ĠSLAMĠ DEĞERLERĠN TIBBĠ ETĠK KURALLARA ETKĠLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSLAMĠ DEĞERLERĠN TIBBĠ ETĠK KURALLARA ETKĠLERĠ"

Transkript

1 ĠSLAMĠ DEĞERLERĠN TIBBĠ ETĠK KURALLARA ETKĠLERĠ (The Influence of Islamic Values on Medical Ethics) Nazım İntepe Şifa University, Turkey ÖZET 2400 yıldır geçerliliğini koruyan tıbbi etik kuralların dayanaklarının ne olması konusundaki fikir ve görüşler ele alınarak konuya geçmişte İslami değerlerle yaklaşan hekimlerin görüşleri ve İslami değerlerin tıbbi etik kurallara dayanak olabilmeleri konusu örnekleriyle incelenmiştir. İslami değerlerin günümüz tıbbi etik kurallarına dayanak olarak katkı yapabileceği konusundaki görüşümüz ortaya konulmuştur. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Tıbbi Etik Kurallar; İslami Değerler; Hekimlik Ahlakı; Hekim Motivasyonu Tarihte birçok düşünür ahlakı tanımlama konusunu detaylı sorgulayarak, ona dayanak aramış ve bu konudaki problemleri çözmeye çalışmıştır. Dinler de insanlığa bir ahlak anlayışı getirmiştir. Sokrates, İnsanın ancak erdemlerle ve iyilik yapmakla mutlu olacağını söyler. Ona göre insan hayatın gayesi olan mutluluk için, insanın doğru ve iyi ahlaklı olması gerekmektedir. Bunlar için de Bilgi şarttır. İmmanuel Kant, İnsanın ahlaklı olmaya mecbur olduğunu ve onu mutluluğa layık kılan sebebin, ahlaklılık olduğunu söyler. Kant a göre, Ahlaken En yüksek iyiye ulaşma yolu ve mutluluk için iki postulatın yani ispata ihtiyacı olmayan kural veya kaziyenin ortaya konması gerekmektedir. Bunlar, Tanrının varlığı ve ölümsüzlüktür. Kai Nielsen, Neden ahlaklı olmalıyız? sorusunun Neden doğru olanı yapmalıyız? anlamına geldiğini söyler. Ancak bu gerçek bir karşılık oluşturmamaktadır. Çünkü neye ve kime göre doğru sorusunun yanında irdelenebilecek birçok yönü ve zorlukları olan bir önermedir. Akıl, Bir doğruya göre bir yargıya varır. Bu yargıya varan kişide veya ilgili kişilerde sorgulanma devam ediyorsa, vicdan bir üst mahkeme gibi devreye girmiş demektir. Bitinceye kadar devam eden sorgulamaya vicdan diyebiliriz. Her mesleğin etik kuralları olması gereği ve uygulayıcıların meslek ahlakına uyma zorunluluğu olması bir postulat olarak kabul edilmektedir. Tıbbın etik kurallarını ve hekim ahlakını yazılı olarak ilk Hipokrat ortaya koymuştur. Milattan önce yılları arasında yani günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yaşamış olan Hipokrat ın yazılı metinlerine dayanarak tıbbın dünyada etik kurallarını açıklayan ilk meslek veya mesleklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Süheyl Ünver in 24 maddede topladığı Hipokrat kurallarından ortak akıl ile kabul gören ilkeler günümüze kadar gelmiştir. Tıbbi etik kurallar zamanımızda değişik yıllarda yapıldıkları şehirlerin ismi ile yayınlanan deklarasyonlarla insanî, mesleki ve sosyal mutabakat diyebileceğimiz metinler haline getirilmiştir. Tıbbın gelişmesine paralel olarak günümüzde etik çözümler bekleyen birçok yeni problem ortaya çıkmıştır. Hipokrat ın koyduğu etik kuralların bazısı günümüze kadar değişmeden gelip uygulanırken bir kısmı da değişmiştir. Değişen kurallara örnek olarak kürtaj yasağı uygulamasının belli

2 şartlar altında değişikliğe uğramasını örnek verebiliriz. Ayrıca hekimlerin lüzumu halinde kendini yetiştiren hocalara ve çocuklarına ekonomik yardım vaadi sadece saygı göstereceğim şekline dönmüştür. Hipokrat ın, Primum non nocere- öncelikle zarar verme kuralı yüzyıllardır uygulanan ve son yüzyılımızda da ortaya konan etik bildirgelerin temelini oluşturur. 1-5 Hastaya yararzarar verme konusunda uygulamalar hakkında yüzde yüz objektif kanıtlar olmaması sebebiyle sağlık alanında doğru karar verecek hekimin neye göre hareket edeceği önemlidir. Hekim insan hayatının sorumluluğunu üstlenen, sonucunda yaşamına vesile veya vefatına sebep olabilecek operasyonlara karar veren ve uygulayan kişidir. Yapılacak tetkikler ve operasyonlar konusunda kendi veya hasta yararını gözetme ya da hasta ve yakınları tarafından bilinmeyen sınırlar konusunda hekimin kararını ne etkileyecektir. Mesleğini uygularken hekimin sadece kendi menfaatini ön planda tutmasını önleyecek mekanizma ne olmalıdır? Tıp eğitimi çok uzun ve zor bir süreçtir. Hekimlik çoğu zaman şahsi hayatından, mesaisinden fedakârlık yapmak durumunda kalınan ve etik kurallarına sıkı bağlı olmak zorunda olan bir meslektir. Hekim andında, Hekimden, hayatını tıp mesleğine ve insanlığa adaması istenir. Hekimin eğitim dahil bu ağır sorumlulukları üstlenmesi için özendirici ve isteklendirici sebepler nelerdir? Ayrıca hekimin dürüstlüğü nasıl sağlanacaktır. Uyması gereken tıbbi etik kuralların dayanakları nelerdir? Günümüzde kabul edilen etik kuralların, dayanakları, ortak alınan kararlar ve sosyal mutabakat ile olmaktadır. Etiğin bittiği yerde Hukuk başlamaktadır. Hekimin peternalizm (babacı) davranacağı kabul edilmektedir. Sokrates, Hipokrat, Kant, Nielsen ve birçok felsefeci ve tıp önderinin ahlak hakkındaki önermelerini hekimlik ile insanlara yardım etme konusunda isteklendirici ve tıp etiğine dayanak olacak önermeler olarak kabul edebiliriz. Hekime bu ağır işi yaptırtacak motivasyon kaynağı tam olarak belli değildir. Para, hazalma, prestij, şöhret gibi menfaatler ve toplumsal iş bölümünden doğan görev şuuru ve yasaları sayabiliriz. Bu sayılanların dışında hekime yapacağı fedakârlık ve göstereceği dürüstlük için ilave moral değerler verilmesine ihtiyaç vardır. Ahlakın kaynaklarından biri olan din kaynaklı ahlâk anlayışının temel özelliği Allahın varlığı ve ahret inancına dayanmalarıdır. Dini temeller ve ahlâkî teşvikler, ahlâk ilkelerini din dışından alan temellerin hiçbir zaman sağlayamayacağı bir boyutu ahlak sahasına kazandırır. Ayrıca dini teşviklerin insanları ahlaki fiillere isteklendirmesi ve yöneltmesi için güçlü argümanlara sahip olduğu bildirilmiştir. İslam daki ayet ve hadislere dayanan ahlaki teşviklerin ve onların uygulayıcısı olan Hz. Muhammed in yaşayışı ile insanlara rehber olacak pek çok ilkeyi barındırdığını görmekteyiz. Geçmiş asırlarda tıbbi kitap yazan Müslüman bilim insanları yazdıkları kitapların önsözlerinde kitap yazmaları için motivasyon kaynakları hakkında önemli ipuçları vermişlerdir. Razi, El mansuru fit Tıb adlı kitabını Allah ın rızasını kazanmak için kaleme aldığını yazmıştır yıllarında Müntehabı Şifa adlı kitabın yazan Hacı Paşa İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır hadisini kitabının girişine yazarak, kitabı insanlara faydalı olmak için yazdığını belirtmiştir. Şirvani, 1440 yıllarında Göz hastalıkları ile ilgili yazdığı Mürşid adlı kitabının önsözünde göz hastalıklarının insan hayatı için önemini anlattıktan sonra, Kim bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki üzüntülerinden birini giderir. Kim darda kalmışa kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahrette kolaylık

3 gösterir. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Kim ilim tahsili etmek için yola çıkarsa o ilim sebebiyle Allah o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. hadisini yazmış ve ahretine azık olması niyetiyle o eserini kaleme aldığını söylemiştir. Abdülvehhab bin Yusuf, 1420 yılında yazdığı Kitabül Müntahab fit Tıp adlı eserinin ve Şaban Şifai nin 17. Yüzyılda yazdığı Tedbirül Mevlid adlı tıp kitabının girişine İlim ikidir, biri beden ilmi, diğeri din ilmi hadisini koyarak kitap yazma ve hekimlik yapmak sebebi olarak bu teşvikten ilham aldıklarını belirtmişlerdir. Mansur bin Muhammed bin Ahmed, Kitabül Teşrihül Ebdan Minet Tıb adlı anatomi kitabının ön sözüne Andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Ayetini 1 yazmış. Ayrıca Kendini bilen, rabbini de bilir. Sözünü koyarak, kitabını yazarken bunlardan ilham ve teşvik aldığını belirtmiştir. Adı geçen eski tıp ve bilim insanlarına motivasyon kaynağı olan sözlerin günümüzde de isteklendirmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Hekimlik mesleğine girmek isteyen ya da yapmakta olanlara Maide suresinin 32. Ayetinde geçen Kim de bir kimseyi diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur." 2 Sözünü güçlü bir teşvik edici olarak alabiliriz. Kuranda geçen bu sözün insan hayatına verilen değeri ve ona yapılan hizmetin önemini göstermesi açısından önemli bir moral değer ve motive edici olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlara faydalı olma konusunda Hacı Paşa nın da önsözüne aldığı, Hz. Muhammed in, Ġnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sözü renk, ırk, din, dil ayrımı yapmadan sadece insan olmasını ön planda tutarak faydalı olmayı teşvik etmektedir. Hz. Muhammed in, Kim bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki üzüntülerinden birini giderir. Kim darda kalmışa kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahrette kolaylık gösterir. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Kim ilim tahsili etmek için yola çıkarsa o ilim sebebiyle Allah o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. 3 Sözü hem ağır tıp bilimi tahsili için hem de hastaları tedavi etme, ağrılarını giderme yoluyla yardım etme konusunda büyük bir teşviktir. Hastaya zarar vermeme konusunda Hz. Muhammed in Zarar verme de yoktur, zarara zararla karşılık verme de yoktur. 4 Ve Kim tabib olmadığı halde tedavi edip zarara sebep olursa tazmin eder. 5 Sözleri ölçü olarak kabul edilebilir. Günümüzde sağlık hizmeti veren hekimlikte hekimin dürüstlüğü konusunda, Dürüst ve güvenilir tüccar ahrette Peygamberler, sıddikler ve şehitlerle beraber olacaktır. 6 sözü Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. 7 ayeti dürüst olmayı teşvik etmektedir. Toplumsal iş bölümünde hastayı toplumun hekime emaneti kabul edersek, hekimin sorumluluğunu aldığı emanetin hakkını vermesi gerekmektedir. Görev üstlenme ve emanet alma konusunda Hz. Muhammed in, "Ey Ebû Zerr, sen zayıfsın, memurluk ise bir emanettir. (Hakkını veremediğin taktirde) kıyamet günü rüsvalık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse o hariç" 8 sözü önemli bir teşviktir. Kuranda kurtulma müjdesi ile övülen kişilerin 1 İsra suresi 70 2 Maide suresi 32 3 Nevevi Riyâzu s Salihin Ankara 1970 S İbni Mâce, Sünen, Hadis No Buhari 6 İbni Mâce, Ticaret, 1 7 Mülk Suresi, 13 8 Müslim, İmâret, 17; Ebû Dâvud, Vesâyâ, 4

4 özellikleri sayılırken, Yine o kimseler ki, onlar emanetlerine ve sözlerine riayet edenlerdir. 9 Denilmiştir. Mahremiyete saygı konusunda bilinen İslami ölçülerin olduğu açıktır. Hekim hasta vücuduna müdahale etmeyi hastalığın gerektirdiği kadar yapmalıdır. Muayene ederken ve operasyonlarda gereğinden fazla açma ya da hasta ve yakınlarının kabul etmediği ihtiyaç fazlası elemanların hastayı görmesine izin vermemek mahremiyete saygının gereğidir. Örneklendirecek olursak, bayan hastaların seçeneği olduğu takdirde hekimini cinsiyetine göre seçme hakkı olmalıdır. Kadın Doğum hastalarının muayene öncesi ve sonrası soyunup giyinirken yanında bulunmamak, muayene, doğum veya müdahale sırasında sadece ilgili sağlık elemanlarının bulunması gibi hastanın hassasiyetlerine saygı gösterilmesi etik kural kabul edilmelidir. Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının hasta odasına girerken hastanın müsait olup olmadığının sorularak, izin alıp girilmesi de mahremiyete saygı çerçevesinde görülmelidir. Hastanın sırlarını saklama önemli ve vazgeçilemez bir etik kural olarak kabul edilmektedir. Hz. Muhammed in, sır saklama konusundaki, İki kişiden birinin diğerinin duyulmasından hoşlanmadığı aralarında konuştukları bir şeyi başkasına söylemesi helal olmaz. Ve Kıyamet günü Allahu Tealaya göre en fena insan karısıyla mahremini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Ayrıca, Bir adam bir adama sır söylerse bu ona emanettir. Kimseye söyleyemez. 10 sözleriyle sır saklamayı kesin hükme bağlamıştır. Hekimin hastaya karşı mesafeli olması ve kibirli tavrı kendisine ihtiyaç duyan hastayı ezebilir. Hekimin kendisinden bilgi, tedavi veya ameliyat gibi sağlık hizmeti almak için gelen hastalara karşı mütevazı olması hastayı rahatlatacaktır. Kuran da insanın mütevazı olması konusunda, "Ġnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir." 11 denilmektedir. Hastaların içinde bulundukları olumsuz şartlara ve endişelerine saygı, sabır ve şefkatle yaklaşmanın onları rahatlatacağı unutulmamalıdır. Hz. Muhammed, "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder." 12 Diyerek yaşlı kişilere saygı ve yardımda bulunmayı teşvik etmiştir. SONUÇ Tıbbın dünyada etik kurallarını açıklayan ilk mesleklerden olduğu ve bu etik kuralların asırlardır sıkı bir şekilde uygulandığını söyleyebiliriz. Hekimlik mesleğinin kendine has hasta ve yakınları tarafından bilinmeyen bilgi ve kurallarının dürüstlükle ve sonuna kadar hasta lehine kullanılması için hekimlerin sahip oldukları tıbbi etik kuralları içten benimseyerek uygulaması gerekmektedir. Hekimlerin mesleklerini uygularken karşılaşacakları etik problemleri çözmek için konulmuş olan etik kurallar ile İslami değerlerin bir birini desteklediği görülmektedir. Hekimlerin 9 Mü'minun suresi 8. Ayet 10 Müslim, Nikâh ; Ebu Davud, Edeb, 3 11 Lokman Suresi Tirmizi, Birr, 75

5 hastaların iyileşmesi konusunda yapmak zorunda kaldıkları fedakârlıklara katlanabilmek için, teşvik örnekleri yazılan İslami moral değerlerden olumlu destek alacakları açıktır. Tıbbi etik kuralların Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed in sözlerinden oluşan İslami moral değerler ile beslenmesi durumunda mevcut etik dayanaklara destek olacağını ve hekimleri mesleklerini severek uygulamak için güçlü bir şekilde motive edeceğini söyleyebiliriz. FAYDALANILAN KAYNAKLAR: Ali Haydar Bayat, Mürşid, Muhammed bin Mahmud-ı Şirvani, Ankara, 2006 Ali Haydar Bayat, Kitabül Müntahab fit Tıp, İstanbul, 2005 Aydın Erdem, Tıp Etiği, Ankara, 2010 Esin Kahya, Betül Bilgen, Mansur bin Muhammed bin Ahmed, Kitabu Teşrihül Ebdan Minet Tıb, Ankara, 2008 Füsun Sayek, Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler, Ankara, 2. Baskı, 2009 Hilmi Özden, Kutadgu Bilig de Ahlak Kavramı ve Tıp Etiğine Etkisi, İstanbul, 2007 Hipokrat, İstanbul 2002 Hüseyin Karaman, Razi nin İlim ve Ahlak Felsefesi, İz Yayıncılık, İstanbul Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev: Ioanna Kuçuradi, İstanbul, 2009 Kuranı Kerim Meali Âlisi. Diyanet Yayınları, 2001, İstanbul Nevevi, Riyâzu s Salihin, Ankara, 1970 Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, Süheyl Ünver, Tıp tarihi, İstanbul, 1943 Şaban Şifai, Tedbirül Mevlid, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Zafer Önler, Müntehabı Şifa, Ankara, 1990

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 299 Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 Legal Views of Ahmet Hamdi Akseki(1887-1951) on Basic Rights Ali Aslan TOPÇUOĞLU ÖZET Ahmet

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİN HİZMETLERİNDE DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DANIŞMAN Doç. Dr. Habil ŞENTÜRK HAZIRLAYAN

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Ahilik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi*

Ahilik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi* İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 2010/ 1(1) 1-28 Ahilik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi* Saffet SANCAKLI** Özet - Ahilik teşkilatı meslek ilkelerine sahip olması yanında, birinci derecede ahlakî

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

1. Kavram Olarak Kişilik

1. Kavram Olarak Kişilik 1. Kavram Olarak Kişilik Kişilik, kişi kavramına nazaran daha üst bir kavram olarak kabul edilmektedir. Kişi denilince, hak ve borç edinilebilen varlıklar anlaşılırken, kişilik denildiğinde, kişi kavramını

Detaylı

İslam'da Hekim Ahlâkı

İslam'da Hekim Ahlâkı İslam'da Hekim Ahlâkı Prof. Dr.Ahmet Ağırakça Her mesleğin kendisine has bir ahlakı vardır. Ticaretin, devlet yönetimin, politikanın, askerin ve nihayet her bir mesleğin bir ahlakı olması gerektiği gibi

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Týp Etiði Elkitabý Dünya Hekimler Birliði Týp Etiði Elkitabý Çeviri Dr. Murat Civaner ISBN - 975-6984-81-3 İÇİNDEKİLER Bilgilendirmeler... 4 Çevirenin Notu... 5 1 Tıp

Detaylı

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 10 YIL: 2010

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 10 YIL: 2010 TDV - İstanbul Müftülüğü Dergisi Sayı: 10 Yıl: 2010 Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Nisa 4/29 EDİTÖRDEN TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 10 YIL: 2010 TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Detaylı

Globalleşmeye Ahlâkî Bir Yaklaşım

Globalleşmeye Ahlâkî Bir Yaklaşım Globalleşmeye Ahlâkî Bir Yaklaşım Doç. Dr. Đbrahim Hakkı AYDIN 1 Öncelikle bu Sempozyumu düzenleyen Đstanbul Đlim ve Kültür Vakfına teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. Global Đngilizce bir kelime

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

Rahman ve Rahim olan Allah n ad yla

Rahman ve Rahim olan Allah n ad yla Rahman ve Rahim olan Allah n ad yla D YANET filer BAfiKANLI I YAYINLARI SLAM A k slam a Girifl Ana Konulara Yeni Yaklafl mlar Genel Koordinatör: Prof.Dr. Mehmet Görmez Editör: Doç.Dr. Bünyamin Erul Yay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM VE NEW YORK HEALTHCARE CHAPLAİNCY ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hasan MOLLAOĞLU

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ*

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* Prof. Dr. Berna Arda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji- Tıbbi Etik Anabilim Dalı Burada "etik" kavramını tanıtmak; onun konusunu, yöntemini,

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Her Canlı Ölümü Tadacaktır - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 4 Ocak - Hayatımızda Nafilelerin Önemi

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ Tıp fakültelerinde Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dallarının isimleri 2009 da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak değiştirildi. Bu değişikliğin yapılma sebebi, Tıpta Uzmanlık Sınavı alanlarında

Detaylı

IV. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI

IV. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI IV. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI 23-24 Eylül 2011 ANKARA Editör Av. Cahid DOĞAN Ankara - 2012 ISBN 978-605-5316-31-0 ANKARA BAROSU Ankara Barosu Başkanlığı 2012 Tüm hakları saklıdır ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı