Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi"

Transkript

1 Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Bilal CEYLAN*, Murat ÇİMEN**, Kurtuluş BAKIR*, İsmail ODUNCU* Özet Bu araştırma tüm mevsimlerden elde edilen inek sütlerinin peynir üretimi için standartlara uygunluklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu araştırmada veriler DIMES şirketinden elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen süt ph seviyeleri inekler için bildirilen normal değerler ile uyum içindedir. Farklı mevsimlerden elde edilen süt ph değerlerinin peynir yapımında olması istenen seviyelere uygun olduğu belirlenmiştir. Yaz ve Sonbahar mevsimlerinde ph değerleri arasında fark bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Süt, ph, mevsim, standart Determination of the Suitability for Cheese Standards of ph Levels in Cow Milks Produced in Different Seasons Abstract The aim of this research is to investigate the suitability for cheese standards of ph levels in cow milks from different season. In this research, the data was obtained from Dimes Company. In this research, the milk ph levels were consistent with announced values for cheese standards.. The milk ph levels from different season were consistent with normal values reported for cow milk. There were no differences in ph values between Autumn and Summer season. Key Words: Milk, ph, season, standard * Lisans öğrencisi, Tunceli Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ** Prof. Dr., Sorumlu yazar, Tunceli Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

2 8 Bilal CEYLAN, Murat ÇİMEN, Kurtuluş BAKIR, İsmail ODUNCU Giriş Süt parametreleri ile ilgili faktörler üzerine araştırmaların yapılması ile bulunan sonuçların uygulamaya aktarılması sütçülük işletmelerinde karşılaşılan sorunların giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Çevre şartlarındaki farklılıklar süt biyokimyasal parametrelerini etkileyen önemli bir faktördür (Cimen ve ark., 2009; Yildirim ve Cimen, 2009; Cetin ve ark., 2010). Mevsim sütün bileşimini etkileyen önemli bir faktördür (Tekelioglu ve ark., 2010). Çevresel faktörler süt ürünlerinin kalite ve miktarını etkileyen önemli etkenlerdir (Remeuf ve ark., 1991). Peynir verimi ve kalitesi hayvansal, çevresel ve teknolojik etmenlerin etkisi altındadır (Coulon ve ark., 2004). İdeal çiğ süt üretimi süt ürünlerinin ekonomisini belirleyen en önemli unsurdur (Bhatt ve ark., 2009). Tüm bu bilgilere rağmen süt ürünlerinin kalite ve miktarını belirleyen çiğ sütün biyokimyasal parametreleri üzerine değişik çevre şartlarında yapılmış araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde yıl boyunca mevsimsel bazda ph değişimlerinin normal değerlerden (% ) gösterdiği sapmaların bulunduğu araştırmalara literatürlerde rastlanılmamıştır. Normal değerlerden görülen sapmalar ışığında peynir yapımına uygun olan asitlik değerlerinin görüldüğü aylar belirlenerek işletmeler ve bölgeler bazında yorumlara gidilmeye çalışılacaktır. Materyal ve Yöntem Deneme ile ilgili veriler DİMES süt ürünleri şirketinin 2005 yılı kayıtlarından elde edilmiştir. Tanklarla işletmeye günlük olarak gelen sütlerden 200 ml örnek alınarak 3 tekerrürlü olarak çalışılmıştır. 3 alt tekerrür ortalamasından o güne ait süt parametre değerleri ortalamaları belirlenerek kayıt altına alınmıştır. Süt ph sı Xerolyt electrode (model HA 405; Ingold Electrode, Wilmington, MA) ile belirlenmiştir. Süt ph larının mevsimsel olarak karşılaştırılmasında Varyans analizinden (Tek yönlü Anova) yararlanılmış ve görülen farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğinin belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Ayrıca mevsimsel ph değerlerinin peynir yapımı için sütte olması istenen arası normal sınır değerlerinden (Walstra ve ark., 2006) gösterdiği sapmaların belirlenmesinde tek örnek t testinden yararlanılmıştır. Bunun için tek örnek t testinde alt eşiklerin belirlenmesinde test value değeri 6.6, üst eşiklerin belirlenmesinde 6.9 değeri kullanılmıştır. Bu referans değerlerden istatistikî olarak

3 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyeleri... 9 önemli sapma gösteren ortalama değerlere bakarak yorumlar yapılmıştır. İstatistikî analizlerde Spss paket programından yararlanılmıştır (Norusis, 1993). Araştırma Bulguları ve Tartışma Tablo 1 ve 2 de görülen ph değerleri çiğ inek sütü için bildirilen normal değerlerle uyum içinde bulunmuştur (Koneko and Cornelius, 1980; Walstra ve ark., 2006). Tablo 1. Süt ph değerlerinin mevsimler arasında karşılaştırılması Mevsimler Ortalama Standart hata Kış 6.70 a 0.01 İlkbahar 6.76 a 0.05 Yaz 6.75 a 0.05 Sonbahar 6.70 a 0.01 Aynı sütunda benzer harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemsizdir. Süt asitliği genellikle ph olarak ifade edilir. Tüm mevsimlerden elde edilen asitlik değerleri Tablo 1 den de görüldüğü gibi kendi aralarında karşılaştırıldığında mevsimler arasında herhangi bir istatistikî farklılığa rastlanılmadığı dikkati çekmektedir. Buna göre DİMES şirketinin tüm mevsimlerde topladığı sütlerin benzer ph içeriklerine sahip oldukları ve ph değerlerinin mevsimler boyunca istikrarlı bir çizgide seyir gösterdiği görülmüştür. Farklı mevsimlerin süt ph sı üzerine etki etmediği de bu sonuçlara göre belirlenmiştir. Mevsimler için elde edilen süt asitlik değerleri sütte ekonomik peynir üretimi için olması istenen normal seviyeler arasında değerler göstermiştir. Tablo 2 den de görüldüğü gibi mevsimlerin tümünde elde edilen ph değerleri normal sınırlar ( ) arasında olduğu için tek örnek t testi sonuçları da olumlu çıkmıştır. Çünkü mevsimler için bulunan ortalamalar normal değerlerin altında veya üstünde olmadığı için, alt (6.6) ve üst (6.9) referans değerlere göre yapılan testlerde farklılık görülmesi ihtimalide yoktur. Eğer mevsimlerin herhangi birinde 6.6 nın altında veya 6.9 un üstünde ortalamalar bulunsa idi o zaman yapılan tek örnek t testi sonuçlarının referans değerlere göre farklı olması beklenebilirdi. Bu sonuçlara göre tüm mevsimler için elde edilen süt ph değerlerinin ekonomik ve optimum peynir

4 10 Bilal CEYLAN, Murat ÇİMEN, Kurtuluş BAKIR, İsmail ODUNCU üretimi için uygun olduğu söylenebilir. Çünkü, Walstra ve ark. (2006) nın, çiğ inek sütünde normal ph değerlerinin sınırları arasında olduğunu ve bu değerlerin ekonomik ve istenen standartlarda peynir üretimi içinde gerekli olduğunu bildirmesi bu şekilde yorum yapmamıza neden olmuştur. Sütte ph 6.6 nın altında olursa sütün işlenmesinde problemlerle karşılaşılır. Sütte ph 6.9 un üzerinde olursa mastitis (meme yangısı) hastalığından veya süte notralize edici madde katıldığından şüphe edilir. Bu sebeple bildirilen 6.6 ve 6.9 arası değerler idealdir. Tablo 2. Mevsimsel süt ph değerlerinin referans değerlerle karşılaştırılması ( ) Mevsimler Ortalama Standart hata Kış İlkbahar Yaz Sonbahar Sütün asitliğini belirleyen ph düzeyleri süt ürünlerinin dayanıklılığını ve lezzetliğini belirleyen önemli parametrelerdir (Yıldırım ve ark., 2009). Ülkemiz Avrupa Birliğine aday bir ülke olduğu için süt parametre değerlerinin değişik çevre koşullarından elde edilerek ülke sütlerinin referans değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği Ülkeleri sütün miktarına göre değil süt bileşenlerine göre destek uygulamalarına gitmektedir. Bu nedenle ülkemizde süt kalitesine etkili faktörler üzerine araştırmalara yoğunluk verilerek, değişik çevre koşullarından ve bölgelerden elde edilen süt parametre değerlerinin referans değerlerinin de ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu referans değerlerine ulaşıldığında sadece AB standartlarına uygunluk testleri yapılmış olmakla kalmayacak aynı zamanda değişik çevre şartlarında ve farklı işletmelerde elde edilen parametre değerleri üzerinde yorumlar yapılarak kaliteli süt ürünleri üretimine yön vermenin yolları da araştırılacaktır. Örneğin değişik çevre şartlarında referans değerlerin belirlenmesi ile mevcut çevre şartlarında ve işletmelerde süt parametrelerinde görülen olumsuzlukların giderilmesi için ne tür manipülasyonların yapılacağı konusunda yeni araştırmalara gidilebilecektir. Asitliğin aşırı yüksek veya düşük oluşu lezzeti ve tüketici tercihini olumsuz etkilemektedir ve tüketiciler daha çok nötr sütleri tercih

5 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyeleri etmektedirler (Boppanna, 2007). Bu bilgi ışığında farklı mevsimlere ait sütlerin asitlik değerlerinin nötr değere genelde yakın oldukları belirlendiğinden tüketicinin lezzet tercihi bakımından mevsimler arasında herhangi bir farklılığında olmadığı söylenebilir. Sonuç Araştırmada mevsimler için elde edilen süt asitlik değerleri sütte ekonomik peynir üretimi için olması istenen normal seviyeler arasında değerler göstermiştir. Aynı zamanda farklı mevsimlerin süt ph sı üzerine etki etmediği de araştırmada belirlenmiştir. Sütün asitlik değerlerine etki eden mevsimsel farklılıkların yanı sıra diğer çevresel ve hayvansal faktörler üzerine daha çok araştırmaların yapılması ve her çevre koşulundaki parametrelerin belirlenerek literatürlerdeki eksikliklerin giderilmesine çalışılmalıdır. AB adayı olan ülkemizde süt asitliğine yönelik değerlerin farklı araştırmalarla geniş çaplı incelenerek değişik işletme koşullarında belirlenip ortaya çıkarılması ülke sütlerine ait süt asitliğine yönelik referans değerlerin elde edilmesinde de önem arz etmektedir. Peynir üretimine etki eden ph dışındaki toplam yağ, protein, kuru madde gibi ekonomik öneme sahip biyokimyasal parametrelerinde mevsimsel değişimlerini gösteren yeni araştırmaların yapılarak literatürde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynaklar Bhatt, N., M. Singh and A. Ali, (2009). Effect of Feeding Herbal Preparations on Milk Yield and Rumen Parameters in Lactating Crossbred Cows. Int. J. Agric. Biol., 11 (6): Boppanna, N., (2007). Evaluating the Difference Between Organic Milk And Cheese and Inorganic Milk And Cheese Based On Sensory Perception. American Psychological Association, 5 th edition. Cetin, M., M, Cimen, E.O. Goksoy and S.Yildirim, (2010). Machine Milked and Suckled Goats Differ in Some Biochemical Components of Their Milk in 1st and 2nd Weeks of Lactation, Int. J. Agric. Biol., 12 (5): ,

6 12 Bilal CEYLAN, Murat ÇİMEN, Kurtuluş BAKIR, İsmail ODUNCU Cimen, M., S. Yildirim and T. Bayril, (2009). Biochemical properties of milk from machine milked holstein cows in early and late lactation period. J. Anim. Plant Sci., 2: Coulon, J. B., A. Delacroix Buchet and B. Martin, (2004). Relationships between ruminant management and sensory characteristics of cheeses: A review. Lait 84: Koneko, J. J. and C.E. Cornelius, (1980). Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 3 rd ed. Academic Press, New York. Pp Norusis, M.J., (1993). SPSS for Windows:Base System User s Guide.SPSS, Chicago. Remeuf, F., V. Cossin, C. Dervin, J. Lenoir and R., Tomassone, (1991). Relationship between physicochemical characteristics of milks and their cheese making properties. Lait, 71: Tekelioglu, O., M. Cimen, D. Soylu, and I. Soylu, (2010). Milk Components from Machine Milking Cows in Winter and Spring Periods. J. Anim. Vet. Adv., 9 (4): Walstra, P., J. T. M. Wouters, and T.J. Geurts, (2006). Dairy Science and Technology. 2 nd Edn. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton. Yildirim, S. and M. Cimen, (2009). Biochemical Factors Affecting Taste of Milks from Machine Milking. Asian J. Chem., 21(3): Yıldırım, S., M. Cimen and T. Bayril, (2009). Acidity and Fatness in Milks from Machine Milking. Asian J. Chem., 21(3),

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler

Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Ağustos ve Kasım Aylarında Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametreler Damla KARAKOÇ*, Murat ÇİMEN**, Nazan DEMİR*, Cahit

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi **

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Kemal YAZGAN 1*, Seyrani KONCAGÜL 1, Fatin CEDDEN 2 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma

Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Bozdoğan da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma Deniz ALIÇ URAL* Kocatepe

Detaylı

Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Doç. Dr. Harun KESENKAŞ Prof. Dr. Necati AKBULUT Zir. Yük. Müh. Oktay YERLİKAYA Araş. Gör. Aslı AKPINAR Araş. Gör. Merve AÇU Ege Üniv. Ziraat Fak.

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi *

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Araştırma Makalelesi / Research Article Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Hakan MURAT **, Engin SAKARYA *** Öz: Araştırmada

Detaylı

Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi [1]

Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (4): 585592, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.1179 RESEARCH ARTICLE Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve SosyoEkonomik Analizi [1] Pınar

Detaylı

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri *

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 33-44 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Tavlama Rutubeti ve Sürelerinin

Detaylı

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),25-32 Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Burhan KARA 1 *, Halef

Detaylı

Farklı toprak tuzluluk düzeylerinin bazı buğdaygil yem bitkilerinin in vitro gaz üretimi ve yem değerleri üzerine etkisi

Farklı toprak tuzluluk düzeylerinin bazı buğdaygil yem bitkilerinin in vitro gaz üretimi ve yem değerleri üzerine etkisi Özet Farklı toprak tuzluluk düzeylerinin bazı buğdaygil yem bitkilerinin in vitro gaz üretimi ve yem değerleri üzerine etkisi Ünal Kılıç 1, *, Sabri Yurtseven 2, Mustafa Boğa 3, Salih Aydemir 4 1 Ondokuz

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ SAKLAMA OLANAKLARI

TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ SAKLAMA OLANAKLARI Orman Bakanlığı Yayın No : 140 ISBN: 975-8273-39-6 Müdürlük Yayın No : 18 TOROS SEDİRİ (Cedrus libani A.Richard) VE DOĞU KARADENİZ GÖKNARI ( Abies nordmanniana (Steven) Spach.) TOHUMLARININ UZUN SÜRELİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları *

Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları * Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 205 227, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 205 227, Summer

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (18-28) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (18-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ Arş. Gör. Ahmet TEKBIYIK Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, atekbiyik@gmail.com Yrd. Doç.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXX, SAYI I, S. 301-320 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı