içindekiler Dernekten

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten"

Transkript

1

2

3 220 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKC (ECE'05) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: içindekiler Dernekten Genel Kurul Yap ld Yeni Yönetim Kurulu ODTÜ Rektörü le Görüfltü Konsey Ankara da Topland 2012 Diploma Töreni Mezunlar Günü ve Gecesi ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program na Hep Birlikte Destek Verelim Felsefe Kulübü nden ODTÜ MD Mardin Temsilcili i Aç ld ODTÜ Lisans E itimine Mezun Deste i 4. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i Sinema Kulübü nden Viflnelik te Yaz Konserleri Burs Komitesi nden Sular n Nazl Çiçe i Konseri Vietnam Kamboçya Tayland Görsel Sunumu Ba lama Kursuyla Müzi e Yolculuk Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Çikolatal Sufle ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Kad n Haklar Kapak Konusu ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz Dernekten Diyalog çin Halk Bilimi Projesi Güncel 19 Y l Geçti Teknoloji Depolama Üniteleri (NAS) Dosya nsan Haklar Ba lam nda Kad n Haklar T p Eti i Aç s ndan Kürtaj Hakk Kad na Yönelik fiiddet Kavramlar Feminizm ODTÜ den Bir Köfle Enformatik Enstitüsü Hocam necek Var Yine Niksar Kitaplar Aras nda hsan Oktay Anar ve Puslu K talar Atlas Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

4 B Z D E N S Z E TEfiEKKÜR Sevgili Üyelerimiz, Bir Genel Kurul sürecini daha geride b rakt k. ODTÜ nün bizlere kazand rm fl oldu u en önemli de erlerden olan bilimsel düflünce ve bak fl aç s ile ayd n bir toplum olman n olmazsa olmaz koflulu olan etik ve demokratik de erlerin korunmas na gösterdi imiz özen ile bu Genel Kurul dan da ak l, mant k, vicdan ve sa duyunun galip ç kmas Derne imiz ad - na sevindirici olmufltur. Seçim sürecine bak ld nda dikkati çeken noktalardan bir tanesi; Derne imizin toplum içinde gördü ü kabul ve geldi i sayg n konum nedeniyle Derne imizi yönetmeye aday olan gruplar n ço almas olmufltur. Bunun temelinde Derne imize toplumdan ve çeflitli önde gelen demokratik kitle örgütlerinden artarak gelen destek ve olumlu tav r vard r. Hem adaylar n, hem de seçimlerde oy veren üye say s n n artmas iflte bu toplumsal kabul ve be eninin sonucudur. Genel Kurul sürecinde göze çarpan bir di er nokta ise Derne imizin toplumcu duruflu, içinde bulundu u Viflnelik Tesisi nin yap lan yat r mlarla art k modern bir yap ya kavuflturulmufl olmas ve bu yap n n ça dafl bir anlay flla yönetilmesi sonucu üyelerimizin duydu u memnuniyet olmufltur. Bu büyük yap n n geldi i takdir edilen göz al c konumu, aday gruplar n ilgisini artt rm flt r. Viflnelik Tesisi ni kullanan, Dernek çal flma gruplar nda yer alan ve Derne imizin çal flmalar n yak ndan takip eden üyelerimizin yap lan çal flmalardan memnun olduklar bu seçimlerde bir baflka gözlem olarak ortaya ç km flt r. Bizler, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetimi olarak, Derne imizin toplumsal ve sosyal alanda tafl makla sorumlu oldu u de erleri korumak ve gelifltirmek ad na, sorumluluk bilinci içinde, cesaretle ortaya koydu- umuz ve gerçeklefltirdi imiz düflünce ve projelerle Derne imizin de iflen ve benimsenen yeni çehresini yaratt k. Bu Kurum Bizim; Yaflamal, Topluma ve Üyelerine Hizmet Etmeli dedik. Hiç kimse hakk nda bilgisiz ve belgesiz suçlamalarda bulunmadan, hiçbir rakam ve gerçe i çarp tmadan, etik de erlerimizden ayr lmadan hizmet ettik ve baflkalar n n da ayn flekilde davranmas n bekledik. Yapt m z çal flmalar ve ilkelerimizin takdir görmesi nedeniyle yeniden yönetime aday olduk. Üniversitemizin bizlere kazand rd de erlere sahip ç kt m z yönetim dönemi boyunca, üyelerimiz aras nda ayr mc l k yapmadan, her üyeye eflit davrand k. Her türlü hakaret, entrika ve iftiraya ra men, çekinmeden, y lmadan, ilkelerimizden taviz vermeden, derne imizi ticari, sosyal ve siyasi ç karlar için kullanmak isteyenlere karfl olan duruflumuzu sürdürdük ve sürdürmeye devam edece iz Genel Kurulu na zaman ay rarak kat lan, Derne imize sahip ç kan, ayr ca bugüne kadarki çabalar m zda bizleri yaln z b rakmayan, daima destekleyen, Ça dafl ODTÜ lüler grubuna güven duyarak katk veren tüm üyelerimize sonsuz flükranlar m z sunuyoruz. Seçimlerde tam liste olarak seçilen ve göreve bafllayan Yönetim Kurulu ve Geniflletilmifl Yönetim Kurulu olarak, Derne imizi bugüne kadar kazan lm fl olan çizginin üzerine ç karmak ve arzulanan noktaya getirmek için tüm çabam z sürdürmeye devam edece imizin bilinmesini isteriz. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve ODTÜ lülerin 30 A ustos Zafer Bayramlar n ve fieker Bayramlar n kutlar, sa l k ve esenlikler dileriz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu TEMMUZ-A USTOS

5 r N ektn d E E Genel Kurul Yap ld ODTÜ Mezunlar Derne i nin dönemine iliflkin ola an genel kurulu ve yeni yönetim kurulunun seçimi 10 Haziran 2012 Pazar günü Derne imizin Viflnelik Tesisi nde gerçeklefltirildi. Aysun Büyükcengiz dürdü: ODTÜ Mezunlar Derne- i ndeki yönetim sürecimizde hizmetlerimizi daima Üniversitemiz, ö rencilerimiz, mezunlar m z, Derne imiz ve üyelerimizden oluflan ODTÜ bileflenlerini gözeterek yürüttük. Böylece, tam bir dayan flma çizgisi elde edildi. ODTÜ kimli i ve duruflu ile geçmiflimizden kazan lan de erlere sahip ç - k ld, bundan sonra da ç k lacakt r. Divan Baflkan Süreyya Yücel Özden in (CE 64) söz vermesiyle seçime kat lan gruplar n sözcülerinin konuflmalar n n ard ndan y llar aras nda görev yapacak yeni Yönetim Kurulu nun seçimine geçildi ve üyeler kapal zarfla sand klarda oylar n kulland lar. Toplam 891 geçerli oyun kullan ld seçim sonucunda; bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in (EDS 83) içinde bulundu u grup tam liste olarak üyelerden kabul oyu ald ve yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ayn listeden seçildiler. Divan Baflkan Süreyya Yücel Özden döneminde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu na baflar lar dileyerek, Ola an Genel Kurul toplant s n kapatt. Her Pazar günü Brunch ile canlanan ODTÜ Mezunlar Derne i nde, 10 Haziran 2012 Pazar günü, çok daha erken saatlerde hareketlilik bafllad. Seçime kat lan üç grubun kat l mc lar n n oluflturdu u masalar, afiflleri, seçim listeleri, broflürleri ile Viflnelik Salonu ve Lobide gösterilen 2 y ll k döneme ait faaliyetlerin aktar ld OD- TÜ MD sunumuyla çok renkli bir ortam olufltu. Genel Kurul için salt ço unluk sa lanmas ndan sonra divan oluflturuldu, divan baflkanl na seçilen Süreyya Yücel Özden (CE 64) ve di er divan üyeleri kürsüde yerlerini ald lar. Aç l fl n hemen ard ndan stiklal Marfl okundu ve sayg duruflunda bulunuldu. Genel Kurul gündeminin kabulünün ard ndan, Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin (EDS 83), iki y l boyunca birlikte çal flt klar Yönetim Kurulu üyelerine ve çal flma gruplar nda emek vermifl üyelere teflekkür etti ve her bir yönetim kurulu üyesinin kendi sorumluluk alanlar kapsam nda haz rlad klar sunumlar içeren çal flma raporunun sunulaca n bildirdi. Himmet fiahin in konuflmas n n ard ndan Yönetim Kurulu nda baflkan yard mc s olarak görev alan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02) iki y l içinde dernekte gerçekleflen yat r mlar ve etkinlikleri içeren k sa sunumunu gerçeklefltirdi. Sayman üye Erdem Tüzün (ADM 82) mali verileri ve verilerin aç klamalar n üyelerle paylaflt konuflmas nda, üyelerin merak etti i konular mali veriler fl nda aktard. Yönetim Kurulu Yazman üyesi Baki Aslan n Derne imizin toplumsal duruflu ve sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleri aras ndaki edindi i konumunu anlatt konuflmas ndan sonra flletme den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kamil Kanco lu iflletme konusunda yap lan iyilefltirme çal flmalar ndan ve yap lan yat r mlar n derne in de erini artt r c bir ifllevi oldu undan söz etti. Genel Kurul salonunda söz alan üyeler çeflitli konularda görüfllerini ifade ederek, gösterdi i toplumsal durufl nedeniyle yönetim kuruluna teflekkür ettiler. Denetleme Kurulu raporu ve Ba- ms z Yeminli Mali Müflavir taraf ndan haz rlanan mali rapor üyelerin dikkatine sunuldu ve üyelerin konu hakk ndaki görüflleri dinlenerek Yönetim Kurulu ve dönemi ibra edildi. ODTÜ Mezunlar Dene i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin yapt kapan fl konuflmas nda üyelere gösterdikleri güven ve destek için teflekkür ederek, ça dafl, ço ulcu ve sosyal hukuk devleti bilinci ve ODTÜ vizyonunun kazand rd demokratik zihniyetle görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi. ODTÜ Mezunlar Derne i nin toplum içindeki sayg n duruflunu korudu una dikkati çeken fiahin, konuflmas n flöyle sür- 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

6 r N ektn d E E DÖNEM YÖNET M KURULU ÜYELER H MMET fiah N (EDS 83) 1956 Sivas do umludur. lk, orta ö renimini Ankara da tamamlam fl, ard ndan ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik E itimi Bölümü nden 1983 y l nda mezun olmufltur. Mezun oldu undan bu yana dershane iflletmecili i yapmaktad r. Çeflitli sivil toplum kurulufllar nda, vak flarda yönetim kurulu üyeli i, Derne imizde Onur Kurulu Üyeli i, Yönetim Kurulu Yedek Üyeli- i, Yönetim Kurulu ve Konsey Baflkanl yapm flt r. ERDEM TÜZÜN (ADM 82) 1956 fiark flla do umludur. ODTÜ dari limler Fakültesi 1982 mezunudur. Yirmi üç y l Türkiye nin önde gelen firmalar ndan birinin sat fl bölümünde çal flm flt r döneminde otuz befl ili kapsayan sat fl yöneticili i görevini yürütmüfltür y l nda emekli olduktan sonra 17 ay bir flirketin genel müdürlü ü görevini sürdürmüfltür. fiu an orta oldu u reklam ve pazarlama alan nda faaliyet gösteren flirkette çal flmaktad r ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. BAK ARSLAN (CE 89) 1966 fiark flla do umludur. ODTÜ nflaat Mühendisli i Bölümü 1989 mezunudur. On yedi y l tasar m mühendisli- i, müflavirlik ve ulaflt rma yap lar bölüm baflkanl görevlerini yürüttü y l ndan bu yana kurucusu oldu u flirkette proje taahhüt iflleri yapmaktad r. ODTÜ Ö renci Derne i üyesi, nflaat Mühendisleri Odas yönetim kurulu üyesi, 40. dönem TMMOB Yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alm flt r ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. KAM L KANCO LU (ME 87) 1965 y l nda Ankara da do du. ODTÜ Makine Mühendisli i Bölümü nden 1987 y l nda mezun oldu. Çal flma yaflam na ASELSAN da devam etmektedir dönemi ODTÜ MD flletme Komitesi üyesi, dönemi Yönetim Kurulu üyesidir. TAYLAN ULAfi EVC MEN (CE 02) 1979 zmir do umlu, ODTÜ nflaat Mühendisli i Bölümü 2002 lisans, 2005 yüksek lisans ve 2012 doktora mezunudur. Özel sektörde tasar m mühendisi olarak çal flmaktad r. Ankara Sinema Kültürü Derne i'nin kurucu üyesidir. nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi görevinde bulunmufltur y l ndan bu yana Ankaram Platformu çal flmalar nda görev alm fl ve y llar aras nda platform sekretaryas n yürütmüfltür ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. MELDA TANRIKULU (CP 06) 1983 zmir do umludur. ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden lisans derecesi ile 2006 da, Kentsel Tasar m Program ndan 2010 da yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. ODTÜ MD bünyesinde 2006 dan bu yana çeflitli dönemlerde Toplumsal Duyarl l k Komisyonu, Etkinlik Komisyonu ve Yay n Kurulu nda görev ald. Sivil toplum kurulufllar na ve yerel yönetimlere kurumsallaflma, kaynak yönetimi ve proje döngüsü yönetimi dan flmanl yapmaktad r ODTÜ MD Yönetim Kurulu üyesidir. EMRE GÜNER (CE 98) 1976 Ankara do umludur y l nda ODTÜ nflaat Mühendisli i bölümünden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi nde iflletme mast r n tamamlad. Orta oldu u, g da üretimi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 24 Yemek firmas nda çal flmaya bafllad. Anadolu Turizm ve Aflç lar Derne i yönetim kurulu üyesidir. ODTÜ Mezunlar Derne i flletme Komitesi nde çeflitli dönemlerde görev alm flt r. Yeni Yönetim Kurulu ODTÜ Rektör ü le Görüfltü 10 Haziran 2012 tarihinde yönetime seçilen ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un ard ndan yap lan görev paylafl m sonras 29 Haziran Cuma günü ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar' ziyaret etti. Her seçimli genel kurul sonras yap lan mutad toplant esnas nda, ODTÜ ve ODTÜ Mezunlar Derne- i aras ndaki birlik ve beraberli i artt r c çal flmalara dikkat çekildi. Ziyarette haz r bulunan ODTÜ MD Yönetim Kurulu Baflkan Himmet Sahin ve yönetim kurulu üyeleri üniversitemizle süren iyi ve yap c mevcut iliflkilerimizin devaml l n vurgulad lar. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar' n da Dernek ve Üniversite aras ndaki mevcut iliflkilerden duydu u memnuniyeti dile getirdi i görüflmede, ODTÜ'nün ay rt edici özelliklerinden biri olan ve ODTÜ Mezunlar Derne i'nin pekifltirdi i Üniversite ile mezunlar aras ndaki bütünlük ve paylafl m n mutluluk verici oldu u konufluldu. Prof. Dr. Ahmet Acar' n Yönetim Kurulumuza görevlerinde baflar lar diledi i görüflme, ertesi gün yap lacak olan ODTÜ Mezunlar Günü nde buluflma dile iyle sona erdi. TEMMUZ-A USTOS

7 r N ektn d E E Konsey Ankara da Topland Aysun Büyükcengiz Konsey, Mezunlar Günü akflam Viflnelik te keyifli bir akflam yeme inin ertesinde ODTÜ Mezunlar Derne i nin ev sahipli inde topland. Mezun derneklerinin ve Derneklerden Sorumlu Rektör Dan flman Prof. Dr. Bilgehan Ögel in bir araya geldi i ola- an Konsey toplant s 1 Temmuz 2012 Pazar günü Ankara da gerçekleflti. Toplant da Üniversitemizin tan t m, ODTÜ ye Hoflgeldiniz Projesi, ODTÜ Mezun Dernekleri dayan flmas ve Üniversitemizin derneklerden beklentilerinin yan s ra, ODTÜ deki rektörlük seçimi, Üniversitemizin ö rencilere sundu u olanaklar, Okula Yüz Verin ve ODTÜ Van da yard m projeleri ve ülke gündemi de erlendirildi. Konsey Baflkan Himmet fiahin (EDS 83), aç fl konuflmas nda toplant ya gösterdikleri ilgi dolay s yla tüm kat l mc lara teflekkür etti. fiahin, ODTÜ Mezunlar Derne i olarak ODTÜ nün kimliksel yap s ve etik de erlerinin korunmas, kazan lm fl hak ve özgürlüklerin sürdürülebilmesi için mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Himmet fiahin, Derneklerimize her zamankinden fazla görev düfltü ünü vurgulad ve Toplumun hak ve özgürlükleri bizler için çok önemli, topluma bu konuda önderlik etmeye devam edece iz diyerek aç fl konuflmas n tamamlad. Prof. Dr. Bilgehan Ögel, OD- TÜ nün tan t m na yönelik yap - lan çal flmalarla ilgili bilgi verdi: Temmuz 2012 tarihlerinde tan t m fuar m z gerçekleflecek. Reklam filmimiz Temmuz dan sonra vizyona girecek. Mezun Derneklerimize tan t m malzemeleri, liselerde kullan lan sunum ve s kça sorulan sorular sunumu CD halinde da t lacak. Üniversitemizin ö rencilere sundu u olanaklarla ilgili bilgi veren Bilgehan Ögel, yenilemeler nedeniyle kapasitelerde azalma olmas na ra men, Ocak ay bafl - na kadar tüm ö rencileri yurda yerlefltirdiklerini ifade ederek Yeni yurtlar yap lacak dedi. Tan t m Filmlerinin Süreklili i Olmal Toplant da öne ç kan bafll klardan biri, ODTÜ nün ö renci tercihlerinde yüzdelik dilimde afla- ya kaymas ve Üniversitemizin tan t m faaliyetleriydi. Yüzdelik dilimdeki afla kaymay de erlendiren Ögel, düflüflün ö rencilerin hukuk, t p ve mühendisli in yan dallar na olan ilginin art fl na ba lanabilece ini söyledi. Tercihlerdeki de iflikli in t bb n yan dallar nda bölümlerin aç lmas - n n da etkisiyle olabilece i yorumu üzerine Ögel, Sa l k bilimlerinde baz hastanelerle iflbirli i yapmak bu konuda çözüm olabilir dedi. Himmet fiahin, kayman n t p alan n n tercih edilmesi d fl ndaki nedenlere iliflkin tespitlerini ve önerilerini flöyle ifade etti: Tan - t m fuarlar nda yeterli ilgiyi göremeyen ö rencilerin tercihleri baflka üniversitelere kayabiliyor. Tan t m filmlerinin süreklili i olmal. Özellikle laboratuar çal flmalar olmak üzere, ö rencilerimizin yurt ve kampus yaflant lar k sa filmler olarak elektronik ortamda paylafl lmal. Sanayi üniversite iflbirli ini art rmak için mezunlar n ilgisi çekilmeli. Lisans program konusunda çal flmalar n yap ld n belirten fiahin, Yeni ve eski mezunlar n kat l m yla bir çal fltay düzenlendi. Bu çal fltaya kat l mc sa lamakta zorland k. Mezunlar m z da üniversite çal flmalar na ilgi göstermeli dedi. Toplant da, tan - t mlar n gençlerin yo un olarak kulland internet üzerinden yap lmas n n, tan t mlara ODTÜ ö rencilerinin de kat lmas n n, spor faaliyetlerinin ODTÜ nün tan t m nda daha aktif kullan lmas n n faydal olaca konufluldu. ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program çal flmalar sürüyor ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program kapsam nda Derneklerimizin kay t dönemlerinde ODTÜ yü kazanan ö renci listelerinden yola ç karak ortak günde toplant lar düzenleyece ini dile getiren fiahin, ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program çal flmalar sürüyor. Bizler de Ankara da ö rencilerimizi karfl layacak, üniversiteye ulafl - m n sa layacak ve kay t ifllemlerinin sonuna kadar her türlü soru ve sorunlar na yard mc olaca z dedi. Derneklerin ö rencilere, mezun olmadan önce iletiflim kurmas n n gereklili ini vurgulayan Himmet fiahin, Geçici Tesis Kullan m Kart uygulamas ndan söz etti. stanbul ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Feyzan Aliefendio lu (CHE 78), haz rlad klar Welcome To Jungle adl sunumuyla yeni mezunlara stanbul da yaflam ve ifl yaflam konusunda profesyonel ve deneyimli isimlerden bilgi aktar m n sa lamay amaçlad klar n ifade etti. Toplant, bir sonraki toplant n n Antalya ODTÜ Mezunlar Derne- i evsahipli inde yap laca bilgisi verilerek tamamland. 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

8 r N ektn d E E 2012 Mezunlar Diploma Ald Aysun Büyükcengiz 2012 y l diploma töreni 3 Temmuz Pazar günü ODTÜ stadyumunda gerçeklefltirildi. Her y l oldu- u gibi bu y l da ODTÜ'den mezun olacak ö rencilerin aileleri ve yak nlar taraf ndan h ncah nç doldurulan ODTÜ stadyumu, nefleli bir diploma törenine sahne oldu. Mezun olan ö rencilerden oluflan kortejin renkli geçiflinin ard ndan, program ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin'in konuflmalar yla bafllad. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar konuflmas na diplomalar n alarak say s 107 bini aflan ODTÜ mezunlar aras nda dahil olan yeni mezunlar baflar lar ndan dolay kutlayarak bafllad. ODTÜ'nün bilgi ve teknoloji üretme misyonunu baflar yla yerine getirdi ini dile getiren Prof. Dr. Acar, ODTÜ nün dünyan n en üst dilimindeki üniversiteler aras nda say ld n ifade etti. Rektör Ahmet Acar, tüm ODTÜ mezunlar n bilimin ve akl n yolundan ayr lmayan, toplum için de er yaratmaya çal flan bireyler olarak görmek istediklerini söyledi y l mezunlar içinde birinci olan ö rencilerin konuflmalar ve yabanc ö renciler ad na yap lan konuflmalardan sonra diploma törenine geçildi. Aileler ve mezunlar, diplomalar na kavuflman n mutlulu unu yaflad lar. ODTÜ Mezunlar Derne i olarak 2012 y l mezunlar na aram za Hoflgeldiniz diyor, yollar n n aç k olmas n diliyoruz. ODTÜ MD Baflkan m z n Yeni Mezunlara Mesaj Sevgili Ö renciler, Uzun ve zor bir e itim ö retim döneminden zorluklar aflarak bu gün mezun oluyorsunuz ve aram - za kat larak bizleri mutlu ediyorsunuz. Dünyan n ilk 100 üniversitesinden biri olan üniversitemizden mezun olmak hepimiz için büyük bir gururdur. Bu gururu bizlere yaflatan Üniversitemize, Ö retim görevlilerine ve çal flanlar m za huzurunuzda teflekkür etmek istiyorum. ODTÜ lü olarak ayr cal kl bir üniversiteden mezun olmak sizlere büyük bir sorumluluk, misyon ve toplum içinde rol model olma özelli i yüklüyor. Seçkin birer mezun olman n yan s ra, insan haklar savunucular olarak demokrat, özgürlükçü, entelektüel ve sevecen kiflili inizle topluma örnek bir birey olman n a rl n tafl yacaks n z. Hak ve özgürlüklerin kazan m ve toplumun sorunlar na karfl duyarl mücadelenin ancak ODTÜ ortam nda kazand n z bilgi ve deneyim, bilimsel bak fl ve özgür düflünce ile mümkün olabilece inin bilincindesiniz. Hak ve özgürlükler alan n n daralmas ODTÜ mezunlar n n toplumsal duyarl l klar na önemli bir görev yüklüyor. Bu durumda geri gidiflin önce durdurulmas, sonra da genifllemesi için u rafl verilmesini zorunludur. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin gerilemesi, her türlü ekonomik ve toplumsal geliflmeyi durdurur; sonuçta, eflitlik ve özgürlük alan n n daralmas bireyin yarat c yeteneklerini gelifltirme olana n ortadan kald r r. Böyle bir geliflme, ODTÜ yü yaratan de erlerin ad m ad m afl nmas ve giderek yok olmas anlam na da gelir. ODTÜ mezunlar, ülkenin ve onun bir parças olan kendilerini yetifltiren kurumlar n n böyle bir olumsuzlu- a sürüklenmesine izin vermez; vermemelidir! Sevgili Ö renciler, ODTÜ Mezunlar Derne inin temel amaçlar aras nda; Üniversitemizin geliflmesine ve büyümesine katk sa lamak, ö rencilere burs yard m nda bulunmak, dan flmanl k program ile ö rencilerin yan nda olmak, hakl sorunlara karfl ortak çözüm aramak ve OD- TÜ bileflenleri aras nda birliktelik ve dayan flmay sa lamak vard r. Derne imize üye oldu unuz zaman; ekonomiden siyasete, kariyerden statüye dek her fleyi konuflup tart flabileceksiniz. Ve belki de en önemlisi; 1980 lerden bafllayarak unutturulmak istenen bir erdemimizi, DAYANIfiMA y yaflayacaks n z; Böylece kendinizi, sevginizle, ac n zla, sevincinizle, gururunuzla bir arada düflünerek ifade edebilecek, yaflam yeniden yorumlayabileceksiniz. Sizi yaln z hissettirmeyen, hayata daha bir güvenle bakabilmenizin yolunu açan, insana ait tüm duygular birlikte yaflaman z olanakl k lan DAYANIfiMA n n bir parças olacaks n z. flte bu nedenle, diplomalar n - z al r almaz sizleri stadyum d fl nda bekleyen ODTÜ Mezunlar Derne i stantlar na bekliyoruz. Unutmay n bizler, birlikte atan çok güçlü bir yüre iz. Sevgili arkadafllar m, sözlerime son verirken, sizleri ve ailelerinizi yeniden kutluyor, baflar, mutluluk ve sa l k dileklerimle hepinize sayg lar m sunuyorum. Yolunuz aç k olsun. Himmet fiahin ODTÜ Mezunlar Derne i 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

9 r N ektn d E E Mezunlar Günü ve Gecesi 30 Haziran 2012 Cumartesi günü sabah ODTÜ'de bafllayan geleneksel Aysun Büyükcengiz ODTÜ Mezunlar Günü, akflam Viflnelik'te sona erdi H er y l oldu u gibi bu y l da unutulmaz bir Mezunlar Günü ve Gecesi yafland. Mezunlar Günü ne kat lan ODTÜ'lüler, eski arkadafllar yla önce okul y llar n birlikte geçirdikleri ODTÜ de, sonra akflam yeme i için geldikleri Viflnelik'te buluflman n mutlulu unu yaflad lar. Sabah ODTÜ'de ODTÜ Türk Müzi i Korosu'nun konseri ile bafllayan ve THBT nin halk oyunlar gösterileriyle devam eden ODTÜ Mezunlar Günü nde, KKM'den cübbelerini alan mezunlar m z, "ODTÜ Hat ras 2012" stand nda çektirdikleri hat ra foto raflar yla dostlarla geçen mutlu bir günü ölümsüzlefltirdiler. Arkadafllar yla birlikte bölümlerinde de vakit geçirme olana bulan mezunlar m z, üniversite günlerinden kalan an lar n tazelediler, belki de okuldayken oturup sohbet ettikleri bankta sohbet etme f rsat buldular. "ODTÜ'nün ismi, siz mezunlar m z n baflar lar ve örnek davran fllar ile yükseliyor" Mezunlar Günü'nün ilk konuflmas n yaparak mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, "Ö renci olarak güzel an lar ve dostluklar edindi iniz ODTÜ Ankara Kampusu'nda sizi bu kez ODTÜ mezunu olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerine bafllad. Kampusun sürekli olarak de iflti ini ve yenilendi ini dile getiren Rektör Acar, ö rencilere daha iyi olanaklar sunmak için fiziki altyap y, e itim ve araflt rma altyap s n ve yaflam alanlar n gelifltirmeye yöneldiklerini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ'nün en ünlü 100 dünya üniversitesi aras - na girmesinin dünyada büyük yank uyand rd na dikkat çekerek, Üniversitenin uluslararas baflar lar n hat rlatt. ODTÜ'nün yenilikçi ve ilerici misyonunun sorumlulu u içinde ülkemizde bilim ve teknolojinin geliflmesi, ça dafl ve evrensel de erleri ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini destekleyen bir kurum olmaya devam edece inin alt n çizen Prof. Dr. Acar, "ODTÜ'nün ismi, siz mezunlar - m z n baflar lar ve örnek davran fllar ile yükseliyor" diyerek sözlerini tamamlad. "Bizler Birlikte Atan Çok Güçlü Bir Yüre iz" Rektörün ard ndan kürsüye gelen ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin, mezunlara seslendi i konuflmas nda ODTÜ'nün ilk mezunlar n vermesinden bu yana yaklafl k yar m as rl k bir süre geçti ini dile getirdi. fiahin, bu süre içinde mezunlar n bireysel baflar lar n n yan s ra, toplumun sorunlar na duyarl l klar yla da fark yaratt klar n belirtti. ODTÜ'lü olarak ayr cal kl bir üniversiteden mezun olman n mezunlara büyük bir sorumluluk, misyon ve toplum içinde rol model olma özelli i yükledi ini söyleyen Himmet fiahin, mezunlar n seçkin birer üniversiteli olman n yan s ra, insan haklar savunucular olarak demokrat ve özgürlükçü bir tav r içinde topluma örnek bireyler olmalar n n da önemini vurgulad. Himmet fiahin, hak ve özgürlükler alanlar ndaki her türlü de iflimin toplumsal duyarl l yüksek OD- TÜ mezunlar na sorumluluk yükledi- ini de dile getirerek, hak ve özgürlüklerde yaflanan geri gidiflin OD- TÜ'yü yaratan de erlerin afl nmas na ve giderek yok olmas na yol açabilece ini belirtti. ODTÜ Mezunlar Derne i'nin Üniversitemizin geliflmesine ve büyümesine katk sa lamak, burs yard m ve dan flmanl k program ile ö rencilerin yan nda olmak, sorunlara karfl ortak çözüm aramak ve ODTÜ bileflenleri aras nda birliktelik ve dayan flmay sa lamak için var oldu unu ifade eden fiahin, tüm mezunlar Derne imize üye olarak, unutturulmaya çal fl lan dayan flma duygusunu yaflamaya ça rd. Himmet fiahin, konuflmas n "Unutmay n, bizler birlikte atan çok güçlü bir yüre iz" diyerek tamamlad. Viflnelik'te Muhteflem Mezunlar Gecesi Mezunlar Günü ile bir araya gelerek dostlarla geçen böylesine güzel bir günün akflam nda, mezunlar m z, ODTÜ Mezunlar Derne i'nde Mezunlar Gecesi'nde yine bir aradayd. Haftalar öncesinden bafllayan çal flmalar ve rezervasyonlarla bu geceye haz rlanan Viflnelik, mezunlar fl k Havuzbafl alan ve fl l fl l Ankara manzaras ile karfl lad. Y llara ve bölümlere göre yap lan rezervasyonlarla oluflturulan masalarda, mezunlara bu gece için özel olarak haz rlanm fl birbirinden lezzetli yiyecekler sunuldu. Herkesçe be enilen mönünün yan s ra, eski dostlarla yap lan koyu sohbetlere hofl melodilerle efllik eden müzik grubu da konuklardan tam not ald. ODTÜ mezunlar, büyük bir aile olarak gönüllerince e lendikleri muhteflem bir mezunlar günü ve gecesi yaflad lar. TEMMUZ-A USTOS

10 r N ektn d E E d N ODTÜ'ye Hoflgeldiniz Program n ODTÜ yü yeni kazanan ve kay t yapt rmak amac yla Ankara ya Türkiye nin çeflitli illerinden gelen yeni ö renciler için ODTÜ, ODTÜ Mezunlar Derne i ve Orta Do u Ö retim Elemanlar Derne i taraf ndan gerçeklefltirilen OD- TÜ ye Hoflgeldiniz Program bu sene de gönüllülerini ar yor. Program n temel amac, ODTÜ yü, Türkiye nin çeflitli illerinden kazan p gelen ö rencilerimize Ankara ya gelifllerinden itibaren sahip ç karak desteklemek ve böylece ö rencilerimizin ö renim süreleri boyunca maddi s k nt lar n yan s ra büyük bir kente ve üniversiteye uyum sorunu yaflamalar n önlemek, ODTÜ nün kendilerine her anlamda sahip ç kaca duygusunu benimsetmektir. Bu y l beflincisi gerçeklefltirilecek olan ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program nda gönüllü olarak yer almak isteyen siz de erli OD- TÜ lülerden beklentimiz, 2012 y l kay t zamanlar olan Eylül tarihlerinde ö rencilerin servislerle ODTÜ ye getirilmesi s ras nda ö rencilere rehberlik ederek üniversiteyi ve bölümleri olabildi ince tan tman z, sizlere da t lacak kitapç klar yard m yla ö renci ve aileleri yönlendirmeniz ve olas herhangi bir sorun karfl s nda baflvuracaklar noktalar göstererek ODTÜ ye ve yeni bir yaflama al flmalar nda size dan flabilecekleri konularda deste inizi esirgememenizdir. Bu kapsamda kay t dönemi olan Eylül tarihlerinde ODTÜ yü yeni kazanan ö rencilerimize rehberlik ederek yard mc olabilecek gönüllülerimizin belirtilen tarihlerinden kendilerine uygun olan herhangi iki günü seçerek 10 A ustos 2012 tarihine kadar Derne imize bildirmeleri gerekiyor. Yap lacak planlama sonras, 28 A ustos 2012 Sal günü ODTÜ Mezunlar Derne- i nde saat da gönüllü ö retim elemanlar m z n ve mezunlar m z n bir araya gelece i bir toplant düzenlenecek ve gönüllülü ünüz ile ilgili sorular n z yan tlanacak. 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

11 Felsefe Kulübü nden Alpay Erdoğan (EE 89) Felsefe Kulübü nün Yaman Örs (PHIL 91) yönetiminde fiubat 2012-May s 2012 döneminde yürüttü ü "Bilimsel Felsefe" bafll kl kitab n n 2. dönemindeki toplant larda, temel kaynak olan Hans Reichenbach' n "Bilimsel Felsefenin Do uflu" adl kitab n n Evrim ve Etik ile ilgili bölümleri incelenmifltir. "Etik" konulu toplant lar n sonuncusunda konunun güncel olaylarla da ba lant lar kurularak çeflitli de erlendirmeler yap lm flt r. De erlendirmelerin oda nda etik anlay fl - n n zamana ve kiflilerin sosyo-ekonomik konumlar na ve baflka özelliklerine ba l olarak de iflmesi esas al narak, modern ahlakta bireysellik ve liberallik etkileri ile kiflilerin yaflam na toplumsal bask n n azalmas ve toplumdaki çeflitli daimi önyarg lar n toplumsal etiki önemli ölçüde etkileyebilmesi tart - fl lm flt r. Bunlara örnek olarak zengin ve yoksullar aras nda önyarg laflm fl alg lar n etiki flekillendirmesi, Hegel'in Efendi-Köle Diyalekti inde mal sahibi olan n çalman n kötü oldu una inanmas, kürtaj gibi etik aç s ndan farkl temellerde de erlendirilen konular n kutuplar yaratmas n n kaç n lmaz olmas ele al nm flt r. Bilimsel Felsefenin etikin bilimsel olamayaca görüflünden yola ç karak mutlak temellere dayal Kant' n Ödev Ahlak ve genelde rasyonalistlerin do ufltan etik kurallara sahip olma görüflleri de tart fl lm flt r. Bilimsel Felsefe Toplant lar n n yöneticili ini üstlenerek Felsefe Kulübü'nde çal flmalar sürdüren ve k sa süre önce bir rahats zl k geçiren de erli hocam z Yaman Örs'e sa l k dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. ODTÜ MD Mardin Temsilcili i Aç ld DTÜ Mezunlar Derne i, OD- OTÜ mezunlar n bir araya getirme ve okulda ö renilen dayan flmay mezunlar aras nda devam ettirme amac yla Ankara d fl nda bir araya gelmek isteyen ODTÜ lüleri temsilcilikleriyle bir araya getiriyor. Bu temsilciliklere, Derne imiz Yönetim Kurulu nun 21 May s 2012 tarihli karar yla ODTÜ Mezunlar Derne i Mardin Temsilcili- i de kat ld. Derne imizin temsilcili ini kurarak Mardin deki ODTÜ lüleri buluflturmaya öncülük eden Nurdan Atalay Günefl, Elif Keser Kayaalp ve Savafl Ulvi Kayaalp, ODTÜ mezunlar na bültenimiz arac l ile flu mesaj iletti: Büyük ço unlu u Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalk nma Ajans nda çal flan ODTÜlüler, ODTÜ Mezunlar Derne i nin temsilcili ini açmak için genel merkeze baflvurduk. May s 2012 içinde olumlu ç kan karar ve temsilcili imizin kuruluflunu bu bülten arac l yla tüm mezunlar m zla paylaflmaktan mutluyuz. Temsilcili imiz öncelikle ODTÜ nün Mardin de bilinirli- ini artt rmay ve Mardin deki yaflama art de er katmay amaçlamaktad r. Mezunlar olarak bilgi, e itim ve deneyimlerimizi kullanarak, Mardin deki yerel sivil toplum kurulufllar ve devlet kurumlar ile iflbirli i halinde topluma yararl projeler üretmek ve uygulamak istemekteyiz. Bunun için düzenli olarak biraraya gelece iz ve faydal olaca n düflündü ümüz her çal flman n planlamas n ve yürütülmesini birer ODTÜ lü disiplini ile hayata geçirece iz. Dernek merkezimizle de bu çal flmalar yeri ve zaman geldikçe paylaflmak, kimi zaman buraya destek almak ve kimi zaman da derne e destek olmak için iletiflim kanallar m z sürekli aç k ve aktif tutaca z.

12 r N ektn d E E ODTÜ Lisans E itimine Mezun Deste i ODTÜ nün lisans e itimi konusunda öncülü ünü sürdürmesi için gerekli yenilik ve gelifltirme çal flmalar na ODTÜ mezunlar n n verece i katk ya temel oluflturacak ODAK Grup Toplant lar, 23 Haziran Cumartesi günü ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi nde yap ld. S on y llarda artan üniversite say s ve kontenjanlarla birlikte arz-talep dengesi de de iflti. Oluflan yeni rekabetçi ortam, üniversitelerin de kendilerini yenilemek ve gelifltirmek zorunlulu unu artt rd. Mezunlar n çal flt klar alana, çevreye ve topluma sorumlu bireyler olarak yetifltirebilmeyi amaçlayan ve Üniversiteler aras nda lisans e itiminde öncü konumunda bulunan ODTÜ nün bu konumunu koruyabilmesi amac yla Rektörlük, Lisans E itiminin yilefltirilmesi/gelifltirilmesi ad yla bir grup çal flma bafllatt. Üniversitemizin, say lar artmakta olan üniversiteler ve lisans programlar karfl s nda rekabetçi niteli ini gelifltirebilmesi, ulusal ve uluslararas beklentileri karfl - layabilmesinin hedeflendi i çal flmalar, ODTÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven in koordinatörlü ünde sürdürülüyor. Bu çal flmalar kapsam nda yürütülmesi öngörülen etkinliklerden biri de, mezunlar n lisans e itimi ile ilgili görüfl ve önerilerini paylaflt klar Odak Grup Toplant lar yd. ODTÜ nün gelifltirilmesi sürecine, ODTÜ nün bileflenlerinden biri olan mezunlar n da katk s n sa lamas aç s ndan son derece önem tafl yan toplant lara, ODTÜ Mezunlar Derne i ev sahipli i yapt. Derne imiz Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin in de kat ld toplant lar 23 Haziran Cumartsi günü dört grup halinde gerçekleflti. Çal flma, ö leden önce efl zamanl iki oturum ve ö leden sonra efl zamanl iki oturum ile tamamland. Üniversitemizden ö retim üyelerinin yönetiminde gerçekleflen ve yaklafl k 2,5 saat süren toplant - larda, mezunlar n lisans e itimlerine iliflkin görüfl, öneri ve de erlendirmeleri al nd. ODTÜ lisans mezunlar n n, e itim gördükleri disiplinden ba ms z olarak, e itimleri sonunda edinmifl olmalar beklenen ortak kazan mlar n tan mlanmas na çal fl lan toplant - larda, Üniversitenin ö rencilerine sa lad kazan mlar n yan s ra, bu anlamda ö rencilere nas l daha yararl olunabilece i, ö rencilerin Üniversite ve hocalar ile ilgili alg lar, Üniversitenin e itimi konular da de erlendirildi. Kat - l mc lar, toplant lar n ard ndan birlikte yedikleri ö le yeme inde de toplant larda konufltuklar konularla ilgili de erlendirmelerine devam ettiler. Program ö leden sonra gerçekleflen efl zamanl iki toplant ile sona erdi. Odak Grup Çal flmalar nda ODTÜ nün lisans e itiminin ö rencilerin kiflisel geliflimine katk - lar ile ilgili ortaya ç kan görüfl, de erlendirme ve öneriler, çal flman n bir sonraki ad m na temel oluflturacak. Toplant lardan ç - kan de erlendirme ve öneriler dikkate al narak, kapsaml bir anket haz rlanacak. Bu anket sayesinde ODTÜ lülerin ortak kazan mlar daha genifl bir kat l mla tan mlanm fl olacak. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

13 r N ektn d E E Coflkulu Bir B 4. Geleneksel Bahar fienli i, oyunlar, uçurtmalar, yar flmalar, çekilifl, lezzetli yiyecek Çuval yar fl nda çocuklar n rekabeti ve hediyelerini alan flampiyonlar n sevinci görülmeye de erdi. Geleneksel bahar flenli imiz her y l oldu u gibi bu y l da y l boyunca devam eden kurslar m z n kat l mc lar n n eserleriyle oluflturulan serginin aç l fl ve kat l mc lara sertifikalar n n verilmesiyle bafllad. Derne imizde dönem boyunca ba lama kursu alan kat l mc lar n verdikleri konser, flenli e renk katt. Yar flmalar n ard ndan konuklar oryantal gösterisi ile e lendi. Sat fl stantlar yla oluflturulan al flverifl soka, farkl ürünlerle ve flenli e kat lanlar n ilgisiyle flenli e canl l k katt. Bisikletle çim amfinin üst k sm ndan sahneye inen bisikletlinin gösterisi, ilgiyle izlendi. 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

14 r N ektn d E E ahar fienli i ler, danslar ve al flverifl soka ile 27 May s Pazar günün e lenceye dönüfltürdü. fienlik Viflnelik i renklendirirken, gün boyu Viflnelik ten yükselen uçurtmalar da gökyüzünü renklendirdi. Halat çekme yar fl nda büyükler de çocuklar n e lencesine kat ld. Derne imizde spor merkezinin en çok ilgi gören derslerinden biri olan Zumba, e itmenler ve konuklar n da kat l m yla e lenceli bir flova dönüfltü. Her zamanki gibi, toplar, balonlar, uçurtmalar ve köpük tabancalar ndan ç kan köpüklerle flenli in en çok e lenen kat l mc lar çocuklard. Derne imizin bir parças haline gelen o laklar, özellikle çocuklar n ilgi oda oldu. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i, her y l oldu u gibi kapan fl konseri ile sona erdi. Burs Fonu yarar na yap lan çekiliflle, kat l mc lar hem sürpriz hediyeler kazanman n hem de Burs Fonu na katk da bulunman n mutlulu unu yaflad. TEMMUZ-A USTOS

15 r N ektn d E E Sinema Kulübü nden 30 May s ve 27 Haziran Buluflmalar Kamil Akdoğan (ES 90) ODTÜ Mezunlar Derne i Sinema Kulübü nün 30. ve 31. buluflmalar, s ras yla 30 May s 2012 ve 27 Haziran 2012 tarihlerinde gerçeklefltirildi. 30. Buluflman n konu u Bilkent Üniversitesi akademisyenlerinden Ahmet Gürata, 31. Buluflman n konu u ise sinema yazar Fatin Kanat idi. Ahmet Gürata 1960 l y llarda Avrupa da ve ülkemizde etkin olan toplumcu sinema üzerine konufltu. Toplumcu Gerçekçi Sineman n bu dönemde ortaya ç km fl önde gelen isimlerinden ve filmlerinden söz etti. Konuflmas boyunca üzerinde durdu u iki filmden biri talyan Yeni Gerçekçili inin önde gelen isimlerinden Luchino Visconti nin ( ) Rocco e i SuoiFratelli (1960) - Rocco ve Kardeflleri filmi iken, di eri ülkemiz sinemas n n önemli yönetmenlerinden Halit Refi in (1964) Gurbet Kufllar isimli filmi idi. Bafll ca rollerinde Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot ve Katina Paxinou nun yer ald Rocco ve Kardeflleri, talya n n geri kalm fl güney bölgesinden kuzeydeki Milano gibi büyük bir flehre göç eden bir aileyi anlat - yordu. lk olarak Milano da yaflayan bir di er kardeflin yan na giden aile orada umdu unu bulamayacak ve ailenin tüm bireyleri art k büyük flehrin çarklar içinde kaybolmamak için yaflam savafl vereceklerdir. Bu savafl n içinde boks yaparak tutunmaya çal flan iki kardefl ise ayn kad n yüzünden karfl karfl ya gelecektir. Orhan Kemal in ayn adl roman ndan beyazperdeye uyarlanan Gurbet Kufllar ise Halit Refi e 1. Antalya Film fienli i nde En yi Yönetmen ödülü getirmiflti. Film ayn organizasyonda En yi Film ödülüne de lay k görülmüfltü. Cüneyt Ark n n ilk parlad film olarak da bilinen Gurbet Kufllar n n oyuncu kadrosunda Tanju Gürsu, Filiz Ak n, Özden Çelik, Önder Somer, Pervin Par, Sevda Ferda, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan gibi o dönem sinemas nda derin izler b - rakm fl çok say da usta ismi de görmek mümkündü. Bu filmde de Kahramanmarafl tan bir ailenin stanbul a geliflini ve burada verdikleri yaflam mücadelesini görürüz. Her iki film de toplumsal bir sorun olarak dünyan n tüm co rafyalar nda yaflanan göç olgusuna de- iniyordu. Ekonomik koflullar nedeniyle küçük bir kentten bir metropol flehre göç eden ailelerin öyküsüydü her iki filmde de anlat lan. Nice umutlarla do up büyüdükleri yöreleri terk eden insanlar n ço u umdu unu bulam yordu. 27 Haziran 2012 tarihinde Fatin Kanat n konuk olarak kat ld toplant da ise ilk olarak spanya Sinemas n n toplumcu çizgideki yönetmenlerinden Fernando Leon de Aranoa n n (1968) 2010 y l nda çekti i Amador isimli film topluca izlendi. Fatin Kanat ço unlukla Güneflli Pazartesiler filmiyle tan - nan Aranoa hakk nda tan t c bilgiler verdikten sonra, film hakk ndaki düflüncelerini paylaflt. Amador da Güneflli Pazartesiler gibi yoksul insanlar n, emekçilerin, iflsizlerin dünyas na e iliyor, son derece içten, do al bir anlat m sunarken;bir yandan da sinema sanat - n n inceliklerini gösteriyordu. Filmde ekonomik s k nt lar içinde yaflam mücadelesi veren genç bir göçmen kad n n çaresizli ini görürüz. Marcella isimli genç kad n hamile oldu unu eflinden gizlemekte ve bir yandan da yatalak durumundaki ihtiyar bir adama bak c l k yaparak para kazanmaktad r. Bütün amac biraz para biriktirip bir buzdolab sat n almakt r. Buzdolab, çiçekçilik yapan efli için son derece elzem bir ihtiyaçt r. lk bafllarda biraz da çekinerek gitti i ihtiyar adama k sa sürede al fl r, ismi Amador olan adam da iyi bir insand r ama a r hastad r ve hayata veda edece i güne çok az kalm flt r. Ama adam n ölümü genç kad n için buzdolab paras n n da yok olmas demektir. Nitekim ihtiyar adam son nefesini verdi inde bir süre ne yapaca n bilemeyen Marcella, adama hala bak c l k yap yormufl gibi davranmaya devam eder. Hiçbir fley olmam fl gibi gidip gelecektir Amador un evine. En az ndan buzdolab paras birikene kadar böyle yapacakt r. Amador un ise iki çocu u vard r ama onlar bak c tutarak vicdanlar n rahatlatm fllard r ve asl nda adam yapayaln z b rakm fllard r. Amador un onlar d fl ndaki hemen tek iliflkisi hala büyük bir aflkla sevdi ini anlad m z bir kad na yazd mektuplard r. Marcella onun öldü ünün anlafl lmamas için son gelen mektuba bile yan t yazacakt r. 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

16 r N ektn d E E Viflnelik'te Yaz Konserleri Suavi KONSER Suavi 25 May s Cuma günü Çim Amfi de birbirinden güzel ezgileri Okula Yüz Verin Projesi için seslendirdi. Can Bonomo KONSER Duman KONSER Eurovision 2012 temsilcimiz Can Bonomo, yar flman n ard ndan ilk konserini 12 Haziran Sal akflam Viflnelik te verdi. Zaz KONSER Türkiye nin en önemli rock gruplar ndan biri olan DUMAN, 8 Haziran akflam yaklafl k yedi bin hayran yla Çim Amfi de bulufltu. Pink Martini KONSER 30 Haziran Cumartesi akflam, Havuzbafl 'nda Mezunlar Gecesi yeme i devam ederken, Zaz Çim Amfi'yi dolduran hayranlar yla birbirinden güzel flark lar n paylaflt. Viflnelik Çim Amfi 9 Temmuz Pazartesi günü Pink Martini'nin muhteflem flark lar yla doldu. zleyicilerin dans ederek doflas ya e lendi i konserde, Üsküdara Gideriken ve Aflk n Bahard flark lar n yorumlayan grup, coflkuyla alk flland. TEMMUZ-A USTOS

17 r N ektn d E E Burs Komitesi nden BURS VE YARDIMLAR FONU HESAP NUMARALARI: fi BANKASI ODTÜ fiubes IBAN:TR GARANT BANKASI MALTEPE fiubes IBAN: TR YAPI KRED BANKASI ODTÜ fiubes IBAN: TR Z RAAT BANKASI ODTÜ fiubes -EURO IBAN: TR fi BANKASI ODTÜ fiubes - USD IBAN: TR "BURS FONU'NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ BURS FONU MUZA KATKI SA LAYAN ÜYELER M ZE, MEZUNLARIMIZA VE ODTÜ DOSTLARINA, BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA TEfiEKKÜRLER ODTÜ Mezunlar Derne i logolu kupalar m z Burs Fonu yarar na sat fla sunulmufltur. Mezun Olan Ö rencilerimizle Mezuniyet Yeme inde Bulufltuk Her y l oldu u gibi bu y l da mezun olan bursiyer ö rencilerimizle mezuniyetlerini kutlamak için 28 Haziran Perflembe günü Derne imizde Mezuniyet Yeme i yedik. Onlarla geçmifli, bugünü ve yar nlar de erlendirdi imiz buluflmada, paylafl lan uzun 5 y l n ard ndan, onlardaki mezun olman n, yeni bir hayata bafllayacak olman n kayg s, heyecan, mutlulu u bizlere geçti. Ayd nl k gelece imizi kurmak için çal flacak mezunlar - m z n e itimine katk vermenin mutlulu uyla, tüm yeni mezunlar - m za ad m att klar uzun ifl yaflam nda baflar lar dileriz. Gelecekte de Derne imizin devam için birlikte olmaktan mutluluk duyaca z Bu y l da mezun olan bursiyerlerimiz, Mezun Ö renci An Defteri ne duygular n ve düflüncelerini anlatan birer yaz yla kendilerinden izler b rakt lar. Ö rencilerimizin Mezun Ö renci An Defteri ne yazd duygu ve düflüncelerden onlara afl lamay hedefledi imiz sorumluluklar hissettirebildi imizi düflünerek mutlu olduk. Bu yaz lardan birkaç n sizlerle de paylaflmak istedik ODTÜ den mezun olmak bizim için büyük bir flans. ODTÜ bizim hayat m zdaki büyük bir art, bize cidden farkl bir anlay fl, farkl bir bak fl aç s kazand rd. Emininiz ki Türkiye de baflka bir üniversiteden mezun olmak bize bunlar kazand ramazd. Bunun yan nda bir ODTÜ Mezunlar Derne i bursiyeri olmak, ODTÜ den mezun olmak kadar de erli bizim için. Bize sa lanan burslar d fl nda bursiyer olarak kat ld m z etkinlikler de bize çok güzel deneyimler ve bak fl aç s getirdi. ODTÜ Mezunlar Derne i ne bizim için yapt klar tüm etkinlikler için sonsuz teflekkürler. Gelecekte de Derne imizin devam için birlikte olmaktan mutluluk duyaca z. E.A MAN 12 H.Ö METE 12 Öncelikle bu güzel mezuniyet yeme i için teflekkür etmek istiyorum. Çok güzel keyifli ve samimi bir ortam ve ayr ca çok güzel bir mezuniyet kutlamas olmufl. Hafif esen bir rüzgar, arka fonda hofl müzik ve keyifli bir sohbetle Mezunlar Derne i nin güzel etkinliklerinden biri olmufl. Bu güzel gecenin d fl nda gerek maddi gerek manevi deste inizle ODTÜ ö rencilerinin yan nda duruflunuzu takdir ediyorum. Emek veren herkese teflekkürler G.K ESE 12 5 y l önce gelmeye bafllad - m, birçok etkinli inden keyif ald - m güler yüzlü, s cakkanl mezunlar m z n tecrübelerini keyifle dinledi im bir ev olan ODTÜ MD ye teflekkürlerimi sunar m. Yo un ders dönemlerinde Demiray yurtlar ndan yürümeye bafllay p zorlu dört etab n geçmek biraz yorucu olsa da eve varmak güzel. Herkese ve tüm çal flanlara ve de erli mezunlar m za çok teflekkür ederim. N.M CENG/12 Sevgili ODTÜ Mezunlar Derne i, ODTÜ hayat m n son y l nda sizlerle tan flt m. Hayat m n en do ru karar yd ODTÜ yü tercih etmek. Benim için Ankara y anlaml k lan ODTÜ, ODTÜ yü anlaml k - lan ise mezunlar, yani sizler. Okul bittikten sonra ODTÜ mezunlar n n birbirleri ile kopmamalar, birbirlerine sahip ç kmalar ODTÜ yü di er üniversitelerden ay ran en önemli özelliklerden bir tanesi. Böyle güzel bir toplulu u, böyle güzel insanlar tan d m için kendimi çok flansl hissediyorum. yi ki buraday m diyorum. Ve art k ben de sizlerin bir parças olmaya ad m m att m, mezun oldum. Hayat m n en güzel y llar n burada geçirdim. Benim için yeni olan hayata bafllarken, ben de Dernek üyesi olarak, sizlerin bizler için haz rlad - n z harika organizasyonlar yeni ö rencilerimiz için yap yor olmaktan mutluluk duyaca m. E.K HIST 12

18 r N ektn d E E "Sular n Nazl Çiçe i" Konseri Serap Özpolat Çete (ME 96) Mart ay nda gerçeklefltirdi imiz Kad n Bestekârlar adl konserimizin ard ndan geçen dört ayl k süreye iki günlük Eskiflehir gezisi ve otuza yak n eserden oluflan Yesari As m Arsoy repertuar s d rm flt k. Bir önceki konserimizde ç tay çok yükseltti imiz için daha s k çal flmam z gerekti inin fark ndayd k. Yeni eserler ö renmenin ve hep bir a zdan okuman n keyfi her çal flmaya sevinçle, heyecanla kat lmam z sa l yordu. Farkl tonlardaki birçok insan sesiyle farkl t n daki birçok saz tek seste ahenkle buluflturmak da ustalar n ifliydi kuflkusuz. Hocam z n bu ustal - na biraz da hoflgörüsü, s cakl ve sabr eklenince her çal flmam z keyifli buluflmalar haline dönüflüyordu. Güzel müzi in ancak sevgi, içtenlik, sayg ve dostluk ortam nda var oldu unu ve yap labildi ini yaflayarak ö renmifltik. Sessiz sedas z ama her bir ayr nt n n düflünüldü ü haz rl klar m z tamamlayarak konser gününe ulaflt k. Yesari As m Arsoy'un ye eni Göksel Arsoy'un da konserimizde aram zda olmas için yürütülen çal flmalar baflar yla sonuçlanm fl ve bizim için ayr bir heyecan kayna olmufltu. Konser günü akflamüzeri bulufltuk, provam z tamamlad k, arkadafllar m z n getirdikleri birbirinden güzel yiyeceklerle karn m z doyurduk ve haz rland k. Bu arada salon da yavafl yavafl dolmaya bafllad. Ve konser saati Koromuz, sazlar m z, sololar m z ve misafir sazlar m - z n yapt birbirinden güzel ve içten taksimlerle yine bir müzik ziyafetinin tam ortas ndayd k. fiefimiz ve hocam z Tahir Aydo du yine bir ilke imza att. Hem kanununu çal p hem yönetip hem de sözleri Ali Ulvi Kurucu'ya ait Cinuçen Tanr korur'un besteledi i eseri seslendirdi. "Ben bir gün ölürsem sana hasret yaflamakla Hicran m kalbinde inanc n gibi sakla" Hocam z çal flmalar m zda eserlerini ö rendi imiz bestekar veya söz yazar ile ilgili an, anekdot vermeyi veya varsa e er eserin hikayesini anlatmay hiç ihmal etmez ve bizi bu anlamda da zenginlefltirir. Bestekarla ilgili an lar bu kez bestekar n Türk sinemas na büyük emekler vermifl ye eni aktör Göksel Arsoy dan canl olarak ve KKM yi dolduran tüm dostlar m zla birlikte dinledik. Ve son flark m z hem Göksel Arsoy hem de salondaki dostlar m zla birlikte okuyarak konserimizi bitirdik. Yine baflar l bir konser vermenin ve bursiyerlerimize katk sa lam fl olman n huzuru ve mutlulu u içindeyiz. Müzi imizin büyük bir h zla tüketildi i günümüz ortam nda ona hak etti i önemi verme çabam zda bizleri yaln z b rakmayan çok de erli ailelerimize, dostlar m za, tüm musiki severlere, ODTÜ' ye ve Derne imize sonsuz teflekkürler. Vietnam Kamboçya Tayland Görsel Sunumu D erne imizin Viflnelik Salonu, 5 Haziran Sal günü, Dr. Nur Cano lu ile foto rafl bir söylefliye ev sahipli i yapt. Arkeolojik tarihi 2500 y l öncesine dayanan Vietnam dan, Angkor Tap na yla ünlü Kamboçya ya ve Melekler fiehri Bangkok a kadar uzanan 17 günlük muhteflem gezinin ilginç foto raflar n paylaflan Cano lu ve kat l mc lar, gösterimin ard ndan keyifli bir sohbetle güzel bir akflam geçirdiler. 20 ODTÜLÜLER BÜLTEN 220

19 Ba lama Kursu yla Müzi e Yolculuk ODTÜ Mezunlar Derne i nin sürdürdü ü sportif, kültürel ve sanatsal pek çok etkinlik içinde, hayat m z n vazgeçilmezi müzik konusu önemli bir yere sahip. Konserler ve dinletilerin yan nda, müzikle dinlemekten daha fazlas n yaparak ilgilenmek isteyenler için de Derne imizin açt kurslar oldukça ilgi görüyor. Bunlardan biri de 6 y ld r çal flmalar na devam eden ba lama kursumuz. Ba lama ö retmeni Mehmet Semiz taraf ndan verilen kurs, her seviyeden kursiyere hitap ediyor. Temel müzik bilgisine sahip olarak ba lama çalmay ö renen kursiyerler, yeteneklerini gelifltirerek ister profesyonel olarak, isterlerse yaflamlar n n her alan nda müzik yapmaya devam ediyorlar. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i nde verilen konserle bir dönemi tamamlayan kurs, müzikseverleri Eylül de tekrar bir araya getiriyor.

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor

içindekiler Dernekten Güncel May s n Dara açlar Bu Ay Viflnelik Dernekten Viflnelik Mutfa ndan Van Gecesi Yunan Gecesi Sand mda Balkanlar Spor 218 ODTÜLÜLER BÜLTEN MAYIS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06)

Detaylı

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda

içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda 2 2 4 içindekiler 3 Bizden Size ODTÜLÜLER BÜLTEN ARALIK 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 23 MART 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Generated by PDFit.NET Evaluation Ç NDE LER ULE 2 Rektörün Mesaj 3 Ö renci onseyi 4 ampüsten Notlar 8 Ö renci ulüpleri Uluslararas liflkiler ulübü 10 Ö renci ulüpleri

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

KULE EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET. Üç ayda bir yay nlan r.

KULE EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET. Üç ayda bir yay nlan r. 25 EYLÜL 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Ç NDE LER ULE 2 3 4 6 8 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci onseyi ampüsten Notlar Mezuniyet Mezunlar m z u urlad k De erlendirme ÖSS Sonuçlar Ö renci ulüpleri Folklor

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı