ii, the judge-made change

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ii, the judge-made change"

Transkript

1 Naz ÇAVUŞOGLU* İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ'Nİ "YAŞAYAN BELGE" YAPAN YORUM TEKNİKLERİ "MİLLİüSTÜ HUKUKA BAGLILIK PRENSİBİ" ii, the judge-made change in Convention law has not "come out of a blue sky"** Yeni anayasacılığın gelişmesine yol açan önemli etkenlerden biri, yirminci yüzyılın son çeyreğinde şekillenmekte olan Avrupa ortak hukuk alanının milliüstü hukuka bağlılık prensibini "supranatioııal rule of law" ortaya çıkarmasıdır. 1 Avrupa ortak hukuk alanını kuran İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku ile Avrupa Topluluk Hukuku'nu klasik milletlerarası hukukdan ayıran ve milliüstü hukuk kavramının gelişmesine neden olan unsur, öncelikle, her iki hukuk düzeninin etkili yargısal denetim mekanizması kurması ve kişileri kendi hukuk düzenlerinin özneleri olarak kabul etmesidir. Ancak Avrupa ortak hukuk alanını şekillendiren ya da kuran, Sözleşme ile Topluluk Hukuku'nun yazılı kurallarından çok, bu kuralları yorumlayan ve uygulayan Avrupa Mahkemeleri içtihadıdır. "Milletlerarası Anayasa Hukuku"nun kurucuları da Avrupa Mahkemeleri içtihadını izleyen milli yargı yerleri olmakta, önce "Milletlerarası İçtihadi Anayasa Hukuku" yazılmaktadır. 2 * Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi. ** Paul Mahoney, "Judicial Activism and Judicial Self-Restraint İn the European Court ofhuman Rights: Two Sides ofthe Same Coin", 11 HRU (1990), s Bkz: Mauro Cappelletti, "General Report" in L. Favoreu, J. A., Jolowicz (ed.), Contrôle juridictionnel des lois, ECdnomica, 1986, s Bakır Çağlar, "Milletlerarası İçtihadi Anayasa Hukuku Üzerine Notlar ya da 'Hürriyetler Mekanı'nm Yargıçları", Insan Haklan Merkezi Dergisi, 1991, Cilt I, Sayı 2-3, s. 7 vd.

2 132 İNSAN HAKlARI YILllGI Bu yazıda, sözüedilen gelişmenin hazırlayıcılarından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yorum teknikleri üzerinde durulmuştur. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ'NİN AMAÇSAL-GELİşMECİ YORUM YÖNTEMİ İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İHAS) ayırd edici özelliklerinden biri de, başlangıçtan bugüne, Sözleşme'nin güvence altına aldığı hak ve hürriyetlerin içeriğinin İnsan Hakları Avrupa Komisyonu (İHAK) ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında belirlenerek geliştirilmesidir. 3 Sürmekte olan ve Sözleşme'yi "yaşayan bir belge" haline getiren bu dinamizm Sözleşme hak ve hürriyetler rejimini içtihadıa birlikte okumayı gerektirdiğinden, kullanılan yorum teknikleri önem kazanır. İHAS'ni Avrupa İnsan hakları hukukunun anayasası yapan da, Komisyon ve Mahkeme'nin ağırlıklı olarak kullandığı amaçsal-gelişmeci (teleological-evoluti ve) yorum yöntemidir. Amaçsal-gelişmeci yorumun kullanılmasının nedeni ve sonucu ya da anlamı, öncelikle, Sözleşme düzenlemelerine etkili sonuç sağlama arayışıdır. Komisyon ve Mahkeme'nin üye devlet hukukiarının ortak özelliklerini göz önünde tutmakla birlikte Sözleşme kavramlarına "özerk" anlam yüklemeleri, Sözleşme hukukunun iç hukukiardan bağımsız hak ve hürriyetler anlayışı kurmasına imkan sağlayacaktır. 4 Bir bütün olarak bu hak ve hürriyetler anlayışının içeriği; bir yandan Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin koruma alanının (norm alanı) genişletilmesi, diğer yandan da Sözleşme ile getirilen sınırlamaların dar yorumlanarak, sınırlamanın demokratik toplumda zorunlu ve meşru amaçla oranh olması şartı ile hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletlerin takdir yetkisinin Sözleşme hukukunun denetimi altına alınmasıdır. Sözleşme'nin değişen sosyal şartlara göre yorumlanması, hakların etkili korunması amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. 3. Bkz: A. Z. Drzemczewski, European Human Rights Convention İn Domestİc Law: A Comparative Study, Clarendon Press, Oxford, 1983, s Karş: J.G. Merrills, The Development ofinternational Law by the European Court of Human Rights. Manchester University Press, 1988, s. 66.

3 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞME si 133 Golder Kararı ve Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi İHAS'ın nasıl yorumlanacağı hususunda en sistematik yaklaşım Golder Olayl'nda S Komisyon tarafından ortaya konmuş ve Mahkeme'nin aynı olaya ilişkin kararında benimsenmiştir. 6 Buna göre, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 7 "Antlaşmaların Yorumu" ile ilgili 31,32 ve 33. maddeleri Sözleşme yorumunda yol gösterici kurallar olarak kabul edilmekte; Sözleşme hükümlerinin Sözleşme'nin bütünü içinde konu ve amaca uygun yorumu yerleşiklik kazanmaktadır. Viyana Sözleşmesi'nin 31/1. maddesi; "bir antlaşma, hükümlerine antlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında verilecek olağan (Hordinary") anlama uygun şekilde iyi niyetle (Hin good faith") yorumlanır" genel yorum kuralını getirir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre "antlaşmanın bütünü", başlangıç ve eklerle, antlaşmaya bağlantılı olarak taraflar arasında kabul edilen belgeleri de kapsar. Fıkra 3 ise, antlaşmanın yorumuna ilişkin taraflar arasında yapılan sonraki anlaşmalar, ortak kabul görmüş uygulamalar ve taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanabilecek ilgili milletlerarası hukuk kurallarının antlaşmanın bütünü ile birlikte dikkate alınacağını düzenlemektedir. fıkrası Antlaşma terimlerine "özel anlam" verilebileceği de maddenin 4. ile kabul edilmiştir. Viyana Sözleşmesi'nin 32. maddesi, "tamamlayıcı yorum araçları" arasında antlaşma hazırlık çalışmaları ve yapılma şartlarını öne çıkartmakta; 33. maddede, iki veya daha fazla dilde düzenlenen antlaşmaların yorumunda, eğer metinler aynı derecede geçerli ise anlam farklılıklarının ortaya çıkması halinde, antlaşmanın konu ve amacını en iyi ifade eden anlamın benimseneceği hükme bağlanmaktadır. Mahkeme Golder Kararı'nda yollama yaptığı Viyana Sözleşmesi kurallarını, önceki kararlarında belirlediği ve sürmekte olan içtihadı ile geliştirdiği İHAS hukukunun özel nitelikleri ile uyumlandırarak kullanacaktır Golder v. United Kingdom (4451/70,1 Hazİran 1973). 6. Golder v. United Kingdom (21 Şubat 1975), No. 18, par Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) metni için bkz: Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar ile ilgili Temel Metinler, Beta, İstanbul, 1987, s Francis G. Jacobs, The European Conventİon on Human Rights. Clarendon Press, Oxford, 1975, s. 16; Merrils, a.g.e., s. 63.

4 134 İNSAN HAKLARI YILLIGI Strasbourg organlarına göre; İHAS, klasik milletlerarası antlaşmalardan farklı olarak, bağıtlı devletler arasında karşılıklılık prensibine dayanan ve kişilerin temel haklarını bağıtlı devletlerden herhangi birinin ihlal etmesine karşı korumak için düzenlenen objektifyükümlülükler yaratmaktadır. 9 Bu çerçevede Sözleşme'nin amacı, kişi haklarının korunması için bağımsız bir hukuk düzeni kurulmasıdır. LO Mahkeme WemhoffKararl'nda da, Sözleşme'nin amacını gerçekleştirecek en uygun yorumun kullanılması gerektiğini belirlerken, bunun anlamının taraf devletlerin Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinin mümkün olduğunca sınırlandırılması olmadığını ifade etmiştir. ii Sözsel Yorum-Özerk Yorum İHAM, terimlerin olağan anlamlarına dayandığı sayılı kararlarında, düzenlemenin anlamını belirlemek için yeterli ise sözsel (lafzi) yorumu benimsemiştir. Johnston Kararı'nda 12 Sözleşme'nin 12. maddesinde yer alan "evlenme hakkı"nın evlilik ilişkisinin oluşması anlamına geldiği, boşanma hakkını kapsamadığı belirtilmektedir. 12 Mahkeme Sözleşme'nin günün şartları ışığında yorumlanması gerektiğini söylemekle birlikte, açıkça Sözleşme dışında bırakılan bir hakkı yorum yoluyla tanıyamayacağını kararlaştırır. 13 Lithgow l4 ve Luedicke l5 Kararlarında da olağan anlamlar ya da sözsel yorum kullanılmıştır. 9. Bkz: Austria v. Italy (788/60,11 Ocak 1961),4 Yearbook 1961, s. 136 vd.; Ireland v. United Kingdom (18 Ocak 1978), No. 25, par. 239; Soering v. United Kingdom (7 Temmuz 1989). No. 161, par Francis G. Jacobs, a.g.e., s Wemhoff v. Germany (27 Haziran 1968), No. 7, par Johnston and Others v. Ireland (18 Aralık 1986), No. 112, par Ancak belirtmek gerekir ki, 9 Ekim 1979 tarihli Airey v. Ireland Kararı'nda (No. 32) İrlanda hukuk düzeni uyarınca "ayrı yaşamaya yargı kararı" için kişinin Yüksek Mahkeme'ye başvurabilmesi Sözleşme 6. maddenin koruması altına alınmıştır. 14. Lithgow v. United Kingdom (8 Temmuz 1986), No. 102, par Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany (28 Kasım 1978), No. 29, par. 40.

5 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 135 Sözleşme'ye ek 1. Protokol'un 2. maddesinin16 yorumlandığı "Belçika Dil Davası"nda ise, ilgili maddenin devlete belli bir dilde eğitim yapılmasını sağlama yükümlülüğü getirmediği sonucuna varılır. 17 Karara göre; devletin ana ve babanın eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterme yükümlülüğü, ana ve babanın"dil tercihinin" dini ve felsefi inançlar içinde değerlendirilmesine imkan vermez. Mahkeme bu terimlerin dil tercihlerini kapsayacak şekilde yorumlanmasının olağan anlamları bozacağını söylemektedir. Bununla birlikte, Strasbourg organları Sözleşme ve ek Protokolları bir bütün olarak okumaktadır. Bu nedenle, Belçika'da farklı dillerde eğitim yapılmasına rağmen ailelerin oturdukları yer nedeniyle bazı çocukların ana dilleri ile öğrenim yapan okullara "ulaşamaması" ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye ilgili Protokol maddesinin birinci cümlesine bağlantılı olarak aykırı bulunmuştur. 18 İHAS'nin bütün olarak okunması ya da yorumlanması, özellikle ek Protokolların devletlerce onaylanmadığı durumlarda önem kazanmaktadır. Mahkeme'ye göre, Sözleşme veya ek Protokol maddelerinin herhangi biriyle düzenlenen bir konu diğer maddelerle de ilişkilendirilebilir. Bu çerçevede, ihlal edildiği öne sürülen bir maddenin, konunun onaylanmamış Protokol ile özelolarak düzenlendiği ileri sürülerek uygulanamayacağına ilişkin devlet itirazları kabul edilmemiştir. 19 Sözleşme'nin yorumunda ağırlıklı olarak kullanılan "özerk yorum" tekniği ise konu ve amaca bağlı yorum kuralının gerekliliklerindendir. Mahkeme Sözleşme'de yer alan bir dizi terime "özerk anlam" verme zo 16. Protokol 1, madde 2: "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretirnin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterir." Türkiye 6366 sayılı yasa ile Sözleşme'yi onaylarken; «Ek Protokorun ikinci maddesi 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlal etmez" çekincesini koymuştur. 17. Belgian Linguistic Case (23 Temmuz 1968), No Bkz: Vincent Berger, Case Law of the European Court of Human Rights, The Round Hall Press, Dublin, 1989, s Rasmussen v. Denmark (28 Kasım 1984), No. 87; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom (25 Mayıs 1985), No. 94. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s

6 136 İNSAN HAKLARI YILLlGI runluluğunu duymuş; Sözleşme hukukunu iç hukukiardan bağımsızlaştıran özerk yorum tekniği ile tanınan hakların koruma alanını kendi geliştirdiği ölçütlerle belirlemiştir. 20 İHAS'nin 6. maddesinde yer alan medeni hak ve yükümlülüklerie ilgili uyuşmazlıklar ve ceza hukuku alanında kişiye yöneltilen suçlamalar kavramları Sözleşme amacı ile bağlı özerk kavramlar olarak yorumlanmaktadır. Benthem Kararl'nda 2l ; 6. maddenin sadece geleneksel anlamda özel hukuk uyuşmazlıklarını kapsamadığı, iç hukukta ilgili yasanın ve yetkili yargı yerinin niteliğinden öte hakkın niteliğinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Mahkeme içtihadına göre, uyuşmazlığın taraflarının mutlaka özel kişiler olması gerekmez. Devletin kişi karşısında taraf olduğu u yuşmazlığın konusu, kişiler arası ilişkilerde özel hukukun konusunu oluşturan medeni nitelikte bir hak ise kişi adil yargılanma hakkı güvencesinden yararlanacaktır ve hakkın niteliği iç hukukiardan bağımsız olarak Komisyon ve Mahkeme'ce belirlenir. 22 Ceza hukuku alanı kavramı ise disiplin suçları açısından önem kazanır. Mahkeme disiplin suçları ile ceza hukuku alanına giren suçlar arasındaki ayrımı belirlerken, suçun niteliğinin ve bu suç için öngörülen yaptırımın ağırlık derecesinin incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 23 Bu konuda üye devlet hukukiarından bağımsız geliştirilen özerk yorum, devletin disiplin suçları sınıflandırmasıyla kişiye adil yargılanma hakkını tanıma yükümlülüğünden kaçınmasını önleme amacını taşır. Mahkeme'nin 5. ve 6. maddelerde düzenlenen "süre"leri (hemen, en kısa sürede, makul süre içinde) her somut olayın şartlarını inceleyerek değerlendirmesi de özerk yorum tekniğinin bir diğer yansımasıdır. 24 Sözleşme terimlerinin iç hukukiardan bağımsız özerk yorumu, hak ve hürriyetleri sınırlama şartları açısından ayrı bir önem kazanmakta; sınırlamanın yasa ile öngörülmüş olması ile demokratik toplumda zorunlu 20. J.G. Merills, a.g.e., s ; Clovis C. Morrİsson, JR, The Developing European Law of Human Rights, Sijthoff-Leyden, 1967, s Benthem v. Netherlands (23 Ekim 1985), No. 97. Ayrıca bkz: Berger, a.g.e., s Konig v. Germany (28 Haziran 1978), No. 27; Baraona v. Portugal (8 Temmuz 1987), No Engel and Others v. Netherlands (8 Haziran 1976), No Bkz: Naz çavuşoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukuku'nda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul, 1991, s

7 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞME si 137 ve meşru amaçla oranh olmasından ne anlaşılması gerektiği Sözleşme içtihadi hukuku ile yazılmaktadır. İHAM'nin Sözleşme amacını kişi haklarının etkili korunması olarak görmesi, hak ve hürriyet sınırlamalarının dar yorumlanması sonucunu doğurmuştur. 25 Sınırlama ölçütlerinden "yasa"nın tanımını yapan Mahkeme, hak ve hürriyetlere müdahalenin iç hukukta yasal dayanaklı olmasını her zaman Sözleşme'ye uygunluk nedeni olarak kabul etmemektedir. Komisyon ve Mahkeme'nin yerleşik içtihadına göre, sınırlamanın kaynağı hukuk kuralının ulaşılabilir ve açık anlamlı olması ve yürütmenin keyfi uygulamalarına karşı kişiler için gerekli güvenceleri getirmesi gerekir 26 Sözleşme hukuku içinde "yasa"nın tanımlanması gibi, demokratik toplumda zorunluluk, meşru amaçla oranhlık da somutlaştırılmaya çalışılmış 27, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletlerin "takdir yetkisi" bu ölçütlerle kayıtlanarak 28, 19. madde ile kurulan denetim mekanizmaları Sözleşme hak ve hürriyetler rejiminin gerçek ve kullanılabilir olmasına imkan sağlamıştır. Strasbourg organlarının denetimi, devletlerin olağanüstü şartlarda Sözleşme'ye aykırı tedbirler alabilme hakkının 15. maddeye uygunluğu açısından da geçerlidir. İHAM'ne göre; olağanüstü halin varlığına karar verilmesi ve bu şartlar altında alınacak tedbirler öncelikle devletin sorumluluk alanına girmekle birlikte, devlete tanınan takdir yetkisi "Avrupa denetimi" ile sınırlanmıştır 29 Hak ve Hürriyetlerin "Etkili" Korunması Strasbourg organları Sözleşme'nin amacını, özellikle İHAS Başlangıcı ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde yer alan prensiplerden kalkarak okumakta, hukukun üstünlüğü ve hak ve hürriyetlerin etkili korunmasını sağlama arayışı içtihadın ortak çizgisini oluşturmaktadır. 25. Sınırlayıcı düzenlemeler Sözleşme'nİn güvence altına aldığı bir hakka İstisna getirdikleri için dar yorumlanacaklardır: Klass and Others v. Germany (6 Eylül 1978), No. 28; Silver and Others v. United Kingdom (25 Mart 1983), No Malone v. United Kingdom (2 Ağustos 1984), No. 82; Kruslin v. France (24 Nisan 1990), No. 176-A. 27. Bkz: Naz çavuşoğlu, a.g.e., s Karş: Paul Mahoney, a.g.e., s. 83 vd. 29. Ireland v. United Kingdom (18 Ocak 1978), No. 25, par Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s. 139.

8 138 İNSAN HAKLARI YILLlCı İHAM, Sözleşme'de açıkça ifade edilmediği halde, Golder Kararı'nda "mahkemeye ulaşma hakkını" 6. maddenin adil yargılanma hakkına bitişik bir hak olarak tanırken, Başlangıç'da ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde belirtilen "hukukun üstünlüğü" prensibine dayanmıştır. 3o Malone Kararı'nda ise, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında yasallık şartı Sözleşme Başlangıcı'nda ifade edilen "hukukun üstünlüğü" prensibinin gereklerine uygun yorumlanmakta; yasanın idarenin takdir yetki alanını açıkça belirleyerek kişinin asgari hukuki korunmasını sağlaması gerektiği hükme bağlanmaktadır. 31 Devletin uqlnmln Edimler"i İHAM'e göre hakların etkili korunması, bu hakların somut ve kullanılabilir haklar olmasına bağlıdır. Devletin olumlu edirnde bulunma yükümlülüğü de bu çerçevede vurgulanmıştır. Airey Kararl'nda 32, Sözleşme'nin esas olarak tanıdığı klasik ve siyasi hakların çoğunun ekonomik ve sosyal uzantılarının altı çizilirken, Sözleşme'nin koruma alanına giren haklarla ekonomik ve sosyal haklar arasında sugeçirmez ("water-tight") bir ayrımın olmadığı ileri sürüıür. 33 Sözleşme'nin amacı teorik hakların değil, somut ve kullanılabilir hakların koruma altına alınmasıdır. Karara göre; kişinin mahkemeye ulaşma hakkını kullanabilmesi bir avukatın hukuki yardımına gerek gösteriyorsa, medeni hukuk davalarında da adli yardımın sağlanması devletin olumlu yükümlülüğüdür ("positive obligation").34 Mahkeme Artico Kararl'nda 35 da yine adli yardımla ilgili olarak; devletin Sözleşme ile tanınan bir hakkın gerçek kullanımını sağlayacak olumlu edirnde bulunma borcunu ortaya koymuştur. Artico'ya adli yar 30. Golder v. United Kingdom (21 Şubat 1975), No. 18, par Malone v. United Kingdom (2 Ağustos 1984), No. 82, par Airey v. Ireland (9 Ekim 1979), No a.k., par. 26. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s İHAS'nin 6. maddesi medeni hukuk davaları için adli yardım ile ilgili bir düzenleme getirmemektedir. Buna rağmen İHAM; davanın özellikleri kişinin bir avukatın hukuki yardımından yararlanmasını kaçınılmaz kılıyorsa, mahkemeye ulaşma hakkının etkili kullanılabilmesi devletin bu imkanı sağlama yükümlülüğünü gerektirir sonucuna varmıştır. 35. Artico v. Italy (13 Mayıs 1980), No. 37.

9 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESi 139 dım yoluyla tayin edilen avukatın mazereti nedeniyle görevini yerine getirmemesi sonucunda Artico yeni bir avukat için başvuruda bulunmuş, ancak mahkeme bu talebi cevaplamamış, önceden tayin edilen avukatın görevini yerine getirmesi için de herhangi bir girişimde bulunmamıştır. İHAM'ne göre ilgili maddenin (m. 6/3 [c]) amacı adli yardımın etkili korunmasını sağlamaktır ve sadece bir avukatın tayini bu amacı karşılamaz. Sözleşme, dava konusu olayda, yetkili devlet otoritelerinin sanığın bir avukatın ücretsiz yardımından yararlanması için olumlu eylemde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Mahkeme, yeni bir avukatın tayin edilmesi ya da eskisinin görevini yerine getirmesinin sağlanması zorunluluğunu kararlaştırmıştır. Tanınan hak ve hürriyetlerin devletin müdahalesine karşı korunması İHAS'nin ana eksenini oluşturmakla birlikte, sözüedilen kararlarda olduğu gibi, 8. madde açısından da Mahkeme, hakkın etkili korunmasını devletin olumlu yükümlülükleriyle bağlı inceleyecektir. Marckx Kararl'nda 36 gayrimeşru çocuklara ilişkin Belçika iç hukuk düzenlemesi 8. maddeye aykırı bulunurken; bu madde çerçevesinde "aile yaşamına saygı"nın, bekar anne ile çocuğu arasındaki aile bağlarına uygulanacak hukuki rejimin düzenlenmesinde devlete bu tür kişilerin "normal" bir aile yaşamı sürmesini sağlayacak şekilde davranma yükümlülüğü getirdiği sonucuna varılmıştır. İHAM'ne göre, 8. maddede düzenlendiği şekliyle aile yaşamına saygı çocuğun doğduğu andan itibaren ailesiyle bütünleşmesini ("integration") mümkün kılacak yasal güvencelerin varlığını gerektirir ve bu şartı yerine getirmeyen bir yasa 8/1. maddenin ihlaline yol açar.37 İHAM aynı yaklaşımı Airey Karan'nda da sürdürecektir. Kararda; İrlanda hukuk düzeni içinde "ayrı yaşamaya yargı kararı" düzenlemesinin, özel ve aile yaşamına saygının korunması için bazı şartlarda evlilik birliğinin bozulmasının gerekli görüldüğü anlamını taşıdığı belirlenmiştir. Bu çerçevede 8. maddenin etkili korunması devleti adli korumayı etkili ve ulaşılabilir kılma yükümlülüğü altına sokar Marckx v. Belgium (13 Haziran 1979), No a.y., par Airey v. Ireland (9 Ekim 1979), No. 32, par. 33.

10 140 İNSAN HAKLARI YILllGI Hak ve Hürriyetlerin "Yatay İlişkilerde" Korunması İHAS ile tanınan hak ve hürriyetlerin kişiler arası ilişkilerde (yatay ilişkiler) korunmasının devletin olumlu edirnleriyle ilişkilendirilmesi, Mahkeme kararlarıyla yazılan Sözleşme hukuku açısından ayrı bir öneme sahiptir. Mahkeme Marckx Kararı'nda; özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkının devletin olumlu edimlerine gerek gösterebileceğini belirlerken, gayrimeşru çocukların miras hakkının sınırlandırılmasını 8. maddeyle ilişkili olarak ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye de aykırı bulmuştur. Mahkeme'ye göre, 8. madde miras hakkına ilişkin bir hüküm getirmemekle birlikte, bu konuda meşru ve gayrimeşru çocuklar arasında yapılan ayrım objektifve makul nedenlere dayanmamaktadır. 39 Gayrimeşru çocukların"aile" kapsamı içinde görülmesi ve "aile yaşamına saygı"nın bekar anne ile çocuğu arasındaki hukuki ilişkinin "normal" aile hukukundan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaması yönünde devletin olumlu edirnde bulunmasını gerektirmesi, kararın bütünü göz önünde tutulduğunda, kişiler arasındaki ilişkilerde de sonuç doğuracak; 8. madde gayrimeşru çocuğun haklarının meşru çocuklar karşısında korunmasına imkan sağlayacaktır. 40 İHAM X ve Y Hollanda'ya Karşı Kararı'nda 41 ; 8. maddenin asıl olarak kişileri kamu otoritelerinin keyfi müdahalelerine karşı koruduğunu ifade etmekle birlikte, devlete kişilerin kendi aralarındaki ilişkilerde özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesini sağlayacak olumlu edirnde bulunma yükümlülüğü de getirdiğini açıkça hükme bağlamıştır. 42 Mahkeme'ye göre, Hollanda Ceza Yasası'nın sadece kendine cinsel saldırıda bulunulan kişiye dava açma hakkı tanıyan ilgili maddesi, cinsel saldırıya uğrayan zihin özürlü kişileri bu hakkı kullanamamaları nedeniyle koruma alanı dışında bırakmakta; olayda Y gerçek ve etkili koruyucu bir hükümden yararlanamadığı için 8. maddeye aykırılığın mağduru durumuna düşmekte 39. Vincent Berger, a.g.e., s Karar, bir anlamıyla da, gayrimeşru çocuğu anne ile ilişkisinde korumaktadır. Çocukla bekar anne arasındaki analık ilişkisinin doğumla kurulmadığı ve annenin çocuğu tanıması veya evlat edinmesine bağlı olduğu hükmünü getiren yasanın Sözleşme 8. maddeye aykırı bulunması, bekar anne-çocuk ilişkisini etkiler. 41. X and Y v. Netherlands (26 Mart 1985), No a.k., par. 23.

11 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 141 dir. Özel yaşamın korunması, devletin üçüncü kişilerin müdahalelerini önleyici ve yaptırıma bağlayıcı yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesini gerekli kılar. Devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için Y'ye tazminat ödeyecektir.43 Young, James ve Webster Kararı 44 ise örgütlenme hürriyetini düzenleyen 11. madde ile ilgilidir. İngiliz Demiryolları'nın "kapalı işyeri sözleşmesi" ("closed-shop argement") uygulaması nedeniyle belirlenen sendikalara üye olmayı red eden Young, James ve Webster'ın işten çıkarılmaları İHAM'ce Sözleşme'ye aykırı bulunmuştur. Mahkeme'ye göre; başvuru konusu olay İngiliz Demiryolları ile demiryolu sendikaları arasındaki anlaşma'dan (agreement) kaynaklanmasına rağmen, sözkonusu işçilerin işten çıkarılmalarını yürürlükteki iç hukuk kuralları hukuka uygun kılmaktadır. Bu nedenle de, Sözleşme'nin 1. maddesi uyarınca kendi yargı yetkisi içindeki herkese Sözleşme'de düzenlenen hak ve hürriyetleri tanıma yükümlülüğü altında olan devletin sorumluluğu doğar. 4s Kararda 11. madde, Sözleşme'nin 9 ve 10. maddeleriyle birlikte okunmuştur. Madde 11 ile güvence altına alınan örgütlenme hürriyeti amaçları arasında düşünce, inanç, din hürriyeti (m. 9) ile düşünceleri açıklama hürriyetinin (m. 10) korunması da yer alır. Mahkeme 11. maddenin esas olarak "pozitif" sendika kurma ve üye olma hakkını güvenceye aldığını belirlerken, olayı, bir sendikaya katılmaya zorlanmama hakkı çerçevesinde maddenin "negatif' anlamıyla da tartışmıştır. Kişinin dilediği bir sendikaya üye olması, belirlenen sendikalara katılmadığı için işten çıkarılmasını önlemediğinden, karşılaştığı zorlayıcı tehdit 11. maddenin özellikle özüne ("very substance") dokunmaktadır. İHAM "kapalı işyeri sözleşmesi"nin Sözleşme'ye uygunluğu incelemesini bu sistemin başvuru sahiplerine etkisi ile sınırlandırırken; uygulamanın 11. maddeye aykırılığını "çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik" ile tanımlanan demokratik toplum açısından da değerlendirmiş, kararını bir yönüyle de azınlığın çoğunluk karşısında korunması gerekliliği üzerine 43. Belirtmek gerekir ki, Sözleşme hukuku uyarınca küçükler ve zihin özürlü kişiler de doğrudan kişisel başvuru hakkını kullanabilirler. Bkz: J. E. S. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1987, s Young, James and Webster v. United Kingdom (13 Ağustos 1981), No a.k., par. 49. Ayrıca bkz: Vincent Berger, a.g.e., s. 157.

12 142 INSAN HAKLARI YILllGI kurmuştur. Bu boyutuyla karar, demokrasinin, çoğunluk görüşünün her zaman üstün olması anlamına gelmediğini, çoğunlukta olanların bu durumu kötüye kullanmasını önleyecek bir dengenin sağlanması gerektiğini ifade etmekte; uygulanan sistemin çalışanların büyük çoğunluğunca benimsenmesinin belirleyici olmadığını ileri sürmektedir.46 Plattform Kararı'nda 47 da, Sözleşme'nin 11. maddesi ile ilgili olarak, silahsız ve saldırısız toplantı hürriyetinin devletin müdahale yasağını gerektirmenin yanısıra 11. madde amacının 8. maddede de olduğu gibi kişiler arasında ilişkilerde dahi devletin olurnlu edirnde bulunma yükümlülüğünü öngördüğü belirtilir. Bu anlamda, bu toplantılara üçüncü kişilerin müdahalesini engelleme yükümlülüğü devlete aittir. Yatay ilişkilerde hak ve hürriyetlerin korunmasında deyletin sorumluluğuna ilişkin bir diğer karar İHAK tarafından verilmiştir. Komisyon İngiltere'de bir özelokulda dayak cezası (corporal punishment) ile cezalandırılan öğrencinin İHAS'nin 3. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul ederken, Sözleşme 1. madde uyarınca devletin kendi yetki alanı içindeki çocukların işkence, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı ceza veya muameleye tabi tutulamayacağını güvence altına alma yükümlülüğünün altını çizmiştir. Sözkonusu okulun özelokulolması devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 48 Bu yaklaşımın öngörülebilir sonucu; 3. madde yasağının resmi uygulamalarla sınırlı kalamayacağı, Sözleşme'nin 1. maddesi uyarınca devletin yaşamın her alanında "şiddet"i önleme yükümıüıüğüdür. Dinamik Yorum İHAM, devlete ve devlet aracılığıyla üçüncü kişilere İHAS ile tanınan hakların etkili korunmasını sağlama yükümlülüğü getirirken, kişi hak ve hürriyetlerini ekonomik ve sosyal boyutuyla değerlendirme ve Sözleşme'de yer alan hak ve hürriyetleri teorik haklar olmanın ötesine taşıyarak gerçek ve kullanılabilir haklar haline getirme arayışı içinde hareket etmektedir. 46. No. 44, par. 63. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e.,s Plattform "Arzte für das Lehen" v. Austria (21 Hazİran 1988), No X and Y v. United Kingdom (13 Aralık 1990; 14229/88) in 12 HRU (1991), s

13 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 143 Bu kurucu içtihad, doğaldır ki İHAS'nin "yaşayan bir belge" ("living instrument") olarak yorumlanmasını gerektirecektir. Sözleşme'nin demokratik toplumların değişen sosyal ve hukuki şartları karşısında etkisini koruyabilmesi gelişmeci yorumu gerekli kılmakta; Mahkeme, "yaşayan bir belge" olarak Sözleşme'yi "bugünün şartlarına" uygun yorumlarken bağıtlı devletler ortak hukuk prensiplerinden de etkilenmektedir. 49 İç hukuklarla Sözleşme hukuku arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. so İHAM Sözleşme'yi yorumlarken milletlerarası hukuk belgelerine de yollama yapar.st Tyrer Karan'nda s2 Mahkeme, bedeni cezayı ("corporal punishment") insan onurunun ve fiziki bütünlüğünün korunmasına aykırı, zihinsel acıya neden olan aşağılayıcı ceza olarak nitelendirirken, Sözleşme'nin yaşayan bir belge olduğunun altını çizmiştir. Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ortak hukuk standartları ve gelişmeleri doğrultusunda günün şartları ışığında yorumlanacaktır S3 ve 3. maddeye aykırı bir'ceza yerel destek ya da gereklilikler nedeniyle hukuk düzeninin korunması için uygulanamaz. Mahkeme Sözleşme'yi yorumlarken kendini Sözleşme'nin yazıldığı 1950 yılının değerleri ile bağlamamaktadır. Bu konuda verilebilecek tipik örnek olan Marckx Kararı'nda, "geleneksel aile" kavramındaki değişim izlenmekte; gayrimeşru çocuklarla bekar annelerin hukuki statüsü günün şartlarına, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun yasal gelişmelerine ve ilgili milletlerarası hukuk belgelerine s4 uygun yorumlanmaktadır. ss Evlilik dışı çocukların 49. Bkz: Speech by Rolv Ryssdal in 7th International Colloquy on the European Convention on Human Rights, Kobenhavn-Oslo-Lund (30 Mayıs - 2 Haziran 1990), Council of Europe, Cour (90) 152, s Marc-Andre Eissen, "Bildiriler ve Konuşmalar" in 8. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı (Ankara, 7-10 Mayıs 1990), Cilt 5, Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 20, s Soeringv. United Kingdom (7 Temmuz 1989), No Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s Tyrer v. United Kingdom (25 Nisan 1978), No a.k., par İHAM yollama yaptığı sözleşmelerin Avrupa Konseyi üyesi devletlerin yarısından azınca imzalandığını ve sadece dört üye tarafından onaylandığını belirtmekle birlikte, bu sözleşmelerin varlığını modern toplumlarda meşru ve gayrimeşru çocuklar arasında eşitliğin kabulüne ilişkin ortak anlayışın açık bir düzenlemesi olarak değerlendirmiştir. 55. No. 31, par. 44.

14 144 İNSAN HAKLARI YILUGI aileleri ile "bütünleştirilmesi"ne ilişkin iç hukuk gelişmelerine Johnston Kararı'nda da yollama yapılmıştır. s6 İHAM sosyal ve hukuki değişmeyi eşcinsellerin statüsü açısından da izleyecek, aykırı uygulamaları Sözleşme'nin ihlali olarak değerlendirecektir. Dudgeon Kararl'nda s7 21 yaş üzerindeki erkekler arasında rızaya dayalı eşcinsel ilişkilerin yasaklanmış ve cezai yaptırıma bağlanmış olması Sözleşme'nin 8. maddesine aykırı bulunmuştur. Mahkeme'ye göre, getirilen yasaklama "özel yaşamın en gizli yönüne" ("a most intimate aspect of private life")s8 ilişkindir ve bu nedenle, sınırlamanın Sözleşme'ye uygunluğu özellikle ciddi nedenlerin varlığına bağlıdır. İHAM, İngiltere hükümetinin, Kuzey İrlanda halkının ahlaki değer yargıları ile sözkonusu yasada değişiklik öneren hükümet tasarrufunun kamuoyunun muhalefetiyle karşılandığı yönünde ileri sürdüğü görüşleri; yasanın yürürlükte kalmasını gerektiren "zorlayıcı sosyal ihtiyaç"ın varlığının belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken geçerli nedenler olarak görmüş ancak bu nedenlerin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Karara göre; ilgili 1861 ve 1885 tarihli yasaların konduğu dönemle karşılaştırıldığında, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyük çoğunluğunda eşcinsel ilişkiler daha anlayışla karşılanmakta ve artık cezai yaptırırnlara konu olmamaktadır. S9 İHAS'nin yaşama ve düşünme biçimlerinin değişmesine uyunılu yorumu iç hukukiardan etkilenmekle birlikte, Rees Kararl'nda 60 hukukun 56. Johnston and Others v. Ireland (18 Aralık 1986), No İHAS'nin yaşayan bir belge olduğunu vurgulayan benzer bir karar için bkz:lnze v. Austria (28 Ekim 1987), No Dudgeon v. United Kingdom (22 Ekim 1981), No a.k., par a.k., par. 60. Ayrıca bkz: Paul Mahoney, a.g.e., s Eşcinseller ile ilgili bir diğer karar için bkz: Norris v. Ireland (26 Ekim 1988), No Bu arada belirtmek gerekir ki, Rasmussen (v. Denmark [28 Kasım 1984], No. 87) Kararı'nda açıklandığı gibi, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletin takdir yetki alanı şartlara, konuya ve konunun background'na göre değişir. Üye devletler arasında ortak hukuk düşüncesinin şekillenmediği alanlarda, devletin takdir yetki alanı genişleyecektir. 60. Rees v. United Kingdom (17 Ekim 1986), No. 106.

15 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 145 değişme ihtiyacını öngören İHAM olmuştur. Kararda, bir operasyonla cinsiyetini değiştiren transsexual'in yeni cinsiyetini gösterir nüfus kağıdı isteminin reddi Sözleşme'nin 8. maddesine aykırı bulunmayacak 61 ama Mahkeme bu kişilerin çektikleri acıların ve karşılaştıkları zorluklarıri ciddiyetinin farkında olduğunu belirtecektir. Sözleşme'nin günün şartları ışığında yorumlanması ve uygulanması gerektiğini yineleyen İHAM, bilimsel ve sosyal gelişmeleri göz önünde tutan yasal düzenlemelere ihtiyacın altını çizmiştir. 62 YARGıÇ YAPıSı HUKUK VE DEMOKRASİ İHAS hukukunu şekillendiren, konmuş kurallardan çok yargıçların koymakta olduğu kurallardır. Bu, Sözleşme'yi "yaşayan belge" haline sokar. Ancak burada gündeme gelen en önemli sorun, eski bir sorun olmakla beraber, yargıçların kural koyucu iktidar kullanması ile klasik demokrasi anlayışının ne ölçüde bağdaştığıdır. İHAM kararlarının iç hukukiarda değiştirici etkisi 63 göz önünde tutulduğunda, gerilim, ilk bakışta, milli hukuk ile Sözleşme hukuku arasında; ama gerçekte, demokratik temsile dayalı milli otoritelerin yetki alanı ile Strasbourg organlarının yorumyetki alanı arasındadır. Bu sorunu çözmek için verilebilecek cevaplardan belki de ilki, bugün yaygın olarak kullanılmaya başlayan yeni bir tanım; demokrasiyi hukukla tanımlamaktır. Hak ve hürriyetlerin etkili korunması, demokrasilerin tanımında belirleyici bir unsur olmuştur. İHAS çerçevesinde Komisyon ve Mahkeme' nin kullandığı yorum teknikleri hak ve hürriyetlerin korunmasının etkinliğini sağlayacak yorum teknikleridir. Bu anlamda Strasburg organları demokrasiyi Sözleşme hukuku yoluyla tanımlarken klasik anayasa anla 61. İHAK 12 Aralık 1984 tarihli kararında, 8. maddenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. İHAM ise bağıtlı devlet hukukiarında konuya ilişkin ortak bir anlayışın olmadığından hareketle, devletin takdir yetki alanının genişliğine işaret eder. 62. No. 106, par. 47. Ayrıca bkz: Paul Mahoney, a.g.e., s İHAM kararlarının iç hukukiarda değiştirici etkisini gösterir tüketici bir sıralama için bkz: European Court ofhuman Rights Survey ofactivities , Registry of the Court Council of Europe, CarI Heymanns Verlag, 1991, s

16 146 İNSAN HAKLARI YILllGI yışını da değiştirmekte, İHAS insan hakları alanında Avrupa kamu düzeninin anayasal belgesi haline getirilmektedir. 64 Yorum teknikleri bu açıdan değerlendirildiğinde, teknik olmanın ötesinde anayasa anlayışında yenilenmenin kurucu unsurlarıdır. Milliüstü hukuka bağlılık prensibini doğuran bu yenilenme, İHAS hukuku açısından, demokratik temsile dayalı kurumlar karşısında meşruiyetini Sözleşme ile düzenlenen ve hak ve hürriyetlerin korunmasında etkili başvuru yolları arasına giren kişisel başvuru hakkı yoluyla da kazanmaktadır. Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca 1975 yılında Komisyon'a 1926 kişisel başvuru yapılırken, bu sayı 1992'de 5875'e yükselmiştir. 65 Artışın bir anlamı kişisel başvuru hakkının artık bir temelolarak görülmeye başlanması ile ilgili olabileceği gibi, bir diğer anlamı da Sözleşme denetim mekanizmaları işlerliğinin göstergesi olarak düşünülebilir. Komisyon ve Mahkeme kararları ile yeniden yorumlanarak "yaşayan belge" haline getirilen Sözleşme hukuku, yazılı listenin koruma alanını genişlettiği ölçüde yeni başvruların yapılma olasılığını da artıracaktır. 64. Chrysostomos, Papachrysostomou, Loizidou v. Turkey (15299/89, 15300/89, 15318/89) olayında İHAK'nun 4 Mart 1991 tarihli başvuru kabul kararı, İn 12 HRU (1991), s. 121, par European Commİssion ofhuman Rights, Survey ofactivities and Statistics, Council of Europe, Strasbourg, 1992, s. 18.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU Menent ÇELİKBOYA 105614021 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.271-298. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE THE EUROPEAN CONVENTION

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS Şennur AĞIRBAŞLI * 1 Özet: Din ve vicdan özgürlüğü,

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( )

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( ) İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( ) GİRİŞ İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkisi sorunu, insan hakları alanında ulusal

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

Seçim Sistemleri ve Demokrasi Karşılaştırmalı Analiz: İHAM ve AB Ölçütleri

Seçim Sistemleri ve Demokrasi Karşılaştırmalı Analiz: İHAM ve AB Ölçütleri Seçim Sistemleri ve Demokrasi Karşılaştırmalı Analiz: İHAM ve AB Ölçütleri Prof. Dr. Mustafa KOÇAK GİRİŞ Kuruluşunun 44. yıldönümü nedeniyle düzenlediği bu yılki sempozyumu Anayasa Mahkememiz, Seçim Sistemleri

Detaylı

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI

AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI AİHM İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI BAĞLAMINDA SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Özet: Bilindiği üzere bir sosyal hak olan

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ

YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İHLALİ Mustafa Ruhan ERDEM * Ömer KORKMAZ ** Giriş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl**

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İDARİ YARGI* Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** Özet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin idari yargı ile ilgili kararları adli yargıyla ilgili olanlar kadar bilinmemektedir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kalin (Bu çalışma, Temmuz 2005 de Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmıştır. Lütfen yollamalar için bu yayını kullanınız.)

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88)

Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88) Hacı SARIGÜZEL Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:45, (s.63/88) BĐREYSEL BAŞVURUYA KONU YAPILAMAYACAK ĐŞLEM VE KARARLAR Hacı SARIGÜZEL Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Genel olarak Günümüzde insan hak

Detaylı