ARAÞTIRMALAR / Researches. Kezban ÇELÝK, Ayþegül ESÝN, Gözde DAÐDELEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAÞTIRMALAR / Researches. Kezban ÇELÝK, Ayþegül ESÝN, Gözde DAÐDELEN"

Transkript

1 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri A Review on the Reasons of Application, Service Needs, Expectations and Barriers in Receiving Services Among Elemetary and High School Senior Students who Apply to Receive Services at Youth Counseling and Health Service Centers in the Province of Ankara Kezban ÇELÝK, Ayþegül ESÝN, Gözde DAÐDELEN ÖZET Bu Kalitatif çalýþma; Ankara'da Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý çalýþan Polatlý Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi (GDSHM), Etlik GDSHM ve Oran GDSHM hizmetlerine baþvuran toplam 31 genç ile gerçekleþtirilen Odak Grup Tartýþmasý (OGT) verilerinin deðerlendirilmesidir. Araþtýrmaya katýlan gençler, GDSHM'leri çevresinde yer alan üç ilköðretim ve üç lisenin son sýnýfýna devam eden gençlere küçük bir anket uygulanarak gönüllülük esasýna göre saptanmýþtýr. Hem kendilerinden hem de 18 yaþ altýndaki gençlerin ebeveynlerinden Aydýnlatýlmýþ Onam Formu imzalatýlarak alýnmýþtýr. OGT'larýnda hizmet kullanan gençlerin cinsel ve üreme saðlýðý hizmetlerine gereksinimleri, hizmete ulaþmadaki engelleri ile hizmetten beklentileri incelenmiþtir. Çalýþmanýn temel bulgularý; gençlerin hizmet kullanmalarý konusunda kadýn/erkek olmalarý, ailenin sosyo-ekonomik durumu, sosyo-kültürel ve dini nedenler ile merkezlerin donaným ve kendilerini duyurabilme kapasiteleri ile yakýn iliþki içinde olduðunu göstermektedir. Kullanýcý olan gençlerin ergenlik dönemine özel bir gereksinim nedeni ile deðil herhangi baþka bir saðlýk kuruluþundan alýnabilecek hizmetleri almak için tesadüfî olarak merkezlere gitmiþ olduklarý da bir diðer önemli bulgudur. Anahtar Kelimeler: Adolesan, Cinsel ve Üreme Saðlýðý, Odak Grup Tartýþmasý, Okul, Genç Dostu Saðlýk Merkezi SUMMARY This qualitative study is based on the evaluation of data from Focus Group Discussions (FGDs) conducted with the participation of a total of 31 young people applying to receive services provided at the three Ministry of Health, Youth Counseling Health Service Centers (YCHSC) in the province of Ankara, namely; Polatlý, Etlik and Oran YCHSCs. Young people who participated in the study are selected among volunteering 8th and 12th grade students attending three chosen elementary and high schools in close proximity to these YCHSC who filled out a survey. Informed Consent Forms were collected both from the young people participating in the study and from their parents of those who are under the age of 18. In this study the sexual and reproductive health related needs of the students, their expectations from these services as well as the barriers in achieving sustainable services were analyzed. The basic findings of the study shows the service usage rates vary by gender, family's socio-economic status, socio-cultural and religious factors and the capacity of the Service Center in advertising the services provided at these Centers. Another important finding of the study is that the adolescent service users applied to Service Centers not because of the adolescence related issues, but they applied to these Centers randomly in order to receive medical care and later found that the Center is specifically for adolescents. Key Words: Adolescent, sexual and reproductive health, focus group discussion, school, youth-friendly health center. 1.Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayýs Üniversitesi, fen-edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2.Halk Saðlýðý Uzmaný, Üreme Saðlýðý ve Araþtýrma Danýþmaný, Uluslararasý Çocuk Merkezi, Ankara 3.Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öðrencisi, Ankara GÝRÝÞ Ergenlik fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtýðý cinsel ve psiko-sosyal olgunlaþma ile baþlayan ve bireyin baðýmsýzlýðýný ve sosyal üretkenliðini 13

2 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri kazandýðý, çok da belirli olmayan bir zamanda sona eren kronolojik bir dönemdir ve hýzlý fiziksel, psikolojik ve sosyal deðiþmelerle karakterizedir. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), yaþ arasýný ergen/adolesan, yaþ arasýný genç, yaþ arasýný da genç insanlar olarak tanýmlamaktadýr (1, 2). Genel olarak toplumun en saðlýklý, dinamik grubunun bu grup olduðuna dair bir kanaat mevcut olsa da yapýlan çalýþmalar geliþmiþ ülkelerde adolesanlarýn %70-90'nýn solunum yollarý ya da dermatolojik problemler için en az yýlda bir kez birinci basamak saðlýk hizmetlerine baþvurduðunu saptamýþtýr (3). Geliþmekte olan ülkelerde ise gençlerin özellikle cinsel saðlýk gibi duyarlý olduklarý konularda profesyonel yardýma daha az baþvurduklarý, bu tip problemlerinde ise aile ya da arkadaþ çevresine danýþtýklarý gözlenmiþtir. Öte yandan bu yaþ aralýðýnda saðlýk düzeyini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadýr: sosyo-ekonomik durum, cinsiyet, aile ve akran etkisi, çevresel faktörler, saðlýk sistemi gibi etkenler bu saðlýklý olma halini etkilemektedir (4-7). Adolesanýn cinsiyeti, etnik kökeni, sosyokültürel durumu, gelenekler ve toplumun ahlak ve deðerlerine göre cinsel davranýþ biçimi ve bu noktada aldýðý riskler ise çok çeþitlidir. Adolesan dönemi, cinsel etkinlik ve istekliliðin artmasý ve adolesanlarýn daha çok risk almasý sonucunda uyuþturucu kullanýmý, alkol, sigara ve korunmasýz cinsel iliþki sonucunda Cinsel Yolla Bulaþan hastalýklarýn yayýlýmý ve erken gebelikler gibi cinsel ve üreme saðlýðýna potansiyel tehdidin en yüksek olduðu yaþ grubu olarak da görmek gerekmektedir ( 4-9). üreme saðlýðý hizmetleri ve cinsel saðlýk eðitimi almanýn her gencin hakký olduðu anlayýþý geliþmeye baþlamýþtýr. Ancak ICPD'nin üzerinden 20 yýl geçmesine ve halen istenen geliþmelerin istenen hýzda gerçekleþmemesi üzerine 2004 yýlýnda DSÖ 5 yeni stratejiyi ICPD gündemine eklemiþtir, bunlar; saðlýk sistemi kapasitesinin güçlendirilmesi, öncelikler konusunda bilgilerin arttýrýlmasý, politikacýlarýn harekete geçirilmesi, destekleyici yasama ve düzenleyici mekanizmalarýn çalýþmasý, izleme deðerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesidir (14-15). Gençlerin bu hizmetlere olan taleplerini arttýrmak için ise belirli stratejiler geliþtirilmesi ve sadece gençlerin deðil genel olarak toplumsal desteðin saðlanmasýnýn da gerekliliðine vurgu yapýlmýþtýr. Hizmete talebi arttýrmak için kullanýlmasý gereken stratejilerden en önemlisi toplumsal destektir (16). Bunun saðlanabilmesi için belli adýmlar vardýr: Adolesanlarýn saðlýk hizmetine gereksinimleri olduðu farkýndalýðýna varýlmasý (bilgi); H i z m e t v e m e r k e z l e r i n t a n ý t ý m v e kullanýlmasýnýn onaylanmasý (tutum); Hizmetlerin geliþtirilmesi için savunuculuk eylemlerinin planlanmasý ve yapýlmasý (davranýþ); Adolesanlarýn ne zaman ve niçin bu hizmetleri kullanmalarý gerektiðini bilmeleri (bilgi); Adolesanlarýn bu hizmetleri nereden ve nasýl alabileceklerini bilmeleri (bilgi); Adolesanlarýn gerekli hallerde bu hizmetleri kullanmalarý (motivasyon) ve Adolesanlarýn etkili hizmet kullanýmý (davranýþ). Dünya Saðlýk Örgütü uzun vadede; gençler için destekleyici çevreler yaratýlmasý, gençlere gerekli bilgi ve yeteneðin saðlanmasý ve saðlýk hizmetlerine eriþimlerinin saðlanmasýnýn önemine dikkat çekmektedir (10, 11). DSÖ'nün Avrupa'da Eylem için seçtiði 7 öncelikli alandan birisi; çocuk ve adolesan geliþiminin ve saðlýðýnýn iyileþtirilmesidir (12). DSÖ'nün yanýsýra 1994'de düzenlenen Uluslararasý Nüfus ve Kalkýnma Konferansýnda da(international Conference on Population and Development/ ICPD) üreme haklarýný, temel insan haklarý çerçevesinde, güvenli, karþýlanabilir ücrette ve etkili üreme saðlýðý hizmetlerine evrensel eriþim için uluslararasý gündeme almýþtýr (13). Böylece Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin yaklaþýk beþte bir nüfusu yaþ grubundadýr (17). Son yýllarda yapýlan çalýþmalar Türkiye'de dahil olacak þekilde tüm dünyada evlilik yaþýnýn yükselmekte olduðunu göstermektedir (4, 6, 9). Türkiye Nüfus Saðlýk Araþtýrmasý'nýn (TNSA) sonuçlarýna göre Türkiye'de ilk evlilik yaþý gittikçe yükselmektedir; 2003 TNSA'da 19.6 olan evlilik yaþý 2008 TNSA'da 20.8'lere yükselmiþtir yaþ grubundaki evlilikler, 1998'de % 15.2 civarýnda iken 2008'de 9.6'lara düþmüþtür (18, 19). Ortalama insan ömrünün uzamasý, eðitim süresinin artmasý ve iþ piyasasýnda meydana gelen deðiþimlerle birlikte artan iþsizliðin bu yükselme üzerinde etkisinin 14

3 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 olduðu söylenebilir. Diðer yandan cinsiyete, eðitime ve yaþanýlan bölgeye göre evlilik yaþý deðiþmektedir. Kadýnlar erkeklerden, düþük öðrenim düzeyine sahip kiþiler yüksek öðrenim düzeyine sahip kiþilerden, kýrdakiler kenttekilerden daha önce evlenmektedirler (19). Böylece hemen hemen bütün kültürlerde, ergenlik ile evlilik, evlilik ile çocuk doðurma süresi arasýndaki açýk giderek artmaktadýr. Bu durum evlilik öncesi uzun bir cinsel olgunluk dönemi olduðunu göstermektedir. Adolesan ve gençlerin bu süre içerisinde aktif cinsel yaþamlarý olduðu düþünülürse karþýlanmamýþ hizmet gereksinimlerinin bir an önce karþýlanmasý gerekir. Ne yetiþkin ne de çocuklara verilen hizmetler ile adolesanlar ve gençlerin cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý hizmetleri saðlanamaz; gençlerin pek çok nedenden dolayý kaliteli ulaþýlabilir hizmetlere acil ihtiyaçlarý vardýr (8). Bu dönemin iyi yönetilebilmesi ile adolesanlarýn cinsel saðlýklarýný tehtid eden risklerden en az etkilenmeleri ancak adolesanlarýn gereksinim duyabilecekleri bilgi, hizmet ve danýþmanlýk hizmetlerine ulaþabilmeleri ile mümkün gözükmektedir (20). Nüfus içinde bu grubun payýný dikkate alan Saðlýk Bakanlýðý adolesan/gençlerin Cinsel ve Üreme Saðlýk Haklarý gereksinimlerini karþýlayýcý nitelikte merkezlerin oluþturulmasý için birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnda Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezleri (GDSHM) kurmuþtur. Saðlýk Bakanlýðý'nýn halen Türkiye genelinde faal 42 GDSHM bulunmaktadýr. Bu merkezlerden 7 tanesi Ankara ilinde yer almaktadýr. Bu merkezler ile; danýþmanlýk, eðitim ve bilgilendirme, taný ve tedavi, referans merkezlere sevk hizmetlerinin birinci basamak hizmet sunumuna entegre edilmesi saðlanmýþtýr. Literatür de, hizmetlerin dikey örgütlenmeler yerine bulunan saðlýk kuruluþlarý içerisine entegrasyonunun daha etkili ve verimli olduðunu göstermektedir (21, 22). Ancak yapýlan çalýþmalar cinsel ve üreme saðlýðý hizmetlerinin gençlerin ihtiyaçlarýný karþýlamadýðýný göstermektedir. Araþtýrmacýlarýn, hizmet sunucularýn ve politikacýlarýn adolesanlarýn cinselliði gibi duyarlý konulardan uzak durmalarý veya adolesan cinsel davranýþlarýna karþý uzlaþmaz bir tutum sergilemeleri de adolesanlarýn yaþadýðý sosyokültürel çerçevede ki ihtiyaçlarýnýn anlaþýlmamasýna neden teþkil etmektedir (23). Diðer yandan gençlerin bu tür hizmetlere ulaþýmalarý önünde engeller olduðu yapýlan birçok çalýþmada gösterilmiþtir (24). Cinselliðe dair toplumsal algý, toplumsal cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, öðrenim ve yaþanýlan yer gibi faktörlerin çeþitli düzeylerde engeller yarattýðý da kabul edilmektedir. Bu çalýþmada Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan gençlere sunulan cinsel üreme saðlýðý hizmetlerini kullanan gençlerin neden istenilen düzeyde olmadýðý, hizmetlere talebi arttýrmak için planlanmasý gereken adýmlarý saptamak için hizmeti kullanan gençlerle görüþmeler yapýlarak geleceðe yönelik adýmlarýn planlanmasýna katký sunmak amaçlanmýþtýr. YÖNTEM Bu çalýþmada elde edilen veriler, Ocak- Mart 2010 tarihinde Polatlý Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi, Etlik GDSHM ve Oran GDSHM'ne baþvuran gençlerden toplanmýþtýr. Sonuçlar; Ankara ilinde yerleþik ikisi merkezde birisi ilçede olan üç ilköðretim ve üç lisenin son sýnýfýnda halen okuyan ve GDSHM hizmetlerini kullanan gençlerle gerçekleþtirilen Odak Grup Tartýþmasýndan (OGT) (n=6) elde edilmiþtir. Oran GDSHM Ankara'da orta-üst ekonomik düzeyde olan kiþilerin oturduðu bir bölgede yer almaktadýr. Parlemento lojmanlarý bu bölgede yer almaktadýr. 4 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý (AÇSAP) merkezine yönetsel olarak baðlý olan merkez, Oran Muhtarlýk Binasýnýn bahçesinde yer almaktadýr. Etlik GDSHM'de Etlik Zübeyde Haným Kadýn Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ikinci basamak GDSHM'ni teþkil ettiði için seçilmiþtir. Adolesan gebeler hastane tabanlý olarak bu merkezde takip edilmektedir. Polatlý GDSHM ilçe tipi GDSHM örneði olarak tektir. Etlik ile Oran GDSHM arasýnda geçiþ saðlayabilecek sosyokültürel geliþmiþliðe sahip olmakla beraber ilçeye baðlý köylerde bu merkezden yararlanabilmektedir. Fiziksel koþullarý itibarý ile en iyi konumda olan Etlik GDSHM'dir, çünkü hastanenin içerisinde yer aldýðý için hastane imkânlarýný 15

4 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri kullanabilmektedir. Polatlý GDSHM, AÇSAP binasý içerisinde 2. katta yer almaktadýr ve fiziksel koþullar açýsýnda gençdostu merkez özelliklerine sahiptir. Fakat Oran GDSHM mekânsal olarak dezavantajlýdýr, binanýn yerini bulmak çok zordur ve çevre okullar ve halk tarafýndan bilinmemektedir. Literatürde de kalitatif metotlar ile sosyal konular da daha kaliteli neden ve nasýl sorularýna cevap bulabilen çalýþmalar düzenlenmektedir ve hizmet kalitesini araþtýrmak ve bariyerleri saptamakta çok güçlü ipuçlarý vermektedir (25). OGT, genel olarak 5-11 arasý katýlýmcý ile kapalý mekânda düzenlenir. OGT, niteliksel araþtýrma yönteminin tekniklerinden olup, belirlenmiþ bir konuya odaklanarak daha önceden hazýrlanmýþ yönerge doðrultusunda bilgi saðlamaya olanak veren bir tekniktir (26-27). Çalýþmada OGT'ler ile gençlerin davranýþlarý, algýlarý, tutumlarý ve üreme saðlýðý hizmetlerine ulaþmada yaþanan bariyerleri anlaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþma ile Ankara ilinde yer alan GDSHM'lerinin hizmetlerinin okula giden gençler tarafýndan kullanýlma durumu, bu gençlerin merkez hizmetlerinden ihtiyaç ve beklentileri, hizmetlere ulaþmadaki engelleri incelenmiþtir. Odak gruplarý oluþturabilmek için her iki okul türüne iliþkin 6 okul belirlenmiþ bu okullarýn ilköðretim son sýnýf ile lise son sýnýf öðrencilerine basit tarama anketi yapýlmýþtýr. Bu ankette gençlerin merkezi bilip bilmedikleri ve hizmet kullanýp kullanmadýklarý sorulmuþtur. Ayný ankette çalýþmanýn amacý kýsaca özetlenmiþ ve gençlere böylesi bir çalýþma için gönüllü olup olmayacaklarý sorulmuþtur. Tarama anketinin ardýndan deðerlendirme yapýlmýþ ve hizmeti kullanan ve toplantýya katýlmak isteyen gençlere ulaþýlmýþtýr. Ankete gönüllü katýlmak isteyenlerden imzalanmýþ Aydýnlatýlmýþ Onam Formu alýnmýþtýr. 18 yaþýndan küçük olan gençler için ayrýca Aile Onam Formu hazýrlanmýþ ve gerekli izinlerin alýnmasý saðlanmýþtýr. Böylece hizmeti kullanan ve çalýþmaya gönüllü ve onam formlarýný imzalamýþ/imzalatmýþ olan gençlerle odak grup toplantýlarý düzenlenmiþtir. OGT'larý okullarda gizlilik ve mahremiyete önem verilerek ve görüþmeye özel hazýrlanarak yapýlmýþtýr. OGT'larý 4 genç kadýn (n=21) ve 2 erkek (n=10) grupta olmak üzere toplam 6 OGT(n=31) yapýlmýþtýr. Çalýþmaya katýlan gençlerin yaþlarý arasýnda deðiþmektedir. Toplantýlar ortalama 1,5-2 saat sürmüþ ve görüþmeler katýlýmcýlarýn izni ile kayýt edilmiþtir. Toplantýlar araþtýrma ekibinden bir modaratör ve bir raportör eþliðinde gereçekleþmiþtir. Toplantýlarýn sonunda kayýtlar çözümlenmiþ ve elde edilen bilgiler tematik analiz yöntemi ile deðerlendirilmiþtir. Deðerlendirme yapýlýrken bilgiler anonim hale getirilmiþtir, sadece kullanýlan alýntýlar birebir kiþilerin cümleleri olup, alýntýlarda cinsiyet ve okuduðu sýnýf belirtilmiþtir. Çalýþmadan elde edilen bulgular temsil edici nitelikte olmayýp çalýþma grubunu kapsamaktadýr. BULGULAR Ankara ilinde faal olan 5 GDSHM'ne 2009 yýlý ve 2010 yýlý ilk 3 ayda baþvuran gençlerin daðýlýmý Tablo 1'de verilmiþtir. Ýkinci basamakta yer alan merkezler Kadýn Hastalýklarý ve Araþtýrma Hastanelerinde yer aldýðý ve mevzuata göre sadece kadýn hastalara bakabildikleri için, bu merkezlerden erkekler faydalanamamaktadýr. Yine tabloda görüldüðü gibi ikinci basamakta yer alan merkezler sadece genç kadýnlara hizmet vermesine raðmen baþvuru sayýlarý birinci Tablo 1:GDSHM'ne 2009 yýlý ve 2010 yýlý ilk üç ayda baþvuran kiþilerin cinsiyete göre daðýlýmý (Saðlýk Bakanlýðý rutin toplanan kayýtlardan alýnmýþtýr). Yýl (ilk 3 ay) Merkez Adý Genç Erkek Toplam Genç Erkek Toplam Kadýn Kadýn *Polatlý GDSHM *Etlik Zübeyde Haným GDSHM *Oran 75. Yýl GDSHM Nolu GDSHM Zekai Tahir Burak GDSHM Kaletepe GDSHM *Proje merkezleri 16

5 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 basamakta yer alan merkezlerden daha fazladýr. Çalýþmanýn ilk bulgusu, bu kurumlara baþvurduðunu bildiren gençlerin cinsel üreme saðlýðýna iliþkin bir gereksinim nedeniyle bu kurumlara baþvurmadýklarýdýr. Ýkincil denilebilecek nedenlerle merkezlere gittikleri ve merkezin var oluþ nedenini bu yolla öðrenmiþ olduklarý görülmüþtür. Okul takýmý için götürdüler bizi. Okullar arasý futbol oynuyoruz. Saðlýk raporu gerekmiþti. Bu nedenle gittik (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Beni köpek ýsýrdý, bu nedenle gittim (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Bir arkadaþýmýzýn ayaðý kýrýlmýþtý. Üç arkadaþ gittik. Arkadaþa baktýktan sonra bize merkezi anlattýlar. Sonra bizi psikolog Ablaya gönderdiler. Psikolog bizimle ergenlikle ilgili bizimle konuþtu (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Çoðunlukla geldikleri yerin Gençlik Merkezi olduðunu bilmeden gelmiþ, geldikten sonra merkezin hizmetlerini öðrenmiþlerdir. Ben burasýnýn özel bir merkez olduðunu bilmeden geldim. Hasta olduðum için geldim, sonra söylediler. Baþka zaman da gelebilirsin dediler (erkek, 14 yaþ). Okul rehber öðretmenlerin yönlendirmesi ile merkeze giden gençler de vardýr. Özellikle sýnav stresi yaþayan gençler psikolog ile görüþme yapmak üzere gitmiþlerdir. Genel olarak psikolog ile görüþmek sýnav stresi, ailevi ve kiþisel sorunlarý gidip konuþmak özellikle 15 yaþ üstü gençler için daha kolay gözükmektedir. Yaþ ilerledikçe bu tür sorunlar nedeni ile psikologa gitmek kolaylaþmaktadýr. Biz psikolog ile görüþmek için gittik. Sýnavlar çok aðýr geliyordu, gittik sohbet ettik, iyi geldi bize (erkek, lise son sýnýf öðrencisi). Merkezlerin talep yaratma kapasiteleri sýnýrlý ise de kendilerine ulaþan gençlere kapsamlý hizmet sunmaya çalýþmaktadýrlar. Biz oraya gittiðimizde öðrendik. Aslýnda biz rapor almaya gitmiþtik. Psikolog var dediler, görüþün isterseniz dediler. Gittik, sohbet ettik. Form doldurttular bize (erkek, lise son sýnýf öðrencisi). Biz muayene olmak için hastaneye gittik. Orada bizi görüþtürdüler. Nasýl beslenmemiz gerektiðini anlattýlar. Ýstediðiniz zaman gelin dediler. Ýsterseniz bizi okula çaðýrýn gelip, arkadaþlarýnýza da anlatalým dediler. Çok memnun kaldýk (erkek, lise son sýnýf öðrencisi). Hastane bünyesinde kurulmuþ olan GDSHM'ne baþvurular çoðunlukla týbbi tedavi gerektiren, detaylý incelenmesi gereken saðlýk sorunlarý nedenleri ile olmaktadýr. Düzensiz adetlerim var. Sincan'dan bizi bu hastaneye gönderdiler. Buraya gelince yaþýmdan dolayý beni buraya yönlendirdiler. (genç kadýn, 14 yaþ). Benim adetim aðrýlý oluyordu.midem bulanýyordu, onun için geldim (genç kadýn,15 yaþ). Hastane içinde özel olarak kurulan birimlerin diðer merkezlerden farklý olduðu görülmüþtür. Bu birimler çoðunlukla tedavi edici nitelikte kurumlar olduðu için farklý gereksinimleri olan pek çok gence hizmet sunmaya çalýþmaktadýrlar. Adolesan gebelikler, adet sorunlarý, hormonal bozukluklar gibi küçük kurumlarýn çözemediði ya da ileri analiz gerektiren konular için gelmektedirler. Bu nedenle bu birimler özel danýþmanlýk hizmeti alýnabilen yerler olmayýp, tedavi hizmeti sunan birimler olmaktadýr. Kalabalýk, bekleme sýrasýnýn çok olduðu, yeterli zamanýn ayrýlamadýðý kurumlara dönüþebilmektedir. Çeþitli güçlükler olmasýna raðmen hastane ortamýnda sunulan adolesan merkezleri çeþitlenmiþ hizmet sunabilmekte, teknolojik olarak donanýmlý olmasý gibi nedenlerle de memnuniyet yaratabilmektedir. Ben muayene olmaya girdiðimde çok iyi ilgilendiler. Genç bir insana davranýlmasý gerektiði gibi davrandýlar. Çocuk gibi deðil, genç gibi davrandýlar. Sýrada bekleyen bir hasta vardý. Bana 'bizim iþimiz uzun sürebilir, bu hastayý bekletmeyelim, onu alalým sonra seni alýrýz' dediler. Bayan bir doktor benimle ilgilendi, çok iyi ilgilendi (genç kadýn, 15 yaþ). 17

6 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri Çeþitli biçimlerde merkeze gelmiþ, hizmet almýþ gençlere cinsel üreme saðlýðý hizmetlerini böylesi merkezlerden mi yoksa özel klinik/merkezlerden mi almayý isteyecekleri de sorulmuþtur. Gençlerin büyük çoðunluðunun kafasýnda idealize edilmiþ bir özel saðlýk hizmet algýsýnýn olduðu görülmüþtür. Ücretsiz, yaygýn hizmet sunan kurumlar yerine özel yerlerden hizmet almayý tercih etmekte olduklarý görülmüþtür. Bunun pek çok nedenine deðinmek olasý gözükmektedir. Genel olarak idealize edilmiþ özel merkezler daha iyi hizmet sunduklarý, daha fazla zaman ayýrdýklarý, uzman kiþilerin çalýþtýðý, bekleme sýralarýnýn olmadýðý, neyin, ne zaman olacaðýna dair daha fazla bilgilerinin olabileceði gibi nedenlerle tercih edeceklerini belirtmiþlerdir. Özel daha iyi. Özele gittim. Hizmet farký var. Özelde daha cana yakýn oluyorlar. Sen demeden bazý þeyleri tahmin edebiliyorlar (genç kadýn, 16 yaþ). Ben özeli tercih ederim. Özelde para verdiðin için daha iyi bakýyorlar. Burada sýra var. Burada seni geçiþtiriyorlar (genç kadýn, 15 yaþ). Daha fazla özen gösterirler (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Ben bir kere gittim. Özel daha iyi, iþler çabuk, ilgi fazla (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Özel hizmet tercihine neden olabilecek bir diðer konu da gizlilik ilkesi konusunda daha az endiþe duymalarý ve özellikle küçük yerleþim birimlerinde yaþayanlarýn diðerlerince görülebilme olasýlýðýnýn daha az olmasý ile ilgili görülmüþtür. Öte yandan özel hizmetler için gerekli olan ücreti karþýlayamayacaklarý için bu kurumlarý ve sunmakta olduklarý hizmetleri almak zorunda olduklarýný belirtmiþlerdir. Ergenlik, cinsellik ve üreme saðlýðý algýsý Ergenlik fiziksel, biyolojik ve sosyal önemli deðiþimlerin olduðu bir dönem olarak görülmektedir. Ergenlikle birlikte özellikle genç kadýnlarýn yetiþkin statüsüne yaklaþtýklarý görülmüþtür. Genel olarak büyüme ile hak ve sorumluluklarýnýn deðiþtiði ve sorumluluklarýn arttýðýna deðinmiþlerdir. Diðer yandan ergen ve ergenin cinsiyeti ergenlik algýsýný belirleyen en önemli unsur olarak ortaya çýkmýþtýr. Genç kadýnlar ve erkekler toplumsal cinsiyet rollerinin farkýndadýrlar ve hatta bu rollerin eþitsiz olduðunun da farkýndadýrlar ve bunun kültürle, dinle, aile ve toplum baskýsý ile nasýl üretildiðini ve hatta dayatýldýðýný ifade etmektedirler. Erkek ergenlerin daha rahat ve özgür olduklarý, ailelerin erkek çocuklarýn ergenliði hakkýnda daha destekleyici olduklarý, ergenliði bir büyüme ve buna baðlý özgürlüklerin geniþlemesi olarak algýlamakta ve yaþamaktadýrlar. Genç kadýnlar için ise tam aksi yönde etki yapmakta ergen olmak büyümek anlamýna geldiðinden çocuk olmadýklarý gerekçesi ile daha fazla baský gördükleri bir dönem olarak tanýmlanmaktadýr. Çok küçük yaþlarda bile aman oraný gösterme, kapat, doðru otur diye söylüyorlar. Bir kýz çocuðuna yapýlan muamele ile erkek çocuða yapýlan muamele ayný deðil. Anne baba olmasa bile anneanne, dedeler karýþýr. Küçükten böyle yetiþince böyle gidiyor. Çok basit gibi bunlar ama bence önemli (genç kadýn, lise son öðrencisi). Kesinlikle erkek olmak daha kolay, kýz olunca bir sürü yapman gereken þey oluyor. Omzuna binen yük daha fazla, çok þeyden fedakârlýk yapman gerekiyor. Erkekler akþam çýkabilir, gece geç gelebilir. Bir kýz akþam beþten önce eve gelmesi gerek. Bir kýza gece ne iþin var dýþarýda denir. Dýþarýda hareketlerine dikkat etmek zorunda kýz. (genç kadýn, 17 yaþ) Özelde sýra beklemiyorsun. Sýra beklemediðin için program yapabiliyorsun. Burada ne olacaðýný bilmiyorsun, filmin iki gün sonra çýkabilir, kan sonuçlarýnda öyle. Bilmiyorsun ne olacaðýný (genç kadýn, 17 yaþ). Ancak her koþulda gençlerin baþvurularý gerçek bir talep nedeni ile olmadýðý için tekrar merkeze gitmemiþlerdir. Buradan edindikleri deneyimi arkadaþlarýna da anlatmamýþlardýr. Yanlýþ bir þey yapmamak olarak ifadesini bulan bir baskýdan söz edilebilir. Burada kastedilen genç kýzýn namusunu sorgulanabilir hale getirebileceði düþünülebilen hareketlerdir. Bunun içine geç saatte dýþarý çýkmaktan, flörte, oradan kýyafet seçimine kadar birçok konu girebilmektedir. Ergenlikle beraber genç kýzýn bir yanlýþý ile kaybedeceði þeylerin büyüklüðü artmakta ve ergen olma hali bir gerilime dönüþebilmektedir. 18

7 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 Bir yanlýþýnla her þey gidebilir. (genç kadýn, 16 yaþ) Sana yanlýþ gözle bakar. Bir anda gider her þey ve toparlamasý çok zor. (genç kadýn, 17 yaþ) Eve giriþ-çýkýþ saatleri, karþý cinsiyet ile iliþkiler baskýlanmakta ve kýzlar bunu fark etmektedirler. Aileler erkek çocuk sevgili bulunca gurur duyuyorlar. Bir kýz yapsa namussuz yerine koyuyorlar (genç kadýn, 15 yaþ). Bizim toplumumuzda çok zor. Dýþarýda yürüdüðümüzde bile rahatsýz ediliyoruz. Tabularla dolu bir ülkedeyiz, her þeye sýký bakýlýyor. Bir kýzýn bekâreti olsun gibi sýký kurallar var. Erkekler için hoþ görülen bir konu kýzlarda namus meselesi olabiliyor (genç kadýn, lise son sýnýf öðrencisi). Dýþarý çýktýðýnda kendine güvenmen gerekiyor. Her þeye dikkat etmek gerekiyor. Kýyafet meselesi çok önemli. Ben bir açýk giysem peþimde bir sürü kiþi olur. Kýyafet alýrken bile dikkat etmek gerekiyor (genç kadýn, 16 yaþ). Bu tür yaklaþým ve kýsýtlamalarýn merak duygusunu arttýrdýðý ve genç kýzlarý hatalý iliþkilere sürüklediði de deðinilen konulardandýr. Aslýnda ailenin genç kýzlara güvenmesi, onlarýn flört iliþkisine olumlu yaklaþmasý durumunda merakýn azalacaðý ve genç kýzlarýn daha az hatalý iliþkilere gireceðine de deðinilmiþtir. Baský ve yasaklarýn merak duygusunu ve hatalý iliþkileri arttýrmaktan baþka iþe yaramadýðý belirtilmiþtir. Abime kalýrsa erkek arkadaþ üniversitede normal. O da önce tanýyacaksýn, dýþarýdan arkadaþ olarak. Normal arkadaþlýk yani. Sonra evlenebileceðin kiþi ise flört edebilirsin diyor. Bunu o dayatýyor, bana kalsa bu yaþta da flört normal (genç kadýn,16 yaþ). Bazý genç kýzlar bu rolleri o kadar içselleþtirmiþtir ki kimse onlarý baskýlamadan da onlar aile ve yakýn çevre gibi düþünmeye baþlamýþ, flört, evlilik dýþý iliþki kesinlikle onaylanmamakta ve ahlaksýz ve namussuz davranýþlar olarak görülmektedir. Cinsellikle ilgili konuþmalar olduðunda hemen uzaklaþýrým. Cinsellik hiç ilgi alanýma girmediði için, hiç hoþlanmam ve dinlemem (genç kadýn, 15 yaþ). Öpüþmek çok ters, el ele tutuþmak normal. Yeri geldiðinde sarýlýrsýn ama öpüþmek ahlak dýþý. Öpüþmek cinselliðe giriyor. El ele tutuþmak herkesin yanýnda olabilir. Öpüþme iki kiþi arasýnda geçiyor, özel bir þey. Evlenmeden yapýlmasý ahlaksýzlýk bence (genç kadýn, 16 yaþ). Genç kýzlarýn içselleþtirdikleri bir baþka deðer de ataerkilliðin kadýnlarýn kendi maðduriyetlerinin sorumlusu olduklarý öðretisi gibi gözükmektedir. Tacize, tecavüze uðrayan bir kadýnýn dýþarýda bulunduðu saat ve kýyafetlerinin failden daha fazla söz konusu edilmesi genel olarak yaygýn kabul edilen bir konu olduðundan, kadýn kendi maðduriyetinin sorumlusu olarak kendisini görebilmektedir. Kýzýn kuyruk sallamasýna göre deðiþir. Çoðu þeyi kýz belirler. Kýzýn ona karþý hareketleri erkeðin kýza karþý hareketlerini belirler. (genç kadýn,17 yaþ) Tüm sayýlan nedenlerle bu toplumda kýz/kadýn olmak zordur. Bu zorluklar çok küçük yaþlarda baþlamaktadýr ancak zorluklarýn baskýya dönüþmesi ergen dönemle izlenebilmektedir. Bu toplumsal yapý erkeði cesaretlendirmekte, erkeðin flörtünü, cinselliðini onaylamakta, genç kadýný ise bastýrmaktadýr. Genç kadýnlar bunun keyfi ve eþitsiz olduðunun farkýndadýr ancak toplumsal yapý onlarý etkisi altýna alacak kadar güçlüdür. Bence güzel bir yaný yok bu toplumda kadýn ya da kýz olmanýn. Çünkü erkek yapýyor, çapkýnlýk oluyor. Kadýn yapýyor baþka bir þey oluyor. Erkek geziyor, geziyor. Evleneceði vakit bakire bir kadýn arýyor. O zaman gezdiðin kadýnlar ne yani. Onlar bakireliðini seninle bozdu. Ne yaptýðýný sanýyorsun. Erkek kýzla olunca bir þey olmuyor, hatta iyi bir þey oluyor, ama kýz bir erkeðe azýcýk baksa bile sorun oluyor. Bir erkekle konuþtu diye dayak yiyen kýzlar var. Çok kötü yani kadýn olmak (genç kadýn, lise son öðrencisi). Kesinlikle erkek olmak daha kolay. Kýz olunca üstünde bir sürü sorumluluk oluyor. Omzuna binen yük çok fazla, çok fazla þeyden fedakârlýk etmen gerekiyor. Erkekler akþam çýkabilir, bir kýz akþam beþten sonra çýkamaz. Ne iþin var dýþarýda diye sorulur. Dýþarý çýktýðýnda da her þeyine 19

8 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri dikkat etmesi gerekiyor kýzlarýn (genç kadýn, lise son öðrencisi). Genel toplum yapýsýnýn ve toplumda egemen olan toplumsal cinsiyet rollerinin kadýn ve erkeðe eþitsiz muamelesi genel yargýyý ve davranýþ kalýplarýný etkilemektedir. Kendi ailesinin eþitlikçi bir yaklaþýmý olduðunu belirten ancak kamusal alanda geçerli olan genel yargýlarla karþýlaþtýðýnda þaþýran ve güçlük çeken genç kadýnlar da vardýr. Benim ailem kýz ve erkeði eþit tutuyor ve evde de böyle davranýyor. Ama dýþarý çýkýnca öyle olmadýðýný görüyorum ve kýz erkek hiçbir þekilde eþit deðilmiþ. O zaman da þok oluyorsun (genç kadýn, lise son öðrencisi). Gençlerin cinsel saðlýk/üreme saðlýðý konularýnda konuþmaya açýk olmadýklarý, bu konularý konuþmaya çalýþýrken utandýklarý, kendilerini ifade etmede güçlük yaþadýklarý ya da güldükleri, dalgaya aldýklarý, görülmüþtür. Benzer þekilde ergen dönem, ergenlik, bu dönemde meydana gelen biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal deðiþimlere iliþkin bilgilerinin ve farkýndalýklarýnýn düþük olduðu izlenmiþtir. Bu durum, cinselliðin doðal olarak yadýrganmadan konuþulduðu bir aile ortamýnýn yokluðu ile açýklanmýþtýr. Ailemiz bizim yanýmýzda konuþsa biz de baþka insanlarýn yanýnda konuþabiliriz. (genç kadýn, lise 3 öðrencisi ) Ayýp gibi bir þey cinsellik. Konuþmaya kalksan zaten ailede susturuyor, konuþma, ayýp diyorlar (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi) Üreme saðlýðý deyince genel olarak akla gelenler kýsýrlýk, kadýn hastalýklarý, erkek hastalýklarý gibi konulardýr. Az sayýda da olsa korunma yollarý, cinsel yolla bulaþan hastalýklar da cinsel saðlýk kapsamýnda belirtilmiþtir. Þimdilik pek cinsellik konularýna ilgi duymuyorum, merak da etmiyorum. Biraz daha büyüyünce belki merak ederim (erkek, 13 yaþ). Üreme deyince çocuðu olmayan kadýnlar geliyor aklýma (genç kadýn, 17 yaþ). Ergenlikle birlikte meraklarýnýn arttýðý, cinsellik ve karþý cinsiyeti merak etmeye baþladýklarýný özellikle yaþý daha küçük olan genç erkeklerin kendilerinde meydana gelen deðiþimleri daha açýk ve kolay anlattýklarý görülmüþtür. Çeþitli düzeylerde karþý cinsiyet ile iliþki yaþamaya baþladýklarýný, sürekli olarak çýktýklarý kýzý düþündüklerini, öpüþtüklerini hayal ettiklerini belirtenler olmuþtur. Genel olarak ergenlikle birlikte boylarýnýn uzadýðýný, seslerinin kalýnlaþtýðýný, çabuk terlemeye baþladýklarýný, çabuk sinirlendiklerini, aile büyükleri ile çeþitli anlaþmazlýklar yaþadýklarýný belirtmiþlerdir. Üreme saðlýðý hakkýnda konuþmak daha kolay gelmektedir. Çünkü: Üreme saðlýðý hakkýnda konuþmak daha kolay. Yaþým küçük çok fazla þey bildiðim yok ama cinsel saðlýk denince yanlýþ anlaþýlýyor. Adet gördüðümüz zaman üreme organlarýmýz saðlýklý demek. Üreme, saðlýk konusu demek. Saðlýk olunca yanlýþ anlaþýlmaz. Ama cinsellik öyle deðil (genç kadýn, 14 yaþ). Bilgi Kaynaklarý Gençler cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý hakkýnda aileleri ile konuþamamaktadýrlar. Aile, okul ve yakýn sosyal çevre içinde cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý konularýný konuþmak ayýp, uygunsuz görülmektedir. Genellikle kapalý, gizli, alçak sesle konuþulmasý gereken bir konu olarak þekillenmektedir. Sonuç olarak arkadaþlar en önemli paylaþým, öðrenme ve konuþma için nerede ise tek kaynak haline gelmektedir. Ancak arkadaþlar da benzer sosyalleþme süreçlerinden geçmiþ olduklarý için edinilen bilgiler kaba cinsellik, kulaktan duyma olmakta, ayýp, günah ile þekillenmektedir. Yetiþkinler bu konularý konuþma konusunda yeterince açýk deðildirler. Annebaba bu konuda önemli bir bilgi kaynaðý deðildir. Bu konulara iliþkin sýnýrlý bilgiyi çocuklarý ile paylaþmaktadýrlar ve bu konular çoðunlukla büyüme, geliþme, büyümede karþýlaþýlan güçlüklere iliþkin boy kýsalýðý, aþýrý kilo, kýllanma- gibi konularda çocuklarý ile konuþmakta onun dýþýnda özellikle cinsellik ve cinsel saðlýk konularýnda konuþmaya yanaþmamaktadýrlar. Çoðu bilgiler kulaktan duyma bilgiler. Çoðu kiþi böyle yerler olduðunu bilmiyor. Çoðu kiþi de ailesi ile konuþamýyor bu konularý. O yüzden arkadaþý ile konuþuyor (genç kadýn, lise son öðrencisi). 20

9 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 Baský var hep. Ama böyle olmamalý. Açýk olmalý her þey. Kýz regli olduðunda bunu babasýna söyleyebilmeli. Bu ayýp olmamalý. Bunun için eðitim þart. Mesela bizde normal bu durum. Herkes belirli bir eðitim seviyesinde çünkü (genç kadýn, lise son öðrencisi). Anne-babasýnýn öðrenim düzeyi yüksek olan aileler daha çok çocuklarý ile bu tür konularý konuþmaya çalýþmakta ancak genel olarak her iki taraf açýsýndan gereksinim duyulan tüm konularý içermemektedir. Ancak özellikle bedensel, fizyolojik sorunlarýn bu tür öðrenim düzeyi yüksek olan ailelerde daha kolay konuþulabildiði görülmüþtür. Aileler ergen dönem, ergen dönemde gençlerin yaþadýklarý güçlükler, beklentileri, meraklarý konularýnda çok da fazla þey bilmemektedirler. Ancak özellikle öðrenim düzeyi yüksek olan aileler çocuklarý ile açýk bir iliþki yaratmaya çalýþmakta ve çocuklara merak edeceði her þeyi kendileri ile konuþabileceklerini söylemektedirler. Bazý gençler buna deðinmiþler ve ailem merak ettiðin her þeyi bize sorabilirsin diyor demektedir. Ancak genel olarak cinsellik kapsamýna girebilen konular anne-baba ile pek konuþulmamaktadýr. Gençler buna çok hevesli de görünmemektedir. Meraklý veya cinsel yönden aktif görülmektense bilmemek daha uygun bulunmaktadýr. Bu durumun bir örneðini korunma yöntemlerini bilip bilmediði sorulan bir genç kýzýn þu yanýtýnda görebiliriz. Pek yok iþimiz olmadýðý için belki de bilmememiz gerekiyor. (genç kadýn, 16 yaþ) Uzun bir süre bilmemek lazým (genç kadýn, 17 yaþ) Gençler bu konulara iliþkin korku, merak ve taleplerini bir biçimde karþýlamaya çalýþmaktadýrlar. Benzer sorunlarý, güçlükleri, meraklarý yaþayan gençler aralarýnda konuþmaya ve çeþitli þekillerde duyduklarý doðru-yanlýþ bilgileri birbirlerine aktarmaktadýrlar. Arkadaþlarýn yanýsýra yakýn akrabalar da önemli bilgi kaynaðýna dönüþebilmektedir. Ailede kendi cinsiyetinden daha büyük yaþlarda abla-aðabey olmasý bilgi kaynaðýna dönüþebilmektedir. Bu konuda tecrübe önemli bir bilgi oluþturma yolu olarak görülmekte ve benzer süreçleri yakýn zamanda geçiren akrabalar da arkadaþlardan sonraki önemli bilgi kaynaðý haline gelebilmektedir. Arkadaþlarla kendi aramýzda konuþuyoruz. Valla bilenler söylüyor, biz de öðreniyoruz (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Bana 18 yaþýnda olan teyzemin oðlu anlattý her þeyi. Bir de arkadaþlarla konuþuyoruz kendi aramýzda (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi) Mahalle arkadaþlarýndan öðreniyoruz. Arkadaþ geliyor mesela ben mastýr yaptým (mastürbasyon için kullanýyor) yaptým diyor, öyle konuþuyoruz, öðreniyoruz (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Arkadaþlardan ne öðrendim: mastürbasyon, kýllanma, ses kalýnlaþmasý hepsini öðrendim (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Ýnternetin yazýlý ve görsel medya kapsamýnda en yaygýn kullanýlan araç olduðu gözlenmiþtir. Ancak bu konuda da cinsiyet eþitsizliðinden söz etmek gereklidir. Ýnternet erkekler için bilgi kaynaðý olmakta genç kadýnlar için internet kafeye gitmek hele de cinsel üreme saðlýðýna iliþkin bilgi araþtýrmak olasý gözükmemektedir. Görülebilme riskine girmek istemeyen kýzlar için internet hem evde hem de internet kafelerde bir kaynak deðildir. Bu kapsamda bazý diziler özellikle gençlik dizilerine gönderme yapýlarak, istenmeyen gebelik, doðum kontrol, kürtaj gibi konularda bu dizilerden bilgi edinmekte olduklarýna deðinmiþlerdir. Baþka konularda araþtýrma yaparken gözümüze takýlýyor, okuyoruz. Çoðunlukla kitaplardan okudum ben (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Ben bazen internette araþtýrýyorum ama ayýp siteler geliyor hemen (erkek, ilköðretim son sýnýf öðrencisi). Filmlerde görüyoruz, kýz hamile kalmasýn diye erkek prezervatif takýyor. Bazen kýzlar hap alýyor, bazen hamile kalýyor, gidip aldýrtýyor falan. Bunlarý görüyoruz. Bazý programlarda anlatýyorlar, onlar da bir þeyler öðretiyor (erkek, ortaokul son sýnýf öðrencisi). 21

10 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri Cinsel saðlýk üreme saðlýðý hakkýndaki bilgileri anne- baba evlenmeden önce anlatýr. (genç kadýn, lise 3 öðrencisi). anlatýyor. O kötü olarak anlatýyor biz de öyle öðreniyoruz. Uzman anlatsa öyle olmaz. (genç kadýn, lise 3 öðrencisi) Beklentileri Cinsel saðlýk, üzerinde konuþulmasý zor bir konudur ve gençler bu konuya iliþkin özel hizmet alma konusunda bir gereksinim içinde olmadýklarýný düþünmektedirler. Üreme saðlýðý konusu da benzer þekilde gereksinim olmasý halinde talep edilen bir hizmettir ve bu tür hizmetleri almak için de özel hizmet talepleri pek yoktur. Kendilerine sorulmasý durumunda hayali, idealize edilmiþ bir hizmet beklentisi sunmaktadýrlar. Bence merkezler olmalý ve biz buralardan bilgi almalýyýz, uzman kiþilerden. Çünkü bu bilgiler yanlýþ kaynaklardan öðrenilebilir. Hiç bilmediðimiz bir konu biri bir þey söylese inanabiliriz. Güvenilir bir kaynak olmasý lazým (genç kadýn, lise son öðrencisi). Donanýmlý, kendilerine özel davranýlan, gizliliðin korunabildiði, uzman kiþilerin hizmet sunduðu bir hizmetin olmasý halinde gidebileceklerini, danýþabileceklerini belirtmektedirler. Ancak aldýklarý mevcut hizmetlere iliþkin önemli sýkýntýlar bildirmemiþ olmalarýna raðmen tekrar merkeze baþvurmamýþ olmayý çok iyi açýklayamamaktadýrlar. Genel olarak cinsel saðlýk ve üreme saðlýðýna iliþkin konularda konuþmaya alýþýk deðillerdir. Bu konularý konuþmak, bu konularda soru sormak bir miktar özel görülmekte, diðerleri ile özellikle kendi yaþýtý olmayan, kurumsal bir yerde hizmet sunmakta olan hizmet sunucular ile bu tür konularý konuþmaya hazýr olmadýklarý görülmüþtür. Cinsel saðlýk üreme saðlýðýna iliþkin bilgileri aldýklarý biricik kaynak arkadaþlar olarak çýkmasýna raðmen, bu konudaki bilgileri uzmanlardan almak istediklerini söylemektedirler. Uzmandan almayý isterdim. Arkadaþtan belirli bir yere kadar öðreniyorsun. Bazen yanlýþ oluyor. Arkadaþtan alýnan bilgi. (genç kadýn, lise 3 öðrencisi) Uzman anlatsa kiþiden kiþiye deðiþir. Arkadaþ bir þeyi kafasýna kötü olarak yerleþtirmiþ öyle Ýhtiyaç var.( merkezlere) Çünkü bilmiyoruz. Ayýp gibi oluyor bazen. Bilmeden de yanlýþ yerden öðrenmektense (genç kadýn, 16 yaþ) Bir arkadaþýmla konuþurum ama benim yaþlarýmda bir uzmanla konuþamam çünkü uzman gibi gelmez. Uzman olacaksa benden büyük olmasý gerek (genç kadýn,17 yaþ) Hizmet sunucu için de beklentileri; çok genç ya da çok yaþlý olmayan, cinsiyet farklýlýklarýna duyarlý olacak þekilde hem kadýn hem erkek hizmet sunucuyu bünyesinde barýndýran, uzman olan, konusuna hakim, dinlemesini bilen ve saygýlý hizmet sunucular hayal etmektedirler. Merkezlerin kendilerini ve fonksiyonlarýný gençlere daha iyi duyurmasý, sadece kurumda deðil kurum dýþý yollarla -konferans, bilgilendirici toplantýlar, afiþler, broþürlerkendilerine ulaþýlmasýný istemektedirler. Ayrýca kurumlarýn fiziksel görünümünden baþlayarak gençlerin dikkatini çekebilecek, týbbi hizmetlerin dýþýnda kuruma giden genç insanlarýn farklý beklentilerine cevap verebilecek iyi mekânsal düzenlemeler beklemektedirler. Resmi kurum gibi gözükmeyen binalar ve fiziksel düzenlemeler beklemektedirler. Lise son sýnýf bir erkek öðrenci güzel koksun demiþtir. Bununla kast ettiði sorulduðunda ise hastane ya da okul gibi kokmasýn demiþtir. Her iki kurumun resmi kurumlar olmasý, belirlenmiþ kurallarýnýn olmasý, kendine has kokularýnýn olmasý gibi nedenlerle güzel kokan mekânlar hayal etmekte olduklarýný söylemek mümkündür. Bu kapsamda fiziksel görünümü ile de genç dostu olmasý arzu edilmektedir. Tartýþma ve Sonuç Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkez'lere baþvuru sayýsý tüm ülke genelinde istenilen düzeylerde deðildir. Ancak ülkedeki bütün GDSHM'leri incelendiðinde genelde genç kadýnlarýn erkeklerden daha fazla bu merkezlerden yararlandýklarý gözlenmiþtir (28). Mersin'de GDSHM'ne baþvuran gençler ile yapýlan çalýþmada, ayný binada bulunduðu Ana 22

11 Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý merkezinin sadece %3 hastasý GDSHM'ne baþvurmaktadýr (29). Ankara'da 9 Nolu GDSHM baþvurularýnýn incelenmesinde de 5 yýlda ancak gencin hizmetlerden yararlanmak için baþvurduðu tespit edilmiþtir (30). Dünyada yapýlan çalýþmalarda da gözlemlenen genç kadýnlarýn erkeklerden daha fazla hizmete baþvurduðudur (31). Bu kurumlarda çalýþan hizmet sunucularla yapýlan görüþmelerde hizmet sunucular kurumlarýn donaným, personel, mekânsal yetersizlikler nedeni ile çoðunlukla kendilerine baþvuran gençlere ulaþabildiklerini ifade etmiþlerdir. Dýþ ulaþým/outreach çalýþmalarý için kurumlar bazý giriþimlerde bulunmakta özellikle gençlerin toplu olduklarý okullara giderek kurumlarý, hizmetlerini tanýtmaya ve talep yaratmaya çalýþmaktadýrlar. Ancak bu giriþimler düzenli ve sürdürülebilir yapýlamamaktadýr. Bu nedenle kurumlar çoðunlukla kendilerine baþvuran gençlere hizmet sunabilmektedir. GDSHM'lerinin kendilerine gelen gençlere hizmet sunma konusunda baþarýlý olduklarý görülmüþtür. Genellikle bu kurumlara gitmiþ psikolog, doktor, hemþire ile görüþmüþ olan gençler kendilerine iyi davranýldýðýný, yeterli vakit ayrýldýðýný ve memnuniyetlerini bildirmiþlerdir. Samimi ve rahat ortamlarda ergenlik, çeþitli saðlýk sorunlarý, danýþmanlýk gibi konularda aldýklarý hizmetlerden memnun kalmýþlardýr. Araþtýrmaya katýlan gençler cinsel saðlýk eðitimini okullarda almadýklarýný bildirmiþlerdir. Bu araþtýrma bulgularýnda öðretmenlerin de ders kapsamýnda bazý bilgiler vermekte olduðu ancak bu bilgiler çok genelleþtirilmiþ, tüm canlý türlerini ilgilendiren soyut þekilde verildiði saptanmýþtýr. Görsel materyallerin pek kullanýlmadýðý, hatta bazý durumlarda kýz ver erkelerin ayrý ayrý bölünerek dersin iþlendiði hale gelmektedir. Oysa cinsel saðlýk eðitimi, adolesan cinsel risk davranýþlarýný azaltýcý ve cinsel saðlýðý geliþtirici önemli köþe taþlarýdýr (32). Bu eðitimler ile sadece cinsel yolla bulaþan hastalýklar ya da erken gebeliklerden korunma yollarýnýn yaný sýra yaþam becerileri gibi gençlerin hayatlarýnýn her döneminde çok fazla ihtiyaç duyacaklarý kiþiler arasý iletiþim, karar verme gibi konularda da bilgi edinebilirler (33). Geliþmekte olan 18 ülkede yapýlan bir çalýþmada 83 cinsel saðlýk eðitim programý incelenmiþtir; ilk cinsel deneyim, cinsel birleþme sýklýðý, cinsel eþ sayýsý, kondom kullanýmý ve kontraseptif kullanýmý, hamilelik ve Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýk sýklýðý konularýný ele almakta olduðu görülmüþtür. Bu konulara iliþkin yapýlan eðitimlere katýlanlarýn yaklaþýk %65'inde bir veya daha fazla riskli davranýþýnda azalma, %33'ünde iki veya daha fazla riskli davranýþta azalma olduðu saptanmýþtýr (34). Araþtýrma bulgularýna göre gençlerin herhangi bir saðlýk sorunu olduðunda yada bilgi almak için ilk baþvurduklarý yer GDSHM olmamaktadýr. Çoðunlukla geldikleri yerin GDSHM olduðunu bilmeden gelmiþ, geldikten sonra merkezin hizmetlerini öðrenmiþlerdir. Merkeze özel, merkezin gençler için sunmakta olduðu danýþmanlýk ve hizmetleri bilmeden, gerçek bir gereksinim olmadan gitmiþ olduklarý için de tekrar ziyaretleri gerçekleþtirmemiþlerdir, yurtdýþýnda yapýlan çalýþmalar da benzer sonuçlar vermektedir. Merkez tanýtýmlarýnýn iyi olmadýðý ve gençler tarafýndan bu merkezlerin etkili biçimde tanýnmadýðý da saptanmýþtýr. Hizmetlerin neler olduðunun gençler tarafýndan bilinmemesi en önemli merkezin kullanýlmama nedenidir (34). Gençler özellikle Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðýna iliþkin bilgilere ulaþmak için; benzer sorunlarý, güçlükleri, meraklarý yaþayan gençler aralarýnda konuþmaya ve çeþitli þekillerde duyduklarý doðru-yanlýþ bilgileri birbirlerine aktarmaktadýrlar. Arkadaþlarýn yanýsýra yakýn akrabalar da önemli bilgi kaynaðýna dönüþebilmektedir. Ailede kendi cinsiyetinden daha büyük yaþlarda abla-aðabey olmasý bilgi kaynaðýna dönüþebilmektedir. Avustralya'da yapýlan bir çalýþmada saðlýk sorunu olduðunda gençlerin (özellikle erkeklerin) yarýsý hiç kimseye baþvurmamakta, kýzlarýn üçte ikisi ve erkeklerin üçte biri ise sýrasýyla; arkadaþ, aileden birisi (anne), kardeþ ve karþý cinsiyetten arkadaþa sormaktadýr. Çok az bir kýsmý saðlýk merkezinde hizmet sunucuya baþvurmakta, baþvuranlarýn büyük çoðunluðu da ya yanlýþlýkla ya da bir tanýdýklarý olduðu için merkeze yönelmektedir (35). Yine pek çok çalýþma erkeklerin kýzlardan daha az bu merkezleri kullandýklarý yönünde bulgular sunmaktadýr. Ayrýca erkek adolesanlarýn yaþ ilerledikçe hizmetleri daha da az kullandýklarýný saptamýþtýr (29) (32) (36). 23

12 Ankara Ýlinde Ýlköðretim ve Lise Son Sýnýfa Devam Eden ve Gençlik Danýþmanlýk ve Saðlýk Hizmet Merkezi Hizmetlerine Baþvuran Gençlerin Baþvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaþmada Karþýlaþtýklarý Engelleri ve Beklentileri Bu araþtýrmada Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý konusundaki bilgi birikimlerini çoðunlukla arkadaþ, yakýn akrabalar, yazýlý-görsel yayýnlar ile internet oluþturmaktadýr. Aile ve okul alt sýralarda yer almakta ve genel olarak gençler bu konularý anne-babalarý ve öðretmenleri ile konuþmak istememektedirler yýlýnda Koluaçýk ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada öðrencilerin cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý konusunda hizmet almama sebeplerin daðýlýmýna bakýldýðýnda gençler en çok gerek duymadýklarý için hizmet almadýklarýný, ikinci sýrada gidebilecekleri bir yer olmadýðý için, üçüncü sýrada ise utanma dördüncü sýrada arkadaþlarýyla paylaþma olduðu görülmektedir. Erkeklerin %65'i kadýnlarýn %58'i gerek duymadýðý için hizmete baþvurmadýðýný bildirmiþtir (37). Araþtýrmaya katýlan gençler özellikle gizlilik ilkesine uyulmasý gerektiðini bazen de bu yüzden özel klinikleri tercih ettiklerini belirtmiþlerdir. Adolesan saðlýðý hizmetlerinde gizliliðin saðlanmasý gerekliliðine iliþkin literatürde pek çok yayýn mevcuttur(5, 31, 38-40). Özellikle ailelerinin bu ziyaretlerden haberdar olmalarýný istemedikleri için de bu merkezlerin kullanýmý azalmaktadýr (41). Ancak nasýl bir hizmet olsa siz talep edici olursunuz diye sorulduðunda hayallerindeki merkez; kendilerini önemseyen, hassasiyetlerine, utanma duygularýna ve gizlilik taleplerine cevap verecek hizmet bekledikleri olduðu görülmüþtür. Ýlk bakýþta çeliþkili gibi görünen bu durum cinselliðin konuþulamayan bir konu olmasý ile açýklanabilir. Teoride bir uzmandan bilgi almanýn daha iyi olacaðý düþünülse bile sosyal engeller nedeni ile pratikte b u k o n u d a k i b i l g i l e r a r k a d a þ l a r d a n edinilmektedir. Adolesanlara hizmet veren saðlýk merkezlerinin karþýlaþtýklarý pek çok engel vardýr; bunlarý hazýrlayýcý, etkinleþtirici ve güçlendiren faktörler olarak sýnýflamak mümkündür (42). 1-Hazýrlayýcý faktörler; adolesan ve ona hizmet sunanlarýn algýsý, tutumu, davranýþlarý, deðer ve inançlarý. 2- Kaynaklarý kullanýmýnda gerekli olan davranýþlarý etkinleþtiren faktörler; yetenek, zaman, sistem, para, teknoloji. 3- Güçlendiren faktörler; Hizmeti kullananlar ya da hizmet sunanlardan alýnan geribildirimler, gelirlerde olan deðiþikliklerdir. Hizmet sunumunda kaliteye ancak güçlendiren faktörlerden önce hazýrlayýcý faktörler ile etkinleþtiren faktörler saðlandýðýnda ulaþýlabilir ve öncelikle hazýrlayýcý faktörlerde denge saðlandýktan sonra diðer faktörler ile etkileþime geçildiðinde baþarýlý olunabileceði ilgili literatürün deðindiði önemli bir husustur. Yani hizmet sunanlarýn adolesanlarý yargýlayýcý bir tutumu var ise istenildiði kadar yetenekli, donanýmlý ve yüksek bütçeli hizmetler sunulmasý hizmetlerin yaygýn kullanýlmasýný saðlamaya yetmeyecektir. Yapýlan çalýþmanýn gösterdiði en önemli sonuç hizmet sunucularýn tavýrlarýndan baðýmsýz þekilde GDSHM hizmetlerini kullanmýþ olan gençlerin cinsellik, Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý konularýna iliþkin çok sýnýrlý bilgilerinin olduðudur. Ýkinci önemli sonuç böylesi bir gereksinimleri olduðunun farkýnda deðildirler. Konuya iliþkin yapýlan benzer çalýþmalarda da adolesanlarýn bu hizmetlere baþvurmama nedenlerinin baþýnda böyle bir gereksinimleri olduðunu kabul etmedikleri olduðunu göstermektedir(3)(43-44). Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý ve bu konuda bilgi gereksinimi ya yetiþkin dünyasýnýn konusu olarak ötelenmekte ya da bu konularda yeterli bilgi olmasýnýn çok da hoþ karþýlanmayacaðý kanaatindedirler. Üçüncü önemli sonuç ise Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðýnýn özellikle cinsel saðlýk konusunun toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulandýðý namus, ayýp, ahlaki olmayan gibi sýnýflamalara dahil edildiðidir. Son olarak da ergen dönemde bedensel, psikolojik, sosyal pek çok deðiþimin olduðunun farkýndadýrlar ve buna baðlý çeþitli güçlükler yaþamaktadýrlar. Ancak yukarda deðinilen çerçeve içinde bu konularda meraklý, araþtýrýcý, soru sorucu olmak toplumsal olarak hoþ kabul edilmediðinden konuþmama, sormama ve yokmuþ gibi davranma genel eðilime dönüþmektedir. Genelde gençler saðlýklý bireyler olduklarý için saðlýk problemleri olduðunda bile saðlýk arama davranýþý olarak merkezlere sýnýrlý baþvuruda bulunmaktadýrlar. Özellikle cinsel saðlýkla ilgili problemler yaþadýklarýnda cinsel yönden aktif gibi görülecekleri, azarlanacaklarý, damgalanacaklarý ya da cezalandýrýlabileceklerini düþündükleri için de merkeze baþvurmamayý tercih edebilmektedirler (3) (45) (34). 24

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Arþ. Gör. Dr. Bünyamin AYHAN, Arþ. Gör. Kadir CANÖZ Selçuk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Hastaneler, hizmet açýsýndan sadece

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere

Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere Yaþlýya ve Demanslý Hastaya Psikososyal Yaklaþým Doç. Dr. Erol GÖKA*, Uz. Dr. Çiðdem AYDEMÝR* A. YAÞLILIKLA ÝLGÝLÝ BAZI TEMEL KONU- LAR Yaþlýlýðýn nasýl tanýmlanacaðý ya da kimlere yaþlý denileceði oldukça

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Bülteni. 48. Ulusal TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ. Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279

Bülteni. 48. Ulusal TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ. Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279 Bülteni TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ Cilt 15 Sayý 2 2012 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ DAGITILIR ISSN 1308-3279 Ýçindekiler 2 Sunu 48. Ulusal Kongre'mizin temasýný þiddet olarak seçtiðimizde böyle

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi Sayfa 1 Avrupa Birliði Avrupa Birliði genel olarak

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu HAZIRLAYANLAR Sultan KARATAÞ Ülker ÞENER Nur OTARAN Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan Birleþmiþ

Detaylı