1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES"

Transkript

1 1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES Sabiha TANSU Gümülcene de do du. Çocuklu unun geçti i ege yöresinin yaflam tarz n (Türkmen ve Yörükler) ve renkli giysilerini yak ndan tan d. Nuri yem den resim dersleri ald ve karma sergilere kat ld. Avrupa gezisi s ras nda gördü ü kostüm müzeleri ve cafelerden etkilendi y l nda Piyerloti kahvesini eski türk kahve gelene ine uygun olarak düzenledi. Turistik yaz lar için gezdi i yörelerden kad n bafll klar toplayarak bafllad koleksiyon çal flmas yüzl la ait yaflam tarz n n tan olarak çok de erli kültür hazinesine dönüfltü. Gelin bafl tak lm fl bir portresi madeni 50 kurufllara bas ld. Ulusal ve uluslararas seminerlerde bildiriler sundu. Yay nlanm fl kitaplar ve dergilerde ç kan çeflitli yaz lar yan nda, festivallerde ald ödüllerle de çok yönlü yaflam n sürdürmektedir. 270

2 Eyüp tepelerinde yer alan Piyer Loti Kahvesi ne hiç gittiniz mi? Ve oradan günefl bat m n seyrettiniz mi? Akflam olunca Haliç in sular alt n rengine dönüflür. Güneflin son fl klar sular n üzerine serilir, sakin dingin bir flekilde akflam uykusuna yatar. Bir de kahvenin mistik havas, tepeden görülen eflsiz manzara, içe çekilen o ilahi hava, sanatkarlar, yazarlar, flairleri derinden etkilemifltir hep. Bir zamanlar stanul da bulunan deniz subay Piyer Loti de Haliç in bu manzaras n n insan ruhuna huzur veriflini hisseder ve bu duyguyu yaflamak için kahveye s k s k gelir, mehtapl gecelerde de bir has r üstünde yatarak sabahlarm fl. Bu tutkusunu paylaflmak için stanbul a gilen ecnebi dostlar n, zarif han mlar, Eyüp te eflek üzerin bindirip tepedeki manzaraya hakim olan kahvehaneye ç kar rm fl. Gelen dostlar, bu geziden çok memnun kal rlarm fl. Piyer Loti, o zaman n stanbul unu, stanbul yaflam n ve kültürünü Aziyade roman yla Bat ya tan tm fl. En mühimi Türkiye yi, stiklal Savafl s ras Avrupa bas n nda Atatürk ün mücadelesini bir gönüllü olarak destekler, o nedenle, sonradan bu kahveye Piyer Loti Kahvesi denir. O nedenle stunbul a gelenler Piyer Loti Kahvesi ne u ramadan dönmek istemesler. Ben de Avrupa ya gitti imde Viyana ve Paris kahvelerinden çok etkilenmifltim. Eskiden bizde oldu u gibi, bu kahveler, Avrupal lar n kültür evleri gibiydi. Günlük gazeteler okunuyor, sohbetler ediliyor, mektuplar yaz l yor; Meflhur yazar çizerler, ressamlar artistler kahvelerde bulufluyorlard. orada çal flan tertemiz garson k zlar, kahveyi iflleten genç bakal, manzik, güleryüzlü kad nlar... Mis gibi kahve kokosu içinde geçen s cac k zaman, insana yaflam sevinci veriyordu. Güzel bir bahar gününde böylesi duygular içinde istanbul a dönünce Haliç e karfl bir kahve içmek için Piyer Loti Kahvesi ne ç kt k. Geçen zaman içinde Piyer Loti Kahvesi harabeye dönüflmüfltü. Ama tafl yla, topra yla, ulu a açlar yla, mor salk ml eski, ahflap evleriyle, tekkesi, türbesi, çeflmesi, namazgah yla, arnavut kald r - m yollar yla eski bak ms z Osmanl mezarl klar yla çevre, tümüyle terkedilmiflli inin hüznünü yafl yordu. Bu görüntüden etkilenip ben de hüzünlendim. Mezarl n içinde iki Avrupal resim yap yorlard. ayakta Haliç i seyredenler, foto raf çekenler, çevreyi dolaflan turistler oturacak do ru dürüst bir yer bulamad klar gibi bir Türk Kahvesi içme olanaklar da yoktu. Egzamal elleri olan yafll ca bir adamca z küflenmifl, bolalar dökülmüfl, eski bir teneke kahve tepsisi üzerinde sar su gibi çaylar gezdirerek servis yap yordu. Getirdi i çay ald m, içemedim. Kahvehanenin iç k sm n görmek istedim. Kalkt m kahvenin önünde, ayaklar n uzatarak oturmufl boylu poslu adaman yan na gittim. çeri girebilir miyim? dedim. Girin görün han m abla. dedi alayl bir sesle. çeriye ad m att m, efli in alt ndan f fl diye balç k gibi kirli su, bacaklar ma do ru s çrad ve hayretle ilerledim. Döndüm, kap n n yan nda bir tezgah n üzerinde su tenekesi, alt nda bir plastik le en, bardaklar orada y kan yor ve o suda yere ak p betonun alt nda birikti i için basar basmaz eflikten su s çr yor. çerisi k r k dökük sandalye ve masalarla dolu. Duvarlar sigara duman ndan sap sar olmufl, pencerelerin çerçevleri döküldü dökülecek, ahflap tavan n bir k sm afla do aru inmek üzere... Duvarla- Resim 1. Süheyl Ünver (çizim) Benim Gözümde stanbul, BB Yay nlar Resim 2. Sabiha Tansu Süheyl Ünver le birlikte 271

3 Resim 3. Kahveyi ilk keflfeden isim babas Piyer Loti, (Eyüp Belediye arflivi) Resim 4. Kahvenin çay oca Resim 5. Tarihi Piyerloti Kahvesi r n s valar dökülmüfl, oyuklardan tahtalar gözüküyor. Çay oca na bak yorum, çay oca daha berbat... Bir beton tezgah üzerinde bir gaz oca. Gaz oca n n üzerinde alüminyum bir semaver üzerine simsiyah bir demlik oturtulmufl. Biraz ileride bir oyuk var, bir koyun ba l, koyunn yan nda bir gaz tenekesi, tuvalet olarak kullan l yormufl, dolunca yallah tepeden afla döküyorlarm fl. Kahveyi iflleten genç adam rahatl kla adeta dalga geçerek anlat yordu. Kahve duvarlar n n oyuklar nda farelerin nas l cirit att klar n da... Buradan mi dem bulanarak kendimi d flar ya att m. K saca harabeye dönmüfl bu kahvede, görüldü ü gibi akar su yok, kanalizasyon yok, tuvalet yok, temizlik yor, içilecek bir bardak temiz su, bir fincan kahve, çay yok, sadece tavandan bir ampul sallan yor, flte ümit fl bu dedim... ve k s sürede restore edilip gelen konuklara bir fincan köpüklü Türk Kahvesi sunulabilir. Kahveyi ne pahas na olursa olsun, al p onarmaya o an orada karar verdim... Ertesi gün, ben yüre imin sesiyle, yan ma eflimin bir mimar arkadafl n al p, mütevazi bir flekilde giyinip do ru kahvenin yan ndaki ahflap eve gittim. Ev sahibeleri sedirin bir köflesindeki kedileri klad rarak oturmam z için yer aç lar... Her cins kedi vard. Eski stanbul ailesi, bir anne, bir k z ve damattan olufluyordu. Düflüncemi kendilerine aç klad m. Kahveyi kiralamak iste imi söyledim, olur dediler. Siz önce kahveciyle konuflun, o ç karsa biz sizeveririz. Evden vedalaflarak ayr l p do ru kahveye gittim. Bu sefil manzara içindeki kahveyi çal flt ran kifliye fikrimi açt klad m. Olur dedi; Bana hava paras verin yar n ç kay m, anlaflt k. Ertesi gün kahveyi sekiz y ll na kiralad m... hava paras n alan kahveci de bu arada kahvede flak r flak r oynam fl sevincinden. Tabi mülk sahipleri durumdan çok memnun; çünkü onlar da ald klar hava paras yla büyük han m n koluna alt n bilezikler takm fllard. Oysa verdi- im hava paras yla kahveyi sat nalabilirmiflim. Ben o periflan kahvenin o haline bir an önce son vermek için ç rp n yordum. Hemen bu pisli i temizleyip onarmaya bafllad m... Benim bu faaliyetime, sanatkar han m arkadafllar m, özellikle Al m Karamürsel, ailem, dostalar m, akademi çeveresi, tüm bas n ve yazarlar, olumla bir yolda destek verdiler. Direksiyon bafl nda oradan oraya dolafl yordum. Belediyelere sular idaresine, Mezarl klar Müdürlü ü nü, PTT ye, Bahçeler Müdürlü ü ne müracaat edip istek dilekçeleri verdim. Kahvenin onar m ve eflyalar n tamamlamak için Bedesten e, eski eflya satan yerlere, marangozhanelere u ray p gereken eflyalar al p yukar kahveye tafl yordum. O ara bir flans eseri iki tane önemli marangoz bulundu. Eskiden sarayda yetiflmifller, eski iflleri gayet iyi biliyorlard. Kahveyi bu iki usta eski kahvehanelere uygun flekilde onrd lar. Eski gravürlere bakarak kahve oca n n ahflap bölmeleri, raflar, pencereleri, renkli camlar, çerçeveler, tavan, kap, sedirler, d fl ahflap kaplamas, çardak, tarabzanlar hep yeniden yap l d. Baz parçalar da eski ahflap evlerin y k nt lar ndan al nd. Kahve oca n n davlumbaz ile semaveri sar prinçten eskiyi taklilt ederek, üzeri Osmanl karanfil desenleriyle bezenildi. Yine sar dan, bak rdan boy boy kahve cezveleri, yuvarlak ask l, ask s z kahve tepsileri, siniler kallavi kahve fincanlar, parmakl mavi, beyaz k rm - z seramik kahve, çay tabaklar, alt n yald zl Paflabahçe çay fincanlar, semaverler, nargileler, poselen demlikler, yeni kurulan kahve oca n n çevresine s raland... Sayd m malzemeler Türk Kahvesinde kullan lan eflyalard. Pek ço u da piyaada sat - l yordu. Zaten bunlar var olan bir kültürün devam yd. 272

4 Kahvenin içini döflemek için eski aynalar, ahflap oymal köflelikler, raflar, lambal klar, sedefli sehpalar, mangallar al nd. Hepsi cilalan p, temizlenerek yerli yerine kondu. Dekoru tamamlanan kahvenin can damar olan baz ihtiyaçlar da temin edildi. Restore edip temizledi imiz kahvenin bitifli inde tuvaletsiz, susuz, tek odal bir gecekondu vard. ki üç küçük çocuklu bir aile orada bar n yordu. Buras da sat n al n p restore edilip kahveyle ba lant l bir flekle getirildi. Böylece ikinci bir yat r m yap lm fl oldu. Etraf na çiçekler dikildi, böylece kahvenin küçük mekan genifllemifl oldu. Kahveye sular idaresinden özel su hatt çekildi. Bu sudan sa sol komflulara da tuvalet ve ev temizli i için verildi. PTT ye müracaat ederek telefon ba land, posta kutusu kahvenin önündeki a aca as ld, özel olarak Piyer Loti istampas al nd. Kahveyi tan - t c Frans zca ve Türkçe broflürler bas ld. Eyüp yollar na Piyer Loti ye gider diye levhalar dikildi. Piyer Loti nin kitaplar toplan p, bir kütüphaneye yerlefltirildi. Eski foto raflar al n p duvarlara as ld. Piyer Loti nin büstünü heykeltrafl Al m Karamürsel yapt ve kahvenin önüne bir kaidenin üzerine oturtularak kondu. Ne yaz k ki, sonraki y llarda bu sanat eseri olan büst, çal nd, yok oldu... Sadece kaidesi kald. Gümüflsuyu üzerindeki kahveye do ru uzanan mezarl k duvarlar onar ld. Mahallenin ahflap karakolunu istek üzerine tamir ettirdik. Bu faaliyetim sürerken Eyüp Belediyesi de Tafll Tarla dan bafllayarak Piyer Loti ye kadar gelen yolu geniflletip yeniden düzenledi. Halk bu yolun aç l fl na o kadar sevindi ki herkes, o eski yerleri onaran han m yollar yapt rd, biz ona gidelim de bizim yollar m z da açt rs n diye söylentiler ortal a yay ld... flte tüm bu geliflmeler befl ay gibi k sa bir zamanda tamamland. Türk Kahvesi nin kahve oca, kömür atefliyle yeniden yand. Üzerinde tavflan kan çay demlendi, küllü ateflte, orta, flekerli, sade, köpüklü kahvelerin piflmeye bafllad gün, kahvenin aç l fl seçkin bir davetli grubu önünde görkemli bir flekilde yap ld. Milli k - yafetli genç k zlar, delikanl lar, p r l p r l parlayan kahve tepsileriyle alt n gibi yanan çay bardaklar içinde tavflan kan çaylar, kallavi fincanlarda köpüklü kahveler, lokumlar, simitler, ka- t helvalar, kurabiyeler sundular. O gün hayallerimi gerçeklefltirmenin mutlulu unu ve yorgunlu unu yafl yordum... Türk Kahvesi ne ve Türk dostu Piyer Loti ye gereken ilgi böylece gösterilmifl oldu. Bu kahvenin aç l fl bas nda genifl yer ald. Ve büyük bir turist ak - n na u rad k. Otobüslerin Piyer Loti den tafll tarlaya kadar s raland günler oluyordu. Bu kalabal a kahve, çay servisi yapmam z imkans zlafl yordu. Kahvenin içi, d fl insan seliyle dolup tafl yordu. O tarihte, henüz Bo az Turlar bile bafllamam flt. O nedenle rehberler, gelen turistlerin hepsini Piyer Loti ye getiriyorlard. Kahvenin otantikli- i, kahve tak mlar ve çevrenin tanzimi ve tertemiz olmas, çiçeklerle bezenmifl oluflu gelenleri etkiliyordu. Kahvede çal flan genç k zlar ve delikanl lar, geleneksel giysilerle servis yap yorlard. Turistler buray yaflayan bir müze olarak de erlendiriyorlard ve k sa sürede bütün turistik rehberlerde yer ald. Fakat çok ucuz bir mahalle kahvesi fiyat na servis yap l yordu. Bu flöhretin üzerine Ankara ya gidip cesurane giriflimimle turistik belge alabilmek için Turizm Bakanl - na müracaat ettim. O tarihe kadar hiçbir kah- Resim 6. Piyerloti reklamlar nda kullan lan bir afifl foto raf. (Bugün kahveyi iflleten Nedim in dedesi Halid Efendi) Resim 7. Piyer Loti heykeli ve d flar dan bir görüntü. 273

5 Resim 8. Piyerloti tan t m lar nda kullan lan foto raf. Resim 9. Piyer Loti kahvesinin içi, (Eyüp Belediye arflivi) veye turistik belge verilmemiflti. Turizm Bakanl ç kartt bir kanunla Piyer Loti ye turistik belge verdi. Ve ona göre yeni bir fiyat listesi düzenlendi. Birçok yabanc ve yerli filmler Piyer Loti de çevriliyordu. Dünyan n bütün meflhur kiflileri oradan gelip geçiyordu. Yazarlar n, çizerlerin, sanatç lar n toplant yeriydi. Haftada bir saz flairleri gelir, çalar, söyler, folklor oyunlar oynan r, Pazar günleri geleneksel Karagöz oynat rlard. Ve bilhassa stanbul da görevli ecnebiler çocuklar n al p grup grup gelirlerdi. fiiir günleri tertiplenirdi. Nedret Güvenç, Özdemir Asaf gibi ünlüler fliir günlerine renk katarlard. Kahveye gelen dostlara, yazarlara, gazetecilere, Devlet konuklar na ve görevlilerine komflulara kahve, çay, meflrubat kahvemizin ikram yd. Eyüplü olan Cumhurbaflkan m z Fahri Korutürk her y l aile kabirlerini ziyaret eder ve sonra kahveye gelir, oturur, bir köpüklü, orta flekerli kahvemizi içerdi. flte yine bir dost kahvemizi ziyaret etmek istiyordu May s ortalar Ankara dan stanbul a gelen ve Tepebafl nda Londra Otel de kalan Merhum fievket Süreyya Bey i otelden al p Piyer Loti kahvesine götürecektim... Bir taksiye bindik, Sütlüce den geçerek yol al yorduk. Çevrenin bak ms z periflan halini gören fievket Bey kahr ndan inim inim inliyordu. Bu hal bana çok dokundu, zor geldi, ama gördü üm iyi oldu. Geçenlerde Avrupa dan gelen bir bilim adam Haliç kenarlar ndaki yal lar, çevredeki çiçek bahçelerini, ormanlar, mesire yerlerini belgelerle gösterdi ve bir zamanlar yaflanan hayat düm detaylar yla anlatt... dedi. Say n fievket Bey bu yolculuktan sonra çok kederli bir flekilde Piyer Loti ye ulaflt, üzgündü, düflünceliydi, Halice karfl bir ayva a ac n n alt ndaki sandalyeye oturdu. Kendisine orta flekerli bir kahve sunduk, kahvesini yavafl yavafl yudumlarken ayva a ac n n çiçeklerini koklayarak bana döndü, Buralar n eski halini bozmadan nas l düzeltilebilece ini, yeni yaflama kat - labilece ini, eski mimariyi bozmadan, y kmadan, betona dönüfltürmeden, nas l düzenlenebilece ini gösteriyorsun. Sen burada bir mum fl - s n. Ahh Sabiha k z hayat n n bu kadar zor oldu unu bilmiyordum, dedi. Y llarca Piyer Loti yi y k p betona dönüfltürme isteklerine karfl gelerek olay n savunucusu oldum. Y k m taraftar olanlar n yan nda içte ve d flta direniflimi destekleyenler de vard. Fransa daki Piyer Loti Cemiyeti, Turing Kulübünün kurucusu Reflid Saffet Atabinen ve Çelik Gülersoy da kahvenin bu halini muhafaza etme olay - na destek veriyorlard. Kahvenin müdavimlerinden olan Prof. Dr. say n Süheyl Ünver Hür Düflünce de 19 May s 1966 daki makalesinin bafll flöyleydi? Y kmal m? Düzeltmeli mi?. stanbul a gittin mi? Gittim. Eyüp Sultan 274

6 gördün mü? Gördüm. Gümüflsuyu na ç kt n m? Ç kmad m. Öyle ise sen stanbul a gitmemiflsin denirdi. Çünkü bu kahvenin bulundu u yamaçtan stanbul çok mükemmel görülebilir. Gidenler ve görenler bizi tasdik eder. stanbul u bu kadar güzel gören yerimiz nadirdir. fiimdi duyuyorum ki bu kahvenin sahas istimlak edilecek, büyük ve beton bir salon yap lacakm fl. Olmaz böyle fley. Fikirler baltalanmal m? Yerine göre evet. böyle bir tasavvur kadar feci düflünce olamaz. Resim 10. Milli k yafetlerle Piyer Loti de kahve sunan ö renci. Bugün hepimizin gördü ü gibi y llar geçtikten sonra, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesi nin karar yla bu tepede baz k - s mlar istimlak edilerek eskiye uygun bir flekilde restore edilip imar edildi te Piyer Loti Kahvesi nde yanan mum fl, zaman içinde çevresini böylece ayd nlatt. Evet. Piyer Loti Kahvesi ve bu tepe, geçmifl yüzy llar n efsanesi gibidir. Bu mekanda, sislerin ard nda kalm fl gizemli bir hava vard r. Böylesi mistik bir havay hissetmek isterseniz, Eyüp camisinin yan ndan, mezarl klar n içinden, yukar do ru bir yol ç kar, bu yoldan yavafl yavafl yürüyerek, çevrenizi seyrederek Piyer Loti Kahvesine gidebilirsiniz. E er flans n za lodosun esti i bir günse, selvilerin ç kard sesin çevrede yank lanmas n n b rakt ilahi u ultuyu tüm vücudunuzda hissedersiniz. Ve ölümle, yaflam n tüm gizini duyarak yukar do ru ç kars n z. Bu duygunun zevkine varan baz eski stanbul lular lodosun esti i gün bu u ultuyu dinlemek için mezarl klar aras ndan yürüyerek gelip saatlerce otururlard. flte böyle bir ortamda tepeye vard n zda Haliç tüm ihtiflam yla önünüze seriliverir. Ve stanbul un ilahi bir flehir oldu- unu düflünürsünüz. fiimdi Piyer Loti Kahvesi daha da geniflleyerek, onar larak Türk Kahvesi gelene ini sürdürüyor. Sa olsunlar, varolsunlar. Nedim üç yafl ndan beri elimde ve kahve ortam nda gazoz kapaklar n toplayarak, sonra garsonluk yaparak büyüdü. Çekirdekten bir kahveci olarak yetiflti. Ve Sabiha Ablas n n b rakt esere, eflyalara daima sahip ç kt ve onlar korudu te restore edilen Piyer Loti Kahvesi 20. ve 21. asra hizmet ederek ve örnek olarak devam ediyor. Piyer Loti Kahvesi nde size sunulan kahveyi yudumlarken, do an n güzelli ini, Bizans n, Osmanl n n sanat eserlerini, tarihi yerlerini bir arada izlersiniz, bu flehir, medeniyetlerin, imparatorluklar n, kahramanlar n, hayallerin, ihtiraslar n, inançlar n, zenginli in, sanat n, sevdalar n, arzular n, yükselifllerin, inifllerin bir arada yo ruldu u bir flehir dersiniz. Haliç e Avrupal - lar Alt n Boynuz bofluna dememifller dersiniz. 275

1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES

1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES 1964 TE EYÜP SIRTLARINDAK P YER LOT KAHVES Sabiha TANSU Gümülcene de do du. Çocuklu unun geçti i e e yöresinin yaflam tarz n (Türkmen ve Yörükler) ve renkli giysilerini yak ndan tan d. Nuri yem den resim

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Atatürk ü Anma Haftası nda Atatürk ten Anılar Tarih : 10.11.2011 Çankaya Köşkü nün Kütüphane Memuru Nuri Ulusu anlatıyor: Atatürk dil konusuna çok önem veriyordu. Aritmetik, geometri terimleri üzerinde

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Caracci. Jean-Marc. stanbul da Yaln z Bir Adam. f.photographer

Caracci. Jean-Marc. stanbul da Yaln z Bir Adam. f.photographer Hepimiz bir stanbul masal içinde yafl yoruz. Penceremizden bo- az n eflsiz manzaras na dal p gitti imiz, kentin tarihini foto raf karelerinde ölümsüzlefltirdi imiz, güvercinlerin aras nda koflarak unutulmayan

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Bar. Karada Cumhuriyeti nde tan d k bir kent. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker

Bar. Karada Cumhuriyeti nde tan d k bir kent. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker BD fiubat 2013 Bar Karada Cumhuriyeti nde tan d k bir kent ki katl, biri birine bitiflik binalar n karfl l kl s raland dar, yafll sokak, sabah n bu saatlerinde sakin.

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı