YEDÝTEPEHABER Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk"

Transkript

1 YEDÝTEPEHABER Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT ÇAPAN ABD BAÞKANLIK SEÇÝMLERÝ ÖÐRENCÝ OTELLERÝMÝZ / YURTLARIMIZ

2 18 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Laboratuarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Sistem Mühendisliði Laboratuvarlarý, Doç. Dr. Melek Demirhan Haber Merkezi Ayýn Konularý Ýçte Ayýn Konusu, Atamýzý Andýk! / Haber Merkezi Liselerimizi Aðýrladýk! / Haber Merkezi Dýþta Ayýn Konusu, ABD Baþkanlýk Seçimleri, Prof. Dr. Hasan Köni / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ayrýntýlý Haber Fakülteler arasý Cumhuriyet 1. Kupasý / Haber Merkezi Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Ticari Bilimler Fakültesi, Prof. Dr. Ömer Gökay / Ayþem Cavcav Ýçimizden Biri Prof. Dr. Cevat Çapan / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Doktorumuzdan AIDS, Prof. Dr. Sesin Kocagöz - Prof. Dr. Ece Genç / Deniz Kadirioðlu Sosyal Tesislerimiz (X) Öðrenci Otellerimiz - Yurtlarýmýz, Hasan Sak, Sevim Aðdere / Hülya Erten Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi Spor Haberleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Hülya Alper, Hülya Erten, Deniz Kadirioðlu, Ayþem Cavcav, Ceylan Pakkan, Gabriela Olaru Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Arka kapak fotoðrafý Araþ. Gör. Mert Uçkan Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk Çýkarken sayýmýzla 2004 yýlýný tamamladýk. 2 aylýk haberlerimizle dolu dolu bir YEDÝTEPEHABER le karþýnýzdayýz. Bu sayýmýza da Haber Turu muz ile baþlýyoruz. 25 haberimiz var. Ancak bunlar bizim içeriðine bakarak seçtiklerimiz. Aslýnda YEDÝTEPEHABER in akademik faaliyetlerinde ya da atamalarda yer alan her þey haber niteliðinde. Ancak, bazý faaliyetleri, hem ayrýntýlý olarak elimize geçmemesi, hem de niteliði gereði fazla yer ayýramadýðýmýzdan farklý baþlýklar altýnda verme durumunda kalýyoruz. Haber Turu nu, geçen sayýmýzda baþlattýðýmýz Mezunlarýmýzdan Haberler izliyor. Ayýn konularý olarak içte iki olay seçtik. Bizim için ikisi de farklý yönlerden önemli idi. Ýlki, Ata mýzýn aramýzdan ayrýlýþýnýn 66. yýlý dolayýsýyla düzenlenen anma programý idi. Londra dan gelen Dr. Andrew Mango nun konuk konferansçý olduðu bu tören, çeþitli yönleri ile sizlere aktarmamýz gereken önemi taþýyordu. Ýkinci ayýn konusu olarak seçtiðimiz olay, Kasým 2004 tarihlerinde Üniversitemizin Eðitim yýlý tanýtým faaliyetleri olarak Ýstanbul dýþýndan davet ettiðimiz liselerle ilgili etkinlik. Dýþta ayýn önemli olayý ise, 3 Kasým 2004 tarihinde yapýlan ABD Baþkanlýk seçimleri. Prof. Dr. Hasan Köni ABD seçimlerini deðerlendirdi. Ayrýntýlý Haber de Cumhuriyet Kupasý ile ilgili haberimiz var. Ýçimizden biri nde bu kez yine çok önemli bir hocamýzý, Prof. Dr. Cevat Çapan ý tanýtýyoruz... Akademik Faaliyetler yine dolu. Ancak, bize ulaþamayan faaliyetler de olabilir. Onlarý da bir sonraki sayýmýza veririz... Atamalar bölümümüzde, akademik yýl baþlamasýna raðmen, yine bir hayli atama, görev deðiþikliði ve yükselmeler var. Laboratuvarlarýmýz, Atölyelerimiz, Stüdyolarýmýz da size Sistem Mühendisliði laboratuvarlarýný Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Melek Demirhan tanýtýyor. Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz da, çiçeði burnunda deyimini kullanabileceðimiz bir fakültemizi, Ticari Bilimler Fakültesi ni, Dekan Prof. Dr. Ömer Gökalp tanýtýyor. Saðlýkla ilgili Doktorumuzdan köþesinde, her zaman güncelliði koruyan bir konu olarak AIDS konusunu Týp Fakültesinden Prof. Dr. Sesin Kocagöz ve Prof. Dr. Ece Genç anlattýlar. Sosyal Tesislerimiz de bu kez öðrenci oteli ve yurtlarýmýzý anlatýyoruz. Kýz ve erkek otel ve yurt müdürleri Sevim Aðdere ve Hasan Sak konuklarýmýz. Dergimizin son haberleri ise, her zaman olduðu gibi, Öðrenci kulüpleri ile Spor a ayrýldý. Bu sayýmýzýn arka kapaðýnda özel bir fotoðraf var. Bundan böyle Arka kapak fotoðrafý olarak bize göndereceðiniz sanatsal fotoðraflarýnýzý yayýnlýyoruz. YEDÝTEPEHABER in kadrosunda da deðiþiklikler oldu. Dergimizin baþýndan beri katkýda bulunan arkadaþýmýz Hülya Alper, görev deðiþikliði nedeni ile Dergimizin yönetici kadrosundan ayrýldý. Ancak, haberlerini yeni görevinin bulunduðu Diþ Hekimliði Fakültesinden bizlere göndermeye devam edecek. Dergimize iki yýldan fazla hizmet veren arkadaþýmýz Hülya Erten de kadromuzdan ayrýldý. Her iki arkadaþýmýza, YEDÝTEPEHABER e yapmýþ olduklarý katkýlardan ötürü teþekkür ediyoruz. Esen kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

3 Haber Turu Endodonti Konferansý Diþ Hekimliði Fakültesi Endodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý, 9 Ekim de Dentsply Türkiye temsilcilerinin de katýldýklarý Döner Aletlerle Kök Kanalý Geliþtirme Yöntemleri konulu bir konferans düzenledi. Endodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý nýn Dentsply Türkiye temsilcileri ile ortak olarak düzenlediði ve Diþhekimliði Fakültesi nin 4. ve 5. sýnýf öðrencilerinin katýldýklarý konferansta, katýlýmcýlara Proter kanal aletlerinin kullanýlmasý ve Thermafil ile kanallarýn doldurulmasý konularýnda bilgiler verildi. Endodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý nýn baþkanlýðýnda düzenlenen ve öðrencilere, robot hastalar üzerinde uygulamalarýn tek tek yaptýrýldýðý konferansa, Fakültenin yardýmcý doçent ve araþtýrma görevlileri de katýldý. Periodontoloji Anabilim Dalý nýn, Mezuniyet Sonrasý Eðitime Katký amacý ile diþ hekimlerine yönelik düzenlediði eðitim seminerlerinin ikincisi, 22 Kasým da Diþ Hekimliði Fakültesi Konferans Salonunda yapýldý. Diþ Hekimliði Fakültesi Endodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý, Endodonti ile Tedavide Baþarý konulu konferansta yaptýðý konuþmasýnda...endodontik tedavinin baþarýlý olabilmesi için ilk þart kök kanallarýnýn çok iyi temizlenip þekillendirilmesidir. Tabii hemen Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý... sonrasýnda da þekillendirilen kanallarýn çok iyi doldurulmasý gerekir.tedavinin tamamlanmasý ile iþ bitmiþ deðildir. Bu diþlerin her sene radyoðrafileri alýnarak sürekli kontrolu gerekir. Bu kontroller senelerce sürmelidir... dedi. Konsültasyon Kliniði kuruldu Diþ Hekimliði Fakültesi, kuruluþ amaçlarýndan birini daha gerçekleþtirerek çalýþmalarýna bir yenisini ekledi. Diþ hekimleri ile sürekli olarak mesleki iletiþim içinde olabilmek ve onlarýn hastalarý ile ilgili sorunlarýný tartýþmak ve yardýmcý olmak amacý ile Türkiye de ilk defa bir Konsültasyon Kliniði kuruldu. Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý nýn önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunun almýþ olduðu kararla kurulan Konsültasyon Kliniði ne baþvuran diþ hekimleri, hastalarý ile ilgili soru ve sorunlarýný, Anabilim Dalý Baþkanlarýndan oluþan Konsültasyon Kurulu nda yer alan öðretim üyeleri ile tartýþabilecek ve kendilerinden yardým alabilecekler. Konsültasyon Kliniði nde þu öðretim üyeleri yer alýyor: Prof. Dr. Türker Sandallý (Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný), Prof. Dr. Tülin Arun (Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný / A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý (Oral Diagnoz ve Radyoloji ve Endodonti A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Senih Çalýkkocaoðlu (Protetik Diþ Tedavisi A.B.D. Konsültasyon Kliniði üyeleri... Bþk.), Prof. Dr. Peker Sandallý (Oral Ýmplantoloji A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Nüket Sandallý (Pedodonti A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Mübin Soyman (Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Kemal Þençift (Aðýz, Diþ Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz (Periodontoloji A.B.D. Bþk.), Prof. Dr. Ender Kazazoðlu ve Prof. Dr. Koray Oral. 1

4 Haber Turu Türk Üniversiteleri Avrupa Araþtýrmalarý Birliði Semineri 2 Soldan saða; Prof. Dr. Ersin Kalaycýoðlu, Prof. Dr. Dobrin Kanev, Prof. Dr. Haluk Ülman, Prof. Dr. Jorg Monar, Prof. Dr. Nicolae Paun Hukuk Fakültesi ve Türk Üniversiteleri Avrupa Araþtýrmalarý Birliði nin iþbirliði ile Güneydoðu Avrupa nýn Avrupalýlaþtýrýlmasý: Avrupa Birliði ne tam üyelik sürecinin aday ülkeler üzerindeki etkileri konulu seminer 5-6 Kasým tarihlerinde Üniversitemizde yapýldý. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi Avrupa Birliði ne tam üyelik baþvurusunda bulunan aday ülkelerden ve Birlik üyesi olan Yunanistan dan konuþmacýlarýn katýldýðý toplantýda konuþmacýlar, vatandaþý olduðu aday ülke açýsýndan Avrupa Birliði ne girebilmek için atýlmasý gereken adýmlarý, bu adýmlar doðrultusunda uyum sürecinin nasýl iþlemekte olduðunu ve bunlarýn ne gibi politik, ekonomik ve sosyal etkiler doðurduðunu ortaya koydular. Toplantýnýn ilk gününde açýlýþ konuþmasýný Hukuk Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu ile Bulgaristan Avrupa Topluluðu Araþtýrma Birliði Baþkaný Dr. Krassimir Nikalov yaptý. Prof. Dr. Haluk Ülman ýn oturum baþkanlýðýný yaptýðý ilk günki Seminerde Iþýk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycýoðlu Aday ülke konumundaki Türkiye nin uyum süreci içerisinde attýðý ve/veya atacaðý adýmlarýn Türk Politik Sistemini ne þekilde etkilediði ; Yeni Bulgaristan Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Dobrin Kanev Avrupalýlaþma süreci içerisindeki Bulgaristan ýn Politik Sistemi ; Sussex Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Yönetmeni ve House of Lords danýþmaný Prof. Dr. Jorg Monar Üye ülkelerin Avrupalýlaþma süreci içerisinde karþýlaþtýðý temel sorunlar ; Romanya dan Prof. Dr. Nicolae Paun ise Avrupalýlaþma ve modernleþme hakkýndaki araþtýrmalarý ile bunlarýn Romen halký üzerindeki etkileri konusunda bildirilerini sundular. Toplantýnýn ikinci gününde konu, Avrupalýlaþma süreci içerisinde ortaya konan ekonomik ve sosyal yeni yapýlaþmalar ile bunlarýn sebep olduklarý olumsuzluklar / olumluluklar idi. Konuþmacýlar, Fen Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu Avrupa Birliðine tam üyelik sürecinin Türkiye açýsýndan doðurduðu Sosyal ve Kültürel yansýmalar, Ýstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Taner Berksoy, Avrupa Birliði ne kriterlerinin Türk Ekonomisi üzerindeki etkileri, Atina Üniversitesinden Prof. Dr. George Pagoulatos, Avrupa Topluluðuna tam üye olan Yunanistan ýn uyum süreci içindeyken attýðý adýmlar ile bu adýmlardan alýnabilecek dersler baþlýklý konuþmalarýný yaptýlar. Ayrýca, Yeni Bulgaristan Üniversitesinden Prof. Dr. Georgi Pevv, Avrupa Birliði ne uyum süreci içerisinde atýlan adýmlarýn Bulgaristan Kamu Yönetimi üzerindeki etkileri ; Ýzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Günuður Türk Hukuk Sisteminin Avrupa Topluluðu kurallarýna adaptasyon süreci ; Atina Üniversitesinden Prof. Dr. Susanne Verney, Avrupalýlaþmanýn Yunan Demokrasisi üzerindeki olumlu etkileri üzerine konuþtular. Seminerde, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan da konu ile ilgili görüþ ve fikirlerini dinleyicilerle paylaþtý. Seminerin kapanýþ konuþmasýný ise Üniversitemizde konuk öðretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Nanette Neuwahl yaptý.

5 Haber Turu Büyük Orta Doðu Projesi tartýþýldý ABD nin Ýstanbul Baþkonsolosu David Arnett Üniversitemizde Büyük Orta Doðu Projesi adlý bir konferans verdi. 16 Aralýk 2004 tarihinde Ýnan Kýraç Salonunda verilen konferansta açýþ konuþmasýný yapan Mütevelli Heyet baþkaný Bedrettin Dalan, Arnett i çok eskiden tanýdýðýný, Türkiye nin ve Türklerin dostu olduðunu, güzel Türkçe bildiðini ve konuþmasýndan sonra kendisine her konuda açýkça sorularýn sorulabileceðini ve Arnett in de bunlarý açýkça, içtenlikle cevaplayacaðýný söyledi. Arnett, ABD nin Büyük Orta Doðu Projesini anlattý. Projenin, Orta Doðu Ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerine demokrasi, eðitim ve ekonomik refah getirmeyi amaçlayan bir proje olduðunu ve bu bölgede bulunan ülkelerin, halklarýn istedikleri takdirde bu ülkeleri kapsamýna alacaðý hususunu belirtti ve bu projenin toplumlarýn istememeleri durumunda hiçbir zaman uygulanmayacaðýnýn da altýný çizdi. Arnett,...Arap ülkelerinin yüzde 50 sinden fazlasý eðitimden yoksundur. Özellikle kýzlarýn eðtimi, bir kýsým Orta Doðu ve Fas ve Mýsýr gibi Kuzey Afrika ülkelerine bu oranýn daha da üstüdedir. Büyük Orta Doðu Projesinin amacý, geniþletilmiþ Orta Doðu ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerini içine alan bir proje olarak 2001 yýlýnda planlandýðýný ve amacýnýn, bu ülkelere demokrasi ve ekonomik refah getirmektir... dedi. Arnett, konuþmasýna þöyle devam etti:...bu proje Orta Doðu ülkelerini denetlemek amacý ile hazýrlanmýþ bir master plan deðildir. Bu ülkelere demokrasiyi getirmeyi, özellikle kýzlarýn, kadýnlarýn eðitim düzeylerini yükseltmeyi ve bu ülkelerin ekonomik kalkýnmalarýný amaçlayan bir projedir. Bu proje, bu ülkelerde yaþam standardýnýn yükselmesini amaçlamaktadýr... Bu ülke halklarýnýn istemesi durumunda bu ülkelere uygulanacaktýr; istememeleri durumunda hiçbir zaman uygulanmayacaktýr... Arnett, konuþmasýnda Türkiye nin bu proje içerisinde konumunu ise þöyle açýkladý: Proje Türkiye ye karþý deðildir. Biz Türkiye nin demokratik ve laik bir ülke olarak kalmasýný destekliyoruz... Arnett, projenin gerçekleþmesi için David Arnett konuþmasýný yapaken... öncelikle Ýsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiðini, bu sorunun çözülmemesi durumunda Projenin uygulanmasýnýn çok zor olduðunu da söyledi. Arnett, konuþmasýnýn baþýnda ve sonunda ise...bu proje, bir askeri proje deðildir, Türkiye ye karþý deðildir, insan haklarýna saygýyý esas almýþtýr... vurgulamasýný yaptý. Arnett in konferansý çok sayýda soru ve cevap ile son buldu. Rektörümüz ve Hukuk Fakültesi Dekanýmýz Career Solutions toplantýsýnda Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Hukuk Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu Boðaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulubü ENSO tarafýndan düzenlenen Career Solutions günlerine katýldýlar. 10 Aralýk 2004 günü düzenlenen Akademik Kariyer konulu toplantýya katýlan Prof. Dr. Ahmet Serpil konuþmasýnda, mühendislerin mutlaka MBA yapmalarýný, hatta uluslararasý iliþkiler ve hukuk dallarýnda lisansüstü programlar ile kendilerini geliþtirmelerinin gerektiðine deðinerek...türkiye de ÖSYM de 30 yýldan beri her yýl öðrencinin yüzde 75 inin üstündeki bir kýsmý mühendislik mesleðini seçmektedir. Bu nedenle beyin göçümüzün büyük bir kýsmýný oluþturan mühendislerimizin kendi alanlarý dýþýnda da ülkeye maksimum fayda saðlamalarý gerekir... dedi. 14 Aralýk 2004 tarihinde yapýlan AB ile Entegrasyon da Kariyer konulu toplantýya Hukuk Fakültesi Dekaný ve Turkish Universities Association in EC Studies Baþkaný olan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu katýldý. Türkiye de AB konusunda yüksek lisans ve doktora programý yapmakla yetkili tek ihtisas enstitüsü niteliðindeki Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünün kurucusu ve tarihleri arasýnda müdürlüðünü yapan Prof. Dr. Kabaalioðlu, AB konusunda yurt içinde ve yurt dýþýnda yapýlabilecek yüksek lisans çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Kamu sektöründe olduðu gibi özel sektörde de AB konusunda çalýþýlabilecek alanlar hakkýnda açýklamalar yapan Prof. Dr. Kabaalioðlu, aslýnda salt AB uzmaný olmak üzere lisans düzeyinde AB konulu programlar yerine, iyi bir hukukçu, iyi bir iktisatçý, iyi bir siyasal bilimci olunmasýný ve bundan sonra AB konusunda ihtisaslaþmaya gidilmesini önerdi. 3

6 Haber Turu Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret Anlaþmalarý Uygulamasý Semineri 4 Hukuk Fakültesi, ile Ekim tarihleri arasýnda Dünya Ticaret Örgütü ve ticaret sözleþmeleri ile ticaret sözleþmesinin baðlayýcýlýðý ve uygulanabilme gücü konusunda birbirini izleyen iki seminer düzenledi. International Law Institute (Washington, D.C.) tarafýndan görevlendirilen Profesör Patrick F.J. Macrory tarafýndan sunumu gerçekleþtirilen ilk seminerde; Profesör Macrory, GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade-Tarifeler ve Ticaret Hakkýnda Genel Anlaþma) nýn yaratýlma sebeplerini, zaafiyet noktalarýný ve söz konusu zayýflýklara karþýn GATT ýn baþarýya ulaþmasýnýn arkasýnda yatan gerçekleri anlattý. Daha sonra ise WTO (World Trade Organization-Dünya Ticaret Örgütü) nün kurulma süreci ile GATT ve WTO iliþkisi karþýlaþtýrmalý olarak anlatýldý. Bu baðlamda, GATT ýn temel yapýsýný ortaya koyan belli bazý maddeler, tarifeler ile baðlýlýk ilkesi ve bunun uygulanma sýnýrlarý, açýklýk/aleniyet prensibi, gümrük problemlerine iliþkin olarak yapýlmasý gereken yasal acil düzenlemeler, kotalara iliþkin yasaklar ve bunlarýn istisnalarý ile antidamping sözleþmelerine iliþkin düzenlemelere deðinilen Seminerde, GATT ý kabul ederek imzalayan devletlerin söz konusu sözleþmeyi ihlal etmeleri durumunda WTO nun uyuþmazlýk çözümü konusundaki etkin rolü ve WTO daki yargýlama süreci de ele alýndý. Seminer süresince teorik olarak aktarýlan bilgiler, WTO kapsamýnda ele alýnarak karara vardýrýlan bazý emsal dava dosyalarýnýn birebir incelenmesi ile de desteklendi. Seminerin son gününde genel bir deðerlendirme sýnavý yapýldý. Ýkinci Seminer ise Uyuþmazlýk çözümü, arabuluculuk ve tahkim adý altýnda Ekim 2004 tarihlerinde yapýldý. International Law Institute (Washington, D.C.) tarafýndan görevlendirilen Prof. Dr. Markham Ball tarafýndan gerçekleþtirilen Seminerde öncelikle ulusal ve uluslararasý ticari tahkimin hukuki yapýsý, tarihi geliþimi ve bugün varýlan son nokta üzerinde duruldu. Türk hukuk sisteminde tahkimin yerine de deðinilen Seminerde, Türk tahkim yasasý ve bazý ulusal Enstitülerce ortaya konulan tahkim kurallarý ile UNCITRAL (UN Commission on International Trade Law- Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Ticaret Hukuku Komisyonu) ýn model hukuku ile diðer bazý ulusal tahkim yasalarý karþýlaþtýrmalý olarak analiz edildi. Prof. Dr. Patrick G. J. Macrory seminer sýrasýnda... Seminerde, tahkim kararlarýnýn uygulanabilirliði ve yasal baðlayýcýlýðý konusu da, gerek ikili milletlerarasý sözleþmeler uyarýnca, gerekse bölgesel çok taraflý milletlerarasý sözleþmeler uyarýnca incelendi ve New York Milletlerarasý Tahkim Sözleþmesi gibi konular üzerinde de duruldu. Seminerin son gününde ise katýlýmcýlara, pratik konusu seçilen uyuþmazlýk hakkýnda tahkime giderek, tahkim sürecinin tüm aþamalarý ile ilgili pratik bir uygulama yapma olanaðý saðlandý. Ceza Kanunu Semineri Yeditepe de yapýldý Ýstanbul Barosu Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ve yeni Türk Ceza Kanunu nu kaleme alan bilim heyetinde yer alan öðretim üyelerinin açýklamalarda bulunduðu iki günlük seminer, Aralýk 2004 tarihlerinde Üniversitemiz Ýnan Kýraç Salonunda gerçekleþtirildi. Ýstanbul Barosu Baþkan yardýmcýsý Av. Filiz Saraç bu toplantýlarý gerçekleþtirebilmek için deðiþik seçenekler üzerinde durduklarýný, ancak büyük katýlým beklenmesi nedeniyle Yeditepe Üniversitesinin 1200 kiþilik bu salonunu tercih ettiklerini belirtti. Hoþ geldiniz konuþmasý yapan Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Ýstanbul Barosu ile sürdürülen iþbirliðinin bundan sonra da devam edeceðini ve Yeditepe nin tüm olanaklarýyla Ýstanbul Barosu çalýþmalarýna destek olacaklarýný belirtti. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi yetkilileri, Ýcra ve Ýflas Kanunu nda yapýlan deðiþiklikler, AB Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Annan Planý ve Kýbrýs gibi deðiþik konularda Ýstanbul Barosu iþbirliði ile gerçekleþtirdikleri bilimsel toplantýlar dizisinin bundan sonra da devam edeceðini belirtti.

7 Haber Turu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi ve Çalýþtaylarý Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümü tarafýndan gerçekleþtirilen Endüstri ile Üniversite iþbirliðine en güzel örneklerden biri olan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim ve Çalýþtaylarý Kasým ve Aralýk aylarýnda devam etti. Ýlki 27 Ekim 2004 de yapýlan bu eðitim çalýþmalarýnýn, ikincisi 24 Kasým 2004 tarihinde, Üçüncüsü ise 22 Aralýk 2004 tarihinde Üniversitemizde yapýldý. Ford Otosan, Arçelik, Eczacýbaþý, Bosch, Erdemir Demir Çelik, vb. gibi ülkemizin en önemli firmalarýndan iþyeri hekimleri, iþ güvenliði uzmanlarý ve insan kaynaklarý elemanlarý bu "eðitim ve çalýþtaylar"a düzenli olarak katýldýlar ve katýlýmcý sayýsý sürekli olarak arttý. Temel Týp Bilimleri Bölümü, Ýþ Saðlýðý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Sabuncu koordinatörlüðünde yapýlan bu eðitim ve çalýþtaylara, bu güne kadar, yaklaþýk 20 deðiþik firmadan, 60'ýn üzerinde eleman ve uzman katýldý. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim ve Çalýþtaylarý nýn dördüncüsü ise, 26 Ocak 2005 de Ýþ Saðlýðý Veri Tabaný, Endüstride Risk Deðerlendirilmesi Yöntemleri ve Risk Analizi konusunda yapýlacak. Yapýlan bu eðitim ve çalýþtaylar ile Endüstrimizin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusundaki eðitim ihtiyacýný, akademik düzeyde saðlayan ilk Üniversite olma yanýnda, Üniversitemiz, ayný konuda bir ilke daha imza atarak eðitim yýlýnda, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda lisansüstü eðitimine de baþlamak üzere hazýrlýklarýný yapmaktadýr. AB ye girme süreci içerisinde oldukça önem kazanan Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda akademik alanda önemli mesafe alan Üniversitemiz, çok yakýn bir zamanda doðrudan Ülkemiz endüstrisine yönelik elektronik eðitim (e-eðitim) çalýþmalarýna da baþlayacak. Bu þekilde, endüstride çalýþan herkes, zaman kaybetmeden, iþyerlerinden ayrýlmadan Ýþ saðlýðý ve Güvenliði konusundaki eðitim gereksinmelerini karþýlayabilecek. Prof. Dr. Hilmi Sabuncu çalýþtay sýrasýnda... 5 Bedrettin Dalan ýn Anti-aging konferansý Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan, 23 Aralýk 2004 tarihinde Antropoloji Bölümünün davetlisi olarak Rektörlük Üzeyir Garih konferans salonunda Anti - aging (yaþlanmaya karþý) konulu ilgi ile izlenen bir konferans verdi. Geniþ bir izleyici kitlesi tarafýndan izlenen konferansta, sözlerine, insanlarýn psikolojisinde kaldýr, parçala; kaç, kurtul alt geninin bulunduðunu söyleyerek baþlayan Bedrettin Dalan, insanýn saðlýklý yaþlanmasýnda doðru beslenmenin çok önemli yeri olduðu vurguladý. Günümüz insanýnýn da, atalarý gibi, 140 yaþýna kadar yaþlanmadan, çökmeden uzun ömürlü olarak yaþayacaðýný söyleyen Dalan, ilk insanýn beslenme alýþkanlýklarýný, örnekler vererek anlattý. Dalan, modern beslenmenin yýllýk bir geçmiþinin olduðunu, günümüz insanýnýn yaþlanmadan uzun yaþabilmesi için de bu tür bir beslenme içerisinde olmasý gerektiðini söyledi. Dalan, naturel bir yaþam için þu öðütlerde bulundu: Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan konuþmasýný yapaken......uzun yaþamak istiyorsanýz; erken yatýlacak, az kalori alýnacak, günlük bedensel hareketler arttýrýlacak... Özellikle beslenmede meyve, sebze çok yenecek, þeker hayatýmýzdan çýkacak, tuzsuz yemek yenecek... Çok öðün yenecek ama azar azar yenecek... dedi. Özellikle bünyenin aç kalmamasý gerektiðini söyleyen Dalan, alt ve üst beynin çalýþmamasý gerektiðini; açlýk durumunda ise üst beynin alt beyni maðlup ettiðini söyledi. Uykunun ve stresten uzak durmanýn da saðlýklý, uzun yaþamanýn nedenlerinden biri olduðunu vurgulayan Mütevelli Heyet Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Ýslamiyet ile anti-aging arasýnda bazý benzerlikler bulunduðuna da iþaret etti ve Üniversitemizin yakýn bir gelecekte, Þile Doða Club da 12 bin metre kare alanda bir Anti-Aging merkezi nin faaliyete geçeceði haberini de verdi.

8 Haber Turu Üniversitemiz, AB ve Aday Ülkeler 6. NET-PECO Çalýþtay ýnda 30 Kasým - 3 Aralýk 2004 tarihleri arasýnda Avrupa Birliði Ülkelerinin oluþturduðu Yapýsal Bütünlük Nötron Teknikleri Standardizasyon Aðý ve NET Yürütme Kurulu toplantýsýna Türkiye yi temsilen Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge katýldý. Hollanda Petten de bulunan AB Komisyonu Genel Müdürlüðü Avrupa Birleþik Araþtýrma Merkezi nde gerçekleþtirilen, Çalýþtay ve Yürütme Kurulu toplantýsýna Hollanda, Fransa, Almanya, Ýngiltere, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya nýn Üniversite ve Araþtýrma Merkezlerinden toplam 18 kiþi katýldý. Türkiye Çalýþtay da, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge ile ilk kez temsil edildi. Adý geçen Çalýþtayda, Malzeme karakterizasyonu ile ilgili nötron difraksiyon ve X-ýþýn difraksiyon teknikleri ile yüksek basýnca dayanýklý malzemelerin verileri incelendi. Elde edilen sonuçlarla Avrupa da Ýleri teknoloji ile üretim ve patent çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Sunumlarda ülkeleri temsil eden üniversite ve araþtýrma merkezlerinin potansiyelleri ve bilgi birikimleri tartýþýldý ve sonuçlar Yürütme kurulunda görüþüldü. Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge sunum sýrasýnda... Yürütme Kurulu Toplantýsý Görev Gruplarý 1 ve 2 (TG1 ve TG2) olarak sonuçlarý deðerlendirildi ve üye ülkelerin katkýlarý incelendi.. Yeditepe Üniversitesi, Türkiye yi temsilen her iki görev gücünde de yer aldý. Çalýþtay toplantýlarýnýn sonucunda malzeme karakterizasyonunda tahribatsýz testlerde Yeditepe Üniversitesi verilerinin kullanýlacaðý kararý da alýndý. 6 Rochester Institute of Technology ile eðitim projesi Rochester Institute of Technology (RIT) ve Üniversitemiz iþbirliði ile düzenlenen yüksek lisans programý yeniden düzenleniyor. ABD nin saygýn eðitim kurumlarýndan olan Rochester Institute of Technology (RIT) ile birlikte düzenlenen projede yurt içinden ve yurt dýþýndan yüksek lisans yapmak isteyen öðrenciler eðitimlerinin bir kýsmý Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, bir kýsmýný ise ABD de RIT yapacak ve iki üniversitenin diplomasýna sahip olacaklar. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge nin bu konuda yapmýþ olduðu açýklamaya göre, geçen yýl sürenin kýsýtlý olmasý nedeni ile geniþ olarak duyurulamayan proje bu yýl çok daha kapsamlý ve etkili olarak planlandý. Bu yýl yapýlan önemli deðiþikliklerden biri de, baþvurularýn Internet üzerinden yapýlabilmesi. Ýngilizce hazýrlýk programýnýn olmadýðý bu projede, eðitime öncelikli olarak mühendislik ve iþletme bölümlerinin mezunlarý alýnacak. Rochester Institute of Technology...

9 Haber Turu Ýþletme Bölümü öðrencilerine duayenlerden konferanslar Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan Ishak Alaton a (solda) plaket veriyor, saðda, Rektör Yardýmcýsý Ýþletme Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Atilla Dicle... Sosyal Bilimler Enstitütüsü Ýþletme yüksek lisans ve doktora programýnda, öðrenciler iþ dünyasýnýn önemli simalarý ile tanýþtýrýldý. Kasým ve Aralýk aylarý içerisinde yapýlan bu konferanslara ilkine, iþ dünyasýndan ALARKO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýshak Alaton davet edildi. Alaton, 12 Kasým 2004 Rektörlük Binasý Üzeyir Garih Salonu kalabalýk bir izleyici grubuna Diploma sonrasý arayýþlar adlý bir konferans verdi. Konferansa doktora öðrencileri yanýnda, programýn öðretim elemanlarý ile yine bölümün isteyen yüksek lisans programý öðrencileri de katýldý. Bu konferanslarýn ikincisi ise 27 Kasým tarihinde sadece doktora öðrencileri için yapýldý. Konuþmacý, yine Ýþ dünyasýnýn duayenlerinden Dýþbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný Tayfun Bayazýt idi. Bayazýt, doktora öðrencilerine Ýþ dünyasýnda bilginin yönetimi konulu bir konferans verdi. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan Hüsamettin Kavi ye plaket verirken... Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Hüsamettin Kavi de yine doktora öðrencileri için 11 Aralýk tarihinde Ýþ hayatýnda sanayi-üniversite iþbirliði konulu bir konferans verdi. Ayrýca, Ýþletme Bölümü lisans son sýnýf öðrencileri için de bir konferans düzenlendi. Bilgi Üniversitesi öðretim elemanlarýndan Ömer Madra 8 Aralýk tarihihinde Küreselleþme ve etkileri konulu bir konferans verdi. Konferanslarýn sonunda Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle tarafýndan konuþmacýlar Alaton'a, Bayazýt a, Kavi ye ve Madra ya teþekkür plaketleri verildi. Manas Üniversitesi ile iþbirliði Üniversitemiz ile Kýrgýzistan Manas Üniversitesi arasýnda iþbirliði anlaþmasý yapýldý. Akademik Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Ý. Atilla Dicle ve Ýþletme Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, 2-8 Ekim 2004 tarihleri arasýnda Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi nin davetlisi olarak Baþkent Biþkek te düzenlenen uluslararasý bilimsel etkinliklere katýldýlar. Biþkek te bulunduklarý süre içinde Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Sayýn Askar Akayev, Kýrgýzistan ýn ulusal yazarý Cengiz Aytmatov, Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karýbek Moldobayev ve Rektör Vekili Prof. Dr. Seyfullah Çevik ile görüþerek Üniversitelerimiz arasýnda olasý iþbirliði konularýný görüþtüler. Bu görüþmelerin sonucu olarak, Sonbahar 2005 döneminde baþlamak üzere Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi nden 10 Araþtýrma Görevlisi nin burslu olarak Ýngilizce öðrenmek ve master/doktora yapmak üzere Üniversitemize gelmeleri konusunda anlaþmaya varýldý. Soldan saða; Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Karýbek Moldobayev ve Prof. Dr. Ülkü Dicle Manas Üniversitesinde...

10 Haber Turu Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Bölümü Gemlik Borusan Limanýnda Yeni kurulan Ticari bilimler Fakültemizin Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik Bölümü, 11 Aralýk 2004 Cumartesi günü, sektörün ileri teknoloji ile çalýþan bir özel sektör liman tesislerine teknik gezi düzenledi. Borusan Lojistik Daðýtým, Depolama Taþýmacýlýk ve Tic. A.Þ. ye ait olan Gemlik Limaný na yapýlan geziye, Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik Bölümü öðrencileri büyük ilgi gösterdi. Yapýlan teknik gezide Üniversitemizi Borusan Grubu Bursa Bölge Müdürü Necdet Atýlgan ile Gemlik Borusan Liman Müdürü Uygun Deðirmenci ve Terminal Müdürü Ramis Hacýsalihoðlu karþýladý. 8 Önce, Liman Müdürü Uygun Deðirmenci öðrencilere limanýn tarihçesini, kapasitesini limanýn iþletimi, yükleme-boþaltma için gelen gemilere uygulanan iþlemleri, toplam kalite yönetimi ve limanda kullanýlan araçlar hakkýnda genel bilgi verdi. Daha sonra Terminal Müdürü Ramis Hacýsalihoðlu, liman arka sahasý olarak adlandýrýlan terminal iþlemleri hakkýnda bilgi verdi: Gelen konteynýrlarýn limana ilk geliþinden gemilere yüklenmesine, gemilerle gelen konteynýrlarýn boþaltýlýp ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrýlmasýna kadar geçen sürede gerçekleþen iþlemlerden söz etti. Liman sahasýndaki önemli operasyonlardan olan depo yönetimi ve iþletilmesi, terminal Bölüm öðrencileri toplu halde Gemlik Borusan Limanýnda... iþletilmesi ve kontrolleri konusunda öðrencilerimize ayrýntýlý bilgiler verildi. Yapýlan teknik gezi limanda çektirilen toplu fotoðraf ile son buldu. Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölüm laboratuvarlarý yenilendi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, uygulamalý derslerin aðýrlýklý olduðu ve tamamen bilgisayar destekli bir eðitim programý sürdürdüðü için, laboratuvarlarýn geliþtirilmesi amacýyla Ýletiþim Fakültesinde asma kattaki iç avluyu çevreleyen derslikler geniþletilerek, 5 büyük bilgisayar laboratuvarý düzenlendi ve tümü yeni alýnan son model 150 Macintosh bilgisayarlarla donatýldý. Laboratuvarlarýn her biri, 30 ar öðrenci kapasiteli. Böylece, yeniden düzenlenen küçük araþtýrma laboratuvarýndakilerle beraber, bölümdeki Macintosh G5 bilgisayarlarýn sayýsý 95 e ulaþtý. Bunlar çift iþlemcili ve 20 Cinema Display ekran ile donatýlmýþ modeller. Ýki laboratuvarda ise toplam 60 adet emac bulunuyor. Ayrýca, bölüme iki adet yeni Plotter alýndý ve mevcut PC laboratuvarý da 30 adet yeni bilgisayarla donatýldý. Labornatuvarda öðrenciler Öðretim Görevlisi Neda Saraçer le... Bölümde bir de 3 Boyutlu Modelleme amaçlý araþtýrma laboratuvarý bulunuyor. Bilgisayarda sanal ortamda tasarlanan nesneler, buradaki 3D Printer prototip makinesinde otomatik olarak üretilebiliyor.

11 Haber Turu Her çocuða bir diþ fýrçasý kampanyasý Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý ve Prof. Dr. Nüket Sandallý çocuklara diþ fýrçalarýný verirken... Diþ Hekimliði Fakültesi, 24 Kasým tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesi nde Her Çocuða Bir Diþ Fýrçasý kampanyasýný baþlattý. Kampanyanýn amacý, özellikle bölgede bulunan devlet ilköðretim okul öðrencilerinin diþ taramalarýný gerçekleþtirmek ve aðýz hijyenlerine dikkat etmeleri konularýnda bilgilendirmek. Bu amaçla, çevrede bulunan ilköðretim okullarý ile iliþki kuruldu. Öðrenciler Diþ Hekimliði Fakültemize davet edildiler ve taramadan geçirildiler. 24 Kasým-17 Aralýk tarihleri arasýnda 11 okulda toplam 1500 öðrencinin diþ taramasý yapýldý, her öðrenciye bir diþ fýrçasý verildi ve diþ saðlýðý konusunda bilgilendirildi. 9 Bir öðrenci diþ taramasýndan geçiyor... Diþ Hekimliði Fakültesi, baþlattýðý bu anlamlý çalýþmayý belirli zaman aralýklarý ile bölgesinde seçilen devlet ilköðretim okullarýnda devam ettirecek.

12 Haber Turu 10 Londra da Elektronik Bilgi Kaynaklarý-Data Bank konulu toplantý ve fuara katýldýk Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Dilek Erol, Filiz Çermen... Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol, Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu ve Kütüphane Müdürü Filiz Cermen den oluþan bir heyet 30 Kasým-3 Aralýk tarihlerinde Londra da gerçekleþtirilen Elektronik Bilgi Kaynaklarý - Data Bank konulu uluslararasý toplantý ve fuarlara katýldýlar. Toplantý sýrasýnda konu ile ilgili uluslar arasý firmalarýn açtýklarý standlar ziyaret edildi. Heyet üyeleri, elektronik bilgi kaynaklarýna abonelik dýþýnda çok sayýda yayýnevi ve þirketi ziyaret ederek 5 gün süren yoðun çalýþmalar sonucunda Üniversite Kütüphanesine 5 binden fazla yeni eser kazandýrdýlar. Kütüphanemiz ile ilgili bir diðer geliþme de, London School of Economics Avrupa Enstitüsü direktörü ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü eski baþkaný Prof. Dr. Paul Taylor un özel kütüphanesini Yeditepe Üniversitesi kütüphanesine baðýþlamasý. Kütüphanemize bir diðer önemli kitap baðýþý da, ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad ýn tarihi koleksiyonlarý da kapsayan özel kitaplýðýný Yeditepe Üniversitesi kütüphanesine baðýþlamasý. University of Massachussetts, Harvard, Tufts gibi üniversitelerde uzun yýllar öðretim üyeliði yapan Prof. Dr. Ahmad, Akademik yýlýnýn baþýndan beri Hukuk Fakültemizde ders vermektedir. Kütüphanemizde deðiþimler, geliþmeler devam ediyor. g Kütüphanemizde uzmanlýk bölümleri oluþturulmaya baþlandý. Bunlardan biri, sanat kitaplarý için bir sanat bölümü oluþturmasý. Kütüphanenin koleksiyonunda bulunan sanat kitaplarý bu bölümde toplandý ve gerekli teknik araçlarla da donatýldý. g Kütüphanemizdeki önemli geliþmelerden bir diðeri de görsel - iþitsel bir bölüm oluþturulmasý. Bu bölümün oluþturulmasýnda fakültelerimizden gelecek talepler doðrultusunda, DVD, CD ve film gibi materyaller satýn alýnmaya baþlandý. g Kütüphanemiz teknik yönden de geliþtiriliyor. Mevcut PC sistemi deðiþtirilerek Wýndows XP home iþletim sistemi 52x32x52 cdwr/16x dvd combo drive ve 15 Sony LCD Monitor özellikleri taþýyan yeni PC ler getirildi ve sayýlarý arttýrýldý. g Görme özürlüler için de Kütüphanemize yeni bir donaným getirilme çalýþmalarý baþlatýldý. Bununla ilgili ayrýntýlý bilgileri daha sonraki sayýlarýmýzda sizlere duyuracaðýz. Kütüphanemiz ile ilgili geliþmeleri ilerideki sayýlarýmýzda da sizlere aktarmaya devam edeceðiz. TV8 kampüs günleri Ýletiþim Fakültesi öðrencilerini ve ilgilenenleri profesyonel hayata hazýrlamak ve bu alanda çalýþanlarýn deneyimlerini öðrencilerimizle paylaþmalarýný saðlamak için, Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ile TV8 kanalý ortak bir proje geliþtirdi. TV8 Kampüste adlý projede, TV8 in önemli programlarýnýn yapýmcýsý, yönetmeni ve sunucusu öðrencilerle buluþtu. Ýletiþim Fakültesi cep sinemasýnda yapýlan organizasyona 29 Kasýmda Stüdyo programý yapýmcýsý Ömür Gedik, 8 Aralýk ta Packshot programý yapýmcýsý Güneþ Tulga ve 14 Aralýk tarihinde ise Yeni Vizyon programý yapýmcýsý Hülya Aydýn katýldý. Bölüm öðrencileri ile bölüm dýþýndan gelen öðretim elemanlarý ve öðrencilerin ilgi ile izledikleri etkinliklerde yapýmcýlar programlarýndan alýntýlar gösterdiler ve açýklamalarda bulundular.

13 Haber Turu Tiyatro Bölümü öðrencilerimizin baþarýlarý... Beste Tok ve Sertaç Ekici sahnede... Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öðrencileri, öðrenimlerini sürdürürken bir yandan da profesyonel çalýþmalar yapýyorlar. Ýstanbul un çeþitli Þehir ve özel tiyatrolarýnda, televizyon dizilerinde oynayan öðrencilerimizi sizlere duyurmak istedik. Zaman bulup da, özellikle bu oyunlarý tiyatroda ya da dizilerde izleyebilirseniz, öðrencilerimizin bu baþarýlarýný sizlerin de gururla paylaþacaðýnýza eminiz. Tiyatro Kedi de Hakan Altýner in yönettiði Kamelyalý Kadýn adlý müzikal oyunda Tiyatro Bölümünün iki öðrenci oynuyor. Beste Tok ve Sertaç Ekici... Oyunun baþ kadýn oyuncusu Beste Tok, Tiyatro Bölümü son sýnýf öðrencisi olan Beste, bu rolü, yapýlan seçmelerde pek çok adayý geride býrakarak kazandý. Sertaç Ekici de Kamelyalý Kadýn adlý müzikal oyunun baþ erkek oyuncularýndan biri... Oyunda Kont Varville rolünü oynayan Tiyatro Bölümü son sýnýf öðrencisi Sertaç Ekici de bu rolünü, yine yapýlan seçmeler sonucu kazandý. Oyun, 19 Ekim 2004 tarihinden beri Profile Alýþ-Veriþ Merkezindeki Tiyatro Kedi de sahneleniyor. Bölüm öðrencilerinden Yiðit Sertdemir, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý tarafýndan sahnelenen Bora Seçkin in yönettiði Can Ateþinde Kanatlar adlý tiyatro oyununda baþrollerden birini oynuyor. Sertdemir, ayrýca kurucularý arasýnda yer aldýðý Altýdan Sonra Tiyatro adlý tiyatro grubunda kendisinin yazýp yönettiði O.B.E.B adlý oyunda da baþrol oynuyor. Tiyatro Ayna da Mahmut Gökgöz ün yazýp yönettiði Pir Sultan Abdal adlý oyunda Tiyatro Bölümü son sýnýf öðrencilerinden Cem Zeynel Kýlýç ve Ceylan Karabulut önemli roller üstlendiler. Kýlýç ayrýca Devlet Tiyatrolarýnda Mehmet Akan ýn yazýp yönettiði Þeyh Bedreddin adlý oyunda da oynuyor. Tiyatrolar yanýnda Bölüm öðrencilerinden bir kýsmý da Televizyon dizilerinde ve filmlerinde baþarý ile oynuyorlar. Bölüm son sýnýf öðrencisi, basýnda da büyük yanký bulan Kanal D de yayýnlanmakta olan Haziran Gecesi adlý TV dizisinde Naz Elmas, Özcan Deniz le baþrolü paylaþýyor. Elmas, bu rol için yapýlan seçmelerde 100 den fazla aday arasýndan baþarýlý bulundu ve dizide baþrolü üstlendi. Bölüm ikinci sýnýf öðrencisi Yusuf Hasan Akgün, Teoman ýn senaryosunu yazýp yönettiði, Balans ve Manevra adlý sinema filmi için yapýlan seçmelerde baþarýlý bulunarak önemli rollerden birini üstlendi. YEDÝTEPEHABER olarak, öðrencilerimizin bu baþarýlarýný kutluyor, daha nice baþarýlar diliyoruz... 11

14 Haber Turu Dört Mevsim Kayýþdaðý fotoðraf projesi baþladý Mustafa Ergüler i kaybettik... Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Üniversitemizin hemen yanýbaþýndaki bir yerleþim merkezi olan ve yaklaþýk 30 yýllýk bir geçmiþi bulunan Kayýþdaðý Mahallesi ni konu alan Dört Mevsim Kayýþdaðý adýnda bir fotoðraf projesi baþlattý. 12 Kayýþdaðý Mahallesi ne, Anadolu nun farklý bölgelerinden göç eden ve burada kendilerine yeni bir yaþam kuran Kayýþdaðý sakinlerini, onlarýn evlerini, ailelerini, sokaklarýný, Pazar yerlerini, kahvehanelerini, düðünlerini, taziyelerini, gelenek ve göreneklerini, gündelik hayatlarýný fotoðraf karelerine aktarmak amacýyla baþlatýlan proje bir yýllýk bir süreyi kapsayacak. Projeye, Ýletiþim Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Fotoðraf Kulübü öðrencileri katýlýyor. Projede çalýþan öðrencilere yönelik olarak, Gazetecilik Bölümü öðretim görevlileri tarafýndan, foto röportaj ve dünyaca ünlü foto muhabirlerinin fotoðraf projelerinin de anlatýldýðý bir ders programý uygulanýyor. Ders programý ve fotoðraf çekimlerinin birlikte yürütüldüðü projede, siyah beyaz fotoðraf filmi kullanýlýyor. Projenin film ve film banyo-kart baský harcamalarýný Üniversitemiz karþýlýyor Ekim ayý sonunda tamamlanacak olan projenin bitiminde, bir fotoðraf sergisi açýlacak ve Kayýþdaðý Mahallesi sakinleri de bu sergiye davet edilecek. Güldem Þahan ödül töreninde... Elvan Arýkan... TUDEM Edebiyat Ödülleri Yeditepe de... Türk Edebiyatýna çaðdaþ ve özgün yapýtlar kazandýrmak amacýyla yarýþmalar düzenleyen ve Türkiye çapýnda çok yönlü eðitim yayýnlarý yapan 20 yýllýk bir kuruluþ olan TUDEM, 23 Ekim tarihinde 23. Tuyap Kitap Fuarý Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen 2004 Tudem Edebiyat Ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Öykü dalýnda bu yýl Üniversitemizden Kuzey Hazýrlýk Akademik Koordinatör Asistaný Güldem Þahan, Arkadaþým leylek, horoz ve diðerleri... adlý eseriyle birincilik ödülünü kazandý. Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilmler Fakültesi Ýktisat Bölümü öðrencilerinden Elvan Arýkan ise Mavi Öyküler adlý eseriyle üçüncülük kazandý. Yeditepehaber olarak her iki arkadaþýmýzý da kutluyoruz. Üniversitemiz döner sermaye saymaný Mustafa Ergüler i 1 Kasým 2004 tarihinde kaybettik. Ýstanbul Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý, Mobil Kayalar Genel Koordinatörü görevlerinde bulunan Mustafa Ergüler, ÝSTEK Eðitim Yönetim Kurulu Üyesi ve Haziran 2004 ten itibaren de Döner Sermaye Saymaný olarak görev yapýyordu. Yabancý uyruklu öðrenciler Þile de Üniversitemizde okuyan yabancý uyruklu öðrenciler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinliði çerçevesinde bir Þile gezisi düzenlendi. Üniversitemizin 2 midibüsü ile günübirlik yapýlan geziye toplam 31 öðrenci katýldý. Gezide, ÝSTEK Doða Club da verilen barbeküye katýlan öðrencilere Akademik Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ý. Atilla Dicle, Ýþletme Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle, Öðrenci Ýþleri Müdürü Oya Oral ve Ýþletme Bölümü araþtýrma görevlilerinden Gökhan Turgut eþlik etti.

15 Haber Turu Diþ Hekimliði Fakültesi Balosu Soldan saða; Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Prof. Dr. Türker Sandallý, Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, Prof. Dr. Ender Kazazoðlu ve eþi... Diþ Hekimliði Fakültesi, 26 Kasým 2004 tarihinde Bilimsel Diþ Hekimliði nin 96. ve Diþ Hekimliði Fakültesi nin de 8. kuruluþ kuruluþ yýldönümünü düzenlediði balo ile kutladý. ÝSTEK Sosyal Göztepe tesisinde yapýlan baloya, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Rektör Yardýmcýlarýmýz Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý, Dekan yardýmcýlarýmýz Prof. Dr. Kemal Þençift, Prof. Dr. Ender Kazazoðlu ile çok sayýda Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyesi ile öðrenciler katýldýlar. Baloda bir konuþma yapan Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan,...Bilimsel Diþ Hekimliðinin 96., Fakültemizin de 8. kuruluþ yýldönümü nedeni ile bugün burada bulunmaktan mutluyum. Diþ Hekimliði Fakültesi ve Hastanesi olarak, Türkiye nin en iyi, dünyanýn sayýlý hastanelerinden birisiyiz. Ve siz sevgili öðrenciler böyle bir Fakültede öðrenci olduðunuz için çok þanslýsýnýz. Hepinizin bu anlamlý gününü kutluyorum... dedi. Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý yaptýðý konuþmada,...bilimsel Diþ Hekimliði nin kuruluþ yýldönümü ile ayný zamanda da Fakültemizin kuruluþunun 8. yýlýný kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 8 yýl önce lise binasýnýn üst katýnda kurulan Fakültemiz, saðlam alt yapýsý, seçkin öðretim kadrosu, öðrencisi ve verdiði hizmet ile bu gün dünyanýn sayýlý fakülteleri arasýna girmeyi baþardý. Bugün bunun gururunu yaþýyoruz. Hedefimiz daha iyi olmak... dedi. Baloda herkes, özellikle de öðrenciler geç saatlere kadar gönüllerince eðlendiler. Hindistan Folklör ekibinin gösterisi 13 Hindistan klasik dans grubu Kuchipudi, Boðaziçi Üniversitesitesinden sonra 8 Kasým 2004 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Ýnan Kýraç salonunda bir dans gösterisi yaptý. Grup, bu gösteride çeþitli dans türlerini sergiledi. Mahadevastuam Hindu mitolojisinde fil baþlý tanrýsý olarak bilinen Lord Ganeþa dan bahseden bu gösteride dini ayinlerle ilk dua edilen bu tanrýya þükranlarýný sergilediler. Tandana adlý Sosyal eþitliði ana tema alan bu gösteride tek bir kutsal güç olduðunu ve bu gücün iyi-kötü, fakir-zengin ayýrt etmeksizin herþeyi yönettiði vurgulandý. Thillana isimli müzikle dansýn ahenginin vurgulandýðý bu dansta karmaþýk, hýzlý ve ritmik ayak hareketleri ile enstrümanlarýn uyumunu sergilediler. Klasik Hint danslarýnýn son þovu olan Mangalam isimli dansda ise 5 element olarak varsaydýklarý toprak, ateþ, rüzgar, su ve gökyüzüne þükranlarýný sundular.

16 Haber Turu Mezunlarýmýzdan haberler... Geçen sayýmýzda baþladýðýmýz mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere yedi mezunumuzdan haberlerimiz var. Bu mezunlarýmýzdan üçü þu anda yurt dýþýnda çalýþýyor veya eðitime devam ediyor. Diðer iki mezunumuz ise Üniversitemizde görevli... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn g Feryade Tokan, Onur Aktürk ve Togan Noyan dergi çýkarýyor Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2003 yýlý mezunlarýndan Feryade Tokan, Onur Aktürk ve Togan Noyan, Ýstanbul un Geliþimi adýnda bir dergi çýkarýyor. Mustafa Silahlýyürek in imtiyaz sahibi olduðu dergide, Dört Mevsim Turizm, AB Yeniden Ýnþa Ediliyor, CHP de Yeni Dalga, Boðazlarda Tehlike Çanlarý gibi konu baþlýklarý yer alýyor. Gazeteciliðe ilk adýmlarýný, Gazetecilik Bölümü uygulama dergisi Yeditepe Postasý ndaki yazýlarýyla atan bu üç mezunumuz Mezunlarýmýzýn çýkardýðý derginin kapaðý... derginin içeriðinin belirlenmesinden tasarýmýna kadar yayýma hazýrlanma ve baský iþleriyle ilgileniyorlar. g Emre Kayhan, Tufts University de ÝÝBF Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü 2000 yýlýnda verdiði ilk mezunlarýndan ve Bölüm birincisi Emre Kayhan, 1999 yýlýnda Harward University e kabul edilerek bir yýl orada okudu. Þimdi ise ABD de Tufts University Political Science Department da öðretim elemaný olarak görev yapýyor. g Gökhan Turgut, ÝÝBF Ýþletme Bölümünde araþtýrma görevlisi ÝÝBF Ýþletme Bölümü yýlý mezunlarýndan Gökhan Turgut, Üniversitemizde kariyer yapýyor yýlýnda ayný Bölümde yüksek lisansý tamamladý ve ayný yýl doktora programýna baþladý. Halen doktora çalýþmalarý için araþtýrma yapmak üzere ABD de Michigan State Üniversitesinde bulunuyor. Emre Kayhan... Gökhan Turgut... g Banu Tangör, ABD de mimarlýk yapýyor Banu Tangör... Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü 2004 yýlý mezunlarýndan Banu Tangör, ABD de Newyork kentinde GAD Architecture Mimarlýk bürosunda mimar olarak görev yapýyor g Deniz Demirtaþ, ÝSTEK A.Þ ÝSTEK Kart koordinatörü Deniz Demirtaþ Eðitim Yýlý Matematik ve Bilgisayar Mühendisliði Bölümü mezunu Deniz Demirtaþ, ÝSTEK Vakfý Yeditepe Üniversitesi Bünyesinde ÝSTEKKART Koordinatörlüðü görevinde çalýþýyor. Ayný zamanda Eðitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Matematik programýnda yüksek lisans eðitim görüyor.

17 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Kasým ve Aralýk aylarýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Üniversitelerarasý Kurul Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim Konseyi Baþkanlýðý tarafýndan, 3 Aralýk 2004 tarihinde Ege Üniversitesinde düzenlenen Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim Konseyi toplantýsýna, Yeditepe Üniversitesi adýna Diþ hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý ve Periodontoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz katýldý. Ege Üniversitesi nin ev sahipliðinde iki oturum olarak düzenlenen toplantýda; önceki Týp-Saðlýk Bilimleri Eðitim Konseyi döneminde belirli aþamalara kadar getirilmiþ, komisyonlarý kurulmuþ bazý giriþimlerin (METES Projesi, Çekirdek Eðitim Programý, Akreditasyon, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü gibi) deðerlendirilmesi, bu programlarýn gözden geçirilerek gerekli dinamizmin kazandýrýlmasý ve AB koþullarýna uyum konusu, Özel Bakým Gerektiren Çocuklarda Aðýz-Diþ Saðlýðý Yüksek lisans programý açýlmasý isteði, Diþ Hekimliði Fakültelerindeki, Aðýz-Diþ ve Çene Hastalýklarý Cerrahisi Anabilim adýnýn, Oral ve Maksillofasiyal Hastalýklar ve Cerrahisi Anabilim Dalý olarak deðiþtirilmesi konularý görüþüldü. u 3-6 Ekim 2004 tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý Türk Ortodonti Derneði Kongresi ne, Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun ile ayný Anabilim Dalýnýn öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fulya Iþýk, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, öðretim görevlisi Uzm. Dt. Didem Nalbantgil ve uzmanlýk öðrencilerinden Dt. Göksu Trakyalý ile Dt. Cihan Çapan toplam yedi bildiri ve üç poster ile katýldýlar. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý Eðitim komisyonu yýlý etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim 2004 tarihinde Greenpark Otelde Muayene pratiðinde ortodonti baþlýklý konferansýný gerçekleþtirdi. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneði 12. Uluslararasý Bilimsel Kongresi ne davetli konuþmacý olarak katýldý. Arun Ýnterdisipliner tedavi kapsamýnda ortognatik cerrahi yaklaþýmlarý konusunda bir bildiri sundu. Prof. Dr. Arun bildirisinde, konu ile ilgili Diþ Hekimliði Fakültemiz Ortodonti Anabilim Dalý kliniðinde tedavi edilen hastalardan da örnekler verdi. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Cerrahpaþa Týp Fakültesinde 4-5 ve 22 Kasým 2004 tarihlerinde yapýlan etkinliklerde iki konferans verdi. Konferanslarýn ilki, Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu 41. Mezuniyet Sonrasý Eðitim Etkinliði olan Saðlýkta ve Hastalýkta Beslenme Sempozyumu nda idi. Sempozyumun ikinci gününde Prof. Dr. Tülin Arun Beslenme ve Çürük Ýliþkisi konulu bir bildiri sundu. Ýkinci konferans, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalý Akademik eðitim programý kapsamýnda düzenlendi. Prof. Dr. Arun bu konferansta da Ýnterdisipliner tedavi kapsamýnda ortognatik cerrahi yaklaþýmlar isimli bildirisini sundu. Bu konferansta, ortodonti ile plastik cerrahi iþbirliðinden, maksillofasyal anomalilerin ortodontik tedavilerinden özellikle dudak, damak yarýðý olgularýnýn ve yüz asimetrilerinin uzun dönem tedavilerinde interdisipliner yaklaþýmýn hastanýn yaþam kalitesini ne denli artýrdýðýný örnek olgularla verdi, u Öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, Ekim 2004 tarihinde Singapur da düzenlenen 16th International congress on hypnosis and hypnotherapy kongresine katýldý ve Hypnosis as a method for patient motivation in wearing extra-oral appliances baþlýklý bildirisini sundu. u Endodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý, 20 Kasým 2004 tarihinde Amsterdam da European Society of Endodontology Country Representatives toplantýsýna katýldý. Yýlda bir defa düzenlenen ve her ülkeden bir Country Representative katýldýðý genel kurul toplantýsýnda yönetmelik, lisansüstü eðitim vb. konular tartýþýldý. Toplantýda ayrýca, 2007 yýlýnda yapýlacak olan Bienneal Congress of ESE bilimsel toplantýsýnýn, 6-8 Eylül 2007 tarihinde Ýstanbul da yapýlmasýna da karar verildi. u Aðýz-Diþ-Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kemal Þençift, Samsun Diþ Hekimleri Odasý nýn, 27 Kasýmda Türk Diþ Hekimliði nin Bilimselliðe Yöneliþinin 96. Yýlý nedeni ile düzenlediði Bilimsel Sempozyumda, Cerrahinin Baþarýsýnda Rol Oynayan Kavramlar ve Unsurlarý ile Muayenehane Pratiðinde Cerrahi Yaklaþýmlar konulu iki ayrý konferans verdi. 15

18 Akademik Faaliyetler 16ANTROPOLOJÝ BÖLÜMÜ FELSEFE FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ Bölüm, geçen yýllarda baþlattýðý Antropoloji Kolokyumlarý na geçtiðimiz aylarda da devam etti. u 26 Ekim de Antropoloji doktora öðrencisi Melin Yuna Kadýrga: Semt kimliðiyle ilgili bir ön çalýþma ve Antropoloji Bölümünde araþtýrma görevlisi R. Ebrar Akýncý Sosyal antropolojik saha araþtýrmasýnda katýlarak gözlemin aþamalarý: Moðolistan konulu çalýþmalarýný sundular. Ayný gün, yönetmen Þehbal Þenyurt un Moðolistan da bir gezi isimli kýsa filmi de gösterildi. u 2 Kasým da Fotoðraf Sanatçýsý Merih Akoðul Bir þehri fotoðraflamak: Viyana ; u 9 Kasým da Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan Ýstanbul: Özellikleri, sorunlarý, geleceði ; u 23 Kasým da Antropoloji Bölümü öðretim üyemiz Doç. Dr. Feza Tansuð Etnomüzikoloji: Dünya müziðine antropolojik bakýþ açýlarý ; u 8 Aralýk ta Hindistan Hükümetinden Dr. A. K. Pandey, The Indian Parliament and Contemporary Indian Politics ; u 21 Aralýk ta Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyelerinden Doç. Dr. Betül Yarar Popüler kültür olarak yeni sað konulu çalýþmalarýný sundular. u Antropoloji Bölümü öðretim görevlisi Özgür Dirim Özkan, Association for the Study of Nationalities tarafýndan Varþova Üniversitesi nde düzenlenen Nationalities and pluralism from old to new world: East Central Europe and post-soviet countries: Nations, nationalities, culture, religion, history and politics baþlýklý konvansiyona The impact of migration in nation making process: The case of population exchange in 1923 between Greece and Turkey konulu sunumlarý ile katýldý. BÖLÜMÜ Bölüm tarafýndan düzenlenen felsefe konferanslarýna devam edildi. Rektörlük binasýnda þu toplantýlar düzenlendi: u ODTÜ Felsefe Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Turan, 24 Kasým 2004 tarihinde "Kantçý etiðin karþýsýnda ahlak duygusu kuramlarý" adlý konferansýný; u Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim görevlisi Dr. Bill Wringe 1 Aralýk 2004 tarihinde Posidonius on emotions and non-conceptual content baþlýklý konferansýný; u Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamuran Gödelek, 8 Aralýk 2004 tarihinde "Kimlik sorusu: Çoklu kiþilik ve kiþisel özdeþlik" adlý konferansýný; u Sabancý Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öðretim görevlisi Dr. Lewis Johnson, 15 Aralýk 2004 tarihinde Cartesianism and visual culture: Descartes, vision and corporeality adlý konferansýný verdiler. ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ Bölüm öðretim üyesi Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu,13-18 Kasým 2004 tarihlerinde, T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý Yurtdýþý Tanýtým Bölümü nün aracýlýðý ile Avrupa Konseyi nin Kültür ve Kültürel Miras Bölümü Baþkanlýðý nýn davetlisi olarak Sicilya nýn Catania Üniversitesindeki II intercultural forum: Core values for intercultural dialogue: Towards a Europe of all citizens konulu uluslararasý sempozyuma "A New Mediterranean cultural policy in the making: Towards multicultural dialogue, coherence and accountability" baþlýklý bildirisi ile katýldý. TARÝH BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet, Kasým ayý içerisinde iki bilimsel etkinliðe katýldý. Bunlardan ilki, Kasým 2004 tarihinde Hudson Institute-Washington DC de Turkey s energy policy in the next decade adý altýnda düzenlenen Türkiye nin geleceði ile ilgili bir atölye çalýþmasýna (workshop) a katýldý. Ýkinci akademik etkinlik ise, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafýndan 30 Kasým 2004 tarihinde düzenlenen Deðiþen dünya düzeninde Kafkasya nýn yeri ve önemi adlý sempozyumda Rusya Federasyonu nun Güney Kafkasya Siyaseti ve Türkiye ye Etkileri adlý bildirisini sundu. Prof. Dr. Nadir Devlet in bu dönemde dört makalesi yayýnlandý: u The Djadid Movement and Institutions of Islamic Education in the Volga-Ural Region, Proceedings of the International Symposium on Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region, Kazan 8-11 June 2001, (Ýstanbul: IRCICA 2004), s u Ýsmail Mirza Gasprinskiy e Ýlgi Neden Arttý?, Hakan Kýrýmlý (ed.), Ýsmail Bey Gaspýralý için (Ankara, Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Genel Merkezi Yay. 9, 2004), s u Kafkasya, Orta Asya, Güney ve Doðu Asya daki kriz kaynaklarý ve bölgelerinin Türkiye nin güvenliliðine etkileri, Türkiye, NATO ve Avrupa Birliði perspektifinden kriz bölgelerinin incelenmesi ve Türkiye nin güvenliðine etkileri - Ýkinci Uluslararasý Sempozyum Bildirileri (Ýstanbul, Mayýs 2004), (Ankara: Genelkurmay Baþkanlýðý Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý Yayýnlarý, 2004), s u Çaðdaþ Türk Devletleri ve Topluluklarý, Cemil Öztürk (editör), Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara: Pegema Yayýn, 2004, s

19 Akademik Faaliyetler GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SANAT YÖNETÝMÝ BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ayþegül Güçhan, 16 Ekim 2004 tarihinde Duke University tarafýndan düzenlenen disiplinlerarasý konferansta Masculine Identity Kodes in Halide Edip Adývar s Photographs konulu bir bildiri sundu. Yeditepe Üniversitesi nin Türkiye den katýlan tek üniversite olduðu konferans, John Hopkins University bünyesinde kurulan SLSA (Society for Science Literature and Arts) tarafýndan her yýl Amerika Birleþik Devletleri nin bir üniversitesi ile ortak olarak düzenleniyor. PLASTÝK SANATLAR BÖLÜMÜ u Bölüm tarafýndan 29 Aralýk 2004 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Atölyesinde Veysel Gümüþ tarafýndan "Cam üfleme sanatý" üzerine gösteri aðýrlýklý bir seminer düzenlendi. TÝYATRO BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Füsun Akatlý, Can Kitabevinin 18 Aralýk tarihinde düzenlediði, Kitle iletiþim araçlarýndan gündelik iletiþime uzanan yanlýþ, bozuk, özensiz, aykýrý Türkçe kullanýmlarýnýn yaygýnlaþmasý ile ilgili bir toplantýya katýlarak bildiri sundu Memet Fuat Eleþtiri Ödülü nün sahibi olan Doç. Dr. Akatlý, Kirlenen, çürüyen, eriyen dilimiz adlý bildirisinde özellikle anadilimizi sakýnmak ve korumak konusunda aydýnlara ve aydýn adaylarýna düþen bilinçlendirme görevi üzerinde durdu. HUKUK FAKÜLTESÝ u Hukuk Fakültesi AB Hukuku öðretim üyesi ve ECSA Kanada Baþkaný Montreal Üniversitesi Jean Monnet kürsüsü baþkaný Prof. Dr. Nanette Neuwahl ve Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 30 kasým 2004 tarihinde Brüksel de yapýlan The 7. ECSA world conference the European Union and emerging world orders: perceptions and strategies adlý toplantýya katýldýlar. u Fakülte Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Avrupa Enstitüsü Universiteit Gent-Jean Monnet Centre of Excellence European Institute Workshop tarafýndan düzenlenen Turkey and the EU: Analysis and Evaluation konulu toplantý 2 Aralýk 2004 tarihinde Gent Üniversitesi Academieraadzaal da gerçekleþtirildi. Konferansý, Ghent Üniversitesinin çok sayýda öðrenci ve öðretim üyesi ile Hür Brüksel Üniversitesi-Vub Vrije Universiteit Brussel Pilcie programýna katýlan çok sayýda yüksek lisans öðrencisi Ghent e gelerek izledi. Oturumu yöneten Prof. Dr. Maresceau, açýþ konuþmasýnda Prof. Dr. Kabaalioðlu nun da bir pýlcie olduðunu ve ikinci hukuk masterini Brüksel de Vub de yaptýðýný belirtti. Toplantýyý izleyen basýn mensuplarýndan Belçika nýn haftalýk dergisi Knack muhabiri toplantýdan sonra Prof. Dr. Kabaalioðlu ile mülakat yaptý. u Türkiye ECSA Baþkaný Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 29 Kasým 2004 tarihinde Brüksel de baþlayan toplantýya katýldý. ECSA Baþkaný Prof. Dr. Antonio Papisca nýn göreve devam etmek istememesi nedeniyle yeni baþkan seçildi. AB çalýþmalarý konusunda yapýlan genel görüþmede ECSA-Türkiye (TUNAECS) Baþkaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, ECSA- Canada ile Ýstanbul da Mayýs 2005 de yapýlacak toplantýya diðer ülkelerden de katýlým olmasýnýn memnuniyetle karþýlanacaðýný belirtti. Ayrýca, iki yýlda bir Brüksel de yapýlan toplantýlarýn karþýlýklý iþbirliði olanaklarýný geliþtirmek açýsýndan yararlý olmakla beraber bölgesel toplantý ve giriþimlerin de yararlý olacaðýný belirtti. TUNAECS çerçevesinde ülkemizin deðiþik yörelerinden genç bilim adamlarýnýn katýldýðý Yeditepe toplantýlarý hakkýnda bilgi veren TUNAECS Baþkaný, Türkiye de üniversitelerin her konuda iþbirliðine açýk olduðunu sözlerine ekledi. u Hukuk Fakültesi dönemi konuk öðretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, 2 Aralýk 2004 Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB hukukunun deðiþik özellikleri ve Türkiye-AB iliþkileri konulu bir konferans verdi. u Üniversitemizde konuk öðretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, Aralýk 2004 tarihlerinde de davetli olarak Bulgaristan a gitti ve bir seminer, bir de konferans verdi. Bulgarian European Community Studies Association (B-ECSA) Genel Sekreteri Dr. Krassimir Nikolov, dünyaca tanýnmýþ bir AB hukukçusunu, Ýstanbul da Yeditepe de görev yapmasýndan yararlanarak ülkesine davet etmek istediðini belirterek Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlýðýna baþvurdu Temmuzunda Yeditepe Üniversitesinde konuk edilen ve Kasým 2004 de TUNAECS toplantýlarýna katýlan Dr. Krassimir Nikolov un isteði olumlu karþýlandý ve Prof. Dr. Nanette Neuwahl Bulgaristan a giderek seminer ve konferansýný verdi. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ SÝYASET BÝLÝMÝ VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mesut Hakký Caþýn, Eylül 2004 tarihinde Ýtalya nýn Floransa kentinde Ýtalya nýn ev sahipliðinde gerçekleþen Uluslararasý Avrupa Balistik Füze Savunma Toplantýsý na katýlarak, Transforming Ballistic Missile Therat and Defense Strategies on Eurasia Map adlý bildirisini sundu. Doç. Dr. Caþýn, bildirisinde, Avrasya bölgesindeki balistik füze ve WMD tehdidinin olasý kýrýlma senaryolarý içerisinde, Pakistan-Hindistan arasýndaki gerginlik, Çin-Tayvan, Çin-ABD-Japonya, Kuzey Kore-ABD, Ýran-Ýsrail arasýnda olasý askeri uyuþmazlýk ve týrmanma hallerinde Ortadoðu ve Avrasya ya sýçrayabilecek 17

20 Akademik Faaliyetler çatýþmalara dikkat çekti ve Türkiye nin NATO Müttefiki sýfatý ile Avrasya- Ortadoðu da, füze tehdidini en yakýndan algýlayan ülke olduðu, buna mukabil, ABD- NATO ve AB nin savunma sistemlerine yönelik ortaklýk tekliflerine sýcak baktýðý hususlarýna deðindi. KAMU YÖNETÝMÝ BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Hasan Köni, Beykent Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Kulübünün davetlisi olarak 15 Aralýk 2004 tarihinde Beykent Üniversitesinde Türk Dýþ Politikasý konulu bir konferans verdi. 18 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ RADYO TELEVÝZYON VE SÝNEMA BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Aysel Aziz, 26 Kasým 2004 tarihinde RTÜK tarafýndan Ýstanbul Cevahir Otelde düzenlenen Þiddette Duyarlýlýk panelinin Medyada ki þiddet ve kadýn konulu ikinci oturumuna baþkanlýk etti ve Medyada kadýnýn sunumu adlý bildirisini verdi. u Ýletiþim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ayla Kanbur Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan 7 Aralýk tarihinde düzenlenen Sinema ve Edebiyat:7 baþlýklý seminerde Bir yazar-yönetmen olarak Godard konulu bir sunum yaptý. u Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öðretim görevlilerinden Sevil Çörekçi Temel Týp Bilimleri Bölümü tarafýndan 22 Aralýk 2004 tarihinde üçüncüsü gerçekleþtirilen Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Çalýþtayý nda Ýþ kazalarýnýn önlenmesinde uyarý levhalarýnýn önemi konulu bir sunum yaptý. u TRT eski Genel Müdür Teknik Yardýmcýsý Haluk Buran, Bölüm öðrencilerine 15 Aralýk 2004 tarihinde TRT nin tarihsel geliþimi adlý bir konferans verdi. MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK BÖLÜMÜ u Bölüm tarafýndan 13 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen konferansta Ýstanbul Üniversitesi emekli öðretim üyelerinden Prof. Dr. Duran Leblebici Türkiye de elektronik mühendisliðinin dünü, bugünü, yarýný adlý bir konferans verdi. GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK BÖLÜMÜ u Temmuz-Ekim aylarý arasýnda Sabancý Üniversitesi, Boðaziçi Üniversitesi ve Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi nden 3 öðrenci, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kurnaz ile beraber, çeþitli hücre kültürü ve klonlama projelerinde staj yaptýlar. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Iþýl Aksan Kurnaz ýn Ýngiltere ile ortak yürüttüðü Ternary TCF-SRF complexregulated gene activity is required for cellular proliferation and inhibition of apoptotic cell death baþlýklý çalýþmasý Molecular and Cellular Biology dergisinin Aralýk sayýsýnda (cilt 24, s ), Bilgisayar destekli biyolojik modelleme çalýþmasý ise A kinetik analysis of RSK2 and Elk-1 interaction on the serum response element and implications for cellular engineering baþlýðý altýnda tek yazarlý makale olarak Biotechnology and Bioengineering dergisinin Ekim 2004 sayýsýnda yayýnlandý. KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm tarafýndan davet edilen Paris- Sud XI. Üniversitesi Kimya Fizik Laboratuarýnda öðretim görevlisi Dr. Göktuð Ahunbay, 11 Kasým 2004 tarihinde, The GIBBS software methodology: State of the art and recent applications in the field of phase equilibria and adsorption adlý bir konferans verdi. MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm tarafýndan 10 Aralýk tarihinde düzenlenen konferansta ODTÜ Mühendislik Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgün, A Pot-Pourri of Research Activities with Emphasis on Life Assessment of Engineering Systems konulu çalýþmasýný sundu. MÝMARLIK BÖLÜMÜ u Bölüm ve ÇÝMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. tarafýndan 16 Aralýk 2004 tarihinde Mimarlýk ve sanat paneli düzenlendi. Mimarlýk Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Fatih Pakdil in yönettiði panelde ÇÝMSA AR-GE Müdürü Mehmet Þahin, Mimarlýkta beyaz çimento ve beyaz uygulamalarý ; Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öðretim üyesi Prof. Özdemir Altan, Plastik sanatlar ile mimarlýk arasýnda ölçü sorunu ; Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Orhan Özgüner, Mimarýn üç þapkasý ve Doðuþ Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Devrim Erbil, Mimarlýk ve sanatta renk baþlýklý bildirilerini sundular. u Mimarlýk Bölümünün davetlisi olarak, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, 24 Kasým 2004 tarihinde Yeditepe Üniversitesi 26 Aðustos Yerleþiminin tasarým ve yapým süreci, kültürel, estetik ve teknik özellikleri ile ilgili bir konferans verdi. TIP FAKÜLTESÝ TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ u Bölüm, 10 Kasým da düzenlediði toplantýda, Boðaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. A. Nazlý Baþak, "Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalýðýnýn Moleküler Temeli konulu bildirisini sundu. u Ýstanbul Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Cavit Avcý, 8 Aralýk 2004 tarihinde Týp Fakültesinin davetlisi olarak Tele-Medicine konulu bir konferans verdi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 1 / 6 T.C.Kimlik No 39940812848 Adý Soyadý Doðum Yeri/Tarihi Kadro Ünvaný ve Aldýðý Tarih Kadrosunun Bulunduðu Birim Görev Yaptýðý Birim

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı