Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri"

Transkript

1 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN ÖZET Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2004 tarihleri arasında kliniğimizde histopatolojik olarak KHDAK tanısı alan hastalar ardışık olarak toplanarak çalışma grubunu oluşturdular. Demografik özellikleri, sigara alışkanlıkları, klinik belirti ve bulguları, tanısal yöntemler, histopatolojik olarak KHDAK alt tip dağılımları not edildi. Hastaların tümüne evreleme tetkiklerinin (toraks, üst batın ve kranial bilgisayarlı tomografileri, tüm vücut statik kemik sintigrafisi ve fiberoptik bronkoskopi) yapılması hedeflendi. Elde edilen veriler SPSS 10.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) programında değerlendirildi. Sonuçlar: Kliniğimizde 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında 189 hasta KHDAK tanısı aldı. Hastaların ortalama yaşları 60.6 ± 9.1 yıl ve erkek/kadın oranı 20/1 idi. Hastaların %76.2 si 20 paket-yıl ve üzerinde sigara içicisi idi. Meslek grupları arasında %31.7 ile ilk sırada çiftçi grubu yer alıyordu. En sık semptom %64.5 ile öksürük idi. En sık tanı yöntemi %71.4 ile bronkoskopi idi. En sık görülen histopatolojik alt tip %70.4 ile epidermoid karsinom idi. Hastaların %91 i tanı anında ileri evrede (3B ve 4) olup, en sık metastaz yeri %39.5 ile kemik idi. Yorum: Çalışmamızdaki hastaların yaş durumları ile sigara içme alışkanlıkları uluslararası kaynaklarda bildirilenler ile benzerlik gösterirken erkek/kadın oranı ile epidermoid karsinom ve ileri evre hastaların yüzdeleri belirgin olarak daha yüksektir. ANAHTAR KELİMELER: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, demografik özellikler, histopatoloji, evreleme Geliş tarihi: 13 Ekim 2007 Düzeltme sonrası kabul tarihi: 29 Mart 2007 SUMMARY EPIDEMIOLOGIC AND CLINICAL FEATURES OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER CASES Aim: We aimed to evaluate the epidemiologic and clinical features of non-small cell lung cancer (NSCLC) cases of our clinic. Material and Methods: The patients who were diagnosed as NSCLC in our clinic between 1 January 2003 and 31 December 2004 were enrolled consecutively and comprised the study group. Demographic features, smoking status, and clinical features, diagnostic modalities, and distribution of histopathologic main types of NSCLC were noted. Staging procedures including computerized tomographies of thorax, upper abdomen and cranium, bone scintigraphy and fiberoptic bronchoscopy were planned to perform for the patients. Results were evaluated on SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programme. Results: Hundred eighty nine patients were diagnosed as NSCLC in our clinic between 1 January 2003 and 31 December Mean age of the patients was 60.6 ± 9.1 years and male/female ratio was 20/ % of the patients were current smokers with more than 20 pack years. Farmers were the commonest occupation with 31.7%. The most com- 47

2 Özkaya Ş, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. mon symptom was cough (64.5%) and the most frequent diagnostic modality was fiberoptic bronchoscopy (71.4%). Histopathologic examination revealed that epidermoid carcinoma was at the first rank with 70.4%. At the time of the diagnosis 91% of the patients were belong to the advanced stages (3B and 4), and bone was the most frequent metastatic site with 39.5%. Conclusion: Although values of age and smoking status of our patients were similar to the studies in the literature, male/female ratio, percentage of epidermoid carcinoma and percentages of stage 3B and 4 were strikingly higher. KEY WORDS: Non-small cell lung cancer, demographic features, histopathology, staging Received: October 13, 2007 Accepted after revision: March 29, 2007 GİRİŞ Akciğer kanseri 19. yüzyılda nadirken, 20. yüzyıl boyunca dramatik şekilde artış gösterdi. Yirminci yüzyılın sonunda ise tüm dünyada, en önde gelen önlenebilir ölüm nedenlerinden biri durumuna geldi (1). Yirmi birinci yüzyılın başlarında da bu artış devam etmektedir. Ülkemiz istatistikleri her ne kadar çok güvenilir olmasa da Sağlık Bakanlığı nın 1999 yılı verilerine göre, en sık görülen kanserler arasında akciğer kanseri erkeklerde %29.4 ile birinci sırada yer alırken, kadınlarda %4.07 ile altıncı sırada yer almaktadır. Türkiye de yıllara göre üretilen ve kişi başına tüketilen sigara miktarının sürekli artmakta olması akciğer kanserinin insidans ve mortalite oranlarının artacağının ve yakın gelecekte de önemli bir problem olmaya devam edeceğinin bir göstergesidir (2). Ülkemizde akciğer kanserli hastaların demografik ve klinik özelliklerini yansıtan, geniş sayılar içeren gruplar halinde incelendiği sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu nedenle akciğer kanserinin büyük bölümünü oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastalarımızın klinik ve epidemiyolojik özelliklerini ortaya koymayı amaç edindik (3). GEREÇ ve YÖNTEM 1 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2004 tarihleri arasında kliniğimizde KHDAK tanısı alan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların anamnezleri kendilerinden, uyum sağlanamayanlarda ise birinci derece yakınlarından alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, meslek durumları, sigara içme alışkanlıkları, şikayetleri, öz ve soygeçmişleri, fizik muayene sırasında tespit edilen bulgular not edildi. Sigara içme alışkanlıkları; aktif içici smoker (halen sigara içmekte olan), eski içici ex-smoker (önceden sigara içen ancak bırakmış olan), pasif içici passive smoker (iş ortamında ve/veya ev ortamında sigara dumanına maruz kalan) ve hiç içmemiş nonsmoker (ne pasif içici, ne eski içici, ne de aktif içici) olarak sınıflandırıldı. İlk başvurularında bakılan laboratuvar incelemeleri (tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, tam kan biyokimya) hasta bilgi ve takip formuna kaydedildi. Akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), batın BT si, batın ultrasonografisi (USG), beyin BT ve kemik sintigrafisi gibi görüntüleme yöntemlerine ait bilgiler değerlendirilerek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), TNM sınıflandırmasına göre evrelendirmeleri yapıldı (4). Hastaların performans status (PS) ları Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) kriterlerine göre belirlendi (0; normal aktiviteye sahip olanlar, 1; hastalık semptomları var, fakat yürüyebiliyor ve günlük aktivitelerini yapabiliyor, 2; zamanının %50 sinden fazlasında yatak dışında; bazen yardıma gereksinim duyuyor, 3; zamanının %50 sinden fazlasında yatakta; birisinin bakımına ihtiyaç duyuyor, 4; tamamen yatağa bağlı; hospitalizasyon gerekebilir) (5). Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programında değerlendirildi. SONUÇLAR 1 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2004 tarihleri arasında göğüs hastalıkları kliniğimizde KHDAK tanısı alan toplam 189 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Hastaların demografik özellikleri, yıllara göre dağılımı ve sigara içme durumları Tablo 1 de verilmiştir. Hastaların ortalama yaşları 60.6 ± 9.1 yıl idi. En sık yaş grubu ise idi. Hastaların erkek/kadın oranı 20/1 idi. Hastaların %76.2 si 20 paket-yıl ve üzerinde sigara içicisi idi. Meslek grupları arasında %31.7 ile ilk sırada çiftçi grubu yer alıyordu. Hastaların semptom ve performans durumları Tablo 2 de verilmiştir. En sık semptom %64.5 ile öksürük idi. Hastalarımızın %78.4 ü PS 2 ve altındaydı. Hastalığa ait özelikler Tablo 3 te verilmiştir. En sık 48

3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri. Özellik n % Toplam hasta yılı yılı Cinsiyet Kadın Erkek Yaş ortalaması (yıl) 60.6 ± yaş yaş yaş yaş yaş > 75 yaş Sigara durumları İçmeyen Pasif içici Eski içici Aktif içici < 10 paket/yıl paket/yıl > 20 paket/yıl Meslek durumları Çiftçi İşçi Memur Esnaf Şoför Diğer tanı koyma yöntemi %71.4 ile bronkoskopiydi. En sık histolojik tip ise %70.4 ile epidermoid karsinomdu. Hastaların %91 i tanı anında ileri evredeydi (3B ve 4). Metastatik hastalıkta en sık metastaz yeri %39.5 ile kemikti. Tablo 2. Hastaların semptom ve performans dağılımı. Özellik n % Semptom Öksürük Nefes darlığı Konstitüsyonel semptomlar* Hemoptizi Balgam Göğüs ağrısı Kas-iskelet sistemi ağrısı Ses kısıklığı SSS semptomları** Performans durumları (ECOG)*** * Konstitüsyonel semptomlar: Kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, ** Santral sinir sistemi semptomları: Baş ağrısı, baş dönmesi, görme kaybı, denge kaybı, bayılma, *** ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. TARTIŞMA Akciğer kanseri 1930 lu yıllardan sonra hızla artarak 20. yüzyılın ortalarında tüm dünyada, erkekler arasında en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türü oldu (6,7). Kadınlar arasında da 1960 lı yıllardan günümüze kadar sürekli artış göstererek bazı ülkelerde kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni haline geldi (6). Tüm dünyada kadınlar arasında insidans halen artmaktadır (8). Akciğer kanseri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde erkeklerde 1950 yılından beri en sık ölüme yol açan kanser iken kadınlarda da 1986 yılından sonra meme kanserini geçerek ilk sıraya yükselmiştir (9). ABD de 2002 yılında kişinin (%53.25 i erkek, %46.75 i kadın) akciğer kanseri tanısı aldığı bildirilmiştir (10). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesinin verilerine göre akciğer kanserleri 1999 yılında tüm kanserler içinde ilk sırada yer almaktadır. Erkeklerde %29.38 ile birinci, kadınlarda %4.07 ile altıncı sıradadır. Çalışmamızda 180 hasta erkek (%95.2), 9 hasta kadın (%4.8) idi. Hastaların erkek/kadın oranı 20/1 idi. 1 Ocak Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde prospektif olarak yapılan bir çalışmada toplam 227 hastanın %94 ü erkek, %6 sı kadın olup, erkek/kadın oranı 15/1 olarak hesaplandı (11). Yine kliniğimizde 761 hastayı içeren retrospektif olarak yapılan bir çalışmada 1 Ocak Ocak 1999 tarihleri arasında bu oran 8.9/1 olarak bulunmuştur (12). Konuyla ilgili ülkemiz kaynaklarına göz attığımızda: Yılmaz ve arkadaşlarının İstanbul da yaptıkları çalışmada primer akciğer kanserli 49

4 Özkaya Ş, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Tablo 3. Evreleme tetkikleri sonuçları ve histopatolojik dağılım. Özellik n % Tanı yöntemleri Bronkoskopi TTİB* Torakotomi Plevra biyopsisi Diğer** Histolojik tipler Epidermoid karsinom Adenokarsinom Bronkoalveoler karsinom Tiplendirilemeyen KHDAK*** Evre 1A B A B A B Metastaz yerleri Kemik Beyin Karaciğer Akciğer (farklı lob, karşı akciğer) Adrenal * TTİB: Transtorasik iğne biyopsisi (histopatolojik değerlendirme), ** Diğer: Mediastinoskopi, video yardımlı torakoskobik cerrahi, periferik lenf nodu biyopsisi, transbronşiyal WANG iğne aspirasyonu, metastaz biyopsileri (beyin, kemik), *** KHDAK: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastanın 221 i kadındı. Erkek/kadın oranı 13.5/1 idi (13). Ernam ve arkadaşlarının Ankara da yaptıkları değerlendirmede 571 akciğer kanserli hastada bu oran 15.3/1, yine Ankara da Yurdakul ve arkadaşlarının 2216 akciğer kanser hastasıyla yaptıkları çalışmada ise oran 8.9/1 ve Kanmaz ve arkadaşlarının İstanbul da yaptıkları çalışmada 13/1 olarak bulunmuştur (14-16). Akciğer kanserli hastalarımızın ortalama yaşı 60.6 ± 9.1 yıl olup, çoğu (%46.0) yaş grubunda yer almaktadır. Kliniğimizde yapılan daha önceki çalışmada da akciğer kanserli hastaların yarıya yakını (%43.9) yaş grubunda yer almaktaydı (12). Ernam ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların %13.4 ü 45 yaş ve altında, %60.1 i yaş grubunda, %26.4 ü 66 ve daha üzeri yaş grubunda yer aldıkları saptanmıştır (14). Yurdakul ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada tüm hastaların yaş ortalaması 57.3 ± 10.9 yıl olup, en sık yaşlarında görüldüğü tespit edilmiştir (15). Yılmaz ve arkadaşlarının İstanbul da yaptıkları çalışmada 1998 yılında tanı konan 1287 akciğer kanserli hastanın yaş ortalaması 57.9 ± 10.2 yıldır. Bunların %49.5 i 40-60, %43.5 i 61 ve üzeri yaş grubunu meydana getirmektedir (17). Meslek grupları incelendiğinde, çiftçi %31.7, işçi %23.8, memur %17.5, esnaf %10.6, şoför %10.1, diğer meslek grupları ise %6.3 idi. Kliniğimizde yapılan bir önceki çalışmada bu oranlar çiftçi %30.4, işçi %27.8, memur %16.7, esnaf %14.5 ve şoför %5.3 idi (11). Yılmaz ve arkadaşlarının yaptığı sigara içen akciğer kanserli hastalarda yapılan çalışmada ilk sıralarda yer alan meslek gruplarını %15.4 ile çiftçi, %12 ile şoför oluşturuyordu (13). Bölgemizin özellikle tarım bölgesi olması dolayısıyla bütün hastalarımızın önemli bir bölümünü çiftçiler oluşturmaktadır. Bu nedenle çiftçiler akciğer kanserinde de birinci sırada yer almaktadır. Hastaların semptomları incelendiğinde en sık semptom %64.5 ile öksürük idi. Nefes darlığı %45.0, konstitüsyonel semptomlar %38.0, hemoptizi %34.9, balgam %33.3, göğüs ağrısı %24.8, kas-iskelet sistemi ağrısı %19.0, ses kısıklığı %9.5, santral sinir sistemi semptomları %6.8 idi. Öksürük bizim çalışmamızda olduğu gibi, tüm çalışmalarda en sık görülen belirtidir. Kliniğimizde yapılan iki çalışmada da sırası ile %78 ve %74.6 ile en sık semptom öksürük idi (11,12). Hyde ve arkadaşlarının iki bin akciğer kanserli hastada yaptıkları çalışmada en sık görülen semptomlar %74 ile öksürük, %68 ile kilo kaybı, %58 ile nefes darlığı, %49 ile göğüs ağrısı ve %29 ile hemoptizi idi (18). Beackles ve arkadaşlarının bu konuda yapılan çalışmaları derledikleri makalede öksürük %8-75, kilo kaybı %0-68, dispne %3-60, göğüs ağrısı %20-49, hemoptizi %6-35, kemik ağrısı %6-25, rekürren larengeal sinir tutulumu da %2-18 olarak rapor edilmiştir (19). Çalışmamızda hastaların performans değerlendirmesi ECOG sınıflamasına göre yapıldı. Buna göre hastaların PS sonuçları; %21.2 si 2, %36.0 sı 1, %21.2 si 0, %12.1 i 3 ve %9.5 i 4 tür. KHDAK Evre 3B ve 4 hastalarda tedavi protokollerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada hastaların performans 50

5 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri değerleri; %64 ü 1, %30 u 0, %6 sı 2 olarak tespit edilmiştir (20). Ülkemizden Öztuna ve arkadaşlarının Trabzon da yaptıkları çalışmada tüm olguların %88.4 ünün performans durumunun 0-2 arasında olduğu, %11.6'sının ise 3-4 olduğu saptanmıştır (21). Tanı yöntemlerine bakıldığında, olguların %71.4 (Tablo 3) üne bronkoskobik yöntemlerle, %19.6 sına transtorasik iğne biyopsisi (TTİB), %1.1 ine torakotomi, %1.6 sına plevra biyopsisi, %6.3 üne ise diğer tanı yöntemleri [mediastinoskopi, video yardımlı torakoskobik cerrahi (VATS),periferik lenf nodu biyopsisi, transbronşiyal WANG iğne aspirasyonu, beyin ve kemik gibi uzak metastazlardan yapılan biyopsiler] ile tanı konulmuştur. Bu sonuçlar, akciğer kanseri tanısında kaynaklarda belirtildiği gibi kliniğimizde de bronkoskobik tanı yöntemlerinin ön planda olduğunu göstermektedir. TTİB, fiberoptik bronkoskopi (FOB) den sonra gelen önemli bir tanı yöntemidir yılında kliniğimizde tanı alan 227 akciğer kanserli hastaların %79 una bronkoskopi, %14 üne TTİB, %3 üne VATS, %2 sine plevra biyopsisi ile tanı konmuştu (11). Kliniğimizde daha önce yapılan çalışmada olguların %82.8 ine bronkoskobik yöntemlerle (%79.4 bronkoskobik forseps biyopsi, %2.8 transbronşiyal iğne aspirasyonu, %0.53 transbronşiyal iğne biyopsi), %10.6 sına TTİB, %2.7 sine plevra biyopsisi ile tanı konulmuştur (12). Ernam ve arkadaşlarının Ankara da 571 akciğer kanserli hasta ile yaptıkları çalışmada hastaların %69.9 una bronkoskobik biyopsi, %14.2 sine TTİB, %2.6 sına plevra biyopsisi, %2.1 ine torakotomi, %1 ine mediastinostomi ile tanı konulmuştur (14). Ankara dan Yurdakul ve arkadaşlarının 2216 hasta ile yaptıkları çalışmada olguların %71.5 ine bronkoskobik yöntem, %8.6 sına TTİB, %0.4 üne balgam sitolojisi, %19.5 ine ise cerrahi müdahalelerle tanı konulmuştur (15). Bronkoskobik biyopsilerle tanı oranlarımız yüksektir. Ülkemizdeki çoğu merkez gibi, özel sitopatolog bulunmayan hastanemizde, balgam sitolojisi ve/veya bronş lavajı gibi noninvaziv yöntemlerden yeteri kadar yararlanamamaktayız. Zaman kaybını da önlemek amacıyla hastalara en sık uyguladığımız tanı yöntemi bronkoskobik biyopsilerdir. Bu nedenle tanıya ulaşmada kullandığımız diğer yöntemler düşük görünmektedir. Çalışmaya katılan hastaların %70.4 ü epidermoid karsinom, %20.6 sı adenokarsinom, %0.5 i bronkoalveoler karsinom, %8.5 i ise tiplendirilemeyen KHDAK tanısı almıştır. Kliniğimizde 2001 ve 2003 yılları arasında yapılan çalışmada KHDAK hastaların %68 i epidermoid, %19 u adenokarsinom, %2 si bronkoalveoler karsinom, %10 u tiplendirilemeyen KHDAK olarak saptanmıştır (11). Görüldüğü gibi ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalara göre bizim epidermoid karsinomlu hasta sayımız biraz daha yüksek, adenokarsinom sayımız ise daha azdır. Tiplendirilemeyen KHDAK li hasta oranımız da yüksektir. Bu gruptaki hastaların çoğunluğu da adenokarsinom grubunda olabilir. Çalışmamızın verileri yurt içi ve yurt dışı birçok çalışmayla uyumlu görülmektedir. Evreleme sonuçlarına bakıldığında hastaların %91 inin tanı anında ileri evrede (%48.1 Evre 3B, %42.9 Evre 4) olduğu görüldü. Metastatik hastalıkta en sık metastaz yeri %39.5 ile kemik metastazı birinci sırada idi. Bu konudaki serilere bakıldığında, Evre 4 %40, Evre 3B %30, Evre 3A %15 olarak bildirilmektedir (22,23). Hanagiri ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada preoperatif kemik sintigrafisi çekilen hastaların %42 sinde anormal tutulum saptanmış ancak cerrahi sonrası uzun dönem takiplerinde bu grupta sadece %13 hastada kemik metastazı geliştiği gözlenmiştir (24). Ernam ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada KHDAK li hastaların %46 sı Evre 4, %27 si Evre 3B olarak tespit edilmiştir. Metastaz yerleri ; %21.5 kemik, %9.4 karaciğer, %8.6 beyin, %8.6 sürrenal, %4.6 karşı akciğer olarak belirtilmiştir (14). Halilçolar ve arkadaşlarının İzmir de Evre 4 KHDAK li hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada %30 karşı akciğer, %26 kemik, %18 karaciğer metastazı tespit edilmiştir (25). Öztuna ve arkadaşlarının Trabzon da yaptıkları çalışmada tüm olguların %84.9 u KHDAK idi; bunların da %22.9 u Evre 4, %40.6'sı Evre 3B, %22.4'ü Evre 3A, %4.2 si Evre 2 ve %9.9 u Evre 1 olarak değerlendirilmiştir (21). Utkaner ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hastaların %20.7 si operabl, %79.3 ü inoperabl olarak değerlendirilmiştir. İnoperabl olguların %47.8 inde akciğer dışı organ metastazları (%50 periferik lenf bezleri, %27.3 kemik, %20.4 karaciğer, %2.3 adrenal) saptanmıştır (26). Metintaş ve arkadaşlarının Eskişehir de yaptığı çalışmada, Evre 4 KHDAK li hastalarda sıklık sırasıyla beyin, karaciğer ve kemik metastazları saptanmıştır (27). 51

6 Özkaya Ş, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Görüldüğü gibi ülkemizde ve ülkemiz dışında yapılan çalışmalarda rakamlar değişse de ileri evre akciğer kanseri oranları çok fazladır. Evre 4 hastaların metastaz yerleri değerlendirildiğinde bulgularımız bildirilen değerlerin ortalarında yer almaktadır. Genellikle en sık görülen metastaz yerleri uyumlu görünmektedir. Sonuç olarak, çalışmamızda akciğer kanseri gelişiminde sigaranın çok önemli rolünün olduğu, erkeklerde belirgin olarak çok daha fazla görüldüğü, en sık görüldüğü yaş grubunun olduğu, en sık semptomun öksürük olduğu, epidermoid karsinom oranının gelişmiş ülkelerin aksine çok daha yüksek olduğu, FOB nin akciğer kanserinde primer tanı aracı olarak yer aldığı ve hastaların büyük bölümünün tanı anında ileri evrelerde olduğu saptanmıştır. KAYNAKLAR 1. Rosen G. A history of public health. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, Corrao MA, Guindon GE, Cokkinies V, Sharma N. Building the evidence base for global tobacco control. Atlanta GA: American Cancer Society. 2000;78: Alberts WM. Lung cancer. In: Alberts WM, Irwin RS, Niederman MS, eds. ACCP pulmonary board review. Illinois: American College of Chest Physicians, 2004; World Health Organization. WHO Handbook for Reporting Results of Cancer Treatment. Vol offset publication no. 40. Geneva, Switzerland: World Health Organization; Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982;5: American Cancer Society. Cancer facts and figures, Atlanta, GA: American Cancer Society, Coleman MP, Esteve J, Damiecki P, et al. Trends in cancer incidence and mortality. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999;49: Centers for Disease Control and Prevention: Mortality trends for selected smoking-related cancers and breast cancer: United States, White C, Bailar JC III. Retrospective and prospective methods of studying association in medicine. Am J Public Health 1956;46: Dirican A. Akciğer kanserli hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi [Tez]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Atıcı AG, Erkan L, Fındık S ve ark. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarımızın klinik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks 2004;52: Yılmaz A, Baran R, Bayramgürler B, et al. Lung cancer in non-smokers. Turkish Respir J 2000;2: Ernam D, Atalay F, Atikcan Ş. A retrospective evaluation of 571 lung carcinoma patients. Turkish Respir J 2003;4: Yurdakul AS, Çalışır HC, Demirağ F ve ark. Akciğer kanserinin histolojik tiplerinin dağılımı. Toraks Dergisi 2002;3: Kanmaz D, Bakan ND, Özkan G ve ark. Primer bronş kanserinde hemoptizi ile tümörün histolojik tipi, bronkoskopik bulguları ve evresi arasındaki ilişki. Toraks Dergisi 2003;4: Yılmaz A, Özvaran K, Unutmaz S ve ark. Akciğer kanserli olgularda tümör tipi dağılımı ve bazı epidemiyolojik özellikler değişiyor mu? ( ). Toraks Dergisi 2001;2: Hyde L, Hyde CI. Clinical manifestations of lung cancer. Chest 1974;65: Beckles MA, Spiro SG, Colice GL, Rudd RM. Initial evaluation of the patient with lung cancer: Symptoms, signs, laboratory tests, and paraneoplastic syndromes. Chest 2003;123 (Suppl 1): Schiller JH, Harrington D, Belani CP, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-smallcell lung cancer. N Engl J Med 2002;346: Öztuna F, Özlü T, Bülbül Y. Akciğer kanserini hangi evrede yakalıyor ve nasıl tedavi ediyoruz? Tüberküloz ve Toraks 2003;51: Kagan AR, Steckel RJ. Pulmonary mass in a smoker: Preoperative imaging for staging of lung cancer. Am J Roentgenol 1981;136: Jett J, Feins R, Kvale PA, et al. Pretreatment evaluation of non-small cell lung cancer. Am J Respir Crit Care Med 1997;156: Hanagiri T, Kodate M, Nagashima A, et al. Bone metastasis after a resection of stage I and II primary lung cancer. Lung Cancer 2000;17: Halilçolar H, Aksel M, Ertuğrul G ve ark. Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sisplatin etoposid tedavisinin etkinliği. Toraks Dergisi 2001;2: Utkaner G, Yılmaz U, Çelikten E ve ark. Primer akciğer kanserli 116 kadın olgunun analizi. Solunum Hastalıkları 1996;7: Metintaş M, Özdemir N, Ekici M ve ark. Bronş kanserli olgularda akciğer dışı metastaz ile metastazla ilgili semptom, fizik muayene ve laboratuar bulgularının ilişkisi. Solunum Hastalıkları 1994;5: Yazışma Adresi Serhat FINDIK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN 52

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXI, Say 1, 2007 AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI GENERAL CLINICAL DATA OF LUNG

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri Atilla G. ATICI 1, Levent ERKAN 1, Serhat FINDIK 1, Oğuz UZUN 1, Bedri KANDEMİR 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

Türkiye de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi

Türkiye de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi Derleme Review 7 Türkiye de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi Epidemiology of Lung Cancer in Turkey Dr. Savaş ÖZSU, Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle)

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Ebru DAMADOĞLU 1, Aysun AYBATLI 1, Murat YALÇINSOY 1, Canan TAHAOĞLU 2, Ali ATASALİHİ 3, Esen AKKAYA 1, Adnan YILMAZ 1 1 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi 552 Dicle Tıp Dergisi / A. İnal ve ark. Akciğer karsinomu olgularının analizi 2012; 39 (4): 552-556 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0199 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Küçük

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması

Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 4 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Sema NERGİZ, Müyesser ERTUĞRUL, Cüneyt SALTÜRK,

Detaylı

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi 407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi Uğur GÖNLÜGÜR*, Tanseli GÖNLÜGÜR** * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Çanakkale Devlet Hastanesi,

Detaylı

İkinci Primer Akciğer Kanserleri

İkinci Primer Akciğer Kanserleri İkinci Primer Akciğer Kanserleri Ferhan ÖZŞEKER, Sevinç BİLGİN, Ateş BARAN, İlknur DİLEK, Ümmühan BAYRAM, Esen AKKAYA SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL ÖZET Çalışmamızda

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Gecikmesi

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Gecikmesi Tarkan ÖZDEMİR, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ LUNG AND PLEURAL MALINGNANCIES Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Yasin Sayıcı 1, Fatih Demircioğlu 2, Fatih Göksel 3, Savaș Karyağar 4, Aziz Gümüș 5 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE

Yasin Sayıcı 1, Fatih Demircioğlu 2, Fatih Göksel 3, Savaș Karyağar 4, Aziz Gümüș 5 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2015; 5(3):100 104 doi: 10.5505/kjms.2015.59455 Rize İli Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Epidemiological and Clinical

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince bildirimi zorunlu 6 Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmış olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

AKCİĞER KANSERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(3), 165-169 AKCİĞER KANSERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ Gamze KIRKIL Figen DEVECİ Teyfik TURGUT M. Hamdi MUZ

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler

Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler Marmara Medical Journal 2015; 28: 21-26 DOI: 10.5472/MMJ.2015.03829.1 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler Clinicopathological factors related

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması Mehmet Akif ÖZGÜL 1, Mehmet Atilla UYSAL 1, Figen

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi

İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi İkiyüzsekiz Akciğer Kanseri Olgusunda Uzak Metastazların Değerlendirilmesi Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Mine ÖNAL, Cebrail ŞİMŞEK Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Kadınlarda akciğer kanseri: Klinik özellikler ve sağkalıma etkili faktörler

Kadınlarda akciğer kanseri: Klinik özellikler ve sağkalıma etkili faktörler Kadınlarda akciğer kanseri: Klinik özellikler ve sağkalıma etkili faktörler Elif ŞEN, Akın KAYA, Serhat EROL, İsmail SAVAŞ, Uğur GÖNÜLLÜ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 21 Ocak 13 Pazartesi Sunum Şeması EPİDEMİYOLOJİ VE KARSİNOGENEZ TANI EVRELEME

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı OLGU Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small

Detaylı

Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) #

Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) # Primer Akciğer Kanseri ve Beyin Metastazı (57 Olgunun Retrospektif Analizi) # Dursun TATAR, Özlem BERKTAŞ, Ebru Y. GÜNEŞ, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Senkron primer akciğer kanserleri: Dört olgu nedeni ile # İrfan UÇGUN 1, İlknur AKÇAYIR ŞAHİN 1, Muzaffer METİNTAŞ 1, Füsun ALATAŞ 1, Sinan ERGİNEL 1, Emine DÜNDAR 2 1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi

Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi ARAfiTIRMA Akci er Kanseri Akci er Kanserli Olgular m zda Semptomatolojik, Radyolojik ve Endoskopik Bulgular n Histopatolojik Bulgularla Birlikte De erlendirilmesi Nurdan Köktürk, Tansu Ulukavak Çiftçi,

Detaylı

Van Gölü Havzasında Kanser Sıklığı ve Dağılımı

Van Gölü Havzasında Kanser Sıklığı ve Dağılımı Van Gölü Havzasında Kanser Sıklığı ve Dağılımı Dr. Mustafa KÖSEM, Dr. Serdar UĞRAŞ, Dr. Süleyman ÖZEN, Dr. İrfan BAYRAM, Dr. Fatih CERAN, Dr. Hayal ORAL, Dr. Sabriye POLAT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp

Detaylı

Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz

Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz Van Tıp Dergisi: 19 (1): 13-20, 2012 Klinik Çalışma Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz Hülya Günbatar *, Bünyamin Sertoğullarından

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin 18 Aylık Sonuçları

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin 18 Aylık Sonuçları İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):13-18 doi: 10.5505/1304.8503.2012.55264 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: Yeni Kurulan Bir Ünitenin

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler Prof.Dr. Muzaffer Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir 0 222 2392979/7050-7051-7070, muzaffermetintas@gmail.com

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.11-15 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

IASLC Kongresi nin ardından

IASLC Kongresi nin ardından IASLC Kongresi nin ardından -Akciğer kanser epidemiyolojisi - Akciğer kanserinde tarama - Akciğer kanserli hastada sigara Dr Ülkü Yılmaz Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. hakkında her şey T Ü S A D

AKCİĞER KANSERİ. hakkında her şey T Ü S A D AKCİĞER KANSERİ hakkında her şey Akciğer Kanseri Çalışma T Ü S A D Grubu risk altındakiler Akciğer kanseri, normal akciğer hücrelerinin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde tümör oluşturması durumudur.

Detaylı

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler

Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler doi 10.5578/tt.7881 Tuberk Toraks 017;65():7-105 Geliş Tarihi/Received: 10.07.016 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10.0.017 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Akciğer Adenokarsinomlu Olguların Sigara Öyküsüne Göre Özellikleri

Akciğer Adenokarsinomlu Olguların Sigara Öyküsüne Göre Özellikleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ LUNG AND PLEURAL MALIGNANCIES Akciğer Adenokarsinomlu Olguların Sigara Öyküsüne Göre Özellikleri Characteristics of Lung Adenocarcinoma

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 010 Cilt: Sayı: 4-10 AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PATHOLOGICAL STAGE WITH CLINICAL

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan

Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan AKCİĞER KANSERİ TANISINDA İĞNE BİYOPSİ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Karacan, Ayça Pınar Nas, Güldeniz Uzar, Doruk Demirel, Yunus Emre Özdemir, İlke Aktuğ Buzkan Danışman: Dr. Merih Tepeoğlu

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki

Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki Relationship

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri

Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri Beyin Metastazı Semptomları ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanserleri Ali KÖMÜRCÜOĞLU*, Berna KÖMÜRCÜOĞLU*, Aylin KONYA*, Hakan EDİBOĞLU**, Gülay UTKANER*, Emel ÇELİKTEN*, Gültekin TİBET* * İzmir Dr. Suat Seren

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Micronodular Metastasis in Lung Cancer

Micronodular Metastasis in Lung Cancer Case Report (Olgu Sunumu) Göğüs Hast Yoğun Bak Derg 2014;1(1):35-40 DOI : 10.15197/sabad.4.1.07 J Chest Dis Crit Care Med 2014;1(1):35-40 Micronodular Metastasis in Lung Cancer Durdu Mehmet Yavşan, Gülseren

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Acta Oncologica Turcica 2009;42:109-113 Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Pleural Effusions Associated with Lung Cancers Naciye KARATAŞ 1, Ege GÜLEÇ 1, Ümran TORU 1, Peri ARBAK 1, Ali Nihat

Detaylı

Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? #

Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? # Pnömoni Gelişen Tüm KOAH lı Olguların Akciğer Kanseri Yönünden Araştırılması Gerekli midir? # Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Hasan BAYRAM*, Emir ASAN*, Hasan NAZAROĞLU**, Füsun TOPÇU* * Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması #

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması # Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması # Rıfat ÖZACAR*, Hatice İVİT*, Mehmet BÖNCÜ* * İzmir Göğüs Hastalıkları

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı