Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekrarlı Ölçümler ANOVA"

Transkript

1

2 Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler yer aldığı için hata varyansındaki bireysel farklılıklar katkısı azaltılmış olur. Aynı kişilerin ölçülmesi sayesinde araştırma daha az katılımcı ile gerçekleştirildiğinden daha ekonomiktir. Zaman içinde aynı(ilişkili) örneklemin ortalamasındaki değişim araştırıldığı için Grupiçi desen (Within Subjects Design) Grupiçi faktörü Zaman

3 Tekrarlı Ölçümler ANOVA Bağımsız örneklem testi (Independent Samples test) Gruplar arası desen (Between Subjects Design) Bağımlı örneklem testi (Dependent Samples test) Grupiçi desen (Within Subjects Design) ANOVA k tane bağımsız örneklem Gruplar arası desen Tekrarlı Ölçümler ANOVA k tane bağımlı örneklem Grupiçi desen

4 Tekrarlı Ölçümler ANOVA Aynı grup için Öntest-Sontest araştırma deseni Bağımlı Örneklem t testi (Paired Samples) 2 bağımlı örneklem Bu grubu ölçme sayımız 2 den fazla olursa (Boylamsal Araştırma) İlişkili örneklem sayımız 2 den fazla Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA

5 Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA One-Way ANOVA for Repeated Measures İki veya daha fazla ilişkili örneklemin ortalama puanlarının birbirinden anlamlı biçimde farklı olup olmadığını araştırır. Ölçülen örneklem aynı ise, zamana bağlı olarak bağımlı değişkendeki değişimin anlamı olup olmadığını araştırır. Analiz sonucu anlamlı ise çoklu karşılaştırma testleri ile hangi zaman noktaları arasında fark gözlendiği tespit edilir. Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA ile test edilen null hipotez

6 Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Toplam Varyans (kn-1) Analiz esnasında ilgimiz Grupiçi varyans terimindedir. Gruplararası Varyans (n-1) Grupiçi Varyans n(k-1) Denemeler etkisinin yol açtığı varyans ile hangi uygulamaların etkili olduğu yorumlanır. Denemeler Etkisinin Yolaçtığı Varyans (k-1) Hata Varyansı (n-1)(k-1) Hata varyansı, denekler ve denemeler arası etkileşim sonucu oluşur.

7 Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Varsayımları 1. Bağımlı değişken en az aralık düzeyinde ve süreklidir. 2. Bağımlı değişkene ait puanlar, gruplariçi faktörünün her bir düzeyi için evrende normal bir dağılım gösterir. Gruplariçi faktörünün her bir düzeyinde en az 15 kişi varsa (ilişkili örneklem büyüklüğü>15) bu varsayımın sağlandığı varsayılabilir. 3. Fark puanları evrende normal bir dağılım gösterir. 4. Gruplariçi faktörün herhangi iki düzeyi için hesaplanan fark puanlarının evrendeki varyansları eşittir. Sphericity Varsayımı Bu varsayım sağlanmadığında sonuçlara güvenemeyiz. 5. Bir denek için hesaplanan fark puanı, diğer denekler için hesaplanan fark puanlarından bağımsızdır.

8 Sphericity Varsayımı Bu varsayıma göre her uygulama durumundaki puanların diğer uygulama durumlarındaki puanlar ile korelasyonları aynı değerdir. Sphericity Varsayımı sağlanmıyorsa 1. Tür hata oranı artar. Sphericity Varsayımının sağlanıp sağlanmadığı Mauchy s Test of Sphericity ile araştırılabilir. p>,05 ise varsayım sağlanır. Mauchy testi sonucu anlamlı ise Tekrarlı ölçümler testine (Univariate testlere) güvenilemeyeceği için küresellik varsayımına dayanmayan Multivariate Tests testlerinin kullanılması gerekir. Multivariate test sonuçları SPSS çıktı ekranında Univariate test olan Tests of Within Subjects Effects (Grupiçi Etkiler Testi) birlikte doğrudan verilir.

9 Örnek 1 SPSS Veri Analizi El Kitabı (Büyüköztürk) s.73 Örnek 5.2.

10 SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA

11 SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümü araştırılacak değişken için bir isim belirle ve Within-Subject Factor Name karşısına yaz. Tekrarlı ölçümlerin kaç tane olduğunu Number of Levels belirle Ekle Add Tanımla Define

12 SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı ölçümlerin hangi değişkenler (sütunlar) olduğunu belirle. Within Subjects Variables (Grupiçi Değişim)

13 SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Options Plots (Grafik Çizimi)

14 Örnek 1: SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Betimleyici İstatistik Tablosu

15 Örnek 1: Varsayım Testleri Kontrol Küresellik Testi Varsayımı Kontrol: Öncelikle Mauchy s Test of Sphericity sonucunun anlamlı olup olmadığı kontrol edilir. Sphericity şartı için Mauchy testi sonucu p >,05 olmalıdır. Mauchy testi sonucu anlamlı ise Greenhouse-Geisser düzeltmesi kullanılabilir ama çoğunlukla bu yöntem tavsiye edilmez.

16 Örnek 1: Tests of Within Subjects Effects (Grupiçi Etkiler Testi) Tablosu Analizi Mauchy küresellik varsayımı testi sonucu anlamlı çıkmış ise ve multivariate test sonuçları kullanılmakistenmiyorsa bu tabloda Greenhouse-Geisser testi sonucuna bakılabilir ama böyle bir durumda Multivariate test tablosunun kullanılması daha güvenlidir.

17 Örnek 1: Kaygı Ortalamaları Grafik

18 Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Temel Etkiler Karşılaştırması Ölçüm noktaları arasında anlamlı bir fark bulundu ise hangi ölçümler arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek için bu ölçümlere ait temel etkiler karşılaştırılmalıdır. Options seçeneğinde Her ilişkili örneklem ortalamasının çıktı ekranına verilmesi için Display Means for seçeneğine faktör ismi aktarılır. Ölçümler arası Post-Hoc testi için Compare main effects seçilir. Güven Aralığı Düzeltmesi için Bonferroni ayarlaması seçilir.

19 Örnek 1: Pairwise Comparisons (İkili Karşılaştırmalar)

20 SPSS ile Tek Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Output Tekrarlı ölçümler için SPSS çıktı ekranında Univariate ve Multivariate Tests tabloları birlikte verilir. Mauchy testine göre Sphericity Varsayımı sağlanmışsa Multivariate tablosuna ihtiyaç yoktur. Mauchy testi sonucu anlamlı ise Univariate testlere güvenilemeyeceği için Multivariate Tests tablosuna göre karar verilmesi önerilir. Multivariate Tests sonuçları anlamlı ise, yine Pairwise Comparisons tablosundan Bonferroni Post-Hoc testi sonuçlarına bakılarak hangi zaman dilimleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilir.

21 Örnek 2: Özyeterlik Değişimi Size verilen Örnek_2 Özyeterlik Değişimi SPSS dosyasını kullanarak 3 farklı özyeterlik ölçümü arasında öğrencilerin özyeterlik puanları ortalamaları arasında anlamlı bir değişiklik olup olmadığını analiz ederek yorumlayınız.

22 Örnek 2: Özyeterlik Değişimi Betimsel İstatistikler ve Küresellik Varsayımı Kontrol

23 Örnek 2: Özyeterlik Değişimi Çok Değişkenli Testler (Multivariate Tests) Tablosu

24 Örnek 2: Özyeterlik Ortalamaları Grafik

25 Örnek 2: Pairwise Comparisons (İkili Karşılaştırmalar)

26

27 Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Deney/Kontrol grupları için öntest-sontest deseni 2x2 ANOVA (Faktöryel ANOVA) Deney/Kontrol grupları 3 er kez ölçülerse Tekrarlı Ölçümler için 2 faktörlü ANOVA (2x3 ANOVA) Karışık Desen (Split Plot Design) İlişkisiz örneklemler ve zamana bağlı tekrarlı ölçümlerin yer aldığı 2 faktörlü karışık desen Deney1 Deney2 Deney3 Kontrol1 Kontrol2 Kontrol3 1. Faktör A: Deney/Kontrol Grubunda Bulunma 2. Faktör B: Zamana Bağlı Değişim 3. Ortak Etki (A*B): Grup ve zaman faktörlerinin ortak etkisi

28 Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Toplam Varyans Gruplararası Varyans Grupiçi Varyans Gruplara Bağlı Varyans Hata Varyansı Tekrarlı Ölçümlerin Yolaçtığı Varyans ÖlçümxGrup Faktörü Hata Varyansı

29 Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Varsayımları 1. Bağımlı değişken en az aralık düzeyindedir. 2. Bağımlı değişkene ait puanlar, her bir alt grupta normal dağılım gösterir. 3. Grupların aynı zamanda elde edilen puanlarının varyansları eşittir. Levene s Test of Equality of Error Variances testi sonucu p >,05 olmalıdır. 4. Ölçüm setlerinin ikili kombinasyonları için grupların kovaryansları eşittir. Box's Test Equality of Covariance Matrices testi sonucu p >,001 olmalıdır. 5. Herhangi bir denek için hesaplanan fark puanı, diğer denekler için hesaplanan fark puanlarından bağımsızdır.

30 Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA 3 hipotez test edilir. 1. Faktör A Temel Etki Ölçümler arası zamana bağlı değişime bakmaksızın işlem gruplarının tekrarlı ölçümlerinden elde edilen toplam puanları arasında anlamlı fark vardır. Bu analiz için Tests of Between-Subjects Effects (Gruplararası Etki Testi) tablosu kullanılır. 2. Faktör B Temel Etki Gruplar arası değişime bakmaksızın tekrarlı ölçümlerden elde edilen puanlar arasında zamana bağlı anlamlı fark vardır. 3. AxB Ortak Etki Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin tekrarlı ölçümlerinde gözlenen değişim, işlem grupları arasında anlamlı bir şekilde farklılık gösterir.

31 Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Temel ilgi hangi test üzerindedir? A*B Ortak Etki A*B ortak etki için yapılan hipotez testi iki gruptaki deneklerin öntest-sontest fark puanlarına ait ortalamalarının eşitliğini test eder. A*B etkisi anlamlı ise araştırmacının manipülasyonu bağımlı değişken üzerinde etkilidir kararı verilebilir. Sadece temel etki testleri sonuçlarına dayanılarak bu karara varılamaz. Temel Etki A anlamlı ise: Zaman değişkenine bakılmaksızın grupların genel ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. Temel Etki B anlamlı ise: Grup değişkenine bakılmaksızın zamana bağlı ilişkili örneklem ortalama puanları arasında anlamlı fark vardır.

32 Örnek 3: Beceri Değişimi Bir kurs programına katılan öğrencilere kurs esnasındaki beceri gelişimlerini ölçmek amacıyla üç defa beceri testi uygulanıyor. Araştırmacı öğrencilerin beceri gelişimlerini boylamsal olarak cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istediğine göre araştırmacının test edeceği null hipotezleri öncelik sırasına göre yazınız ve gerekli analizleri yaparak sonuçları yorumlayınız.

33 SPSS ile Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA

34 SPSS ile Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Gruplararası karşılaştırma yapılacak faktörü tanımla

35 SPSS ile Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Homojenlik Testleri

36 SPSS ile Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA

37 Örnek 3 Betimsel İstatistikler

38 Örnek 3: Varsayım Testleri Kontrol: Küresellik Varsayımı

39 Örnek 3: Varsayım Testleri Kontrol: Hata Varyanslarının Eşitliği (Levene Testi)

40 Örnek 3: Varsayım Testleri Kontrol: Kovaryansların Eşitliği (Box Testi)

41 Örnek 3: Beceri Değişimi Çok Değişkenli Testler (Multivariate Tests) Tablosu

42 Örnek 3: Beceri Testi Ortalamalarının Cinsiyete Göre Değişim Grafiği

43 Örnek 3: Beceri Değişimi Çok Değişkenli Testler (Multivariate Tests) Tablosu

44 Örnek 3: Beceri Testi Ortalamaları Değişim Grafiği

45 Örnek 3: Beceri Değişimi Tests of Between-Subjects Effects (Gruplararası Etki Testi) Tablosu

46 İki Faktörlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Temel Etkiler Karşılaştırması 2 ölçümden fazla ölçüm içeren çalışmalarda zaman değişkeni temel etkisi için anlamlı bir fark bulundu ise hangi ölçümler arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek için bu ölçümlere ait temel etkiler karşılaştırılmalıdır. Options seçeneğinde Her ilişkili örneklem ortalamasının çıktı ekranına verilmesi için Display Means for seçeneğine faktör ismi aktarılır. Ölçümler arası Post-Hoc testi için Compare main effects seçilir. Güven Aralığı Düzeltmesi için Bonferroni ayarlaması seçilir.

47 Örnek 3: Pairwise Comparisons (İkili Karşılaştırmalar)

48 SPSS ile Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA Post Hoc Tests of Between-Subjects Effects (Gruplararası Etki Testi) Tablosunda bağımsız değişken için test sonucu anlamlı ise ve bağımsız değişen kategori sayısı 2 den fazla ise post hoc testi ile anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğu tespit edilir.

49 SPSS ile Karışık Ölçümler Sadece İki Zaman Noktasını Kapsıyorsa Zamana bağlı ölçümler sadece iki kez yapıldığında univariate ve multivariate yaklaşımlar aynı sonucu verecektir. Bu durumda Mauchly nin test istatistiği sonucu (the Approximate Chi-square) sıfırdır ve bu değer SPSS çıktısında değeri verilmediği halde p değerinin 1 e eşit olduğunu gösterir. Buna göre sphericity varsayımı sadece iki zaman noktası kullanılan durumlarda her zaman geçerlidir.

50 Örnek 4: Uyum(2) SPSS Veri Analizi El Kitabı (Büyüköztürk) s.82 Örnek 6.1.

51 Örnek 4 Betimsel İstatistikler

52 Örnek 4: Varsayım Testleri Kontrol: Küresellik Varsayımı Ölçüm sayısı 2 olduğu için (Öntest & Sontest) Küresellik varsayımı doğrudan sağlanır. Grupiçi Etkiler Testi (Tests of Within Subjects Effects) kullanılabilir.

53 Örnek 4: Varsayım Testleri Kontrol: Hata Varyanslarının Eşitliği (Levene Testi)

54 Örnek 4: Varsayım Testleri Kontrol: Kovaryansların Eşitliği (Box Testi)

55 Örnek 4: Uyum Puanı Değişimi Tests of Within Subjects Effects (Grupiçi Etkiler Testi) Tablosu Ortak Etki Analizi

56 Örnek 4: Beceri Testi Ortalamalarının Gruba Göre Değişim Grafiği

57 Örnek 4: Uyum Puanı Değişimi Tests of Within Subjects Effects (Grupiçi Etkiler Testi) Tablosu Zaman Göre Değişim Analizi

58 Örnek 4: Uyum Testi Ortalamaları Değişim Grafiği

59 Örnek 4: Uyum Puanı: Grup Türüne Göre Farklılık Tests of Between-Subjects Effects (Gruplararası Etki Testi) Tablosu

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

İSTATİSTİK YÖNTEMLER II

İSTATİSTİK YÖNTEMLER II T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yayın No:10 BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BAUM) Yayın No: 10 SPSS te Çözümleri ile İSTATİSTİK YÖNTEMLER II Doç.Dr. Ercan EFE Prof.Dr. Yüksel

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Prof. Dr.Yavuz AKBAŞ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Bornova, İzmir yavuz@ziraat.ege.edu.tr Dersin

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

STRUCTURAL EQUATION MODELING WITH SOFTWARE: AMOS, EQS, LISREL

STRUCTURAL EQUATION MODELING WITH SOFTWARE: AMOS, EQS, LISREL HAZIR YAZILIMLAR İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ: AMOS, EQS, LISREL 1 Veysel YILMAZ Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü vyilmaz@ogu.edu.tr Semra VAROL

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA (POST-HOC) TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA (POST-HOC) TEKNİKLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 51-64, ELAZIĞ-2009 ARAŞTIRMALARDA GRUPLAR ARASI FARKIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı

ISSN 1308 8971. Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45

ISSN 1308 8971. Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45 ISSN 1308 8971 Cilt: 05, Sayı: 09, 2014, 13-45 BEYİN UYUMLU ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE AKADEMİK BENLİK SAYGILARINA ETKİSİ 1

Detaylı

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Proje No 00BSP009 Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ Yardımcı

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ

WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ ÖZET Dr. Selami ERYILMAZ Bu araştırmada temel amaç, web ortamında Öge Gösterim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİNE DAYALI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİNE DAYALI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 113-128 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİNE DAYALI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı