Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI"

Transkript

1 Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI Mülteci ve S nmac Hukuku Aç s ndan De erlendirme

2 Yay n No : 2286 Hukuk Dizisi : Bas - Ocak STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No ) T aksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ çiflleri Bakanl taraf ndan haz rlanan ltica Kanunu Tasla üzerindeki çal flmalara h z kazand r lm flt r. ltica Kanunu Tasla, henüz kamuoyuna duyurulmam fl olmakla berber taslak üzerindeki çal flmalar, akademisyenlerin ve baflta Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (BMMYK) olmak üzere di er sivil toplum kurulufllar n n elefltirileri de dikkate al narak sürdürülmektedir. Ayr ca nsan Haklar Avrupa Mahkemesi nin ( HAM) Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye davas na iliflkin olarak 22 Eylül 2009 tarihinde verdi i karar ile ilk defa Türkiye aleyhine tazminata hükmedilmifl; Türkiye nin nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin ( HAS) baz maddelerini ihlâl etti i sonucuna var lm flt r. 22 Eylül 2009 tarihine kadar olan süreçte mülteci ve s nmac lar n Türkiye aleyhine yapt klar baflvurulara iliflkin HAM kararlar nda bu ölçüde bir ihlâlden söz edilmemiflti. ltica Kanunu Tasla na iliflkin çal flmalarda, HAM n özellikle de Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye davas na iliflkin karar göz önünde bulundurulmakta; Avrupa Birli i iltica sistemi ile milletleraras antlaflmalar yak ndan takip edilmektedir. Bu eserimizde, ltica Kanunu Tasla çal flmalar na fl k tutmak ve sivil toplum kurulufllar n n yan s ra idarenin de dönem dönem dile getirdi i sorunlara çözüm bulmak amac yla Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye davas nda HAM taraf ndan 22 Eylül 2009 tarihinde verilen karar ayr nt l bir flekilde incelenmifltir. Çal flman n faydal olmas n temenni ederim. Kitab n tashihlerinde yard mlar n esirgemeyen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Dr. Muzaffer Ero lu na; k sa sürede yay nlanmas n sa layan Beta Yay nevi nin de erli Yöneticisi Say n Seyhan Satar a ve dizgisine titizlikle yerine getiren Say n Gülgonca Çarp k a içten teflekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKfi Ocak 2010 Bostanc

4

5 Ç NDEK LER I. G R fi...1 II. MÜLTEC, SI INMACI VE SINIRDIfiI KAVRAMLARI...1 A. Mülteci ve S nmac Kavramlar Mülteci (Refugee) S nmac (Asylum Seeker)...6 B. S n rd fl (Expulsion) Kavram ve Türleri Genel Olarak S n rd fl Mevzuat ve Milletleraras Antlaflmalarda Mülteci ve S nmac lar n S n rd fl Edilmesi çin Öngörülen Sebepler nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi ve Ek Protokollerinin Mülteci ve S nmac lar n S n rd fl Edilmesine Uygulanacak Hükümleri...13 a. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin 2. Maddesi...15 b. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin 3. Maddesi...16 c. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin 8. Maddesi...17 d. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin 13. Maddesi...18 e. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin 6. Maddesinin S n rd fl Hallerine Uygulan p Uygulanamayaca Sorunu...18 f. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesine Ek 4 Numaral Protokol...23 g. nsan Haklar Avrupa Sözleflmesine Ek 7 Numaral Protokol Non-refoulement Prensibi Uyar nca S nmac ve Mültecilerin S n rdan Geri Çevrilememesi, S n rd fl ve ade Edilememesi...24 III. MÜLTEC LER N VE SI INMACILARIN TÜRK YE ALEYH NE NSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMES VE NSAN HAKLARI AVRUPA KOM SYONUNA YAPTIKLARI BAfiVURULARA L fik N OLARAK 22 EYLÜL 2009 TAR H NE KADAR VER LEN KARARLAR...30

6 VI IV. A. 22 Eylül 2009 Tarihine Kadar Olan Süreçte Mülteciler ve S nmac lar Taraf ndan Türkiye Aleyhine nsan Haklar Avrupa Mahkemesi ve nsan Haklar Avrupa Komisyonuna Yap lan Baflvurularda nsan Haklar Sözleflmesinin Esas Al nan Hükümleri...30 B. 22 Eylül 2009 Tarihine Kadar Olan Süreçte Mülteci ve S nmac lar Taraf ndan Türkiye Aleyhine Yap lan Baflvurulara liflkin nsan Haklar Avrupa Mahkemesi ve nsan Haklar Avrupa Komisyonunun Kararlar A. ve K. v. Türkiye F. et al. v. Türkiye A.G. ve Di erleri v. Türkiye Jabari v. Türkiye G.H.H. ve Di erleri v. Türkiye Khadjawi v. Türkiye M.T. ve Di erleri v. Türkiye A.E. ve Di erleri v. Türkiye Affaire Müslim v. Türkiye Mamatkulov ve Askarov v. Türkiye D. ve Others v. Türkiye Roza Taleghani ve Di erleri v. Türkiye Fraydun Ahmet Kordian v. Türkiye Anvar Mohammadi v. Türkiye N.M. v. Türkiye...44 C. 22 Eylül 2009 Tarihine Kadar Olan Süreçte Mülteci ve S nmac lar Taraf ndan Türkiye Aleyhine Yap lan Baflvurulara liflkin Kararlar n De erlendirilmesi...46 NSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMES N N ABDOLKHAN VE KAR MN A DAVASINDA VERD 22 EYLÜL 2009 TAR HL KARARI...47 A. Abdolkhani ve Karimnia Karar na Konu Olan Olay...47 B. HAM Karar n n Dayana Olan Mevzuat ve Antlaflmalar lgili Ulusal Mevzuat ve Uygulama...51 a. Anayasan n 125. Maddesi...51 b. dari Yarg lama Usulü Kanununun 27. Maddesi...51

7 VII c. Pasaport Kanununun 4. ve 8(5). Maddeleri ile Yabanc lar n Türkiye de kamet ve Seyahatleri Hakk nda Kanunun 23. Maddesi...51 d. Avukatl k Kanununun 2(3). Maddesi Mülteci ve S nmac lara liflkin Mevzuat ve Uygulama...52 a. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonu...52 b Yönetmeli i...53 c. çiflleri Bakanl n n 57 Say l Uygulama Talimat...55 d. Ulusal Eylem Plan...55 e. Ankara dare Mahkemesinin 17 Eylül 2008 Tarihli Karar Milletleraras Belgeler...56 C. Türk Hükümetinin ve Baflvuranların ddia ve Savunmaları ile BMMYK Türkiye Ofisinin Açıklamaları Baflvuranlar n ddia ve Savunmalar Türk Hükümetinin ddia ve Savunmalar BMMYK Türkiye Ofisinin Aç klamalar...61 D. nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davas nda Vard Sonuç HAS n 34. ve 35. Maddeleri Aç s ndan Baflvurunun Kabuledilebilir Olmas HAS n 2. Maddesi Kapsam nda Ayr Bir nceleme Yap lmas na Gerek Olmamas S n rd fl Karar Fiilen Uygulansayd HAS n 3. Maddesinin hlal Edilece i HAS n 13. Maddesinin hlal Edildi i HAS n 5. Maddesinin hlal Edildi i HAS n 41. Maddesinin Uygulanmas...67 E. nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davas nda Verdi i Karar n De erlendirilmesi nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin Davas nda Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Verdi i Karar n HAS Hükümleri Aç s ndan De erlendirilmesi nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davas nda Verdi i Karar n Türk Hukuku Aç s ndan De erlendirilmesi...70

8 VIII a. nsan Haklar Avrupa Mahkemesi Karar nda Yer Verilen Türk Mevzuat...70 b. nsan Haklar Avrupa Mahkemesi Karar nda ncelenmemekle Beraber Dikkate Al nmas Gereken Türk Mevzuat...70 aa. Mülteci ve S nmac lar n Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakk Aç s ndan Karar n De erlendirilmesi...70 bb. Mülteci ve S nmac lar n darenin Gösterece i Yerde Oturma Zorunlulu u Aç s ndan Karar n De erlendirilmesi...73 F. nsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Abdolkhani ve Kariminia v. Türkiye Kararına liflkin Sonuç ve Öneriler...74 Ekler Ek. 1 Ek. 2 Ek. 3 European Court of Human Rights Second Section Case of Abdolkhani and Karimnia v. Turkey (Appllication no /08) Judgment, Strasbourg 22 September Avrupa nsan Mahkemesi kinci Daire Abdolkhani ve Karimini-Türkiye Davas (Baflvuru No /08) Karar, Strazburg, 22 Eylül nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi Yararlan lan Kaynaklar...197

9 KISALTMALAR ARC Bkz. (bkz.) BM BMMYK CAT CMUK CRC Dn. ECHR ECOSOC Edt. ICCPR IPFG BD HAM HAS KV YUK KDPI md. MHB MÖHUK OJ PACE PMOI : Ashraf Refugee Camp : Bak n z : Birleflmifl Milletler : Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i : Convention Against Torture : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : Convention on the Rights of the Child : Dipnot : European Court of Human Rights : United Nations Economic and Social Council : Editor(s) : International Covenant on Civil and Political Rights : Iranian Pcople Fedeaee Guerrillas : stanbul Barosu Dergisi : nsan Haklar Avrupa Mahkemesi : nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi : ktisadî Kalk nma Vakf : darî Yarg lama Usulü Kanunu : Kurdistan Democratic Party of Iran : Madde : Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni : Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun : Official Journal of the European Union : Chair of the Committee on Migration, Refugees and Population of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe : People's Mojahedin Organisation of Iran

10 X POAC : Prescribed Organisations Appeals Commission RG : Resmî Gazete RSDs : Refugee Status Determinations s. : Sayfa SIM : Subscriber Identity Module TCK : Türk Ceza kanunu TIPF : Temporary Interview and Protection Facility v. : Versus UNHCR : United Nations High Commission for Refugees vd. : Ve devam Y SHK : Yabanc lar n Türkiye'de kamet ve Seyahatleri Hakk nda Kanun

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES Yrd. Doç. Dr. Pınar Baklacı Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Uluslararası liflkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Ö retim Üyesi ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı I Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Bilgisayar Programlar n n Fikrî Mülkiyet Hukukunda Korunmas II Yay n No : 1627 Hukuk Dizisi : 723 1. Bas -

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER

Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER KAD R HAS ÜN VERS TES AB Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Rekabet Derne i stanbul fiubesi Genel Sekreteri Tüketiciler Derne i AB ve Rekabet Komisyonu Baflkan AVRUPA B RL

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKU Beta Yayın No : 2875 Hukuk Dizisi : 1415 1. Baskı

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı