Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri"

Transkript

1 Arştırm Mklesi / Reserch Article Doi: /np.y Migren Hstlrınd Endotelyl Nitrik Oksit Sentz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Endothelil Nitric Oxide Synthse nd Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphisms in Migrine Ptients Tmmm SİPAHİ1, Bbürhn GÜLDİKEN2, Levent KABAYEL3, Orkide PALABIYIK1, Hüly ÖZKAN3, Tüly OKMAN KILIÇ4, Necdet SÜT5, Nild TURGUT6 1Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyofizik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 2Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 3Edirne Devlet Hstnesi Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 4Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Kdın Hstlıklrı ve Doğum Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 5Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyoisttistik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 6Nmık Keml Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Tekirdğ, Türkiye ÖZET Giriş: Bu çlışmd migren ile endotelyl nitrik oksit sentz (enos) geni intron 4 de, 27 bzlık tekrrlrdn oluşn Ardışık Kopy Syısı Tekrrlrı (VNTR) ve njiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) genindeki insersiyon/delesyon polimorfizmlerinin ilişkisi rştırıldı. Yöntemler: Çlışmy 105 migren bşğrısı oln ve 97 sğlıklı kdın birey lındı. Migren hstlrı urlı ve ursız olmk üzere iki grub yrılırken, migren tk sıklığı ve şiddeti kydedildi. enos VNTR (enos 4/b) ve ADE insersiyon/delesyon polimorfizmleri (ADE I/D) polimorfizmleri polimerz zincir reksiyonu yöntemi ile belirlendi. Bulgulr: enos 4 /b gen polimorfizminin lel ve genotip sıklıklrı migren ile kontrol grubu rsınd frklılık göstermedi. ADE I/D gen polimorfizminin migren grubund genotipik dğılımı kontrol grubundn nlmlı olrk frklı bulundu. DD ve ID genotiplerinin II genotipine göre migren olsılığını 2,571 (%95 CI- 1,138-5,811) ile 4,453 (%95 CI- 2,006-9,883) ornınd rtırdığı sptndı. Aynı risk rtışı urlı migren lt grubund her iki genotip için sürerken, ursız migren grubund sdece ID genotipi için korundu (OR- 3,750, %95 CI- 1,493-9,420). Migren sıklığı ve şiddeti ile gen polimorfizmleri rsınd ilişki gözlenmedi. Sonuç: Çlışmmız ADE I/D gen polimorfizmi ile migren ilişkisini desteklemiştir. Anck enos 4 /b gen polimorfizmi ile migren rsınd ilişki gösterilememiştir. (Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: ) Anhtr kelimeler: Migren, genetik polimorfizm, nitrik oksit sentz, njiyotensin dönüştürücü enzim Çıkr çtışmsı: Yzrlr bu mkle ile ilgili olrk herhngi bir çıkr çtışmsı bildirmemişlerdir. ABSTRACT Introduction: In this study, we investigted the ssocition of migrine with the Vrible Number of Tndem Repets (VNTR), repeted s 27 bse pir, gene polymorphism in intron 4 of the endothelil nitric oxide synthse (enos) nd the insertion/deletion of ngiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphisms. Methods: One hundred nd five migrine nd ninety seven helthy femle control subjects were enrolled in the study. The ptients were subdivided s migrine with ur nd without ur, nd the frequency nd severity of migrine hedches were recorded. The enos VNTR (enos 4 /b) nd ACE insertion/deletion gene polymorphisms (ACE I/D) were ssessed by polymerse chin rections. Results: The llele nd genotype frequencies of enos 4 /b gene polymorphism showed no difference between the migrine nd control groups. The genotypic distribution of the ACE I/D gene polymorphism in the migrine group significntly differed from tht in the control group. The DD nd ID genotype incresed the risk of migrine s much s (95% CI ) nd (95% CI ) compred to the II genotype. The sme incresed risk sustined for both genotypes in the migrine with ur subgroup, but only the ID genotype remined s the risk fctor in the migrine without ur subgroup (OR , 95% CI ). No ssocition of gene polymorphisms with migrine frequency nd severity ws observed. Conclusion: Our findings support the reltionship between migrine nd the ACE I/D gene polymorphism. However, no ssocition ws found between migrine nd the enos 4 /b gene polymorphism. () Key words: Migrine, genetic polymorphism, nitric oxide synthse, ngiotensin converting enzyme Conflict of interest: The uthors report ed no conflict of interest relted to this rticle Yz flm Adresi/Correspondence Address Dr. Tmmm Siphi, Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyofizik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye Gsm: E-post: edu.tr Received/Geliş trihi: Accepted/Kbul trihi: Archives of Neuropsychitry, published by Glenos Publishing. / Nöropsikiytri Arşivi Dergisi, Glenos Yyınevi trf ndn bs lm flt r.

2 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Giriş Migren tipi bşğrısı toplumun yklşık %12-18 ni etkileyen, önemli işgücü kybın yol çn bir hstlıktır. Etyolojisi ve ptofizyolojisi henüz net olrk ydınltılmmıştır. Ailesel sıklığı nedeniyle genetik etkenler, sigr dumnı, prfüm kokusu, çık hv gibi tetikleyici fktörler nedeniyle de çevresel etkenlerin etyolojide rol oyndığı düşünülmektedir. Migrenin krmşık bir genetik zemini vrdır ve bugün için sorumlu tutulbilecek gen syısı ve genetik ytkınlık lelleri netleşmemiştir (1,2). Fmilyl hemiplejik migrende CACNA1A genindeki mutsyon bğlı olrk P/Q tipi klsiyum knllrının disfonksiyonu gösterilmiştir (3). Pek çok gen polimorfizmleri de migren ve migren lt tipleri ile ilişkisi yönünden rştırılmkt ve bu rştırmlrın sonucund frklı sonuçlr bildirilmektedir (4,5,6,7). Migrene genetik ytkınlığı oln bireylerde trigeminovsküler sistemin ktivsyonu ile nörojenik inflmsyon ve sonucund ğrı ynıtının orty çıkışı muhtemel ptofizyolojik meknizm olrk kbul görmektedir. Nitrik oksit (NO) bu süreçte düz kslrın gevşemesi ile vzodiltsyon yol çmkt ve bşğrısı bşlngıcınd önemli bir yer tutmktdır (8). Ağrı fzınd NO düzeyi trombositlerde rtmkt ve ekzojen NO bşğrısını kötüleştirmektedir (9). Nitrik oksitin trigeminl nöronlrd nörojenik inflmsyonun önemli bir meditörü oln klsitonin geni ile ilişkili peptid düzeylerini de rtırdığı gösterilmiştir (10). Nitrik oksit sentz enzimi L-rjinin ve oksijen molekülünden NO sentezlenmesinde rol oynr. Bu enzimi kodlyn genlerin polimorfizmlerinin bzl NO düzeylerini etkilediği gösterilmiştir (11). Bir çlışmd NOS gen polimorfizminin urlı migren için bğımsız bir risk fktörü olduğunu bildirirken (12), diğer çlışmlr bu ilişkiyi desteklememiştir (13,14). Renin njiyotensin sistemi (RAS) vsküler rektiviteyi düzenleyen bir sistem olup, ADE ve njiyotensin 1 gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkisi belirsizdir (15, 16, 17). Anck ADE inhibitörü lisinopril (18) ve njiyotensin 1 reseptör blokeri olmesrtnın (19) migren proflksisinde etkinliğinin gösterilmesi RAS sistemi ile migren rsınd olsı bir ilişkiyi düşündürmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim DD genotipinin vsküler tonusu rttırdığı, düz ks hipertrofisi, düşük brdikinin düzeyi ve hiperkogulbiliteye yol çtığı olduğu bildirilmiştir (19, 20, 21). Biz çlışmmızd migren ve lttürleri ile enos 4 /b ve ADE I/D gen polimorfizmleri rsınd ilişkiyi rştırmyı mçldık. Yöntem Çlışmy 105 migreni oln ve 97 sğlıklı kdın olgu lındı. Tüm migren hstlrı Nöroloji Polikliniklerinde nöroloji uzmnlrı trfındn değerlendirildi. Migren tnısı II. Bşğrısı Bozukluklrı Uluslrrsı Sınıflndırm Kriterlerine g öre konuldu (22). Tüm hstlrın nörolojik muyeneleri normldi. Kontrol grubu gönüllü sğlıklılr, sğlık personeli ve kdın doğum servisinde doğum ypmış olgulrdn oluşturuldu. Migren olgulrının bşğrısı sıklığı bir yd tk syısı olrk kydedildi, ğrı şiddeti ise görsel nlog ölçek üzerinde belirlendi. Hst ve kontrol grubund olgulrd hipertnsiyon, dibetes mellitus, sigr kullnımı, ilede migren öyküsü sorgulndı ve kydedildi. Çlışm yerel etik kurul trfındn onylnmış ve olgulrdn bilgilendirilmiş ony formlrı lınmıştır. DNA İzolsyonu İçinde ntikogüln olrk ethylenedimine-tetrcetic cid (EDTA) bulunn tüplere 2 ml periferik kn toplndı. DNA, EDTA içeren kndn DNA izolsyon kiti (High Pure PCR Templte Preprtion Kit, Roche USA) ile izole edildi. DNA sflığı ve miktrı spektrofotometrede 260 nm ve 280 nm deki bsorbns değerlerine göre belirlendi. DNA lr %0,8 goroz jel elektroforezinde yürütülerek EtBr ile boyndıktn sonr UV ışığı ltınd incelendi. enos 4 /b Gen Polimorfizminin Genotiplemesi enos geni 21 kilo bz uzunluğund 7q35-36 kromozomund loklizedir. enos intron 4 VNTR tekrrlnn bölgesi, 4 vey 5 kez tekrrlnmktdır. Bu bölgenin 5 tekrrı (b), 4 tekrrı ise () olrk genotiplendirilir. enos 4 /b polimorfizminin değerlendirilmesinde F:5 -AGGCCCTATGGTAGTGCCTT-3 ve R:5 -TCTCTTAGTGCTGT GGTCAC-3 primerleri kullnıldı (23). Her bir primerden 0,5 nmol, 0,2 mm dntp, 2,5 mm MgCl 2, 1X Tq Buffer (75 mm Tris-HCl ph 8,8, 20 mm (NH 4 ) 2 SO 4, %0,01 Tween 20), 0,75 ünite Tq DNA polimerz ve 100 ng genomik DNA eklenerek toplm 15 μl olck şekilde polimerz zincir reksiyonu (PZR) ypıldı. PZR protokolü 94 C de 1 dkik bşlngıç dentürsyonu ile bşldı, bunu 38 döngüden oluşn; 25 sniye 95 C de dentürsyon, 35 sniye 56 C de bğlnm, 40 sniye 72 C de uzm tkip etti ve sonund 72 C de 5 dkik son uzm şmsı ile tmmlndı (23). Ürünler EtBr içeren %2,5 lik groz jel elektroforezinde 110 volt t yürütüldü. UV ışığı ltınd incelendi ve polimorfizmler tnımlndı (Şekil 1). ADE (I/D) gen polimorfizminin genotiplemesi ADE geni 17. kromozomd (17q23,3), 21 kb uzunluğund, 26 ekson ve 25 introndn oluşur. ADE (I/D) gen polimorfizmi 16. intrond tekrrlnn Alu dizisinin (274 bz çifti) vrlığıyl (İnsersiyon) vey yokluğuyl (Delesyon) ile krkterizedir. Hst ve kontrollerden izole edilen DNA lrl, ADE (I/D) polimorfizmini (rs ) belirlemek için PZR yöntemi kullnıldı. 15 µl lik PZR hcmi içinde; 1X Tq Buffer, 2,5 mm MgCl 2, 0,2 mm dntp, 0,75 ünite Tq DNA polimerz, her primerden 0,5 nmol (F:5 -CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3 ve R:5 -GACGTGGCCATCACATTCGTCA GAT-3 ) ve 100 ng DNA kullnıldı (24). PZR protokolü; bşlngıç dentürsyonu 94 C de 5 dkik, 30 döngü için; 94 C de 1 dkik dentürsyon, 58 C de 1 dkik bğlnm ve 72 C de 1 dkik uzm, son olrk 72 C de 7 dkik uzm şmlrı uygulndı (24). Ürünler EtBr içeren %2 lik groz jel elektroforezinde 110 volt t yürütüldü. UV ışığı ltınd incelendi ve polimorfizmler tnımlndı (Şekil 2). İsttistiksel Anliz Sonuçlr ortlm±stndrt spm y d yüzde olrk ifde edildi. Gruplrdn elde edilen değerlerin norml dğılımlr uygunluğu tek örneklem Kolmogrov-Smirnov testi ile nliz edildi. Gruplrın klinik özelliklerinin kıyslnmsınd Student-t testi kullnıldı. Alel sıklığı her iki grup genotiplerinden hesplnrk Hrdy Weinberg Denkliği testi ile nliz edildi. İki grupt genotip ve lel frklılıklrı Ki-kre testi ile krşılştırılrk odds ornı ve %95 güven rlığı değerleri hesplndı. Genotip ve lel gruplrının klinik özellikler ile ilişkisi Person korelsyon testi ile test edildi. p<0,05 isttistiksel olrk nlmlı kbul edildi. İsttistiksel Anlizler için SPSS 19.0 ve Stt 12.0 progrmlrı kullnıldı.

3 276 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Sonuçlr Çlışmy lınn migren ve sğlıklı kontrol olgulrının özellikleri Tblo 1 de görülmektedir. Her iki grup yş çısındn eşleşmiştir. Hipertnsiyon ve diybetes mellitus vrlığı her iki grupt frklılık göstermemiştir. ADE ve enos polimorfizmlerinin genotip ve lel sıklığı sırsıyl Tblo 2 ve 3 te gösterilmiştir. ADE genotip dğılımlrı migren grubund kontrollere göre belirgin frklılık göstermiştir (p<0,001). Anjiyotensin dönüştürücü enzim DD ve ID genotipleri migren riskini II genotipine göre sırsıyl yklşık 2,5 ve 4,5 kt rtırmktdır (Tblo 2). Aynı rtmış risk ornlrı urlı migren grubund d görülürken ursız migren grubund sdece ID genotipi II genotipine göre 3,75 kt risk oluşturmktdır. Alel dğılımlrı migren ve kontrol grubu rsınd nlmlı frk göstermemiştir (Tblo 2). Endotelyl NOS genotip ve lel dğılımlrı migren ve sğlıklı grupt benzer bulunmuştur (Tblo 3). Genotip ve lel gruplrı ile hipertnsiyon, diybet, sigr, ilede migren öyküsü, migren tk sıklığı ve şiddeti rsınd bir ilişki gözlenmedi (tümü için p>0,05). Şekil 1. enos 4 /b polimorfizmini gösteren ve EtBr ile boynn %2.5 groz gel görüntüsü. bb (421 bp): 1, 2, 4, 5, 9 ve 10, b (421 bp ve 394 bp): 3, 6 ve 8, (394 bp): 7, M: 100 bç lik DNA mrkeri ve (-): DNA içermeyen negtif kontrol. Trtışm İnsnın genetik ypısı etnik ve ırksl özelliğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle frklı ülkelerde ypıln, frklı etnik ve ırk ypısın ship bireyleri içeren gen polimorfizm çlışmlrı ynı sonuçlrı vermeyebilmektedir. Biz çlışmmızd olgu gruplrı olrk Trky, Edirne bölgesinde yşyn bireyleri inceledik. Edirne bölgesi henüz fzl göç lmmış ve yoğun nüfus değişikliğine uğrmmış bölge olrk demogrfik özelliğini koruyn bir bölgedir. Çlışmmızd migren hstlrınd iki frklı gen polimorfizmi inceledik ve ADE gen polimorfizminin DD ve ID genotiplerinin migren grubund II genotipine göre nlmlı olrk dh yüksek olduğunu belirledik. Alt-grup incelemesinde urlı migren grubund ynı genotiplerin nlmlı frklılığı devm ederken ursız migren grubund sdece ID genotipi II genotipine göre migren riskini rtırn genotip olrk dikkti çekti. Tersten ifde edilecek olurs tüm gruplrd II genotipi migren için koruyucu bir genotip olrk orty çıktı. enos gen polimorfizmi ise migren ve lt gruplrınd sğlıklı kontrol grubundn frklılık göstermedi. Anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmini migren hstlrınd rştırn hem yurtiçi hem yurtdışı çlışmlr mevcuttur. Ykın zmnd yyınlnn Alşehirli ve rk.nın (25) çlışmlrınd ADE gen polimorfizminin Gzintep bölgesinde yşyn migren hstlrınd ve sğlıklılrd frklı olmdığı görülmektedir. İstnbul bölgesinde ypıln bşk bir çlışm ise bizim çlışmmız ile uyumlu olrk II genotipinin migren grubund nlmlı olrk düşük olduğunu ve DD genotipli bireylerde ADE ktivitesinin yüksek olduğunu sptmıştır (26). Benzer olrk Jponlrd urlı migren grubund DD ve ID genotipleri risk fktörü olrk sptnmıştır (15). Bir çlışmd ise lt grup incelemesi ypıldığınd sdece ursız migren grubund DD genotipinin risk oluşturduğu sptnmıştır (16). Bu çlışmd ilveten migren tk sıklığının DD genotiplilerde dh yüksek olduğu görülmüştür. Biz çlışmmızd genotipler ile migren tk sıklığı ve süresi ile ilişki sptmdık. Çlışmmızdn frklı olrk Norveçlilerde ypıln bir çlışm ise migren ile ADE gen polimorfizmi rsınd bir ilişki göstermemektedir (17). Tüm bu bilgilere zıt olrk Lin ve rk. (27) ise erkek migrenli hstlrd DD genotipinin dh seyrek ve migren için koruyucu özellikte olduğunu bildirmektedirler. Dolşımd oln ADE njiyotensin I in njiyotensin II dönüşümünü sğlr, brdikinin orty çıkışın yol çr. Potent vzokonstriktör oln njiyotensin II ve vzodilttör brdikinin vsküler yeniden şekillenmede (remodeling) rol oynr. Dokud ve dolşımd oln ADE düzeyleri ve ktivitesi sıkı bir genetik kontrol ltınddır. ADE gen delesyon polimorfizminde Tblo1: Migren hstlrı ve kontrol bireylerinin özellikleri Şekil 2. PZR ürünlerinin ADE (I/D) polimorfizmini gösteren ve EtBr ile boynn %2 groz gel görüntüsü. DD (190 bp): 7, 9 ve 11, ID (490 bp ve 190 bp): 2, 4, 5, 6, 8 ve 10, II (490 bp): 1 ve 3, 50 bp: 50 bz çiftlik DNA mrkeri ve (-): DNA içermeyen negtif kontrol. Migren (n=105) Kontrol (n=97) Yş 38,07±9,78 35,69±7,35 0,053 Hipertnsiyon (%) 18,1 15,6 0,776 Dibetes mellitus (%) 3,0 5,3 0,487 Sigr (%) 34,3 15,0 0,004 Ailede migren (%) 52 18,5 0,004 p

4 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Tblo 2. Anjiyotensin dönüştürücü enzim lel ve genotip sıklığı ile Odd ornlrı D I p DD ID II p OO (%95 GA) Migren grubu (%) 61,4 38,6 0,06 34,3 54,3 11,4 0,001 ID vs II 0,577 (0,306-1,090) 2,571 (1,138-5,811) 4,453 (2,006-9,883) Kontrol grubu (%) 52,5 47,5 36, ,9 Aurlı migren grubu (%) 63,3 36,7 0,36 35,6 55,6 8,9 0,006b 0,777c ID vs II 0,585 (0,266-1,289) 3,429 (1,033-11,375) 5,859 (1,824-18,824) Aursız migren grubu (%) 60,0 40,0 33,3 53,3 13,3 0,014d 0,571 (0,274-1,193) 2,143 (0,825-5,563) ID vs II 3,750 (1,493-9,420) Migren - kontrol gruplrı b Aurlı migren - kontrol gruplrı c Aurlı migren - ursız migren gruplrı d Aursız migren - kontrol gruplrı OO Odds ornı GA Güven rlığı Tblo 3. Endotelyl nitrik oksit sentz lel ve genotip sıklığı b p b bb p Migren grubu (%) 17,6 82,4 0,22 5,7 23,8 70,5 0,106 Kontrol grubu (%) 17,0 83,0 1,0 31,9 67,1 Aurlı migren grubu (%) 15,6 84,4 80,9 6,7 17,8 75,5 Aursız migren grubu (%) 19,1 80,9 5,0 28,3 66,7 0,293 d Migren - kontrol gruplrı b Aurlı migren - kontrol gruplrı c Aurlı migren - ursız migren gruplrı d Aursız migren - kontrol gruplrı 0,49 b 0,446 c dolşımdki ADE ktivitesi rtmıştır (28). D lel ve DD genotipinin lküner infrktlr ve koroner rter hstlığı ile pozitif ilişkisini destekleyen çlışmlr yyınlnmıştır (29,30). Bu ilişkinin hiperkogulbiliteye (19), zlmış brdikinin düzeyine, rtmış vsküler tonüse ve düz ks hipertrofisine bğlı olbileceği düşünülmektedir (20,21). Anjiyotensin dönüştürücü enzim ile migren ptogenezi rsınd ilişki henüz net değildir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim opit peptidlerin degrdsyonund ktbolik bir rol oyndığı (31) ve migren hstlrınd ADE ktivitesinin sirkdin değişikliklerinin dh z olduğu belirlenmiştir (32). Çlışmmız ülkemizde enos polimorfizmi ile migren ilişkisini rştırn ilk çlışm olup rlrınd bir ilişki göstermemiştir. Endotelyl NOS endotel hücrelerinden nitrik oksit sentezini sğlyn enzimdir. Nöronl (nnos) ve indüklenebilir NOS (inos) olmk üzere iki frklı izotipi dh vrdır. Ypıln çlışmlrın pek çoğu hem inos hem de enos gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkili olmdığını göstermiştir (13,14). Anck bir çlışmd inos gen polimorfizminde () lelinin urlı migren grubund ursızlr göre dh sık olduğunu bildirilmiştir (33). Benzer şekilde Borroni ve rk. (12) Asp/Asp genotipinin urlı migren riskini ursız migrene göre 3 kt rtırdığı yönünde sonuç bildirmişlerdir. Endotelyl NOS un sprtt genetik vrysyonund enos ktivitesinin zldığı bildirilmiştir (34). Çlışmmızd olgu gruplrının z syıd olgudn oluşmsı, sdece kdın hstlrı içermesi çlışmmızın sınırlyıcı ynlrıdır. Sonuçlrımız bir bölgesel veri özelliğini tşımktdır ve diğer çlışmlrd elde edilen frklı sonuçlr ile birlikte bir metnlizde değerlendirildiğinde dh nlmlı bir sonuc gidilmesine olnk sğlycktır. Gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkisinin orty konmsının tedviye yönelik plnlmyı ve ilç seçimini etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Kynklr 1. Grdner K. The genetic bsis of migrine: Howmuch do we know? Cn J Neurol Sci 1999; 26: Montgn P. Moleculr genetics of migrine hedches: A review. Cephllgi 2000; 20:3-14.

5 278 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Rskin NH, Gren MW. Migren ve Diğer Bşğrılrı, Lewis P. Rowlnd editör, B.Bslo, C.Gürses çeviri editörleri, Merritt s Neurology içinde, 11. bskı, İstnbul, Güneş Tıp Kitpevleri, 2008; s Schürks M, Rist PM, Kurth T. Sex hormone receptor gene polymorphisms nd migrine: systemtic review nd met-nlysis. Cephllgi 2010; 30: Schürks M, Rist PM, Kurth T. 5-HTTLPR polymorphism in the serotonin trnsporter gene nd migrine: systemtic review nd met-nlysis. Cephllgi 2010; 30: Schürks M, Rist PM, Kurth T. STin2 VNTR polymorphism in the serotonin trnsporter gene nd migrine: pooled nd met-nlyses. J Hedche Pin 2010; 11: Schürks M, Rist PM, Kurth T. MTHFR 677C>T nd ACE D/I polymorphisms in migrine: systemtic review nd met-nlysis. Hedche 2010; 50: Akermn S, Willimson DJ, Kube H, Godsby PJ. Nitric oxide synthse inhibitors cn ntgonize neurogenic nd clcitonin gene-relted peptide induced diltion of durl meningel vessels. Br J Phrmcol 2002; 137: Neeb L, Reuter U. Nitric oxide in migrine. CNS Neurol Disord Drug Trgets 2007; 6: Bellmy J, Bowen EJ, Russo AF, Durhm PL. Nitric oxide regultion of clcitonin gene-relted peptide gene expression in rt trigeminl gngli neurons. Eur J Neurosci 2006; 23: Veldmn BA, Spiering W, Doevendns PA, Vervoort G, Kroon AA, de Leeuw PW, Smits P. The Glu298Asp polymorphism of the NOS3 gene s determinnt of the bseline production of nitric oxide. J Hipertens 2002; 20: Borroni B, Ro R, Liberini P, Venturelli E, Cossndi M, Archetti S, Cimi L, Pdovni A. Endothelil nitric oxide synthse (Glu298Asp) polymorphism is n independent risk fctor for migrine with ur. Hedche 2006; 46: Toriello M, Oterino A, Pscul J, Cstillo J, Colás R, Alonso-Arrnz A, Ruiz-Alegrí C, Quintel E, Montón F, Ruiz-Lvill N. Lck of Assocition of Endothelil Nitric Oxide Synthse Polymorphisms nd Migrine. Hedche 2008; 48: Gonçlves FM, Mrtins-Oliveir A, Specili JG, Luizon MR, Izidoro-Toledo TC, Silv PS, Dch F, Tnus-Sntos JE. Endothelil nitric oxide synthse hplotypes ssocited with ur in ptients with migrine. DNA Cell Biol 2011; 30: Kow H, Fusysu E, Ijiri T, Ishizki K, Ysui K, Nkso K, Kusumi M, Tkeshim T, Nkshim K. Assocition of the insertion/deletion polymorphism of the ngiotensin I-converting enzyme gene in ptients of migrine with ur. Neurosci Lett 2005; 374: Ptern S, Di Psqule P, D Angelo A, Seidit G, Tuttolomondo A, Crdinle A Mnisclchi T, Follone G, Giubilto A, Trntello M, Lict G. Angiotensinconverting enzyme gene deletion polymorphism determines n increse in frequency of migrine ttcks in ptients suffering from migrine without ur. Eur Neurol 2000; 43: Tronvik E, Stovner LJ, Bovim G, White LR, Gldwin AJ, Owen K, Schrder H. Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in migrine ptients. BMC Neurol 2008; 8: Schrder H, Stovner LJ, Helde G, Snd T, Bovim G. Prophylctic tretment of migrine with ngiotensin converting enzyme inhibitor Rndomised, plcebo controlled, crossover study. BMJ 2001; 322: Chrles JA, Jotkowitz S, Byrd LH. Prevention of migrine with olmesrtn in ptients with hypertension/ prehypertension. Hedche 2006; 46: Erdös EG, Skidgel RA. The ngiotensin I-converting enzyme. Lb Invest 1987; 56: Dzu VJ. Theodore cooper Lecture: tissue ngiotensin nd pthobiology of vsculr disese: unifying hypothesis. Hypertension 2001; 37: Hedche Clssifiction Sub-Committee of the Interntionl Hedche Society. Interntionl Clssifiction of Hedche Disorders,2nd edn. Cephlgi 2004; 24: Wng XL. Sim AS, Bdenhp RF, McCredle RM, Wilcken DE. A smokingdependent risk of coronry rtery disese ssocited with polymorphism of the endothelil nitric oxide synthse gene. Nt Med 1996; 2: Rigt B, Hubert C, Corvol P, Soubrier F. PCR detection of the insertion/ deletion polymorphism of the humn ngiotensin converting enzyme gene (DCP1) (dipeptidyl crboxypeptidse 1). Nucleic Acids Res 1992; 20: Alşehirli B, Gür M, Akçlı A, Geyik S, Bülbül B, Syr D, Yılmz M, Neyl A, Neyl M. Angiotensin converting enzyme gene ınsetion/deletion polymorphısm in migrine ptients. Turk Norol Derg 2009; 15: Kr I, Ozkok E, Aydin M, Orhn N, Cetinky Y, Gencer M, Kilic G, Tireli H. Combined effects of ACE nd MMP-3 polymorphisms on migrine development. Cephllgi 2007; 27: Lin JJ, Wng PJ, Chen CH, Yueh KC, Lin SZ, Hrn HJ. Homozygous deletion genotype of ngiotensin converting enzyme confers protection ginst migrine in mn. Act Neurol Tiwn 2005; 14: Rigt B, Hubert C, Alhenc-Gels F, Cmbien F, Corvol P, Soubrier F. An insertion/deletion polymorphism in the ngiotensin I-converting enzyme gene ccounting for hlf the vrince of serum enzyme levels. J Clin Invest 1990; 86: Mrkus HS, Brley J, Lunt R, Blnd JM, Jeffery S, Crter ND, Brown MM. Angiotensin-converting enzyme gene deletion polymorphism. A new risk fctor for lcunr stroke but not crotid therom. Stroke 1995; 26: Cmbien F, Poirier O, Lecerf L, Evns A, Cmbou JP, Arveiler D, Luc G, Brd JM, Br L, Ricrd S, Tiret L, Amouyel P, Alhenc-Gels F, Soubrıer F. Deletion polymorphism in the gene for ngiotensin-converting enzyme is potent risk fctor for myocrdil infrction. Nture 1992; 15;359: Skidgel RA, Erdös EG. Angiotensin converting enzyme (ACE) nd neprilysin hydrolyze neuropeptides: brief history, the beginning nd follow-ups to erly studies. Peptides 2004; 25: Mrtelletti P, Cugini P, Letizi C, Di Plm L, Bttisti P, Grnt M, Scvo D, Gicovzzo M. Chronopthology for ngiotensin converting enzyme circdin rhythm in migrine. Chronobiologi 1990; 17: de O S Mnsur T, Gonçlves FM, Mrtins-Oliveir A, Specili JG, Dch F, Lcchini R, Tnus-Sntos JE. Inducible nitric oxide synthse hplotype ssocited with migrine nd ur. Mol Cell Biochem 2012; 364: Firchild TA, Fulton D, Fontn JT, Grtton JP, McCbe TJ, Sess WC. Acidic hydrolysis s mechnism for the clevge of the Glu(298)Asp vrint of humn endothelil nitric-oxide synthse. J Biol Chem 2001; 276:

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(3): 95-101 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması JCEI / 2015; 6 (2): 165-169 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0510 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Kosova B 1 Eroğlu Z 1 Yılmaz B 1 Gündüz C 1 Özel R 1 Sayın E 2 Çoğulu Ö 3 Özkınay F 3 Özkınay C 2 Topçuoğlu N 1. Özet. Summary

Kosova B 1 Eroğlu Z 1 Yılmaz B 1 Gündüz C 1 Özel R 1 Sayın E 2 Çoğulu Ö 3 Özkınay F 3 Özkınay C 2 Topçuoğlu N 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 103-109, 2008 F508, I507 ve F508C kistik fibroz mutasyonlarının gerçek-zamanlı multipleks PCR ile hızlı analizleri Rapid

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu.

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu. Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER

Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER Araştırma Makalesi / Research Article 163 Doi: 10.4274/npa.y7089 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 163-168) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 163-168) 163 Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal

Detaylı

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı