BĠLGĠSAYARDA ĠSTATĠSTĠK ÇÖZÜMLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYARDA ĠSTATĠSTĠK ÇÖZÜMLEMELER"

Transkript

1 BĠLGĠSAYARDA ĠSTATĠSTĠK ÇÖZÜMLEMELER DÖNEM III Yrd.Doç.Dr. Ġsmail YILDIZ Biyoistatistik ve Tıbbi BiliĢim AD Öğretim üyesi 1

2 FRĠEDMAN ĠKĠ YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ TESTĠ: Friedman testi, iki yönlü varyans analizinin non parametrik alternatifi olan bir testtir. n birimlik bir gruptan k iģlem için sıralı, skor ya da aralıklı ölçekle elde edilmiģ veriler elde edilmiģ ise k iģlem etkisinin farklılığını test etmek amacıyla Friedman testi uygulanır.

3 NonParametric Analyze Friedman (Bağımlı 2 den fazla grup ortalaması) Nonparametric Test K Related samples Wilcoxon ile ikili KarĢılaĢtırmalar yapılır P <0.05 Ġstenilen verinin tekrarlı ölçümleri Test Variable kutusuna atılır est Statistics tablosunda Asymp Sig Değeri alınır Okey

4 1- Analyze butonuna basılır, 2- Nonparametric Tests butonuna basılır, 3- K Related Samples butonuna basılır

5 1-KarĢılaĢtırılmak istenen bağımlı değiģken çiftleri iģaretlenerek Test variable kutusuna atılır, 2- OK butonuna basılır. ĠĢlemin sonunda Output sayfası açılır 1 2

6 1- Test Statistic tablosuna bakılır bu tablodaki Asymp Sig satırı bizim için anlamlı P değerini verir, 2- Hb1 - Hb2-Hb3 ün P:0.120 yani P>0.05 yani Hb1, Hb2 ve Hb3 değerleri arasında anlamlı fark yok, 3- Eger P <0.05 olsa idi ikiģerli olarak karģılaģtırılması gerekirdi (Wilcoxon testi ile) 1 2

7 ÖRNEK: 4 birim üzerinde 3 farklı yönteme göre elde edilen test sonuçları skor değerler olarak aģağıdaki Ģekildeki gibi bulunmuģtur. Bireylerin puanları iģlemlere göre farklı mıdır?. Yöntem/ birim A B C

8 ÇÖZÜM: 1- a,b,c,adlı üç değiģken oluģturulur ve altına değerleri girilir.

9 2-Analiz> Nonparametric Tests>K-Related Samples seçeneği tıklanır.

10 3-Gelen pencerede Test Variables alanına a,b,c değiģkenleri taģınır 4-Test Type seçeneklerinden Friedman iģaretlenir ve OK tıklanır.

11 Bu çıktıya göre test sonucunda P=0,247>0,05 elde edilir. Birimlerin puanları iģlemlere göre farklı değildir.

12 Lojistik Regresyon Analizi Lojistik regresyon analizi doğrusal regresyondan farklı olarak bağımlı değiģkeni ikil (dikotom) olması gerekir. Bağımsız değiģkenler sayısal veya kategorik olabilir

13 Analyze Lojistik Regresyon Analizi Regression Binary lojistik Dependent kutusuna bağımlı degiģken Independent kutusuna tüm bağımsız değiģkenler atılır OKEY Regresyon denklemi: (Coefficients tablosunda B sütunundaki değerler ) Constant + her bagımsız degiģkenin katsayısı Anova tablosunda regression satırının Sig değeri bağımsız değiģkenlerin total etkisini verir Coefficients tablosunda her bağımsız değiģken için Sig değerine bakılır

14 1.Analyze, Regression, Binary Logistic butonuna basılır 1 2 3

15 1-Dikotom (ikili) kodlanmıģ bagımlı değiģken dependent kutusuna atılır, 2-Bağımsız değiģkenler covariates kutusuna atılır, 3-Categorical butonu tıklanır 1 2 3

16 1-Katogorik değiģkenler categorical covariates kutusuna atılır, 2-Continue tıklanır, 3-OK butonu tıklanır 3 1 2

17 1- Variables in the Equation tablosuna dikkate alınır, 2-Significant sütununda her paremetre için p değerine bakılarak paremetrenin bağımlı değiģken için bağımsız prediktör olup olmadığına karar verilir. 1 2

18 1-Regresyon denklemi çıkarılırken variables in the Equation tablosundaki B sütunundaki degerler alınır, (GRUP: Constat+ fol2 + durum + yaģ + cinsiyet + hb1), GRUP: fol durum 0.007yaĢ 1.65cinsiyet hb1 1

19 ODDS RATĠO (OR)(Odds oranı): Vakaların etkene maruz kalma oddsu; Bir vakanın etkene maruz kalma ihtimalinin, bir vakanın etkene maruz kalmama ihtimaline bölünmesi ile elde edilir. Kontrol grubu arasında etkene maruz kalma oddsu; Bir kontrolün etkene maruz kalma ihtimalinin, bir kontrolün etkene maruz kalmama ihtimaline bölünmesi ile elde edilir. Odds Oranı: Etkene maruz kalan vakanın oddsu / Etkene maruz kalan kontrolün oddsu

20 SPSS de bir etkene maruz kalma OR hesaplamak için; Etken kodlanır Sütuna (Column) yazılır Etkene maruz kalma 1 Etkene maruz kalmama 2 olarak Gruplar Satıra (Row) yazılır Hasta grup 1 Kontrol grup 2 olarak kodlanır

21 1- Analyze butonuna basılır, 2- Descriptives Statstics butonuna basılır, 3- Crossabs butonuna basılır

22 Statistic butonuna basılır

23 1-Chi square kutusu iģaretlenir, 2-Risk iģaretlenir, 3-Continue butonuna basılır 1 2 2

24 Cells butonuna basılır

25 1- Row ve Column kutuları iģaretlenir,2- Continue butonuna basılır 2 1

26 1.ÇalıĢılan gruplar row a atılır, 2. AraĢtırılan etken column a atılır, 3. OK 1 3 2

27 hasta Total hasta kontrol hasta * sigara Crosstabulation sigara sigara iciy or sigara icmiy or Total Count % within hasta 41.8% 58.2% 100.0% % wit hin sigara 48.9% 29.6% 35.5% Count % within hasta 24.0% 76.0% 100.0% % wit hin sigara 51.1% 70.4% 64.5% Count % within hasta 30.3% 69.7% 100.0% % wit hin sigara 100.0% 100.0% 100.0% Hasta olan kiģinin sigara içme oddsu 23/32 : Kontrol grubundaki kiģinin sigara içme oddsu 24/ 76: Risk Esti mate Odds Ratio f or hasta (hasta / kontrol) For cohort sigara = sigara iciy or For cohort sigara = sigara icmiy or N of Valid Cases % Confidence Interv al Value Lower Upper Odds Oranı:0.718/ 0.315: 2.27

28 ODDS RATĠO (OR)(Odds oranı):

29 RELATĠVE RĠSK (RR) RĠSK ORANI Bir etkene maruz kalma ile bir olayın gerçekleģmesi arasındaki iliģkiyi ortaya koymada kullanılır. R (Etkene maruz kalan): Etkene maruz kalanlardan hasta olanlar Etkene Maruz kalanların tamamı R (Etkene maruz kalmayan): Etkene maruz kalmayanlardan hasta olanlar Etkene Maruz kalmayanların tamamı RR: R / R

30 hasta * sigara Crosstabulation hasta Total hasta kontrol Count % within hasta % wit hin sigara Count % within hasta % wit hin sigara Count % within hasta % wit hin sigara sigara sigara iciy or sigara icmiy or Total % 58.2% 100.0% 48.9% 29.6% 35.5% % 76.0% 100.0% 51.1% 70.4% 64.5% % 69.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Sigara içenlerin hasta olma riski 23/47: Sigara içmeyenlerin hasta olma riski 32/108: Sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre hasta olma relatif riski RR: 0.489/ 0.296: 1.65

31 RELATĠVE RĠSK (RR) RĠSK ORANI

32 Receiver Operating Characteric - ROC Her sınflandırma iģleminde yapıldığı gibi, metodlar kesinlik (yanlıģ pozitifleri eleme kabiliyeti, spesifite) ve hassasiyet (doğru pozitifleri tespit etme kabiliyeti, sensitivite) arasındaki dengeyi kurmakla uğraģmaktadır. Cut-off değeri belirlenmesini sağlar ROC adı verilen eğri, kesinlik ve hasiyet arasındaki dengeyi değerlendirmek için kullanılmıģtır. ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) ROC puanı olarak tanımlanabilir. ROC puanı 1 (bir) olduğunda anlamı, pozitifler mükemmel bir Ģekilde negatiflerden ayrılmıģtır, olmaktadır. ROC puanı 0 (sıfır) olduğunda ise herhangi bir pozitif bulunamadı anlamına gelir.

33 1.Analysis veya Graphs (hangisinin altında yer alıyorsa) 2. ROC curve 1 2

34 1. Test eilecek değiģken Test variable kutusuna atılır 2. Gold standart olarak kabul edilen değiģken State Variable kutusuna atılır 3. Gol standartın test edilen durumunun kodu Value of state variable kutusuna yazılır, 4. Kutucuklar iģaretlenir

35 1. OK tuģuna basılır

36 ROC eğrisi AUC Area Under the Curve (AUC) Test Result Variable(s): mcv Area Std. Error Asy mptotic 95% Conf idence Sig. b Lower Bound Upper Bound a Asy mptotic Interv al The test result variable(s): mcv has at least one tie between the positiv e actual state group and the negativ e actual state group. Statistics may be biased. a. Under the nonparametric assumption b. Null hy pothesis: true area = 0.5

37 Elde edilen en uygun cut-off seçilir Bu cut-off a göre veriler kategorize edilir Daha önceki bilgiler kullanılarak; Sensitivite Spesifite PPD NPD Hesaplanır Birden fazla cut-off kullanılarak elde edilen verilerde makalede seçenek olarak sunulabilir Cut-off u aranan degiģkenin sensitivitesi değeri azaldıkça artıyorsa coordinates of the curve tablosundaki Sensitivite değeri Spesifiteyi 1-Spesifite değeri Sensitiviteyi gösterir

38 MCV değeri düģtükçe anemi tanısının sensitivitesi artıyor bu nedenle coordinates of the curve tablosundaki değerler yer degiģtiriyor MCV cut-off hb1.1 * mcv2 Crosstabul ation hb1.1 Total anemi var anemi yok Count % within hb1.1 % within mcv2 Count % within hb1.1 % within mcv2 Count % within hb1.1 % within mcv2 mcv2 mcv düþük mcv y üksek Total % 47.6% 100.0% 93.0% 71.4% 81.3% % 82.8% 100.0% 7.0% 28.6% 18.7% % 54.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Spesifite: 24 / 24+5 : 82.8 Sensitivite: 66 / : 52.4

39 SÜRVĠ ANALĠZĠ SAĞKALIM EĞRĠLERĠ Sürvi analiz yapabilmek için izleme süresi ve hastanın durumunu belirten verilere ihtiyaç vardır. Amaç beklenen yaģam süresidir. Genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım olarak bakılabilir Ġzlem süresi araģtırmacının belirteceği baģlangıç noktası (biopsi tarihi, ameliyat tarihi, baģvuru tarihi vb.) ve bitiģ noktası (ölüm, hastalığın nüksü, metastaz, çalıģmanın sonlandırılması vb.) arasında geçen süredir.

40

41

42 Genel Sağkalım D.Ü.TIP FAKÜLTESĠ BĠYOĠSTATĠSTĠK VE TIBBĠ BĠLĠġĠM AD 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,00 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 Sağkalım eğrisi Süre (ay) 96,00 108,00 120,00

43 KAPLAN-MEĠER SAĞKALIM ANALĠZĠ Farklı denek gruplarının yaģam sürelerini karģılaģtırarak prognoza etki eden faktörlerin incelenmesini sağlar Bir ilacın veya tedavi metodunun uzun dönemdeki baģarısının değerlendirilmesini sağlar. Logrank testi iki sağkalım egrisinin karģılaģtırılmasını sağlar

44 1-Analyze, 2-Survival, 3-Kaplan-meier 1 2 3

45 1-Time kutucuğuna izlem süresi atılır,2-status kutusuna beklene durumun kodu girilir, 3-KarĢılaĢtırılacak gruplar ise factor kutusuna atılır, 4-Compare factor butonuna basılır

46 1.Log rank kutusu iģaretlenir, 2.Pairwise over strate kutusu iģaretlenir, 3.Continue butonuna basılır, 4.Options butonuna asılır

47 1. Kutucuklar iģaretlenir 2. Ok tuģuna basılır 1

48 1. YaĢam tablosunun hangi gruba ait olduğunu gösterir 2. Sütunun sonunda ölen hasta sayısının toplamı görülür 1 2

49 1.Olay gerçekleģmeyen (örn. Sağkalan) 2. GerçekleĢen olay sayısı 3.Grubun ortalama yaģam zamanı: 64±3 ay (CI: 58-70) 1 2 3

50 1-Toplu halde gruplara göre olayın gerçekleģmediği hasta yüzdeleri 2-Log Rank satırı Gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını Gösterir, 3-Anlamlı farklılık varsa alttaki subgrup analizine bakılır 1 2

51 1. Subgrup analizleri Grup1-2 p: 0.042, Grup 1-3 p:0.000, Grup 2-3 p:0.015

52 1. Grupların yaģam egrileri

53 KAYNAKLAR: [1] ÖZDAMAR, K., Paket Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi I- II, Kaan Kitabevi, ESKĠġEHĠR, [2] ÖZDAMAR, K., SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, ESKĠġEHĠR, [3] HAYRAN, M., ÖZDEMĠR, O., Bilgisayar Ġstatistik ve Tıp, HYB, MEDAR, ANKARA, [4] SPSS Base 7.5 Applications Guide [5] CHARLES R.H., Deney Düzenlemede Ġstatistiksel Yöntemler. [6] SÜMBÜLOĞLU, K., SÜMBÜLOĞLU, V., Biyoistatistik [7] KAN, Ġ., Biyoistatistik [8] ÖZDAMAR, K., Biyoistatistik. [9] SPSS, SPSS Base 7.5 Applications Guide [10] SPSS, SPSS Interactive Graphics 10.0 [11] BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., Veri Analizi El Kitabı, Pegema Yayıncılık, ANKARA, [12] Tonta, Y., Regresyon Analizi Ders Notları, H.Ü. BBY

54 BİYOİSTATİSTİK 54

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Araştırma ve Pratik İstatistik

Araştırma ve Pratik İstatistik Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Erzurum, 2011 w w w. a i l e. n e t Önemlilik Testleri ve Kullanım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI

Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK DERS NOTLARI GİRİŞ SPSS paket programı excel vb. paket programlar ile entegre çalışabilen bir analiz programıdır. SPSS programı Sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Feyza İNCEOĞLU BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Dersin Amacı ve Hedefi. İçerik. İçerik. İçerik. İçerik HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ HAYVANCILIK DENEMELERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Prof. Dr.Yavuz AKBAŞ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Bornova, İzmir yavuz@ziraat.ege.edu.tr Dersin

Detaylı

İstatistikî İfadeyle... / Statistically Speaking...

İstatistikî İfadeyle... / Statistically Speaking... İstatistikî İfadeyle... / Statistically Speaking... DOI: 10.5455/jmood.20130830051624 Klinik Karar Vermede ROC Analizi Selim Kılıç 1 ÖZET: Klinik karar vermede ROC analizi ROC eğrisi duyarlılık ve seçicilik

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş:

Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş: Dermatolojide Klinik Araştırmaya Giriş: MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC TASARIM ANALİZ YAYIN Scientific Director: Prof. Dr Arzu KANIK MedicReS Copyright 2015 - All Rights

Detaylı

Araştırma ve Pratik İstatistik

Araştırma ve Pratik İstatistik Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Erzurum, 2010 w w w. a i l e. n e t Önemlilik Testleri ve Kullanım

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi

Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2007; 38: 39-45 ISSN:300-5227 ARAfiTIRMA Yaflam Analizinde Cox Regresyon Modeli ve Art klar n ncelenmesi Meral YAY, Elif ÇOKER, Ömer UYSAL 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL - 2005 İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI

Detaylı

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO T pta yeni bir ilaç ya da tedavi yönteminin bireyler üzerine k sa süreli etkileri d fl nda mortaliteye etkilerinin incelendi i araflt rmalar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİTİRME TASARIM PROJESİ Hazırlayan 140060061

Detaylı

BROİLER COCCİDİOSİS İNDE RİSK FAKTÖRLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

BROİLER COCCİDİOSİS İNDE RİSK FAKTÖRLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BROİLER COCCİDİOSİS İNDE RİSK FAKTÖRLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ Aytaç AKÇAY BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI DOKTORA

Detaylı

ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI

ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) 5504560 Söğütlü Çeşme Caddesi Bulvar Çarsisi Kat 5 No: 138 Kad

Detaylı

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir

Detaylı

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

SPSS 15.0. Veri Analiz Yöntemleri. U. Erman EYMEN. **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri U. Erman EYMEN **Bu e-kitap www.istatistikmerkezi.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. PROFESYONEL YARDIM Anket Tasarımı, Veri Analizi, Tezlerinizin Araştırma

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi

Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Ki-Kare Bağımsızlık Analizi Kikare bağımsızlık analizi, isimsel ya da sıralı ölçekli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ HIZ VE ORAN 720S00019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı