ii, the judge-made change

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ii, the judge-made change"

Transkript

1 Naz ÇAVUŞOGLU* İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ'Nİ "YAŞAYAN BELGE" YAPAN YORUM TEKNİKLERİ "MİLLİüSTÜ HUKUKA BAGLILIK PRENSİBİ" ii, the judge-made change in Convention law has not "come out of a blue sky"** Yeni anayasacılığın gelişmesine yol açan önemli etkenlerden biri, yirminci yüzyılın son çeyreğinde şekillenmekte olan Avrupa ortak hukuk alanının milliüstü hukuka bağlılık prensibini "supranatioııal rule of law" ortaya çıkarmasıdır. 1 Avrupa ortak hukuk alanını kuran İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku ile Avrupa Topluluk Hukuku'nu klasik milletlerarası hukukdan ayıran ve milliüstü hukuk kavramının gelişmesine neden olan unsur, öncelikle, her iki hukuk düzeninin etkili yargısal denetim mekanizması kurması ve kişileri kendi hukuk düzenlerinin özneleri olarak kabul etmesidir. Ancak Avrupa ortak hukuk alanını şekillendiren ya da kuran, Sözleşme ile Topluluk Hukuku'nun yazılı kurallarından çok, bu kuralları yorumlayan ve uygulayan Avrupa Mahkemeleri içtihadıdır. "Milletlerarası Anayasa Hukuku"nun kurucuları da Avrupa Mahkemeleri içtihadını izleyen milli yargı yerleri olmakta, önce "Milletlerarası İçtihadi Anayasa Hukuku" yazılmaktadır. 2 * Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi. ** Paul Mahoney, "Judicial Activism and Judicial Self-Restraint İn the European Court ofhuman Rights: Two Sides ofthe Same Coin", 11 HRU (1990), s Bkz: Mauro Cappelletti, "General Report" in L. Favoreu, J. A., Jolowicz (ed.), Contrôle juridictionnel des lois, ECdnomica, 1986, s Bakır Çağlar, "Milletlerarası İçtihadi Anayasa Hukuku Üzerine Notlar ya da 'Hürriyetler Mekanı'nm Yargıçları", Insan Haklan Merkezi Dergisi, 1991, Cilt I, Sayı 2-3, s. 7 vd.

2 132 İNSAN HAKlARI YILllGI Bu yazıda, sözüedilen gelişmenin hazırlayıcılarından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yorum teknikleri üzerinde durulmuştur. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ'NİN AMAÇSAL-GELİşMECİ YORUM YÖNTEMİ İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İHAS) ayırd edici özelliklerinden biri de, başlangıçtan bugüne, Sözleşme'nin güvence altına aldığı hak ve hürriyetlerin içeriğinin İnsan Hakları Avrupa Komisyonu (İHAK) ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında belirlenerek geliştirilmesidir. 3 Sürmekte olan ve Sözleşme'yi "yaşayan bir belge" haline getiren bu dinamizm Sözleşme hak ve hürriyetler rejimini içtihadıa birlikte okumayı gerektirdiğinden, kullanılan yorum teknikleri önem kazanır. İHAS'ni Avrupa İnsan hakları hukukunun anayasası yapan da, Komisyon ve Mahkeme'nin ağırlıklı olarak kullandığı amaçsal-gelişmeci (teleological-evoluti ve) yorum yöntemidir. Amaçsal-gelişmeci yorumun kullanılmasının nedeni ve sonucu ya da anlamı, öncelikle, Sözleşme düzenlemelerine etkili sonuç sağlama arayışıdır. Komisyon ve Mahkeme'nin üye devlet hukukiarının ortak özelliklerini göz önünde tutmakla birlikte Sözleşme kavramlarına "özerk" anlam yüklemeleri, Sözleşme hukukunun iç hukukiardan bağımsız hak ve hürriyetler anlayışı kurmasına imkan sağlayacaktır. 4 Bir bütün olarak bu hak ve hürriyetler anlayışının içeriği; bir yandan Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin koruma alanının (norm alanı) genişletilmesi, diğer yandan da Sözleşme ile getirilen sınırlamaların dar yorumlanarak, sınırlamanın demokratik toplumda zorunlu ve meşru amaçla oranh olması şartı ile hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletlerin takdir yetkisinin Sözleşme hukukunun denetimi altına alınmasıdır. Sözleşme'nin değişen sosyal şartlara göre yorumlanması, hakların etkili korunması amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. 3. Bkz: A. Z. Drzemczewski, European Human Rights Convention İn Domestİc Law: A Comparative Study, Clarendon Press, Oxford, 1983, s Karş: J.G. Merrills, The Development ofinternational Law by the European Court of Human Rights. Manchester University Press, 1988, s. 66.

3 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞME si 133 Golder Kararı ve Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi İHAS'ın nasıl yorumlanacağı hususunda en sistematik yaklaşım Golder Olayl'nda S Komisyon tarafından ortaya konmuş ve Mahkeme'nin aynı olaya ilişkin kararında benimsenmiştir. 6 Buna göre, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 7 "Antlaşmaların Yorumu" ile ilgili 31,32 ve 33. maddeleri Sözleşme yorumunda yol gösterici kurallar olarak kabul edilmekte; Sözleşme hükümlerinin Sözleşme'nin bütünü içinde konu ve amaca uygun yorumu yerleşiklik kazanmaktadır. Viyana Sözleşmesi'nin 31/1. maddesi; "bir antlaşma, hükümlerine antlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında verilecek olağan (Hordinary") anlama uygun şekilde iyi niyetle (Hin good faith") yorumlanır" genel yorum kuralını getirir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre "antlaşmanın bütünü", başlangıç ve eklerle, antlaşmaya bağlantılı olarak taraflar arasında kabul edilen belgeleri de kapsar. Fıkra 3 ise, antlaşmanın yorumuna ilişkin taraflar arasında yapılan sonraki anlaşmalar, ortak kabul görmüş uygulamalar ve taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanabilecek ilgili milletlerarası hukuk kurallarının antlaşmanın bütünü ile birlikte dikkate alınacağını düzenlemektedir. fıkrası Antlaşma terimlerine "özel anlam" verilebileceği de maddenin 4. ile kabul edilmiştir. Viyana Sözleşmesi'nin 32. maddesi, "tamamlayıcı yorum araçları" arasında antlaşma hazırlık çalışmaları ve yapılma şartlarını öne çıkartmakta; 33. maddede, iki veya daha fazla dilde düzenlenen antlaşmaların yorumunda, eğer metinler aynı derecede geçerli ise anlam farklılıklarının ortaya çıkması halinde, antlaşmanın konu ve amacını en iyi ifade eden anlamın benimseneceği hükme bağlanmaktadır. Mahkeme Golder Kararı'nda yollama yaptığı Viyana Sözleşmesi kurallarını, önceki kararlarında belirlediği ve sürmekte olan içtihadı ile geliştirdiği İHAS hukukunun özel nitelikleri ile uyumlandırarak kullanacaktır Golder v. United Kingdom (4451/70,1 Hazİran 1973). 6. Golder v. United Kingdom (21 Şubat 1975), No. 18, par Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) metni için bkz: Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar ile ilgili Temel Metinler, Beta, İstanbul, 1987, s Francis G. Jacobs, The European Conventİon on Human Rights. Clarendon Press, Oxford, 1975, s. 16; Merrils, a.g.e., s. 63.

4 134 İNSAN HAKLARI YILLIGI Strasbourg organlarına göre; İHAS, klasik milletlerarası antlaşmalardan farklı olarak, bağıtlı devletler arasında karşılıklılık prensibine dayanan ve kişilerin temel haklarını bağıtlı devletlerden herhangi birinin ihlal etmesine karşı korumak için düzenlenen objektifyükümlülükler yaratmaktadır. 9 Bu çerçevede Sözleşme'nin amacı, kişi haklarının korunması için bağımsız bir hukuk düzeni kurulmasıdır. LO Mahkeme WemhoffKararl'nda da, Sözleşme'nin amacını gerçekleştirecek en uygun yorumun kullanılması gerektiğini belirlerken, bunun anlamının taraf devletlerin Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinin mümkün olduğunca sınırlandırılması olmadığını ifade etmiştir. ii Sözsel Yorum-Özerk Yorum İHAM, terimlerin olağan anlamlarına dayandığı sayılı kararlarında, düzenlemenin anlamını belirlemek için yeterli ise sözsel (lafzi) yorumu benimsemiştir. Johnston Kararı'nda 12 Sözleşme'nin 12. maddesinde yer alan "evlenme hakkı"nın evlilik ilişkisinin oluşması anlamına geldiği, boşanma hakkını kapsamadığı belirtilmektedir. 12 Mahkeme Sözleşme'nin günün şartları ışığında yorumlanması gerektiğini söylemekle birlikte, açıkça Sözleşme dışında bırakılan bir hakkı yorum yoluyla tanıyamayacağını kararlaştırır. 13 Lithgow l4 ve Luedicke l5 Kararlarında da olağan anlamlar ya da sözsel yorum kullanılmıştır. 9. Bkz: Austria v. Italy (788/60,11 Ocak 1961),4 Yearbook 1961, s. 136 vd.; Ireland v. United Kingdom (18 Ocak 1978), No. 25, par. 239; Soering v. United Kingdom (7 Temmuz 1989). No. 161, par Francis G. Jacobs, a.g.e., s Wemhoff v. Germany (27 Haziran 1968), No. 7, par Johnston and Others v. Ireland (18 Aralık 1986), No. 112, par Ancak belirtmek gerekir ki, 9 Ekim 1979 tarihli Airey v. Ireland Kararı'nda (No. 32) İrlanda hukuk düzeni uyarınca "ayrı yaşamaya yargı kararı" için kişinin Yüksek Mahkeme'ye başvurabilmesi Sözleşme 6. maddenin koruması altına alınmıştır. 14. Lithgow v. United Kingdom (8 Temmuz 1986), No. 102, par Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany (28 Kasım 1978), No. 29, par. 40.

5 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 135 Sözleşme'ye ek 1. Protokol'un 2. maddesinin16 yorumlandığı "Belçika Dil Davası"nda ise, ilgili maddenin devlete belli bir dilde eğitim yapılmasını sağlama yükümlülüğü getirmediği sonucuna varılır. 17 Karara göre; devletin ana ve babanın eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterme yükümlülüğü, ana ve babanın"dil tercihinin" dini ve felsefi inançlar içinde değerlendirilmesine imkan vermez. Mahkeme bu terimlerin dil tercihlerini kapsayacak şekilde yorumlanmasının olağan anlamları bozacağını söylemektedir. Bununla birlikte, Strasbourg organları Sözleşme ve ek Protokolları bir bütün olarak okumaktadır. Bu nedenle, Belçika'da farklı dillerde eğitim yapılmasına rağmen ailelerin oturdukları yer nedeniyle bazı çocukların ana dilleri ile öğrenim yapan okullara "ulaşamaması" ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye ilgili Protokol maddesinin birinci cümlesine bağlantılı olarak aykırı bulunmuştur. 18 İHAS'nin bütün olarak okunması ya da yorumlanması, özellikle ek Protokolların devletlerce onaylanmadığı durumlarda önem kazanmaktadır. Mahkeme'ye göre, Sözleşme veya ek Protokol maddelerinin herhangi biriyle düzenlenen bir konu diğer maddelerle de ilişkilendirilebilir. Bu çerçevede, ihlal edildiği öne sürülen bir maddenin, konunun onaylanmamış Protokol ile özelolarak düzenlendiği ileri sürülerek uygulanamayacağına ilişkin devlet itirazları kabul edilmemiştir. 19 Sözleşme'nin yorumunda ağırlıklı olarak kullanılan "özerk yorum" tekniği ise konu ve amaca bağlı yorum kuralının gerekliliklerindendir. Mahkeme Sözleşme'de yer alan bir dizi terime "özerk anlam" verme zo 16. Protokol 1, madde 2: "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretirnin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı gösterir." Türkiye 6366 sayılı yasa ile Sözleşme'yi onaylarken; «Ek Protokorun ikinci maddesi 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun hükümlerini ihlal etmez" çekincesini koymuştur. 17. Belgian Linguistic Case (23 Temmuz 1968), No Bkz: Vincent Berger, Case Law of the European Court of Human Rights, The Round Hall Press, Dublin, 1989, s Rasmussen v. Denmark (28 Kasım 1984), No. 87; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom (25 Mayıs 1985), No. 94. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s

6 136 İNSAN HAKLARI YILLlGI runluluğunu duymuş; Sözleşme hukukunu iç hukukiardan bağımsızlaştıran özerk yorum tekniği ile tanınan hakların koruma alanını kendi geliştirdiği ölçütlerle belirlemiştir. 20 İHAS'nin 6. maddesinde yer alan medeni hak ve yükümlülüklerie ilgili uyuşmazlıklar ve ceza hukuku alanında kişiye yöneltilen suçlamalar kavramları Sözleşme amacı ile bağlı özerk kavramlar olarak yorumlanmaktadır. Benthem Kararl'nda 2l ; 6. maddenin sadece geleneksel anlamda özel hukuk uyuşmazlıklarını kapsamadığı, iç hukukta ilgili yasanın ve yetkili yargı yerinin niteliğinden öte hakkın niteliğinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Mahkeme içtihadına göre, uyuşmazlığın taraflarının mutlaka özel kişiler olması gerekmez. Devletin kişi karşısında taraf olduğu u yuşmazlığın konusu, kişiler arası ilişkilerde özel hukukun konusunu oluşturan medeni nitelikte bir hak ise kişi adil yargılanma hakkı güvencesinden yararlanacaktır ve hakkın niteliği iç hukukiardan bağımsız olarak Komisyon ve Mahkeme'ce belirlenir. 22 Ceza hukuku alanı kavramı ise disiplin suçları açısından önem kazanır. Mahkeme disiplin suçları ile ceza hukuku alanına giren suçlar arasındaki ayrımı belirlerken, suçun niteliğinin ve bu suç için öngörülen yaptırımın ağırlık derecesinin incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 23 Bu konuda üye devlet hukukiarından bağımsız geliştirilen özerk yorum, devletin disiplin suçları sınıflandırmasıyla kişiye adil yargılanma hakkını tanıma yükümlülüğünden kaçınmasını önleme amacını taşır. Mahkeme'nin 5. ve 6. maddelerde düzenlenen "süre"leri (hemen, en kısa sürede, makul süre içinde) her somut olayın şartlarını inceleyerek değerlendirmesi de özerk yorum tekniğinin bir diğer yansımasıdır. 24 Sözleşme terimlerinin iç hukukiardan bağımsız özerk yorumu, hak ve hürriyetleri sınırlama şartları açısından ayrı bir önem kazanmakta; sınırlamanın yasa ile öngörülmüş olması ile demokratik toplumda zorunlu 20. J.G. Merills, a.g.e., s ; Clovis C. Morrİsson, JR, The Developing European Law of Human Rights, Sijthoff-Leyden, 1967, s Benthem v. Netherlands (23 Ekim 1985), No. 97. Ayrıca bkz: Berger, a.g.e., s Konig v. Germany (28 Haziran 1978), No. 27; Baraona v. Portugal (8 Temmuz 1987), No Engel and Others v. Netherlands (8 Haziran 1976), No Bkz: Naz çavuşoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukuku'nda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul, 1991, s

7 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞME si 137 ve meşru amaçla oranh olmasından ne anlaşılması gerektiği Sözleşme içtihadi hukuku ile yazılmaktadır. İHAM'nin Sözleşme amacını kişi haklarının etkili korunması olarak görmesi, hak ve hürriyet sınırlamalarının dar yorumlanması sonucunu doğurmuştur. 25 Sınırlama ölçütlerinden "yasa"nın tanımını yapan Mahkeme, hak ve hürriyetlere müdahalenin iç hukukta yasal dayanaklı olmasını her zaman Sözleşme'ye uygunluk nedeni olarak kabul etmemektedir. Komisyon ve Mahkeme'nin yerleşik içtihadına göre, sınırlamanın kaynağı hukuk kuralının ulaşılabilir ve açık anlamlı olması ve yürütmenin keyfi uygulamalarına karşı kişiler için gerekli güvenceleri getirmesi gerekir 26 Sözleşme hukuku içinde "yasa"nın tanımlanması gibi, demokratik toplumda zorunluluk, meşru amaçla oranhlık da somutlaştırılmaya çalışılmış 27, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletlerin "takdir yetkisi" bu ölçütlerle kayıtlanarak 28, 19. madde ile kurulan denetim mekanizmaları Sözleşme hak ve hürriyetler rejiminin gerçek ve kullanılabilir olmasına imkan sağlamıştır. Strasbourg organlarının denetimi, devletlerin olağanüstü şartlarda Sözleşme'ye aykırı tedbirler alabilme hakkının 15. maddeye uygunluğu açısından da geçerlidir. İHAM'ne göre; olağanüstü halin varlığına karar verilmesi ve bu şartlar altında alınacak tedbirler öncelikle devletin sorumluluk alanına girmekle birlikte, devlete tanınan takdir yetkisi "Avrupa denetimi" ile sınırlanmıştır 29 Hak ve Hürriyetlerin "Etkili" Korunması Strasbourg organları Sözleşme'nin amacını, özellikle İHAS Başlangıcı ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde yer alan prensiplerden kalkarak okumakta, hukukun üstünlüğü ve hak ve hürriyetlerin etkili korunmasını sağlama arayışı içtihadın ortak çizgisini oluşturmaktadır. 25. Sınırlayıcı düzenlemeler Sözleşme'nİn güvence altına aldığı bir hakka İstisna getirdikleri için dar yorumlanacaklardır: Klass and Others v. Germany (6 Eylül 1978), No. 28; Silver and Others v. United Kingdom (25 Mart 1983), No Malone v. United Kingdom (2 Ağustos 1984), No. 82; Kruslin v. France (24 Nisan 1990), No. 176-A. 27. Bkz: Naz çavuşoğlu, a.g.e., s Karş: Paul Mahoney, a.g.e., s. 83 vd. 29. Ireland v. United Kingdom (18 Ocak 1978), No. 25, par Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s. 139.

8 138 İNSAN HAKLARI YILLlCı İHAM, Sözleşme'de açıkça ifade edilmediği halde, Golder Kararı'nda "mahkemeye ulaşma hakkını" 6. maddenin adil yargılanma hakkına bitişik bir hak olarak tanırken, Başlangıç'da ve Avrupa Konseyi Statüsü'nde belirtilen "hukukun üstünlüğü" prensibine dayanmıştır. 3o Malone Kararı'nda ise, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında yasallık şartı Sözleşme Başlangıcı'nda ifade edilen "hukukun üstünlüğü" prensibinin gereklerine uygun yorumlanmakta; yasanın idarenin takdir yetki alanını açıkça belirleyerek kişinin asgari hukuki korunmasını sağlaması gerektiği hükme bağlanmaktadır. 31 Devletin uqlnmln Edimler"i İHAM'e göre hakların etkili korunması, bu hakların somut ve kullanılabilir haklar olmasına bağlıdır. Devletin olumlu edirnde bulunma yükümlülüğü de bu çerçevede vurgulanmıştır. Airey Kararl'nda 32, Sözleşme'nin esas olarak tanıdığı klasik ve siyasi hakların çoğunun ekonomik ve sosyal uzantılarının altı çizilirken, Sözleşme'nin koruma alanına giren haklarla ekonomik ve sosyal haklar arasında sugeçirmez ("water-tight") bir ayrımın olmadığı ileri sürüıür. 33 Sözleşme'nin amacı teorik hakların değil, somut ve kullanılabilir hakların koruma altına alınmasıdır. Karara göre; kişinin mahkemeye ulaşma hakkını kullanabilmesi bir avukatın hukuki yardımına gerek gösteriyorsa, medeni hukuk davalarında da adli yardımın sağlanması devletin olumlu yükümlülüğüdür ("positive obligation").34 Mahkeme Artico Kararl'nda 35 da yine adli yardımla ilgili olarak; devletin Sözleşme ile tanınan bir hakkın gerçek kullanımını sağlayacak olumlu edirnde bulunma borcunu ortaya koymuştur. Artico'ya adli yar 30. Golder v. United Kingdom (21 Şubat 1975), No. 18, par Malone v. United Kingdom (2 Ağustos 1984), No. 82, par Airey v. Ireland (9 Ekim 1979), No a.k., par. 26. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s İHAS'nin 6. maddesi medeni hukuk davaları için adli yardım ile ilgili bir düzenleme getirmemektedir. Buna rağmen İHAM; davanın özellikleri kişinin bir avukatın hukuki yardımından yararlanmasını kaçınılmaz kılıyorsa, mahkemeye ulaşma hakkının etkili kullanılabilmesi devletin bu imkanı sağlama yükümlülüğünü gerektirir sonucuna varmıştır. 35. Artico v. Italy (13 Mayıs 1980), No. 37.

9 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESi 139 dım yoluyla tayin edilen avukatın mazereti nedeniyle görevini yerine getirmemesi sonucunda Artico yeni bir avukat için başvuruda bulunmuş, ancak mahkeme bu talebi cevaplamamış, önceden tayin edilen avukatın görevini yerine getirmesi için de herhangi bir girişimde bulunmamıştır. İHAM'ne göre ilgili maddenin (m. 6/3 [c]) amacı adli yardımın etkili korunmasını sağlamaktır ve sadece bir avukatın tayini bu amacı karşılamaz. Sözleşme, dava konusu olayda, yetkili devlet otoritelerinin sanığın bir avukatın ücretsiz yardımından yararlanması için olumlu eylemde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Mahkeme, yeni bir avukatın tayin edilmesi ya da eskisinin görevini yerine getirmesinin sağlanması zorunluluğunu kararlaştırmıştır. Tanınan hak ve hürriyetlerin devletin müdahalesine karşı korunması İHAS'nin ana eksenini oluşturmakla birlikte, sözüedilen kararlarda olduğu gibi, 8. madde açısından da Mahkeme, hakkın etkili korunmasını devletin olumlu yükümlülükleriyle bağlı inceleyecektir. Marckx Kararl'nda 36 gayrimeşru çocuklara ilişkin Belçika iç hukuk düzenlemesi 8. maddeye aykırı bulunurken; bu madde çerçevesinde "aile yaşamına saygı"nın, bekar anne ile çocuğu arasındaki aile bağlarına uygulanacak hukuki rejimin düzenlenmesinde devlete bu tür kişilerin "normal" bir aile yaşamı sürmesini sağlayacak şekilde davranma yükümlülüğü getirdiği sonucuna varılmıştır. İHAM'ne göre, 8. maddede düzenlendiği şekliyle aile yaşamına saygı çocuğun doğduğu andan itibaren ailesiyle bütünleşmesini ("integration") mümkün kılacak yasal güvencelerin varlığını gerektirir ve bu şartı yerine getirmeyen bir yasa 8/1. maddenin ihlaline yol açar.37 İHAM aynı yaklaşımı Airey Karan'nda da sürdürecektir. Kararda; İrlanda hukuk düzeni içinde "ayrı yaşamaya yargı kararı" düzenlemesinin, özel ve aile yaşamına saygının korunması için bazı şartlarda evlilik birliğinin bozulmasının gerekli görüldüğü anlamını taşıdığı belirlenmiştir. Bu çerçevede 8. maddenin etkili korunması devleti adli korumayı etkili ve ulaşılabilir kılma yükümlülüğü altına sokar Marckx v. Belgium (13 Haziran 1979), No a.y., par Airey v. Ireland (9 Ekim 1979), No. 32, par. 33.

10 140 İNSAN HAKLARI YILllGI Hak ve Hürriyetlerin "Yatay İlişkilerde" Korunması İHAS ile tanınan hak ve hürriyetlerin kişiler arası ilişkilerde (yatay ilişkiler) korunmasının devletin olumlu edirnleriyle ilişkilendirilmesi, Mahkeme kararlarıyla yazılan Sözleşme hukuku açısından ayrı bir öneme sahiptir. Mahkeme Marckx Kararı'nda; özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkının devletin olumlu edimlerine gerek gösterebileceğini belirlerken, gayrimeşru çocukların miras hakkının sınırlandırılmasını 8. maddeyle ilişkili olarak ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye de aykırı bulmuştur. Mahkeme'ye göre, 8. madde miras hakkına ilişkin bir hüküm getirmemekle birlikte, bu konuda meşru ve gayrimeşru çocuklar arasında yapılan ayrım objektifve makul nedenlere dayanmamaktadır. 39 Gayrimeşru çocukların"aile" kapsamı içinde görülmesi ve "aile yaşamına saygı"nın bekar anne ile çocuğu arasındaki hukuki ilişkinin "normal" aile hukukundan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaması yönünde devletin olumlu edirnde bulunmasını gerektirmesi, kararın bütünü göz önünde tutulduğunda, kişiler arasındaki ilişkilerde de sonuç doğuracak; 8. madde gayrimeşru çocuğun haklarının meşru çocuklar karşısında korunmasına imkan sağlayacaktır. 40 İHAM X ve Y Hollanda'ya Karşı Kararı'nda 41 ; 8. maddenin asıl olarak kişileri kamu otoritelerinin keyfi müdahalelerine karşı koruduğunu ifade etmekle birlikte, devlete kişilerin kendi aralarındaki ilişkilerde özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesini sağlayacak olumlu edirnde bulunma yükümlülüğü de getirdiğini açıkça hükme bağlamıştır. 42 Mahkeme'ye göre, Hollanda Ceza Yasası'nın sadece kendine cinsel saldırıda bulunulan kişiye dava açma hakkı tanıyan ilgili maddesi, cinsel saldırıya uğrayan zihin özürlü kişileri bu hakkı kullanamamaları nedeniyle koruma alanı dışında bırakmakta; olayda Y gerçek ve etkili koruyucu bir hükümden yararlanamadığı için 8. maddeye aykırılığın mağduru durumuna düşmekte 39. Vincent Berger, a.g.e., s Karar, bir anlamıyla da, gayrimeşru çocuğu anne ile ilişkisinde korumaktadır. Çocukla bekar anne arasındaki analık ilişkisinin doğumla kurulmadığı ve annenin çocuğu tanıması veya evlat edinmesine bağlı olduğu hükmünü getiren yasanın Sözleşme 8. maddeye aykırı bulunması, bekar anne-çocuk ilişkisini etkiler. 41. X and Y v. Netherlands (26 Mart 1985), No a.k., par. 23.

11 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 141 dir. Özel yaşamın korunması, devletin üçüncü kişilerin müdahalelerini önleyici ve yaptırıma bağlayıcı yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesini gerekli kılar. Devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için Y'ye tazminat ödeyecektir.43 Young, James ve Webster Kararı 44 ise örgütlenme hürriyetini düzenleyen 11. madde ile ilgilidir. İngiliz Demiryolları'nın "kapalı işyeri sözleşmesi" ("closed-shop argement") uygulaması nedeniyle belirlenen sendikalara üye olmayı red eden Young, James ve Webster'ın işten çıkarılmaları İHAM'ce Sözleşme'ye aykırı bulunmuştur. Mahkeme'ye göre; başvuru konusu olay İngiliz Demiryolları ile demiryolu sendikaları arasındaki anlaşma'dan (agreement) kaynaklanmasına rağmen, sözkonusu işçilerin işten çıkarılmalarını yürürlükteki iç hukuk kuralları hukuka uygun kılmaktadır. Bu nedenle de, Sözleşme'nin 1. maddesi uyarınca kendi yargı yetkisi içindeki herkese Sözleşme'de düzenlenen hak ve hürriyetleri tanıma yükümlülüğü altında olan devletin sorumluluğu doğar. 4s Kararda 11. madde, Sözleşme'nin 9 ve 10. maddeleriyle birlikte okunmuştur. Madde 11 ile güvence altına alınan örgütlenme hürriyeti amaçları arasında düşünce, inanç, din hürriyeti (m. 9) ile düşünceleri açıklama hürriyetinin (m. 10) korunması da yer alır. Mahkeme 11. maddenin esas olarak "pozitif" sendika kurma ve üye olma hakkını güvenceye aldığını belirlerken, olayı, bir sendikaya katılmaya zorlanmama hakkı çerçevesinde maddenin "negatif' anlamıyla da tartışmıştır. Kişinin dilediği bir sendikaya üye olması, belirlenen sendikalara katılmadığı için işten çıkarılmasını önlemediğinden, karşılaştığı zorlayıcı tehdit 11. maddenin özellikle özüne ("very substance") dokunmaktadır. İHAM "kapalı işyeri sözleşmesi"nin Sözleşme'ye uygunluğu incelemesini bu sistemin başvuru sahiplerine etkisi ile sınırlandırırken; uygulamanın 11. maddeye aykırılığını "çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik" ile tanımlanan demokratik toplum açısından da değerlendirmiş, kararını bir yönüyle de azınlığın çoğunluk karşısında korunması gerekliliği üzerine 43. Belirtmek gerekir ki, Sözleşme hukuku uyarınca küçükler ve zihin özürlü kişiler de doğrudan kişisel başvuru hakkını kullanabilirler. Bkz: J. E. S. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1987, s Young, James and Webster v. United Kingdom (13 Ağustos 1981), No a.k., par. 49. Ayrıca bkz: Vincent Berger, a.g.e., s. 157.

12 142 INSAN HAKLARI YILllGI kurmuştur. Bu boyutuyla karar, demokrasinin, çoğunluk görüşünün her zaman üstün olması anlamına gelmediğini, çoğunlukta olanların bu durumu kötüye kullanmasını önleyecek bir dengenin sağlanması gerektiğini ifade etmekte; uygulanan sistemin çalışanların büyük çoğunluğunca benimsenmesinin belirleyici olmadığını ileri sürmektedir.46 Plattform Kararı'nda 47 da, Sözleşme'nin 11. maddesi ile ilgili olarak, silahsız ve saldırısız toplantı hürriyetinin devletin müdahale yasağını gerektirmenin yanısıra 11. madde amacının 8. maddede de olduğu gibi kişiler arasında ilişkilerde dahi devletin olurnlu edirnde bulunma yükümlülüğünü öngördüğü belirtilir. Bu anlamda, bu toplantılara üçüncü kişilerin müdahalesini engelleme yükümlülüğü devlete aittir. Yatay ilişkilerde hak ve hürriyetlerin korunmasında deyletin sorumluluğuna ilişkin bir diğer karar İHAK tarafından verilmiştir. Komisyon İngiltere'de bir özelokulda dayak cezası (corporal punishment) ile cezalandırılan öğrencinin İHAS'nin 3. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul ederken, Sözleşme 1. madde uyarınca devletin kendi yetki alanı içindeki çocukların işkence, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı ceza veya muameleye tabi tutulamayacağını güvence altına alma yükümlülüğünün altını çizmiştir. Sözkonusu okulun özelokulolması devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 48 Bu yaklaşımın öngörülebilir sonucu; 3. madde yasağının resmi uygulamalarla sınırlı kalamayacağı, Sözleşme'nin 1. maddesi uyarınca devletin yaşamın her alanında "şiddet"i önleme yükümıüıüğüdür. Dinamik Yorum İHAM, devlete ve devlet aracılığıyla üçüncü kişilere İHAS ile tanınan hakların etkili korunmasını sağlama yükümlülüğü getirirken, kişi hak ve hürriyetlerini ekonomik ve sosyal boyutuyla değerlendirme ve Sözleşme'de yer alan hak ve hürriyetleri teorik haklar olmanın ötesine taşıyarak gerçek ve kullanılabilir haklar haline getirme arayışı içinde hareket etmektedir. 46. No. 44, par. 63. Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e.,s Plattform "Arzte für das Lehen" v. Austria (21 Hazİran 1988), No X and Y v. United Kingdom (13 Aralık 1990; 14229/88) in 12 HRU (1991), s

13 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 143 Bu kurucu içtihad, doğaldır ki İHAS'nin "yaşayan bir belge" ("living instrument") olarak yorumlanmasını gerektirecektir. Sözleşme'nin demokratik toplumların değişen sosyal ve hukuki şartları karşısında etkisini koruyabilmesi gelişmeci yorumu gerekli kılmakta; Mahkeme, "yaşayan bir belge" olarak Sözleşme'yi "bugünün şartlarına" uygun yorumlarken bağıtlı devletler ortak hukuk prensiplerinden de etkilenmektedir. 49 İç hukuklarla Sözleşme hukuku arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. so İHAM Sözleşme'yi yorumlarken milletlerarası hukuk belgelerine de yollama yapar.st Tyrer Karan'nda s2 Mahkeme, bedeni cezayı ("corporal punishment") insan onurunun ve fiziki bütünlüğünün korunmasına aykırı, zihinsel acıya neden olan aşağılayıcı ceza olarak nitelendirirken, Sözleşme'nin yaşayan bir belge olduğunun altını çizmiştir. Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ortak hukuk standartları ve gelişmeleri doğrultusunda günün şartları ışığında yorumlanacaktır S3 ve 3. maddeye aykırı bir'ceza yerel destek ya da gereklilikler nedeniyle hukuk düzeninin korunması için uygulanamaz. Mahkeme Sözleşme'yi yorumlarken kendini Sözleşme'nin yazıldığı 1950 yılının değerleri ile bağlamamaktadır. Bu konuda verilebilecek tipik örnek olan Marckx Kararı'nda, "geleneksel aile" kavramındaki değişim izlenmekte; gayrimeşru çocuklarla bekar annelerin hukuki statüsü günün şartlarına, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun yasal gelişmelerine ve ilgili milletlerarası hukuk belgelerine s4 uygun yorumlanmaktadır. ss Evlilik dışı çocukların 49. Bkz: Speech by Rolv Ryssdal in 7th International Colloquy on the European Convention on Human Rights, Kobenhavn-Oslo-Lund (30 Mayıs - 2 Haziran 1990), Council of Europe, Cour (90) 152, s Marc-Andre Eissen, "Bildiriler ve Konuşmalar" in 8. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı (Ankara, 7-10 Mayıs 1990), Cilt 5, Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 20, s Soeringv. United Kingdom (7 Temmuz 1989), No Ayrıca bkz: J.G. Merrills, a.g.e., s Tyrer v. United Kingdom (25 Nisan 1978), No a.k., par İHAM yollama yaptığı sözleşmelerin Avrupa Konseyi üyesi devletlerin yarısından azınca imzalandığını ve sadece dört üye tarafından onaylandığını belirtmekle birlikte, bu sözleşmelerin varlığını modern toplumlarda meşru ve gayrimeşru çocuklar arasında eşitliğin kabulüne ilişkin ortak anlayışın açık bir düzenlemesi olarak değerlendirmiştir. 55. No. 31, par. 44.

14 144 İNSAN HAKLARI YILUGI aileleri ile "bütünleştirilmesi"ne ilişkin iç hukuk gelişmelerine Johnston Kararı'nda da yollama yapılmıştır. s6 İHAM sosyal ve hukuki değişmeyi eşcinsellerin statüsü açısından da izleyecek, aykırı uygulamaları Sözleşme'nin ihlali olarak değerlendirecektir. Dudgeon Kararl'nda s7 21 yaş üzerindeki erkekler arasında rızaya dayalı eşcinsel ilişkilerin yasaklanmış ve cezai yaptırıma bağlanmış olması Sözleşme'nin 8. maddesine aykırı bulunmuştur. Mahkeme'ye göre, getirilen yasaklama "özel yaşamın en gizli yönüne" ("a most intimate aspect of private life")s8 ilişkindir ve bu nedenle, sınırlamanın Sözleşme'ye uygunluğu özellikle ciddi nedenlerin varlığına bağlıdır. İHAM, İngiltere hükümetinin, Kuzey İrlanda halkının ahlaki değer yargıları ile sözkonusu yasada değişiklik öneren hükümet tasarrufunun kamuoyunun muhalefetiyle karşılandığı yönünde ileri sürdüğü görüşleri; yasanın yürürlükte kalmasını gerektiren "zorlayıcı sosyal ihtiyaç"ın varlığının belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken geçerli nedenler olarak görmüş ancak bu nedenlerin yeterli olmadığını kabul etmiştir. Karara göre; ilgili 1861 ve 1885 tarihli yasaların konduğu dönemle karşılaştırıldığında, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyük çoğunluğunda eşcinsel ilişkiler daha anlayışla karşılanmakta ve artık cezai yaptırırnlara konu olmamaktadır. S9 İHAS'nin yaşama ve düşünme biçimlerinin değişmesine uyunılu yorumu iç hukukiardan etkilenmekle birlikte, Rees Kararl'nda 60 hukukun 56. Johnston and Others v. Ireland (18 Aralık 1986), No İHAS'nin yaşayan bir belge olduğunu vurgulayan benzer bir karar için bkz:lnze v. Austria (28 Ekim 1987), No Dudgeon v. United Kingdom (22 Ekim 1981), No a.k., par a.k., par. 60. Ayrıca bkz: Paul Mahoney, a.g.e., s Eşcinseller ile ilgili bir diğer karar için bkz: Norris v. Ireland (26 Ekim 1988), No Bu arada belirtmek gerekir ki, Rasmussen (v. Denmark [28 Kasım 1984], No. 87) Kararı'nda açıklandığı gibi, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletin takdir yetki alanı şartlara, konuya ve konunun background'na göre değişir. Üye devletler arasında ortak hukuk düşüncesinin şekillenmediği alanlarda, devletin takdir yetki alanı genişleyecektir. 60. Rees v. United Kingdom (17 Ekim 1986), No. 106.

15 İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 145 değişme ihtiyacını öngören İHAM olmuştur. Kararda, bir operasyonla cinsiyetini değiştiren transsexual'in yeni cinsiyetini gösterir nüfus kağıdı isteminin reddi Sözleşme'nin 8. maddesine aykırı bulunmayacak 61 ama Mahkeme bu kişilerin çektikleri acıların ve karşılaştıkları zorluklarıri ciddiyetinin farkında olduğunu belirtecektir. Sözleşme'nin günün şartları ışığında yorumlanması ve uygulanması gerektiğini yineleyen İHAM, bilimsel ve sosyal gelişmeleri göz önünde tutan yasal düzenlemelere ihtiyacın altını çizmiştir. 62 YARGıÇ YAPıSı HUKUK VE DEMOKRASİ İHAS hukukunu şekillendiren, konmuş kurallardan çok yargıçların koymakta olduğu kurallardır. Bu, Sözleşme'yi "yaşayan belge" haline sokar. Ancak burada gündeme gelen en önemli sorun, eski bir sorun olmakla beraber, yargıçların kural koyucu iktidar kullanması ile klasik demokrasi anlayışının ne ölçüde bağdaştığıdır. İHAM kararlarının iç hukukiarda değiştirici etkisi 63 göz önünde tutulduğunda, gerilim, ilk bakışta, milli hukuk ile Sözleşme hukuku arasında; ama gerçekte, demokratik temsile dayalı milli otoritelerin yetki alanı ile Strasbourg organlarının yorumyetki alanı arasındadır. Bu sorunu çözmek için verilebilecek cevaplardan belki de ilki, bugün yaygın olarak kullanılmaya başlayan yeni bir tanım; demokrasiyi hukukla tanımlamaktır. Hak ve hürriyetlerin etkili korunması, demokrasilerin tanımında belirleyici bir unsur olmuştur. İHAS çerçevesinde Komisyon ve Mahkeme' nin kullandığı yorum teknikleri hak ve hürriyetlerin korunmasının etkinliğini sağlayacak yorum teknikleridir. Bu anlamda Strasburg organları demokrasiyi Sözleşme hukuku yoluyla tanımlarken klasik anayasa anla 61. İHAK 12 Aralık 1984 tarihli kararında, 8. maddenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. İHAM ise bağıtlı devlet hukukiarında konuya ilişkin ortak bir anlayışın olmadığından hareketle, devletin takdir yetki alanının genişliğine işaret eder. 62. No. 106, par. 47. Ayrıca bkz: Paul Mahoney, a.g.e., s İHAM kararlarının iç hukukiarda değiştirici etkisini gösterir tüketici bir sıralama için bkz: European Court ofhuman Rights Survey ofactivities , Registry of the Court Council of Europe, CarI Heymanns Verlag, 1991, s

16 146 İNSAN HAKLARI YILllGI yışını da değiştirmekte, İHAS insan hakları alanında Avrupa kamu düzeninin anayasal belgesi haline getirilmektedir. 64 Yorum teknikleri bu açıdan değerlendirildiğinde, teknik olmanın ötesinde anayasa anlayışında yenilenmenin kurucu unsurlarıdır. Milliüstü hukuka bağlılık prensibini doğuran bu yenilenme, İHAS hukuku açısından, demokratik temsile dayalı kurumlar karşısında meşruiyetini Sözleşme ile düzenlenen ve hak ve hürriyetlerin korunmasında etkili başvuru yolları arasına giren kişisel başvuru hakkı yoluyla da kazanmaktadır. Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca 1975 yılında Komisyon'a 1926 kişisel başvuru yapılırken, bu sayı 1992'de 5875'e yükselmiştir. 65 Artışın bir anlamı kişisel başvuru hakkının artık bir temelolarak görülmeye başlanması ile ilgili olabileceği gibi, bir diğer anlamı da Sözleşme denetim mekanizmaları işlerliğinin göstergesi olarak düşünülebilir. Komisyon ve Mahkeme kararları ile yeniden yorumlanarak "yaşayan belge" haline getirilen Sözleşme hukuku, yazılı listenin koruma alanını genişlettiği ölçüde yeni başvruların yapılma olasılığını da artıracaktır. 64. Chrysostomos, Papachrysostomou, Loizidou v. Turkey (15299/89, 15300/89, 15318/89) olayında İHAK'nun 4 Mart 1991 tarihli başvuru kabul kararı, İn 12 HRU (1991), s. 121, par European Commİssion ofhuman Rights, Survey ofactivities and Statistics, Council of Europe, Strasbourg, 1992, s. 18.

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MÜLKİYET HAKKI VE TOPLUMSAL ETKİSİ Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MÜLKİYET KAVRAMI Mülkiyet en geniş anlamı ile kişilerin yaşamak için ihtiyaç duyduğu nesnelerin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117 Sanıklara yüklenen suç ve bu suçun yasal unsurları, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki Yasa nın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 2. maddesinin 1. fıkrası

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı 2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İTÜ İşletme Fakültesi, Hukuk Anabilim Dalı Email:bakirci@itu.edu.tr Avrupa Birliği

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 364/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 116/12 Başvurucu Lulzim Ramaj Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu nun 1218/2/12 sayı 12 Haziran 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 45050 / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20 Eylül 2005 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI [ANAYASA MAHKEMESİ] E. 2003/105 K. 2007/98 R.G.:

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı