IHRACATIN TEŞVIKI. IHRACATTA VERGI IADESI KARAR ve TEBLİGLERİ ile PARA ve KREDI KURULU. TEBLIGLERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IHRACATIN TEŞVIKI. IHRACATTA VERGI IADESI KARAR ve TEBLİGLERİ ile PARA ve KREDI KURULU. TEBLIGLERI"

Transkript

1 ISTANBUL TIcARET ODASı... IHRACATIN TEŞVIKI. ve. IHRACATTA VERGI IADESI KARAR ve TEBLİGLERİ ile PARA ve KREDI KURULU. TEBLIGLERI. ~ r ISTANBUL - ı 9B7

2 Karar No.86/11237 R,Gazete No Tarihi: R.G.-Tarihi: Ekli "İhracatta Vergi ladesi Karan"njn yürürlüğe konulması; Yüksek Plânlama Kumlu'nun 28/! 1/1986 tarihli ve 64 sayılı raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 26Î sayılı Kanunun i inci, 18/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/c ve4 ve İ3 üncü maddelerine göre, Bakaaîar Kurulu'nca 28/11/1986 tarihinde kararlaştınlmıstu-. T. ÛZAL Başbakan Katwn EVREN Amaç ve Kapsam Madde 1 İhracatta Vergi ladesi, ihraç edilen malların maliyetine girmiş bulunan ilişikte "Mali Yükler Listesi"nde yer alan vergi, resim ve harçlar ile benzer etki yapan yüklerin ihracattan sonra ihracatçısma ödenmesidir. İhracatla Vergi ladesi Listelerinde yer alan malların Gümrük Kanunu çerçevesinde Çλ kışı; bir licafi muamelenin tekemmül etmesi olup, ihracat sayılır. Vergi ladesinin Ödenmesinde, ihracat bedeli dövizlerin DPT'ca belirlenecek nisbette yurda geiirilerev alışmın yapılmış olması esas.ahmr. Yetki Madde 2 İhraç edilen mallara bu karar ekindeki vergi iadesi listelerine göre ödem«yapılır. Devlet Planlama Teşkilatı vergi iade listelerinde yer alan malların listelerinde değişiklik yapmaya, listelerden çıkarmaya, yeni malları listelere almaya, listeler arasında değişiklik yapmaya, vergi iadesinden yararlanıp yararlanmayacak ihracatları, ihracat türü, mal ve ülke bazında tespit etmeye yetkilidir. Vergi Yükünün Tespiti Madde 3 Bu karara ek listelerde yer alan mali yüklerden, malların birim maliyetine giren tutarlar. Devlet Planlama Teşkilatınca hesaplamr. Mali yükler, teknoloji ve mali tahiss tekniğinin verdiği imkanlar içinde hesaplanır ve tara bir kesinlik taşımayabilir. Uygulanacak Vergi ladesi Oranlan Madde 4 Vergi iadesinden faydalanacak malîann istifade edebileceği vergi iadesi oranları ve buna ait hükümler aşağıda gösterilmiştir. Liste Numarası İade Oranı (%) 1»

3 - 2 - Ancak, Vergi iade lis.telerinde yer alan mallar bir takvim yılı içinde yapılan imaı;;atında aşağıtla~i tabloda gösıerilen şekilde ilave yergi iadesi yapılır. a) O (Sıfır) 2 (Iki) Milyon Dolar Sıfır bl 2 (İki). 10 (On) Milyon Dolar' 0;02 c) 10 (On). 30 (Otuz) Milyon Dolar 11]04 d) 30 (Otuz) ~ 50 (Elli) Milyon Dolar arasında olması halinde O (Sıfır) dan itibaren butün toplama D104. e) İhracat SO (Eni) Milyt.'1 Dolan aşarsa O (Sıfır)'dan itibaren butun toplama Iadeden Faydalanacak Maddelerde Aranııa~k Vasıflar Madde S - Devlet Planlama Teşkilatı, vergi iadesinden faydaiaııacak mallar için bunların milli veya millederara~ı ~tandartlara uysun bulunması, belirli bir kalitede olması, ambalajlannın h:spi[ edilec(;k özellikleri taşıması gibi konularda özel şartlar koyabilir. lhracıma Vergi İadesinde Tercih Madde 6 ~ Bu karara ek mali yükler listes.inde yer alan vergi, resim Ile harçlarla ilgil, ihrara bağlı muuflık, isüsu3 veya iade hükümkrinin uygulanmasını isteyen, ihraça~çılar. bu tercihlerini gumrih; çıkış beyannamelerinin di..ızenlenmesi s.ırasında yazmak ve imzalamak ZO~ rundadırlar. Bu [ercihlerini yapan ihracatçılar, bu karar hükümlerine göre vergi iadesinden fa);dalanamazlar. İlınıçan Teşvik Karan \'e ek kararla~ ile getirilen istisna ve muafiyetler. ihracatta vergi iadesi ödenmesi halinde de: uygulanabilir. Gt:ri 1ade Edilen Ihraç Maddeleri Madde 7 - Ihracı lıicbebiyle, bu k.arar hükümleri çer~vesinde vergi iadesi yapılan ma.l.j.a.r aynen 'Veya de~şildik yapıl:e.rak, kesin olarak geri getirildiiderinde, ödenen vergi iadı:5i, Turldu )Le Cumhuriyet Merkez Bankasına geri ödenmedikçıe ithaline musaade edilmez. Geri alınan vergi iadelerini ödendikleri tarihten itibaren 6183 sayılı Kanu.n Hükümlerine göre gecikme z.amnu uygula.narak uı.hsi.lat yapılır. Vergi iadesi Matrahının Hesabı Madde 8. - İhracatta \lcrgi iadesi ödemelerinde matrah tesbiti yurda getiiilerek alı$1 yapılan döviz lutarı aşılmam.ı:ı.k kaydıyla gümrük çıkış beyannamesinde kayıtlı FOS, CF, eif ve diger teslim şe}jjjenndeki Iföm CfegetR:r1. t:sa.s alınarak yapılır. İhracat karşılılı döviz tutanndan sigorta, komisyon, prim ristum gibi adlar altında yapıliid her turlu dolruda.n ya da dotaylı ödemeler (toplamları Dolar', aşmayan ödemeler hariç) ilc: CF veya elf ihracatta laşımanın yabancı naldl... asu.alan ile sigonamn ise yabancı şirketler tarafından yapılma.&ı hallerinde navlun ve sigorta bedelleri \lergi iadesi matrahınd"l1 doşlilur. İhracatı Teşvik Belgesi kapsamında gtimruk muafıyeıli ithal hakkı oranına göre vergi i.ru1esi matrahına esas olacak oran, Devlet Planlama Te~kilatı tarafından tespit edilir. lhraçat bedeli olarak gumrok çıkış beyannamesinde kayıtlı dövizden farklı bir dövizin getirilmesi halinde gtimruk çıkı~ be~'annamesinde kayttlı döviz esas alınmak surı:tiyle matrah tespit edilir. Döviz olarak bulunacak matrah ihraç edilen malın gilmrük çıkış beyannamesi tescil tarihindeki (beyannamenin ön orta yuı.ündeki) cari kurdan TOrk Lirasına çevrilir. bulunan bu Tork Lirası uurinden. malın cinsine göre vergi iadesi oranı uygulanır

4 - 3 - Verlilİ ladı:=si Ödemelerinde Arandacak Belgeler Madde 9 - İhracatçılar, İhracatta vergi iadesinden yaradanmak için bankalar aracılıg) ile Tü.rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, gumrok çıkış be:ı.;annamcsi. döviz alım belgesi, satış faturası müsaade, Lisans veya Serbest ihracat beyannamesi, tcs<:ile tabi muracatta tescil/lisans beyannamesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatı acanılacak belgelerde degişiklik yapmaya yetkilldir. Belgelerin A:mı İhracatçı Adına Düzenlenmesi Madde LO - Vergi iadesinden yararlanabilmek içın gümriık çıkış beyannamesi, döviz iijım belgesi, satış faturası, müsaade, lüans veya serbest ihracat beyannamesi. te5cil/lisans be )Iannamesi veya istem:bilecek diger belgelerde yazılı ıhracatçının ay/u gerçek... eya tüzel ki~j olması şarttır. Karar HılkUmlcrinin Kabıllu Madde ii - Jhracatta Vergi İadesinden faydalanmak durumunda bulunan ihracatçı~ lar. bu karar ilt bu kararda yapılacak ek veya degiııikliklerde yer a.lan huicumleri kabul etmiş sayılırlar _ Yanlış veya Fazla Yapılan Ödemelerin Geri Alınması Madde 12 - Vergi iadesi mevzuatının yanlış uyguıanma~ından dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri 6183 sayılı Kanun hii~ümleri çerçevesinde geri alınır. ve hız Ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri de ödendikleri tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacakjan Tahsili Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun htikümleri çerçeliesinde geri,alınır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geri alma işlemini sağlamak. kolaylaşrırmak landıouak. için her türlü fiili ve hukuki tedbiri almaya yetkilidir. ilgili Kamu Kuruluşlarının Sorumlulugu Madde 13 - Yapılacak ihracalla ilgili işlemlerde, Maliye ve GClrmuk Bakanlıg,ı Glimrükler Genel Müdürliıgü. ile di~er kamu kuruluşları, bu karar gcre~ince mükerrer ödemelere yol açılmasını. gerçeğe vı: ihracat belgelerine uymayan ihracat yapılmasını önleyici tedbirleri almak zorundadırlar. ihraç malırun gurnrtiklemc safhasında gerçe~e ve ihracat belgelerine uy~ mayan işlemlerin tespit edilmesi halinde musephipleri hakkında J 918 Sayılı. KaçakçıJıgın Men Ye Takibine Dair Kanun, 1615 Sayılı GumrUk Kanunu ve diğer kanunla.r çerçevesinde gerekli takibata geçilir. Bilgi ve Denetim Madde 14 - Bu kararın uygulanması ile ilgili her tılrlu denetimi yapmaya, öıel ve la.mu kuruluşlarından bilgi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Ilgili tv1erd ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak, tereddüt edilen durumlarda hiçbir i~lem yapılmaksızın durumu derhal Devlet Planlama Teşkil<:ııına imikaj ettirirler_ Bu durumda DC'r'leı Planlama Teşkilatından verilecek Lalimata isı.inaden i.şlemler yapılu_ Vergi ıadesi Ödemelerinin Yapılmaması Madde ıs - Vergi iadesi ödemeleri kesin veya geçici olarak yalnız De... let Planlama TeşkilaHnm talimatma istinaden gecıktirilebilir ve}la dllrdurulabilir.

5 - 4 - Uygulama Esaslan Madde 16 - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, bu karar çerçevesinde ihracana "ergi iadesi ile ilgili hukumlerin uygularunasına ilişkin usul vt! ~aı;l:ı:ı.n tebliğ ve talimat ile dll.ı.euler. Vergi Iadesi ıçin Ödenek Konulmasi Madde 17 - Her yıl, büuçenıo Maliye ve Gümrük Bakanlığı bölümüne vergi iadeleri için gerekli bdcnek konulur. Belediye Paylannııı Tespiti Madde IM - ihracatt.a Vergi İadesi onuılarmm Genel Bütçe ve Belediye payıan arasındaki da~ıhmı De\llet Planlama Teşkilatmca ht:saplamr ve Bankaya bildirilir. Dat:ılımın hesabıyla ilgili ölçüler. Maliye ve Gümrük Bakanlı~ırun göruşü alınarak Devlet Planlama Teşkilatı MUstesarlıg,ınca tespıt edilir. Bu bildirimde, ıade edilen vergilerin gencl bmçe He belediye payları arasındaki daftıhmı ayrıca gö~terilir. 'Ödemelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez: Banhsınca Bildirilmesi Madde 19 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ödenen vergi iaue!eri Maliye ve Gümruk 13akanh!ınca uygun görulecek süreler içinde Hazine İç; Ödemeler Saymanlık MIJdı1r JOğil'ne bildirilir. Bu bildirimde, iade edilen vergilerin genel bi.hçe ilc belediye payları a.rasmdaid dağılımı aym:.a gösterıur. Vergi İadelerinin Muhasebeleştirilmesi Madde 20 - Bankanın 19.ncı madde uyarınca gônderdia:i listelerde yer alan tutarın tamamı (Belediye payları dahil) Hazine ve İe Ödemeler Saymanlık MüdürlUğütnce, Bütrve Gi~ derleri Hesabı'na borç, Banka Cari Hesabı"na alacak yazılarak ruuh;ısebeıe~tirilir. Anılan SaymanlıK Mtidürlfiğ;ü"nce bu ~kiıde gerçekleştirilecek gider yazım işleminin dayana!ı. Bankanın yazılı iste~dir. Belediye Payları ile ilgili hlemler Madde ıı - "'Hazine İç Ödemeler Saymanlık Mı.ldü.rıu~u"noe gider ~'aı.ııan tutarlara dan. Banka listelerinde belediye paylanna ait oldutu gösterilen böııhn. bu saymanlık mlldqr c 1ö.~Untln bildiritni (lunne, Gelir Saymanlııtnca beiediyeler adına borç yazılır. Bu borç, Maliye 'le Gümrük Bakanlığı'ca belli edilecek Gümrük Saymanlıklilfinda. iıler Bankası'na gönderilmek tizere biriken belediye hisselerinden kesilerek mahsup ve tahsil olunur. Bu ~ekilde tahsil edilecek tutar, gelir bütçesinin "Çe~illi Gelirler" bölümüne irad kaydedilir. YürürlOkten Kaldın!.an Hükümler Madde ~ - 9 EvUJ11~75 gün ve 7/10624 sajlj.lı, İhracaııa Vt:rgi Iadesi Karan Ile bu Karara. ek kararlar ile diğer kararların ihracatta vergi iadesine aiı hilkumleri ve bu kararlara bash olarak yürilrlu6e konulan teblig, genelge ve talimatlar yurtirlükten kaldırılmıştır. GEçtcı MADDE ı - Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten bnee fiili ihrac! yapılmış i~kmlcre )'ürürliıkten kaldlfllan Karar hukumleri, KaraIln yürorliı~e girdiği tarihte;:ıı!.onra fii li ihracı yapilan işlemlere bu Karar hükümled u)'gdaım. (Fiili ihraç tarihi olarak yüklemenin biıi~ tarihı- esas alınacak.tır.)

6 - 5 - Ancak, birinci madde hükmü ilc aranılacak belgeler yöminden!ıu kararın lehe olan hükümleri ihra<.:aıçlillll talebi halinde fiili ihrac! tıu kararın yayımından önce yapı!m!~ işlemlere de uygulanabilir. GEçteı h1adde :2 - Bu kararın. -aytmı tarihinden önce; a) Gümrük Çıkış BeYOinnIDm:sinin tescili Y<JpJlmJ~, tt;:sci!/hsam beyanname~i almmış 'le fiili ihrac! (yükleme bitimi) bil kararın yayımı tarihinden!,onre yapılan işlemler ile, b) Yaba.ru::ı Devlet tm.gltmtısı yapıld.ığını gösteren mukaveider veya gayrikabililrücu :ak~ redtüf!cr (temdiı edilmemesi kayuıyla) kapsamında yapılan ihracat için bu karardaıı önceki mevzuat hükümleri, ilgililerin talebi halinde uygulanabilir. Yürürlük Madde 23 - Bu karar ı Ocak 1987 tarihiw.le yurürıüğt: gin.:r. Yü.rÜtme Mal.idi:: 24 - Bu Kararı Başbakanlık yur!.hlir.

7

8 - 7 - MAU YüKLER USTESı A - DOLAYU VERGILER 1 - Dahilde alınanl~r : a) Emlak Alım Vergisi (198 sayılı Kanun) b) Taşıt Alım Vergisi (DlH sayılı Kanun) c) Emlak Vergisi (lj19 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri) d) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi (197 sayılı Kanun) 2 - hhaldı: alınanlar: z) Gümrük Vergisi (161:5 _sayılı Kanun) B - DOLAYSıZ VERGILER i - Ücrı;:tlerden alman Gelir Vergisi C - RESIMLER HARÇLAR VE BELEDIYE PAYLA.Rl 1 - Resimler a) ithal beyannamelerinden ruh'ian Damga Resmi (828 sayılı kanun ve dt"ğişiklikleri) b) Damga Resmi ve Damga Vergisi (1324 sayılı Kanun ile ek ve de~i~ikliklerinin yur(ltlülete kalan bölümleri ve 488.sayılı Kanun) c) Tuzdan Alınan Tekel Resmi (3078 sayılı Kanun ile ek ve deği~ikliıderi) d) İspirto ve ispirtolu içkiler Inhisar Resmi (4250 sayılı Kanun ile ek ve aegişhdilderi) e) Çaydan Alınan Tekel Re5mi (3788 sayılı Kanun ile ek ve değışiklikleri) f) Tütün Ile Mamulleıinden Alman Tekel Resmi (1177 sayılı Kanun ile ek ve deği~iklikıeri) 2 - Harçlar: a) Harçlar Kanunu (492 sayılı Kanun ile ek ııe değişiklikleri) 3 - Belediye Hissesi: a) 2656 sayı!ı Kanun \lc 5237 sayıh Kanun 'un ı.nci maddesi gereğince ithal sırasında gümrük ı.erg.i5inin ILJ" ıs 'i oranında alınan belediye payı.

9 - 8 - DiPNOTLAR 1 - İhraç edilen bu mamullerin 'iergi iadesinden yarar1anabilmcsi için Tarım Bakanlı- ği 'nca yetki verilecek, bitkisel ve hayvansm urunleri de~eriendirme ve kalitı! kumrol rnerj(~z~ leri tarafından, gümrük idarelerince gönuı:rilecek mühürlil örneklere dayanilarak belge du.ıt;rı~ h::mxıe~i ve onaylanrnas~ zorunludur. Bu belgelerde a{a~i_ı.l;ı,kj oüelildere uygunluğun tespiti gerekir. <I) Ambalaj: Cam. [enı;ke, sert plaslik ve diger maddelerden yapılmış uygun :ımbalajlarda bulunmak, bl Teknoloji: Ürünün türüne göre, yaptm [1:.1;:0;01011,)\ ve koruma esaslarına uygunluk. c) Nitelik: Var i~e T,S.E. standartlarıııa uyguoluk (zor;,ıolu olsun olmasın) Turk sta!ldanlan yok. i~e ihraç edilebilir nitelikıi! buiijoma durumu ancak ihraç edilen I,i.}kedr;:lçi alı(''1. (a~ rafmdan Türk: standardma uymayım nitelikte mamul is!enmesi durumunda bu husus s.atış ak~ dinin. bir sureti ile Türk standardanna uygunluk ~am aranmaz. 2 - Karışi.k iplikierin Of~ SO'der. fazla pamuk ihtiva t:tme),en ~pliklerden o!dı.ı.~u ~umrl1k idarelerlnce g6nderllel..;ck muhl!.rlü ömddere dayanıiarak Si..ımerbarık müess:eselerinl..'"t: ıij,:ı. zenlenip onaylanacak: belge ile tespit edilir. :1 - Ihraç :;:-dilerı mamullerin belirtilen nıtelıkte bulunduğunun go'mriik iıl:.ı.r.esince ke 'iinliklc anlaşılınamllsı halide, gururuk ıdarelerince göw.krilecek milhürltl örneklere dayanılarak {eknik u.niver:;itd~rl1; düzenlenip onaylarlacak bd!:,:e ile te::pit yapılir. C:Vii.ilii.1I1Ü örnek gön~ deriidiği, G.(.B.nı! gümrük idaresince yazılır.) 4 - Tek bir g.:nurıin (ya da karar çerçevesinde vergi iad~siillden yararlanan deniz <uacı~ nm) beddir,ir.. gctirildiiıi devn:lere bakümaksızın ih;--açann ge:rçeklqtiği )Iııctak! ihraç duv:::ın hesabında diğer ihraç girdilt:ri ile birleşir. (Gümrük çıkış bcya!1mı.mesindeki tescil tarihi ilırd~ caım gerçekleşme tarihi sayılır.) 5 - Ihraç edilen alı:;.ap mobilyanın 1 ~ayıl\ listede belinilen oranda vergi iadc:!>i.ı:ıden yararlanabiım~si için, mamwjün tarihi yanında ihti\la eıtiği :ıh~ap malzeme kıymetinin cins ve degerle1i belirtilerı;k maiııulun FOB kıymeıinin U/O 5 ı 'i[ıden fazla olduğımun, ihracatçı birliklerinuen al:1acak rapor He tevsikı şanur. Bu raportın tarih ve saym gümrük çıkış beyanna mcsine dereedilir. {) - Bu fabrika ve tesi51erin ~,'o jo'ı.;inden fazlasının ihraemiri gerçddeştiriimcsı halinde [amamının e$l!reki~liıiluıı:~i bekletlmcdt:n pulsuz borç senedi alınarak Teşvik Uygulama Başka..rılı!ı'mn izni ıle ihracatın gerçekle!jen kısmına "ergi iadesi. uygulanabilir. 7 - Tıbbi, ispençiyari~ ziraı ilaç hammaddeleri mamulleri imal ve satış! i,.:iıı ruhsatoamenin olmaması halinde vergi iadesi mliraca;.ıtbnna tıbbi", ispençiyari ilaç hammaddeleri ve mamullı:ıi için Sağlık 'w So~yal Yardım Bak.anlı.5:l'nm zirai ilaç h;ı.mmaddı:leri ve mamulleri için ise Tarım Orman ve Köyişleri Bukanlı~'nın malın bu ppsama ~irdiğine dair yazısı eldeneceklir_

10 - 9 - I.GlDA SANA YIL IHRACATTA VERGI IADESI LISTELERI ı. Bisküvi, kek, pasta 2, Makarna. şehriye, kuskus, erişte 3. SoRutulmuş; Ktlmes ve av hayvanları eti 4. Her tt.ırlü peynir S. Sucuk ısalam, sosis. pastırma 6. PastOrize ve Sterilize süt. tereyajı 7. Meyve ve sebze sulan (en çok ı k:b- net alırlıklı) (I) 8. Meyve, sebze, hazır yemek. et, bahk.. su ve av UrUnleri. hayvansal UrUnler konser. veleri (en çok. ı kg. net a!trhklı) (I) 9. Fermantasyon Ye,alarnma teknili ile konserve edilmiş lw'şular (en çok 1 kı,'beı ğırlıklı) (!) 10. Dondurularak, kurutma metodu ile işlerıriüi mamuller (en çok J kg. net ar;!rbkbl O) i ı. Konsantre edilmiıı mamuller (Domates salçası ve kala konsantresi hariç) (eti çok i kg. ne' "Sırtı"b) (1) 12. Meyve ve sebze: Pulpu, nd:tan, esansı, aroması~ puresl (cn çok i kg. nct Q.ırhk lı) (i) 13, Her tür reçel, marmelat. komposto, hoşaf (en çok i kg. net.. tırbkb) (I) 14. Domates salçası (en çok ı kg. net lla;ırhklı) (1) Liste: 2 1. Meyve ve sebze sulan (en çok' kg. net aaırbklı) (1) 2. Meyve. sebze. hazır yemek. et.balık, su \'C 2\' Urünlerihaywansal Urünler kon.s.erveleri (en çok 5 kı. net aaırlıkh) (1) 3. Fermantasyon ye salamura tekniri ile konserve: edilmiş turşular (en çok S kg- net.gırlıklı) (i) 4. Dondurularak kurutma metodu ile işlenmiş mamuller (en çok.5 kg. Det alırlıkh) (l) 3. Konsantre edilmiş mamuller (Domates salçası Ye kola konsa.ntresi hariç) (en çok 5 kg. net ajırhk:lı) (I) 6. Meyve ve sebze pulpuı nekım, esansı. aroması, puresi (cn çok 5 kg. net aiırlı!dı) (i) 7. Her tur reçel, marmcllt, kömposto. hoşar (en çok..s kg. Del a~rlık.1ı) (I) 8. Dama,tes salçası (en çok S kg. nel a~ırlıklı) (I) 9. Dondurulmuş meyve ye sebze LO. AYTan (en çok 1 Lt. 'lik ambalajlarda) il Krema (en çok 3 kg.'hk ambalajlarda)

11 SUYU ahnmı~ (dehitrate) türüne göre dilinmiş veya doıranmı~. kurutulmuş sebzeler (orijinal ambalajlı) 13. Yolun 14. SUt tozu IS. Toz krem tantiye Liste: 3 lo Meyve ljc sebze suları (5 ks:dan daha buyük ambalajlarda veya dökme) 2. Meyve, sebıe, hazar yemek, et, balık. su ve: av ürunleri. hayvansal ürunler k()nser~ yeleri (S kg.'dan daha büyük ambalajlaıda veya dökme) 3. Fermantasyon ve salamura teknili ile konserve edilmiş turşular (5 kı.'dan daha büyük ambalajlarda veya 'dökme) 4. Dondurularak kurutma meıodu ile işlenmiş' mamuller (S kg. dan daha büyük am balajlarda veya dökme) S_ Konsantre edilmis mamuller (Domates sa1ça.s1 ve kola k.on:tantresi hariç) ts kı-'dan daha buyu),; ambalajlarda veya dökme} 6. Meyve ve sebze: Puresi ı pulpu, nektarı, esansı. aromasl (5 kg.'dan daha buyuk ambalajlarda veya döleme) 7. Her tur reçel, marmelat komvoste, haşar, (5 kg.'dan daha b\i:~'ük ambalajlarda veya clokme) 8. Domates salçası (5 kg. 'dan daha büyük ambalajlarela veya dökme) 9. Her tür şeker O,;,esıane şekeri ve firuı glase dahil) ~e lokumlar 10. Undan yapılmış di~er mamuller ll. Çocuk maması 12. Meyve bazı (Base'leri) 13. Yumurta 14. Çikolara ve çikatatalı mamuııer 15. Hazır çorbalıklar 16. Bulgur 17. Soğutulmuş: Karides, deniz kaplumba~a eti, kercııit cti, deniı. istakozu ı8. So~utulmuş balık 19. işlenmiş balık 20. Tahin helvası, tahin ıl. Ghkoz 22 Asoni bağırsak.:n. Ni~... sta 24. Nebari Margarin 25. Dekslfin 26. Henür sanayi yemi 27. Kurbağa budu

12 - 11-2t1. Dondurulmuş salyangoz 29. Pl!knu:z 30. Ha! 31. Kuru hamur mayası 32. Denizanası (İşlenmiş) i. Don yagı 2. Sirke lisıe : 4

13 ı - ıçki SANAYII 1. Maden suyu ve sodası 2. Memba suyu 3. Ma!t Liste: 1 L Şişe!i şarap (her tur) 2. Rakı, votta, likör (cam ş-işelerde) 3. Şişeli bira, kuıulu bira 4. Ddkme şarap Liste: 2 liste: 3 i. Gaılı meşrubat (kolalı meşrubat hariç) l. Dökme bira

14 (xl J - DOKUMA - GIYIM SANAYII 1. Kord beli 2. Plastik çuvaı ve kanaııiçe Lisıe: 2 ı. Sling Liste: ) Liste: 4 )., Her Tür ntil. halat. urgan ve ip 2. Yün tops

15 ORMAN ürünlerl Liste: 1 I. Ahşap mobilya (demonte ve iskelet halinde olanlar dahil) ve kcresteden ileri sa.fha~ da işlenmiş. tornalanmış veya nihai şekli \'erilmiş, yuzey işlemleri yaplldlk.ta...,.sonra diacr ele- manlara monte: edilebilir veya müstakilen kullanılabilir parçaları (5) 2, Kurma bina (prefabrik konur) ve müstakil satılabilen kapı kanadı ve kasası, pence~ re, pervaz, paneur gibi bina aksarnı J. Öğrenci sıraları, masaları, sandalyeleri, s.ınıf dolabı, kursusu 4. Kaplanını} veya kaplanmamış lif ve yonga levhalar, kontıpıak, k:ootrtabla. S. Lambri 6. Parke 7. Kurşun Kalem 8. Alaç ddarlı pipo 9. Ahşap ayakkabı (ortapedik sandaleı dahil) ve hlıbı LO. Ah~ap geometrik çizim aletleri (GTP : 90.16) ı ı. Ahşap reprodoksiyon, tablo ve resim!terçevderi 12. Ahşap alet. edevat ve oyma aletleri i J. Ahşap makara. bobin 14. Mekik, masura ve vurucukol 15. Lira (kalem ıa.hla514 8 ınm. kalınlı~ında. 4-8 mm. eninde cm. boyunda renkjendirilmi~, yumuşarılmış, fırınlanmı~) 16. Talaş levha (yapışune) maddelerle aglomere edilmiş) 17. Alı~aıı çubuk. halinde korniş ve çerçeveler IS. SU ~e ~obutma kulelert 19. Kaplama 20. Tahla oyuncaklar 2L Paravana ıı. Mo.ce\lher kutusu 23. Çocuk Parkı 24. Çamaşır ~andıaı ı~. Dipçik, kabu ve el k\ında~j 26. Tahta elbise askıları 27. Ba.sıon 28. Kalem kutusu 29. Yazı tahtası LO. Labut ll. Kayak takımı

16 Çamaşır serme askılığı (kaılanabilir) B. Kürdan 34. Emprerıye edilmi~ direk );. Travers (kl7.llçam'dan imal edilmi:ı) 36. Tubut J7. Bo)/a \Le kopya kalemleri 38. Arı Km'anı 39. Funda Köku (erica Arborca) 40. Lisıede yer almayan di~er ahşap mamuller Liste: 2 ı. Keresıe (Çam. kölnar, ladin), Palet

17 s - KAGlT SANAyii Lisae : 2 L Formika 2. Bilgisayar kartları (TSE damgalı. boş) 3. Transfer baskı kağıdı 4. Her tur basılmış kitap, dergi, cilı kapağı, albüm 5. Kendind~n yapışan etiket 6. Diger maıbuaı..,. Gal"eto: Kağıdı 8. Kraft k:1ğıdl 9. Du\-'ar Laplama ka~ıdı 10. Kağıt torba ve kese (poşet) ıl. Buskıh bı:ısk1512 Ambalaj için katıı, [ilim \Le folyo 12. Mukavva kutu ı3. Hutbak Hiğıdı :baskıh. baskısız ı4~ Süıriı kagıuı : baskılı. baskısız 15. Birinci hamur, silikolu kagıı 16. Karton 17. Krepli kfığır ve mamulleri J 8. f"luıing kmi;ıdl 19. Hı:r ılır zarf ve mektup kağıdı :W. Karton bobinler.21. Vıol (yumuna, meyve ve eı kabı) 22. Bilgisayar Formu 23. Pelur kağıdı 24. Teıniı:lik \>e tuyalet kağıtları L Vi,\,,:Ul Selüloıu Lisıe. 3

18 DERI VE KOSELE SANA YIL Liste; 1 1. Ayak.kabı ve (erlik (tabii ve suni deriden) Liste: 2 ]. Tabii deriden.saraciye mahemele.i Liste: 3 ı.. Tabii postlardan yapılmış beybe, torba ı;anta, baııaniye. OrtU

19 KIMYA SANAYil Liste; i ı. Tıbbi, ispençiyari ve zirai ilaç hanunaddeleri ve mamulleri (7) 2. Sun'j gübreler liste: 2 ı. Sodyum ~arbonat. sodyum bi karbonat 2. Mühimmat ve parçaları 3. Sitrik asit (limon tuzu) 4. Müsta.hzar boyalar (mensucat boyaları ve plastik duvar boyası dahil) S. Matbaa murekkebi 6. Aerosol sinek \Le haşere öldürücu 7. Amonyum bi kar bonat 8, Nişasti esaslı yapjitıncı1ar 9. Sodyum sulfat 10. Hidrolik firen yaaı 11. Bo)'a sanayiinde kullanılan inorganik. pigmentler 12. Optik atarlteı 13. Sodyum sülfür I, Yernik 2. Sorik bom stilfat Liste: 3 3. Kloroparafin 4. Mensucat sanayiinde kullanılan apre maddeleri S. Mensucat sanayiinde kullanılan boya yardımcı maddeleri 6. Sodyum hipoklorit 7. SLYI klor 8. Kloritcik asiı 9. Gıda sanayiinde kuhallllan temizkme maddeleri ıo.- PVC sıabiliı.örleri ı ı. Dodesil benzen sülfonik asü ] 2. Sulfırik asit 13. Formik asit 14. Asetik asit

20 ıs. Tansiyoaktif mustahzarlar. (temizleme ve parlatma maddeleri) 16. isı yalıtım levhaları 17. Ftalik anhidrit ı 8. Deri sanayünde kullanılan temizleme maddesi ı 9. Terebentin 20. Argon gul ıl. TMTD (Tetrametil thiuram disülfit) 22. Fürfüril alkol 23. Sodyum bi kromat 24. Potasyum bikromat 25. Karbon k.a~dı mün:k.kebi 26. Sodyum perboraı 27. Madeni satıhlan temizleme malzemeleri 28. Alkid reçine, furan reçine 29. Sodyum toluen ~ujfoııat 30. Para teluen 5ulfonik asit 3 ı. Ka.rboksi metil selüloz Ye sodyum ıuzu 32. G1i~erin, rafine molhsulo a~i[ yag.l;.ır :n. Doymamış Polyester reçine 34. To.ı.altı kaynak toıu 35. Epoksi reçine 36. Sınai yal asitleri J7. Linear alkil benz.en sulfonik asit 38. Oliserol Manasıearat 39. Bhürnlü örtüler 40. Formaldchiı 41. Filrfurol 42. Pul naftalin 43. Sargı bezi, gilllı bez 44. Bitirnlü )'apıştırıcı!ar 4.5. Diş macunu 46. Karpil (saç bidorı veya varilierde) 47. Kibrit 48. Enzim esaslı haşı! dökme maddesi 49. Silah yagı 50. Karbon ka~dı 51. Kükürt (tablet halinde) 52. Banyo, çama~ır ve tuvajet sabunu (şampuanlar \Le traş sabunu dahil) 53. Senletik demir oksit 54. Sabun tozu 55. PVC kompaund

21 - /0-56, BOfah 57. Emaye frideri 58. Skatifler 59, Zİrt 60. Hidrojene edilmiş sınai ya~ar 61. Mikronize dolamit 62. Mikronıze talk 63. Mikronize kalsit 64. Emaye pigmentleri 65. Madeni yağlar için mustahzar kimyasai katkı maddeleri 66. Madeni yal ve Gresler 67. Amyam esaslı conralık levha 68, Dadesıl benzen (DOS) 69. Teraftalik asit 70. Mono etilen glikol (MEG) 71. Akriloniıril 72. Benzen 73. Taluen 74. Or10 ve~'a para ksilen 75. Klorobenzen 76. Fosforik a,iit 77. Su ıa~fıye... inde kullanılan iyon değiştiridier 78. Sod}'um Hidroksil 79. Rafine parafın ı. Balık yağı 2. Defne ya~ı 3. Hayvansal tuıkal 4. Hidrofil pamuk 5. Yün yağı 6. Gül ya~ı 1. Kalem minesi (içi) 8. Karbon siyahı 9. Karbon kjğıdı Sırt Mumu LO. Dinamü, trolil ıı. Av kol/anları ve fi.şekleri 12. Dolu sinema filmleri. Liste: 4

22 Geomclastik 14. Feldispaı (Albit) ıs. Yangın söndürme köpügü 16. Alüminyum klorür 17. Kaprolakıam 18. Kıze!gur-Oiatomit 19. Nişa.sta esaslı hasıı maddeleri 20. PVC stispansiyon veya emilsiyonları 21. Tııbabeue kullanılan bitkiler 22. Kurutulmuş deniz yosunlan

23 CAM SANAYII 1. Cam boru Lis'e ; 2 2. Rubinli cam 3. Cam çubuk 4. Telli canı 5. Dokme ve haddeden geçmiş diger.:-amlar 6. Kristal wccaci)'1! 7. Pencere caıru (buzlu, renkli, dalgalı çiı~ili dahil) 8. Errıni}iet camları (otomobil çamı hariç) 9. Cam a}in3 ıa. Cam kap (her tür) 1 ı. Isı yalıtıcı cihazların camdan iç gövdeleri ı2. Sofra ve mutfak için cam eşya 1). Diger cam eşya 14. A),dınlatma cihazları için ~işe. fanus v.d. IS. Laboratuvar ı;:şya~ı 16. Camdan sağlı~ı' koruyuc:u eşya 17. Cam elyafından mamul eşya 18. Tecrit edici çok: satıbh camlar Liste; 3 I. Cam yünu. 2. Cam lin 3. Cam ipliai 4. Cam lifinden keçe S. Cam yünu ve linerinden yapılmı~ diğer eşya 6. Cam ipliginden mensucat 7. Saat camı 8. Bina ve inşaat için cam blok, tug1a k:aronloıayik ". b. L. Kıymetli taş taklitleri. kliçlik sus Liste: 4

24 SERAMIK SANA YU I. Kilrolayans 2. Sıhhi tesisat malzemesi 3. Eleıarik ualaıorleri 4. Diger ponelen eşya S. Çini ve Çiniden mam,u! eşya 6. Karo seranıik Lisıe : ı. Sı:ramik Kili (Yık.amruş) Llste: 2

25 to - DEMIR ÇELIK SANAYII Liste: i I. Düşi.l.k. )'üksek karbonlu ve halitalı çelik. mamüııer 2. DOşük, yoksek karbonlu ve halüalı çelikler 3. Her türlü inşaat -demiri ve profiller (klri~ ve hasırlar dahil) 4. Şerit, kaplanmış ıerit S. Telden yapılmış, mensucat, kafeslik:. örgü 6. Kalaytı teneke 7. Sert maden tozu ve çelikten yapılmış haddeler plak.a ve uç 8. KöprO 9. Kurma bina LO. Pilon~ kule II. ınşaat aksamı ıı. Sıvı için sabit depolama tankı (sökülü olsun olmasın) ı 3. Sıvı için ıaşmabitir tank 14. Tank (her WrlO tanket için) 15. Silo 16. Kalıp 17. Tel, dikenli td tli. Hala! I.!P'. Demir 'Ile çelikten borular ıo. Pit dökümden mamuller 21. Çehk dökümden mamuller n. Sfı:ro dokumd.. n aksam ve parçalar B. Her nevi saç ve m.amulleri?4 Çivi 25. Pik ı. Çelik lngoı 2. Döküm piki Liste: 2

26 - L'> - Il - DEMIRDEN BAŞKA METALLER SANAYII Liste: I. Alüminyum: Profil içi dolu çubuk ı. Alüminyum: Yaprak (folyo) levha, saç J. Alüminyum: KöprU 4. Alüminyum; Kurma bina 5. Alüminyum: Pilan. kule 6. Aıü.mlnyum", foşaat 7. Altlminyum; İnşaat aksamı 8. Alümin)'um: Disk 9. Alüminyum: Tel halaı 10. AHımio)lum: Mensuca[ ı i. Alüminyum: Merdlven 12. Alümiııyum: Asma tavan 1.3, Aluminyum: Aksesuar Profil Liste: :2 I. Bakır telden mensucat 2. Alüminyum dokumden mamul brfj.ıör gövde.si 3. Bakır mamulleri (profil. çubuk l.e'ılha, yaprak., şerit \I.b) 4. Elektroliıik bakır takıı 'Ve yaprak S. Katol bakın 6. &klr: Çivi, \Iidi, civata. rondela, 7. Samun. perçin çivisi vb 8. Bak.ır tel 9. Bakır telden halat LO. Pirinç: prclfil. çubuk II. Çinko mamulleri (tel, profil, çubuk,!evha yaprak, şerit vb) 12. Ci-..a 13, Meta.! anıimlijul 14. Pirinlj; lcvha l:!l. Pirin" şerit 16. Elcktrolitik Çinko 17. Lehim ve Ka}luk 1eli

27 I. Amyant iplili 2. Zlmpara LOZU 3. Taşlarna taşları 4. Alümina,. Silikoferro bom, ferro bom Liste: 3 I. Krom KonsantrCll 2. Konsantre molibden cevheri 3. Kulçc Çinko Liste: 4

28 n v.b MADENI EŞYA SANAyıı Li.ste: L L ısıtma tesisatları \'c kazanjan (Sulu... eya buharlı) boylar. hidrofor 2. Kalcrifer radyotorleri ve dilimleri 3. Kalorifer kaz.anı, bölumleri. parçalan 4. Ocaklatın beslenmesi için brülörler ~. Çaıal. kaşık, bıçak, tabak, tepsi, ı;:ok ~özlü tepsi 6. Madeni mutfak, banyo dolaptan. karyola, şezlong 7. Kilit (her [Ur) 8. Tılrck (av turdderi. dahil), tab,mı"a ve parçaları 9. Emayc ve diger madeni mutfak eşyaları ıo. Bü,ıangazlı: Ocak. fmn. soba, [crmosifon, ~ofben.lüks lambası, kaynak ciba.zla- II. Tartı alet ve cihazları 12. Emaye sıhhi eşya 13. Banyo rermosifonu "'c OC~I 14. Su sayacı 15. Basınçlı kaplara takılan Jeı;uuör. regu[aıor ve ba:.ıncı dü}ürucu \/all1e,- 16..sıhhi Lesisat armatürleri 17. Kaynak elektrodu IS. Sarı mamuuer (her türlu bon.! teferru.,uı dahil) 19. Boru 20. Dirsek 21. Boru teferruatı ("aıtler ye yanaicle dahil, rakor, COnla, manson v.b.) 22. Do~rama 23. Rezervuar 24. Havan s.ilahı 25. Güneş enerjisi ile ıslima (esisi ve parçaları Liste: 2 ı. Kürek, orak. kazma. yaba, tırmık. pulluk, uç demiri. balta, mala. keser, tırpan. 2. EL aldıeri (tornaviıja, pense. anahtar, ege. torpu gibı' 3. Çekiç, işkence. Ilıasa tipi tezgah meng~ne!ii -ı. Göç aktarma ıinciri S. Zincir ve aksamı 6. KU"'et. duş... e banyo {~kllt!~i. hela taşı, eviye.!ava bo 7. Ba.sınca dayanık.lı kaplar 8. YükseJı,: ba~ııııı:h hidrolik silindir.

29 Yay 10. Yay yaprağı ll. Tril~ bıçaaı 12. Alüminyum: Kap, flçi, varil, bidon depo, sarnıç 13. Alüminyum: Ev ve ~ağhğı koruyui;u e~ya 14. Alurninyum: Tup. ellil Jj, Aluminyum: Di~er e:jya 16. Perde rayı... e k.orniş 17. Kalrak çıkış kaması 1 S. Para kasası 19. Sıcakhk dolahı 20. Şemsiye (her tür) şernsiye madeni çatısı (butün vt!' kuıulu) ıl. Mekanik supuege 22. Traş makinası (elektriksiz. saç ve sakal için) 23. DKP saçıan kaplar 24. Dernir testere kolu ve ağızları 25. T defon kumbarası 26. Bakırdan sağlılı koruyucu e~ya 21. Bakırdan yapılmış ev işlerinde kullanılan eşya 23. Bakır: depo ve saenı..; 29. FIÇI, varu, bidon. teneke kutu, depo, saenıç 30. Filika demiri, çapa 3 ı. Çivi (Demir Çelik Hariç) 32. Vida, civata. somun, pim, kama, rondd;ı. SOllHıncu ve vida,ı eiya!il 33. l~ne. ıoplu igne, çuvaldız, çengc:lii ign~, firkeıe:. şiş ve tığ J4. H,;!{ tlirltı ~oba (demonıe olanlar dahil) 3S. Silindir UIÜ, pres ütü 36. Devrilir tertibaılı ıeneere 37. Klasör veya dosya için mekonizma 38. Madeni kapaklar (şişe, kavanaz, kulu ıı,:in) 39. Alüminyum reklam pano ve levhaları 40. Çelik ~rit metreler 41. Yaylı \Le :,'a~'slz men(eşe 42. Dairesel testere 43. Ei arabası 44. Dolap 45. Halka, laka 46. Elyaf temizleme tabancası 47. Eı k.ıyma makina!!ı 48. Lüks tambası

30 Fitilii ve tazyikli gaz ocakları SO. Metal sandalye ve masalar Sı. çocuk. arabası, pazar arabası. Pu.se( 52. Bulaşık tdi 53. Çelik raf (Demome olanlar dahil), raf ayağı 54. Mangal 55. Madeni Fener (Gemid fened d:.ıhil) liste: 3 I. Oynak Teker (Madeni i plaslik veya kilrı.~ım)

31 MAKINA IMALAT SANAYll üste: O. Bu listede yer alan mamullerin parçaları (Kesici parçaları dahil) (6. konum hariç) (3) ı. Buzdolabı ve soautucu ı. Çamaşır yıkama makinası (sanayi tipi dahil) 3. Elektrikli cila makinası 4. Dizel motoru, benl-in motoru j. Motopomp, pompa, kampceser. santrifüj 6. Her tür komple fabrika 'Wc ıc:sbler 7. Dikiş ve/veya nakış mak.inası 8. Takım tezgahtan (torna, freze, malkap, planya \'.~.) 9. ça)l makinası (he;:r ıür) 10. Süt sağına makinası ı ı. Krema çıkarma makinası ıı. Arabalı şerit biçme tezgahı ll. PUI.. erızatör 14. Atomizör IS. Filitre (ya!. mazot veya hava için) 16. Marangoz tezgahlan 17. AsansOr 18. Plastik, melamin işleme makinaları, bunların gövde ve parçaları (Plastik enjeksiyon makinası dahil) 19. Tekstil makinaları 20. Eksantrik. angrajlı, apkam hidrolik presler, giyolin maka.s 2ı. Kaplama yapışıırma presi 22. Çelik Çekme haddehane makinaları 23. Toprak, taş maden cevhcri ve benzeri diger madeni kau maddelerin (toz veya hamur halinde olanlar dahil) ayınna, eleme, yıkama, kırma, ezme ve kanşurmaya mahsus makina ve cihazlar, madeni katı yakulan, seramik hamurlarını. çimemoyu, alçıyı ve toz veya ha. mur halindeki diger madeni maddeleri aglamere etmeye kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina \Le dhaz1ar : Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makineler. 24. Ekmek. imaline mahsus makinalar 2S. Betonyer, vibrator i konkasör 26. Boru imal makinası 27. Yay imal makinası 28. Patates sayma makinası 29. Dundurma makinan LO. OtO kaldırma!ifti ll. Bulaşık yıkama makinası

32 Ekskavaıor. Traks kavaıör, skreyper. Buldozer. Loder. Grayder. 33. Fork-Lift 34. Vibrasyonlu Yol silindiri Liste: 2 O. Bu listede yer alan mamullerin parçaları (3) ı. Kösele merelaneli çırçır makinası 2. çırçır makinası için otomatik yedicici 3. Mukavva -ve karton kesme makinası 4. Gezer koprü \linei 5. çamaşır kurutma makinası (sanayi tipi dahil) 6. Çama~ır kurutina dolabı 7. Döküm temizleme kabini 8. Tükcnmez kalem ucu ve uç tasjaal makinası 9. Diğer vinçler 10. Her çeşit. tipte konveyör (hareketli olsun olmasın) LL. Sotutma kulesi ıı. Su tasfiye cihazı 13. Ozaliı Çekme makinası 14. Balet kaldırma taşıma arabası 15. Orgu makinası 16. Tel dikiş makinası 17. Agraf makinası 18. Çivi makinası 19. Tel çekme makinası 20. Uç sivrihmc makinası 21. Kaynak. makinası 22, Ambalajlama makinaları 23. Mozaik silm~ mak:inası 24. Saç kıvırma (hükme) ve oluk açma makinası 25. Hububat Danelerinin ÖjutOlmesint: dair makinalar ı. Lastik Balans Makinası 2_ Mi~ser 3_ Mini Yem Tesisi 4. Redresör S. Seyyar Yat1ama Makinası 6. Diter yatırım malı makinaları Li!>ıe : 3

33 ELEKTRIK MAKINALARı VE GEREÇLERI SANA YiL Lisle : i O. Bu listede yer alan mamiıllerin parçaları (3) 1. Elektrik motoru 2. Elektrojen grubu 3. Transformatör 4. Şah cihaı. ve tesisleri S. Elektt'ikli el alederi 6. Klima cihiu.ları 7. A~pi[atör, vantilatör 8. Elektrik sayaa 9. Her tıir kablo 10. Her tür akümiılatör ı. Elektrik pili 2, Elektrik ampulu (her tür) 3. Elektrik süpürgesi 4. Elekırik kondansatörleri 5. Du}/ 'le ballast 6. Isıtıcı rezistanslar 7_ Volıaj di.ızenleyici Lisıe : 2 8. Direnç kutusu 9. Elektrikli fırın 10. Elektrikli ızgara ı i. Elektrikli havya 12. Elektrikli ısıtıcı cihazlar {k.orıveklör dahil) 13. Elektrik oca~. eleknik ÜIUiÜ, dekırib. soba~ı vb. 14. Elektrikli sat; maşası IS. İzolatör çanı 16. Porselenden yapılmış: elektrik sigortası. buşan, du)' bağlanı! elemanları ve bun~ ların diger aksam! 17. Anahtar. piriz, komitatör. kumanda buıonu her ıür ~aller ı8. Aydınlatma armatürleri ]9. Elektrik kontrol kalemi 20. lsı muhafaza taşı 21. Oıomatili. korna rölesi

34 Merdi"en olomatib,i 23. Saç kuruıma mak.inası 24. Elektrikli yogurt makinası 25. Elektrikli traş makinası 26. Elektrik.li Der$ aleıleri 27. Direnç (dt'kırik direnci) Direnç teli 28..Elektrik.1i Kahve Degirmeni ve kahve ka1rurma dolabı

35 i~ - ELEKTRONIK SANAVII Liste: ı O. Bu listede yer atan mamu1ierin parçaları (3) ı. Radyo 2. Televizyon 3. DiAer elelüronik profesyonel dhazlar (Konırol, kumanda. habcrlc~ınc eill'ııları) 4. Otomatik. ve yarı otomatık ıelefon santralı, santral ahamı... e telefon dhalları 5. Elekıronik hesap ma.kinası 6. Sayı, tabelası 7. TV 8nıeni ve amplifikaıörü 8, TV!lpot cihazı ı:>, Elektronik starter 10. Hoparlör 11. Diğer elekironik sanayii mamulleri ll. Elektronik hava temizleme cihazı 13. Elektronik yangın alarm sisıe'mi

36 -1> KARAYOLU TAŞıTLARı Li:>ıe: O. Hu li!i[ede yer alan mamüllerin parçalan (3) ı. insan veya eşya nakline mahsus motorlu kara n<ıl.;il "a~ilaıarı 2. Özel amaçlı mororlu kara ulaşım ar:.ı.,ları i 3. Bu!istede yer alan mocorlu kara nakil vası[alarıııın mmorlu ve Iflotor~u.l ~a!>ilcri 4. Motosikleı, motorlu bisiklet S. Motorlu sukuter 6. Sakaılar için koltuk \It: benzeri ıa~ıyıı;ılar 7. Kamyon kasajarı 8. Bisiklet 9. Hasta taşıma arabası I. Tekerlek. iç laslik subaplan 2. Romark liste: 2 Liste: 3 I. Oıa Aksesuat. (Madeni, lastik, Plastik) Cam V.S. \oc' bunların karııımı mamuller. başka yerde kullanılmayacak biçimde şekillendirilmiş)

37 - 3f> DEMIR YOLU TAŞıTLARı SANAYII Lisl~ : i O. Bu listede yer alan mamullerin parçaları (3) ı. Lokomotif 2. Tender ]. Lokoırakıor 4. Direzin S. Her tür vagon

38 LS - ÇiMENTO SANAVI Li!>[e : 2 L Torbalı ııeya dök me çimento ve klinker

39 PLASTIK IŞLEME SANA Y II Liste: ı. Boru, boru ballanıı parçaları 2. Plastik esaslı prorıller. inşaat 'Ye sıhhi lli!sisaı mall,cmesi J. Plastikıen geometrik ~izim alederi 4. Tcyp kaseıi (boş ve dolu) S. Plastik esaslı kaplar 6. Hortum 7. Plastik: yer döşemesi, yer karasu Lbte: 2 I. Plastiklen sofra ve mutfak eşya!>ı Bez üzerine sıl/anacak. yapılan yer mu~ambası Plastik Ic\lhalar (akrilik, polyester v.b.) 4. Akıl yapımında kullanılan ayırıcı (seperatar) 5. Plastikren yapılmış süpürge 6. Suni deriden yapılmış mamüller 7. Suni songerli deri 8: Plastikıen pancur ve jaluzi 9. Plastikten yapılmış duvar kağıdı lo. Depo, sarnlç: tank 1 ı. PVC Film ve FOlyo Liste: 3 ı. 2. Dekoratif ve sanayı tipi ambalaj banıları Diş fırçası ve hbı 3. Torba. kese ve henzerleri 4. Plastik ayakka.bı tabanı S. Phmikten dıı;er mamuller 6. Pta~ıik yapma çiçek., _ Polietilen Branda (Sera örtüsü) ı. Ses alan plak. (boş) Lisıe: 4

40 LAsTIK SANAYI LlsL~ : ı ı. Üsıü vıdalı, altı kauçuk bot ve İskarpinler 2. Kauçuk ve/veya plaslik esaslı her tur ayakkabı. (erlik (Kuma~ yüzlüler dahil) Liste: 2 1. Motorlu \Le motorsuı araç tekerlek iç ve dış lasıiı...leri (dolgu laslik dahil) 2. Giıç aktarma kayış ve kolonları 3. Konveyar bandı 4. Kauçuk veya lasıik menşeyli "honum 5. LAstik elcli\'en 6. Laır.tik canla 7. lateh la!ıitik mamüueri i. Sırı kauçu~u 2. Sentetik kauçuk List\: : 3

41 TARIM MAKiNA VE ALETLERi SANA yil Liste: ı O. Bu listede yer alan makinaların parçaları (3) t. Traktör 2. Harman makinası 3. Biçer döğer ve biçer baslar LiMe : 2- O. Bu listede )'cr alan aleı ve ınaldna par~aıarı (3) ı. Zirai romoddar 2. Pulluk, toprak burgusu 3. Mibzer 4. Kiilkuvatör 5. Diğer tarım alet ve makinalar

42 rişmiş KILDEN VE ÇiMENDODAN GEREÇLER Liste: i ı. BC:lOn, direk, kon!>ol, ıravcn 1. A~pes[li çimenıodan boru ve boru aksaıııı 3. Aspestli çimentodan düz 1It' oluk!u levha 4. Beton yap! Elemanları 5. in~aaı için levhalar (Kagıl hamurundan "eyu uğaç!irinden) tabii veya surı'j reçinelerle veya benzeri yapıştınc!larla emdirilmiş olsun ItCyil oluıasin 6. Öngcrilimli Beton BorU i. Ateş (uglası 2. Her tür (IJAla "e kircmil Liste: 2 ı. Şamoı (Ateş k.ili) 2. Kaolen Li.\ole: 3

43 SU ORONLERIIŞLEME SANAYII L. Hazlr1anmli SUnaerler Llste: 3

44 ıs -DENIZTAŞıTLARı SANAYII LlS1e: lo Hc~ lür ıanker, dökmc yük ıemisi (4) 2. Kuru yük. gemisi (4) 1. Yolcu semiıi (4) 4. LPG. LNG. amonyak. ve Ozel reçhizadı kimyevi maddeler ıa~ınması için tanker. supply ship, ofhhocc gemiler beygir gücünde büyük romorkör. her tür Ro-Ro semilcr, hcl' tür fri&orifık ıemilcr. tarama acmisı, araştırma tdmeleri \Le benzer nitelikli diier özel amaçb ncı' ıur gemiler (4) j. Tanker. dökme yuk gemis., kuru yuk gemisi. yolcu gemisi 'fe özel amaçlı gemiler dl$ıada kalan hcl' lur yüzer vasııalar (gezinti \Le spor ıeknelc(i. :iuraı ıcknelcri, gemi (eknesi 118VIUI ilc benzeri) (4)

45 TAŞ OCAKÇ1LlGl ÜRÜNLERI SANAyıı Liste: ı i. Mermer. granil. onniks. travertcn (en çok altı cm. kalınhgında levhalar halinde) Ile mamulleri 2. SöndürUJmüş ve torbalanmış kirt:-.: 3. Alçı 4. Suni mermerden yer döşemderi S. Karomozayik yer karosu 6. Merrner tozundan yapılmı~ mamuııer Liste: 2 i. Traverten, merrner veya onniks (6 cm. den kahn leııhalar IldUnde~ List" : 3 lo Blok: Merrner, onniks, grani' 2. Mermer taşlan ve mozayik tozu 3. Alçı blok

46 OYUNCAK SANAYI! Liste: 2 i. Çocukların bineeel! oyuncak otomobıl ve b~nzerleri. (Zim:!r!i. çubuldu, pedallı, üç veya fazla tekerlekli) 2. Kum~ta.n yapılmış içi dolgu bebek ve oyuncak hayvanlar 3. Her ıürlu oyuncaklar

47 D1CERLERI Liste: i ı. Saat 2. Komple konuı (Prefabrilt olsun olmilliın) Lisı~ ; 2 I. Mobilya (demonıe olanlar dahil) (117& SO'den rula kl!ımı ahşap olmayanlar) 2. Çadırlu 3. Fermuar (her ıür) 4. Yapma çiçekler (plastikten olanlar hariç) S. Pertinalı:s (bakajizl: levha) 6. Her ıtir gözlük, gözlük camı ve ı;erçevesi 7. Yangın söndürme cihazı 8. Bimetal mikro termostu 9. MODametre liste: J ı. Aglomere kosele taban asrarı 2. Gaz beton yapı elemanlan (Ytong) l. Zımpara (Her ıür) 4. Keçeden yapılmış!ıer tur mamw 5. Uyku tulumu 6. İçi yaylı yatak 7. Ku-şlijyÜ: Yatak, yorsaq, yastık S. S~n(etik Kum31b yorgan 9. Dokunmamq. örülmemiş. sı=nletik o:)ash; Tda, vatk3 10. Boya ve benzeri malzeme fırçaları ii. Klozı:ı kapalı 12. Her i ur çakma'" 1). Sumer mika 14. Civciv is. Her tur fırça 16. Her tür taı-ak 17. Terınaı 18. lşıenmi~ ve pakc:t1c:nmij çay 19. Hertür düime (giysi için) 20. Yas Çiçek 2ı. Jelatınli Kemik 22. Oto paspa:il

48 - 47-2l. Si.ara (paketlcdmi~) 24. Ald_ 25. Balık ajı 26. Sakız 27. Askı (Her ıür) liste: 4 lo Ekilmeye mahsus sebze ıohumlarl (V.'nıı domates. biber. pathcan) 2. ~rbetçi oıu 3. Meyan bab 4. Pı:iı külü S. Tinkal komantlc'si 6. Sclit konsadiresi 1. Kolamanit komantresi 8. Yapışkan bandlar 9. Sulu boya 10. Oı SUptirge

49 - lıs TURıZM Liste: 2 1. Lül~ taşmdan yapılmış mamuller 2. a) Bakır, pirinç" tunç, demir, alpaka, cam, tahta \Le ağaç kabuğu ve k.ökünden, çiniden ve sair serarnihen, taş, merrner, Eruzurum [aşı. onniks ve deniz hayyanları kabuklarından, hububat sapı, hasar yeya diaer etyaftan, ya da örmege elverişli ince dallardan yapılan hediye!ik ve luri~tik e~ya ile ulusa! kıyafetli bebekler. b) Kemik, boynuz, kaplumbağa ve diğer deniz hayvanları kabuklarından yapılmış hedi)'clik ve turistik eşyalar c} t~leme. dokuma, örme, Lig işi \Le nakış1ı eşya (Şile, buldan ve benzeri kumaşlardan yapılan mamuller dahil) d) Boncu,," örme ve işlemeli eşya e) Mum \'e sabundan biblo f) Pirinç; kahve de~irmeni. hayvan. 2il, çan, slayt, dolu plik, tablo gibi hediyelik er ya, boyacı sandı~

50 - ~ TIBBı ARAÇLAR VE GEREÇLER SANAYII ı. Biberon, emzik 2. IsI ölçer (termornetn:) 3. Tıbbi enjekıör 4. Kaıgi.i( S. Dişçi tambirimi (üniti), dişçi rontgeni. dişçi türbünü (airroıoru) 6. Tıbbi döndurocü (santriluj) ubbi emeç (aspiratör). c~rrahi ~meç (cerrahi asplrae tör), laboratuvar karıştırıcısı (mikseri) romurçek (vakum ekstratör) 7. Kan- alma ve verme seti 8. Tıbbi ve orıopedik k.orseler 9. Listelerde yer almayan laboratuar cihazları ve parçaları L Iki ucu pamutıu çubuk Lisıe : 4

51 BÜRO GEREÇLERI SANAYII Liste: 2 I. Silgi (yazı siigisi) 2. Her lur tuk.enmez kalem (k.eçeli kalem da)ı~i) l, Kalem açacağı (Iwllu kalemtraş dahil) 4. DDlmakalem S. Versatil kalem 6. Pasıel boya 7. Perge) 8. lsıampa 9. Kaı tablası ıo. Delgeç (KaAıt delme zunb... ). ll. Telgeç (tel zımba) ı2. Zımba teli Il. Takvim altijıı

52 YAŞMEYVE SEBZE SU ÜRÜNLERI LISTESI Liste: 4 - Kurbala Budu - Karides - Kerevit - Kere... it Kuyrugu - Mürekkep Bahg,ı Filetosu - Levrek - Çupca - Yılan Balılı - Mercan - Marbunya - Gümüş - İzmariı - SanJajya - Yayın - Tatlı Su balığı filetaları - Di!er-su ürünleri - Patates - Kabak - Fasulye - Domaıas - 8iber - Taze: mantar - Portakal - Limon - Altıntop - Mandalina - Gruyfun -Elma - Armut - Şeftali - Çilek. - Erik - Kaysı - Vişne - Kiraz - Kavun - Karpuz - Nar -Taze Üzüm - Kestane -- Dij!ec Taze meyve ve sebzeler - Patlıcan - Salatalık (Hiyar) - Marul - Diger salatıhklar - Kuru ve taze sogan - Sarımsak

53

54 R.G~ R.Gazete No Tarihi: Clb Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı~ından : threeatta Vugi İadesi Tebliği Uygulamıı~TUB : 87/3 Amaç ve Kapsam Madde ı - Bu Teblig, 28/11/1986 tarih ve 86/11237 sayılı ıhra~a([a Vergi İadesi Karan 'nın uygulama esasl.arını açıklamak üzere Devlet Planlama Teşkila[ı \1ıisteşariığl tarafından haıır1anml~tır. BıRıNcı BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Vergi tadesinin Tarifi v.e Mahiyeti Madde '2 - Ihracatıa Vergi İadesi, ihraç edilen maııarın maliyetine girmiş buiunan 'fe Karar eki "Mali Yükler listesi"nde yer alan vergi, resim ve harçlar ile benzer etki yapan yük. terin ihracatcısına, ihracattan sonra ödenmesidir. Vergi ladesinden Yararlandırılacak ihracat Madde 3 - Karar eki ihracatta Vergi iadesi Listelerinde yer alan mallarurihracatı, ihg racatta vergi iade:)inden yararlandırılır. Vergi ladesinden Yararlandırılmayacak İhr:ıcaı Madde 4 - A~agıda kayıtlı ihracat. ihracatıa vergi ıadesinden yararlandırılmaz. - Kullanılmış (bir yaşına kadar gemiler h::ı.riç) vt!ya defolu olarak ihruç edill!n mallar. - Gümrük ı.::anwlu'nun 131. maudc:.si \'1: 1hraı.;;ı.ı R..:jiıni' ne gorı!'g..;çid ol<.ııak ihraç cuilen malla.r. ~ AET Ülkelerine yapılan yaş meyye, sebze ihracatları. - Transit ticaret Ye reelesport konusu olan mallar. - Ithalat Rejimi esasları çerçevesinde ithal edilip aynen ihraç edilen mallar, - ABD. 'ye yapılan demir-çelik \'e mamujleri ihracatlan, - Ihracat sayılan satış ve teslimler. Vergi Iadesi ~i.iraçatı ve Aranacak Belgeler Madde S - Ihracalta \'ıergi iadesi müriiciiatmda bıılu(]abilınt!~i için ih,ac<ıı hesabının TUrk Parası Kıymetirıi Koruma Mevzuatı'na göre kapatılmış veya ihracat bedeu dövizin asggari: Oj'ıı 70'inin yurda getirilerek alışının yapılmış olması zorunludur. Ihracatta vergi iadesi ödenebilmesi için ihracatçılar, ihracat i~lemlerine arilı.:ılık t!uen bang kalar kanalı ile. a) tık müracaatlarında bir defaya mahsus olmak uzere. - Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya tasdikli suretini, - Ihracat belgesi veya ihracat belgesi ve ruhsarnamesinin asjınl, ~ Oda sicil kayıt ~LJretinin a",lınl veya tasdikli surelini,

55 b) Gerçekleştirilen ihracatın özelliline göre, - Döviz alım belgesinin aslım, - Gümrüklerce aracı bankalara gönderilen,ümrw. çıkış beyannanıeı.iniıı vergi iadesi nüshasmın aslını. - Musaadeye. tescil veya lısansa tabi ihracatta ve kayda [abi serbest ihracatta. ijzerinde,ümrük çıkış beyannamesinin tarih ve sayısını taşıyan müsaade belgesini, tescil/lisans beyannamesini, kayda alınmış serbest jhracat beyannamesini, - Satış faturasmm firmaca ıasdildi suretini veya foıokopisini. - Yabancı nakil vasıtaları ile yapılan ef. elf ihracatta navlun faturasıni, - CL, elf ihracatta sigorta poliçesini, - Ekspertize tabi mamullerde üzerinde gümrük çıkı~ beyannamesinin tarih ve sayısını t&şl)ian ekspertiz raporunun aslını veya noterce tasdikli sureıini, - P.T.T. KanaLı ile yapılacak maıbua ihracatında gümrük çıkış beyannamelerinde belinilen bilgileri merin-de taşıyan posta idaresince verilecek belge)"i. Turkiye Cumhuriyet Merkez BankaSl na ibraz ederler. Yukarıda sayılan belgelere ek. olarak Devlet Planlama Te~kilatı'nın izni ile Türkiye Cumhuriyeı Merkez -Banka.sı'nca ek belge ve bhgiler istenebilir. Vergi ıadesi için Müracaat Süresi Madde 6 - İhracatta vergi iadesinden )'ararlanmak için döviz alım belgelerinin taşi~ dıiı tarihi izleyen 5 takvim yılı içinde Türkiye Cumhuriyet Merk'ez Bankası'na talepıe bulunulması z.orunludur. Bu süreyi aşan ihracatta vergi iadesi talepleri kabul edilmez. Listelerde Yer Almayan Bir Mal İçin Müracaat Madde 7 - Listelerd.e yer almayan bir mal için listelere ilave muracaatları Devlet Plan tarafından çelerlendirilir. lama Teşkilatı IKINCI BÖLÜM VERGI IADESI MATRAHıNıN TESPITI ıhracatta Vergı ıadesi Matrahı Madde 8 - İhracatta vergi iadesi ödı.:mc:krindı:: matrah Leı.piti )'urda getirilerek alışı yapılan döviz tutarı Cl.şıhnamaı.. ka)'dıyla gümruk çıkış bcyanruı.mcsinde kayıtlı FOa, ef. elf -ve di~er teslim şek.iuerindeki döviz delerleri esas alınarak yapılır. a} Aşagıdaki masrar ve ıiderler vergi iadesi matrahından düşülmez. - Ihracatı teşvik belgesi kapsamında yapılan ihracat karşılııtı saalanan dövizlerlı: ihracatı teşvik mevzuatında belirtilen şekilde mahsup yoluyla ödemeler yapılması halinde mahsuha tabi tutulan ihracat bedelleri, - Bankaların yaptıklan işlemler nedeniyle kendilerince yurt dışındaki muhabirierine öiemeleri gereken kombyon. masrar. damga vergisi v.b. giderler, - Bankaların aracılık ettikleri ihracat işlemleri dolayısıyla yurt dışındaki muhabirierden tahsil etmeleri gereken komisyon ve masranarm ihracaıçılarca pazarlama dövizlerinden mahsup edilmek.suretiyle TL. oıarak ödenmesi halinde ödenen bu masraf ve komisyonlar J - De.!.tekleme ve Fiyat Istikrar Fonu'na prim kesintisi yolpllan malların ihracatında fo Ila k.esi.len primler.

56 Türkiye Cumhuriyet M4!rlr..ez Bankası'nca yapılan bankacılık anlaşmaları çerçevf~ sinde kredili olarak yapılaçak ihracatta Des'eldeme ve Fiyat Istikrar fonu'na kesilen primler Sayılı Madem Kanunu'nun 34'oncü, bu Kanun'a ilişkin Yönetmeliğin :ıl'ind maddeleri uyarınca işlenmemiş maden ihracında Maden Fonu' na kesilen IJ!o i oranındaki primler. - Prefinansman döviz kredilerine ödenen faizler. b) Aşağıdaki masraf ve.giderler vergi iadesi matrahlodan düşluür. - Ihraca,ıla ilgili sigona. komisyon. prim. risturn gibi adlar- altında yapılan her türlü dogrudan ya dadolaylt ödemeler, (Her gümrük çıkış beyannamesi itibariyluoplamları $ 500.-'1 aşmayan bu lor ödt:meler vergi iade matrahından düşolme:ı) - ef, elf ihracatta taşımanın yabancı nakil vasıtaları ile yapılması halinde navlun bedelleri, - CL. elf ihracatta sigortanın yabancı sigorta şirketlerine yaptırılmau halinde sigorta bedelleri, Gümrük Muafiyetll İthalat Ka~ılıgı ihracatta Vergi İadesi Madde 9 - lhracatı teşvik belgeleri kapsamında yapılan ihracata ödenecek vergi ıadesinin hesabında ihracat karşılıp saglanan döviz girdisi esastır. Döviz girdisinin hesabında sigorta. komisyon, prim, risturn gibi adlar allında yapılan her türlü doyudan ya da dolaylı ödemeler ihracat karşıl-ığı doviz tutarından indirilir. Ayrıca; Gümrilksı1z ithal girdisi orawflm yüzde:: 40'3 ("la 40 dahil) kadar: olması halinde ihracaı karsıılg,ı döviz tutarının yüzde 0'1. Gümrüksüz ithal sirdisi oranının yüzde SO'ye (OJo SO dahil) kadar alması halinde ihraca' karşılığı döviz tutarının yüzde S'i, Gümrüksuz ithal girdisi oramnın yüzde 60'a ("lo 60 dahil) k.adar Olma51 hajindc ihracat karşdığı dijviz tutarının yüzde ls'i, GÜmri.ik!iüz ithal girdisi oranının yuzde 70'e t% 70 dahil) kadar olması halinde ihracat karşılıgı doviz tutarımn yüzde 45'i j GumrüksUl ithal girdisi oranının yüzde BO'e (Illa 80 dahil) k.ajar olması halinde ihracat karşılıg. döviz [uıarının, yüzde go~i, kalan kısmından düşlllerek vergi iadesi matrahı tesbit edilir. Bu matrah üzerinden ıhra~ cana Vergi Iadesi KaraIında belirlenen oranlar üzerinden vergi iadesi ödemesi yapılır. Ihracatı t~vik bdgesi kapsamında yapılacak ihracata gümrlik çıkış beyannamesi bazında yapılacak vergi iadesi ödemelerine esas olmak üzere teşvik belgderinde gümrük muafi yctli olarak ithal edilecek malların oranı yazdaı:akıır. Teşvik bt:lg,esinde belirlenen bu oran esabı alınarak Türkiye Cuınhuriyı:t Merkez Bankasınca ödeme yapılacaktır. Ancak DPT"ca. ihracat taahhütleri kapatılırken fiilen ithal ejhen gumruk muafiyeıli mailuın gcr~ekleş.:n imacata oranının. ıe~vik belgesinde belirtilen orandan f:.ırkh oldugu tesbiı edilirse. yeni tesbiı edikn orana g6re fazla ödendi~i belirleuen ver~i i~dderi, ödendikleri tarihle geri alındı&:ı tarih arasında geçen soreye göre, 6183 sayılı Kanun geregince gecikme ccza~ı ilı: birlikte geri "lınır. Eksik ödendiği tesbit edilen tutarlar he ayrıca ödenir. Ihraı.::.ıt bejelinin gtımruk çıkış beyannamesinde kayıtlı dövil cın~injcn farklı bir döı.üje yurda geurılmesi Madde 10 - Gümrtik çıkı~ beyannamesim.le kayııh dövizden farkh bir dövizin yurda 8e[iriı1l\e~i h;,ıjind~. vergi iauesi matrahının hesaplanma~ında. gelen döviz, döviz alım belgesi. nin duıenlendigi ıarihteki aracı banka ppraz kurundan gürmuk çıkış beyannamesinde ka:,ıltlı do vize çevrilir. Bu sun:cle ~ümrük. çıkış beyannamesinde kayıtlı doviı çjn~iııdcn bulunan meb- Ia~, gıimruk ı,:ıkış beyannamesınd~k.i dö\iiz tutarının aşılmama51 kaydqla. mat rah olarak kabul edikrck yl!rgi iadesi yapılır.

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : HAZİRAN 06 BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,60 0,8 0,77 44.8 KG 88.,8 HMS BUĞDAY 0,78 0,97 0,87.66.40 KG.08.70, HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8 67.0 KG 46.987,4 M.G.T

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Yıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon $) 20.000 18.000

Detaylı

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3. DIŞ

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan : TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ Dış Ticaret Servisi Ocak 2013 KTO - Dış Ticaret Servisi KIRGIZİSTAN ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı : Kırgızistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Madde 3 İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır.

Madde 3 İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır. Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

AYAKKABILAR , ,83

AYAKKABILAR , ,83 ÜRÜN GRUBU OCAK ŞUBAT ÇİÇEK SOĞANLARI 20.919,09 5.685,96 ÇİMENTO 78.286.378,01 93.626.700,77 ÇAMFISTIĞI 2.328.299,08 1.905.147,23 ÇAY 244.988,09 277.629,80 ÇEŞİTLİ EŞYA 71.607,08 63.352,78 ÇEKİRDEKSİZ

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER 2009/6-31.12.2008 / 27097 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ gereğince; Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 2015/721 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (06.02.2015 T. 29259 R.G.) Karar Sayısı : 2015/721 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Kasım 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Kasım

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılında otomotiv

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2017 RAPORU I. DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ 2015 yılında dünya mobilya ihracatı bir önceki yıla göre %3,8 oranında düşerek 171 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) (05.04.2012 T. 28256 R.G.) MADDE 1 (1)Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 8413.70.21.90.00 İLGİLİ YÖNETMELİK 2 8413.70.29.90.00 3 8413.70.81.90.00 4 8413.70.89.90.00

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 770 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Karar Sayısı : 2015/721 Bakanlar Kurulu: 06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı R.G. Ekli İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve

BAKIŞ MEVZUAT. KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine uzatıldı. Bakanlar Kurulunca ÖTV ve BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK KDV VE ÖTV İNDİRİMİNDE SüRE UZATIMI YAPILDI SAYI 2017/60 ÖZET Bakanlar Kurulunca ÖTV ve KDV de belirli ürünlerde indirimli oran uygulaması 30 Nisan 2017 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 6 Temmuz 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

SAYI : 2017 / 12 İstanbul,

SAYI : 2017 / 12 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2017 / 12 İstanbul,06.02.2017 KONU : KDV,ÖTV ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız birden çok varlık vardır. Az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak adlandırılır. Çiçekler, kalemimiz ve hatta bizde birer maddeyiz. Peki, çevremizde

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA Tütün tohumu ve fidesi 1177 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca Tekel Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü nün ilgilendirdiği Bakanlık

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.7226 27,280.00 KG 9,72.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.78 0.6984,22,630.00 KG 853,238.7 37 ARPA YEMLİK ı: 872,950.7 40 ARPA ı 872,950.7

Detaylı

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

Tarih : No : 2017/ 25. Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Tarih : 04.02.2017 No : 2017/ 25 Konu : Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk. Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının

Detaylı

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep

İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ. Pazara Giriş Fırsatları. Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE PAZARININ STRATEJİK ANALİZİ Pazara Giriş Fırsatları Dr. H. Bader ARSLAN 3 Mayıs 2016, Gaziantep İNGİLTERE & GAZİANTEP GAZİANTEP Dış Ticaret Verileri 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı