçilen; Ana Kucağı, İyilik Meleği, Kız Evlat, Hacı Baba, Karanlık Dünya, Annemin Hikâyesi, Kız Arkadaşım, Bir Garip Kızcağız, Devlet Kuşu, Annelerin Çilesi, Satılan Çocuk, Toprak Adamları, Kırk Evin Kedisi, Garip, Çocuk İhtiyar, Tanrı Misafiri, Eskicinin Köpeği, Sokak Köpeği, Çocukluk Arkadaşım, Can Yoldaşları, Sokaktan Gelen Çocuk, Küçük Erkek adlı 22 romandan oluşturmaktadır. 3. BULGULAR 3.1. Romanlarda Kahramanların Cinsiyetlerine Göre Tasnifi Kemalettin Tuğcu nun araştırma kapsamında değerlendirdiğimiz romanlarında öncelikle roman kahramanlarının cinsiyet değerlendirmesi yapılmıştır. Aşağıda her romanda yer alan kadın ve erkek kahramanların frekans değerleri verilmiştir. Verilere göre en fazla kahraman Bir Garip Kızcağız adlı romanda yer alırken, bu roman, Devlet Kuşu ile Kız Arkadaşım adlı iki romanda kadın ve erkek frekans değeri de birbirine eşittir. İncelenen, 20 romandan 11 inde ise erkek kahramanların frekans değerleri kadınlardan fazladır. Tablo 1: Romanlarda Kadın- Erkek Kahramanların f Değerleri Erkek Kadın Ana Kucağı 8 6 İyilik Meleği 6 7 Kız Evlat 6 7 Hacı Baba 5 0 Karanlık Dünya 6 2 Annemin Hikâyesi 7 2

5 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 105 Kız Arkadaşım 4 4 Bir Garip Kızcağız Devlet Kuşu 3 3 Annelerin Çilesi 7 4 Satılan Çocuk 9 2 Toprak Adamları 7 2 Kırk Evin Kedisi 5 7 Garip 5 4 Çocuk İhtiyar 4 5 Tanrı Misafiri 6 2 Eskicinin Köpeği 2 1 Sokak Köpeği 3 7 Çocukluk Arkadaşım 7 6 Can Yoldaşları 5 2 Sokaktan Gelen Çocuk 5 1 Küçük Erkek 8 2 Toplam Hacı Baba adlı romanda ise kadın kahraman yoktur, roman tamamen erkek kahramanlardan oluşmuştur. Toplamda ise erkek ve kadın kahramanların frekans değerleri ve yüzdeleri aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. Tablo 2: Romanlardaki Kadın-Erkek Kahramanların Frekans Değerleri Kadın; 86; 40% Erkek Erkek; 128; Kadın 60% Tablo 1 e göre araştırma kapsamında yer alan 20 romanda erkek kahramanların frekans değeri toplamda 128 ken, kadın kahramanların frekans değeri toplamda 86 dır. Buna göre yazar kurguladığı romanlarında erkek kahramanlara %60 oranında yer verirken, kadın kahramanlara %40 oranında yer vermiştir. Araştırmanın bu ilk aşamasında cinsiyetler arasında eşitliğin olmaması yönüyle toplumsal cinsiyet rollerinin incelenebilirliği anlam kazanmıştır.

6 106 Esma DUMANLI KADIZADE 3.2. Romanlarda Kahramanların Meslek Gruplarına Göre Tasnifi Kimi zaman isteyerek, kimi zaman da zorunlu olarak seçilen meslekler, toplumsal cinsiyet rollerinin en belirleyici unsurlarından birisidir ve meslekler arasında dünya genelinde cinsiyetlere özgü kesin ayrımlar vardır. Yazarın romanlarında yer alan mesleklerin de bu ayrımlara sahip olması, bilhassa çocuklardan oluşan okur kitlesinin algılarında toplumsal cinsiyet olgusunun yerleşmesine neden olacaktır. Araştırma kapsamında belirtilen toplumsal cinsiyet rollerinin meslekler üzerinde değerlendirilmesi ise araştırmanın temelini oluşturmuştur. Yapılan incelemeye göre romanlarda erkek kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; avukat (f:3), banka memuru (f:1), garson (f:1), ayakkabıcı (f:1), demirci işçisi (f:1), polis (f:1), memur (f:1), muhtar (f:1), bakkal (f:3), doktor (f:5), iş adamı (f:1), dülgerlik (f:2), emekli albay (f:1), eskici (f:1), albay (f:1), binbaşı (f:1), öğretmen (f:2), emniyet müdürü (f:1), çiftçi (f:3), ticaret (f:3), rençber (f:1), banka müdürü (f:1) işçi (f:1), mühendis (f:1), muhtar (f:1), üniversite öğrencisi (f:1), hizmetli (f:1), aktar dükkânı (f:1), bakkal (f:1), çoban (f:1), terzi (f:1), çoban (f:1), şirket elemanı (f:1) olmak üzere 33 çeşittir. Kadın kategorisinde sıralanan meslekler ve frekans değerleri; ev hanımı (f:17), sütannelik (f:1), ev kızı (f:2), çocuk uzmanı (f:1), hizmetçi (f:1), gündelikçi (f:1), çamaşırcı (f:1), terzi (f:1), öğrenci (f:3), öğretmen (f:1) olmak üzere 10 çeşittir. Bu kategoride yer alan mesleklerin toplumun kadından beklentileri doğrultusunda seçildiği görülmektedir. Kadın kahramanlar, sadece ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgili meslekler edinebilmektedirler. Araştırma kapsamında değerlendirilen meslek rolleri arasındaki kesin çizgiler, romanlardaki toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığını pekiştiren bir bulgudur. Bu sınıflandırmaya göre erkek cinsiyet kategorisinde, toplumda yer alabilecek hemen hemen bütün meslek gruplarının var olduğunu görürüz. Erkek kahramanların avukat, doktor, albay, binbaşı, polis, öğretmen, memur, muhtar, mühendis, hukuk öğrencisi, dülger, çiftçi, ayakkabıcı, terzi, bakkal gibi geniş bir yelpazeye yayılmış mesleklerde çalışmaktadırlar. Bu mesleklerin büyük bir kısmı toplumun üst tabakasına hitap eden, saygı duyulan, değer verilen mesleklerdir Erkek Kategorisindeki Meslek Grupları Memurlar: Avukat, öğretmen, binbaşı, albay, doktor, polis, mühendis, banka müdürü, banka memuru, emniyet müdürü, muhtar İşçiler: Ayakkabıcı çırağı, garson, şirket elemanı, demir işçisi Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlar: Çiftçi, çoban Ticaretle Uğraşanlar: Bakkal, terzi, dülger, aktar dükkânı Öğrenci: Hukuk öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisi Kadın Kategorisindeki Meslek Grupları

7 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 107 Romanlarda kadın kahramanların birinci mesleği ev hanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Kemalettin Tuğcu romanlarında ev hanımı ile kadın adeta bütünleşmiş gibidir. İncelenen romanların hepsinde en az bir kadın kahraman ev hanımı olarak kurgulanmıştır Ev- Hanımı/ Ev Kızı: İncelenen romanlarda, en yüksek frekans değerine sahip meslek grubu olan ev hanımlığını üç aşamada değerlendirebiliriz: a.romanlarda kadın kocasını kaybetmiş ya da kocası onu terk edip gitmişse kadın artık hem evde hem de ev dışında hayatla mücadeleye girişmek zorunda kalan, ezilen bir birey olarak karşımıza çıkar. Bu şartlarda kadınlar genellikle evlenmeyen, fedakâr, çocuğunu büyütebilmek, geçimini sağlayabilmek için temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi işler yapan karakterlerdir. Karanlık Dünya adlı romanda babası ölmüş olan Ahmet'in annesi Halime Hanım, hem tarlada çalışır, hem ev işlerini yapar. Evini geçindirip, yuvasının bütünlüğünü korumaya devam eder. b.kadın evli ve ailesi ile yaşıyorsa, hem çekirdek ailesine hem de eşinin ailesine hizmet etmek durumundadır. Devlet Kuşu adlı romanda Dürdane, kayınvalidesi Pakize ile birlikte yaşar, ona hizmet eder. Pakize Hanım ona eziyet etse de, onu çileden çıkarsa da, Dürdane sabretmek zorunda bırakılır. c.genç kız ve kız çocuğu karakterleri ise birer ev hanımı adayı olarak görülür ve ev işlerini yaparken bir yandan da öğrenci olarak hayatlarına devam ederler. Kadın cinsiyetinin çoğu zaman toplum tarafından ezildiğini görmekteyiz. Can Yoldaşları adlı romanda Dilek, genç bir kızdır, üvey annesinin yanından kaçıp kurtulur. Eğitimini sürdürebilmek için sığındığı evlerde hizmetçilik yapan bir ev kızıdır. Çektiği sıkıntılara rağmen eğitimine devam eder. Kemalettin Tuğcu nun incelediğimiz romanlarının tamamına yakınında kadın kahramanlar ya ev-hanımı ya da ev-kızı olarak toplumun kalıp yargılarına uygun biçimde, ev işlerini yapma, çocuk bakma gibi rolleriyle kurgulanmıştır. Bu rollerinin dışında para kazanmak durumunda olanlar ise hem evde bu rolleri yapmaya devam ederler, hem de ev dışında temizlikçilik, bakıcılık, çamaşırcılık, terzilik gibi yine fiziksel özelliklerinin gerektirdiği meslekleri yapmaktadırlar. Bu meslekler ise toplum tarafından önemli bir değer taşımayan hatta meslekten sayılmayan iş kollarıdır Öğretmen: Yazarın incelediğimiz romanlarından sadece birinde kadın karakterlerinden birisi bu mesleği yapar, onun da medeni hali bekârdır. Bu durumda okur incelediğimiz romanlardan, çalışan kadının, evli olmadığı için dolayısıyla geçimini sağlamak için çalıştığı sonucuna ulaşır. Kız Arkadaşım adlı romanda öğretmen Lamia, kendisi gibi öğrencisi Nazlı'nın edebiyat fakültesini ve Ömer'in de hukuk fakültesini okumasını sağlar. Lamia evlenmemiş, kendini öğrencilerine adamıştır. Aynı romanda tek başına yaşayan kadın karakterlerden Saime Hanım ise zengindir ve bu çocuklara bakar, büyütür. Çocuklar üniversiteye gittikten sonra iki kadın birlikte bir köye gidip yerleşirler.

8 108 Esma DUMANLI KADIZADE Sekreter: Yazarın romanlarında toplumsal cinsiyetçiliği yansıtan diğer bir meslek ise sekreterliktir. Sadece kadın cinsiyetine özgü olarak görülen bu meslek grubunda ise kadının küçük görülmesi söz konusudur. Annelerin Çilesi adlı romanda Avukat Nihat karısını sekreteri ile aldatır, ardından karısından boşanıp onunla evlenir. Sekreter Ayten kötü bir kadın olarak toplum tarafından dışlanmış, düşük bir kadın olarak kurgulanır. Nihat Bey, romanın sonunda yazdığı bir mektupla çocuğu tarafından aklanırken, Ayten kötü bir kadın olarak rolünü sürdürür ve Nihat Bey'i de aldatır. Yazar erkek kahramanlarını yüceltirken, aynı noktada kadını sahip olduğu mesleğiyle birlikte alçaltır Terzi Bu meslek grubunda erkek ve kadın cinsiyetine de yer verilmiştir. Ancak kadın için ayrı bir meslek olarak görülmez. Çünkü kadın zaten evinin terzisi gibi, sökükleri diker, eskileri onarır. Temizlikçilik, gündelikçilik gibi kadına atfedilen hizmetlerden birisi olarak görülür. Bir Garip Kızcağız adlı romanda Mihri Teyze, terzidir. Kocası ölmüştür, hem oğlu Cemal'e bakar, hem de evlatlık alır ve evini geçindirir, çocuklarına annelik yapar. Oğlunu okutur, muhasebeci yapar Öğrenci Yazarın romanlarında, kadın kahramanları içinde en güçlü, yılmayan karaktere sahip olanlar genellikle öğrenci olanlardır. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında kız çocukları da erkek çocukları gibi eğitim görme hakkına sahiptirler. Ancak kızlar toplum tarafından birçok güçlüğe katlanarak kimi zaman hizmetçilik yaparak, kimi zaman da çocuk bakarak bunu gerçekleştirir. Kadın, genç kız veya kız çocuklarının kültürlü olmaları, öğrenimlerini bitirmeleri desteklense de sonunda kadının yeri evidir düşünce tarzıyla okurun karşısına çıkarılırlar. Bu özellikler incelediğimiz romanlarda yine toplumsal cinsiyetçiliği, geleneksel ataerkil yapıyı, cinsiyet rollerindeki eşitsizliği yansıtır. Kırk Evin Kedisi adlı romanda; Yıldız, annesini kaybetmiştir, babası Arabacı Arif ise durumu iyi olmadığı için kızını okusun diye yakınlarının yanına yollar. Kalmaya gittiği evlerde Yıldız a kadınlar temizlik ve ev işleri yaptırırlar. Ona kötü davranırlar, bütün olumsuzluklara karşın Yıldız, tıp fakültesini kazanmayı başarır. Ancak romanın sonunda Yıldız, doktor olarak para kazanıp, ev dışında çalışmaz. Roman Yıldız ın fakülteyi kazanması ile sona erer.

9 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Çocuk Uzmanı/ Çocuk Bakıcısı/ Süt Anne Diğer bir meslek grubu ise kadının annelik rolüne özgü, yine toplumsal cinsiyetçilik bağlamında sadece kadına atfedilmiş iş kollarını kapsar. İyilik Meleği adlı romanda Fahire, doktor olan babasının yanında çocuklara bakar. Ancak hemşire veya hasta bakıcı değildir. Gönüllü olarak babasına yardım eder aynı zamanda ev işlerini de yapar, yazar tarafından çocuk uzmanı olarak değerlendirilmiştir Temizlikçi/ Gündelikçi/ Çamaşırcı/Hizmetçi Toplumsal cinsiyetçiliğin en belirgin olduğu meslek gruplarıdır. Aslında bütün kadınların günlük hayatta yaptıkları bu işler meslek olarak erkek cinsiyetlerine özgü olmadığı gibi, yazarın erkeklere evde dahi bu işleri yaptırmadığı görülmektedir. İncelenen romanlara göre ataerkil düzende, eve para getiren kişi erkektir. Eğer kadının kocası ölmüş veya yok ise kadın ev dışında çalışabilir. Kadın başka mesleğe sahip olmadığı için, temizlikçi, gündelikçi, çamaşırcı, hizmetçi vb meslek gruplarından birini gerçekleştirmek zorunda bırakılır. Eskicinin Köpeği adlı romanda, Hanife Hanım, Arif'in annesidir. Arif in babası ölünce annesi çamaşırcılık, gündelikçilik yaparak evini geçindirir.

10 110 Esma DUMANLI KADIZADE Tablo 3: Meslek Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı Ana Kucağı çiftçi, ticaret ev hanımı İyilik Meleği Doktor ev kızı, çocuk uzmanı Kız Evlat bakkal, ticaret, şirket elemanı ev hanımı aktar dükkanı, bakkal, çiftçi, çoban, terzi - kadın kahraman yok - Hacı Baba Karanlık Dünya doktor, hizmetli ev hanımı Annemin Hikayesi Mühendis, muhtar, öğretmen ev hanımı Kız Arkadaşım avukat, üniversite öğrencisi ev kızı Bir Garip Kızcağız işçi, doktor ev hanımı, öğretmen Devlet Kuşu banka müdürü süt annelik, terzilik Annelerin Çilesi Avukat ev hanımı, sekreter Satılan Çocuk Rençber ev hanımı Toprak Adamları çiftçi,ticaret ev hanımı Kırk Evin Kedisi öğretmen, emniyet müdürü, doktor ev hanımı Garip Doktor ev hanımı Çocuk İhtiyar Albay, binbaşı ev hanımı, çocuk bakıcısı Tanrı Misafiri dülgerlik, emekli albay, bakkal ev hanımı Eskicinin Köpeği eskici, ayakkabıcı ev hanımı, tahsilli Sokak Köpeği memur ev hanımı, çamaşırcı, gündelikçi Çocukluk Arkadaşım bakkal, doktor, iş adamı ev hanımı, öğrenci Can Yoldaşları memur, muhtar ev hanımı, öğrenci Sokaktan Gelen Çocuk ayakkabıcı, demirci işçisi, polis Küçük Erkek avukat, banka memuru, garson ev hanımı ev hanımı, hizmetçi, öğrenci

11 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Değerlendirme Çalışmada Kemalettin Tuğcu nun çocuk romanları toplumsal cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilmiştir. Cinsiyet rollerinin romanlara geleneksel olarak yansıması çocukların sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde model alarak öğrenmesine etki edecektir. Yazarın incelediğimiz romanlarından erkeklerin cinsiyet tercihi açısından kadınlardan daha fazla yer aldığı yine kadınlara oranla daha çeşitli meslek grupları içerisinde kurgulandığı görülmüştür. Romanlarda öte yandan aile içinde kadınların daha fazla ev işleriyle ilgili rollerde evin içinde, erkeklerin ise evin geçimiyle ilgili rollerde evin dışında yer aldığı tespit edilmiştir. Kişilikle ilgili cinsiyet rollerinde ise kadınlar zayıf ve pasif, erkekler güçlü ve zeki bireyler olarak gösterilmiştir. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında aile içinde iş bölümü olduğunu göremeyiz, romanlarda ataerkil aile düzeni hâkimdir. Parayı kazanan erkek ise, erk onda görülmektedir, kadın boyun eğen konumundadır. Erkek çalışıyorsa, az da olsa para kazanıyorsa kadının çalışmasına gerek olmadığı kalıp yargısı verilmiştir. Kadın evde, ev işleriyle ilgilenmektedir. Eğer kadın yemek yapmaz ise erkek aç kalır, erkek kadın tarafından beslenip, doyurulması gereken, hizmet edilen bir otoritedir. Bunu sağlamayan kadın, hor görülür, dışlanır. Ayrıca sadece kocasına değil, kimi durumlarda birlikte yaşamak zorunda olduğu kayınvalidesine ve kayınbabasına da hizmet etmek durumundadır. Evdeki kız çocukları ise annelerinin ev içindeki işlerde varisleri gibidir, hem okurlar hem de ev işlerini öğrenip yaparlar. Toplumdan topluma değişen, yıllarca süregelen kültürel bir oluşumun arka planında meydana gelen kalıp yargılar, ülkemizde de toplumsal cinsiyetin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Gelenekler, görenekler, ataerkil bir toplum yapısı, kadının hep ikinci plana atıldığı bir oluşum meydana getirmiştir. Romanlarda kadınların saf ve erkeklere göre akılsız olduklarına dair bir tablo oluşturulmuştur. İncelenen 22 romandan sadece ikisinde kadın tarafından parası için evlenilen, bu nedenle mutsuz olan iki erkek görmekteyiz. Yani çoğunlukla kadınların ezildiğini ve her şeye rağmen zorluklarla kadınların nasıl mücadele ettiğini görmekteyiz. Bulgular, yazarın romanlarını okuyan çocuklar için model alınmaması gereken unsurlar içerdiğini ortaya koyar. Kemalettin Tuğcu nun romanlarında toplumsal cinsiyetçiliğin varsıllığı cinsiyet rolleri ve meslek rolleri bağlamında irdelenmiştir.

12 112 Esma DUMANLI KADIZADE Günay, Bener (2010,168) in düşünceleri sosyal ve toplumsal bağlamda aydınlatıcıdır; Toplumda ve aile içinde rol ve sorumlulukların dağılımında toplumsal cinsiyet bakış açısının ortadan kaldırılması ve eşitlikçi bir yaklaşımın desteklenmesi amacıyla siyasi alanda da sadece eşitlikçi politikaların oluşturulması ve yaygınlaştırılması değil, bunların etkin olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadını göz ardı eden toplumsal normların değiştirilmesi kadının insan haklarının desteklenmesi ile sağlanabilir. Sonuç olarak çocuk romanlarındaki kahramanlardan model alınacak olan toplumsal cinsiyet rollerinin geleneksel çizgiden uzaklaşıp, modern bir noktaya ulaşması sağlanmalıdır. Çağdaş kazanımlar için yazarların, bilhassa kurgusal çocuk kitaplarını oluştururken okura eşitlikçi yapıda çözüm önerileri sunmalıdır. Kaynakça Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25,4, Alptekin, Kamil (2002). Kadının Statüsü, Yılları Arasında Türkiye'deki Tamamlanmamış İntiharların Coğrafi Yerleşim Birimlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı, (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler arası Sosyal Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara). Arslan, Şengül Altan (2000). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara). Dökmen Y. Z. (2004) Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık Esen, Yasemin.; Bağlı, Melike Türkan (2002) İlköğretim Ders Kitaplarındaki Kadın ve Erkek Resimlerine İlişkin Bir İnceleme, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt:35, sayı:1-2, Ankara). Gök, Fatma (2004) Eğitimde Cinsiyetçilik Bağımsız Bildiriler, (Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı, Eğitim-Sen Yayınları, Ankara), Gülay G., Bener Ö.(2011) Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri TSA / Yıl: 15 S: 3. s Hatice Tezer Asan, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması, Fe Dergi 2, sayı 2 (2010): Helvacıoğlu, Firdevs (1994), 1928 den 1994 e Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü, İstanbul). Helvacıoğlu, Firdevs,(1996) Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, (Kaynak Yayınları, İstanbul). Kaplan, E.(1997) Çocuk Bakımı: Sorunlar- Çözüm Önerileri, (Kadınların Gündemi içinde, der. Necla ARAT, Say Yayınları, İstanbul), 52. Lindsey LL.(1990) Gender Roles A Sociological Perspective. United States of America: Prentice Hall International Limited;p.1-5. Oakley, Ann (1985) [1974]. The sociology of housework. Oxford New York, New York: Basil Blackwell. ISBN (also translated into German, Dutch and Japanese).

13 KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 113 Özkalp, Enver, Sosyolojiye Giriş, (Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Yayınları, Eskişehir, 1995), 28. Powell, G.N. ve Greenhaus, J.H. (2010). Sex, Gender, and Decisions at The Family - Work Interface. Journal of Management. 36 4, Tan, Mine (2000) Eğitimde Kadın Erkek Eşitliği ve Türkiye Gerçeği, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş (- Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, TÜSİAD Yayınları, Ankara), Tuğcu, Kemalettin (2003) Ana Kucağı, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) İyilik Meleği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Evlat, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Hacı Baba, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Karanlık Dünya, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annemin Hikayesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kız Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Bir Garip Kızcağız, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Devlet Kuşu, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Annelerin Çilesi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Satılan Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Toprak Adamları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Kırk Evin Kedisi, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Garip, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocuk İhtiyar, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Tanrı Misafiri, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Eskicinin Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokak Köpeği, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Çocukluk Arkadaşım, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Can Yoldaşları, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Sokaktan Gelen Çocuk, Damla Yayınları, İstanbul Tuğcu, Kemalettin (2003) Küçük Erkek, Damla Yayınları, İstanbul Unicef, (2003) Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Türkiye, Ankara. Üner, S. (2008) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Temel Eğitim Seti. TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara

Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Yayınlayan: Ankara Üniversitesi KASAUM Adres: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cebeci 06590 Ankara Fe Dergi: Feminist Eleştiri Cilt 2 Sayı 2 Erişim bilgileri, makale sunumu ve ayrıntılar

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ EYLÜL 2010 RAPORU ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Fiziki Ortamlar Mühendislik Fakültesi bina girişinde

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇALIŞAN VE TEZ YAZMAK YERİNE DERS ALMAK İSTEYENLER İÇİN Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI

AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI AÇEV YAYINLARI KAYNAKÇASI Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 16.09.2012 İÇİNDEKİLER YAYIN YILINA GÖRE ALFABETİK KONULARA GÖRE ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMA BABA EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI DEPREM

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır. DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Ekonomide Kadın Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Seçmeli Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf DERS 7 Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü DÜZEY: 6. Sınıf Kazanımlar: 1. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünür. 2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını sorgular. SÜRE:

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi Burhan ÇELEBİ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Haziran 2007 Bu araştırma

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 1 / 5 07.04.2015 17:25 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol facebook twitter rss youtube BĐANET 4. Galeriler 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 2. Yazılar 4. Galeriler 5. Bia Kitaplığı ENGLISH 1. Homepage

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve RehberlikAna Bilim Dalı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve RehberlikAna Bilim Dalı NURGÜL AYDIN Mesleği PSİKOLOJİK DANIŞMAN / PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST Ev : 324 326 30 63 Cep : 532 3552281 E-Posta : merdiven33@hotmail.com Eğitim Durumu Medeni Durum Toplam Tecrübe : 30 : Üniversie (Mezun)

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

BEN DE VARIM PROJESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET

BEN DE VARIM PROJESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET BEN DE VARIM PROJESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET Cinsiyet, bireyin biyolojik anlamda cinsiyetine bağlı olarak kadın ya da erkek olmasını tanımlayan demografik bir kategoridir. Toplumsal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat 1992 Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı