Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması Investigation of -344T/C Polymorphism in CYP11B2 Gene Promoter Region in Sivas Population Egemen AKGÜN*, Meral YILMAZ*, Gonca DÖNMEZ*, Gülşen GÜNEŞ*, Abdülkerim YILMAZ**, Ergün PINARBAŞI* ÖZET Giriş: Aldosteron sentaz, aldosteron biyosentezinde rol alan en önemli enzimlerden biridir. Bu enzimi kodlayan CYP11B2 geninin promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Araştırmada, gen bölgesine ait polimorfizm ve allel sıklığının ortaya konması amaçlandı. Yöntem: Periferik kandan genomik DNA ları izole edilen bireylerde, PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polimorphism) tekniği kullanılarak CYP11B2-344T/C polimorfizminin genotiplemesi yapıldı. Çalışma grubu C.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne rutin kontroller için başvuran toplam 70 bireyden oluşturuldu. Sonuçlar: Çalışma grubunda, CYP11B2-344T/C polimorfizmindeki genotip frekansları C/C: 17 (%24,3), C/T: 39 (%55,7), T/T: 14 (%20) olarak bulunmuştur. Ayrıca allel frekansları C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda klinik bulguların (yaş, cinsiyet, BMI: beden kütle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı) ortalamaları ile her üç genotipin dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Değerlendirme: Tüm popülasyonda çalışılan değişkenlerin hiçbiri ile genotipler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Aldosteron sentaz, CYP11B2 geni, Genotip, Polimorfizm, Popülasyon, Promotor. SAMMARY Background: Aldosterone synthase (CYP11B2) is one of the most important enzyme in aldosterone biosynthesis T/C polymorphism in the promoter region of the CYP11B2 gene which encodes aldosterone synthase, has been reported to associate with high blood pressure. We investigated frequency of this polymorphism in a particular population in Sivas, in Turkey. Methods: Genomic DNA was isolated from peripheral blood sample of individuals and then was used to genotype CYP11B2-344T/C polymorphism by a PCR-RFLP method. Study group was composed of 70 people who applied to The Hospital of Cumhuriyet University for routine check-up. Results: In the study group, frequency of the CYP11B2-344T/C genotypes were 17 (24.3%), 39 (55.7%) and 14 (20%) for C/C, C/T and T/T respectively. In addition, allele frequencies for C and T alleles were 0.52 and 0.48, respectively. There was no difference between mean of clinical characteristics (age, gender, BMI:Body Mass Index, systolic and diastolic blood pressure) for three genotypes. Conclusion: There was no significant difference for any of the variables examined. Keywords: Aldosterone synthase, CYP11B2 gene, Genotype, Polymorphism, Population, Promoter. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 13-18, 2007 GİRİŞ Esansiyel hipertansiyon, henüz tam açıklanamamış nedenlerle arteriyel kan basıncının normal olarak kabul edilen değerlerden sürekli yüksek olduğu ve ortaya çıkışında genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir hastalıktır. 1 * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Sivas ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Sivas 13

2 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması Renin-Anjiyotensin-Aldosteron (RAA) Sistemi, sodyum/su homeostazisi yoluyla kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle sistemi oluşturan genlerin ürünleri, hipertansiyonun gelişimi için en olası adaylardır (1). Bir mineralokortikoid olan aldosteron, periferal kan damarları ve böbrekler yoluyla damar içi volüm ve damar direncini artırarak sodyum dengesini kontrol eder. Böylece kan basıncının ayarlanmasına yardımcı olur (2). Aldosteron, bir mitokondriyal Sitokrom P450 enzimi olan aldosteron sentaz (CYP11B2) enzimi tarafından adrenal bezlerin zona glomeruloza hücrelerinde bir dizi biyokimyasal reaksiyonla (11 β-hidroksilasyon, 18-hidroksilasyon ve 18-oksidasyon) sentezlenir (3, 4). Aldosteron sentaz enzimi, kromozom 8q23.4 bölgesinde bulunan CYP11B2 geni tarafından kodlanır. Bu genin değişik bölgelerinde meydana gelen mutasyonlar, enzim aktivitesinde çeşitli değişimlere yol açmaktadır (5-8). Şimdiye kadar CYP11B2 geninde pek çok polimorfizm tanımlanmıştır. Bunlardan en önemlisi - 344T/C polimorfizmidir ve bu bölge SF-1 transkripsiyon faktörünün bağlanma bölgesidir (9-16). SF-1 in çalışılmış tüm steroid hidroksilaz genlerinin promotor bölgelerine bağlandığı ve ilgili genlerin transkripsiyonunu sağladığı belirlenmiştir. Bu bölgede şekillenen polimorfizm, SF-1 transkripsiyon faktörünün bağlanma yeteneğini etkilediğinden birçok araştırmacı tarafından hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir (17-19). Çalışmamızda, CYP11B2 geninin promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin Sivas bölgesinde belirli bir popülasyondaki sıklığını ve kan basıncıyla olan ilişkisini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma Grubu Çalışma grubu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne rutin kontroller için başvuran, yaşları arasında değişen, geçmişinde felç, diabetes mellitus, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olmayan toplam 70 (49 erkek-21 kadın) bireyden oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilmesi planlanan bireylerin sessiz bir ortamda 5 dakika istirahat etmeleri sağlandıktan sonra yapılan üç kan basıncı ölçümünün ortalaması, sistolik kan basıncı için 140 mmhg ve diyastolik kan basıncı için 90 mmhg nin altında olan bireyler çalışma grubuna eklendi. Kan Örnekleri Çalışma grubundaki bireylerden alınan 5 ml venöz kan, steril EDTA lı tüplere aktarıldı. Yüksek tuz konsantrasyonu ile DNA izolasyonu yöntemi kullanılarak venöz kandan genomik DNA elde edildi (18). Elde edilen DNA örnekleri genotipleme işlemine kadar -20 C de saklandı. Genotipleme CYP11B2 genindeki -344T/C polimorfizmini belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri kullanıldı. PCR amplifikasyonu için CYP11B2F: 5 -CAG GAG GAG ACC CCA TGT GAC-3 ve CYP11B2R: 5 -CCA CCA CCC TGT TCA GCC C-3 primerleri kullanıldı. PCR, 25 µl lik reaksiyon hacminde gerçekleştirilmiştir. Bunun için reaksiyon karışım içeriği, yaklaşık 100 ng genomik DNA, 10 pmol CYP11B2F ve CYP11B2R primerleri, her bir dntp den 5 nmol, 1,5 ünite Taq DNA polimeraz enzimi, 10 mm Tris-HCl (ph 8,3), 50 mm KCl ve 1,5 mm MgCl 2 olacak şekilde hazırlandı. Amplifikasyon için, DNA nın 95 C de 5 dakika denaturasyonunu takiben 94 C de 1 dk, 65 C de 40 sn ve 72 C de 45 sn ve son uzama basamağı 72 C de 7 dk olarak uygulandı ve 30 döngü sonunda istenilen ürün amplifiye edildi. PCR işlemi sonrasında 537 bç lik (baz çifti) ürünler elde edildi. Elde edilen ürünler, HaeIII restriksiyon enzimiyle (Fermentas) kesilerek (37 C de 4 saat veya 37 C de 1 gece inkübe edilerek) etidyum bromid ile boyanmış %2,5 lik agaroz jelde yürütüldükten sonra değerlendirildi. İstatistiksel Analiz Çalışmamızda; yaş, BMI (vücut kitle indeksi), sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamalarının genotiplere göre dağılımı Varyans analizi metodu kullanılarak, bireylerin cinsiyetlerine göre genotip dağılımı ise χ 2 testi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz, SPSS 12.0 paket bilgisayar programı kullanılarak yapıldı (21). χ 2 testi uygulamasında değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için, değerlendirme gözlerine düşen beklenen değer sayısının 5 den küçük olmaması gerekmektedir. Fakat çalışmamızda kaynak olarak gösterilen Jerrold H. Zar a göre, toplam birey sayısı gözenek sayısına bölündüğünde, her bir göz için beklenen değerlerin ortalama sayısı 6 olursa χ 2 analizi 14

3 Akgün ve ark. yapılabilmektedir. Bulguların değerlendirilmesinde bu açıklama göz önünde tutulacaktır (22). BULGULAR HaeIII restriksiyon enzimi ile kesilen 537 baz çifti uzunluğundaki fragmentler -344T alleli için iki, -344C alleli için üç tanıma bölgesi içerir. Böylece kesim sonrasında homozigot -344T alleli için 273, 138 ve 126 bç lik üç fragment, homozigot -344C alleli için 202, 138, 126 ve 71 bç olmak üzere dört fragment ve heterozigot TC alleli için 273, 202, 138, 126 ve 71 bç olmak üzere beş fragment elde edildi (Şekil 1). Çalışma grubuna ait klinik veriler Tablo-1 de gösterilmiştir. Ortalama yaş (34,6±6,6 yıl), vücut kitle indeksi (BMI: 25,6±2,8 kg/m 2 ), sistolik kan basıncı (120,7±16,1 mmhg), diyastolik kan basıncının (76,9±11,9 mmhg) genotiplere göre dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (ortalama ± standart sapma) (P>0,05). Genotip frekansı Hardy-Weinberg Dengesi ne uymaktadır. C/C, C/T ve T/T genotiplerinin frekansları sırasıyla 17 (%24,3), 39 (%55,7) ve 14 (%20) şeklindedir. Allel frekansları C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyete göre genotip dağılımları değerlendirildiğinde anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05) (Tablo-2). Şekil 1. CYP11B2-344T/C polimorfizminin agaroz jeldeki görüntüsü. Çalışma grubundaki üç bireyden elde edilmiş DNA lar etidyum bromid ile boyanmış %3 lük low melting agaroz jelde yürütülmüştür. Amplifiye edilmiş fragment (şekilde uncut olarak verilmiştir ve 537 bç uzunluğundadır) HaeIII restriksiyon enzimi ile kesildiğinde -344C alleli için 202, 138, 126 ve 71 bç lik dört fragment, -344T alleli için 273, 138 ve 126 bç lik üç fragment elde edilmiştir. Marker (belirteç) ölçüleri baz çifti olarak verilmiştir. Tablo 1. Klinik bulguların CYP11B2-344T/C genotiplerine göre dağılımı Değişkenler Değeri C/C (n=17) C/T (n=39) T/T (n=14) P Yaş (yıl) 32,6 ± 6,7 35,1 ± 6,9 35,9 ± 5,3 0,336 BMI (kg/m 2 ) 25,9 ± 3 25,4 ± 2,9 25,7 ± 2,7 0,857 SKB (mmhg) 116,4 ± 7,4 119,2 ± 7,1 117,6 ± 6,8 0,384 DKB (mmhg) 76,2 ± 8 76,1 ± 7,7 72,2 ± 7,4 0,253 Tabloda verilen değerler, Ortalama Değerler ± Standart Sapma şeklindedir. SKB sistolik kan basıncı, DKB diyastolik kan basıncıdır. Tablo2. CYP11B2-344T/C genotiplerinin cinsiyete göre Cinsiyet dağılımı (p=0,705) C/C (n=17) C/T (n=39) T/T (n=14) Erkek 12 (%24,5) 11 (%53,1) 26 (%22,4) Kadın 5 (%23,8) 3 (%14,3) 13 (%61,9) Toplam 17 (%24,3) 39 (%55,7) 14 (%20) TARTIŞMA Polimorfizmin şekillendiği yer olan -344 bölgesi, CYP11B2 geninin promotor bölgesi içerisinde yer almaktadır. Birkaç çalışmada -344T/C varyantının CYP11B2 geninin promotor aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. White ve ark. steroidogenik transkripsiyon faktörünün (SF-1) CYP11B2 promotorunun -344C alleline -344T allelinden 4 kat daha güçlü bağlandığını bulmuştur (6). Baset ve ark. ise SF-1 in C alleline T allelinden daha sıkı bağlandığı fakat SF-1 in adrenal 15

4 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması CYP11B2 gen ekspresyonunun önemli bir düzenleyicisi olmadığını göstermiştir (16). Buna karşılık Clyne ve ark., sırasıyla SF-1 ve COUP-TF transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı -71/-64 ve -129/-114 pozisyonlarındaki iki farklı elementin CYP11B2 transkripsiyonunu artırdığını belirtmiştir (23). Bu bilgiler ışığında, henüz bilinmeyen başka bir orphan-nükleer reseptörünün SF-1 bölgesine bağlanarak CYP11B2 geninin transkripsiyon oranını değiştirmesinin mümkün olabileceği ileri sürülmüştür (24). Çalışmamız, CYP11B2 geni promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin Türk popülasyonundaki dağılımını gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz allel frekansları (C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48), daha önce Kafkas popülasyonunu içine alan değişik çalışmalardaki (24-26) allel frekansları ile benzerlik göstermektedir. Buna karşılık Japonya da yapılan iki farklı popülasyon çalışmasında T allellerinin frekansı 0,64 (27) ve 0,78 (28) olarak belirtilmiştir. Barbato ve ark. nın yaptığı üç farklı coğrafi bölge ve etnik grubu içine alan popülasyon çalışmasında, Beyaz, Afrika kökenli ve Güney Asya kökenli bireylerdeki T allel frekansları sırasıyla 0,55, 0,79, 0,56 olarak rapor edilmiştir (29). Bu sonuçlara bakılarak bu allelik varyantın dağılımının coğrafi bölge ve etnik gruplara göre değişebildiği söylenebilir. Ancak değişik coğrafi bölgelerde bulunan popülasyonlardaki allelik frekans dağılımındaki farkın nedeni henüz açıklanamamaktadır. -344T/C polimorfizmi ile kan basıncı arasındaki ilişkinin araştırıldığı birçok çalışmada birbiri ile çelişen sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmaların bazıları yüksek kan basıncı ile C alleli arasında anlamlı bir ilişkiden söz ederken (18, 30-32), diğer çalışmalar T alleli (19, 28, 29, 33) ile yüksek kan basıncını ilişkilendirmişlerdir. Birkaç çalışmada ise kan basıncı ile -344T/C polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmiştir (34, 35). Çalışma grubumuzda, CYP11B2-344T/C polimorfizmi ile kan basınçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak, CYP11B2-344T/C polimorfizminin sıklığını araştırıldığı bu çalışmada -344T/C genotipleri ile yaş, BMI, cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında en azından çalıştığımız bu popülasyonda anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. KAYNAKLAR 1. Dzau VJ, Safar ME: Large conduit arteries in hypertension: role of the renin-angiotensin system. Circulation 1988;77: White PC: Disorders of aldosterone biosynthesis and action. N Engl J Med 1994;331: Kawamoto, T.; Mitsuuchi, Y.; Toda, K.; Yokoyama, Y.; Miyahara, K.; Miura, S.; Ohnishi, T.; Ichikawa, Y.; Nakao, K.; Imura, H.; Ulick, S.; Shizuta, Y. : Role of steroid 11- beta-hydroxylase and steroid 18-hydroxylase in the biosynthesis of glucocorticoids and mineralocorticoids in humans. Proc. Nat. Acad. Sci. 1992;89: Curnow KM, Tusie-Luna MT, Pascoe L, Natarajan R, Gu JL, Nadler JL, White PC. The product of the CYP11B2 gene is required for aldosterone biosynthesis in the human adrenal cortex. Mol Endocrinol. 1991;5: Taymans, S. E.; Pack, S.; Pak, E.; Torpy, D. J.; Zhuang, Z.; Stratakis, C. A. : Human CYP11B2 (aldosterone synthase) maps to chromosome 8q24.3. J. Clin. Endocr. Metab. 1998;83: White PC, Slutsker L: Haplotype analysis of CYP11B2. Endocrin Res 1995;21: Portrat-Doyen, S., Tourniaire, T., Richard, O., Mulatero, P., Aupetit-Faisant, B., Curnow, K.M., Pascoe, L., Morel, Y., Isolated aldosterone synthase deficiencies caused by simultaneous E198D and V386A mutations in the CYP11B2 gene. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998;83: Bechtel, S., Belkina, N., Bernhardt, R., The effect of amino acid substitutions I112P, D147E and K152N in CYP11B2 on the catalytic activities of the enzyme. Eur. J. Biochem. 2002; 269: Clemens JW, Lala DS, Parker KL & Richards JS Steroidogenic factor-1 binding and transcriptional activity of the cholesterol side-chain cleavage promoter in rat granulosa cells. Endocrinology 1994;134: Liu Z & Simpson ER Steroidogenic factor-1 (SF-1) and SP1 are required for regulation of bovine CYP11A gene expression in bovine luteal cells and adrenal Y1 cells. Molecular Endocrinology 1997; Wang XL, Bassett M, Zhang Y, Yin S, Clyne C, White PC & Rainey WE Transcriptional regulation of human 11βhydroxylase (hcyp11b1). Endocrinology 2000; Ikeda Y, Lala DS, Luo X, Kim E, Moisan MP & Parker KL Characterization of the mouse FTZ-F1 gene, which encodes a key regulator of steroid hydroxylase gene expression. Molecular Endocrinology 1993;

5 Akgün ve ark. 13. Givens CR, Zhang P, Bair SR & Mellon SH Transcriptional regulation of rat cytochrome P450c17 expression in mouse Leydig MA-10 and adrenal Y-1 cells: identification of a single protein that mediates both basal and campinduced activities. DNA and Cell Biology 1994,13: Bakke M & Lund J Mutually exclusive interactions of two nuclear orphan receptors determine activity of a cyclic adenosine 3,5 -monophosphate-responsive sequence in the bovine CYP17 gene. Molecular Endocrinology 1995;9: Michael MD, Kilgore MW, Morohashi K & Simpson ER Ad4 BP/SF-1 regulates cyclic AMP-induced transcription from the proximal promoter (pii) of the human aromatase p450 (cyp19) gene in the ovary. Journal of Biological Chemistry 1995;270: Basset MH, Zhang Y, Clyne P, White PC, Rainey WE, Differential Regulation of aldosterone synthase and 11βhydroxylase transcription by steroidogenic factor-1. J. Mol. Endr. 2002;28: Davies E, Holloway CD, Ingram MC, et al. Aldosterone excretion rate and blood pressure in essential hypertension are related to polymorphic differences in the aldosterone synthase gene CYP11B2. Hypertension 1999;33(2): Kumar NN, Benjafield AV, Lin RCY, Wang WYS, Stowasser M and Morris BJ. Haplotype analysis of aldosterone synthase gene CYP11B2 polymorphisms shows association with essential hypertension. J Hypertens 2003; 21: Davies E, Kenyon CJ. CYP11B2 porymorphisms and cardiovascular risk factors. J Hypertens 2003;21(7): Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting-out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 16: Sümbüloğlu K., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik, Matiş Yayınları, Ankara, Zar J.H. Biostatistical Analysis. Fourth Edition. ISBN: X, 1998.Sayfa: 489, 23. Clyne CD, Zhang Y, Slutsker L, et al. Angiotensin II and potassium regulate human CYP11B2 transcription through common cis-elements. Mol Endocrinol 1997;11(5): Brand E, Chatelain N, Mulatero P, Fery I, Curnow K, Jeunemaitre X, et al. Structural analysis and evaluation of the aldosterone synthase gene in hypertension. Hypertension 1998; 32: Russo P, Siani A, Venezia A, Iacone R, Russo O, Barba G, et al. Interaction between the 344T/C polymorphism of CYP11B2 and age in the regulation of blood pressure and plasma aldosterone levels: crosssectional and longitudinal findings of the Olivetti Prospective Heart Study. J Hypertens 2002; 20: Brand E, Schorr U, Ringel J, Beige J, Distler A, Sharma AM. Aldosterone synthase gene (CYP11B2) -344T/C polymorphism in Caucasians from the Berlin saltsensitivity trial (BeSST). J Hypertens 1999; 17: M. Matsubara, M. Kikuya, T. Ohkubo, H. Metoki, F. Omori, T. Fujiwara, M. Suzuki, M. Michimata, A. Hozawa, T. Katsuya, J. Higaki, I. Tsuji, T. Araki, T. Ogihara, H. Satoh, S. Hisamichi, K. Nagai, H. Kitaoka and Y. Imai, Aldosterone synthase gene (CYP11B2) C-344T polymorphism, ambulatory blood pressure and nocturnal decline in blood pressure in the general Japanese population: the Ohasama study. J Hypertens : Komiya I, Yamada T, Takara M, Asawa T, Shimabukuro M, Nishimori T, CYP11B2 and night time blood pressure fall Matsubara, Kikuya et al et al. Lys173Arg and - 344T/C variants of CYP11B2 in Japanese patients with low-renin hypertension. Hypertension 2000;35: Antonio B, Paola R, Alfonso S, et al. Aldosterone synthase gene (CYP11B2) C-344T polymerphism, plasma aldosterone, renin activity and blood pressure in a multiethnic population. J Hypertens, 2004, 22: Tamaki S, Iwai N, Tsujita Y, et al. Genetic polymorphism of CYP11B2 gene and hypertension in Japanese. Hypertension 1999;33(1 Pt 2): Tsukada K, Ishimitsu T, Teranishi M, et al. Positive association of CYP11B2 gene polymorphism with genetic predisposition to essential hypertension. J Hum Hypertens 2002;16(11): Xu XJ, Wang SZ, Lin RY, et al. Association of the T(-344)C polymorphism of aldosterone synthase gene CYP11B2 with essential hypertension in Xinjiang Kazakh isolated group. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 2004;21(6):

6 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması 33. Gu D, Ge D, He J, et al. Haplotypic analyses of the aldosterone synthase gene CYP11B2 associated with stage-2 hypertension in northern Han Chinese. Clin Genet 2004;66(5): Tsujita Y, Iwai N, Katsuya T, et al. Lack of association between genetic polymorphism of CYP11B2 and hypertension in Japanese: the Suita Study. Hypertens Res 2001;24(2): Pojoga L, Gautier S, Blanc H, et al. Genetic determination of plasma aldosterone levels in essential hypertension. Am J Hypertens 1998;11(7): Yazışma Adresi : Doç. Dr. Ergün PINARBAŞI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Sivas /

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(3): 95-101 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi

Detaylı

Kosova B 1 Eroğlu Z 1 Yılmaz B 1 Gündüz C 1 Özel R 1 Sayın E 2 Çoğulu Ö 3 Özkınay F 3 Özkınay C 2 Topçuoğlu N 1. Özet. Summary

Kosova B 1 Eroğlu Z 1 Yılmaz B 1 Gündüz C 1 Özel R 1 Sayın E 2 Çoğulu Ö 3 Özkınay F 3 Özkınay C 2 Topçuoğlu N 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 103-109, 2008 F508, I507 ve F508C kistik fibroz mutasyonlarının gerçek-zamanlı multipleks PCR ile hızlı analizleri Rapid

Detaylı

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması URL: http://www.mjima.org/ ARAŞTIRMA l RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması The

Detaylı

TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ *

TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ * 194 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 36 (4) TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN POLİMORFİZMİNİN İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİNE ETKİSİ * Tolgay ERGENOĞLU, Gonca COŞKUN, Hüseyin BEYDAĞI, H. Yasemin

Detaylı

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*)

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) Matriks metalloproteinazlar (MMPs) kanser, ateroskleroz,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMAN MARAŞ

Detaylı

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması JCEI / 2015; 6 (2): 165-169 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0510 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması 278 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.838 Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması Mutational analysis of ten Turkish

Detaylı

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI *

Yasemin ÖNER * Murat PULLU * Oya AKIN ** Cengiz ELMACI * Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (3): 371-376, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3501 RESEARCH ARTICLE Bursa Bölgesinde Yetiştirilen İsviçre Esmeri ve Siyah Alaca Irkı Sığırlarda Beta Laktoglobulin (β-lg) ve Büyüme

Detaylı

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it [P-] Okside LDL reseptör- (Olr-) geni Utr C>T polimorfizminin koroner arter hastalığı ve hastalığın ciddiyet derecesiyle ilişkisi Ezgi Mert Yaşa, Oben Döven, İ.Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ İlknur ÇINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman

Detaylı

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması*

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması* J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 79-87, 2012 A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. Araştırma BİŞKİN, Ö. Makalesi DÜZLÜ Research Article Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis

Detaylı

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI KRONİK HEPATİT B Lİ HASTALAR İLE HEPATİT B YE KARŞI SPONTAN BAĞIŞIKLIK KAZANAN KİŞİLER ARASINDA PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜM GENİ POLİMORFİZİMLERİNİN

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIKLARDA GENETİK POLİMORFİZMLERİN ROLÜ

PERİODONTAL HASTALIKLARDA GENETİK POLİMORFİZMLERİN ROLÜ DERLEME BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL PERİODONTAL HASTALIKLARDA GENETİK POLİMORFİZMLERİN ROLÜ THE ROLE OF GENETIC POLYMORPHISMS IN PERIODONTAL DISEASES Burak DOĞAN,

Detaylı

T A D. Retrospektif moleküler bir çalışma: FMF ön tanısı alan hastalarda MEFV gen mutasyonları ARAŞTIRMA

T A D. Retrospektif moleküler bir çalışma: FMF ön tanısı alan hastalarda MEFV gen mutasyonları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: : (3):94-98 94 T A D ARAŞTIRMA Retrospektif moleküler bir çalışma: FMF ön tanısı alan hastalarda MEFV gen mutasyonları Ahmet Dönder, Ragıp Balahoroğlu, Erdem Çokluk, Mehmet Ramazan

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ Sümeyra ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1 1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Düzce 2 Düzce

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

Canlı Donörden Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Minör HA-1 Dağılımı

Canlı Donörden Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Minör HA-1 Dağılımı Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27(3):265-269 doi: 10.5174/tutfd.2009.02429.0 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Canlı Donörden Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Minör HA-1 Dağılımı Characterization

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. 61 Akut Faz Reaktanların Disk Hernisi ile Đlişki Fatih Ersoy Deniz, Beytullah Yıldırım, Đlker Etikan

ĐÇĐNDEKĐLER. 61 Akut Faz Reaktanların Disk Hernisi ile Đlişki Fatih Ersoy Deniz, Beytullah Yıldırım, Đlker Etikan TÜRK TIP DERGĐSĐ Yayının Adı: Türk Tıp Dergisi (Turkish Medical Journal) ISSN: 1307-1858 Sahibi: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına Prof. Dr. Nihat TOSUN Sorumlu Yazı Đşleri Müdürü: Prof. Dr.

Detaylı

DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi

DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi Faruk BOZKAYA 1* 1 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/81 Projenin Başlığı FİBROMİYALJİ İ HASTALARINDA PARAOKSONAZ 55 L/M VE 192 Q/R POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı