Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması Investigation of -344T/C Polymorphism in CYP11B2 Gene Promoter Region in Sivas Population Egemen AKGÜN*, Meral YILMAZ*, Gonca DÖNMEZ*, Gülşen GÜNEŞ*, Abdülkerim YILMAZ**, Ergün PINARBAŞI* ÖZET Giriş: Aldosteron sentaz, aldosteron biyosentezinde rol alan en önemli enzimlerden biridir. Bu enzimi kodlayan CYP11B2 geninin promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Araştırmada, gen bölgesine ait polimorfizm ve allel sıklığının ortaya konması amaçlandı. Yöntem: Periferik kandan genomik DNA ları izole edilen bireylerde, PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polimorphism) tekniği kullanılarak CYP11B2-344T/C polimorfizminin genotiplemesi yapıldı. Çalışma grubu C.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne rutin kontroller için başvuran toplam 70 bireyden oluşturuldu. Sonuçlar: Çalışma grubunda, CYP11B2-344T/C polimorfizmindeki genotip frekansları C/C: 17 (%24,3), C/T: 39 (%55,7), T/T: 14 (%20) olarak bulunmuştur. Ayrıca allel frekansları C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda klinik bulguların (yaş, cinsiyet, BMI: beden kütle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı) ortalamaları ile her üç genotipin dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Değerlendirme: Tüm popülasyonda çalışılan değişkenlerin hiçbiri ile genotipler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Aldosteron sentaz, CYP11B2 geni, Genotip, Polimorfizm, Popülasyon, Promotor. SAMMARY Background: Aldosterone synthase (CYP11B2) is one of the most important enzyme in aldosterone biosynthesis T/C polymorphism in the promoter region of the CYP11B2 gene which encodes aldosterone synthase, has been reported to associate with high blood pressure. We investigated frequency of this polymorphism in a particular population in Sivas, in Turkey. Methods: Genomic DNA was isolated from peripheral blood sample of individuals and then was used to genotype CYP11B2-344T/C polymorphism by a PCR-RFLP method. Study group was composed of 70 people who applied to The Hospital of Cumhuriyet University for routine check-up. Results: In the study group, frequency of the CYP11B2-344T/C genotypes were 17 (24.3%), 39 (55.7%) and 14 (20%) for C/C, C/T and T/T respectively. In addition, allele frequencies for C and T alleles were 0.52 and 0.48, respectively. There was no difference between mean of clinical characteristics (age, gender, BMI:Body Mass Index, systolic and diastolic blood pressure) for three genotypes. Conclusion: There was no significant difference for any of the variables examined. Keywords: Aldosterone synthase, CYP11B2 gene, Genotype, Polymorphism, Population, Promoter. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 13-18, 2007 GİRİŞ Esansiyel hipertansiyon, henüz tam açıklanamamış nedenlerle arteriyel kan basıncının normal olarak kabul edilen değerlerden sürekli yüksek olduğu ve ortaya çıkışında genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir hastalıktır. 1 * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Sivas ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Sivas 13

2 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması Renin-Anjiyotensin-Aldosteron (RAA) Sistemi, sodyum/su homeostazisi yoluyla kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle sistemi oluşturan genlerin ürünleri, hipertansiyonun gelişimi için en olası adaylardır (1). Bir mineralokortikoid olan aldosteron, periferal kan damarları ve böbrekler yoluyla damar içi volüm ve damar direncini artırarak sodyum dengesini kontrol eder. Böylece kan basıncının ayarlanmasına yardımcı olur (2). Aldosteron, bir mitokondriyal Sitokrom P450 enzimi olan aldosteron sentaz (CYP11B2) enzimi tarafından adrenal bezlerin zona glomeruloza hücrelerinde bir dizi biyokimyasal reaksiyonla (11 β-hidroksilasyon, 18-hidroksilasyon ve 18-oksidasyon) sentezlenir (3, 4). Aldosteron sentaz enzimi, kromozom 8q23.4 bölgesinde bulunan CYP11B2 geni tarafından kodlanır. Bu genin değişik bölgelerinde meydana gelen mutasyonlar, enzim aktivitesinde çeşitli değişimlere yol açmaktadır (5-8). Şimdiye kadar CYP11B2 geninde pek çok polimorfizm tanımlanmıştır. Bunlardan en önemlisi - 344T/C polimorfizmidir ve bu bölge SF-1 transkripsiyon faktörünün bağlanma bölgesidir (9-16). SF-1 in çalışılmış tüm steroid hidroksilaz genlerinin promotor bölgelerine bağlandığı ve ilgili genlerin transkripsiyonunu sağladığı belirlenmiştir. Bu bölgede şekillenen polimorfizm, SF-1 transkripsiyon faktörünün bağlanma yeteneğini etkilediğinden birçok araştırmacı tarafından hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir (17-19). Çalışmamızda, CYP11B2 geninin promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin Sivas bölgesinde belirli bir popülasyondaki sıklığını ve kan basıncıyla olan ilişkisini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma Grubu Çalışma grubu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne rutin kontroller için başvuran, yaşları arasında değişen, geçmişinde felç, diabetes mellitus, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olmayan toplam 70 (49 erkek-21 kadın) bireyden oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilmesi planlanan bireylerin sessiz bir ortamda 5 dakika istirahat etmeleri sağlandıktan sonra yapılan üç kan basıncı ölçümünün ortalaması, sistolik kan basıncı için 140 mmhg ve diyastolik kan basıncı için 90 mmhg nin altında olan bireyler çalışma grubuna eklendi. Kan Örnekleri Çalışma grubundaki bireylerden alınan 5 ml venöz kan, steril EDTA lı tüplere aktarıldı. Yüksek tuz konsantrasyonu ile DNA izolasyonu yöntemi kullanılarak venöz kandan genomik DNA elde edildi (18). Elde edilen DNA örnekleri genotipleme işlemine kadar -20 C de saklandı. Genotipleme CYP11B2 genindeki -344T/C polimorfizmini belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri kullanıldı. PCR amplifikasyonu için CYP11B2F: 5 -CAG GAG GAG ACC CCA TGT GAC-3 ve CYP11B2R: 5 -CCA CCA CCC TGT TCA GCC C-3 primerleri kullanıldı. PCR, 25 µl lik reaksiyon hacminde gerçekleştirilmiştir. Bunun için reaksiyon karışım içeriği, yaklaşık 100 ng genomik DNA, 10 pmol CYP11B2F ve CYP11B2R primerleri, her bir dntp den 5 nmol, 1,5 ünite Taq DNA polimeraz enzimi, 10 mm Tris-HCl (ph 8,3), 50 mm KCl ve 1,5 mm MgCl 2 olacak şekilde hazırlandı. Amplifikasyon için, DNA nın 95 C de 5 dakika denaturasyonunu takiben 94 C de 1 dk, 65 C de 40 sn ve 72 C de 45 sn ve son uzama basamağı 72 C de 7 dk olarak uygulandı ve 30 döngü sonunda istenilen ürün amplifiye edildi. PCR işlemi sonrasında 537 bç lik (baz çifti) ürünler elde edildi. Elde edilen ürünler, HaeIII restriksiyon enzimiyle (Fermentas) kesilerek (37 C de 4 saat veya 37 C de 1 gece inkübe edilerek) etidyum bromid ile boyanmış %2,5 lik agaroz jelde yürütüldükten sonra değerlendirildi. İstatistiksel Analiz Çalışmamızda; yaş, BMI (vücut kitle indeksi), sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamalarının genotiplere göre dağılımı Varyans analizi metodu kullanılarak, bireylerin cinsiyetlerine göre genotip dağılımı ise χ 2 testi ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz, SPSS 12.0 paket bilgisayar programı kullanılarak yapıldı (21). χ 2 testi uygulamasında değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için, değerlendirme gözlerine düşen beklenen değer sayısının 5 den küçük olmaması gerekmektedir. Fakat çalışmamızda kaynak olarak gösterilen Jerrold H. Zar a göre, toplam birey sayısı gözenek sayısına bölündüğünde, her bir göz için beklenen değerlerin ortalama sayısı 6 olursa χ 2 analizi 14

3 Akgün ve ark. yapılabilmektedir. Bulguların değerlendirilmesinde bu açıklama göz önünde tutulacaktır (22). BULGULAR HaeIII restriksiyon enzimi ile kesilen 537 baz çifti uzunluğundaki fragmentler -344T alleli için iki, -344C alleli için üç tanıma bölgesi içerir. Böylece kesim sonrasında homozigot -344T alleli için 273, 138 ve 126 bç lik üç fragment, homozigot -344C alleli için 202, 138, 126 ve 71 bç olmak üzere dört fragment ve heterozigot TC alleli için 273, 202, 138, 126 ve 71 bç olmak üzere beş fragment elde edildi (Şekil 1). Çalışma grubuna ait klinik veriler Tablo-1 de gösterilmiştir. Ortalama yaş (34,6±6,6 yıl), vücut kitle indeksi (BMI: 25,6±2,8 kg/m 2 ), sistolik kan basıncı (120,7±16,1 mmhg), diyastolik kan basıncının (76,9±11,9 mmhg) genotiplere göre dağılımları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (ortalama ± standart sapma) (P>0,05). Genotip frekansı Hardy-Weinberg Dengesi ne uymaktadır. C/C, C/T ve T/T genotiplerinin frekansları sırasıyla 17 (%24,3), 39 (%55,7) ve 14 (%20) şeklindedir. Allel frekansları C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyete göre genotip dağılımları değerlendirildiğinde anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05) (Tablo-2). Şekil 1. CYP11B2-344T/C polimorfizminin agaroz jeldeki görüntüsü. Çalışma grubundaki üç bireyden elde edilmiş DNA lar etidyum bromid ile boyanmış %3 lük low melting agaroz jelde yürütülmüştür. Amplifiye edilmiş fragment (şekilde uncut olarak verilmiştir ve 537 bç uzunluğundadır) HaeIII restriksiyon enzimi ile kesildiğinde -344C alleli için 202, 138, 126 ve 71 bç lik dört fragment, -344T alleli için 273, 138 ve 126 bç lik üç fragment elde edilmiştir. Marker (belirteç) ölçüleri baz çifti olarak verilmiştir. Tablo 1. Klinik bulguların CYP11B2-344T/C genotiplerine göre dağılımı Değişkenler Değeri C/C (n=17) C/T (n=39) T/T (n=14) P Yaş (yıl) 32,6 ± 6,7 35,1 ± 6,9 35,9 ± 5,3 0,336 BMI (kg/m 2 ) 25,9 ± 3 25,4 ± 2,9 25,7 ± 2,7 0,857 SKB (mmhg) 116,4 ± 7,4 119,2 ± 7,1 117,6 ± 6,8 0,384 DKB (mmhg) 76,2 ± 8 76,1 ± 7,7 72,2 ± 7,4 0,253 Tabloda verilen değerler, Ortalama Değerler ± Standart Sapma şeklindedir. SKB sistolik kan basıncı, DKB diyastolik kan basıncıdır. Tablo2. CYP11B2-344T/C genotiplerinin cinsiyete göre Cinsiyet dağılımı (p=0,705) C/C (n=17) C/T (n=39) T/T (n=14) Erkek 12 (%24,5) 11 (%53,1) 26 (%22,4) Kadın 5 (%23,8) 3 (%14,3) 13 (%61,9) Toplam 17 (%24,3) 39 (%55,7) 14 (%20) TARTIŞMA Polimorfizmin şekillendiği yer olan -344 bölgesi, CYP11B2 geninin promotor bölgesi içerisinde yer almaktadır. Birkaç çalışmada -344T/C varyantının CYP11B2 geninin promotor aktivitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. White ve ark. steroidogenik transkripsiyon faktörünün (SF-1) CYP11B2 promotorunun -344C alleline -344T allelinden 4 kat daha güçlü bağlandığını bulmuştur (6). Baset ve ark. ise SF-1 in C alleline T allelinden daha sıkı bağlandığı fakat SF-1 in adrenal 15

4 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması CYP11B2 gen ekspresyonunun önemli bir düzenleyicisi olmadığını göstermiştir (16). Buna karşılık Clyne ve ark., sırasıyla SF-1 ve COUP-TF transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı -71/-64 ve -129/-114 pozisyonlarındaki iki farklı elementin CYP11B2 transkripsiyonunu artırdığını belirtmiştir (23). Bu bilgiler ışığında, henüz bilinmeyen başka bir orphan-nükleer reseptörünün SF-1 bölgesine bağlanarak CYP11B2 geninin transkripsiyon oranını değiştirmesinin mümkün olabileceği ileri sürülmüştür (24). Çalışmamız, CYP11B2 geni promotor bölgesindeki -344T/C polimorfizminin Türk popülasyonundaki dağılımını gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz allel frekansları (C alleli için 0,52, T alleli için ise 0,48), daha önce Kafkas popülasyonunu içine alan değişik çalışmalardaki (24-26) allel frekansları ile benzerlik göstermektedir. Buna karşılık Japonya da yapılan iki farklı popülasyon çalışmasında T allellerinin frekansı 0,64 (27) ve 0,78 (28) olarak belirtilmiştir. Barbato ve ark. nın yaptığı üç farklı coğrafi bölge ve etnik grubu içine alan popülasyon çalışmasında, Beyaz, Afrika kökenli ve Güney Asya kökenli bireylerdeki T allel frekansları sırasıyla 0,55, 0,79, 0,56 olarak rapor edilmiştir (29). Bu sonuçlara bakılarak bu allelik varyantın dağılımının coğrafi bölge ve etnik gruplara göre değişebildiği söylenebilir. Ancak değişik coğrafi bölgelerde bulunan popülasyonlardaki allelik frekans dağılımındaki farkın nedeni henüz açıklanamamaktadır. -344T/C polimorfizmi ile kan basıncı arasındaki ilişkinin araştırıldığı birçok çalışmada birbiri ile çelişen sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmaların bazıları yüksek kan basıncı ile C alleli arasında anlamlı bir ilişkiden söz ederken (18, 30-32), diğer çalışmalar T alleli (19, 28, 29, 33) ile yüksek kan basıncını ilişkilendirmişlerdir. Birkaç çalışmada ise kan basıncı ile -344T/C polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmiştir (34, 35). Çalışma grubumuzda, CYP11B2-344T/C polimorfizmi ile kan basınçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak, CYP11B2-344T/C polimorfizminin sıklığını araştırıldığı bu çalışmada -344T/C genotipleri ile yaş, BMI, cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında en azından çalıştığımız bu popülasyonda anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. KAYNAKLAR 1. Dzau VJ, Safar ME: Large conduit arteries in hypertension: role of the renin-angiotensin system. Circulation 1988;77: White PC: Disorders of aldosterone biosynthesis and action. N Engl J Med 1994;331: Kawamoto, T.; Mitsuuchi, Y.; Toda, K.; Yokoyama, Y.; Miyahara, K.; Miura, S.; Ohnishi, T.; Ichikawa, Y.; Nakao, K.; Imura, H.; Ulick, S.; Shizuta, Y. : Role of steroid 11- beta-hydroxylase and steroid 18-hydroxylase in the biosynthesis of glucocorticoids and mineralocorticoids in humans. Proc. Nat. Acad. Sci. 1992;89: Curnow KM, Tusie-Luna MT, Pascoe L, Natarajan R, Gu JL, Nadler JL, White PC. The product of the CYP11B2 gene is required for aldosterone biosynthesis in the human adrenal cortex. Mol Endocrinol. 1991;5: Taymans, S. E.; Pack, S.; Pak, E.; Torpy, D. J.; Zhuang, Z.; Stratakis, C. A. : Human CYP11B2 (aldosterone synthase) maps to chromosome 8q24.3. J. Clin. Endocr. Metab. 1998;83: White PC, Slutsker L: Haplotype analysis of CYP11B2. Endocrin Res 1995;21: Portrat-Doyen, S., Tourniaire, T., Richard, O., Mulatero, P., Aupetit-Faisant, B., Curnow, K.M., Pascoe, L., Morel, Y., Isolated aldosterone synthase deficiencies caused by simultaneous E198D and V386A mutations in the CYP11B2 gene. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998;83: Bechtel, S., Belkina, N., Bernhardt, R., The effect of amino acid substitutions I112P, D147E and K152N in CYP11B2 on the catalytic activities of the enzyme. Eur. J. Biochem. 2002; 269: Clemens JW, Lala DS, Parker KL & Richards JS Steroidogenic factor-1 binding and transcriptional activity of the cholesterol side-chain cleavage promoter in rat granulosa cells. Endocrinology 1994;134: Liu Z & Simpson ER Steroidogenic factor-1 (SF-1) and SP1 are required for regulation of bovine CYP11A gene expression in bovine luteal cells and adrenal Y1 cells. Molecular Endocrinology 1997; Wang XL, Bassett M, Zhang Y, Yin S, Clyne C, White PC & Rainey WE Transcriptional regulation of human 11βhydroxylase (hcyp11b1). Endocrinology 2000; Ikeda Y, Lala DS, Luo X, Kim E, Moisan MP & Parker KL Characterization of the mouse FTZ-F1 gene, which encodes a key regulator of steroid hydroxylase gene expression. Molecular Endocrinology 1993;

5 Akgün ve ark. 13. Givens CR, Zhang P, Bair SR & Mellon SH Transcriptional regulation of rat cytochrome P450c17 expression in mouse Leydig MA-10 and adrenal Y-1 cells: identification of a single protein that mediates both basal and campinduced activities. DNA and Cell Biology 1994,13: Bakke M & Lund J Mutually exclusive interactions of two nuclear orphan receptors determine activity of a cyclic adenosine 3,5 -monophosphate-responsive sequence in the bovine CYP17 gene. Molecular Endocrinology 1995;9: Michael MD, Kilgore MW, Morohashi K & Simpson ER Ad4 BP/SF-1 regulates cyclic AMP-induced transcription from the proximal promoter (pii) of the human aromatase p450 (cyp19) gene in the ovary. Journal of Biological Chemistry 1995;270: Basset MH, Zhang Y, Clyne P, White PC, Rainey WE, Differential Regulation of aldosterone synthase and 11βhydroxylase transcription by steroidogenic factor-1. J. Mol. Endr. 2002;28: Davies E, Holloway CD, Ingram MC, et al. Aldosterone excretion rate and blood pressure in essential hypertension are related to polymorphic differences in the aldosterone synthase gene CYP11B2. Hypertension 1999;33(2): Kumar NN, Benjafield AV, Lin RCY, Wang WYS, Stowasser M and Morris BJ. Haplotype analysis of aldosterone synthase gene CYP11B2 polymorphisms shows association with essential hypertension. J Hypertens 2003; 21: Davies E, Kenyon CJ. CYP11B2 porymorphisms and cardiovascular risk factors. J Hypertens 2003;21(7): Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting-out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 16: Sümbüloğlu K., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik, Matiş Yayınları, Ankara, Zar J.H. Biostatistical Analysis. Fourth Edition. ISBN: X, 1998.Sayfa: 489, 23. Clyne CD, Zhang Y, Slutsker L, et al. Angiotensin II and potassium regulate human CYP11B2 transcription through common cis-elements. Mol Endocrinol 1997;11(5): Brand E, Chatelain N, Mulatero P, Fery I, Curnow K, Jeunemaitre X, et al. Structural analysis and evaluation of the aldosterone synthase gene in hypertension. Hypertension 1998; 32: Russo P, Siani A, Venezia A, Iacone R, Russo O, Barba G, et al. Interaction between the 344T/C polymorphism of CYP11B2 and age in the regulation of blood pressure and plasma aldosterone levels: crosssectional and longitudinal findings of the Olivetti Prospective Heart Study. J Hypertens 2002; 20: Brand E, Schorr U, Ringel J, Beige J, Distler A, Sharma AM. Aldosterone synthase gene (CYP11B2) -344T/C polymorphism in Caucasians from the Berlin saltsensitivity trial (BeSST). J Hypertens 1999; 17: M. Matsubara, M. Kikuya, T. Ohkubo, H. Metoki, F. Omori, T. Fujiwara, M. Suzuki, M. Michimata, A. Hozawa, T. Katsuya, J. Higaki, I. Tsuji, T. Araki, T. Ogihara, H. Satoh, S. Hisamichi, K. Nagai, H. Kitaoka and Y. Imai, Aldosterone synthase gene (CYP11B2) C-344T polymorphism, ambulatory blood pressure and nocturnal decline in blood pressure in the general Japanese population: the Ohasama study. J Hypertens : Komiya I, Yamada T, Takara M, Asawa T, Shimabukuro M, Nishimori T, CYP11B2 and night time blood pressure fall Matsubara, Kikuya et al et al. Lys173Arg and - 344T/C variants of CYP11B2 in Japanese patients with low-renin hypertension. Hypertension 2000;35: Antonio B, Paola R, Alfonso S, et al. Aldosterone synthase gene (CYP11B2) C-344T polymerphism, plasma aldosterone, renin activity and blood pressure in a multiethnic population. J Hypertens, 2004, 22: Tamaki S, Iwai N, Tsujita Y, et al. Genetic polymorphism of CYP11B2 gene and hypertension in Japanese. Hypertension 1999;33(1 Pt 2): Tsukada K, Ishimitsu T, Teranishi M, et al. Positive association of CYP11B2 gene polymorphism with genetic predisposition to essential hypertension. J Hum Hypertens 2002;16(11): Xu XJ, Wang SZ, Lin RY, et al. Association of the T(-344)C polymorphism of aldosterone synthase gene CYP11B2 with essential hypertension in Xinjiang Kazakh isolated group. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 2004;21(6):

6 Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması 33. Gu D, Ge D, He J, et al. Haplotypic analyses of the aldosterone synthase gene CYP11B2 associated with stage-2 hypertension in northern Han Chinese. Clin Genet 2004;66(5): Tsujita Y, Iwai N, Katsuya T, et al. Lack of association between genetic polymorphism of CYP11B2 and hypertension in Japanese: the Suita Study. Hypertens Res 2001;24(2): Pojoga L, Gautier S, Blanc H, et al. Genetic determination of plasma aldosterone levels in essential hypertension. Am J Hypertens 1998;11(7): Yazışma Adresi : Doç. Dr. Ergün PINARBAŞI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Sivas /

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ Hazırlayan: Meral YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Detaylı

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar Esra Arslan Ateş, Korkut Ulucan, Mesut Karahan, Kaan Yılancıoğlu, Hüseyin Ünübol, Ahmet İlter Güney, Muhsin Konuk, Nevzat Tarhan. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Genetik Major

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, MTHFR, A1298C, C677T

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, MTHFR, A1298C, C677T ARAŞTIRMA (Research Report) Emiroğulları EF, Saatçi Ç, Ünal A, Özkul Y ARTERİYO-VENÖZ FİSTÜL TROMBOZU GELİŞEN VE GELİŞMEYEN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ POLİMORFİZMLERİNİN

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

BETA ADRENERJİK RESEPTÖR 2 KODON 27 POLİMORFİZMİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

BETA ADRENERJİK RESEPTÖR 2 KODON 27 POLİMORFİZMİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI REVIEW/DERLEME BETA ADRENERJİK RESEPTÖR 2 KODON 27 POLİMORFİZMİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Etem Akbaş 1, Ertuğrul Seyrek 2, Hicran Mutluhan Şenli 1, Nazan Eras Erdoğan 1, İlter

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır?

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? HAZIRLAYANLAR: Hem. Gülistan Yoldaş Uzm.Dr. Murat Güllü Uzm.Dr. Süleyman Sökmen Doç.Dr. Ali Borazan 1 Giriş Diyaliz hastalarında

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Metabolik Sendromu ve kilo artışını yordayan etmenler. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Metabolik Sendromu ve kilo artışını yordayan etmenler. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Metabolik Sendromu ve kilo artışını yordayan etmenler Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lundbeck (Sertindol Çalışması Türkiye Koordinatörü 2008 2009)

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

Muş İlinde Tekrarlayan Gebelik Kayıpları İle Mthfr C677t ve A1298c ve Pai-1 4g/5g Polimorfizmleri Arasındaki İlişki ve Alel Frekansları

Muş İlinde Tekrarlayan Gebelik Kayıpları İle Mthfr C677t ve A1298c ve Pai-1 4g/5g Polimorfizmleri Arasındaki İlişki ve Alel Frekansları 61 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12:61-67 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muş İlinde Tekrarlayan Gebelik Kayıpları İle Mthfr C677t ve A1298c ve Pai-1 4g/5g Polimorfizmleri

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

MEME KANSERLİ HASTALARDA CYP19 GENİ KODON 39 Trp/Arg POLİMORFİZMİNİN VE GENOTİP DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI

MEME KANSERLİ HASTALARDA CYP19 GENİ KODON 39 Trp/Arg POLİMORFİZMİNİN VE GENOTİP DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEME KANSERLİ HASTALARDA CYP19 GENİ KODON 39 Trp/Arg POLİMORFİZMİNİN VE GENOTİP DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI Biyolog Evrim

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

DNA Dizileme (Sekanslama)

DNA Dizileme (Sekanslama) T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ DNA Dizileme (Sekanslama) Dr. Eray ATIL Vet. Hekim, Mikrobiyolog Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Eğitim Bilgileri Eğitim süresi

Detaylı

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 GENİ mrna EKSPRESYONUNUN TEDAVİYE CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ Özgü Hançerli*, Aslıhan Kara*, Metin Kaya Gürgöze*, Murat Kara** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi *Çocuk

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması

Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 200-208 Geliş Tarihi/Received: 25/02/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/05/2013 Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ < www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle

Detaylı

Erkek infertilitesinde metiyonin sentaz A2756G ve metiyonin sentaz redüktaz A66G gen polimorfizmlerinin etkisi

Erkek infertilitesinde metiyonin sentaz A2756G ve metiyonin sentaz redüktaz A66G gen polimorfizmlerinin etkisi 38 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(1):38-42 Androloji Andrology Erkek infertilitesinde metiyonin sentaz A2756G ve metiyonin sentaz redüktaz A66G gen polimorfizmlerinin etkisi

Detaylı

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli 1980 lerin Başı Bir yöntem düşünün Tepkimeyi gerçekleştirmek kolay mıdır? Bu yöntem çok mu karmaşıktır, yoksa basit mi? Yöntemde kullanılan örnek, saf mı ya da son derece karmaşık

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Metallothionein-2A Heterezigot Gebe Kadınlar ve Yenidoğanları Daha Yüksek Kan Kurşun Düzeyleri İçin Risk Grubu mudur?

Metallothionein-2A Heterezigot Gebe Kadınlar ve Yenidoğanları Daha Yüksek Kan Kurşun Düzeyleri İçin Risk Grubu mudur? Metallothionein-2A Heterezigot Gebe Kadınlar ve Yenidoğanları Daha Yüksek Kan Kurşun Düzeyleri İçin Risk Grubu mudur? DR. DENİZ TEKİN Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü KURŞUN Kurşun maruziyeti, ciddi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ TİP2 DİYABETİK RATLARDA Vitis vinifera L. EKSTRAKTININ PIK3R1 (phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 1) GEN İFADESİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Emine Gülsün CAN 1 Emine

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi*

Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 250-264 Tüberküloz Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi ve Genetik Yatkınlığın Belirlenmesi* Determination of the Cytokine Gene Polymorphism

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU DOKTORA TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman Yard. Doç. Dr. Ercan KURAR KONYA - 2011 TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden

Detaylı

Akut poststreptokokkal glomerulonefritli Türk çocuklarında ACE gen polimorfizmi

Akut poststreptokokkal glomerulonefritli Türk çocuklarında ACE gen polimorfizmi Akut poststreptokokkal glomerulonefritli Türk çocuklarında ACE gen polimorfizmi ACE gene polymorphism in Turkish children with acute post streptococcal glomerulonephritis Ümit Çelik 1, Aytül Noyan 2, Gülen

Detaylı

Dr. Nilay HAKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Neonatoloji Bilim Dalı Perinatal Medicine Nisan 2017, İZMİR

Dr. Nilay HAKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Neonatoloji Bilim Dalı Perinatal Medicine Nisan 2017, İZMİR Nedeni Açıklanamayan Patolojik ve Uzamış Sarılığı Olan Yenidoğanlarda UDP- Glukuroniltransferaz 1 (UGT1A1), Hepatik Organik Anyon Taşıyıcısı (SLCO1B) ve Glutatyon S-transferaz (GST) Polimorfizmlerinin

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Mide kanseri hastalarında survivin gen polimorfizmi araştırılması

Mide kanseri hastalarında survivin gen polimorfizmi araştırılması Dicle Tıp Dergisi / N. Yamak ve ark. Mide kanserinde gen polimorfizmi 2012; 39 (4): 499-503 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0189 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Mide kanseri

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SANTRAL KAN BASINCI Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Epidemiyoloji A Global Brief On Hypertension. April 2013. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK POLİMORFİZMLER Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genomu bir kitap olarak düşünürsek... (Ridley, 2000) Kromozom olarak adlandırılan 23 bölüm Her bölüm birkaç bin hikayeden oluşur ki bunlar genlerdir.

Detaylı

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ MEME KANSERİ HASTALARINDA JAM-A VE LFA-1 GEN VARYASYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bengü TOKAT, 1,2 Deniz KANCA, Tülin ÖZTÜRK, M.Fatih SEYHAN, Zerrin CALAY, Şennur İLVAN, Özlem KURNAZ-GÖMLEKSİZ, Hülya

Detaylı

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Aylin Altay Koçak 1, İpek Tüney 2, Koray Ergünay 2, Alp Usubütün 3, Kunter Yüce 4, Ahmet

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 25 Nisan 2013-Antalya Çalışmalar PATENT HINT SALTURK PATENT 2 SALTURK 2 Amaç (Patent 2)

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 22 Mayıs 2008 - Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2 BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN VE GSTT1 POLİMORFİZİMİNE KARŞI GELİŞEN ANTİKORLARIN ALLOGRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13 Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com Gen İfadesi

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Taheri S, Borlu M, Taşdemir Ş, Evereklioğlu C, Saatçi Ç, Özkul Y TÜMÖR NEKROSİS FAKTOR-α -308(A/G) GEN POLİMORFİZMİNİN BEHÇET HASTALIĞININ AKTİF VE İNAKTİF FAZLARINDA ARAŞTIRILMASI*

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

MESANE KANSERLİ OLGULARDA H-RAS PROTO-ONKOJEN POLİMORFİZMİ POLYMORPHISM IN THE H-RAS PROTO-ONCOGENE IN CASES OF URINARY BLADDER CANCER

MESANE KANSERLİ OLGULARDA H-RAS PROTO-ONKOJEN POLİMORFİZMİ POLYMORPHISM IN THE H-RAS PROTO-ONCOGENE IN CASES OF URINARY BLADDER CANCER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANE KANSERLİ OLGULARDA H-RAS PROTO-ONKOJEN POLİMORFİZMİ POLYMORPHISM IN THE H-RAS PROTO-ONCOGENE IN CASES OF URINARY BLADDER CANCER Şengül TURAL*, Sezgin GÜNEŞ*, Recep BÜYÜKALPELLİ**,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Taşçıoğlu N, Taheri S, Saatçi Ç, Özkul Y GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ GENİ 677C T POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ The Investigation of Methylenetetrahydrofolate

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Differential Display. Özgür Çakır

Differential Display. Özgür Çakır Differential Display Özgür Çakır Differential gen anlatımı Gelişmeye bağlı gen anlatımı değişiklikleri Ortam uyaranları ile gen anlatımı değişimleri Doku veya hücreye özel gen anlatımları Farklı anlatım

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Akut İnme Hastalarında Risk Faktörü Olan Homosistein Düzeyine MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Etkisi*

Akut İnme Hastalarında Risk Faktörü Olan Homosistein Düzeyine MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Etkisi* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 5561 / Eylül 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akut İnme Hastalarında Risk Faktörü Olan Homosistein Düzeyine MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Etkisi*

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Dr. Melih Ö. Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. XIII. TFD Eğitim Sempozyumu Van 1 Hastalık derecesi Fizyolojik durum İlaç etkileşmeleri

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

07.04.2008. DNA İnceleme Teknikleri GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DNA İNCELEME TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ. DNA Jel Elektroforezin Aşamaları. DNA Jel Elektroforezi

07.04.2008. DNA İnceleme Teknikleri GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DNA İNCELEME TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ. DNA Jel Elektroforezin Aşamaları. DNA Jel Elektroforezi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DNA İNCELEME TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ Prof.Dr.Behnan ALPER Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adana DNA İnceleme Teknikleri DNA Jel Elektroforezi RFLP Restriksiyon

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler Genel Şartlar: 1. Teklif edilen kitler, orjinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin ve kutuların içindeki reaktiflerin/sarf malzemelerin üzerinde üretici firma adı, testin adı, test sayısı, son kullanma tarihi

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı