SPSS İLE VERİ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPSS İLE VERİ ANALİZİ"

Transkript

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ SEMİNERİ 2014 SPSS İLE VERİ ANALİZİ YRD. DOÇ. DR. SEMA ULUTÜRK AKMAN ARAŞ. GÖR. HAKAN BEKTAŞ

2 İstatistik kelimesi günlük yaşamda sıkça kullandığımız ortalama gelir, suç oranı, doğum oranı gibi bilgileri ve rakamları aklımıza getirmektedir. Söz konusu istatistikler, tanıtıcı (bilgi verici) olup okuyucuya zaman tasarrufu sağlamaktadır. Çünkü söz konusu istatistik, büyük veri kümelerinden anlamlı birkaç özet bilgi sunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üçer aylık periyodlarla kamuoyu ile paylaşılan işsizlik oranını ele alalım. Bu veri için TÜİK, belirlenen hanehalkında bulunan tüm fertlere ilişkin demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hanehalkı reisine yakınlık) ile işgücü durumunun tespitine yönelik ise 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ait bilgileri kaydetmektedir. TÜİK tarafından toplanan söz konusu bilgiler, bu haliyle okuyucu açısından bir anlam taşımamaktadır. Hâlbuki toplanan bilgilerden hareketle; işsizlik oranı, genç işsizlik oranı, işsiz erkek sayısı, lisans mezunu olup işsiz olanların oranı gibi özet bilgilere ulaşmamız genel yapı hakkında bize bilgi sunacaktır. Dolayısıyla istatistiğin temel fonksiyonlarından birinin özetleme olduğunu söyleyebiliriz. Tanımlayıcı istatistik, elde edilen verilerin sınıflandırılması, frekans dağılımlarının yapılması, bu dağılımların ortalama ve standart sapma gibi ölçülerle tanımlanması ve grafiklerle okuyucuya sunulması olarak ifade etmektedir. İstatistiğin ikinci fonksiyonu ise çıkarsama yapmaktır. Çıkarsama ile amaçlanan, çok sayıda birimden (nesneden) oluşan bir topluluktan hareketle söz konusu topluluğu temsil kabiliyetine sahip az sayıda birim (nesne) ile çalışarak topluluğun birtakım özelliklerini tahmin etmektir. Bu hususa ilişkin genel ve yerel seçim dönemlerinde yazılı ve görsel basında yer alan araştırma sonuçları örnek olarak verilmektedir. Örneğin, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını tahmin etmek için araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalar incelendiğinde yaklaşık 53 milyon kişi olan seçmenin (anakütle), genel eğilimini tahmin etmek adına daha az sayıda kişi (örneklem) ile görüşülmüştür. Bu arada karşımıza çıkan anakütle ve örneklem kavramlarından bahsetmek gerekmektedir. Anakütle, belirli bir özelliğe sahip olan birimlerin (nesnelerin) tümünün oluşturduğu topluluk olarak ifade edilmektedir. Örneklem ise, anakütlenin bir alt kümesi olup çekildiği anakütleyi temsil ettiği düşünülen küçük bir grubun oluşturduğu topluluktur. Çıkarımsal istatistik, örneklemeden elde edilen bulgularla örneklemin çekildiği anakütle hakkında tahminlerde bulunmasını ifade etmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere istatistik kelimesi, toplum tarafından bilinmekle beraber farklı kişilerde farklı anlamlar uyandırmaktadır. İstatistik; verilerin toplanması, düzenlenmesi, düzenlenen verinin uygun yöntemlerle analiz edilerek, elde edilen sonuçların yorumlanması işlemlerinin tümü olarak ifade edilmektedir.

3 1. ÖLÇME VE ÖLÇEK TÜRLERİ İstatistiksel çalışmalarda araştırmacının incelediği konuya ilişkin verileri toplayabilmesi, gözlemlerinin ölçümünü gerektirmektedir. Ölçüm, birimleri ya da olayları kategorilere atmaktadır. Buradaki kategori ile kadın/erkek veya çalışan/çalışmayan veya 78 kilogram veya 164 santimetre gibi değerler (semboller) ifade edilmektedir. Söz konusu ölçümleri yaparken kullandığımız araç, istatistiksel prosedür açısından önem arz etmektedir. İnsanların boy uzunlukları ile ilgilendiğinizi düşünelim. Çalışmanızda incelediğiniz kişilerin boy uzunluklarını kısa, orta ve uzun olmak üzere üç kategori olarak ölçtüğünüzü varsayalım. Şüphesiz ki topladığınız veri, incelediğiniz grubun ortalama boy uzunluğunu verecek kadar bilgi içermeyecektir. Bu aşamada çalışmanızın amacı doğrultusunda söz konusu (kısa, orta, uzun) sınıflamanın yeterli bilgi sağlamayacağını düşünüyorsanız, ölçüm aracınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla incelenen birimlerin belirli özelliklerini belli kurallara göre sembol veya sayı olarak gösterilmesi olarak tanımlanabilen ölçme işlemini gerçekleştirirken en uygun araç tercih edilmelidir. Söz konusu araç ise ölçek olarak ifade edilmektedir. Literatürde en çok kullanılan dört temel ölçek bulunmaktadır. Bunlar; Nominal ( İsimsel ) Ölçek Ordinal ( Sıralama) Ölçek İnterval ( Aralık ) Ölçek Ratio ( Oran ) Ölçek olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Nominal ( İsimsel ) Ölçek; incelenen birimleri belirli bir özellik açısından isimlendirerek kategorileştirmektedir. Nominal ölçek ile yapılan ölçümlerde, gözlemler arasında sayısal üstünlük ilişkisi kurulamamaktadır. Nominal ölçek ile yapılan ölçümler neticesinde, gözlemler kategorilere atanmaktadır. Söz konusu kategoriler, ayırt edici olması amacıyla semboller ile gösterilmektedir. Şüphesiz ki bu semboller, sayısal anlam taşımamaktadır. Örneğin, bir hotelde yer alan odaların isimleri sayısal bir büyüklük içermemektedir. Bu hususta araştırmacı, 109 numaralı oda (room 109), 100 numaralı odadan (room 100) büyüktür ya da 9 birim büyüktür ifadesini kullanmamalıdır. Dolayısıyla bu örnekte, 109 ve 100 gösterimlerinin sayısal değeri olmadığı sadece farklı kategorileri ifade ettiği anlaşılmalıdır. Paket programlar aracılığı ile yapılan araştırmalarda, nominal ölçek ile yapılan ölçümlere sayısal değerler verilmektedir. Buradaki sayısal değerler, kod görevini üstlenmektedir. Örneğin, bir alan çalışması neticesinde elde ettiğiniz veri setinde yer alan

4 bireyleri, 0 erkek ve 1- kadın kategorisini göstermek üzere kodladınız. Söz konusu 0 ve 1 sayısal değer olmayıp sadece cinsiyeti birbirinden ayırmak için kullanılan sembollerdir. Bu nedenle matematiksel işlem yapmaya uygun oldukları söylenemez. Bu veri için yalnızca frekans ve mod hesaplaması yapılabilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde yapılan alan araştırması neticesinde 23 denek ile görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu deneklerin, 15 i erkek, 8 i ise kadındır. Tablo 1. Frekans Tablosu Cinsiyet Frekans % Kümülatif % Erkek 15 65,2 65,2 Kadın 8 34,8 100,0 Toplam ,0 Şekil 1 de görüldüğü üzere paket programda nominal ölçek ile ölçülmüş gözlem değerleri yer almaktadır. Şekil 1. SPSS Ekran Görüntüsü Paket program ile veri analizine ilişkin detaylara ilerleyen bölümlerde değinilecektir.

5 Ordinal (Sıralama) Ölçek; incelenen birimleri belirli bir özellik açısından sıra dâhilinde kategorileştirmektedir. Ordinal ölçek ile yapılan ölçüm, gözlemin önem ya da büyüklük (size) derecesini göstermektedir. Ordinal ölçek ile yapılan ölçüm neticesinde incelenen gözlemler dereceleri açısından sıralanmaktadır. Bir at yarışında yer alan yarışmacılar, yarış sonunda bitiş çizgisini geçme sıralarına göre derecelendirilmektedir. Bu duruma göre bitiş çizgisini ilk geçen yarışmacı birinci, bir sonraki ikinci vb. şeklinde derecelendirilerek kategorileştirilmektedir. Bu hususta verilebilecek bir başka örnek ise, fast-food restoranlarda içeceklerin büyüklükleri itibariyle küçük (small),orta (medium) ve büyük (large) olarak tanımlanmasıdır. Söz konusu örneklerde, kategoriler arasında bir sıralama mevcuttur. Dolayısıyla kategoriler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ordinal ölçek ile yapılan ölçümlerde, incelenen iki gözlemin birbirinden farklı kategorilerde olduğu ve aralarında var olan ilişki anlaşılabilmektedir. Örneğin, bir araba yarışında bitiş çizgisini ilk geçen arabanın, bitiş çizgisini ikinci geçen arabadan daha hızlı olduğu anlaşılmaktadır. Fakat ordinal ölçek, birinci olan yarışmacının ikinci olan yarışmacıdan ne kadar hızlı olduğu hususunda bilgi vermemektedir. Ordinal ölçek ile yapılan ölçümler neticesinde, incelenen birimlerin birbirinden daha büyük ya da daha küçük değere sahip olmaları dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır. Ancak biri diğerinden daha büyük olduğu halde aradaki fark ölçülmediğinden farkın büyüklüğü ile ilgili bir şey söylenememektedir. Dolayısıyla bu ölçekte Spearman sıra korelasyon katsayısı, frekans, medyan ve mod hesaplanabilmektedir. İnterval ( Aralık ) Ölçek; eşit aralıklı ölçek olarak da adlandırılan aralık ölçeğine göre birimler belirlenen aralık değerine göre kategorileştirilmektedir. İnterval ölçek ile yapılan ölçüm neticesinde kategoriler arasında eşit aralık bulunmaktadır. Dolayısıyla iki kategori arasındaki farkın büyüklüğü bilinmektedir. Örneğin, 80 santigrat derece, 40 santigrat dereceden büyüktür. Söz konusu iki derece arasındaki fark ise 40 santigrat derecedir. Yani 80 santigrat derece, 40 santigrat dereceden 40 santigrat derece büyüktür. Peki bu aşamada, 80 santigrat derece, 40 santigrat derecenin 2 katıdır şeklinde bir savı ileri sürülebilir mi? Yanıtımız hayırdır. Çünkü interval ölçekte, mutlak sıfır noktası bulunmamaktadır. Yani, sıfır santigrat derece, yokluğu ifade etmemektedir. Bu durumda oran hesaplaması yapılamamaktadır. Oran hesaplaması yapabilmek için ölçeğin, yokluğu ifade eden sıfır noktasına sahip olması gerekmektedir. Burada verilen örnekte, sıfır santigrat derecede de bir sıcaklık söz konusudur.

6 Ratio ( Oran ) Ölçek; interval ölçeğin özelliklerine ek olarak mutlak sıfır noktasına sahiptir. Ratio ölçek ile yapılan ölçümler neticesinde elde edilen veri seti üzerinden tüm matematiksel ve istatistiksel işlemler yapılabilmektedir. Uyarı: Gelir düzeyine ölçmeye yönelik yapılan bir alan araştırmasında birimlere (deneklere) yönetilecek soruda, gelir düzeyi alt, alt orta, orta, orta üst, üst şeklinde kategorize edilmemelidir. Bu hususa ilişkin aşağıda yer alan tablo incelendiğinde geliri lira cinsinden ölçülen kişiler, istenildiği takdirde alt, alt orta, orta, orta üst, üst gelir grubu olarak kategorileştirilmektedir. Şüphesiz ki bu durumun tersi mümkün değildir. Birimler Aylık Geliri (lira) Gelir Düzeyi Kategoriler Ali 1850 Alt - Orta Alt Ayşe 2000 Üst Alt - Orta Sezgin 1950 Alt - Orta Orta Sedef 2100 Orta Orta - Üst Hasan 2350 Orta Üst Zeki 2075 Orta Rıza 3000 Orta-Üst Songül 2400 Orta İsmet 900 Alt Hayriye 5000 Üst Bu dönüşüm işlemi için SPSS te recode (yeniden kodlama) komutu ya da Excel de eğer fonksiyonunda yararlanılmaktadır. Recode komutu; herhangi bir ölçek ile ölçülmüş değerleri, yeniden kodlama yapabilmek için kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Recode Into Same Variable ve Recode Into Different Variable seçenekleri bulunmaktadır.

7

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri U. Erman EYMEN **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. PROFESYONEL YARDIM Anket Tasarımı, Veri Analizi, Tezlerinizin Araştırma

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Editör: Satılmış TEKİNDAL Devrim ALICI Gülşah BAŞOL Mehtap ÇAKAN Adnan KAN Erol KARACA Editör: Özlem Yeşim Satılmış ÖZBEK TEKİNDAL Metin YAŞAR EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3. Baskı Editör: Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri

Detaylı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı İSTATİSTİK İstatistik, belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama bilimidir Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN İstatistik Nedir? Latince de durum anlamına gelen status

Detaylı

2. 3. BÖLÜM 1: GİRİŞ. Bölümün Amaçları. İstatistik: Karar Verme Yaklaşımı. İstatistik nedir? TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. İstatistik Sözcüğünün Kökeni

2. 3. BÖLÜM 1: GİRİŞ. Bölümün Amaçları. İstatistik: Karar Verme Yaklaşımı. İstatistik nedir? TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. İstatistik Sözcüğünün Kökeni www.mehmetaksarayli.com 1 TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayli aksarayli@deu.edu.tr KAVRAM VERİ YAPILARI VERİ TOPLAMA BÖLÜM 1: GİRİŞ TANIMLAYICI

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

ARAŞTIRMA TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ARAŞTIRMA TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 6.Bölüm: Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi GİRİŞ Araştırma sürecinde araştırmacının önce ne ortaya koymak istediğini, daha sonra da bunu yapmanın en iyi yolunun ne olduğunu net bir şekilde belirlemesi

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması Ahmet Fatih Ortakaya* Gamze Torun** Özet Yoksullukla mücadele alanında ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu farklı muhtaçlık ölçütlerine göre, ayni ve nakdi yardımlar ile yoksul bireylere ve hanelere

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki. Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Özet 565 Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmenin Üniversite Eğitimindeki Etkisi Konusundaki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Derya Kıcı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, derya.kici@boun.edu.tr

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. Yüksel VARDAR Haziran 2012, Fethiye SUNUM İÇERİĞİ İlgili Kavramlar üzerinde tartışma Problem çözme teknikleri ne zaman ve nerede kullanılır? Problem nedir, tanımı? «Veri» hakkında

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir.

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. YATIRIMCI ANAL Z YATIRIMCI ANALİZİ Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. 2005 başı verileri Takasbank, 2005 sonu verileri MKK tarafından sağlanmıştır. Yatırımcı verilerinin analizi,

Detaylı

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2

SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 SORULARLA ÖRNEKLEME, ARAŞTIRMA VE VERİ DERLEME SORULARLA MERAK ETTİKLERİNİZ YAYIN SERİSİ-2 ISBN: 978-605-137-236-5

Detaylı

Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması

Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması Semra COŞGUN İLGAR 1 ve M. Zeki İLGAR 2 ÖZET Günümüzde özellikle sosyal bilimler alanında

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

Paydaş Anketleri. Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi

Paydaş Anketleri. Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi Katılımcılık Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ana yararlanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan proje, TEPAV tarafından yürütülmüş olup Birleşik Krallık Stratejik Program Fonu-Avrupa yı Birleştirme Programınca

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı